Sunteți pe pagina 1din 3

C Eugeniu

r general al

"AL:' m rtie 2022


Planul de achizi{ii al Agen(iei Proprieti{ii Publice pentru anul 2022 (Modificat)
Nr. Expunerea obiectului de Codul Valoarea Valoarea Procedura Perioada
d/o achizi{ii CPV estimatl estimate de desfiqurlrii
fIrI TVA Inclusiv achizi(ie procedurii
(lei) TVA aplicabili de achizi(ie
publicl
SERVICII
1 Servicii de mentenanld a Contract de Trim.l
programului pentru linerea 72200000-7 18 333-33 22 000-00 micd
evidenlei contabile valoare
"Universal Accounting".
2 Servicii de mentenanld a SI Contract de Trim. I
Managementul 72261000-2 48 000-00 57 600-00 micd
Documentelor valoare
) Servicii de mentenanli qi Contract de Trim. I
act:ualizare a bazelor de date 48600000-4 10 080-00 12 096-00 mici
"MoldLex" valoare
4 Servicii de mentenanlA a Contract de Trim. I-II
paginii web a Agenliei 72261000-2 30 000-00 36 000-00 micd
valoare
5 Servicii de creare a datelor Contract de Trim. I-li
paginii web a APP pe 72262000-9 66 666-66 80 000-00 micd
platforma DRUPAL valoare
6 Servicii de telefonie fixd Contract de Trim. I
64215000-6 66 666-66 80 000-00 micd
valoare
7 Servicii telefonie mobild Contract de Trim. I
64212000-5 2590-00 3r 08-00 micd
valoare
8 Servicii de televiziune Contract de Trim.I
92200000-3 5400-00 6480-00 mici
valoare
9 Servicii de reparalie curentd Procedurd Trim. I-II
qi deservire a tehnicii de 50320000-4 r 0 000-00 12 000-00 de micd
calcul valoare
l0 Servicii de reparafie, Procedurd Trim.I-II-lll-
intrefinere qi deservire a 50800000-3 10 000-00 12 000-00 de micd IV
climatizatoarelor qi a altor valoare
utilaie
11 Servicii de reparalie tehnicd Contract de Trim. I-II-III-
qi deservire a automobilelor s0112200-5 l0 000-00 12 000-00 micd IV
de serviciu valoare
t2 Servicii de transport Contract de Trim.I-II
(persoand fizicd) 60000000-8 84 000-00 84 000-00 micd
24 360-00 24 360-00 valoare
29o/o achitat de patton
13 Servicii de evaluare I COP/ Trim.I-II-III-
reevaluare a bunurilor 71324000- 1 666 666- 2 000 000- Licita{ie IV
proprietate publicd supuse 5 66 00 deschisl
priv atizirii
.

Servicii de evaluare pentru


determinarea prefului de piald
la arenda,/localiunea
terenurilor obiect al
aroximativ 200 confacte
incheiate cu APC-uri la
delegarea dreptului de
administrare dupd APP.
14 Servicii tipografice (tipdrirea Proceduri Trim. I-II-lll-
blanchetelor, mapelor, 79810000-5 16 666-66 20 000-00 de micd IV
registrelor gi altor documente valoare
pentru lucrdri de secretariat)
15 Servicii poqtale qi curierat Contract de Trim. I-ll
641 10000-0 25 000-00 30 000-00 mici
valoare
16 Servicii de traducere Procedurd Trim.l-lI-lll-
79530000-8 25 000-00 30 000-00 de micd IV
valoare
l7 Servicii de arhivare, Procedurd
broqurare qi copertare a
79995100-6
20 833-33
Trim.l-ll-lll-
25 000-00 de micd
mapelor IV
valoare
18 Servioii de protocol Contract de
55300000-3 125 000-00 150 000-00
Trim.I-II-III-
micd
IV
valoare
19 Servicii de deservire a Contract de Trim.I
2000-00 2400-00
sistemului de avertizare 66s l 51 00-4 mici
antiincendiu. valoare
Servicii de inc[rcare qi
Procedura
regenerare a cartuqelor cu Trim. T-T I
30125r 10-5 48 000-00 de micd
toner 40 000-00
valoare
21 Servicii de publicare a
Cererea
comunicatelor informative
Ofertei de
Trim.l-ll-llI
(anunluri in presh) 79341000-6 210 000-00 252 000-00
Preluri
22 Servicii cadastrale privind
Cererea
inregistrarea bunurilor 462 500-00 5ss 000-00 Trim.I-II
71354300-7 Ofertei de
imobile proprietate publicd
Preluri
de stat
23 Servicii cadastrale privind
determinarea indicilor de
Procedurd Trim.I-II-III-
125 000-00 150 000-00
71354300-7 de micd IV
bonitate a terenurilor care vor
valoare
fi expuse la vinzarellicitatii.
24 Servicii cadastrale privind Cererea Trim.l-lI-III-
71354300-7 25t 666-66 302 000-00
delimitarea terenurilor Ofertei de IV
proprietate publicd a statului Preluri
25 Servicii cadastrale de
delimitare a proprietdlii Cererea Trim.I-lI-III-
416 666-66 s00 000-00
publice a 5 IS din Sfera 71355200-3 Ofertei de IV
Irigdrii qi cheltuieli pentru Pre{uri
asigurarea planurilor
geometrice la contractele de
arendd/localiune

)6 Cheltuieli de lichidare a IS qi Trim.I-lI-lll-


onorariul lichidatorului 826 666-66 992 000-00 Licitalie
79100000-5 IV
deschisd

27 Servicii de mentenanld gi Cererea


ajustare a SIA Registrul 770 833-33 925 000-00 Trim. I-II-III-
72200000-7 Ofertei de
Patrimoniului Public IV
Pre!uri
28 Servicii de audit independent
al datoriei S.A.
"Moldovagaz" fa!6 de S.A.
"Gazprom" qi OOO 16 175 19 410 432-
Licitalie
<(Darcr:opaur-@r.rnauc> (SRL 79212100-4 360-00 00 Trim. I
deschisd
,,FactoringFinance") pentru
gazele livrate consumatorilor
de pe partea dreapt[ a
Nistrului
2t 545 25 855 147-
x
Total servicii 956-61 93 x x
BUNURI
l Achizilionarea tehnicii de Cererea Trim.l-ll-
30200000- 1
calcul/ 241 666-66 290 000-00 Ofertei de III-IV
39711000-1
printere/climatizatoare Preturi
2 Mobild de birou/ alte obiecte Procedurd Trim. I-II
de oficiu qi inventar 39100000-3 50 000-00 60 000-00 de micd
gospoddresc valoare
3 Procurarea benzinei, Procedurd Trim. I
motorinei, uleiuri 09000000-3 55 000-00 66 000-00 de micd
valoare
4 Piese de schimb pentru Contract de Trim. I-II-lII-
automobilele de serviciu 34913 000-0 10 000-00 12 000-00 micd IV
valoare
5 Produse alimentare (ceai, Contract de Trim. I
cafea,zahar) 15860000-4 l4 000-00 16 800-00 micd
valoare
6 Rechizite de birou Procedurd Trim.I-II-III-
30192000- 1 6-r -r -J-r-J J 100 000-00 de micd IV
valoare
1 Hifiie per.rtru xerox A3,A4 Procedurd Trim. I-lI-lll-
30197642-8 2s 000-00 30 000-00 de micd IV
valoare
8 Achizilionarea cartuqelor Procedurd Trim. I-II-III-
pentru imprimante 30125100-2 s0 000-00 60 000-00 de micd IV
valoare
o Apd potabila in butelii 191 qi Procedurd Trim. I
sticle de 0,51 41 I 10000-3 50 000-00 60 000-00 de micd
valoare
Total bunuri x 579 000-00 694 800-00
x x

TOTAL ACHIZITII:
x
22 124 26 549 947- x x
956-61 93