Sunteți pe pagina 1din 17
DARI PENTRU ELEVI cerintelor din subiectul de examen RECOMAN cu privire la rezolvarea nen CueePas fieckrui subiect. Structura probei de examen es Alocafi timpul necesar rezolvarl D aaeratparea: exista doua subiecte, dintre € primul este punctat cu 70 de punete, a te aera gu 20 de puncte, urmand sé primiti 20 Pncte din oficiu. In functie de punta dole en Meare il puteti obtine, va putet! orienta 34 alocati timpul necesar rezolvix, fiecdrui subiect. Astfel, este recomandabil sd incercati s4 rezolvati primul subiect in aproximativ o ord, iar pentru al precizarea locului in care apare in fiecare text informatia comuna (facultativ) > Indicarea unui aspect comun si a unuia diferit incele doud texte > Ollegatura care se poate stabili intre cele doud texte este .... Aceasta informatie apare in primul text in primul/al doilea/al treilea etc. paragraf si in al doilea text in primul/ al doilea/al treilea ete. paragraf. In primul fragment, se precizeaza ..., iar in cel de al doilea fragment sunt prezentate in plus informatii privitoare la... Cerinja 8 - exprimarea si justificarea unei opinii referitoare la ideile textului Sugestie de redactare Exprimarea opiniei (raspuns la intrebarea din cerinta) 5 Justificarea opiniei, cu valorificarea unui citat relevant din text D Comentarea citatului selectat din text prin "eportare la opinia formulati 5 Formularea unei concluzii care intdreste opinia ‘primata initial PArerea mea este cA... Pot justifica aceasta idee prin urmatorul citat din text: Din acest citat rezulta ca Astfel/De aceea, cred/consider cA... . Cetinfa 9 ~compararea textului literar dat cu un altul citit de voi, prin prezentarea unei aseminéri gia unei deosebiri texte PUteti gandi la: s alegerea textului, puteti avea in vedere textele pe care le-ati studiat in gimnaziu, dar gi Pe care le-ati parcurs in lectura voastra privatd, in afara scolii. Pentru a gasi o asociere, ti ‘ext care are aceeagi tema: “Untext care are un personaj aseménator; ot Mig ‘Mtext care se referd la situatii/experiente similare etc. Scanned with CamScanner Inginte de redactarea rispunsulu, stablitioasemanare gio deosebire la care va yy, inain i i Tele Aveti in vedere si limita minima gi maximé de cuvinte in care trebuie sa se incadreze Féspungy vostru. Sugestie de redactare Mentionarea textului asociat cu textul-suport > ienenturardat Un text care poate fi asociat cu fragmentul din Precizarea elemen legatura dintre cele doua texte > | de... este textul.... semnat de... Ambele texte Precizarea unei asemanariintre | Aseménarea dintre cele dous texte se bazeaza Pe... cele doua texte > Deosebirea dintre cele doua texte este aceea ci. Precizarea unei deosebiri intre cele doua texte/personaje D primi 32 de puncte, Pentru rezolvarea cerintelor dela acest ‘Punct puteti aloca aproximatiy @ Punctul B solicita rezolvarea unor sarcini privind probleme de limba, pentru care: veti 20 de minute. Cerinja 1 are in vedere elemente de fonetied, legate de sunetele limbii Toméne: vocale, fensoane, diftongi, triftongi, hiat, accent, despartirea in silabe, corespondenta sunet — litera, Aceasta cerinfa poate fi formulata diferit: identificarea ‘sinotarea anumitorsunete si pronante.alegerea cuvintelor care contin anumite sunete dintr-o serie data, scrierea si pronunfarea unor cuvinte de origine straina ete. Cerinfele 2 si 3 presupun evaluarea cunostintelor voastre de lexic. Astfel, vi se poate solicita: +s identificati seria c elemente ale acestuia; * si indicati sensul propriu (de bazé sau Secundar) $i figurat al unor cuvinte dintr-un chung selectat din textele-suport; “Teacrmulati enunfuricu sensul de baza sau cu sensul secundar al unui cuvént din ‘recta a unui camp lexical sau sa notati voi un numar de “sd identificati anumite ¢ valorii gramaticale. Scanned with CamScanner + identificarea unor constructii active, pasive, impersonale sau cu pronume reflexive; + identificarea tipurilor de propozitii; + transformarea unei constructii pasive intr-o constructie activa sau invers; + discriminarea dintre propozitiile principale si subordonate; + precizarea felului subordonatelor; + identificarea elementelor de relatie ete. Cerinfa 6 are in vedere integrarea cunostintelor voastre de morfosintaxdintr-un enunt construit de voi. Vi se precizeaza tipul de enunt si o functie sintactica pe care trebuie si | oindeplineasca un anumit cuvant. De aceea, este bine sa cititi cerinta cu atentie, pentru afi siguri ca afi inteles ce avefi de facut. in testele propuse de noi, aceasta cerinta indica | sic anumita idee pe care trebuie si o evidentiati in enuntul vostru. Chiar dacd aceasta sarcina este mai dificila fata de cea propusa in model, am considerat cd in acest fel veti putea infelege mai bine legatura dintre continutul unui enunt si mijloacele lingvistice prin care acesta poate fi exprimat. cerinta7 presupune evaluarea cunostintelor voastre legate de normele limbii romane si | se bazeaza pe identificarea gi corectarea unor greseli dintr-un enunt dat, prin rescrierea | acestuia sau pe completarea unui text lacunar cu formele potrivite ale unor cuvinte | indicate intre paranteze. Puteti avea in vedere greseli care vizeazd urmatoarele aspecte: _ sortografie; |. punctuati | + forme corecte ale unor parti de vorbire; | + acordul gramatical; + constructii pleonastice etc. — = -lea RECOMANDARI PRIVIND SUBIECTUL al ‘Acest subiect urmareste evaluarea competentelor voastre de redactare. Desi este notat doar cu 20 de puncte, acest subiect este cel care va solicit cel mai mare efort atat pentru pregatirea raspunsului, cat si pentru redactarea acestuia. Conform programei, vi se poate solicita si redactati urmatoarele tipuri de text: + rezumatul textului-supo! + textul dialogat; + transformarea vorbirii directe in + textul explicativ; vorbire indirect, pe baza unui + textul argumentativ; fragment din textul-suport; + textul de opini + caracterizarea unui personaj; + jurnalul de cilatorie/de activitati + comentarea unor secvente din textele zilnice; citite; + serisoarea; + textul narativ la persoana I/a Ill-a +e-mailul, (relatarea unei experiente personale sau a unor intamplari imaginate de voi); + textul descriptiv (portretul, autoportretul, descrierea unui loc, aunei fiinte reale si/sau imaginare, aunui obiect real/imaginar, a unui fenomen, a unei emotii; Scanned with CamScanner e sarcina de lucru, pentru afi siguri c& ati intele, ie sd aveti in vedere limita de cyyj ce inte i a cititi cu atentl Este important si cititi cu @ oe tip de text trebuie si seriet! Deasemenea mentionata in cerinta. fi j cum trebuie s s ceati inteles despre ce $i cum seri nati pasii preze ee nt ee inceput, _ trei idei care va vin in minte in legaturg ey + notati, 7 sarcina de redactare; i apoi ideea care vise Par pe ciorna, doud ecea mai bund sischijati, pe ciorna, un plan penty + selectat textul vostru; on + stabiliti ce idei veti evidentia in fiecare parte a textului (introducere, cuprins, ineheiere), cate paragrafe veti avea in fiecare parte a textului i ideea pe care o vey formula in fiecare paragraf, oe « folositi un organizator grafic care si va ajute sa va structurati ideile si s& dezvltay Fecare idee in enunturi si paragrafe (gasiti modele in cele ce urmeazai); « revizuiti rapid textul, pentru a vedea daca ideile sunt clare si daca afi respectat structura tipului de text pe care il aveti de redactat; bi « faceti corectura final a textului, avand in vedere ortografia si punctuatia; cio * serieti textul pe foaia de examen, fiind atenti la agezarea in pagina si incercénd si fie: scrietilizibil, pentru anu ingreuna lectura evaluatorilor. fic Vaoferim, in cele ce urmeazé, céteva modele de organizatori grafici si recomandari cif si i vA ajute sa va structurati ideile pentru fiecare tip de text pe care {jl veti putea avea de reda®_g pentru acest subiect. Este recomandabil, asadar, si nu scrieti direct pe foaia de examen texte be voastre, ci s concepeti mai intai un plan. c REZUMATUL oe scrieti un rezumat, trebuie sa aveti in vedere urmatoarele aspecte: *Te i ; redati continatl textului/fragmentulut dat in mod conci and Ia det ‘trandu-va pe ideile cele mai important a + in cazul textelor narative, re: i n cazul textelor , respectati ordinea it ae sicliminai pasajele descriptive; ti ordinea in care sunt prezentate intamplarile + relatati intamy il : ; relat inttmplrie paper alll-a, chiar dacd textul este scris la persoane li pentru in prim-pl iti _indlentv fe prezentu, ie perfect eompusy, nt Constant timpul weer _apsformativorbrea direct in vorbire indirect regionalisme, arhai +nu folositcitare folositi sinonime pentru a patel sau de jargon; chiar daca acest™ + nu oferiti Gate din text sau aprecieri critice: ideea pe care vreti sa o exprimat! . lespre autor; £ Ducomentatitextul, Wis! y text 1 f ul di Scanned with CamScanner | comandari Eu intr-un rezumat, trebuie si réspundeti succint la céteva intrebari. Care sunt int } fe |" relatate? (din ce cauza se i Unde eee bere | petrec, ce se petrece efectiv i "ice urmari au actiunile personajelor) in cazul in care textul/fragmentul-suport are mai multe secvente narative, numerotati seeventele respective cu creionul pe foaia de examen, ca s& puteti sterge apoi. Notati-va, pe ciorna, intr-un organizator grafic cuvintele-cheie, ideile principale si pe cele secundare din fiecare secventa. "Ideea principal a textului: unde, find, cine, ce se intampla? | ' F ‘Secventa 1 _ Cuvinte-chei "Idee principala Idei secundare { | Seeventa 2 - Cuvinte-cheie “Idee principal ' Ideisecundare Adaptare dupa Jocelyne Giasson, Schema rezumatului ierarhic Notati pe ciorna céteva formulari care vi se par mai dificile. Scrieti apoi de errant Pi lificile. Scrieti apoi rezumatul pe foaia —— Scanned with CamScanner ‘TRANSFORMAREA VORBIRI DIRECTE IN VORBIRE INDIRECTA Acest tip de text presupune mai multe operatii = + eliminarea liniilor de dialog; : - ; prep + folosirea verbelor de declaratie (a spune, a intreba, a rosti, a rdspunde, a intrerupe ete), sin + introducerea unor conjunctii (cd sd, ca sd, dacd), a unor adverbe relative (unde, cand gq, * unor pronume relative (care) dupa verbele de declaratie; auycares « trecerea verbelor sia pronumelor de la persoana I sau a Il-a la persoana a III-a; ba + eliminarea enunturilor exclamative si interogative; Prine + eliminarea interjectiilor; A + reproducerea fidela a ideilor din replieile personajelor, cu unele reformulari necess, trans pentru cursivitatea textului; ace, A event - evitarea repetarii aceluiasi verb de declaratie atunci cand introduceti o replica; + evitarea repetiirii aceluiagi substantiv sau pronume pentru indicarea celui care vorbeste De exemplu: 1 z Dune mai imine poate ea el4 | pgpegigitesbabunildacnalteenneptag She, soarareprecontatel dead? cae satea langdeila cr in seara reprezantagendeate.E€ " slain potters wekrela Bunicul da de inteles c& igi aduce aminte gise intereseany MUCTU een ae despre baiat. Fetita fi spune cé tot ce s-a intémplat atune ee 4 cu Bram (-a amarat grozay iar bunicul marturseqe cl pas Pane ee luivaparutru. Ofseodestepefettadackaceastaeseix °C es enicatl . ce avea si-i spuna despre biiat, iar ea recunoaste ci mai cul vr c itatispune 54 — Grozav ii mai place lui s& citeasca istorii despre este Cova" Cop -U. Wren ce ale ce atuie, ibe oa urpbaltirl dupe eaten 8 Dalatulu place foarte mult si citeasedistor dere zoo covers car are In ursi-albi si despre caldtoriile la poli. Batrnul isi exprima ~ Foartefrumos pentru el. mvazut eu c8 are o “as Pitisdebastdociaes cantarea gi spune cd a vazut el ca Petrus are pie de Ee Dat dar aiasotiaek Donec tl ecrem bia degtept Ftital spune cA biatul nu are ci gch figiduit sit capat dela mata. Am fScut au? a i-a fagaduit sa le obtina din biblioteca bunicului ei. Aj facut bine, Foarte bine...” ‘intreaba pe bunic daca a facut rau, iar el ii raspunde cha cir Cezar Petrescu, Fram, ursul polar | facut foarte bine, ; CARACTERIZAREA UNUI PERSONAJ Pentru a realiza caracterizarea unui personaj, recititi textul cu atentie si notati, evidentiin? prin incercuire, prin subliniere sau prin culori diferite aspecte privitoare la identitatet personajului (varst&, profesie, stare civil, origine etc.), la trasaturile fizice, comportament trasaturile morale ale personajului, la relatia cu alte personaje, la felul in care se prezinti el insugi si in care este perceput de celelalte personaje etc. Procedand astfel, veti PUte? corela usor apoi mijloacele directe si indirecte de constructie a personajului cu informatie privitoare la acesta, Puteti nota, prescurtat, fiecare mijloc de constructie a personajulu aspectele identificate. Completati intr-un organizator cele mai importante aspecte Privitos™ 1a personajul pe care urmeaza sa il caracterizati, Numele Personajului, varsta, statutul acestuia in text (personaj principal/secundar) r t aca Raa Trasaturi morale ale 3 23” ersonajului aecgeace Personajului, ce reies din Valorile umane Pe ee aaa actiunile 51 comportamentul sau, personajutleituste ci din felut in care vorbeste ete, Scanned with CamScanner Puteti apoi sa ordonati ideile din organizatorul grafic, stabilind ce va cuprinde fiecare paragraf al caracterizarii. De exemplu: + in primul paragraf, datele privind identitatea si statutul personajului intext; +in al doilea paragraf, trasaturile fizice ale personajului si mijloacele de caracterizare prin care sunt evidentiate; ; + in al treilea paragraf, trasaturile morale ale personajului si mijloacele de caracterizare prin care sunt evidentiate; i + in ultimul paragraf, o concluzie privitoare la valorile umane ilustrate de personaj. ; ‘Abia dupa ce sunteti siguri c’ textul vostru prezinta ideile intr-o succesiune coerenté, puteti ,, transerie caracterizarea pe foaia de examen. Aveti in vedere asezarea in pagina si corectarea " eventualelor greseli. TEXTUL NARATIV Pentrua scrie un text narativ, stabiliti mai intai, in functie de tema indicata in sarcina de lucru. Ideea/mesajul pe care vreti sa o/it evidentiati in legatura cu tema (de exemplu, daca ati primit o tema ca prietenia, trebuie Unde si cand se petrec intamplarile? ‘s& decideti ce anume vreti sa ilustrati prin textul vostru despre prietenie). Cine sunt personajele? (Notati si cateva idei La ce persoana veti relata intamplarile privind statutul si trasaturile acestora.) (persoana I sau persoana a III-a, singular)? Ganditi-va apoi la succesiunea de intamplari, pentru a construi un fir logic al actiunii. ad 2a 4 depasita si revine lao a noua stare de echilibru) le in re _ Cand sunteti multumiti de planul vostru, scrieti sicorecta inainte de a-| scrie pe foaia de examen. + Nu uitatis& folositi in mod constant timpul prezent sau Pentru acjiunile din prim-planul naratiunii. + Incercati s8 creati suspans si sd folositi um , jorul, pent i ia celui ciao eral se c Pentru a mentine atentia celui care va i textul tot pe ciorna, pentru a-l putea revizui Perfect compus al modului indicativ aX Scanned with CamScanner nue descriptiv, putefi folosi un organizator grate de ta elementele componente ale obiectului dese,” ' TEXTUL DESCRIPTIV Pentru realizarea planului unui text celui prezentat mai jos, in care veti not trasaturile acestora. Les ; in descrierea trasaturilor fiecdrui element component puteti valorifica toate simfuri, ipail lpr i : i it, gust. care puteti percepe acel element: vaz, auz, miros, pipail ar iaaoee fp de text, puteti folosi enumeratii, epitete, personificari, metafore. De aseme, puteti folosi comparatii pentru a evidentia trasaturile obiectului descris prin raportare laa, obiecte. Trasaturi ale acestuia Trasdturi ale acestuia a Dupace ati completat organizatorul, selectatiideile pe care le veti include in fiecare paragrat. 0, astfel incat textul vostru si fie coerent si sa respecte toate indicafiile din cerinta. | TEXTUL DIALOGAT Pentru a da autenticitate dialogului vostru, notati-va mai intai cateva idei despre: a identitatea fiecarui vorbitor tema discutiei (de exemplu: Andrei, baiat, 14 ani; Catinca, fata, 14 ani) cteva trasaturi ale fiecdrui vorbitor (de exemplu: Andrei, relatia dintre vorbitori foarte curios; Catinca, (de exemplu: colegi/ Pasionata de muzica) Prieteni/verisori) _ Scanned with CamScanner BU Notati apoi replicile partici antilor la dialog. ee 8 @ ‘TEXTUL EXPLICATIV in functie de tipul de text explicativ pe care trebuie s&-l redactafi, puteti folosi organizatoare grafice diferite. A. Pentru un text explicativ bazat pe intrebarea de ce? De exemplu: De ce este util sa folositi organizatorii grafici in redactare? Precizarea temei: o definitie a organizatorilor grafici, De ce este util si folosim organizatorii grafici in redactare? Pentru ci: +e ajuta sd ne structurdm ideile; + ne indic& aspectele importante pentru fiecare tip de text, Concluzie sau evaluare: Chiar dacd avem nevoie de mai mult timp, munca noastra este Lsurata gi obtinem texte mai bune cnd pornim de la un plan. Scanned with CamScanner b.Pentruun text explicativ bazat pe intrebarea cum? De exempl grafici in redactare? nizatoitor grafic ao) Procizarea tomer: 0 definitie Cum folosim organizatori grafic? sr jmiplet dn easetele sau spate ibere cu toate idelle noastes ‘selectim apoi cele mai relevante idei. Concluzie sau evaluare: ‘Astfel, ougim si ne structurdm maiclarideile, |" TEXTUL ARGUMENTATIV Puteti face un plan al unui te Puteti adapta acest organizator, contraargumente gi cate). opie! oo “ xt argumentativ, folosind organizatorul grafic de 1a! js Ie din cerita (daca vi se solicits y in functie de indicatii sustinute ‘Se poate afirma cA acestei perspective este P&rerea mea este ‘CONCLUZIE Cntarind atat argur ‘cole contra, coneluzia mea este ~~ imentele pro, c&t #1F* Scanned with CamScanner ‘TEXTUL DE OPINIE Pentru a serie un text de opinie, puteti folosi organizatorul de mai jos. ZN NWWOVON NOON ES Exprimati cat mai clar opinia pe care vrefi sa o sustineti. VON ONS X ONT INTAR Dati un exemplu care s& sustina motivul mentionat anterior. Precizati un alt motiv pentru care credeti c& opinia voastra este corecta. LLM Dati un exemplu care s& sustind motivul mentionat anterior. CL ae MWAEAG) ° DAT oO ° ° ° / ( SCRISOAREA Dacd aveti de redactat o scrisoare, aveti in vedere formatul de mai jos. Atentie! Veti completa numele expeditorului si al destinatarului, data si localitatea, urmand precizarile din cerin{a. Adresarea poate fi familiar, in cazul in care sunteti intr-o relatie apropiata cu destinatarul, sau oficial, in cazul in care va adresati unei persoane necunoscute sau fata de care va aflati intr-o pozitie de subordonare. De asemenea, in functie de relatia c destinatarul, veti semna cu numele intreg sau doar cu prenumele. u ~~ Scanned with CamScanner SPsanUEe a - = ycand scrieti un e-mail, respectati aceleasi indicatii pe care le-am precizat priviter redactarea unei scrisori. Diferentele sunt urmatoarele: + trebuie sd notati adres: ‘a de e-mail a destinatarului sau a destinatarilor mesajului vos? (Catre...); * trebuie sa notati subiectul pe care il abordati in mesajul vostru (Su Adresarea catre destinatar/destinatari 6 vy Continutul scrisoriielectronice sut Formula de incheiere Numete cetyi Sate expediaza e-mailul Scanned with CamScanner _ JURNALUL =a Desi, in mod obignuit, insemnirile dintr-un jurnal sunt scrise direct, faré un plan, in contextul unui examen este recomandabil si procedati altfel, pentru a fi siguri cd textul vostru indeplineste toate indicatiile din cerinta. 6 Pentrua redacta o insemnare/o nota dintr-un jurnal (poate fi vorba de jurnalul unei célétorit sau de jurnalul vostru zilnic), notati, pentru inceput, pe ciorna: + intamplarile pe care decideti si le relatati/persoanele despre care alegeti sd scrieti, avand in vedere cerinta; « gndurile, perceptiile gi sentimentele voastre fata de intamplarile/persoanele la care va referiti. 1G Faceti apoi un plan, in care s& ordonati ideile: Precizati data si locul in care afi facut insemmnarea din jurnal. Notati ce ati facut, vazut, simtit, gandit in ziua respectiva. Formulati un enunt in care sa precizati semnificatia pe care o are pentru voi experienta relatata. 96 Dupa ce ati facut planul, scrieti pe ciorna insemnarea voastra. in redactare, aveti in vedere urmatoarele recomandai + indicati, pentru inceput, data gi, eventual, localitatea in care s-au petrecut evenimentele relatate, conform cerintei; «folositi timpul prezent sau perfect compus al modului indicativ, pentru a sugera c& evenimentele relatate i redactarea paginii de jurnal se petrec in aceeasi zi; + utilizati marci ale subiectivitatii (persoana I, singular, verbe ce exprima trairile, perceptiile, reactiile, atitudinile personale, enunturi exclamative etc.). * 6G Facet revizia textului, pentru a fi siguri ca ati respectat toate indicatiile din cerinta, cd ideile sunt clare, cd nu exista repetitii etc. (86 Transcrieti textul vostru pe foaia de examen. Scanned with CamScanner (Ut) va recomadim s& aleituiti un portofoliu cu toate aceste tipuri de text, in os includeti cele mai bune texte pe care le-afi scris pe toata durata pregatir wd pentru examen. te (Mi) Pentru fiecare text redactat, trebuie si acordati atentie, in afara limitei Dumarutuig, cuvinte, urmatoarelor criterii mentionate in barem pentru ,redactarea, compuner +: marearea corecté a paragrafelor: in totalitate ~ 1 punet; partial -0 puncte: + coerenta textului: in totalitate - 1 punct; partial - 0 puncte; + proprietatea termenilor folositi: in totalitate ~ 1 punct; partial - 0 puncte; * Corectitudinea gramaticala: in totalitate - 1 punct; partial - 0 puncte; + claritatea exprimirii ideilor: in totalitate - 1 pun artial — 0 puncte; * Fespectarea normelor de ortografie (0 greseli/1 greseald~1 punct; 2 sau mai muly greseli - 0 punet: + Tespectarea normelor de punctuatie (0 greseli/1 gregeala -1 punt reseli — 0 puncte); + lizibilitate - 1 punct. sau mai multe (Md) Este important ca atunci cand rezolvati fiecare test din aceasta culegere s& avetiin vedere sitimpul de care aveti nevoie pentru fiecare subiect, pentru a ti daca reusts va incadrati in timpul de doua ore pe care il veti avea la examen sau dacd este nevoies! va imbundtatitiritmul delucru, Pentru a rezolva cu usurinta toate cerintele celordout subiecte, este necesar un antrenament ce presupune exercitiu repetat, identificares cerintelor care va creeaza dificultati si stabilirea unor strategii de lucru eficiente, da si observarea progresului pe care il faceti pe masur& ce lucrati testele. Scanned with CamScanner