Sunteți pe pagina 1din 64

ACATIST

către Preacurata Stăpâna


noastră de Dumnezeu
Născătoare denumită
GRABNICĂ
AJUTĂTOARE
Mănăstirea
“SF. PANTELIMON”
STAREŢ PROTOSINGHEL
ANTONIE LITA

TELEORMAN
TEL: 0247-466 961
0723 - 216 577
ACATIST
către Preacurata Stăpâna
noastră de Dumnezeu
Născătoare denumită
GRABNICĂ
AJUTĂTOARE

Lumea a lăsat în uitare


nume de împăraţi, de mari
căpetenii de oşti, s-au destră­
mat imperii, monumente s-au
năruit în colb şi uitare... dar,
Divinul prunc şi Sfânta Sa
Maică sunt de două milenii pe
buzele tuturor oamenilor. Ca o
3
stea călăuzitoare în noaptea
de păcate a lumii, Preasfânta
N ăscătoare de Dumnezeu
ajută perm anent sufletele
celor ce cred în Domnul nostru
Iisus Hristos.
Pietatea creştină a căutat de
la imnografii creştini care au
închinat imnele lor inspirate
de Duhul Sfânt şi până la
maeştrii picturii care au fixat
pe pânză Chipul Maicii Prea
Curate să transpună în culori
sau cuvinte chipul şi bogăţia
de daruri cu care a fost împo­
dobită cea mai presus de
heruvimi şi fără de asemănare
4
decât serafimii. Pururea rugă­
toare pentru noi la picioarele
lui Iisus aşa cum o vedem
deasupra iconostasului din
bisericile noastre, Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu, bu­
curia celor necăjiţi, mângâ­
ierea celor ce plâng, căutarea
celor pierd u ţi, m ântuirea
sufletelor noastre, luminează
cu dragoste nesfârşită inimile
noastre întinate de păcatele
lumii; şi când deznădejdea ne
cuprinde, ne plecăm genunchii
în rugă în faţa icoanei Sale ca
în fata limanului neînviforat al
s

mântuirii noastre.
5
Orice rugăciune este bine
primită la Preacurata Maică a
lui Iisus, dacă ea este pătrunsă
de credinţă, dacă se face cu
cuget curat şi este însoţită de
fapte bune, bine plăcute în
faţa Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu. Rugăm pe Maica
Curată, Fecioara Maria, Năs­
cătoare de Dumnezeu să fie
prezentă mereu în sufletele
bi necredincioşi lor creştini
care o cinstesc cu evlavie şi
recunoştinţă şi să primească
rugăciunile noastre pe care să
le ducă la tronul Fiului său
preaiubit, Domnul nostru Iisus
6
Hristos.
Pentru aceasta îi mulţumim
*

şi propovăduim darurile sale,


nu îi ascundem minunile sale
şi purtarea de grijă şi pentru
aceasta o lăudăm şi o slăvim.
Să ajutăm sufletele oame­
nilor, să le îndrumăm spre
mântuire, fiindcă fiecare su­
flet omenesc este mai presus
decât oricare dintre comorile
lumii, străduindu-ne să-l slo-
bozim de sub jugul păcatelor.
în bunătatea ei larg cuprin­
zătoare ce se revarsă în inimile
noastre care au simţit ceea ce
au cântat atât de mult şi nu s-au
7
îndoit că lucrul cel mai
important în izbăvirea sufle­
tească este să aibă încredere şi
să o păstreze până la capăt, să o
preaslăvească în împrejurările
grele ale vieţii - izvorul ei
nesecat şi veşnic plin de
bunăvoinţă, de dragoste şi
milă.
Pentru cei ce au un mare
necaz sau o mare ispită sau
încercare în viată este bine să
>

facă următorul lucru: să se


spovedască la un duhovnic şi
să ia dezlegare pentru a citi
Acatistul 40 de zile la rând.
Dacă nu poate să postească 40
8
de zile la rând atunci să
postească măcar luni, mier­
curi şi vineri şi să se roage toţi
ai casei.
Să-l citească fiecare mem­
bru al familiei, iar dacă nu
există o înţelegere în acest
sens, atunci măcar unul din
casă să-l citească zilnic.
Chiar dacă simţim sau chiar
dacă nu simţim nici un efect în
tim pul rugăciunii sau la
sfârşitul rugăciunii, noi sun­
tem datori să continuăm.
Să ne ferim de a ispiti pe
Dumnezeu în felul acesta de a
aştepta un efect palpabil şi la
9
comandă. Atunci deja am
căzut într-o extrem ă ne­
creştină.
Efectul, roadele şi bucuriile
cu siguranţă nu le vom pierde
pentru rugăciunile pe care
le-am rostit în viaţă, însă
timpul primirii lor numai
Dumnezeu îl ştie.
Pentru rugăciunile Prea­
cuvioasei Maicii noastre şi ale
tuturor sfinţilor părinţilor
noştri, Doamne Iisuse Hris-
toase, Dumnezeul nostru mi-
luieşte-ne pe noi. Amin.
Slavă Ţie, D um nezeul
nostru, Slavă Ţie (de trei ori).
10
TROPARUL

Către Născătoarea de Dum­


nezeu să alergăm toţi cei ce
suntem în necazuri-neno-
rociri, nevoi - şi să cădem
înaintea sfintei sale icoane cu
credinţă zicând din adâncul
sufletului: Auzi grabnic rugă­
ciunea noastră, Fecioară, ceea
ce te-ai numit “Grabnic
Ajutătoare” - căci, pe tine,
noi, robii tăi te avem întru
nevoi gata ajutătoare.

11
Condacul 1

Celei alese dintre toate nea­


murile, Maicii lui Dumnezeu
şi împărătesei celei ce ia în
grabă aminte la rugăciunile
celor smeriţi şi revarsă râuri de
vindecări asupra credincio­
şilor de la icoana sa cea sfântă,
aducem cântare de mulţumire!
Iară tu - Apărătoarea cea
mult milostivă - apleacă-te cu
bunăvoinţă către glasurile
noastre cele de laudă şi din
toate nevoile slobozeşte-ne pe
noi, cei ce strigăm către tine:
Bucură-te preabună şi grab-
12
nic ajutătoare - ceea ce
rugăciunile nostre toate spre
bine le împlineşti!

Icosul 1

Cetele îngerilor cu sme­


renie îţi slujesc şi toate puterile
cereşti cu cântări neîncetate te
fe ric e sc , N ă sc ă to a re de
Dumnezeu Fecioară, ca pe
ceea ce ai născut pe împăratul
îngerilor - Hristos Dumnezeul
nostru! Iar noi, păcătoşii, în­
drăznind a te urma şi nepri-
cepându-ne după vrednicie a
te pream ări, cu smerenie
13
înţeleaptă îţi zicem acestea:
Bucură-te - sălaş al Dum-
nezeirii celei apropiate!
B ucură-te, m irarea cea
neîncetată a îngerilor!
Bucură-te - masa sfântă care
ne hrăneşti cu pâinea vieţii!
Bucură-te - măslin cu rod
bun, care cu untdelemnul
milostivirii ungi inimile noas­
tre!
Bucură-te, comoara nese­
cată a dumnezeieştilor daruri!
Bucură-te - râu pururea
curgător al minunilor!
Bucură-te - apărătoarea
celor obidiţi!
14
Bucură-te - mângâietoarea
celor întristaţi!
Bucură-te - ajutătoarea ce­
lor ce sunt în nenorociri!
Bucură-te - vindecătoarea
celor bolnavi!
Bucură-te - întăritoarea
celor slăbănogi!
Bucură-te - slobozitoarea
celor robiţi!
Bucură-te - preabună şi
grabnică ajutătoare - ceea ce
rugăciunile noastre toate
spre bine le împlineşti!

15
Condacul al 2-lea:

Văzând nesecată milosti­


virea ta, Stăpână şi mulţimea
minunilor tale pe care le-ai
arătat şi le arăţi prin sfintele
tale icoane care ca nişte stele
de Dumnezeu luminate ai în­
frumuseţat toată lumea orto­
doxă - te rugăm pe tine cu
dragoste ceea ce ai înălţat
neamul omenesc prin bună­
voinţa ta şi ne închinăm
Preacinstitului tău Chip, cân­
tân d F iu lu i tău H risto s
Dumnezeu: Aliluia.

16
Icosul al 2-lea:

Arătând înţelepciunea ce­


rească, Născătoare de Dum­
nezeu, ai binevoit a hotărî prin
sorţii păm ânteşti să pro­
slăveşti icoana ta de la Sf.
Munte Athos pe care însăţi -
Grabnică ajutătoare - ai nu-
mit-o prin glas Dumnezeiesc
care s-a auzit de la dânsa,
pentru ca toţi văzând-o cu
cântări să te laude aşa:
Bucură-te - Maică milos­
tivă faţă de noi toţi înaintea lui
Hristos!
Bucură-te - locaş al Duhu-
17
lui Sfânt!
Bucură-te - arătarea dra­
gostei lui Dumnezeu faţă de
oameni!
Bucură-te - înălţarea nea­
mului omenesc!
Bucură-te, palat luminos al
lui Dumnezeu Cuvântul!
Bucură-te - ceea ce eşti mai
mare decât Sfânta Sfintelor!
Bucură-te, ceea ce ai născut
pe Mielul lui Dumnezeu!
Bucură-te - ceea ce ne-ai
crescut spicul vieţii!
Bucură-te - păstrătoare de
aur a mâncării celei nepie­
ritoare!
18
Bucură-te - hrănitoarea hră­
nitorului lumii!
Bucură-te - ca prin mij­
locirea ta nădăjduim a ne
mântui!
Bucură-te - ca prin rugă­
ciunile tale aşteptăm a primi
moştenirea cerească!
Bucură-te - preabună şi
grabnică ajutătoare - ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!

Condacul al 3-lea:

Vădind cu putere dumne­


zeiască pe trapezarul Nil de
19
la mănăstirea Dohiaru, cel ce
umbla cu necuviinţă înaintea
sfintei tale icoane l-ai pedep­
sit cu orbirea şi slăbănogirea,
N ăscătoare de Dum nezeu
Fecioară, ca nimeni să nu
îndrăznească a defăima chi­
pul sfintei tale icoane, pe care,
ca o arvună a binevoirii tale,
cu milostivire ai dăruit-o
întregului Munte Sfânt al
A thosului pentru ca toţi
locuitorii lui, cu glasuri
cuvioase să cânte Celui ce
s-a născut din tine, Dum­
nezeu Cuvântul: Aliluia!

20
Icosul al 3-lea:

Având nemărginită iubire de


oameni răscum păraţi prin
sângele Fiului tău şi Dumne­
zeul nostru, Stăpână prea-
bună, pocăinţa trapezarului
Nil ai primit-o cu milostivire şi
i-ai dăruit vindecarea de orbire
şi slăbănogire, pentru ca
neîncetat să-ţi slujească ţie şi
să aducă rugăciuni neîncetate
înaintea icoanei tale vindecă­
toare zicând aşa:
Bucură-te - odrăslirea sfân­
tă a lui Ioachim şi Ana!
Bucură-te - ceea ce ai născut
21
pe Cel ce a sfărâmat capul
şarpelui celui de demult!
Bucură-te - cea preabine-
cuvântată între femei!
Bucură-te - ceea ce ai năs­
cut mai presus de fire pe
Mântuitorul sufletelor noas­
tre!
Bucură-te - ceea ce ai unit
fecioria şi naşterea!
Bucură-te ceea ce între
amândouă acestea te-ai păs­
trat fără prihană!
Bucură-te - ceea ce eşti
marea minune a lumii întregi!
Bucură-te - mirarea tuturor
neamurilor pământului!
22
Bucură-te - îndreptarea
celor ce greşesc!
Bucură-te - întărirea în
facerea de bine a celor ce se
pocăiesc!
Bucură-te - ceea ce fara de
rautate pedepseşti!
Bucură-te - înţelepţitoare cu
inima bună!
Bucură-te - preabună şi
grabnică ajutătoare, ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!

23
Condacul al 4 -lea:

Scăpând de furtunile vie­


ţii şi adăpostindu-se la lima­
nul lin al mântuirii, Muntele
Athos, cei adunaţi acolo aflau
mângâiere binefăcătoare şi
ajutor dumnezeiesc de la
sfânta ta icoană, Născătoare de
Dumnezeu, de la care izvorăsc
raze de minuni şi râuri de
milostiviri nesecate.
Pentru aceasta, toţi aceia
care în pustiurile Athosului
voiesc să dobândească mân­
tuire preamărind îndurările
tale de Maică, cu mulţumire
24
cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzind glas Dumnezeiesc de


la Sfânta ta icoană, Stăpână
trapezarul Nil te-a cunoscut a
fi grabnică ajutătoare a tuturor
celor care cu credinţă şi cu
dragoste aleargă către făcă­
torul de minuni chipul tău şi
primind de la el înţelepţire în
nepăsările lor şi luminarea
ochilor lor sufleteşti, strigă ţie
din tot sufletul cu mulţumire:
Bucură-te - ceea ce prin
pedeapsa vrem elnică înţe-
25
lepţeşti pe cei nepăsători!
Bucură-te - ceea ce pri­
meşti cu milostivire pocăinţa
de la cei ce păcătuiesc!
Bucură-te - ceea ce îndru-
mezi pe calea îndreptării pe
cei rătăciţi!
Bucură-te - ceea ce îndrep-
tezi cu milostivire rănile
păcatelor noastre sufleteşti!
Bucură-te - ceea ce cu dra­
goste dojeneşti pe cei ce
stăruie în nepăsare!
Bucură-te, ceea ce prin
amarul suferinţelor trupeşti îi
izbăveşti de chinurile veş­
nice!
26
Bucură-te - ceea ce po­
toleşti valurile şi frământările
patimilor!
Bucură-te - ceea ce întinzi o
mână de ajutor celor ce se
prăpădesc!
Bucură-te - nădejdea celor
fără de nădejde!
Bucură-te - bucuria celor
întristaţi!
s

Bucură-te - îmbrăcămintea
celor goi!
Bucură-te - ocrotirea celor
orfani!
Bucură-te - preabună şi
grabnică-ajutătoare, ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
27
bine le împlineşti!

Condacul al 5-lea:

Auzind vieţiuitorii mănăs­


tirii Dohiaru cuvintele tale
cele insuflate de Dumnezeu,
ţi-au zidit ţie - Grabnică aju­
tătoare - o biserică lângă
arhondaric, unde se află
icoana ta făcătoare de minuni,
Preacurată Fecioară şi care
mângâie pe toţi credincioşii cu
semnele milelor tale.
De aceea nu ne lipsi nici pe
noi smeriţii, care după datorie
te lăudăm şi cântăm Făcă-
28
torului de minuni Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Văzând râurile de minuni ce


se revarsă de la sfânta ta icoană
- Grabnic ajutătoare - toţi
vieţuitorii Muntelui Athos
aleargă la ea pentru închinare!
Iară tu, Maica Domnului,
tuturor le dai după trebuinţă
fiecăruia, neîmpuţinat, daru­
rile milostivirii tale, îndem-
nându-i pe ei cu mulţumire să-
ţi cânte ţie:
Bucură-te - Maica milos-
29
tivirii şi a îndurărilor!
Bucură-te - masa însufleţită
aAtotţiitorului!
Bucură-te - ceea ce l-ai îm­
prumutat cu trup pe Fiul lui
Dumnezeu!
Bucură-te - cămara zămis­
lirii celei fără de sămânţă!
Bucură-te - ceea ce ai în­
trupat pe Cel fără de trup!
Bucură-te - ceea ce ai unit pe
Dumnezeu cu oamenii!
Bucură-te - privelişte prea-
dorită a celor cuvioşi!
Bucură-te - bucuria dum­
nezeiască a postitorilor!
Bucură-te- veselia liniştită
30
a pustnicilor!
Bucură-te - nădejdea pu­
ternică a monahilor!
Bucură-te - ceea ce bi-
ruieşti legiunile de demoni!
Bucură-te - ceea ce ruşinezi
pe vrăjmaşii mântuirii oame­
nilor!
Bucură-te - preabună şi
grabnică ajutătoare ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
binele împlineşti!

Condacul al 6-lea:

Muntele Athosului propo-


văduieşte milele şi minunile
31
tale, preabinecuvântată Mai­
ca Domnului nostru şi lu­
minat se înfrumuseţează cu
m ulţim ea icoanelor tale,
printre care icoana ta numită
“Grabnică Ajutătoare”, ca o
lună plină străluceşte cu raze
de minuni, luminând sufle­
tele noastre cu m ulţimea
darurilor dum nezeieşti şi
facându-ne pe noi să cântăm,
mărind pe Dumnezeu Cel în
Treime, Cel ce Te-a proslăvit
pe tine: Aliluia!

32
Icosul al 6-lea:

Prin icoana ta, Preacinstită


Mărie, Născătoare de Dum­
nezeu, strălucit-ai lumina
mântuirii tuturor celor care
rătăcesc în întunericul păca­
telor şi al patimilor, şi pe
aceasta ai numit-o: “Grabni­
că ajutătoare” pentru ca cei ce
se rogă înaintea ei cu credinţă
şi umilinţă sufletească, să-ţi
cânte ţie:
Bucură-te - fulger care lu­
minezi sufletele!
Bucură-te - tunet care în­
fricoşezi pe cei ce se leapădă
33
de tine!
Bucură-te - adăpostirea lină
a celor obosiţi de zbuciumul
mării vieţii!
Bucură-te - liman neînvi-
forat al celor ce sunt tulburaţi
de valurile patimilor!
Bucură-te - propovădui­
toare spre curăţia sufletească a
celor tineri!
Bucură-te - acoperământ şi
apărare a fecioriei!
Bucură-te - ceea ce înmoi
împietrirea inimii!
Bucură-te - ceea ce minunat
încălzeşti răceala sufletului!
Bucură-te - ceea ce pe calea
34
mântuirii îndreptezi pe cei
credincioşi!
Bucură-te - ceea ce-i înde­
părtezi de la calea pieirii pe cei
ce se pocăiesc!
Bucură-te - mijlocitoarea
noastră înaintea Fiului lui
Dumnezeu!
Bucură-te - ceea ce neîn­
cetat îl rogi să ne miluiască pe
noi păcătoşii!
Bucură-te - preabună şi
grabnic ajutătoare, a ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!

35
Condacul al 7-lea:

Vrând să arăţi marea ta iu-


>

bire faţă de neamul omenesc,


Născătoare de Dumnezeu,
preabună, ai ales Muntele
Athos unde ai înmulţit lo­
caşurile monahiceşti, ca toţi
cei ce sunt înviforati de de-
j

şertăciunile lumeşti să poată


afla acolo liman lin şi bine­
făcător pentru mântuire şi aju­
taţi de tine să se învred­
nicească de moştenirea ce­
rească şi să cânte împreună cu
sfinţii - Preasfintei Treimi-:
Aliluia!
36
Icosul al 7-lea:

Semne noi ale milostivirii


tale ai arătat, Stăpână, prin
minunata proslăvire sfintei
tale icoane - Grabnică aju­
tătoare - nu numai monahilor
din Muntele Athos ci şi tu­
turor dreptslăvitorilor creştini
care cu evlavie cinstesc chipul
acestei icoane a ta, ca toţi să-ţi
cânte:
Bucură-te - Maica Dum­
nezeului nostru!
Bucură-te - ceea ce înainte şi
după naştere eşti fecioară!
Bucură-te - ceea ce pe tine te
37
fericesc toate neamurile!
Bucură-te - că ţi-a făcut ţie
mărire cel puternic!
Bucură-te - că a căutat spre
smerenia ta Domnul!
Bucură-te - că a binevoit
asupra bunătăţii tale, împă­
ratul împăraţilor!
Bucură-te - fiica binecu­
vântată a Tatălui ceresc!
Bucură-te - Născătoare cea
fără o cunoaştere bărbătească
a Fiului celui mai înainte de
veci!
Bucură-te - primitoarea ne­
prihănită a Duhului Sfânt!
Bucură-te, comoara tămă-
38
duitoare a Harului dumneze­
iesc!
Bucură-te - înfrumuseţare a
lumii de sus!
Bucură-te - apărătorea lu­
mii de jos!
Bucură-te - preabună şi
grabnic-ajutătoare ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!

Condacul al 8-lea:

Călători şi trecători suntem


noi pe pământ şi - după cu­
vântul apostolului - neavând
aici cetate stătătoare pentru a
39
locui, către cine vom alerga,
Stăpână, în m âhnirile şi
necazurile noastre, dacă nu
către tine - Preabună! Nu ne
îndepărta pe noi Maica lui
Dumnezeu! Nu ne spune
nouă: nu vă cunosc pe voi din
pricina păcatelor voastre - ci
miluieşte-ne pe noi cei singu­
ratici şi lipsiţi de ajutor şi pri-
meşte-ne în veşnicele locaşuri
- Adăpostitoarea noastră - ca
noi cu bucurie să cântăm întru
Patria cerească împăratului
slavei H ristos:Aliluia!

40
Icosul al 8-lea:

Tuturor credincioşilor le este


mângâietor a privi spre icoana
ta Preasfântă Stăpână, în care
te vedem, ţinând în braţe pe
Pruncul cel mai dinainte de
veci - pe Domnul nostru Iisus
Hristos - căruia ne închinăm cu
umilinţă, ca Ziditorului şi
Dumnezeului nostru, iară ţie,
adevăratei N ăscătoare de
Dumnezeu, cu umilinţă îţi
zicem:
Bucură-te - pururea Fecioa­
ră, care ai fost învrednicită
de bună vestirea arhanghe-
41
lului Gavriil!
B u c u r ă - te - m ir e a s a
nenuntita!
Bucură-te - Maica Luminii
celei preaînalte, care lumi­
nezi sufletele tuturor!
Bucură-te - tron însufleţit al
Ziditorului cerului şi al pă­
mântului!
Bucură-te - porumbiţă blân­
dă!
Bucură-te - mieluşeaua fără
de prihană!
Bucură-te - pahar care re-
verşi bucurie!
Bucură-te - vas nesecat al
apei vieţii celei fără de moar-
42
te!
Bucură-te - chivot al mi­
rului celui bine mirositor al lui
Hristos!
Bucură-te - căci prin tine
duhoarea patimilor noastre se
îndepărtează!
Bucură-te - căci prin tine am
cunoscut pe Fiul lui Dum­
nezeu!
Bucură-te - căci prin tine ne­
am învăţat a ne închina
Dumnezeului în Treime!
Bucură-te - preabună şi
grabnică ajutătoare, ceea ce
rugăciunile noastre spre bine
le împlineşti!
43
Condaculal 9-lea:

Toate neamurile te fericesc


pe tine după cuviinţă - Năs­
cătoare de Dumnezeu - căci de
la răsărit până la apus este
lăudat numele tău! Iară vie­
ţuitorii Muntelui Athos, te
socotesc pe tine a fi Acoperi-
toarea lor, căci locul acela l-ai
însemnat printr-o deosebită
bunăvoinţă, săvârşind mulţi­
me de minuni şi revărsând
milele tale cele bogate asupra
celor ce sălăşluiesc acolo, ca
ei cu mulţumire să cânte prin
tine, lui Dumnezeu: Aliluia!
44
Icosul al 9-lea:

înţelepţii cei mândri de în­


ţelepciunea lor nu pot să pri­
ceapă taina pururea fecioriei
tale, Născătoare de Dumne­
zeu, nici nu pot să lămurească
puterea făcătoare de minuni ce
se revarsă de la preacinstitele
tale icoane, spre tămăduirea
celor suferinzi şi spre orice
folos sufletesc sau trupesc
pentru oameni! Iară noi, măr-
turisindu-te Pururea Fecioară
cu toată credinţa şi fără de
îndoială, ne închinăm icoanei
tale sfinte şi îţi zicem acestea:
45
Bucură-te - auzirea cea cu
îndoială a celor necredin­
cioşi!
Bucură-te - lauda cea de
cinste a celor credincioşi!
Bucură-te - ceea ce din pân­
tece curat pe Hristos iară de
întinăciune L-ai născut!
Bucură-te - ceea ce în
timpul naşterii cheile fecio­
riei nu le-ai sfărâm at!
Bucură-te - Maică şi Fe­
cioară Preabinecuvântată!
Bucură-te - Născătoare de
Dumnezeu proslăvită!
Bucură-te - lauda fecioa­
relor!
46
Bucură-te - bucuria neîn­
cetată a maicilor!
Bucură-te - Una fără de
prihană şi Una între femei!
Bucură-te - ceea ce ai năs­
cut pe Cel Făgăduit - Zdro­
bitorul capului şarpelui!
Bucură-te - ceea ce ai iz­
băvit de osânda veche pe
strămoşii cei căzuţi!
Bucură-te - ceea ce prin
naşterea ta ai deschis oa­
menilor raiul cel închis!
Bucură-te - preabună şi
grabnică ajutătoare ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!
47
Condacul al 10-lea:

Lucrând la mântuirea oa­


menilor iubitori de Hristos ai
binevoit Născătoare de Dum­
nezeu, să alegi M untele
Athosului, pentru a fi locuit de
monahi şi ai zis prin vedenie
primului pustnic al Athosului,
preacuviosul Petru: să fie
m untele acesta totdeauna
locuinţa monahilor, mângâ-
indu-1 cu făgăduinţa bună că
vei fi ajutătoarea celor ce îşi
vor petrece viaţa acolo în chip
plăcut lui Dumnezeu, dăruin-
du-le cele de cuviinţă şi
48
izbăvindu-i de toate necazu­
rile, ca neîncetat să cânte lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid de apărare eşti Fecioară


pentru toţi monahii drept-
credincioşi, păstrătorii fecio­
riei şi ai curăţiei! Pentru
aceasta ai hotărât ca muntele
Athos ales de tine, să fie ne­
primitor femeilor, ca locui­
torii monahi să vieţuiască
acolo fără ispita păcatului,
punându-şi în tine singura lor
nădejde de mântuire, după
49
Dumnezeu, şi să cânte ţie
unele ca acestea:
Bucură-te - floarea neveş­
tejită a curăţiei!
Bucură-te - crin câmpenesc
al curăţiei!
Bucură-te - sfeşnic purtător
de lum ină cerească care
luminezi pe râvnitorii cu­
răţiei!
Bucură-te - scriptură a în­
ţelepciunii Dumnezeieşti, care
înţelepţeşti pe păstrătorii fe­
cioriei!
Bucură-te - mijlocitoarea
mântuirii pentru monahii ce îşi
petrec viaţa după Dumnezeu!
50
Bucură-te - acoperământ
şi apărarea locuitorilor şi
pustnicilor Muntelui Athos!
Bucură-te - ceea ce reverşi
bucuria b in efăcătoare în
inimile iubitoare de Dum­
nezeu!
Bucură-te - ceea ce dai
m ângâierea duhovnicească
sufletelor celor amărâte!
Bucură-te - hrănitoarea cea
bună a fecioarelor şi a orfa­
nilor celor fără mamă!
Bucură-te - ceea ce cu
dragostea Mirelui celui fără de
moarte îndulceşti cetele cele
feciorelnice!
51
Bucură-te - puternică ajută­
toare în greaua luptă cu
patimile trupeşti!
Bucură-te - neadormita su­
praveghetoare a aşezămin­
telor celor monahiceşti!
Bucură-te - preabună şi
grabnică ajutătoare, ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!

Condacul al 11-lea:

Smerita noastră cântare ce


ţi-o aducem din plinătatea
dragostei şi a osârdiei, n-o
trece cu vederea Preacurată
52
şi nu te întoarce de la noi, cei
întinaţi de multe păcate, şi
ajută-ne nouă Preabună, să ne
curăţim prin pocăinţă şi să
sporim în viaţă curată şi plă­
cută lui Dumnezeu, avându-te
pe tine ajutătoare şi îndrumă­
toare în stăruinţă ca, după
vrednicie şi dreptate, să putem
cânta Domnului: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Sfânta ta icoană, Născătoare


de D u m n ezeu , n e c lin tit
străluceşte prin razele minu­
nilor tale şi pe toată lumea o
53
luminează, gonind toată lucra­
rea vrăjmaşă cu puterea lui
Dumnezeu ce se revarsă de la
ea!
Pentru aceasta ne bucurăm
şi noi păcătoşii având un astfel
de zălog al bunăvoinţei tale
faţă de noi. Grabnică ajută­
toare, cu mulţumire strigăm
ţie:
Bucură-te - rază a soarelui ce
nu apune!
Bucură-te - aurora zilei celei
neînserate!
Bucură-te - cee ce ai răsărit
dimineaţa mântuirii noastre!
Bucură-te - ceea ce ai năs-
54
cut pe Mirele cel fără de
moarte al sufletelor noastre!
Bucură-te - ceea ce împli­
neşti dorinţele noastre cele
plăcute lui Dumnezeu!
Bucură-te - ceea ce în scârbe
şi în necazuri te grăbeşti spre
ajutorul nostru în bine!
Bucură-te - rai închipuit de
minte, plin de mângâiere
duhovnicească!
Bucură-te - ceea ce din pli­
nătatea ta şi nouă ne izvorăşti
picături de mângâiere!
Bucură-te - ceea ce răco­
reşti văpaia patimilor noas­
tre!
55
Bucură-te - ceea ce cu
osârdie dai o binefăcătoare
stare sufletească celor ce o
caută!
Bucură-te - ceea ce mult
iubeşti pe toţi cei ce în curăţia
fecioriei vieţuiesc!
9

Bucură-te - ceea ce prin vise


şi vedenii cercetezi pe aleşii
lui Dumnezeu!
Bucură-te - preabună şi
grabnică ajutătoare, ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!

56
Condacul al 12-lea:

Harul lui Dumnezeu care


sălăşluieşte în sfânta ta icoană,
numită de tine - Grabnică
ajutătoare-, Stăpână, atrage
către ea pe toţi cei întristaţi şi
împovăraţi şi nu deşerţi se
întorc ei de la acest izvor al
milelor şi îndurărilor tale
Născătoare de Dumnezeu! In
scârbe - bucurie, în năpaste -
apărare, în boale - vindecare
fără plată prim ind de la
făcătorul de minuni chipul tău
- Preabună Sfântă Născătoare
de Dumnezeu - şi cu mul-
57
turnire cântă dătătorului de
bine Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cântând minunile tale, Stă­


până, şi mare mila ta faţă de
neamul omenesc - ştim că
nevrednici suntem să te prea­
mărim pe tine - ceea ce eşti
mai cinstită decât heruvimii şi
mai slăvită fără asemănare
decât serafimii, dar nădăj­
duind spre nemărginita mi­
lostivire a ta, Preasfântă Năs­
cătoare de Dumnezeu, cu
smerenie aducem ţie cântările
58
acestea:
Bucură-te - adăpostire lină a
celor care se nevoiesc în buna
cinstire!
Bucură-te - preadulce con­
vorbire a celor tăcuţi!
Bucură-te - bucurie bine­
făcătoare a celor ce vieţuiesc
prin munţi şi prin pustietăţi!
Bucură-te - tainica înţe-
lepţire a robilor lui Dum­
nezeu ce în taină locuiesc în
lumea aceasta!
Bucură-te - împăcarea cu
Dumnezeu a păcătoşilor ce se
pocăiesc!
Bucură-te - conducătoarea
59
cea mai mare a Muntelui
Athos!
Bucură-te - ceea ce acolo
l-ai luminat pe Petru, iubi­
torul de posturi, prin vedenia
ta!
Bucură-te - ceea ce l-ai
dăruit cu multe binefaceri pe
Atanasie cel înţelepţii de
Dumnezeu prin arătarea ta!
Bucură-te - ceea ce mulţi
cuvioşi ai Athosului i-ai pro­
slăvit cu slava cerească!
Bucură-te - ceea ce lo­
cuitorilor muntelui aceluia o
deosebită dragoste le-ai ară­
tat!
60
Bucură-te - vindecătoarea
fără plată a trupurilor noastre!
Bucură-te - călăuzitoarea
sufletelor noastre către împă­
răţia cea preaînaltă!
Bucură-te - preabună şi
grabnică ajutătoare ceea ce
rugăciunile noastre toate spre
bine le împlineşti!

Condacul al 13-lea:

O! Cea de toţi cântată


Maică, ceea ce te-ai numit
Grabnică Ajutătoare, întru
icoana ta - Născătoare dc
Dumnezeu - Mărie! Primeşte
61
cu milă această puţină rugă­
ciune a noastră, pe care ţi-o
aducem cu osârdie, cu cre­
dinţă şi cu dragoste - şi roagă
pe Treimea cea pururea închi­
nată - să ne izbăvească
de gheena de foc, de întu­
nericul cel de nepătruns şi de
munca cea veşnică! Ca prin
mijlocirea ta să moştenim
împărăţia cerească şi să ne
învrednicim cu sfinţii a cânta
lui Dumnezeu: Aliluia!
A cest condac se repetă de
trei ori, apoi se citesc Icosul 1
ş/C ondacull.

62
RUGĂCIUNE

Stăpână b in ecu vântată,


pururea Fecioară Născătoare
de Dumnezeu, Ceea ce ai
născut pe Dumnezeu Cuvân­
tul, mai presus de cuvânt, spre
mântuirea noastră şi darul Lui
mai presus decât toţi din
belşug l-ai primit, Ceea ce
eşti o mare de daruri dumne­
zeieşti şi un râu de minuni
pururea curgător, revărsând
bunătatea ta tuturor, celor ce
cu credinţă aleargă la tine!
Căzând la icoana ta, de

63
minuni făcătoare, ne rugăm
ţie, întru tot induratei Maici a
iu b ito r u lu i de o a m e n i,
S tăpână, rev a rsă asu p ra
noastră prea bogate milele
tale şi cererile noastre, aduse
ţie, celei grabnică ascultă­
toare, grăbeşte spre a le
împlini, întocmindu-le fiecă­
ruia spre folos, spre mângâ­
iere şi mântuire. Cercetea-
ză-ne, preabună, pe noi robii
tăi cu darul tău şi dă celor
neputincioşi tăm ăduire şi
sănătate desăvârşită, linişte
celor înviforaţi şi mântuire
tuturor, ca să te slăvim în vecii
64

S-ar putea să vă placă și