Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Danubius Galati

Facultatea de Drept

Forma de Învățământ: ID

DREPT CIVIL. CONTRACTE

TEMA NR 1

STUDENT: SIMION PAULA

AN STUDIU: III

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR: PUȘCĂ CORNELIU ANDY

ACTIVITATE TUTORIALĂ: ONOFREI VICTORIA


Prin acțiune, reclamantul a cerut desființarea contractului de vânzare cumpărare privind
imobilul înstrăinat de el către fiica soției sale din cea de a doua căsătorie, arătând ca a fost
obligat să încheie acel contract, deoarece cumpărătoarea l-a amenințat că nu-i mai acordă
întreținere, el având o vârtă înaintată și, totodată, nu i-a fost achitat prețul prevăzut în contract.

Probleme de soluționat

1. Identificați natura actului juridic concret (1 punct)

În speța prezentată se încheie un contract de vânzare cumpărare pentru un imobil. Conform


NCC acesta este:

- Un contract sinalagmatic – părțile au obligații reciproce și interdependente (art. 1171


CC)
- Un contract consensual, care, conform art. 1178 CC “se încheie prin simplul acord de
voință al părților, capabile de a contracta, dacă legea nu impune o anumită formalitate
pentru încheierea sa valabilă”
- Un contract cu titlu oneros, deoarece, conform art. 1172 alin (1) CC “contractul prin care
fiecare parte urmărește să își procure un avantaj în schimbul obligațiilor asumate este cu
titlu oneros”
- Un contract comutativ – conform art. 1173 alin (1) “la momentul încheierii sale, existența
drepturilor și obligațiilor părților este certă, iar întinderea acestora este determinată sau
determinabilă”
- Un contract translativ de proprietate – conform art. 1674 CC “cu execepția cazurilor
prevăzute de lege ori dacă din voința părților nu rezultă contrariul, proprietatea se
strămută de drept cumpărătorului din momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul
nu a fost predat ori prețul nu a fost plătit încă”

2. Identificați subiectele actului juridic (1 punct)

În cazul de față, subiectele actului juridic civil sunt persoane fizice, și anume:

- Vânzătorul imobilului, care are și calitate de reclamant


- Cumpărătorul imobilului, în calitate de pârât
3. Enumerați condițiile prevăzute de lege pentru validitate ale actului juridic civil.
Analizați pe scurt aceste condiții (2 puncte)

Conform art. 1179 CC, condițiile esențiale pentru validitatea actului juridic civil sunt:

- Capacitatea de a contracta – aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de


drepturi și obligații civile prin încheierea actelor juridice civile. Este o condiție de fond,
esențială, de validitate și generală a actului juridic civil
- Consimțământul părților – pentru a fi valabil, consimțământul trebuie să emane de la o
persoană cu discernământ, să fie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice, să fie
exteriorizat și să nu fie viciat. În cazul actelor bilaterale, reprezintă acordul de voință al
părților la încheierea actului juridic civil.
- Un obiect determinat și licit – obiectul juridic trebuie să existe, să fie licit și moral,
determinat sau determinabil, posibil și să se afle în circuitul civil. Conform art 1225 alin
(1) CC: “obiectul contractului îl reprezintă operațiunea juridică, precum vânzarea,
locațiunea, împrumutul și altele asemenea, convenită de părți, astfel cum aceasta reiese
din ansamblul drepturilor și obligațiilor contractuale”. Atunci când obiectul nu este licit,
este sancționat cu nulitatea absolută.
- O cauză licită și morală – cauza reprezintă scopul concret pentru care se încheie actul
juridic. Cauza actului juridic trebuie să existe, să fie reală, licită și morală.
- Conform art. 1179 alin (2) “în măsura în care legea prevede o anumită formă a
contractului, aceasta trebuie respectată, sub sancțiunea prevăzută de dispozițiile legale
aplicabile”

4. Enumerați și analizați viciile de consimțământ (2 puncte)

Conform art. 1206 alin (1) și (2) CC, viciile de consimțământ sunt:

1. Eroarea (art. 1207 CC )– falsa reprezentare a unor împrejurări la încheierea unui act
juridic. Eroarea poate fi:
a) Esențială – când poartă asupra naturii sau obiectului contractului, asupra identității
obiectului prestației sau a unei calități a acestuia ori unei împrejurări considerate esențiale
de către părți, asupra identității persoanei sau a unei calități a acesteia. Este esențială când
privește o normă juridică determinantă, potrivit voinței părților, pentru încheierea
contractului. Nu poate fi invocată în cazul dispozițiilor legale accesibile și previzibile.
Conform alin. (1) “partea care, la momentul încheierii contractului, se află într-o eroare
esențială poate cere anularea acestuia, dacă cealaltă parte știa, sau, după caz, trebuia să
știe că faptul asupra căruia a purtat eroarea era esential pentru încheierea contractului”.
b) Neesențială – când “privește simplele motive ale contractului, cu excepția cazului în care
prin voința părților asemenea motive au fost considerate hotărâtoare” (art. 127 alin (4)
CC)
c) Nescuzabilă – faptul asupra căruia a purtat putea fi, după împrejurări, cunoscut cu
diligențe rezonabile (art 1208 alin (1) CC)
d) Asumată – cînd poartă asupra unui element cu privire la care riscul de eroare a fost
asumat de cel care o invocă sau trebuia să fie asumat de acesta (art. 1209 CC)
e) De calcul – o eroare asupra calității, esențială pentru încheierea contractului (art. 1210
CC)

2. Dolul – este reprezentat de manevrele frauduloase ale uneia dintre părți pentru a
determina cealaltă parte să încheie contractul. Conform art. 1214 alin (1)
“consimțământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocată
de manoperele frauduloase ale celeilalte părți ori când aceasta din urmă a omis, în mod
fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i
le dezvăluie”. Art 1214 alin (2) oferă părții viciate posibilitatea cererii anulării
contractului, chiar dacă eroarea în care s-a aflat nu a fost esențială.
3. Violența – temerea indusă unei persoane pentru a o determina să încheie un contract.
Conform art. 1216 alin (2) CC “temerea insuflată trebuie să fie de așa natură încât partea
amenințată putea să creadă, după împrejurări, că, în lipsa consimțământului său, viața,
persoana, onoarea sau bunurile sale ar fi expuse unui pericol grav și iminent”. Tot
conform art. 1216 alin (4), violența se apreciază “ținând seama de vârsta, starea socială,
sănătatea și caracterul celui asupra căruia s-a exercitat violența, precum și de orice altă
împrejurare ce a putut influența starea acestuia la momentul încheierii contractului”.
Violența atrage anularea contractului.
4. Leziunea – constă în disproporția vădită de valoare între prestația ce există în momentul
încheierii contractului. Conform art. 1221 alin (1) CC “există leziune atunci când una
dintre părți, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experiență ori de lipsa de cunoștințe
a celeilalte părți, stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestație de o valoare
considerabil mai mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestații”. În
general, leziunea se apreciază și în funcție de natura și scopul contractului. Conform art.
1222 alin (1) CC partea lezată poate alege “anularea contractului sau reducerea
obligațiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi îndreptățită”

5. Care va fi soluția instanței? Argumentați

Având în vedere cererea reclamantului, el poate invoca art. 1724 CC care specifică “când
cumpărătorul nu a plătit, vânzătorul este îndreptățit să obțină fie executarea silită a obligației de
plată, fie rezoluțiunea vânzării, precum și, în ambele situații, daune-interese, dacă este cazul”,
astfel instanța poate încuviința rezoluțiunea contractului (desființarea retroactivă a
contractului și repunerea părților în situația avută înaintea încheierii lui). De asemenea,
reclamantul poate primi și daune interese (dacă acestea au fost cerute).

De asemnea, având în vedere că vânzătorul a fost obligat să încheie acel contract de vânzare
cumpărare pentru imobil, putem spune că există un viciu de consimțământ, și anume
VIOLENȚA.

Astfel, conform art. 1216 alin (1) CC care specifică “poate cere anularea contractului partea
care a contractat sub imperiul unei temeri justificate induse, fără drept, de cealaltă parte sau de
un terț”, instanța poate anula acest contract de vânzare cumpărare invocând violența ca viciu
de consimțământ.

S-ar putea să vă placă și