Sunteți pe pagina 1din 4

Cum se completează un cash-flow în cadrul unui proiect de investiții

Cash-flow-ul (sau fluxul de numerar) al unei afaceri este unul dintre cele mai importante
instrumente utilizate de către manageri și antreprenori, dar și de către investitori sau analiștii
financiari în fundamentarea deciziilor de afaceri. Analiza fluxului de numerar este solicitată în
cadrul tuturor prognozelor economice, atât pentru obținerea unui credit bancar, cât și pentru
finanțarea unui proiect prin intermediul fondurilor nerambursabile europene sau naționale. În ceea
ce urmează vom discuta despre pașii necesari pentru întocmirea unui cash-flow.
Întocmirea unei analize a fluxului de numerar este deosebit de utilă factorilor de decizie
din cadrul unei societăți: pe baza acestor informații, managerii, antreprenorii dar și analiștii
financiari pot realiza estimări foarte precise privind profitabilitatea afacerii și ajustările care se
impun pentru a diminua pierderile și a asigura încasarea la timp a creanțelor. De asemenea,
informațiile furnizate de către această analiză servesc și unor specialiști din exteriorul societății:
• investitorii iau decizia de a achiziționa participații într-o afacere nouă, analizând
capacitatea acesteia de a genera profit pe termen mediu și lung;
• creditorii oferă capital de lucru și capital pentru investiții, astfel că vor fi interesați de
recuperarea sumelor împrumutate;
• consultanții de afaceri vor proiecta evoluția societății pe un orizont de timp mediu și
lung, fiind interesați de toate informațiile care privesc încasările și plățile certe sau estimate;
• finanțatorii analizează durabilitatea proiectului de investiții pe un orizont de timp
mediu sau lung, fiind interesați de felul în care societatea își va putea susține activitatea fără a-și
epuiza resursele financiare.
Prin urmare, întocmirea unui cash-flow este un instrument util în cadrul oricărei prognoze
economice, astfel că, în cele ce urmează, vom prezenta informațiile privind întocmirea unei astfel
de analize.
1. Ce este, de fapt, un cash flow
Cash-flow-ul sau fluxul de numerar reprezintă analiza tuturor încasărilor și plăților pe
care o afacere sau un proiect le va avea pe o anumită perioadă de timp. Cu cât orizontul de timp
este mai mare, cu atât acuratețea informațiilor va fi mai scăzută, fiind luate în calcul diverse ipoteze
a căror precizie va fi mai scăzută.
Cele mai precise informații se pot obține pe un orizont de timp de până la un an de zile. În
acest caz, societatea își poate estima destul de realist evoluția afacerii și felul în care va trebui să
își schimbe deciziile, astfel încât activitatea să rămână (sau să devină) una profitabilă. Atunci când
perioada de timp analizată depășește 12 luni, acuratețea informațiilor scade, ceea ce face ca și acest
instrument de analiză să nu fie la fel de precis: pot interveni modificări în ceea ce privește cota de
TVA, salariul minim brut pe economie, cotele de impozite și taxe locale, cotele de impozit pe cifra
de afaceri sau pe veniturile microîntreprinderilor, iar schimbările legislative din ultimul an sunt
dovezi în acest sens.
2. Înțelegerea felului în care afacerea funcționează
Realizarea unei analize a fluxului de numerar a tuturor activităților pe care o societate le
desfășoară presupune cunoașterea în amănunt a afacerii și colectarea informațiilor necesare privind
încasările și plățile în viitor.
Întocmirea fluxului de numerar este doar partea finală, la care vei ajunge abia după ce
colectezi informații diversificate despre:
• numărul de angajați și cheltuielile societății cu salariile și contribuțiile sociale, atât
pentru cei existenți, cât și pentru cei care vor fi angajați în perioada de analiză;
• structura și valoarea celorlalte cheltuieli ale afacerii (chirii, utilități, materii prime, terți,
etc);
• capacitatea maximă de producție a societății și gradul de utilizare efectiv al acesteia;
• realizarea unor investiții preconizate pentru perioada viitoare;
• contractarea unor credite și condițiile în care acestea vor fi rambursate (rata dobânzii,
perioada de grație, durata de creditare, etc);
• formarea prețului de vânzare, acordarea unor discounturi de volum sau pentru plata
înainte de scadență, etc.
Pentru colectarea datelor necesare, este recomandat să realizezi un chestionar pe care să
îl transmiți persoanelor în măsură să îți ofere informațiile în cauză.
Aceste informații pot fi extrase din următoarele documente, pe care va trebui să le soliciți
întreprinderii:
• situațiile financiare încheiate pentru anul precedent sau lunile precedente;
• bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada următoare;
• planul de investiții;
• ofertele financiare ale echipamentelor, pentru a stabili valoarea investiției;
• ofertele tehnice ale echipamentelor, pentru a stabili capacitatea de producție viitoare,
consumurile energetice etc.;
• necesarul de personal.
3. Fluxul de numerar are trei componente majore
Orice cash-flow conține trei părți interconectate, strâns legate între ele, astfel că rezultatul
uneia (profit sau pierdere) le influențează pe celelalte și, în cele din urmă, rezultatul final al întregii
activități:
• activitatea investițională privește intenția societății de a face investiții noi, achiziționând
bunuri și echipamente, realizând construcții, plătind pentru soluții software etc.;
• activitatea financiară se referă la procurarea resurselor de bani necesare realizării
investițiilor: împrumuturi de la asociați, credite bancare, surse proprii sau fonduri nerambursabile;
• activitatea de exploatare (operațională) desfășurată de către societate în paralel cu
realizarea investiției. Dacă analizăm un start-up, societatea nu va avea activitate operațională până
la data la care investiția este finalizată.
Aceste trei părți sunt conectate, rezultatul uneia dintre ele având un impact asupra
disponibilului total de numerar al societății.
4. Pe ce durată trebuie realizat un cash flow
Durata de realizare a prognozei economice diferă în funcție de destinația pe care cash-flow-
ul o va avea: în cazul unor analize bancare, durata de analiză este de obicei limitată la durata de
rambursare a creditului.
În cazul unui proiect finanțat din fonduri naționale sau europene, durata de analiză este în
cele mai multe situații de cinci ani de zile, însă sunt cazuri în care aceasta poate fi extinsă la șapte
sau zece ani.
În același timp, analiza fluxului de numerar pentru uz intern este realizată pentru un an de
zile, acesta fiind termenul care asigură o precizie ridicată a informațiilor.
Evident, acuratețea informațiilor prezentate scade pe măsură ce crește perioada de analiză.
5. Analiza fluxului de numerar pentru activitatea de investiții
După cum am menționat mai sus, fluxul de numerar este întocmit pentru trei componente
distincte: activitatea investițională, activitatea financiară și activitatea operațională.
Fluxul de numerar pentru activitatea de investiții cuprinde următoarele informații:
• care sunt investițiile necesare și care este valoarea acestora?
• în ce momente se vor face plățile către furnizori?
• investiția se va realiza într-o lună sau este necesară o defalcare pe o perioadă de timp
mai mare?
Atenție! Fiind vorba de întocmirea fluxului de numerar, nu uita să adaugi TVA pentru
estimările pe care le faci.
După ce ai terminat de completat investiția, vei observa că fluxul de numerar este negativ.
Este normal să fie așa, întrucât, până în acest moment, nu ai luat în calcul nicio sursă de încasări.
6. Analiza fluxului de numerar pentru activitatea financiară
Această componentă a fluxului de numerar se referă la asigurarea surselor de finanțare din
care societatea își va susține investiția. Aceste surse pot fi:
• surse financiare proprii, atunci când societatea dispune de disponibil din perioada
anterioară;
• credite sau linii bancare, atunci când societatea va împrumuta resursele financiare
necesare realizării unei investiții sau acoperirii unor cheltuieli operaționale;
• aport al asociaților sau împrumuturi acordate de aceștia societății;
• fonduri nerambursabile europene sau naționale, atunci când societatea accesează o
finanțare de acest tip.
De cele mai multe ori, societatea utilizează un mix al celor patru soluții de finanțare.
Evident, aceste intrări de numerar vor genera și ieșiri de lichidități:
• plăți de dobânzi la creditele contracate;
• rambursări ale creditelor contractate;
• rambursări ale împrumuturilor obținute de la acționari.
7. Analiza fluxului de numerar pentru activitatea operațională
În cazul în care societatea este nou înființată, iar analiza fluxului de numerar vizează
perioada viitoare, această secțiune nu va genera nici încasări și nici plăți până când activitatea nu
demarează.
Totuși, atunci când societatea are istoric și activitate începută, fluxul de numerar va
cuprinde două componente, adăugând activității desfășurate și activitatea ce este finanțată prin
implementarea proiectului de investiții. Acest lucru va genera o creștere substanțială a volumului
de activitate al societății, atunci când investiția se realizează pentru extinderea gamei de produse,
servicii.
Veniturile operaționale (sau din exploatare) sunt:
• prestarea de servicii către clienții societății;
• vânzarea de mărfuri și produse;
• realizarea de lucrări.
La fel ca mai sus, nu uita să iei în calcul TVA-ul, dacă societatea este plătitoare de TVA.
Plățile generate de activitatea de exploatare sunt, de exemplu:
• pentru furnizori, pentru materii prime și materiale;
• pentru utilități;
• pentru chiria halei de producție, sau a biroului;
• pentru salarii și contribuții sociale;
• impozite și taxe datorate bugetului;
• publicitate și reclamă.
Cheltuielile cu amortizarea nu sunt luate în calcul la întocmirea cash flow-ului.
Amortizarea nu este o cheltuială ce presupune ieșiri de lichidități din societate, fiind o modalitate
prin care societatea își poate constitui sursele financiare necesare înlocuirii viitoare a mijloacelor
fixe, la sfârșitul perioadei normale de funcționare.
8. Corelează fluxul de numerar cu momentul în care încasările și plățile au loc
Ține cont de faptul că într-o analiză de cash flow este foarte important momentul în care
societatea obține încasări și momentul în care societatea face plăți.
Spre exemplu, dacă societatea achiziționează materii prime cu plata negociată la trei luni,
ieșirile de numerar nu vor fi evidențiate la momentul semnării contractului sau la momentul
livrării, ci la momentul plății efective. Același raționament este valabil și în cazul intrărilor de
numerar din vânzarea de bunuri, prestarea de servicii etc.
Nu este admisibil ca o societate să înregistreze disponibil de numerar negativ la sfârșitul
perioadei: zi, săptămână, lună, trimestru, an etc. Un disponibil negativ ar însemna faptul că
societate nu are, în acea perioadă, suficiente resurse financiare pentru a acoperi plățile curente.
Dacă o astfel de situație intervine, va trebui să redefinești ipotezele de lucru, luând în calcul
decalarea unor termene pentru plata furnizorilor sau încasarea cu rapiditate a unor facturi emise
clienților, oferind la schimb unele reduceri comerciale.

S-ar putea să vă placă și