Sunteți pe pagina 1din 10

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022


DE CĂTRE
EDUCATOAREA CÎRCU LUCICA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 2, BISTRIȚA

Subsemnata, CÎRCU LUCICA, educatoare suplinitoare la GRĂDINIŢA CU P. P. NR.


2 – BISTRIŢA , absolventă a Colegiului National “George Coşbuc”Năsăud- profil pedagogic în
anul 2015 și a Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei cu specializarea Pedagogia
Învăţământului Prima şi preşcolar în anul 2019, cu o vechime în învăţământ de 2 ani, în această
unitate, prezint raportul de autoevaluare pentru anul şcolar 2021-2022.
În anul şcolar 2021-2022 am avut grupa MIJLOCIE -PRICHINDEII , având un efectiv
de 20 copii.

În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi
cu posibilitățile copiilor din grupa mare pe care am condus-o.
Ca educatoare , caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea
şi să fiu mereu bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte:

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
1.1 Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de
proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei.
 În cadrul grupei se află permanet noul curriculum al învățământului preșcolar după care
m-am ghidat atunci când am realizat proiectarea anuală a activității de la grupă. De
asemenea în portofoliul personal dețin și alte documente ajutătoare necesare proiectării
activităților săptămânale, zilnice (ghiduri de aplicare ale programei).
 Planificarea activităților anuale, săptămânale am efectuat-o în termenele legale.
 Proiectarea am realizat-o în urma susținerii testelor de evaluare inițială pentru a stabili
temele deficitare în a fi cunoscute dar și dorințele copiilor de a cunoaște anumite tematici.
 Proiectarea zilnică am realizat-o creativ, în special în funcție de particularitățile de vârstă
dar și a specificului cunoașterii fiecărui preșcolar, testele, întrebările fiind în conformitate
cu nivelul de învățare al fiecăruia.

1
 Am folosit la lecții în special materiale didactice personale, desene, planșe realizate
personal care ne-au ajutat să învățăm eficient, imaginile fiind sugestive în cadrul învățării
la această vârstă.

1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității


 Proiectarea activităților am realizat-o ținând cont de C.D.S, curriculum preșcolar, și am
realizat planificarea calendaristică situând copilul în centrul procesului de predare-
înățtare.

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare


 Proiectarea activităților, atât celor de la grupă cât și celor extrașcolare, a parteneriatelor,
am realizat-o pe calculator pentru a fi mai ușor de transmis responsabililor de comisii
(acolo unde a fost cazul).
 Acolo unde a fost cazul , în documente, a fost introdus antetul specific al unității.

1.4 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,


nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității
 Am realizat proiectarea întâlnirilor cu părinții, tematicile fiecărei întâlniri săptămânale
precum și procesele verbale ale acestor întâlniri, la care părinții au participat în proporție
de 90% de fiecare dată, ceilalți lipsind motivat (fiind la serviciu).
 Am realizat planul managerial al activităților extrașcolare si al parteneriatelor (pompieri,
politie, forum german)
 În planificarea activităților extrașcolare de la grupă am ținut cont de nevoile copiilor, de
activitățile realizate la nivel national, mondial ( Ziua Pământului, Ziua Europei, Ziua
Copilului, ziua Națională a României).

2
2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării
şi formarea competenţelor specifice
 Am conceput lecţiile in concordanţă cu achiziţiile pe care le deţineau de acasă.
 Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în cursul
unei zile cât şi în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber
a copiilor (cel puţin o dată pe zi) .
 Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul
activităţilor artistico-plastice şi practice, fiind activitățile lor preferate.
 Mi-am propus și am realizat lecțiile urmărind să existe o concordanță între obiectivele
specifice-operaționale-conţinuturile învățării- metode și mijloace didactice , am urmărit
să realizez activități integrate cât mai diverse în care metodele noi-activ/participative să
fie incluse.
 Am utilizat materiale interactive care i-au ajutat pe copii să-şi extindă învăţarea: centrul
tematic, mesajul zilei, salutul zilei , calendarul naturii , harta conceptuală a
proiectului...etc

2.2 Utilizarea eficientă a resusrelor materiale din unitatea de învățământ în vederea


optimizării activităților didactice inclusiv TIC
 În ceea ce privește materialul folosit la lecții am fost interesată de confecționarea de
material didactic în funcție de varietatea tematicilor și conținuturilor de învățare și a
particularităților de vârstă a copiilor; am folosit atât material existent în grădiniță cât și
confecționat de mine sau procurat prin eforturi proprii, sau din sponsorizări ale părinților.
 Pentru ca „ambianța” sălii de grupă să fie plăcută și convingătoare, declanșatoare de
bucurii, de dorința arzătoare a copilului de a reveni cu plăcere, am fost interesată în
primul rând de confecționarea/procurarea de imagini expuse în interiorul grupei mele, în
așa fel încât să încânte copilului privirea și să dorească reintoarcerea la grădiniță.
 Am realizat colaje cu imagini ale anotimpurilor pe pereții interiori.
 Folosesc cu cea mai mare plăcere calculatorul, videoproiectorul la orele de curs pentru
prezentarea imaginilor, poveștilor, a predării noilor cunoștințe, softuri EDU sau Pitic-clic,
platforme online, deoarece învățarea se face mult mai ușor.
3
2.3 Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate
 Fiecare lucrare practică/plastică realizată a fost expusă și vizualizată de către părinți, și
toate acestea precum și alte fișe de lucru sunt stocate în portofoliile copiilor.
 În cadrul şedinţelor cu părinţii am oferit feed-back în privinţa progresului realizat de
copii.
 Săptămânal am revizuit afişajul pentru părinţi : tema săptămânală, scrisori, anunţuri....etc

2.4 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la


acțiuni de voluntariat
 Am organizat cu grupa mică serbarile din anul 2021-2022 online.

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipa în vederea


formării/dezvoltării competenței de “a învăța să înveți”
 Mi-am înnoit cunoștintele despre tradiții, management, educație fizică, literatură, proiecte
educaționale etc prin studiu individual
 În cadrul întâlnirilor cu părinții pe tematica de psihologie m-am consultat cu colegele și
am realizat studiu în echipă pentru a putea prezenta părinților modele de comportamenete
ale copiilor, moduri de dezvoltare la această vârstă etc.
 Am folosit in lecţii metode didactice moderne care să îi pună pe copii să lucreze în echipă
şi să împărtăşească din ceea ce au învăţat

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII


3.1. Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare
 Pe parcursul anului școlar am realizat atât evaluări inițiale, periodice–la lecții, semestriale
și finale consemnând datele în planificarea activităților instructiv educative dar și în fișele
de progres existente la grupă.
 Evaluarea inițială am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a
identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în

4
funcţie de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să proiectez
planificarea săptămânală, semestrială si anuală;
 Evaluarea sumativă am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fișe de lucru,
autoevaluare, teste cu imagini etc.;
 Evaluarea finală am realizat-o la finalul proiectelor tematice, semestrelor I și II şi al
anului şcolar ;
 De fiecare data mi-am propus obiective specifice vîrstei preșcolarilor pe care-i pregătesc
și în conformitate cu nivelul de dezvoltare intelectuală al acestora.

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor


 În ceea ce privește obiectivele stabilite la fiecare lecție proiectată, acestea au urmărit
dezvoltarea deprinderilor concomitent cu dezvoltarea intelectuală a acestora, ținând cont
ca fiecare activitate desfășurată a fost integrată și am considerat că, fiecare informație
însușită este mai bine reținută dacă se finalizează cu o activitate practică/plastică (să
redea el insuși prin desen, pictură, colaj imaginea formată despre informația primită).
 Progresul/regresul (nu este cazul) fiecărui copil a fost consemnat semestrial prin
completarea fișelor de evaluare a fiecărui preșcolar.

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de


instrumente de evaluare unică
 Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu
lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea
rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane, medalii, stampile etc.
 Am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi am acordat atenţie
implicării copiilor în procesul evaluării.
 De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu în care sunt depozitate toate fișele de
lucru de la clasă.

5
3.4. Promovarea autoevaluării și interevaluării
 Am promovat în cadrul lecțiilor desfășurate autoevaluarea copiilor cât și evaluarea
colegilor realizând astfel o apreciere obiectivă și din perspectiva copilului și nu numai din
partea cadrului didactic;
 Interevaluarea la nivelul grupei am realizat-o pentru activitățile desfășurate oral dar și
pentru cele practice – aici identificând modul de lucru, curățenia lurărilor și a locului de
lucru.

3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali


 Am aplicat părinților diverse chestionare pentru cunoașterea situațiilor familiale, a
comportamentului acestora cu copiii dar și pentru a cunoaște cum consideră ei activitatea
de la clasă cu copiii a cadrelor didactice. Rezultatele chestionarelor au fost consemnate în
portofoliul personal.

3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al


evaluării rezultatelor învățării
 În ceea ce privește portofoliul educațional al fiecărui preșcolar acesta a fost prezent la
grupa și a înregistrat toată activitatea desfășurată de către copil.
 Am prezentat părinţilor semestrial rezultatele evaluării.
 La finalul anului școlar portofoliile copiilor au fost înmânate părinților.

4. MANAGEMANTUL CLASEI
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru
desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi
 Regulile stabilite a fi respectate în grupă au fost prezentate copiilor în timpul întâlnirilor
de dimineaţă și vizualizate pin imaginile postate pe peretele grupei.
 Am încercat să creez un ambient plăcut în clasă prin amenajarea centrului tematic,
calendarul zilei, salutul de dimineață...etc .

6
4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situației conflictuale
 Ameliorarea, stoparea situațiilor conflictuale a fost posibilă și datorită activităților
săptămânale de consiliere ale părinților prin care aceștia au fost informați de
comportamentul copiilor și au contribuit eficent.
 Am completat fişele de progres ale copiilor

4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor


 Un efec benefic în consilierea copiilor l-a avut desfășurarea activităților de dimineață
ADP - în care am discutat permanent despre comportamentul bun/rău pe care-l pot avea
în contact cu colegii, părinții, educatoarea cu cei din jur.
 Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate
ritmului acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat
copiilor posibilitatea de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie).
 Am situat copilul în centrul procesului de predare – învățare.
 Am tratat specific copiii cu CES din grupă care au necesitat un curriculum adaptat

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică


 În activitățile pe care le-am propus, atât în cadrul parteneriatelor cât și în cadrul
activităților de la grupa, am implicat preșcolarii în realizarea unor activități de bună
practică.
 Cu acest prilej am reușit să responsabilizez copiii și au învațat ce înseamnă să iubești și să
ocrotești natura, să-ți iubești semenii etc.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE


5.1 Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobțndite prin
participarea la programele de formare continuă/perfecționare.
 În anul școlar 2021 -2022 am participat la cursul de formare ,,Magia lecturii,,
organizat de Asociaţia Ovidiu Ro.

7
5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil
 Coordonatorul structurii arondate, respectiv GPN NR 10
 Secretar comisie ,, Gestionarea riscurilor în unitatea de învăţămant,,
 Membru comisie pentru reinscrierea si inscrierea in invatamantul prescolar din
unitatea de invatamant
 Membru comisia paritara la nivel de unitate
 Membru comisia pentru asigurarea sigurantei copiilor in mediul scolar
 Voluntar la asociatia ,, Raza de Soare'' , centru de recuperare si educare a persoanelor
cu dizabilitati, Bistrita

5.3 Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional și dosarul personal


 Am actualizat protofoliul personal cu proiecte didactice noi, legi necesare, metodologii
folositoare clasei, diplome, curriculum vitae.

5.4 Dezvoltarea capacitatii de comunicare și relaționare în interiorul și în afara


unității cu preșcolarii, personalul școlii, echiapa managerială și cu beneficiarii
din cadrul comunității-familiilor preșcolarilor.
 Am susținut permanent legătura cu colegele pentru orice activitate desfășurată în unitate.
 Responsabilitățile mi le-am îndeplinit în termene
 Am respectat întocmai regulamentul de ordine interioară, normele de organizare și
funcționare ale instituției; acestea fiind expuse și părinților în cadrul ședințelor de
consiliere/lunare.
 Am dovedit spirit de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul grădiniţei
 Am completat corect şi în timpul solicitat situaţiile cerute, documentele şcolare

5.5 Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect,


comportament), respectarea și promovarea deontologiei profesionale

8
 Consider că atitudinea morală pe care mi-am format-o ca și cadru didactic în unitate, este
una de respect atât a mea față de colege și personalul auxiliar/de îngrijire/sanitar, față de
părinți, cât și invers.
 Mi-am susținut punctul de vedere acolo unde am știut că am dreptate și am cedat în fața
unor divergente de opinii acolo unde am știut că greșesc.
 Am avut un comportament care respectă regulile şi codul etic al grădiniţei.
 Am avut un comportament adecvat în relaţia cu familiile copiilor.

6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA


PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE
6.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării
instituționale
 M-am implicat în proiectarea, organizarea , desfășurarea și evaluarea unor activități ca
membru sau coordonatoare a activităților

6.2 Promovarea ofertei educaționale


 Oferta educaţionala (activități extrașcolare și de la grupă) am promovat-o prin
intermediul grupului facebook și site-ul grădiniței.

6.3 Promovarea imaginii grădiniței în comunitate prin participare și rezultatele


elevilor la concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare
 În anul şcolar 2021-2022 am participat la următoarele concursuri şi activităţi de
voluntariat : ,, Fii şi tu Moş Crăciu!,,; ,,Educrates- Bucuria zăpezii,, ; ,,Copiii şi
iarna,, ; ,, Ambasador de Impact,, ; ,, Mărţişorul romanesc,, ; ,, Targul de Paşte,,
 În anul şcolar 2021-2022 am participat la activităţi organizate cu ocazia sărbătoririi a
200 de ani de existenţă a Poliţiei Romane şi la activităţi organizate de ISU Bistriţa.

9
6.4 Realizarea/participarea la programe/activități de Prevenire și combatere a
violenței și comportamentelor nesănătoase in mediul școlar, familie și societate
 Am promovat în cadrul activităților de la grupă sau în cele desfășurate cu părinții
comportamente sănătoase, activități de combatere a discriminării și a vilolenței în
grădiniță, în afara ei.

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitatea muncii și de PSI


și ISUJ pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de
învățământ precum și a sarcinilor suplimentare
 Am desfășurat activități despre sănătatea copiilor, protecția sănătății atât la clasă cât și în
cadrul activităților de consiliere și în cadrul parteneriatului cu cabinetul medical al
medicului de familie.

7. Conduită profesională

 Am manifestat o atitudine moral - civică, atât cu părinții cât și cu colegele, nu am


încălcat Regulamentul Intern, Codul etic al unității și nu am avut reclamații cu privire la
comportamentul și activitatea mea.

10

S-ar putea să vă placă și