Sunteți pe pagina 1din 56

SEMINAR

SUDAREA ÎN CONSTRUCȚII
Noul standard SR EN 1090-2:2018 referitor la
cerințele tehnice pentru execuția
structurilor de oțel

12 – 13 februarie 2019

11.02.2019 © ASR 1

Moderator
ing. dipl. Petru ŢENCHEA

Auditor AFNOR Certification (Franța)


Președinte ASRO/CT 39 Sudare și procedee conexe,
Membru ASRO/CT 326 Structuri de lemn și structuri
metalice în construcții
Manager E-QSE CONSULTING S.R.L. Timişoara

11.02.2019 © ASR 2

Obiectivele seminarului

 Informare privind stadiul și tendințele standardizării


în domeniul execuției construcțiilor metalice și al
evaluării conformității elementelor structurale
 Sudarea în construcții. Prezentarea noului standard
SR EN 1090-2:2018, comparativ cu SR EN 1090-2
+A1:2012

11.02.2019 © ASR 3

1
Conținutul seminarului (1)

Partea 1
Cadrul legislativ și normativ
 Legislația română privind calitatea în construcții și legislația
europeană privind comercializarea materialelor/produselor
pentru construcții și transpunerea acesteia în România;
Regulamentul UE nr. 305/2011; bazele EN 1090
 Standardele europene de proiectare în construcții
 Standarde europene și internaționale referitoare la
execuția produselor metalice pentru construcții - Privire de
ansamblu asupra standardizării domeniului
 Sudarea ca proces special de realizare a construcțiilor
metalice
11.02.2019 © ASR 4

Conținutul seminarului (2)

Partea a 2-a
Prezentarea cerințelor referitoare la sudare din
SR EN 1090-2:2018, comparativ cu
SR EN 1090-2+A1:2012
 Cuprinsul SR EN 1090-2:2018
 Introducere
 Domeniu de aplicare
 Actualizarea referințelor normative și a bibliografiei din EN
1090-2
 Termeni și definiții
 Specificația și documentația pentru execuție. Clasele de
execuție și legătura cu EN 1993-1-1. Prezentarea anexei A

11.02.2019 © ASR 5

Conținutul seminarului (3)

 Produse componente
 Pregătire și asamblare. Prezentarea noii anexe D,
referitoare la verificarea capabilității procedeelor automate
de tăiere termică
 Sudarea
 Tratarea suprafețelor. Legătura cu EN ISO 2063
 Toleranțe geometrice
 Inspecții, încercări și corecții. Prezentarea noii anexe L,
referitoare la alegerea claselor de inspecție a sudurilor
 Concluzii

11.02.2019 © ASR 6

2
Partea 1

Cadrul legislativ și normativ

11.02.2019 © ASR 7

Legislația română privind calitatea în


construcții

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,


republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din
11.09.2015
 Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 25.07.2016
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din
30.09.2016

11.02.2019 © ASR 8

 Art. 1.
 (1) Calitatea construcţiilor este rezultanta
totalităţii performanţelor de comportare a
acestora în exploatare, în scopul satisfacerii,
pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor
utilizatorilor şi colectivităţilor.
 (2) Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a
echipamentelor tehnologice de producţie se
stabilesc şi se realizează pe bază de
reglementări specifice fiecărui domeniu de
activitate.
11.02.2019 © ASR 9

3
 Art. 2.
 (1) Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor
aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele
de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi
recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare,
expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de
postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate,
destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de
finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora,
a societăţii şi a mediului înconjurător.
 (2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalaţiile electrice,
sanitare, termice, de gaze, de ventilaţie, de
climatizare/condiţionare aer, de alimentare cu apă şi de
canalizare, exclusiv instalaţiile, utilajele şi echipamentele
tehnologice industriale.

11.02.2019 © ASR 10

 Art. 3. Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în


construcţii, care să conducă la realizarea şi exploatarea
unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul
protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi
a mediului înconjurător.
 Art. 4.
 (1) Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod
diferenţiat în funcţie de categoriile de importanţă ale
construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de
aplicare a fiecărei componente a sistemului.
 (2) Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se
face în funcţie de complexitate, destinaţie, mod de utilizare,
grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi după
considerente economice.
11.02.2019 © ASR 11

 Art. 5.
 (1) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii
realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a
construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:
 a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
 b) securitate la incendiu;
 c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
 d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
 e) protecţie împotriva zgomotului;
 f) economie de energie şi izolare termică;
 g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
 (2) Aplicarea cerinţelor fundamentale se stabileşte pe
domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru
instalaţiile aferente construcţiilor, prin regulamente şi reglementări
tehnice în construcţii.

11.02.2019 © ASR 12

4
 CAPITOLUL II Sistemul calităţii în construcţii
Art. 8. Sistemul calităţii în construcţii
reprezintă ansamblul de structuri
organizatorice, responsabilităţi, regulamente,
proceduri şi mijloace, care concură la
realizarea calităţii construcţiilor în toate
etapele de concepere, realizare, exploatare şi
postutilizare a acestora.

11.02.2019 © ASR 13

 Art. 9. Sistemul calităţii în construcţii se compune din:


 a) activitatea de reglementare în construcţii;
 b) certificarea performanţei şi a conformităţii produselor
pentru construcţii;
 c) agrementul tehnic în construcţii;
 d) verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor;
 e) verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea
tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi
auditul energetic al clădirilor;
 f) managementul calităţii în construcţii;
 g) acreditarea şi/sau autorizarea laboratoarelor de analize
şi încercări în construcţii;
 h) activitatea metrologică în construcţii;
11.02.2019 © ASR 14

 i) recepţia construcţiilor;
 j) urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii la construcţiile
existente, precum şi postutilizarea construcţiilor;
 k) exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii;
 l) atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştilor care
desfăşoară activitate în construcţii;
 m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici
care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii;*)
 n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici
care execută lucrări de construcţii;*)
 o) perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care
desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor.
*) *) Lit. m), n) şi o) intră în vigoare la 18 luni de la data intrării în
vigoare a Legii nr. 163/2016. Conform art. II din Legea nr. 163/2016,
aceasta intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 25 iulie 2016.
11.02.2019 © ASR 15

5
 Art. 10.
 (1) Activitatea de reglementare în construcţii cuprinde elaborarea de
reglementări tehnice în domeniu, precum şi activităţi specifice, corelative
activităţii de reglementare, precum cercetare, testări, documentaţii,
studii, audit, bănci de date, realizare de prototipuri.
 (2) Reglementările tehnice cuprind prevederi privind proiectarea şi
execuţia construcţiilor, eficienţa energetică în clădiri, inspecţia tehnică în
exploatare a echipamentelor şi utilajelor tehnologice, precum şi a
instalaţiilor pentru construcţii, cerinţe şi nivele de performanţă la produse
pentru construcţii, exploatarea şi intervenţii în exploatare la construcţii
existente, precum şi postutilizarea construcţiilor, a căror aplicare este
obligatorie în vederea asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile
construcţiilor. Aceste reglementări se aprobă prin ordin al ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

11.02.2019 © ASR 16

 Art. 11.
 (1) Certificarea performanţei produselor pentru construcţii
cu specificaţii tehnice de referinţă armonizate, respectiv
certificarea conformităţii acestora cu specificaţii tehnice de
referinţă nearmonizate se efectuează, prin grija
producătorului/fabricantului, de către organisme
notificate/desemnate/acreditate/abilitate, în conformitate cu
regulamentele şi procedurile aplicabile.
 (2) Produsele pentru construcţii trebuie să asigure nivelul de
calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile
construcţiilor în funcţie de utilizarea preconizată a acestora.
 (3) La lucrările de construcţii se interzice utilizarea de produse
pentru construcţii fără certificarea şi declararea, în condiţiile legii,
a performanţei, respectiv a conformităţii acestora.
11.02.2019 © ASR 17

 Art. 12.
 (1) Agrementele tehnice în construcţii stabilesc,
în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de
utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport, de
depozitare, de punere în operă şi de întreţinere a
acestora.
 (2) La lucrările de construcţii care trebuie să
asigure nivelul de calitate conform cerinţelor se
vor folosi produse, procedee şi echipamente
tradiţionale, precum şi altele noi pentru care
există agremente tehnice corespunzătoare.
11.02.2019 © ASR 18

6
Legislația europeană privind
comercializarea materialelor/produselor
pentru construcții și transpunerea acesteia
în România; Regulamentul UE nr. 305/2011;
bazele EN 1090

11.02.2019 © ASR 19

 DIRECTIVA 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988,


modificată prin Directiva 93/68/CEE a Consiliului din 22 iulie
1993, privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative ale statelor membre referitoare la materialele de
construcții (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 40 din
11 februarie L 1989 și L 220 din 30 august 1993)
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 622 (r1) din 21 aprilie 2004 privind
stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru
construcții (republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 20
iulie 2007)
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 167 din 13 martie 2012 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind
stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru
construcții (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 26
martie 2012)

11.02.2019 © ASR 20

RPC

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL


PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9
martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcții și de
abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88 din 4 aprilie 2011)

 Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al


Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie
2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcții și de
abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 103 din 12 aprilie 2013)

11.02.2019 © ASR 21

7
Legislația din România

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1236/2012


privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor
măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 9
martie 2011 de stabilire a unor condiţii
armonizate pentru comercializarea produselor
pentru construcţii şi de abrogare a Directivei
89/106/CEE a Consiliului (publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 876/21.12.2012)
11.02.2019 © ASR 22

Legislația din România

 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea


organismelor de evaluare tehnică europeană a
produselor pentru construcţii nr. 2.142 al Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și nr. 91
al Ministerului Afacerilor Interne, în vigoare de la 1 iulie
2013 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 1 iulie
2013)
 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea
organismelor de evaluare şi verificare a constanţei
performanţei produselor pentru construcţii nr. 2.141 al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice și nr. 92 al Ministerului Afacerilor Interne, în
vigoare de la 1 iulie 2013 (publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 396 din 1 iulie 2013)
11.02.2019 © ASR 23

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE


(UE) NR. 1062/2013 AL COMISIEI din 30
octombrie 2013 privind formatul evaluării
tehnice europene pentru produsele de
construcție (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 289 din 31 octombrie 2013)

11.02.2019 © ASR 24

8
Legislația din România

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 668/2017 privind


stabilirea condițiilor pentru comercializarea
produselor pentru construcții (publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
752/20.09.2017)

11.02.2019 © ASR 25

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011

 „produs pentru construcții” înseamnă orice produs sau set


fabricat și introdus pe piață în scopul de a fi încorporat în
mod permanent în construcții sau părți ale acestora și a
cărui performanță afectează performanța construcțiilor în
ceea ce privește cerințele fundamentale aplicabile
construcțiilor;
 „set” înseamnă un produs pentru construcții introdus pe
piață de un singur fabricant sub forma unui ansamblu de
cel puțin două componente separate care trebuie
asamblate pentru a fi instalate în construcții;

11.02.2019 © ASR 26

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011

 „construcții” înseamnă clădiri și lucrări de inginerie civilă;


 „caracteristici esențiale” înseamnă acele caracteristici ale
produsului pentru construcții care se referă la cerințele
fundamentale aplicate construcțiilor;
 „performanța unui produs pentru construcții” înseamnă
performanța legată de caracteristicile esențiale relevante,
exprimată prin nivel, clasă sau printr-o descriere;
 „nivel” înseamnă rezultatul evaluării performanței unui
produs pentru construcții în ceea ce privește
caracteristicile esențiale ale acestuia, exprimat sub forma
unei valori numerice;
11.02.2019 © ASR 27

9
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011

 „clasă” înseamnă o gamă, delimitată de o valoare minimă


și una maximă, de niveluri de performanță ale unui produs
pentru construcții;
 „nivel-prag” se referă la valoarea minimă sau maximă a
performanței unui produs pentru construcții;
 „produs-tip” înseamnă setul de niveluri sau clase de
performanță reprezentative ale unui produs pentru
construcții, în ceea ce privește caracteristicile sale
esențiale, fabricat prin utilizarea unei anumite combinații
de materii prime sau de alte elemente în cadrul unui
proces de producție specific;

11.02.2019 © ASR 28

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011

 „specificații tehnice armonizate” înseamnă standarde armonizate


și documente de evaluare europene;
 „standard armonizat” înseamnă un standard adoptat de unul
dintre organismele europene de standardizare enumerate în
anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza unei cereri din partea
Comisiei, în conformitate cu articolul 6 din respectiva directivă;
 „document de evaluare european” înseamnă un document
adoptat de către organizația OET-urilor în scopul întocmirii de
evaluări tehnice europene;
 „evaluare tehnică europeană” înseamnă evaluarea documentată
a performanțelor unui produs pentru construcții, în ceea ce
privește caracteristicile esențiale ale acestuia, în conformitate cu
respectivul document de evaluare european;

11.02.2019 © ASR 29

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011

 „utilizare preconizată” înseamnă utilizarea preconizată a


produsului pentru construcții, astfel cum este definită în
specificațiile tehnice armonizate aplicabile;
 „documentație tehnică specifică” înseamnă o documentație
care demonstrează că metodele din cadrul sistemului aplicabil
de evaluare și de verificare a constanței performanței au fost
înlocuite cu alte metode, cu condiția ca rezultatele obținute
prin metodele respective să fie echivalente cu cele obținute
prin metodele de încercare prevăzute de standardul armonizat
corespunzător;
 „controlul producției în fabrică” înseamnă controlul intern
documentat permanent al producției dintr-o fabrică, în
conformitate cu specificațiile tehnice armonizate relevante;

11.02.2019 © ASR 30

10
Declarația de performanță
și
marcajul CE

11.02.2019 © ASR 31

Când trebuie stabilită o declarație de performanță ?

Atunci când un produs pentru construcții face obiectul unui standard


armonizat sau este conform cu o evaluare tehnică europeană care
a fost eliberată pentru acesta, fabricantul întocmește o declarație de
performanță pentru acel produs în momentul în care acesta este
introdus pe piață. Pentru produsele comercializate în România,
declarațiile de performanță se furnizează în limba română.
Declarația de performanță se întocmește conform modelului prevăzut in
anexa III a Regulamentului (UE) nr.305/2011.
Declaraţia de performanţă se furnizează împreună cu informațiile
menționate la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

11.02.2019 © ASR 32

Care sunt cazurile în care marcajul CE este obligatoriu?


RPC art. 4

Produsul pentru construcții este acoperit de un standard armonizat


Un standard armonizat EN este un standard european cu o anexă ZA și
ale cărui referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, de
către Comisia europeană. El este elaborat de CEN sub mandatul Comisiei;
Un produit pentru construcții este orice produs sau set fabricat și introdus pe
piață pentru a fi încorporat în mod durabil în lucrările de construcții sau în
părți ale lucrărilor de construcții și ale cărui performanțe influențează
performanțele lucrărilor de construcții în ceeea ce privește cerințele
fundamentale aplicabile respectivelor lucrări;

Produsul pentru construcții este conform unei evaluări tehnice europene


căreia i-a făcut obiectul la cererea producătorului
O evaluare tehnică europeană ETA este evaluarea documentată a
performanțelor unui produs pentru construcții, în ceea ce privește
caracteristicile sale esențiale, conform documentului de evaluare europeană
DEE aplicabil. Acesta este adoptat de ansamblul organismelor de evaluare
tehnică OET desemnate de statele membre.
11.02.2019 © ASR 33

11
Care sunt cazurile în care marcajul CE este obligatoriu?
RPC art. 4

• a) Produsul este fabricat individual sau pe măsură, conform unui


procedeu altul decât producția de serie, ca răspuns la o comandă
specială și este montat într-o lucrare unică identificată de fabricant,
care este responsabil de încorporarea în siguranță a produsului în
lucrare

• b) Produsul este fabricat pe șantierul de construcții în vederea


încorporării în lucrare

• c) Produsul este fabricat într-un mod tradițional sau adaptat la


salvgardarea monumentelor conform unui procedeu neindustrial, în
vederea renovării corecte a lucrărilor de construcții protejate oficial ca făcând
parte dintr-un mediu clasificat sau datorită valorii lor arhitecturale sau istorice
specifice.

11.02.2019 © ASR 34

Marcajul CE și declarația de performanță

Pentru a beneficia de marcajul CE, producătorul declară obligatoriu :

Art. 6.1 : performanțele produselor pentru construcții în ceea ce privește


caracteristicile lor esențiale conform specificațiilor tehnice armonizate : EN
(standarde armonizate) și DEE (documente de evaluare eurfopeană)
Art .6.2 : Declarația de performanță DoP comportă informațiile următoare :
- referirea la produsul tip
- sistemul sau sistemele de evaluare și de verificare a constanței performanțelor
EVCP
- numărul și data EN armonizat sau a DEE sau a DTS utilizat pentru evaluarea
fiecărei caracteristici esențiale
Art. 6.4 : Declarația este stabilită cu ajutorul unui model din anexa III, pe care Comisia
îl poate adapta, pentru a răspunde progresului tehnic, conform delegării date de
Parlamentul european și de Consiliu (art. 60)
Art. 6.5 : Informațiile vizate de art. 31 sau, dacă este cazul, de art, 33 al regulamentului
REACH nr. 1907/200, sunt furnizate cu DoP
11.02.2019 © ASR 35

Ce este declarația de performanță ?

Ea conține în plus (art .6.3) :


a) utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții în
conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă
b) lista caracteristicilor esențiale definite în EN armonizat sau în DEE pentru
utilizarea sau utilizările preconizate declarate
c) performanțele cel puțin ale uneia dintre caracteristicile esențiale relevante
pentru utilizarea sau utilizările preconizate declarate
d) după caz, performanțele exprimate pe niveluri sau clase de caracteristici
esențiale determinate de Comisie (art. 3.3)
e) performanțele caracteristicilor esențiale ale produsului referitoare la utilizarea
sau utilizările preconizate, luând în considerare dispozițiile legate de utilizarea
sau utilizările preconizate acolo unde fabricantul intenționează să introducă pe
piață produsul pentru construcții
f) pentru altele, mențiunea « nicio performanță determinată » [NPD]
g) atunci când produsul a făcut obiectul unei ETE, performanțele, pe niveluri sau
clase, pentru toate caracteristicile esențiale indicate în ETE.
11.02.2019 © ASR 36

12
11.02.2019 © ASR 37

11.02.2019 © ASR 38

11.02.2019 © ASR 39

13
11.02.2019 © ASR 40

11.02.2019 © ASR 41

11.02.2019 © ASR 42

14
 Declarația de performanță trebuie păstrată 10 ani, după introducerea pe piață
a ultimului produs.
 Declarația de performanță trebuie actualizată în special dacă
 EN armonizat este revizuit, modificat, corectat

 Fără consecințe asupra anexei ZA  data standardului

 Cu consecințe asupra anexei ZA  data standardului și Lista caracteristicilor


esențiale și Modificarea sistemului de evaluare și de verificare a constanței
performanțelor (EVCP)

 O nouă reglementare europeană sau națională  NPD nu mai este posibil

 Un nou loc de introducere pe piață  de verificat dacă NPD mai este posibil pe
această piață

 Comunicarea privind performanța unei caracteristici esențiale până la declararea


NPD, refacerea DoP
11.02.2019 © ASR 43

Marcajul CE
 Libera circulație a mărfurilor este o
piatră unghiulară a pieței unice.
 Mecanismele pentru realizarea acestui
obiectiv se bazează pe :
prevenirea unor noi bariere în
calea schimburilor,
recunoașterea mutuală și
armonizarea tehnică .
11.02.2019 © ASR 44

Marcajul CE
 Produsele în conformitate cu dispozițiile
directivelor aplicabile în materie de marcaj CE
trebuie să aibă acest marcaj.
 Marcajul CE constituie deci, în particular, o
indicație care atestă că produsele sunt
conforme cu cerințele esențiale ale directivelor
aplicabile și că produsele au fost supuse unei
proceduri de evaluare a conformității stipulate
în directive.
 În plus, statele membre trebuie să ia măsuri
adecvate în vederea protejării marcajului CE.
11.02.2019 © ASR 45

15
Produsele pentru construcții
(Directiva 89/106/CEE a Consiliului, anulată)

 Atestarea conformității cu
specificațiile tehnice :

Metode de verificare a conformității


7 metode
Sisteme de declarare a conformității
6 sisteme
11.02.2019 © ASR 46

Sisteme de declarare a conformității

Metode / Sisteme 1+ 1 2+ 2 3 4
Încercare inițială de tip a produsului On On Fa Fa On Fa
Încercări pe eșantioane după un program prescris Fa Fa Fa Fa
Încercări prin sondaj (audit – încercări) On
Încercări pe eșantioane în afara unei livrări

Controlul producției în fabrică (FPC) Fa Fa Fa Fa Fa Fa


Prima inspecție a uzinei și a FPC On On On On
Supraveghere, evaluare și apreciere permanente ale FPC On On On

11.02.2019 © ASR 47

EN 1090-1, marcajul CE
Fa On

 Controlul producției în fabrică


 Încercarea inițială de tip a produsului
 Încercări pe eșantioane după un
prescris
 Prima inspecție a fabricii și a FPC
 Supraveghere, evaluare și apreciere
permanente ale FPC

11.02.2019 © ASR 48

48

16
 Comunicarea Comisiei în cadrul punerii
în aplicare a Regulamentului (UE) nr.
305/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a unor condiții
armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcții și de
abrogare a Directivei 89/106/CEE a
Consiliului (2018/C 092/06)

11.02.2019 © ASR 49

Standarde armonizate cu RPC (1)

 EN 40-4:2005, Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4:


Cerințe pentru stâlpi de iluminat de beton armat și
precomprimat
 EN 40-4:2005/AC:2006
 EN 40-5:2002, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5:
Cerințe pentru stâlpi de oțel
 EN 40-6:2002, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6:
Cerințe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu
 EN 40-7:2002, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7:
Cerințe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite
pe bază de polimeri armate cu fibre

11.02.2019 © ASR 50

Standarde armonizate cu RPC (2)

 EN 1090-1:2009+A1:2011, Execuția structurilor


de oțel și structurilor de aluminiu. Partea 1:
Cerințe pentru evaluarea conformității
elementelor structurale
 SR EN 13479:2017, Materiale consumabile
pentru sudare. Standard general de produs
pentru metale de adaos și fluxuri pentru sudarea
prin topire a materialelor metalice

11.02.2019 © ASR 51

17
Standardele europene de
proiectare în construcții

11.02.2019 © ASR 52

CEN/TC 250
Structural EUROCODES / EUROCODES structuraux

Domeniul de activitate al CEN/TC 250

Standardizarea regulilor de proiectare


structurală a clădirilor și a lucrărilor de
inginerie civilă, luând în considerare
relațiile dintre regulile de proiectare și
ipotezele referitoare la materiale, execuție
și control
Secretariat: BSI (Marea Britanie)
11.02.2019 © ASR 53

În România:

ASRO/CT 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru


structuri
Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul "Bazele proiectării şi
calculul structurilor de construcţii", pentru toate tipurile de materiale de
construcţii, cu referire la: terminologie şi simboluri utilizate, încărcări, acţiuni şi
alte solicitări, precum şi limitarea de deformaţii, standardizarea ansamblului de
reguli de proiectare structurală a clădirilor şi lucrărilor de inginerie civilă,
examinarea şi coordonarea cerinţelor de bază pentru fiabilitatea construcţiilor
în ansamblu, execuţia, controlul, stabilirea regulilor de proiectare pentru
principalele materiale specifice (oţel, beton, lemn, compozit, zidărie şi
aluminiu), în vederea unei abordări comune prevăzute de Eurocoduri,
standardizarea în domeniul dispozitivelor antiseismice, a performanţei
ambientale a clădirilor, eficienţa energetică, construcţii durabile, declaraţie de
mediu.
Expert ASRO: ing. dipl. Cristina CHIREA
Președinte: prof. dr. ing. Radu Ioan PASCU, Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti - Facultatea de Utilaj Tehnologic
Secretar: ing. dipl. Cristina CHIREA, ASRO - Asociaţia de Standardizare din
România
11.02.2019 © ASR 54

18
CEN/TC 250
EUROCODURI
structurale

EUROCOD 4
EUROCOD 1 EUROCOD 2 EUROCOD 3 EUROCOD 5
Proiectarea
Acțiuni Proiectarea Proiectarea Proiectarea
structurilor
asupra structurilor structurilor structurilor
compozite
structurilor de beton de oțel de lemn
de oțel
și beton

EUROCOD 8
EUROCOD 6 EUROCOD 7 EUROCOD 9
Proiectarea
Proiectarea Proiectarea Proiectarea
structurilor
structurilor geotehnică structurilor
pentru
de zidărie de aluminiu
rezistența la
cutremur

11.02.2019 © ASR 55

EUROCODURI pentru construcții metalice (1)

 SR EN 1993-1-1:2006, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale
şi reguli pentru clădiri (EN 1993-1-1:2005)
 SR EN 1993-1-1:2006/NA:2016, Anexa naţională
 SR EN 1993-1-1:2006/A1:2015 (EN 1993-1-
1:2005/A1:2014)
 SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009 (EN 1993-1-
1:2005/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 56

EUROCODURI pentru construcții metalice (2)

 SR EN 1993-1-2:2006, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale.
Calculul structurilor la foc (EN 1993-1-2:2005)
 SR EN 1993-1-2:2006/NB:2008, Anexă națională
 SR EN 1993-1-2:2006/AC:2009, (EN 1993-1-
2:2005/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 57

19
EUROCODURI pentru construcții metalice (3)

 SR EN 1993-1-3:2007, Eurocod 3:
Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3:
Reguli generale. Reguli suplimentare
pentru elemente structurale şi table
formate la rece (EN 1993-1-3:2006)
 SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008, Anexă
naţională
 SR EN 1993-1-3:2007/AC:2013 (EN 1993-1-
3:2006/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 58

EUROCODURI pentru construcții metalice (4)

 SR EN 1993-1-4:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli
generale. Reguli suplimentare pentru
elemente structurale din oţeluri inoxidabile
(EN 1993-1-4:2006)
 SR EN 1993-1-4:2007/NB:2016, Anexă
naţională
 SR EN 1993-1-4:2007/A1:2016 (EN 1993-1-
4:2006/A1:2015)

11.02.2019 © ASR 59

EUROCODURI pentru construcții metalice (5)

 SR EN 1993-1-5:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente
structurale din plăci plane solicitate în planul
lor (EN 1993-1-5:2006)
 SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008, Anexă naţională
 SR EN 1993-1-5:2007/A1:2018 (EN 1993-1-
5:2006/A1:2017)
 SR EN 1993-1-5:2007/AC:2009 (EN 1993-1-
5:2006/AC:2009)
 EN 1993-1-5:2006/prA2

11.02.2019 © ASR 60

20
EUROCODURI pentru construcții metalice (6)

 SR EN 1993-1-6:2007, Eurocod 3. Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-6: Rezistenţa şi
stabilitatea plăcilor curbe subţiri (EN 1993-1-
6:2007)
 SR EN 1993-1-6:2007/NA:2012, Anexă națională
 SR EN 1993-1-6:2007/A1:2018 (EN 1993-1-
6:2007/A1:2017)
 SR EN 1993-1-6:2007/AC:2009 (EN 1993-1-
6:2007/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 61

EUROCOD-uri pentru construcții metalice (7)

 SR EN 1993-1-7:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-7: Structuri din
plăci plane solicitate la încărcări în afara
planului (EN 1993-1-7:2007)
 SR EN 1993-1-7:2007/NA:2012, Anexă naţională
 SR EN 1993-1-7:2007/AC:2009 (EN 1993-1-
7:2007/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 62

EUROCODURI pentru construcții metalice (8)

 SR EN 1993-1-8:2006, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea
îmbinărilor (EN 1993-1-8:2005)
 SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008, Anexă naţională
 SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010 (EN 1993-1-
8:2005/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 63

21
EUROCODURI pentru construcții metalice (9)

 SR EN 1993-1-9:2006, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseală (EN
1993-1-9:2005)
 SR EN 1993-1-9:2006/NA:2008, Anexă
naţională
 SR EN 1993-1-9:2006/AC:2009 (EN 1993-1-
9:2005/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 64

EUROCODURI pentru construcții metalice (10)

 SR EN 1993-1-10:2006, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea
claselor de calitate a oţelului (EN 1993-1-
10:2005)
 SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008, Anexă
naţională
 SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009 (EN 1993-1-
10:2005/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 65

EUROCODURI pentru construcții metalice (11)

 SR EN 1993-1-11:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea
structurilor cu elemente întinse (EN 1993-1-
11:2006)
 SR EN 1993-1-11:2007/NB:2009, Anexă
naţională
 SR EN 1993-1-11:2007/AC:2009 (EN 1993-1-
11:2006/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 66

22
EUROCODURI pentru construcții metalice (12)

 SR EN 1993-1-12:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 1-12: Reguli
suplimentare pentru aplicarea prevederilor
standardului EN 1993 la mărci de oţel până la
S 700 (EN 1993-1-12:2007)
 SR EN 1993-1-12:2007/NA:2012, Anexă
naţională
 SR EN 1993-1-12:2007/AC:2009 (EN 1993-1-
12:2007/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 67

EUROCODURI pentru construcții metalice (13)

 În elaborare (WI=00250195)

EN 1993-1-13 Eurocode 3 — Design of steel


structures — Part 1-13: Rules for beams with
large web openings

11.02.2019 © ASR 68

EUROCODURI pentru construcții metalice (14)

 SR EN 1993-2:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel (EN
1993-2:2006)
 SR EN 1993-2:2007/NB:2009, Anexă naţională
 SR EN 1993-2:2007/AC:2010 (EN 1993-
2:2006/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 69

23
EUROCODURI pentru construcții metalice (15)

 SR EN 1993-3-1:2007, Eurocod 3:
Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1:
Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni
(EN 1993-3-1:2006)
 SR EN 1993-3-1:2007/NB:2009, Anexă
naţională
 SR EN 1993-3-1:2007/AC:2010 (EN 1993-3-
1:2006/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 70

EUROCODURI pentru construcții metalice (16)

 SR EN 1993-3-2:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 3-2: Turnuri, piloni
şi coşuri. Coşuri (EN 1993-3-2:2006)
 SR EN 1993-3-2:2007/NA:2009, Anexă
naţională

11.02.2019 © ASR 71

EUROCODURI pentru construcții metalice (17)

 SR EN 1993-4-1:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 4-1: Silozuri (EN
1993-4-1:2007)
 SR EN 1993-4-1:2007/NA:2012, Anexă
naţională
 SR EN 1993-4-1:2007/A1:2018 (EN 1993-4-
1:2007/A1:2017)
 SR EN 1993-4-1:2007/AC:2009 (EN 1993-4-
1:2007/AC:2009 )

11.02.2019 © ASR 72

24
EUROCODURI pentru construcții metalice (18)

 SR EN 1993-4-2:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare
 SR EN 1993-4-2:2007/NA:2012, Anexă naţională
 SR EN 1993-4-2:2007/A1:2018 (EN 1993-4-
2:2007/A1:2017)
 SR EN 1993-4-2:2007/AC:2010 (EN 1993-4-
2:2007/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 73

EUROCODURI pentru construcții metalice (19)

 SR EN 1993-5:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi palplanşe
(EN 1993-5:2007)
 SR EN 1993-5:2007/NA:2012, Anexă naţională
 SR EN 1993-5:2007/AC:2009 (EN 1993-
5:2007/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 74

EUROCODURI pentru construcții metalice (20)

 SR EN 1993-6:2007, Eurocod 3: Proiectarea


structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare
 SR EN 1993-6:2007/NA:2012, Anexă naţională
 SR EN 1993-6:2007/AC:2010 (EN 1993-
6:2007/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 75

25
EUROCODURI pentru construcții metalice (21)

 SR EN 1994-1-1:2004, Eurocod 4: Proiectarea


structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1:
Reguli generale şi reguli pentru clădiri
 SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008, Anexă naţională
 SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009 (EN 1994-1-
1:2004/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 76

EUROCODURI pentru construcții metalice (22)

 SR EN 1994-1-2:2006, Eurocod 4: Proiectarea


structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2:
Reguli generale. Calculul structurilor la foc
 SR EN 1994-1-2:2006/NB:2008, Anexă naţională
 SR EN 1994-1-2:2006/A1:2014 (EN 1994-1-
2:2005/A1:2014)
 SR EN 1994-1-2:2006/AC:2008 (EN 1994-1-
2:2005/AC:2008)

11.02.2019 © ASR 77

EUROCODURI pentru construcții metalice (23)

 SR EN 1994-2:2006, Eurocod 4: Proiectarea


structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2:
Reguli generale şi reguli pentru poduri (EN
1994-2:2005)
 SR EN 1994-2:2006/NB:2009, Anexă naţională
 SR EN 1994-2:2006/AC:2008 (EN 1994-
2:2005/AC:2008)

11.02.2019 © ASR 78

26
EUROCODURI pentru construcții metalice (24)

 SR EN 1999-1-1:2007, Eurocod 9: Proiectarea


structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli
generale (EN 1999-1-1:2007)
 SR EN 1999-1-1:2007/NB:2009, Anexă
naţională
 SR EN 1999-1-1:2007/A1:2009 (EN 1999-1-
1:2007/A1:2009)
 SR EN 1999-1-1:2007/A2:2015 (EN 1999-1-
1:2007/A2:2013)

11.02.2019 © ASR 79

EUROCODURI pentru construcții metalice (25)

 SR EN 1999-1-2:2007, Eurocod 9: Proiectarea


structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul
structurilor la foc (EN 1999-1-2:2007)
 SR EN 1999-1-2:2007/NA:2009, Anexă naţională
 SR EN 1999-1-2:2007/AC:2010 (EN 1999-1-
2:2007/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 80

EUROCODURI pentru construcții metalice (26)

 SR EN 1999-1-3:2007, Eurocod 9: Proiectarea


structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care
lucrează în regim de oboseală (EN 1999-1-3:
2007)
 SR EN 1999-1-3:2007/NA:2012, Anexă naţională
 SR EN 1999-1-3:2007/A1:2012 (EN 1999-1-
3:2007/A1:2011)

11.02.2019 © ASR 81

27
EUROCODURI pentru construcții metalice (27)

 SR EN 1999-1-4:2007, Eurocod 9: Proiectarea


structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din
table formate la rece (EN 1999-1-4:2007)
 SR EN 1999-1-4:2007/NA:2012, Anexă naţională
 SR EN 1999-1-4:2007/AC:2010 (EN 1999-1-
4:2007/AC:2009)
 SR EN 1999-1-4:2007/A1:2012 (EN 1999-1-
4:2007/A1:2011)

11.02.2019 © ASR 82

EUROCODURI pentru construcții metalice (28)

 SR EN 1999-1-5:2007, Eurocod 9: Proiectarea


structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri
de plăci curbe subţiri (EN 1999-1-5:2007)
 SR EN 1999-1-5:2007/NB:2009, Anexă
naţională
 SR EN 1999-1-5:2007/AC:2010 (EN 1999-1-
5:2007/AC:2009)

11.02.2019 © ASR 83

Alte standarde pentru construcții metalice


Standarde pentru stâlpi de iluminat
 SR EN 40-1:1994, Stâlpi pentru iluminat. Definiții și termeni
 SR EN 40-2:2006, Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinţe generale şi
dimensiuni
 SR EN 40-3-1:2013, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-1: Proiectare şi
verificare. Specificaţie pentru sarcina caracteristică
 SR EN 40-3-2:2013, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-2: Proiectare şi
verificare. Verificare prin încercări
 SR EN 40-3-3:2013, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 3-3: Proiectare şi
verificare. Verificare prin calcule
 SR EN 40-4:2006, Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpi
de iluminat de beton armat şi precomprimat
 SR EN 40-5:2002, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi
de oţel
 SR EN 40-6:2002, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi
de iluminat de aluminiu
 SR EN 40-7:2003, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi
de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

11.02.2019 © ASR 84

28
Standarde europene și internaționale
referitoare la execuția produselor metalice
pentru construcții
Privire de ansamblu asupra standardizării
domeniului

11.02.2019 © ASR 85

Standarde pentru structuri metalice


CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

Domeniul de activitate al CEN/TC 135

Standardizarea regulilor pentru execuția


structurilor de oțel și a structurilor de
aluminiu pentru lucrările de clădiri și
construcții civile, inclusiv regulile de
inspecție și de control.
Secretariat: SN (Norvegia)

11.02.2019 © ASR 86

În România:

CT 326 - Structuri de lemn şi structuri metalice în


construcţii
Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul de
utilizare al structurilor de lemn, de produse pe bază de
lemn, a structurilor de oţel şi aliaje de aluminiu, în vederea
utilizării lor în structuri de clădiri şi construcţii civile. Se au
în vedere cerinţele pentru proiectare, fabricare, montare şi
asamblare.
Expert ASRO: ing. dipl. Mariana CRĂCIUN
Preşedinte: prof. dr. ing. Dorina ISOPESCU -
Universitatea Tehnică Iaşi, Facultatea de Construcţii şi
Instalaţii
Secretar: ing. dipl. Mariana CRĂCIUN, ASRO - Asociaţia
de Standardizare din România
11.02.2019 © ASR 87

29
Familia de standarde europene EN 1090

11.02.2019 © ASR 88

Standarde pentru structuri metalice


CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

SR EN 1090-1+A1:2012, Execuţia
structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu.
Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea
conformităţii elementelor structurale
(standard armonizat)

11.02.2019 © ASR 89

SR EN 1090-1+A1:2012
 Stabileşte cerinţele pentru evaluarea conformităţii
caracteristicilor de performanţă pentru elemente
structurale de oţel şi de aluminiu precum şi pentru seturi
introduse pe piaţă ca produse pentru construcţii.
Evaluarea conformităţii se referă la caracteristicile de
fabricaţie şi, când este cazul, la caracteristicile de
proiectare.
 Se referă și la evaluarea conformităţii elementelor de oţel
utilizate în structurile compozite din oţel şi beton.
 Elementele se pot utiliza direct sau pot fi incluse în lucrări
de construcţii sau ca elemente structurale sub formă de
seturi.
 Se aplică elementelor structurale de serie sau non-serie,
inclusiv seturilor.
11.02.2019 © ASR 90

30
SR EN 1090-1+A1:2012
 Elementele pot fi fabricate din produse laminate la cald
sau formate la rece sau produse componente obţinute
prin alte tehnologii.
 Acestea pot fi fabricate din secţiuni/profile cu diferite
forme, produse plate (table, foi, benzi), bare, piese
turnate, piese forjate din oţel sau aluminiu, neprotejate
sau protejate împotriva coroziunii prin acoperire sau alt
tratament de suprafaţă, de exemplu, anodizarea
aluminiului.
 Standardul se referă la elemente structurale şi la table
formate la rece, aşa cum sunt definite în EN 1993-1-3 şi
EN 1999-1-4.

11.02.2019 © ASR 91

SR EN 1090-1+A1:2012
 Standardul nu se aplică la evaluarea conformităţii
elementelor pentru tavane suspendate, şine sau
traverse pentru sisteme de cale ferată.
NOTĂ - Pentru anumite elemente de oţel şi aluminiu s-
au elaborat specificaţii speciale pentru performanță şi
alte cerinţe. Specificaţiile speciale pot fi publicate ca un
standard EN sau ca articole ale unui standard EN. Un
exemplu se regăseşte în EN 13084-7 pentru coşuri de
oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel. Astfel
de specificaţii au prioritate în cazul nerespectării
cerinţelor acestui standard european.

11.02.2019 © ASR 92

SR EN 1090-1+A1:2012
Vocabular specific
 specificaţie a elementului
document sau documente care oferă toate informaţiile
necesare şi cerinţele tehnice pentru fabricaţia
elementului structural
 produse componente
materiale sau produse utilizate în fabricaţie cu
proprietăţi care se iau în considerare la calculele
structurale sau care se referă la rezistenţa mecanică şi la
stabilitatea lucrărilor şi părţilor acestora, şi/sau la
rezistenţa lor la foc, incluzând aspecte de durabilitate şi
de exploatare
11.02.2019 © ASR 93

31
SR EN 1090-1+A1:2012
Vocabular specific

 dosar al proiectului
documente care conţin toate informaţiile
necesare proiectării structurale a elementului,
luând în considerare utilizarea sa prevăzută
 specificaţii tehnice europene
standarde europene şi agremente tehnice
europene pentru produsele de construcţii

11.02.2019 © ASR 94

SR EN 1090-1+A1:2012
Vocabular specific

 metodă de evaluare
mod în care se verifică dacă, caracteristicile de
performanţă ale elementului sunt conform valorilor
declarate şi oricărei alte valori cerute care se utilizează
pentru evaluarea conformităţii caracteristicilor precum
proprietăţile materialului, geometria şi caracteristicile
structurale
NOTA 1 - În cazul în care evaluarea se bazează pe
încercări fizice, se utilizează termenul metodă de
încercare.
NOTA 2 - În cazul în care pentru evaluarea capacităţii
portante şi/sau a rezistenţei la oboseală se utilizează
calcule structurale, se utilizează termenul de calcul iniţial
de tip (CIT).
11.02.2019 © ASR 95

SR EN 1090-1+A1:2012
Vocabular specific
 capacitate portantă
valoare sau set de valori pentru încărcările care pot fi
suportate de element, referitoare fie la un singur tip sau direcţie
de încărcare, fie la un ansamblu de încărcări în diferite direcţii
şi care se referă la un nivel de rezistenţă definit conform EN
1990 şi părţilor relevante din EN 1993, EN 1994 sau EN 1999.
În cazul seturilor, capacitatea portantă se referă la încărcări sau
combinaţii de încărcări pe care setul le poate suporta şi care
sunt relevante pentru structură în utilizarea sa prevăzută
NOTĂ - Termenul de capacitate portantă din acest standard
european se referă la situaţii în care încărcările sunt
predominant statice astfel încât influenţa încărcărilor repetate
care pot produce fenomenul de oboseală nu trebuie luată în
considerare. Criteriile conform cărora oboseala trebuie luată în
considerare sunt prezentate în EN 1993 pentru elemente de
oţel şi în EN 1999 pentru elemente de aluminiu
11.02.2019 © ASR 96

32
SR EN 1090-1+A1:2012
Vocabular specific
 fabricaţie
toate activităţile necesare pentru producerea elementului, care pot
cuprinde fabricarea, sudarea, îmbinările mecanice, asamblarea,
încercarea şi documentarea cu privire la caracteristicile de performanţă
declarate
 caracteristici structurale
proprietăţi ale elementului legate de capacitatea sa de a funcţiona
satisfăcător sub influenta acţiunilor la care este supus
NOTĂ - În acest standard european, caracteristicile de performanţă,
capacitatea portantă, rezistenţa la oboseală şi rezistenţa la foc sunt
definite drept caracteristici structurale care, asociate caracteristicilor de
fabricaţie, influenţează comportamentul structural al elementului.
Caracteristicile de fabricaţie sunt, de exemplu, clasele de execuţie,
calitatea sudării, exactitatea geometrică (toleranţe) sau proprietăţile
suprafeţei, adică toate proprietăţile care influenţează comportamentul
structural.

11.02.2019 © ASR 97

SR EN 1090-1+A1:2012
Vocabular specific
 elemente structurale
componente utilizate ca părţi portante ale unei construcţii, proiectate să
asigure rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiei şi/sau rezistenţa
la foc, inclusiv aspectele de durabilitate şi de aptitudine la exploatare,
care pot fi utilizate direct în starea de livrare sau încorporate într-o
lucrare de construcţii
 set structural
ansamblu de elemente structurale care se asamblează şi se instalează
pe şantier
NOTĂ - Sistemul de elemente structurale asamblat este o “structură”.
 sudabilitate
calitate a unui material de oţel sau aluminiu pentru care se poate stabili
o procedură de sudare calificată
NOTĂ - A se vedea EN ISO 15607.

11.02.2019 © ASR 98

SR EN 1090-1+A1:2012
Cerințe
 Produse componente
 Toleranţe la dimensiuni şi formă
 Sudabilitate
 Tenacitate la rupere
 Caracteristici structurale
- Capacitate portantă
- Rezistenţă la oboseală
- Rezistenţă la foc
- Deformaţie la starea limită de exploatare
 Reacţie la foc
 Substanţe periculoase
 Rezistenţă la şoc
 Durabilitate

11.02.2019 © ASR 99

33
SR EN 1090-1+A1:2012
Metode de evaluare
Termenul de “metodă de evaluare” se utilizează pentru toate tipurile de metode utilizate
pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele, de exemplu încercări fizice,
măsurări geometrice şi calcule structurale, însoţite sau nu de încercări fizice.
 Produse componente
 Toleranţe la dimensiuni şi formă
 Sudabilitate
 Tenacitate la rupere
 Caracteristici structurale
- Proiectare structurală
- Calcule ale structurilor
- Încercări ale structurilor
 Caracteristici de fabricație
 Rezistenţă la foc
 Reacție la foc
 Substanțe periculoase
 Rezistență la șoc
 Durabilitate
11.02.2019 © ASR 100

SR EN 1090-1+A1:2012
Evaluarea conformității
 Conformitatea unui element sau a unui set de
elemente cu cerinţele acestui standard european
şi cu valorile declarate (inclusiv clasele) trebuie
demonstrată prin:
- încercarea iniţială de tip şi
- controlul producţiei în fabrică de către
producător, inclusiv inspecţia şi încercarea
eşantioanelor de produse prelevate din
producţie, conform unui plan stabilit de către
producător.

11.02.2019 © ASR 101

SR EN 1090-1+A1:2012
Evaluarea conformității
 În scopul încercării, elementele sau seturile de elemente pot fi
grupate în familii în cazul în care proprietatea/proprietăţile
selectată(e) este/sunt comună(e) tuturor elementelor din cadrul
acestei familii.
 O familie de elemente sudate de oţel poate fi caracterizată prin
materialul de bază şi procedeul de sudare utilizate. Materialele cu
rezistenţă mai mică şi materialele care sunt mai uşor sudabile pot fi
incluse în aceeaşi familie.
 O familie de elemente sudate de aluminiu poate fi caracterizată prin
grupa de materiale şi procedeul de sudare aplicat, pentru care
aliajele tip 7xxx acoperă toate celelalte aliaje, aliajele tip 6xxx
acoperă aliajele tip 5xxx şi aliajele tip 3xxx, aliajele tip 5xxx şi
aliajele tip 3xxx pot fi considerate ca o singură grupă.
 Elementele nesudabile din aceeaşi clasă de execuţie pot fi tratate
ca o familie.

11.02.2019 © ASR 102

34
SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip
 Încercarea iniţială de tip este setul complet de încercări
sau alte proceduri, care determină performanţele
eşantioanelor de produse reprezentative pentru tipul de
produs. Intenţia este de a demonstra şi evalua
capacitatea producătorului de a furniza elemente
structurale şi seturi conform acestui standard european.
Evaluarea se referă la două sarcini posibile, efectuate de
către producător:
- Calculul iniţial de tip (CIT) pentru evaluarea
capacităţilor proiectării structurale, când producătorul
trebuie să declare caracteristicile structurale,
reglementate prin proiectarea elementului;
- Încercarea iniţială de tip (IIT) pentru evaluarea
capacităţilor de fabricaţie.
11.02.2019 © ASR 103

SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip
 Încercarea iniţială de tip trebuie realizată:
 la începutul producţiei unui element nou sau la
începutul utilizării de produse componente noi (cu
excepţia cazului când este vorba de un element
din aceeaşi familie);
 la începutul unei metode de producţie noi sau
după modificarea acesteia, dacă acest lucru
poate afecta o caracteristică supusă evaluării;
 în cazul în care producţia trece la o clasă de
execuţie superioară.
11.02.2019 © ASR 104

SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip

1. Generalități
2. Proprietăți caracteristice
3. Utilizarea de date istorice
4. Utilizarea de calcule structurale
5. Calcul de tip (“Calcul inițial de tip”)
6. Luarea de eșantioane, evaluare și criterii
7. Declararea caracteristicilor de performanță
8. Evaluarea și înregistrarea rezultatelor
9. Acțiuni corective

11.02.2019 © ASR 105

105

35
SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip
 Toleranțe la dimensiuni și formă
 Sudabilitate (compoziție chimică)
 Tenacitatea la rupere
 Capacitate portantă
 Rezistența la oboseală
 Rezistența și reacția la foc
 Substanțe periculoase
 Rezistența la șoc
 Durabilitatea

11.02.2019 © ASR 106

106

SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip

 Proprietăți caracteristice :
 Toate caracteristicile prescrise
 Excepție pentru :
 Reacția la foc
 Degajarea de substanțe periculoase
 Durabilitatea

11.02.2019 © ASR 107

107

SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip

 Utilizarea de date istorice :


 pentru evaluări prealabile
 dar pentru aceleași produse, metode de
încercare, … ca și pentru EN 1090-1

11.02.2019 © ASR 108

108

36
SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip

 Utilizarea de calcule structurale :


 Proceduri scrise pentru :

 Ipoteze de proiectare
 Metode de proiectare
 Calcule de proiectare

11.02.2019 © ASR 109

109

SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip

 Calculul-tip (“Calcul inițial de tip”) :


 mai trebuie efectuat cu ocazia modificărilor uneia
sau mai multor caracteristici care influențează
performanțele.

11.02.2019 © ASR 110

110

SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip

 Luarea de eșantioane, evaluare și criterii

 conform tabelului 1 din EN 1090-1.

11.02.2019 © ASR 111

111

37
Număr de
Caracteristică Metodă de evaluare
eşantioane
Toleranţe la dimensiuni şi Inspecţie şi încercare conform EN 1090-2 sau EN 1
formă 1090-3
Sudabilitate Verificarea conformităţii documentelor de 1
inspecţie cu cerinţele specificate pentru produsul
constituent.
Tenacitate la Verificarea conformităţii documentelor de 1
rupere/rezistenţă la rupere inspecţie cu cerinţele specificate pentru produsul
fragilă (numai pentru constituent.
elemente de oţel)
Capacitate portantă Calcule, conforma părţii relevante din 1a
EN 1993, EN 1994, EN 1999 sau încercări ale
structurilor, conform specificaţiei tehnice europene
adecvateb
Fabricaţie, conform specificaţiei elementului şi
conform EN 1090-2 sau EN 1090-3 c
Rezistenţă la oboseală Calcule, conform părţii relevante din 1a
EN 1993, EN 1994 sau EN 1999 b
Fabricaţie conform specificaţiei elementului şi
conform EN 1090-2 sau EN 1090-3 c

Deformaţie la starea limită de Calcule, conform părţii relevante din 1a


exploatare b EN 1990, EN 1993, EN 1994, EN 1999 sau
încercări ale structurilor, conform specificaţiei
tehnice europene adecvateb
11.02.2019 © ASR 112
Fabricaţie conform specificaţiei elementului şi
conform EN 1090-2 sau EN 1090-3 c

Caracteristică Metodă de evaluare Număr de


eşantioane

Rezistenţă la foc Calcule, conform EN 1993, EN 1994 sau EN 1999 pentru 1a


caracteristica de performanţă R sau încercare şi clasificare conform
EN 13501-2 pentru caracteristicile de performanţă, R, E, I şi/sau M b
Fabricaţie, conform specificaţiei elementului şi conform EN 1090-2
sau EN 1090-3 c
Reacţie la foc Verificare a elementelor acoperite, conform EN 13501-1 1
Substanţe periculoase Verificarea conformităţii produselor componente cu standardele 1
europene
Rezistenţă la şoc Evaluare, acoperită de tenacitatea la rupere 1

Durabilitate Executare a pregătirii suprafeţei conform specificaţiei elementului şi 1


conform
EN 1090-2 sau EN 1090-3

a Pentru evaluarea conformităţii trebuie să fie suficient un singur calcul. În cazul în care caracteristica se
determină prin încercări, numărul de eşantioane pentru încercare trebuie să fie conform EN 1990, EN 1993,
EN 1994 şi EN 1999, relevant pentru evaluarea rezultatelor încercării.
b Dacă producătorul trebuie să declare caracteristicile pe baza proiectării structurale.
c Conform clasei de execuţie care face obiectul încercării iniţiale de tip.

11.02.2019 © ASR 113

SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip

 Declararea caracteristicilor de performață:


 Toate caracteristicile trebuie să fie declarate.
 Cu excepții posibile pentru
 “NPD”

 = “no performance
declared”
 = “nicio performanță
declarată”.
11.02.2019 © ASR 114

114

38
SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip

 Evaluarea și înregistrarea rezultatelor :

 Cel puțin 5 ani de


arhivare
 dar în conformitate cu posibilele
prescripții legale naționale.

11.02.2019 © ASR 115

115

SR EN 1090-1+A1:2012
Încercarea inițială de tip

 Acțiuni corective

 Dacă este cazul, conform


EN 1090-2

11.02.2019 © ASR 116

116

SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică
 Generalități :
 Proceduri scrise,
 Inspecții regulate,
 Încercări și/sau evaluări,
 Utilizarea rezultatelor,
 EN ISO 9001 specific pentru EN 1090-1
 OK dar nu există nicio obligație
 Evaluarea “CPF” conform anexei B a EN
1090-1 (normativă)

11.02.2019 © ASR 117

117

39
SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică

 Toleranțe la dimensiuni și formă


 Sudabilitate (compoziție chimică)
 Tenacitatea la rupere
 Limita de curgere, rezistența de rupere la
tracțiune
 Caracteristici constructive în funcție de
 proiect
(concepție)
 fabricație
(producție)
 Durabilitate

11.02.2019 © ASR 118

118

SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică

1. Generalități
2. Personal
3. Echipament
4. Proiect constructiv și calcul
5. Materiale de bază pentru fabricație
6. Prescripții pentru componente
7. Evaluarea produselor
8. Produse neconforme

11.02.2019 © ASR 119

119

SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică

 Personal :
 Responsabilitate
 Autoritate
 Relații
Între diferitele persoane implicate prin

Management, execuție și control

 Calificare
 Învățare, formare

11.02.2019 © ASR 120

120

40
SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică

 Echipament :
 Echipament de măsurare și încercare
 Etalonare conform periodicității date

 Echipament pentru fabricație


 Inspecții regulate și întreținere

 Înregistrări scrise

11.02.2019 © ASR 121

121

SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică

 Proiectare structurală și calcul :

 Pentru fabricant ?
 Da : Proceduri pentru
 Conformitatea cu misiunea de
proiectare
 Mijloacele de calcul
 Personal pentru calcul

 Nu : responsabilitatea clientului

11.02.2019 © ASR 122

122

SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică

 Materiale de bază pentru fabricație :


 Conformitatea cu prescripțiile
 Trasabilitatea
 Conform claselor de execuție și EN 1090-2
(tabelul A3)
 EXC1 : niciuna
 EXC2 : parțială
 EXC3 : totală
 EXC4 : totală

11.02.2019 © ASR 123

123

41
SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică
 Prescripții pentru componente :
 Orice informație necesară pentru
 Fabricație
 Verificarea conformității
 Referirea la clasa de execuție (EXC)

 Procedură scrisă
 Pentru evaluarea componentelor
 Anexa A a EN 1090-1 ca și ghid

11.02.2019 © ASR 124

124

SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică

 Evaluarea produselor :

 Procedură scrisă pentru


Valori declarate

Clase

 Referirea la tabelul 2 (normativ)

11.02.2019 © ASR 125

125

Caracteristică Metodă de evaluare Eşantionare


Toleranţe la dimensiuni şi formă Inspecţie şi încercare conform EN Fiecare element
1090-2 sau EN 1090-3 Această cerinţă poate fi limitată dacă
elementele sunt fabricate în condiţii
similare sau dacă geometria nu este
critică pentru utilizarea lor.

Sudabilitate Verificarea conformităţii documentelor Controlul documentelor pentru toate


de inspecţie cu cerinţele specificate produsele componente utilizate în
pentru produsul constituent fabricaţie

Tenacitate la rupere/rezistenţă la Verificarea conformităţii documentelor Controlul documentelor pentru toate


rupere fragilă (numai la elementele de inspecţie cu cerinţele specificate produsele componente utilizate în
de oţel) pentru produsul constituent fabricaţie
+
Rezistenţă la şoc
Limită de curgere sau rezistenţă de Verificarea conformităţii documentelor Controlul documentelor pentru toate
rupere la tracţiune a produselor de inspecţie cu cerinţele specificate produsele componente utilizate în
componente utilizate în fabricaţie pentru produsul constituent fabricaţie

!Caracteristici structurale Se verifică dacă proiectul este realizat Se verifică dacă calculele sunt
reglementate de proiectarea conform Eurocodului relevant relevante şi verificate în funcţie de
structurală (capacitate portantă, elementul fabricat
deformaţie la starea limită de
exploatare, rezistenţă la oboseală,
rezistenţă la foc)"
Caracteristici structurale impuse Se verifică dacă procesul de fabricaţie Verificare conform cerinţelor de
prin procesul de de fabricaţie se desfăşoară conform specificaţiei inspecţie din EN 1090-2 sau EN
elementului şi conform 1090-3 şi specificaţiei elementului
EN 1090-2 sau EN 1090-3.
Durabilitate
11.02.2019
Se verifică dacă procesul
© ASR de fabricaţie Verificare conform cerinţelor de126
se desfăşoară conform EN 1090-2 sau inspecţie din EN 1090-2 sau EN
EN 1090-3. 1090-3.

42
SR EN 1090-1+A1:2012
Controlul producției în fabrică

 Produse neconforme :

 Procedură scrisă
 Ce se face cu produsele neconforme ?

 Înregistrarea cazurilor
 Arhivare
 Referirea la EN 1090-2

11.02.2019 © ASR 127

127

SR EN 1090-1+A1:2012
Clasificare și notare
Elementul trebuie clasificat conform claselor de execuţie
indicate în EN 1090-2 pentru elementele de oţel şi EN
1090-3 pentru elementele de aluminiu.
NOTĂ - Clasele de execuţie (EXC) sunt definite pentru oţel în
EN 1090-2 şi pentru aluminiu în EN 1999-1-1.

EN 1090-2 şi EN 1090-3 definesc două tipuri de toleranţe,


denumite toleranţe esenţiale şi toleranţe funcţionale şi
oferă valori numerice pentru abateri geometrice
acceptabile.

11.02.2019 © ASR 128

SR EN 1090-1+A1:2012
Marcare
 Elementul trebuie livrat cu o marcare care îl
identifică în mod clar, cu referire la
specificaţia elementului.
 Ştanţarea poate fi utilizată numai dacă şi
unde s-a stabilit de comun acord cu
cumpărătorul. Pentru cerinţele şi restricţiile
cu privire la marcare, a se vedea EN 1090-2
şi EN 1090-3.

11.02.2019 © ASR 129

43
SR EN 1090-1+A1:2012
Anexa A (informativă) - Linii directoare pentru
elaborarea specificației elementului

 Specificație a elementului furnizată de


cumpărător (SEFC)
 Specificație a elementului furnizată de
producător (SEFP)

11.02.2019 © ASR 130

SR EN 1090-1+A1:2012
Anexa B (normativă) - Evaluarea controlului
producţiei în fabrică

 Inspecţia iniţială
 Supravegherea continuă
 Frecvenţa de inspecţie
 Rapoarte

11.02.2019 © ASR 131

SR EN 1090-1+A1:2012
Anexa ZA
Articole ale acestui standard european
referitoare la prevederile Directivei UE
Produse pentru Construcții (DPC)
 Domeniu de aplicare şi caracteristici
relevante
 Proceduri de atestare a conformității
elementelor structurale de oțel şi de
aluminiu
 Marcaj CE şi etichetare

11.02.2019 © ASR 132

44
Marcajul CE conform anexei ZA a EN 1090-1+A1:2012

Diferite alternative:

1. Proprietățile materialelor și datele geometrice,


2. Valorile de rezistență,
3. Prescripții referitoare la componente,
4. Comanda clientului.

11.02.2019 © ASR 133

133

Organisme de certificare EN 1090-1,


acreditate de RENAR

 SOCIETATEA DE CERTIFICARE ICECON CERT


SRL
 QUALITY CERT SA
 RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE
SRL
 SRAC CERT SRL
 Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în
Construcții, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă ,,URBAN-INCERC’’ prin OCP URBAN -
INCERC
11.02.2019 © ASR 134

Standarde pentru structuri metalice


CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

 prEN 1090-1 (noiembrie 2018)


Execution of steel structures and aluminium
structures - Part 1: Assessment and verification
of constancy of performance of steel
components and aluminium components for
structural use
 Perioada de anchetă: 2018-11-15 - 2019-02-07
 Va înlocui EN 1090-1:2009+A1:2011

11.02.2019 © ASR 135

45
prEN 1090-1 (noiembrie 2018)

 Proiectul de standard european este corelat cu


Regulamentul (UE) nr. 305/2011
 Noul titlu este Evaluarea și verificarea
constanței performanței elementelor
structurale de oțel și a elementelor structurale
de aluminiu
 Articolul 6 tratează Evaluarea și verificarea
constanței performanței - AVCP
 Anexa ZA (informativă) enunță Relațiile acestui
standard european cu Regulamentul (UE) nr.
305/2011
11.02.2019 © ASR 136

prEN 1090-1 (noiembrie 2018)


Domeniu de aplicare
 În document sunt specificate caracteristicile produsului și criteriile de
performanță pentru elementele de oțel și elementele de aluminiu
fabricate din produse componente de utilizat în scopuri structurale în
lucrări de clădiri și construcții civile, unde caracteristicile acestora
influențează rezistența mecanică și stabilitatea acestor lucrări de
construcții sau a unor părți ale acestora.
 Documentul se aplică numai elementelor fabricate în conformitate
cu EN 1090-2:2018, FprEN 1090-3:2018, EN 1090-4:2018 și EN
1090-5:2017.
 Documentul dă și metode pentru evaluarea performanței și specifică
cerințe pentru evaluarea și verificarea constanței performanței
pentru aceste elemente. Acest document acoperă elementele
structurale de serie sau non-serie, inclusiv seturilor, precum și
părților de oțel din elementele compozite.

11.02.2019 © ASR 137

prEN 1090-1 (noiembrie 2018)


Domeniu de aplicare
Documentul nu acoperă (elemente pentru)
— Aluminium structural composite components,
— Amusement rides and devices which are machines or not permanently
installed,
— Anchor channels for use in concrete,
— Balustrades unless fulfilling the function of a barrier,
— Blind rivets,
— Cabinets for cables and power supply installations,
— Cables, ropes and wires,
— Castings,
— Circulation fixtures except sign gantry and cantilevers,
— Components for suspended ceilings,
— Fasteners glued to timber structures,
— Fasteners for use in timber,
— Fasteners and anchors for use in concrete and masonry,
— Fastening plates and other cast into concrete fastenings,
11.02.2019 © ASR 138

46
prEN 1090-1 (noiembrie 2018)
Domeniu de aplicare
— Flagpoles,
— Forgings,
— Foundation bolts, column shoes and pile joints cast into concrete,
— Joining devices for rail track isolation systems,
— Non-structural fences and railings,
— Ornamentations,
— Piles if non-fabricated,
— Pipelines and pipes,
— Playground equipment,
— Powder actuated fasteners,
— Prefabricated steel and stainless steel wire rope systems with end
connectors,
— Prefabricated tension rod systems with end connectors,
— Racking and shelving systems, if not integral part of the load bearing structure
of the construction works,
— Rails or sleepers for railway systems,

11.02.2019 © ASR 139

prEN 1090-1 (noiembrie 2018)


Domeniu de aplicare
— Raised floors,
— Rebar connections,
— Reinforcing steel for concrete or masonry,
— Roof safety products incl. roof ladders and walkways,
— Scaffoldings,
— Sculptures (Metal Art),
— Self-drilling and self-tapping screws,
— Steel and aluminium components and elements produced on site,
— Steel and aluminium stairs, walkways and fences forming integral part of a machine,
silo, tank, etc.,
— Steel spring elements,
— Structural components for offshore structures,
— Structural double skin metal faced sandwich panels,
— Temporary structures (e.g. tents, fairground and amusement park machinery and
structures)
— Traditional craft type and non-structural components (e.g. weather cocks, letter boxes,
bicycle racks, fences),
— Tuned mass damper systems,
— Wind turbine towers.
11.02.2019 © ASR 140

prEN 1090-1 (noiembrie 2018)


Clasa de execuție
 Clasa de execuție este o caracteristică a
produsului legată de fabricația elementului.
 Clasa de execuție trebuie să fie evaluată prin
verificarea dacă sistemul documentat de
fabricație acoperă toate cerințele pentru clasa de
execuție specificată în conformitate cu EN 1090-
2:2018, anexa A.3, FprEN 1090-3:2018, anexa
A.3, EN 1090-4:2018, 4.1.2 și EN 1090-5:2017,
4.1.2.

11.02.2019 © ASR 141

47
prEN 1090-1 (noiembrie 2018)

 A fost eliminată anexa A (informativă),


Linii directoare pentru elaborarea
specificației elementului
 A fost eliminată anexa B (normativă),
Evaluarea controlului producției în
fabrică

11.02.2019 © ASR 142

prEN 1090-1 (noiembrie 2018)


Rezultatele anchetei CEN/TC 135
 Aprobat de membrii naționali
 Membri naționali care au aprobat: 16
 Numărul membrilor care au aprobat: 84,211 % (cerința ≥ 55 %)
 Procentul ponderat al populației care a aprobat: 78,257 %
(cerința ≥ 65 %)
 Membri naționali care nu au aprobat: 3 (Irlanda, Suedia, Turcia)
 Membri naționali care s-au abținut: 13 (Cipru, Franța, Ungaria,
Islanda, Letonia, Malta, Olanda, Portugalia, Serbia, Slovacia,
Spania, Elveția, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
 Membri naționali care nu au votat: 2 (Finlanda, Luxemburg)
 Membri naționali care au observații la proiect: 9 (Belgia,
Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Turcia,
Marea Britanie)
11.02.2019 © ASR 143

Standarde pentru structuri metalice


CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

 SR EN 1090-2+A1:2012, Execuția structurilor de


oțel şi structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerințe
tehnice pentru structuri de oțel (înlocuit de SR
EN 1090-2:2018)
 SR EN 1090-2:2018, Execuția structurilor de oțel
şi structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerințe
tehnice pentru structuri de oțel
(adoptat ca SR EN prin metoda anunțului în noiembrie 2018)

11.02.2019 © ASR 144

48
Standarde pentru structuri metalice
CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

 SR EN 1090-3:2009, Executarea
structurilor de oţel şi structurilor de
aluminiu. Partea 3: Cerinţe tehnice pentru
executarea structurilor de aluminiu

11.02.2019 © ASR 145

Standarde pentru structuri metalice


CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium structures

EN 1090-3:2009 stabileşte cerinţele pentru execuţia elementelor


structurale de aluminiu şi structurilor realizate din: table turnate, benzi şi
plăci; produse extrudate; tije, bare şi ţevi trase la rece; piese forjate;
piese turnate.
NOTA 1 - Execuţia elementelor structurale este denumită fabricație,
conform EN 1090-1.
 Acest standard european stabileşte cerinţe, independent de tipul şi
forma structurii de aluminiu şi se aplică structurilor supuse predominant
încărcărilor statice precum şi structurilor supuse la oboseală.
Standardul precizează cerinţele referitoare la clasele de execuţie care
au legătură cu clasele de importanţă.
NOTA 2 - Clasele de importanţă sunt definite în EN 1990.
NOTA 3 - Recomandări cu privire la alegerea unei clase de execuţie în
funcţie de clasele de importanţă sunt oferite în EN 1999-1-1.

11.02.2019 © ASR 146

Standarde pentru structuri metalice


CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium structures

 Acest standard european cuprinde elementele alcătuite din produse


constitutive cu grosimea peste 0,6 mm pentru elementele sudate cu
grosimea peste 1,5 mm.
 Acest standard european se aplică structurilor proiectate conform
părţilor relevante din EN 1999. Dacă acest standard european se
utilizează pentru structuri proiectate conform altor reguli de proiectare
sau pentru alte aliaje sau grade de călire care nu sunt cuprinse în EN
1999, se recomandă să se facă o evaluare a elementelor de fiabilitate
din aceste reguli de proiectare.
 Acest standard european stabileşte cerinţele pentru pregătirea
suprafeţei înaintea aplicării unui tratament de protecţie şi oferă
recomandări cu privire la aplicarea unui asemenea tratament într-o
anexă informativă.
 Acest standard european oferă opţiuni pentru precizarea cerinţelor
referitoare la îndeplinirea cerinţelor specifice ale proiectului.
 Acest standard european se aplică, de asemenea, structurilor
temporare de aluminiu.
11.02.2019 © ASR 147

49
Standarde pentru structuri metalice
CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

 FprEN 1090-3:2018, Execution of steel


structures and aluminium structures - Part
3: Technical requirements for aluminium
structures
 Perioada de anchetă: 2018-10-11 - 2019-12-06
 Va înlocui EN 1090-3:2009

11.02.2019 © ASR 148

Standarde pentru structuri metalice


CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

Rezultatele anchetei CEN/TC 135


 Aprobat de membrii naționali
 Membri naționali care au aprobat: 19
 Numărul membrilor care au aprobat: 100,00 % (cerința ≥ 55 %)
 Procentul ponderat al populației care a aprobat: 100,00 %
(cerința ≥ 65 %)
 Membri naționali care nu au aprobat: 0
 Membri naționali care s-au abținut: 14 (Austria, Cipru, Estonia,
Finlanda, Islanda, Italia, Letonia, Malta, Olanda, Portugalia,
Slovacia, Spania, Elveția, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei)
 Membri naționali care nu au votat: 1 (Luxemburg)
 Membri naționali care au observații la proiect: 5 (Austria,
Finlanda, Franța, Germania, Norvegia)
11.02.2019 © ASR 149

Standarde pentru structuri metalice


CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

 SR EN 1090-4:2018, Execuţia structurilor de oţel şi


structurilor de aluminiu. Partea 4: Cerinţe tehnice
pentru elemente şi structuri de oţel formate la rece
pentru aplicaţii la acoperiş, plafon, planşeu şi
perete (EN 1090-5:2018)
(adoptat ca SR EN prin metoda anunțului)

11.02.2019 © ASR 150

50
Standarde pentru structuri metalice
CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium structures

 EN 1090-4:2018 specifică cerințe pentru execuție, adică fabricația și


montarea elementelor şi structurilor de oţel formate la rece pentru aplicaţii
la acoperiş, plafon, planşeu şi perete.
 Acest standard european se aplică structurilor proiectate conform seriei EN
1993.
 Acest standard european se aplică profilelor structurale și plăcilor, așa cum
sunt definite în EN 1993-1-3.
 Acest standard european poate fi utilizat pentru structuri proiectate conform
altor reguli de proiectare în cazul în care condițiile de execuție sunt în
conformitate cu aceste reguli și dacă sint specificate toate cerințele
suplimentare necesare.
 Acest standard european specifică, de asemenea, cerințe pentru execuție,
adică fabricația și montarea structurilor constituite din plăci nervurate
formate la rece pentru aplicații la acoperiș, plafon, planșeu și perete supuse
la sarcini predominant statice sau la sarcini seismice, precum și la
documentația asociată.
 Acest standard european acoperă plăcile din clasele de construcții I și II
conform EN 1993-1-3, utilizate în structuri. Pentru plăci din clasa de
construcții III, a se vedea EN 14782.
11.02.2019 © ASR 151

Exemple de forme de plăci formate la rece


11.02.2019 © ASR 152

Profile deschise reconstituite

Secțiuni transversale de
profile deschise simple
Profile închise reconstituite

Exemple de secțiuni transversale de profile liniare


11.02.2019 © ASR 153

51
Standarde pentru structuri metalice
CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

 SR EN 1090-5:2017, Execuţia structurilor de oţel şi


structurilor de aluminiu. Partea 5: Cerinţe tehnice
pentru elemente structurale de aluminiu formate la
rece şi structuri formate la rece pentru aplicaţii la
acoperiş, plafon, planşeu şi perete (EN 1090-5:2017)
(adoptat ca SR EN prin metoda anunțului)

11.02.2019 © ASR 154

Standarde pentru structuri metalice


CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium structures

 Acest standard european specifică cerințe pentru execuție, adică


fabricația și montarea elementelor structurale de aluminiu formate la
rece, realizate din table profilate pentru aplicații la acoperiș, plafon,
planșeu și perete supuse la sarcini predominant statice sau la sarcini
seismice, precum și la documentația asociată. Acoperă produse din
clasele de construcții I și II conform EN 1999-1-4, utilizate în structuri.
 Prin elemente structurale se înțeleg plăcile nervurate, cu profile
trapezoidale, sinusoidale sau platouri, care sunt fabricate prin formare
la rece. Plăcile perforate și plăcile micronervurate sunt, de asemenea,
acoperite de această parte.
 Profilele sudate sunt excluse din această parte și sunt acoperite de
EN 1090-3, cu excepția sudării îmbinărilor în zone cu solicitări reduse.
 Acest standard european, în combinație cu EN 1090-4, se aplică
elementelor structurale de oțel și de aluminiu combinate, de exemplu,
platouri de oțel, rigidizate cu profile de aluminiu.

11.02.2019 © ASR 155

Exemple de forme de plăci nervurate și platouri profilate


11.02.2019 © ASR 156

52
Standarde pentru structuri metalice
CEN/TC 135 Execution of steel and aluminium
structures

 CEN/TR 17052:2017, Guidelines on


implementing EN 1090-1:2009+A1:2011,
Execution of steel structures and aluminium
structures - Part 1: Requirements for conformity
assessment of structural components
(în curs de traducere)

11.02.2019 © ASR 157

CEN/TR 17052:2017
Cuprins

1 Domeniu de aplicare
2 Referințe normative
3 Termeni și definiții
4 Condiții necesare pentru ca produsele pentru construcții să fie acoperite de
domeniul de aplicare al EN 1090-1
5 Clarificări
5.1 Generalități
5.2 Condiția 1 – Produsul îndeplinește cerințele EN 1090-2 sau EN 1090-3
5.3 Condiția 2 – Produsul este un produs structural pentru construcții în sensul
Regulamentului produselor pentru construcții (EU) 305/2011
5.3.1 Condiția 2a – Produsul este prevăzut să fie încorporat în mod permanent în
construcții
5.3.2 Condiția 2b - Produsul are o funcție structurală în relație cu construcția
5.4 Condition 3 – Produsul nu este acoperit de nicio altă specificație tehnică
europeană
5.4.1 Generalități
5.4.2 Produse pentru construcții acoperite de alt standard armonizat
5.4.3 Produse pentru construcții acoperite de o evaluare tehnică europeană (ETA)
Anexa A (informativă) Produse acoperite de EN 1090-1
Anexa B (informativă) Produse neacoperite de EN 1090-1
11.02.2019 © ASR 158

EN 1090-1:2009
CEN/TR 17052:2017 prEN 1090-1:2018
+A1:2011

EN 1090-2:2018 EN 1090-3:2009 EN 1090-4:2018 EN 1090-5:2017

FprEN 1090-3:2018

11.02.2019 © ASR 159

53
Standarde europene și internaționale
referitoare la execuția produselor metalice
pentru construcții
Standardizarea internațională ISO

11.02.2019 © ASR 160

ISO/TC 167
Steel and aluminium structures

Domeniul de activitate al ISO/TC 167


Standardizarea în domeniul utilizării structurale a
oțelului și a aliajelor de aluminiu, în vederea aplicării în
clădiri, construcții civile și structuri înrudite. Standardele
trebuie să cuprindă cerințele pentru proiectarea,
fabricația și montajul structurilor de oțel și de aluminiu,
precum și materialele, elementele structurale și
asamblările.
Secretariat: SN (Norvegia)
Comitet român corespondent : ASRO/CT 326 -
Structuri de lemn şi structuri metalice în construcţii
11.02.2019 © ASR 161

ISO/TC 167
Steel and aluminium structures

Standarde internaționale
 ISO 10721-1:1997, Structuri de oțel – Partea 1:
Materiale și proiectare
 ISO 10721-2:1999, Structuri de oțel – Partea 2:
Fabricație și montaj

11.02.2019 © ASR 162

54
ISO/TC 167
Steel and aluminium structures

 ISO/DIS 17607:2017, Execution of Steel


Structures — Technical Requirements

 Votul din perioada 2017-04-17 - 2017-07-09:


Disapproved
S-a decis prin vot divizarea standardului în
6 părți și propunerea în consecință a 6
teme noi de standardizare.

11.02.2019 © ASR 163

ISO/TC 167
Steel and aluminium structures

Domeniul de aplicare:
Cerințele pentru execuția construcțiilor structurale
ca structuri sau ca elemente fabricate, produse
din :
— produse de oțel pentru construcții, laminate la
cald și formate la rece, cu o limită de curgere
până la 700 MPa inclusiv, cu o grosime de 3 mm
și mai mare;
— profile cave structurale, finisate la cald şi
formate la rece, inclusiv produse dintr-un
domeniu standardizat şi fabricate la cerere, prin
laminare şi profile cave, fabricate prin sudare.
11.02.2019 © ASR 164

ISO/TC 167
Steel and aluminium structures

 ISO/NP 17607-1, Steel structures - Execution of structural


steelwork - Part 1: General requirements and vocabulary
 ISO/NP 17607-2, Steel structures - Execution of structural
steelwork - Part 2: Steels
 ISO/NP 17607-3, Steel structures - Execution of structural
steelwork - Part 3: Fabrication
 ISO/NP 17607-4, Steel structures - Execution of structural
steelwork - Part 4: Erection
 ISO/NP 17607-5, Steel structures - Execution of structural
steelwork - Part 5: Welding
 ISO/NP 17607-6, Steel structures - Execution of structural
steelwork - Part 6: Bolting
11.02.2019 © ASR 165

55
11.02.2019 © ASR 166

Sudarea ca proces special de realizare a


construcțiilor metalice
 Procedeele de sudare sunt larg utilizate pentru fabricaţia a
numeroase produse. În unele societăţi ele reprezintă un punct
cheie al producţiei. Produsele pot varia de la simplu la complex.
Exemplele includ recipientele sub presiune, construcţii civile şi
agricole, maşini de ridicat, poduri, vehicule de transport şi alte
produse.
 Aceste procedee exercită o profundă influenţă asupra costului
de producţie şi a calităţii produsului. Prin urmare este important
a se asigura că aceste procedee sunt utilizate cât mai eficace şi
că un control adecvat este efectuat asupra tuturor fazelor
operaţiei.
 Calitatea nu poate fi inspectată într-un produs, ea se realizează
în fabricaţie. Chiar şi examinările nedistructive cele mai
complete şi sofisticate nu pot îmbunătăţi calitatea unui produs.
11.02.2019 © ASR 167

Sudarea ca proces special de realizare


a construcțiilor metalice
 Specificarea cerinţelor de calitate pentru procedeele de sudare
este importantă deoarece calitatea acestor procedee nu poate fi
uşor verificată. Din această cauză ele sunt considerate procedee
speciale, aşa cum este menţionat în SR EN ISO 9000: 2015.
 Pentru ca produsele să nu aibă probleme serioase în fabricaţie şi
în exploatare este necesară prevederea de controale, începând
din faza de proiectare, trecând prin alegerea materialelor, apoi în
fabricaţie şi în inspecţiile ulterioare. De exemplu, o concepţie
greşită poate crea dificultăţi serioase şi costisitoare în atelier, pe
şantier sau în exploatare. O alegere incorectă a materialelor poate
crea probleme, cum ar fi fisurarea îmbinărilor sudate.
 Pentru a asigura o fabricaţie sănătoasă şi eficace, managementul
trebuie să înţeleagă şi să evalueze sursele dificultăţilor potenţiale
şi să implementeze proceduri adecvate pentru controlul lor.

11.02.2019 © ASR 168

56

S-ar putea să vă placă și