Sunteți pe pagina 1din 1

AGENTIA RELATII FANCIARE SI CADASTRU

A REPUBLICN MOLDOVA

ORDIN nr. t)

, 0 ! 'o *</hu^Xnrc zozz mun. Chiqiniu

Cu privire la lansarea apelului de depunere a


cererilor de solicitare a subventiei in avans

in temeiul pct. 25-28 din Regulamentul privind condiliile qi procedura de acordare


a subven{iilor in avans pentru proiectele investiJionale de imbundtdliri funciare intru
implementarea Programului de imbundtdliri. funciare in scopul asigurlrii managementului
durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.
98512020, cu modificdrile ulterioare, emit prezentul

ORDIN:
1. Se lanseazd apelul de depunere a cererilor de solicitare a subvenliei in avans pentru
proiectele investilionale de imbunatdliri funciare, ameliorare gi protec{ie a solului pentru
perioada - 12.09.2022 - 21.10.2022.

2. Sunt eligibile pentru oblinerea subven{iei in avans dosarele de solicitare a subven{iei in


avans pentru proiectele investilionale de imbunata{iri funciare, conform criteriilor de
evaluare prevdzute de Regulamentul enunlat.

3. Cererile de solicitare a subvenliei ?n avans se depun pentru urmdtoarele submdsuri:


submlsura nr. 1. Prevenirea Si combaterea eroziunii solului;
submisura nr.2. Ameliororea chimicd a solurilor;
submisura nr. 3. Conservarea Si sporireafertilitd1ii solurilor.

4. Prezentul ordin se public[ pe paginile-web ale Agenliei RelaJii Funciare qi Cadastru,


Ministerului Agriculturii qi Industriei Alimentare qi Agen{iei de Intervenlie qi Phti pentru
Agriculturd.

5. Controlul asupra executdrii prezentului ordin il exercit personal.

Director general adjunct


@/4 $tefan Crigan