Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Servicii de catering Festivalul familiei Carei 2022


În temeiul prevederilor art.7, alin(5) din Legea n r.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din HG nr.
395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului cadru din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
Gradința cu Program Prelungit nr:1 , structura: Jud Satu-Mare, Carei, Str. Traian nr:126, în calitate de
autoritate contractantă, lansează prezenta Solicitare de oferte de preț în vederea realizării achiziției
servicii de catering (platou aperitiv + masă caldă + băuturi, răcoritoare + cafea).

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă

Sursa de finanțare: Finanțare nerambursabilă, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității finantat prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020
Tip contract: Produse
Denumire achiziție: Achiziția unui pachet servicii de catering (platou aperitiv + masă caldă + băuturi,
răcoritoare + cafea) pentru participanții la Festivalul familiei Carei 2022
Descrierea contractului: Achiziție unui pachet servicii de catering (platou aperitiv + masă caldă +
băuturi, răcoritoare + cafea) pentru participanții la Festivalul familiei Carei 2022, după cum urmează:

COD CPV Nume articol UM Cantitate

55520000-1 Servicii de catering (platou aperitiv + masă caldă + buc 25.00


băuturi, răcoritoare + cafea)

Condiții de livrare: Produsele vor fi livrate în data de 09.11.2022 în întregime . Adresa de livrare este:
Jud Satu-Mare, Carei, Str. Traian nr:126 , Gradinița cu PP nr: 7.

+TVA, în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, prin Programul


Valoarea estimată: 3750 lei
Operațional Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS2014+: 152668

Achiziționarea produselor se va realiza prin achiziție directă din catalogul electronic din SICAP

Condiții de participare:
Operatorii economici interesați să oferteze vor posta în catalogul electronic de bunuri, lucrări și servicii
disponibil în SICAP, oferta de preț și principalele caracteristici tehnice ale serviciului ofertat până cel
târziu în data de 07.11.2022- ora 10.00. După postarea în catalogul electronic SICAP, operatorii
economici vor transmite autorității contractante, pe adresa de email:gradinița_1carei@yahoo.com, o
notificare cu datele de identificare ale acestora: denumire ofertant așa cum apare in SICAP, CUI, cod
poziție catalog, adresa de contact, e-mail și persoana de contact. În data de 07.11.2022 se vor compara
ofertele de preț.

Oferta prezentată va fi însoțită de:

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cum ca nu este în conflict de interese cu


niciunul din membrii consiliului de administrație a Grădința cu Program Prelungit nr:1 .

● Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că va livra integral produsele ofertate


în data de 09.11.2022 la adresa menționată mai sus.

Criterii de adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termenul limita de depunere ofertă: 07.11.2022, ora 10.00 am, la Jud. Satu Mare, Carei, Str
Progresului , nr 8, CP 445100

Informații suplimentare: se pot obține de la: Heb Ildiko Tunde, responsabil proces:
gradinita_1carei@yahoo.com, tel. 0732154140

S-ar putea să vă placă și