Sunteți pe pagina 1din 10

Mintea poate influenĠa într-o oarecare măsură

structura corpului energetic


Clarvăzătorii au observat că corpul fizic este structurat úi modelat
după corpul energetic. Mintea poate să influenĠeze structura corpului
energetic, în mod voit sau inconútient. Specialiútii în studii esoterice îúi
încurajează soĠiile să privească cât mai des lucruri frumoase, să asculte o
muzică armonioasă, să simtă úi sa gândească pozitiv. Astfel de activităĠi
influenĠează nu numai fizionomia copilului sugar, dar chiar úi potenĠialul
său emoĠional úi mental. Dacă influenĠele sunt pozitive, efectele vor fi úi
ele pozitive. Dacă influenĠele sunt negative, atunci úi efectele sunt
negative. Femeia ar trebui să Ġină cont de acest lucru pentru a avea copii
cât mai sănătoúi úi armonios dezvoltaĠi.

Ideea că mintea poate influenĠa úi modela corpul energetic, nu este


nouă. Există o povestire biblică în Geneză, care ilustrează acest lucru
(Geneza cap.30). Din această istorisire rezultă clar că ceea ce vedem,
simĠim sau gândim poate să influenĠeze corpul energetic, în special pe cel
al copilului sugar.

Chakrele sau centrii energetici


Chakrele sau centrii energetici rotitori, sunt părĠi foarte importante
ale corpului energetic. Aúa cum corpul fizic are organe vitale úi organe
minore, la fel úi corpul energetic are chakre majore, minore úi mini-
chakre. Chakrele majore sunt centri de energie rotitori, cu un diametru
aproximativ de 7-10 centimetri. Aceste chakre controlează úi trimit
energia la organele vitale ale corpului fizic. Chakrele majore sunt ca niúte
centrale electrice, ce furnizează energia vitală la organele vitale. Când
centralele electrice nu funcĠionează bine, organele vitale se îmbolnăvesc,
pentru că nu au suficientă energie vitală, necesară pentru o funcĠionare
normală. Chakrele minore au un diametru de 2-5 centimetri. Mini-
chakrele au un diametru de 2 centimetri. Chakrele minore úi mini-
chakrele controlează úi trimit energia la părĠile mai puĠin importante din
corpul fizic.

Chakrele au funcĠii importante:

1. Absorb, metabolizează úi distribuie prana la diferite părĠi ale


corpului
2. Chakrele controlează, energizează úi sunt responsabile de
funcĠionarea întregului corp fizic. Glandele endocrine sunt úi ele

45
controlate úi energizate de chakrele majore. Prin intermediul
chakrelor majore, glandele endocrine pot fi stimulate sau inhibate.
Multe afecĠiuni sunt provocate în parte de proasta funcĠionare a
chakrelor.
3. Unele chakre sunt úi centri ai unor facultăĠi psihice. Activarea unor
chakre, poate duce la dezvoltarea unor facultăĠi psihice. De
exemplu, chakrele cel mai simplu úi mai sigur de activat sunt
chakrele mâinii. Ele sunt localizate în centrul palmei. Activând
chakrele palmelor, se dezvoltă capacitatea de a simĠi energia subtilă
úi de a percepe aura externă, aura de sănătate úi aura internă. Aceste
chakre pot fi activate prin simpla concentrare mentală asupra lor,
în mod regulat. În carte acest procedeu este numit sensibilizarea
mâinilor.

Cele unsprezece chakre majore


1. Chakra bazei. Această chakră este localizată la baza coloanei
vertebrale, sub coccis. Chakra bazei controlează, dă energie úi întăreúte
tot corpul fizic. Controlează úi dă energie sistemului muscular úi osos,
coloanei vertebrale, influenĠează producerea úi calitatea sângelui, glandele
suprarenale, Ġesuturile din corp úi organele interne. InfluenĠează úi
energizează organele sexuale.
Chakra bazei influenĠează temperatura corpului, vitalitatea în
general úi creúterea, la copii. Proasta funcĠionare a acestei chakre se
manifestă sub formă de artrită, probleme ale coloanei vertebrale, boli ale
sângelui, cancer, cancer osos, leucemie, alergie, probleme legate de
creútere, vitalitate scăzută úi încetinirea procesului de vindecare al rănilor
úi a oaselor.
Persoanele care au chakra bazei supra - activată au tendinĠa de a fi
robuúti úi sănătoúi, în timp ce persoanele care au chakra bazei sub -
activată au tendinĠa de a fi fragili úi slăbiĠi. Cei vârstnici de obicei au
chakra bazei epuizată. Acesta este motivul pentru care corpul lor este
slăbit, debil, coloana dorsală are tendinĠa de a se curba úi de obicei suferă
de artrită.
Chakra bazei este ca úi rădăcina unui arbore. Dacă rădăcina este
fragilă úi arborele va fi la fel. Dacă chakra bazei este foarte slăbită úi
corpul va fi foarte slăbit. Chakra bazei mai este numită úi chakra rădăcină.

2. Chakra sexului. Această chakră este localizată în zona pubisului úi


controlează úi energizează organele sexuale úi vezica. Proasta funcĠionare
a acestei chakre se manifestă sub forma problemelor din sfera sexuală.
Chakra Ajna, chakra gâtului úi chakra bazei au o influenĠă puternică

46
asupra chakrei sexului. Proasta funcĠionare a acestor chakre poate duce la
disfuncĠii ale chakrei sexului.

Fig. 2.4 – Cele unsprezece chakre majore (centrii energetici)

3. Chakra Meng Mein. Această chakră este localizată în spatele


ombilicului. Lucrează ca o „staĠie de pompare”, deoarece este
responsabilă de trimiterea energiei pranice provenite de la chakra bazei,
în partea superioară a corpului. Controlează úi dă energie rinichilor úi
glandelor suprarenale. Controlează úi presiunea sanguină.
Proasta funcĠionare a chakrei Meng Mein se manifestă în planul
fizic cu tulburări renale, vitalitate scăzută, hipertensiune úi probleme ale

47
spatelui. Chakra Meng Mein la nou născuĠi, copii, femei gravide úi
persoane în vârstă nu trebuie energizată, din cauza posibilelor efecte
secundare ce se pot produce (recomandăm lectura cărĠii „Vindecare
pranică avansată” de Maestrul Choa Kok Sui).
Chakra Meng Mein are dimensiunea de 1/3 sau 1/2 din dimensiunea
celorlalte chakre majore. Această chakră va trebui să fie tratată numai de
către vindecătorii pranici experimentaĠi. Chakra Meng Mein úi chakra
sexului controlează úi energizează sistemul urinar.

4. Chakra ombilicului. Această chakră este localizată în zona


ombilicului, controlează úi energizează intestinul subĠire, intestinul gros úi
apendicele. InfluenĠează vitalitatea generală a persoanei. Proasta
funcĠionare a chakrei ombilicului, se manifestă prin constipaĠie,
apendicită, probleme la naútere, vitalitate scăzută, afecĠiuni ale
intestinelor.
Cuvântul „ki” este folosit în general pentru a defini energia subtilă,
dar este folosit úi pentru a defini prana aerului, prana pământului, prana
roúie úi alte tipuri de prana. Termenul poate fi folosit úi pentru un tip de
„ki biosintetic”, care este produs de chakra ombilicului. Acest „ki
biosintetic” este diferit de prana sau energia vitală. InfluenĠează însă
abilitatea persoanei de a absorbi, distribui úi asimila prana. Persoanele ce
au mai puĠin „ki biosintetic”, au dificultăĠi majore în absorbĠia pranei
aerului úi din această cauză se simt obosiĠi úi mai slăbiĠi decât o persoană
normală.
Corpul absoarbe nutrimentele din mâncăruri úi băuturi úi în acest
proces produc diferite enzime úi hormoni, prin intermediul glandelor
endocrine. Hrana, apa úi alte băuturi corespund diferitelor tipuri de
energie pranică, care sunt absorbite de corpul energetic. Hormonii produúi
de corpul fizic corespund „ki -ului biosintetic” produs de corpul
energetic. Ki - ul biosintetic produs de chakra ombilicului are culoare
aurie.

4. Chakra splinei. Chakra anterioară a splinei este localizată în partea


stângă a abdomenului, între chakra anterioară a plexului solar úi chakra
ombilicului. Este situată în mijlocul ultimei coaste inferioare stângi.
Chakra posterioară a splinei este situată în spatele chakrei anteriore.
Dimensiunea chakrei este de 1/3 sau 1/2 din diametrul chakrelor majore.
Chakra anterioară úi posterioară a splinei controlează úi energizează
ficatul. Ficatul purifică sângele de germenii purtători de boli. În afară de
aceasta, distruge celulele sanguine moarte. Chakra anterioară úi
posterioară a splinei reprezintă principalele porĠi de intrare a pranei
aerului sau a globulelor vitalităĠii aerului. Prana aerului este apoi

48
metabolizată în chakra splinei úi apoi este distribuită la alte chakre majore
úi în tot corpul. Chakra splinei are un rol esenĠial în starea generală de

Fig. 2.5 – Organe interne

49
sănătate a individului. O chakră a splinei epuizată înseamnă un corp fizic
fragil úi un nivel scăzut de energie pranică în corp.
Nu se recomandă să se energizeze chakra splinei la nou născuĠi úi la
copii, deoarece pot leúina din cauza congestiei pranice. Dacă totuúi s-a
făcut acest lucru, se va continua imediat cu o măturare generală (este
vorba despre o tehnică de curăĠire generală, ce va fi descrisă în capitolul
3). Nu se va energiza chakra splinei nici la pacienĠii ce suferă de
hipertensiune. În general această chakră este energizată pentru tratarea
pacienĠilor foarte epuizaĠi sau fără energie. În cazuri de infecĠii grave,
chakra splinei trebuie să fie tratată, pentru a mări viteza de vindecare.

6. Chakra plexului solar. Sunt două chakre ale plexului solar, una
anterioară situată imediat sub stern, între coaste úi una posterioară, situată
în spatele celei anterioare. Prin termenul „chakra plexului solar” ne
referim la ambele chakre, anterioară úi posterioară. Această chakră
controlează úi dă energie diafragmului, ficatului, pancreasului, stomacului
úi parĠial intestinului subĠire úi gros, inimii úi altor părĠi a corpului.
Această chakră influenĠează calitatea sângelui, deoarece controlează úi
energizează ficatul, care dezintoxică sângele. Chakra plexului solar
controlează úi nivelul colesterolului în corp.
Energia subtilă (prana) ce vine de la chakrele inferioare úi de la
chakrele superioare trece prin chakra plexului solar. Tot corpul poate să
fie practic energizat prin chakra plexului solar. Foarte rar, când se supra-
energizează această chakră, fără să se fi făcut o măturare minuĠioasă, se
poate produce o congestie pranică, ce va determina o paralizie parĠială a
diafragmului, provocând astfel dificultăĠi în respiraĠie. Prana
congestionată trebuie imediat îndepărtată. Chakra plexului solar
controlează úi sistemul de încălzire úi de răcire a corpului (termoreglarea).
O proastă funcĠionare a acestei chakre, se poate manifesta sub forma unui
diabet, ulcer, hepatită, probleme cardiace úi alte boli legate de aceste
organe. Chakra plexului solar úi chakra ombilicului controlează úi dau
energie aparatului gastro - intestinal.

7. Chakra inimii. Chakra anterioară a inimii este localizată în centrul


pieptului. Dă energie úi controlează inima, glanda timus úi sistemul
circulator. O proastă funcĠionare a chakrei anterioare a inimii, se
manifestă prin boli cardiace úi a sistemului circulator. Chakra plexului
solar este sensibilă la emoĠii negative, stări tensionale úi stres úi are o
puternică influenĠa asupra inimii fizice úi asupra chakrei anterioare a
inimii. O proastă funcĠionare a chakrei plexului solar poate provoca o

50
proastă funcĠionare a chakrei anterioare a inimii úi a inimii fizice. Chakra
anterioară a inimii este strâns legată de chakra anterioară a plexului solar
úi de meridianele energetice majore, fiind în parte energizată úi de chakra
anterioară a plexului solar. PacienĠii care au probleme cardiace, de obicei
au o chakră anterioară a plexului solar care nu funcĠionează bine.
Chakra posterioară a inimii este localizată în spatele inimii.
Controlează úi energizează în general plămânii úi într-o mai mică măsură
inima úi glanda timus. O proastă funcĠionare a chakrei posterioare a
inimii, duce la probleme pulmonare, cum ar fi astmul, tuberculoza úi
altele.
Pentru a energiza inima, se energizează întotdeauna chakra
posterioară a inimii. Dând energie chakrei anterioare a inimii, se
energizează direct inima fizică. Energia pranică are tendinĠa de a se
localiza úi nu se împrăútie uúor spre alte părĠi ale corpului. În consecinĠă,
aceasta poate duce la grave congestii pranice a inimii. Nu este deci
recomandat să se energizeze intens chakra anterioară a inimii, perioadă
mai îndelungată. Vindecătorii pranici experimentaĠi dau energie prin
intermediul chakrei posterioare a inimii, deoarece astfel nu poate să apară
efecte negative, localizate la nivelul inimii fizice. Prana în exces poate să
curgă uúor spre plămâni úi spre alte părĠi ale corpului. Prin intermediul
chakrei posterioare a inimii se poate da energie întregului corp.

8. Chakra gâtului. Această chakră este localizată în centrul gâtului.


Controlează úi energizează gâtul, glandele tiroide, paratiroide úi sistemul
limfatic. Într-o oarecare măsură influenĠează úi chakra sexului. O proastă
funcĠionare a chakrei gâtului, se manifestă în corpul fizic prin îmbolnăviri
ale gâtului, guúă, dureri de gât, îngroúarea vocii, astm, sterilitate, etc.

9. Chakra Ajna. Această chakră este localizată între sprâncene.


Controlează úi energizează glanda pituitară, glandele endocrine úi într-o
oarecare măsură creierul. Este numită úi chakra maestru, deoarece
controlează úi dirijează celelalte chakre majore, glandele endocrine úi
organele vitale corespondente. În afară de acestea, controlează úi
energizează ochii úi nasul. O proastă funcĠionare a acestei chakre se
manifestă prin boli endocrine, cum ar fi diabetul. În consecinĠă, nu trebuie
să tratăm doar chakra plexului solar, care controlează úi energizează
pancreasul, dar úi chakra Ajna. Dând energie acestei chakre, se
energizează întreg corpul. Mecanismul său se diferenĠiază de cel al
chakrei frunĠii úi al chakrei coroanei. Dând energie chakrei Ajna, se
provoacă o trecere rapidă a energiei úi spre alte chakre, transmiĠându-se
astfel energia în întregul corp. Iată de ce în vindecarea Karismatică sau
invocativă, vindecătorii ating cu degetele sau palmele chakra coroanei,
chakra frunĠii sau chakra Ajna a pacientului. Fluxul intens de prana din

51
zona capului poate provoca la unii pacienĠi pierdere cunoútinĠei. Chakra
Ajna, chakra gâtului, chakra posterioară a inimii úi chakra plexului solar,
controlează úi energizează sistemul respirator.
Chakra PoziĠionare FuncĠii úi organe Boala
corespondente
1. Chakra bazei Baza coloanei Glandele suprarenale úi Cancer, leucemie,
vertebrale organele sexuale. Dă vitalitate scăzută,
energie la tot corpul fizic, astm, tulburări
oase, muúchi, sânge úi sexuale, artrită,
organe interne, probleme ale
influenĠează vitalitatea coloanei, boli de
generală, temperatura sânge, probleme de
corpului úi creúterea la nou creútere, probleme
născuĠi úi copii. Este psihologice.
centrul supravieĠuirii úi al
autoconservării.
2. Chakra Zona pubisului Organe sexuale, vezică úi Probleme sexuale
sexului picioare. Creativitatea úi afecĠiuni ale
primară. vezicii.
3. Chakra În spatele Rinichi, glande AfecĠiuni renale,
Meng Mein ombilicului suprarenale. Energizează hipertensiune,
unele organe interne. afecĠiuni ale
Controlează presiunea coloanei.
sângelui.
4. Chakra Ombilic Intestin subĠire úi gros. ConstipaĠie,
ombilicului probleme la
naútere, apendicită,
vitalitate scăzută,
afecĠiuni
intestinale.
5. Chakra Splina
splinei
a. Chakra La jumătatea Punct principal de intrare a
anterioară a ultimei coaste pranei aerului úi a
splinei inferioare stângi globulelor vitalităĠii.
Energizează alte chakre Vitalitate scăzută,
majore úi întregul corp. slăbire generală,
b. Chakra În spatele Are funcĠii similare cu boli de sânge.
posterioară a chakrei chakra anterioară a splinei.
splinei anterioare a
splinei
6. Chakra FuncĠionează ca o cameră
plexului solar de compensare a energiei.
Controlează termoreglarea.
a. Chakra Zona plexului Diafragmă, pancreas, ficat, Nivel ridicat a
plexului solar solar, sub stern stomac, parĠial intestin colesterolului,
anterior subĠire úi gros, apendice úi diabet, ulcer,
alte organe interne. hepatită, artrită

52
b. Chakra În spatele Are aceleaúi funcĠii ca úi reumatoidă,
plexului solar chakrei plexului chakra anterioară a afecĠiuni cardiace
posterior solar anterior plexului solar úi alte boli legate
de aceste organe.
7.Chakra inimii
Chakra PoziĠionarea FuncĠii úi organe Boala
corespondente
a. Chakra În centrul Inimă, timus úi sistem AfecĠiuni cardiace
anterioară a pieptului circulator úi circulatorii
inimii
b. Chakra În spatele Plămâni, inimă úi timus AfecĠiuni
posterioară a chakrei pulmonare
inimii anterioare a
inimii
8. Chakra În centrul Gât, glandele tiroide úi AfecĠiuni legate de
gâtului gâtului paratiroide úi sistem gât, inflamaĠii ale
limfatic gâtului, astm, etc.
9. Chakra Ajna Între sprâncene Glanda pituitară úi celelalte Cancer, alergie,
glande endocrine parĠial. astmă úi afecĠiuni
Controlează celelalte ale glandelor
chakre majore. endocrine.
10. Chakra Mijlocul frunĠii Sistemul nervos úi glanda AfecĠiuni ale
frunĠii pineală sistemului nervos
11. Chakra În vârful Creier úi glanda pineală. AfecĠiuni ale
coroanei capului glandei pineale úi a
creierului (afecĠiuni
fizice úi
psihologice)

10. Chakra frunĠii. Această chakră este localizată în centrul frunĠii.


Controlează úi energizează glande pineală úi sistemul nervos. Proasta
funcĠionare a chakrei frunĠii se poate manifesta cu pierderi de memorie,
paralizie úi epilepsie. Dând energie acestei chakre, se poate obĠine un
efect asemănător cu acela al energizării chakrei coroanei, care „inundă”
tot corpul cu energie pranică.

11. Chakra coroanei. Această chakră este localizată în vârful capului.


Controlează úi dă energie glandei pineale, creierului úi întregului corp.
Este unul dintre principalele puncte de intrare a energiei pranice în corp.
Energizând chakra coroanei, se energizează practic întregul corp. Unii
vindecători energizează chakra coroanei, chiar dacă boala este instalată în
altă parte a corpului. O proastă funcĠionare a chakrei coroanei se poate
manifesta prin afecĠiuni ale glandei pineale úi a creierului. Aceste
afecĠiuni se pot manifesta ca boli fizice sau psihice.
Chakra coroanei úi chakra frunĠii facilitează armonia úi
normalizarea celorlalte chakre, aúa cum glanda pineală facilitează

53
armonia úi funcĠionarea normală a celorlalte glande endocrine din corp.
Cercetările útiinĠifice moderne au demonstrat că glanda pineală este
implicată în procesul de îmbătrânire úi al re-întineririi.
Prin intermediul chakrei coroanei, chakrei Ajna, chakrei frunĠii,
chakrei posterioare a inimii, a chakrei plexului solar, a chakrei
ombilicului, chakrei splinei, bazei úi a chakrelor din tălpi úi din palme se
poate energiza întregul organism. Se poate da energie unei anumite părĠi
bolnave, în mod direct sau prin intermediul unei chakre din vecinătate.
Unii vindecători pot proiecta energia printr-o chakră aflată la distanĠă,
cum ar fi chakra Ajna sau chakra coroanei, pentru a trata o afecĠiune
cardiacă sau abdominală. Aceasta înseamnă că există un număr mare de
tehnici de vindecare, pentru a trata aceeaúi boală. Doar principiile de
bază, măturarea úi energizarea, rămân aceleaúi.
Punctele de acupunctură úi chakrele reprezintă porĠi prin care
energia poate să intre sau să iasă. Dând energie prin intermediul chakrei
celei mai apropiate, se asigură pranei proiectate un acces facil úi direct la
zona bolnavă. Invers, dând energia în mod direct zonei bolnave, partea
afectată filtrează prana proiectată úi în consecinĠă transferul de energie
solicită mai mult timp úi mai multă energie pranică.
Pentru a da energie întregului corp, de obicei este folosită chakra
plexului solar, datorită proximităĠii sale cu principalele organe interne.
Practic, chakra se află în centrul trunchiului, unde se găsesc multe organe
vitale. Când se transmite energiei chakrei plexului solar, când se
energizează chakra plexului solar, manevra trebuie făcută lent, cu
blândeĠe úi cu gingăúie. Prea multă energie sau o proiecĠie prea puternică
poate provoca dificultăĠi respiratorii.
Multe cărĠi esoterice foarte vechi, vorbeau despre un număr diferit
de chakre. În vindecarea pranică se consideră că există unsprezece chakre
principale úi un mare număr de chakre minore úi mini - chakre.
Cunoaúterea completă a celor unsprezece chakre principale este foarte
importantă. La fel cum studiul anatomiei umane este indispensabil
medicilor, cunoaúterea celor unsprezece chakre majore, ce corespund
anatomiei corpului energetic, este indispensabilă pentru a deveni un bun
vindecător pranic.

Mecanismul ce stă la baza bolilor psihosomatice


EmoĠiile negative úi unele senzaĠii necontrolate úi repetate, cum ar
fi furia, grijile, iritaĠiile prelungite úi frustrările, marchează puternic
corpul energetic. De exemplu, furia úi frustrările se pot manifesta ca úi o
congestie pranică în chakra plexului solar úi în chakra frunĠii. De
asemenea se poate manifesta ca o hipertrofie cardiacă sau alte afecĠiuni
ale inimii. EmoĠiile negative, la pacienĠi diferiĠi se pot manifesta sub

54

S-ar putea să vă placă și