Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Subiectul: Figuri de stil.Epitetul
Tipul lecției: de însușire de noi cunoștințe
Durata: 45 minute
Obiective cadru: Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Obiective de referință:3.3 identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-


un text literar sau nonliterar-figurile de stil.epitetul
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de
comunicare ,sensul unor cuvinte în diferite contexte utilizarea, în contexte
diferite, a achiziţiilor lexicale noi.
4.4 redactarea unor texte imaginative şi reflexive

Obiective operaționale

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili


-să definească noţiunea de „epitet”
-să recunoască epitetele dintr-un text dat
-sa creeze texte în care să apară epitete.

Strategia didactică:conversaţia euristică, explicaţia,descoperirea inductivă,


metoda exerciţiului, lucrul cu manualul.
Resurse materiale: tabla, creta, caietele elevilor, manualul, enunţuri şi texte
lingvistice, fişe de lucru
Resurse umane clasă de elevi omogenă, 29 de elevi
Forme de organizare:activitate frontală, activitate individuală

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1.Programe şcolare pentru clasele I-VIII. Aria curriculară: limbă şi
comunicare, Bucureşti, 2009
2.Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu.Structuri
didactice deschise,Ed Paralela 45,2006
3.Literatură.Limbă română.Comunicare,caiet de lucru, ed
Art,Bucureşti,2008
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele lectiei Continutul lectiei Mijloace evaluare


Activ profesorului Activitatea didactice
elevului
1.Moment Pregatirea clasei pentru lectie conversatia
organizatoric
2.Actualizarea Prin întrebări profesorul actualizează Conversaţia
cunostintelor cunoştinţele predate anterior:poezia „Fiind Activitate
predate băiet...”,organizarea poeziei,emoţia frontală
anterior transmisă de text, lumea copilăriei.
3. Anunţarea Profesorul anunţă titlul Elevii
obiectivelor lecţiei şi obiectivele notează în
operaţionale şi acesteia. caiete titlul
a subiectului lecţiei
lecţiei

4. Conducerea I. Profesorul aminteşte În textele Întrebări Aprecieri


învăţării. elevilor noţiunea de literare,le directe verbale
„expresii frumoase”pe care foloseam în
o foloseau în ciclul compuneri...
primar.Unde aţi întâlnit
astfel de expresii?
Ce rol aveau ele?
Folosite
II. Din clasa aV-a ele se pentru a
numesc figuri de stil, sunt exprima Explicaţia
de mai multe feluri.Vom frumuseţea
decupa mai întâi categoria peisajului,
epitetului(prof. notează pe pentru a
tablă) produce o
III.Epitetul (gr. epitheton = impresie
cuvant adaugat) puternică...
Este figura de stil care consta
in determinarea unui
substantiv sau verb printr-un
adjectiv, adverb, scotand in Elevii îşi
evidenta trasaturile notează
lucrurilor, fiintelor sau definiţia în
actiunilor care caiete.
l-au impresionat pe scriitor.
IVdentificaţi epitetele din
prima strofă a poeziei”Fiind
Exerciţiul
băiet...”
Explicaţi alăturarea dintre Elevii de
subst+adj sau verb+adj rezolvă recunoaştere Întărirea
V Condiţia ca un cuvânt exerciţiul . răspunsurilor
să fie epitet-să producă
imagine poetică, să intre
in combinaţii Elevii îşi
neobişnuite. notează
Comparaţi:toamnă aurie- observaţia.
brăţară aurie.
Drum lung-oftat lung.

VI Ştiu mai mult-


Clasificare a Explicaţia
epitetelor.a.ornant(general)
b. cromatic.

Prima strofă dintr-un text


V.Realizarea cunoscut de voi(Balada Elevii recita Exerciţiul
feedbackului unui greier mic, Toamna, strofa cerută Notarea
de Octavian apoi elevilor care
Goga)identificaţi epitetele. identifică sau
epitetele. evidenţiat la
lectie
Concurs.Jocul epitetelor în
lanţ.pe trei benzi de hârtie
se scriu cuvintele toamnă, Elevii
cântec, curge.Fiecare elev îndeplinesc Jocul
scrie un epitet sarcinile didactic
potrivit,banda se indoaie cerute.
ca să nu se vada ce este
scris,apoi profesorul
citeşte.câştigă echipa care
are cele mai surprinzătoare
Tema 3pg 27 epitete. epitete.

S-ar putea să vă placă și