Sunteți pe pagina 1din 16

HGR 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea şi prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative

Cuprinde modificările prevăzute în H.G. Nr. 1.574/28.12.2022 Publicată în M.Of. Nr. 1.277/30.12.2022

Art. 1 - În sensul prezentelor norme metodologice, denumite în continuare normele, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) suportabilitate - reprezintă posibilitatea ca proiectul de investiţii publice să beneficieze de resursele financiare necesare acoperirii costurilor sau, după
caz, posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizării proiectului de investiţii publice în orizontul de timp aferent,
conform estimărilor;
b) sustenabilitate - reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligaţiile de plată asumate în perioada implementării proiectului
de investiţii publice, evaluată ca sumă a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investiţii publice să fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar
înregistrat în fiecare an trebuie să fie pozitiv. Sustenabilitatea proiectului propus va fi evaluată şi din punctul de vedere al încadrării obiectivului în politicile
de investiţii generale, sectoriale sau regionale.
Art. 2 - Principalele etape în realizarea proiectelor de investiţii publice semnificative sunt detaliate la art. 3 - 9.
Art. 3 - (1) Etapa de identificare a proiectului de investiţii publice semnificative presupune:
a) elaborarea studiului de prefezabilitate al proiectului de investiţii publice, în forma stabilită de prevederile legale în vigoare, în baza notei conceptuale;
b) analizarea de către ordonatorul principal de credite a programului de investiţii publice existent, ce include, după caz, proiectele de investiţii publice
semnificative prioritizate, din punct de vedere al alocaţiilor bugetare şi al necesarului de finanţat, în sume existente şi estimate pentru anii următori, până la
sfârşitul perioadei estimate de implementare a proiectului de investiţii propus, pentru care a fost elaborat studiul de prefezabilitate;
c) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a studiului de prefezabilitate întocmit în etapa de identificare a proiectului de investiţii publice,
împreună cu celelalte informaţii menţionate la prezentul alineat, către Ministerul Finanţelor pentru analiză, evaluare şi avizare;
d) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, în scopul evaluării sustenabilităţii şi suportabilităţii
proiectului de investiţii publice aflat în faza de proiectare de studiu de prefezabilitate, în plus faţă de informaţiile şi documentele specificate la lit. b) şi c), şi
a informaţiilor referitoare la eşalonarea valorii estimate a investiţiei pe durata estimată din punct de vedere tehnic de realizare a investiţiei, precum şi a
perioadei estimate pentru implementarea proiectului de investiţii publice propus.
(2) Documentaţia se transmite în format electronic, la o adresă de corespondenţă electronică ce va fi indicată, sub semnătură electronică, însoţită de o
solicitare din partea ordonatorului principal de credite adresată Ministerului Finanţelor Publice; în cazul în care ordonatorul nu deţine semnătură electronică,
documentaţia va fi transmisă pe suportul hârtie.
(3) Ministerul Finanţelor Publice procedează la analizarea şi evaluarea din punctul de vedere al suportabilităţii şi sustenabilităţii proiectului de investiţii
publice propus, pe baza informaţiilor furnizate, şi la emiterea şi comunicarea avizului către ordonatorul principal de credite solicitant.
(4) Ministerul Finanţelor Publice emite avizul în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor informaţiilor solicitate.
(5) În cazul avizului favorabil, ordonatorul principal de credite este autorizat să treacă la faza de elaborare a studiului de fezabilitate.
Art. 4 - Etapa de elaborare sau, după caz, actualizare şi aprobare a studiului de fezabilitate presupune:
a) elaborarea sau actualizarea studiului de fezabilitate, după caz;
b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a documentaţiei tehnico-economice în vederea obţinerii avizului Consiliului Interministerial de
Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe conform art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările ulterioare;
c) aprobarea documentaţiei tehnico-economice, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 5 - (1) Un proiect de investiţii publice semnificativ nou este considerat a fi pregătit dacă, în urma evaluării prin aplicarea principiilor şi criteriilor
de evaluare şi prioritizare prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, îndeplineşte cumulativ condiţia
de a obţine un punctaj total minim de 61 puncte şi cel puţin:
a) 5 puncte la criteriul 1.1;
b) 10 puncte la criteriul 2.1;
c) 15 puncte la criteriul 2.2;
d) 5 puncte la criteriul 2.3;
e) 15 puncte la criteriul 3.1;
f) 3 puncte la criteriul 4.1;
g) 5 puncte la criteriul 4.2;
h) 3 puncte la criteriul 4.3.
(2) În cazul în care din evaluarea proprie a ordonatorului principal de credite rezultă că proiectul de investiţii publice semnificativ nou nu îndeplineşte
cerinţele minime privind gradul de pregătire, conform alin. (1), ordonatorul principal de credite procedează la efectuarea tuturor demersurilor necesare
aducerii proiectului de investiţii publice la un nivel de pregătire corespunzător.
(3) Ordonatorii principali de credite vor promova spre avizare şi aprobare, în scopul selecţiei şi bugetării, doar acele proiecte de investiţii publice
semnificative noi care îndeplinesc cerinţele prezentului articol.
Art. 6 - (1) Evaluarea gradului de pregătire a unui proiect de investiţii publice nou presupune:
a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite a criteriilor de evaluare şi prioritizare, detaliate în anexa nr. 1;
b) prezentarea către Ministerul Finanţelor, în atenţia Unităţii de evaluare a investiţiilor publice, a informaţiilor rezultate din aplicarea criteriilor de
evaluare şi prioritizare, conform prevederilor lit. a), în forma din anexa nr. 2 şi în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), anterior sau la momentul
promovării, spre avizare, a proiectului de hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
c) analizarea de către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice a informaţiilor furnizate conform prevederilor lit. a) pentru proiectul de investiţii publice
semnificativ nou, din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentele norme cu privire la evaluarea gradului de pregătire a proiectului, şi
prezentarea către conducerea Ministerului Finanţelor Publice a concluziilor analizei privind îndeplinirea acestor condiţii.
(2) Prevederile art. 5 şi ale prezentului articol se aplică şi acelor proiecte de investiţii publice semnificative care, deşi au fost incluse în legea bugetului de
stat ori în legile bugetare anuale anterioare, nu au beneficiat de alocări bugetare sau nu au folosit alocările bugetare şi pot fi asimilate proiectelor de investiţii
publice noi, pentru care se reaprobă indicatorii tehnico-economici.
(3) Etapa de selecţie şi bugetare are loc ulterior evaluării proiectului din punctul de vedere al gradului de pregătire şi aprobării documentaţiei tehnico-
economice.
Art. 7 - (1) În etapa de implementare a proiectului de investiţii publice ordonatorii principali de credite raportează trimestrial către Ministerul
Finanţelor indicatori de performanţă în unităţi fizice/valorice în vederea monitorizării implementării acestuia.
(2) Pe parcursul acestei etape din ciclul proiectului ordonatorul principal de credite va urmări ca proiectul de investiţii publice semnificativ să fie realizat
în mod eficient şi să fie finalizat la timp, conform bugetului şi în conformitate cu specificaţiile de proiectare. Progresul va fi monitorizat pe baza
programărilor/calendarelor iniţiale, problemele de implementare vor fi identificate din timp şi soluţii adecvate vor fi puse în aplicare în timp util.
(3) Măsuri corespunzătoare vor fi puse în aplicare de către ordonatorul principal de credite şi/sau beneficiar pentru a asigura implementarea eficientă a
proiectelor de investiţii aprobate.
Art. 8 - (1) Etapa de finalizare, operare şi întreţinere a proiectului de investiţii publice presupune recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului de
investiţii şi asigurarea operării şi întreţinerii obiectivului.
(2) Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în termen de maximum un an de la
finalizarea implementării acestora, să elaboreze rapoarte de finalizare. Ordonatorii principali de credite transmit rapoartele de finalizare Ministerului
Finanţelor în termen de 60 de zile de la data primirii solicitării acestuia. Rapoartele vor cuprinde inclusiv informaţii referitoare la abaterile majore de la
calendarul de implementare, precum şi justificarea acestora. În cuprinsul acestor rapoarte vor fi identificate şi orice recomandări/măsuri pentru
îmbunătăţirea implementării proiectelor de investiţii publice similare.
(3) Ordonatorii principali de credite şi/sau beneficiarii vor asigura condiţii adecvate pentru operarea sustenabilă a proiectelor de investiţii publice
semnificative finalizate. Acest lucru implică stabilirea unor aranjamente de management adecvate pentru operare, efectuarea oricăror acţiuni de întărire a
capacităţii în ceea ce priveşte personalul operaţional şi asigurarea unui flux de fonduri adecvat pentru operaţiunile curente şi pentru întreţinerea optimă a
facilităţilor nou-create, pe durata de viaţă operaţională planificată.
Art. 9 - (1) Etapa de evaluare ex-post a proiectului de investiţii publice presupune evaluarea, detalierea şi diseminarea de către ordonatorul principal de
credite pe site-ul instituţiei a rezultatelor obţinute de un proiect de investiţii publice.
(2) *** Abrogat prin H.G. nr. 1.574/2022 de la data de 30 decembrie 2022.
Art. 10 - (1) În scopul aprobării de către Guvern a rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative în vederea includerii proiectelor
de investiţii publice semnificative prioritizate în legile bugetare anuale, se parcurg următoarele etape:
a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite a principiilor şi criteriilor de evaluare şi prioritizare tuturor proiectelor de investiţii publice
semnificative noi şi în continuare, cu respectarea cerinţelor prevăzute în prezentele norme şi a limitărilor impuse de ordonanţa de urgenţă, urmată de
includerea acestora în lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate;
b) transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate, conţinând informaţiile prevăzute în
anexele nr. 2 şi 3; informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 vor fi însoţite, în toate cazurile, de calendarele de implementare a proiectelor de investiţii publice şi
de necesarul anual de finanţare asociat acestora;
b1) informaţiile aferente proiectelor de investiţii publice prevăzute la alin. (6), art. 43 din ordonanţa de urgenţă, se vor prezenta de către ordonatorii
principali de credite sub forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme;
c) transmiterea informaţiilor de la lit. b) şi b1) se face pe suport electronic, la o adresă ce va fi indicată în scris, cu semnătură electronică; în cazul în care
ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se face pe suport hârtie; în ambele cazuri comunicarea se face cu respectarea
termenului prevăzut la art. 45 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
d) transmiterea oricăror clarificări sau informaţii suplimentare de către ordonatorul principal de credite către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pe suport electronic, la adresa indicată pentru corespondenţă, cu semnătură electronică; în cazul în care
ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri, comunicarea se va face în termen de
maximum 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării scrise a Ministerului Finanţelor Publice;
e) elaborarea la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate care se supune aprobării
Guvernului, în baza listelor proiectelor de investiţii publice prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite;
f) prezentarea de către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice conducerii Ministerului Finanţelor Publice a rezultatelor prioritizării, ca urmare a
analizei listelor proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite şi a eventualelor clarificări şi/sau
informaţii suplimentare;
g) prezentarea de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, spre aprobare, a rezultatelor prioritizării, în vederea aprobării prin memorandum a listei
proiectelor de investiţii semnificative prioritizate;
h) transmiterea de către Ministerul Finanţelor Publice, în copie, a memorandumului prevăzut la lit. g) către ordonatorii principali de credite, în termen de
maximum 10 zile de la data aprobării acestuia de către Guvern;
i) în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data aprobării memorandumului de către Guvern, ordonatorii principali de credite transmit
Ministerului Finanţelor Publice informaţii actualizate în forma prevăzută în anexa nr. 3, precum şi defalcarea pe titluri de cheltuieli a necesarului de finanţare
pentru anul bugetar următor, în forma actualizată, pentru verificarea respectării prevederilor art. 45 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.
(11) Pentru proiectele de investiţii publice finanţate din mai multe titluri de cheltuieli, ordonatorii principali de credite aplică prevederile art. 45 alin. (4)
din ordonanţa de urgenţă la un singur titlu de cheltuieli, în următoarea ordine a priorităţii titlurilor:
a) titlul X - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 sau titlul VIII - Proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile postaderare sau titlul XII – Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă
PNRR, pe toată durata de implementare a PNRR;
b) titlul XIV - Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă sau titlul XIII - Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de
împrumut a PNRR, pe toată durata de implementare a PNRR;
c) titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice;
d) titlul VII - Alte transferuri;
e) titlul XV - Active nefinanciare.
(2) La elaborarea listei prevăzute la alin. (1) lit. e) se vor avea în vedere şi următoarele elemente:
a) punctajul acordat fiecărui proiect de investiţii publice şi justificarea acestuia de către ordonatorii principali de credite; în cazul în care acordarea
punctajului s-a efectuat prin raportarea la nivelul unor indicatori (economici sau de altă natură), este necesară furnizarea tuturor detaliilor ce au stat la baza
fundamentării acordării punctajului; includerea în listă a unor proiecte de investiţii publice semnificative fără punctaj sau cu punctaj, dar fără furnizarea
informaţiilor luate în considerare la acordarea acestuia, conduce la acordarea punctajului zero pentru criteriul respectiv;
b) *** Abrogată prin H.G. nr. 363/2018
c) valoarea totală a proiectului de investiţii publice, pentru proiectele de investiţii publice semnificative cu acelaşi punctaj;
d) indicatorii de performanţă economică a proiectului de investiţii publice, pentru proiectele de investiţii publice semnificative cu acelaşi punctaj;
e) angajamentele deja asumate de România, în calitate de împrumutat sau în altă calitate, în cadrul unor acorduri de împrumut cu instituţii financiare
internaţionale ori prin alte acorduri, aprobate conform legislaţiei în vigoare.
Art. 11 - *** Abrogat prin H.G. nr. 1.574/2022 de la data de 30 decembrie 2022.
Art. 12 - În urma aprobării de către Guvern a listei proiectelor de investiţii publice prioritizate, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a lua toate
măsurile în condiţiile legii pentru respectarea duratei de realizare a proiectelor de investiţii publice, aşa cum este ea stabilită prin indicatorii tehnico-
economici aprobaţi, precum şi pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului de investiţii publice.
Art. 13 - Prevederile pct. 4 din Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 980/2005, nu se mai aplică investiţiilor publice semnificative.
Art. 14 - Atribuţiile specifice ale Unităţii de evaluare a investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de secretariat tehnic, se
aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru buget în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
Art. 15 - (1) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme.
(2) Anexa nr. 1 conţine precizări metodologice privind acordarea punctajelor şi justificarea acordării acestora de către ordonatorii principali de credite
pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de evaluare şi prioritizare. Precizările metodologice reprezintă
cerinţe minime privind informaţiile ce sunt furnizate de ordonatorii principali de credite pentru scopul justificării acordării punctajelor. Informaţiile
solicitate potrivit anexei nr. 1 pot fi completate de către ordonatorii principali de credite şi cu alte informaţii relevante, după caz.
(3) Anexele nr. 2 şi 3 prezintă forma în care ordonatorii principali de credite transmit către Ministerul Finanţelor Publice informaţiile solicitate conform
prezentelor norme.
(4) Anexa nr. 4 prezintă cadrul în care informaţiile sunt prezentate de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, anexat Memorandumului prevăzut la
art. 45 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Anexa Nr. 1
la normele metodologice

Principii Criterii de evaluare şi prioritizare aJustificarea punctajelor Precizări metodologice


proiectelor noi
1 2 3 4
Principiul 1 Obiectivele şi ţintele proiectului sunt0 puncte Se va indica
Oportunitatea proiectului înrelevante în raport cu obiectiveleObiectivele generale şi specifice alestrategia/master-planul/planul de
contextul strategiilor/planurilor proiectului de investiţii nu sunt îndezvoltare la a cărei/cărui realizare
strategiilor/planurilor naţionale/sectoriale/regionale/ concordanţă cu obiectivelecontribuie proiectul de investiţii şi se
naţionale/sectoriale/regiona locale/master-planurilor/planurilor destrategiilor/planurilor va menţiona actul aprobator al
le/ dezvoltare? naţionale/sectoriale/regionale/ acesteia/acestuia. Dacă documentul nu
locale/master-planuri/ [10 puncte] locale/master-planuri/planuri de dezvoltare. este public, se va pune la dispoziţia
planuri de dezvoltare Ministerului Finanţelor (MF) o copie a
[10 puncte] 5 puncte acestuia.
Obiectivele generale şi specifice ale
proiectului de investiţii sunt parţial aliniate
la obiectivele strategiilor/planurilor
naţionale/sectoriale/regionale/
locale/master-planuri/planuri de dezvoltare

10 puncte
Obiectivele generale şi specifice ale
proiectului de investiţii sunt în strictă
concordanţă cu obiectivele
strategiilor/planurilor
naţionale/sectoriale/regionale/
locale/master-planuri/planuri de dezvoltare.
Principiul 2 2.1. Proiectul este justificat economic0 puncte dacă: Pentru indicatorii de performanţă
Justificarea economică şiîn cadrul studiului de fezabilitate? - nu există informaţii referitoare laeconomică se transmite valoarea.
socială [15 puncte] indicatorii de performanţă economică:Pentru valorile de referinţă luate în
[35 puncte] VENA, RIRE, raportul B/C considerare se va indica sursa oficială
sau a acestora.
- în situaţia în care VENA < 0 şi RIRE < În cazul în care legislaţia în vigoare nu
RAS. prevedea obligativitatea calculării
acestor indicatori, se vor furniza
10 puncte dacă: detaliile necesare aferente acelor
- VENA > 0 RIRE < RAS. indicatori, necesari pentru justificarea
economică, calculaţi conform
15 puncte dacă: prevederilor legale în vigoare la data
- VENA > 0 şi RIRE > RAS sau există elaborării documentaţiei sau alte
importante beneficii nefinanciare care să fieelemente de justificare economică
luate în calcul. avute în vedere la momentul respectiv.
În cazul actualizării Ghidului pentru
analiza cost-beneficiu, la evaluarea
proiectului vor fi avute în vedere
informaţiile actualizate.
Pentru proiectele care au doar
beneficii nefinanciare, acestea se vor
prezenta în detaliu.
2.2. Proiectul are justificare socială? 0 puncte Ordonatorii principali de credite vor
[15 puncte] - impactul proiectului nu a fost evaluat din prezenta minimum trei indicatori cost-
punct de vedere social. utilitate, în funcţie de specificul
proiectului/sectorului, care să
15 puncte fundamenteze punctajul acordat pentru
- impactul proiectului din punct de vederejustificarea socială. Exemple de
social a fost evaluat. indicatori de utilitate: reducerea
mortalităţii, crearea de locuri de
muncă, creşterea speranţei de viaţă,
îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea
emisiilor, economii de timp de
transport/călătorie, îmbunătăţirea
siguranţei, reducerea numărului de
accidente.
2.3. Impactul de mediu al proiectului0 puncte Vor fi prezentate documentele emise de
corespunde legislaţiei în vigoare? - dacă nu există document emis deautoritatea competentă de mediu în
[5 puncte] autoritatea competentă de mediu. conformitate cu prevederile Legii nr.
292/2018 privind evaluarea impactului
5 puncte anumitor proiecte publice şi private
- dacă există document emis de autoritatea asupra mediului.
competentă de mediu.
Principiul 3 3.1. Cerinţele totale de finanţare ale0 puncte Excepţia prevăzută la art. 43 alin. (9)
Suportabilitatea şiproiectului respectă o estimareProiectul de investiţii publice nu respectă din Legea nr. 500/2002 privind
sustenabilitatea financiară realistă a resurselor disponibile lacerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) dinfinanţele publice, cu modificările şi
[40 puncte] nivelul ordonatorilor principali deLegea nr. 500/2002 privind finanţele publice,completările ulterioare, se punctează
credite? cu modificările şi completările ulterioare. din oficiu cu punctajul maxim.
[15 puncte] La evaluarea gradului de pregătire a
15 puncte proiectului de investiţii publice,
Proiectul de investiţii publice respectăordonatorii principali de credite
cerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) dintransmit o analiză a impactului bugetar
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,al proiectului asupra programului de
cu modificările şi completările ulterioare. investiţii publice existent până la
sfârşitul perioadei estimate de
implementare a proiectului.
3.2. Sursele de finanţare ale0 puncte Pentru proiectele de investiţii publice
proiectului - proiect de investiţii finanţat integral de lapentru care se actualizează indicatorii
[15 puncte] bugetul de stat tehnico-economici aprobaţi, precum şi
pentru cele incluse în legea bugetului
2 puncte de stat se vor indica numărul şi data
- proiect de investiţii finanţat de la bugetul hotărârii de Guvern.
de stat şi venituri proprii Proiectul de investiţii publice va fi
încadrat doar în una dintre situaţiile
10 puncte enumerate la justificarea punctajelor.
- proiect de investiţii finanţat din fonduri_____________
rambursabile şi alte surse*). *) În cazul proiectelor de investiţii
finanţate din Planul naţional de
15 puncte redresare şi rezilienţă (PNRR), pe
- proiect de investiţii finanţat din fonduritoată durata de implementare a
nerambursabile şi alte surse*) acestuia, punctajul va fi alocat conform
surselor de finanţare PNRR aferente
proiectului, respectiv fonduri
nerambursabile, fonduri rambursabile.
Aceste surse vor fi evidenţiate separat.
3.3. Există aranjamente credibile0 puncte Conform studiilor şi previziunilor.
pentru a acoperi durabil costurile de- nu va genera venituri*). _____________
operare şi întreţinere rezultate odată *) Cu excepţia acelor proiecte de
ce proiectul este finalizat? 3 puncte investiţii care aduc importante beneficii
[5 puncte] - va genera venituri care vor acoperi parţial nefinanciare, cum ar fi, dar fără a se
costurile de operare şi întreţinere. limita la: proiecte de conservare a
biodiversităţii, situri de patrimoniu
5 puncte cultural, peisaj; pentru aceste proiecte
- va genera venituri care vor acoperi integralse va acorda punctajul maxim.
costurile de operare şi întreţinere.
3.4. A fost elaborată strategia de0 puncte Se vor prezenta informaţii privind
exploatare/operare şi întreţinere? - nu a fost elaborată strategia destrategia de exploatare/operare şi
[5 puncte] exploatare/operare şi întreţinere. întreţinere, etape, metode şi resurse
necesare.
5 puncte
- a fost elaborată strategia de
exploatare/operare şi întreţinere.
Principiul 4 4.1. Cât de bine s-a făcut actuala1 punct Se vor prezenta informaţii referitoare
Aranjamente pentrupregătire a proiectului? - Proiectul de investiţii are studiu dela data elaborării şi aprobării
implementare/Performanţa [6 puncte] prefezabilitate întocmit conform prevederilordocumentaţiilor respective, pentru
în implementare legale în vigoare*). fiecare dintre acestea.
[15 puncte] Punctajul acordat pentru fiecare
2 puncte documentaţie se cumulează.
- Proiectul de investiţii are studiu de_____________
fezabilitate întocmit conform prevederilor*) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016
legale în vigoare*). privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor
2 puncte tehnico-economice aferente
- Proiectul de investiţii are indicatorii obiectivelor/proiectelor de investiţii
tehnico-economici aprobaţi, conformfinanţate din fonduri publice, cu
prevederilor legale în vigoare. modificările şi completările ulterioare,
sau, după caz, conform excepţiilor
1 punct reglementate la art. 15 din acest act
- Proiectul de investiţii are alte documentenormativ, alte prevederi legale
aprobate, conform prevederilor legaleaplicabile.
aplicabile; în cazul în care legislaţia nuPunctarea se va face din oficiu pentru
prevede alte documente, se acordă din oficiu numărul de puncte corespunzător
1 punct. documentaţiei ce nu era necesar a fi
elaborată, conform prevederilor legale
aplicabile. La fel se va proceda şi în
cazul documentaţiei echivalente
elaborate.
La evaluarea gradului de pregătire a
proiectului de investiţii publice vor fi
avute în vedere doar primele două
elemente de punctare, respectiv
întocmirea studiilor de prefezabilitate
şi fezabilitate.
4.2. S-au definit indicatoriIndicatori de performanţă: exprimaţi înSe vor preciza indicatorii de
corespunzători pentru progresul şiunităţi valorice, fizice sau de altă natură,performanţă definiţi.
performanţa proiectului? cuantificabili, prin raportare la obiectiveleSe vor preciza indicatorii calculaţi
[6 puncte] specifice ale proiectului: pentru evaluarea performanţei
- 0 puncte, dacă nu au fost definiţi; financiare a proiectului de investiţii
- 2 puncte, dacă au fost definiţi. publice.
Dacă RRF nu a putut fi calculat, se va
Indicatori de performanţă financiară: VFNA,justifica de ce nu a putut fi calculat.
RRF: Se va anexa calendarul de
- 0 puncte, dacă nu s-au calculat; implementare detaliat pe ani şi
- 2 puncte, dacă VFNA a fost calculat; trimestre.
- 1 punct, dacă RRF a fost calculat. Calendarul de implementare va furniza
detaliile operaţionale pentru cel puţin
Calendarul de implementare aurmătoarele elemente necesare pentru
etapelor/activităţilor aferente proiectului deimplementarea proiectului:
investiţii publice - studiu de fezabilitate;
- 0 puncte, dacă nu există; - organizarea procedurilor de achiziţie;
- 1 punct, dacă există calendar de- semnarea contractelor proiectare şi
implementare. execuţie;
- durata de proiectare;
- obţinere A.C. şi avize;
- execuţie lucrări;
- perioada de garanţie.
4.3. Există o structură de management0 puncte Se va nominaliza
de proiect identificată care răspunde- Nu au fost desemnatepersoana/departamentul şi se vor
de progresul implementării? persoanele/departamentele responsabile cucomunica detaliile de contact; se va
[3 puncte] monitorizarea progresului implementăriidetalia experienţa personalului
proiectului de investiţii publice. desemnat în implementarea unuia sau
mai multor proiecte similare.
1 punct
- Au fost desemnate
persoanele/departamentele responsabile cu
monitorizarea progresului implementării
proiectului de investiţii publice.

3 puncte
- Au fost desemnate
persoanele/departamentele responsabile cu
monitorizarea progresului implementării
proiectului de investiţii publice, iar
persoanele au experienţă în implementarea
unor proiecte similare.

Criterii de evaluare şi prioritizare a


proiectelor în continuare
Principiul 1 Obiectivele şi ţintele proiectului mai0 puncte Se va indica
Oportunitatea proiectului însunt relevante în contextul actualelor- Obiectivele generale şi specifice alestrategia/master-planul/planul de
contextul strategii/planuri proiectului de investiţii nu sunt îndezvoltare la a cărei/cărui realizare
strategiilor/planurilor naţionale/sectoriale/regionale/locale/ concordanţă cu obiectivelecontribuie proiectul de investiţii şi se
naţionale/sectoriale/regiona master-planurilor/planurilor destrategiilor/planurilor va menţiona actul aprobator al
le/ dezvoltare? naţionale/sectoriale/regionale/locale/master- acesteia/acestuia. Dacă documentul nu
locale/master-planuri/ [10 puncte] planurilor/planurilor de dezvoltare. este public, se va pune la dispoziţia
planuri de dezvoltare Ministerului Finanţelor (MF) o copie a
[10 puncte] 5 puncte acestuia.
- Obiectivele generale şi specifice ale
proiectului de investiţii sunt parţial aliniate
la obiectivele strategiilor/planurilor
naţionale/sectoriale/regionale/locale/master-
planurilor/planurilor de dezvoltare.

10 puncte
- Obiectivele generale şi specifice ale
proiectului de investiţii sunt în strictă
concordanţă cu obiectivele
strategiilor/planurilor
naţionale/sectoriale/regionale/locale/master-
planurilor/planurilor de dezvoltare.
Principiul 2 2.1. Proiectul mai este justificat0 puncte dacă: Pentru indicatorii de performanţă
Justificarea economică şieconomic? - nu există informaţii referitoare laeconomică se transmite valoarea.
socială [15 puncte] indicatorii de performanţă economică:Pentru valorile de referinţă luate în
[35 puncte] VENA, RIRE, raportul B/C considerare se va indica sursa oficială
sau a acestora.
- VENA < 0 şi/sau RIRE < RAS şi nu există În cazul în care legislaţia în vigoare nu
beneficii nefinanciare importante; prevedea obligativitatea calculării
acestor indicatori, se vor furniza
10 puncte detaliile necesare aferente acelor
- dacă VENA > 0 RIRE < RAS; indicatori, necesari pentru justificarea
economică, calculaţi conform
15 puncte prevederilor legale în vigoare la data
- dacă VENA > 0, RIRE > RAS sau există elaborării documentaţiei sau alte
importante beneficii nefinanciare care să fieelemente de justificare economică
luate în calcul. avute în vedere la momentul respectiv.
În cazul actualizării Ghidului pentru
analiza cost-beneficiu, la evaluarea
proiectului vor fi avute în vedere
informaţiile actualizate.
Pentru proiectele care au doar
beneficii nefinanciare, acestea se vor
prezenta în detaliu.
2.2. Proiectul mai are justificare0 puncte Ordonatorii principali de credite vor
socială? - Nu mai are justificare socială. prezenta minimum trei indicatori cost-
[15 puncte] utilitate, în funcţie de specificul
15 puncte proiectului/sectorului, care să
- Proiectul mai este justificat social. fundamenteze punctajul acordat pentru
justificarea socială. Exemple de
indicatori de utilitate: reducerea
mortalităţii, crearea de locuri de
muncă, creşterea speranţei de viaţă,
îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea
emisiilor, economii de timp de
transport/călătorie, îmbunătăţirea
siguranţei, reducerea numărului de
accidente.
2.3. Impactul de mediu al proiectului0 puncte - dacă nu există document emis de Vor fi prezentate documentele emise de
mai corespunde cu cel proiectatautoritatea competentă de mediu; autoritatea competentă de mediu în
iniţial? 5 puncte - dacă există document emis deconformitate cu prevederile Legii nr.
[5 puncte] autoritatea competentă de mediu 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului.
Principiul 3 3.1. Cerinţele totale de finanţare ale0 puncte Se vor furniza informaţiile necesare
Suportabilitatea şiproiectului respectă şi au respectat o- Bugetele anuale alocate, inclusiv pentrupentru determinarea încadrării
sustenabilitatea financiară estimare realistă a resurseloranul curent, nu au acoperit necesarul deproiectului în unul din cele două
[40 puncte] disponibile la nivelul ordonatorilorfinanţare al proiectului de investiţii publice. cazuri.
principali de credite?
[15 puncte] 15 puncte
- Bugetele anuale alocate, inclusiv pentru
anul curent, au acoperit necesarul de
finanţare al proiectului de investiţii publice.
3.2. Sursele de finanţare ale0 puncte Se vor preciza sursele de finanţare.
proiectului - proiect de investiţii finanţat integral de laProiectul de investiţii publice va fi
[15 puncte] bugetul de stat încadrat doar în una dintre situaţiile
enumerate la justificarea punctajelor.
2 puncte _____________
- proiect de investiţii finanţat de la bugetul *) În cazul proiectelor de investiţii
de stat şi venituri proprii finanţate din Planul naţional de
redresare şi rezilienţă (PNRR), pe toată
10 puncte durata de implementare a acestuia,
- proiect de investiţii finanţat din fonduripunctajul va fi alocat conform surselor
rambursabile şi alte surse*) de finanţare PNRR aferente
proiectului, respectiv fonduri
15 puncte nerambursabile, fonduri rambursabile.
- proiect de investiţii finanţat din fonduriAceste surse vor fi evidenţiate separat.
nerambursabile şi alte surse*)
3.3. Există aranjamente credibile0 puncte Conform studiilor şi previziunilor.
pentru a acoperi durabil costurile de- nu generează venituri*); _____________
operare şi întreţinere rezultate odată *) Cu excepţia acelor proiecte care
ce proiectul este finalizat? 3 puncte aduc importante beneficii nefinanciare,
[5 puncte] - generează venituri care acoperă parţialcum ar fi, dar fără a se limita la:
costurile de operare şi întreţinere; proiecte de conservare a
biodiversităţii, situri de patrimoniu
5 puncte cultural, peisaj; pentru aceste proiecte
- generează venituri care acoperă integralse va acorda punctajul maxim aferent
costurile de operare şi întreţinere. subcriteriului.
3.4. A fost elaborată strategia de0 puncte Se vor prezenta informaţii privind
exploatare/operare şi întreţinere? - nu a fost elaborată strategia destrategia de exploatare/operare şi
[5 puncte] exploatare/operare şi întreţinere; întreţinere, etape, metode şi resurse
necesare. Pentru proiectele de investiţii
5 puncte publice pentru care s-a realizat
- a fost elaborată strategia dedocumentaţia tehnico-economică
exploatare/operare şi întreţinere. înainte de Hotărârea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
se vor acorda 5 puncte.
Principiul 4 4.1. Cât de bine a fost făcută1 punct Se vor prezenta şi informaţii referitoare
Aranjamente pentrupregătirea proiectului? - proiectul de investiţii are întocmit studiu dela data elaborării şi aprobării
implementare/Performanţa [6 puncte] prefezabilitate, conform prevederilor legaledocumentaţiilor respective, pentru
în implementare în vigoare la data relevantă; fiecare dintre acestea.
[15 puncte] În cazul în care la data relevantă
2 puncte legislaţia aplicabilă nu impunea
- proiectul de investiţii are întocmit studiu deelaborarea şi/sau aprobarea unuia
fezabilitate, conform prevederilor legale îndintre documente, cum ar fi, spre
vigoare la data relevantă; exemplu, elaborarea studiului de
prefezabilitate sau a celui de
2 puncte fezabilitate, aprobarea de către Guvern
- proiectul de investiţii are indicatoriia demarării proiectului sau similar, se
tehnico-economici aprobaţi, conformvor furniza informaţii suficiente pentru
prevederilor legale în vigoare la dataverificarea justificărilor prezentate.
relevantă; În acest caz, punctarea se va face din
oficiu pentru numărul de puncte
1 punct corespunzător documentaţiei ce nu era
- proiectul de investiţii are alte documentenecesar a fi elaborată. La fel se va
aprobate, conform prevederilor legaleproceda şi în cazul documentaţiei
aplicabile (de exemplu, studiu deechivalente elaborate.
fundamentare a deciziei de concesionare); înPunctajul acordat se cumulează.
cazul în care legislaţia nu prevede alte
documente, se acordă din oficiu 1 punct.
4.2. Indicatorii tehnico-economiciValoarea totală aprobată Vor fi prezentate informaţiile necesare
pentru performanţa proiectului mai2 puncte pentru verificarea corectitudinii
corespund actualului stadiu de- Valoarea totală aprobată iniţial/actualizatăacordării punctajului pentru fiecare
implementare? conform legislaţiei în vigoare nu a fostelement.
[6 puncte] depăşită. Se va prezenta calendarul de
implementare actualizat a proiectului,
0 puncte conţinând atât termenele definite
- Valoarea totală aprobată iniţial/actualizatăiniţial, cât şi termenele efective de
conform legislaţiei în vigoare a fost depăşită. realizare/îndeplinire a
activităţilor/etapelor definite pentru
Durata aprobată de realizare a investiţiei implementarea proiectului, în forma ce
3 puncte reflectă stadiul actual. Se vor prezenta
- Durata aprobată iniţială de realizare aşi alte informaţii necesare verificării
investiţiei nu a fost depăşită. corectitudinii acordării punctajului,
pentru fiecare element de punctare.
0 puncte
- Durata iniţială de realizare a investiţiei a
fost depăşită.

Calendarul de implementare a proiectului:


1 punct
- Calendarul de implementare a
etapelor/activităţilor aferente proiectului de
investiţii publice, aşa cum a fost el definit
iniţial, la demararea proiectului a fost
respectat.

0 puncte
- Calendarul de implementare a etapelor/
activităţilor aferente proiectului de investiţii
publice, aşa cum a fost el definit iniţial, la
demararea proiectului, inclusiv cu detalierea
gradului de execuţie fizică şi valorică, nu a
fost respectat.
4.3. Există o structură de management0 puncte Se va nominaliza
de proiect identificată care răspunde- nu au fost desemnatepersoana/departamentul şi detaliile de
de progresul implementării? persoanele/departamentele responsabile cucontact; se va detalia experienţa
[3 puncte] monitorizarea progresului implementăriipersonalului desemnat în
proiectului de investiţii; implementarea unuia sau mai multor
1 punct proiecte similare.
- au fost desemnate
persoanele/departamentele responsabile cu
monitorizarea progresului implementării
proiectului de investiţii publice;
3 puncte
- au fost desemnate
persoanele/departamentele responsabile cu
monitorizarea progresului implementării
proiectului, iar persoanele au experienţă în
implementarea unor proiecte similare.

Principiul auxiliar utilizatA.1. Cât de avansat este proiectul din1 punct Se indică atât încadrarea în interval,
pentru proiectele înpunctul de vedere al execuţiei? - stadiul fizic se situează în intervalul 0% - < cât şi nivelul stadiului fizic şi valoric în
continuare: [10 puncte suplimentare] 10%. termeni procentuali.
Perioada rămasă până la 3 puncte;
finalizarea proiectului de - stadiul fizic se situează în intervalul 10% <
investiţii publice 30%;
semnificative 7 puncte
[15 puncte suplimentare] - stadiul fizic se situează în intervalul 30% -
75%;
10 puncte
- stadiul fizic ? 75%.
A.2. Care este perioada estimată5 puncte Se indică încadrarea în interval şi
pentru finalizarea proiectului? - perioada ? 2 ani până la finalizare; termenul de finalizare estimat.
[5 puncte suplimentare]
3 puncte
- între 2 - 4 ani până la finalizare;

1 punct
- perioada > 4 ani până la finalizare.

Anexa Nr. 2
la normele metodologice

Ministerul/Instituţia/Autoritatea

LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate

Nr. Denumirea Beneficiarul PC/PN Codul Punctaj obţinut conform principiilor şi criteriilor de evaluare şi prioritizare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013
crt. proiectului fişei Total din care:
de investiţii Principiul 1 Principiul 2 Principiul 3 Principiul 4
Oportunitatea proiectului în contextulJustificarea economică şi socială Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară Aranjamente pentru implem
strategiilor/planurilor Performanţa în implementar
naţionale/sectoriale/regionale/
locale/master-planurilor/planurilor de
dezvoltare
Total din care: Criteriul 1.1 Total dinCriteriul Criteriul Criteriul Total Criteriul Criteriul Criteriul Criteriul Total Criteriul Criteriul C
care: 2.1 2.2 2.3 din 3.1 3.2 3.3 3.4 din 4.1 4.2 4
care: care:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
1 Proiect de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
investiţii 1
punctaj
Proiect de
investiţii 1
justificare
2 Proiect de
investiţii 2
punctaj
Proiect de
investiţii 2
justificare
...
...

PC - proiect de investiţii în continuare;


PN - proiect de investiţii nou.

Semnătura
................................
Ordonator principal de credite,
....................................................

Anexa Nr. 3
la normele metodologice

Ministerul/Instituţia/Autoritatea
...............................................

Informaţii financiare şi nefinanciare cu privire la proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate

Nr. Denumirea Beneficiar PC/ Cod Stadiu Stadiu Valoarea Valoarea Docume Cheltuieli Cheltuieli Rest de Termenul
crt. proiectului PN fişă fizic valoric iniţial actualizată nt de efectuate estimate finanţat până de
de investiţii (%) (%) aprobată a a aprobare până la 31 pentru anul la finalizarea finalizare al
semnificativ proiectului proiectului a valorii decembrie curent proiectului proiectului
(mii lei) (mii lei)*) actualiza a anului (anul n) (mii lei)***)
te precedent (mii lei)**)
nr./data (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8 - 10 - 13
11
1 Proiect de
investiţii 1
2 Proiect de
investiţii 2
3 Proiect de
investiţii 3
.... ......
*) Valoare proiect actualizată conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Se va completa în funcţie de programul anual actualizat.
***) Cu defalcare pe ani, până la finalizarea proiectului (anul n + 1, n + 2 etc.).

Semnătura
..........................
Ordonator principal de credit

Anexa Nr. 4
la normele metodologice

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate

Nr. Denumirea proiectului OPC Beneficia PC/PN Cod Punctaj Stadiu Stadiu Valoarea Rest de Termenul Alte
crt. de investiţii r fişă ordonator fizic valori actualizat finanţat de informaţ
semnificativ principal (%) c (%) ă a până la finalizare ii
de credite proiectulu finalizare al
i (mii lei) a proiectulu
proiectulu i
i (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Proiect de investiţii 1
2 Proiect de investiţii 2
3 Proiect de investiţii 3
....
_____________

S-ar putea să vă placă și