Sunteți pe pagina 1din 6
PRO TURISM MOLDOVA _ tisnmulideatscer si Industrial TDNO 1020620001486, tel. 060328433, e-mail: darco2001@mail.ru 1N2 07/01 din 07.03.2023 Catre Prim - Ministrul al Republicii Moldova Domnul Dorin Recean Catre Ministrul Culturii al Republicii Moldova Domnul Sergiu Prodan Stimate Domnule Prim-Ministru! Stimate Domnule Ministru! Asociatia National a Turismului de Afaceri gi Industrial “Pro Turism Moldova”, in continuare ANTAL “Pro Turism Moldova”, tine si mentioneze, ci proiectul de HG cu privire la constituirea, organizarea si functionarea IP Oficiul National al Turismului, a fost elaborat de Ministerul Culturii al RM fara consultiri publice transparente cu sectorul asociativ al ramurii industriei turismului national. De asttel, Proiectul de HG eu privire la constituirea, organizarea si functionarea IP Oficiul National al Turismului a fost trimis spre informare sectorului asociativ numai la data de 03 martie 2023, ora 17:56. De menfionat, ci in luna august 2022 Ministerul Culturii al RM a prezentat Proiectul de HG cu privire la constituirea, organizarea si functionarea IP ,,Oficiul National al Turismului gi Industriilor Creative” (ONTIC), de concretizat, ci si acest proiect a fost elaborat de Ministerul Culturii al RM iri consultiri publice transparente cu sectorul asociativ al ramurii industriei turismului national. De mentionat, c& ANTAI “Pro Turism Moldova” a inregistrat un demers pe marginea proiectului ONTIC cu numarul de iesire No 21/01 din 05.09.2022, atagat ea anexa N91 la prezentul document, la care nu a primit rispuns din partea MC al RM. ANTAI “Pro Turism Moldova” a supus analizei proiectul HG privind crearea IP ONT, si tine de constatat, c& prin fapt modelul propus de administrare public central in industria turismului este urmitorul: Ministerul Culturii al RM (Directia turism (5 specialisti) + Secretar de Stat al MC al RM) ~ responsabil pe domeniul turismului, la care se mai propune de adaugat o autoritate administrativa sub forma de IP Ofieiul National al Turismului, care va functiona pe un prineipiu publie-privat in numir de 25 specialisti. ANTAI “Pro Turism Moldova’ tine si faci referire la art. 107 pet. (2) al Constitutiei RM —Legea suprema a statului: ADMINISTRATIA PUBLICA ‘Articolul 107 Administratia publied centralé de specialitate tate ale statului sint ministerele. Ele tradue in viata, in temeiul legit, politica Guvernului, hota ndue domeniile ineredintate gi sint responsabile de activitatea lor. (2) in scopul conducerit, coordoniirii si exereitirii controlului in domeniul organizdrii economiei gi in alte domenii care nu intra nemijlocit in_atributiile ministerelor, se infiinteazt, in conditiile legii, si alte autoritdti administrative. Deoarece in atributiile directe ale Ministerului Culturii al RM intr administrarea publick central in domeniul turismului, crearea aditionala a unei autorititi administrative pe specialitate (IP Oficiul National al Turismului), contravine art. 107 pet. (2) al Constitutiei RM si este prin fapt una ilegala. Articolul 7 Constitutia, Lege Suprema Constitugia Republicit Moldova este Legea ei Supremd. Nici o lege si nici un alt act juridic care contravine revederilor Constitutie’ nu are putere juridica. De mentionat importanta strategic’ al concetrarii intregii echipe de administrare publicd central in domeniul turismului in cadrul unei structuri unice de stat, care presupune organizarea unui lucru eficient si operativ cu responsabilitate clara privind rezultatele in domeniul industriei turismului. Anume din aceste considerente majore ANTAI “Pro Turism Moldova” notified negativ Proiectului de HG cu privire la constituirea, organizarea si functionarea IP Oficiul National al Turismului. Ba mai mult, ANTAI “Pro Turism Moldova” considera, c& crearea IP Oficiul National al Turismului’ dup proiectul propus va aduce daune si va produce efecte negative asupra ramurii industriei turismului national. Partea de argumentare: 1. Model ilegal, ineficient, neclar cat la nivel national, atat gi la nivel international. Structura propusi de administrare public central al ramurii turismului va fi una neclard pentru aetorii din industria turismului national si international, va produce o incurcatur’, privind ce atributii revin Ministerul Culturii al RM gi ce atributii revin IP Oficiului National al Turismului, din cauza, e% structura propust nu este legat’ de realitate si practic; Proiectul de HG cu privire la constituirea, organizarea si functionarea IP ONT Jasa in nedeterminare turismul emititor (outgoing) si problemele acestui sector de activitate din domeniul turismului; 2, Statul (Ministerul Culturii al RM) nu poate pierde influenta asupra domeniul ineredintat. Conform pet. 14 al proiectului Statutului ONT Consiliul ONT se formeazi cu formula (4 reprezentanti al MC al RM + 5 ete.). De mentionat, ck Statul (Ministerul Culturii al RM) nu poate pierde influenta asupra domeniul ineredinjat (art. 107 pet. (1) al Constitutiei RM), de care duce responsabilitate. De aceea raportul admisibil al membrilor Consiliului ONT poate fi (5 reprezentanti MC + 4 etc.) sau (4 reprezentanti MC + 3ete.). De atras atentia si la pet. 24 al proiectului Statutului ONT: Gedin{a Consiliului ONT poate fi deliberativa, daci sunt prezenti toti reprezentantii MC, desemnati. 3. Numir exagerat si nefondat de personal. Pct. 4 al Statutului ONT invoc’, c& efectivul- limit al IP ONT este 25 uniti De mentionat, ci in Proiectul de HG cu privire la constituirea, organizarea si functionarea IP ,,Oficiul National al Turismului gi Industriilor Creative” (ONTIC) tot era stipulat un efectiv de 25 de persoane, dar atunci mergea vorba cit despre turism atat si despre domeniul industriilor creative. Prin fapt modelul propus de administrare public central in industria turismului:Ministerul Culturii al RM (Directia turism (5 specialisti) + Secretar de Stat al MC al RM) — responsabil pe domeniul turismului, la care se mai propune de adugat o autoritate administrativa sub forma de IP Oficiul National al Turismului (25 specialisti). in total 31 de functionari publici de stat, numai la nivel de administrare public 2 central in industria turismului RM, la care se mai adaugi si un numir nedeterminat de functionari de la nivelul administratiei publice locale in domeniul industriei turismului, 4. Cheltuieli nejustificate ale statului, in conditiile deficitului de buget national. ANTAI “Pro Turism Moldova” tine de remarcat, ci crearea IP ONT presupune de a transmite institutiei nou create al unui sediu (cldiri (In intergime sau partial)) din gestiunea statului; presupune cheltuieli pentru intretinerea sediului (reparatii capitale, servicii comunale costisitoare (incilzire, etc.), etc), cheltuieli privind managmentul instutional (evidenta cadrelor, servicii contabile, audit intern), ete. ‘In acelas timp de constatat, ci toate aceste cheltuieli ar putea fi eviate, dack dup exemplul Romaniei, toate activititile legate de administrarea public’ central in domeniul turismului ar fi concentrate intr-o singura structuri din cadrul unui Minister al Guvernul. 5. Discriminarea ONG-urilor. Politica de stat a RM este bazatii pe dezvoltarea, promovarea si consolidarea democratiei participative, reglementat inclusive de Legea N286 din 11-06- 2020 cu privire la organizafiile necomerciale: Articolul 5. Relatiile dintre stat si organizatiile necomerciale (2) Statul respectt, protejeaza si asiguré libertatea de asociere. (2) Autoritajile publice trateazii in mod egal si mu diserimineazt organizatiile necomereiale. De mentionat, cd sectorul asociativ al industriei turismului si ramurilor conexe prezint astizi o list reprezentativa de asociatii, unele recent create, ca Asociatia Turismului Medical, care au'un capital uman valoros- profesionisti competenti in diferite domenii ale turismului, ANTAI “Pro Turism Moldova” tine de mentionat, ci proiectul HG cu privire la constituirea, organizarea gi functionarea IP Oficiul National al Turismului cu un Consiliu al Ofejului in componenta céruia vor intra numai 2 Asociatii pe termen tocmai de 4 ani, inealed art. 5 pet, (2) al Legii organice NO86 din 11-06-2020 cu privire la organizatiile necomerciale, prin prioritizarea a 2 Asociatii si dscriminarea tuturor celorlalte, si va produce evident efecte negative. 6. Concurenta neloiali si conflict de interese. Prin fapt modelul propus de functionare a IP ONT este unul public-privat. Sectorul privat va influienta activitatea ONT prin intermediul celor 2 Asociatii si 2 reprezentanti al Parteneri de dezvoltare al RM (tinfind cont de situatia real& din ramura) , care vor intra in componenta Consiliului ONT; De mentionat din Constitutia RM, art.9 (3) si art. 126 (3) (2 b,c): “Articotul 9 ie fundamentale privind proprietatea (8 Pio, libera inigatva eeonomied, eoneurenga loial sint factor de baz’ ai economic. Articolul 126 Economii ( Economia Republicii Moldova este economie de iat, de orientare social, bazati pe proprietatea privat si pe proprietatea publici, antrenate in concurenti liber’ (2) Statul trebuie si asigui »)libertatea comertului si activitiii de intreprinzator, protectia coneurentei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificirii tuturorfactorilor de productie; De remarcat, c& in Legea N°86 din 11-06-2020 cu privire la organizatiile necomerciale se mentioneazi statut de organizatie, care functioneazit in beneficiul public si statut de utilitate publica al asociatiilor, obtinut printr-un certificat de la ASP, dar care nu se regiseste in proiectul Statutului ONT. De mentionat, cA Asociatiile, care vor deveni membrii Consiliului ONT vor face lobby intereselor membrilor sii, creand o concurenta neloial in ramuri, Se initiazA o intrebare, cele 2 Asociatii, care v-or intra in componenta Consiliului ONT v-or avea dreptul de a avea relatii de colaborare cu ONT, legate prin contracte de activitate economico-financiara sau intrarea acestor organizatii le priveaza de aceste drepturi, pentru ci apare conflict evident de interese. 7. Monopol si coruptia. Prin fapt modelul propus de functionare a IP ONT este unul public-privat. Prin pet. 14 al proiectului Statutului ONT, membrii Consiliului ONT vor fi desemnati de citre fondator pe termen de 4 ani. in RM pe termen de 4 ani este ales Pregedintele RM gi deputatii din Parlamentul RM, dar ei sunt alegi prin vot direct al poporului. In scopul de a evita producerea unor efecte de monopol si coruptie perioada de desemnare a membrilor Consiliului nu poate fi mai mare de un an. Lista membrilor Consiliului ONT nu poate nominal, pentru a preveni coruptia. Lista membrilor Consiliului ONT poate fi una structurala. Increderea in autorititile publice este una dintre cele mai importante baze pe care se construieste legitimitatea si sustenabilitatea sistemelor administrative si politice. Un nivel inalt de incredere in institutiile statului, in special in Guvern, este indicatorul cd institutile publice functioneazi corect si eficient, adicd este asigurat statul de drept. 8, Incilearea suveranititii RM $i intereselor nationale in activitatea economic’. In proiectul Statutului IP ONT se propune de a include in Consiliul ONT 2 reprezentanti al partenerilor de dezvoltare al RM ~partenerilor externi de dezvoliarea aM. | in baza art.2 pet. 1 al Constitutiei RM - Suveranitatea national aparjine poporului, dar in conformitatea cu art 126 lit. e - Statul asiguraprotejarea interesele nationale in activitatea economic’: Articolul 2 Suveranitatea si puterea de stat (4) Sweranitatea national’ apartine poporului Republicit Moldova, care o exerita in mod direct si prin organele sale reprezentative, in formele stabilite de Constitusie. Articolul 126 Economia (2) Statul trebuie si asigure: ©) protejarea intereselor nationale in activitatea economicé, financiara si valutara; In acest context, ANTAI “Pro Turism Moldova” este categoric impotriva, privind includerea a 2 reprezentanti al partenerilor externi de dezvoltarea a RM in Consiliul ONT (pet. 14 din proiectul Statutului ONT). 9. Lipsa unor claritatii privind prestarea serviciilor cu plata. Din proiectul Statutului IP ONT, anexa Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plati de IP ONT: I. MODUL DE CALCULARE A TARIFELOR 1, Tarifele se stabilese in baza rezultatelor analizei detaliate a veniturilor si cheltuielilor suportate de Institutie pe parcursul ultimilor trei ani. Intrebari sunt foarte multe catre autorii acestui proiect, prin fapt Metodologia va putea fi folosita numai dupa 3 ani. 10. Lipsa unor indicatori-cheie profesioniste de evaluare a rezultativitatii activitatii IP ONT. Indicatorii —cheie propusi sunt cum se spune in popor “pentru a manji ochii” si nimic cu 4 evaluare profesional a performatilor ramurii nu au. Asociatia National a Turismului de Afaceri si Industrial “Pro Turism Moldova” consider’, c& Indicatorii —cheie sunt cresterea contributiei ramurii la PIB-ul RM; cresterea numarului Jocurilor de munca in industria turismului si ramurile conexe; cresterea salariului mediw in ramuri; cresterea numirului turistilor interni (conform datelor statistice); rezultatele sondajelor impartiale, inclusiv in diaspora privind vizibilitatea turistici a RM la nivel national ‘si international, inclusiv sondaje in randurile functionarilor publici din Guvernul pe tema turismului RM; ete. ANTAI “Pro Turism Moldova” tine de mentionat, ci proiectul Hotirarii Guvernului RM cu privire la constituirea, organizarea gi functionarea Institutiei publice ,,Oficiul National al Turismului” propus incalci art. 2 pet. (1), art. 9 pet (3), art. 126 pet (1) i (2) lit (b) si (©), art. 107 pet. (1) si (2) din Constitutia RM, de astfel si art. 5 pet. (2) al Legii organice N°86 din 11-06-2020 cu privire la organizatiile necomereiale, ete. ANTAL “Pro Turism Moldova” tine si mentioneze, cf elaborarea proiectul de HG cu privire la constituirea, organizarea si functionarea IP Oficiul National al Turismului, a fost ficut de Ministerul Culturii al RM. fir consultiri publice transparente cu sectorul asociativ al ramurii industriei turismului national. De astfel find inedleat art.g al Legea No 136 din 07.07.2017 cu privire la Guves ‘Articolul 3. Principiile de activitate ale Guvernului ‘Guvernul isi desfigoari activitatea cu respectarea urmitoarelor princi a) legalitatea; £) eficienta; {) promovarea gi protejarea interesclor statului; ‘j) transparenta gi accesul la informatie; 'k) asigurarea participirii partilor interesate in procesul decizional. ANTAI “Pro Turism Moldova” tine si mentioneze, ci in asemenea circimstante nu poate fi dat curs spre aprobare proiectul de HG cu privire la constituirea, organizarea si funetionarea IP Oficiul National al Turismului, propus de Ministerul Culturii al RM. ANTAI “Pro Turism Moldova” coinstentizeaz importanta fortificirii managmentului la nivel de stat privind administrarea publicd central in domeniul turismului, de acea propune urmitoarele trei variante legale: 1. In cadrul Ministerului Culturii al RM (sau al Ministerului Dezvoltirii Economice gi Digitalizdrii), de fortificat numarul specialistilor pana la 9, prin fapt efectivul de 5 specialisti de completat inc’ cu 4 specialisti; tunei Agentii Nationale de Turism (Oficiul National de Turism), cu un efectiv-limits 415 specialisti; 3. Transferarea domeniului Turismului in Agentia de Investit persoane in domeniul turismului De mentionat, ci Agentia de Investitii a RM are experientit in domeniul managmentul de stat in industria turismului national privind: ‘+ marketing, comunicare gi inovatii; + dezvoltare produs gi infrastructur turistic’; + dezvoltarea afacerilor gi proiecte investitionale; a RM cu efectivul-limiti de 9 De mentionat importanta strategicd al concetririi intregii echipe de administrare publica central in domeniul turismului in cadrul unei structuri unice de stat, care presupune organizarea unui lucru eficient si operativ cu responsabilitate clara privind rezultatele in domeniul industriei turismului De mentionat, c& statut de tara candidat la aderarea la UE presupune, ci RM este un stat de drept construit pe principiile democratiei participative si transparentii decizionale, stat, care are un mediu puternic asociativ, in care se respect drepturile asociatiilor si sunt sustinute asociatiile. ONG-urile sunt, de altfel, partenerii cheie in implementarea eu succes a Agendei pentru dezvoltare durabili, 2030. Increderea in autorititile publice este una dintre cele mai importante baze pe care se construieste legitimitatea si sustenabilitatea sistemelor administrative $i politice. Un nivel inalt de incredere in institutile statului, in special in Guvernul, este indicatorul c& instituttile publice functioneaz’ corect sieficient, adick este asigurat statul de drept. De mentionat, c& Asociatia National a Turismului de Afaceri si Industrial “Pro Turism Moldova” este parte a societitii civile, care lucreazi cu Parlamentul Republieii Moldova. Asociatia National a Turismului de Afaceri gi Industrial “Pro Turism Moldova” pledeazii pentru tun dialog si o colaborare deschis si constructiva cu organele administratiei publice centrale, organele administratei publice locale, mediul asociativ, mediul academic, mediul de afaceri, ee. in in baza cadruluilegislativ nations, angajamentelor internal RM si intereselor strategice nationale, Naniondea Cu respect, oTurism Moldova” Svetlana Cazac

S-ar putea să vă placă și