Sunteți pe pagina 1din 5
INSTITUTUL CULTURAL | DECLARATIE DE AVERE Subsemnata, PLESU_Lacrémioara-Maria-Catrinel, avand functia de director la CNC (ICR), CNP GEER, cu domiciliul in Bucuresti, cunoscénd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rspundere cB impreun’ cu Familia®) detin urm&toarele: .Bunuri imobile 4.Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. ate = ‘nul = ‘Modul de cusnie Across sau zona | Cetegoria’ | yop SUPraeie | Cotaparte | loaalse Thal GME Crevedia (08) 2009 °«5.27ha—~«/3~=S*|«*Retrocedare leu L-M.-Catrinel in baze les | “teptsar “Categorille indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap&; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacd se afl in circuitul civil. =2.Cladiri NOTA: Se vor declara inclusiy cele aflate In alte yr : Adresa sau zona | Categora’ | 4 AM. supratata Cota-parte Modul de “rutaru! Bucuresti, 2 2003 83 mp. 400%” ——“Retrocecare—_‘Plagu L-M.~Catrinal “Bucuresti, QM «1~~—~=~=«201t~~—«G2,40 mp 100 _—Retrocedare _—PleyuL-M.-Catrine| Sinaia i 2000 144,S mp 100% | Retrocedere __Plasu L-M.-Catrinal “Categoriile indicate sunt: (i) apartament; (2) casi de locuit; (3) casa dk spatii comerciale/de productie. Prin familie se intelege sotul/sotia si copili aflati in intretinerea acestora. 2)La "Titular" se mentioneazé, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. .Bunuri mobile vacanta; (4) =2.Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, ishturi gi alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculari, potrivit legit Natura Nr. de bucdti ‘Anul de fabricatie | Modul de debanaire =2-Bunuri sub forms de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art’ si de cult, colectii de arta $i numismaticé, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumaté depaiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac& ele se aff sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul deciar’rii Descriere sumard Anul debanaii ;itLBunuri mobile, a ciiror valoare depseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile Instréinate in ultimele 12 luni a Natura buna Data fnsrBinari | Persoana che care =| Forma inated Valoarea instrdinat a Inatrdinat =iV.Active financiare =4.Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire gi investire, inclusiv cardurile de credit, dac& valoarea insumata a tuturor acestora dengeste 5,000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele afiate i financiare din stréingtate, Desenis in anal Tiput Vakuta Sola/valoare ta zi a — poms Le i i Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inciusiv cird); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitil sau echivalente, inclusiv fondurl private de Pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). =2.Plasamente, investitii directe i imprumuturi acordate, daci valoarea de piata insumatS 2 tuturor acestora dep&seste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara Inclusiv investitiile si Emitent titu/societatea in care persoana sticiparile in strainatate, Nr. de titari ! Coto de Valoarea totals ta zi participare este actlonar sau asociat/veneficiar de Tipu inmprumut spgetegorile indicate sunt! (1) “hart de valoare depute (iitluri de stat, certificale, obligatiuni); (2) actiuni sau prti sociale in societ8ti comerciale; (3) imprumuturi acordate in ume personal. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate dep3sesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in straindtate, V.Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficul unui tert, bunuri achiziionate in sistem leasing si alte gsemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de eur NOTA Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumutate in str¥ingtate. Creditor JT tonwrecat inant Seagent le ae +VI.Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de plats din Partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regi autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontiri de cheltuieli, altele dec&t cele ale angajatorului, a cdror valoare individuala depsseste 500 de euro’ Sursa venitulst wurele, "| Senicl prestat/Obiectl cress generator de vent Cine a realizat venitul Venitul anual incase Li Titular “Se excepteaz’ de la declarare cado gradul I gial I-lea. =VZi-Veniturl ale decizrantului si ale membrilor s&i de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 74/2003 privind Codul fiscal, cu modificirle $i completérile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strinatate, ‘Surse venitulul: numele, | Serviciul prestat/Obiectal adrese ‘generator de venit Venitul anuat incasat ing a realzat venitul 1. Venituri din salar Li Titular T __ Plesu U=MCatrinel | 12. Sot/sotie at Plesu Andrei-Gabriel 43.920 RON “wfidenbal coriact ‘confidential cf contract 3. Vertu dn cedarea ftosinjal bananlar 34, Tuer Pegu LH -Cabial apartment Sinaia” ie “38.860 RoW PiewuLt-Cotsine! | cas Bucurest site ~~ 2.400 eur 32, Sovsotle Tenia din vest “Ai. Titular I 5. Venta din pongli 5. Thular 7. Weritur din prem dn Joc e novos FE Tiiar 7.2. So¥fsotia 73. Goph i - 8. Venituri din alte surse 8.4. Tiel a3. Soysotie PexeT Prezenta deciaratie constituie act public si féspund potrivit legil penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data complet 14.06.2011 TITUTUL CULTURAL ROMAN | Ws DECLARATIE DE INTERESE Subsemnata, PLESU Lécrémioara-Maria-Catrinel, avand functia de director la CNC (ZCR), CNP u domiciliul in Bucuresti, cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria réspundere: 4. Asociat sau actionar la societiti comercial, compani/societitj nationale, institut de credit, grupuri de interes economic, precum si membru in esocieti, fundati sau alte organizagli neguveramentale: ir. de parti Valoarea total a Unitates += denumirea gi adresa ~ Calitatea detinutd) sociale saul parvior sociale s/sau a ‘actiunilor 2. Golitates de membru jn organels de conducere, administrare si control ale societitilor co merciele, ele resillor ‘autonome, ale companilor/societStilor nationale, ale institutilor de credit, ele grupumlor de interes economic, ale _sociatlor sau fundagilor or ale alo }eouvernamentale: Unitates | Calitstes detinut® | Veloaree - denumirea 51 adresa - beneficilor 3 Gates se membrs in cad'tl asccitifor profesional s/cau sical 3a litatea Ge membru in organele de conducere, administrate sI control, ratribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor polltce, functla detinuta si denumirea partidulus polite; Ex ‘5. Contracte, incusiv cele de asistentd juridied, consultants si Gvile, obtinute Seu flate in derulare in timpul ‘exercitirilfunctilor, mandatelor sau demnittilor publice finantate de lz bugetul de stat, local si din fonduri externe ort ‘neherate cu cocietst) comerciale cu capital de stat sau unde statul este ectionar majoritar/minaritar: nstmunaPancare Data Valoores 5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractanté: PRYSRF® Tipu) | Data sear Bvenumsla/denumires si acresa enum ncaa contac eet en . aes = _contractul s Titular i = - <. Sof/sote és Rude de gradu 1) ale Beloral Societati comerdiale/Persoand fics 7 autorizata/ Asoclgl femilale/cabinete / individuala, eabinete svadiate, soviet Civile profesionale sau socittly eile brofesionale cu rBspunderelimitats care Gesfisoard provesia de avocat / Croan ze neguvernementale /Fundati/Asociati®) / Vv L_ f / *) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendent8 si copii pe linie descendent. ) Se vor declara numele, denumirea gi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la pct. 5. Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completarii: 14.06.2011 Semnatura,