Sunteți pe pagina 1din 14

Contractul de

mandat
CONTRACTUL DE MANDAT :
Definitie;
Trasaturi;
Obigatii ale : - mandatarului;
- mandantului;
Model
contract de mandat.
CONTRACTUL DE MANDAT este acel
acord de vointa prin care o persoana, numita
mandatar, se obliga catre o alta persoana,
numita mandant, de la care a primit
insarcinarea sa efectueze, cu sau fara plata,
anumite acte juridice in numele si pe seama
sa.
Contractul de mandat prezinta
urmatoarele trasaturi juridice:
bilateral si sinalagmatic ( da nastere la
obligatii reciproce );
consensual ( fiind valabil prin acordul de
vointa al partilor );
cu titlu gratuit (cand nu se precizeaza o
retributie pentru mandatar ) sau cu titlu
oneros ( in caz contrar );
cu executare succesiva si temporara;
partile consemneaza acordul de vointa
printr-un act sau inscris, numit PROCURA .
Dupa cum si-au exprimat partile
acordul, madatul poate fi:
expres ;
tacit.
Obiectul contractului constituie
numai incheierea de acte juridice.
Mandatul comercial are ca
obiect tratarea de afaceri
comerciale pe seama si socoteala
mandantului.
Contractul de mandat poate
inceta prin revocarea mandatului
de catre mandant, prin
renuntarea mandatarului la
mandant sau prin moartea,
interdictia, nesolvabilitatea sau
falimentul mandatarului sau a
mandantului.
OBLIGATIILE MANDATARULUI
:
sa execute mandatul cu
care a fost imputernicit de
mandant;
sa-si indeplineasca
obligatiile
respectand clauzele
contractuale;
sa il instiinteze pe
mandant de executarea
mandantului .
Obligatiile mandantului :
sa puna la dispozitie mijloacele
de executare a mandatului;
sa plateasca mandatarului
remuneratia datorata;
sa restiuie mandatarului
cheltuielile pentru executarea
mandatului .

CONTRACT DE MANDAT (MODEL)

Incheiat intre :

S.C. . , cu sediul loc ,


.., in calitate de
MANDANT ,

Si

__________________________________________, reprezentata de catre director general


____________, in calitate de MANDATAR .

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Mandantul imputerniceste pe mandatar sa vanda in numele si pe socoteala


mandantului produsele prevazute in avizele de expeditie a marfii la preturile
stabilite de mandant.

Mandantul va asigura transportul marfii la punctul de desfacere al mandatarului


situat __________________

2. PRETUL

Mandantul se oblige sa plateasca mandatarului pentru executarea acestui


contract un comision de % din valoarea vanzarilor realizate de
mandatar,aferente marfurilor stipulate in capitolul 1.

3. MODALITATEA DE PLATA

Mandantul va vira cu O.P. in contul mandatarului mai sus mentionat comisionul de


% din valoarea vanzarilor realizate de mandatar,aferente marfurilor stipulate in
capitolul 1.

4. OBLIGATIILE MANDATARULUI

Sa execute mandatul incredintat de catre Mandant in conditiile de pret stabilite in


prezentul contract .

Sa informeze pe Mandant asupra modificarii imprejurarilor avute in vedere la


acordarea mandatului , pentru o eventuala reconsiderare a acestuia .

Sa actioneze cu buna credinta si diligenta unui profesionist , avand raspunderea


directa fata de tertul cu care a contractat in cazul depasirii mandatului acordat
prin prezentul contract .

Sa trimita mandantului documentele justificative ale vanzarilor in termen de 10 zile


de la incheierea lunii precedente.

OBLIGATIILE MANDANTULUI

Sa vireze cu O.P.in termen de 30 zile de la incheierea lunii precedente, in contul


Mandatarului comisionul de % cuvenit din valoarea vanzarilor realizate de
mandatar,aferente marfurilor stipulate in capitolul 1. ,pentru indeplinirea
prezentului contract .

DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de _________ an.

Prelungirea contractului se poate face printr-un act aditional incheiat intre parti.
Prezentul contract s-a incheiat in 2 ( doua )
exemplare ambele cu valoarte de original , cate
unul pentru fiecare parte si intra in vigoare la
data semnarii de catre ambele parti .

Modificarile la contract se vor face numai pe


baza de acte aditionale semnate de ambele
parti .

MANDANT MANDATAR

BIBLIOGRAFIE:
Contracte economice Constana Vasilescu, Mirela -
Nicoleta Dinescu ,manual pentru clasa a XI a ,
Filiera tehnologic, Profilul servicii, editura Oscar
Print , Bucureti, 2007;
www.imagini.ro;
www.google.ro
http://www.model-de.ro/Contract de mandat-
p3-52-1-1.htm
r : n
or o ba
s a t o l
e
f o n G
ro d a
P or an
co red
Lo
V mulumesc
pentru atenie!

O zi bun!

S-ar putea să vă placă și