Sunteți pe pagina 1din 22

valentinacj59@gmail.

com

Diferite abordări ale conceptului de


resursă umană
LOGO
Cele 4 domenii manageriale
O companie poate cauta avantaje LOGO
fata de competitie în 3 domenii:

1. sa foloseasca cea mai buna si cea mai


moderna tehnologie;
2. sa foloseasca cele mai eficiente sisteme
de lucru si de prezentare;
3. sa aiba angajati foarte eficienti.
POLITICA ORGANIZATIEI LOGO
în raport cu resursele umane
Cum primele doua posibilitati pot fi folosite si de concurenta, atentia
trebuie îndreptata spre a treia si anume: calitatea angajatilor.
Oamenii inteligenti vor putea folosi la maximum aparatura, pot gasi cele
mai eficiente moduri de utilizare a aparaturii si pot inventa aparate foarte
performante.
 Abilitatea de a învata mai repede decât concurenta poate fi singurul avantaj
competitional de urmarit!
 Preocuparea pentru resursele umane la nivelul organizatiei necesita
precizarea unor reguli de baza. Acest ansamblu de reguli constituie politica
organizatiei în raport cu resursele umane.
 Departamentul Resurse Umane (in cazul nostru - managerul scolar) trebuie
sa manifeste initiative în legatura cu introducerea unor politici noi, sa le
revizuiasca periodic pe cele existente sau daca e cazul sa le elimine.
Zonele cheie ale politicii de LOGO
Resurse Umane include:

 Recrutare si selectie;
 Evaluarea performantelor;
 Dezvoltarea carierei;
 Training si dezvoltare;
 Motivatia si sistemele de compensatie;
 Comunicare;
 Legislatia si protectia muncii.
Termenii introductivi necesari pentru LOGO
înţelegerea managementului resurselor umane

„resursa „personal”
umana” &
Diferentiere???
Diferentiere LOGO
„resursa umană” şi „personal”
 Cele două expresii atestă o filosofie, o orientare diferită!
 Dacă ne referim la „personal” considerăm angajaţii organizaţiei
noastre drept un factor definit şi finit, aidoma unei maşini de scris:
fiecare are locul şi întrebuinţarea sa şi nu ne putem aştepta la mai
mult.
 „Resursa umană” se referă la faptul că orice individ, dacă i se
creează condiţiile necesare, poate creşte şi se poate dezvolta; pune
accentul pe faptul că angajaţii nu sunt o investiţie aidoma capitalului fix
sau mobil ci, sunt o sursă de câştig pentru organizaţie, dacă li se oferă
oportunităţile necesare.
 Exact acest lucru este esenţa managementului resurselor umane:
să înveţe managerii cum să creeze acele condiţii care să permită
angajaţilor să „producă” mai mult. Cu alte cuvinte, MRU încearcă să
creeze spaţiul organizaţional în care angajaţii să îşi poată atinge
maximul de potenţial.
„Resursa umană” LOGO

Prin resurse umane se subînţelege totalitatea


competenţelor, atitudinilor, aptitudinilor, sănătatea, experienţa,
calităţile valoroase ale cadrelor didactice şi manageriale din
sistemul/instituţia de învăţămint.
În felul acesta, se promovează ideea că printr-un
management eficace al resurselor pedagogice şi manageriale se
dezvoltă capitalul uman al sistemului/ instituţiei, acesta
semnificînd totalitatea performanţelor individuale, motivaţia
intrinsecă pentru calitate şi asigurarea acesteia în educaţie,
creativitate pedagogică, inteligenţă, energie proactivă, atitudini
valoroase orientate spre crearea plusvalorii educaţionale, astfel
dezvoltînd capitalul uman al societăţii, naţiunii.
Andriţchi Viorica
LOGO
Factorul uman
 Factorul uman este privit de către instituţie ca una din
cele mai importante investiţii ale sale, capitalul uman
devenind astfel o resursă strategică.
 Factorul uman este resursa care trebuie îndrumată,
administrată şi condusă. Preocupările legate de factorul
uman vizează multiple aspecte, şi anume:
• optimizarea relaţiei factor uman-solicitări;
• cunoaşterea tipurilor de personalitate şi influenţele lor asupra
performanţelor;
• cuantumul de abilităţi şi cunoştinţe;
• rolul nivelului de aspiraţii ale factorului uman;
• integrarea şi adaptarea profesională;
• motivarea structurii resurselor umane etc.
Diferenţele existente între diferite ţări şi
evoluţia în timp a preocupărilor legate de LOGO
domeniul resurselor umane
LOGO
MRU
 MRU are caracter ştiinţific şi trebuie să rezolve problemele
individuale şi globale ale angajaţilor, avînd în vedere cerinţele
crescînde atît ale angajaţilor, cît şi ale instituţiilor.

 MRU ne este un factor decisiv al succesului. El este parte


activă a întregului proces managerial, legat de profesionalism
şi dirijare strategică.

 MRU reprezintă un complex de măsuri concepute


interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecţia,
încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii,
stimularea materială şi morală, pînă în momentul încetării
contractului de muncă (după Petre Burloiu).
LOGO

 Această definiţie corespunde sistemului


“om-solicitări” în care factorul uman ocupă
locul central, fiind nevoit să răspundă
tuturor solicitărilor.

 În această relaţie “om-solicitări”, deşi este


vorba de realităţi aparent distincte, există
legături de ordin existenţial. Pentru
solicitări factorul uman ca atare nu este
indispensabil, pe cîtă vreme omul impune
solicitările şi are nevoie de ele.
LOGO

 În această relaţie factorul uman trebuie să


facă faţă la un şir de solicitări: de mediu,
economice, sociale, psihice, fiziologice,
tehnice, alţi factori.
 Factorul uman face faţă într-o primă fază la
aceste solicitări - prin adaptarea instinctuală
şi organică.
 Pe lîngă adaptarea instinctuală şi organică,
factorul uman face apel la funcţiile
cognitive, cum sunt percepţia, deprinderea
şi memoria. Funcţiile cognitive lărgesc
posibilitatea adaptării solicitării, dar se
limitează la prezent şi la unele reconstituiri
apropiate.
LOGO
MRU
Robert L. Mathis şi colaboratorii săi definesc MRU prin
principalele sale responsabilităţi, şi anume:
 recrutarea şi angajarea personalului pe bază de
competenţă;
 elaborarea programelor de calificare şi de perfecţionare
adecvate obiectivelor organizaţiei;
 elaborarea planurilor de stimulare prin salarizare,
destinate să încurajeze realizări eficiente, la costuri
reduse;
 elaborarea sistemelor de stimulare nefinanciari,
destinate să stimuleze interesul întregului personal
pentru propria activitate;
 integrarea rapidă a noilor angajaţi;
 elaborarea programelor de carieră.
Funcţia de personal LOGO

Francezul Jean Marie Peretti arată că


funcţia de personal presupune
următoarele aspecte:
 administrarea curentă;
 gestiunea resurselor umane;
 formarea;
 dezvoltarea socială;
 gestionarea costurilor de personal;
 informare şi comunicare.
LOGO
Paradigma MRU în învăţămînt LOGO

Se argumentează ştiinţific că Paradigma MRU nu


este doar un model, ea defineşte, prin
dimensiunile sale, conceptual-valorica şi
instrumental-metodologică, viziunea holistică,
globală, complexă, sistemică a MRU în
învăţămînt, modul/mecanismul de asigurare a
calităţii educaţiei prin intermediul promovării
managementului resurselor umane de calitate,
profund umanizat, astfel contrubuind efectiv la
consolidarea culturii calităţii în educaţie.
Andriţchi Viorica
Dimensiuni Managementul pe post Managementul bazat pe competente
LOGO
Principii- Ierarhizare, delimitarea stricta a Omul este valoarea suprema.
cheie functiilor de conducere de cele Valorizarea şi valorificarea omului in procesul
de executie, centralizarea activit atii sale ca om şi pentru om.
deciziilor, management bazat pe Valorificarea potentelor de ansamblu ale
ordine, abordarea omului doar omului, ca fiinta multidimensionala, in special,
ca executor, subordonat docil §i cele superioare: valorile, sentimentele de
umil. responabilitate şi solidaritate, cooperarea etc.
Omul este materia primă a Se promoveaza cuplul individ:post. Resursele
managementului, ce trebuie umane – totalitatea capabilitatilor actuale şi
achizitionată (angajată), virtuale ale oamenilor din cadrul organizatiei
„folosită”, eliberată. ce se constituie intr-un proces interactiv de
Managementul porneşte de la negociere/ tranzactie intre manager şi salariati,
post spre om. intre ceea ce se doreşte a fi valorificat din
Resursa umana - personalul potentialit atile actuale sau posibile ale
unei organizatii, numar de salariatului şi ceea ce acesta este gata sa
salariati, totalitatea salariatilor. ofere.
Principiile specifice ale MRU, acestea devenind principii- LOGO
mijloace in atingerea principiului-cheie:

 Principiul abordarii sistemice a MRU. Procesele specifice MRU sint abordate in mod unitar şi
sistemic conform ciclului: planificare, implementare, monitorizare şi masurare, actiuni de
imbunatatire.
 Principiul abordarii integrale. MRU cuprinde domeniile esentiale ale vietii profesionale in
integralitatea sa, toate urmarind motivarea şi obtinerea satisfactiei profesionale pentru
devenirea/autodevenirea personalitatii autonome, individuale, creatoare de cultura intelectuala,
competente, responsabile, autorealizate.
 Principiul interconexiunii. Elementele sistemului MRU sint interdependente, conditionate reciproc,
formeaza o unitate specifica integrata in cadrul managementului sistemului/institutiei.
 Principiul eficacitatii şi efectivitatii. Eficacitatea sistemului MRU reprezinta masura in care
activitatile din cadrul sistemului satisfac necesitatile profesionale ale angajatilor, realizeaza un
obiectiv, indeplineşte o functie. Efectivitatea se manifesta prin gradul de adecvare a serviciilor
oferite de MRU la obiectivele vizate.
Principiile specifice ale MRU, acestea devenind principii- LOGO
mijloace in atingerea principiului-cheie:

 Principiul flexibilitatii. Flexibilitatea sistemului MRU este generata de necesitatea adaptarii continue
a acestuia la schimbarile rapide.
 Principiul autoreglarii şi imbunatatirii continue. In cadrul sistemului MRU se pot analiza §i estima
continuu şi permanent rezultatele obtinute.
 Principiul sinergetic. Caracterul complex al MRU solicita interactiune pozitiva, cooperarea
persoanelor implicate, conjugarea eforturilor tuturor factorilor interesati in oferirea educatiei de
calitate
 Principiul valoric. Scopul, obiectivele, intreaga gama a dimensiunilor procesuale specifice MRU
raspund sistemului de valori al MRU.
 Principiul promovarii profesionalismului şi a performantei in activitate. Sistemul MRU incurajeaza,
recunoa§te şi recompenseaza profesionalismul cadrelor didactice.
Principiile specifice ale MRU, acestea devenind principii- LOGO
mijloace in atingerea principiului-cheie:

 Principiul motivarii autentice a resurselor umane. Motivarea in cadrul sistemului MRU


comporta un caracter semnificativ, raspunde nevoilor şi valorilor profesionale ale cadrelor
didactice;
 Principiul individualizarii şi diferentierii in abordarea proceselor-cheie ale MRU. Toate
activitatile specifice MRU valorifica individualitatea fiecarei personalitati, ca o entitate de
sine statatoare, cu dorinte, nevoi, probleme şi potentialitati unice. MRU trateaza fiecare
cadru didactic intr-un mod unic, cu multă atenţie.
 Principiul optimizarii actului managerial prin promovarea leadership-ului transformational.
Managerii responsabili de activitatile specifice MRU vor demonstra motivatie inspirationala,
incredere sanatoasa in capacitatea angajatilor şi a grupului de a atinge obiectivele.
 Principiul responsabilitatii organizationale in corelatie cu cea individuala este promovat in
toate dimensiunile activitatii profesionale. Cadrele didactice vor fi implicate in rezolvarea
proceselor şi relatiilor de management, indiferent de complexitatea lor; se va incuraja
initiativa, autonomia morala, intelectuala, profesionala, independenta gindirii şi
responsabilitatii individuale.
LOGO

S-ar putea să vă placă și