Sunteți pe pagina 1din 19

PROGRAMUL

MEDIU, ENERGIE, RESURSE


- MENER -
Pachet de informaţii
Scopul programului
 îmbunãtãtirea calitãtii mediului înconjurãtor, în vederea creãrii
conditiilor naturale pentru o dezvoltare socio-economicã durabilã si
pentru îmbunãtãtirea permanentã a calitãtii vietii;
 fundamentarea tehnico-stiintifica a metodelor, procedurilor,
tehnologiilor si echipamentelor de previziune, prevenire, protectie,
interventie şi reducere a riscului natural şi antropic;
 cresterea eficientei pe întreg lantul de producere, transport si
utilizare a energiei si integrarea sectorului energetic in standardele
UE;
 protectia mediului geologic si valorificarea rationala a resurselor
minerale prin evidentierea unor noi zãcãminte si valorificarea
rationalã a resurselor puse în evidentã.
 asigurarea suportului ştiinţific şi tehnologic necesar derulării
activitaţilor specifice energeticii nucleare
Structura programului

 A Subprogramul Mediu si factori climatici


 B Subprogramul Managementul Riscului
 C Subprogramul Energii Conventionale,
Noi şi Regenerabile
 D Subprogramul Energetica Nucleara
 E Subprogramul Resurse minerale
A. Subprogramul Mediu si factori
climatici
Obiective specifice
A.1 Studiul sistemic al mediului
A.2 Mediul si factori de stres naturali si antropici
A.3 Tehnologii de protectie, monitorizare, reabilitare si
renaturare a mediului
A.4 Analiza, monitorizare şi diminuarea efectelor factorilor
poluanţi proveniţi din activitatea industrială, construcţii,
transporturi, etc., conform legislaţiei europene
A.5 Analiza, monitorizarea si diminuarea efectelor factorilor
poluanti din aglomerarile urbane
A.6 Managementul deşeurilor
B. Subprogramul Managementul
Riscului
Obiective specifice
B.1 Managementul riscului datorat cutremurelor de pamânt
B.2 Managementul riscului datorat alunecarilor de teren
B.3 Managementul riscului datorat fenomenelor
meteorologice sau alterării unor factori de mediu
(inundaţii, furtuni, ploi torenţiale, grindină, secetă,
incendii de pădure, colmatare a lacurilor hidroenergetice
etc.)
B.4 Managementului riscului datorat unor cauze
tehnice/tehnologice, prin avarii la constructii
hidrotehnice, în energetica nucleara, în industrie, la
echipamentele de constructii, inclusiv prin incendii si
explozii de mari proportii
C. Subprogramul Energii
Conventionale, Noi si Regenerabile
Obiective specifice
C.1 Metode moderne de exploatare a
hidrocarburilor
C.2 Tehnologii moderne de producere,
transport si utilizare a energiei
conventionale
C.3 Energii noi si regenerabile
D. Subprogramul Energetica
Nucleara
Obiective specifice

D.1 Asigurarea functionarii in conditii de securitate a instalatiilor


nucleare;
D.2 Procese nucleare si termohidraulice in centrale nucleare;
D.3 Gestionarea deseurilor radioactive si a combustibilului iradiat,
precum si dezafectarea instalatiilor nucleare.
D.4 Estimarea impactului radiologic asupra populatiei si mediului;
D.5 Elaborarea, dezvoltarea si folosirea tehnologiilor avansate in
domeniul nuclear: fuziune, fisiune.
D.6 Asigurarea integrităţii instalaţiilor nucleare, inclusiv protecţia
fizică a acestora
D.7 Soluţii moderne pentru instrumentaţia şi controlul CNE
E. Subprogramul Resurse minerale
Obiective specifice

E.1 Cunoasterea potentialului de resurse


minerale al României
E.2 Valorificarea durabilă a resurselor
minerale solide, neconventionale,
regenerabile si a hidrocarburilor
CONDIŢIILE ŞI MODUL DE SOLICITARE A
FINANŢĂRII PENTRU PROIECTE ÎN CADRUL
PROGRAMULUI
Categoriile de participanţi la proiecte
Proiectele pot fi propuse şi realizate de un singur
participant sau de un grup de participanţi,
persoane juridice, care se constituie ca parteneri
asociaţi la proiect.
 Unitati de drept public, cu personalitate juridica,
cuprinse în sistemul de cercetare-dezvoltare de
interes naţional:
 Unitati si institutii de drept public

 Unitatile si institutiile de drept privat


Categorii de activităţi care pot fi
finanţate
 Categoria A : Activităţi de cercetare-dezvoltare,
aşa cum sunt prevăzute în secţiunile A1 - A3 din
tabelele T0 – T4.
 Categoria B : Activităţi de transfer tehnologic şi
valorificare a rezultatelor cercetării, aşa cum
sunt prevăzute în secţiunile B1 - B2 din tabelele
T3 – T4.
 Categoria C : Activităţi suport, pentru proiecte
aşa cum sunt prevăzute în secţiunea C din
tabelele T0 – T4.
Tipuri de proiecte care pot fi
finanţate
 Proiect de cercetare fundamentală – tip PF
 Proiect experimental- demonstrativ - tip
PED
 Proiect cu dezvoltare tehnologică - tip PDT
 Proiect cu transfer la agenţii economici -
tip PA
 Proiect cu valorificare la agenţii economici
- tip PV
Structura unei propuneri de proiect

 Documente însoţitoare
 Formulare de ofertare
Documente însoţitoare
 documente de bază ale propunerii
de proiect;
 documente de baza ale

participanţilor;
 documente solicitate în baza altor

reglementări.
Documente de bază ale propunerii
de proiect

- prezentarea proiectului,
- obiectivele acestuia in conformitate cu
cele ale programului,
- activităţile obligatorii tipului de proiect
în care se încadrează propunerea,
- documente de formare a
parteneriatului,
- declaraţia care să ateste că
propunerea de proiect nu a mai fost
finanţată din surse bugetare.
Documente de baza ale
participanţilor
- prin care se atestă identitatea şi statutul
persoanelor juridice participante prin actul
juridic de infiintare, statutul/ ROF,
- Prin care se prezintă situaţia financiar-
contabilă a persoanelor juridice participante
(extras din ultimul bilant contabil – contul
de profit şi pierderi)
- declaraţia de eligibilitate a fiecarui partener.
Documente solicitate în baza
altor reglementări
 declaraţia pe propria răspundere privind
neimplicarea/ implicarea prin proiect a
ajutorului de stat pentru cercetare-
dezvoltare;
 documentele referitoare la aplicarea
regimului de protecţie al informaţiilor
clasificate (unde este cazul);
Formulare de ofertare
 Formular A1 - Informatii financiare generale despre
propunerea de proiect
 Formular A2 - Profilul organizaţiilor participante la
proiect
Anexe la Formularul A2
- anexa 1 - Lista de personal
- anexa 2 - Curriculum Vitae (numai
pentru personalul cu studii superioare)
- anexa 3 - Lista echipamentelor
 Formularul B - Descrierea propunerii de proiect
 Formular C - Specificaţia financiară
Condiţii privind cofinanţarea
proiectelor
 finanţare în bani, şi/sau contribuţie în natură;
 asigurarea, din surse proprii sau atrase, diferite de cele
bugetare, a resurselor necesare pentru asigurarea cofinanţării,
în corelare cu cota de finanţare asigurată de MEC;
 efectuarea cofinanţării, în bani şi/sau în natură, în scopul strict
al realizării proiectului şi conform eşalonării prevăzute prin
planul de realizare a proiectului;
 evidenţierea separată, în circuitul financiar contabil al
cofinanţatorilor, a tuturor cheltuielilor, respectiv a contribuţiilor
de cofinanţare în natură, făcute pentru proiect;
 raportarea cofinanţării, în toate etapele în care este prevăzută,
cu precizarea detaliată a structurii acesteia, pe activităţi,
destinaţii şi categorii de cheltuieli.
Informatii suplimentare

Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi


Departamentul programe

Conf. dr. ing. Irina Volf


iwolf@ch.tuiasi.ro