Sunteți pe pagina 1din 22

CURS 4

SUBSISTEMUL
ORGANIZATORIC
ELEMENTELE STRUCTURII
ORGANIZATORICE

1. POSTUL
2. FUNCŢIA
3. NIVELUL IERARHIC
4. PONDERE IERARHICĂ
5. COMPARTIMENTUL
6. RELAŢIILE SRUCTURALE
6. Relaţiile organizatorice
- se stabilesc ca urmare a necesităţii comunicării
între personalul organizaţiei
Clasificare:
A. după conţinutul informaţiilor
a. relaţii de autoritate - ierarhice
- funcţionale
- stat major
b. relaţiile de cooperare
c. relaţiile de control
d. de reprezentare
Relaţiile organizatorice

a. relaţii de autoritate
 ierarhice se stabilesc între manageri şi executanţi, fiind legături
de autoritate ierarhică
 funcţionale se stabilesc între persoane care exercită autoritate
funcţională; autoritatea ierarhică stabileşte ce trebuie făcut, iar
autoritatea funcţională precizează cum trebuie acţionat
 stat major apar atunci când unor persoane sau grupuri li se
delegă de către managerii firmei sarcina soluţionării unor
probleme importante
b. relaţiile de cooperare se stabilesc între
posturi situate pe acelaşi nivel ierarhic dar
care aparţin unor compartimente diferite

c. relaţiile de control între organismele


specializate în control şi celelalte
subdiviziuni organizatorice
d. de reprezentare sunt acelea care au loc
între persoane reprezentând conducerea de
vârf a firmei si asociatii sindicale, asociatii
ale lucratorilor, firme, parteneri externi,
diverse persoane fizice sau juridice din
afara organizatiei
Piramida ierarhică = ansamblul treptelor ierarhice şi a legăturilor
structurale dintre compartimentele aflate pe diferite niveluri
ierarhice

AGA

CA

Comitet de direcţie

Preşedinte CA

Director executiv

Compartimente funcţionale

Compartimente operaţionale
Organigrama

 reprezentarea grafică a structurii


organizatorice
Organigramele pot fi:
 de sus în jos (piramidale)
 circulară
 cu citire de la stânga la dreapta
Adunarea generală Com isia de
a acţionarilor cenzori
I
Consiliul
de administraţie II
Directorul
general III

Directorul Directorul Directorul


tehnic com ercial economic IV

depozite
Serviciul

Marketing
tehnic
învăţământ

financiar
Serviciul

Serviciul
producţiei

social
aprovizionare

contabilitate
de management
Compartimentul

Serviciul vânzări
C.T.C. Laboratoare

Serviciul personal-

Biroul ad-tiv
Biroul transporturi-
pregătire şi urm ărirea

Compartimentul
Serviciul programare-

Secţia Secţia Secţia Secţia Secţia


de producţie 1 de producţie 2 de producţie 3 de producţie 4 de producţie 5
102 4 45 2 90 3 20 1 29 2

Fig. 6.2. Organigrama piramidală


Munci- Munci- Munci-
tori tori tori Munci-
tori
Ate Ate Ate Ate
Ate lier lier lier
Ate lier lier Ate
C D E F
lier B lier
A Secţia G
2

DIRECTOR
PRODUCŢIE
Funcţionari

DIRECTOR
Vânzători
COMERCIAL

Ingineri Jurist
Cercetători DIRECTOR AGA Serv. apro-
vizionare Funcţionari
Economişti
Proiectanţi
TEHNIC CA Funcţionari
DG
S ervic iul DIRECTOR
a sigur a re a ECONOMIC
Laboranţi ca li tăţ ii S erv.
ma rket ing

Economişti Progr.
Analişti
S er v. Funcţionari Ingineri
c o nta b ilit . de sistem
Tehnicieni
funcţionari Economişti

Funcţionari
Funcţionari Biroul
Muncitori admi nistr a -
t iv şi soci al Funcţionari
Economişti Ingineri
Ingineri Economişti

AGA Adunarea generală a acţionarilor


CA Consiliul de administraţie
DG Directorul general

Fig. 6.4. Organigrama circulară


TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE

A). STRUCTURA IERARHICĂ - concepută de H. Fayol.

 Fiecare salariat este subordonat unui singur manager, care îi

îndrumă activitatea în toate domeniile (tehnic, economic,

financiar, administrativ) și care deține în exclusivitate dreptul

de a decide și de a controla ═˃ unitate de decizie și acţiune


A. STRUCTURA IERARHICĂ
CARACTERISTICI
1. Managerul fiecărui departament exercită toate funcţiile managementului
2. Număr redus de compartimente cu caracter operaţional în care se desfăşoară
principalele activităţi
3. Coordonarea se face în principal prin comunicări directe

Nivel ierarhic I (A) A

B1 B2 B3
Nivel ierarhic II (B)

Nivel ierarhic III (C)


C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
STRUCTURA IERARHICĂ
AVANTAJE DEZAVANTAJE

 Circulație rapidă a informațiilor și


deciziilor pe verticală  Managerii trebuie să aibă cunoştinţe
 Competenţe, sarcini și responsabilităţi complexe în toate domeniile de
clar definite activitate
 Permite menţinerea ordinii și a  Supraîncarcarea managerilor de la
disciplinei nivelurile superioare
 Este o structură simplă și  Circulație greoaie a informațiilor pe
necostisitoare. orizontală
 Calitatea mai slabă a deciziilor.
B. STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

A fost concepută de Fr. Taylor cu intenţia de a anihila deficienţele


structurii ierhice.
CARACTERISTICI:

1. Compusă atât din compartimente operaționale cât și din


compartimente funcționale, fiecare compartiment fiind specializat
într-un anumit domeniu

2. Existența unor manageri specializați pe funcțiuni (productie,


comercial, financiar-contabilitate, personal, cercetare)
B. STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

3. În domeniul său managerul are autoritate asupra nivelurilor

ierarhice inferioare

4. Un subaltern este condus de mai mulți manageri specializați

pe funcțiuni și de niciunul în ansamblu

5. Executanții primesc dispoziții atât din partea șefilor ierarhici

cât și din partea șefilor compartimentelor funcționale, fiind

multiplu subordonați
STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

Nivel ierarhic I (A) A

Nivel ierarhic II (B)


B1 B2

Nivel ierarhic III(C)

C1 C2 C3
STRUCTURA FUNCŢIONALĂ
AVANTAJE DEZAVANTAJE

 Managerul de vârf beneficiază de


 Pot să apară dificultăți de coordonare
asistența de specialitate a
 Managerii funcționali pun problemele
managerilor specializaţi pe funcțiuni
domeniului lor de activitate pe o pozitie
 Decizii bine fundamentate ═˃
prioritară
realizarea obiectivelor la un înalt
 Posibilitatea apariției unor dispoziții
nivel calitativ
contradictorii
C. STRUCTURA MIXTĂ

 reprezintă o combinare a celor doua tipuri de structuri care preia


avantajele și elimină deficiențele acestora
CARACTERISTICI:
1. Păstrează compartimentele funcționale, dar menține și autoritatea
liniei ierarhice
2. Personalul firmei este împărțit în două categorii: cei care gândesc
și cei care acționează
C. STRUCTURA MIXTĂ

4. La nivelul superior și cel inferior există relații ierarhice, iar la

nivelurile intermediare sunt relații funcționale

5. Asupra unui subaltern se exercită atât autoritatea ierarhică, cât și

autoritatea funcțională a managerilor responsabili pe funcțiuni.


C. STRUCTURA MIXTĂ
6. Utilizeaza mai multe categorii de compartimente:
 Operaţionale - îndeplinesc activitățile specifice obiectului de
activitate al firmei
 Funcționale – execută o anumită activitate menită să ajute
compartimentele operaţionale (financiar, contabilitate, personal)
 De stat major – pregătesc deciziile majore, adoptate de
conducerea superioară și controlează aplicarea acestora
(planificare, marketing)
 Auxiliare – prestează servicii necesare bunei desfășurări a
activității firmei (administrativ, întreținere-reparații)
STRUCTURA MIXTĂ
Nivel ierarhic I (A)
A

Nivel ierarhic II (B) B1 B2

Nivel ierarhic III(C)


C1 C2

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Nivel ierarhic I V(D)
STRUCTURA MIXTĂ

Structura mixtă cumulează cateva avantaje și dezavantaje.

AVANTAJE DEZAVANTAJE

- Asigură încarcarea echilibrată cu sarcini a - Număr mare de niveluri ierarhice

managerilor - Pot să apară tensiuni între compartimentele

- Specializarea managerilor pe funcțiuni de stat major și cele operative

- Permite delegarea de autoritate

Structura mixtă este specifică firmelor mari, complexe.

S-ar putea să vă placă și