Sunteți pe pagina 1din 102
Prof. univ. dr. Corneliu Birsan Doctor Honoris Causa al Universitatii Paris 1 Panthéon-Sorbonne si al Universitatii de Vest din Timisoara Profesor emerit la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti Judecdtor la Curtea Europeana a Drepturilor Omului Drept civil. Drepturile reale principale ‘in reglementarea noului Cod civil Cuprins Capitolul |. Patrimoniul. Notiune. Caractere juridice. Functll 1 ‘Sectiunea 1. Notiunea de patrimoniu, 1 ‘Sectiunea a 2-a. Caracterele juriaice ale patrimoniulul 8 ‘Sectiunea a 3-a. Functille patrimoniutui 17 Cepitolul al I-lea. Drepturile reale si drepturile de creanta. Categorii intermediare. Clasificarea drepturilor reale. Sectiunea 1. Dreptunie reale $i drepturile de creanta 23 ‘Sectiunea a 2-a, Categorijuridice intermediare 27 Sectiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale. 30 Capitolul al Il-1ea. Dreptul de proprietate. Definitie. Caractere juridice. Continut. Conditii generale de exercitare 33, ‘Sectiunea 1. Definitia dreptului de proprietate 33 \Sectiunea a 2-a. Continutul juridic al dreptului de proprietate___— 43 > ySectiunea a 3-a. Caracterele juriaice ale dreptului de proprietate___——47 ‘Cepitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privata 50 Sectiunea 1. Nofiuni generale. Definite 50 -BSectiunea a 2-2. Subiectele dreptulu' de proprietate privaté______——*52 . §1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privata 52 §2. Persoanele juridice de drept privat. 54 §3. Statul gi unitatile sale administrativtertoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privat 58 Sectiunea a 3-a. Continutul si limitele dreptului de proprietate privati 61 §1. Considerati generale. 61 JX§2. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata____62 . 2.1, Reglementare. Precizatri prealabile. Clasitic&ri 62 2.2. Limitele materiale ale exercitiului dreptului de proprietate privata___66 2.3. Limitele jurdice ale exercitiului dreptulul de proprietate privaté 70 . 2.3.1. Consideratii generale. Clasificari_— 70 2.3.2. Limitole logale 7 2.33. Limitele convenfionale, 90 2.3.4. Limitele juciciare 96 2.3.5. Alte limite ale exorcitiulul Greptulul de proprietate privata____98 ‘Sectiunea a 4-a. Regimuljuridic al unor categorii de bunuri proprietate ec ee eee §1.Considerati generale tt §2. Regimul juridical realizar gi al destin constructor 102 §3. Dobandirea de locuinte si alte spatii in proprietate privat 106 §4. Circulatia juridica a constructilor 112 —— eee vill Drepturile reale principale §5. Regimul folosinfei terenurilor pentru productia agricola gi silvica, Organizarea gi amenajarea teritoruiui agricol_____ 115 §6. Circulatia juridicd a terent 117 §7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul national cultural 128 58. Limitari temporare sau definitive ale folosintei unor bunuri in situati speciale. Rechizitia unor bunuri__ 194 “FE sectiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privata. )¢ Exproprierea pentru cauza de utlitate publica 135 §1. Principii generale 135 X82. Exproprierea pentru cauza de utiitate publicd_— 186 Sectiunea a 6-2. Abuzul de drept in materia dreptulul de proprietate privata 149 Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publica 158 ‘Sectiunea 1. Consideratii generale. Reglementare_—— «158 XSectiunea a 2-a. Definitia dreptului de proprietate publica. Subiectele, ‘continutul $1 obiectul sau 160 YBecfnea a 3-2. Caracterelejardice ale dreplulal de propretate ; publica si limitele exercitari sale. _174 1. Caractere luridice. 174 §2. Limitele exercitrii dreptului de proprietate publica 178 XSectiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publica 180 §1. Precizari preliminare 180 §2. Dreptul de administrare 182 §3. Concesionarea bunurilor proprietate publica 187 84. Inchirierea bunutilor proprietate publica. 192 §5. Darea in folosinta cu tu gratuit a unor bunuri proprietate public 193 fiunea a 5-a. Incetarea dreptului de proprietate publica 194 Capitolul al Vi-lea. Modalitajile juridice ale dreptului de proprietate 197 Sectiunea 1. Nofiuni generale. Enumerare 197 ‘Sectiunea a 2-a. Proprietatea comuna pe cote-paiqi 200 §1. Consideratii generale 200 §2. Coproprietatea obignuité 203 §3. Coproprietatea fortata 217 Sectiunea a 3-a. Proprielatea comunai in devalmaisio. 234 ‘Sectiunea a 4-a. incetarea proprietatii comune. 236 ‘Sectiunea a 5-a. Comparatie intre proprietatea comund pe cote-paiqi gi ‘proprietatea comund in devélmasie eat ‘Sectiunea a 6-a. Proprietatea periodic 242 K ‘Capitolul al Vil-lea. Dezmembramintele dreptulul de proprietate 250 ‘Sectiunea 1. Consideratii generale 250 ‘Sectiunea a 2-a. Dreptul de superticie 252 §1. Dreptul de superficie in sisterul anterior intréri' in vigoare a noului Cod civil 252 2. Dreptul de superficie in noul Cod civil 256 a gZganeoorm Boo Cuprins i Sectiunea a 3-a. Dreptul de uzutruct 265 §1. Definite. Caractere juridice. Constituire. Obiect 265 §2. Drepturile gi obligatile uzufructuaruiui gi ale nudului proprietar 270 2.1. Drepturile uzufructuarulul 270 2.2. Drepturile nudului proprietar 273 2.3. Obligatile uzufructuarului 274 2.4, Obligatile nudului proprietar 278 2.5. Drepturile si obligatile uzufructuarului gi ale nudului proprietar in unole situati speciale __279 §3. Stingerea uzufructului 28 Sectiunea a 4-a. Dreptul de uz gi dreptul de abitatie 285 Sectiunea a §-a. Dreptul de servitute a) §1. Considerafii generale. eee §2. Clasificarea servitutlor 291 §3. Constituirea servitutior 293, §4. Exercitarea servitutilor. Drepturile gi obligafile proprietarilor 294 §5. Stingerea servitutilor 296 Copitolul al Vill-lea. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale principale_ 299 Sectiunea 1. Considerati generale NSectiunea a 2-a. Acjiunea in revendicare intemeiata pe dreptul de proprietate privat 300 §1. Definite. Caracterizare generala 300 ___ 2. Categorii ale acliuni in revendicare 307 ASectiunea a 3-2. Regimul juridic comun al actiunii in revendicare. 308 §1. Precizati prealablle 308 §2. Acfiunea in revendicare imobiiar’ 308, §3. Actiunea in revendicare mobiliara 318 §4. Efectele actunil in revendicare 319 Sectiunea a 4-a. Alte actiuni reale de aparare a dreptului de proprietate privata gi a dezmombramintolor sale 324 §1. Actiunea negatorie_ 324 §2. Actiunile contesorit 324 §3. Actiunea in granituire 327 \Sectiunea a 5-a, Acfiunea in revendicare a dreptului de proprietate publica si a drepturilor reale corespunzéitoare proprietét publice 330 §1. Actiunea in revendicare a dreptului de proprietate publica 330 §2. Aotiunea in revendicare a drepturilor reale corespunzitoare

S-ar putea să vă placă și