Sunteți pe pagina 1din 24

CURS 5

SUBSISTEMUL DECIZIONAL
AL FIRMEI
PLANUL CURSULUI
1. Conceptul de decizie managerială
1.1 Importanţa şi definirea deciziei
manageriale
1.2 Factorii primari ai deciziei manageriale
2. Tipologia deciziilor

3. Cerinţe calitative ale deciziei de


management
SUBSISTEMUL DECIZIONAL
= ansamblul deciziilor adoptate şi
aplicate în cadrul sistemului managerial,
structurate conform sistemului de
obiective urmărite şi configuraţiei
ierarhiei manageriale.
1. Conceptul de decizie managerială

1.1 Importanţa şi definirea deciziei


manageriale
Managementul se exercită prin decizii.
Decizia reprezintă instrumentul specific
de exprimare al managerului, prin care el îşi
exercită funcţiile (previziune, organizare,
coordonare, antrenare, evaluare).
1. Conceptul de decizie managerială

Decizia managerială reprezintă cursul de acţiune ales


pentru realizarea unuia sau mai multor obiective, prin
a cărei aplicare se influenţează activitatea a cel puţin
unei alte persoane decât decidentul.
Elementele deciziei sunt:
1. obiectivele
2. identificarea variantelor pentru atingerea obiectivelor
3. alegerea sau selectarea uneia dintre posibilităţile de realizare.
1.Conceptul de decizie managerială

Formele deciziei manageriale sunt:

1. act decizional (A.D.)


2. proces decizional (P.D.)
1.Conceptul de decizie managerială

Actul decizional - caracteristici :


1. se desfăşoară într-o perioadă foarte scurtă de timp
(secunde, minute)
2. se referă la situaţii simple, repetitive
3. nu este necesară culegerea de informaţii şi analiza lor
4. la baza actului decizional se află experienţa şi intuiţia
managerilor
5. predomină cantitativ în organizaţie
1.Conceptul de decizie managerială

Procesului decizional - caracteristici :


1. implică consum mare de timp (ore, zile,
săptămâni)
2. decizii mai complexe
3. necesită culegerea de informaţii
4. analiza informaţiilor
5. se consultă mai multe persoane în vederea
adoptării deciziei
1.Conceptul de decizie managerială

1.2. Factorii primari ai deciziei


manageriale :

1. decidentul
2. mediul ambiant decizional.
1.2. Factorii primari ai deciziei
manageriale

1. Decidentul este reprezentat de manager care, în virtutea


obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor
sale adoptă decizia într-o situaţie dată.
Tendinţe ale managementului actual:
 creşterea nivelul de profesionalism al decidenţilor
(manageri profesionişti)
 apelarea la consultanţi
 utilizarea managementului participativ (decizii de grup)
1.2. Factorii primari ai deciziei
manageriale

2. Mediul ambiant decizional este


alcătuit din elementele endogene şi exogene
firmei, care determină situaţia decizională
şi care influenţează direct sau indirect
rezultatele deciziei manageriale.
1.2. Factorii primari ai deciziei
manageriale

Situaţii decizionale:
1. de certitudine - probabilitate maximă de a realiza
obiectivul prin utilizarea metodei preconizate
2. de incertitudine - probabilitatea realizării obiectivului
este mare dar asupra modului de acţiune există dubii
serioase.
3. de risc - obiectivul e posibil de realizat dar cu mare
nesiguranţă a modalităţii de urmat.
Tendinţe actuale ale managementului :

creşterea complexităţii mediului decizional
Elementele ce stau la baza creşterii complexităţii:
1. adâncirea diviziunii sociale la nivele national şi
internaţional
2. cf. Hammer şi Champy – trecerea de la stadiul
calificării la cel al educaţiei multivalente, transformarea
lucrătorilor din subordonaţi în decidenţi, trecerea de la
operaţii simple la operaţii complexe
3. scăderea ciclului de viaţă al produselor, tehnologiilor,
cunoştiinţelor
Tendinţe actuale ale managementului :

4. Diminuarea intervalului dintre momentul efecuării


descoperirilor ştiinţifice şi momentul aplicării lor pe
scară industrială

5. Volumul mare de cunoştinţe tehnice, sştiinţifice,


economice şi rapida lor perisabilitate

6. Creşterea competitivităţii mediului de afaceri


2.Tipologia deciziilor
Criterii de Tipuri de Caracteristici principale Exemple
clasificare decizii

1. Orizont strategice • perioadă mare de timp: 3-5 ani Aprobarea efectuării unei
de timp
• contribuie la realizarea ob. fundam. sau investiţii în cadrul SC „X”, în
derivate 1 valoare de ....lei, pentru
• vizează ansamblul firmei, fie funcţiunile firmei construirea unei noi secţii
• se adoptă la nivelul managementului superior rezultând o creştere anuală
• se integrează în strategii, planuri sau programe a cifrei de afaceri cu 10%.
pe termen lung sau mediu

tactice • perioadă de timp cuprinsă între 0,5-2 ani Stabilirea de către DT, cu
• contribuie la realizarea ob. derivate 1 şi 2 avizul CA, a introducerii unei
• vizează câteva activităţi cu implicaţii majore noi tehnologii în secţia y,
asupra celorlalte domenii până la 1.05.2014, ceea ce
• se adoptă la nivelul managementului superior va determina o scădere a
• se integrează în programe şi planuri anuale, şi costurilor pe produs cu 30%
semestriale

curente • se referă la perioade de max. câteva luni Repartizarea zilnică a


• contribuie la realizarea de obiectivelor individuale sarcinilor de de către şeful
şi specifice de echipă pentru a fi
Criterii de Tipuri de Caracteristici principale Exemple
clasificare decizii

2.Eşalonul superior - se adoptă de eşalonul superior DC aprobă contractarea cantităţii „x”,


managerial
- sunt decizii strategice şi tactice din materia primă „y”, în vederea
satisfacerii unei comenzi noi.

mediu -se adoptă de eşalonul mediu Trecerea realizării sarcinii X de la ing. A


- majoritatea sunt curente şi tactice la tehnicianul B, a.î. Ing. A să poată reaiza
sarcina ᾳ
inferior - se adoptă de către eşalonul Trimiterea la bancă a economistului „x”, de
inferior către şeful de birou „y”, în vederea obţ. de
inf. privind metodologia de obţinere a
- sunt numai decizii curente creditelor
3.Frecvenţa periodice - se adoptă la anumite intervale Elaborarea de către ing. „x” a necesarului
- majoritatea se referă la activităţile de de aprovizionat pentru materia primă „y”,
producţie în vederea întocmirii programului anual
- este posibilă utilizarea pe scară largă de de aprovizionare.
modele şi algoritmi în fundamentarea lor

aleatorii - dificil de anticipat Aprobarea normelor de consum la noul


- eficacitatea lor depinde decisiv de produs X de către DT.
potenţialul decizional al decidentului

unice -caracter excepţional, nerepetabil, urgent Aprobarea de către CA a consolidării


- eficacitatea lor depinde decisiv de fundaţiei secţiei I ce nu rezistă
potenţialul decizional al decidentului trepidaţiilor utilajului „x” în curs de
montare.
Criterii de Tipuri de Caracteristici principale Exemple
clasificar decizii
e

2.Eşalonul superior - se adoptă de eşalonul superior al Aprobarea contractării de


managerial
managementului către DC a cantităţii „x”, din
- în general sunt decizii strategice materia primă „y”, în vederea
şi tactice satisfacerii unei comenzi noi.

mediu -se adoptă de eşalonul mediu: Trecerea realizării sarcinii X de


şefii de servicii, secţii şi ateliere la ing. A la tehnicianul B, a.î.
- majoritatea sunt curente şi Ing. A să poată reaiza sarcina ᾳ
tactice
inferior - se adoptă de către eşalonul Trimiterea la bancă a
inferior: şefi de birou şi şefi de economistului „x”, de către
echipe; şeful de birou „y”, în vederea
- sunt numai decizii curente; obţinerii de informaţii privind
noua metodologie deobţinere
a creditelor curente
Criterii de Tipuri de Caracteristici principale Exemple
clasificare decizii

3.Frecvenţ periodice Elaborarea de către


a - se adoptă la anumite intervale
- majoritatea se referă la activităţile Ing. „x” a necesarului
de producţie; de aprovizionat pentru
- este posibilă utilizarea pe scară materia primă „y”, în vederea
întocmirii programului anual
largă de modele şi algoritmi în
de aprovizionare.
fundamentarea lor;
aleatorii Aprobarea normelor de
- dificil de anticipat
- eficacitatea lor depinde decisiv consum la noul produs X de
depotenţialul decizional al către directorul tehnic.
decidentului
unice -caracter excepţional, nerepetabil, Aprobarea de către CA a
urgent consolidării fundaţiei secţiei I
- eficacitatea lor depinde decisiv de ce nu rezistă trepidaţiilor
potenţialul decizional al noului utilaj „x” în curs de
montare.
decidentului
Criterii de Tipuri de Caracteristici principale Exemple
clasificare decizii

4.Posibilitatea anticipate
anticipării - perioada adoptării şi principalele Repartizarea zilnică a
elemente se cunosc cu mult timp sarcinilor de producţie
înainte de către şeful de
- predomină în firmele conduse echipă
ştiinţific pentru a fi realizate
- sunt periodice de
membrii echipei.
imprevizibile
- perioada adoptării şi principalele Aprobarea de către
elemente implicate se cunosc doar CA a consolidării
cu puţin timp înainte fundaţiei secţiei I ce
- depind decisiv de intuiţia şi nu rezistă
capacitatea decizională ale trepidaţiilor noului
managerilor implicaţi utilaj „x” în curs de
montare.
Criterii de Tipuri de Caracteristici principale Exemple
clasificare decizii

5.Sfera de
cuprindere a - majoritatea sunt decizii Aprobarea efectuării unei
decidentului participative
strategice şi tactice investiţii în cadrul SC „X”, în
valoare de ....lei, pentru
- consum mare de timp,dar grad
construirea unei noi secţii de
de fundamentare superior
producţie rezultând o
creştere anuală a CA cu
10%.

individuale
- se adoptă de către unmanager Aprobarea normelor de
- se bazează doar pe experienţa consum la noul produs X de
către DT.
şi capacitatea decizională a
managerului
- „costă” mai ieftin decât
deciziile participative
Criterii de Tipuri de Caracteristici principale Exemple
clasificare decizii

6.Amploarea integrale - se adoptă din iniţiativa Modificarea de către


sferei decidentului, fără a fi necesar DC a sistemului de
decizionale a
avizul eşalonului ierarhic selecţie a furnizorilor din
decidentului
superior cadrul Serviciului aprov.

avizate - aplicarea lor este condiţionată Eliberarea domnului P.A.


de avizarea la nivelul eşalonului din funcţia de ing. şef de
ierarhic superior; către
DG în baza avizului CA.
- se adoptă frecvent în firmele
mici şi în soc. com. puternic
centralizate şi cu un stil
managerial autoritar
3. Cerinţe calitative ale deciziei de management
Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească DECIZIA sunt:
1. fundamentare ştiinţifică :
 să ţină seama de realităţile din cadrul firmei

 personalul managerial trebuie să aibă cunoştinţele necesare pentru a

lua decizia
2. să fie împuternicită
 să fie luată de cine are dreptul legal sau împuternicirea să o ia

 trebuie evitată pasarea în sus a deciziei (fuga de răspundere) sau


delegarea la niveluri ierarhice inferioare care nu dispun de informaţii
 împuternicirea formală nu este suficientă ci trebuie ca managerul să

dispună de cunoştinţele necesare.


3. Cerinţe calitative ale deciziei de management

3. Să fie corelată cu deciziile luate anterior care se referă la


aceeaşi problemă
4. Să fie oportună - să nu fie luată cu întârziere
5. Să fie clară, concisă şi necontradictorie
6. Să fie completă – trebuie să cuprindă:
 obiectivul urmărit
 modalitatea practică de acţiune

 responsabilul aplicării

 termenul de aplicare

 resurse alocate
MULŢUMESC!
ÎNTREBĂRI?

S-ar putea să vă placă și