Sunteți pe pagina 1din 40

u l

ți
pa i
. S ș
l e ție
na a
țio lom
n a ip II)
e r d VI
t e
in într IV-X
iț ile sc c. X
la ne se
Re mâ ict(
ro nfl
co
Apreciază şi comentează afirmaţia: „Românii (…) s-au învoit prin tratate nu ca
învinşi ci ca învingători”, cu precizarea că se referă la tratatele cu Imperiul
otoman.
MIRCEA CEL BĂTRÂN 1386-1418
“Io Mircea mare voievod și singur
stăpânitor domn a toată Țara
Ungrovlahiei(Vlahia de lângă Ungaria
n.n.) și a părților de peste munți, încă și
spre părțile tătărești și herțog al
Almașului si Făgărașului și domn al
Banatului, Severinului și de amândouă
părțile peste toată Poduravia încă până la
Marea cea mare și singur stăpânitor al
cetății Dârstor. (Mircea cel Bătrân, 23
noiembrie 1406).

Principe între creștini cel mai viteaz și cel mai ager”, așa cum a fost numit de către
istoricul german Leunclavius
MĂNĂSTIREA COZIA-CTITORIE A LUI MIRCEA CEL BĂTRÂN
„În acelaşi timp comandantul de oaste Kiraly Albert (…) slobozeşte două tunuri
în mijlocul celei mai dese grupări a duşmanului (…) două sute de unguri şi tot
atâtea pedestraşi cazaci (…) năvălind cu furie, pe când din spate şi din coaste îi
loveşte cu bărbăţie domnul cu ai săi, făcându-se aşa mare învălmăşeală ce
semăna a fugă, Sinan paşa în partea din faţă a taberei sale cade de pe podul
râului Neajlov, pierde doi dinţi şi se socoteşte fericit scăpând cu viaţă. Dacă
noaptea cea întunecoasă n-ar fi împiedicat pe domn, fără îndoială că ar fi
zdrobit cu acţiunea lui clocotitoare forţa duşmană şi ar fi pus capăt dintr-o dată
(…) întregului război.”

Precizează cine era comandantul oastei turceşti.


Desprinde strategia folosită de domnitor.
ȘTEFAN CEL MARE 1457-1504
„Fost-au acestu Ştefan-vodă om mare de statu, mânios şi degrabă vărsătoriu
de sânge nevinovat; de multe ori la ospeţe omoriea fără judeţu. Amintrilea era
om întreg la fire, neleaneşu şi lucrul său îl ştia a-l acoperi şi unde nu gândiai
acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie însuşi se vărea
ca văzându-l ai săi, să nu să îndărăpteze şi pentru aceia raru războiu nu
biruia, şi unde biruia alţii nu perdea nădejdea, că ştiindu-să căzut jos, să
rădica deasupra biruitorilor.”
Pe baza informaţiilor din text realizaţi portretul moral al domnitorului
moldovean.
Care este cea mai importantă luptă antiotomană purtată de Ştefan?
BATĂLIA DE LAVASLUI-IANUARIE
1475
RĂZBOIENI 1476
Moştenirea spirituală
Construcţii civile şi religioase
de mare valoare artistică.
Piese de broderie sau
argintărie, frumoase
manuscrise cu miniaturi,
icoane, veşminte şi obiecte de
cult.
Începuturile istoriografiei
româneşti.
”Domn adevărat, viteaz, ,
cuminte şi iubitor de ţară şi de
neam din clipa întâia şi până-
n cea din urmă“. (Nicolae
Iorga)
Instituția domniei la sfârșitul sec.XVII-începutul sec. XVIII

ȘERBAN CANTACUZINO
1678-1688

1683- participă la
asediul Vienei
Negocieri secrete cu
Imperiul Habsburgic
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
1688-1714

Alianță secretă cu
Imperiul Rus
DIMITRIE CANTEMIR
1710-1711
TRATATUL DE LA LUȚK

Încheiat cu Imperiul
Rus
Sprijin militar
antiotoman
Azil politic
Recunoașterea graniței
cu Moldova pe Nistru
INSTALAREA DOMNITORILOR FANARIOȚI (1711, 1716-1821)
determinată de contextul extern, neîncrederea imperiului otoman în domnitorii români
c
i ti

OT i pol

A T R I re
g im
u lu

R D NA l ar
ea

C O FA an
in
sta

R O R to
m

V I TO pe
r iu
lO

A N Im
M M in
ă

E O
m
t er

LA D ân
i de

CO U L ti
li eș rii r
om

I
N IM la St
ăn ito
o m
n

PR
d e d
ta a în
p re t
lu
11- e de ari
17 ncr fan
î -
Ne rco
tu
TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE REGIMULUI
FANARIOT
1711-MOLDOVA, 1716-ȚARA ROMÂNEASCĂ-1821
Domnitorii sunt Vând funcțiile
funcționari ai Imp.Otoman Cresc impozitele
Cumpără tronul Nu dețin armată
Subordonarea față de Nu pot desfășura politică
Imp. Otoman externă decât favorabilă
Provin din cartierul Imp.Otoman
Fanar al
Constantinopolului
Nu originea etnică
determină denumirea
regimului
ALEXANDRU IPSILANTI
CONSTANTIN MAVROCORDAT
3.reformismul domnesc
cod de legi Pravelniceasca Condică
măsurile se inspiră din ideile iluministe
scop consolidarea sistemului politic fanariot Organizează școala de preoți,
orfelinat
Organizează manufactura de
hârtie
Desfințarea legării de glie a țăranilor Reorganizează serviciul de poștă
dependenți
Țăranii devini clăcași-liberi juridic,
dependenți economic
Obligați la munca-CLACA 12 zile-
Ț.R, 24-M.
Impozitul colectat în 4 rate
Boierii cu funcții primesc leafă
ALEXANDRU IPSILANTI
La conducerea județelor
ispravnicii
Constantin Mavrocordat
MEMORIILE BOIEREȘTI

1772-Memoriul
Congresului de la
Focșani
1791-Memoriul
Congresului de la
Șiștov
REVOLUȚIA DE LA 1821
Programul Cererile Înlăturarea
norodului norodului regimului fanariot
românesc Revenirea la
domniile pământene
Acordarea funcțiilor
1822-Imp.Otoman- după merit
revine la sistemul Armata națională
domniilor pământene Plata impozitelor și
Marchează începutul de către scutelnici
epocii moderne

S-ar putea să vă placă și