CERERE DE ATRIBUIRE A NUMARULUI EORI

Lista documentelor atasate Se inscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaza la cererea d e atribuire a numarului EORI. 5. 7. functia. In caseta "Valabilitate": . 9. 3. EORI pe perioada: Se inscriu data de la care se solicita a tribuirea numarului EORI. Numarul (numerele) de identificare atr ibuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte Nu se completeaza. Data: Se inscrie data completarii cererii. precum si data de incetare a valabilitatii numarului E ORI. prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI. Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI.subcaseta sf arsit . Se inscriu numele si prenumele. Acordul pentru divulgarea numarului EORI s i a datelor cu caracter personal Se bifeaza una dintre casutele care corespund a cordului/refuzului privind publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a n umarului EORI si a datelor cu caracter personal. inclusiv identificatorul de tara RO. 8. in scopul publicarii acestora pe in ternet. declarate initial in cererea de atribuire a numarului EORI. numarul de fax si adresa electronica. In c aseta "Valabilitate": .se inscrie data completarii cererii. . daca este cazul. . 2. precum si datele cu caracter personal inscrise in casetele 1 si 2. Cod identificare unic: Se inscrie codul unic de inregistrare inscris in certi ficatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului. 6. daca este cazul.subcaseta inceput . In caseta "Val abilitate": .se completeaza in cazul cererilor de modi ficare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atrib uirea numarului EORI. asa c um este mentionata in documentul de constituire. . Note ex plicative la cerere: 1. Codul principalei activitati economice Se mentioneaza codul prin cipalei activitati economice la nivel de 4 cifre.subcaseta sfarsit .subcaseta sfarsit . Statutul juridic Se inscrie forma de constituire a operatorului economic.subcaseta inceput .sub caseta inceput . conform clasificarii statistic e a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (CAEN). Solicitant Nr. se ap lica stampila si se semneaza de catre reprezentantul legal al operatorului econo mic sau de catre reprezentantul desemnat de operatorul economic in relatiile cu autoritatea vamala. .se inscrie data constituirii in forma declarata. Tipul de persoana Se inscrie cifra "2" corespunzatoare persoanelor juridice. 10. 12. adresa si cel putin una dintre urmato arele informatii: numarul de telefon.* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI. mentionat in regist rul intreprinderilor din Romania. sa fie transm ise Comisiei Europene de autoritatea vamala. 11.se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc forma de co nstituire doar in cazul in care se schimba statutul juridic declarat initial in cererea de atribuire a numarului EORI. Nume complet : Se inscrie denumirea completa a operatorului economic care solicita atribuirea numarului EORI. Data de constituire/data nasterii Se m entioneaza data de constituire a operatorului economic. Numarul (numerele) de identificare TVA Se inscrie/inscr iu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/atribuite.se inscrie data stabilirii sediului social la adresa indicata. Adresa sediului social /resedinta Se mentioneaza adresa completa a sediului social. 4. de referinta solicitant: Se inscrie numar ul de inregistrare a solicitarii din evidentele proprii ale operatorului economi c.se completeaza in cazul cererilor de modificare care priv esc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact. asa cum rezulta din certificatul de inregistrare eliberat de of iciul registrului comertului. ce va fi atribut de Autoritatea Nationala a Vamilor. Nume scurt: Se inscriu initialele denumirii solici tantului. de autor itatea/autoritatile fiscala/fiscale din Romania sau din alte state membre UE. Persoana de contact S e mentioneaza numele persoanei de contact. Solicit nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful