CERERE DE ATRIBUIRE A NUMARULUI EORI

5. daca este cazul. 2. Data de constituire/data nasterii Se m entioneaza data de constituire a operatorului economic. 7. Data: Se inscrie data completarii cererii. daca este cazul. Se inscriu numele si prenumele. in scopul publicarii acestora pe in ternet. mentionat in regist rul intreprinderilor din Romania. . sa fie transm ise Comisiei Europene de autoritatea vamala. 11. Persoana de contact S e mentioneaza numele persoanei de contact. ce va fi atribut de Autoritatea Nationala a Vamilor. 6. precum si data de incetare a valabilitatii numarului E ORI. functia. Nume complet : Se inscrie denumirea completa a operatorului economic care solicita atribuirea numarului EORI. inclusiv identificatorul de tara RO. 8. 9. EORI pe perioada: Se inscriu data de la care se solicita a tribuirea numarului EORI. In caseta "Val abilitate": . Cod identificare unic: Se inscrie codul unic de inregistrare inscris in certi ficatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului. Codul principalei activitati economice Se mentioneaza codul prin cipalei activitati economice la nivel de 4 cifre. Tipul de persoana Se inscrie cifra "2" corespunzatoare persoanelor juridice.subcaseta sfarsit .se completeaza in cazul cererilor de modi ficare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atrib uirea numarului EORI. adresa si cel putin una dintre urmato arele informatii: numarul de telefon.se inscrie data constituirii in forma declarata. In caseta "Valabilitate": .subcaseta inceput .subcaseta sf arsit . Adresa sediului social /resedinta Se mentioneaza adresa completa a sediului social.se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc forma de co nstituire doar in cazul in care se schimba statutul juridic declarat initial in cererea de atribuire a numarului EORI. 10. 3. conform clasificarii statistic e a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (CAEN). asa cum rezulta din certificatul de inregistrare eliberat de of iciul registrului comertului. Nume scurt: Se inscriu initialele denumirii solici tantului. Numarul (numerele) de identificare atr ibuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte Nu se completeaza.subcaseta sfarsit . . asa c um este mentionata in documentul de constituire.sub caseta inceput . se ap lica stampila si se semneaza de catre reprezentantul legal al operatorului econo mic sau de catre reprezentantul desemnat de operatorul economic in relatiile cu autoritatea vamala. precum si datele cu caracter personal inscrise in casetele 1 si 2. Statutul juridic Se inscrie forma de constituire a operatorului economic. numarul de fax si adresa electronica. . . Acordul pentru divulgarea numarului EORI s i a datelor cu caracter personal Se bifeaza una dintre casutele care corespund a cordului/refuzului privind publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a n umarului EORI si a datelor cu caracter personal.se inscrie data completarii cererii.* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI.se inscrie data stabilirii sediului social la adresa indicata.subcaseta inceput . declarate initial in cererea de atribuire a numarului EORI. 12.se completeaza in cazul cererilor de modificare care priv esc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact. Numarul (numerele) de identificare TVA Se inscrie/inscr iu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/atribuite. Note ex plicative la cerere: 1. In c aseta "Valabilitate": . Solicitant Nr. de autor itatea/autoritatile fiscala/fiscale din Romania sau din alte state membre UE. prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI. 4. de referinta solicitant: Se inscrie numar ul de inregistrare a solicitarii din evidentele proprii ale operatorului economi c. Solicit nr. Lista documentelor atasate Se inscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaza la cererea d e atribuire a numarului EORI. Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful