CERERE DE ATRIBUIRE A NUMARULUI EORI

7. Note ex plicative la cerere: 1. conform clasificarii statistic e a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (CAEN). Codul principalei activitati economice Se mentioneaza codul prin cipalei activitati economice la nivel de 4 cifre. Numarul (numerele) de identificare TVA Se inscrie/inscr iu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/atribuite. inclusiv identificatorul de tara RO. Se inscriu numele si prenumele. daca este cazul.se inscrie data completarii cererii. functia. sa fie transm ise Comisiei Europene de autoritatea vamala. in scopul publicarii acestora pe in ternet. . In c aseta "Valabilitate": . Nume scurt: Se inscriu initialele denumirii solici tantului. Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI. .se inscrie data constituirii in forma declarata. mentionat in regist rul intreprinderilor din Romania. Numarul (numerele) de identificare atr ibuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte Nu se completeaza. . 12. 9.sub caseta inceput . 8. 3. numarul de fax si adresa electronica.subcaseta sf arsit .subcaseta sfarsit . de referinta solicitant: Se inscrie numar ul de inregistrare a solicitarii din evidentele proprii ale operatorului economi c. de autor itatea/autoritatile fiscala/fiscale din Romania sau din alte state membre UE.subcaseta sfarsit . Data: Se inscrie data completarii cererii. 6. precum si data de incetare a valabilitatii numarului E ORI.* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI. Adresa sediului social /resedinta Se mentioneaza adresa completa a sediului social.subcaseta inceput .se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc forma de co nstituire doar in cazul in care se schimba statutul juridic declarat initial in cererea de atribuire a numarului EORI. Statutul juridic Se inscrie forma de constituire a operatorului economic. Nume complet : Se inscrie denumirea completa a operatorului economic care solicita atribuirea numarului EORI. Acordul pentru divulgarea numarului EORI s i a datelor cu caracter personal Se bifeaza una dintre casutele care corespund a cordului/refuzului privind publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a n umarului EORI si a datelor cu caracter personal. se ap lica stampila si se semneaza de catre reprezentantul legal al operatorului econo mic sau de catre reprezentantul desemnat de operatorul economic in relatiile cu autoritatea vamala. In caseta "Valabilitate": . Data de constituire/data nasterii Se m entioneaza data de constituire a operatorului economic. Persoana de contact S e mentioneaza numele persoanei de contact. 4. declarate initial in cererea de atribuire a numarului EORI.subcaseta inceput .se completeaza in cazul cererilor de modi ficare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atrib uirea numarului EORI. adresa si cel putin una dintre urmato arele informatii: numarul de telefon. Solicitant Nr. Tipul de persoana Se inscrie cifra "2" corespunzatoare persoanelor juridice. Cod identificare unic: Se inscrie codul unic de inregistrare inscris in certi ficatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.se completeaza in cazul cererilor de modificare care priv esc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact. EORI pe perioada: Se inscriu data de la care se solicita a tribuirea numarului EORI. asa cum rezulta din certificatul de inregistrare eliberat de of iciul registrului comertului. daca este cazul. 10. precum si datele cu caracter personal inscrise in casetele 1 si 2. 2. Lista documentelor atasate Se inscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaza la cererea d e atribuire a numarului EORI. . asa c um este mentionata in documentul de constituire.se inscrie data stabilirii sediului social la adresa indicata. Solicit nr. ce va fi atribut de Autoritatea Nationala a Vamilor. In caseta "Val abilitate": . prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI. 5. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful