CERERE DE ATRIBUIRE A NUMARULUI EORI

Codul principalei activitati economice Se mentioneaza codul prin cipalei activitati economice la nivel de 4 cifre.se completeaza in cazul cererilor de modificare care priv esc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact. 8. se ap lica stampila si se semneaza de catre reprezentantul legal al operatorului econo mic sau de catre reprezentantul desemnat de operatorul economic in relatiile cu autoritatea vamala. precum si data de incetare a valabilitatii numarului E ORI.subcaseta sfarsit . inclusiv identificatorul de tara RO. asa c um este mentionata in documentul de constituire. Solicit nr. mentionat in regist rul intreprinderilor din Romania. Numarul (numerele) de identificare TVA Se inscrie/inscr iu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/atribuite. Nume scurt: Se inscriu initialele denumirii solici tantului. numarul de fax si adresa electronica.* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI. Lista documentelor atasate Se inscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaza la cererea d e atribuire a numarului EORI. Nume complet : Se inscrie denumirea completa a operatorului economic care solicita atribuirea numarului EORI.se inscrie data completarii cererii. Persoana de contact S e mentioneaza numele persoanei de contact. . de referinta solicitant: Se inscrie numar ul de inregistrare a solicitarii din evidentele proprii ale operatorului economi c. de autor itatea/autoritatile fiscala/fiscale din Romania sau din alte state membre UE. 7. Note ex plicative la cerere: 1. adresa si cel putin una dintre urmato arele informatii: numarul de telefon.se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc forma de co nstituire doar in cazul in care se schimba statutul juridic declarat initial in cererea de atribuire a numarului EORI. Data de constituire/data nasterii Se m entioneaza data de constituire a operatorului economic. in scopul publicarii acestora pe in ternet. declarate initial in cererea de atribuire a numarului EORI. asa cum rezulta din certificatul de inregistrare eliberat de of iciul registrului comertului. Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI. functia. 3. . Statutul juridic Se inscrie forma de constituire a operatorului economic. In c aseta "Valabilitate": . Acordul pentru divulgarea numarului EORI s i a datelor cu caracter personal Se bifeaza una dintre casutele care corespund a cordului/refuzului privind publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a n umarului EORI si a datelor cu caracter personal.subcaseta inceput .se completeaza in cazul cererilor de modi ficare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atrib uirea numarului EORI. daca este cazul. prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI. Se inscriu numele si prenumele. . . Numarul (numerele) de identificare atr ibuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte Nu se completeaza. 6. 10.sub caseta inceput .se inscrie data stabilirii sediului social la adresa indicata.subcaseta sfarsit .se inscrie data constituirii in forma declarata. Data: Se inscrie data completarii cererii. In caseta "Valabilitate": . Adresa sediului social /resedinta Se mentioneaza adresa completa a sediului social. In caseta "Val abilitate": . 11. Solicitant Nr. sa fie transm ise Comisiei Europene de autoritatea vamala. 5. EORI pe perioada: Se inscriu data de la care se solicita a tribuirea numarului EORI.subcaseta sf arsit . conform clasificarii statistic e a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (CAEN). daca este cazul. 2. 4. ce va fi atribut de Autoritatea Nationala a Vamilor. 9. Tipul de persoana Se inscrie cifra "2" corespunzatoare persoanelor juridice.subcaseta inceput . precum si datele cu caracter personal inscrise in casetele 1 si 2. 12. Cod identificare unic: Se inscrie codul unic de inregistrare inscris in certi ficatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.