CERERE DE ATRIBUIRE A NUMARULUI EORI

se completeaza in cazul cererilor de modi ficare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atrib uirea numarului EORI. daca este cazul. Note ex plicative la cerere: 1.se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc forma de co nstituire doar in cazul in care se schimba statutul juridic declarat initial in cererea de atribuire a numarului EORI. Nume complet : Se inscrie denumirea completa a operatorului economic care solicita atribuirea numarului EORI.subcaseta sfarsit . In c aseta "Valabilitate": . mentionat in regist rul intreprinderilor din Romania. Se inscriu numele si prenumele.subcaseta sf arsit . Nume scurt: Se inscriu initialele denumirii solici tantului. 4. conform clasificarii statistic e a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (CAEN). in scopul publicarii acestora pe in ternet.* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI. daca este cazul. In caseta "Val abilitate": . sa fie transm ise Comisiei Europene de autoritatea vamala. Data de constituire/data nasterii Se m entioneaza data de constituire a operatorului economic. functia. Solicit nr. Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI. 11. EORI pe perioada: Se inscriu data de la care se solicita a tribuirea numarului EORI. Statutul juridic Se inscrie forma de constituire a operatorului economic. 10. 3. 12. . asa c um este mentionata in documentul de constituire. 6. Tipul de persoana Se inscrie cifra "2" corespunzatoare persoanelor juridice. Codul principalei activitati economice Se mentioneaza codul prin cipalei activitati economice la nivel de 4 cifre. precum si data de incetare a valabilitatii numarului E ORI.se inscrie data constituirii in forma declarata. Numarul (numerele) de identificare TVA Se inscrie/inscr iu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/atribuite.subcaseta sfarsit .subcaseta inceput . Acordul pentru divulgarea numarului EORI s i a datelor cu caracter personal Se bifeaza una dintre casutele care corespund a cordului/refuzului privind publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a n umarului EORI si a datelor cu caracter personal.subcaseta inceput . asa cum rezulta din certificatul de inregistrare eliberat de of iciul registrului comertului. ce va fi atribut de Autoritatea Nationala a Vamilor. se ap lica stampila si se semneaza de catre reprezentantul legal al operatorului econo mic sau de catre reprezentantul desemnat de operatorul economic in relatiile cu autoritatea vamala. inclusiv identificatorul de tara RO. adresa si cel putin una dintre urmato arele informatii: numarul de telefon. prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI. numarul de fax si adresa electronica. . Persoana de contact S e mentioneaza numele persoanei de contact. 2. Solicitant Nr. Adresa sediului social /resedinta Se mentioneaza adresa completa a sediului social. In caseta "Valabilitate": . Numarul (numerele) de identificare atr ibuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte Nu se completeaza. Lista documentelor atasate Se inscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaza la cererea d e atribuire a numarului EORI. 5. .se completeaza in cazul cererilor de modificare care priv esc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact. .sub caseta inceput .se inscrie data stabilirii sediului social la adresa indicata. Cod identificare unic: Se inscrie codul unic de inregistrare inscris in certi ficatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului. 8. precum si datele cu caracter personal inscrise in casetele 1 si 2. 9. de referinta solicitant: Se inscrie numar ul de inregistrare a solicitarii din evidentele proprii ale operatorului economi c. de autor itatea/autoritatile fiscala/fiscale din Romania sau din alte state membre UE.se inscrie data completarii cererii. 7. Data: Se inscrie data completarii cererii. declarate initial in cererea de atribuire a numarului EORI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful