Ionel Teodoreanu La Medeleni Vol.

1 - Hotarul nestatornic

Partea întîi I POTEMKIN ŞI KAMI-MURA Doi ţărani salutară cu o arhaică solemnitate pe viitorul stăpîn al moşiei. Mişcarea vastelor pălării învălui pe Dănuţ cu epicul vînt al gloriei. Se opri în mijlocul şoselei ca un gladiator aclamat în arenă cu călcîiul pe trupul biruitului, avînd drept scut zmeul, drept lance sfoara al cărei fuior îl strîngea în pumnul răpezit îndărăt. ― D-apoi nu te doboară, boierule, namila asta? întrebă unul din ţărani. ― Pe mine?! Dănuţ tocmai isprăvise clasele primare. Era licean în vacanţă. ― Mai bine hai de i-om da boierului o mînă de-ajutor să-l suie, se amestecă în vorbă celălalt ţăran, apropiindu-se de zmeu. ― Da mare-i! se minună el. Cît o fereastră boierească! Dănuţ se simţi mîndru că zmeul e al lui şi umilit că e mai mare decît el. Instinctiv ― cum ocoleşte o femeie măruntă vecinătatea celor înalte ― se îndepărtă grav, măsurînd şoseaua cu pasul. Zmeul rămase arestat între cei doi ţărani. ― Opreşte, boierule, că nu bate vîntul dintr-acolo; întoarce-tenapoi, porunci sfătos unul dintre ei. Dănuţ se codi o clipă, cercetă zările, se încruntă cu demnitate, ca frămîntat de socoteli adînci, de răspunderi... şi se supuse. În goana mare trecu pe lîngă zmeul atent, şi fugi, şi fugi depănînd sfoara între degete. În urma lui mosorul se zbătea ca un guzgan epileptic. ― Daţi-i drumul! răcni el de departe, smucind sfoara din răsputeri. Zmeul căzu în cap, Dănuţ pe spate. Între timp, unul cîte unul, apoi pîlcuri-pîlcuri, copilaşii satului îngrădiră, desculţi şi naivi, evenimentul de pe şosea. ― Lasă, boierule, că ţi-l muştruluiesc eu, îl linişti unul din ţărani, ştergîndu-i straiele de colb cu bătăi delicate, ca pe un patrafir. ― Vezi! Vezi! Dacă nu i-aţi întins coada, suspină întretăiat Dănuţ, abia stăpînindu-şi lacrimile. ― Ia să vezi, boierule, numai să-l iei cu binişoru, ş-ăl vezi că

porneşte! Aşa-i şi calu nărăvaş!... Ia te uită mata!... Ş-ăl tragi... ş-ăl încerci, ş-ăl mai laşi slobod... şi iar tragi hăţu... Ian auzi! Melodică mînie de violoncele, zbîrnîitoarea vîjîia în salturile, tresăltările şi înconvoierile-ncordate ale zmeului însufleţit de viaţa vînturilor străvezii. Cozile se alintau feminin în larg, dezmierdînd puterea vînturilor. ― Hooo-pa!... Dănuţ întinse braţele pe jumătate, într-ajutor celui de sus, c-un gol în piept şi, înfiorat, îşi feri capul. Cu o pornire de balet, fetiţele se mlădiară lin; băieţii se-ncordară, gata să se avînte. Ca un delfin pe valul mării zmeul se dăduse peste cap... şi mîrîind se înţepenise iar la loc, piept în piept cu-ntreg văzduhul... În urmă ondulară cozile, păstrîndu-şi graţia de stele căzătoare. ― Hăi-hăi! chiuiră copiii. Dănuţ clipi, zîmbind. Sfoara curgea repede spre cer. Zmeul se înălţă deasupra satului, mai sus decît dealurile, decît soarele, decît rîndunelele. Copiii îl căutau cu mîna streaşină la ochi, cu degetul celeilalte întins. ― Uite-l, măi! izbucni un băieţel. ― Taci, măi! se răsti la el altul. ― Ci, măi? Ci? ― Sss! se-ncruntară ceilalţi. În tăcerea din nou limpezită, cerul torcea înnăbuşit. Dănuţ pipăi sfoara ca pe tăişul unei săbii, cu vîrful vîrfului degetelor. ― Apucă zdravăn, boierule, că ţin şi eu... Dănuţ se înghesui în ţăran, apucă sfoara şi, pătruns de adîncimea bulboanei de sus, îşi trase o mînă de pe sfoară. Dibuind cu ea îndărăt, apucă braţul omului. Mîna de pe braţ strîngea din răsputeri; cea de pe sfoară, uşurel. ― Ţine bine, boierule, nu-ţi fie frică!... Pune amîndouă mînile, voiniceşte! Cu o pornire duşmănoasă, Dănuţ se opinti şi trase, încreţindu-şi faţa. Cerul nu se desfundă... În mînile lui, atletică, sfoara vibra, umplîndu-i muşchii de bărbăţie... Ochii îi străluciră îmbătaţi. ― De-acum poţi pleca. ― Rămîi sănătos, boierule! glumi cu seriozitate ţăranul, prefăcînduse că pleacă. Sfoara-i izbucni din mînă. ― Stai! Stai! Nu mă lăsa! Scapă-mă! ţipă Dănuţ, îmbrîncit, tîrît, răscolit de panica unui înec în văzduh. ― Iaca aici-s! Din urmă răsună un trap jucăuş... ― Vă pofteşte coniţa de grabă la curte. ― De ce? se răsti Dănuţ către omul de pe bihuncă. ― Mergem la gară, boierule, că-i vremea! răspunse omul, abia stăpînind calul.

― Feriţi, măăi! chiuiră copiii, zbughind din calea calului speriat. Colbul se luă la trîntă cu şoseaua... Hora copiilor încercui îndeaproape pe Dănuţ. ― Ce ne facem? întrebă el mîhnit, cu toată nădejdea în ţăran... Îl dăm jos? ― Mai lasă-l bădie!... Nu-l da jos, boierule! se rugară în cor copiii, cînd la ţăran, cînd la Dănuţ. ― Eu zic să-l ducem în ogradă şi să-l legăm. ― Sigur! Sigur! jubilă Dănuţ, mai-mai să sară de gîtul mîntuitorului. În frunte cu Dănuţ, alaiul mărunţilor călăuzi pînă la poarta ogrăzii pasul înalt al zmeului... Ograda se umplu de zarvă: cînii hămăiau, slugile răsăreau din toate părţile. ― Hai, Dănuţ, hai că vine trenul, îl îndemnă din trăsură, gata de plecare, doamna Deleanu, cu mînile pe urechi. ― Stai, mamă, nu vezi că am treabă! răspunse Dănuţ, trăgînd de sfoara zmeului priponit, ca spre încercare. ― Gata, boierule! De-acuma nu mai scapă, că doar îl ţine un stejar! ― Ai isprăvit, Dănuţ? ― Bine, da` cine-l păzeşte? se îngrijoră el. ― Noi! Noi! protestă poarta înflorită cu copii. ― Ba eu! hotărî apăsat un băieţaş mai răsărit, îngroşîndu-şi glasul. Înfruntînd dulăii, intră în ogradă şi se înfipse lîngă stejarul încolăcit de sfoara zmeului. ― Cum îţi zice ţie? îl cercetă bănuitor Dănuţ. ― A Marandei, să trăiţi, răsună marţial răspunsul. ― Şi mai cum, băietele? întrebă cu blîndeţă doamna Deleanu, scoborînd pe scara trăsurii. ― Gheorghiţă, sărut mîna! ― Şi nu ţi-i teamă c-or să te mănînce cînii? ― Ehei!... ― Măi Gheorghiţă, să nu te mişti de-aici! porunci Dănuţ. ― Ecoutes, mon petit, il faut lui parler gentiment, pas de cette maniere; tiens, donnes-lui des bonbons. (1) ― Na... poftim, retuşă Dănuţ subt privirea doamnei Deleanu. Şi, brusc, îi întinse cutiuţa cu bomboane violete, oferindu-i orăşeneşte. Gheorghiţă şovăi, dar îndemnul cucoanei îl hotărî. Înşfăcă repede cutiuţa. Dănuţ rămase cu capacul, indignat şi nedumerit. Doamna Deleanu începu să rîdă. ― Lasă, Dănuţ, dă-i şi capacul... Poftim şi dumitale pentr-un rachiu, şi-ţi mulţumesc. ― Să trăiască boierul şi să crească mare! se ploconi ţăranul. Trăsura porni. Urcîndu-se în genunchi pe pernă, cu bărbia sprijinită de poclit, Dănuţ privi îndelung, cu melancolică invidie, pe din ce în ce micşoratul Gheorghiţă. La fel priveau copiii, căţăraţi de-a lungul porţii, pe străjerul stejarului cu zmeul.

la îmbinarea aripelor gulerului. dă-i bomboane (fr. Şeful gării. Gheorghiţă a Marandei dezmierdă sfoara întinsă şi sonoră ca o strună. Odăiţa scundă bîzîia ca un 10 mai al muştelor.. Ştia că banda aceea e tainicul funicular cu care urcă şi coboară cuvintele de prin văzduh. pudic. Dănuţ se lăsă tras îndărăt. Dănuţ. Dănuţ se simţi reconstruit. Cochetă impertinenţă ― poruncită de năsucul cîrn copilăreşte ― bereta albă se înclină spre ceafă. funda albastră reînflori cu ancora pe faţă. iar şosetele atîrnau buzate.... şi parcă nu-i venea să creadă. se aşeză la pămînt sprijinindu-se de trunchi. ― Vai de mine! Scuzaţi. Îşi ridică voaleta.. îşi scoase mănuşile. Vai! În ce hal eşti! Costumul elegant de marinar. Aducîndu-şi aminte de batistă. îşi încrucişă braţele pe piept şi începu să privească cerul ca un flăcău îndrăgostit.. micuţul meu. nu aşa. . şi nesocotind bunătăţile din pumnul închis. domnule Şteflea. cam pe-o ureche. blondă. panglicile fluturară marin. În sfîrşit. ― Numai o mireasă-i lipseşte! se minună duios şeful gării. mîna şefului se repezi spre mîna înmănuşată a doamnei Deleanu. îmbrăcat abia de dimineaţă. ― Hai. sărută mănuşa. cu surtucul pe jumătate îmbrăcat. boxa în zadar. răsărind cu o condicuţă subţioară şi cu chipiul roş deasupra pletelor batistei. o traistă vărgată şi.. ― Dănuţ! Dănuţ! Cu resemnare satisfăcută. ― Vine? ― Vine.. vă rog! Ştiţi. Nu-şi lua ochii de la looping-the-loop-ul lent al benzii de hîrtie ciuruită de pe rotiţa telegrafului. decoltînd fruntea în întregime. domnule Şteflea? ― Vai de mine. trebuie să-i vorbeşti frumos. nu te deranja.Te rog. descoperind gleznele mai albe decît pulpele. ― Ia să te văd.... gaura blestemată a celeilalte mîneci. Zărise la orizontul vertiginos al şinelor un punct negru.. avîndu-l pe Dănuţ în faţă. ţine.. dimineaţa de vară între doi castani. Dănuţ se simţi înfrigurat. pe nevăzute. Pe peron aşteptau un buchet de gîşte legate.. şi-o luă de pe cap. încercase naufragiul şoselei. Doamna Deleanu se aşeză pe bancă. coniţă. ― . ― Vine regulat.. ca o problemă de arhitectură.Rămas stăpîn..). Dănuţ. Sandalele fumegau la fiecare mişcare de colbăite ce erau. imediat! gîfîi şeful. Cu o înclinare eroică de om gras. 1 Ascultă. cu pumnul îndărăt. răzbind prin tunelul de alpaca albastră. afară.. ca salvat de la sinucidere. căldurile. ca într-o magazie cu jucării misterioase.

Mai aşteptară.. Olguţa. Poftim! Ce ţi-ai mai uitat? o cercetă.. a treia. atîrnîndu-i de gît.. dînd cu ochii de Dănuţ. şi sărutîndu-i obrajii. ― Pfuuu! izbucni Olguţa.. chefliu. În treacăt. Şopti ceva la urechea Monicăi. Îngrozitor de supărată pe gară. cum sărea şi dimineaţa din pat pe covoraş. ― Vai. ― Marfă. copii. cu mişcări liniştite şi ochi mari de îndrăgostită. clipind şi strîngînd mai tare mîna doamnei Deleanu. gata să glumească.duşmănos ca o gaură de revolver încărcat. Olguţa-i sărută mîna şi se repezi la vizitiu : ― Moş Gheorhge! Moş Gheorghe! Am venit! În urma Olguţei se coborîră bagajele ― trecute pe geam lui Ion ― apoi domnul Deleanu. familiară.. Nici nu se oprise trenul. Monica. luînd-o în braţe. Gestul bucuriei.. doamna Deleanu.... ― Îţi pare bine că ai venit la noi. a treia. în haine de soie-ecrue. mîinile domnului Deleanu scuturau mănuşele spre cei de pe peron. în locul fluturelui după care au azvîrlit-o.. mamă! Nu-l vezi?! Papa! Papa! La fereastra unui compartiment. Bun.. ― Da. îi alunecă pe spate. nu-i a dumneavoastră? ― Ba da! o revendică Olguţa cu tărie. a rămas în compartiment o pălărie de domnişoară. zîmbind subt pălăria lor. pe care copiii vînători de fluturi le găsesc prin iarba crîngurilor. după el. Monica? o întîmpină doamna Deleanu. sosind în goana mare de la cai.. Totu-i în regulă! Ei. Olguţa! vrei să mă îmbolnăveşti? ţipă doamna Deleanu. veselă. nimeni nu-l lua în seamă. marfă. cu ochelari de aur pe vîrful nasului. apăru la fereastra vagonului. La uşa vagonului fluturară pletele întunecate ale Olguţei. unde mi-i pălăria? gîfîi Olguţa. maşina trecu înainte.. frecîndu-şi mînile ca după un proces cîştigat. al enervării şi al spălatului pe mîni era acelaşi la domnul Deleanu. cu panamaua pe ceafă. prinsă cu elastic pe sub bărbie. . Dănuţ se bosumflase. privind şinele nervoase. Pălăria de pai. privind şi respirînd vacanţa. alergînd spre ea. să interpeleze. ― Ei.. marfă. n-am uitat vreun bagaj?.. bravo! Grozav îs de bine dispus! se lumină de-a binelea domnul Deleanu.. ― Mai bine mulţumeşte domnului. nimeni nu se uita la el! Închise ochii şi se făcu nevăzut! ― Mamă.. a treia. Doamna Deleanu surîse părului descoperit: era auriu cum sînt numai pletele de soare. cu boruri rotunde şi panglică neagră. că Olguţa şi sărise de pe scară.... Un cap de bunic. măsurînd-o din cap pînă-n picioare. ― Mă rog.. descifra Dănuţ în gura mare. ― Uite-l pe tata. de-a dreptul de pe ultima treaptă..

Cine merge cu mine în bihuncă? ― Eu! se pripi Dănuţ. interveni domnul Deleanu. ― Bravoo! Galant cavaler! se amestecă. ― Atunci. alungînd de pe obrajii ei paloarea examenelor. Da nu-i dau voie lui ― îl fulgeră cu degetul ― să mă insulte! ― Numai foc îi duduiţa noastră.. cu mînile care ţinuseră sfoara zmeului. Între timp. Buftea poloboc. ― Voi.. Aşa-i.. doamna Deleanu se urcase în trăsură. La auzul jargonului ireproşabil. cioc-poc! apostrofă Olguţa pe Dănuţ. Deşteptat din posomorală şi uitare. Porniră înainte. ― Respectili mele. ― Ba eu! îl înlătură Olguţa. A ghiten Weig. de la fereastra trenului pornit. ferestrele vagonului de-a doua se umplură de capete semite. Care negustor din Iaşi nu fusese sau nu era clientul lui conu Iorgu Deleanu! ― Copii! Copii! Ia. coani Iorgu! răsună un glas de la fereastra vagonului următor. ― Nici nu mai încape vorbă. ― Nu-i adevărat! bătu din picior Olguţa. voi sînteţi nişte fete! le aruncă el cu glasul înecat de indignare. Monica? ― Ba şi eu! protestă Olguţa. Dănuţ măsură pieziş pe sora lui şi. ― Pace vouă! le porunci rîzînd domnul Deleanu. şopti moş Gheorghe. Tu eşti băiat. ― Am să-ţi arăt eu ţie! gesticulă Olguţa. ca ferestrele unei cafenele de pe Ştefan cel Mare.. răzbită de insultă.. cătră omul care-ncărca geamandanele în căruţă. ― Buftea. nu vorbi c-un rău crescut. despărţind la timp pe Dănuţ de pumnul şi piciorul Olguţei. da cu mine nu vine nimeni? ― Eu. ― Lasă. Cele două săptămîni de vacanţă la ţară îi rotunjiseră obrajii.. ― El să meargă în trăsură. ― Bine. stărui încruntat Olguţa. Olguţa. cu zîmbete-n mustăţi şi-n ochi. . o împăcă Monica. cioc-poc. voi haideţi cu mine în bihunca. ― Vus tis di land?.― Pfuuu! pufniră amîndouă. mă rog! îi potoli doamna Deleanu.. împreună cu doamna Deleanu. o pălmui din două părţi. ― Eu am spus întîi! ― Ce-are a face! ― Ba are! ― Nu vorbesc cu tine.. tante Alice.. Dănuţ le ajunse din urmă. se oferi Monica. şi de serviabile salutări. stîrnind astfel o nouă poreclă pe buzele Olguţei. luînd-o de braţ. domnul cel bătrîn. Singura noastră fetiţă e Monica..

ca omul! ― O mînă de-ajutor? ― Dac-aţi vrea! îndrăzni el. Nici nu bătea cu vîrful ghetelor sîrguitor lustruite toaca. dă.― Duduiţă. Şi mînile Monicăi pluteau liniştite pe genunchii împreunaţi.. Numai vîrfurile degetelor se ridicau uneori.. amintindu-şi cum se urcase Olguţa pe capră. ce culoare îţi place ţie mai mult? Ochii fetiţei priviră grav pe doamna Deleanu. în urma trăsurii.. şi îndată-şi duse cu spaimă superstiţioasă mîna la gură. dar repede-şi luă o figură de mucenică. ce atîta grabă? Doar nu eşti preşedinte la Casaţie! ― Să dea Dumnezeu s-ajungă! dori din adîncul inimii domnul Şteflea.. şi iar se lăsau..Fiindcă de-a dreapta şi de-a stînga drumului se legănau lanuri de culoarea soarelui. de parcă toate pozele Scufiţei Roşii din cărţile de basme porniseră însufleţite. pentru moartea bunicii. mînă cît poţi. ― Stai. "Ce bine-i stă în negru!" gîndi doamna Deleanu. eu îs persecutată: ştiu eu! Şi smulgînd biciul din teaca lui. se spovedi el modest. Lasă.. pe care copilăria ei o îmbrăcase acum pentru ultima oară. Mmdă!. Un nod amar i se urcă în gît. Să nu cumva să ne ajungă! Auzi. ― Hai. zvîcni Olguţa cu neastîmpăr între picioarele lui.. ― Stai binişor... Neastîmpărul şi mînia clocoteau în sufletul lui Dănuţ.. deopotrivă şi-n copitele calului rămas pe loc. urcîndu-se pe capră. îi şopti moş Gheorghe. alături de mama lui: să poată plînge şi să fie consolat. . cînd umbrite ― fiindcă pe-alocuri salungau atîţia maci.. ― Monica. ― Du-te cu bihunca! Mie nu-mi trebuie!. cînd luminate. în geamandanul ei de pe scăunaş. Rochia neagră. Locul era ocupat de Monica!... moş Gheorghe? ― Vă salut cu respect... coane Iorgule! ― Hei! ce mai faci.. Monica avea abia zece ani şi purtase de trei ori haina de doliu. Dănuţ dădu pinteni roţilor bihuncii. încălecat pe bihunca..... papa. duduiţă. fiindcă de acum înainte nu mai avea pe nimeni. Dănuţ se muiase: trăsura nu se mai vedea... i-o făcuse doamna Deleanu. Olguţa se însemnă. frate... şi iar tresăreau răsfirîndu-se. Atîta obidă se abătu asupra lui. încît subt pleoapele închise închipuirea-i dădu buzna în trăsură. ― Ai ajuns cu vreun proces pe-acolo? ― Chiar pîn-acolo nu. ― Ei! Om vorbi altădată. şfichiui caii. Picioarele Monicăi nu ajungeau pînă la podeaua trăsurii. iute. te rog. că ne răstoarnă! ― Moş Gheorghe..... lasă! se prefăcu ea că suspină.. domnule Şteflea? Tot voinic?! Tot vesel?! ― Vă mulţumesc! Cu slujba. Numai la Curtea de apel. Totuşi. rumenind cîmpiile. atîrnau... hai cu moşu pe capră.. nu şi le legăna.. . lăsînd albe paginile..

Obrajii i se împurpurară. ". Cîmpiile zvoneau de rîsetele glasurilor mici... ― Da acuma de ce nu tragi? Moşneagul ridică din umeri... îşi plecă genele negre pe ochii de miere brună. şopti Monica. c-un fior în spate. imitîndu-l. ― Iartă-mă tante Alice. ― Nu mai tragi din lulea. n-am să mai fac!. Ba trag eu. murmurîndu-i descîntecul cu vorbe dulci.. lacrimi mari îi alunecară de-a lungul feţei. Ochii mici se micşorară sclipitori. Cuprinzînd c-o mînă hăţurile încrustate cu mînile Olguţei. pînă-n inima pămîntului. Cum să tragă? Palmele lui negre şi bătătorite învăluiau. dar simţise numai spaima lui Făt-Frumos!." Dănuţ deschise ochii. De astă-vară făgăduise Olguţa moşului un pac di titiun. toate le ştie!. pumnişorii albi încleştaţi pe hăţuri. şi nu uitase! Pacul era o cutie de tablă. pentru durerile copiilor şi-ale îndrăgostiţilor. întorcînd spre el coada ochilor negri ca două capete de rîndunici ieşite din cuib. bătînd în tact cu inima lui. Olguţa n-avea bunici. Îmi place albastrul. îmbrăcînd cu-albastrul cerului unde era bunica blondul holdelor unde-ncepea vacanţa. Ş-apoi. Se prefăcuse el în zmeu. dacă Făt-Frumos ar .. ― Cumpără moşu`! ― Moş Gheorghe. ― Bată-te norocul să te bată! ― N-ai titiun? îl cercetă Olguţa. şoseaua viscolea-ndărăt. binişor. Lumina soarelui adînc se dăruia pămîntului. Mînuţile ei strînseră rochiţa ca pe o păpuşă primejduită. scoase o garofiţă sălbatecă şi. dar zmeul s-apropia ca gîndul şi Făt-Frumos simţea în spate. înfipse în pletele întunecate ale fetiţei roşul luceafăr al dedeochiului. tremurară zburlite.. Eu. ca două coji de nucă miezurile fragede.Se făcuse noaptea neagră ca iadul. de cu toamnă. cînd zmeul se năpusti năprasnic în urma fugarilor. cînd am vreme! Toate cu rînduiala lor..... moş Gheorghe! îl dojeni ea cu seriozitate. pui mic. ― Da caii cine să-i mîie. Dănuţ închise ochii. începu Olguţa cu sfială. Fugea calul lui Făt-Frumos ca vîntul. moş Gheorghe? ― Duduiţa moşului. cu tutun de lux cumpărată de Olguţa din banii ei. musteţile-mproşcate-a neastîmpăr. ocrotitoare. ţi-am adus un pac di titiun.. Vezi că m-am ţinut de cuvînt... ― Pui mic..Prinzînd privirea îndreptată asupra rochiţei de doliu. Subt roţile bihuncei. duduiţa moşului? ― Cine?!. clătină din cap moşneagul. scotoci cu cealaltă în buzunarul de la piept. şi păstrată în dulăpiorul ei un an întreg. Chipul vioi şi ghiduş al moşneagului se încruntă de înduioşare.. Dănuţ n-auzea decît tictacul mat al copitelor. n-am vrut să te supăr! Îi luă capul mîhnit pe genunchi...

. fiindcă-l luase de urechi şi-l pusese la colţ. Cînd le povestise moş Gheorghe povestea lui Ivan Turbincă. în ochi. Cu dinţii strînşi. boierule. ― Papa. moş Gheorghe! Olguţa se înroşise de necaz. duduiţa moşului! ― Dă-mi-o.. chiar peste tata şi mama.. pe tata ori general.. Mai tîrziu. Să fi vrut el. Fluturîndu-şi panglicele. cine-ar mai fi urmărit-o pe Olguţa?. Domnul Deleanu ţinea hăţurile. . Dănuţ îşi pipăise fruntea. Zîmbind copilăreşte. Ioane. c-un zîmbet pentru el.. se ascundea ceva. cît rău n-ar fi putut face! Noroc că era milos! Dănuţ era mîndru cu spaimă de puterile ascunse-n el. ― Ce-i? ― Opriţi... N-avea decît să-nchidă ochii. şi Ion. în adîncul lor. Pe mama o făcea împărăteasă. care-şi răsucea ţigara. nu erau decît Dănuţ prefăcut în ei toţi. opriţi. Şi cum să-l fi mînat! Şi bihunca şi calul şi hăţurile. în rostogolul roţilor. care-l ţinea pe Dănuţ să nu cadă. Şi nimeni nu ştia că numai el o are.. ca pe un dar. Iar te grăbeşti? Măi. alarmat de presimţirea unui nou popas. întinzînd braţele alene. Dănuţ simţi deodată vîntul şi soarele în părul lui. Acolo era turbinca lui Ivan. posomorît. şi. grăbit.. Dănuţ se putea preface-n oricine. Subt pleoapele lui Dănuţ. ca un cuier ocupat. privind-o în înecul ciudat al oglinzii. cu ochii femeilor neînţelese de bărbaţii lor. lăsîndu-l fără cap. fiindcă nimeni ― nici Olguţa ― n-avea turbincă. Ion sări după ea.fi tăiat capul zmeului. o înviase la loc. ― Hoăăă! căscă el zgomotos.. moş Gheorghe! ― De unde s-o iau? ― Dă-mi-o. Dănuţ tăcuse. bereta se rostogolea pe jos. cînd închide ochii.. nici doctorul care-l ştia pe de rost înlăuntru şi-n afară. Olguţa ceruse moşului o turbincă la fel cu a lui Ivan. ca un somn cu visuri. suferise. Dănuţ porni din nou la drum. la lumina lumînării. în tictacul mat al copitelor... O dezmierdase chiar... Închizînd ochii Dănuţ o omorîse. ― Ţine hăţul.. în care încăpea tot iadul şi tot pămîntul. cu fruntea încordată. nu pornim? întrebă Dănuţ. căci dacă murea mama cine l-ar fi iertat! Nimeni nu bănuia tainele lui Dănuţ. Uite şi pentru tine. ori mare sfetnic. măi! Stai să-nvîrt o ţigară. domnul Deleanu îi înfundă panamaua în capul lui Dănuţ.. cu ochii închişi. călare pe bihuncă. de acolo de unde vin lacrimile. de la spate. a căzut pălăria conaşului. Dănuţ se iuţea după Olguţa.. dar nu i-ar fi trecut prin minte că nu mîna el calul. Odată se mîniase pe mama lui. ori o trimetea la bucătărie.. oriunde. şi se uită la tatăl lui.. pe Olguţa ori copil de casă.. cum închidea ochii era mai mare peste toţi. Dănuţ ridică panamaua.. putea fi oricînd. şi-n orice. matale ţi-aş da-o. Mult se bucurase Dănuţ. ― Dac-aş fi Sîn-Petru.

în haină albă. cu cozile pe spate. uite romaniţe! recunoscu Monica florile călcate în picioare prin ograda şcolilor. zîmbi Monica. Caii dădeau din cap blajin. moş Gheorghe?! întrebă Olguţa făcînd întocmai. îmi pare că vrei să-ţi dai leafa pe mîna dentiştilor! îl dojeni în şagă doamna Deleanu.. Romaniţele rîdeau în soare.. ― Ei. murmură Monica silabele tremurătoare de soare ca un vers uitat de albine pe buzele copiilor. tante Alice? ― Sînziene! ― Şi acelea? ― Sîngele-voinicului! ― Şi acelea? ― Condurul-doamnei! ― . Moş Gheorghe scoase din buzunar o punguliţă de hîrtie. şi ele în vacanţă. ― Caii.Sînziene.. Parcă matale nu-ţi .. ţinînd într-o mînă inelul cu cheile cele grele care deschid porţile cerului. protestă Olguţa... Monica? ― Nu.. cuconiţă... la asta nu m-am gîndit. are moşul ceva! ― Ia să văd! îl rugă Olguţa cu glas scăzut.. Drumul de foşnete şi de miresme ducea spre cerul apropiat ― cu părul auriu.. cu mînile împreunate ― pe Monica. ― Acele ce-s. să te rumenească soarele. tante Alice! ― Pui mic!. rochiţele umede de rouă.. acolo unde drumul se împreună cu albastrul.. sfîntul Petre surîzînd. ― Tante Alice. ― Cine face-aşa. urcînd la pas suişul. ― Iaca.. tropăind pe capră... Tăcură.. Uguiau nevăzuţi în jurul trăsurii. ― Vrei să-mi spui ceva.. moş Gheorghe.. respirînd adînc. la uscat. De cînd aştepta moş Gheorghe vorba asta! ― Sss! şopti el la urechea Olguţei. ― Ce ai acolo. Rîndunelele-şi lăsaseră în iarbă. se întristă moşneagul. dulci hulubi. au băut multă apă. ― Tante Alice! ― Ce-i Monica? ― Nimic. Scoate-ţi pălăria.. ― Ia nişte zahăr de gheaţă.. Putea să răsară. să mănînce copiii zahăr. moş Gheorghe? se frămîntă Olguţa.― Uu-uu! uu-uu! uu-uu!.. ― Lasă. cu obrajii palizi. tante Alice. Pîlpîiau fluturaşi albaştri. Monica dezmierdă mîna doamnei Deleanu. duduiţa moşului. ― Aşa! au broaşte-n burtă. ― Monica! Avem zahăr de gheaţă! strigă Olguţa. ― Ce are moşu?? ― Roşcove! porunci Olguţa. oftă el melancolic. ― Mi-i foame. E frumos.

Olguţa nu-l uitase: cu de-a sila îi vîrîse în gură o bucată de zahăr. privind aiurea. chiui Olguţa. şi pe cei de la bihuncă.. ― Lasă s-ajungem! Îţi pregăteşte moşu. ronţăia încetişor. Olguţa se răsuci.... . Aşa era. întrecerea începu vioaie.Dacă mi-i da dinţii la loc oi mînca şi eu. ― S-apropie? ― Parcă da.dădeam tot aşa cînd erai mică!. moş Gheorghe o furişase în buzunar.. ― Moş Gheorghe.. Începu praznicul: Olguţa. ca pe un dar de preţ. şi iar începea.. Totuşi. cuconiţă! Cum o vrea duduiţa! Olguţa sfărîmă ceţoasele diamante înşirate pe sfoară. ― Moş Gheorghe. Era mult de-atunci. ca în plină vijelie. caii de la trăsură nechezară războinic. N-am mai mîncat de cînd! Ştii. moş Gheorghe? ― Aud eu! ― Şi cumpărăm? ― Cumpărăm. Moş Gheorghe îşi smulgea musteţile zîmbind. Monica.. ― S-apropie? ― Parcă... se încruntă şi puse mîna pe bici. ştia şi Olguţa de la el. ― S-apropie? tună Olguţa. Doamna Deleanu zîmbi.... Şi opt copite bătură toba luptelor.. şi cînd surugii învîrteau harapnice intrînd cu oiştea-naintaşilor la porţi. Hai să le facem compot. cum ştie el.. Doamna Deleanu sugea neîndemînatec. moş Gheorghe! N-ai să mănînci roşcove?. moş Gheorghe? ― Dă. ştii. biciul şuieră o vorbă de şarpe. ― Hii-hiii!. Monica! o îndemnă Olguţa. şoricelul moşului! ― Vai. înghimpîndu-se în colţurile sloiului vanilat. cum nu! ― Şi mîncăm.. grozav mi-i de poftă de un castravete crud. scuturînd coamele grele. Moş Gheorghe zîmbi numai. cumpărăm şi roşcove de la crîşmă. luînd biciul din mîna lui moş Gheorghe. gîndindu-se la vacanţele de odinioară. cu mare băgare de samă.. ridicînd capul pe deasupra poclitului. în gura mare. cînd boierii erau năprasnici la mînie şi la veselie. şi pe cei de la trăsură... fluturînd cozile lungi. pe capră. cu sare şi chiper! ronţăi Olguţa. ca să zîmbească inima boierilor de ţipetele jupîniţelor. ― Moş Gheorghe! Nu mă lăsa! Ne-ajung! Mult iubea moş Gheorghe caii. şovăi răspunsul.. Un nechezat vesti din urmă apropierea bihuncei. ― Dar acuma îmi mai dai. Monica îngenunchie pe perne. Şi ea. în trăsură. Moş Gheorghe îşi mai aducea aminte. privi. ca odinioară. sfărma. la cofetărie n-au roşcove! Auzi. ― . ― Uită-te-napoi. sugea şi înghiţea. caii lungiră trapul.. se temu Monica..

senin. mireasma sulfinei îi învălui. Caii porniră. suflările lor alergau încă. Hăinuţa neagră.. Ocolind trăsura pe dindărăt. ― Tante Alice! Trăsura n-are număr! ― Sigur că n-are! Trăsurile de casă n-au număr. Ielele străvezii ale arşiţei umpleau zările de jocuri fără trupuri. o potoli doamna Deleanu. ― Uite. ca întîmpinată de un gînd rău. da! Fugiţi dumneavoastră cît vreţi! Noi nu omorîm caii. fulguind uşor pe capetele din trăsură. trăsura oprită! În mintea ei de copil necăjit.. Ajutorată de Monica. albine credincioase urmăriră colibioara de sulfină. gata s-o întreacă. ca o piatră ucigătoare din urmă. copii! Ho-ho.. le aruncă Olguţa.. Olguţa răsucea biciul. ― Grăbiţi... şi pe obraji culori de cîmp. mărinimia milei. băieţi! Bihunca se ducea dusă ca o săniuţă cu roţi prin pulberi.. toate trăsurile mergeau spre cimitir. bucuroasă. Caii opriţi gîfîiau din greu. doamna Deleanu orîndui în poclit mănunchiurile de sulfină. Monica se opri deodată. urmărind fumul bihuncei pe şosea. să se urce în stînga. sclipeau steluţe aromate. aducînd în braţe mănunchiul verde plin de galbene scîntei. bihunca răsări în rînd cu trăsura.. Monica? ― Mai e mult pînă acasă? ― Acuşi ajungem! ― Vai! . Cu trupul lung şi zvelt de libelulă. ― N-ai număr! şopti Monica trăsurii şi-o bătu cu mînuţa. ― Da. ― Lasă că pornim îndată. Dănuţ. copii! Grăbiţi: mi-i o foame grozavă! Şi-o sete! le vorbi din goană domnul Deleanu.. culese o dată cu sulfina şi cu albăstrelele din păr. încordîndu-şi coada ochiului. ― Moş Gheorghe. ― Tante Alice! ― Ce-i. Şi deodată. răsfirînd şuviţele. ― Nu mai pot! Mor de sete! răsuflă Olguţa răsturnînd în trăsură braţul de sulfină smulsă voiniceşte. îngîndurată. opreşte! hotărî în şoaptă Olguţa. Multă vreme. de îngeri trişti şi blînzi. tante Alice! răsări şi Monica. "Ce bine-i să fii bărbat!" gîndi Dănuţ respirînd cu nesaţ aroma de tutun desprinsă din haina tatălui său. ca o melancolie de fîn cosit în toamna soarelui de sus. se uita drept înainte. ― Ho-ho.. În soare. ştergîndu-i cu batista focul obrajilor năduşiţi.― Da-da ! se-nspăimîntă Monica.. Astfel arăta Olguţei dispreţul lui şi totodată putea să-i şi zărească înfrîngerea prelungă.. zbuciumîndu-i pe loc. respirînd cu convingere duhoarea de tutun mîinilor şi a suflării lui Ion de la spate. toate trăsurile oprite aşteptau pornirea convoiului. Cei din trăsură se ridicaseră în picioare.

. În el aşteptau portretul bunicei şi o păpuşă îmbrăcată în negru. tante Alice! Sigur că-i părea bine! Şi totuşi. ― Aici-i baba! Da bine c-aţi venit odată. În freamătul de viţă verde al pridvorului. ― Bat cînii! ― Ei! Cînii! Sus. ce s-aude? întrebă Olguţa. Unde eşti. Risipa albă a caselor ogrăzii. moş Gheorghe! ― Bată-l să-l bată! Zmăul lui conaşu Dănuţ. ― Lasă. ― Moş Gheorghe. Sforăind.. aşezată în sofragerie la masă.. şi-ar .. Deun marinar! De-un amiral avînd pe buze zîmbetul aceluia care primi spada înfrîntului Napoleon. zorelele multicolore căscau fraged. mînca frumos cum o învăţase bunica: cu şerveţelul agăţat de pieptarul rochiţei. bătu-i-ar norocii să-i bată! Un cerşaf ud prins cu ţinte de colţurile ferestrei deschise se bomba lin şi iar venea la loc. fără să-şi întindă coatele pe masă. fără să atingă cu degetul nici şifoniera. că-ţi face moşu unu mai frumos! ― Nu-mi trebuie! Caii se opriră şi. după ce-şi sclipise în oglinda ovală a şifonierei de mahon. rîzînd în hopurile pîntecului şi-n căscatul ştirb al gurii..― Îţi pare rău. pe un scaun cu două perne dedesubt. parcă ar fi vrut să nu se mai coboare niciodată din trăsura fără număr şi cu sulfină în poclit: trăsura vacanţei. cu gura închisă. babo? La glasul ei. să vadă noua locuinţă a Monicăi. Monica? ― Nuuu. pe subt vîjîitul zmeului străjuit de un stejar şi de un marinar mărunt. trecură pragul porţii la trap. răsări ca o luminoasă mănăstire fără turle şi călugări în ochii Monicăi. pre-făcînd căldura care moleşea caisele livezii în răcorită boare. Intrase Anica în goană desculţă. cu braţele deschise cuprinzînd ograda toată ― coborî pe scări bucătăreasa. cu cea din mijloc largă şi adîncă şi stăpînă peste toate. Dacă ar fi intrat bunica în odaia fetiţelor şi-ar fi pus ochelarii şi. cercetînd cerul cu mîna adusă deasupra ochilor. Acum geamandanul cu iniţialele bunicei era singur.. lăsînd pe scaun geamandanul uşurel al Monicăi şi ieşise trîntind uşa.. smucind de hamuri. nici cele două dulăpioare de lîngă paturile de nuc. ― Mi-i foame! ţipă Olguţa cu mînie. Monica. surîsul de ţigancă tînără. cu chip şi trup enorm de eunuc ― broboadă albă şi pestelcă albă.. În odăiţa fetiţelor nu era nimeni. nici muşte. ţinîndu-se dreaptă. ― Aha! mormăi Olguţa. ar fi văzut că pic de colb nu-i nicăieri. caii se opriră la scară. că-mi ard puii pe frigare.

ar fi simţit mirosul de podele ceruite îmbinîndu-se cu aroma de răcoare păstrată doar în tihna caselor bătrîne unde iernează mere şi gutăi şi ar fi clătinat din cap cu bunătate şi cu duioşie. daţi-mi voie să-mi scot haina. ştergîndu-şi-i. ― Copii.. Dănuţ se înroşi. Teroarea comparaţiilor cu Monica dăinuia de un an: de cînd Monica şi Olguţa preparau împreună. încetişor. afară. Dănuţ. nu mai pot.. ― Lasă-l te rog să mănînce mai întăi!. clasele primare. şi s-ar fi dus. şi dezvelind un colţ ar fi văzut că aşternutu-i de olandă şi că spălătoreasa-i vrednică.. domnul Deleanu rămase în cămaşă de soie-ecrue. ar fi făcut o cruce la icoana Preacuratei din părete. ar fi ieşit. spre deznădejdea bucătăresei. Poate că pînă atunci vor pricepe "cretinii" ― cretinii erau toţi aceia care contraziceau părerile profesionale ale domnului Deleanu ― că roba dă aripi cuvîntului. O ţinti şi el drept în ochi. De nu. lui Dănuţ. Cine-o mai descoperise şi pe Monica! Olguţa! Fireşte! Ea aducea şi puii de mîţă părăsiţi pe subt garduri. acuma eşti licean! Eşti băiat mare! Poţi judeca.. cu zmeul. Ochii Olguţei îl iscodeau pe subt gene.. Ridicîndu-şi braţele în sus..fi oftat cu uşurare. rostind cuvîntul ilegal cu pasiune şi aroganţă. le scutură. Uzurpatoarea! Aliata Olguţei! Blonda!.. de pe atunci cînd avocaţii pledau îmbrăcaţi în robă. se suci.. o alta deasupra încăperii ― şi-ncetişor. Păstrase şi roba cu gîndul că Dănuţ va îmbrăca-o într-o zi ca să pledeze. ― De ce te uiţi la mine? ― Eu? se miră candid Olguţa. Scoţîndu-şi surtucul de soie-ecrue. să-i amintească măcar din dulap. Dănuţ! Iar ţii coatele pe masă!. şi vor reintroduce-o. De la o vreme băgă de samă. fiindcă Monica putea să intre. Şi din nou se dezrobi. cu guler jos şi moale. cu aceeaşi profesoară..... . ― Ei. Asta mai mergea! Dar pe Monica n-o putea mistui. şi că-n dulapul rufelor mai e sulfină şi lavandă ― şi-ar fi acoperit ea cu evlavie colţul descoperit. şi dacă ar mai fi deschis şi şifoniera şi-ar fi văzut păpuşile care aşteptau emoţia fetiţelor premiate la examenul de clasa treia primară şi-ar fi luat bunica ochelarii de pe nas.. Dacă Olguţa ar fi fost băiat!. mînicile alunecară în jos.. de vremurile vechi.. în odaia fetiţelor nu mai era nimeni.. Olguţa nu-l slăbea din ochi. Uite-te la Monica ce frumos mănîncă. Dănuţ demult aştepta prilejul s-o tragă de cozi cum trebuie! "Lasă!" înghiţi el în gînd. Şi-i mai mică decît tine! Olguţa îşi retrase coatele zîmbind. Te faci avocat ca şi tata? Doamna Deleanu ridică din umeri... ca să deştepte pe un consilier adormit ― şi dorea ca şi Dănuţ să gîndească şi să poată spune la fel. Domnul Deleanu îşi iubea profesia "ca pe-o amantă" ― aşa spusese într-o pledoarie la Casaţie. şi s-ar fi aplecat cu multă trudă asupra paturilor neted învelite. Clipi. Scăpărînd o privire cruntă înspre Monica şi Olguţa. Păstrase mişcarea aceasta de mult.

.. unde te duci? Ce. ― De ce. ― Te-aşteaptă. Dănuţ? încheie.... ― Eu nu mă uit la tine! Eu mă uit la Monica! argumentă Olguţa. Cu sîmburele în ea şi cu o viespe proaspăt aterizată. Bucuria jocului cu zmeul în plin soare se umplu de amărăciunea somnului silit. . mamă? ― Fiindcă aşa trebuie! ― Hai cu tata şi te culcă.. Eram să mă-nec! răsuflă Olguţa... ― Ei. mamă? ― Ba te-ai uitat! îşi ieşi din fire Dănuţ. tu! replică el. violent.. Şi mulţumeşte Monicăi! Da. şi?! N-am voie să mă uit? ― Bine! Vom vedea! ― Ba ia te rog să te astîmperi! îl urechi din ochi doamna Deleanu. ― Acum mănîncă-ţi caisele. ― Şi zmeul de afară? scînci Dănuţ. hotărît să facă scandal. căscînd cu poftă. ― Şi tu să te linişteşti! ― Eu nu fac nimic!. doamna Deleanu. toţi îi zăriră rîsul. gîrbov. În sofragerie se făcuse o tăcere solemnă. Dănuţ despică în dinţi o jumătate de caisă şi aşteptă. cealaltă jumătate rămase în farfuria cu caise graţiate de la moarte. da! ― Merci! tremurară sarcastic buzele lui Dănuţ. lăsînd o mînă moartă în mînile Monicăi.. Spune şi mata. ― Dănuţ. Bine! Foarte bine!. Monica? Monica dădu din cap cu putere.. uitîndu-se la Monica. Rîsul se răspîndi ca o horă batjocoritoare în jurul posomorălii lui Dănuţ. ― Să vă fie de bine.. Auzi. ― Poftim la masă. măi băiete! îl consolă domnul Deleanu.. ― Pfuu! se bucură Olguţa cu şervetul la gură. ― Vrei să-l iert. şi porni spre uşă. mă rog ! Domnul Deleanu îşi trecu zadarnic şervetul peste faţă. şi aşteptă să-i treacă nodul din gît. Ia poftim înapoi! ― Nu vreau! îngînă Dănuţ cu jumătate glas. ― Ia. scurt şi energic. Doamna Deleanu zîmbi cu bunătate întîlnind ochii speriaţi şi umezi ai Monicăi aţintiţi asupra ei. du-te şi tu la culcare. Dănuţ se duse. Se ridică de la masă. zvîrlind şervetul.. schimbînd timpul şi împungînd cu degetul.. Dînd din umeri se resemnă şi doamna Deleanu să rîdă.― Da. ca să o poată înghiţi. Eu mă duc să mă culc! ― Dănuţ.. "Lua-l-ar dracu de somn!" blestemă Dănuţ în gînd pe Molohul dupăamiezelor copilăreşti. ai isprăvit? Ne-am ridicat de la masă?.. Atunci poftim la colţ... ― Nu vrei la masă?!..

trudea mîncînd caise. şi medită preocupat. isprăveşte. cu ochii înneguraţi de Salomee.― Ai isprăvit.. Aplecîndu-se asupra mesei. Olguţa zîmbi. Olguţa! Să nu cumva să te prind peafară! ― Dacă spun că vin! ― Bine-bine! Rămînînd singură. Monica? ― Da. uite. păturindu-şi şervetul şi scuturîndu-şi fărâmăturile de pe rochiţă. Încredinţîndu-se că nu se-ntorcea nimeni în sofragerie.. ― Ai adus? ― Am adus. absorbită şi atentă ca şi cum ar fi învăţat o poezie pe de rost. cu cheia în broasca din partea cealaltă.. ― Ba chiar aşa! ― Vai. ― Vin îndată. funde de mătasă.. o reţea cu mingi multicolore şi două paltonaşe pepita.. strîngîndu-şi obrajii cu pumnii. Aşteptă. ― Bun! Ieşi hotărîtă.. Ascultă bine. un creion şi o bucăţică de hîrtie! gesticulă Olguţa cu degetul arătător. se rugă ea. cu capul plecat în farfurie. ― Haidem să-ţi arăt odaia voastră. ― Şi ce-a spus mama? ― A spus să caut la dumneaei în odaie. Profira! Şi vrei să am încredere în tine ― De ce.. Olguţa. duduie? Iaca am adus. scuturînd un şervet. ― Şi tu. Olguţa. tante Alice.. Adă-mi chiar acuma un foarfece.. Odaia lui Dănuţ se învecina primejdios cu odaia fetiţelor. cu foarfece de parcă despicat în mînă. muşcînd dintr-o caisă. apăsat ― scoţînd limba la fiecare cotitură de literă. ― Aşaa! Bun!.. Faţa dinspre odaia fetiţelor purta un cuier. ― Să ştii că te-aştept în odaie. se uită lung la Profira. un cerc tricolor. ― Nu te priveşte! Aşa vreau eu! În aşteptarea Profirei. îşi lăţi coatele. mulţumesc! răspunse Monica. duduie? căută să se dumirească femeia. începu să scrie pe hîrtia elegantă. lătăreţ. Profira îşi întoarse faţa turtită de pansea albă spre Olguţa. Faţa dinspre odaia lui Dănuţ era împodobită în partea de sus cu o . Îţi mulţumesc.. ― Profira. ― La ce. Olguţa trase cu urechea. luată de Profira din cutia de scrisori ― mare. şi eu am căutat şi am adus. Olguţa îşi sprijini bărbia de marginea mesei. ― Amarnic diavol! exclamă admirativ Profira. în care atîrnau pălării de pai. hai-hai. numai patru caise mai am.. întovărăşind substantivele cu cîte o ciocăneală în masă. Punctul de fruntarie era uşa închisă. ― Nu cumva i-ai cerut mamei ce ţi-am spus? se alarmă deodată Olguţa.

În schimb. spunea Olguţa. nu cu ruşii. poreclită Kami-Mura. împodobind totodată chipiul cu ciudate ţesături de aur.. nici nu puteam să fiu. botezată Potemkin. chipiul amiralului rus subt pumnul lui Dănuţ se destupase. Toţi au gălbenare! ţipase Olguţa pentru urechile întregii Japonii. alcătuită astfel: o puşcă Eureka ― culcată pe ţinta ei de carton alb cu cercuri roşii în jurul centrului albastru ― în tovărăşia beţişoarelor isprăvite cu un tampon de gumă lipicioasă. ― Dă.panoplie de postav de biliard. ― Da tu nu eşti Potemkin? o sfidase Dănuţ. ― Nu-i adevărat! ― Să spuie papa.. ― Minţi! ― Mint? Atunci de ce-s galbeni? ― Cum de ce? Fiindcă-s galbeni. încrucişate în X şi o şuierătoare prinsă cu un şnur roşu. decoraţia ― o fundă de la o jartieră de-a doamnei Deleanu ― cusută nemuritor de Profira pe pieptul amiralului japonez. Olguţa proteguia pe ruşi. Iată şi epilogul războiului ruso-japonez în casa Deleanu: ― Acuma ce mai spui? Ai mîncat bătaie! o anunţase Dănuţ pe Olguţa. două săbii de tinichea cu tecile pistruite de rugină şi scofîlcite de duelurile cu Olguţa.. să te baţi cu mine. alta de amiral rus. îmbrăcat în uniformă de amiral japonez. iacătă jurnalele. La masa dată în cinstea ambilor amirali. Pe atunci era la modă războiul ruso-japonez (1). De aceea. Eu îs fată. Doamna Deleanu reconstruise chipiul. Mai jos de panoplie. (1) Războiul ruso-japonez a avut loc în anii 1904―1905 şi s-a sfîrşit cu victoria japonezilor. erau răstignite două uniforme: una de amiral japonez. japonezii tăi au avut noroc. aşa-s japonezii. cu şapcă şi fără pantaloni.. Şi dacă vrei să te baţi. da-s nişte fricoşi. despărţite de o sabie atîrnată vertical ca o coloană vertebrală a războiului. Olguţa îşi avansase chipiul la gradul de pesteamiral şi inaugurase evenimentul destupînd la rîndul ei ― ceva mai calm şi mai metodic decît Dănuţ ― chipiul amiralului japonez. ― Eu? Nici n-am fost. iar Dănuţ îl avansase generos la gradul de peste-peste-amiral: "ceea ce. Dănuţ pe japonezi. domnul Deleanu citise . Şi-n afară de asta. încheiase Olguţa cu fruntea sus. cu şuier bîlbîit şi gust acrişor. ― Ruşii. cu gumă arabică şi cususe trainic fundul cu sfoară. nu eu. Olguţa lipise la loc arhipelagul de carton.. e imposibil". ― Să-ţi spun eu: is galbeni de frică. fusese smulsă cu stofă cu tot şi era păstrată prudent în buzunarul amiralului rămas decorat cu "steaua căptuşelii".. Olguţa! Ce să-ţi fac! Ruşii au mîncat bătaie. să spuie papa. ― Cum? ― Fetele nu fac armată.

Potemkin! Dar e peste-amiral Kami-Mura-i mai puţin! Peste-peste-amiral Kami-Mura-i avansat. În ce hal fără de hal Ţi-e chipiul. Envoi II Japonezi stăpînitori . Dar chipiul e-ntr-un hal Supra-supranatural. Au mai stat ei şi la colţ ― Aveau şi părinţi duşmanii! Ripostând: colţ pentru colţ. Cu toată cenzura mamii. sufragerie Şi prin locuri mai sihastre. Dar Olguţa a pretins Că e fată. nici vasal. Şi că deci nu poate fi Biruită. Envoi (1)I Kami-Mura legendar. Şi Dănuţ a cîştigat. nu băiat. Kami-Mura a învins. Ura! Ura! S-au luptat cît s-au luptat ― Umplînd casa de clemstre ― Prin salon. Vezi proverbul cu căruţa! Buturuga nu-i la ruşi. Fiindcă n-a fost niciodată Autentic amiral. Ocoleşte-o pe Olguţa.următorul comunicat: Potemkin şi Kami-Mura Au pornit dîrji la răzbel Foc şi pară şi oţel.

măturînd foile desprinse subt dulap. 1 Dedicaţie (fr. Pac! pocni săgeata... pac!. atîrnată deasupra patului. foiţe de hîrtie ceruită drept vîntrele. o înarmă cu săgeata gumată şi trase. încît molozul se prăbuşi pe umeri. tanle Alice! Cuprinzînd-o în braţe. Culese cununa. tante Alice! Zărise deasupra şifonierei o tablă de-argint acoperită cu sulfină. ca o fişă de telefon. Chipiul peste-amiralului rus tresări rămînînd cu o gropiţă întunecată în fund. o smulse din cui şi o trînti pe jos.. ― Uite... lung şi gros cît o franzelă. Dănuţ trînti uşa cu atîta putere. Merci.. cu elice. de dincolo de uşă. ― Vezi tu ceva acolo? ― Da. glasul doamnei Deleanu. sus. doamna Deleanu o ridică sus.). Îţi place? Mîna Monicăi îi strînse mîna mai tare.Pe îndepărtata mare. ― Lasă-lasă! dădu el din cap. şi atîrnă restul gloriei în cuierul ei. steag.. Pac!.. Odăiţa lui Dănuţ avea şi flota! Flota de lighean lucrată de moş Gheorghe din coji mari de nucă: chibrituri drept catarg. Dănuţ o desprinse.. În vîrful picioarelor îşi atîrnă puşca la loc... ― Acum să-mi spui.. da ce-i scandalul acesta? Ce faci acolo Dănuţ? Nu dormi?? îl întîmpină. rămînînd lipită de uşă. Asta e odaia voastră. Desprinzînd puşca de pe ţintă..... cu vietăţi de celuloid găunos. Eii!. Şi flota de iaz. ― Ce bine miroase. Flota de băltoace: corăbioare debile încărcate ca arca lui Noe. buzele lui Dănuţ drept vînt şi ale Olguţei drept ciclon. îmbrîncind-o cu piciorul. ― Ei.. Pe uşă rămase un monoclu aburit. ca să mă persecute! Lasă. Monica. clătinîndu-şi buclele castanii. tunuri. La ce bun? Toţi veţi pieri În curînd de gălbenare. Dînd cu ochii de ultima cunună de premiant întîi. cu mişcarea biblică a lui Samson. Se scutură... ― De asta învăţ eu. paralizaţi pe punte.. v-oi arăta eu vouă! clătină el pumnii spre uşa fetiţelor. în care pat vrei să dormi? ...... ― Ai adormit? Dănuţ izbi cu pumnul în pernă şi se întinse pe rug. coşuri şi marinari de tinichea. Dănuţ amuţi. pac!. cumpărată de la "Magasin univeisei" din Bucureşti de moşu Puiu: un singur vas..

. ― Îţi place. cu obrajii încinşi.. îi răspunse cu linişte şi gravitate Monica... tante Alice! intră alarmată Monica. puişor! E o amintire de la părinţii tăi. o împăcă ea dezmierdîndu-i părul.. o dezmierdă doamna Deleanu. Uşa ietacului ei şi uşa odăii fetiţelor. alege-ţi-l tu pe care-l vrei.. Uite: rafturile de sus sînt ale tale. ia-o! o rugă fetiţa. ― Da asta ce-i. Trebuie să fie la moş Gheorghe! Uite. tante Alice! îi oferi Monica. ― Ştiu! şopti Monica. se cutremură Monica. ― N-o găsesc. ― O iubeşti aşa de mult pe tante Alice? ― Da.. tante Alice? ― Las-o pe Olguţa.. Ce cruciuliţă frumoasă! Alături de cheiţa nichelată atîrna o cruce de aramă pe care ardea relieful unei chinuite răstigniri... ― Nu-nu.. Dacă vrei să-l atîrni în părete.... Monica! Ţi-am pus pe măsuţa de noapte portretul bunicei.. sau pe cel dinspre uşă? ― Mi-i totuna.. că vine ea singură.Îţi mulţumesc. ― Ţie pot să ţi-o dau. Am culcat-o. ― Lasă. Doamna Deleanu clipi. ― Tante Alice. ca pe Olguţa şi Dănuţ. cu cheiţa nichelată.Te rog. mi-a dat-o bunica. Da astfel de lucruri nu se dau. ― .. Monica... şi pînă să deschidă geamandanul dibui mult în jurul broaştei. cu sprîncenele ridicate..... cu capul ridicat. ― Lucrurile ţi le-am aşezat în şifonieră.― Olguţa pe care şi l-a ales. scoţîndu-şi lănţucul... e bine aşa. ― Ce-i... Monica?. tante Alice! stărui ea. n-ai găsit o păpuşă în geamandan? ― Ba da! zîmbi doamna Deleanu. erau despărţite de tăcerea unui vast antret.. ― Şi tante Alice te iubeşte pe tine mult de tot. Aşa o am pe Olguţa mai aproape de urechea mea! zîmbi doamna Deleanu... privind în pămînt. ― Oare Olguţa de ce nu mai vine? Ia du-te şi vezi tu. uite. ― Bine.. .. Pe cel dinspre fereastră.. scos de pe piept. Unde-i cheia? ― Poftim.. capătul lănţucului de argint din jurul gîtului.. Vreau eu să ţi-o dau. aşezate faţă-n faţă. de subt pieptarul rochiţei.. Şi cu de-a sila strecură lănţucul în mîna doamnei Deleanu.. îţi dau eu o altă ramă. tante Alice. O ai de la mama? ― Nu ştiu. ― Ş-acuma. tante Alice? ― Foarte mult. hai să desfacem bagajul.... tante Alice. Tante Alice. atunci ţi-l aleg eu pe cel dinspre fereastră. în preajma energiei lacrimilor. Eu ţio păstrez numai. Monica? ― ...

. cu o gheată în mînă.. Olguţa! ― Am făcut ce trebuia să fac! vorbi Olguţa sacadat. ― Mamă. La revedere... Monica.. rochiţa Monicăi descoperi un trup de băieţel mlădiu. Dănuţ deschise turbinca lui Ivan.. Monica!.Şi din penumbra raftului. ― Eu mă duc. ― Foarfecele!!.. Olguţa! Hai scoate-l! ― Să-ţi ajut.. vină-ţi în fire!.. cambrîndu-şi degetul cel mare de la picior. de Olguţa.. ― Bine. Răpegior.. aşa se intră într-o casă de oameni?. sfidînd. iar ai făcut o poznă! ― Spune drept... în pat.. Monica? ― Nu merci.. Sigur! mata mi l-ai dat! se ilumină Olguţa.. ― Văd şi mă bucur. legănîndu-se molatec în tresăltările arcurilor scîrţîitoare.. tante Alice? nu-şi crezu ochilor Monica. ― Şi ce-ai mai făcut...Foarfecele l-am pus la loc. Închizînd ochii. prin vorbe. încheie Olguţa.. Olguţa. luă în braţe un pătuţ în care dormeau două păpuşi cu pălăriile în cap. Cine ţi l-a dat? ― Chiar mata!. ― Drac împeliţat. mărturisirea începută în gînd. privindu-i deodată ochii cu luare-aminte. Lasă ciorapul în pace.. Simţind privirea doamnei Deleanu.. după ce-au săvîrşit singuri fapta.. cu mîna stîngă. Şi cu botinele murdare în pat! Vai! Vai! Vai! ― Nu mai pot! ― Unde-ai fost? ― La moş Gheorghe. ― Olguţa. sărind de pe pat jos. Monica. tante Alice! Pot singură. simţind fericirea vinovaţilor care-şi găsesc din senin un complice la răspundere. mi s-a rupt ciorapul! se bucură Olguţa. ce bine-i în pantaloni! se făli Olguţa. ― Da` Olguţa? se opri fetiţa cu braţele întinse. Dezbracă-te. uşa pocni şi bufni la loc. Alunecînd. Olguţa? o întrebă doamna Deleanu. . ― Nu spun?! Am fost la moş Gheorghe! ― Olguţa.. răpegior. ― Mie. repezită îndărăt. nu umbla cu fleacuri! Aşa se răspunde? ― .. culcă-te odată!. ― Sigur. se acoperi din nou.. Ia hai şi te dezbracă mai bine. plecînd bărbia. ― Ce-i? Ce-i? Olguţa se aruncase de sus. ― Şi ea are la fel! Clanţa descărcă un foc de puşcă. care dormeau de un an.. Ciorapii Olguţei zburară violent. ― Eu!! Olguţa. Uite şi o şifonieră cu rochii pentru păpuşile tale. Monica îşi deschise nasturii rochiţei. cu piept naiv. prin spărtura mereu lărgită de înflorirea lui roză şi ghiduşă... Cu braţele aduse la spate pe deasupra grumazilor. ― Mamă.. Începu să-şi contemple poziţia de scrimă în oglindă.

două arăpoaice cu dinţii ca frişca pe crema de cafea. ucide pe sultan şi pe harapi ― turbanele fug ― şi scapă de la moarte pe Olguţa şi pe Monica. ― Auzi Monica? ― Ce s-aud? ― Mă bat la tălpi.. Sultanul ridică un deget. ― Nici eu. ca Mihai Viteazul. Sultanul face un semn. Monica muşcă dintr-o caisă. Răsare un armăsar care tresaltă şi rînjeşte.... Harapii o înşfacă pe Olguţa.. ce facem? ― Nu dormim?! ― De ce să dormim? ― Aşa vrea tante Alice. Colţii sînt împrumutaţi de la un strigoi!. O sută de mii de harapnice s-abat asupra calului. N-are pe nimeni s-o apere decît pe fratele ei Dănuţ. bătîndu-şi tălpile goale cu palmele. şi porneşte. Monica? ― Nu.. Din odaia fetiţelor s-auzea glasul Olguţei.... în fruntea unei oşti... ― Nu mai încerca.. Nimeni nu vorbeşte... Olguţa căscă a pustiu. Doi colţi lungi ies prin gură rînjind. Dănuţ închise ochii cu mînie! ... Olguţa îşi ridică picioarele în sus.. ― De ce? ― Ştiu eu!. Şi-ntr-adevăr. Parcă ne ştie cineva! Mama doarme. Toţi se închină sultanului..Sultanul stă pe un tron de aur. Harapii înnoadă cozile Monicăi de coada armăsarului. Fă şi tu aşa. ― Tu dormi. ― Monica... ― Monica? ― Ce? ― Nimic. ― Ei. şi! Parcă tu dormi! ― Eu încerc! se scuză Monica.. În fundul turbincei lui Ivan era somnul. stau drepţi ş-aşteaptă cu mîna pe securi. Începu să colinde cu privirea plafonul alb.. negri şi buzaţi..... Numai doi harapi goi. Olguţa şi Monica îngenunchează şi-i sărută mînile. La picioarele tronului se-nşiră mii de turbane aplecate pînă la pămînt.. De-a dreapta şi de-a stînga.. Olguţa dă din picioare şi se strîmbă la sultan.Dănuţ e paşă sau sultan: n-are a face! Capul e înfăşurat într-un turban de subt care răsar două musteţi ca două iatagane şi o păreche de ochi fioroşi....... încît Dănuţ deschise ochii şi se răsuci pe-o coastă.... Sultanul Dănuţ era aşa de înspăimîntător... vine Dănuţ... Aşa! Bine!. Olguţa e spoliată.. El le ia pe şea şi porneşte.. . flutură mari evantalii colorate.. cu părul des şi creţ ca icrele negre. Harapul ridica securea.. Nu-i pasă! Lasă că-i arată el sultanul!.

― Monica. ― Mai întîi să te juri că nu spui.. ― Spune. Îi plăceau bunicei. îi arătam eu lui! ― Tu ştii să te baţi. ai dreptate! reveni Olguţa. ― Eu ştiu foarte bine! ― Şi-ţi place? ― Sigur. am să-ţi spun un secret. Te-a bătut... Şi l-aş răsturna pe Buftea din trăsură. Nimica! El are cu mine. ― Ei. meditînd.. azi-dimineaţă! ― Nu mă ţin!. tu ai muşchi? ― Nu ştiu! ― Eu am! Uite: cînd strîng piciorul!.. Te apucă de ele! ― De ce să mă bat? ― Nu poţi şti! ― Şi cu cine să mă bat? ― Cu Buftea. ― Eu nu spun! se revoltă Monica. ― Ce-i? sări speriată. ― Eu aş vrea să fiu mare.. începu să ţupăie pe podele..numărînd zgrumţurii varufui. ― Monica. se grăbi Olguţa s-o ajungă.... Ce-ai face tu dac-ai fi mare? ― ... Monica. tu ai vrea să fii muscă? ― Muscă? ― Da. Tăcură. Ştii. ― Adevărat! consimţi Monica.. peste rochiţa Monicăi. ― Monica. ― Ce ai tu cu Dănuţ? ― Eu?. ea mi le-mpletea. ca moş Gheorghe!. ― Ascultă. m-aş plimba pe plafon cu capul în jos. muscă! Eu grozav aş vrea...Nu. ― Da.. mişcînd piciorul în aer. cred!..... visă Monica. inspectînd odaia...Nu ştiu! se încurcă Monica.. Nu-i dau eu voie! Olguţa se ridică într-un cot... Olguţa oftă. . Monica.. Dacă nu-l apăra mama. eu nu mai dorm! Sărind jos din pat. ― Da... nu aşa! dădu din cap Olguţa. Monica. aşezîndu-se pe patul Monicăi... de ce nu-ţi tai cozile? ― De ce să le tai?. Vrei să-ţi arăt? ― Nu. ― Eu m-aş face vizitiu. Da` nu-s bune la bătaie. Se aşeză pe scaun. închizînd portiţa sobei. ― Nimic! răspunse iute Olguţa.... asta nu se face! ― M-a bătut? se răsti Olguţa întrebător. ― Şi eu.... ― Monica! ţipă ea deodată. cu intonaţia prezumată a lui Cristofor Columb în faţa Americei. Olguţa?? ― Tu nu ştii?? ― Nu.

― Că n-am să spun la nimeni.. ― .. ― . ― . încercă Olguţa să smulgă suprema făgăduială. se încăpăţînă Monica.. Pe ce te juri? Făcînd ocolul odăii.îi dau voie Olguţei...... repetă Monica dînd din cap. Ai isprăvit? ― Stai. Într-un tîrziu. .. jură-te!.. Începu ea repede.. ― Nu te juri?! ― Nu. Olguţa? ― Spun! Aşteaptă. ― Nu! se îmblînzi Monica.Amin. ― Am făcut. ― . ― ..şi dac-oi spune. bătînd tactul cu degetul arătător.ceea ce are să-mi spuie Olguţa.. repetă Monica. oftă Monica......să spargă capul păpuşei mele Monica. Ridică-te şi vino cu mine. ocolind-o pe Monica....şi dac-oi spune.. ― Ei.. ― Nu! Asta nu! se apără Olguţa. Şi dac-oi spune. ― .. ridicînd din umeri.. ― Te juri? ― Nu mă jur. ― . Mai spune după mine!.să spargă capul păpuşei mele Monica.. Dar trebuie să juri. ― Ei. Spune încă o dată!. ― Spui.... Atunci jură-te pe păpuşa ta. Şi dac-oi spune. aşa nu-i bine.. formulă Olguţa mai departe. indignată.că n-am să spun la nimeni..... mă jur.― Nu te supăra! Te cred.. Începu să se plimbe prin odaie. ― . ― Mă jur pe păpuşa mea Monica..... repetă Monica în silă. ― Stai! se încruntă Olguţa...să-mi moară păpuşa. Monica: fă-mi mie plăcere! Haide. Hai să-ţi spun. vezi? Bravo!.. ― Acum spune: amin! ― ... O duse de mînă pînă la gura sobei. acum să-ţi spun secretul! Tăcu zîmbind. ― Fă-ţi cruce..să-mi moară păpuşa...îi dau voie Olguţei... Monica! ― Bine. spui? ― .. Te rog. Monica? o dezmierdă Olguţa. ― Pe portretul bunicei? întrebă ea cu ochii mari. ochii Olguţei se opriră o clipă deasupra măsuţei de noapte.. ― .. ― Bine! Olguţa se ridică de pe pat. ― ..... Monica zări privirea Olguţei. ― Da n-ai să spui?. eu nu spun.. Da` de ce nu mă crezi? ― Atunci te rog... ― Te-ai supărat.ceea ce are să-mi spuie Olguţa. se aşeză pe marginea patului....

Monica! gesticulă Olguţa c-un deget spadasin. înainte de-a fi băgat de samă. mamă? suspectă Olguţa cuvîntul şi politeţa formulei şi zîmbetul însoţitor. între frunzele mărului domnesc de la geam. mai demult... evaziv... ― Ăsta era secretul?! În umbra răcoroasă a sobei. se urcă lin. fără zgomot de clanţă. ― Doarme. De aceea lui Dănuţ îi plăcea să fie bolnav şi să ţie ochii închişi . şovăi doamna Deleanu.. ― Asta nu-i pentru tine.. "Sfînta lui Sfîntul Ilie". intrînd pe uşă urmată de Profira.... Să nu cumva să spui.. De pildă.ţţ" (încreţind nasul şi scuturînd capul cu o mişcare vioaie) cînd era enervată din pricini mărunte ori din pricini mai grave şi trebuia să se stăpînească.. c-un gest larg. Somnul... cu capete de hîrtie albă... Pleoapele lui pe care le privea cu ochii închişi.. Umblă încet! Profira păşea desculţă ca şi cînd ar fi avut cizme: podelele duduiau. tic-tac. împodobeau haina de mătasă cenuşie a somnului abia isprăvit. însoţit de mîna doamnei Deleanu pînă la cerul copt de soare.. Monica? ― Nu poţi să dormi pe-aşa călduri! hotărî Olguţa.. ― Tic-tac. Copiii. nesocotind porunca de tăcere. Dănuţ îşi stăpîni un zîmbet de superioritate.. sau cînd un musafir fără creştere mînca brînza cu cuţitul. dojenite de un "ţţ" bine cunoscut lui Dănuţ. vorbi pendula din părete... şedeau două gavanoase de dulceaţă. ― Dacă-i cald. îi dădu voie Olguţa. răsucind linguriţa în dulceaţă... ― Ce? Poate nu-ţi place!. ghetele scîrţîiră. plecă ochii la pămînt. Monica se înroşi. ca şi boala îl făceau pe Dănuţ invulnerabil şi răsfăţat de părinţi. ― Mata ai insomnii? ― Ce-i asta "insomnii". ― Nu te-a lăsat să dormi. Mai bine spune drept de ce n-ai dormit? ― Eu n-am insomnii! El are insomnii! aruncă Olguţa noul cuvînt în uşa lui Dănuţ.. mamă dragă! mărturisi Olguţa. cu întortocheate crizanteme portocalii. Storul cu resort nu ţîşni cum avea obicei cînd îl smuncea Dănuţ.. sau fiindcă lampa fila de mult. o porecliseră. cumpănind primejduirea somnului de noapte cu binefacerile somnului de după masă. ― Să-l scol?. bang. tic-tac. care aducea pe tabla chiseaua cu dulceaţă de trandafir. Uşa se deschise blînd.. Doamna Deleanu făcea . ― Aţi dormit bine? le-ntrebă doamna Deleanu. Fiindcă umblau în vîrfuri. scuturate din lumină. Bătuse jumătatea lui cinci. fiindcă nu intra aţa în urechile acului.. care dormea dus. îndreptăţindu-se cu braţele aruncate în sus.― Vai! Olguţa! ― Deschide şi uită-te.

.. ridicată-n vîrfuri.. Ia repede..... îţi vin? o îndemnă întrebător Monica. bombăni Olguţa trîntindu-se din nou pe pat. Isprăvind.. ţupăind. Uite-i. îl ridică.după ce se deştepta. ― Nu vreau nimic! Nu primesc!. ascuns în trupul cald şi fericit ca într-un pod în care atîrnă lenea strugurilor copţi. Olguţa? ― Îndată. ― Îţi dau eu o păreche de ciorapi. aşezîndu-i coirapii la căpătîi. ajutîndu-i ca unui convalescent neîntremat să bea apă din pahar... Nu-i dau voie să umble în lucrurile mele!. încîntată c-a întrecut-o pe Monica. ca pe o enormă boabă de cafea Ceylon prăjită din cale-afară.. Ha-ha!.. între bluză şi-ntre rochiţa ecossaise. Monica îi strînse părul la tîmple cu şuviţele alipite. Dănuţ primea calm răsplata somnului. ― Gata! răsuflă ea. ― Ia uită-te! E bine? ― De ce nu te piepteni în oglindă. Hai. Monica! I-am găsit. păstrînd o clipă în palmele ei capul pieptănat corect. Bluza de mătasă înflori cu roş de mac neastîmpărul văratec al Olguţei. Doamna Deleanu cuprinse cu braţul capul lui Dănuţ... Privindu-se-n oglindă peste umăr. somnorosule! îl îmbie doamna Deleanu. ― Eşti gata. despărţitoare la mijloc. ― Deschide gura mare!.... Dănuţ se întinse şi căscă sincer... scoasă din fire. ― Poate i-a luat Profira să-i cîrpească! ― Am să-i arăt eu ei. curată la faţă.. Olguţa se plecase docil subt mînile Monicăi.. şi sub pernă. Cum?... culegîndu-i buclele de pe frunte. ― Stai. Eu nu-s copil!.. Eu nu mă mişc din pat pînă ce numi dă ciorapii mei!.. da nu-s! se înfurie Olguţa trîntind perna. ― Nu i-ai pus pe scaun? ― I-am pus. începu să clipească..Se uită la mine.. deschizînd ochii de-a binelea. Olguţa? o întrebă Monica îndreptîndu-i cărarea. să nu curgă! Linguriţa plină. Vezi. ― Monica.... leneşule!. nu mi-ai văzut ciorapii? întrebă Olguţa. intră dulce în gura căscată şi ieşi anevoie dintre buzele închise asupră-i. Îşi pălmui părul cu amîndouă mîinile în dreapta şi-n stînga unei cărări alese pe nevăzute. Monica îşi încheia la spate nasturii rochiţei de doliu. ". Doamna Deleanu se aşeză oftînd pe marginea patului. în cuierul uşii. ― Hai scoală.. Prezenţa ei parfumă altfel căldura venită din livadă. căutînd... Merci... Cu-cu. Îşi încheie grabnic centura de lac. aici-s"! ţipă gîndul lui Dănuţ. Olguţa se privi în . nu ţi-ai pus ciorapii. adusă plutitor deasupra paharului cu apă care o oglindea. Olguţa. Genele lui Dănuţ tremurau. Ciorapii zvîrliţi de Olguţa atîrnau peste pălării..

.. potrivindu-şi cu degetul elasticul pălăriei pe subt bărbie...oglindă. Dănuţ întoarse capul într-altă parte.. Monica o urmă cu tartinele în mînă.. ― Ia să vedem care din noi e mai înaltă? ― Ce bine-ţi stă cu bluză roşie! Eşti frumoasă. papa? . ― Atunci. atingîndu-l cu umbrele lor. Monica. întocmai ca şi săptămîna. Muşcă o îmbucătură bună din tartina cu unt. Înainte de a se juca. oftă Monica. ― De ce? ― Fiindcă tu eşti prietena mea. o sîmbătă şi o duminică. zi neagră în calendar după ziua roşie ― bucuria sîmbetei era ocrotită de apropierea unei duminici care-o despărţea de luni. bombîndu-şi pieptul în oglindă. şi se aşeză pe treptele pridvorului calde de soare. De duminică parcă se temea. coborî treptele. ― Sigur. să ştii că azi are să se-ntîmple ceva! ― Nu ştiu! ridică din umeri Monica.. Îi erau mînile flămînde: de cînd aşteptau ele sfoara zmeului! Totuşi. Olguţa! ― Lasă-le-aşa! Haidem! În faţa uşii se răsuci pe loc. Dănuţ era aici. ― Ce-nseamnă asta "laş". Fiecare bucurie avea pentru Dănuţ. ― Tu eşti mai înaltă!. "Laş!" murmură Olguţa pentru sine cuvîntul laş curînd învăţat într-o poezie patriotică şi tălmăcit de tatăl ei. ― Ridică-ţi şosetele. după ce trînti uşa antretului din faţă.. Olguta.. în timpul şcolii. gata să fugă. ― Şi ce pot să fac eu? ― Ba poţi! ― Eu?! ― Sigur! apăsă Olguţa. ― Îţi spun eu! o asigură Olguţa. încetini pasul. "Ştie!" gîndi Olguţa văzîndu-l pe Dănuţ aşezat pe scări. Olguţa. Dănuţ ajunsese să preţuiască mai mult sîmbăta de cît duminica. rugă pe Monica să-i ţie restul şi. ― Ce pot eu? ― Tu trebuie să ţii cu mine. Da eu îs mai voinică! se consolă Olguţa. Duminica. pironită de un gînd. Dănuţ străbătu casa în goană. cu mînile slobode.. Şi aştepta. Dănuţ se bucura că are să se joace. privind-o în ochi.. Sîmbătă era ajunul ei. ― Ascultă. mi-ai făgăduit? ― Da. nemaiîndrăznind să muşte din a ei. Dar pe cînd bucuria duminicii era întotdeauna întristată de apropierea treptată a celei mai urîte zile din săptămînă ― luni... ― Bine. Zmeul era acolo. era vacanţa cea mare a săptămînii. lăţindu-şi umerii.. Trecură pe lîngă Dănuţ. da ce are să se-ntîmple? ― Ceva! se încruntă enigmatic Olguţa.

Bine. duduie! dădu ea cu spaimă din cap. papa? ― De ce? ― . ― Haidem. cînd îmi trăgea mama cu papucul unde ştii tu? îi replicase Olguţa privindu-l pe subt sprîncene. Şi în sfîrşit se lămurise Olguţa că un copil nu poate să fie laş decît între copii.. turbinca lui Ivan era plină de lacrimi.― Cum să-ţi spun eu ţie?.. n-auzi? Doamna Deleanu coborî scările. ― Te-ai lovit. Dănuţ!.. Se aşeză ostenit de durere la rădăcinile stejarului.. Monica. Cu inima în hopuri se repezi înspre stejar.. Pe măsura ce sendepărta de locul zmeului. orb şi zguduit de suspine. vă pofteşte coniţa în casă.. Dănuţ îşi ducea tot mai des mînile la ochi. cu mînile pe sîni. n-avem ce căuta aici. Mai spune-o dată.Şi dacă aş fi dat şi eu? îndrăznise Olguţa cu oarecare codeală şi fără convingere.. ― Nu se poate. începu Anica gîfîind de alergătură. ― Duduie Olguţă. ― Aha! se pregăti Olguţa. Hai şi mănîncă ceva.. îi strigă din capul scărilor doamna Deleanu. Uite. dar că acolo nu trebuie să fie. ― Spune că vin. Răutatea Olguţei o revoltă... tăiată. "Asta pentru palmele de la gară. dacă cineva îţi dă o palmă şi tu nui răspunzi eşti laş! ― Va să zică eu eram laşă. ― . papa. A poruncit . tăiat ca şi sfoara zmeului.. N-ai tu încredere în mama? Dănuţ aştepta un miracol...... ― Mai lasă zmeul. Subt cerul fără Dumnezeu şi fără zmeu.. Dănuţ? De ce stai aşa? ― A! Ăsta era foarfecele Olgutei! Pe doamna Deleanu anumite lacrimi o întristau adînc. Aici-s! înfruntă ea începutul începutului. ― Ai fi fost obraznică. ― Hai cu mama... ― Duduie Olguţă! Duduie Olguţă! dădu alarma în livadă un glas ascuţit. ceva: a! nu sauzea zbîrnîitoarea zmeului. Un început de nelinişte îl cuprinse pe Dănuţ după ce trecură fetiţele. Dănuţ. Dănuţ ceti biletul înfipt în sfoara care atîrna.. ― Dănuţ. papa. Lacrimele de acum ale lui Dănuţ erau dintr-a-celea. Se împiedecă de scară. De data aceasta.. Doamna Deleanu îl luă de după gît înspre casă. şi s-ar fi supărat şi papa! ― N-am înţeles.. ca de pragul unei temniţe. Buftea! Olguţa Deleanu" Sufletul lui Dănuţ căzu. Abia atunci îşi dădu seama că lipsea ceva. de stejar. ― Asta-i altceva! începuse să rîdă domnul Deleanu.

la adăpostul plin de cîntece. Olguţa urcă singură treptele pridvorului.. Du-te şi spune că vin! comandă Olguţa. Ştii. ridică umerii cu revoltă.. ― O aştept.. înainte. ― Am venit. eu mă duc.. ― Iaca mă duc!. asupra acestui substantiv abstract. judec-o! ― Nu! se apără el. ― Olguţa.. Spune ce ai de spus? reîncepu doamna Deleanu. Cu inima grea ca o lacată de biserică pustie. ― Ba te poftesc să stai. de umbră şi de soare al viţei. Domnul Deleanu era avocat într-atîta. Ţţ!.... Domnul Deleanu.. o va chema la el să-i întregească mulţumirea fără chip şi fără glas. că de nu ― Anica plecă ruşinată ochii în pămînt ― să vă aduc pe sus! ― Să pofteşti!.. ― Acuma haidem! Olguţa păşea. ― Poftim. Tribunalul vindictei părinteşti îşi inaugura şedinţele în pridvor. coborîndu-i cu deznădejde. Eu am dreptate. Dănuţ şedea în picioare îndărătul fotoliului de pai împletit. Monica după ea. ― Crezi?! ― Sînt sigură.. Da să veniţi. ― Văd. eu.coniţa să veniţi îndată.. duduie Olguţa! se milogi Anica. ― A spus duduia că vine îndată. răsturnat în fotoliu. în care fierbea judecătoreşte mînia mamei lui. ― Dacă-i aşa. ― Alice. privea în sus. orgolios de Olguţa. Ţigareta de chilimbar cu ţigara neîncepută pîndea de pe masă clipa cînd.. ― Ştiu de ce m-aţi chemat. încît nici pe copii nu-i putea judeca.. adresîndu-se Olguţei. picior peste picior. încrucişîndu-şi braţele. Descoperindu-l pe Dănuţ îndărătul baricadei se încruntă scuturîndu-şi pletele.. cum îi spunea el uneori. ― Atunci să taci din gură.. ― Pfuu! Doamna Deleanu dojeni din ochi pe părintele vinovatei şi. ca o mucenică. Olguţa aşteptă pînă ce pierdu din ochi tulpanul roş al Anicăi.. ca un erou. gîndindu-se cu nerăbdare şi curiozitate la pledoaria Olguţei. nu mă scoate din sărite! . las-o şi pe ea să se apere! ― N-are nevoie! Are destui avocaţi! ― . ştie ea ce-o aşteaptă! vorbi uscat doamna Deleanu. îşi îndeplini Anica însărcinarea cu glas scăzut şi ochi cît mai de căprioară. ― Ştiu. ― Eu tac.Dar trebuie să aibă şi un judecător! stărui cu înţeles ştiut domnul Deleanu.. interveni domnul Deleanu. mai ales pe Olguţa. şi să stai cuviincios.

― Eu?! ― Tu. El m-a lovit întîi. ― Să stau pînă mîne dimineaţă în odaie!. Olguţa se încruntă.― Eu tac. Olguţa intră în casă. Monica? ― Asta-i adevărat.. ― Asta nu. El nu mă persecută fiindcă am dreptate şi fiindcă nu-s băiat. Domnul Deleanu aprinse ţigara. ― . strănutînd. eu mă mut. Olguţa pierduse procesul cu brio.. ― Şi unde. ― Da! Tu. Am văzut şi eu. ― Ia-l! zîmbi Olguţa mefistofelic. la gară.. ― Am ascultat destul. împlîntînd pe ultima roşul răzvrătirii. arătîndu-i cerul.. mamă! scînci Dănuţ.. ― De ce m-ai făcut "Buftea"? ― Fiindcă eşti.. Iertare nu primesc... Domnul Deleanu făcu o pauză savantă.. Mîne dimineaţă să vii să-mi spui faţă de Dănuţ cine are dreptate ― dacă vrei să-ţi mai dau voie să te joci şi să capeţi bomboane. ― Minţi! se revoltă Dănuţ. ― Olguţa. Eu!? sui glasul Olguţei treptele eşafodului. Buftea! ― Să-mi dea zmeul. Lasă-mă pe mine. şi imediat! ― Dacă-i aşa. Rostogoli un colac de fum aromat spre Olguţa. trebuie s-o asculţi pe mama. Ai să te duci la tine în odaie ― unde ai să stai toată ziua ― şi ai să scrii de sută de ori "Eu am dreptate" şi de două sute de ori "Eu n-am dreptate". gata să-şi ia revanşa. ― Vedeţi? triumfă Olguţa.. ― Sigur! Toţi pe mine! ― Olguţa! ― Eu am dreptate! ― Foarte bine. spune tu ce ţi-a făcut? ― Eu am iertat-o! îngînă posomorît şi răguşit Dănuţ.. Dănuţ! îl acoperi doamna Deleanu. Aşa-i.. ― . cu capul sus.Dănut. . ― Te muţi?! ― Mă mut.cînd te roagă tata. mă rog? ― La moş Gheorghe.. ― Ba tu minţi! ― Nu-i adevărat! ― Ba da! ― Tu m-ai insultat! ― Şi tu m-ai lovit! zvîcni Olguţa. sări Olguţa.. Eu am dreptate... dînd răgaz propoziţiei să capete o valoare neatîrnată.

fără mînie. ― Am venit să.. călcînd apăsat pe covorul moale. ― Nu! răspunse Olguţa. Acuma ia-o pe Monica de mînă şi jucaţi-vămpreună. ― Păcat că nu se mai poate! oftă nostalgic domnul Deleanu.. scuturînd scrumul ţigării. dezmierdă fruntea impertinent bombată a capului culcat pe speteaza fotoliului.. ― Pot să intru? Bătu din nou. începu domnul Deleanu. glacial. Bătu din nou cu pumnul în uşă. ― Te-ai lovit? sări degrabă doamna Deleanu. răsfirîndu-şi musteţile. Dănuţ. ― Lasă.― Aşa strici tu copiii! ― Alice. chiar acum scriu la "universel". Îngeresc! zîmbi ei cu ochii Olguţei. ― Au! Începu să-şi sugă... ― Şi pe tine ar trebui să te pun la colţ! zîmbi ea blînd. ― Aha! se dumeri Olguţa. plină de mînie. sugătoare. Un picior îi lunecă pe podeaua bine ceruită.. şi un transparent! mai născoci Olguţa.. ― Aşa e! oftă doamna Deleanu. gata să facă la fel. peniţă.. încheietura îndurerată.. ― Ce-i? ― M-am împiedicat! gîfîi Olguţa.. îţi cumpără mama un zmeu mai mare. închizînd uşa cu zgomot. Se îndreptă spre salonaş. corect.. aprobă în şoaptă Monica... fără şovăire. Bătu cu degetul îndoit în uşa ietacului doamnei Deleanu.. Şi se grăbi să dezmierde capul înfrîntului Dănuţ.. de două ori. Dădu buzna în odaie.. pornind spre uşă. reluîndu-şi demnitatea. cu noua suflare. mai-mai s-o trîntească. Din treacăt... Spune drept. cerneală. Făcînduşi vînt. Ietacul era gol. Se îndreptă spre uşa din faţă. precipitat şi violent. Olguţa ieşi din odaia ei. Alice. Se uită crunt la podele ― cu gîndul la Anica...Nu pot să intru? apostrofă ea clanţa piezişă. Buf. ale cărei oglinzi erau podelele ― şi se întoarse îndărăt. Uite. Doamna Deleanu se ridică de pe fotoliu. dacă Olguţa nu-i un drac. îşi dădu drumul pe gheţuşul roşcat. pocniră mînile ei în uşa salonaşului. ― Ce vrei? ― Am venit să cer hîrtie.. Dănuţ luă cu acreală mînuţa timidă a suplinitoarei zmeului şi o smuci spre livadă. ― Bine face tante Alice.. condei. cu mîna pe clanţa din afară. . fără enervare. ― . abia stăpînind o lucire de tainică mîndrie.

Fruntea Olguţei se-ncărcă.şi o peniţă nouă.. ţinînd cu mîna foile cărţii cetită pînă la mijloc.aluminium"! Acum lasă-mă!. Du-te imediat la tata şi spune-i să-ţi dea coli.. ― M-a pedepsit. ― Iar te ţii de drăcii. Olguţa. Olguţa întinse mîna spre calamara de cristal.. Olguţa îşi trecu mîna pe frunte. Olguţa o culese din zbor. Ce mai vrei.― Pentru ce? o întrebă distrat doamna Deleanu... Ia-ţi şi calamara... ― Şi-un transparent. îndoindu-şi ziarul. Doamna Deleanu deschise săltarul birouaşului de lemn de trandafir.. papa! Nu ştii? Punînd calamara pe masă. ― Merci. La zgomotul fetiţii. ― . în palmă. începu să caute cu mişcări de pianistă prin rafturile înguste. cu o atitudine de picolo nemulţumit cu bacşişul căpătat. triumfă Olguţa. spune! ― "Aluminium".. doamna Deleanu servi de portar măriei-sale Pedepsita. m-a trimes mama să-mi dai coli. Scoţînd o plumieră de lac japonez. închizînd cutia cu hîrtia de scrisori. şi vezi să n-o scapi pe jos!. O flacără bombată se desprinse dintr-un bujor roş.. ― Lasă c-o iau eu.. păstrînd peniţa "claps". Olguţa? îşi ieşi din fire doamna Deleanu. ― Atunci să nu scriu? ― Ba te poftesc!. ca pe o servietă.. ― Nu pot scrie cu "claps"! ― Te rog lasă-mă!. Ce-ţi place? Hai. cu foile răscolite.. se oferi galant domnul Deleanu. o prefăcu în punguliţă. papa. ― Papa. o umplu cu suflarea ei şi o pocni de frunte: Poc... ― Pentru ce. ― Haidem în birou. ― Şi de două sute de ori că n-ai dreptate! adăugă doamna Deleanu. şi-l suflă spre viţa pridvorului.. văzînd-o că tot nu pleacă. să-ţi dau coli.. şi porni îndatoritoare . dragu tatii? se interesă domnul Deleanu. Olguţa luă ziarul subt braţ... ― Mai dă-mi una! pretinse Olguţa întinzînd mîna mai departe. doamna Deleanu tresări. cîte vrei! ― Mamă. ― Şi-un transparent. ― Poftim .. ― Poftim încă una. Asta-i "claps" îi explică doamna Deleanu. nu pot să deschid uşa! Trîntindu-şi cartea pe birou. Uite un condei frumos.. ― Ca să scriu de o sută de ori că am dreptate. îndepărtînd şuviţele alunecate.. papa. ― Hîrtie. ― Uf!. N-am hîrtie! răspunse scurt doamna Deleanu. întorcîndu-şi cartea pe dos.. Olguţa culese cu solicitudine scrumul din capătul ţigării.

― . Monica iuţi pasul după el. tu eşti supărat pe mine? ― Nu! De ce? ― Atunci am avut dreptate. şi-nlăuntru plin de bunătăţi pentru. papa? îl iscodi Olguţa. sfărîmînd în dinţi bomboana. Dănuţ! ― Nu.. ― Cum vrei! ― Aşa vreau! ― Eşti supărat pe mine. ― Papa. Olguţa!. ― Nu. Merci. ― Atunci mă duc. Tu joacă-te!. Dănuţ ştia că trebuie să se răzbune. Zarea se răsturnase roşie ca un coş de cireşe pe cer şi pe obraji.. ― Ba să stai! .. Olguţa.. cu condiţia s-o asculţi pe mama şi să n-o superi. grăbind pasul. săracu! îl compătimi Monica.. ― Ştii ce? Hai să ne luăm la-ntrecere. ― Ştiu eu! ― Olguţa.. Dănuţ? ― Nu-i treaba ta! "E supărat.... Monica îl urma privind pe sus.. ― Şi astea din partea mea ― serveşte-te. ― Unde mergem.. nu poţi avea şi tu.. la Monica. ― Bine. lasă pe oamenii mari să ştie. Asta îl revoltă! ― De ce mergi aşa încet? Nu poţi să mergi mai repede? se stropşi el. ― De ce rîzi. Cînd are mama dreptate. papa! Dănuţ intră în livadă. papa. Biroul de stejar..după domnul Deleanu. Îi întinse un cont întreg de hîrtie albă şi un transparent pătat de cerneală. dacă am dreptate! se apără Olguţa. du-te şi scrie ce-a spus mama. Îi oferi cutia plină de verdele primăvăratec al bomboanelor de mintă... Mergeau repede ca subt ameninţarea unei ploi torenţiale cînd n-ai umbrelă. era acoperit cu cărţi de drept. ― Atunci hai să stăm pe iarbă. ― Lasă. dar nu ştia cum să înceapă. ― M-am gîndit la ceva!. ca şi sufletul domnului Deleanu.. aşa cum îşi aduce-acasă un bărbat rnohorît soţia descoperită necredincioasă.. cu mîna Monicăi ferecată în pumnul lui. ― Uite. Adică. asta din partea mamei. copii.... Dănuţ? ― De ce nu-mi răspunzi? ― Nu vrei să vorbeşti cu mine? ― Nu. Parcă începuse să-i mai treacă mînia.

.Că n-am bătut-o!" ― De ce m-a făcut pîrîtor? ţipă el ciudos bătînd din picior... Du-te-acasă şi spune că te-am bătut.. şi scrise titlul pedepsei: "Olguţa are dreptate". se prefăcu la sfîrşit în două şine subţiri.. "... ― . că-ţi arăt eu! Cu o mişcare vijelioasă o apucă de cozi şi smuci. ― Da! bufni Dănuţ. Simţi o înţepătură la deget: dinţişorii Monicăi lăsaseră o cununiţă urzicătoare. încît linia. fiindcă în livadă. Am fost un prost". În loc să ţin cu Olguţa. ― Să nu mai vorbeşti cu mine.Te-ai supărat? începu Dănuţ dezarmat.. O pierdu din ochi.. neştiind cum să bată pe cineva care vorbeşte în loc să lovească şi să ţipe. ce-nseamnă asta? ― Înseamnă! ― Eşti un rău-crescut! ― Vra să zică mă insulţi?. ochii i se înnegriră subt sprîncenele încordate.― Cu sila? ― Da... Trase din nou de cozi cu stîngăcie. Amurgul era roşu. la început plină. Aşa îmi trebuie! suspină Monica ştergîndu-şi ochii cu mîneca.. alb la faţă.. ― Eu nu pîrăsc. O altă Monică o apăra pe cea dinainte. ― Dănuţ. scutură condeiul pe sugătoare. numai caisele mai erau blonde... ca şi cum expresul care le umpluse ar fi .. cum ai pîrît-o pe Olguţa.. după Monica. Olguţa luă cu degetele din gură ultima bomboană de mintă şi o aşeză pe sugătoare. ― Muşti? o ameninţă el cu pumnii.. Monica îşi strînse dinţii. simţi o arsură la deget. ― Nu mă bat c-o fată!. şi ce greu era de-acum înainte să le mai aibă în mîni.. Sublinie titlul cu-atîta energie. Dănuţ făcu un pas îndărăt. Lasă. Lasă cam să-i arăt eu! Blondă! apostrofă Dănuţ o caisă coaptă. Apoi boteză între buze noua peniţă "aluminium" cu gust de aguridă. Dănuţ privi îndelung cozile blonde tresărind pe spatele aplecat al Monicăi. În faţa ochilor şi-a mîinilor Monicăi. oftă el descoperind ce hăţuri minunate puteau fi cozile Monicăi... ― Au! Monica-i dădu drumul. ― Şi zgîrii. văzînd-o că plînge.. o cufundă umezită în cerneală.. ― Vrei să mă baţi? gîfîi ea. mi-a fost milă. Înainte de-a-şi da sama de ce iau scăpat cozile din mîini.. o sfida el mai de departe. ― Cum? Nu-mi dai voie să mă duc? ― Nu-ţi dau. "Mai bine ne-am fi jucat amîndoi de-a caii.

Subt fiecare cuvînt al ultimei afirmaţii însemnă cu vîrful peniţei cîte două ghilemeţe drepte. Bomboana de mintă explodă în dinţi. scăzu şi scrise: "Olguţa n-are dreptate de o sută de ori". Bun! Dar tot mai rămîneau o sută. începu Monica.. şi altele. Condeiul se ridică în aer. a celor o sută de afirmaţii.. eu. Bine! dacă-i aşa. însoţeau virajurile negre ale peniţei. închizîndu-le.. ― Nu cred! scutură ea capul.. Mişcarea îi plăcea. Monica intră în odaie. degetele pocniră lovind vioi podul palmelor. contrazisă de cele două sute de negaţii care-şi aşteptau rîndul în ciubăraşul negru al călimării de cristal. scriind "n-are" într-un cuvînt. uitînd să-şi scoată pălăria. orizontal. Făcuse într-adins o greşeală de ortografie. Luă şi bomboana de mintă punînd-o în gură. "Olguţa are dreptate de o sută de ori. Cu încetul hîrtia se umlpu pînă jos de un joc de ţînţari sinelii. ― Monica. iar îşi suci nasul." Olguţa respiră. Subt ele altele. Olguţa nu era mulţumită. cu mîna la gură. Olguţa lăsă condeiul şi începu să-şi sucească nasul. Virajurile roşii ale limbii. şi de-acolo coborî inspirat asupra unei coli intacte: "Olguţa nare dreptate de două sute de ori". din ce în ce mai răsărită dintre buze. deschizîndu-le.... Vra să zică nimicise o sută de negaţii. Subt ele trase o linie. Parcă scărpina coala. privind podelele. După a zecea afirmaţie. ia uită-te ce-am scris! ― Olguţa. ca pe un plenipotenţiar mut. din ce în ce mai repezi... Olguţa se încruntă. deschizîndu-le. eu te-am trădat. Începu să facă gimnastică suedeză cu degetele. şi altele.deraiat. "Olguţa n-are dreptate de o sută de ori Însă Buftea n-are dreptate de loc.. Olguţa le contemplă cu satisfacţie. Mai muie o dată condeiul în cerneală şi începu să caligrafieze afirmaţia. închizîndu-le.." Privi cu mîndrie sinteza bine caligrafiată şi corect scrisă. Mirosea a cerneală. Iar lăsa condeiul. . ― Cine?! Tu?! ― Da.. Olguţa privi cu milă pe reprezentanta celor două sute de negaţii... privind epitaful pedepsei.. C-un "oac" de castaniete.. Uşa se deschise încetişor. Luă din nou condeiul.

Tu scrii "Olguţa n-are dreptate" de două sute de ori. ― Da. ştie! suspină Monica.. ― Şi ţi-a spus ceva? ― . N-ai văzut ce-am scris?! ― Cum? ai şi scris?! ― Uită-te! ― Aa! Numai atîta ai scris! se linişti Monica. lasă-mă să-ncep. Eu nu mai vorbesc cu Dănuţ. ―De ce? ― Aşa. Ai voie să mergi cu el în livadă! ridică ea cu indiferenţă umerii. . Olguţa? ― Fiindcă n-am ce face!... El ştie că ţii cu mine! o încredinţa ea confidenţial.. ― Da. ― Ce? Nu-ţi place? ― Nu zic că nu!. ― Nuu! Nu m-ai trădat! tăgădui Olguţa Ai ţinut cu mine cînd te-am întrebat.. ştiu eu! ― Sigur. Olguţa. ― Olguţa. ― Ce-aţi făcut atunci? ― .... Ai dreptate..? ― Scriu şi eu cu tine! ― Nu vreau. Numai să nu te bată.. ― Bine! acceptă Olguţa. Eu ţi-am făcut: vezi! Am jurat pentru tine. Aşa am vrut eu să scriu! ―Tante Alice a văzut? ― Aşa vreau eu! se împotrivi Olguţa.Nu. Olguţa.. ― Am fost cu Dănuţ în livadă.Monica oftă..Nu.. Tu eşti prietena mea. ― Ţi-a spus el? ― .. ― Da nu vreau!. fă-mi şi mie o plăcere.. schimbînd tonul.. ― Da vreau eu! ― De ce. ― Da..Am mers. şi eu scriu că am dreptate. Da scriu eu pentru tine. ― Foarte bine! aprobă Olguţa..... ― Şi te-a bătut? ― Nu. ― Ştii ce? ― . ― Tu uită-te! ― Asta nu! ― Atunci pune sugătoarea! ― Tţ! ― Fă şi tu ceva! Hai.. îţi promit că de-acum înainte sînt numai prietena ta. ― Şi eu ce să fac? începu să consimtă Olguţa.

mai rău decît sălbatecii!. Scrie mare de tot "cincizeci". să-mi spui cînd îi ajunge la douăzeci. ― Ţi-e foame. căscă Dănuţ răsturnîndu-se pe divan. ― Vai. din ce în ce mai repede. ― De ce? ― Ai să vezi! . lăsînd-o pe Monica să-i ia condeiul. Poftim batista mea....... ― Ascultă Monica. ― Vezi... ― Vai. ― Scrie la-nceput numărul cincizeci... acordă o scurtă audienţă gavanoaselor.... ― Ce carte să iau? ― Dănuţ!. Începu el săşi vorbească.. Eu te-aştept! Începu să cutreiere odaia în lung şi-n lat. "Ce rău e să fii băiat mare"... Olguţa! ― Fă cum spun ...... controlînd.. Dănuţ. ― La Olguţa?! ― Bine. Se aplecă peste umărul Monicăi. Aşa. ― Atunci cum ştii cît ai scris? ― Ţin minte. Eşti băiat mare!. n-am condei! se tîngui Olguţa. ― Du-te şi tu. Ascultă muzică dacă nu vrei să ceteşti... ― Aha! ― Vrei să pun? ― Nu. mahmur de singurătate. ― Aşa! Douăzeci? ― Da. intrînd în salon. Ia o carte şi ceteşte. Poposi lîngă sobă. ― Mamă. Dănuţ? ― Ştiu eu?. Olguţa! Lasă-mă pe mine! ― Fă cum vrei! oftă Olguţa.― Hai să-ncepem. te rog.. Da n-am ce face! ― De ce nu te joci cu Monica? ― S-a dus la Olguţa.. Nu-şi dădu voie. o batistă.. ― Mamă. dă-mi. deschise portiţa. De ce n-ai batistă? .... "Cînd eşti băiat mare". Mai ai de scris douăzeci de rînduri. tu pui numere la-nceput? ― Nu pun.... ― Monica. ce-avem la masă? întrebă Dănuţ pe doamna Deleanu.. Îl ispiti deodată o împăcare pornită de la el. închise portiţa la loc. şi s-a făcut suta mea. ― Şi tante Alice? ― Nu controlează. Din pricina Olguţei şi-a Monicăi trebuia să-ndure pînă la masă pedeapsa unei sonate de Beethoven.

că nu mai am mult... ― Cine? o luă în primire Olguţa. du-te tu singură. ― Mama are să vadă că funda-i bine făcută şi-are să fie mulţumită.. Olguţa! Ce-are să spună tante Alice! ― Lasă. ştii. ― Isprăveşte. după oarecare codeală jenată. Olguţa făcu sul colile. înflorind din vîrful degetelor funda sulului cu pedeapsa. ― De ce.? ― Fiindcă eu nu ştiu să fac funde. Dănuţ ghemui batista mamei lui în buzunar. "ai părinţi" urmă în gînd Olguţa. Asta nu-i frumos. remarcînd lipsa domnului Deleanu.. ― Coniţa! ― Pe cine? ― Pe dumneavoastră..... cum mi-ai făcut pentru premii. ― Lasă. .. ― . cum ţi-a spus? ― Cum să-mi spună. Olguţa... Eu nu mă duc. Tu ce-ai să faci fără păpuşă? ― Nu!. ― Ascultă. Afară s-aprindea clipa de argint a cerului pe înserate. Monica. ― Ai găsit? ― Da.. mi-a spus ! ― Monica. Sonata lunii începu să cînte-n el pentru amintirile de mai tîrziu.. melancolia umbrelor fără de soare şi de lună. duduie! ― Cum ţi-a spus? ― Spune. duduie?!. le vorbi din uşă Anica. ― Acum fă o fundă frumoasă.. n-am să-i dau voie nevestii mele să cînte la pian".. se impacientă Olguţa. îţi dau ţie păpuşa mea. Să veniţi la masă.. ― Vă pofteşte la masă. silind-o pe Monica să numeroteze cu cîte-un "cincizeci" persuaziv fiecare rînd al cincisprezecelea. Eu am două păpuşi!. peste batista lui. aşa spun eu.. tare eşti şireată! ― Aşa-i cînd..Sonata reîncepu. Da mie nu-mi trebuie păpuşă.. sorbind din ochi funda roşie.. "Cînd oi fi mare. începu Olguţa agitată. clipa cînd nimeni nu îndrăzneşte să aprindă lumînările subt ochii zilei care vede încă. Caută-mi o panglică.. Monica. hotărî el. Ai isprăvit? ― Am isprăvit... ş-atunci are să uite să mai controleze! ― Vai. Olguţa? întrebă Monica. ― Pentru că ţi-am scris asta? dispreţui Monica colile acoperite de parada amăgitoare a literilor.. Olguţa măsluise şi negaţiunile. Şi fiindcă n-o mai asculta. ― Ce? ― Nimic.

― Pentru ce, Olguţa? ― Fiindcă nu m-a poftit pe mine; şi eu am făcut pedeapsa. ― Iar începi, Olguţa? ― Te rog! Eu fac ce trebuie... Du-te şi spune că eu nu vin la masă, fiindcă nu m-a poftit, scandă ea cu mîna şi cu piciorul. ― Şi ce-ai să faci? ― Am s-aştept să mă poftească. ― Tante Alice, m-a rugat Olguţa să te-ntreb dacă poate să vină îa masă? ― Sigur că da... Anica du-te şi o pofteşte. "Al dracului îs fetele!" se mîndri Anica, alergînd din nou îndărăt. Domnul Deleanu îşi întoarse faţa din lumină, zîmbind; recunoscuse retuşarea. Luau masa în pridvor. Ca pentru un început de chef, nevăzuţi, greierii îşi acordau subţire scripcele; broaştele îşi dregeau glasul... ― Am venit. Olguţa întinse sulul ca un pretext pentru fundă. ― Bravo, Olguţa! o lăudă înduplecată doamna Deleanu. Olguţa zîmbi modest şi blazat. ― Ei, acuma, fiindcă eşti o fată cuminte, să ne spui frumos şi drept cine-a avut dreptate: tu sau Dănuţ? Olguţa privi adînc pe domnul Deleanu. ― Mata, mamă dragă. ― La masă, copii, că se răceşte supa! izbucni gălăgios domnul Deleanu de teama unui nou proces. ― Spune drept, Olguţa. Îţi pare rău de ce-ai făcut? o întrebă doamna Deleanu cu polonicul de supă în mînă ― Îmi pare rău... după zmeu, oftă Olguţa. În jurul lămpii cu glob roz, începură să cotească fluturii ca nişte delicate vehicule la ultimul rond aj unei şosele... Faţa de pansea albă cu trup gigantic a Pachiţei visa, ascultînd muzica lingurilor de supă. Mînile ei încrucişate odihneau orizontal pe pîntece. ― Dănuţ, nu sorbi supa. Iar! ― Dănuţ, de ce nu te-nveţi să mănînci frumos!... Monica, arată-i, te rog, cum se mănîncă supa. Cu rumen în obraji, ca o logodnică sărutată în faţa părinţilor, Monica aplecă vîrful lingurii spre buze, insinuînd supa, lin, fără murmur. ― Acum fă şi tu la fel. ― Miauuu... Modulaţia de foame a pisicilor se mlădie veridică în noaptea de vară. ― Cîţţ! se stropşi doamna Deleanu spre întunericul de subt masă, dînd cu piciorul. O pisică nevinovată suferi în locul Olguţei. Domnul Deleanu îşi

şterse cu şervetul un zîrnbet înstelat de supă. Începură să se adune oaspeţii nepoftiţi ai meselor de-afară. Veni, mai întăi, Ali: pointer-ul lăptos, roşcat şi jovial. Se aşeză lîngă doamna Deleanu, privind-o cu deferenţă hemesită. Era plin de ticuri sau de purici. Clipea: nările-i tremurau, mereu mobile; strănuta; îşi sucea gîtul ca cei care poartă gulere strangulatoare; îşi culca tîmplele cînd pe-o parte, cînd pe alta; hăpăia muşte şi le înghiţea ca şi cum ar fi avut amigdalită; îşi freca dinapoiul pe jos, botul i se sfădea cu coada; coada cu podelele; podelele cu picioarele... ― Marş, Ali! Se dădu lîngă Dănuţ, tot scuturîndu-se, tot gudurîndu-se, plin de vorbe dulci, dar vorbind prea tare: Uu-iuuu, hau-hau! Din farfuriile schimbate se înălţă mirosul fripturii... Chemaţi de el, dulăii din ogradă ― cu ochi de haiduc şi sfieli de căprioară ― răsăriră întunecaţi pe scări... şi nu îndrăzniră... Subt garda picioarelor mesenilor, pisicile se strînseră mai tare, mute, c-un fior de frig de-a lungul spinării. ― Patapum, stîng! Patapum, drept! Patapum, stîng! Patapum drept! comandă Olguţa ― în picioare pe scaun ― nemaiţinînd samă de nimic. C-o ureche neagră pe ochi şi una răsfrîntă pe ceafă, castanie; cu bot crocodilian; pieptos; cu picioarele strîmbe; cu mers legănat şi chilos de atlet în frac, basset-ul Patapum, ghiduşul ghiduşilor şi "bucuria Olguţei", îşi făcuse apariţia. În timpul zilei nu-l putea descoperi nimeni. Se ascundea ca o tragediană răscoaptă de lumina soarelui. Veni de-a dreptul la Olguţa, conştient parcă de ilaritatea care-l întîmpină. Se opri la picioarele scaunului, aplecîndu-şi capul într-o parte, ca cineva care spune: "Aud?" ― Patapum, drepţi! Patapum făcu un sluj ostăşesc. ― Patapum, bum! Patapum căzu drept pe spate. ― Patapum, sus! Patapum învie dînd din coadă. ― Patapum, hap! Cu o strîmbătură acră, ca la unt de ricină, Patapum înghiţi musca oferită. ― Bravo, Patapum! Patapum făcu o piruetă, şi înflori sluj, cu jumătate din friptura Olguţei în dinţii ilari. Monica rîdea cu hohote. Îi căzură lacrimi pe friptura surprinsă. Doamna Deleanu rîdea cu ochii la Monica; domnul Deleanu, cu ochii la Olguţa; Olguţa, în braţe cu Patapum; şi lampa roză, tuturora. Demn, Dănuţ întinse o bucată de friptură lui Ali: singurul rest de seriozitate cu care mai putea vorbi ― şi care-l asculta.

― Ali! ţipă ascuţit Olguţa, sărind de pe scaun cu mînile pe urechi. Din braţele ei, expulzat, Patapum se rostogoli pînă subt botul lui Ali, care, de sus, aruncă o privire dezgustată bătrînului nemernic. Acoperindu-şi pletele cu mîinile, Olguţa îşi ascunse capul, violent, în braţele doamnei Deleanu. ― Ce-i, Olguţa? Ce s-a întîmplat?... Hai, spune, Olguţa! ― Ai amuţit, Olguţa? Tu!! ― S-a dus! ţipă Olguţa înnăduşit în rochia doamnei Deleanu. ― Cine? ― Liliacul! ţipă ea scuturîndu-şi fiorii în braţele mamei ei. Un mieunat strident străpunse tăcerea. ― Unde-i? ― ...Uf! S-a dus. Doamna Deleanu închise ochii, cutremurîndu-se. Strigoiul moale al pletelor zburase afară, frîngînd un trăsnet negru pe tremurul luceafărului. ― Hai, Olguţa. S-a dus... Sigur că s-a dus. ― Nu cred. ― Olguţa, lasă copilăriile! ― Papa, s-a dus? întrebă Olguţa, trăgînd cu coada ochiului. ― Da, da! S-a dus. Olguţa sări drept în sus, cu ochii ţintă în ochii lui Dănuţ. ― Eram sigură că rîzi! Nu-ţi dau voie să rîzi de mine! Eu nu mă tem de nimeni. ― Numai de lilieci! şopti suav Dănuţ, încordîndu-şi picioarele subt masă. ― Bravo, Dănuţ! aprobă domnul Deieanu. Chipul dinafară al lui Dănuţ nici nu clinti, de teamă să nu-l descopere ceilalţi pe cel dinlăuntru. Olguţa sencruntă o clipă numai şi pufni de rîs. ― Ai dreptate!... Ce bine că s-a dus!... Papa, de ce mă tem eu de lilieci? ― Întreab-o pe mama. ― Mamă, tu ştii de ce mă tem de lilieci? ― De unde vrei să ştiu? ridică ea din umeri privind pieziş pe domnul Deleanu. ― Atunci de ce m-a trimis papa la tine? ― Întreabă-l! ― Eu ştiu, dădu din cap cu tîlc, Olguţa. ― De ce, mă rog? ― Să spun? ― Spune. ― Fiindcă şi tu te temi de lilieci! ― Olguţa, nu fi obraznică! ― Şi eu mă tem de lilieci! se spovedi Monica încă palidă. ― Sigur. Tu eşti prietena mea.

..... Dănuţ. comment dit-on en français (4): lasă-mă-n pace? ― Laisse-le tranquille. . gîndi c-un fel de respect Dănuţ. ― Dănuţ. tu n-ai dreptate! 1 2 ― Qu'il le prouve! (1) gesticulă Olguţa. maman! (7) Domnul Deleanu îşi muşcă buza. propuse Olguţa. ― Olguţa. mon frère?. cu toţii. şi mai mult din auzite. . dis cela en français.. Vra să zică Olguţa nu uitase spiritul făcut pe socoteala ei!. eu spun adevărul. fii mai amabilă! 7 Dar totuşi. stăpînindu-şi un zîmbet. ― Cum nu? consimţi surprinsă. cu vorba. tu n'as pas raison! (8) apără doamna Deleanu pe Dănuţ. ― Olguţa. Dis vrai! Şi c'est oui.. que fais-tu en ce moment? (1) începu doamna Deleanu.Ce temperament de avocat!" regretă el. primenindu-şi obrajii cu altă roşeaţă.. hai să vorbim franţuzeşte. Dănuţ se concentra asupra şervetului. maman. pe care nimeni nu-l ştia că se temuse. Olguţa.. ― Mamă.. dar cu plăcere.. ― De ce."Ce proastă-i Monica". împreună. ― Voyons. ― Olguţa. eu pot să mă scol? întrebă Dănuţ. mai grea: nu-i aşa frate? 3 Te doare capul. ― Mamă. mamă! 8 Olguţa. Dănuţ clipi. fraţioare?. Răzbunarea Olguţei începea. să nu te mai deranjez! 4 Ascultă.. Dănuţ. luîndu-şi inima în dinţi. strînge-ţi şervetul. cel puţin spune asta în franceză!. decît pisicile de subt masă. Dănuţ. plus difficile: n'est-ce pas. maman! Poses moi une autre question. Vorbim. sois plus aimable!(6) ― Mais puisque je dis la vérité.. mon petit. il ne comprends pas! (5) dispreţui Olguţa pe Dănuţ. înghiţi şi se supuse. Pe-al Olguţei îl păturise Monica. micuţule. Îi creştea inima auzind-o pe Olguţa polemizînd într-o limbă pe care abia o învăţase.. ce faci tu în această clipă? E prea simplu mamă! Pune-mi altă întrebare. cum se spune în franceză. doamna Deleanu. aruncînd o privire spre Dănuţ. cu accent corect şi dezinvoltură. nu înţelege! 6 Olguţa. la pîndă. cu tonul şi cu mişcarea buzelor. Spune drept! Dacă da. aşa că ochii lui Dănuţ întîlniră o dezamăgire ― şi pe deasupra ochii Olguţei... (3) ― Dă-mi pace! mormăi Dănuţ.. que je ne te dérange plus. ― Ça c'est trop simple. călcate pe coadă.? Stai cu noi. 5 Lasă-l în pace mamă. mon frère? (2) ― Est-ce que tu as mal à la tête. au moins!.

. răspunde. Patapum.. trecînd cu Monica de mînă pe lîngă Dănuţ. buhaiul de baltă se tîngui aşa de simplu şi de trist! Şi broaştele-ncepură iar. Se întoarse îndărăt în pridvor.... comment font Ies avocats? (5) ― Hau-hau! ― Cest bien.. Dănuţ. tot pe scară. şi se aşeză pe scări între cînii ciobăneşti care nu ştiau franţuzeşte. cum fac avocaţii! (Patapum a devenit nume propriu din expresie interjecţională.) 6 E bine!. Tăcură. care s-ar putea traduce: hodoronc-tronc. O clipă. la rîndul ei. Dănuţ! ― Puneţi-l şi tu. . smulse din tăcerea lui înnourată o expresie auzită de la domnul Deleanu. Lui Dănuţ i se urcă sîngele la cap.. cu amfora răcoarei pe umărul ei gol de lună plină. adevărata noapte. cum fac magistraţii? 1 2 ― La ce te gîndeşti. Cu accent de violă.. căci de pe zări desprinse. Şi din tăcerea lor de inimi zbuciumate. reponds(2) îl somă doamna Deleanu. Nici vînt şi nici murmur de frunze nu era. ― Olguţa şi Monica. care s-au oprit delaolaltă. 3 Nu-mi pasă! 4 Hai. În antret era întuneric. şi să ne privim tot mai rar în oglindă. Şi Patapum ştie franţuzeşte! vorbi tare Olguţa. Patapum. ca şi de recitarea poeziilor în salonul cu musafiri. şi o fulgeră pe Olguţa în franţuzeşte. îşi strînse dinţii şi tăcu patriotic în noaptea românească. Alice? ― .. dar altfel... ― Ce putem face? ― Nimic! Să-i creştem pe ei. Să dovedească! Hai. broaştele-amuţiră. ― Da.Dănuţ ştia franţuzeşte cît şi Olguţa. Îmbătrînim... ca şi noi. puneţi-vă paltoanele. Dănuţ porni.. ― Allons...... se apropia încet. ― Je m'en fiche! (3) ― Alors.. Adunîndu-şi puterile. Alice. Se jena. N-avea însă curajul să vorbească. Copiii cresc mari. ― Ca mîine-poimîne casa rămîne goală. ― Hai..La nimic... comment font les magistrats?(6) Patapum închise ochii şi căzu narcotizat. mon petit.. va te coucher! (4) încheie aspru doamna Deleanu. să nu răceşti. Şi tu.... ― Patapum. Se pornise parcă o mişcare undeva pe cer sau pe pămînt... intrase în tabăra duşmanilor. micuţul meu. dar ştiau să muşte.. Monica!. ― Oglinzile de-acum înainte sînt numai pentru ei. du-te la culcare! 5 Patapum. Monica. între cîini.. noi mai bătrîni.

Dănuţ.Da.. ― Tu nu te-nchini. Monica. Tu ai spus că băieţii îs proşti. Da aşa-s băieţii! ― Olguţa. aruncîndu-i un puişor. ca cineva strigat pe nume. "Ce bine-i să fii însurat".. ― Atunci de ce nu vrea să vorbească? ― Aşa-s băieţii. Din odaia Olguţei răsunară moi bufnituri de perne şi rîsete de două glasuri. desprinzîndu-şi faţa din cerul bunicei. al Fiului şi-al Sfîntului Duh.. revăzîndu-l din nou singur pe scară între cîini.. ― Monica... ― Hai şi eu atunci! Îngenunchind pe pat. Dar nimeni nu trebuia să ştie nici ce ştia Dănuţ. Şi cu glas tare: ― Dănuţ nu ştie franţuzeşte? ― Cum să nu ştie?! îl apară jignită Olguţa. în loc să doarmă afară. duh. ― Hai să ne batem cu perne!. Ce-ai spus. cu glas tare. în pridvor. Şi se gîndi deodată cu nedumerire că întro zi chiar el.. ― Sigur. Olguţa. ― Hai să mă dezbrac. ― Vezi. Olguţa! zîmbi fetiţa. tu ai vrea să fii Maica Domnului? ― . dacă m-asculţi! ― Acum ce facem?! ― Ne batem cu perne. tu nu-ţi pui papucii? ― Nuu! Aşa-i bine! Scoate-i şi tu! Aşa-i că-i altfel cu picioarele goale? ― Ce frumos e.. călcînd desculţă în apa lunii... sculîndu-se zgomotos de pe pat. ţi-a plăcut ce i-am făcut? "Săracu Dănut !" gîndi Monica. prinzîndu-i nasturele în cheutoarea guleraşului. fiu....în numele Tatălui. La drept vorbind nici lui Dănuţ nu-i prea venea-ndămînă să ştie ce ştia.. cu mişcările factice ale actorilor cînd reproduc pe scenă gesturile mici de toate zilele. Monica se rugă în gînd cu ochii închişi "Tatăl nostru cel din ceruri".... proşti!. în picioare. Eu mă-nchin.― Monica... amin. nenumită. ― După ce ne batem cu perne! ― Nu.. Se opri ca să îndrepte icoana strîmbată de inaugurarea bătăii cu perne. Dănuţ ştia de ce dormea Ali pe covor în odaia lui. îi dovedi Olguţa.. încolăcit pe covor ca un continent de purici.. Îşi ridică ochii în oglindă şi privi sus.. cu . se îmbărbăta Dănuţ... fiindcă ştiind.. va fi mare. scuturîndu-şi trupul în căderea albă a cămeşei de noapte.. Începu să-şi scoată hainele. ― Atunci cum? ― El nu-i prost. încheie-mă la gît. Olguţa? o întrebă. ― Am spus eu asta? ― . ferindu-se. frica de noapte şi singurătate. ― Cum? Dănuţ îi prost? se mira Monica.... tată. nici că Ali sforăia în odaia lui. amin. Monica. Olguţa? o întrebă Monica. îl privea gata să vie. Num.

. o pedepsi Dănuţ. Oare învaţă pe de rost? Nu se poate!... Cum asta? Şi mic şi mare?. El e premiant întîi.. şi mama e femeie. Să fii unul singur şi să fii copilul a doi oameni!.. Asta-i altceva!.. Olguţa e a mamei..... Aşa crede Olguţa...... Dănuţ a învăţat la şcoală tot ce-i în trupul tatei.. l-ar găsi pe celălalt? Sigur că nu!.. Asta-i sigur! A învăţat la aritmetică...Olguţa!. numai pisicile fac!. Da unde-i celălalt?. Şi cum se fac copiii?.capul dat pe ceafă. În trup e scheletul.. frate cu Dănuţ şi cu Olguţa... Ca şi cum ai ţinea capul între mîini. Olguţa e sora lui!... şi-al mamei! Ciudat!. ..El e copilul tatei. ca un ou mic de lemn într-un ou mare.. de asta poate vorbi un ceas!. Dacă l-ar tăia pe tata în două. Capul lui Dănuţ îi ajunge pînă la buzunarul de la jiletcă. Cum poate să facă o femeie un băiat!.... şi capul ar gîndi deoparte ― cum? poate să gîndească aşa! Şi trupul fără cap. "Oare şi tata a fost mic?... Tata are musteţi!. îl va înghiţi pe Dănuţ. .. Bine. şi al mamei?..... şi cu Dănuţ în ei va face pe ceilalţi să creadă că-i însuşi Dănuţ?...... capul lui Dan de peste mulţi ani.. Atunci de ce Dănuţ e copilul şi ai tatei........ Ciudat!..... Are păr lung?... "Eu îs băiat!" se linişti el." Vra să zică a fost odată un copil de-o vrîstă cu Dănuţ. Dănuţ nu va mai fi nicăieri... locul unde va fi capul unui Dănuţ...... şi totodată. Fiindcă uriaşul va fi tot Dănuţ. da motanii nu fac pui..Tata e avocat. capul uriaşului e însuşi capul lui Dănuţ? Ciudat!.... Nu-i vine să creadă!.. ca în faţa morţii şi-a mormântului. Dănuţ zîmbi.. un uriaş.... ― Nu vreau! se împotrivi Dănuţ.. Numai poeziile se pot învăţa pe de rost!. inima. Nu-i aşa! Dănuţ va fi în el.. Sigur c-a fost... Foarte ciudat!. Adică va veni un străin.. ca şi cum s-ar fi amăgit pe sine ca pe altcineva mai mic decît el şi mai neştiutor. Nu se poate!. dar Olguţa e foarte deşteaptă. dac-ar mai fi.. . Oare Dănuţ îi prost?.. Şi tata ar putea să-şi puie rochie! Închipuindu-şi-l în rochie......... Şi Olguţa e foarte deşteaptă.... Fiindcă şi ea e a tatei şi a mamei..... Nu-i totuna!... Mama are rochie!.. S-a dus sau e în el?. Tata e foarte deştept... "Oare eu am să fac copii?" Dănuţ se privi cu spaimă în oglindă. Parcă nu-i venea să creadă!. De ce?. Mama e femeie...... da nu-i adevărat!. Şi Dănuţ unde va fi?... şi Dănuţ al tatei.. ..... s-ar gîndi şi el!... Cum poate oare să vorbească tata un ceas în şir fără să cetească?.. plămînii.. şi acuma nu mai este decît tatăl lui Dănuţ.. Oare şi Dănuţ va fi avocat?.. "Olguţa are să aibă copii''.... unde-i ceasul tatei. De ce e mama femeie?.. Atuncea unde-i celălalt? "Oare nu-s eu?" Dănuţ clipi ameţit. Nu spune mama că Dănuţ e băiatul ei? Oare mama spune minciuni?.. Unu plus unu face doi. Cu ea nu se poate pune.. Dănuţ se teme de Olguţa. Atunci tata l-a făcut pe Dănuţ?....

. Ce păcat!. şi mîna se întindea. pe tăcute. ― Noroc că mi-am adus eu aminte!.. chiar foarte deştept!. mamă!... ar fi răspuns Olguţa"... Nu. Ba avea! Cu cealaltă mînă. El vorbea sau altcineva?.... mamă.. roşindu-se. Da tu ce cauţi aici?? ― N-aveam chibrituri. De ce nu l-ai dat afară? ― . ― Umbli cu picioarele goale? Olguţa! ― Nu-mi găsesc papucii! Am să-i arăt eu Anicăi! ― Ba te poftesc să te culci! ― Ce cauţi la mine în odaie? se oţărî Dănuţ. De ce n-o dai afară pe mama? ― Olguţa.Am uitat.. El putea face cu el orice!. Marş.. bine ! Asta mai lipsea!.. Dănuţ? În loc să dormi te uiţi în oglindă? Ia. în chimono. Dănuţ se privi deodată în oglindă. Cu Olguţa poate vorbi numai. Spunea mîinii: "Întinde-te". aşa cum trebuia să asculte Dănuţ pe mama şi pe tata.... Nici aşa! Nici una n-ar fi vrut să-l zgîrie.. Ba da! Putea să le muşte!... Capul Olguţei răsărise atent. gîndi Dănuţ........ Fiindcă nu le putea pedepsi. ― Mînile ţi-s curate?. Fiindcă n-avea cum s-o silească. ― Ce-i asta.. El nu poate vorbi ca Olguţa.. l-ai dat afară pe Ali? .. ― Să vii mîne dimineaţă să-ţi tai unghiile.Vra să zică el........ una pe cealaltă.. . Făcu mişcări cu degetele.. Atunci?.. Oare şi degetele gîndesc?.. Olguţa nu ştie că Dănuţ e deştept. Dănuţ. cu braţul. ― Şi-acuma culcă-te... Asta-i altceva! Dănuţ ştie că nu-i prost fiindcă el are turbinca lui Ivan.... era stăpînul lui: tot Dănuţ.. prin crăpătura uşii care dădea în antret. Ali! Ali deschise ochi de cuvios călugăr descoperit de stareţă la maici şi ondulă spre uşă. De ce?... l-ar fi zgîriat?. Dacă-ar asculta Olguţa ce gîndeşte Dănuţ!.... ― Te-ai spălat pe dinţi? ― M-am spălat. făcea rondul de noapte.. Ia să văd.Zgîrie-l pe Dănuţ".. descoperindu-l pe Ali. Dar nici dinţii nu vroiau să-l muşte pe Dănuţ!.. ca toţi cei care-l fac. mă rog! Doamna Deleanu.... El poruncea şi el asculta... De ce nu mai asculta?.. cînd Dănuţ vede cum e Olguţa şi cum e el singur!. mamă! ― Cred. Dacă i-ar fi spus: ... ― Eu vorbesc cu mama! Asta-i casa mamei....... Ai auzit? ― Am auzit... Îşi pipăi mînile.. lasă-l în pace! ― Mamă...Cum poate să fie Dănuţ prost. Dănuţ! Da asta ce mai e? înmărmuri doamna Deleanu. Dănuţ ― Dănuţ! Pentru ce-s făcute periile de unghii? "Pentru mata. ― Ce caută dumnealui aici? ― A venit singur... Aşa-i! Mîinile care nu vor să-l zgîrie sînt mîinile lui!.

. lasă-l pe Dănuţ să doarmă! ― Eu nu-l las? EI nu mă lasă pe mine! ― Olguţa! ― Iaca mă duc.." Deschise ochii: spaima lunii umplea odaia. ochii negri ard. gavanosul îl vîrî în sobă. tot dialogul cu Olguţa şi cu mama: "Eşti un prost! Eşti un prost! Eşti un prost! Du-te şi-o bate pe Olguţa! Nu ţi-i ruşine să te facă de rîs! Să te facă de rîs.începu un gînd să povestească în gura mare.. ― Spune. în cimitir.. ― Deschide uşa. asurzitor. şi strigoiul vine fără să-l auzi.. .. ― Pentru ce? .. ― Nu cred! ― Dacă-ţi spun! ― Şi ce vrei? ― Să-ţi spun ceva. şoptea ca şerpii: . Olguţa lăsă lingura în gavanos. ― Cine-i acolo? ― Eu. stinse lumînarea. dinţii şi unghiile cresc... E galbăn la faţă.. mută. tăcută. Îşi făcu semnul crucii." Şi-un alt gînd... Monica se vîrî în pat. spaima. şi ieşi lăsîndu-l pe Dănuţ cu lumina lunii. Şi nici nu-l auzi cînd vine.― De asta ai venit!.. Hai la culcare! Repede. Olguţa! ― Mamă. de unde răsunau bocăniturile.De fată tînără!" ţipă alt gînd de-al lui Dănuţ. Mamă dragă. cînii fac ploşniţe? ― Ce? Ai găsit ploşniţe? se spăimîntă doamna Deleanu..Strigoii caută sînge de om tînăr.. ― Noapte bună. se ridică din mormînt strigoiul... dar poate plecase şi venise la loc.... prin lumina lunii.. Se făcu palid în paloarea lunii. Hotărîtă... ca un papagal... ― Cine. ".. ai să mă-nnebuneşti! ― De ce. să-i zboare rîsul acolo de unde răsar fluturii. dimpreună cu celălalt.. Se culcase fără să spuie rugăciunea. ― Nuu! Da-ntreb aşa! ― Olguţa. eu? ― Eu. şi cu ceva care nu intrase încă în odaie. cresc.În cimitir. fratele tău. tare-ţi şade bine în chimono! Doamna Deleanu întoarse capul spre fereastră.... Dănuţ! Îl sărută pe frunte. mamă dragă? ― Te rog. Se smulse de pe pernă şi repede întoarse capul: nu era nimeni la spate.... Dar inima lui Dănuţ auzea venind.. Olguţa porni spre uşa dintre odaia lor şi a lui Dănuţ." ". În cimitir... ascuţită ca umbra unui zbor de liliac.

. ― Poţi să-mi spui! Nu mă supăr. Monica-l sărută pe nas. Olguţa răsuci cheia. ― Cum vrei tu. ― Monica. ― De ce să nu deschid? ― Deschide Olguţa. Hai să ne sărutăm. Jur pe onoarea mea. nu deschide! o îndemnă tainic Monica. înarmată cu puşca. ― Deschide. ― Dă-i şi lui. şi cu tine vreau să mă împac. Olguţa. nelăsîndu-l pe Dănuţ să încalce hotarul. jur! ― Zi după mine: Mă jur. ― Da tu ce vrei? ― Olguţa. ― Monica. răsună tare şi grăbită vocea lui Dănuţ. Olguţa desprinse puşca.― Ca să-ţi spun. ― Atunci intră. apăsă clanţa şi brusc deschizînd. ― Ţi-o dau! ― Jură-te. răsări în prag. Olguţa. Olguţa. Se sărutară entuziasmaţi: Dănuţ în vînt. ― Unde-i puşca? ― Ia-o. ― Da n-am jurat? ― Pentru puşcă! ― Bine. spune tu că dormim. ― Olguţa.. vreau să mă împac. ― Spune: jur. cercă s-o înduplece Monica. . ― Copii. ― Tu zici să-i dau? ― Da. ― Da juri? interveni Olguţa. voi nu dormiţi? întrebă din capătul antretului doamna Deleanu. ― Şi ce-mi dai dacă deschid? ― Spune tu. ― Spui drept? ― Spun drept. de ce să nu-i dai? ― Ce vreţi să-mi daţi? se nelinişti Dănuţ. ― Ce facem? se-ntrebă Olguţa. Dănuţ. ― Ce bine-mi pare. din grabă. pentru a doua oară. ― Spun pe onoarea mea. Nu mai înţelegea nimic. ce vrei? Olguţa se-ncruntă. din greşeală. ― Vrei să te-mpaci? ― Da. pe tine te crede. Dănuţ respiră. ― Atunci nu-ţi mai spun. ― Buftea! îl încercă ea.. ― Să-mi dai puşca ta..

.. II CĂSUŢA ALBĂ ŞI ROCHIŢA ROŞIE Moş Ghoorghe. asta-i blestem! se înfricoşa Monica. Am dat-o. Hai..şi să stau în pat toată vacanţa. subt privirea aceleeaşi bunice...fără de dulciuri.. ― . Şi toţi trei mîncau din aceeaşi lingură. tante Alice...dacă oi spune cuiva.. bine văruită.. pe covor........Olguţa. Monica? . ― Aşteaptă să găsesc!.... Căsuţa cea mai la o parte de sat ― nu tare ― şi cea mai apropiată de curte ― nu mult. să am crampe.încă nu. Ai s-o pui în patul păpuşelor....ce-are să-mi arate. ― ..Olguţa. ― . Şi-acum. Dar moş Gheorghe avea şi gospodăria lui.. ― .. ― . cît poate cumpăni un cîne ciobănesc între turmă şi păstor ― era a lui moş .... ― Noapte bună... ― Olguţa.. ― ..... ― Atunci o ţin pentru Monica. Să ştii că te-aud.....ce-are să-mi arate..şi să stau în pat toată vacanţa.şi să mă puie doctorul la dietă. în lungi cămeşi de noapte ― unul cu cozi blonde. ― Amin! ― Bagă de seamă!.Albi pelerini ai căilor de lună pe covoare. ― . oftă el amar.. Olguţa! începu Dănuţ în şoaptă. Monica.să am crampe. cu pat curat înfăţat.... doi cu plete brune ― poposiră în jurul unui gavanos cu dulceaţă. ― .... ― De ce. asta nu-i jurămînt.dacă oi spune cuiva... se strîmbă binevoitor Dănuţ. ― . ― ... Ce-am spus? ― Să am crampe..şi să mă puie doctorul la dietă. şi mîncare adusă de Anica de la masa boierilor. ― . ― . poftim puşca înapoi. ― ... ― Da? Foarte bine. Auzi. Olguţa? ― E puşcă de copil! Mie nu-mi trebuie! ― N-o primesc.... Olguţa! ― Mă jur...fără de dulciuri. avea locuinţă la curtea boierească: încăpere înaltă. mai-marele grajdului. Zi după mine... se îngrijora Dănuţ. trei copii desculţi....― .... ferestre cît icoana cea mare a bisericii din sat. din dulceaţa aceloraşi uriaşi ― jos.

mamă dragă! Grozav mă mai iubeşti! Spune mai bine. ci ca o amintire de la bunica. Olguţa şi Monica se jucau de-a culorile: născocire de-a Olguţei. nu mai ai putere. îngînă Monica porunca Olguţei.. Aş vrea numai să văd cum îi şade Monicăi cu rochia albastră. mamă dragă! ― Mamă dragă. ― Ştie. şi Olguţa. Pe atunci. adică mai lămurit. Într-o zi.. îl dojenea. dar Monica o încercase numai. ce sărbătoare-i azi? ― Azi?. însă. Ştie el moşu! În dosul casei. înainte de-a o vedea. cuconiţă! Să-ţi ajute Cel-de-Sus. fiindcă ochii Olguţei. cine să vadă de el?" Dar în vîrful casei era un cuib de cocostîrc cu toaca de asfinţit a pliscului în el.. îşi tălmăceau sătenii prieteşugul cocostîrcului cu o casă mai mult nelocuită.. De aceea. încîntată că i se împlinea o vinovată dorinţă nu din vina ei.. doamna Deleanu. Nu-i nici o sărbătoare! Ce ţi-a venit. Dănuţ. Monica îşi iubea rochiţa de doliu nu ca o datorie. Olguţa nu venea. se întindea livada cu prunii şi vişinii care coboară primăvara din cerul albastru în straie mirositoare. Rochiţa albastră o aştepta pe Monica de la începutul vacanţei. Doamna Deleanu iscodi în zădar ochii Olguţei. şi Olguţa oricînd vroia... da să-mi dai numai boii şi plugul.. Doamna Deleanu i-o făcuse de îndată. vreo nuntă cînd era nevoie de-o casă mai încăpătoare. devale se lărgea ogorul în care iese grîul verii ca o înviere din biserică. ce vrei de la mine? ― Eu??? Nimic!. Moş Gheorghe n-avea cîne... Ochii nu destăinuiau mai mult decît vorbele. Olguţa? ― Eu credeam că-i sărbătoare.. Ia-ţi beleaua de pe cap! Moş Gheorghe încreţea fruntea. Să trimet oamenii să-ţi are. Spune repede... ― Ce-ţi trebuie. făcătorii de rele nu intrau. c-un zîmbet viclean în ochii micşoraţi. ― Moş Gheorghe. ― Vreau. ― Monica. "La ce? Eu şăd la boieri. asta nu înseamnă că nu venea des.Gheorghe. că altfel spui minciuni şi mă supăr! . mama Anica-― Dumnezeu s-o ierte. în gospodăria fără cîne a veteranului de la şaptezeci şi şapte. moş Gheorghe. caii ţi-s aici. ― Ferească Dumnezeu. Copii n-ai.. ― Fiindcă are inimă bună moşul. pesemne. În casa lui moş Gheorghe intra numai preotul la zile mari. eu bunătate. ― Ce culoare ai vrea să fii tu?. ― Mamă dragă. tu vrei să-ncerci rochiţa albastră? ― Sigur că vrea! comentă imperativ Olguţa roşeaţa Monicăi. aici-s şi eu. casă?. Nepoftită. tante Alice. cam pe deal.

Şi nici pe Olguţa n-ar fi vrut s-o trădeze. Zîmbi. Olguţa. Monica nu se încumeta s-o ceară. . pe neaşteptate.. ― Spui minciuni. ― . ― Am venit să te văd..Eu nu ştiu! ― Atunci şi tu spui ca şi mine. Olguţa nu intra niciodată într-o odaie înainte de-a bate la uşă. Monica urmă în ietac pe doamna Deleanu.. ― Nu-i adevărat. Olguţa. ― Intră. azi nu-i lucru curat cu tine! ― De ce? ― Bine.Vra să zică.. eu mă întorc.. de glasul şi ochii Olguţei. ― Ba albastrul e şi mai frumos. şi lui Dănuţ îi plăcea albastrul. Şi tare se temea Monica să n-o supere pe bunica ei!. dragu tatei.. Monica începuse să aştepte rochiţa de culoarea lui Dănuţ.. se hotărîse el. cel mai frumos. ― Cel mai frumos? ― Cel mai frumos. Mamă dragă.. Aşa.. ― Şi de ce-ai vrea să fii albastru? ― Fiindcă-i frumos.. Olguţa bătu o toacă discretă în uşa biroului domnului Deleanu. de teamă să n-o mîhnească. Monica. Nici nu-i trecuse prin cap una ca asta! Ce-avea el cu culorile! ― Albastru.. n-ai spus tu că vrei să vezi cum îi şade Monicăi cu rochiţa albastră? ― Ba da. Dănuţ se zăpăcise. ― Atunci de ce te duci? ― Fiindcă. unde te duci? ― Vreau să vorbesc cu papa. ― Olguţa. ― Bine.. ― Uite un scaun. eu am mai văzut-o pe Monica în pantaloni! Pînă ce se îmbracă. foarte frumos. dar vroia să-l scoată pe Dănuţ ― şi pe care o deschidea pe tăcute cînd vroia să-l surprindă. în care Olguţa bătea cu piciorul cînd nu vroia să intre. De-atunci. papa.. Olguţa. ― Daa?! ― Sigur! se înverşunase Dănuţ. eu am vrut.. O singură uşă făcea excepţie de la acest tratament: uşa odăii lui Dănuţ. Doamna Deleanu nu mai îndrăznea să i-o dea. Olguţa intră o clipă după ele şi dădu să iasă. biruise Olguţa. Roşul e mai frumos. ― Olguţa. . Cînd făcea vizite.Luat din scurt. Spune şi tu. Poate vrei ceva? ― Nuu. papa! Am venit să te văd. şi noi avem dreptate. stai jos. ― Foarte frumos? ― Foarte frumos. scos din încurcătură de culoarea cerului.

Nu ştiu. Domnul Deleanu înşurubă ţigara răsucită în ţigaretă. De-aş avea clienţi ca tine aş cîştiga toate procesele. .. numai mama are! Domnul Deleanu privi spre fereastră. de ce-i mai frumoasă o lulea decît o ţigaretă? ― Fiindcă-ţi place ţie. Ţie-ţi stă bine cînd fumezi. da mă iubeşti mai mult decît pe prietenii tăi? ― Mai încape vorbă?! ― Atunci dă-mi şi mie o lulea.. papa! Asta-i altceva! Da ţie nu-ţi place luleaua? ― Ba îmi place. Olguţa aprinse un chibrit oferindu-i cu băgare de seamă flacăra conică. ― Atunci de ce nu fumezi cu luleaua? ― M-am deprins cu ţigareta.. ― De ce. ― Fuuu! Papa. ştiu! Da-mi place să mi-o spui tu. ― Vrei bomboane? ― Merci. ferindu-şi faţa de ochii Olguţei. Olguţa? Tata n-are dreptate întotdeauna. Papa. ― Mie nu. Vrei tu să fumez? ― Da... ― Papa. tu n-ai pierde nici un proces.. nu tragi în piept cum fac eu.Şi-l iubeşti tu pe tata? Olguţa se încruntă. Olguţa. ― Da. se întoarse la loc din cale-afară de serios.. şi nu fac bine! Cu luleaua numai pufăi. ― . eu ştiu întotdeauna cînd rîzi tu. ― Eh. ― Tu pierzi procese. papa! ― Dragu tatei.. papa. ― De ce.. ― De ce mă întrebi? Parcă tu nu ştii! ― Ştiu. tu mă iubeşti pe mine? ― Nuu! ― Ba da. ― Degeaba? ― Adică mai dau cîte una la vreun prieten... pildui cu voluptate domnul Deleanu. Am mai multe. ― Fiindcă şi mie îmi vine să rîd. papa? ― Sigur. dac-aş fi eu judecător. ― Papa.. ― Cum vrei tu! ― Papa.― Ca o clientă. Pierd şi eu ca oricare altul! ― Papa... Începură să rîdă amîndoi. ― Şi ce faci cu ele? ― Le ţin şi eu degeaba. Uitasem.. ― Şi luleaua o mai ai? ― Sigur.. de ce nu fumezi tu? Fiindcă-s eu aici? ― Nu. Olguţa? ― Aşa.

. ― Papa. hai şi tu cu tata la pădure. şi părul îi luceau altfel. mai ia-ţi o lulea: să ai şi tu una.. Şi ochii. cu inima strinsă. Atîrna în cuierul rochiilor....." Monica pornise din salon îmbrăcată cu rochiţa neagră. papa. Merci. ― Bună.. papa. o măsură pe Olguţa.. cu Monica. Olguţa-şi trecu mîna pe frunte. ― Ce păr frumos ai tu. ― Atunci o iau pe asta. aşa.. "Cînd te gîndeşti că într-o zi Olguţa va fi mare. Olguţa îi privi fruntea. Excelentă pipă. Biata Olguţa. cu rochiţa albastră.. ― Uite. ― Merg altădată. ― Olguţa. După ce plecă Olguţa.. Ştii. papa! Parcă-i mătasă!... Numai bună pentru tine. ci un anotimp. Deschise un saltar ticsit cu felurite unelte de-ale fumatului.― O lulea? ― Dacă mă iubeşti.. Aşa că Monica era îmbrăcată în rochiţă de olandă albastră. poate vine şi mama. asta o am şi eu de la un franţuz care acorda piane la Iaşi. Olguţa. plecă ea capul. Mie nu-mi trebuie... însă Monica cea care intrase în ietac nu mai ieşise la loc. Domnul Deleanu îşi resfiră mustăţile.. papa? întrebă Olguţa. A murit. zîmbind. împletit în două cozi. Îl iau şi pe Dănuţ. Azi fac o vizită lui moş Gheorghe. ― Lasă. cu rochiţa neagră. Olguţa. şi deschise din nou saltarul cu lulele. Da eu vreau una mare. el ne-a poftit. de frumuseţă. Dar părul Monicăi. papa! ― Şi ce vrei să faci tu c-o lulea? ― S-o am şi eu la mine. domnul Deleanu îşi luă fruntea în mîni... De-acuma mă duc.. Monica nu schimbase o rochiţă.. de spumă de mare. Rochiţa se oprea deasupra genunchilor ― doamna Deleanu nu .. tare eşti tu deştept! Merci.. ― Alege-ţi una mare atunci! ― Asta-i bună. Cînd cerul e albastru toate lacurile limpezi ar fi numai albastre dacă n-ar fi soarele atît de despletit. decoltată cît trebuie ca să rămîie copil şi ca să aibă capul ― cu ochii şi gura ― tulpina gîtului întreagă. Tu nu ştii că tata-ţi dă orice? Olguţa îi dezmierdă fruntea şi părul. şi se gîndi îndelung. Din ietac se întoarse ea în frunte. Am să ţin minte.. ― Ascultă. punând mîna pe cea mai mare. Alege-ţi tu una pe placul tău.. ― Bine. Olguţa: asta-i frumoasă şi-i mică. Îţi place? ― Îmi place. departe.. săracu! Ce om cumsecade!. urmînd-o încetişor ― de bucurie stăpînită ― pe doamna Deleanu. dragu tatii. papa. Facem o plimbare cu docarul. atîrna pe spate. întovărăşindu-şi copilul peste pragul vremii. Uite. Toate-s ale tale. cum nu?! Asta.

ţi-am mai spus o dată că nu-i! ― Cred... nu-i păcat? tresări teama în bucuria ei.. în case nevoiaşe. dacă nu mă năuceşti.. Dănuţ creştea repede. Mamă dragă. pe o nouă dumbravă la începutul căreia trecuse umbra unei rochiţe negre.. că azi îi sărbătoare. tante Alice! Clanţa zvîcni. dulapurile nu erau ticsite cu hăinuţe strîmte sau cu rochiţe prea scurte. ― Pui mic. Tu trebuie să fii totdeauna. ― . nu pocni! Mamă dragă. nu-i păcat.făcea hăinuţe pentru evoluţia copiilor. ― Ce bună eşti. ― Tante Alice. alţi Dănuţi. ― Monica. Monica nu era altă Olguţă. da parcă ar fi!. Monica.. Foarte bine! îmi place !Grozav îmi place !. ― Poate. Monica era ca şi-Olguţa. De aceea. mamă dragă! ― Ia te rog! Lasă-l pe tata să fie bine dispus cînd vrea. da azi sînt foarte bine dispusă! Şi tu. ridicînd storul unei ferestre din salon. sau rămîi aşa? ― Las-o-n pace. m-aş fi mirat. ia uită-te în oglindă. ci numai pentru împodobirea unei vrîste ― fiindcă genunchii copiilor pot fi sinceri ca şi obrazul lor şi tot frumoşi rămîn şi vii. bine mai lucrezi tu! ― Slavă Domnului! Am auzit şi eu o laudă din gura ta! ― Azi sînt bine dispusă.. tare te iubesc! ― Olguţa! ― Am spus o obrăznicie? Doamna Deleanu începu să rîdă. Doamna Deleanu avea mult de lucru ca fiecare vrîstă să-şi aibă zestrea ei cochetă pentru toate anotimpurile anului. Hăinuţele şi rochiţele rămase pe loc în urma copiilor. Olguţa! De ce vrei să se dezbrace? ― Eu nu vreau! Tocmai. ― Vezi.. rochiţa albastră răsărise întîia. mamă dragă? ― Şi eu. îmbrăcau. mamă dragă! ― Ia astîmpără-te! Uite-te mai bine la Monica.. Mamă dragă.. o pofti doamna Deleanu la vernisajul rochiţei. l-ar lua tante Alice asupra ei.. Totuşi. Şi dac-ar fi. ― Ia să te văd. Lumina amiezei suflă cu aur în oglindă iconiţa dimineţilor de primăvară.. ― Olguţa.... tu te dezbraci acuma. ― Am venit! ― Nu trînti. alte Olguţe. o luă în primire Olguţa întorcînd-o spre ea. uită-te la mine ! ― Ce vrei? . Monica plecă ochii în jos.nu bufni. Şi Dănuţ era îmbrăcat la fel.. mamă. ― De ce? ― Fiindcă eşti copil.. ― Îţi spun eu..

da nu ştiu! .. ca şi Monica. ― Olguţa! ― Vrei să mă pedepseşti.. te rog frumos să-mi pui rochiţa cea nouă"? ― Fiindcă nu mi-ai fi pus-o. ― Bine. de ce spui minciuni? ― Eu nu spun minciuni.. ― Taci. spune-mi ce vrei? ― Şi-mi dai? ― Spune ce? ― Eu nu cer nimic. Numai să te uiţi.. şi? ― Şi nu vezi nimica? ― Ba văd că ţi-ai pătat rochiţa! Cînd ţi-ai pătat-o? ― Ai văzut?. consimţi cu precauţiune Olguţa. ― Atunci de ce nu mi-ai spus.. de ce eşti tu aşa de şireată? ― Taci. Acuma am văzut că-i gata. Mamă draga. ― Da. ― Taci. ― Nu în ochi! Uită-te la mine.― Eu? Nimic. Ai văzut în şifonieră rochia cea nouă. mamă? ― Te rog... ― Da. ― Şi vrei s-o îmbraci? ― Eu?. ― Ba da. Monica? ― Nici eu!.. ― Bine. nu-i păcat să am eu o rochiţă pătată? ― Păcat de rochiţă! ― Şi de mine nu? ― De ce ai pătat-o? ― Eu? ― Da cine? ― Ea singură. aşa. Inspectează-mă. ― Olguţa. Tu nu ştiai că ţi-am făcut o rochie nouă. ― Ei. ademeni Olguţa dialogul spre biruinţă. Olguţa? ― Nu tac.... ― Olguţa! Olguţa! Spune-mi drept. cînd ai scos-o pe-a Monicăi. ştiam. mă uit.. ştii tu: cum te uiţi cînd mergem la teatru.. te rog! Am înţeles.. ― De unde ştii? ― Ştiu eu. Te rog numai să-mi răspunzi drept la ce te-oi întreba. Da de ce să am o rochiţă pătată? Eu nu vreau să am o rochiţă pătată. aşa-i? ― Da. ― Tu ai vrut să te-mbraci cu rochia cea nouă. Cînd mi-am pătat-o? Tu ştii. ― Atunci de ce spui c-ai văzut-o acuma? ― Sigur. răspund. Ai dreptate.. S-o-ncerc numai. Mi-ai fi răspuns că azi nu-i sărbătoare şi c-am s-o pătez. Adică supa. ca un copil cuminte: "Mamă.

― Aha! Dănuţ închise uşa salonului... şi pe obrajii tot mai roşi. Se uită şi Dănuţ.. ― Treaba mea! Nu te-amesteca! ― Ţi-am făcut ceva. "mi-i milă de tine fiindcă te persecută Olguţa". arătînd cu degetul oglinda goală. Monica.― Vezi.... ― Nu.. "Dar şi tu te uiţi pe borta cheii!" "Asta-i altceva!" răspunse Dănuţ cu vorbe mute. Păcat de rochiţa cea neagră!.. intră în salon brusc.. ― Ţi-i frică! ― Nu mi-i frică. Dănuţ! dădu din cap Monica. ca să i-o dovedească. mamă dragă! ― Hai să te-mbrac. gata să-i slujească în haine de împărăteasă... ― Bine că ai tu! ― Dănuţ. Păcat! Da ! Păcat! ― Taci? ― N-ai dreptate. uşurel. Dănuţ . Dănuţ. ― Nu ţi-i frică? sfida el. Monica. Vra să zică Monica se uită în oglindă! Monica-cea-cuminte. Olguţa! ― Poate că ştii mata. ― Bravo! Şi a patra oară.. Dănuţ? îl întîmpină Monica. şi eu m-am uitat. se uită în oglindă. Şi.. Monica se uita pe fereastră. Monica nu băgase de seamă. ― Frumos! A treia oară la fel.. ― Hm! ― Nu ţi-i prea cald. ― Hee! Ştiu eu ce spun!. De ce să-mi fie frică? ― Atunci de ce nu sări la bătaie? ― Eu nu mă bat. gîndului obraznic. Monicacea-ascultătoare. ― M-am uitat. Dănuţ? ― Fă-mi numai! ― Nu-ţi fac nimic. urmă în gînd. rămînînd afară. ― Fiindcă ai mînca bătaie? Monica oftă. Dănuţ.. Mai zi ceva! . dar el era băiat! Vra să zică Monica. ― Da te uiţi în oglindă! replică victorios Dănuţ. De ce-o mai îmbrăcase pe cea albastră?. Tante Alice mi-a spus să mă uit.. nu vorbi aşa urît! ― Du-te şi mă spune! ― Eu nu pîrăsc... ― Hm! Prin gaura broaştei o văzu din nou uitîndu-se în oglindă.

― Fiindcă nu era nimeni. ― Ai refuzat? nu-şi crezu urechilor Dănuţ. ― Eu nu mă rog să mă ia ― ca tine." ― Sigur! dacă vrei tu aşa! vorbi el ceremonios. înainte de-ai încredinţa destinul cutiei de scrisori.. ― Credeai că eu nu ştiu? ― Ce să ştii? se cutremură Dănuţ. antrenat de întîia victorie. Ce mare fericire!.. vorbind aşa de mult şi de bine. Eu am refuzat! replică sarcastic Olguţa. înainte de-a-şi pune mantoul de bal. pedepsindu-şi rochiţa să fie pătată de lacrămi... ― Olguţa. fiindcă aşa vreau! "Bravo ţie. îndrăgostiţii pentru întîiul plic. fiindcă te prefaci! Cum ar mai fi vrut Dănuţ să-l audă şi Olguţa.. sculptorii pentru statui.. ― Du-te!.. Se încrucişară în antret. mamă dragă! răsuflă Olguţa.. Cu fruntea încordată şi cu ochii micşoraţi. lasă! Crezi tu c-ai să mîi? Tata ţine hăţurile. s-ar fi putut scutura ca o tufă de măcieşi suprem înfloriţi. şi femeile coapte în oglindă... ascultînd. ― Cum. Dănuţ se îndreptă spre uşă. Eu refuz să merg. aşteptînd o provocare. Mi-a spus el mie! Pune-ţi pofta-n cui! ― Aa! De asta ai refuzat! . dacă-i aşa. Mai zăbovi puţin în prag. Asta pe deasupra. de ce te-ai uitat? Ochii Monicăi se plecară mai tare şi inima-i bătu. şi rochiţa ar fi trecut pe masa de operaţie! ― Vin' să te sărut. ― Du-te să te vadă şi tata. Nu mai avea ce face. Olguţa era a doamnei Deleanu. Se despărţea de Monica aşa cum te desparţi de un succes fără aplauze: cu melancolie.. în acea clipă solemnă... Merg singur! Merg singur!. doamna Deleanu avea privirea pe careo au numai generalii tineri pentru oştile lor în preajma atacului. Doamna Deleanu se dădu îndărăt doi paşi. Bine. cu ochii închişi. Olguţo! o aclamară gîndurile lui Dănuţ. Cred şi eu! îmi întorci spatele! Aşa-i uşor să vorbeşti! Monica plîngea. Olguţa nici nu clinti.. Asta era răsplata. ― Mai spune ceva.. fiindcă te-ascunzi. ― Poţi să-mi mulţumeşti! ― Merci. ― Şi ce? Merg! izbucni Dănuţ.. Îşi strînse batista cu severitate. Poate ascultă la uşă Olguţa..... înainte de-a şi le trimete la Salon. Olguţa privi compătimitoare pe Dănuţ. ce să ştiu? Că mergeţi la pădure cu docarul. ― Lasă..― Spune. mulţumind mai mult pentru vorbă decît pentru rochiţă.. stai liniştită. Olguţa." Mînia plînsului o înăspri. Un cusur numai. "Dănuţ e supărat pe mine!. ca şi cum rochiţa nouă.

. ― Ce vrei? ― Să merg. ― Lasă! Am să-ţi arăt eu ţie! Feţi-frumoşi din turbinca lui Ivan îşi pregătiră paloşele ca să retuşeze umilirea lui Dănuţ. moş Gheorghe. Unde le-ai ascuns. tămîia aprinsă de soarele verii umplu încăperea. Acoperi cu o năframă strachina plină de pere busuioace culese una cîte una din vestita livadă a Oţălencii... în faţa uşii izgonitor închise. hore care-i mai jucau în amintire uneori cînd bucuria nu-şi găsea astîmpăr nici tovarăş în trupul îmbătrînit.. eu mînam. Moş Gheorghe se gătise ca pentru horele din tinereţă. moş Gheorghe! Cum le dăm noi gios? Sus. îl smuci spre uşa biroului. Cu Dumnezeu. Te ia tata altădată. Bre. şi fiindcă în casa lui avea să vie "duduiţa moşului". copii? Mergem? ― Papa. Tu faci vizite azi." "Oare?" "Ba că da!" "Ba că nu'. Da eu vreau. trecu prin tindă. Miroase bine a nu ştiu ce!. "Hm !." "Iacătă-le. şi o aşeză deasupra unei bîrne de sus. Şi pentru ce? ― Asta-i treaba mea! ― Nu zic!.. Ca dintr-o căţuie rustică. ― Tuu? Vrea tata. ― Acuma du-te cu docarul. Apucîndu-l de mînă. nişte pere busuioace de la Oţăleanca. şi asta-i altceva! ― Şi pe tine nu te ia: sîc! ― Pe mine?!. Hei! atunci ar fi îmbrăcat moş Gheorghe hainele de mire şi numai ce-ar fi chiuit el de pe capră: "Hii- . O singură amărăciune avea moş Gheorghe: că nu va ajunge s-o vadă mireasă pe duduiţa moşului.. Luă strachina.. spune tu dacă nu m-ai poftit la pădure şi eu am refuzat? ― Aşa-i.. că mata n-ajungi. moş Gheorghe?" "Ce s-ascund. duduiţa moşului?" "Ia. Eu ştiu să mîn. bre! Da frumoasă mai eşti! ― Vezi! Dănuţ era în prag.. A spus şi moş Gheorghe. Olguţa... Se gătise fiindcă era în casa lui.. ― Atunci de ce nu mergi? ― Fiindcă nu vreau! ― Nu vrei?! zîmbi sceptic Dănuţ. şi cu Olguţa putea vorbi oricînd. Dănuţ se văzu afară. Hai să-ţi arăt eu! Şi să nu mai spui sîc.. ― Ce-i..― Ba de loc! Dacă mergeam eu." Moş Gheorghe vorbea singur. glasurile lor ţineau tovărăşie singurătăţii moşului.

tot într-ascuns.. ageră la minte şi iscoditoare. ― Unde eşti. Două ierni. plătite fără tocmeală. măi. făcînd foc în vatră pentru sipet. ― Se poate... De asta moş Gheorghe nu ştia că mătăsurile din fund se tăiaseră... pînzeturi albe de tot soiul." Şi moşu ar fi zîmbit pe capră îndreptîndu-şi spinarea: "Hei-hei! Şi pe tine are să te mîie. moş Gheorghe? ― Are el moşu pentru cine! ― Pentru cine. că-i bun şi ieftin. Îşi potoli mustăţile. moş Gheorghe? ― Măi. moş Gheorghe nu mai mîna caii la Iaşi.. că ştie duduiţa moşului să ţie hăţu!" Dar mai avea moş Gheorghe. urcîndu-se la spatele docarului. moş Gheorghe?! Dai caii pe mîna lui Ion?! ― Aşa-i.hii. ― Dă!. văzîndu-l cu banii într-o mîna şi pălăria-ntr-alta. Docarul se opri în pragul porţii deschise de Ali care porni înainte cu limba scoasă. şi-o bucurie mare: că după moartea lui. El m-o învăţat să mîn caii. ― Şi ce vrei să-ţi cumpăr. ieşi afară şi se aşeză pe prispă cu ochii îndreptaţi spre poartă. moş Gheorghe oftase după cai. Nu cuteza el să umble în sipet cu mînile de la grajd. de doi ani. Din casa ei porneau spre casa lui moş Gheorghe valuri-valuri. gospodină de frunte.. privea. fimee. Moş Ggeorghe îşi pieptănă părul alb cu mînile. Şi numai ce s-ar fi întors duduiţa moşului spre mire şi i-ar fi spus: "Aista-i moş Gheorghe. se întîmpla la fel. că-i scumpă şi frumoasă. şi-atît! Din pricina sipetului. matasă. ― Pentru cine strîngi zestre. pentru vecie. . ― Anica! Unde-i Anica? strigă doamna Deleanu. În fiecare toamnă. Dar nu se dumirea nici Oţăleanca. Ştie el moşu. ― A-nii-caaa! răcni Ion... Doamna Deleanu nu se dumirea. moş Gheorghe? îl mustra doamna Deleanu. Anica? vociferă Olguţa de pe scara pridvorului. moş Gheorghe? ― Lucru ales. asupra plecării la oraş. El umplea.. ca cei care ştiu că în curînd vor ieşi pe ea. oftase moş Gheorghe. Căci după moartea lui.. Iar. că multî ai mai face! Sipetul braşovenesc ― dar de la boierul cel bătrîn ― era aproape plin. Da iaca-s bătrîn! Să mă găsească moartea la mine-acasă. păcat că nu faci tu pînză cu limba aiasta. ― Cît. ― Ba.. băieţii moşului !" Şi-ar fi întins băieţii un trap drăcesc să-i crească inima duduiţei. ― Iar.. moş Gheorghe. ― Şi pentru ce. cuconiţă. ca pentru faţă boierească.. moş Gheorghe? Că doar fată de măritat n-ai? ― Să hie. sărut mîna.

de pe prispă. de pe scări. ironică. Hai.. ― Uită-te la mine. ca un vînat speriat de răcnetele gonacilor. ― Amarnic are să se mînie! mormăi el. rochiţa albastră alergă după cea roşie. ― Să mergem! se amestecă Anica. ţintuit pe scări.. se pregăti să facă ceea ce poruncise duduiţa cu ochi de drac. de ce să nu-mi placă? ― Da de ce să-ţi placă! . zîmbind. Să le păzeşti de cîni pîn-acolo. Şi deodată. Rochiţa albastră fîlfîia. Moş Gheorghe se tupilă în iarbă subt gardul nalt din fundul livezii şi aşteptă. ― Ascultă bine. aşa am să fac. Olguţa îl petrecu pînă ce colbul îl mistui de-a binelea. ― Ţie-ţi place să intri pe poartă? ― Da. De pe scări.. ― Du-te şi-o caută! se încruntă Olguţa. zîmbind după rochiţa rumenă în soare. Două priviri se încrucişară în poartă asupra celor două rochiţe colorate: privirea Anicăi. Monica! ― Hai. ― Hai. sărut mîna. ― Da tu ce vrei? ― Să vă duc la moş Gheorghe! ― Să mă duci tu pe mine? ― Aşa a poruncit coniţă.. arătînd că era mai aproape spre casa lui moş Gheorghe pe drum decît pe cîmp. ― Iacătă-mă-s. cu-a lui moş Gheorghe. Cea albastră şovăi pe loc. Ştia el din tinereţă că la poartă niciodată nu răsar rochiţe roşii. Moş Gheorghe porni într-un suflet spre livadă. dar trupul Anicăi. dindărătul Olguţei.. cînd iată că rochiţa roşie se opri.. Moş Gheorghe zîmbi. ca un fluture albastru ademenit de un mac. ― Mă uit. oprindu-se din fugă. Aha! Se auzea glasul Olguţei. Rochiţa albastră şi rochiţa roşie înfloriră drumul alb de-a lungul. ― De-acuma hai să ne culcăm. cu ochii logodnicelor de pescari norvegieni.. Rochiţa roşie lăsase drumul şi apucase pe cîmp. ― Şi eu îţi poruncesc să ştergi colburile în casă. Olguţa. căscă Profira. oftă Monica..― Unde-i Anica? se întrebă placid Profira. Docarul porni. coniţă! ţipă Anica năvălind din casă. Monica încă mai departe. auzi? ― Da. Monica! ― Sărut mîna! Ochii Anicăi ascultară pe doamna Deleanu. coniţă! se alintă din şolduri şi grumaji Anica. Ai să te duci cu duducele la moş Gheorghe.

. Moş Gheorghe se posomorî..Săracu moş Gheorghe! Dădeau porcii în livada lui! Sigur! Trebuia s-o astupe. zîmbi Monica. ― Ce-i. ― Aşa dulceaţă nu mai este! hotărî Olguţa tot cu ochii ia Monica.... moş Gheorghe. ― Vezi tu.. ― Eii! Pe poartă. Olguţa! ― Da ştiu eu! ― De ce?! ― .. Olguţa? ― A astupat-o! ― . Monica.. ― Aa!. ― Şi mata n-ai să iei? ― Mulţumesc. ― Lasă. cum se cuvine la oaspeţi. moş Gheorghe le întîmpină gîfîind. ― Văd! ― Vezi! Mănîncă mai întîi.― Ştiu eu! Aşa m-am deprins! ― Foarte rău! ― De ce. moş Gheorghe.. c-o face moşu la loc!. ― Şi-acuma ce facem? ― Mergem pe dincolo. ― Şi tante Alice face foarte bună! ― Da! Parcă tu te pricepi! Ca asta nu face nimeni! Spun eu! Moş Gheorghe îşi trecu palma peste musteţi... duduiţă! Mata ia şi mănîncă şi te răcoreşte cu apă. Da acuma nu vreau. ― Foarte bună! Mulţumesc. Lasă. ― Duduita moşului! Nu s-a supărat! mormăi încet moşneagul. ş-ai să vezi!.? ― Borta de la gard. Intrăm şi noi pe unde putem! ― Bine-ai făcut. eu ţin tablaua.. fiindcă-mi stric rochia... Olguţa! Dacă mergeam pe drum! ― Da! Sigur! Ca să ne umplem de colb!.. ― Nu se poate. duduiţa moşului! Eu îs bătrîn.. Da poftim în casă. Olguţa? ― Fiindcă numai moşnegii intră pe poartă. să vă răcoriţi. ― Şi intrăm pe poartă. c-ai astupat borta! I-am arătat şi Monicăi pe unde intrau porcii! Ridicîndu-se de pe prispă... Eu nu intru! ― Tu sari gardul? ― Sigur. Rochiţa roşie intră după cea albastră... moş Gheorghe? ― Iaca iau! ― Ei! Ai văzut? se încruntă Olguţa la Monica... Nu se poate!! exclamă Olguţa. asta-i dulceaţă de nuci verzi.. Ce-mi trebuie mie! ― Vrei să mă supăr. ― Eii!. Tot bucătăreasa de .. moş Gheorghe.. Da de ce-a astupat-o? ― Nu ştiu. ― Atuncea cum facem? ― Lasă că ştiu eu. Vezi..

duduiţa moşului?! ― Nu spune. ― Sigur! Numai moş Gheorghe are aşa pere. Monica . că tare-s zămoase! ― Şi bune-s! adăugă Monica. Monica?! Citeşte dacă poţi. Lui moş Gheorghe îi trebuia pentru carte ! ― Şi bunica tot aşa avea! ― Sigur... privind cu mîndrie lacrimile picurate pe prosopul aşternut peste rochiţă. ce bine miroase! ― Sigur.. ― Le-a ales el moşu!. pofti Olguţa pe Monica. Păcat numai că-s a Oţălencei... Asta se cheamă laviţă.. luînd cu evlavie bucoavnele rînduite pe masa de subt icoană. că ştiu! ― Ce să spun?! ― De la Oţăleanca? ― Oţăleanca?! ― Sigur că-s de la Oţăleanca! Suită. Moş Gheorghe se aşeză pe un scăunel rotund la picioarele fetiţelor. Mirosul busuioacelor plutea firesc deasupra Bibliei şi a tăcerii.. Olguţa luă strachina de pe grindă. Pe rochiţa roşie şi pe rochiţa albastră. moş Gheorghe? ― Aşa-i! Ce nu ştie duduiţa moşului! ― Vezi.. ― Moş Gheorghe le are? ― Nu-ţi spun! ― Da tu spuneai că-s de la Oţăleanca ― Ce-are-a-face! se supără Olguţa. . după vechiul obicei. să nu vă feşteliţi.. da nu-i arăţi cărţile?. La începutul celei următoare. Miroase foarte bine... La Oţăleanca se coc numai! ― Ia să vă dea moşu un prosop.. întîia slovă ardea roşie într-un chenar negru. Aha!. zîmbi moşneagul. Biblia veche îşi desfăcu scoarţele afumate. ca şi moş Gheorghe. Aşa-i.. ― Tu poţi? ― Eii!. ca o garoafă în pioasă ferestruică a unei mănăstiri... Numai moş Gheorghe poate. ― Olguţa.. Unde-s moş Gheorghe? ― Ce să fie..la curte îi făcea şi lui dulceaţă. în braţele lui moş Gheorghe.. ― Acuma stai jos. asta-i de la mine! se bucură Monica descoperind zălogul de mătase dintre foile deschise. ― Şi coapte! le preamări Olguţa. muşcînd din pară cu batista dedesubt. duduiţă. ― Vezi tu. Olguţa şi Monica se strînseră alături pe laviţă. deopotrivă..... Monica nu le-a văzut!. ― Da. Să vezi tu ce are moş Gheorghe! ― Ia nişte vechituri. oftă încetişor moş Gheorghe... ― Moş Gheorghe.. ― Olguţa... Olguţa întoarse o foaie cu băgare de seamă..

oftă şi. tare-i bine la moş Gheorghe! ― Sigur. se posomorî moşneagul. şi-i întreba şi el.. după datina sărbătoarei şi sfîrşindu-se zilele. şezînd în mijlocul învăţaţilor.. ― Numai să-mi pun ochelarii. ― Moş Gheorghe. l-au ucis. de ce ne-ai făcut asta? Iaca.. ― Moş Gheorghe. suindu-se el la Ierusalim. şi a zis către el muma lui: «Fiule. ― Şi ei îl întrebau? ― Îl întrebau. moş Gheorghe. cînd s-au întors ei.. Şi se mirau toţi cei ce-l auzeau de priceperea şi de răspunsurile lui. ca şi moş Gheorghe! ― Olguţa. cuprinzînd Biblia în palmele despărţite. răspunse tot în şoaptă. căutîndu-l. Cu mînile încrucişate pe genunchi. Monica. ― Sigur." ― Dragu lui copil! oftă moş Gheorghe cu ochii Olguţa. duduiţa moşului.. părintele tău şi eu.. Olguţa. şopti Monica. Aieste-s chirilice. Moş Gheorghe îşi drese glasul.― Chiar ştii.. Vorbeau cu glas scăzut.. chirilice. moş Gheorghe. ― Daa. fără ca Iosif şi muma lui să ştie". îşi dădu capul îndărăt cu solemnitate. moş Gheorghe? ― Ştie moşu. că-i foarte bine. sau uimit. ― Sigur.» Şi a zis către dânşii: «Pentru ce mă căutaţi? Au nu aţi ştiut că mi se cade să fiu în cele ce sînt ale părintelui meu'!» Dar ei nu au înţeles graiul care le-a vorbit". ― Sigur.. chirilice? ― Sigur.. "Şi neaflîndu-l.. Foarte greu. ― Şi bunica avea ochelari. Şi după trei zile lau aflat în templu. ― Aşa-i că-i frumos moş Gheorghe? ― Da. te căutam. ― Moş Gheorghe. ― Da.. Nu-i greu. duduiţa moşului. "Şi văzîndu-l. spune mai departe. s-au întors la Ierusalim. duduiţa moşului.. nu l-au pedepsit? . fetiţele ascultau povestea.. cum nu.. ― Îi încurca. ca la gura sobei. scuturîndu-şi cozile pe spate. la sărbătoarea Paştelor. Arată-i. îngrijiţi fiind. dădu din cap Olguţa cu respect. zîmbi moş Gheorghe. S-ascultăm pe moş Gheorghe. ― Sigur. ― De asta l-au ucis. a rămas pruncul Isus în Ierusalim. Şi-i încurca. ― Şi nu-i trăgea de barbă? ― Nu-i trăgea. ascultîndu-i şi întrebîndu-i. s-aud şi eu cum citeşti! îl rugă Monica. Şi cînd el a fost de doisprezece ani. şi învăţaţii aveau bărbi lungi? ― Şi albe.. "Şi se duceau părinţii săi în fiecare an la Ierusalim. ― Şi la toţi le răspundea? ― Le răspundea. Moş Gheorghe.

. ― Da ei nu ştiau. duduiţă.. ― Da ştia Dumnezeu! ... Pe fiul lui Dumnezeu? se spăimîntă moş Gheorghe. şi dac-aş face obrăznicii. ― Vezi. Ia mai bine să mergem în livadă. Ce vrei să faci. Avea şi bunica de la bunicu. Ducă-se pe pustii! ― Şi mata n-ai murit. Monica. cu canaf negru."Şi Isus creştea în înţelepciune şi în vrîstă şi în har înaintea lui Dumnezeu şi-a oamenilor. De la Plevna îl am. se indignă Olguţa. ― Şi-i frumos la război. moş Gheorghe. chiar aşa! se încruntă viclean. duduiţă. Îmi place mie. moş Gheorghe? ― Adevărat... Fericirea îi umplea sufletul. Din bătălie. ― Adevărat? ― Are moşu.. îi explică Olguţa. ― Adevărat. Olguţa! Tot aşa era: roş. dac-aş fi eu fata matale. săracii. Olguţa. În căsuţa moşului. ― Moş Gheorghe. Nu te supăra. asupra fetiţelor.. ― Ştiu. ― Nu se poate! ― Ba da.. Olguţa! Cum să nu ştiu!. Monica!. Vrei să mă supăr? ― Iaca-s viu.. Da hai să vă arate moşu ceva în livadă. Dacă-ţi spun eu! Moş Gheorghe are şi decoraţii." Moş Gheorghe îşi ridică ochii de pe Biblie. Şi dintre ei numai unul. moş Gheorghe? ― Eii!. ― Ai fost la Plevna. Da fesu lui moş Gheorghe e chiar de la turci. ― Moş Gheorghe. văzîndu-l că întinde mîna spre pălăria ei.. ― Eii! Acela era cumpărat de la Constanţa. moş Gheorghe. dar feriţi de oameni. ― Nu pune mîna pe pălărie. subt ochii lui. şi Monicăi. moş Gheorghe? ― Sigur c-a fost. ― Ba-i frumos.. săracu. foc în pălărie? ― Foc. Mor bieţii cai ― mai mare jalea ― şi oamenii.. ― Hai. Monica.. Aşa am avut şi eu... asta se cheamă fes. duduiţa moşului. duduiţa moşului. . ―Fie ş-aşa. Da ce-i. moş Gheorghe? se alarmă Olguţa. trei copii creşteau împreună înaintea lui Dumnezeu. avea să moară pe cruce: copilul Domnului. Ducă-se pe pustii!.― Nuu.... moş Gheorghe! ― Iaca am lăsat-o!. ― Să-ţi dau pălăria. moş Gheorghe. moş Gheorghe? ― Fac miros urît. da fesul nu l-ai arătat! ― Iacătă şi fesul turcului. ― De la turci? ― Sigur..... m-ai bate? ― Ferească Dumnezeu! ― Vezi.. Da de ce nu tragi din lulea. făcîndu-şi cruce. ― Cum să moară.

da. Olguţa? ― Nu vezi. Olguţa! ― N-ai frică... ― Ţine-te de mine.. ― Moş Gheorghe. cînd verde. acum ştiu de ce-ai astupat borta.― Mergem. o mai lustrui cu rochiţa cea nouă. ― .. Ai vrut să-mi faci o bucurie!. moş Gheorghe. Ştiam eu că n-ai astupat borta din pricina porcilor! ― Ce spui tu. Monica vedea cînd cerul. ― Moş Gheorghe. Îmbrăţişa picioarele Olguţei. Obrajii Olguţei ardeau. cînd albastru. chiui Olguţa. zîmbi el departe.. Avea Oţăleanca pere busuioace. şi începu să caute prin odaie. duduiţa moşului. Toate vioarele stridente ale scrînciobului mieunau aprig subt mînile ei.. Olguţa se suise în picioare pe banca zburătoare.. Olguţa? Moş Gheorghe aruncă o privire spre lacata sipetului. luă din fundul pălăriei luleaua învălită într-o sugătoare. strigă Olguţa bătînd cu piciorul în scrînciobul oprit. n-ai grijă. ― Vai.. Monica.. că ameţeşti. La loc de cinste.. Olguţa-i aşteptă să plece.. . ― Nu-i descuiet. ― Închide uşa. da scrînciob n-avea. cînd pămîntul.. o potoli moşneagul. Deschizînd capacul. moş Gheorghe. Şi scrînciobul: scîrţ-scîrţ. ― Olguţa! ― Sstt! ― Olguţa! ― Ţi-i frică? ― Nu mi-i frică. Cînd ai să-mi arăţi şi mie? ― Nu mai e mult pîn-atunci. Rămînînd singură.. cu mînile încleştate pe barele de lemn. Olguţa desfăcu hîrtia roşie şi sonoră. înfundă în aromatul aşternut luleaua... ― Olguţa.. ― Stai. duduiţa moşului. cînd iar sus. cădem! ― Nu te las eu! ― Olguţa! ― Monica! Monica închise ochii.? ― Nu te preface.. subt icoană. ajungîndu-i din urmă. alături de bucoavnele sfinte. Monica! Uite scrînciobu! Scrînciob. Moş Gheorghe aprinse luleaua şi porni spre fundul livezii să destupe borta. moş Gheorghe. moş Gheorghe aşezase darul Olguţei: cutia cu bectimis. Monica! Hai să te dau în scrînciob! Merci.. şi închise capacul la loc. Uite-l după nuc. c-un îngeraş albastru la picioarele unui drăcuşor roş. aducînd scrînciobul din cer în puterea braţelor. vreau să merg călare. Cînd sus.

― Nu se poate.. ― Ş-acuma să mă vedeţi pe mine. ― Vai. înviind din noaptea valurilor la lumina portului. eu aş vrea un scrînciob din România pînă în America.. urmărindu-şi gîndurile. Aşa crezi tu.. În sufletul Monicăi bucuria năvăli ca o roşeaţă pe obraji. Şi după asta aş lua şcoala şi aş zvîrli-o în iaz. ― Vai de mine! Vrei să cazi la pat. L-aş lua pe moş Gheorghe şi dintr-o dată l-aş lăsa la Iaşi... Multă." "Fără de bunica?. pune mîna aici. Mîna Monicăi fugi spre frunte.. ce tare-ţi bate inima! Ar fi putut scutura un mănunchi de bujori cu bătăile inimii. Monica îşi închipui un scrînciob care ar duce-o în cer. Tu ştii că în America e cel mai mare fluviu din lume?! Eu îl aduc în România. ― Nu mai pot! Uf! Nu mai pot! Moş Gheorghe. Mie-mi vine ameţeală. ― Rău te-ai înfierbîntat.. să-mi aduci aminte.. Tăcură.. am să-ţi spun ceva. ― L-ai lua de aici? ― Cînd începe şcoala. duduiţă? ― Dă-mi. şi-n locul şcolii aş duce casa lui moş Gheorghe. Vocea Olguţei răsună energică.― Te-nvaţă el moşu. nu acuma. Monica. ― Ascultă. Scrînciobul pornise gol în cer. ― Şi dacă-i mai mare decît România? ― Nu-i nimic.. moş Gheorghe. nu mă lăsa! Moş Gheorghe intră în casă oftînd." Monica privi spre curtea boierească.. Olguţa zîmbea şi gîfîia cu capul pe genunchii Monicăi. duduiţa moşului.. Acuşi trebuia să vie şi Dănuţ. Iar încep! Hai şi mata.. "Fără Dănuţ?. Olguţa! ― Ei! ― Da. ― Uf! Tare-i bine. ― Tu eşti teribilă. da nu mai pot! răsuflă Monica.. Culcată pe lăicerul întins de-a lungul prispei. că mă dau jos! ţipă Monica. Da eu mă dau în scrînciob. moş Gheorghe. da odihneşte-te oleacă. moş Gheorghe.. la bunica. ― M-am odihnit. Ştii ce-aş face?.. ― Şi tu? ― Eu îs împărăteasă..... Eu aş vrea un scrînciob mare-maremare. îi vesti Olguţa ridicîndu-se la loc în norii de asfinţit. ― Stai..... Şi peste ţara mea.. Moş Gheorghe. ― Dă-mi apă. m-ai lăsat! Moş . un scrînciob de aici pînă la Iaşi. îl pun împărat pe moş Gheorghe. moş Gheorghe. de culoarea lor. ― Şi cu regele Carol ce faci? ― Nu ştiu. Monica. Îl fac statuie şi gata!..

da voi n-aveţi gură ― cînd vă-ntreabă duduiţa? interveni moş Gheorghe. ― Moş Gheorghe! ― Zău.Gheorghe. Copii. moş Gheorghe. Olguţa sări drept în picioare. ― Ce-l baţi. ― Acuşi v-arăt eu vouă! De ce vă bateţi? Amîndoi băieţaşii îndreptară o căutătură cruntă spre Olguţa. ― Măi. S-o încăierat.. ― Le-ai prins mata de-afară. duduitelor. duduiţa moşului! ― Moş Gheorghe. tot aşteptase. icnind numai. ce ţipi? Cel mic amuţi. ― Nu-i bună apa. trecîndu-şi dosul palmei peste nas. duduiţa moşului. ― Şi tu. privi şi se repezi la poartă. că bune-s busuioacele cînd ţi-i sete de apă. în cămeşuică. da cică au intrat muştele. ― Bune-s! ― Dulci-s! ― Mai bune decît apa. ― Mai ai? ― Are moşu un paneraş. nu ţi-i ruşine? Mai năltuţi decît Olguţa. ― Să le mîncăm. ― Dacă îţi spune moşu. ― Ia l-am găbjit! ― L-am trîntit oleacă! ― Cum îţi zice ţie? ― Ionică. moş Gheorghe. ― Aşa zic şi eu. că-n casă nu-s. ţipa şi se văicăra ca un lăutar tocmit pentru bătaia celorlalţi. ca doi tăuraşi în faţa muletei toreadorului. cei doi băieţi de ţăran se băteau cu destoinicie pe tăcute. moş Gheorghe? ― Ei! Se hîrjonesc ei aşa.. un copilaş mărunt. dînd răgaz Olguţei să se mai potolească puţin. duduiţa moşului. dă! ― Se bat. nu mă lăsa! ― Nişte busuioace. moş Gheorghe! ― Ba zău ! ― Hai să te cred. ― Bună-i şi apa. O spurcat apa. mi-i sete! ― Iaca şi moşu. ― Toate le ştie duduiţa moşului. Am uitat cofa descoperită şi-au dat muştele în ea. Alături de ei însă. moş Gheorghe. tot zăbovise. măi. ― Moş Gheorghe. ― Şi ţie? . Ascuns după uşă. ce s-aude? ― Ia nişte copii.

― Tu să taci odată! Monica. Moş Gheorghe îi slobozi. de mînă cu cel mic. Uite ce ochi frumoşi are. descoperi o goliciune pîntecoasă. să nu mai plîngi! Şi voi veniţi cu mine. lămuri. Acuma să vă judec pe voi. Se opriră cu toţii în faţa prispei. Pătru să uită la Ionică. ― Cîţi bunghi ai tu? ― Parcă-am numărat?! ― Măi Pătrule. Băieţii plecară capetele. gata s-o ia la fugă. ― Şi tu de ce plîngeai? se înturnă Olguţa cătră cel mărunt. ― Măi broscoiule... ― Fiindcă m-ai prădat de bunghi! ― De unde-aţi furat voi bunghi? se oţărî Olguţa. în treacăt. îl ţinti Olguţa. ― El îi frati-meu. Cel mic începu să ţipe.. Moş Gheorghe întîlni ochii Olguţei şi plecă fruntea în pămînt. răguşind deodată. arătînd doi ochi albaştri şi un năsuc tare necăjit. da tu cîţi bunghi ai avut? ― El ştie.. aşezată turceşte pe lăicer. ― Hai-hai! cînd spune duduiţa! Moş Gheorghe îi luă de după gît pe fiecare. cu blîndeţă. tot mohorît.. devenind batistă. ― Parcă am făcut ceva! se înspăimîntară băieţii. mormăi Pătru cu pumnii strînşi. Ionică-l măsură pe Pătru. ― Aha!. şterge nasu lui frati-tău! ― Da di ci? ― Da di ci-i frati-tău? se îmbufnă Olguţa. ― M-o făcut . acuma lasă-i cu mine. Amîndouă capetele se îndreptară spre moş Gheorghe. Cămeşuica celui mic. Monica după ei. Pătru. încrucişînd. îngînîndu-l. împingîndu-i binişor spre Olguţa.. că m-o prădat! ― Scoate bunghii! Ionică întoarse capul înspre poartă. Vra să zică.porcule". ― Da tu di ci m-ai făcut jidan? izbucni Ionică. ― Şi ce i-aţi făcut? ― Olguţa. şopti Monica... dă-i o pară. aducîndu-i înăuntru. priviri dîrze. ― Auzi măi. . ― Parcă numai eu! ― Spune de ce ai sărit la bătaie? ― Să spună el! ― Ba tu să spui. ― Cîţi bunghi aveţi? ― Eu n-am. ― Moş Gheorghe. Mai mult decît toţi.― Pătru. m-o prădat! se răsti Pătru la Ionică. ― Cine-a sărit întîi la bătaie? ― Măi Pătru... că pe tine te-am întrebat. Olguţa. tu ai sărit. codindu-se în faţa porţii şi-a poruncii. se încruntă şi vorbi apăsat. voi vă jucaţi în bunghi în loc să faceţi treabă.. moş Gheorghe zîmbea în mustăţile albe. spune să-i şteargă nasul.

acuma vorbesc eu. ― Ei... Cu fiecare nod desfăcut. Ionică se scărpină după ceafă. Bine. nedumerit. ci stai! ― M-ai prădat.. ― Vra să zică aţi tăcut. Pătru? ― Parcă eu mai ştiu! ― Nu ştii. strigară într-un glas băieţii gata să se repeadă după Monica. mai dă-i o pară. pumnii lui Ionică se strîngeau mai tare fără folos pentru nodurile batistei şi cele din gît. ― Moş Gheorghe. privindu-i de sus. ― Dă! oftă el cu ochii la Olguţa.. vă ia înapoi bunghii.― Fă cum porunceşte duduiţa. du-te-n casă şi împarte-i în două.. hhh! începu din nou frăţiorul lui Pătru. moş Gheorghe clipi. legătura desfăcută.. cu bumbii tărcaţi. hă. Ionică oftă din greu... ― Vouă.. Asta-i stăpîna ta.. Şi moş Gheorghe. măi Ionică. moş Gheorghe? Privit din trei părţi. se scuturară ei. ― Vra să zică. ― Vra să zică moş Gheorghe v-a dat bunghii...... hhh! Hă. în palmele alăturate. hă.. Spune tu. ― El m-o prădat! ― Îs bunghii mei! Zi măi... sau voi? Ia să văd. ― Ia! Olguţa se ridică în picioare. ― Şi voi aşa aţi făcut? ― Da cum? ― Da cum?. vouă! Da de ce vi i-a dat?... ― Monica. în loc să vă jucaţi cu bunghii lui moş Gheorghe. ― Acuma să vă văd! Pătru oftă. măi . ― Nouă ni i-o dat. ― Mai mulţi n-am! ― Dă-i încoace! Fruntea lui Ionică îmbătrîni. Pătru se dădu mai la o parte. ― Hă... săltă din umeri subţiindu-şi mijlocul încins cu brîu roş şi scoase o legăturică plină de noduri şi sunătoare de bumbi... Atunci bunghii tăi îi dau eu lui Ionică. ― Monica. ca un chimiraş copilăresc.. dă-i două să tacă ― auzi tu? Monica întinse Olguţei. Vra să zică v-aţi prădat şi v-aţi bătut. moş Gheorghe... În ce clasă eşti tu.. voi vaţi prădat. fiindcă nu l-aţi ascultat... Călcîile goale ale lui Ionică sfredeleau pămîntul. Acuma să vorbesc eu.. ia deznoadă tu.. Degetul cel mare de la piciorul lui Pătru se ridică în sus. Ochii lui Ionică n-o slăbeau pe Monica. îl sfătui moş Gheorghe. Eu m-am bătut. ― Ca să ne giucăm noi! se bătură ei peste piept. ― N-o lăsa. Aşa-i.

Ia spuneţi voi. ― Monica. ― Unu ori trei face trei. ― Dacă n-am tablă şi plumb! se tîngui Pătru cu amărăciune. Ionică îi privi pe-ai săi cu mai mult "rămas bun!" decît "bine-ati venit". ― Ai mei. băieţi din clasa a patra. ― Vra să zică numai eu ştiu. na două pere. măi! ― Hai! ― Măi Pătrule. ― Şi eu parcă nu-s! sări Pătru. ― Ia veniţi încoace. Monica. ― Gata.Ionică. Olguţa! ― Parcă ei ştiu! Da-s proşti! Uite cum îşi bat capul. arătîndu-i pumnii închişi.... Olguţa? şopti uşurel. o vesti Monica. măi Ionică? ― Hhei! oftă el hurducat.. Monica. Pătru şi Ionică rămaseră cu ochii mari şi gura căscată în faţa Olguţei. se iuţi el cu răspunsul. Începură în gura mare Pătru şi Ionică. nu ştiţi să faceţi o înmulţire. ― Ia întindeţi fiecare cîte-o mînă. ― Tu ştii. Băieţii se apropiară cu capul în pămînt.. De ce nu v-a lăsat repetenţi? Băieţii o ascultau cu teamă şi supunere. ― Vra să zică într-a patra. se oferi Ionică. Pumnul lui Pătru înghiţi bumbii. cînd spre pumnii lui Pătru. şi le întinse Olguţei.. ― Pătrule. Aţi auzit? Băieţii se încordară ca pentru o întrecere la fugă. ai să te mai baţi? ― La ce? ― Da tu. ― Dă-i-o. Unu ori cinci face cinci.. ― Nici eu. Bun. purtîndu-şi privirile cînd spre palma lui. că mă supăr. ― Mă duc în sat. Voi. dă-i încoace. Olguţa. ― Acuşi îs şi eu. a cui-s bunghii? ― . oftară ei amar. Monica alese. Cît face cinzeci şi trei înmulţit cu şaptezeci şi unu? Poftim. ca şi mine. Hai. ― Da tu? ― Nu ştiu. întorcîndu-şi spatele şi scriind în aer cifrele. ― Vai. ― Nici legătura nu mi-o dai? întrebă cu spaimă şi sfială Ionică. De-acuma plecaţi! Ce mai aşteptaţi? ― Hai. Acuma eu am să pun o întrebare: cine răspunde îndată. şi să nu mai fii prost să-ţi pierzi bunghii ia . şi-aduc socoteala gata. dă-mi şase pere. Moş Gheorghe dădu din cap minunat. Monica.. ― Vra să zică nu ştiţi. în ce clasă eşti? ― Într-a patra. capătă bunghii lui moş Gheorghe. Monica... făcu un buchet din cozi. fiindcă numai eu ştiu.

― Aşa oi face. Vino cu mine. ― De-acum pleacă. ― Duduitelor. vocifera Anica din casă.. că morcovul ţine umezeală. am dres gardu la loc! clipi cu înţeles moş Gheorghe. Pune-ţi bunghii la loc ― nu ţi-i iau înapoi ― şi mănîncă perele. ― Ştiu. Anica intră în casă după Olguţa. moş Gheorghe.Ionică ― şi ţie. ― Cînd om ajunge-n poarta casei. că mă supăr! ― Mulţumiţi duduiţei. Pentru ce? ― Mi-au încleiat mînile. Se înserase limpede. măi urşilor! ― Sărut mîna! ― Săr.. mna! ― Sărutaţ-o. ― Iaca vă poftesc. Ce cauţi aici? ― Vă pof. cum pune şi papa? ― Oi pune. Din pragul curţii boiereşti. că ea v-o făcut dreptate.. rochiţa roşie şi cea albastră făcură semn cătră moş Gheorghe. Mînile Justiţiei de pe prispa casei lui moş Gheorghe primiră sărutul împricinaţilor. măi Ionică. ― Atunci venim mîine. ― Să pui. măi. felii de morcov în tutun. zîmbi moş Gheorghe dînd drumul Anicăi. Şi să te astîmperi... îi explică ea serios. ― Caut-o. coborîndu-se de pe piedestal.. ― Cînd să-i dau drumul? se veseli moş Gheorghe. ― Mi-am pierdut batista. ― Or să intre porcii în livadă! ― Să intre sănătoşi. ― Duduie Olguţa. nu-i batista. De-acuma are moşu scrînciob. moş Gheorghe. zîmbi modest Olguţa. ― Duduită... vine Anica să vă cheme. ― Ştiu.. unde-s duduiele? ― Du-te şi le caută că asta-i treaba ta! În urma tuturor porni moş Gheorghe. îţi dau eu patru pere busuioace cum n-ai mîncat tu niciodată. moş Gheorghe. ― Monica. duduiţa moşului. ― Duduită. moş Gheorghe. Pune-te şi-o caută. ― Iar Anica! ― Vă pof.. ― MoşGheorghe. dă-mi batista. da cînd mai veniţi la moşu? ― Cînd ni-i pofti. ― Da. Pune lacata. ― Uite-o. Olguţa trînti uşa lăsîndo pe Anica înlăuntru. . vezi c-ai uitat să-mi aduci aminte! ― Vezi!. De ce nu pui mata.

Sprîncenile reveniră la loc. tu auzi ceva? întrebă Olguţa pocnind în dinţi o prună brumărie. ori înghiţea friptura.? Toţi ascultară înspre uşă. Pe poarta casei lui moş Gheorghe intrase şi ieşise o poveste.. cînd simţea ochii mamei lui privindu-l cu toată atenţia urechilor mesteca supa. mam deprins..! Pe tine te aud mîncînd în fiecare zi. N-auziţi? se înverşună Olguţa. Monica? ― Foarte bine. un înger sau un cocostîrc se închină... ― Ce s-aud? ― Ascultă bine. Deasupra casei lui moş Gheorghe.. ― Cum aţi petrecut.. III HERR DIREKTOR ― Mamă. le mai uita. Pe poarta caselor de ţară. ― Ce nu-mi dai pace să mănînc? ― Eu? Hm! Mama ţi-a făcut observaţie. ― Ţţ! Îl aud pe Dănuţ sorbind harbuzul şi n-ar trebui să-l aud. numai racii se sorb aşa. ― Ascultă.Luceafărul dintăi lucea curat şi zîmbitor. Doamna Deleanu îl obliga pe Dănuţ să aibă cîte-o altă surdină pentru fiecare fel de mîncare. Moş Gheorghe întoarse capul îndărăt. mamă. penserat. Dănuţ.. cînd nu ştii să-i mănînci altfel. frigîndu-se.. ― Da! Tu îmi spargi urechile cu perjele tale şi nu-ţi spun nimica. mimetic parcă. Olguţa făcu semn cu piciorul pe subt masă Monicăi. ―. înecîndu-se. Răgetele boilor răsunau profunde şi enorme acoperind ţiuitul greierilor şi al cosaşilor. ca notele başilor bisericeşti. . n-auzi? ― . Monica oftă neutral. cum spune şi mama. Dănuţ tocmai începuse rugul zămos din mijlocul harbuzoaicei. Dănuţ le mai încurca. ridică ochii spre Olguţa. Păcat numai că n-a fost şi Dănuţ. Ochii Olguţei se micşorară de încordare. intră doar carele cu boi şi oamenii cu seceri. ca la miopi. tante Alice. Olguţa pocni o prună. ― Băă-băă. îşi şterse buzele şi. înghiţind de două ori. Satanic. papa. fără s-o mai mestece. fragilul murmur al sopranelor. Din care pricină... sape sau securi. la fel cu-acel care lucise deasupra ieslelor din Betleem. Topi între limbă şi cerul gurii geroasa îmbucătură.. Sprîncenile Olguţei se strîmbară în sus. Obrajii lui Dănuţ luară culoarea miezului de harbuz. Vorbeam de altceva..

.. consimţi diplomatic. scuturîndu-şi şervetul. ― E director de şcoală? ― Cum poţi să spui aşa ceva!. nu ştiu ce fel. ― Dănuţ.― Un bou ca toţi boii! se pronunţă sarcastic Dănuţ. Dănuţ se repezi afară cu şervetul la gît. Olguţa îl privi. Tu ai ureche muzicală. ― Rîzi de mine. papa. urmat de doamna Deleanu şi Profira. Ca cele şapte săgeţi din inima biblică a Mariei.. Nu ştiu cu cine seamănă! Cu papa nu seamănă de loc. Olguţa... da lui îi place să-i spui aşa. Cum fac boii? Aşa fac? consultă ea deferentă pe Dănuţ. ― Şi seamănă cu moşu Iorgu? ― Nu. eu ţin cu caii adevăraţi. E fratele tatei!. Cine pune rămăşag cu mine? N-auziţi? Băă-băă!. ― Şi eu. îi răspunse zîmbind domnul Deleanu din pragul uşii. Eu glumesc.. ca şi mama. ― Olguţa. nu vorbi urît.. ― Nici nu-l cunosc. Ţi-am mai spus. dădu din cap energic şi zîmbi indulgent.. Olguţa se ridică solemn în picioare.. Olguţa începu să împlînte în ea scobitori.. . Ai să-l vezi..E directorul unei societăţi foarte mari. Olguţa! zîmbi domnul Deleanu. ― Şi cu Grigore nu? Fiindcă-i automobilist? ― Ba da.. Zărind inima harbuzoaicei neisprăvită de Dănuţ. cu harbuzul lui Dănuţ? ― M-a insultat! Mă răzbun. simbolicele scobitori îndurerau miezul harbuzului locţiitor al lui Dănuţ. ca un primjurat cu verdictul. papa? ― Nu.. de ce-i spui tu Herr Direktor? E neamţ? ― Ţţ-ţî-ţî!. ― . ― Să ştiţi că vine Herr Direktor cu automobilul. ― Olguţa. Nu l-aş putea suferi!.al vostru. ― Păcat de harbuz! cercă Monica s-o înduplece. Tu eşti prietena mea. Eu îl iubesc. Uitînd harbuzul şi insulta.. cu şervetul în mînă. Ce ai tu. ― Taci! ― Da papa. Şi tu să-i spui Herr Direktor.. Olguţa! ― Ce-are-aface! Îl cunosc eu... De ce nu mă crezi tu pe mine? ― Ba te cred. papa. ceva cu electricitate şi cu nemţi.. Cu Herr Direktor!. Monica.. ai auzit ce-a spus papa? Să-l iubeşti pe Herr Direktor.. Olguţa! Da ia spune-mi tu de unde ştii să deosebeşti sunetul unei trombe de mugetul vitelor? Că doar automobilele de la noi le poţi număra pe degete! ― Fiindcă mi-s antipatice. ― Monica. ― Sînt sigură. cine-i Herr Direktor? ― Un alt papa...

căscă. îşi puse monoclul în ochi. cască de doc. îşi descoperi faţa lăsînd ochelarii să-i atîrne de gît. Ţăranii îşi făceau cruce. Noi avem ecou la Medeleni: de asta am auzit eu trompa. şi-n urmă împroşcînd un fum puturos ca cel din iad. să văd şi eu automobilul. masiv pe roţile burtoase ― molohul kilometrilor se opri războinic în faţa scărilor. duduind. Olguţa o întregi cu un pocnet de prună. Moş Gheorghe mai văzuse la Iaşi nelegiuirea-cu-roţi. Cînii lătrau şi schelălăiau ca la urs. se întinse. vitele şi ţăranii priveau trăsura stacojie ― cine-o mai văzut! ― fără de cine ― Doamne. ca o jalbă. mugind..Altă scobitoare pătrunse mai adînc.. o roată în proţap. boală!" un muget de bou în mînă. ca şi mine. Herr Direktor! ― Moşu Puiu! moşu Puiu! vocifera Dănuţ cu şervetul în mînă. Toţi servitorii ieşiseră din casă. dar cu entuziasm. ridicînd bancheta articulată. îşi ... Fără poftă. Cu sufletele înfrăţite în aceeaşi depărtată epocă geologică.. ca orbii. Herr Direktor. Isprăvindu-şi vindicta. În sfîrşit. Olguţa mîncă miezul pe care Dănuţ îl curăţise de sîmburi şi Monica de scobitori. ― Lasă că-l vezi. Tropăi ca să-şi desmorţească picioarele. Monica plivi miezul străpuns. mi se pare că eşti şireată!. Sigur. ― Bine-ai venit.. Vicleimul păsărilor înşirate pe şosea. Înghesuiţi în mamele lor. acoperit de colb. juca-naintea şi în urma goanei roşii. iartă-mă ― suind la deal în goana mare. Mai e vreme. ― Merci. îmi dai voie să scot scobitorile? ― Cum vrei. adunînd scobitorile în farfuria ei. jubiliar. Monica. ― Să nu se supere tante Alice! Alta urmă. iscodind cu ochi de femeie. haidem afară.. Grigore! ― Guten Tag l. şin loc de bici şi de "hii. cu burta plină de darabane bătute de toţi dracii. cînd la biserică. ― Săracu conu Costache. în loc de hăţuri. De aceea mai scuipă o dată. bufnind. copiii tremurau să nu-i fure Ucigă-l-toaca şi scînceau. Dumnezeu să-l ierte! În ograda dumnealui să intre una ca asta!. Monica. ― Olguţa. Iar vizitiul ― ptiu! ferească Sfîntul de-aşa creştin! ― în loc de ochi avea sticle negre. temerară. cu ochii cînd la dihanie. îmbrăcat din cap pînă-n picioare în armura automobiliştilor ― ochelari rotunzi de scafandru cu rame de cauciuc cărămiziu. Eu am isprăvit. ― Olguţa.. închis ermetic la gît şi la încheietura mînilor ― se coborî flegmatic pe portiţa de la spatele automobilului. halat de doc. încruntîndu-se. Lasă c-o-nvaţă moşu pe duduiţa să umble călare.

― Monica e fetiţa noastră. tresăltînd delaolaltă cu trepidaţiile maşinii. ― Kulek. aşa cum e Dănuţ băiatul tău. Era şi el confecţionat în fabrica de blonzi cu ochi albaştri şi obrajii de Gretchen ai Germaniei. eu îs voinică. ― Tot drac ai rămas! ― Nici nu mi-ai spus bună-ziua.. Părea că toastează cu o cupă de şampanie. punîndu-i mînile pe umeri.. tată de carton ce eşti! ― Atunci mai am o nepoată? ― Te poţi mîndri! ― M-am curăţit! Mă pregătisem numai pentru doi nepoţi.) 1 s Cuprins de giganticul hohot de rîs al băutorilor de bere.). eşti sau nu feciorul meu? ― Tu eşti burlac... Kulek. dieser ist mein Sohn. ridicînd-o. şi se înclină zîmbind în faţa scărilor.) 4 Asta-i bine! (germ.. ― Ba mă cormpromiteţi voi pe mine! protestă doamna Deleanu. ― Bine v-am găsit! Căzuseră şi ochelarii negri de pe faţa şoferului ― din pricina Anicăi.2 ― Und ich bin sein Vater! 3 adăugă modest domnul Deleanu. Anica plecă ochii ruşinată. ― Zău! ― Da. tu ai să mă compromiţi. acesta este fiul meu (germ. Mecanicul berlinez. Herr Kulek se bătea cu palmele peste genunchi. îl întregea. sărutîndu-l. ― Măi Grigore. cu aerul unui amiral englez aclamat într-un mic port dunărean.frecă mînele neatinse de colb şi de soare.). Herr Direktor.. Da . Herr Direktor. Buftea-i gras. Herr Direktor! ― Scuzele mele domnişoară! Urcînd treptele se aplecă în faţa Olguţei şi-i sărută mîna. coborînd scările. Herr Direktor se însufleţise ţinîndu-l pe Dănuţ în braţe. ― Das ist guuut! 4 Bună ziua (germ. îl apostrofă Olguţa din pridvor. glumi domnul Deleanu. ― Am muşchi. 1 Şi eu sînt tatăl lui! (germ. Nu mă supăr! ― Uf! Da grea te-ai mai făcut! oftă el. ― Dănuţ. ― Domnişoara? ― Monica. expediat în ţară o dată cu automobilul. ― Monica? Doamna Deleanu îi făcu semn din ochi. o numi doamna Deleanu. ― Poţi să mă săruţi şi pe obraz.

frumoasă nepoată mai am! Monica: nu? ― Monica. Asta era o demnitate bărbătească. ― Olguţa. babo! Mi-ai ieşit cu plin! Unu. Măi Iorgule. ajungîndu-l în antret. ― Moş Puiu. nu slujbă de slugă cum spunea Olguţa. şopti Monica intimidată. ca după un fapt de arme. ― Îi dai voie lui moşu Puiu să te sărute? ― Sigur. eu îţi torn apă de spălat. te-am fi aşteptat. gîndea Dănuţ. urmat de supunerea ei întristată. începu să numere Herr Direktor pe cei din pridvor. Nici nu-i trecea prin minte Monicăi cît de temerară-i era propunerea! Dănuţ. ― Ce te-amesteci! Du-te cu Olguţa. ― Tu eşti servitor: duci geamandanul. ofensat totuşi.. numai. ai mîncat? ― Aş! ― Haidem în sofragerie. fără să răspundă Monicăi. roşie la faţă. Tu taci şi-asculţi. Dănuţ? Dănuţ se întorcea cu mînele goale pătruns de o gravă mîndrie. ― Daa! N-ai nici-o grijă! Îţi dă voie Anica! răspunse Olguţa. avea dreptul sa ducă geamandanul greu.. doi.. aprobă Olguţa. stărui Dănuţ. domnul neamţ! începu să cînte Olguţa. şchiopăta purtînd geamandanul greu. m-ai nenorocit! S-a făcut bac. ― Domnul neamţ. ― N-am vorbit cu tine. Trecu înainte. ca şi pe mine. apucînd mîna Olguţei. ― Te-ai supărat. aşezînd pantalonii pe dungă. ― Hai la masă. cucoană! ― Aşa-i! Îţi uitasem tabieturile! Un ceas îţi ajunge să te speli? ― Cuconiţă. S-a spart ghina! ― Cuconaşule. ai la mine un bacşiş: ai făcut abatajul cel mare! Nouă. . să toarne apă de spălat pe buretele mare şi zburlit ca un cap de hotentot blond şi colonie în pumnii lui moşu Puiu. socotindu-l şi pe Kulek. v-am pregătit de spălat. strigă el cu ochii de vizionar ai jucătorilor de chemin-de-fer. Dănuţ. perii hainele. Eu îţi vorbesc. aşa se vorbeşte?! se încruntă doamna Deleanu. trei.. ― Măi omule. torni apă. cuconaşule. ― Sărut mîna. Puteai să te anunţi. congestionat.. Tot el îi peria hainele. ― Apă de spălat. ce neam de ghinionişti sîntem! ― Cui i-o spui?! ― Ieşi afară. Bine-ai venit. "Din invidie".. Nişte sărmăluţe de piept de gîscă! susură galeş bucătăreasa răsărind în urma lui Dănuţ şi a Monicăi. ― Ai-ia-ia! Profiro. Iorgule. Profira! Adică du-te-n casă. ― Vrei să te-ajut. ― Imposibil! Daţi-mi apă. ― Să trăieşti. Dănuţ? ceru voie Monica. aducînd geamandanul. unde-l culcăm pe domnul neamţ? se interesă Anica. Babo.

Eu nu-s femeie. că am avut eu. încheia logic şi violent Olguţa. monoclul pe care-l arăt ostentativ. că baba face cît doi! ― Cît patru. ― Atunci tunde-te. ― Haidem odată la masă! ― La spălat... bătînd cu degetul în lemn toaca superstiţioşilor. cînd ti-i mărita ai să-ţi tunzi nevasta? îl întrebă Olguţa. Olguţa! Dar tot bac a rămas. cucoană! ― Spală-te odată. inestetice şi incomode pe deasupra. ― Calomnie! protestă Herr Direktor. Umberufen! (1) adăugă el. cum spui tu. ― Nici eu. ― Olguţa. torenţial. omule! ― Hai. capul rotund al lui Herr Direktor părea cărunt ca un bulgăre de sare. Herr Direktor. Proaspăt tuns. de cîte ori nu ţi-am spus că numai femeile se mărită! intervenea doamna Deleanu. şi succesele. conveni serviabil bucătăreasa. ― Actul de naştere. ai să-ţi tunzi nevasta? ― Nu.. cum spune mama? ― Nici. ― De ce? ― Fiindcă n-am să mă mărit. de la trei centimetri în sus. cu numărul zero.. ― Dovadă. Doamna Deleanu pretindea că nu părea. Nici sub formă de musteţi nu îngăduia părul: "această pacoste pentru bărbaţi. din pricina abuzului de colonie. începeau pletele: poetice. ― Da eu vreau să mă însor. Atunci să te vedem! ― Prefer să fiu calomniat! Pentru Herr Direktor.. ― Să trăieşti. deci neigienice.) . Herr Direktor! ― Toate le face baba. chiar. pe care nu-l ascund. care se ştiu! ― Ta-ta-ta! Lasă părul să crească. aderă Dănuţ.. Cu osebirea că Dănuţ întrebuinţa numai colonia doamnei Deleanu. Dănuţ. Spune. ― De ce. Dănuţ! ― Să nu uiţi să verşi căldarea! insinuă Olguţa la urechea lui Dănuţ. necivilizate. mamă? Vreau eu să mă însor Cine nu-mi dă voie? ― Eu. ― Herr Direktor. De harbuz n-ai grijă.― Mamă dragă. ― Nici n-ai să te-nsori. şi tu ai să ajungi moşneag ca şi moşu Puiu. sau mai ales cînd îl poartă femeile". deci nefaste. am dres abatajul lui Herr Direktor.. "Să nu fie de deochi!" (Germ.. ― Vezi. ci chiar era.

Dănuţ turnase de băut buretelui.. Dănuţ desfăcu şurubul dopului metalic. Acum îţi dai pe faţă. care turna cu mînie.. cu sticla de colonie în mînă. medită Olguţa răzbunări în locul lui Dănuţ. tot în război sînteţî? Dănuţ se bosumflă. suflecase la loc o mînecă nesupusă. Dintr-o aruncătură de ochi. Olguţa. sau l-aş stropi în ochi din greşeală". . mai întîi tu stropeşti covorul.. fiindcă ai isprăvit colonia. am intrat la stăpîn! ― Aşa. ochii Olguţei îl pîndeau.. Buftea! tună Olguţa. ― Cine-i? ― Eu. ― Nu te-am întrebat pe tine. Aşa ţi-a poruncit Herr Direktor. ― ... de la sprîncene în sus şi gemi: îîî-îîî!. Herr Direktor? ― Nu se poate. răspunse dîrz Dănuţ.. n-auzi? ― Toarnă-i... Buftea. te masezi pe cap. Tot mai ai migrene.. ― Herr Direktor.Că de nu. Ca să nu-l tundă ar fi fost în stare să se însoare chiar. Nu te frigi? Fff-haa! aspiră ea întretăiat oftînd apoi ca după o arsură. ― Spune amfitrioanei că nu-mi ajunge un popă... Simţind c-o pufneşte rîsul. Dănuţ. oftezi. ― Ba tu să-mi torni. în afara uşii odăii de baie.Dănuţ amuţea. ― Cine-i? ― Careul de popi sau carul de popi. ― Ia să văd. Rînd pe rînd.. ― Toarnă.. se recomandă Profira pe nevăzute. ― Auzi!. . sărut mîna. tu ai să mi le dai! ― După aceea. dragă Herr Direktor. ― Toarnă-ţi singură. Întreabă coniţa dacă v-aţi botezat. dar conştiincios. M-am prefăcut. să-mi trimită un care de popi.. să chemăm părintele din sat: aşa a spus coniţa. Dănuţ. Pot să intru. Acum venise rîndul coloniei. şi uită însărcinarea cu care pornise din sufragerie. din cana cea mare. ― Herr Direktor." Printre zăbrelele degetelor viclene.. ― Toarnă. Toarnă bine: asta nu-i joacă! "Eu m-aş face că torn şi l-aş lovi cu vîrful.După aceea.S-o usture! Aşa-i trebuie! Lasă!.. Olguţa văzu tot. ceri să-ţi mai dea. făcînd scut cu trupul sticlei din mînă. Desfăcîndu-şi palmele boltite şi le frecă una de alta: picături acide plouară pe covoraş. ― Toarnă-i. porunci ea umilitului paharnic. Profira se bătu cu palma peste gura nelegiuită.. Dănuţ se uita pe geam... hai să-ţi arăt eu cum faci tu cînd pui colonie. şi-ţi freci pleoapele. Dănuţ zîmbi: .. Herr Direktor? ― Diavol împieliţat. ― Degeaba te bucuri. ― Intră. Aşa să spui. Dănuţ. întinsese prosopul. cum spune Profira.

― Şi ce mai fac, Olguţa? ― Crezi că nu ştiu.! Dă-mi sticla, Buftea. Dănuţ rămase cu mîna goală. ― Acuma, Herr Direktor, vine rîndul batistei. Eu n-am. Să zicem că rochiţa mea e batista. ― Să zicem... da ce-are să zică Alice? ― Mama zice că tu eşti de vină. Colonia gîlgîia, murînd rochiţa Olguţei. ― Grigore, să-ţi faci singur mîncare! răsună glasul doamnei Deleanu. ― Intră. Am isprăvit. ― Ce faci acolo, Olguţa? ― Mamă dragă, aveam o pată pe rochiţă şi Herr Direktor a spus că iesă cu colonie. ― Tu-mi strici copiii, Grigore! ― Vezi, Herr Direktor! ― Mai bine spune-mi ce-mi dai de mîncare. ― Colonie... Asta meriţi. ― Atunci sînt sigur că masa-i bună! ― Te poftesc să mănînci la Bucureşti ca la mine! ― Bucureştiul are multe bunătăţi! ― Acele!... ― Care-s acele, Herr Direktor? ― Are să-ţi spuie Dănuţ... peste vreo cîţiva ani. ― Grigore! ― Ba ştiu eu şi n-am să-i spun lui Buftea. ― Olguţa ! ― Dacă ştiu, mamă dragă! La Bucureşti faci un chef. ― Cine ţi-a mai spus şi asta? ― Tu, mamă. ― Eu?! ― Sigur. N-ai spus tu că papa face un chef la Bucureşti? ― ...Am glumit! ― Atunci şi eu am glumit, mamă dragă! ― Tante Alice, se răcesc ochiurile, vesti Monica din pragul uşii, cu un aer de paj timid. ― Iacătă singurul copil cuminte din casa asta! ― Lasă, c-am să-i arăt eu! mormăi Dănuţ, uitat de toţi, atingînd cu cotul pe Monica, dinadins rămasă la urmă. Ochiul lui Herr Direktor, cel cu monoclul, nu făcea mare deosebire între femeile frumoase şi mîncările alese. Le privea cu aceeaşi impertinenţă curtenitoare, în timp ce buzele întredeschise şovăiau parcă între vorbe şi fapte. Se aşezară cu toţii în jurul mesei, păstrîndu-şi locurile obişnuite. În faţa tacîmului solitar al lui Herr Direktor, curba de aur roz a ochiurilor, palpita; alături de farfuria lor, mămăliguţa poetică şi adormită ca o

poreclă moldovenească a soarelui; mai încolo, untul tatuat cu linguriţa şi împodobit cu două ridichi violent roşii; şi smîntîna cu ten de madonă... ― Se aprobă! ― Măi omule, nu mai aproba! Ia şi mănîncă. Acuşi e vremea mesei! ― Şi voi să mă priviţi?... Pardon! ― Te cred! Ce vrei să facem? Să-ţi întoarcem spatele? ― Să mîncaţi şi voi... Altfel să-mi plătiţi intrare! ― Mamă, eu zic să aducă un cantalup, propuse Olguţa îndatoritoare. ― Hm? consultă doamna Deleanu pe domnul Deleanu. ― Amin. Azi e bairam! ― Prohiro, adă un cantalop... Vezi, Herr Direktor, eu nu te las! ― Aşa eşti tu, Olguţa: îţi place să te sacrifici! glumi doamna Deleanu. ― Mamă, spune tu drept dacă şi ţie nu-ţi place cantalupul de la gheaţă? ― Îmi place: cum nu?! ― Atunci ne sacrificăm împreună! ― Olguţa! ― Dragă Alice, toate bune şi frumoase în casa ta, începînd cu tine! Cum se face numai că la voi... ― ...nu-s scrumelniţe? îi luă vorba din gură Olguţa, luîndu-i şi monoclul ca să-l imite mai bine. La masa lui Herr Direktor, scrumelniţa făcea parte dintre farfurii, şi ţigara dintre mîncări. ― Olguţa, scoate monoclul: asta-ţi mai lipseşte!... Fumat! fumat şi iar fumat! Mîncare se mai cheamă asta Grigore? ― Omoară microbii şi ajută digestia! ― Lasă scrumelniţa, Dănuţ! ― Dă-mi-o, Dănuţ. ― Nu i-o da! Olguţa smunci scrumelniţa din mîna buimăcită de două magnete potrivnice şi o insinua pe masă. ― Mamă, uite ce face Olguţa! ― Aşa îţi trebuie dacă nu asculţi!... Şi tu, Olguţa, de ce nu faci cum spune mama? ― Mi-ai spus mie ceva, mamă dragă? ― Am spus. Ajunge. ― Mamă, tu nu eşti decît mama mea, pe cînd Herr Direktor... ― Ce-i, mă rog? ― El e musafir... şi tu eşti gazdă. ― Obraznică mai eşti! Profira intra solemn cu sarmalele; după ea Anica purtătoarea cantalupului palid şi zbîrcit ca un cap de mucenic al scopiţilor. ― Cine-i amator de cantalup să ridice un deget.

Olguţa împunse cantalupul cu două degete. ― Vezi, Monica, asta-i o figură de jiu-jiţiu. Dacă erai tu în locul cantalupului ― Olguţa se aplecă la urechea Monicăi de teamă să n-o audă Dănuţ ― trebuia să-mi despici degetele cu palma. Altfel îţi scoteam ochii. Aşa se parează. Să ştii de la mine! Monica ridică un deget încovoiat, reţinîndu-şi o modestă felie. ― Nu aşa. Uită-te la mine. Cu muchea palmei, Olguţa despică aerul, scurt, tăios. Domnul Deleanu se aplecă asupra cantalupului, îl mirosi, apoi, cu buzele strînse şi nările dilatate, privi plafonul dînd din mînă ― Vous m'en direz des nouvelles! 1... Măi, tot jidanii mei, săracii! Numai ei ştiu s-aleagă ce-i bun: cum îi avocatul lor aşa-i şi cantalupul avocatului... Mă duc s-aduc curaçao-ul. Grigore, tu vrei cognac?
1

"Ei, na!" <Fr.)

― Contra! Sînt la al doilea abataj de sarmale! După asta să-mi faceţi coliva. Dănuţ ridicase degetul subt faţa de masă. Ce? Erau la şcoală? Sigur că mînca şi el. Nici nu mai încăpea vorbă. Se simţea în stare să mănînce el singur tot cantalupul. Din cantalupul tăiat în două, ca dintr-o besactea orientală, curgeau şiruri blonde şi roşcate. ― Hm-hm-hm! se pregăti Olguţa zăngănind cuţitul de farfurie. Cu o legănare de evantaliu, mîna Monicăi alungă mirosul sarmalelor... Buzele lui Dănuţ se crăpară umede, topind în gura şi în plămîni adierea care te face să închizi ochii şi să-ţi lărgeşti nările şi pieptul, ca întîia sărutare a fecioarelor aprige. ― Dănuţ, tu nu mănînci cantalup? "Sigur că da, sigur că da", vociferau gîndurile îmbătate de făgăduinţi mereu împrospătate. ― Nu, merci. De ce? Tăcu mîndru şi amar... De ce?... Fiindcă aşa vroia... De ce?... De multe ori buzele lui Dănuţ erau duşmanele lui Dănuţ... De ce?... Lasă... ― Porţia lui o mănînc eu, hotărî Olguţa, dînd din picioare. Dănuţ înghiţi în sec de mai multe ori, cu ochii la farfuria sarmalelor ― lua-le-ar dracu! ― cu sufletul la poarta paradisului pierdut unde veghea Olguţa cu dinţii şi cuţitul. ― Dănuţ, noi doi nu umblăm cu fleacuri. Hai şi-mi ţine tovărăşie. Sarmalele-s mîncare serioasă. ― Da, moşu Puiu. Chiar mi-i poftă. ― Vai de mine, Dănuţ! Ce-i lăcomia asta? Acuma ne-am sculat de la masă! ― Lasă-l să mănînce cît vrea. La vrîsta lui... ― Bine, bine! Profiro, dă-i o farfurie, oftă doamna Deleanu... Şi să

În odaia turcească. De pe nici una nu lipsea tablaua de aramă împodobită cu mlădii desenuri. odihneau covoare moi de lînuri. portretele străbunilor şedeau la locul lor aşteptînd să se deschidă uşa şi să năvălească strănepoţii. te rog! Măcar atîta! ― Buftea. ultimul model. după un dejun subt nucul din livadă. în liniştea exotică a odăii turceşti. cu lăutari şi cotnar. nesocotind ― poate din pricina monoclului. împlîntă furculiţa în sarmale. Buftea! Buzele Olguţei insultau pe şoptite. ― În odaia turcească. şi două portrete în rame ovale: tinereţea cu haine şi bucle demodate a străbunilor copiilor de-acum. şi turcească pe deasupra am să visez că-s sultan la mine în harem. să-ţi spun care-i cîntecul: cînd m-oi culca eu singur într-o odaie cu cinci paturi. răspunsese Herr Direktor. Şi mai era ceva în odaia trecutului: un cufăr-dulap de la "Wertheim". Aroma cantalupului plutea răcoroasă deasupra arşiţei de varză ardeiată. ajunge unul singur... icoane cu obrazul castaniu îmbrobodit în aur şi argint. pe cinci divane rînduite-n şir de-a lungul zidurilor de cetate. pe care orice zgomot amuţea desculţ ― ca şi ţigăncile de-odinioară. ― Coane Costache. răposatul conu Costache Dumşa. ca un curcubeu al fericiţilor. ras pe de-a-ntregul. Ş-are să fie bine! Şi cînd m-oi .Demult. nici narghileaua cea cu trompa lungă pentru fumul lung. unde să te culc pe tine? îl întrebase conu Costache privindu-l cam de sus. ― Măi neamţule. .. tuns cu numărul zero şi împodobit cu semiluna unei cicatrice de Schläger ― venise la Medeleni să facă vizită cumnatei sale şi părintelui ei. De aceea. şi topeau lung aurul onctuos din care o apăsare numai revărsa şipote de miere glacială. Pe ziduri. şi la încruntarea lor hangerele şi iataganele din cui ar fi dat iureş. covor mai plin decît ale divanurilor. înflorite-n Orientul unde lenea şi cadînele-s frumoase ca şi basmele celor o mie şi una de nopţi.. Herr Direktor abia sosit din Germania ― cu monoclu. măi păgînule? Pentru un cap de steclă şi spîn. panoplii de arme vechi cu tecile împodobite ca odăjdiile mitropoliţilor.mănînci frumos. Pe jos. Dănuţ întoarse capul. cu un gest de sinucigaş. Dar cufărul de la Berlin era încărcat cu daruri.. S-ar fi încruntat poate strămoşii văzînd prihana. strivi o lacrimă între pleoape şi. ― Şi ce ai să faci cu cinci paturi. fin încrustate cu lucirile de ger ale sidefului. poate din pricina cotnarului ― posomorala coborîtă pe faţa venerabilului bătrîn. La fiecare căpătîi vegheau măsuţe arăbeşti.. care aduceau boierilor un zîmbet roşu în dinţii albi şi dulceaţa de trandafir între pahare brumate. să se deschidă cufărul nemţesc şi să răsune veselia copiilor de-acum în faţa zîmbetului tinerilor de atunci.

― Olguţa. ― Cu aşa ladă nu-i greu să fii ordonat! ― Cu aşa ordine. parcă-i o vitrină! ― Bravo. Monica ştia să organizeze geamandanul cu lucruşoarele ei şi zestrea păpuşelor. ghiudem. Dar ce-are-a face o biată odăiţă cu un palat! ― Tante Alice. Grigore? Asta-i portretul ordinei tale: fanfaronadă! . coane Costache.. ― Sfîntă modestie! ― Sfîntă dreptate! Lui Dănuţ îi bătea inima repede. copleşit de presimţirea cadourilor. Vorbele lui conu Costache erau pravilă în casa bătrînească... Ia să-i mai ziceţi un cîntec moldovenesc. Îşi freca mereu mînile. ce-nseamnă asta? ― Tumbe. dar mult.. Herr Direktor? ― Imposibil! Mînă de femeie în lada mea?! Tocmai desfăcuse lada. În preajma cadourilor. trăgea săltarele pe rînd. Brava. Olguţa începu să fumeze din narghilea... În genunchi.. răspunse capul de pe divan rostogolinduse. ― Dă-te jos. bucuria se prefăcea în chin şi nu mai era bucurie.deştepta dimineaţa cu grija celor cinci belele din vis.. Rezemîndu-şi creştetul capului pe divan. De pildă: icre negre. Şi cît oi sta la Medeleni am să te binecuvîntez. De unde. Herr Direktor cu ochii închişi şi-ar fi putut îmbrăca fracul. Monica! Ai auzit. În lăzile lui Herr Direktor domnea o ordine amănunţită şi strategică. De atunci. rămase odaia lui Herr Direktor. odaia turcească în care nimeni nu intra. neamţule! Tot moldovan ai rămas pe dinăuntru. în faţa ei. ca jucătorii de bacara cînd au pontat fundul buzunarelor. şi cataif cu frişca la sfîrşit. Lăcomia îl exalta aşa de tare. Tot aşa păţea cînd erau prea multe bunătăţi la masă. şi ceilalţi nu mai tăceau odată: ţţ-ţţ-ţţ. cînd m-oi culca şi cînd m-oi deştepta. ― Olguţa. Suferea.. Uitase de Olguţa şi de toate cele. gata să nu le mai isprăvească. înecîndu-l. toate cele trebuitoare de la locul lor. îmbrăcînd pijamaua. smochingul sau un sacou. măsline marinate. rivalitate. ş-oi vedea cinci paturi goale are să fie şi mai bine.. Ştii că nu-i prost neamţu! Să mai aducă o steclă de cotnar. orice ladă-i la-nălţime. salam. Olguţa făcu o tumbă şi încă una. mamă dragă. încît nu-i mai era poftă de nimic şi mînca în silă. Şi doamna Deleanu era meşteră la alcătuirea lăzilor. ca să nu se căiască mai tîrziu. una cîte una. culegînd. ca pe Dumnezeu. astîmpără-te! ― Să-ţi ajut. şi de îndată s-ar fi putut dezbrăca. ― Măi!.

A! Face-à-main! Merci. Grigore.. ― Eşti în stare !. şi piramidonul.. ― Cine-i Minerva.. dragă Alice.. ţiaduci aminte de cele două capete de leu de pe speteaza fotoliului? ― Cum nu?! Tata ne speria că muşcă şi tu le-ai pus în gură cîte-o bucăţică de carne crudă ca să-i îmblînzeşti. primăvara.. decît atunci cînd trebuie.. Alice: o pereche de ochelari pentru cochetele venerabile. ― Bietul tata!.. ― .. mai berlineze! ― Acelea te lecuiesc de migrene.. ― Cred că alte muzici.. erau rînduite de Monica pe divanul cel mai apropiat. cu mînile înfundate în buzunarele pantalonilor.peştişori de mintă... Încep cu moşnegii. Ţii minte? Acolo a rămas carnea.. şedea ursuz. Olguţa. papa.― Invidia traducînd elogiul sincerităţii! Şi asta-i un portret: nu? Să trăieşti. anume făcute pentru urechile mamei. ca subt streşinele tuturor caselor cînd se întorc păsările. ― . N-ai uitat comisionul.. Poftim şi notele.. tu ce spui? ― Eu. ― Frumos! ― Şi Minerva. dragă. mi-i totuna ― cu o uşoară preferinţă pentru ciorapi!. Aceeaşi însufleţire copilărească creştea în toţi deopotrivă. Două pistoale de tinichea cu petiţe. Înainte de-a se dezbrăca.. Mie mi-au rămas celelalte. Erau singurele ocazii cînd treceam şi eu drept copii cuminte. mai uşoare. da.. Numai Dănuţ. pachetele.. Of! Bine c-am scăpat! Muzica asta îmi dădea migrene.. răspundeam noi în locul mamei. ca zgribulit de frig. regret migrenele burlacilor.. de la sesiunile curţilor cu juri? ― Bietul tata! Parcă-l văd. copii?" "Cuminţi". Monica. ― Iorgule.. de unde vine aşa miros urît?" Cum să-şi închipuie bietul bătrîn că leii de lemn deveniseră carnivori! ... ţi-aduci aminte cînd se întorcea tata de prin judeţe.. aşa-i şi capul: ce intră nu mai iesă. ― Napoleon! ― Al lăzilor. pe jumătate desfăcute de doamna Deleanu.. ne chema în biroul lui: "Aţi fost cuminţi. papa? ― O cucoană..... Poftim.. ― Cum îi lada. Unul cîte unul. ― Migrenele capului tău!! ― Iorgule. ― Bach? ― Habar n-am! Am luat ce-ai scris. Grigore.balonaşe. ― Ce nume! ― Aşa-s cucoanele! ― Sigur. "Măi băieţi. Bach sau ciorapi...

Bietul tata! Cînd te gîndeşti că din lefuşoara lui de magistrat cinstit izbutea să puie deoparte pentru cadouri. Răspunde. şi tot mă descoperea. În jurul tainicului pachet se adunară toţi. îngîndurată: "Săracu moş Gheorghe!" ― Dănuţ. adă-mi un foarfece din trusă. pe subt birouri. N-ai să ghiceşti. inspectînd pe subt dulap. Monoclul căzuse din ochiul lui Herr Direktor. pe subt covor. ― Iorgule! îl mustră doamna Deleanu.... ― Olguţa! ― Acuma-mi sameni tu mie. zîmbi domnul Deleanu. că e de . ― Ce faci şi tu: supăra pe mama. ― Degeaba. te-a bătut pentru conserve? ― Nu m-a putut prinde. Herr Direktor îşi puse monoclul. Olguţa. papa? ― Tăceam. ― Aşa-i. Semănăm cu Olguţa cînd eram mic! ― Ş-acuma.. ― Herr Direktor.― Se stricase carnea.. papa?! întrebă Olguţa cu ochii scînteietori de mîndrie.. Olguţa se aşeză pe marginea divanului. ― Ştofe? ― Ţţ! ― Bomboane? ― Ba. ― Da. Parc-o văd pe mama cu ochelarii pe nas. ce-i? ― Foarfecele are cuvîntul cu precădere. năvălind în trecutul poznelor părinteşti. oftă domnul Deleanu. M-am suit pe acoperiş.. ― Cărţi? ― De joc? ― Eu întreb. ― Pot să vă spun că vine de peste nouă mări şi nouă ţări. ― O surpriză! ― Spune. S-a uitat la tălpi: nimic! ― Şi tu tăceai. şi pentru studii la Berlin. ― Ce ai acolo? întrebă doamna Deleanu. privindu-l încruntaţi. ameninţînd că mă zvîrl de-acolo dacă nu mă iartă. lăsînd în loc privirea amintirilor... mai spune ce făcea papa. ce era să fac? ― Şi moşu Puiu nu te-a spus? ― Se poate! Fraţi şi trădători? ― Şi ce s-a întîmplat? ― Tot mama a descoperit isprava! Avea un nas! Cînd începusem să fumez ― eram printr-a patra de liceu ― mîncam cîte o lămîie întreagă şi fugeam pe-afară cu gura deschisă ca să nu mă simtă. ― Papa. Herr Direktor dezmierdă hîrtia mută. papa..

am scăpat de femei. doamna Deleanu îngenunchie pe covor. că-i dulce la pipăit.). ― Dănuţ dragă. ― Anglia. ― . Isprăveşte cu subtilităţile. Că-n tara de unde vine se bea mult ceai.. Fiindcă-s fără carton ţi-am adus o ţigaretă. Iorgule. Mai poetic nici că se poate! Ghiciţi! ― Precizează. De-o vrîstă cu Olguţa şi Monica. ― Cu enigmele tale. Acuma e rîndul tău. ― Asta-i farsă! ― Mă rog.. completă Herr Direktor. sînt palizi. ― Eu cred. asupra minunilor. desfăcu învelitoarea descoperind o alta de hîrtie de mătase. adevărate ţigarete orientale. Herr Direktor tăie sfoara. le pături. Uitaţi-vă în sus.. tu mi-ai adus cleştele de unghii! Eu ţi-am cerut foarfecele.. nu te mai strîmba. ― Rusia? ― Acolo se bea votcă. Herr Direktor. ― Uf! Nesuferit eşti cu. ― Te-ai depărtat. ― Ţi-l plătesc. ― Uite.. ― Ce să vă mai spun?. Copiii vin la urmă. . măi omule! ― Simandicoasă doamnă. o strînse ghem.. că-i plin de pasări gingaşe care au calitatea că tac.. se poate? ― După aşa surpriză eşti suveran.gen neutru: honny soit qui mal y pense (1). ― Bine. şi că va fi la modă. că e cenuşiu pe dinafară şi roşu pe dinăuntru. ― Draga mea.. ― Ei! ― Poftim. 1 Să fie blestemat cel care se gîndeşte la ceva rău (fr. Excelente. o să-mi plătiţi cleştele. ― Grigore. ― Iorgule.cadourile tale. moşu Puiu. Tacticos. cadoul fără enigmă e ca o cucoană cinstită: nu interesează! ― Grigore! ― Tu eşti interesantă din alt punct de vedere! ― Poftim.. Un-doi-trei.. că cei de la care vin sînt ga. Zvîrlite-n sus chimonourile japoneze se desfăcură şi căzură iluminate de auriu şi roşu ca făşii desprinse din cerul legendelor nipone.. ― A ta va fi împărăţia cerurilor... Fuu! Da cald mai e! ― Scoate-ţi surtucul..

― Herr Direktor ― nu te supăra ― eu aş vrea să-i dau Monicăi chimonoul meu.. ― Şi eu. Dănuţ. Herr Direktor o metamorfoză pe Monica într-o clipă. să fii la înălţimea chimonoului. acela-i al tău. ― Hopa! Luînd-o în braţe.. Herr Direktor.. Uite şi-o cutie cu cartuşe. Herr Direktor.. ― Lasă. ca tăiată într-un miez de ananas. şopti Olguţa. Chimonourile erau pentru cucoane.. Unu-i mai mic. şi-a europencei. aşteptîndu-l.Galbenă şi plină. mie-mi place foarte mult. Cu o surprinzătoare dibăcie. Olguţa are destule. Inima lui Dănuţ. ― Dragii mei. nu te îngriji... ― Ş-acum deschid bazarul de jucării. Monica nu te superi? Ia să vedem cum îţi vine. începu Herr Direktor acoperind cu mînile saltarul de jos... Puşcă adevărată! Adevărată! La aşa bucurie nu s-aştepta. Olguţa îl privea mai dinainte. aruncă o altfel de privire Olguţei. gură de aur.. să isprăvim cu buclucurile. Olguţa. La ureche. Vino să te sărut. Ţinînd puşca în mînă. scoate-ţi cozile afară.. Hocus-pocus-filipus!. ― Nu. ― Poftim urechea. ― Ia să vedem. ca un toboşar napoleonian bătu imnuri de glorie. Poftim o puşcă. ― Herr Direktor... mie nu-mi vine. S-o facem japoneză de-a binelea.. ― Alice. te rog dă-i-l tu. ― Olguţa să nu crezi că te-am uitat! Acuma vine rîndul vostru. moşu Puiu. da Olguţa?. dar mi se pare că Monicăi îi place şi mai mult. ― Vino să te pup. tante Alice. Ştii. ţigareta de chilimbar deşteptă zîmbetul pomului de Crăciun pe chipul domnului Deleanu. aş vrea să-ţi spun ceva. ― Bravo ţie. Monica. Monica? ― Da. ― Alice. ― Herr Direktor.. Începem după vîrstă. tu eşti cucoană? ― Nuu.. Merită Japonia! ― Vrei.. măi. .. Dănuţ e cel mai mare. Herr Direktor o aşeză pe divan şi se dădu îndărăt măsurînd-o prin monoclu. ― Tante Alice. Ştii. Aşa. Aşadar chimonourile sînt ale cucoanelor. răspunse Monica prin visul chimonoului. ― La dispoziţie. Uite şi cartuşiera.. Jos moşnegii!.. Tu eşti în partida mea. schimbă-i pieptănătura. ― Merci... şopti ea în braţele doamnei Deleanu. ― Monica... da frumoase-s japonezele! Mă mut în Japonia. Nu vreau aşa. E cu doi ani mai mică decît tine: calibrul nouă. ― Cu-aşa păr nu-i greu.

. nuci. şi uite.. piersici. Deschideţi gura şi întindeţi mînile. înflorise în coc nipon... mere.. un pui de piersic înflorit. Aşa era Monica: o vignetă la începutul unei legende.. Dănuţ îşi răsuci privirea spre geam. uite... Bluză să-ţi facă maică-ta. ― Ce ziceţi? îi întrebă doamna Deleanu dîndu-se la o parte cu o încetineală savantă din faţa Monicăi. cu genele şi umerii plecaţi şi mînile ― în mînicile largi ― încrucişate pe genunchi. papa! ― Pe el. pere. ― A venit rîndul Olguţei. ― Ce vrei. Olguţa le sărută cu evlavie. şedea turceşte pe divan. ocoli plafonul şi strînse mai tare puşca.Întîlnindu-i ochii. uitasem. Puşca devenise internaţională. Herr Direktor desfăcu repede o lădiţă de carton. Luînd cizmele în braţe. Alte pachete zburară. ― Aferim! aplaudă Herr Direktor. Ochii Olguţei parcă erau de un calibru mai mare decît al puştii. cepe. Cal să-ţi dea tată-tău. făcute din pastă de migdale. Olguţa! ― Au. copii.migdale. Ajutor. morcovi. Herr Direktor. c-un paradis de aur pe creanga cea din vîrf. roşie ca suflată cu vaporos mărgean. despuiate cu înfrigurare de Olguţa şi Dănuţ. Uite două diabolouri. Părul ei de aur tumultuos.. cum sărutau străvechii luptători armele de luptă. îşi suflecă mînicile ca un hirurg. renclode. caise. ― Măi-măi! De antilopă! se minună doamna Deleanu pieptănînd-o pe Monica. pe fiecare în parte. ― Staţi. se rostogoleau ca o grindină umoristică de fructe şi legume. Pentru aşa gazelă! ― Herr Direktor. castane . cireşe. învelit de zeul livezilor cu chimonoul unei fetiţe. nu gazelă! gemea Herr Direktor năucit de sărutările Olguţei. ca să nu-i fie frig peste noapte: visul unui poet japonez îndrăgostit de piersici. ― Uite.. ― Dacă vrei. o minge de foot-ball. Mută. În rumen revărsat de zori. ― Stai. săreau. ridichi. ― Va banque! Prune. ― Prinde-o. Olguţa luă puşca din mîna diplomatică în mîna ei războinică. Nu cumva team protejat? Pachetele zburau unul după altul pe al treilea divan. că n-am isprăvit. uită-te şi tu..de marţipan cădeau. îşi cufundă mînile în cutie. Olguţa. Poftim cizme de călărie şi pantaloni de amazoană. ― Olguţa!. ― Dănuţ! Dănuţ! Tot Dănuţ! Iar Dănuţ! Încă Dănuţ!. Monica. alune.. oameni buni! Tigroaică. prins cu pieptenii doamnei Deleanu. Herr Direktor ! . Sfiala şi chimonoul îi insuflase gesturile înguste ale japonezelor.

― Ptiu! scuipă ea în pestelcă. subt obştescul hohot de rîs al celor de jos. cu nările înfiorate de teamă. domnul Deleanu.. ― Apă! M-am topit! ― Un duş ne-ar trebui. Şi eu tot japoneză mă fac. o suci. ― De unde turban? ― Fac eu c-un prosop. Un morcov aruncat de Olguţa o expulza pe Profira. tu eşti gata costumată. ― Fugi şi adă apă de băut. Atunci daţi-mi şi un şal. o întoarse. împiedicîndu-se în chimono. clipi prosteşte şi rămase cu gura căscată. ― Sigur. ― Fă-ţi cruce şi mănîncă. muşcînd ― minune! ― dintr-o ceapă inofensivă. ― Mănîncă. ― Vai-vai-vai! Ce-am făcut aici! Parcă-i un bazar din Stambul. fără s-o mai curăţe. văzînd-o că se codeşte. contemplîndu-i ca un boscar încîntat. Monica. făcînd mereu mătănii graţioase fructelor ca unor drăgălaşe zeităţi. Profiro. Dănuţ. mari şi mici. coniţă! ― Ceapă nemţească. Trîntiţi pe jos de-a valma. bombardînd-o cu cepe. paradoxal răsărit din cufărul ordinei.. stărui doamna Deleanu. şi Herr Direktor. ― Doamne păzeşte! Asta-i doftorie. Ridicîndu-se în picioare. ca obrajii umflaţi de piersica din gură. ― Te-ai otrăvit. ― Se aprobă. de teamă să nu le calce. ― Herr Direktor. Profira luă ceapa. ― Ştiţi ce? se amestecă doamna Deleanu din nou convertită la extravaganţe. . doamna Deleanu. Nu-i lucru curat. ― Hai Profiro. hai să ne costumăm cu toţii. Pune-o în gură. ca un nas de clown. Cepele erau învălite într-o foiţă de mătasă dogorită care imita foiţa lor. Fiecare cum vrea. punînd piedici Olguţei. Profiro! ― S-o mănînce sănătoşi! Mă lipsesc. scărpinîndu-şi limba cu dosul palmei. coniţă. se rugă Monica.. Am înnebunit cu toţii! ― Cine-i acolo? Intră. culegeau bunătăţile.. tot trăgînd cu ochiul la zîmbetul neliniştitor al copiilor. ― Eu rămîn aşa. porunci Olguţa. tante Alice. intrase în odaia turcească. Mîna liberă fanteziei fiecăruia.Duhul anarhic al neorînduielii. ― Prohiro. lasă-mă să-ţi fac un turban. doamna Deleanu redeveni severă gospodină. zi: Doamne-ajută! ― S-o curăţ. Profira intră. o sfătui Olguţa. să vezi şi tu cum îs cepele de pe-acolo. Olguţa c-un morcov în dinţi. îl rugă Olguţa născocind un mijloc de-a prelungi dezordinea. uite ceapă de la nemţi. ― Ia nu te mai strîmba! Parcă n-ai mai văzui ceapă de cînd eşti! Profira făcu o cruce cu limba în gură şi muşcă din ceapă.

te rog să nu-mi strici cheful. Părul negru. uniforma de amiral japonez avea şase ani. . ― Tu. ca o ruşine întrupată în coadă de tinichea. ― Dragă Alice. mamă? ― Fiindcă şi eu îs japoneză şi Monica. căută doamna Deleanu îmbrăcînd chimonoul. ― De ce.. mai mult pentru viitor decît pentru prezent. harem am... Dănuţ unsprezece! Iar chipiul. ― Da! cu haine urîte! ― Dănuţ. tu. ― Mai ştii?! zîmbi doamna Deleanu. Ce te-amesteci! ― Ce idee bună! Sigur. Tu eşti soldat viteaz. Kami-Mura. adică tu eşti paşă ― îţi fac eu turban şi tot dichisul ― iar Grigore-i eunucul haremului. Şi tu. se răzbuna exagerînd circonferinţa buclată a capului care o purta plouat! ― Numai cafeaua şi rahatul îmi mai lipsesc! Narghilea am. eunuc am.. ― Alice. ― Da! Monica are haină frumoasă. Profira intră cu tablaua de dulceţi. el are costumul japonez. tîrînd săbiuţa ruginită şi zăngănitoare.. tu eşti Nastratin Hogea. ― Fără puşcă? se posomori Dănuţ mai tare. ― Prea onorat!. Şalul turcesc de pe umeri nu izbutea să anuleze efectul european al monoclului şi al zîmbotului de rigoare. ― Tu. ― Ia priviţi! îi invită Olguţa cu un gest teatral. Eşti japoneză autentică. eşti în formă! Dănuţ se retrase pe lîngă zid într-un colţ. bine! Ea e domnişoară. Tu ai costumul lui Kami-Mura. Du-te şi te-mbracă.― Da eu. ochii depărtaţi şi paloarea brună a obrajilor ovali. ― Nu vreau. Ca dimensiune. ― Ha-ha-ha! Ia uitaţi-vă la Buftea! ― Kami-Mura! ― Bravo. Olguţa? ― Eu îmi pun cizmele şi pantalonii de călărie. prea mic. nu-i fi avînd tu vreun strămoş mongol? ― Uită-te-n oglindă. în noua pieptănătură. ― Mamă dragă. repede. ― Mă aşteptam! oftă doamna Deleanu. tu şi Grigore sînteţi turci. ― Cu puşcă şi cu tun dacă vrei! Hai. Du-te şi ţi-l pune. Cu prosopul improvizat turban în jurul capului. bombăni Dănuţ. Aşa vreau eu. Mă fac haiduc şi o fur pe Monica. ― Papa. Du-te şi ţi le pune.. erau un adaos exotic la chimono. Herr Direktor avea înfăţişarea unui indian de operetă. ― Cred. dă-mi şi mie o idee.. mamă? întrebă Dănuţ. exclamă domnul Deleanu. interveni Olguţa cu o ciudată suavitate în glas..

Anica? ― Hă! Prin uşa întredeschisă. minunîndu-se. cu glas de soprană şi de bariton. eu aduc aparatul. cu gura pînă la urechi. Ce nu fac eu pentru copii! ― Ridicaţi storurile. Anica. Baba se răsuci. mamă dragă. spune. în stilul baladelor populare: Mustăcioara lui Pana corbului.― Iracan de mine! ― Te-ai speriat. pe unde năvălesc fesurile macilor musulmani. . mamă dragă. Cizmele de antilopă. ― Bravo. Musteţile de funingine împodobeau o fragedă faţă de haiduc mărunt. Profiro? ― Nici nu te-am cunoscut. Profiro? o întrebă doamna Deleanu văzînd tablaua primejduită de hurducăturile vulcanice ale veseliei pîntecoase ― Spune. Profiro. ― Spune. Feţişoara lui Spuma laptelui. Olguţa putea haiduci printre flori de luncă. Olguţa sări în odaie c-un bici în mînă. Nu vă dezbrăcaţi. ― Mor de căldură în Turcia asta. numai ochi şi zîmbet.. ― Să ne fotografiem.. Ochişorii lui Mura timpului. ― De ce rîzi. coniţă. Am o idee.. Da tu ce cauţi. Anica o zbughi. şi mai ales bluza roşie cu centură de lac. Peste umărul ei. sărut mîna. Se auzi un pocnet. Bravo! ― Bine. erau licenţe poetice.. ― Hi-hi! le îngînă Profira. coniţă . pantalonii bufanţi. se ivi capul de lună umoristică al bucătăresei. Tare-i frumos! Parcă-i la panoramă.. ― Ce ţi-ai făcut. sorbea tot ce vedea. ― Eu propun să redevenim oameni serioşi. ― Ce-i? Aţi venit la panoramă? ― Hă! Hă!. Olguţa? ― Musteţi. Herr Direktor? îl dojeni Olguţa. Profiro! ― Trăiască Profira! ― Să închinăm un pahar cu apă în cinstea Profirei! ― Să trăiţi şi dumneavoastră şi tot veseli să fiţi! ― Dănuţ. tu nu te serveşti?. ― De ce.. ― Să nu vă supăraţi. Aşa au haiducii. dragă. Anica şi baba. ― Staţi. zîmbiră dimpreună. clipind din ochi către ele. Peste hotarul gol al pragului. ― Să ne fotografiem.

― Cum ne-aranjăm. ― Explică-i. Domnul Deleanu îşi răsuci musteţile.. la Herr Direktor (germ. Să nu te superi! ― De-acuma aşezaţi-vă... Doamna Deleanu se aşeză la picioarele divanului între copii. Fraţii turci alături pe divan. ― Unde te duci. ― Hai înapoi. hai şi tu cu noi. ironică. stimată doamnă. care pregătea o răzbunare aprigă japonezei cu coc blond.. de ce nu stai turceşte? ― Poftim. domnule Director? (Germ. dar vedea tot pe subt gene..(3) Olguţa privi cu coada ochiului pe Dănuţ. bitte schön. E bine? ― Spune-i ş-aşa Olguţa. Herr Direktor luă o narghilea şi-şi cabră monoclul. ― Ţi-ai găsit! Nu pune ea mîna pe-aşa ceva s-o tai! Se teme! ― Să-l chemăm pe Kulek. ocrotită de zîmbetul haiducului cu musteţi de funingină. mînat din urmă de mama lui şi de blestematul aparat fotografic în care ruşinea clipei de faţă. bre! ― Bun.. ― Ruhig bleiben.. Vino.. tu stai la picioarele divanului cum ai stat adineoarea. Herr Kulek.. Olguţa. înghiţită ca de-o sugătoare uriaşă. 1 2 De pe scări. te rog.. propuse Herr Direktor. Grigore.. restul poate să-l facă şi Profira.. doamna Deleanu ― cercînd să compenseze cu gravitatea tonului neseriozitatea pieptănăturii şi a chimonoului ― vorbi apăsat: . Vrei să mă superi? Şi-mbracă-te la loc. Iorgule? ― Ce să ne mai aranjăm! Aşa cum sîntem. Olguţa. vă rog (germ. ― Cum să-i spun. ţinînd recordul încruntării. Apleacă-ţi capul. Dănuţ? îl întrebă doamna Deleanu. cu sabia şi chipiul în mînă. ― Alice. Herr Direktor?. Sărut mîna. îi pofti doamna Deleanu. Dănuţ. Brrr! Crunt mai eşti! Adevărat samurai! ― Küss die Hand gnädige Frau. Mobilizat din nou în oştile ridicolului. avea să se întindă în viitor. Are să vie rîzînd. nach Herr Direktor (1). Dănuţ aşează-te lîngă Monica. Dănuţ!. Dănuţ mergea. ― Perfect.. Grigore. Komen sie.. Was wollen sie. puţin numai. cheamă-l tu..).) 3 Staţi liniştiţi. tu stai la dreapta Monicăi.. ― Şi cine vă fotografiază? ― Pune tu aparatul la punct. Ce doriţi. El se pricepe.. domnule Kulek. întîlnindu-l pe coridor. întoarse capul obiectivului. lăsînd posterităţii profilul unui amiral japonez cu bucle de fetiţă. Aşa. Monica îşi privea mînecile. Aşa-i bine? A la turca. Aşa.). Monica.. Herr Direktor?(2) urmă Herr Kulek cam zăpăcit.

― El mă găseşte! zîmbise Herr Direktor cu modestie. Armata din spatele concret al lui Dănut era alcătuită din Herr Direktor. ― Eu?? Nuu! ― Tu." spunea doamna Deleanu. Şi eu mi-am schimbat părerile de cînd am nepoţi.. şi coborau. La cîţiva paşi înaintea celorlalţi. ca o trenă uriaşă.. Să mă iertaţi cu soarele dumneavoastră! Mă pîriesc eu de ajuns la cărţi! Monica mergea alături de Olguţa. ― Totuna. cu puşca plecată în jos ― ca vînătorii ― Dănuţ îşi ducea oştirile la luptă. Soarele-i sănătate. Herr Direktor. Asta a vrut să spuie mama şi nu găsea cuvîntul. Herr Direktor. şi abia capetele lor ajungeau pe viteazul împărat din frunte. ― Ce-i asta prudent? ― Curaj cu linguriţa. ― E fricoasă pentru tine.. ai cărui paşi erau paşii oştirilor care-l urmau mute. Nu lipseau nici mănuşile cu toţi nasturii încheiaţi. eşti un caraghios! Uite: eu am mîni mai negre decît tine. ― Olguţa. Herr Direktor. mergeau . de ce o superi tu pe mama? ― Fiindcă-i mama mea. se legănau pasările brodate pe chimono. Olguţa şi Monica. ― Grigore. În sufletul ei. Olguţa păstrase numai costumul de haiduc. Începeau de unde răsare soarele. ― Ca o ce. ― Tu nu eşti fricos. Grigore. Cuvîntul acela îl găseşti tu mai uşor decît mine.Armatele închipuirii lui Dănuţ. Nu samănă cu mine. Herr Direktor. Pentru expediţia vînătorească ― copiii fuseseră iertaţi de somnul ritual în această zi ― Herr Direktor îmbrăcase haine uşoare de tussor şi inaugurase casca de colonist. mamă? ― Ca o cucoană. ― Mama-i fricoasă. pe o creangă înflorită. Eu îs sănătoasă.. şi suiau dealuri ― hăt! în urmă ― se revărsau pe cîmpii.. cînd trebuie. mai ales pe Olguţa. ― Ca o doctorie.. te fac răspunzător! Ţine-o din scurt. ― Sînt. Şi nu uita pariul. nu fiindcă-s negre. ― Nu-mi trebuie. la adăpost de puşti şi ochi de vînători. . ― Ai să-ţi schimbi părerea.. musteţile şi le spălase cu vată îmbibată în colonie. Olguţa..― Grigore. prudent. călăuzite de împăratul lor. ― Merci. îmi plac mînile ţigăncilor fiindcă-s fine şi uscate. supuse. ― Ia lasă! ― Vorbesc serios. Oştirile din spatele închipuirii lui Dănuţ erau nesfîrşite. Herr Direktor îşi păstra albeaţa mînilor îngrijite "ca o. Atîta cochetărie la un bărbat?! ― Dragă Alice. ― Aşa-i bine.

se putea preface în armăsar cu aripi.. Cruţaţi de bătrîneţă..... o luminase. Cînd pleca la Medeleni... O plimbare pe iaz. . răzbăteau dincolo de frunţile plecate în faţa ei. o întâmplare nemaipomenită în lunga viaţă a Fiţei. O dragoste. pe care nimeni nu cuteza să-l atingă. scăpat de robia roşie şi verde a unei limbi şi a unor ochi ― ofta cu dulce uşurare. Armata din spatele lui Dănuţ ― mai puţin Monica ― mergea să ucidă o legendă şi să cîştige o prinsoare cu prilejul botezului vînătoresc al puştii lui Dănuţ.. Dar pe împărat îl asculta ca un cîne. însoţită numai de cărţi în felurite limbi. în cupeu. Fiţa trecuse ca lăcustele prin lanuri.. pe care o înclina înspre ea. Împăratul avea în cartuşieră moarte pentru o sută de zmei şi tot atîţia balauri.... Şi-n casa lui conu Costache. văduvă ― şi o roabă bătută cu harapnice pînă cînd trupul luase culoarea sîngerie a buzelor păcătoase. un înec din care Fiţa Elencu scăpase. Ochii negri ai fetiţei de cinci ani nu se plecau în faţa ochilor verzi. Iată obîrşia legendei: în casa lui conu Costache Dumşa. Primejdiile pîndeau la tot pasul. ai Fiţei Elencu. la Medeleni începeau vremuri de bejenie.. ca pe o inscripţie netălmăcită încă. Fiţa trăise încă şi după moartea lui. cu barca. Curînd însă. Putea creşte cît o vacă. Un boier de pe vremuri o poreclise "soacra bucuriei" şi multele ei nurori nu puteau trăi cu ea în casă. Înaintea lui Dănuţ alerga Ali cu coada ţanţoş răsucită în sus ca o musteaţă rurală... apoi amuţită. răutatea ei le întrecea pe amîndouă la un loc. sora lui mai mare. O singură slăbiciune avuse Fiţa Elencu ― de nimeni ştiută: Olguţa... mult mai mare. Ţăranii bătrîni vorbeau că iazu-i blestemat. . Înşelarea cu o ţigancă trupeşă de la Medeleni. Cu tinereţele fecioarei bătrîne se îngropase în trecut o taină şoptită odinioară. Zmeul avea balauri la poartă şi buzdugan năprasnic în cui. În schimb.. sultănise vreme îndelungată. Fiţa Elencu era hîdă pentru întregul ei neam în cumpăna a două veacuri.. Cu putinţă?. Dar nimeni n-ar fi cutezat să gîndească măcar una ca asta. peste toţi şi peste toate. Vlăstar urît al unui neam de oameni frumoşi. Deşteaptă pe cît era de slută. Parcă pompierii nu umblă prin foc!. N-avea grijă împăratul! Dădea foc codrului şi trecea mai departe printre flăcări. dar zmeul n-avea de unde să ştie ce ştia Dănuţ.... Fiţa Elencu.să ucidă un zmeu străjuit de balauri.. Şi ce? împăratul avea puşcă. Să poftească zmeul!. culoare ademenitoare de muşte verzui ca ochii Fiţei.. aduse de prin străinătăţi ― laşul boieresc. Peste copilăria şi tinereţa doamnei Deleanu şi peste tinereţa mamei ei. ochii verzi urmăreau deseori prin casă pletele brune şi fruntea scurt şi dîrz tăiată.Cînele împăratului era năzdrăvan. Cartuşele le păstra Herr Direktor. Un tînăr îndrăgostit de Fiţa Elencu. Oare?. Zmeul putea să fure soarele şi să arunce noaptea ca un codru des în faţa năvălitorilor. căci ochii verzi. ca verdele veninului.

broaştele.. ocărind cu glasuri din ce în ce sporite priveliştile Domnului. Nimeni nu crîcnea. Într-o bună zi. Drept răsplată.. 1 Ceea ce este natural nu este urît (lat. Din tată-n fiu. cu broasca cea mare între ele. . ostentativ. pofta-i venise la loc. După moartea Fiţei ― spuneau ţăranii ― se ivise în iazul cu pricina o broască neobişnuit de mare şi de îndrăzneaţă. sătenii din Medeleni păstraseră vorba că iazu-i blestemat şi că Fiţa Elencu. Şi mata. Moş Gheorghe scăpase o vorbă ― ca s-o ferească pe Olguţa de iazul necurat ― vorbă necugetată! Olguţa începuse vînătoarea Fiţei iazului în care zîmbea dantura celeilalte Fiţe. domnea peste celelalte. nesupărate de nimeni. Iazul pustiu ca subt lună. sclipea zimţat în bătaia piezişă a soarelui.. Feciorul venise la masă cu pocalul gol. fireşte. Fiţa Elencu începu un post care ţinu mai bine de două luni ― şi care-i grăbi sfîrşitul ― fiindcă dinţii luaseră drumul iazului.. într-o tăcere de oraş îngropat subt lavă. Şi pentru întîia oară în viaţa lor. cum germinează o sămînţă în mîna unui fachir. ca un nesecat şi diabolic potir cu venin. buzele fără dinţi sărutaseră c-un fel de acră duioşie. Pofta de mîncare pierea. La prînz şi la masă.Se apropiau. obrajii aprinşi ai Olguţei. După masă. plin de apă. mirosind a mîl şi a răcoare putredă. în faţa tuturor comesenilor. Fiţa Elencu nădăjduise că neamul ei de "papă-lapte" mai căpătase o Fiţă Elencu.). ― Să-mi aducă un pahar cu lapte la mine în odaie. erau cei obîrşiţi din gingii. fetiţo. O lăsase moştenitoare. ― Am venit. dinţii albi şi ţapeni ca un rînjet de strigoi. ca toate celelalte.Singurii dinţi de care bătrîneţă o despuiase pe Fiţa Elencu. Fiţa purta dantură. Olguţa nu-şi pierduse pofta de mîncare: dimpotrivă. nici meşteşugul vînătorilor de aiurea. se înmulţeau în voie. ― Naturalia non turpia (1). la adăpostul legendei. după binecuvîntata ei moarte. satul întreg ştia că Fiţa Elencu s-a prefăcut în broască fermecată. aşa de palid la faţă. cum domnise Fiţa cu ochi verzi peste toţi. Acum. vorbise răspicat Olguţa. cu plecarea dinţilor. . intrase în odaia Fiţei trîntind uşa. Fiţa o privise din cale-afară de lung ― cu toată puterea ochilor şi a minţii ― făcînd-o pe Olguţa să crească mare în viitor.. Rîioasă. Şi. să pofteşti la mine după ce-i sta la masă. Din clipa aceea. ― Eu i-am zvîrlit în iaz. Olguţa botezase cu numele celei răposate o ciudată broască. că parcă-şi aducea inima în pocalul fără de dinţi. Praştia nu izbutise.. feciorul aducea într-un pocal albastru.

care deodată poate să te apuce şi să te tragă dincolo. ca mii de saci cu nuci scuturaţi. lepădîndu-se de puşcă: nu-i bine să te pui rău cu Fiţa Elencu! Ca simplu privitor e altceva.. Şi apa e adîncă!. Monoclul lui Herr Direktor o aştepta pe Fiţa Elencu.Răsună dinspre trestii orăcăitul broaştelor. Şi apa e ciudată ca o neînsufleţită mînă de mort.. Incomat de lintiţă. sau din nostalgica paloare-a lunii. ca dinadins. Mîna Olguţei izbucni duşmănos. Lătratul lor acuatic nu pornea vulcanic din craterul soarelui de-apus. rămînînd în genunchi. îţi spun eu. Alte broaşte ţîşniră din apă. ― S-aşteptăm. Cînd vorbele amuţesc. Dănuţ nu se simţea la îndemînă. Olguţa. privindu-l. nemişcate. cuprinse de un brusc extaz. ochi lung cerul pînă cînd îl ajunseră ceilalţi şi porni cu ei alături. ci din cîte un trup bubos şi moale ca de bătrîneţă viermănoasă. ca pe-o uşă îndărătul căreia o mînă . Ridică puşca. Herr Direktor aprinse o ţigară.. Prin apă îl pîndeau mii de ochi. de văicăreli şi tînguiri ― ca psalmodia unei sinagoge. Şi praştia Olguţei pe deasupra. urmaţi de un inel de-argint înfiorat. Dar Olguţa pîndea luciul apei din preajma sălciei..împăratul redeveni Dănuţ. Pînda începuse. Nu pot s-o sufăr! Aşa-i de obraznică! ― Lasă. Herr Direktor. ciudat. Ai s-o vezi acuşi. Monica asculta ţînţarii al căror ţiuit apropiat era ca freamătul tînguitor a mii de vioare. că-i vin eu de hac. Orăcăitul se dezlănţui mai pătimaş. Încet-încet. cu copitele în apă şi-ncremenit. cu salturi de gumă trecură prin mîl. oprit din salt.. de-a-ndaratelea ― ca cineva care se teme să nu fie prins pe la spate ― soarele roşu... Şi puşca încărcată. De aproape broaştele erau soliste. mult mai încolo de mal.. mare şi rotund se-ndepărta de iaz. gîndurile încep să vorbească singure. fiindcă Dănuţ ştia legenda şi nu-i venea să-nfrunte singur iazul ocolit de toţi. Larma crescu patetică. Un broscoi încalecă o broască şi împreunaţi se azvîrliră hîzi în apa nupţială. fără să le alunge din lenea lor şi-a mîlului.. ― Tu o cunoşti.. poate că iese-n altă parte. întretăiat de bocete. ― Olguţa. ciotul părea un trup de cal decapitat. Herr Direktor. Olguţa? ― Sigur. Olguţa îşi încerca praştia întinzînd-o prelung cu un gest graţios.... . Pe mal şedeau broaşte cu gura blazată şi ochi astronomici privind cerul fără stele. Dănuţ ar fi fost mulţumit să-l atace Olguţa. Hămăitul lui Ali le făcu să tresară.. în cer parcă. Acela-i tronul ei.. Lui moşu Puiu nu-i pasă. Din vălurele răsăreau capete cu ochi holbaţi de înecat şi s-afundau la loc. arătînd cu degetul un ciot de salcie săltată deasupra apei. ― Nu. iute.

― Hai să plecăm. începură a prohodi în cor. cu lăbuţa. sau din salcie. Un pocnet îl alunga înainte. Herr Direktor aruncă ţigara şi trase trăgaciul.. începe tu.. Prohodul broaştelor. din ce în ce mai urlător. ― Acuma să ştiţi că iese.. E greu să tragi în apă. ― Nu. ― Uite-o! Nu trage. împrejmuind cu ochi şi bube salcia. ― Înveţi. mai buimac. E rîndul tău.. şopti Olguţa cu fruntea brăzdată. Olguţa opt. Eu aştept. Să facem bilanţul. Nu te pripi. Eu ţin contabilitatea. te orbeşte lumina.. L-am scăpat pe decan. ― Un leu pentru Monica. ― Ce zici. o îmbărbătă Herr Direktor văzînd-o că-şi astupă urechile în loc să apuce puşca. interveni Olguţa. Monica. N-ai frică. arătînd cerului. ― Urîtă! şopti Monica strînsă de un fior în spate. leproasă.apăsa clampa. Ai scăpat-o. Piatra după glonţ. ei prea mici. stîngace ― aşa cum fumează femeile care nu ştiu ― şi trase la noroc. Galeş şi sinistru. gonea parcă şi glonţ şi piatră. Dojana Olguţei o hotărî. În jurul sălciei. piatra porni. Monica îşi astupă urechile. Răposata Fiţa Elencu răsărise din apă. Dănuţ. se grăbi Dănuţ. măi băiete! Ocheşte liniştit. subt apă... moşu Puiu. hămăind. E rîndul Monicăi. mă supăr. Părea că se luptă cu ţînţarii: el prea mare. Monica are doi lei. înghiţită Fiţa Elencu .rămase numai în ochii vînătorilor salcia goală . . Cu mişcarea elegantă a vînătorilor ― asemănătoare cu destinderea în salt a ogarilor ― Herr Direktor sprijini puşca de umăr şi trase din nou.. Fiţa Elencu îi privea. ― Eu nu ştiu.. Mai stai.. Herr Direktor? ― Ştiu eu!. altul îl întorcea îndărăt. moşu Puiu. mai mînios. ― Monica. Broasca Olguţei făcu un salt deznădăjduit şi căzu pe apă. Şi toate broaştele. dragă. Institui premiu un leu de broască. ştirbă şi guşată. Şi glonţ şi piatră în zădar..... Acuma trage. S-a făcut? ― Bravo.Broaştele se risipiră. Ia să te văd. Nu face zgomot. O broască întoarsă pe burtă deveni nufăr alb. Fiţa Elencu nu se clinti din faţa puştei.. ― Sst! Nu vorbea nimeni. ― Pauză. Urîtă broască! ― Urîtă broască! oftă Olguţa. Luă puşca. Să ne luăm măcar revanşa cu membrii baroului. inima rănită. zvîcneau noroadele mucegăite. Burduhănoasă ca un idol chinezesc. Glonţul porni. Ali alerga de-a lungul malului. Olguţa. Şi deodată. Herr Direktor! Lasă că le-arăt eu! ― Dănuţ.. Dănuţ cinci.

nu se putea să scape. Labele Fiţei izbucniră în sus.. O luă la goană îndărăt. Un cataif cu frişcă de la mama şi un flacon de parfum de la mine. şi nimeri. Fiindcă-mi era frică de ea.. Ce împărat de treabă! Ce împărat viteaz! Bravo lui! ― Moşu Puiu. trage tu... Eu am să am puşcă de vînătoare.împăratul se întorcea singur de la luptă.. AH! Ali ! Hei-hei!. ca o pădure gata să-nflorească sau să piară subt secure. Lătratul lui Ali crăinicea victorii. pînă cînd ţelul se încrustă în burta albă ca un ciob de lună. Bietul împărat! Numai el îşi primejduise viaţa pentru ostaşii lui şi pentru liniştea împărăţiei.. Fluiere şi flaute. Trebuia s-o ucid.. De unde răsuna?. îndărăt iazul cu Fiţa Elencu. cu puşca aplecată în jos. trupul se prăvăli în apă. Dănuţ ascultă porunca epică. Oştile îl aşteptau mai încolo. tălăngi. De-acolo sau de-aiurea?. îţi dau ţie puşca mea. de mult trecuse soarele. Înainte era cimitirul de la marginea satului. Numai păpurişul din fund suspina uscat. mînate de un hohot de rîs hurducat. Dănuţ. ― Bravo. De astă dată. şi ochi. Răsăreau stelele pe cerul creştin.... cu . deschidea alaiul. visul unei nopţi de vară suna pe hotarul toamnei. viole şi violoncelul monocord al buhaiului de baltă cîntau din trei zări întunecate ― albastru. şi ochi. ― Olguţa. şopti Dănuţ lepădîndu-se de puşcă. Din inima Olguţei şi din puşca împietrită glonţul ţîşni.. Olguţa se lăsă într-un genunchi... răspunse tare Olguţa ca s-o audă şi Olguţele din trecut. În tăcerea topită şi-n umbra clipei vinete suiau cirezile negre din fundul pămîntului. Pe iazul vînăt de înserarea cerului se făcuse linişte. În naltul luminiş. Olguţa! Asta-i lovitură de maestru. ― Olguţa.. . eu nu mai văd. ca braţele unui blestem. cobze şi vioare. tragice. Adică tu l-ai cîştigat. ― De ce. Dar moşu Puiu era înaintea iazului. Îmbrîncit de glonţul care-l găurise. înnăbuşit şi gros. Muzical.. Olguţa i-o luă din mînă fără să-l asculte. cimpoaie. Nu răsărise luna pe acolo. îşi sprijini cotul de genunchiul celălalt. ― Merci.. unde eşti?. vin aici! Ţine-l de gît. am cîştigat pariul. o stea tremura ca prinsă în pînze de păianjen.. păstreaz-o. Meriţi o puşcă de vînătoare. măi drace? ― Aşa. ― Ali. sări Dănuţ cuprins de entuziasmul darnic al marilor evenimente..― Ssst! Herr Direktor! Fiţa. Obrajii îi ardeau ca atunci cînd intrase în odaia Fiţei Elencu pentru răfuială. ― Herr Direktor. broaştele amuţiră ca să răsune singur glasul celei de pe salcie. ― Olguţa. Acesta fu epitaful celor două Fiţe. pentru paloarea de argint a unei zări.

― Ei. aşa-i c-ai obosit? o întrebă poruncitor Olguţa. ― Bine. ― Ei! ― Ba da. Olguţa? ― Mie?! Nu pot să-i sufăr. ― . fiindcă-s fată. ― Nu. ― Sau cocostîrcul. Herr Direktor?! ― Ajungem îndată. Mamei îi place. ― Atunci ce vrei să fii? ― . mai avem. ― Dragă Herr Direktor. ― O iubeşti.. Dumnezeu! Herr Direktor schimbă un zîmbet ateu cu steluţa de sus. Da ştiu eu. Monica? ― Da. ― De ce. îl încredinţa Olguţa. cocostîrcul! ― Cine atunci? întrebă şi se-ntrebă prudent Herr Direktor.puşca. De ce nu l-a făcut fată pe Buftea? ― Lasă-l în pace. Îţi spun eu. ea e prietena mea. ― De ce tocmai mama? ― Ca să mă persecute. ― Nu-s băiat.. Mama şi tata au vrut.. ― Puţin! ― Da tu. încetinind pasul. Olguţa? Ce mai vrei? ― Nu ştiu!. Herr Direktor. ― Atunci de ce vrei să fii băiat? ― Eu nu vreau să fiu fată.. ca nişte falnici cozonaci abia scoşi din cuptorul verii. Herr Direktor.Eu aş vrea să fiu ca tante Alice. . ― Mama. ― Şi nu eşti tu mîndră să fii la fel ca mama? ― Asta-i altceva. cîntărindu-i cozile cu palma. de ce nu-s eu băiat? ― Aşa a vrut Dumnezeu ! ― Ei. ― Şi ţie? ― Mie nu. Monica? o întrebă Herr Direktor. Olguţa oftă amar. ― Îţi plac băieţii.. ― Da tu.. ― Monica. ― Şi pe mine? ― Sigur. ― Herr Direktor.. amplifică scrupulos Herr Direktor.Vezi.. şi te-aş ruga ceva.. Mama singură. Treceau în dreptul stogurilor de fîn rînduite pe cîmpie.. Herr Direktor.. Herr Direktor! Spun prostii.. măi drace! Ce-ţi mai trebuie? Acuma eşti băiat: ai pantaloni.

oo-ooop". Monica. hăuli ecoul dezmăţat. căzură-n jos. ― Aşa să-i spui. ― Şi mama ce-are să spuie? ― Are să ne-aştepte. ― Să ne aşezăm. dacă promiţi. şi zvîcniră în sus. ― Spun. Dănuţ! Kami-Mura. Monica nu mai poate. gîfîind: "Dănuţ. sigur... ― N-are să-ţi fie frică? ― Nuu. ― Depinde. lovindu-se una de alta pe neaşteptate... Uite. Inimile celor doi fugari. se oferi Monica. spăimîntată de singurătatea lui Dănuţ.― La dispoziţie. sorbind adînc răcoarea serii. de fier. Nu vezi! Ce cauţi aici? ― M-a trimis moşu Puiu să te chem înapoi. Şi spaima. ― Şi de ce fugeai? ― Mi-era frică. stop! "U-uuu. ţipa-n tăcerea ei: Dănuţ. . mută. ajutor!". Pe măsură ce se îndepărta mai tare de cei rămaşi pe loc. Monica o luă la goană orbită de întuneric. ― Spune tu ce vrei. ca un greier negru şi strident. tra-raa. dezminţite de obraji.. ― Aha! ― Te rog să nu mă spui Olguţei. ― Sigur. ― Da să-mi promiţi că faci. Ţipătul Monicăi îl opri. Eu am să-i spun.. Herr Direktor. mă duc eu să-l aduc... Lui Dănuţ. Herr Direktor.. Dănuţ. ― Vra să zică mi-ai promis? ― Să zicem! ― Hai să ne odihnim. Ea se supără. îl apucă de mînă... închise ochii şi ţipă. în sprinteneala fugii. ― Cu biciuşca! ― Ba cu mîncare bună şi caldă fiindcă noi am cîştigat pariul. Dănuţ.. cu patul proptit în pămînt. Cu picioarele cosite Monica se opri în drum. Dănuţ? ― Eu.. ― Spune că da. ― De ce m-ai strigat? Ţinea puşca de ţeava. ― Lasă-mă.. Dănuţ. ridică puşca şi încruntat se porni asupra Monicăi. ― Spune. minţiră buzele Monicăi. Dănuţ. Cu dinţii şi pumnii strînşi. se făli glasul învîrtoşat. calm. Da unde-i Dănuţ?. În schimb vorbele-i erau anemiate ca aripele fluturilor strînse în degete brutale. Nu vezi că ţin puşca? ― Tu eşti. ― Moşu Puiu. alerga mai iute. Se întoarse îndărăt. istovitor de elastic. îi căzuse puşca din mîini în dreptul Monicăi.

Dănuţ. Dănuţ. Dănuţ. nu vrei să mergem mai încet? ― N-ai decît să rămîi singură. Dănuţ. Hai mai încet. În ajutorul vrăjitoarei săriseră din cimitir toate duhurile rele. unde vrei. Dănuţ îşi stăpîni un oftat de uşurare.. arătînd cu ţeava puştii. Apoi. îl privi pe Dănuţ. Porniră. Halal de-aşa împărat!. estompînd treptat silabele fioroase. ― Ştii tu ce-i acolo? o întrebă Dănuţ... ― Dănuţ. Dar mîinile împăratului erau de fier. ― Dacă-ţi place! Eu mă grăbesc. ― Vai. stele şi luceferi prin noapte şi prin veacuri. ce frumos e! Aşa se dezvălui sufletului Monicăi.. ― De ce.. eu cu tine vreau. ― Lasă-mă să te ţin de mînă. Eu îs fricoasă. ― Hee! Cred! ― Tu eşti băiat. Din marele belşug ceresc cădeau steluţe. Puşca într-o mînă. ― Şi ce vrei? ― Să mergem înapoi. da nu mai pot. ― Aîî! Am spus o dată! . Dănuţ? Moşu Puiu ne aşteaptă... ― Şi dacă nu vreau? ― Atunci mergem acasă. eşti curajos.. ― Eu merg cu tine. o vrăjitoare aţinuse calea împăratului.. Din nou goana clocotea în el. Dănuţ! ― Ţi-i frică? ― Cu tine. ― Ce stai? Dănuţ întoarse capul îndărăt.... ― Satul. vorbi tare Dănuţ. Hai cu mine înapoi.― Şi eu mă supăr ! ― Nu te supăra. ― Nu.. Paşii lui Dănuţ creşteau.. ― Unde-s? se răsti Dănuţ dînd drumul mînii de prisos de acum . Ci-mi-ti-rul. Două mîni se încleştară. cu aceiaşi ochi. mîna vrăjitoarei în cealaltă ― şi la drum! Împăratul se ducea să înece vrăjitoarea în sîngele balaurului răpus. ― Ştiam eu! ― Cu tine nu mi-i frică. ― Mă plimbam. ― ...Bine. ― Nu. ― Vai.în drum. Dănuţ.. Monica privea cerul cu ochii măriţi ca şi cum ar fi văzut zborul unui înger. Cu mînile ― fiindcă isprăvise gloanţele ― împăratul se luase la trîntă cu ea. ca şi curajul său. întîia noapte lirică a lunii.. Da parcă şi tu veneai înapoi. încuiate în apropierea cimitirului.. nu. Dănuţ..

Aşa-i ghini!. ― Tu să taci! Mo-şu-le. suspină Monica.. pe jumătate în bătaia flăcărilor. ― Da nu-s! ― bătu el din picior. Un alt păpuşoi fu tolănit pe cealaltă coastă de-o mînă deprinsă cu focul. cu stelele deasupra şi şoaptele Olguţei la ureche. ― Moşule. n-auzi odată? ― Aud? ― N-ai văzut un domn şi-o domnişoară? răcni Dănuţ ca pentru cineva din lună. Dacă şi surîsul ar fi să aibă umbră. În locul vînătorilor de broaşte ― ca într-o vrajă ― un moş decorativ cocea păpuşoi la un foc aromat de vreascuri şi coceni.. Dănuţ bătu cu patul puştii în pămînt. Olguţa răsărise din car. şi-şi căută de treabă mai departe. îndoindu-şi degetele înţepenite de strînsoarea viteazului împărat. ― Eu mă duc să-i caut. ― Moşule. urlă Dănuţ.. îl privi pe Dănuţ cum priveşti o rîndunică pierdută în cer. La auzul vorbelor. ― Crede-mă că nu. Dănuţ. săracu! interveni Monica. moşule. al moşneagului ar fi acoperit cîteva fălci. ― Ei comedia dracului! oftă din greu Dănuţ. Dănuţ! Aici erau. ― Parcă ţi-ar fi nevastă. N-auzi? Moşul se întoarse clipind. Moşul trase cu ochiul la carul cu boi oprit în drum. n-auzi? ― N-am văzut ni'că! Ei! ― Eşti sigur? ― Ţi-ai bătut joc de mine! se întoarse Dănuţ către Monica. Mai staţi oleacă la foc.. Ia luaţi cîte-un păpuşoi. ― N-auzi.. ― Poate că-s mai încolo.. Monica se trezi în fîn gîdilitor şi parfumat ca un îndemn la rîs.. posomorîtă cu toată veselia flăcărilor. roşu la faţă... Vorbeşte mai tare. ― Hei! Moşule! Eu îs de la curte!. ― Ha? ― Poate că n-aude. Autoritar. Cu ochii micşoraţi şi troieniţi de sprîncenele albe... şi poate şi pe cer ― o umbră mitologică răsuci gîtul unui balaur cu limbele vîlvoi. A!. boierule!.. Înălţată de braţele lui Herr Direktor. făcînd semn Monicăi să tacă şi să vie.înainte. trase cu ochiul şi la faţa lui Dănuţ. moşul se aplecă şi întoarse un păpuşoi rumenit: pe stogurile de fîn şi pe cîmpie. . de mare şi bun ce era. ― Crede-mă c-aici i-am lăsat! se apără Monica. moşule? ― . ― Du-te şi-i caută.. Dănuţ îi întoarse spatele. sau o gîză prizărita printre ierburi.

suflînd în palme.. Dănuţ. boierule. ― Iaca mă cheamă nepotu-meu. fără gură şi sprîncene lineare. ai băgat de seamă? Cînd mănînci păpuşoi parcă paşti ! ― Merci! ― Să-ţi mai dau? ― Reste ! îmi stric pofta de mîncare. luna care-o văd copiii mici prin somn. Buftea.. ― Apoi te las cu bine. ― Kami-Mura! ― Buftea. ― Lupii? murmură Dănuţ îngîndurat. Dănuţ dădu un binemeritat concediu bravului împărat. Samănă cu tine. ― Aşteaptă-ţi copchiliţa. ― Moşule. n-auzi? Vin şi eu. "Un taraf de lăutari. Monica? ― Aici-s. Moşneagul se porni de lîngă foc. veselă sau tristă. ca vîntul într-un lan astral de rochiţa rîndunelii. ― Herr Direktor.Din car.. oftînd. scîrţ-scîrţ. Herr Direktor privea cerul prin monoclu. ― Iaca pornesc. Parcă-i făcea în ciudă! Cu pas împărătesc. dori tainic Herr Direktor. ― Moşule.. să-l chem şi pe Dănuţ. ― Cheamă-l pe moşneag... măi copchile măi! Nu porni. N-o lăsa. boală! îndemnă ea boii cu glas prefăcut. Scîrţ-scîrţ. mă laşi aici? ― Păi cum? ― Moşule. Olguţa o vedea ilară şi-i venea să-i scoată limba. carul scîrţîia. hoo! ― Uf! . Se înfruptară toţi trei. Culcat pe spate. Moşneagul lîngă boi. boii trăgeau. Calea laptelui adia pînă-n zare. c-o mănîncă lupchii. Stai.. şi celelalte". păturînd în pănuşi păpuşoi copţi. ― Monica! Unde eşti. ― Olguţa. boierule. trebuie să pornim spre casă. ― Lasă-l să te aştepte! ― Să stea singur? ― Sigur. scîrţ-scîrţ. legănîndu-şi coarnele prin stele.. Aşa a vrut! Olguţa înjumătăţi păpuşoiul adus de Monica. Hăis! Scîrţţ-scîrţ. ― Uite luna! ― Luna-i? ― Luna. ― Parcă eu nu ştiu să mîn! Hăis. . cînd ai oreillons ! Răsărise colorată ca un abţibild. strîngîndu-se lîngă foc. Şi numai Dănuţ lîngă foc.― Olguţa. strîmbîndu-se elastic: serioasă.

― Da cu cine seamănă? Cu tine? ― C-un nătărău de bostan! glumi Herr Direktor. mă spăl eu pe dinţi cu periuţa ta? ― Nu. Eu mergeam de mînă cu Buftea. Herr Direktor. Lui Dănuţ îi era foame.. oftă Herr Direktor. Monica. Spune tu.. desfăcînd un hîrzob de păstrăvi afumaţi.. Şi-n urma noastră veneau nişte domnişoare care se sărutau cu domnii. Herr Direktor. ― Vra să zică nu eşti bine cu luna? ― Nu.. ― De ce? ― De la Slănic. Tu ai periuţa ta.. Eu vedeam umbrele lor. Herr Direktor! Eu n-am să mă joc aşa niciodată... eu nu le lăsam să mă sărute pe obraz. De ce se sărutau. Constatase din auzite prezenţa ei şi o găsise în turbinca lui Ivan. Luna din turbinca lui Ivan. fără s-o privească pe cer. . C-un glob de aur? ― Lasă-mă-n pace. cutii cu sardele. ― Sigur. ― Şi-acum eşti mare? ― Nu. era stăpîna unei băcănii mai mare decît a lui Ermacov de la Iaşi. cu faţa ei de lipovan gras. o aşchie grasă de caşcaval de Penteleu. ― Herr Direktor. Şi eu am băgat de seamă că ziua nu făceau aşa. spune-mi drept dacă ţi-ar veni ţie să te săruţi pe gură cu o cucoană care nu ţi-i rudă? ― Aaa! Mai ales! Sigur că nu. Herr Direktor.. Herr Direktor? ― Se jucau. Uite: Monica-i prietena mea. ― Fii politicos! Ai noroc că-s bine dispusă. ― Vin să te pup. Olguţa. De asta. ― I-auzi! ― Da. cu vîrful cuţitului. Herr Direktor. Herr Direktor.. Pe atuncea eram eu mică. Herr Direktor! Ei. Dănuţ o vedea punînd în vastul coş de hîrtie. tăind patace roşcate de salam. Olguţa. Cînd o văd îmi vine ciudă. înainte.― Nu seamănă cu Dănuţ. ― Buftea. întinzînd. ― Ce ţi-a făcut la Slănic? ― Trebuia să ne plimbăm pe lună. spune şi tu cu ce seamănă.. Numai cînd era lună. ― Asta-i joacă?! ― Joacă de oameni mari ! ― Mai rău decît copiii. mie mi-i antipatică luna. Asta-i greţos. că domnişoarele celea se sărutau pe gură cu domnii de-acolo! ― Vai de mine! ― Crede-mă. Olguţa! protestă Monica după o scrupuloasă examinare. Da atunci eram mai mică. deschizînd cutii cu măsline marinate. Dănuţ nu se gîndea la lună. ― Vezi. îţi spun pe onoarea mea. spre gustare.

un tunel gălbui găuri noaptea. Dă-ni-l de sufletul lui Patapum. se . După mănuşi sări din car Ali. severă ca o alegorie a Justiţiei casnice pentru acei care întîrzie la mese. şi aşa? ― Păziţi. Tu eşti rudă cu mine. o clipă. boală! Hohote de surdă veselie porniră din fînul carului. ― Ferească Dumnezeu! La intrarea în sat. ― Moşule. ― Poftim! Car cu boi vă mai lipsea! Domnule automobilist. strigă domnul Deleanu din cerdac.. Profiro. ― Hm! Ai să te-afuriseşti. ferindu-se. Are să te-n-trebe o ţigancă ― glasul Olguţei scăzu ― care umblă cu un neamţ. ca pe o halbă. ― Uf! Slava ţie Doamne! răsuflă doamna Deleanu. ― Iar Anica! se supără Olguţa. Herr Kulek se apropia. ― Lasă că le-arăt eu! Neam spurcat! mormăi moşul trecînd lîngă boi. Ştii. Herr Kulek lumină luna cu farul şi trecu mai departe. vorbind Anicăi ca unei surdomute de acelaşi neam. acoperite de rîsul greierilor şi-al cosaşilor. ― Patapum. ― Am cîştigat pariul.― Pupă-mă. Spiritual. bum. ― Ali! Doamna Deleanu se ghemui. ştergîndu-şi musteaţa.. Profiro! intonă corul din car. Moşule. prin zarva cînilor din curte şi din sat. ― Nu te superi? ― Nu. zîmbi Herr Direktor recunoscînd farul de la automobil şi presimţind ce adăpostea. ― Ne-am fript.. ― Ura pentru cataif! ― Dar n-am să vi-l dau fiindcă vă faceţi de cap. moşule? întrebă distrat Anica.. ― Borşul. Mănuşile lui Herr Direktor purtaseră. fa! Chei din faţa mea! Hi.. Cu lampa într-o mînă şi cu lingura de salată în cealaltă. zvîrlind ţigara. c-o arunc pe Fiţa. neamţu cu căruţa dracului. ţipă Olguţa avîntîndu-se din car pea doua treaptă în braţele domnului Deleanu. Şi tu nu faci ca domnişoarele de la Slănic. Parcă am avut o presimţire: cataifu-i gata. copii! Au trimes după noi. ― Borşul. ― N-ai văzut pe boieri. cu braţul încolăcit pe mijlocul Anicăi: Ţinea farul în mîna ridicată. să spui că nu ne-ai văzut. ― Adevărat? ― Veşnica ei pomenire ! intonă Herr Direktor. întreabă-i. groaznica poreclă. doamna Deleanu îi aştepta pe scări. ia vin să grăim oleacă.. gudurîndu-se frenetic. mamă dragă. ― Să grăim! Moşul rămase în urma boilor. acum se vine la masă.

― Bravo! Cu fîn zburlit în părul blond şi cu obrajii rumeniţi. Coşuleţul cu struguri din mijlocul mesei. scuturîndu-se de fîn. meditativ. tante Alice.. În farfuria lui sîmburi şi coji nu existau: numai scheletele verzi ale ciorchinelor înlăcrimate.jelui Olguţa arătînd moartea declamatorie a basetului. vorbiră numai lingurile. pe cînd gura alegea sîmburii de miezul apos.. Aducea castronul cu borş. Olguţa arunca cojiţele. greierii şi ochii cînilor. potaie! Boii porniră visători prin ocara cînilor. ― Are Kulek şi pentru mine! Paşii Profirii duduiră. iute şi plural. intra răcoarea prin ferestrele deschise: venise toamna. de cîte ori ţi-am spus! . plecîndu-se. degetele aşezau cojiţa în farfurie. boală!. Monica. ― Ce-avem la masă? năvăli Dănuţ scuturîndu-se ca un căţelandru scos din apă. Ţi-i foame? ― Grozav. ― Asemenea. ― Dănuţ. Nie. tante Alice. Olguţa a împuşcat broasca. Partea a doua I "MEDIUL MOLDOVENESC" Că dintr-un cantalup ţinut la gheaţă. o dezbrăca de cojiţă între buze şi. În tăcerea deplină.. mestecînd un colţ de pîne. Monica clipea. ca nişte insulte farfuriei. de culoarea amurgurilor profirii. spală poama. luminoasă în lumina lămpii. ― Daa? Buna sara. Aburii borşului pictară nostalgii pe feţele înfometaţilor. boierilor! le dori moşul. Hopa. vehement. împodobit cu frunze bahice. ― Da unde-i Anica? N-aţi întîlnit-o? ― Caută luna! mormăi Olguţa. Monica desprindea boaba. ― Buna sara. Struguri de culoarea dimineţilor blonde şi-a celor verzui. Dănuţ mînca poama. lumina.. ― De miere! adăugă Herr Direktor. ca pentru un joc de şah: se apropia sfîrşitul vacanţei. ― Poftă mare. preocupată de mişcare mai mult decît de gust. de culoarea miezului de noapte vînăt de duhuri necurate. moşule! ― Hii. de culoarea nopţilor albastre iluminate de somnul lunii ― se îngrămădeau redeşteptînd icoana zilelor şi nopţilor trecute. de culoarea amiezelor bălane. delaolaltă cu lumina soarelui. ― Grigore! Nu-ţi dau cataif.

o nouă infracţiune: delictul prometeian. ― De unde! A mea e. La dulce. Anumite discuţii însoţite de zîmbete.. Poftim: o singură cutie. nu chibriturile. plîngi? Dănuţ făcuse un spirit pe tăcute. Grigore! Voi propune. ceru doamna Deleanu. aprinzîndu-şi ţigara şi punînd cutia în buzunar. Herr Direktor alese un chibrit din cutiuţă. o supărau ca o convorbire într-o limbă pe care nu o înţelegea îndeajuns. ― Ce rîzi? ― Am nimerit o boabă acră. ― Focul. şi mai presus de toate. Ei! drăcie! Două cutii ieşiră din buzunar. Revanşa mi-o iau la caimac. ― Să ştii c-ai să capeţi apendicită! De ce înghiţi sîmburii? "De-ar da Dumnezeu". Olguţa. înghiţind înainte: se apropia şcoala.. Dănuţ era tăcut pe dinafară şi limbut pe dinăuntru. Cînd domnul Deleanu explicase Olguţei că hoţul focului fusese pedepsit. turnînd apă clocotită în ibricul de cafea. ― Ai dreptate! Mare minune cu chibriturile ! Se vede că au un element penal în compoziţia lor. A murit. ― Şi el s-a făcut haiduc? ― Nu. Doar nu-ţi cer luna! ― Imposibil! Cutiile de chibrituri dispar. Aşa scăpase de Olguţa! Îndeobşte. ― Şi cine l-a răzbunat? ― Literatura. ― De ce-or îi dispărînd cutiile de chibrituri? întrebă domnul Deleanu.. Dănuţ gîndise: "S-a fript!" Dacă n-ar fi fost şi Olguţa. ― Un chibrit. cînd se va face revizuirea codului penal. încruntată. . "Ce-i aia?" "Cine-i ăla"? ― Cine-i ăla. A furat focul zeilor şi zeii l-au pedepsit mai rău decît pe hoţi. ― Poftim cutia. Aş face-o numai ca să văd capul mai multor colegi de dincolo..Dănuţ muie strugurii în apă. Olguţa tăcu.. ― Bravo. ― Bine.. ― Hm! îţi şade bine: de asta te-am întrebat. ― De la Prometeu cetire? ― Te cred.. numai să fie cafeaua blănită. zîmbi doamna Deleanu. ― Ce cutie? ― A mea. o nemulţumea surîsul lui Dănuţ. Dănuţ ar fi spus spiritul.. ― Dă-mi cutia. Şi pe deasupra. omule. Am scos-o din buzunar. papa? ― Un viteaz. maşinal. dori Dănuţ în sinea lui. Parcă eşti Patapum. ― Fiindcă toţi furăm cutiile de chibrituri ale celorlalţi! Dă-mi înapoi cutia.

doamna Deleanu începu culesul caimacului. "Fuuu!" Bolborosind. lecţiile sînt discuţii. şopti galeş Olguţa.. Să am şi eu puţină vacanţă. Olguţa.. şi profesoara convorbiri instructive. adăugă domnul Deleanu simţind privirea de Neptun a doamnei Deleanu îndreptată asupra lui din clocotul cafelei. În jurul ibricului de cafea. Herr Direktor începu să rîdă. Monica! După ce rămaseră singuri. mamă! ― Cafeaua nu-i pentru copii. M-am umflat. ― Ştiu. ― Atunci de ce te superi cînd vărs eu? ― Îţi mulţumesc! ― Pentru puţin. ― Merci. ― Cine-i profesoara Olguţei? ― O fată excelentă. hora violentă a flăcărilor se rotea uşoară. ― Mamă dragă.. deasupra flăcărilor. ― Să-ţi fie de bine. mamă dragă! Merci.. Papa. plimbă-te pe afară cu Monica. papa! Hai. ― Suflă. mamă dragă. ― Nu mai pot! gemu Olguţa. Mamă dragă fă-mi şi mie o cafea. cafeaua se umflase deodată. ― Şi eu n-am digestie? ― Ai şi fără cafea. nu te obrăznici! ― Dacă mi-i poftă de cafea.. îmi dai cafea? Domnul Deleanu îşi umplu farfurioara. Dănuţ. de ce spui tu. ― Închipuieşte-ţi că nu! Bineînţeles. oftă Olguţa. ― Mult sînge rău trebuie să-i mai facă. tante Alice. Olguţa-i oferă ceai sau dulceaţă. şi raporturile dintre ele camaradereşti. hai şi tu. clăbucită şi mînioasă ca un curcan de şocolată. ― Şi tu ai nervi şi fără cafea.. s-o răcoreşti. ― Ia mă rog! ― Te rog. ― Bine că vine şcoala.. începu Olguţa după ce-şi sorbi cafeaua. De altfel. ― De ce? ― Fiindcă enervează. un picuşor de poftă. Acuşi trebuie să vă culcaţi..poate fiindcă înăuntru nu era Olguţa. un pic. oftă mama Olguţei. ajunge. combativă. ― Olguţa! Azi am pus faţa de masă.. cînd verşi cafea. ― Lasă că-ţi dă tata din farfurioară. că ai să iei bani? ― Fiindcă aşa se spune. Ţinînd ibricul de coadă. Du-te şi te spală pe mîni.. ― Atunci tu de ce bei? ― . Bruna furtună din farfurioară azvîrli un val şi pe faţa de masă. ― Olguţa. Olguţa. Olguţa învaţă uşor şi cu .Fiindcă ajută digestia.

Aşa-i şade bine Olguţei. ― Şi? ― Punct.. Să fi fost Dănuţ ca ea..plăcere: singura moştenire simpatică de la Fiţa Elencu!. ― Iorgule. Îl dăm la liceu... ― Numai? ― Mai ştii?!. răspunse repede doamna Deleanu. Vra să zică e băiat. Chestia-i limpede ca apa. începu Herr Direktor.. ― Cine? întrebă rîzînd.. Şi cum spuneam. Extern.. ― De loc!. îi de-o vrîstă cu voi! ― Biata Profiriţă! De la ea nimic nu te poate supăra. tu n-ai nimic de spus? ― Eu sînt de acord cu Alice.. ― Intern? ― Vai. ― Nu. ― Deja? ― Dacă nu mă daţi voi afară mă dă toamna. ― Păcat?! Gîndeşte-te că-i fată. ― Păcat ar fi! suspină domnul Deleanu. Grigore! Se poate una ca asta! Dănuţ intern?... ― Domnişoara Dobriceanu..." ― Închipuieşte-ţi.. ― Copil.. îţi aduci aminte ce obrăznicii îi spuneai? ― Da. probabil un flirt. ştergîndu-şi monoclul cu batista. fireşte. "Dănuţ îi mai prostuţ: el samănă cu mama lui... ― Grăbită mai eşti la puncte! ― Nu văd unde vrei s-ajungi? ― Îndată. ca pentru o luptă cu ochii. Şi nenorocirea e că pentru tine va fi mereu copil. Grigore.. . fiindcă se apropie plecarea. aş vrea să limpezim o chestie care mă preocupă serios. Săraca! ― Dragii mei. ― Mai trăieşte?! ― Dragă. Săraca!. fiindcă a venit vorba de Kami-Mura şi fiindcă a sunat ceasul plecării. Avea mare admiraţie pentru Iorgu... nu! Băiat. E latifundiară inexpropriabilă în împărăţia cerurilor. Şi sînt convinsă că prietenia cu Monica şi viaţa împreună or s-o mai îmblînzească. nu ştii? ― Perfect.. eă această amabilitate mi-a fost servită în faţă.. Ce intenţii aveţi voi cu privire la Dănuţ? ― Cum? E foarte simplu.. La ce liceu vreţi să-l daţi? ― La Liceul Internat... da.. Herr Direktor. Tu şi cu Dănuţ nu sînteţi genul ei! Îi plac oamenii limbuţi şi agresivi.. Ce vrîstă are Dănuţ? ― Unsprezece ani.. de o prietenă a voastră din copilărie. Da-i plac toreadorii!. nu haiduc! ― Da. Şi ea e un mieluţ. Iorgule..

mai vrednici şi mai întregi decît noi. acoperişul casei noastre e teafăr. cu creionul în mînă. zîmbi domnul Deleanu. Sînt convins că Iorgu gîndeşte la fel: spune. nici nu cobesc.. Iar în ziua cînd îţi cade. Uite laşul. Nasturul de la pantaloni. slavă Domnului. moldovan prin excelenţă. nu-i coşi la loc fiindcă te bizui pe noroc şi ai ferma convingere că norocul se preocupă de nemurirea aţei de care-ţi atîrnă nasturul.. M-a ferit Dumnezeu de căsătorie pînă acum. e pentru copiii voştri. Să lăsăm acoperişul. Numai că. Degeaba te superi. de pildă. eu îs mai modest ― e să-i văd oameni... ― Ţţ! ― Şi tocmai de asta eşti primejdioasă pentru educaţia unui băiat. singurului urmaş al numelui nostru. Răspunde tu mai precis.. ― Dragă Iorgule. ― Foarte frumos şi lăudabil. ― Şi? se impacientă doamna Deleanu. Un ratat. şi restul. Toată . devii pesimist şi faci admirabile stanţe melancoliei celor bătuţi de soartă ― fără ca să-ţi coşi alt nasture la loc.. subt privegherea părinţilor. în loc să-l dregi ― ceea ce te va scoate pentru cîtva timp din tabieturile tale ― eşti în stare să te îmbeţi în fiecare zi ca să uiţi că din clipă-n clipă poate să-ţi cadă în cap. din fericire.― E natural. ― Bine.. nici noi nu sîntem de lepădat. nevasta ― hai să zicem ― dar eşti un om comod. că ţi se dărîmă acoperişul casei. Da sau ba? ― Eu copii n-am. cu oarecare îngrijorare totuşi. laşul nostru. ― Dragul meu.. Alice. ― Nu glumesc. ― Vai! ― Ascultă. ocolit şi rostit de un altul. matematic. fiindcă.. laşul! Un oraş care are poeţi şi n-are primar. să lăsăm fleacurile.. ― Vă rog să mă credeţi că tot ce vă spun e gîndit şi copt de mult. N-am nimic de spus. ai devenit prooroc! ― Nu. Aşa că toată afecţiunea mea. Aşa-i? ― Poate. Sînt mama lui. Vă pot dovedi ceea ce am afirmat.. E în joc viitorul singurului tău băiat. dacă poţi. Să vorbim serios. ― Grigore! ― Azi eşti în toane rele. şi deacum înainte ştiu să mă feresc singur.. Alice. Şi asta spune tot. ce s-alege din toţi copiii crescuţi în condiţii bune. Ştii. Herr Direktor aprinse o nouă ţigară.. ca la auzul unui gînd de-al său. ― Poftim. Şi singura mea bucurie ― alţii ar numi asta ideal. Tu eşti o mamă admirabilă. ― Cred că da. Tu ştii bine că-ţi iubesc copiii. în căpăţîna asta fără de plete poetice. din zi în zi mai descusut. primarii sînt tot moldoveni. tu eşti un om de ispravă: îţi iubeşti copiii. Şi. Vă-ntreb: ce-are să se aleagă din Dănuţ dacă va face liceul aşa cum vreţi voi? Doamna Deleanu ridică din umeri.. bineînţeles.

― Exagerezi! ― De loc!. sîntem fraţi! ― Sîntem fraţi. îl avem noi. ― De Dănuţ nu mă despart. Limba valahilor e vulgară: recunosc. ca pentru un biet bătrîn nevolnic dar venerabil.. Vorbele-s scurte. Deocamdată îl aveţi voi. cu jumătate gură.. De altfel asta e şi expresia consacrată a moldovenilor pentru Iaşi de pildă: "Bătrînul nostru oraş! Bietul Iaşi!" Toţi îl deplîng şi toţi revendică mila celorlalţi pentru bătrîna capitală a Moldovei. dacă nu eşti prototipul moldoveanului? ― Aşa-i.. dar nefastă mai ales. răstite.. spun cu durere.. şi muşchi vînjoşi. şi nervi pe deasupra... elegantă. ― Toţi băieţii trec pe-acolo. dar. e o anumită lene. ca pentru luptă. Viitorul lui Dănuţ nu trebuie încredinţat norocului moldovenesc. măgarule. cu ochii cîrpiţi de somn. ― În Moldova mai ales.. Poate exagerez puţin.. Mediul moldovenesc e primejdios pentru educaţia băieţilor. Iorgule. trebuie să-şi puie vată în urechi.. ― Grigore. şi trăiesc: hm? ― Şi sînt ferm convins că te întrebi şi tu cum ai ajuns unde eşti. cum se spune. în mînile noastre. în fond. pînă şi dragostea pentru Moldova e plină de milă.. Şi spunemi tu. se scutură nervos doamna . cum vrei să-i spui. aristocratică. Numai că moldovenismul meu a primit un altoi salutar. Asta s-o ştii. tot talentul şi toată inteligenţa ta ţi-ar fi fost un ferment de amărăciune în plus. Uite... Cine trăieşte în Moldova din copilărie.. Trăsătura ei esenţială. Dar e vioaie. lenea moldovenească începe cu vorba moldovenească şi se încheie cu fapta moldovenească.. ― Ai devenit moldofob? ― Nuu.. Ai impresia că cine le rosteşte are muşchi. la gura sobei. ― N-am obiceiul să-mi pun astfel de întrebări. dar poate că ai dreptate. mai acri şi mai calici. eu am trăit numai în Moldova. Dragii mei. între două cafeluţe cu şerbet. E brutală: adevărat.. Dacă nu era Alice. şi nenorocirea-i că rămîn. deprimant de molatecă! Parcă-i vorbită numai din puf.activitatea primarilor se reduce la înzestrarea cu ruine din ce în ce mai poetice şi mai melancolice a reveriei poeţilor din ce în ce mai beţivi.. Voi nu vedeţi că limba noastră e făcută pentru femei şi pentru taclagii ! Dulce ― ce-i drept ― şi molatecă îngrozitor. căci mi-e dragă Moldova. Adu-ţi aminte că printr-a şasea de liceu făceam versuri! ― Şi? ― Arvonisem deja energia la Muntele de Pietate.. am deplină dreptate. ― Sigur că am.. din care decurg toate celelalte. estetică. în fundul pantalonilor.. Da. Şi credeţi-mă că ce spun. ― Monoclul? ― Dacă aş fi rămas în Moldova sînt sigur că-l purtam. Dar constat că Moldova-i primejdioasă. ca şi marinarii lui Ulysse. altfel îi ucid frumoasele sirene..

― Grigore dragă. Spune tu: nu-s eu destul de severă cu el? Poate mai severă decît cu Olguţa! ― Alice. sînt rare.. fiindcă s-a bătut sau s-a jucat cu alţi băieţi. genul acesta de severităţi nu contează. da eu nu-l răsfăţ pe Dănuţ. Ajunge atîta: răsfăţul e gata. Să admit. şi pentru tine ― şi mai ales pentru el ― e bine ca despărţirile să fie fără lacrimi. Să întoarcem pagina.. vei plînge. îl vei compătimi. chefurile etc. Or să-nceapă femeile. Îndărătul mamei severe e tot mama.. Ce-ai să te faci?! Ai să-l legi? Nu.. inevitabile. O notă proastă. Ceilalţi ştiu să preţuiască şi delicateţa şi jertfele secrete ale celei care i-a crescut... neatenţia sau severitatea dascălului. cu nenorocirile lor futile. Şi să ştii. nu vorbesc de monstruoasele prigoniri care ucid sufletele. Consecinţa: în loc să născocească el singur mijlocul de-a birui reaua voinţă. Slavă Domnului. Să-l privim pe Dănuţ în liceu. belferii care sînt oameni din viaţă ― cu tot ce implică aceasta ― nu sînt la fel cu mamele şi nici nu pot fi mamă a treizeci-patruzeci de copii străini. .Deleanu. Răscoala ţărănească e un semn.. Şi Dănuţ va simţi nevoia să aibă cîte o soră de caritate pentru fiecare durere sau necaz. Tu-l vei crede fiindcă eşti sensibila lui mamă. Vor începe alte răscoale.. bărbăteşti. Civilizaţia a început să pătrundă în ţara noastră... ― Dragă Alice. Or. Alice ― ţi-o spune o experienţă ― adevărată dragoste pentru mamele lor au numai copiii crescuţi în viaţă.. şi fiindcă. nu cei crescuţi în ietacul mamei. vei exagera. şi marile energii ale muncii vor copleşi .. Şi-i iarăşi foarte bine ca nenumăratele ispite ale adolescenţei şi-ale tinereţei să-l găsească bărbat călit în viaţă. că severitatea educaţiei de pînă acum e fără cusur. Ia închipuie-ţi că într-o zi Dănuţ vine acasă cu capul spart. pe de altă parte. nu-şi pierde vremea cu solicitudini şi amabilităţi materne. luînd aspecte comice de operetă ― dar va isprăvi prin a pătrunde adînc. de asprimea pe care copilul trebuie s-o întîlnească de mic. cum ştii. Nu mai vorbesc de miile de despărţiri dintre părinţi şi copii ― dintre mame şi băieţi.. Dănuţ te va convinge ― cu lacrimi. fiindcă la tot pasul s-au lovit de viaţa care. mîine-poimîne vine armata. ascultaţi-mă. Ei! asta topeşte bărbăţia... şi chiar dacă ar fi. condiţiile de viaţă devin tot mai grele. se vor dărîma aşezămintele barbare şi poetice. bineînţeles. în liceu la Iaşi. fiindcă numai aceea îi dă muşchi şi individualitate combativă. în viaţă şi-n război surorile de caritate nu-s obligatorii. va obţine o intervenţie la director. Odraslele din ietacul mamei ştiu să-i canonească bătrîneţele. de pildă. Ori. mai ales ― inerente vieţii. Severitatea care vine de la un străin e tonică... Vrînd-nevrînd ţi-l ia. sîntem în măsură să-l ferim pe Dănuţ.. Ai să plîngi. Sau altceva. la nevoie ― că-i persecutat. nu poet ancorat în fustele mamei. prin părinţi. şi atunci va lua aspecte tragice. Vorbesc de severitatea.. alte tulburări ― mai curînd sau mai tîrziu... Copilul ştie sau simte aceasta. se rugă doamna Deleanu.. ipotetic.. efectiv.. Evident. Şi... Ei! vezi! Ai tresărit! Atunci te vei alarma. Se vor revizui valorile sociale.

dar cît v-am lăsat v-ajunge. Herr Direktor îşi stăpîni un zîmbet cu o încruntare. Ş-atuncea. cu lăutari şi alte muzici. dar altfel. în sfîrşit.. Cealaltă ― cînd e şi moştenită pe deasupra ― e bună pentru bacara.. nici nu fac politică. să fie atît de întreg. vulgari dar energici. Aşa. O aprinse. şi mai tîrziu pentru doctori." Iată. sănătoşi sînteţi. Vom avea. dragii mei. şi după discuţiile lungi pe care le vedea isprăvindu-se cu izbîndă. brutali dar puternici. tu uiţi că Dănuţ va fi bogat. ciocoilor şi chiar multor boieri autentici care-şi trimit odraslele prin străinătăţi de îndată ce le-au înţărcat. "Dănuţ va fi bogat": te cred! Foarte bine! Numai că în clipa cînd îşi va mînui singur averea.. ― Să-l trimit în Germania? vorbi rar.. îţi lăsa nepoţilor mei mai mult decît vă las eu vouă. înainte de a fi om bogat. înseninîndu-se. ca şi strămoşii lui. pentru şampanie. îşi pregăti o havană. a fi nepotul lui conu Costache Dumşa nu va mai însemna nimic.. Dragă Alice. cap aveţi: iaca-tă averea pe care v-o las. Şi pentru asta trebuie să-l facem om. ― Nici nu m-am gîndit la aşa ceva! Doamna Deleanu respiră.. încît să aibă mîndria că el singur ar fi fost în stare s-o adune aşa cum au făcut şi părinţii săi ― şi s-o preţuiască mai degrabă ca o dovadă şi ca o amintire a vredniciei înaintaşilor săi. Ferice însă de acel care. da! Acela va fi stăpînul celorlalţi. Copilăria fiecărui om.. mai multe spitale şi şcoli. Alice.. Dacă-ţi şti să fiţi oameni. bietu tatu-meu. nu să-şi măsoare nemernicia şi slăbiciunea în faţa ei. ― Grigore. A! nu spun că sărăcia lucie e o fericire! Această pretenţie o las religiei cu popi graşi! Dar tot atît de mare primejdie ca şi calicia e averea de-a gata pentru sufletul copiilor. va şti să-şi arunce numele cu iz de cronici nespălaţilor pe care i-a biruit cu pumnii lui. puternic prin el.. Herr Direktor fuma havane numai după mesele lungi.tirania trîndăviei stăpînilor de ieri. singura avere cu adevărat mănoasă. în această privinţă credinţa mea e alta decît aceea a parveniţilor. dar de oameni teferi.. Lăsînd ţigările. dintre care cea mai de căpetenie e înstrăinarea de limba naţională. Atunci nu te va mai întreba nimeni: "Cine-a fost tată-tău?" Paşaportul ereditar pentru saloanele aristocratice şi pentru viaţa socială de azi ― va fi un arhaism perimat. în concepţia .. nici nu-s snob de-a-ndoaselea! Vreau să-ţi spun atît: tata a avut experienţa vieţii. N-ai teamă! Nu-s demagog. şi vor năvăli în viaţa socială oameni care vor tîrî civilizaţia cu ei. Ei bine. ca să înveţe limbi străine. era un om care se ridicase numai prin puterile lui. mai mulţi medici şi mai puţini popi.. ― Dragii mei. Averea moştenită e socotită ca o fericire căzută din cer. decît poate în rarele saloane cu mobile mîncate de molii şi boieri scăpătaţi. atît de călit. ştii ce ne spunea el cînd eram mai mari? "Măi băieţi. doamna Deleanu. cu temere şi sfială. nu. de poeţi. ca o impertinenţă. ― Nu uit de loc. E o eroare cu grave urmări.

Să hotărască Alice. chiar dacă mi-aş călca pe inimă. ― În definitiv eu nu m-amestec! Am spus numai care-i dorinţa mea. vei fi o corcitură lamentabilă. tu te uiţi prea mult la monoclul meu. fiindcă acolo mi-am făcut eu studiile? Eroare. La nemţi sportul e obligator.. deschide cîteva ferestre adevărate în încăperea cu ferestre pictate care e mintea noastră de cele mai de multe ori. în limba ta naţională. ― Grigore. Fiecare om trebuie să ştie să înjure în limba lui ― fără dicţionar ― trebuie să poată rîde.? o privi Herr Direktor prin monoclul din nou pus. cum avem atîtea. e bună orişice civilizaţie adevărată... nu te supăra.. ci într-o limbă învăţată cu dascăli. vorbeşti serios? întrebă domnul Deleanu. ― Grigore. Voi credeţi că vreau să-mi trimit toate neamurile în Germania. vom vedea. Vorbesc principial. Ori. Îndepărtarea de ietacul moldovenesc al excelentei sale mame. ― Şi? ― Simplu. vom vedea. ― . Asta la început... de pildă.... De asta om vorbi mai tîrziu. ci altoiul fertil al unei civilizaţii superioare..mea. Piedică pentru viitorul copiilor mei nu vreau să fiu. Cît despre Germania!... Germania n-a fost pentru mine o vocaţiune cum e. nu-i strică... Asta nu înseamnă că socot Germania indispensabilă unei bune educaţii! Germania e o ţară cu multe calităţi sociale şi cu multe cusururi vădite pentru sugacii lupoaicei.. ― Grigore. Contactul cu mai multe chiar. ca nicăieri aiurea ― după cît ştiu eu ― specialitatea mea: ingineria. Şcoala Luterană. ― Dragă Iorgule. ― Precis. studiile în străinătate nu urmăresc. Dimpotrivă. ― Precis: îl dau intern la o şcoală din Bucureşti ― la care. Ferească Dumnezeu! M-am dus în Germania să învăţ în condiţii practice. Rămasă singură pe cîmpul de luptă. Sînt în măsură să preţuiesc şi alte educaţii decît cea germană. Şi mediul e destul de românesc.. în contact .. pe un suflet format din punct de vedere etnic. dragii mei. Dar asta-i altceva!... nu zic ba. Mai întîi. nu vă alarmaţi! Pe Dănuţ îl daţi pe mîna mea. şi lotul cel mare la loteria statului. Staţi.. vorbeşte precis.. mai exact. dreptate ai. şi nu trebuie să urmărească înstrăinarea.. fără ca să mă robească. ― Sau. Parisul. plînge şi iubi la fel.. Uite: îl scot. pentru atîtea secături. aşa cum am crescut şi noi subt ochii părinţilor noştri... nu aşa. fără ocol. tocmai în clipa cînd mai e permeabil. Dar îţi mărturisesc franc: dorinţa mea e să-mi văd copiii crescînd la un loc. De rest... provizor. Cînd nai amintiri din copilărie. L-aş da acolo numai din pricina sporturilor. Unde mai pui că. cum o vrea Dumnezeu! Dumnezeu. Mie mi-a folosit. trebuie să fie etnică.. De altfel. Pe Dănuţ mi-l daţi mie. Iorgule ― cît despre rest. doamna Deleanu îşi muşcă buzele strîngîndu-şi batista în mînă. Deocamdată-i vorba să-l formăm pe Kami-Mura. Ce propui? ― Slavă Domnului!. pentru un om întreg. subt ochii mei.. de pildă..

Rămîne goală. ― Grigore..... Vreau să-i dau un aperitiv internaţional. Doamna Deleanu privea în gol. şi înzestrat de un burlac competent în geaman-dane.. Germania. În astfel de ocazii. ― Şi mai am o ultimă pretenţie. ― . plus sporturile.. frumoasă. Alice. Dănuţ va deveni patriot din clanul românilor de-acolo: tot teatrul social în mic. mari şi late ― să-l înzestrezi cu delicateţa şi eleganţa sufletească ― atît de necesare ― şi care sînt darurile nepreţuite ale mamelor de calitatea ta. la Medeleni ― ca să facă o dată pe an inhalaţii de moldovenism în familie. pentru surori şi părinţi.. cu chelnerul. Anglia. ori vin. Se va deprinde să stea singur într-o odaie de hotel ― de mîna întîia. şpriţurile sînt bune şi-şi au rostul lor numai în pahar.. Va trebui să se descurce în limbi necunoscute. evident.Grigore. îţi trimit un alt Dănuţ ― ceva mai dezgheţat şi mai neatîrnat ― care va aduce... cum se cuvine să facă cineva care vine din străinătate.. e inuman! ― Dragă Alice. se înţelege. şi casa noastră?... Alice! Evident.. şi asupra muntenilor. un an şcolar.. Alice?. cu vacantele cele mici. Şi peste doi ani. n-ai nici o grijă! îngrijesc eu de el. cadouri alese de el. Şi să n-ai grijă. cu portarul.. vacanţa următoare să mi-l lăsaţi mie pe Dănuţ.. În vorbitor însă. o petrece cu voi... n-o să-i fiu mamă. o îndoită revanşă ― regională şi femeiască ― asupra bărbaţilor de felul meu. cea mare. împreună cu Iorgu ― el are destule procese la Casaţie ― şi să-l vezi.... adăugă repede Herr Direktor.. Ş-ai să ai vreme atunci ― trei luni de zile.. ― Da Olguţa? Face cît cinci! Da Monica? Un copil delicios. din banii lui. alături de odaia mea.. să nu-l văd un an întreg? ― N-ai decît să vii cînd nu mai poţi. ― Şi cine are să se îngrijească de el? Cine-are să-l îmbrace? Să-l cîrpească? ― Eee! Asta-i!. cu Olguţa şi cu Monica. Nu-nu. cu trusă. . Vom face împreună o plimbare prin străinătate: Italia. În schimb va avea în mine un camarad atent şi experimentat. În tot cazul nu acasă. Va învăţa să-şi facă singur geamandanul ― de piele.. ― Cum?? ― Stai. necesară. Vacanţele le petrece la Bucureşti ― sau aiurea ― în tovărăşia mea... cît trebuie şi cum trebuie... Va asculta muzică bună ― vezi. tocmai ce-ţi trebuie ţie: delicată. Cine are să-i şteargă nasul! Cine-are să-i potrivească pălăria! De ce nu-l însori. Şi vei avea mîndria să-ţi iei... Nu-s atît de negru! Vorbesc de vacanţa de Paşti şi de Crăciun. cuminte. Mai departe? ― Bun. Ce ai de zis? ― Vorbim în principiu. Îl vrei bărbat? Dă-mi răgaz să ţi-l fac. Franţa. de ce sacrificii sînt în stare! ― ca să înveţe cum să-şi stăpînească somnul în public. şi nu vei regreta! ― Grigore dragă. Alice...cu nemţişorii. ori apă. Dă-mi-l mie cît îl dai şi învăţăturii.

Dănuţ.. ― Ai dreptate.. ― Grigore. începu doamna Deleanu ştergîndu-şi ochii. uitînd ţigara aprinsă pe faţa de masă. am rămas între bărbaţi. trebuie să-l întrebăm şi pe Dănuţ dacă vrea.. zîmbi domnul Deleanu ştergîndu-şi ochii umezi. Iorgule.. lacrimi repezi curgeau pe obraji căzînd pe faţa de masă. Uneori. Şi vom fi fericiţi cu toţii. Trebuie să convii că ce-am făcut e bine. să nu uiţi ― cînd îi pleca ― să iei tiparul picioarelor nepoţilor tăi.. învinse de lacrimi. ― Alice dragă. Sîntem oameni. Faţa de masă începuse să ardă negricios..... cum avea să înghită toate mingile de oină ale ţării.. nici nu-i pregătit. Cîte-i trebuie. şopti ea. N-are uniformă. Doamna Deleanu ieşi cu umerii plecaţi de povara ultimei speranţe. ― Eu mă duc. Facem şi noi ce putem. După fiecare partidă de foot-baal îţi dau o telegramă urgentă: "Trimite". Noi v-aşteptăm. ― Da. ― Ei. ― Sau. Altfel decît crezi şi decît doreşti. nu cu batista. un bărbat.. răspundea Herr Direktor încîntat de succesul balonului. palmele i se ridicau ― răzvrătite sau rugătoare ― şi iar cădeau. Mediul moldovenesc e cam slab. ― Grigore. dar ai dreptate. Tot Bucureştiul va şti că ai copii clandestini. Herr Direktor se surprinse oftînd.. Să se înveţe de mic să vrea. În sofrageria fără de copii şi cu toamnă plutea tăcerea şi apăsa viaţa. trîndave. ― Ia să lăsăm jalea la o parte! Parcă l-am prohodi.. Sîntem copiii. îl rugă doamna Deleanu. Şi tu ai să expediezi cîte două perechi de ghete de cap.. Domnul Deleanu se retrase lîngă fereastră. ― Ascultă.. victimele mingii nemţeşti erau Anica şi Profira... dragă Grigore. se învioră deodată doamna Deleanu. După ghete.. Anica. cu două pîntece ― de piele pe dinafară şi de gumă pe dinăuntru ― înghiţise mingile de oină ale copiilor... ― Ai dreptate.. El trebuie să hotărască. agere. izbucnind în plîns. pînă cînd nu mai sîntem. Nici nu-i pregătit. pe pămînt.. Domnul Deleanu întoarse capul spre fereastră.. Dacă nui pregătit.. Anica şi Profira aveau picioare ― Profira. Uite: ai ochii roşi. Grigore.. mai exact. Să-l chem. Nu trebuie să te vadă aşa!. asta-i soarta noastră.Din ochii închişi ai doamnei Deleanu. Dănuţ ― glasu-i tremura ca şi bărbia ― Dănuţ e un copil... de-a lungul anilor. şi tuşi. că am nepoţi a căror mamă e denaturată.. Bietul Dănuţ! Mingea de foot-ball. Întîile ei victime în casa Deleanu erau ghetele: roase ca de lepră. După trei telegrame te-ai compromis.. du-te mai întîi şi te răcoreşte. Alice.. cu ochii acoperiţi. ― Grigore. Dar mingea . Alice dragă. Herr Direktor ridică din umeri. nebăgată în seamă de nimeni.. ci cu palmele. izbucni doamna Deleanu. Ce Dumnezeu! Doară nu-l trimetem la moarte! Vom face din el un om întreg..

. depănînd mingea cu picioarele. Genunchiul lui Dănuţ era însîngerat ca o rodie coaptă. ― Cum. Şi în sfîrşit veneau geamurile: niciodată mingea nu intra în casă pe uşă. Olguţa îl aştepta calmă. îndrumînd-o cu celălalt. ― Atunci eu am să fac altă lege. ― Te doare. Dănuţ gîfîia. Herr Direktor proclamase legile jocului. Herr Direktor. Monica alerga cu batista în mînă.. cum aştepta un boxer în ring atacul celuilalt. Îi zvîcneau tâmplele. mamă. ― Cum l-ai bătut? ― Ne-am jucat. cu demonstraţii lămuritoare. da de ce n-ai voie să loveşti cu mîna? obiectase Olguţa nevoind să accepte această ciungie sportivă. Odihnită. Olguţa mînă mingea. În gol.. ― Bine. decît să n-o audă de loc. Dănuţ? ― Dă-mi pace! ― Ce i-ai făcut. Dănuţ purta mingea. magnetizînd-o cu poruncile îndesite ale picioarelor. Monica era arbitru. M-am împiedicat şi-am pierdut partida. Să te . Dar Olguţa sărise spre stînga şi primise mingea între picioare încleştînd-o. ― Olguţa. numai cu piciorul. săltă lung şi intră în bar. ― Haide odată! Erau faţă în faţă la cîţiva paşi. să ştii c-am să arunc în fîntînă mingea asta. cu ochi ageri. Olguţa? întrebă doamna Deleanu coborînd scările în goană. Olguţa întoarse capul.. însă. se întindea un tăpşan: loc mai potrivit decît ograda pentru jocurile cu mingea. ― Fiindcă legea-i lege. Doamna Deleanu. Goana dintr-un capăt al ogrăzii. Olguţa se jurase faţă de Monica să bată acest cap de neamţ... care nu merită să-l loveşti cu mîna. se feri vertiginos ― Dănuţ căzu ― iar mingea lovită puternic. alergînd după Olguţa cu deznădejdea ghinioniştilor. Dănuţ se repezi orbeşte. Mingea nemişcată aştepta lovitura care-i va dezlănţui salturile. Dănuţ întrebuinţă un vicleşug naiv: se prefăcu numai că loveşte mingea spre dreapta cu piciorul drept ― cel stîng atacă. Pierzîndu-şi cumpătul.. La marginea satului.. Olguţa? Nu eşti tu în stare să faci ceea ce fac sute de nemţişori? ― Bine! Am să le-arăt eu lor! Şi ca să se răzbune pe nemţişori. fără grabă.avea aripi şi o frunte de berbec. în faţa cimitirului. socotea că-i mai cuminte s-o audă pe Olguţa ― chiar spărgînd geamuri. Nu se discută. hotărît. lovind-o din fugă cu un picior. ― L-am bătut! ţipă Olguţa aducînd mingea în braţe. şi apropierea treptată de Olguţa îl istovise pe Dănuţ.

― . ai migrenă? ― Nu. să ştii că s-a-ntîmplat ceva! Haidem în casă. Picioarele Olguţei se desfăcură în unghi drept. faţa de masă cărunţită pealocurea de scrum. pînă ce derapă în jos din cerul îngerilor. ― Tot ce fac eu azi îi bine: de ce papa? ― Ce-ai spus? ― Nimica. Olguţa!.. al fumului aromat. ― Ştiu eu! . privind-o cu băgare de samă. răsfrîngîndu-şi buza de jos.. ― Atunci eu am migrenă. Stai: numai o dată s-o mai arunc. Olguţa? o întrebă domnul Deleanu privind-o în sfîrşit cu luare-aminte. Amîndoi tăceau.. dezmierdătoare. ― Ai văzut lovitură? Acuma hai! Scrumelniţele erau pline de mucuri. mamă? ― Lasă-mă. pe creştetul capului. ― Bine.. Olguţa o privi pe Monica. ― Herr Direktor. ― Nu-s supărată!. Olguţa-şi luă la masă locul obişnuit. ― Papa. hai cu mama în casă. de ce nu mă-ntrebi de ce am venit? ― A! tu eşti Olguţa! Iaca te-ntreb: de ce-ai venit? ― Aşa! ― Bine. ― Te doare capul. ― Mamă.. Olguţa? N-am. Şi tăcu încruntată..... Şchiopătînd.. azi nu mai dormim? ― Lasă.. papa? ― De ce. învăluit în voaluri. Domnul Deleanu fuma.. cu batista Monicăi în jurul genunchiului şi mîna doamnei Deleanu. ― De ce eşti supărată. mingea zvîcni sussus-sus. urmărind dansul oriental. Monica mătură fărămiturile de pe faţa de masă. ― Bine.linişteşti odată. Da nu-mi plac jocurile violente! ― De ce-ai plîns. ― Herr Direktor. Dănuţ dragă. Monica se strînse lîngă Olguţa.Ce-ai făcut pînă acuma? ― M-am jucat afară. ― Monica. mamă dragă? întrebă Olguţa blînd. Am glumit. ― Atunci tu ai migrenă.. Herr Direktor fuma. Dănuţ păşi spre viitor. Mai joacă-te cu Monica. da tu nu mă-ntrebi? ― Ce să te-ntreb? ― Ce vrei tu..

Olguţa!. ― Du-te şi te uită-n oglindă. ― După ce-i isprăvi de mîncat. ― La ce te gîndeşti. Mă gîndesc. numărul treisprezece poartă ghinion? ― Ştiu eu.. Te văd cam înfierbîntată. de ce nu?! Olguţa ciuguli cîteva boabe dintr-un ciorchine. la Dănuţ. papa. papa? ― La tine. dac-am spus!.. ― Am isprăvit. Herr Direktor. cu ochii la strugurii rămaşi. Herr Direktor.. ― Eşti supărată? ― De ce să fiu supărată? ― Atunci ce ai? ― Da tu ce ai.. papa? ― Cum vrei tu.. Ghinion e cînd ai tu bac la cărţi. ― Papa. Nimic. pot să strîng masa? întrebă ea potolindu-şi un căscat. de ce stăm noi aici? ― O aşteptăm pe mama. rostogolindu-le pe masă. ― Sigur. Profira ieşi... ― Mai mult da sau mai mult nu? ― Parcă mai mult da... du-te. Herr Direktor? ― Eu îl aştept pe Dănuţ. ― Să aştept şi eu? ― Dacă vrei. Olguţa. papa. Aşa cred unii.... ― Papa. Profiro.. şi cînd am eu crampe. ― Conaşule. ― Bravo! Şi cine te-a-nvăţat? ― Tu... ― Stai şi tu. îi răspunse crunt Olguţa. ― Nu mă doare capul.. Toţi întoarseră capetele într-acolo. Un voluminos sughiţ crainici mersul paşilor ei masivi. ― Ca şi mine. papa. Eu nu spun minciuni..― . Se auzi un zgomot la uşă. papa? ―?. Venea din bucătărie să-şi ia desertul în sufragerie. ― Eu fac aşa cum vrei tu.Spune tatei. interveni zîmbind domnul Deleanu. ai să strîngi masa mai tîrziu. Olguţa? o cercetă prin monoclu Herr Direktor.. la voi.. ― Şi tu o aştepţi. ― Tu ce zici. ― Unde-i Alice să te-audă! Aş căpăta o papară! ― Spune. ― Hai.... Profira intră mestecînd. ― Da tu ce crezi? ― Dă!.... nu cumva azi îi treisprezece? . Fumez.. Da şi nu. numărul treisprezece poartă ghinion? ― Tu ştii ce-i ghinion. Olguţa?. ― Bine.

Deprinderea de prisos în vorbe ― acum cînd copiii ştiau franţuzeşte ― . ― Ştiu." Mai demult. strivind în dinţi ca pe-o alună. îl iscodi Olguţa.. ― Nu.. ce faci tu cînd ţi-i ciudă? ― Depinde! Uneori înghit.― De ce? Azi ai ghinion? ― Mă rog!.. Dănuţ. Olguţa! ― . lumina amiezii de toamnă pătrundea ostenită şi odihnitoare. ― Eu n-am. Nu mă strînge pansamentul! ― Spune mamei. Piciorul cu pricina şi-i ţinea întins. Dacă te strînge să ţi-l fac din nou. un fraged bob de busuioacă.. Ochii nu i se mai desprindeau de pe învelitoarea bandajului. dragă? ― Ştiu eu! ― Mare drac mai eşti. pansamentul. Herr Direktor.. Genunchiul zdrelit fusese spălat şi badijonat eu iod. alteori. însemnată cu o cruce roşie. Aşa e foarte frumos." Neştiind că Dănuţ murea "departe de-o mamă care îl crescuse şi care-l iubi". prin storurile lăsate în jos.. ". Şi-n puţine zile chinuit muri.. Departe de-o mamă care îl crescuse şi care-l iubi. Nu. Pornind de deasupra genunchiului. Un pronunţat miros farmaceutic măgulea nările lui Dănuţ... ― Ce ştie. În ietacul doamnei Deleanu. ― Te strînge pansamentul.... "Il pressent quelque chose! (1). ― Înghiţi! Ce înghiţi? ― Poamă.. Acuma spune. ― Alteori? ― Alteori fumez! ― Eu înghit.. Spune tu şi spun şi eu! ― Nu-i treisprezece.. Dănuţ se rezema pe umărul mamei lui îngenuncheată lîngă el... Herr Direktor. Merci. mamă. Dănuţ? ― Da. da poate că au alţii! ― Iaca n-ai nimerit: alţii au noroc azi.Rănit în războaie soldatul căzuse.Herr Direktor. doamna Deleanu vorbea franţuzeşte cu domnul Deleanu mai ales atunci cînd vroia să n-o înţeleagă urechile copiilor. Cu o mînă. pansamentul ajungea pînă la mijlocul pulpei dînd piciorului un vestmînt de rană pentru decoraţii. răspunse calm Olguţa.. ― De unde ştii? Ai ascultat la uşă? ― Eu n-ascult la uşă! ― Atunci ce ştii? ― Întreabă-l pe papa. Acum venise rîndul bandajului antiseptic... doamna Deleanu era îngrijorată de gravitatea obrajilor lui.

Pentru oricine altul decît doamna Deleanu... 1 Pun ei ceva la cale! (Fr. Se lungise de-a lungul dormezei.. "Poate că m-am îmbolnăvit". nădăjdui Dănuţ. cînd erai mic.. un zîmbet zărit printre gene. azi nu mai trebuie să dorm? întrebă Dănuţ eu glas din ce în ce mai nesigur..Departe de-o mamă. Ştii. cu mama? ― Ba da.. Dănuţ. nici altfel. ― Eşti obosit. Întrebarea se prefăcuse în îndemn: Dănuţ deveni trist.. Bieţii băieţi! Trebuie să fii femeie ca să bage de seamă lumea că ai păr frumos! Inima doamnei Deleanu se strînse amar. pe obraji.. simţind nepăsarea oamenilor. pieptenele vîslea uşor. se întristă ea deodată. decît ochii funcţionarilor de la paşapoarte.. Dănuţ!.) 2 Sărmanul de el! Ce zîmbet nedumerit! (Fr.. zadarnic. pentru gîndurile tainice. Ghetele prăfuite odihneau pe şalul turcesc." .. Dar ochii străinilor sînt distraţi şi văd convenţional: nu mai mult.. nu mai ştie mama poveşti pentru tine! Eşti mare. simţindu-se la putere. "Castaniu şi buclat!" Adică la fel cu sute şi mii de capete prin care trece foarfecele şi cosmeticul bărbierilor!. Dănuţ? Ţi-i somn! ― Nuu! ― Atunci de ce să te culci! Nu-i bine-aici. cum ar fi primit aplauze. ― Stai jos.se refugiase înăuntru. Aşa.. împotriva ochilor şi-a foarfecilor. ― Eşti trist. ― Mamă. Dănuţ primi dezmierdări pe frunte.. Dănuţ se aşeză pe dormeza de la picioarele paturilor alăturate. "Pauvre petit! Quel sourire navrant. "Rănit în războaie. ascultînd mai mult de melancolia ochilor decît de mînile care-l purtau c-un scop practic." (2). şi ― ciudat! ― nici o observaţie! Dimpotrivă.) Prin vălurele moi şi încîlcite... Pătruns de vanitatea tristeţelor poetice. o clipă.. alintă capul pentru care nu mai avea poveşti. lăsînd pieptenele în păr. Şi mînile mamei ocrotiră. ― Hai să te pieptene mama. risipa buclelor lui Dănuţ." ― Să-ţi spuie mama o poveste? ― Daa! ― Ce să-ţi spuie mama? ― Dănuţ. Să te pieptene mama frumos. cu capul pe genunchii doamnei Deleanu. ― Vrei tu să-ţi dau ceva? Hai! Cere ceva mamei. ― Întinde-te bine. părul lui Dănuţ era castaniu şi buclat. ". Cum trece vremea! Doamna Deleanu oftă şi. Dănuţ? îl întrebă ea dezmierdîndu-i fruntea. Dănuţ.

În roşul lor de soare cuprins de întuneric. mamă. Castanii pe dinafară: da.. simţeai o dogoare parcă. Dănuţ. pentru mine. Dănuţ se deşteptă înspăimântat.. ― Dănuţ. Ridicîndu-i capul cu mînile. Dănuţ!.. cînd castanii ― înflorite în grădinile somnului.. ― Daa. buclele lui Dănuţ erau altele decît cele de la începutul vacanţelor. zîmbi doamna Deleanu în faţa şifonierei de mahon a mamei şi-a bunicei ei. s-o vezi şi tu cînd vei fi mare. Am tăiat o şuviţă numai. încetişor. niciodată.... ― Nu.. ― Poftim? ― Tu eşti mare.. viaţa.Ochii doamnei Deleanu cunoşteau nuanţele buclelor lui Dănuţ ca notele unei Nocturne de Chopin. simţeai apropiindu-se toamna. ― De ce. cum simţi în luminişul unor tablouri de Rembrandt... ― Din şifonieră? ― Din şifonieră...... şi copilul cu bucle de fată.. doamna Deleanu nu băgase de seamă că Dănuţ aţipise pe genunchii ei. tinereţea pentru alţii.. Hai să-ţi dea mama ceva bun..Şi iată... Cranţ.. mamă? se alarmă el văzînd şuviţa de păr şi foarfecele din mîna doamnei Deleanu. Dar cîte flăcări mocneau înăuntru! Cîte ape ruginii! Ce delicate chenare arămii ardeau pe marginile şuviţelor! La sfîrşitul vacanţelor. . ― Nu! ― .împreună cu mama. niciodată nu va mai fi la fel... ― N-ai vrea tu să rămîi aşa cum eşti: mititel?.. tunsul. începea liceul.. uniforma.. Parfum pe care-l regăseşti ― trecînd grăbit de viaţă pe o veche uliţă cu zarzări .... zîmbi ea cu tristeţă la gîndul că alţii îl vor despuia. ― Mă tunzi. Uite... "Şi buclat!" Buclă cu buclă altfel buclat. ca pe un vas cu flori şi fluturi.. ― Aşa... ― Dacă nu se poate.. Dănuţ? ― Da. îl aşeză pe căpătîiul dormezei. cînd Dănuţ se deştepta din somn ― în clipa hîdă cînd părul oamenilor e zburlit şi dezmăţat ― părul lui răsărea ca o grămadă de lalele ― cînd arămii.. Bucle castanii!.. ― Ce-i? ― Nimic. în sunet de săbii parcă. . nimbul lui Isus. Furată de gînduri..Parfumul dătător de nostalgii al şifonierelor copilăriei din ietacul somnului şi al răsfăţului! Parfum care se duce cu trecutul. tot trecutul anilor din urmă se acoperi de brunul lan de aur al lalelelor rotunde. Dimineaţa.. mamă? întrebă Dănuţ căscînd cu poftă.... bătrîneţea pentru unii. ― . Dănuţ!. Dănuţ. Atîtea dimineţi! Atîtea deşteptări copilăreşti! O clipă. întins pe dormeză..

sucind şi frămîntînd teancul batistelor. Kami-Mura? ― M-am julit la genunchi.. Dopul de sticlă.. du-te în sofragerie. care atîrnă de rafturi ca nişte delicaţi desagi ai amintirilor. Te ţine-n drum ciudata adiere. Parfumul de livănţică şi sulfină strînse în săculeţe colorate. lăsînd o adiere de luncă jilavă şi de bomboane acre. În afara uşii. Te aşteaptă moşu Puiu. cîte am voie să iau? întrebă Dănuţ.... ― Şi ai primit cadou un pansament. şchiopătînd din pricina bandajului. şi porni spre sofragerie cu buzunarul umflat de cutia şocolăţilor. Mînile doamnei Deleanu umblau repede printre rafturi. cînd în oglinda lor răsare ― o clipă numai ― un ietac şi un copil cu buze umede şi ochi duioşi fiindcă în şifonieră e şocolată. nu se trîntesc!" Neauzind nimic. şerpui printre bucle. moşu Puiu... ― din casă? ori din trecut? ― turburător. ― Dănuţ. Olguţa care îndurase . Herr Direktor îşi strîmbă scaunul spre Dănuţ. ― Da ce-i cu tine... ― Mamă. se miră. Dănuţ aştepta cuvenita observaţie: "Uşile se-nchid.... ronţăind o tabletă rotundă de şocolată "Marquis".Şi zăngănitul argintiu al cheilor.. pe după urechi.. ― Dănuţ.. Bravo ţie! Ia stai jos. venind cu-a primăverii printr-o fereastră necunoscută la care poate să răsară un chip de fată tînără.înfloriţi. ― Uite şi pe Kami-Mura! izbucni voios Herr Direktor. să ai şi tu la tine în odaie.. Grămezile albiturilor.. pe tîmple. azvîrlind cărţile.. ― Dănuţ.. ― Adevărat? ― Adevărat. Oglinda şifonierei oglindi în treacăt o mînă care acoperea un obraz. .. Dănuţ plecă capul ca pentru încoronare. Herr Direktor jucase cîteva partide de écarté cu domnul Deleanu.. Dănuţ închise cutia după oarecare dibuire cu capacul: era emoţionat. în silă.. ― Ia-ţi-le pe toate. ca ale fericirii. zîmbitor de albe-n umbra violetă a rafturilor. ― Şi-acum hai să te parfumeze mama. mîncînd din ochi cutia rămasă în mîna lui. În aşteptarea ― cam lungă ― a lui Dănuţ. şi scîrţîitul muzical al şifonierelor deschise de o mînă albă. ― Poftim.. Curentul trînti uşa smulgînd-o mînii distrate. umezit... şopti ea rar.. Miros de iarbămare. Dănuţ ieşi... de colonie şi de parfumuri cu nume pe veci uitate.

. ca doi prieteni: da? ― Da.. regretă Dănuţ roşindu-se.. pe genunchi.. Dănuţ. nu ca pe un copil. Dănuţ clipi. Şi peste prăpastia dintre cap şi picioare alerga mereu trenul asurzitor al vorbelor. ― La vrîsta ta ― cîţi ani ai? doisprezece? ― Neîmpliniţi. Ne-am înţeles? ― Da. Cum vei spune tu.. vorbiră singure buzele lui Dănuţ. picioarele coborîseră afund. ca doi bărbaţi....".. ― . Dănuţ se pregăti pentru un lung şir de "da. strîngînd cutia cu şocolată..Moşu Puiu vrea să hotărăşti tu singur.. şi numai lui. ca şi cum noi toţi am fi copiii tăi... într-un cuvînt. că moşu Puiu te iubeşte. ca şi mama. îl ameţeau. erau kilometri. ― Ţi-a spus mama pentru ce te-am chemat? ― Nu..şi că-ţi vrea binele şi numai binele. ― Da.. Şi tata. trebuie să chibzuieşti serios şi să răspunzi ca un bărbat. aşa vom face noi.. cu ochii la pîndă. să fii. ― Bine.. dimpreună cu plafonul.. Dar tu. Domnul Deleanu îşi statornici privirea pe plafon. ― Da. Dănuţ. să porţi monoclu. Atîtea vorbe adresate lui. afund. să ai automobil. ― Atuncea Dănuţ trebuie să faci cum îţi spune moşu Puiu. îngînă Dănuţ. ― . Eşti gogeamite băiat mare! Aşa trebuie să fii... ― Bine. ca un fulger prin ceaţa deasă. îşi turti bărbia de masă. ― Da.. ― Acuma ascultă bine. O licărire de spaimă îl nelinişti pe Dănuţ.. ― Da. Dănuţ. ― Foarte bine. şi cînd îi spune o vorbă să tremure ceilalţi în faţa ta şi să te asculte ca pe un rege.Să cîştigi şi tu bani ― cît vrei ― să cheltuieşti cît poţi.. Şi hotărîrea luată de tine va fi sfîntă. ― N-are-a-face! La doisprezece ani nu mai eşti copil. Dacă vei face aşa cum credem noi. ― Ia să-mi spui tu mie..cazna unei silnice tăceri. Olguţa se frămînta. şi mama. dacă-l iubeşti şi tu pe moşu Puiu cît te iubeşte el pe tine. dimpreună cu podelele. Dănuţ. I se părea că între cap şi picioare.. şi moşu Puiu te vor asculta pe tine. te vom iubi mai tare şi te vom trata ca pe un om mare şi cuminte.. sus. ― Tu ştii.... Monica.. . Atunci să vorbim noi amîndoi. ca şi tata. Să vedem numai. stăpîn pe tine. ― . ― Dar fiindcă eşti băiat mare şi deştept şi învăţat şi ascultător. Capul se înălţase sus. dacă vrei s-ajungi într-o zi la fel ca moşu Puiu?. directorală. Vocea lui Herr Direktor răsuna categorică.....

.. Herr Direktor aprinse o havană.... Hei! Nici nu-ţi închipui tu.. Dănuţ trase cu coada ochiului la Olguţa. la un liceu ca cele din poveşti. în oraşul în care. duminicile... Şi să ştii. O viespe venită de-afară îi . Dănuţ.. cînd cu vaporul!.. Şi trebuia să răspundă da. Şi mama nu era în sufragerie. Ridică ochii înfrînţi spre Herr Direktor.. Privirea lui Dănuţ întîlni capul tuns al lui Herr Direktor. Uşa pocni.. Şi la anul ― după ce-i învăţa tu bine."Rănit în războaie soldatul căzuse.tu intri la liceu.. şi de unde. Vra să zică.. În capitala ţării. făcînd cu ochiul Olguţei. glumi Herr Direktor. Şi fiindcă la Iaşi nu sînt licee de samă.... cînd vine vacanţa. Capul lui Dănuţ zvîcnea gol. ce mîndrie-i să fii licean! Ce înseamnă asta: şcoala primară? Fleac! Pentru copii mici!. Mîna-i înţepenise pe cutia din buzunar. Dănuţ! Să stai într-un oraş cu regele! Duminica te scot din internat. Hotărăşte.... iar înghiţi. Domnul Deleanu privea plafonul încruntat. Dănuţ strînse mai tare cutia din buzunar.. în oraşul în care stă regele. vorbind atîtea limbi străine. se abătu în spre bufet.. şi după ce tragem un.. Înghiţi uscat. înfricoşată.. o ducem numai într-o petrecere. cu dungă! Auzi.. ― Începînd din anul acesta ― fiindcă acuşi se isprăveşte vacanţa. Ştii tu că moşu Puiu se pricepe!." Ce s-a întîmplat?.. Monica. picior peste picior.. Liceul e altceva! Şi tata şi eu am fost liceeni. ― Hai... ― Ce se-ntîmplă însă: noi cu toţii vrem ca tu să ai parte în viaţă de ce-i mai bun şi ce-i mai ales. Acuma tu gîndeşte-te şi alege. Dănuţ? Pantaloni lungi. Gîndeşte-te bine. şi el în urma noastră.... Aşa cum poartă tata şi cu mine. ― De-acuma înainte ai să ai pantaloni lungi.. Tu ştii cum e bine şi ce vrea moşu Puiu.. Dănuţ îşi roti privirea prin odaie. într-un liceu cu uniforme urîte ― ori vii la Bucureşti cu moşu Puiu. dar întîlni numai ochii trişti şi miraţi ai Monicăi. îl îmbărbătă Herr Direktor.. rămîne Olguţa cu gura căscată... o masă grozavă la Enescu ― unde-ai să comanzi tu ce-ţi trece prin cap ― ne trîntim într-o trăsură cu doi cai negri şi facem o plimbare la Şosea.. Singur pe un scaun deasupra lumii. Dănuţ.. Şi ce rău ne pare că nu mai sîntem!. Bietul bufet! Cînd Dănuţ era mic se ascundea în bufet... ― Nu te grăbi. Dănuţ. cicatricea de Schläger. Dănuţ. iaca ce-ţi propune moşu Puiu: ori rămîi la Iaşi ― într-un liceu dărăpănat unde vin toţi desculţii şi nespălaţii.. Ce mai vrei? Dănuţ începu să asculte.. hop în tren şi tot înainte. muscalul care l-oi alege eu întrece caleaşca regelui! Hei-hei! Săracul rege! Noi înainte...... Acum era mare!.. Cînd cu trenul. ca şi cum acolo sus ar fi fost zugrăvită vînzarea lui Isus. ― . Şi cînd ti-i întoarce. Noi n-avem ce căuta aici.. am dori să urmezi liceul la Bucureşti. ca să nu-l faci de rîs pe moşu Puiu ― facem amîndoi o plimbare în străinătate.

şi printre ele.. neobişnuit de tare şi de hotărît. "Vra să zică aşa! Vra să zică aşa!". cînele Azor. nemişcat pe scaun.. Priveşte. moşu Puiu... izgonind-o pe masă.. Alice! S-a făcut! Să ne trăiască Dănuţ! O sticlă de Cotnar. se apără cu mînile. dîndu-i un aer duminical. ". strînse faţa de masă cu scrum şi fărmături... fără să intre. Din ea năvăliră ― ca nişte umbre uriaşe.. ca pe nişte castaniete.. lasă.... ― Lasă.. cu ochi scînteietori... aruncînd priviri crunte sprintenei şi zîmbitoarei Anica. ca în aşteptarea rezultatului unei operaţii. Dănuţ rosti marile vorbe: ― Da. . subt ţipătul locomotivei care l-ar fi dus la măcel. ― Bravo. are să fie bine. În cîteva clipe sofrageria îşi schimbă înfăţişarea. Nimănui nu-i păsa de el. Pe obrajii lui Dănuţ şi peste lumea jalnicelor umbre alunecară două lacrămi. Căci din turbinca lui Ivan ― cu plete negre-n vînt.. într-o lume pustie ― Barbara Ubric.. Aşa vreau eu.. îl alină doamna Deleanu strîngîndu-l în braţe aşa cum l-ar fi strîns pe peronul unei gări lugubre. Herr Direktor ajuta pe doamna Deleanu. turbinca lui Ivan se întredeschise. fac prinsoare pe ix kilograme de maroane că n-ai bişcoturi de şampanie.. Nu-mi trebuie! Dacă-i aşa. Toţi îl părăseau. Dănuţ nu mai avea pe nimeni. avea privirea gravă şi distrată a figuranţilor pentru schimbarea decorului piesei în care şi ei sînt decor. împodobită cu broderii simple.A!. ale cărei mîni purtau farfurii şi zăngănitoare tacîmuri.. potrivind.. Cu glas ridicat. faldurile şi căderea feţei de masă. ― Bine. dragul mamei. Făt-Frumos se risipi în ploaie de lacrămi pe obrajii sărutaţi ai lui Dănuţ. O altă faţă de masă..bîzîi subt nas. mătură pe jos. cu un fel de galanterie. toate domniţele şi împărătesele nefericite. acoperi masa. cu paloşul într-o mînă şi buzduganul în cealaltă ― ieşise Făt-Frumos din lacrimă. albă. Profira iuţită de-o poruncă scurtă. merg cu mata la Bucureşti.... Îl alungau din casă." Şi tata şi Olguţa! Toţi ştiuseră... Grigore. Domnul Deleanu se duse în beci. Viespea se aşeză pe struguri.. Ca roua dimineţii. Mîna lui Dănuţ încleştă din nou cutia. scoţînd capul prin uşa întredeschisă. cînele soldatului mort în războaie. ― Dănuţ! strigă doamna Deleanu. Închise ochii umeziţi... Vra să zică de asta mama.. Cenuşăreasa. Dănuţ. şi mama? Chiar mama!. şterse cu mînie de mîna lui Dănuţ. Şi deodată.. Dănuţ. ― Alice! Hai. Genoveva de Brabant.. ― Alice. bravo! Aşa băiat mai înţeleg şi eu! Vino să te sărut. numai el nu!. "Ce-am făcut?". bine!.. Scutură capul. Mîna lui Dănuţ smunci cutia cu şocolată. Lasă că v-arăt eu!"...

Cînd îi vremea maroanelor.. nouă sute şase. ca nişte galbene vîsle ale veseliei. privi şi încetişor se îndreptă spre patul Olguţei. cu pălăria pe cap şi pardesiul pe umeri. Dănuţ va fi la Bucureşti. . intră domnul Deleanu.. Dănuţ! Aşa-i? ― Poftim? ― Nimic.. ― Prezint-o! ― "Mumm". Olguţa. ― Am pierdut.. ― O doare capul. ― Tante Alice. ― Bine că mai văd şi eu colb autentic pe o sticlă de vin.. ― Asta-i pentru Alice şi pentru copii. luîndu-l de după gît. tante Alice.. Gîfîind. făcîndu-i căpătîi dintr-un şervet. Facem un praznic. du-te în odaia fetiţelor şi pofteşte-le.. ― Ia să mă duc eu să văd ce-i. se ridică domnul Deleanu simţind că nu-i lucru curat. ― Uite ce mi-aţi făcut faţa de masă! În mijlocul mesei. Olguţa a spus că doarme. ― Grigore. O strîngere de inimă. ― Deschideţi ! Anica smunci uşa-n lături.de Cotnar. ― Nu se poate. ― Vra să zică pe mine m-aţi dat afară! protestă Herr Direktor. alături de tradiţionalul paneraş cu struguri de Malaga şi migdale. rectifică domnul Deleanu cu un ton heraldic.. stăm cu Dănuţ şi cu cotnarul. O odaie goală în casă şi alta însuflet. Spune mama prostii. bişcoturile se înălţau în vraf pudrat. moldovenii. ia priveşte. ― Pot să intru? ― Olguţa. Noi..Într-un raft de sus al bufetului... ― Se aprobă. ― Tu stai cu şampania. Să vie şi Olguţa. domnul Deleanu culcase cotnarul. S-auziră lovituri de picior în uşă. Sticla neagră cu dopul îmbrobodit în ceară. ― .. exclamă Herr Direktor descifrînd eticheta în timp ce degetele încercau soliditatea dopului cu cască războinică. avea straiul de praf şi aţe de păianjen al anilor subterani.. La poruncă! ― Ai să ne trimiţi de la Bucureşti. ― Cum? ― Dănuţ lîngă mine. şopti Monica. ― Anica. Domnul Deleanu crăpă uşa. cînd începe sezonul maroanelor un vagon. ― Mă lepăd de Satana! ― Nu se leapădă ea de tine! ― Da Olguţa unde-i? întrebă doamna Deleanu pe Monica. ― Să ne aşezăm. hotărî doamna Deleanu. subţiind pe cît cu putinţă pe a spus..

Privea fără să clipească. zău că nu glumesc. papa. dezmierdîndu-i pletele. ― De ce? ― Fiindcă am dreptate. ― Te doare capul? ― Nu. ― Papa. Olguţa. ― Ei. ― Ia uită-te la tata. Eu ce spun!. ― Vra să zică el e fratele meu? ― Sigur. Fiindcă eu am dreptate şi tu n-ai.. Domnul Deleanu abia îşi stăpîni un zîmbet. ― Asta-i bucurie. vra să zică Dănuţ e rudă cu mine tot atît cît e şi eu tine şi mama? ― Da. începu Olguţa vehement... Vra să zică eu sînt ca şi mama pentru Dănuţ.Şi prietena lui moş Gheorghe. Vai de el! ― Papa.. privirile negre izbucniră. şi eu vreau ca tu să ai dreptate totdeauna.. Olguţa. Vra să zică eu sînt sora lui numai fiindcă-s mică. numai că eu sînt mică şi mama-i mare. ― Ei! Văd că eşti supărată! Ia spune tatei: ce s-a întîmplat? ― Sînt supărată. nu supărare! ― Nu. ― Nu. papa! Tu mă faci să rîd. zîmbi domnul Deleanu. dacă eu aş fi tot aşa de mare ca şi mama. ― Papa.. papa. cine-i Dănuţ? ― Aha! Fratele tău. ― Atunci de ce nu vrei să bei şi tu un pahar de şampanie pentru Dănuţ? ― Nu vreau.. cine-s eu? ― Tuu? Fata mea. ― Papa. aşezîndu-se pe pat. ― Nu. ― Şi mai cine sînt eu? ― Fata mamei. şi eu vreau să fiu serioasă! Spune. Olguţa! Eşti sora lui Dănuţ fiindcă amîndoi sînteţi copiii noştri. ― Ş-atuncea. cu pumnii închişi.. Olguţa ― ca şi cum deschiderea ochilor ar fi implicat imperios schimbarea poziţiei ― se ridică. ― Am ajuns la fundul sacului! Mai spune şi tu..― Dormi? o întrebă el. De subt genele negre. Da şi eu am să fiu . Ar avea două mame. ― Sigur. răspunse ea cu ochii închişi. ― Ia explică-mi cum vine asta. Olguţa gesticula cu degetul: asta însemna că supărarea-i pe sfîrşite... ― Aşa-i. aş fi mama lui Dănuţ. papa? ― . ― Şi mai cine..

Olguţa: n-au încredere în copii. Dar pentru un băiat e mai bine să crească între băieţi.. nu zic!. El îi vrea binele.mare. Eu vreau să ai tu dreptate. papa! Pe mine nu m-aţi întrebat! ― Olguţa. ― Vezi. .. El face cum vrea Herr Direktor.. Ce zici? ― Adevărat! Tu nu eşti de loc!. M-am posomorît.. izbucni ea mînioasă. ― Ştiu. De ce-a plîns mama? Mîna domnului Deleanu îi răspunse dezmierdîndu-i mîna. ― Şi moşu Puiu îl iubeşte pe Dănuţ ca şi noi. strunit cum trebuie. ― Cum îţi pare rău şi ţie. Olguţa. Olguţa. papa! ― Ei. papa. ― Am. ― Te-ai supărat pe tata fiindcă-l trimete pe Dănuţ la Bucureşti? ― Spune. papa? ― Nu.. ― De ce.. Olguţa? ― Aşa!. Da eu nu vreau să plîngă mama. de ce nu m-aţi întrebat şi pe mine? ― Tu îl iubeşti mult pe Dănuţ? ― Mă rog!. Şi poate că n-au dreptate..Nu te-aş fi lăsat. fără să vreau. bravo! Aşa te vreau: veselă. nesilit de nimeni. De ce nu m-aţi întrebat? ― . eu nu vreau să te supăr. Haidem în sofragerie... Tu ştii că tata te ascultă cu plăcere.. eu. ― Şi ţie-ţi pare rău.. Olguţa... Mama vă iubeşte deopotrivă pe amîndoi.. Nici nu-i nevoie să fii! ― Da! Spui tu! ― Ba da... papa? ― Da. ― Mai bine eram eu băiat..... sigur. N-ar fi plîns mama. dacă erai băiat? ― Tu eşti bărbat. poate. Întotdeauna.. ― Papa. ― Te-ai supărat.... Eu sînt sora lui.. ― Papa. tu ştii că Dănuţ vrea să plece? El a hotărît.. papa. şi cred că are dreptate.. Olguţa! Aşa-s părinţii! glumi el melancolic. Aşa-s părinţii. papa. papa! ― Şi? ― . altfel decît noi.. da! ― La noi acasă nu-i bine? ― Îi bine. Avocaţii au totdeauna dreptate! ― Şi părinţii.. ― Ba da. fiindcă-s fată. În sfîrşit! ― Ştiu eu.. Domnul Deleanu o sărută. Dacă ai fi tu sever.Ştiu eu!.. Sînt sigură. papa.. Herr Direktor e mai sever decît tine: aşa-i? ― Decît mine ― mi se pare ― nu-i greu să fii mai sever. ― Spui drept. ― Ţi-a trecut supărarea? ― Dacă ai tu dreptate. ― Şi-l lăsai pe tata singur. Olguţa. ― Papa.

papa! Eu te-ascult pe tine. Îţi spun eu! Ţie-ţi vine să rîzi cînd te superi. ca să-mi pot primi musafirii. Lasă.... Da vreau să ştiu dacă Herr Direktor e sever? ― Cît trebuie.. Ar trebui să-l pui la colţ pe tata. Olguţa. ― Ştiu. să vadă dacă-s bună gospodină! ― Şi dacă se supără? ― Ne pune la colţ pe-amîndoi! ― V-aţi împotmolit? îi întîmpină doamna Deleanu scuturîndu-şi gîndurile. Grigore vă iubeşte.. doamna Deleanu şi Monica îşi astupară urechile. Cînd mi-i mai face tu o vizită am să te tratez cu cafea neagră. ― Ai tu dulceaţă? ― Sigur. papa. Aviz urechilor delicate! ― Grigore. Uite. ş-atunci vrei să te superi şi mai tare. papa. papa. Ştii. Totuşi. Îmi pare bine că mi-ai făcut o vizită. ― Tăcere! cuvîntă Herr Direktor.. ― Şi de unde ai să ai tu cafea şi ibric? ― Îmi cumperi tu. eu te-am supărat odată. papa. Alice! Dopurile de şampanie au predilecţie pentru urechile tale! De rest n-ai grijă. ― Şi dacă ne prinde mama? ― Are să guste şi ea din cafea. Anica? ― Întreabă coniţa de ce nu mai veniţi. cum erai să faci şi tu cînd erai mic. papa.. că are dopul! Într-o pornire. Dau cuvîntul lui "Mumm".... ― Ei?! ― Da. Domnul Deleanu rîdea. Ce cauţi aici? De ce nu baţi la uşă.. ― Ei. privind gavanoasele din sobă.. Olguţa îl privi cu vicleană seriozitate. ― Da. ― Acolo-i bufetul tău! ― Da. Olguţa. să nu spargi oglinda. ― N-ai grijă. papa... Dopul zbură ca o vrabie dintr- . ― Eu m-aş arunca de pe acoperiş. ― Hai să mergem.. am să vorbesc eu cu Herr Direktor... Da să nu mă spui! Ochii domnului Deleanu sclipiră de rîsul amintirilor. şi ţi-ar părea rău! ― Oare! ― Da tu nu eşti sever.― Tu?.. Vezi! Nu mi-i ruşine! Eu îţi spun.. acolo am să ascund cafeaua şi ibricul.. Tu nici nu poţi să te superi.. papa.. Am să învăţ să fac cafea. fiindcă nu ştie să fie tată serios. şi fiindcă tu nu mi-ai spus nimica. papa. eu singură m-am pus la colţ.. ― Tu sameni cu mine.. măi drăcuşorule! ― Şi dulceaţă-ţi dau. pocnetul festiv le făcu să tresară. ― Mă omoară Alice.

răsturnîndu-se pe speteaza scaunului.. Herr Direktor. adunaţi în jurul acestei simpatice mese. Herr Direktor? întrebă Olguţa cu buzele pufoase de spumă..un exuberant zarzăr înflorit în sticlă. . în cinstea noului tată ― vrednic tată! ― care-şi botează fiul în şampanie nu în apă ortodoxă. ― Alice. Grigore. să cinstim pe mame! ― Eşti bine dispus. furată de zborul voalurilor desfăşurate. s-o cinstim pe aceasta cum se cuvine. În norocul lui Dănuţ.. ― Nu mă interpela! Tu eşti veşnic în opoziţie. Şi în ce şampanie! adăugă el muindu-şi buzele în blonda roire. nu fi mamă vitregă! Ciocneşte cu tatăl copilului vostru! ― Umple-o. dar am căpătat un băiat în aceleaşi condiţii ca şi Fecioara Maria. începu Herr Direktor ridicînd cupa. că ciocnim din nou toţi cei de-acum. ― Cum? Ai şi băut-o! Tu.. cupa se înălţa. În mişcarea ei.. Dragii mei. Alice. dragii mei. C-un foşnet. te-ameţeşti îndată. Ş-atuncea. Dănuţ. asemeni unei balerine-n vîrfuri. Dorinţa mea cea mai fierbinte e ca peste vreo zece ani. Herr Direktor turnă veselie acolo unde era nevoie de multă.. N-ai grijă.. Ciocnite. Olguţa. Beau mai întîi. parcă palpitînd. dă-mi voie să mă sui pe scaun. ― Ai să ţii un discurs. În aşteptarea acelei zile. Herr Direktor! Te pişcă de limbă! ― Atunci ţine şi tu un toast. ― Impecabil! se autocomplimentă Herr Direktor.. nu începe. ― Ce vrei să faci? ― Vreau să ţin un discurs. ― Mamă. Alice! ― Eu. să mă priveşti tu prin monoclu ― cum te privesc eu acuma ― şi să zici: "Acest ramolit care în viaţa lui n-a ştiut să aibă un copil. de azi înainte am pierdut un nepot. ― Hai. ― Mi se pare că sîntem amîndoi. Herr Direktor! îl apostrofă Olguţa c-un bişcot în mînă.. Olguţa? ― Îi bună. Gaudeamus igitur. Grigore. ― Stai. Bună-i şampania! Ce zici. să bem în sănătatea fiului îndrumat.. ― Ş-acum. nu mă persecuta! îl luă în primire Olguţa arătînd cu degetul adevăratul nivel al şampaniei subt cel decorativ al spumei. scuturat în cupe. ce ai de spus? Fiică-ta vrea abatajuri alcoolice? ― Dă-i.. Serviţi-vă! Cea mai plină pentru Kami-Mura. ― Umple-o bine.. umplînd cupele. urmă Herr Direktor ciocnind cu doamna Deleanu. spuma crescu. Olguţa se ridică în picioare. a izbutit să facă un om"... ― Crezi că mi-i frică? ― Ia să te vedem! o provocă Herr Direktor. cupele cîntară pura arietă a cristalelor subţiri. pentru Herr Direktor.

― Mare noroc. înalt. privindu-l. Da de azi înainte sîntem mai rude. Auzea răsunînd cupele ciocnite... ― Chiar foarte rude! superlativă Herr Direktor comparativul Olguţei. Herr Direktor. mai demult.. Herr Direktor! Domnul Deleanu nu-şi găsea locul pe scaun. tu eşti tatăl fratelui meu. ― N-o întrerupe. că n-am sfîrşit!. De azi înainte Herr Direktor. plînsese privind-o cu nedumerire şi duşmănie. ― Stai. Grigore. Cunoştea tracul debuturilor oratorice şi. vorbele. noi doi şi pînă azi am fost rude fiindcă tu eşti moşul meu. M-a ferit Dumnezeu de nevastă.. Vezi numai să nu cazi! ― Parcă eşti o statuie! exclamă Herr Direktor privind-o cu gîtul strîmb.. Olguţa! Să ştii de la mine..Dănuţ mîncase mai multe bişcoturi muiate în şampanie. ― Dragă Herr Direktor.. Şi eu doresc. o apără domnul Deleanu. Olguţa îşi trecu palma peste frunte. ― Cine-i misteriosul cineva? ― Ai să vezi. ― Ba nu! Foarte rudă sînt numai cu tata. Herr Direktor. glumele. De asta sîntem noi mai rude: fiindcă doi e mai mare decît unu... părinţii lui îl felicitaseră.. aşezînd-o pe Olguţa la locul ei. acuma un da ― din gura lui Dănuţ ieşite. ― A bon entendeur. Dănuţ ar fi putut să spună da sau nu. Olguţa? ― Sigur că-mi pare bine! ― Atunci hai să ciocnim.. Olguţa. Cînd îi scosese dentistul. că am căpătat un băiat nu-i mare lucru! Dar văd că nu scapă omul de ce e scris să i se întîmple. Să bem în cinstea celei mai minore soacre de pe globul terestru şi să dorim ca toate celelalte să-i samene! . vocifera Herr Direktor. salut! exclamă Herr Direktor luînd-o în braţe. eu îi răspund.. ciudat de înalt ― ca toate scaunele clipelor solemne ― şi toţi aşteptaseră să hotărască el. debutul Olguţei îl emoţiona. şi fiindcă tu.. ― Lasă.. ca şi acum. Olguţa! Nota zece la discurs! ― Dragii mei.. cu mama şi cu cineva. Ş-atunci. Herr Direktor. ― Nu mă interpela. Olguţa! aplaudă domnul Deleanu. Şezuse pe un scaun din sofragerie. Toţi erau veseli fiindcă Dănuţ spusese da. Şi . fără poftă. cu măseaua în mînă. ― Bravo. Şi nu-mi pare rău! ― Nici mie. ― Atunci avem noroc la rude amîndoi! ― Bravo. să aibă şi fratele meu noroc la rude cum avem şi noi doi. şi iacătă căn schimb îmi trimete o soacră!. rîzînd alături de scaunul caznei. umplîndu-se de fărâmături fiindcă avea în mînă un ciot de bişcot. eşti de două ori rudă cu mine. Dănuţ. deşi glumă. papa. ― Şi-ţi pare bine... vorbi ea fără şovăire. de cînd am fost rudă cu Fiţa Elencu..― Suie-te. o măsea.... rîsetele. Ciudat! Atunci o măsea. Vra să zică se întîmplase ceva bun. de azi înainte.. Da. fără să le asculte. ― Ştiu.

şi ridică din umeri încreţindu-şi fruntea...... ― Mai încape vorbă?! ― Rămînem fără copii. Olguţa! zîmbi domnul Deleanu. da spune-mi dacă-i mai bun decît tutunul! ― Hei! Cred bine! Şi-i mai rar! ― Atunci am să te rog ceva.. Olguţa ieşi cu paharul de cotnar în mînă. şi fiindcă-s rare.. protestă Herr Direktor. Ş-atît doresc eu copilului meu: să fie din acele suflete. Săracu Dănuţ! Numai el era trist. şi începu să-i şoptească la ureche... începu el zîmbind cu ironică melancolie.. papa!. Olguţa.. ― Grigore. ş-acuma beau cotnarul acesta roznovenesc care are cincizeci şi nouă de ani: e tocmai din o mie opt sute patruzeci şi opt!.. arătînd paharul pe jumătate plin. Mamă dragă. domnul Deleanu respiră cotnarul din păhăruţ. mult ai mai terfelit tu astăzi biata noastră Moldovă!. ― Papa.. aşa-i cînd faci un chef! ― Uite. pentru această Moldovă în care s-a făcut cotnarul amar şi blînd. sorbi cu încordată atenţie. papa! Mai bună-i şampania! ― Tu nu te pricepi.. ― Spune. Herr Direktor şi domnul Deleanu rămaseră singuri în faţa paharelor. şi fiindcă-s blînde. a copiilor. Răsturnat pe scaun.. ― Olguţa. ― Scopul scuză mijloacele! ― Nu.. Alice. se apropie de domnul Deleanu. şi fiindcă-s amare. ― Cînd pleci tu. Olguţa se ridică de pe scaun. Numai Monica e a noastră. trăgînd cu ochiul la ceilalţi. Şi închin. zîmbi doamna Deleanu oftînd.. la rîndul meu.. cotnarul e mai bun decît tutunul? ― Vrei să guşti. ― Merci. atunci cînd în pivniţele Moldovei cotnar nu va mai fi. Olguţa? ― Dacă spui tu! ― Ia să vedem.. pentru această Moldovă în care mai răsar suflete asemănătoare cotnarului. Pe Dănuţ ni-l ia Grigore. Dar eu. ― Noi mai rămînem. Hai să ne sculăm. nu-i politicos ce faci tu! o dojeni doamna Deleanu. Olguţa îşi muie buzele.. Şi spune-i să-l bea în cinstea voastră. Grigore? ― Mîne.. am băut şampanie. nu! Criticele tale erau sincere. Era odată un împărat care cu jumătate faţă rîdea şi cu jumătate plîngea.toţi erau veseli! Dac-ar fi spus nu? Toţi ar fi fost trişti. călcînd ca o acrobată pe frînghie. pe Olguţa ni-o ia moş Gheorghe. şi parcă nu. . ― Pentru moş Gheorghe? întrebă doamna Deleanu. şi mai bine decît copiii nimeni nu ştie să vadă paiul din ochii părinţilor. ― Îi amar.. Asta-i pentru moşnegi ca noi! ― Papa. dragă Grigore.

furişînd o privire abătută spre uşa lui Dănuţ. ― Încep toate!. tante Alice. ― Dănuţ.. şi două lacrimi alunecară de-a lungul obrajilor. ― Aşa degrabă? ― Acuşi începe şcoala... mînă în mînă. ca o frunză desprinsă de pe creangă şi răzleţită de fructul pe care-l ocrotea. Apăsînd binişor clampa. Eu am să dorm. Săracu Dănuţ!. De la o vreme. Două tăceri. Să trăim! ― Noroc! Pornită tocmai din îndepărtate vremi ― cu alean de soare îngălbenit pe foi de nuc ― aroma cotnarului se răspîndi în tăcerea odăii. genele doamnei Deleanu tremurară. urmată de Monica. mîna doamnei Deleanu rămase o clipă în aer. să-l mai plimb prin Bucureşti. Uşa se închise. Ţinîndu-şi suflarea. Monica aşezată pe marginea patului.― Şi pe Dănuţ cînd ţi-l aduc? ― Peste vreo săptămînă. ― Doarme!. Doamna Deleanu ieşise din sofragerie dezmierdînd cu degetele buclele lui Dănuţ.. Bătu încet cu degetul. Trebuie să-l pregătesc: să-i fac uniformă. întredeschise uşa.. Ajungînd în dreptul uşii ietacului se opri... trei tăceri priveau viaţa. Căzu. Ochii Monicăi nu se desprindeau de pe chipul neclintit al doamnei Deleanu. Venind de la moş Gheorghe cu paharul gol. Monica? Fetiţa apucă mîna cea tristă.. copii. cu capul aplecat. cu degetele răsfirate. Intră. Monica? tresări doamna Deleanu. Se opri în faţa uşii odăii lui Dănuţ. şopti ea aplecînd urechea. Monica se aplecă şi sărută cu timiditate mîna doamnei Deleanu. Mut.. Şi adierea toamnei de afară... învăluind suflarea toamnei din cotnar. tu du-te lîngă Dănuţ. Dănuţ deschise ochii din nou ― şi nu zîmbi. În trei odăi. cu ochii închişi. ― Şi tribunalul. ― Bine. Monica intră singură în odăiţa fetiţelor. o strînse cu toată puterea ei copilărească şi intră în ietac. Monica ieşi în vîrfuri. Îi venea să-şi ţie suflarea ca să nu facă zgomot.. Părăsită de buclele lui Dănuţ.. ― Tu erai aici. spre odaia lui. ― Haideţi la mine.. Dănuţ trecu înainte. ― Tu vrei să vii cu mine...... ― Cu mata. se umplu de amintiri. Olguţa dădu buzna în . Doamna Deleanu şedea întinsă pe pat. După ce se închise uşa la loc... ― Pui mic. una lîngă alta..

Ai treabă cu mine. sau ai şi băut? ― Nici n-am apucat să mănînc.. ca să-l trezeşti! ― Şi dacă se supără. duduie Olguţa! ― Fă cum ţi-am spus. Şi dacă nu răspunde ai să baţi tare. învie. ― Ai să te duci în odaia turcească.... şi-l înghiţi. ― Ascultă. În aşteptarea Anicăi. Anica. şi intră.. Ia arată-mi cum ai să faci? Anica se apropie de uşa sofrageriei. ― Ascultă bine. Ia să-i dau şi Profirei o treabă! Medită încruntată şi repede deschise uşa sofrageriei. ― Da.Şi dacă nu răspunde bat tare. Stai. ş-ai să baţi la uşă încet. Profira oftă şi porni. Aplecîndu-se.. ― Poftă mare! Anica. la moşu Puiu. o cercetă aspru Olguţa. bocăni ea cu degetul. bătu ea cu pumnul. Buf-buf. Anica plecă ochii în jos. ― Aşa.sofragerie. ― Ascult. Anica.. Uneori se oprea. Hai repede. ca cineva care născoceşte dialoguri cu replici scurte. ascunzînd bişcotul la spate. se tîngui Anica arătîndu-i mînile goale.. intri în goană. scoţînd un alt bişcot din buzunarul pestelcii. ca o mătăhăloasă elevă surprinsă mîncînd în clasă de profesoară. . ― . Dat încet. luă bişcotul aruncat de Anica. ― Bine! Atunci trebuie să te grăbeşti fiindcă Profira mănîncă tot.. îşi descoperea fruntea mereu bătută de şuviţele negre şi iar pornea. De îndată ce se închise uşa. te baţi cu mîna peste gură şi spui în gura mare: "Păcatele mele! Eu gîndeam că eraţi în sofragerie!" Ai înţeles? Da să faci zgomot. trînteşti uşa. Şi dacă nici atunci nu răspunde.. ― Da aici cine să cureţe? ― Ştie şi Anica să mănînce bişcoturi! Du-te şi mănîncă poamă. te joci cu mine? ― Am uitat. nu pleca. cu gestul revelator al şcolarilor fumători. ca statuia unui tablou alegoric după ce se lasă cortina. ― Nu-i treaba ta! Ai să-i spui că duduia Olguţa vrea să-i vorbească. duduie. ― A spus să poftiţi. Profira sări de pe scaun cu gura plină. hai cu mine! Profira le aşteptă să iasă. duduie Olguţă? întrebă Anica abia ţinîndu-şi rîsul. Olguţa se plimba cu mînile la spate. duduie Olguţa. ― Profira! ― Of! M-am speriat. Toc-toc.... ai mîncat numai.. din ce în ce mai repede. duduie! ― Du-te şi spune vierului să-ţi dea poamă fragă: auzi? S-o aleagă frumoasă. ― Anica.

Herr Direktor! ― Măi! că multe mai ştii! ― Herr Direktor. Herr Direktor! ― Ca întotdeauna. Da stai jos. ― Bine. Azi e o zi mare. ― Şi dacă-i urîtă? ― Se consolează! Adică nu. După ce se hotărăsc să facă ceva. Olguţa. ― Ei! Atunci ar trebui să plîngă în fiecare zi! ― A plîns de bucurie. ― Bine.― Dormea? ― Nu... ― Aşa-s burlacii. Herr Direktor! Am venit să te văd. mama a înţeles că-i mai bine pentru Dănuţ să înveţe la Bucureşti. Olguţa. ― Şi cei însuraţi nu trebuie să aibă? ― N-au nevoie. Herr Direktor... ― Atunci de ce-a plîns? ― Aşa-s cucoanele. Olguţa. ― De ce numai burlacii? ― Fiindcă ei n-au nevastă! În schimb... fiindcă-i mamă. ― Azi nu-i ca întotdeauna. Să nu laşi nimic Profirei! ― Bucuros de musafiri? întrebă afabil Olguţa intrînd la Herr Direktor. Ei au o nevastă frumoasă. Ce vînt te-aduce pe la mine? ― Nimic. ― Ai dreptate. şi pentru toţi. plîng.. ― Încîntat! ― Ce mai faci.. N-ai văzut? ― Atunci de ce-a plîns mama? ― De unde ştii tu c-a plîns? ― Am văzut eu.. Acuma du-te şi mănîncă tot ce-a rămas pe masă. ― Aşa cred eu. Da frumos halat ai! Tu eşti elegant ca o cucoană. şi le trece. au un halat frumos.. ― Să-ţi spun eu de ce-a plîns: fiindcă pleacă fratele meu. şi ea singură a hotărît ― cum de altfel a hotărît şi Dănuţ. fuma. ― Nu. ― Pentru tine? ― Şi pentru Kami-Mura. ― Dragă Olguţa. ― Îmi faci o vizită? ― Sigur. A plîns. Dă! Oftează şi ei!. încrustîndu-şi monoclul în orbită. Ce pot să-ţi ofer: o ţigară? ― Azi eşti vesel... ― Şi-a călcat pe inimă. să mai stăm de vorbă. Herr Direktor? Nu te deranjez? ― Tu! Prietena mea! Îmi pare rău!. Herr Direktor se ridică într-un cot pe divan. cînd pleci? .

Herr Direktor. Dănuţ vine cu Iorgu. în timp ce buzele suflau din răsputeri spre creştet. Olguţa. începu Olguţa privindu-l drept în ochi. ― Ba mă doare! Cum nu! Revărsîndu-se. Azi îi o zi mare! ― Pe capul meu! ― Şi pe altele. Herr Direktor! Îţi mai fac o fricţiune. n-ai să-l baţi pe fratele meu? ― Pe Dănuţ! Ferească Dumnezeu! Olguţa respiră adînc.... Acuma să-mi spui ce-am să fac! ― Ai să-ţi faci un duş cu colonie! ― Bine-mi pare că n-ai ghicit!.. împrăştiind-o pe capul zimţat aspru de părul mărunt. da bun. Om vedea! ― Hm!. şi dacă nu m-ascultă îi dau afară. ― Bună fată eşti tu! ― Herr Direktor. ― Sigur. tu eşti sever? ― Cu cine Olguţa? ― Ştiu eu!. ― Da-ţi place să baţi? ― Nu. ― Merci. Olguţa. ― Şi dacă mai face una? ― Hm!. Herr Direktor îi dezmierdă pletele. ― Poate! Nu-mi mai aduc aminte! Cînd eram băiat. respiră ea. Altfel nu merg treburile. La Bucureşti.. Vorbesc mai aspru. am scăpat! ― Ce rău îmi pare! Eu vroiam să-ţi fac o fricţiune. Azi nu te doare capul. ― Şi ce faci tu cînd eşti sever? ― Dă!.îmi pare bine.. Ştiam eu! Tu eşti sever.. ― Pleci singur? ― Da.― Mîne..... palma Olguţei se rotea repede. adăugă Olguţa. Herr Direktor? ― Slava Domnului. Îmi dai voie să umblu în geamandan? ― Mă rog! ― Închide ochii. mă încrunt. că acuşi capăt o migrenă. frămîntînd amarnic. Astupă-ţi ochii cu mînile. cu funcţionarii tăi. ― Şi dacă n-are să te-asculte fratele meu? ― Dănuţ m-ascultă. colonia gîlgîia.. ― Nu-i nimica.. . tu ai bătut vreodată pe cineva? .. Herr Direktor.. Herr Direktor. peste o săptămînă.. E urît şi sălbatec.. ― . ― Îţi place... ― Vra să zică. Herr Direktor. Herr Direktor? ― Straşnic! Parcă s-a mutat Polul Nord în capul meu! Numai ia-o mai încet. ― Cine ştie?! Dacă face-o prostie? ― Îi fac morală.

Astfel nenorocirile din somn îl deprinseră să socoată nenorocirea ca un prag peste care treci ― deschizînd uşa cu o deschidere de pleoape ― pentru a intra în alba încăpere a luminii. Ce se întîmplase în turbinca lui Ivan? Ce vînt veştejise.. Şi dedesubtul cerului micşorat şi coborît. că parcă nu era în văzduhul toamnei ― şi o blîndeţă vastă în lumină. dar ce uriaş cumsecade!.. Nu-i venea să plîngă. nenorocirea se isprăvea. Zărind mingea de foot-ball uitată în ogradă. Deasupra măsuţei mai era o lampă cu abat-jour. lumea se micşora ca o căsuţă de păpuşă. începea şcoala. Căldura sobei ajungea acolo molatecă şi somnoroasă. cu Prichindel. şi că ograda-i alta. fireşte.. Ca şi cum treptele suite atunci şi coborîte acum ar fi fost ale vremii. Şi era o tăcere!. în omăt. şedea subt măsuţă.. Vra să zică l-au dat afară din casă. L-au izgonit. mic şi singur. Cum ar fi vrut Dănuţ să se facă cerul mic-mic.. era uriaş.. săncapă-n ele numai basme... Dănuţ.. cu animale de statura majusculelor şi căsuţe niciodată mai mari decît o carte de poveşti.. Dar lui Dănuţ nu-i trebuia altă joacă. Închise ochii. Era bine acolo! Aceea era patria lui Dănuţ luminată de focul din sobă ca de un soare al co-voarelor pe care dorm copii şi visează pisici. aşa cum ar fi vrut Dănuţ.. Oftă. cîad se supără. aşa cum era cuvertura măsuţei pe care făcea uneori.. Dănuţ la mijloc. spre sfârşitul vacanţelor mai ales.Deschise ochii. . Ce înalt era cerul! Ce mare pămîntul! Porni încet spre livadă. cu vîrfurile. stînd locului... Dănuţ.. şi că Dănuţ e altul. Pisica de la o vreme torcea. iarna... Acolo. Ştia cînd zîmbeşte. Dănuţ ştia ce face mama fiindcă vedea ce fac pantofii. se apropia plecarea. Dănuţ visa că i s-a întîmplat o nenorocire... Şi-ntotdeauna... cu sufletul frăgezit de zîmbete desprinse din spaima somnului. sau strîmbîndu-se pe-o coastă de nedumerire. doamna Deleanu pasienţe sau cetea o carte. Olguţa se juca pe-afară. feţi-frumoşii şi .. Acolo începeau poveştile cu Statu-Palmă-Barbă-Cot. îşi aminti că se jucase cu Olguţa. Dănuţ. că se rănise la genunchi mai adineaori ― şi i se păru că treptele pe care le coboară sînt altele decît acele pe care le suise. înalt şi întins.. Mingea de foot-ball. scuturase şi alungase împăraţii. Subt măsuţă se vedeau picioarele mamei în pantofi subţiri. şi jos-jos. cu oameni mici ca literile. nu... De multe ori. cerul. Dănuţ coborî treptele pridvorului cu mînile în buzunar şi umerii plecaţi. cu oglinzi numai pentru zîmbete şi ferestre numai pentru soare.. numai. ca un trecut. decît picioarele măsuţei. aceeaşi.. Şi Dănuţ era fericit. pantofii mamei şi pisica. Nimeni nu mai era pe lume. deschizînd ochii. nu ale pridvorului casei părinteşti. sau bătînd tactul unei supărări.. Acolo făurise Dănuţ o lume măruntă..Era o dărăpănare atît de străvezie. cînd se încruntă.. să fie un covor luminat de flăcările sobei şi o pisică somnoroasă.

. nici femeia care stă pe el înfrigurată. ― Dănuţ. şi arături ― fructele şi frunzele crengilor ― trunchiurile pomilor ― pămîntul ― frunzele şi fructele căzute ― şi firele de iarbă-ncovoiate miroseau de-a valma toate-toate. cîrlionţîndu-l cu aramă.. De-acolo. ― Dănuţ! Cu cozile fluturînd pe spate. cu genunchii strînşi şi coatele împreunate. Soarele-l bătea în plin.. acoperindu-şi ochii: să nu mai vadă şi să nu mai plîngă. În drum spre livadă îl ajunse Ali. Monica-i vedea numai capul aplecat asupra mesei de stejar. Oştile care întotdeauna veneau în urma lui Dănuţ sau îl aşteptau înainte ― pieriseră. Nimeni nu-l mai însoţea.. Dănuţ! Îl ajunse în livadă. Soarele umed ― adierile vîntului de pe mirişti... Monica alerga după el. Şi pretutindeni începea o plecare. amîndoi vor rămînea singuri: Dănuţ la Bucureşti.. ― Ce i-am făcut eu? murmură Monica acoperindu-şi obrajii cu mînile. pustiu în urmă! Din casă-l izgoniseră. Turbinca lui Ivan era goală şi era grea fiindcă în ea intrase durerea din viaţă în locul celei din basme. Îmi pare-aşa de rău că pleci! se spovedi ea gata de plîns. împovărîndu-le. mirodenii pipărate. Gîfîia. suflări umile. Ali la Medeleni. Pustiu înainte. deşi gonită. ca cerceii cu prea grele nestemate urechile micilor infante. şi nicăieri nu se vedea tristul cufăr al plecărilor.. Şi după ce va pleca Dănuţ. Monica porni după Ali. Deasupra ei. De aceea îngenunchease. Pluteau suflete printre pomi şi suflete se desprindeau din iarbă şi din vînt. nemişcat. Săracu Dănuţ! Şi fiindcă numai Ali mergea după Dănuţ. luîndu-l de mînă şi privindu-l cu ochii măriţi. abia simţite.poveştile? Turbinca lui Ivan era goală? Dănuţ mergea singur. înainte-l aştepta şcoala. miresme stinse.. ― Dănuţ. Arome dulci şi amărui. stai puţin. Dănuţ şedea pe banca de sub nuc. într-ascuns. merele pline încovoiau crenguţele. Monica ţinea tovărăşie lui Dănuţ. Ostenise. desluşite totuşi. Dar toamna? Monica se tupilase după trunchiul unui măr domnesc. gudurîndu-se pe lîngă el. şi căderea frunzelor dezmierda mîhniri fără de frunte şi sfîşieri fără de mîni. cu duioasa apăsare de moarte a toamnei pe păduri. ― Ce v-am făcut eu? Ce mai vreţi cu mine? De ce nu-mi daţi pace? Smulgîndu-şi mîna din mîna Monicăi porni înainte. şi grădini. Numai Ali îl iubea pe Dănuţ. înstrăinîndu-se de-ai lui în toamnă.

Purta rochiţă ca şi Olguţa. Pe-atunci. lumini de soare şi nuci întunecate în cojile verzi... căpăta bomboane şi sărutări.. Dănuţ! răsuna ca prin vis glasul doamnei Deleanu din patul slab luminat de lampa cu abat-jour verde. dădaca lui. pentru el. Fără înţeles. că murmurul buzelor lui era al unui copil care abia ştia să vorbească. pînă ce-adormea. Unu Ili Duduili. versurile căpătau odinioară farmecul naiv al buzelor care mai degrabă ştiau să rîdă decît să vorbească. cu scoarţele de foi de nuc suflate cu lumini de soare. Unu Ilă Duduilă Eşti caş Toporaş Pe la moara Murgului Trece fata turcului C-un cojoc De motoc C-o pestelcă Strecătoare Una mara Două para Triaria Compania.. şi cînd îi era somn anunţa: "Vau naniţi". Sufletul lui Dănuţ se îndepărtase atît de mult de trupul lui Dănuţ. poate în dorul satului de peste graniţă. Dănuţ le recita din braţele doamnei Deleanu şi.Pe masa de stejar cădeau frunze. ― Sst! Pe la moaa Mugului .. ― Nani. Cînd se culca. aplecat. Şi Dănuţ şoptea mai încet: Eşti cas Topoas. O lacrimă de-ar fi lucit în soare căzînd din ochii lui Dănuţ. îl învăţase încetul cu încetul versurile copilăriei ei. Şi o bucovineancă.. le recita în şoaptă. visa. Dănuţ avea vreo trei ani. Dar numai frunzele cădeau din crengile de nuc. Monica ar fi cutezat să iasă din ascunzătoare. după ce isprăvea... Şi capul unui pui de faun. şi numai zîmbetul era poate al lui Dănuţ dacă nu al soarelui de pe obraz. Se desfăcuse parcă un străvechi gromolnic.

. Toamna.? Ţţ-ţţ! Şi Dănuţ zîmbea fiindcă numai gîndul lui mai auzrea că fata turcului avea: Un cozoc. Îţi vine să-ţi culci capul pe genunchii altcuiva care te iubeşte. Îţi vine să dormi cînd eşti trist. O luă la fugă din răsputeri ca să aducă mai degrabă pelerina lui Dănuţ. Şi Dănuţ era îmbrăcat subţire! Dacă răcea? Se ridică în picioare. foşnind uscat.. Frunzele cădeau şi mureau jos pe pămînt fiindcă venise toamna. Şi pomii astă primăvară erau înfloriţi. şi cădeau frunze galbene din ei... Toate frunzele din jurul lui ar fi căzut. Şi să uiţi. frecîndu-şi genunchii îndureraţi. şi-acum nu mai aveau flori. şi-atît de trist i se desprindeau de pe buze....Cădeau frunzele nucului cîte una şi mai multe laolaltă pe masa de stejar.... pasările pleacă şi frunzele cad.. Cînd vine toamna.... Dacă Dănuţ ar fi fost o frunză pe creanga nucului. dacă eşti singur şi n-ai pe nimeni. Da.. Monica îşi acoperise pieptul cu mînile: tremura. . Şi adormea zîmbind... Di motoc.. Dănuţ oftă. începu să se îndepărteze de-andaratelea. Dacă venise toamna!..Cînd eşti trist de tot. Frunzele cădeau sau vroiau să cadă?. sau.. Dar cînd te deştepţi? Iar eşti trist şi nu mai poţi sadormi din nou!. . rupte din trecut: Unu Ilă Duduilă Eşti caş Toporaş. .Tece fata tucului. ascunzîndu-se pe după trunchiuri.. să ţi-l culci pe palmele tale...... Poate de asta versurile cantilenei care lăsa zîmbetul somnului pe buzele lui Dănuţ ― pe cînd avea trei ani ― acum fără de înţeles. ― . Fiindcă venise toamna.. Se opri. uitîndu-se: Dănuţ nu se mişca. şi el . Ce să mai facă ele pe crengi!.... şi-ar fi venit toamna ― ce-ar fi făcut?...De ce cădeau frunzele?. Se ridică-n livadă ― pe măsură ce se lungeau umbrele ― răcoarea umedă... Nu.... Frunzele erau moarte?. îţi vine să dormi....

înghiţind. ca în întuneric......Cînd eşti trist de tot îţi vine să dormi şi să uiţi. Şi noaptea cu strigoii? Singur! "Nu. şi l-ar fi luat vîntul.. şi l-ar fi amestecat cu celelalte frunze. şi-i păruse rău. de dinafară parcă. Şi el s-ar fi aruncat de pe creangă. ca unui biet om trist. şi buzele închise îi sărutară buclele. Nucile cad şi se sfarmă!. Plîng. cînd se apropie spaima care-ţi apucă inima şi ţi-o gîtuie. Şi lui Dănuţ îi vine să plîngă fiindcă şi el merge în urma sicriului..Frunzele plutesc..ar fi rămas din ce în ce mai singur ― aşa cum era acum..... ― Mai bine-aş răci.. aşeză pelerina pe umerii lui Dănuţ... în livadă. Dănuţ pleacă la şcoală. Dănuţ sări în picioare scuturîndu-şi buclele.. Capul Monicăi zvîcni îndărăt. . ca unui om cu capul sfărmat. Ce te-amesteci? ― Dacă mi-i milă de tine! ― Cine ţi-a dat voie să-ţi fie milă? N-am nevoie! Aaa! Nu se isprăvise vacanţa! Are să le-arate el! întîlnind cozile Monicăi.Toamna mor nucile sfărmate şi frunzele căzute. ― Eu? "Nu se poate!" murmură un gînd îndepărtat şi învăluitor ca orizontul răsăritului.... cu capul sfărmat.. toamnă! ." ..... fără să ştie de ce... Văzînd că braţele nu sînt ale mamei lui. şi cine ştie unde l-ar fi azvîrlit.. Merg în urma sicriului lui Dănuţ.. şi nimeni-nimeni n-ar mai fi ştiut de el. Dănuţ. Da.. . Fără să spuie o vorbă. alunecă şi se aşază lin. Monica răsări îndărătul băncii ca o icoană luminată de candelile apusului. şi fără să vrea.... braţele ei subţiri îi încolăciră grumajii... îngînă Monica. mort?.Toţi sînt în doliu. pe vremea caiselor. ― Cine ţi-a dat voie să mă săruţi? ― De ce mi-ai adus pelerina? ― Ca să nu răceşti.. Dănuţ? Unde-i Dănuţ?".. Şi parcă se temuse de Monica...... . Şi l-ar fi găsit boarul jos.. docil. Mort Dănuţ?.. Dănuţ. ― Mort? Singur în sicriu? Singur în groapă? În pămînt negru?. El. Un gînd ciudat se apropia de Dănuţ. Nucile n-au sînge. cu şiroaie de sînge pe obraz. Dac-ar avea. Era frig. lîngă rîpă...... "Dănuţ! Dănuţ! Unde eşti.. Mai bine la şcoală. aşa de ciudat că ochii lui Dănuţ se deschiseră mari şi orbi. o trăsese pe Monica de cozi. le-ar curge sîngele pe coajă... O amintire trecu pe dinaintea ochilor lui Dănuţ: la începutul vacanţei... apucă şi trase. În fundul livezii era o rîpă înaltă ― tot atît de înaltă pentru Dănuţ cît era pentru o frunză creanga de pe care se zvîrlea în jos. Ce repede trecuse vacanţa! Începea şcoala! Pleca. ca unui om.

Şi ce cuminte era Dănuţ! Ce surîs blînd avea!. ― Da vrei să fugim împreună? Capul Monicăi făcu semn că da. Nori lungi şi subţiri se aşternuseră din înaltul cerului siniliu pînă în zarea apusului. ― Hii. Se smunci atît de tare. Un zîmbet fericit îi răsturnă capul pe spate.? Nu-i vedea faţa: numai cozile blînde şi grele. ducînd cu el condurul delicat pierdut de vară pe cea din urmă treaptă a palatului ceresc. În gloria luminilor ― ca-n ţara unor torţi înălţate de braţele curtenilor ― un punct negru tresări şi pieri.― Te-ai supărat. c-un pumn adus lîngă frunte. Toamna. O rîndunică poate.. îngăimînd cuvinte nedesluşite. Şi soarele apuse dincolo de lume. cu faţa plînsă şi bitoare. ― Hii. ― Tu eşti căluţ şi eu te mîn: da? ― Da. cu picioarele îndoite de la genunchi. Pardon. Se acoperi cu pledul pe picioare. ca statueta fugii răsturnată. Tot nu se isprăvise vacanţa! Trezit din somn.. căluţ! Rîzînd cu ochii închişi. ca un lung păr despletit. ca nenumărate trepte de marmură ale palatelor din basme.. Dănuţ fugea subt foile de aur. Monica? o întrebă el dulce.. zveltă. Cu foşnetele toamnei şi ţîrîitul greierilor. Monica tresări prin somn.. căluţ! . căluţ! murmură ceresc glasul din vis. dezvelită. Prin întuneric.. Nu ţi-e frig? Capul Monicăi făcu semn că nu.... ― Nici tu nu dormi? .. domnul Deleanu răsuci o ţigară şi o aprinse aplecîndu-se pe marginea patului. căluţ! răsună puternică şi ascuţită vocea lui Dănuţ. Cu cozile de aur în mîni.Aleargă prin livadă. ridicîndu-se.. ― Îmi pare rău. Şi pretutindeni printre ei... balul alb al lunii ondula pe la fereşti. lăsînd să-i cadă cozile din mîni. Monica-şi răsturnă capul pe pernă aşteptînd somnul. Dormea pe-o coastă. albă în goliciunea copilărească şi cea lunară. Şi ce ochi dulci. ― . îl flutura pe dinaintea ochilor.. Monica. încît visul. ― Hii. verzui şi aurii! Şi buclele lui cu miros de castane coapte! Şi ce repede-i trecea supărarea!. fără să-l poată vedea pe cel care-o mînă de la spate trăgînd-o de cozi. şi visul care avea să unească din nou cozile ei cu mînile lui Dănuţ... ― Hii. Ali ţîşni săgeată. celălalt repezit de-a lungul coapsei.. şi melancolia prinţilor îndrăgostiţi de o cenuşăreasă.. Şi-n faţa lui fugea Monica.

. ― Cam tîrziu. Unu. răscolind umbrele. Alice. gleznele subţiri. Intră în vîrfuri în odaia lui Dănuţ. mut. potecile norocului şi dumbrăvile dragostei. ― Ce face? ― Doarme. cînd repezi şi bolmojite. ceva mai încolo de poarta ogrăzii boiereşti. Anica. Subt coviltirul de culoarea norilor zdrenţele galbene şi roşii ale ţigăncilor şi sclipirea focoasă a salbelor abia se desluşeau prin întunericul înceţoşat de fumul lulelelor. ― Cîte ceasuri? Flacăra unui chibrit clipi. îşi aruncă pe umeri chimonoul. îi alintă cu vîrful degetelor buclele rotunde şi ieşi încet. În palma desfăcută îi juca o lumină de lună. II ROBINSON CRUSOE Ploua. Cămeşa albă se îngrămădise înfoiată deasupra genunchilor. pulpele lin rotunjite.. zgribulită în burniţă. mieuna slab. Dănuţ dormea cu buzele întredeschise. De subt coviltir un glas aspru . şi mîţa unghiulară. Cea din urmă căruţă a şatrei de ţigani se oprise în drum... Lumini de lună îi tremurau prin păr şi pe obraji.. cînta poate. Ploaia se înteţea răscolită de vînt. ― Bine-i să fii copil! dădu din cap domnul Deleanu turtindu-şi ţigara în scrumelniţă. Se dezvelise. descoperind picioarele lungi cu genunchii zgîriaţi.― Fumez. cînd visează. Anica privea cu spaimă degetul vrăjit căutîndu-i în palmă cărările vieţii. legată cu o frînghiuţă îndărătul căruţei. îşi odihnea sufletul şi mîna desfăcută în palma castanie a ghicitoarei. vorbele sorocului aduceau nădejde sau înfricoşare. apăsînd şi ridicînd clampa.. cu capetele grele. Ca un copil de casă adormit la picioarele unei albe castelane al cărei evantai de pene albe îi lumina somnul. Doamna Deleanu îl înveli. Cu mişcări nesigure şi albe cădeau petalele unui trandafir de pe măsuţa de noapte: cum se dezvelesc copiii mici prin somn. Cînd rare. adormind un copil sau o durere. Un glas femeiesc momea încetişor... ― Bieţii copii! îngînă pentru ea mama lui Dănuţ. Doamna Deleanu se coborî din pat. Caii firavi muriseră parcă în picioare. înstelat cînd şi cînd de luceferi rubinii.

aşteptînd să le arunc cîte o bucăţică de carne. era îngrozitor de veselă. Trecînd pe subt stejarul de la poartă. ". Într-un ungher.. în pod. Ghicitoarea îşi luă banii şi porni spre căruţă. cu gît şerpuitor de lebede. care de care mai sucite. stranii instrumente de muzică ― născociri ale unui strămoş meloman şi şui ― aşteptau pe strănepotul în care avea poate să învie sufletul străbunului să le dezlege melodiile amuţite. bucoavnele. de lemn sau catifea. ca nişte broaşte ţestoase cu albastră carapace. cele două pisici. Aşa că aroma de proaspete piersici.. nu ale unor feţe omeneşti.. castanii sau aurii.. ca o bolnavă lumină de lună. Nu s-auzea nici un lătrat. Încăpătoarele fotolii şi canapele. ca un favorit. Prin ferestruicele de mansardă ale podului ― zăbrelite de ploaie pe dinafară. Odaia Fiţei Elencu fusese surghiunită în pod. Anica intră în ogradă cu capul plecat în jos. Toate drumurile erau şterse de cenuşiul des. căruţa cu ţigani se îndepărta ducînd subt coviltir cele din urmă focuri şi culori ale toamnei. decît trebuinţele. şi chipurile lor păreau icoane ale colbului şi ale păianjenilor. mandoline şi ghitare. Oftă. cobze. ca osemintele unui ciumat.. la fiecare capăt al mesei. În priveliştea moartă. Ploaia vorbea singură ca o cerşetoare nebună.bodogăni răstit." . ovale sau pătrate. a putregai uscat şi a colb de arhivă. Nu avea voie să-mi vorbească decît papagalul. Şi cîte nu erau! Pe măsură ce porniseră bătrînii din casă luînd drumul cimitirului.. în întregime. căptuşite cu mătasă albastră ― înadins adusă din Franţa ― cărunţiseră de cînd tăcerea moţăia în ele.. Şi toate cărţile. zbîrcite de păianjeni pe dinăuntru ― lumina intră ca un val de dantelă de mult aruncată acolo printre celelalte vechituri. mari şi mici ― desprinse treptat de pe zidurile odăilor de jos ― se rezemau laolaltă pe umărul aceleiaşi uitări. Şi toate înecate în tăcere! Teancuri de portrete cu rame negre. Vioare de lemn blond cu gîtul curb. zări urma slabă a unui pneu de automobil.. vioare brune ca zahărul ars. podul se umpluse cu tot ce le îndestulase mai curînd tabieturile şi ciudăţeniile lor. cît şi ale vremii lor. Mirosea a lemnărie încinsă de căldură. lăsînd în urma ei văzduhul sur. Se scutură înfrigurată şi alergă spre casă. Privirile-i alunecară spre zarea afumată. gromolnicele şi ceasloavele răsfoite de uscatul deget al Fiţei şi colindate de ochii ei verzi zăceau în lăzi sau grămădite pe jos.Mîncam ca un rege în faţa curţii. viole cu pîntecele bombat ca al voluptăţii. mai întortocheate. înţepeniseră subt apăsarea vremii. cu picioare arcuite şi primitoare speteze. Taburetele. Cînii strînşi pe subt streşini abia o priviră. Cînele meu care îmbâtrînise şedea totdeauna la dreapta mea...

se vedea marea. Şi era foarte bine ! Barba lui Robinson de pe coperta cărţii era umedă şi plină de picuri aromaţi. Cel mai fericit om din lume era Robinson Crusoe. La picioarele lui ― depărtate unul de altul şi în vîrfuri. în gaura neagră-verzuie.. De subt căciulă îi năvăleau cîrlionţii pînă deasupra sprîncenelor. ca un breton drotat. Insula lui Robinson. Cînele fugise de pe copertă şi sforăia în pod la picioarele lui Dănuţ.. ridicată deasupra genunchiului stîng. se mutase în podul cu vechituri. Robinson Crusoe mînca piersici. Dănuţ întoarse cartea pe dos. ca şi cum ar fi vrut să-l sărute sau să-l pască. un păianjen alegoric îşi ţesuse o pînză neglijent poligonală. în acele epoci domnul Deleanu ori nu era acasă. înzestrată cu masivă mobilă de birou bărbătesc. obrajii rumeori. Se numea Ali. numai că barba şi musteţile-i erau castanii.. Dănuţ era Robinson Crusoe în insula lui Robinson Crusoe. La intrarea colibei. aşa cum îl arăta lucioasa cromolitografie de pe copertă. pe aer. ca pe găurile unui fluier. aşezînd-o pe podea. Robinson avea o faţă foarte simpatică ― aducea cu Moş Crăciun. Adică papagalul susţinea mîna. fiindcă în podul cu vechituri al Medelenilor.Ajungînd la acest pasaj. luă o persică fardată şi muşcă din ea zgomotos. Între coliba ― mai mult peşteră ― şi palmierul de trunchiul căruia atîrna o nucă de cocos. biroul era o odaie ca oricare alta. În epocile fluxului. Tot în pod. ― nu se vede pe ce! Şedea cum stau fachirii. iar cele patru degete de păpuşă ale mînii drepte pluteau pe spinarea căpriţei care întindea botul spre papagal. Trebuie să fi fost tare cald cînd se fotografiase Robinson. Din colibă pornea iarba tînără cu reflexe verzi de acuarelă udă. Musteţile spiritual răsucite. aveau flux şi reflux. În mîna stîngă. Hîrtiile şi cărţile celor două birouri ― de la Iaşi şi de la moşie ― ale domnului Deleanu. fiindcă deasupra căciulei ţuguiete ― care-i acoperea şi urechile şi ceafa. ţinea papagalul. veghea şi un papagal ― aidoma cu cel de pe copertă ― numai că era împăiat... dincolo de gărduţ. Da aşa-i plăcea lui Robinson: să umble gros îmbrăcat pe orice vreme! Sarica de blană bărboasă era croită pe talie. barba frumos retezată. pesemne. în colibă sau pe acoperişul ei. ca o glugă ― radia o umbrelă făcută din frunze de palmier cu marginele roze de soare subt cerul albastru prin care literile titlului defilau roşii: Robinson Crusoe. Robinson era aşezat pe. inofensivă şi drăguţă ca o grădiniţă de albăstrele. datorite pe rînd magnetismului ordonat al doamnei Deleanu şi izbucnirilor tumultoase ale domnului Deleanu. ţinută în cea mai amănunţită ordine şi curăţenie. Pisicile dormeau. fiindcă toate degetele ― corect alineate ― se rezemau pe spinarea verde. ca ale cuiva care saltă un copil pe genunchi ― se încrucişa o lopată cu altă unealtă decapitată de chenarul coperţii. cu vesela sihăstrie a cromolitografiilor. ori nu . în tovărăşia unui cîne adormit şi a unui papagal împăiat.

În epocile refluxului... ― Tare-i frig şi urît. Blumm" Arţăgoasă. apropiindu-se cumpănitoare cu ceaşca în mînă. trăgînd cu urechea şi oftînd pe nas de durere şi gutunar.. e un sechestru asigurător asupra persoanei. şi oratoria întemniţată în peniţă izbucni: "E revoltătoare". aruncă o privire piezişă pe motivarea stereotipă a mandatului de arestare. nimeni nu intra în biroul domnului Deleanu. dezlănţuise refluxul. coli. papa.. recipise.. ― Îţi aduc cafeaua. O vărs sau n-o vărs? întrebă ea. caiete. Zîmbi.. aştepta în salon. cu umbrela şi sacoşa în mînă. în definitiv. ". de dimineaţă. da mi-i ciudă că nu-i frumos! ― Ce să facem noi oare? se întrebă domnul Deleanu c-un ochi la Olguţa şi altul la memoriu. cutii cu tutun cu ţigări.E ciudată şi jignitoare uşurinţa cu care se răpeşte libertatea unui om într-o societate civilizată care ştie să respecte averea şi nu ştie să respecte omul. de pe dulapuri.. O arestare preventivă.. stăpînindu-şi un căscat din senin venit ca un strănut. vehement izgonită din birou. fiţuici..lucra. dosare. cutii de chibrituri. Confirmat mandat... . telegrame. "Arestat bancrută frauduloasă. din dulapuri. carnete. fireşte. din saltare. ― Ce verşi e pentru tine! ― Ei! Papa! Vrei să nu vărs de loc? ― De ce? ― Ai să crezi că fac dinadins. pijamalelor şi paltoanelor năvăleau tomuri multicolore şi proteiforme.. peste tot. Respect. În acele epoci doamna Deleanu nu intra în birou.. de la Iaşi.. scrisori. închipuindu-şi spasmul clopoţelului justiţiei statuare şi irascibile ca toate femeile care fac puţină mişcare. afară de Olguţa. pardesiurilor. ziare. ― Am! oftă ea. Interveniţi urgent. Domnul Deleanu sorbi din ceaşcă. Mă plimb prin casă. Rog lucraţi memoriu cameră acuzare. Şterse. Madam Blumm. O telegramă sosită. reviste. papa! Îţi vine să fii bolnav! ― Mi se pare că n-ai ce face. informaţii.. Domnul Deleanu lucra ca Neptun în viitoarea valurilor. cu pălăria în cap. halatelor. din buzunarele tuturor hainelor. Soţie soseşte bani. Olguţa? Olguţa îl privi pe sub sprîncene. de pe etajere.. Domnul Deleanu aprinse mînios o ţigară. Olguţa din farfurioară." Cînd lucra. peniţa alerga de-a latul colii de hîrtie. Nu mă lăsaţi.

papa. Ne-am fi jucat împreună! Eu aş fi vrut să fim fraţi. Tu lucrezi şi ea oftează! Am să fac atîtea game la pian. ― Cînd ai să fii tu mare. ― Da eu nu te las să lucrezi.. maşina de cusut îşi învălmăşea zornăitul metalic într-un galopant crescendo. că are să plîngă! ― Bravo. Olguţa! ― Papa.― Lasă papa. ― Ce bine-ar fi. şi eu aş scrie..: Şi n-ai mai avea nevoie de secretar! ― Pe tine te-aş pune să primeşti clienţii. Ce au. papa!. ― Şi facem amîndoi ordine în birou! Olguţa zîmbi. Mă duc. ― Cu madam Blumm? ― Lasă. papa? ― Să lucrăm noi doi împreună. ― Da. Olguţa? ― De ce. ― Sîntem prieteni. Le-aş arăta eu! ― Ai dreptate! Clientele-s teribile! Ar trebui să plătească dublu. Te deranjez. ― Mai încape vorbă?! ― Tu mi-ai dicta. ― Papa. ca toate croitoriile: întraceasta se lucra la zestrea şcolară a lui Dănuţ. ca o .. Ne-am face de cap! ― Da am face şi treabă. papa.. Ştia ea ce înseamnă să facă ordine! ― Halal tată ai tu.. Da-i foarte bine aşa cum eşti! ― Pe placul tău? ― Da. Văd eu că ai de lucrat. papa! Da ce-s eu?... adăugă Olguţa ridicînd sprîncenele. femeia ceea din salon divorţează? ― De unde şi pînă unde? ― Oftează. eu ţi-aş dicta şi tu ai scrie. papa! am rîde tot timpul şi-am bea la cafele! ― Da. şi după ce-aş obosi. şi iar începea.. papa. Olguţa! ― Păcat că nu eşti tu mic. Parcă te-aş fi căpătat cadou de la moş Gheorghe! Sofrageria era năpădită de funigei coloraţi. ― Bine ne mai împăcăm noi doi. papa. ― Unde? ― În salon. Asta-i altceva. ― Clientele.. papa... tu nu trebuia să te faci tată. papa! Nu pot s-o sufăr: a vrut să mă sărute! ― I-auzi! ― Da. brusc amuţea. papa! O dăm afară. papa. cucoanele că sărută tot timpul? ― Asta-i ocupaţia lor! ― Eu n-am să sărut niciodată! ― Nici pe tata? ― Ba pe tine da. Cu mînii intermitente dar mereu împrospătate.. Olguţa! Şi după asta o dăm afară şi-o expediem la gară..

De aceea. D. Olguţa bătuse înverşunat un dublu do.. chiar şi locul tiparului. cu o blîndeţă iezuită. în extrema stîngă a clavirului. lovindu-se de geamuri şi oglinzi. Acul şovăi în mînile Monicăi. Monica. În locul ei răspunse cun surîs afabil.. Monica broda pe întîiul D puţin mai mic decît pe-al doilea.D. Madam Blumm dădu din cap." Da. broda iniţiale pe batiste. Cu degetul cel mic al mînei stîngi şi cu cel gros al mînei drepte.soţie care-şi ceartă soţul în rate pasionate. spre cruntele sonorităţi din stînga. replică pianul profund.. năvălea aprins pe obrajii aplecaţi asupra sufletului. "Cine ţi-a dat voie să-ţi fiu drag?" s-ar fi supărat Dănuţ dacă ar fi ştiut. care ştia orice.. din care se prăvăliră îndărăt. Cele două iniţiale erau întîia scrisoare de dragoste a Monicăi. D. într-un ţiuit străpezitor de chinină în urechi.. madmazel Clara. Olguţa lăsă pedala. pe un scaun cu două pernuţe. Limbuţia etnică şi profesională a cusutoresei adusă de la Iaşi negăsind nici un ecou. adică. ca un parfum de garoafe. Olguţa vroia să facă douche écossaise timpanului clientei. Cine ştie! Poate că Dănuţ i-ar fi dat voie să-i fie drag. ― adică: Dan Deleanu. Dac-ar fi ştiut cineva!. Adevărul. Se dărîmau sunetele.. Cine i-a dat voie să-i fie drag? Şi zîmbi. n-ai văzut tiparul? Monica tresări.. plin de pistrui. punînd şi pedala.. Doamna Deleanu.. imperceptibil mai mic. la catalog. ― Cucuţî! ― Doo. cu metrul de muşama încolăcit pe după gît şi foarfecele în mînă croia pe masa întinsă.D. Gama sireapă amuţi... D. "Cine ţi-a dat voie să mă săruţi?" se supărase Dănuţ cînd îl sărutase în livadă. pînă cînd. aşezată de profil lîngă fereastră. se prefăcu într-un viscol de vibraţii urzicătoare. Şi domol.. adică: Dănuţ Deleanu. Aşa avea să-l strige la şcoală. fiindcă nici mînile Monicăi nu puteau să-i spuie lui Dănuţ altfel decît: Dănuţ.. gama începu să alerge într-un tempo zglobiu subţiindu-şi sunetele.. procesiunile de călugăriţe ale gamei normale se strecurară prin salon. stridenţele din dreapta. se convertise în muţenie posacă... Un bubuit bas de furtună în munţi zbîrnîi prin salon.. Vaierul creştea.. ... cu ajutorul pedalei din nou puse. cu spatele puţin adus... ermetic albă în şorţ de soră de caritate..D. scăpînd batista pe genunchi... "Dragă Dănuţ. dezminţită de dansul picioarelor de pedale şi de jargonul roş al părului. Acalmia se lăsă ca un parfum de tei. ― Monica. îmbrîncite de pedala cu deşănţată brutalitate a unui rix într-o tavernă de apaşi.. "dragă Dănuţ".

şi cu tumultul muzicii pentru care ai plătit bani şi-ţi dă ameţeli de cap.. bătînd din picior. Madam Blumm adormise. Adormise orchestral: sorbea aerul suspinînd. Şi-i era ciudă pe ea.. Pe lîngă asta. Madam Blumm aproba. ca o supă fierbinte. Concertul de Mozart era prietenul ei. succesorul lui moş Gheorghe la grajd. o dată cu ploaia intrase în sufletul Olguţei o nelinişte pe care ar fi vrut s-o bată şi n-avea cum. Închise caietul.. ― Ia. Era rău dispusă. Madam Blumm . Olguţa cînta pe dinafară. pe teama ei.. ― Am să studiez concertul meu. Dănuţ pleca. din întîmplare auzite: ― Ce să fie cu moş Gheorghe? Că tare s-o mai sfrijit! întrebase vatavul unei moşii învecinate.. privind peste umăr. Şi el bine mai vorbea şi tot pe dinafară! La el era scăparea.. că-i vremea! oftase Ion. Ploaia întuneca geamurile. îndemnîndu-le oarecum să se adeverească... numai că notele Raşelei multe parale mai costau! Cucuţî sămăna lui conu Iorgî. ― Nu ţi-i ruşine să spui minciuni? sărise Olguţa.. horăia. ce să fie! Îl ajunge şi pe el ceasul morţii. Ş-atît.. Începu să cînte concertul de Mozart în la major. ― Ce mai studiezi tu.. Încetul cu încetul începu să scurteze cîmpul gamelor. dar şi invidia celorlalţi comercianţi. Lumina intra alburie ca o pîclă. Olguţa întoarse capul cu scîrbă. Aşa da! La fel cu Raşela...Olguţa trăgea cu urechea şi coada ochiului. răspundea Olguţa expropriindu-l pe Mozart şi viitorul. ― Ooff! Braţele Olguţei osteniseră. Buftea. Monica era prietena ei. Ca şi în viaţă. Nici nu i-ar fi trecut prin minte Olguţei că auditoarea devenise admiratoare.. În salon era frig. Însă timpanul auditoarei era deprins mai demult şi cu notele enervante. ca şi cum astfel şi ea ar fi crezut că-s adevărate minciunile lui Ion. de cîte ori rămînea singură se temea de minciunile lui Ion. Pentru ea. Madam Blumm avea o fată absolventă a clasei de pian de la Conservatorul din Iaşi. ofta şi şuiera pe nas şi pe gură.. Domnişoara Raşela cetea Fleurs du mal şi cînta la pian operele lui Wagner. Nişte vorbe.. ― Cum? Nu-şi crezu urechilor. după somn. Întoarse capul. şi nu mai avea pe cine să se supere. în muzică Olguţa avea simpatii şi antipatii violente. minunîndu-se de lipsa notelor. fără să-şi fi lepădat sacoşa şi umbrela. De-atunci. făcîndu-le egal şi monoton ca un exerciţiu de dimineaţă. pentru piano şi orchestră ― de astă dată cu note. Olguţa? o întreba doamna Deleanu în timpul vacanţei cînd o vedea cam rar prin salon. de două zile. drept răspuns la casnice întrebări... Concertul ei suna a melancolie.

cu cinci rînduri mai sus. pînă ce n-a mai văzut-o? Şi nici n-a fluturat batista? Dănuţ privi din nou cromolitografia de pe copertă: Cum? Tristă viaţa din insulă? Atunci de ce rîdea Robinson?. luai cu mine căciula şi umbrela". acum nu mai erau decît sîmburii.. ca inimi mici de lemn. adîncite brusc. Mai erau şapte rînduri pînă la sfîrşit. salvat din viaţa aceasta tristă în aceeaşi zi a lunci în care scăpaseră din sclavia maurilor din Sale. că se desparte pentru totdeauna de-o poveste îndelung trăită.horăia lugubru.... nu ale textului. Olguţa îşi lăsă fruntea pe claviatură. . neuitînd nici banii despre care am vorbit şi care stătuseră ascunşi atîta vreme încît ruginiseră"."În insulă"." Şi nici n-a mai privit insula. umbrela şi papagalul. Lacrimile erau ale lui Dănuţ. Împainjeniţi de lacrămi. de pe vapor. Şi iarăşi: "Spunînd adio insulei".. . Dănuţ oftă ― şi începu din nou lectura. Ochii ceteau din răsputeri "puţin după aceasta".. Clapele. Urgent şi implacabil. După rugăciunea mea. cînelui şi a pisicilor. dormind ― poate murise... scînciră.. gîndul lui Dănuţ. Pe chipul lui.. fiindcă-i ceva mai aproape de casa iubitei şi ceva mai departe de ultimul prag al despărţirii. Plîngea şi Robinson. Şi de ce rîdea parcă şi ... şi iar ploaia sură. cenuşii troiene. Papagalul cu pene veştede şi prăfuite amuţise. Toţi lucrau în casă. tălmăcitorul uitase lacrimile. . după o şedere de 28 de ani.... cum un îndrăgostit aşteaptă trenul nu pe peron ci în sala de aşteptare. . Nici Dănuţ nu fusese cruţat de lunga trecere de ani. în văzduhul toamnei şi-n clepsidrele vremii. comandantul puse într-însa şi lăzile cu hainele marinarilor.. Ali îmbătrînise. "Spunînd adio insulei.. de la masa lui Robinson în tovărăşia papagalului. fericindu-i... la 19 decembrie 1686.Trecuseră ani mulţi prin file şi prin pod."Puţin după aceasta". vechi tăceri. pe care aceştia le primiră foarte bucuroşi". Preocupat de căciulă şi umbrelă.. Pe-atunci ― pe cînd zîmbise pe copertă ― nu ştia c-are să plece. "Spunînd adio insulei. se vedea că Robinson îşi părăseşte insula. aşternuse peste toate cele... luai cu mine căciula.. altfel decît în sarbăda tălmăcire. textul pleca subt ochii lui Dănuţ. zîmbind ce-i drept. dar violele şi dulcile violoncele ale melancoliei. adăugă.. Odinioară rîdeau cărnoase piersici. Cu mînie şi revoltă. plîngeau cu aceeaşi lungă aplecare de arcuş "spunînd adio insulei".. Ninsoarea colbului şi a aţelor de păianjen. împăiat cu trecut. Afară ploua. ."Astfel îmi părăsii insula. piciorul Olguţei lovi în pedala a doua a surdinei."Puţin după aceasta barca cu proviziile promise fu trimisă în insulă. două luni şi nouăsprezece zile. ochii lui Dănuţ îşi luară un lung adio de la cromolitografia de pe coperta pătată de lacrimile bucuriei. Iar pe la geamuri ― ploaia.. ploaia.

. drumul îţi înnăduşă pieptul şi-ţi loveşte inima.. Îi erau prea mari.. "Călătoria mea fu norocoasă.insula în jurul lui... Cetea şi plîngea ştergîndu-şi ochii cu mînile. umbrela şi papagalul. a patra. Parcă mîna o minge de fier cu paşi de piatră în fundul unei mări împăienjenită de meduze. nimic! Dănuţ închise cartea.. Dar turbinca lui Ivan. murmurară încă odată buzele lui Dănuţ în tăcerea podului.. De asta... înghiţi şi pod. Cînd te alungă o spaimă din urmă şi nu poţi fugi. rumenea chipurile întunecate ale icoanelor. îşi plecă obrajii uzi deasupra coperţii şi sărută adînc şi lung întristarea colorată a fericirii. după ce lipsisem din patria mea treizeci şi cinci de ani. umerii lui Dănuţ erau plecaţi.. moş Gheorghe se închina. ca un coşmar. Sosii în Englitera la 11 iunie al anului 1687. Trebuia să meargă tîrîş prin mîzga lunecoasă. a şasea. zîmbitoare poze. şi alte clase încă. pesemne.. a opta. Îndesa cu toată puterea degetelor în botul galoşilor ca să nu-i piardă. trecînd din podul cu vechituri în plină toamnă. Se cobora pe scări. luîndu-şi numai căciula. În răstimpuri. În jurul unui om bătrîn care se închină. cu aţe de păianjen. Şi Dănuţ singur în faţa oceanului de bănci şcolare.. şi insulă. acoperindu-şi pieptul scurmat de tuşă... a doua. Cu trupul înfăşurat în pelerina de cauciuc şi capul gol acoperit de glugă. moş Gheorghe îşi desfăcea mînile din împreunarea rugăciunii.. Olguţa-i luase pe-ai lui Dănuţ. În pod era numai ce-a fost odată.." ― Treizeci şi cinci de ani. într-aceeaşi culoare ca şi obrazul lui Robinson? Începu iarăşi: "Astfel îmi părăsii insula"..... Sufletul lui Dănuţ era o insulă din care plecase Robinson Crusoe.. "Spunînd adio insulei". Olguţa înainta greu. Dumnezeu îi împlinise statornic rugăciunile: avea să i le-mplinească .. Îngenuncheat în faţa icoanelor. deznădăjduit de larg deschisă. ca o presimţire de auroră trunchiurile codrilor adînci. colb. şi clipă. şi ca să treacă mai departe îşi încorda pulpele smuncindu-se pieziş... În grabă.... Luminiţa din păhărelul roş al candelii.Clasa întăia... lacrimi. Dănuţ îşi rîndui cartea în lădiţa jucăriilor stricate şi-a poveştilor cetite.. Plutea parfumul religios al busuiocului.. Nimic. a şaptea. a treia. Şi nu luase nimic din insulă! O pietricică măcar! Un pumn de nisip! O floare sau o frunză!. . negăsindu-şi galoşii. tăcerea e ca răsunătul unui cor îndepărtat.. a cincea. parfum de piersici. îl strigă pe Ali şi ieşi din pod.. În pod era insula lui Robinson Crusoe. se afunda în glod. Dincolo de pod începeau băncile şcolii.. Îşi aşezase cartea pe genunchi.

şi de-acum înainte. Era drept să tuşească: fiindcă era bătrîn. Era drept să se-nnăduşe şi să-l înjunghie prin piept: fiindcă era bătrîn. Era drept să sufere cît mai avea de trăit şi să moară cît mai curînd: fiindcă era bătrîn. Tot ce era, drept era să fie. Nici nu cîrtea, nici nu se căina, nici nu ofta. Moş Gheorghe nu vroia ca tocmai acum, în pragul ceresc al morţii, un blestem ― cugetat sau şoptit ― să întoarcă de la el faţa milostivă a Domnului şi urechea lui îngăduitoare. Moş Gheorghe cerea îndurare pentru greşelile altora: boierii lui de-acum nu se împărtăşeau niciodată, şi rar călcau prin biserica ctitorită de străbunii lor. Încolo, erau buni la inimă, milostivi şi drepţi, dar uitaseră de casa Domnului şi de frica Domnului. ― Iartă-i, Doamne, că mare-i mila ta! Iar tusa, ca o toacă de vecernie omenească. Dumnezeu îi împlinise rugile. Nu se ruga pentru el. Moş Gheorghe avea să păşească dincolo, urmat de privirea bieţilor cai pe care-i îngrijise şi cruţase ca pe nişte orfani. Se ruga pentru copilul nevinovat ca rouă şi frumos ca florile, de care curînd avea să se despartă. ― Duduita moşului... Să nu apese asupra ei rătăcirea părinţilor. Şi să-i fie viaţa blîndă, fără de dureri şi-amărăciuni. Sufletul lui moş Gheorghe se aşternea la picioarele lui Dumnezeu, ca un covor de bunătate, pe care ar fi vrut să tot copilărească duduiţa moşului de pe pămînt în faţa slăvitului bunic din cer... Cu galoşii în mînă, Olguţa trecu în goană prin ograda lui moş Gheorghe. Ajungînd în faţa uşii, dădu să intre. Zăvorul era tras pe dinăuntru. Bătu cu pumnii în uşă. Nici un răspuns. Zvîrlind galoşii, izbi cu amîndoi pumnii în uşă. ― Moş Gheorghe! ţipă ea poruncitor şi tremurat. ― ...Ce-i, duduiţa moşului! Mata aici? Pi vremea aiasta!? Auzindu-l, văzîndu-l, Olguţa respiră adînc. Ridică galoşii tencuiţi de glod şi, căpătîndu-şi cumpătul, zîmbi viclean scuturîndu-se de ploaie. ― Moş Gheorghe, am venit să te-ntreb dacă nu li-i frig cailor? Dănuţ cutreierase casa pe dinafară odăilor fără să intre în nici una. Nu-şi găsea loc, nici astîmpăr. Îndelungata lectură din pod îl înstrăinase de toate cele. Îi era dor de insula lui Robinson; îi era milă de singurătatea ei, milă de singurătatea lui. Decorul familiar, întîmpinîndu-l pretutindeni cu prezenţe concrete, îl îndepărta de casă, ca o asprime cînd eşti trist. Astfel, parfumul femeii de care te-ai despărţit plîngînd, plutindu-ţi în suflet şi în nări te face săţi pară trivială melodia oricărui alt glas femeiesc şi brutală delicateţa oricărei alte solicitudini. Înstrăinări, mîhniri şi nostalgii sortite să-şi găsească alinare şi cămin

numai în scrisorile acele scrise cu mîni calde încă de strînsoarea mînilor dorite, scrisori cu tînguiri umile şi amare, ca parfumul tomnatecelor tufănele. Intră în salonaşul doamnei Deleanu. Zărind calendarul de pe birouaş se apropie de el. Era deschis la o zi neagră; tot neagră şi cea care urma. Negre erau toate. Parcă murise toate sărbătorile roşii din calendar, o dată cu vacanţa şi cu frunzele... Intră la el în odaie. Hainele groase, de curînd scoase din cufere şi rînduite pe spetezele scaunelor, miroseau a naftalină, Soba rece, zbuciumată de vînt, ofta şi se văita ca un ţăran bolnav de piept, sporind frigul odăii şi pustiul ei. Şi mai era aşa de mult pînă la noapte, că lui Dănuţ îi venea să caşte şi să scîncească. Se trînti pe pat, aducîndu-şi genunchii la bărbie, vîrîndu-şi mînile în căldura mînicilor, ghemuindu-se în el; cercînd să-şi ţie singur tovărăşie cu trupul, ca pisicile... Capul Olguţei răsări întrebător şi obraznic. ― A! Tu eşti aici? ― Da. ― Ce faci? ― Nimica. Stau. ― Am venit să te văd. "Ce-o fi vrînd Olguţa?" se întrebă Dănuţ apatic pe dinafară, atent pe dinăuntru. Olguţa intră cu galoşii lui Dănuţ în mînă, lucioşi ca nişte galoşi de abanos. Era desculţă, în papuci. ― Îi pun subt pat. ― Ce? ― Galoşii. ― Galoşii?? De ce? ― Galoşii tăi. Unde vrei să-i pun? ― Pune-i. "Ce-o fi făcut cu galoşii mei?" ― Olguţa, ce-ai făcut cu galoşii? ― I-am spălat, îi explică ea, apropiind galoşii de nasul lui Dănuţ, ca pe nişte flori atunci culese. ― Merci, se feri Dănuţ. De ce i-ai spălat? ― Aşa mi-a venit. N-aveam ce face! ― Ţi-ai spălat şi botinele? o întrebă serios Dănuţ, ridicîndu-se întrun cot. Olguţa se încruntă. Răzgîndindu-se zîmbi. ― Ai fost în pod? îl iscodi ea cu ochii micşoraţi. ― Cine ţi-a spus? tresări Dănuţ. ― Ştiu eu! ― Te rog să nu mă spui, Olguţa! ― N-ai grijă! îl asigură ea gesticulînd cu galoşii. ― Merci. Da tu unde-ai fost?

― M-am plimbat. ― Cu galoşii mei. ― Cu nişte galoşi! se supără Olguţa zvîrlindu-i subt pat. ― Văd! ― Nu vezi nimica! Ascultă: ţi-i poftă de roşcove? ― Ai tu? ― Sigur. ― De unde ai? ― Răspunde: vrei sau nu vrei? ― Vreau. Făcîndu-şi vînt cu braţele, Olguţa sări peste prag în odaia ei. ― Aha! se dumeri Dănuţ făcînd legătura dintre roşcovele Olguţei şi galoşii lui. ― Poftim roşcove. ― Merci... Îs bune, Olguţa, grozav îs de bune! exclamă Dănuţ ştiind că-s de la moş Gheorghe! Olguţa zîmbea, măgulită. Dănuţ zîmbi şi el mîndru c-a fost mai şiret decît Olguţa. ― Olguţa, dacă te vede mama fără ciorapi? ― De ce să mă vadă? ― N-ai ciorapi? ― Ba am eu... da mi-i lene să-i caut. ― Pot să-ţi dau eu o pereche. ― Lungi? ― Da. Din cei pentru şcoală. Nu i-am pus niciodată. ― Dă-mi-i. Îţi dau eu alţii. ― Nuu! Ţi-i dau cadou. De cîte ori se întîmpla să fie complicele Olguţei, Dănuţ răsfrîngea şi asupra lui admiraţia pentru isprăvile ei. Ofranda ciorapilor era şi o îndatorire, şi plata unei măguliri. Olguţa se aşeză turceşte pe patul lui Dănuţ, îşi scoase papucii şi începu să-şi privească picioarele goale, aşteptînd ciorapii. ― Tu poţi să mişti degetul cel mare fără să le mişti pe celelalte? ― Nu pot. ― De ce rîzi? se încruntă Olguţa demonstrînd acrobaţia în care excela. ― Nu ştiu... Îs caraghioase degetele picioarelor! ― Mele? complectă ameninţător Olguţa. ― Nu. Toate degetele de la picioare. ― Ai dreptate, reflectă Olguţa cu glas tare, întinzînd piciorul şi examinîndu-şi degetele răsfirate... Îţi vine să rîzi cînd te uiţi la ele! ― Olguţa, începu Dănuţ încurajat de intimitatea convorbirii, aşezîndu-se pe marginea patului, eu am observat ceva. ― Spune. ― Da tu ai să rîzi... Ai să spui că vorbesc prostii! ― Văd eu! Mai întîi spune.

. ― Vezi că picioarele nu fac numai ce-ţi place? Dănuţ medită muşcîndu-şi degetul.. dacă nu era mama cu tine! ― Ş-atuncea m-am gîndit că-i mai bine să fii picior decît mînă. ― Mai spune odată..― Eu. că-i mai bine să fii picior decît mînă. Tu ai spus la început că-i mai bine să fii.. la şcoală... degeaba. şi picioarele... punctul de vedere. Olguţa! Da lor nu le pasă! Picioarele nu învaţă la şcoală. îşi apără Dănuţ. ― Stai..... Da. ― . ― Cum?? Dănuţ se înroşi. ― Bine. Eu făceam o împărţire pe caiet.. ― Stai. obiectă Olguţa. ― Dacă eşti picior ai şoşoni. privindu-le pe ale ei cum trăgeau ciorapii lui Dănuţ după ce luaseră galoşii lui Dănuţ.. gesticulînd convins. Mînile-s deştepte! zîmbi Olguţa... ― Sigur. spune-odată! ― Ştii. ce-ai vrea tu: să-ţi taie mînile sau picioarele? ― Da nu vreau nici una... ― Nu zic! Da ţie nu-ţi place să mergi? ― Sigur că-mi place! ― Vezi! Cu picioarele faci numai ce-ţi place! ― Ţie-ţi place să mergi la şcoală? îl interogă Olguţa. ― Nu-i rău să fii nici mînă! Iarna ai mănuşi. vorbi rar Dănuţ.. Buni ciorapi! Merci! ― Olguţa. nu..picior. ― Nu vrei să răspunzi! oftă Dănuţ. stai în buzunarul de la palton sau în manşon. da cu picioarele mergi. Pe cînd mîna mea se muncea să facă împărţirea. ― . Sigur: picioarele nu făceau nimica. şi limba.... Zic aşa! Dac-ai fi într-o poveste şi împăratul ar porunci să-ţi taie mînile sau picioarele. . înfierbîntîndu-se la vorbă.. ― Aşa-i! Ele-s tot timpul în recreaţie! ― Foarte bine ai spus! Asta vroiam să spun şi eu! ― Stai.. Vra să zică tu spui că-i mai bine să fii picior decît să fii mînă? medita Olguţa examinîndu-şi alternativ mîna şi piciorul. Eu ţin cu mînile... ce-ai alege tu? ― M-aş face haiduc şi i-aş tăia eu lui şi mînile. ― Ce-are-a-face! Şoşonii îs urîţi şi picioarele-s proaste! De asta nici nu le vezi: le ascunzi în botine. şedeam în bancă. Nu mam gîndit niciodată! De ce spui tu aşa? ― Eu m-am gîndit la asta într-o zi. îi luă Dănuţ vorba din gură.Ei. şi m-am încurcat.. ― Nu-ţi spun! Cu picioarele ce faci? Te joci în recreaţie şi în clasă se odihnesc! ridică din umeri Dănuţ. cu ochii îndreptaţi spre piciorul Olguţei.. cred. şi şedeau aşa. ― Hai. nici alta! ― Nu. cu timiditate. Era ora de aritmetică. ― Da. Fiindcă picioarele nu făceau nimica: ele şedeau în botine..

― Nu ţi-am răspuns? N-are decît s-aleagă el! Eu nu dau nimic! Olguţa sări pe covor. Dănuţ rămase gînditor pe marginea patului. ― Olguţa, tu îţi închipui cum ar fi cu capul tăiat? ― Foarte rău! ― Eu pot să-mi închipui... Da ameţeşti! ― N-ai nevoie să-ţi închipui! ― Tu nu te-ai gîndit niciodată? ― De ce să mă gîndesc la asta! Am eu la ce să mă gîndesc! De asta ai cap, ca să te gîndeşti că nu-l ai? ― Eu m-am gîndit... Oare mori dacă-ţi taie capul? ― Sigur. Dănuţ nu îndrăzni s-o dezmintă pe Olguţa, dar clatină din cap cu îndoială. ― ...Eu m-am uitat odată în oglindă... şi mi-am închipuit că n-am cap. ― Trebuia să ţi-l tai mai întîi. ― Nu l-am tăiat... Eu mă uitam în oglindă şi-mi închipuiam că trupul e afară şi capul numai în oglindă. ― Hei! Da tu te gîndeai cu capul tău! Vra să zică gîndul nu era în oglindă, era în cap. ― În capul din oglindă, stărui Dănuţ. ― Şi n-ai spart oglinda cînd ţi l-ai pus la loc? ― Mi-a fost frică, Olguţa. Eu mă uitam din oglindă, numai la picioare. Vra să zică picioarele erau într-o parte şi capul în altă parte... cum ar fi doi oameni faţă în faţă, numai că unul n-avea cap. Uite-aşa, Olguţa. Dănuţ îşi ridică palmele una-n faţa celeilalte. ― Acuma, să spunem că aici ar fi ochii, în vîrful degetelor. Vra să zică mîna dreaptă e capul din oglindă. Vezi: îmi aplec degetele şi văd din oglindă numai picioarele. ― Asta înseamnă că tu te uiţi în oglindă... şi vezi prostii! ― Să încerci şi tu, Olguţa. După aceea îţi vine să închizi ochii şi să dormi. Olguţa nu-l mai asculta. Pîndea pe fereastră în livadă. Dănuţ oftă... El ar fi vrut să-i spuie multe Olguţei ― de plecare. Să-i spuie, de pildă, că dacă-ţi taie capul nu mori tot. Moare capul: da. Moare trupul: da. Dar mai este ceva: turbinca lui Ivan. Ea nu poate să moară fiindcă nici un trăieşte: n-are nici trup, nici cap. Ea este "cînd închizi ochii". Cînd eşti mort închizi ochii. Vra să zică turbinca lui Ivan rămîne acolo unde este. Atunci nici Dănuţ nu moare, fiindcă, deşi turbinca lui Ivan e a lui Dănuţ, şi el, Dănuţ, e în turbinca lui Ivan. Cînd închide ochii se poate gîndi la el ca la altcineva. Şi Olguţa-i în turbinca lui Ivan. Toţi îs acolo. Vra să zică dacă moare Dănuţ, rămîne turbinca lui Ivan. Cînd Dănuţ trăieşte, turbinca e a lui. Cine ia turbinca după ce moare Dănuţ? Dumnezeu... Dacă vrea Dumnezeu suflă în turbinca lui Ivan, şi toţi cei de-acolo învie; Dănuţ împreună cu ei... Da, numai că

atunci Dănuţ nu va mai avea turbincă. Turbinca o ţine Dumnezeu. În schimb, toţi cei care-au fost în turbincă sînt ai lui Dănuţ, fiindcă el i-a adus la Dumnezeu în turbinca lui. Ş-atunci Dănuţ va fi stăpîn în afară aşa cum e acuma stăpîn înăuntru... Dacă Olguţa nu vrea să-l asculte! ― Unde-s cartuşele? întrebă iute Olguţa, desprinzînd puşca din cui. ― Ce vrei să faci? ― Lasă! Dă-mi-o repede! Mergînd în vîrful picioarelor pînă la fereastră, o deschise binişor. Fumegarea toamnei aburi odaia... Pipăită de ploaie, o cioară se legăna în cumpănă pe o crenguţă şi pe ţelul puştii. ― Las-o, săraca! Olguţa îşi strîmbă gîtul îndărăt, fără să clintească puşca, măsură din ochi pe Dănuţ ― cu privirea jucătorilor de cărţi pentru cei care dau sfaturi de la spate, în plin joc ― întoarse capul la loc, rectifică ochirea şi trase. Cioara căzu. Şi toate ciorile livezii izbucniră, carbonizînd livada şi cerul cu o explozie de negru sonor. Olguţa încărcă puşca din nou. ― De ce ţi-i milă de ciori? Am împuşcat-o în cap: vroiam să văd dacă trăieşte fără cap... ca tine! ― Nu mi-i milă! minţi Dănuţ roşindu-se. Am crezut că vrei să împuşti o vrabie. ― Ai văzut ce lovitură? ― Da. ― Uite-o! tresări Olguţa săltînd puşca. Înadins parcă, uşa se deschise o dată cu pocnetul puştii. Cioara căzu departe. Doamna Deleanu se feri îndărăt, scăpînd din mînă pijamaua lui Dănuţ. ― Olguţa! Asta ce mai este? ― Împuşc ciori. ― Să ştii c-am să dau odată puşca asta! ― Mamă dragă, nu-i a mea; e-a lui! ― Ţi-o dau ţie! zîmbi Dănuţ. ― Dă-o mamei; mie-mi dă Herr Direktor una de vînătoare. ― Închide fereastra şi du-te-n odaia ta. Şi tu dezbracă-te, Dănuţ, să-ţi încerc pijamaua. ― Ia s-o văd şi eu, se rugă Olguţa închizînd fereastra. ― Lasă-mă, Olguţa! Nu ştii ce să mai faci ca să mă superi! Asta mai lipsea: vînătoare în casă. ― Dacă plouă! Tu coşi, mamă dragă ― frumoasă pijama! ― eu ce să fac? Trag şi eu cu puşca. ― De ce nu studiezi la pian? ― Asta nu! Ce-s eu, lăutar? Clienta sforăie şi eu să-i cînt!? Speculîndu-şi indignarea, Olguţa trecu pragul închizînd uşa. Totodată salvase şi puşca de sechestru, din care pricină zîmbi enigmatic.

Monica tocmai intrase în odaie, cu teancul de batiste lirice; însuşindu-şi-l, zîmbetul Olguţei o nelinişti, îi ocoli privirea, ascunzînd batistele la spate. ― Ţi-am adus zece roşcove, o vesti Olguţa. Monica se roşi şi mai tare. ― De ce eşti tu aşa bună cu mine? vorbi ea privind papucii Olguţei. ― De ce spui că-s bună cu tine! izbucni Olguţa mînioasă. ― Fiindcă eşti prea bună... şi eu nu merit. ― Nu-i adevărat! Nu-ti dau voie să vorbeşti aşa! Tu eşti prietena mea. De ce mă superi? Uşa zvîcni în lături făcînd loc doamnei Deleanu. ― Ce s-a întîmplat? ― Nimic! ― Atunci de ce ţipi? ― Ţip? La cine să ţip? Vorbesc tare... ca să mă încălzesc. ― Încălzeşte-te fără să te-aud! Uşa se închise la loc. Monica se aşeză pe pat alături de batiste. Olguţa ascunse puşca după sobă şi se apropie de Monica. Dînd cu ochii de batiste, o luă pe cea de deasupra, şi înainte ca Monica s-o poată opri, îşi suflă nasul. ― Olguta! Ce faci? ― Nu vezi? ― Na-ţi-o pe-a mea. ― Asta nu-i bună? ― I-a lui Dănuţ. Din fericire, batista lui Dănuţ slujise numai de instrument muzical. Monica o pături la loc. ― Monica, tu ai băgat de samă că dacă vezi mai multe batiste îţi vine să-ţi sufli nasul? ― Fiindcă tu n-ai niciodată batistă la tine! clocoti Monica. ― Cine are batistă? Numai tu ai! ― Şi Dănuţ are, protestă Monica apăsînd batistele cu podul palmei. ― Crezi tu! Într-o săptămînă le pierde pe toate! o încredinţă Olguţa autoritar. ― Vai! Nu-i adevărat! De ce spui aşa? ― Cum nu-i adevărat? Atunci de ce i-a făcut mama atîtea batiste? Ca să aibă de unde pierde! Monica privi în sus, în jos; întoarse capul la dreapta, la stînga... ― Vezi, Monica! Mie-mi vine să-mi suflu nasul cînd am batiste... şi ţie-ţi vine să plîngi! Mai bine să n-ai de loc! În pijamaua de flanelă albă, Dănuţ părea mezinul lui Pierot. ― Nu te strînge subţioară, Dănuţ? ― Nuu! ― Şi să ştii, Dănuţ, ai să îmbraci pijamalele numai cînd ţi-o fi frig acolo. Nu-i bine să dormi gros îmbrăcat! Doamna Deleanu ocolea cuvîntul: dormitor.

. Dănuţ făcu un actoricesc popas în faţa uşii.Fetele nu poartă pantaloni! ― Eu am să port... ― Olguţa! ― Ce vrei? ― Ai uitat cartuşele la mine. Compunîndu-şi o seriozitate demnă. Cum îi cu pantalonii lungi? ― Îm! ― Diseară am să-i încerc şi eu. Dănuţ? urmă doamna Deleanu cu întrebările care făceau din cea mai desăvîrşită haină un provizorat. Dănuţ. Dănuţ scutură capul şi picioarele în acelaşi timp. ― Nu te priveşte! Vrei? ― Vreau. ― Vreţi să staţi la foc? ― La ce foc? se miră Dănuţ. Adă-le-ncoace. ― Nu. Pantalonii pijamalei erau cei dintîi pantaloni lungi ai copilăriei lui. ― Nu. Cum vrei tu! Doamna Deleanu ieşi repede. ― Bine. pătrunzînd prin uşa închisă. Monica se îndreptă spre fereastră. Nu vreau s-o sperii pe mama. ştergîndu-şi ochii ca şi cum glasul lui Dănuţ. ― Ştiţi ce? Vouă vi-i frig? ― Da. Aşa de mîndru că ar fi dorit spectatori. întinzînd Olguţei cutia cu cartuşe. ― Fiindcă am poftă de pantaloni! ― Nu mai împuşti ciori? cercă Dănuţ s-o abată spre alte victime. ― Atunci ce facem? se deznădăjdui Dănuţ. ― Nu te taie. Alba hăinuţă de flanelă era grea pentru sufletul ei. . ― Să-i porţi sănătos! De-acuma dezbracă-te. ― Mamă lasă-mă să rămîn azi cu pijamaua. cu o nedesluşită teamă să nu-i simtă desprinzîndu-se brusc de deasupra genunchilor ― acolo unde era vechiul hotar al pantalonilor ― şi să rămîie scurţi şi aceştia. Îi pipăia mereu.. Mi-i frig la picioare. ― Tuu?! se muie Dănuţ. ar fi putut s-o vadă.. intră.Dănuţ nu-şi mai lua ochii din oglindă. chiar pe cei din dormitorul internatului. ― Bine. Îi venea mereu să rîdă. Graţia obrăznicuţă a genunchilor şi a pulpelor se mistuie în rigiditatea dungii. Eu am şi pantaloni de călărie! ― De ce nu vrei tu să porţi chimonoul? se jertfi Monica. răspunseră într-un glas Monica şi Dănuţ.. ― Dacă o vedea mama! Noroc c-am ascuns-o eu! ― De ce te lauzi? Mama nu pune mîna pe cartuşe!. Aveau şi dungă: omagiu spălătoresei.. De ce te miri? ― . mamă! Pantalonii cei vechi mă tăiau! îi învinui el postum. Dănuţ era mîndru. ― Eu..

dresaţi de o matroană cu glas bărbătesc. mai îmbătătoare.. Feciorelnicul lor ten se-ntuneca zbîrcîndu-se. Zîmbea şi Olguţa. Mai la o parte de pisici ― prudenţă sau demnitate ― dormea Ali. ca sufletul spre cer purces al mucenicelor arse pe rug. Suspinau înnăduşit şi lăcrimau somnoros. torceau de lene şi de cald ce le era. În schimb. Monica zîmbea fiindcă era-mpreună cu Dănuţ. Monica şi Dănuţ. Aşa că cineva care ar fi ascultat din odaia de alături şi-ar fi închipuit că bucătăria-i plină de bărbaţi muţi. Şi-ntr-adevăr. se răsti baba la oala nervoasă careşi strîmbase capacul bufnind. Baba se sfădea cu oalele. Olguţa. fiindcă-şi plimba pijamaua. Uitaseră necazurile şi amărăciunile posomorîtei după-amieze de toamnă. aruncă înăuntru o privire savantă şi repede o închise la loc.― Veniţi după mine. Şi-ncet. Tustrei bufniră de rîs. să n-audă nimeni! Cu umbletul de taină al celor care merg să se închine unor zei prigoniţi. Mai toate muştele aţipiseră amorţite. Şi groasă! Atît de groasă că părea supranatural dospită în cuptorul vast din care cozonacii ieşeau opulenţi şi falnici ca paşalele de la sultan. ronţăind cucoşei fierbinţi. Subt cuptor. În locul meditativelor oale de toate mărimile ― înghesuite acuma în fund ― izbucneau rîsetele albe ale grăunţelor de păpuşoi. Pe marginea plitei. căldura se revărsă parfumată. necontenit. ca vara în livezi. Trăgînd cu coada ochiului la mere. Olguţa şedea la mijloc. merele îmbătrîneau văzînd cu ochii. ― Îî! 'Tă-te Dumnezeu! Acuşi!. într-un paneraş plin de fîn. Dănuţ zîmbea. împreună cu Olguţa. o cloşcă îşi dospea puişorii . trei mere domneşti se coceau. se îndrepta spre o ispravă nouă. Venirea copiilor în bucătărie schimbase înfăţişarea plitei. cu muştele. priveghiate de babă. La gura sobei. Urechile lui Ali ― veşnic atente ― pălmuiau şi trăgeau sfîrle. în bucătărie baba era stăpînă peste tot ce era înăuntru. focul din bucătărie. pur şi simplu.. babo! se stropşi Olguţa rîzînd. şi fiindcă. Totuşi se găseau destule să-l necăjească. preschimbate în cucoşei. Monica şi Dănuţ îşi rumeneau obrajii în bătaia flăcărilor. motanii şi pisicile. urmară paşii călăuzei în papuci. numai puf şi arabescuri. Dintr-acolo. unul după altul. baba crăpă portiţa rolei. Pe jos. fiindcă misteriosul foc la care îi ducea să se încălzească era. ca o trinitate bosumflată de repetente. drept în faţa flăcărilor care-i îmbrăcau faţa în aur şi aramă fluidă. de-a lungul cuptorului. Monica şi Dănuţ şedeau la dreapta şi la stînga ei.. cu tingirile.. pe trei scăunele joase. ― Miroase a turtă dulce. Pe plită. ― Are cine-o mînca! oftă baba răsucind un măr. aroma lor creştea mai văratică. Zeloasă şi harnică stăpînă. strunită de ochii profesoarei şi zeflemisită de colegele mărunte.

ploaia curgea cenuşie. În jurul mesuţei erau patru copii. ― Şi eu te rog. ca o nouă arcă a lui Noe. pui de găină şi poveşti plutea prin ploaie şi prin toamnă. conaşule? ― Ei!. III PĂPUŞA MONICĂI În odaia lui Dănuţ ardea focul încălzind lumina soarelui. c-o cafeluţă. Şi umbra babei pe zidurile albe avea o amploare biblică. ― Pii! Grozav de bun!. şesuri.. sporind glodul. papa! se rugă Olguţa urmată de Monica şi Dănuţ. Îşi acoperi rîsul cu mînile. Mîncau mere coapte.. dealuri şi oraşe cădea ursuzul potop al tristeţei. ştii ce? Povesteşte-ne ceva de cînd erai tu mic. moşu Iorgu. plină de copii.. ― Lasă că are baba! se făli ea făcînd cu ochiul. Ei! şacum să vă răfuiesc eu! se încruntă domnul Deleanu frecîndu-şi mînile.. ― N-am loc.. flăcările sobei şi trei chipuri de copii care-ţi sînt dragi ― nu sînt numai îndemn. papa? ― Mamă Marie. Intrînd în bucătărie. papa.. papa. parfumul cald de turtă dulce. ― Rămîi cu noi. ― Muşcă. Un greier. Dar bucătăria rumenă de flăcări. pisici.de aur. Domnul Deleanu muşcă din mărul întins de Olguţa. în loc de mămăligă. Afară. Cînd se întoarse. înteţind tusa. ― Mamă Marie. da pe mine nu mă cinsteşti cu nimica? ― D-apoi cu ce. ci chiar izvor de basm şi amintiri. Hei! ― Mai muşcă odată. Aşa ceva n-am mîncat de cînd eram copil! ― Papa. bătînd în geamuri. Peste sate. Aşa ai să-ţi aduci aminte! Aroma merelor coapte. baba găsi patru oaspeţi grămădiţi pe trei scaune în jurul mesuţei.. Pe podele . Olguţa! ― Uite-aici. ca o horă. Pe mesuţă. mucezind frunzele.. ― Aici îmi erai Olguţa? ― Da tu ce cauţi aici. se răcorea o turtă dulce tăiată felii. cine ştie subt ce grindă ascuns ― ţinea ison subtil corului primăvăratec. Şi soba duduia de flăcări şi de vînt. lîngă mine. codri. domnul Deleanu dădu cu ochii de copii stînd în jurul unei mesuţe rotunde. spune te rog lui Ion să puie caii la trăsură.. de-a dumitale. alungînd zîmbetele. Da nu de-a noastră. cu mînile. papa. ― Hai. se rugă şi Dănuţ. ― De cînd eram eu mic..

.. Olguţa crăpă capacul. să răsuflu. Ţi-am mai spus odată să taci! îl ameninţă Olguţa... Treaba o făcea Anica. ― Dănuţ! Olguţa! Unde sînteţi? ― . Alături de cufăr. ca prin somn..s-aliniau ghetele. zîmbi ea. Eu ies afară. Întrebă doamna Deleanu încuind lacata.. tante Alice! Monica se uită subt patul lui Dănuţ: doamna Deleanu scotoci prin dulap. ― De ce te-nghesui? mormăi Dănuţ. Apucînd deodată... a Olguţei. Dănuţ blestema ideea. Şedeau îngrămădiţi în cufărul golit de rafturi. nu-s dincolo. Vroise să şi-l închipuie pe Dănuţ şi nu izbutise. Profira icnea îndesînd salteaua. Cufărul era al lui Dănuţ.. ca Ion la frămîntatul cozonacilor. ― Da unde-i Dănuţ?. Acolo. tante Alice! tresări ea. ― Ba ai să stai. îmbrăcată cu rochiţă şi bluză de postav albastru. scuturîndu-l de umăr. ― Taci. Olguţa dispreţuia cufărul. Din antret venea zvon de glasuri. cu atitudini rigide de fachiri. pantofii. Monica... Presiunea psihologică sporea necontenit. Monica îşi scutură cozile şi întoase capul spre uşă de teamă să nu vadă tante Alice că Dănuţ se juca de-a ascunselea în sufletul ei. ― Măcar deschide puţin. ce . masa şi scaunele erau troienite de albiturile pregătite pentru cufărul din mijlocul odăii.. se răzvrăti Dănuţ. ― Ce-i. Anica şi Profira umpleau celălalt cufăr: cel cu aşternutul. coniţă. Monica? ― Nu. ca într-un submarin naufragiat pe măsură ce se scufundă. mîna doamnei Deleanu. bucle castanii. Nimic. ― Ce-i. Atunci? După ce va pleca Dănuţ ― mai era o noapte numai ― să nu-l mai vadă deloc? "Nu-i adevărat!" Cum era Dănuţ?. mamă Mario? ― Am venit să iau poruncă de la stăpînul meu. Patul. Dănuţ îşi umplu plămînii de libertate... strîngîndu-se mai tare. Şi doar îl ştia mai bine decît se ştia pe ea! Şi doar acuma îl văzuse!. nasul în sus. Dănuţ oftă acru. din pricina plafonului grăbit. ― Vezi. Purta hăinuţe de catifea gris care-i veneau aşa de bine. ― Nu mai pot. ― Sărut mîna. subt diriguirea doamnei Deleanu.. Îşi încleştă pumnii. Numai că Olguţa îşi ducea ideile pînă la capăt. Avea ochi verzui-aurii. Cu multă zgîrcenie. se uita în gol. ideea. şi repede bătu din cap o mătanie berbecească. clipind. Ochii i se-năspriră de mînie împotriva ei. o strînse tare. Monica? ― Nu-s. Profira trudea numai verbal. papucii şi galoşii..

Dănuţ îşi reluă locul. Dănuţ. Azi porunceşte Dănuţ. doi. ... ― Ce să facă? Bezele. linia era dreaptă ― se strîmba însă cotind îndărăt pe măsură ce se apropia de piatra lui Dănuţ. Uite: nu poţi spune nimic! îi porunci Olguţa. trei. spun. încordîndu-şi pulpele.. congestionat.. că te-aşteptai mereu să răsune clopoţelul de intrare în clasă. Monica-şi cruţă tălpile... în dreptul pietrei care marca locul Olguţei.dulci să-i fac de rămas bun? ― Auzi. Întinzîndu-şi braţele şi îndoindu-şi trupul. Dănuţ! îl ispiti doamna Deleanu ca pe un duh mîncăcios. pripindu-se. ― Un. Gălăgia lor subţire şi destrăbălată semăna atît de mult cu întăia recreaţie a unei şcoli primare după sfîrşitul vacanţei. muşcîndu-şi limba. ― Spune. căutîndu-şi nou-născutul cucui pe frunte.. gudurîndu-se pe lîngă ei. Eu vreau bezele cu frişca. ― Napoi! Eu număr.. Olguţa! explodă Dănuţ. murmură Olguţa. Dănuţ? ― M-a pişcat de picior! ― Să te-nveţi minte să priveşti unde calci! tună Olguţa. sfidă Olguţa. ― Nu vezi că tace. ― Eu ies. ― Bezele.. doi. Luă o piatră ascuţită şi zgîrie conştiincios pe şoseaua jilavă o linie tremurătoare. Monica îşi înnoda cozile subt bărbie. ţintindu-l cu ochi de hipnotizator. încruntat. ― Lasă. Monica. ― Cu frişcă? Cataif cu frişcă! o contrazise Dănuţ inspirat. facă. Dănuţ îşi verifica elasticitatea muşchilor greu încercaţi în cufăr. ― Aii! se schimonosi el. ― Ce-i. Zburlit. să faci bezele. ― Un. îl încurajă doamna Deleanu: ce-ţi place ţie mai mult? O cremă de vanilie? Clătite cu dulceaţă de căpşune? Nişte crafle?.La fereastră. ― Tare-i prost! Fă-o tu. mamă dragă! Pînă ce se hotărăşte el.. Olguţa. mărul despuiat de frunze clocotea de vrăbii.. ― Trei! ţipă Dănuţ. ― Babo. istovitor de rar. vine masa! ― Eu nu tac. . Ali lătra. ― Bată-i norocul să-i bată copii! chihoti bucătăreasa ajutînd Olguţei să iasă. îmbrîncind capacul. curmînd-o. buimăcit de lumină. ― Nu mă ţin! protestă Dănuţ privind pieziş linia vicleană. să.... Întrecerea la fugă pornea din faţa ogrăzii. Olguţa trase o linie pe şosea.. ― Văd eu că am doi stăpîni! Face baba şi cataif cu frişcă şi bezele cu frişcă. ― Bezele-s cele mai bune. Cu muchia tălpii.. stăpînul bucătăresei şi-al Monicăi încălecă marginea cufărului..

Dacă flăcările vetrei ar fi putut străbate prin sufletul Monicăi. Adunîndu-şi puterile. Monica? ― Mi-i frig. ― Buftea. Olguţa în urmă. ― Ai văzut. spre alte isprăvi. Dănuţ privea casa lui moş Gheorghe spre care alergau. Cozile Monicăi se desfăcură: şi le-nnodă la loc întorcînd capul spre Dănuţ. Şi totuşi nu era sătul. ― Da casa cine-o păzeşte? ― Hei! Moşnegii care stau la foc. Dănuţ nu mai putea vorbi: respira. Moş Gheorghe îşi scutură luleaua pregătindu-se de plecare. dimpreună cu Olguţa: aşa-s biruitorii. . Şedea întins pe laviţă. Monica-şi încetini goana jertfindu-se pentru Dănuţ. Monica trăgea cu coada ochiului la Dănuţ cu care alerga: Olguţa-i urma calm. duduiţa moşului! ― Cine-i al doilea? se interesă distrat Olguţa. În inima lui Dănuţ. Singură cu Dănuţ!.. Făt-Frumos opri calul. Se-mpiedică.. Dănuţ tăcu.. Oprindu-se. gîdilitor. Olguţa şi-l plecă în jos. Aruncînd din treacăt o privire haină învinsei. Întoarse capul îndărăt. cu ochii la moş Gheorghe care-i aştepta în pragul porţii. . Dănuţ îşi dădu drumul.. Ce bine ar fi fost să alerge cu cozile în mînile lui prin frigul de aur! Nimeni nu i-ar fi întrecut. Îi era aşa de lene că-i venea să rîdă şi nu putea. deasupra lui Dănuţ ar fi lucit un curcubeu. zîmbind. alături de el. Necutezînd să se aşeze pe laviţă. ― Tu nu mergi. Monica-i ajută să se ridice.. O muscă.. Pornise pe alte tărîmuri. acuma te ţii? Dănuţ suspină. ― Dănuţ. în faţa vetrei. Dănuţ deschise un ochi: pe spinarea nasului. Un vîjîit de buzdugan? Nu. o muscă peregrină. intră pe poartă înaintea ei.Porniră în pas alergător cu Ali în frunte: Monica în rînd cu Dănuţ. copitele calului năzdrăvan băteau un trap eroic.Atîtea vitejii făptuise Făt-Frumos. Monica se aşeză pe un scăunel.. triumfă Monica. că toate la un loc n-ar fi încăput într-o bibliotecă ticsită cu cărţi de poveşti. Monica aşteptă răspunsul lui Dănuţ. ― Atunci mă duc singură? ― Da pe moşu nu-l iei? Olguţa zîmbi. cu faţa la foc. ca şi cum amîndoi ar fi fost înhămaţi la goana ei. Dănuţ gîfîia. lîngă laviţă. moş Gheorghe? ― Ca o rîndunică. ― Din cauza ta am căzut! Olguţa trecu pe lîngă el în goana mare. Noi tinerii ne dăm huţa în scrînciob. ― Cine merge cu mine la scrînciob? întrebă Olguţa umplîndu-şi gura cu vişine uscate..

străluciseră aurii pe albiturile raftului de sus. Doamna Deleanu încuie cufărul. "Unde s-o sărut?" zăbovi Dănuţ. musca zbură. Venea vînt rece dintr-acolo. Da de ce se sărutau? ― Monica. plimbîndu-şi vîrful degetului pe conturul obrajilor. Erau şi surprize în cufărul lui Dănuţ. închide dulapul. fără să ştie el. o puşculiţă de argint. Cu zările roşii. străpunse de asprul croncănit al ciorilor. acum se stingeau roşii pe capacul închis. o cutie cu bomboane englezeşti. Lui Dănuţ îi veni inima la loc.. nemaiavînd sprijin. Cîte un napoleon de aur în buzunarul fiecărei hăinuţe. Cu degetul alungă musca. Apucă o coadă de-a Monicăi şi trase înspre el. printre etichetele hotelurilor cosmopolite. fiind punctul cel mai depărtat de restul feţii. tu ştii de ce se săruta Făt-Frumos cu Ileana Cosînzeana? Ileana Cosînzeana ştia. Era plin de jurnale mototolite ca dulapul unei camere de hotel după plecarea pasagerului. ― Anica. Ochiul deschis o întovărăşi pînă cînd se aşeză pe capul Monicăi. o cutie cu tablete "Marquis". cu bani de argint. Se sărutau. ca şi cum FătFrumos ar fi rupt-o la fugă. .. O spaimă ciudată trecu prin sufletul lui Dănuţ. Aşa spunea povestea.Strîmbă nasul. deschide fereastra s-aerisim puţin. un saşeu parfumat pentru batiste. Razele soarelui luminaseră palid fundul cufărului înfăţat cu un cearceaf.. Aceeaşi muscă stăruitoare şi concretă începu să colinde obrajii legendari. săculeţe cu livănţică. ― Anica.. căptuşită cu catifea violetă. Întinse mîna. Ileana Cosînzeana nu se jucase. Sărutarea alunecă şi căzu ca o floare umedă pe buzele Monicăi. Monica tresări. trăgîndu-şi capul îndărăt. O bună parte din sufletul şifonierei pleca la internat în cufărul lui Dănuţ. parcă era mai puţin primejdios. Alese vîrful nasului. ― Dă-mi pace! se smulse Dănuţ. Fără să vrea. Dănuţ închise ochiul. plină. cu ochii închişi şi faţa palidă ca parfumul crinilor. Simţindu-i respiraţia dulce şi caldă ― de tainică zmeură ― se dădu puţin îndărăt. Odaia lui Dănuţ se golise treptat. încercîndu-i încuietorile. amurgul de toamnă părea uriaşa oglindire a unui cîmp de luptă acoperit de înfrîngeri. căzu pe laviţă. Dănuţ se aplecă asupra Ilenei Cosînzeana. simţind buzele lui Dănuţ pe vîrful nasului. ilară.. Monica avea cozi de aur ca şi Ileana Cosînzeana? Oare ce făcea FătFrumos cînd era singur cu Ileana Cosînzeana? O trăgea de cozi? Nu.. Capul Monicăi se îndoi pe spate. pachete de şocolată "Velma Suchard". dar îi bătea inima atît de tare că nu putu răspunde lui Făt-Frumos. Nu mă mai joc cu tine de-a Făt-Frumos. Cum? Nu se temea Făt-Frumos de zmei şi de balauri şi-are să-i fie frică de o Ileană Cosînzeană? Deschise ochii. fireşte.

Anica: tu curăţă pe jos. cum se lăsa şi pe ferestruicile căsuţei lui moş Gheorghe. Vorbiţi cu Dumnezeu. Şi nici unul din drumeţi nu auzise inimile celor trei copii cîntînd prin veacuri la urechea lor. prin poveste. Dar glasul lui Dumnezeu nu semăna cu nici un glas ştiut de ei şi totuşi parcă le era prieten.― Doamne. viorie. cu chip şi strai de cerşetor. Că loc. învăluindu-le cărunt. că-l trag eu. În vatră. îşi aduceau aminte de moş Gheorghe şi-i zîmbeau fără să-l vadă. şi cuviinţa lui semănau atît de mult cu glasul şi felul de-a vorbi al povestitorului. încît copiii. şi haini. şi nepăsători. Da mîncare n-am de unde să vă dau. este. Moş Gheorghe deschise uşa. oprindu-şi-o apoi asupra cufărului gata de plecare: era greu cum uneori o inimă e grea. Cînd vorbea Sfîntul Petru lui Dumnezeu." Şi basmul trecuse înainte. din mijlocul odăii spre părete. moş Gheorghe se ridica în picioare. slavă Domnului.. Şi glasul lui Sfîntul Petru. Le istorisea moş Gheorghe o poveste de pe vremea cînd Dumnezeu umbla printre oameni. întrebă Profira intrînd cu lampa aprinsă. coniţă! Mata?! Lasă. însoţit de Sfintul Petru. Răsunaseră în urechile copiilor glasurile a tot felul de oameni: şi buni. Dumnezeu şi Sfîntul Petru intrară în căsuţa primitoare. unde să-i fac patul lui conaşu Dănuţ? ― Cum unde? Aici. unde trei copii scînceau de . grămădiţi pe laviţă. că-s vădană nevoiaşă cu trei copii. şi milostivi. cu spatele la vatră şi faţa la copii. cenuşa brumase mormanele de jar. Pe toţi îi întîlnise Dumnezeu pe căile basmului.. Doamna Deleanu mai aruncă o privire prin odaie. albastră. ieşi afară. Doamna Deleanu împingea cufărul. Dumnezeu cerea adăpost şi hrană la uşa unei căsuţe dărăpănate. Ce-i. Cu vîntul sineliu al nopţii. Moş Gheorghe şedea pe un scăunel. cu toţi vorbise ― şi trecuse mai departe. şi trei capete. însă şoaptă: atît de tainică încît trei rînduri de urechi se plecau s-o asculte.. Tustrei îl ascultau cuminţi şi reculeşi. ― Coniţă. Anica şi Profira se priviră lung. oameni buni. Vorbiţi cu Dumnezeu. .. roşeaţa. plecîndu-şi capul alb în semn de smerenie şi adîncă supunere. minunat ca umbra Dumnezeului cerşetor pe albe drumuri de ţară. ― Intraţi. ca trei mici clopote de argint: "Vorbiţi cu Dumnezeu. Ocolind lumina lămpii. Îl auzeau mai mult decît îi vedeau. cum de nu. musafir? ― Da n-are saltea! ― Ţţ! Ia de la alt pat. ― Lasă. apoi vînătă ca prunele ― şi ferestruicele odăii erau mici. lămurită.Se lăsa noaptea în poveste. fiindcă lumina scăzuse. Vorbea Dumnezeu o dulce moldovenească de ţară. în şoaptă.

Tare-s gospodari copiii moşului. Alte rîsete aclamară şoaptele lămuritoare. Dumnezeu făcuse minunea. De mult n-ai mai venit pe la moşu! întîmpină moş Gheorghe pe doamna Deleanu care intră cu trei paltonaşe pe braţ. mamă. ― Ce spui tu acolo? Copiii se priviră între ei. moş Gheorghe! zîmbi doamna Deleanu arătîndu-i ciorapii copiilor. abătîndu-i ca un uragan.. cuconiţă. unde eşti? ţipă tare Olguţa. că are cine să vie! Da unde-s? Moş Gheorghe aruncă o privire prin odăiţă. ― O fost ei trei iezi cucuieţi. ochii copiilor aşteptau.. ― Moş Gheorghe . abia stăpîninduşi rîsul.. naşul! ― Ce-aveţi cu naşul? Ce-i cu naşul? se miră doamna Deleanu. Dilataţi şi candizi. Dibuind cu mîna prin umbră. moş Gheorghe! ― Sărut mîna. Au ei cui sămăna! Alte hohote de rîs izbucniră. le şopti Olguţa sărind de pe laviţă.Şi cînd dă biata femeie să ridice sărăcia de turtă de pe foc.. Olguţa-şi trecu mînile peste ochi. răsună un glas la uşa tindei. curmînd o lungă tăcere.. ca soarele. ― Moş Gheorghe. cuconiţă! îşi muşcă musteaţa moşneagul. duduiţa moşului. ― Să-ţi fie de bine. umbrele a trei urşi ieşind din bîrlog de-a buşilea. albastre.O pîne cît un soare. O străfulgerase teama că moş Gheorghe-i Dumnezeu şi că l-a pierdut. Pe zidul alb se perindară. rîsul din nou clocoti. ― Naşul.. care pe jos. Tăcere şi întuneric.flămînzi ce erau. Şi din ochii lor măriţi. ― Lasă. naşule! izbuti Olguţa să îngîne printre gemete de rîs.. Femeia cocea la foc o turtă de cenuşă ca să leamăgească foamea.. doamna Deleanu descoperi izvorul: trei capete înghesuite subt masa cu bucoavne. ― . ― . care pe laviţă. ― Aici-s. ― Asta-i mama. ― De ce rîdeţi? îi cercetă doamna Deleanu alergînd cu privirea de la unul la altul. Între timp moş Gheorghe aprinse lampa. Ascundeţi-vă repede! Aici-aici! Gata.. da se vede că i-o mîncat lupul! Amintindu-şi cum aflase lupul din poveste pe cei trei iezi ― şi mai cu seamă pe unul dintre ei ― Dănuţ bufni în rîs. cu ochii uzi de lacrimi şi mînile pe stomah. ― Ce-au păţit.. Săracul de lîngă vatră era chiar Dumnezeu. . ― Daa! se minună moş Gheorghe. ce să vadă?.. moş Gheorghe? ― Copii.. ― De-acum nu mai ai nevoie să mături.

Monica şi Dănuţ plîngeau de-a binelea. Ei. sajungi să faci fericirea stăpînilor mei. moş Gheorghe trecu în tindă tîrînd tusa după el. Lampa fila de mult. zguduit de rîs. Ţi l-am dat ţie. dincolo de lumina lămpii. arătînd cu nădejde şi neîncredere geamandanul de marochin albastru. moş Gheorghe. moş Gheorghe răsări din nou în lumină. ― Şi un geamandan! tresări Dănuţ. aşezat pe dormeză. moş Gheorghe stînse flacăra şi se aşeză din nou pe marginea laviţei. ai să faci bine şai să stai în casă şi mîne. privind în pămînt. împleticindu-se puţin.. legănînduse ca o bocitoare.. ― Cu lupul? ― Ţi-o spus-o el moşu şi matale. ― Fiindcă ai două cufere şi un geamandan. involuntar. Dănuţ se aplecă şi sărută mîna care-i întindea iconiţa. Aplecîndu-se mai adînc decît Dănuţ. se înălţă. Dînd din cap. Două groase şi cenuşii: una subţire. Tusa îi înecă vorba începută. hai să plecăm. ― Să te aibă Dumnezeu în paza lui. da erai mititică pe-atunci. Vorbea răguşit. ― Ei. şi poimîne. Apoi şi el.. O clipă. sărutînd mînuţa copilului stăpînilor săi. ― Care. aşezat pe marginea laviţei. copii.. ca un ciudat zvon de jale. moş Gheorghe-i răscumpără greşala. Auzi. şi mata. .. pînă cînd ţi-oi spune eu. O suliţă neagră se desprinse din flacăra lămpii şi. Cu mînile pe piept. rîsetele şi cu tusa răsunară împreună.. Doamna Deleanu zîmbi. Intrase parcă ceva străin în căsuţa lui moş Gheorghe. Pe obrajii copiilor. dreaptă.. Şi Monica uitase. Pleca Dănuţ. nichelată. de ce-s trei chei? întrebă Dănuţ intrînd în ietac după doamna Deleanu.. parcă. Fără să-şi dea bine seama.Într-un tîrziu. Sticla era neagră. Apoi rîsetele se sfiiră şi conteniră brusc. înălţă capul... Dănuţ. Trei cheiţe zăngăneau captive în inelul cheilor celor două cufere ale lui Dănuţ.. lunecînd de-a lungul altor obraji. ― Povestea cu lupul şi cu cei trei iezi. Să creşti mare şi voinic. După un timp. Spune-ţi bună-sara lui moş Gheorghe ― şi tu. Moş Gheorghe desprinse o iconiţă îmbrăcată în argint ― cea mai scumpă din cîte avea ― o sărută şi o întinse lui Dănuţ. . în tindă. prin umbra neagră. veghind tăcerea şi aşteptarea. ― Sigur. ― Mamă.pipăindu-şi nasul... ultimele lacrimi ale rîsului se întristară. Şi toţi aşteptau cu strîngere de inimă sfîrşitul unei lupte. moş Gheorghe. ia-ţi rămas-bun. mamă? întrebă el. aruncînd o privire prin încăpere: mirosea a funingine. moş Gheorghe? Dănuţ oftă încet: uitase că pleacă. curînd va pleca şi Olguţa.. Olguţa se văita.. Dănuţ. cuconiţă ! ridică din umeri moş Gheorghe..

Da nu mai miroasă aşa frumos! ― Spui minciuni! Ai tu gutunar. semeni cu motanii! Mai fă o dată. ― Mama mi-a dat-o! se apără Olguţa rîzînd.. mozolind bucata de şocolată. o sticluţă elegantă. Dar Olguţa avea ochi de vameş socialist.Subt ochii nedumeriţi ai doamnei Deleanu. a focului din sobă şi a darurilor. . Olguţa! se schimonosi domnul Deleanu. întovărăşit de Olguţa şi Monica. zăngănindu-le înnăduşit: căpătase ticul tuturor acelora care poartă în buzunare chei sau bani de metal.. ― Da acolo ce-i? Şi fără să aştepte răspunsul. Olguţa primi un pachet de şocolată şi făgăduinţa unui cuţitaş la fel cu acel din plumieră lui Dănuţ. Olguţa ar fi spus că-i persecutată ― necuviinţă pentru care doamna Deleanu ar fi trebuit s-o pedepsească ― sau ar fi gîndit numai că-i persecutată ― cum ar fi gîndit poate şi Monica despre Olguţa ― gînduri pe care doamna Deleanu le socotea mai primejdioase decît obrăzniciile. respirînd cu nesaţ declamator marochinul. Dănuţ o rupse la fugă afară.. Dănuţ se plimba prin ietac. Monica. La masă! Din pricina însufleţirii copiilor.. smuncind uşa. încît închiderea lui avu drept urmare deschiderea şifonierei.. staţi ! Vă arăt eu singură. ― Nu-l deschide. deschizîndu-l. Şi cu resemnarea zîmbitoare a unui artist silit să biseze desfăcu geamandanul. ― Ai-ia-ia! Otravă mi-ai dat.. scoase la iveală o plumieră de lac japonez. Frămînta cheiţele din buzunar. oftă doamna Deleanu văzînd invazia. Olguţa! se supără Dănuţ pescuind şi el o pungă de piele plină de reliefuri. aruncînd priviri posesive geamandanului înfăşurat în învelitoarea de pînză.. ― Hei! Da pe mine m-aţi uitat!.. Geamandanul de marochin ― el singur dar ― cuprindea atîtea alte daruri.. ― Şi eu să nu văd ce-i înăuntru? se îmbufnă Olguţa. Nu stăm la masă? întrebă domnul Deleanu din pragul uşii. cu vîrful degetelor. se indignă Dănuţ. ― Ia lăsaţi şocolata.. Dănuţ.. ― Mamă. Aşa vă stricaţi pofta de mîncare. Ai să-l desfaci la Bucureşti. Olguţa nu mă crede! Uite: geamandanul care miroasă frumos. şi se întoarse. ― Nu-i nimic de văzut! ridică din umeri doamna Deleanu. cînd faci aşa. scuturîndu-şi scrumul ţigării pe covor. Iacătă: batiste.. ― Nu pune mîna. Papa. ― Ai văzut? ― Mda!. Dacă ţi-am spus! ― Sigur că nu te cred! Mai întîi vreau să văd. o cămeşe de noapte. plină cu eau de cédrat. gesticulînd. ― Staţi. Altminteri.

Aşteptai parcă să răsune la ferestre glasuri subţiri... Dar după ce ieşiră toţi.. Şi-n loc să se dezbrace ea. Monica abia gustase din cataif. privind în jos: ― Tante Alice. ― Mamă.. Aprinse lumînarea. ― Nu ţi-i bine. luă de deasupra un pacheţel învălit în hîrtie de mătasă. Monica lucrase rochiţa de matasă albă ― din pacheţelul ascuns deasupra şifonierei ― pe care trebuia s-o îmbrace păpuşa în locul rochiţei negre purtate necontenit de la moartea bunicii.. de loc. părea un ajun de Crăciun. se jură Dănuţ în gînd. ― De ce? se opri Dănuţ din drum. îi sărută mîna şi vorbi încet. Monica are să doarmă atunci. pentru Dănuţ. ferindu-şi obrazul de buzele Monicăi. ― Să nu fi răcit cumva!. Monica se apropie de doamna Deleanu. "Nu mai mănînc niciodată cataif". Monica încuie uşile. toţi erau gravi şi taciturni în jurul mesei.. deocamdată. Îi puse mai întîi şosetele şi papucii albi. puneţi-vă paltonaşele şi plimbaţi-vă peafară. după ce adormea Olguţa. lăsînd obrazul Monicăi să plece nesărutat şi roşu subt ochii lui blazaţi.. cîntînd vechea vestire: Stea-ua sus ră-sa-a-re. ia-ţi rămas bun de la Monica. dă-mi voie. Şi se ţinu de cuvînt. cînd întîlneau faldul de frişcă revărsat pe vrejii rumeori ai cataifului. pînă în ajunul plecării lui Dănuţ. Bine. Aşeză scăunelul la loc. înălţîndu-se în vîrfuri. Da mă doare capul. luaţi din picioruşele dăruite de doamna Deleanu. Nici Profira. degetele Monicăi tremurară mai tare. Din voluptăţile prelungite răsare melancolia ca un înger păzitor. Dănuţ. luînd şi lampa. pot să mă scol? întrebă Dănuţ ocolind privirea cataifului şi a Olguţei. Trase un scaun lîngă şifonieră şi. începu să-şi dezbrace păpuşa: Monica cea mică. Afară de domnul Deleanu.ajunul plecării lui Dănuţ. la geamurile palide-n lumina lunii răsunară trilurile greierilor toamnei. De astă dată răsărise din frişca bezelelor ― pentru Olguţa ― şi din a cataifului. Cînd veni rîndul rochiţei. sărutaţi-vă. ca ai cînilor flămînzi... bolnav de rău de mare. Dacă-i venea rău? Dacă-i era prea scurtă? .. a căror suflare îi adusese încă o dată aminte de nesuferita dulceaţă a cataifului. Monica? ― Ba da. deveneau umani. ― Da. te rog. culcă-te. doamna Deleanu. Hai... În schimb. Două nopţi de-a rîndul. ochii ei. Dănuţ. obrazul. ― Fiindcă tu pleci dis-de-dimineaţă. Sculaţi-vă cu toţii.. Ca o tai-nă ma-a-a-a-re. copii! Monica întinse buzele.. să mă culc. amar.

. şi Dănuţ ― pieptul Monicăi se zbătea ca după fugă ― şi Dănuţ se va îndrăgosti de păpuşa ei. explorînd buzunarele paltonaşelor. "Monica. ghetele prăfuite. Scuturîndu-şi cozile începu să se dezbrace repede. Păpuşa-i semăna. Înseninată.. Linia dealurilor hotărnicea noaptea cu plutitoare ondulări ca o cădere de voaluri lente de pe goliciunea lunară. o gropiţă în mijlocul bărbiei. la fotograf. Olguţa şi Dănuţ mergeau alături prin ogradă. Doamne. ce frumoasă-i!" Dolofană.. Aerul intra rece şi ascuţit pe nări. răstignind-o pe trupul ei. păpuşa părea o miniatură de ţărăncuţă în rochie de mireasă. Îşi puse cămeşa de noapte. şi scrisoare: o scrisoare din acele mici. Doamne să-i stea bine!" Îi încheie ultimul nasture de la spate şi o aşeză pe măsuţa de noapte în lumina lumînării.. să-i stea bine! Dă. Păpuşa avea rochiţă albă. Opt vechi cuvinte pe o hîrtiuţă: opt ceruri tropicale imens înstelate. respirînd adînc. îşi despleti părul. tu ştii de ce se săruta Făt-Frumos cu Ileana Cosînzeana?" Fiindcă Ileana Cosînzeana era frumoasă.. Tăceau. Avea şi ea bucle blonde. Dănuţ descoperise un bilet de intrare la patinaj şi două bomboane acre încrustate în fundul căptuşelii sparte. frumoasă cum era păpuşa gătită cu rochiţa albă. şi se roşi. Încet. luă lumînarea de pe măsuţa de noapte. Avea ochii negri. Capul nu şi-l privise. gene compacte... Monica zîmbi. Olguţa frămînta un ghemotoc de hîrtie de cositor care învelise odinioară nişte castane zăhărite. Obrajii Monicăi ardeau... prea rumenă şi ţapănă de stîngăcie. ― Da eşti aşa de frumos îmbrăcată! o consolă Monica. pe cînd ea.. plecă ochii în jos. Şi mai-mai că-i venea să plîngă în faţa păpuşei fiindcă prea era frumoasă. înroşindu-le. Şi Dănuţ. Rochiţa albă a păpuşei avea o singură taină. în care mai găseau resturi din iarna trecută. scrise pe hîrtiuţa liniată: "Monica îl iubeşte pe Dănuţ din toată inima". Sufletul Monicăi era la fel cu rochiţa păpuşei. Suflările abureau. Păpuşa avea bucle blonde. Se uită în oglindă. dar scurte. Prea era frumoasă păpuşa. Inima-i bătea repede. Două umbre trecură pe la poartă ― ireal de albastre în argintul . în goană... "Vai.."Dă. Săraca păpuşă! Ea nu putea face din părul ei hăţuri lui Dănuţ. cît o foiţă de ţigară. Văzîndu-şi rochiţa întunecată.. colorată. luă păpuşa de cîte-o mînă şi. Monica avea cămeşa albă. Paltoanele miroseau a naftalină. şi cerneală.. Subt paşii lor pămîntul suna tomnatec. cu un trifoi pe plic. cu o pasionată caligrafie. candidă: un buzunărel pentru scrisoarea de dragoste. se privi din nou în oglindă. Totul era pregătit de cu ziuă: şi condei cu peniţă nouă.. aşezînd-o pe masa de scris.

Dănuţ căzu în mîni. răspunse Dănuţ sincer din cauza repezelii. ― Şi dacă-ţi dă cu piciorul? ― Fug. Olguţa îl privi cu solicitudine compătimitoare. ― Vrei să ne batem? întrebă el împăciuitor. ― Vezi?! ― Adică nu! reveni Dănuţ furios.profund. pălmuind pămîntul. ţintind obrajii Olguţei. ― Hm! Totuşi. hămăind. cu braţele desfăcute. ― Şi dacă-ţi trage încă unul? ― Îi mai trag şi eu. Olguţa se plecă să-l ridice. ― Ei! ― Ei. ce faci? ― Îi trag şi eu. oprindu-se brusc. . ― Dă-mi pace! Îndepărtîndu-se cîţiva paşi. Dănuţ luă o piatră cu degetele tremurătoare de mînie ― o aruncă în Olguţa şi fugi în goana mare spre scări. Cînii se repeziră. ― Şi dacă-ţi dau o palmă nu te superi? ― Nu. Cînd braţul lui Dănuţ porni. atunci dă-mi o palmă. Dănuţ o măsură. Buftea! Dănuţ n-o mai auzea. ― Asta-i porcărie! Rîzînd. ― Şi dacă te-apucă de mîni? ― Mă smuncesc. Dănuţ îşi pregăti mîna pentru o palmă sinceră. ― Dacă-ţi trage cineva o palmă. afirmă Olguţa cu tărie. Laşule . o sudalmă naţională autentifică decorul. ei! încearcă. ― Nu. piciorul Olguţei îi pusese piedica. Intonată cu glas de bas răguşit. Vreau să-ţi arăt. ― Nu m-ai lovit! ţipă Olguţa după el. ― Cum nu ştiu? ― Nu ştii. Intrase în ietacul doamnei Deleanu. ― Ai să mă-nveţi tu?! ― Sigur. ― Ai să te superi! ― N-am să am de ce! zîmbi Olguţa. Lasă-mă-n pace! Ştiu eu ce să fac! ― Bine. fiindcă nu poţi! ― Zău?! ― Încearcă. ― Şi dacă-ţi trage un pumn? ― Trag şi eu. ― Tu nu ştii să te baţi! ridică din umeri Olguţa. inima lui Dănuţ ― de altă părere decît buzele ― bătu mai tare.

. Doamna Deleanu. Polissoir-ul aluneca pe-a zecea. Plec cu tata. uitase. şi mai ales al pieliţelor. dacă ţii tu mult. Pe măsură ce unghia se rumenea. Monica se prefăcuse numai că doarme: genele-i tremuraseră. Monica era culcată. uitase să îşi spună rugăciunea.Şchiopătînd. Ea singură hotărîse ca Dănuţ să plece dimineaţa la Iaşi. Olguţa porni spre casă.. Uitase că s-a isprăvit vacanţa. şi de acolo. cu sacrificiul unei zile petrecute acasă. scăldate-n aur. ridică ochii. dacă eşti prietena mea ― sprîncenele Olguţei se îmbinară ― să nu mai vorbeşti cu Buftea ― explodară buzele ei ― niciodată! Auzi. pentru vizite? ― Nu. Dar doamna Deleanu zăbovea. Mai ţine-l acasă o zi şi sară mi-l aduci la gară. cînd somnul e mai dulce va pleca de acasă pentru tare multă vreme. Dar aşa! ― Dănuţ. că mîne dis-de-dimineaţă. Nouă unghii deveniseră ovale şi roze. vorbi Dănuţ pe nerăsuflate. spre Bucureşti. Lumînarea stinsă fumega înecăcios. Stai cu mama toată ziua. nu-i păcat să-şi piardă o ultimă zi.. ar fi fost mai uşor parcă să-l îndemne să-şi îndeplinească datoriile. fusese totdeauna o caznă umilitoare pentru Dănuţ. Alice. că va fi intern la Bucureşti... Da. O zi mai mult sau mai puţin. Monica? Nu vreau eu să mai vorbeşti cu Buftea. Totul era abstract: numai răzbunarea Olguţei era concretă fără să i se arate. Vrei Dănuţ? ― Nu. ca cineva care-ţi stă la spate şi se face nevăzut numai cînd întorci capul. binecuvîntată. şi le închise la loc: "Aşa-s bărbaţii!" . fără să-şi privească piciorul îndurerat. împreună cu domnul Deleanu. ― Are să-ţi pară rău. ― Ce? Nu v-aţi culcat? se miră domnul Deleanu intrînd în ietac. Subt oghial. Piatra o lovise drept în fluierul piciorului. deschise buzele. E datoria lui să-şi ia rămas bun de la rude. Ştiţi că-s unsprezece? Acuşi trebuie să ne sculăm. Tăiatul unghiilor de către doamna Deleanu. fiindcă în sufletul ei. murmurau coruri de înviere: "Monica îl iubeşte pe Dănuţ din toată inima". Olguţa se dezbrăcă pe tăcute. Să nu mai vorbească cu Dănuţ?. Dănuţ vedea stingîndu-i-se steaua polară. dacă vrei.. Înainte de-a stinge lumînarea se uită lung spre uşa lui Dănuţ. ― Monica. Olguţa îşi masa piciorul. dacă trenul de sară cu care Dănuţ avea să plece la Bucureşti nu s-ar fi oprit la gara Medelenilor. cu degetul lui Dănuţ într-o mină şi polissoir-ul în cealaltă. ― Bine. nu mai pleci mîne dimineaţă. Hai la culcare. de data aceasta.. în seara aceleeaşi zile. şi sara mergem la gară să-l aşteptăm pe tata. petrecută acasă. Dănuţ ar fi vrut să aibă o sută. Te-ai molipsit şi tu de la Grigore ! Acum îi părea rău.. Ca niciodată.

în care aştepta dragostea Monicăi. Mai rămînea numai uşa dinspre odaia ei. nici în dulap. Nouă nu ne e somn. congediindu-şi paznicul inutil.. şopti ea închizînd uşa la loc. eu n-am avut niciodată cheia la mine începu Dănuţ cu ton plîngător. blonde. cămeşa de noapte pe pat. ― Ce cheie.. punîndu-i mîna pe umăr. păpuşa. ― Aha! Îţi baţi joc de mine! ridică el pumnul spre uşa închisă. buclele blonde. .. din plumieră. De ce stă cheia la Olguţa? Eu îs mai mare. Dănuţ îşi căutase papucii subt pat. Apoi se aşeză pe marginea patului. 1". N-are decît să se bată dacă î-i poftă! Da să nu-l insulte. ― Da ce vrei să faci cu ea? ― Să-nchid uşa. bine învelit în oghial. proaspătă şi delicată ca întîia cireaşă de mai. în blondul flăcărilor sobei. Buclele împachetate într-un jurnal mai pîlpîiră o dată. ― Tu plîngi? îl întrebă Olguţa. Lasă eă-ţi arăt eu! Rîzi tu. Subt pat. ― Tare mai eşti copil.. cămeşa de noapte în dulap. ― Aa! În locul şoarecelui de care se temuse.― Haidem. Dănuţ. cu păpuşa între genunchi. merg la . ― Mamă. ― Lasă. Dănuţ nu spune nimic. Sări din pat: i se păruse că mişcă.. dormea complect transfigurată de tunsoare şi de barbişonul şi musteţile "Hardtmuth no. da nu-şi aduce aminte ce! Şi plimbarea prin ogradă reîncepe: de data aceasta însă. Dănuţ ar vrea să-i spuie ceva. cuţitaşul cu limbi tăioase. Olguţa îl ajunge din urmă şi-l loveşte în spate cu pumnul şi piciorul. Şi-ncet cu-ncetul. Olguţa nu era nici subt pat. Dănuţ! Hai să ne împăcăm. nu ne culcăm? respiră el.Dănuţ plînge. ― Mamă. ― De ce nu mi-ai spus? ― Am uitat. descoperi păpuşa îmbrăcată în rochie de mireasă. I-o întinse rîzînd. subt oghial.. Dănuţ încuie uşa. învîrtind cheia de două ori. Dănuţ. rîzi. mamă.. Întinzîndu-se în pat. de curînd parfumate cu eau de cédrat începură să cadă pe cămeşa lui Dănuţ. Dănuţ ! îl dezmierdă doamna Deleanu. Se sărută amîndoi. Dănuţ? ― Cheia de la odaia mea. Papucii erau pe covoraşul din faţa patului. tunse sarcastic. Ştie bine că merită să fie lovit. Din geamandanul de marochin.. Dănuţ simţi ceva tare alături de el. Păpuşa năpîrlise de-a binelea. Dănuţ luă plumiera. pacific. Aprinse lumînarea. Uite cheia. Are să vadă Olguţa! Să-i pună o păpuşă în pat! Da ce-i el? Fată?. din căldura patului zîmbi flăcărilor şi uşii închise de două ori cu cheia.

Noaptea e grozavă. . . Herr Direktor se uită la ei. Vra să zică Monica a rămas păpuşa. îi trece mîna peste faţă şi-n locul chipului cu musteţi şi barbişon.. Iacă şi mama! Şi ea se uită la ei. tata şi cu mama bat în uşă din răsputeri. îi preface pe toţi trei în sfinţişori zugrăviţi şi aşază iconiţa la loc. Ciudat! Căsuţa lui moş Gheorghe luceşte în noaptea neagră ca o lună. Uşa se deschide de la sine.. şi-i pare foarte rău că trebuie să-i ascundă ceva. Lui Dănuţ îi sare inima. fiindcă moş Gheorghe e chiar Dumnezeu. Au ajuns. Dumnezeu vîră mîna în sobă. Dumnezeu ia o iconiţă din cui. Dumnezeu ia păpuşa pe genunchi. Dumnezeu. Îi sărută mîna. Fără să-i pese de cei care bat. Dumnezeu dăruieşte păpuşa lui Dănuţ şi zmeul Olguţei. Bat la uşă. Îi caută de-acasă. Dănuţ face cu ochiul sfintelor de pe iconiţă. ia un pumn de flăcări şi-l răstoarnă pe capul tuns al Monicăi. Olguţa şi Dănuţ cad în genunchi. S-aud bătăi în uşă. vede icoana. cu sfoara tăiată de Olguţa. Oare a ars Monica?. Dacă nu-şi aduce aminte ce! ― De ce să pleci tu la Bucureşti? Asta-i persecuţie! ― Dacă vrea mama! oftează Dănuţ din greu.. Dănuţ zîmbeşte iertător. ca doi fraţi model. înaintea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu zîmbeşte. Dănuţ se cutremură. Numai că n-are păr.. Herr Direktor. L-au păcălit pe Herr Direktor. dar Dănuţ nu se teme fiindcă Olguţa e lîngă el. Dumnezeu îi primeşte în casă. cam lung.. pe scăunaş. Răsare un alt înger cu păpuşa Olguţei în mîni. Olguţa spune că Dănuţ e persecutat. răsare un înger cu zmeul lui Dănuţ în mînă. Olguţa se încruntă. E chiar zmeul cel mare de la începutul vacanţei. Sfinţii îşi trag coate şi se încruntă aşa de sever..braţ amîndoi. Nu.Amîndoi fug de-acasă la moş Gheorghe... Dănuţ tremură. şi-şi face cruce. zîmbeşte Monica.. şi-n tindă răsare moş Gheorghe. Olguţa şi Dănuţ stau pe laviţă. că Herr Direktor mai face o cruce. Sfintele se prăpădesc de rîs. ― Da nu vreau eu. I-au crescut cozile la loc. Sfinţii clipesc. Dănuţ închide ochii. Deacuma poate să-i caute! Herr Direktor îşi pune monoclul şi se uită prin odaie. Dănuţ vede că Olguţa-i aliata lui. Ce-i de făcut? Casa e înconjurată. că vor să-l trimeată intern la Bucureşti şi că de asta au fugit de-acasă. Deodată. Dumnezeu se uită la Dănuţ..

aceeaşi pace. Şi lui Dănuţ îi părea rău. obrajii păpuşei îşi recăpătară tenul feminin. Deşi s-apropia dimineaţa. privind-o. de cînd era tunsă. Păpuşa cu rochiţa de mătasă albă. Numai lipsa buclelor mai amintea urgia care se abătuse asupra ei. De acuma şi pe ea o aştepta colbul. erau încă buimăcite de somnul neisprăvit. cam palid în hainele de catifea albastră. Dănuţ îi făcu loc în lada cu cărţi. singură între atîtea cărţi. Dănuţ. şi îi bătuse inima ciudat. alături de Robinson Crusoe. şopti doamna Deleanu. a copilului cu bucle castanii.. cu guler tare.. la lumina slabă a lumînării. Dănuţ ştergea cu radierul musteţile şi barba păpuşii . dezmierdînd pe frunte cea din urmă deşteptare în casa părintească. urmate de Ion şi de Pricop. Cuprinzînd-o c-o mînă de mijloc. Subt hărnicia radierului. buzele-şi pierdură aroganţa zîmbetului muşchetăresc. Nimeni nu-l goni. nu mai semăna cu păpuşa din vis. în tăcerea de şoapte. fiindcă-i era ruşine de Olguţa. Curentul făcu să tresară şi să tremure flacăra lămpilor. aceiaşi sîmburi de piersică uscaţi şi prăfuiţi. s-apleacă asupra ei ― Dănuţ simte lămurit parfumul mamei ― şi sărută pe frunte tocmai pe Dănuţ. casa părea deşteptată în negru miez de noapte. se uita distrat în jurul lui. Cufărul cu aşternutul fu scos afară. Oftînd.Mama ia icoana. umbrele oamenilor care duceau cufărul erau lugubre. şi-n visul nopţii păpuşa se oglindi.Nimic nu se schimbase în pod de cînd se despărţise de Robinson Crusoe. celălalt argat de la grajd. Femeile intrară în antret cu lămpile aprinse. scoală-te. În podul cu vechituri. Acelaşi miros. avea cocheta dezolare a unei domniţe în bejenie. Ali intră în casă pe uşa deschisă. dar nimeni nu ştiuse. Dănuţ. păpuşa din mînă. Anica şi Profira. vărsase din greşeală prea multă apă de dinţi în paharul cu apă: îl usturau gingiile. rabattu şi elegantă lavalieră. dădu din cap Dănuţ. În sufletul lui Dănuţ era visul nopţii. Noaptea păpuşii începu o dată cu cîntecul cucoşilor ― şi insomnia ― fiindcă Dănuţ uitase să închidă ochii de sticlă în care aflase melancolic de ce se săruta Făt-Frumos cu Ileana Cosînzeana cînd erau . fiindcă abia acum îşi aducea aminte că în vis Dumnezeu îi dăduse lui păpuşa care semăna cu Monica. Oamenii ridicară cufărul din odaia lui Dănuţ. primejduind somnul fetiţelor. Dănuţ închise capacul. Dănuţ o îndepărtă puţin. Bărbia-şi arătă din nou gropiţa. cizmele lui Ion şi ale lui Pricop bocăneau aspru pe podele. ― Hai. Cu toate semnele şi poruncile date în şoaptă de doamna Deleanu. Păpuşa din vis semăna cu Monica ― era chiar Monica. cu un aer nemulţumit. "Păcat c-am tuns-o". cu capetele înfăşurate în tulpane negre. curmată doar de bocănitul cizmelor. Mesteca mereu. îmbrăcate gros. regăsindu-l pe acel suav. ca o bătrîneţă între străini.

Ali se luase după trăsură. ― Opreşte. turnă în paharul lui Dănuţ cam mult. în familie. Copitele cailor dansau pe loc. Bucureştiul. Doamna Deleanu se sculă de la masă şi începu să privească afară. samovarul de aramă sclipea şi fumega obez. parcă ne-a fost vorba să stai în casă? ― Da. aşa cum torni din sticlă. ― Bună dimineaţa şi sărut mîna! ― Ei. La intrarea în sat. zarea răsăritului tumultoasă de aur roşu. aceste două cuvinte îl înfricoşau. profirii ca sănătatea tinereţii. abia scoase din rolă: bucătăreasa se sculase înaintea tuturora. ţinîndu-şi mînile pe gură.. se rugă el dezmierdînd mîna doamnei Deleanu. Dănuţ se ridică în picioare. Doamna Deleanu desena cu degetul pe faţa de masă capul lui Dănuţ.. Doamna Deleanu zîmbi pentru el. Trapul cailor răsuna din nou.. Dănuţ îşi trăgea mănuşile de piele.. comic deformaţi de rasa mongolică parcă. Dănuţ ronţăia îngîndurat cornuleţele presărate cu chimion. La loc de cinste în capul mesei. Dănuţ se aşeză la mijloc între domnul şi doamna Deleanu. Anica şi Profira păiuriră pledul de o parte şi de alta. moş Gheorghe! Ce bine-mi pare!! se lumină Dănuţ văzîndu-l pe capră.. După o lungă. cerul vînăt.singuri. bucurară ferestrele. Satul rămase . zorii. Era bine dispus. uite. cînd la spate cîntă lăutarii. Apucînd maşinal sticla cu rom. masa şi cei trei comeseni. grămădindu-se pe pled la picioarele lui Dănuţ. ce Dumnezeu! Băiat mare! Departe de-al măguli. duduie! D-apoi cu sumanul ista sau în casă nu-i totuna? Toţi servitorii ieşiră pe scări. Palid. samovarul bufnea şi şuiera ca o ironică locomotivă. Treptat. moş Gheorghe! Ali se urcă în trăsură. controlîndu-şi uneori nodul cravatei. ― Nu-nu-nu! Asta nu! ― Lasă-l. Aşteptînd să i se răcorească ceaiul. ― Mamă.Dănuţ făcu un semn cu mîna spre casă şi servitori. ― Moş Gheorghe! îl dojeni doamna Deleanu cu degetul ridicat. necurmată şi tihnită vacanţă la ţară.. Cîmpiile erau albe de brumă. Alice! E băiat mare. ocrotit de şuierul biciului. mamă! Hai să-l luăm în trăsură. În şoldurile lui gălbuie se oglindea sofrageria. În ceaiul cu rom căzură lacrimi. şi o clipă numai zări în pragul uşei pe Monica ― visa? ― cu părul desfăcut şi chimonoul prea larg. dulăii ciobăneşti se repeziră crunţi spre el. ― Parcă-i un prinţişor! exclamă tare bucătăreasa. În tăcerea deplină. Domnul Deleanu îşi sorbea ceaiul cu lapte. Caii se smunciseră. ca un tren negru care-l ducea de-acasă între străini.

cucoane Iorgule. Îl lovise peste picioare. îmbrîncind cu piciorul în vagon geamandanele.. Ioane. Unu Ilă Duduilă Eşti coş Toporaş. însuşiri care lipseau cu desăvîrşire domnului Şteflea.Eu stau la Iaşi pînă diseară. ― Dă. Azi îţi fixez termenul de judecată şi văd dosarul.. Dănuţ! îl chemă doamna Deleanu mergînd alături de . ― Dănuţ. lung. Diseară ai să mă aştepţi la trenul de Bucureşti. ― Domnule Şteflea! începu domnul Deleanu categoric.. luînd pe braţe capul îngreuiat al lui Dănuţ. claritate şi preciziune. Vagonul de clasa întîi se opri dincolo de peron.. Şi tu de ce nu bagi de seamă? Dănuţ înghiţi în sec. Cînd mă gîndesc la infecţia din Bucureşti! ― St! Doarme! şopti doamna Deleanu.. pe mine aşa mă taie capul. Într-un capăt al băncii de pe peronul gării. La ferestre clipeau somnoros chipuri palide şi unsuroase. Domnul Şteflea se înclină cu deferentă.în urmă.. Alergară într-un suflet. ridicînd ochii de pe hîrtii Domnul Şteflea îşi şterse fruntea năduşită şi oftă. Mîna lui Dănuţ îi încleştă mîna... Dănuţ şi doamna Deleanu şedeau alături ţinîndu-se de mînă. domnul Deleanu răsfoia grăbit teancul de citaţii. Am să-ţi spun ce trebuie să faci. Da aduc martor tot judeţul! ― Domnul meu! îl întrerupse glacial domnul Deleanu. Cum adică?. copii şi extracte. ― .. murdărind lumina dimineţii. Dănuţ? Îi mai îndreptă odată lavaliera şi bereta. Doi ţărani se sculară. Şi vacanţa. ascultînd explicaţiile domnului Şteflea cu privire la procesul ajuns la Curtea de apel. cînd se întîmpla să-i asculte. Domnul Deleanu cerea de la clienţii săi.. Doamna Deleanu se ridică. ― Bun aer! exclamă domnul Deleanu. Trenul intra în gară. Doamna Deleanu vorbea lui Dănuţ pe şoptite. Dialogurile dintre ei erau o necontenită ciocnire între un expres şi-un tren de marfă. ― Hai. tot-tot-tot ce faci. Aşezat pe marginea celuilalt capăt. îl grăbi domnul Deleanu. Auzi.. ― Să scrii mamei cum ajungi. Pe la moara murgului Trece iată turcului... O sonerie vibră teatral prin pacea cîmpenească a peronului..

. îmbrobonat de lumini rotunde. Tu eşti prietena mea. prea mare salonaşul doamnei Deleanu. aşezat pe strapontinul de lîngă fereastră. nu-l lăsa pe Ali. Monica rămase în picioare între paturi. ― Noapte bună. pentru tăcerea de după masă. din timpul dejunului şi al mesei. Abia avu vreme să-i sărute mîna întinsă. Olguţa închise uşa. mirosind a piele C. ca o indiferenţă. greu s-o cîştigi! . vorbi moş Gheorghe ridicînd de jos batista doamnei Deleanu. ― Pă asta.trenul pornit. ― Ce faci? tresări Olguţa. vorbi Monica zguduită de suspine. prin întuneric. te-am trădat. privind în jos.. ia-l în tră. muind mereu în gură creionul chimic. Olguţa! ― Noapte bună. Prea mare fusese sofrageria pentru tăcerea în trei. Uşa cu panoplia rusojaponeză era dată în lături. simţind o lacrimă pe obraz. nene. Îngrăşat de confort.-istă şi a fum de havană. îngînă Dănuţ. tresărea o sticlă de "Cherry Brandy".. ― Mamă. sau: "Cum? Nu te-ai culcat?" deşi trecuse ora cînd copiii "trebuie să se culce". Monica-şi spuse rugăciunea mai repede ca de obicei. Mirosul de terebentină al podelelor proaspăt ceruite.F-R. ciugulind prin prund. Monica se aşeză îmbrăcată pe marginea patului. Monica! Olguţa suflă în lumînare.. mai avem pe cineva acasă. pe măsuţă. vagonul de dormit gemea şi scîrţîia molatec de-a lungul kilometrilor. Nimeni nu-i mai spunea: "Du-te la culcare. Ţinîndu-şi suflarea se apropie de patul Olguţei.. În urma trenului o cioară coborî între şine. cu mişcări ostenite. În trăsură. Înainte de a se dezbrăca. ştergîndu-şi ochii. Alături. cu noaptea la ferestre. Începu să-şi scoată rochiţa.. Şi eu îl iubesc. Eu îl iubesc pe Dănuţ. ţipă el nemaivăzînd-o. În faţa cabinei. Dănuţ privea afară cu fruntea rezemată de sticla rece. ― Olguţa. cu chipiul pe ceafă şi tunica desfăcută la gît. ― Duduiţă. ― Hai la culcare.10-11 ― domnul Deleanu juca o partidă de écarté cu un confrate bucureştean. Doamna Deleanu nu le mai însoţi în odaie. Se despărţiră în antret. Se făcuse grijitură mare în odaia lui Dănuţ. Dănuţ".. ― Sigur. pătrundea răcoros în odaia fetiţelor. Olguţa şi Monica îi sărutară mîna.. multă vreme. ― Tu nu te culci? o întrebă Olguţa. În cabina mică ― no. îşi făcea socotelile. ― Ba da. Pe fotoliul din fundul coridorului. două pahare cu monograma companiei de "Wagon-Lits" cîntau ciocnindu-se cristalin. conductorul. Olguţa se sui în pat. copii.

Olguţa îl acompania la pian.. grăbit.. care prea tîrziu alerga după tren să restituie cutia cu bomboane. . Domnul Şleflea o luă nedumerit şi rămase cu ea în mînă.. Pierzîndu-l din ochi. ― Papa. din uşa cabinei alăturate.. La tante Sophie. Să fi putut. aplecat pe fereastră. şansoneta adusă de la Bucureşti o dată cu răguşeala. ca şi cum şeful gării i-ar fi fost singura şi ultima bucurie de-a lungul drumului amar. te-aşteaptă clienţi pă la gări? ― Un imbecil care mă pisează! Cu cărţile de joc în mînă. arătîndu-i cu degetul idila de pe coridor. ― Cum te cheamă.. Dănuţ îşi frîngea mînile.. nene.. Domnul Deleanu. Se apropie de Dănuţ cu un pachet de şocolată. am ajuns! se ilumină Dănuţ văzînd la fereastra vagonului oprit figura familiară a domnului Şteflea. . Dănuţ se aşeză din nou pe strapontin şi. cu glas de bariton răguşit. privind-o. Trenul pornise. dramatic.Huruitul roţilor şi vorba muntenească a partenerului domnului Deleanu ţineau tovărăşie gîndurilor lui Dănuţ. Deznădăjduit. (1) ― Ah! Papa! Iar ai greşit! îl dojeni Olguţa zburlindu-i părul cu podul palmei. La tante Melanie Et l'oncle Leon.. privise toată scena. ― Bravo. îşi reluă partida. asupra pupitrului descifra. Dănuţ. puiule? ― Dănuţ! suspină el ridicîndu-se în picioare. ― Ce. NU TRAGI DIN LULEA?" La tante Julie.. aplecat peste umărul Olguţei. Locomotiva ţipă ascuţit. flutură batista îndelung spre şeful gării. dădu cîteva ordine laconice domnului Şteflea şi.. domnul Deleanu ridică geamul din dreptul lui Dănuţ. Domnul Şteflea rămase aiurit la geam. i-ar fi dat domnului Şteflea şi turbinca lui Ivan.Trei gînduri urmăreau prin noapte acelaşi tren căutînd pe-acelaşi călător. Trenul îşi încetini mersul. IV "MOŞ GHEORGHE. Dacă nu ştia ce să-i spuie! Gorniţa de plecare răsună. O doamnă. Dănuţ scoase cutia cu bomboane de mintă şi o întinse pe geam. începu să plîngă. nene! Halal fecior! Îţi seamănă! clipi confratele către domnul Deleanu.

Tante Melanie e o zgripţuroaieă. Începu din nou... tu cînţi: si-sol-mi-do ― în loc să cînţi: si-la-si-do.― Vezi.). săracul de el.Cu ochelari. Asta-i greţos! Vai. ― Ce-ţi spuneam eu! Vrea să divorţeze şi m-a angajat pe mine avocat.. ― Stai. adaugă domnul Deleanu. şuierînd melodia şi bătînd tactul cu piciorul. dînd din cap. ― Ce-i de făcut? ― S-o persecutăm şi noi pe ea.. Şi din nou. 1 Mătuşa Julie. Monica aflase adevărata pricină a contramandării plecării la Iaşi. aurind sclipitor covoare şi oglinzi. / Mătuşa Melanie / Şi unchiul Leon (fr. papa.. tante Melanie e nevasta lui oncle Leon. papa! Are musteţi! ― I-auzi! ― Zău. ― Săraca Olguţa! oftă ea adînc din cap.. Mi-o închipui eu.. papa! Dac-ai şti tu cine-i tante Melanie. ― Vai. dar făgăduise doamnei Deleanu să nu spuie nimic Olguţei. Dimineaţa intra pe ferestre ca un viscol de polen.. ţinînd pe genunchi o carte din "Bibliothèque rose". ― Ei. ― Atunci hai să mai cîntăm odată. Ea îl persecută. Ascultă-mă pe mine. tocmai la l`oncle Leon? ― Mare mister! se încruntă domnul Deleanu. Domnul Deleanu fredona cu buzele închise. ― Nu primi. sculptînd-o cu degetele în aer. ― Hai. are ochelari pe vîrful nasului şi se uită pe deasupra lor. ― . ce urîtă-i!. un neg păros deasupra buzei! Şi-i slabă ca un ţîr. Din întîmplare. Papa. o invocă Olguţa. papa! Mă jur! Cînd mănîncă ouă fierte îi rămîne gălbenuş pe musteţi. papa.. papa. papa. Oncle Leon are dreptate.. .. Ştii. n-ai spune una ca asta! ― Da tu de unde-o cunoşti? ― Aşa!. papa. Eu cred că tante Melanie îmi pune piedică! Olguţa bufni de rîs.. ― Şi ce mai are? ― Aa! Un neg. ― De ce greşeşti tu. / Mătuşa Sophie. iar?! Ce-are să spuie mama? Domnul Deleanu îşi luă o figură de şcolar prins cu lecţia neînvăţată. glasul de soprană şi cel de bariton silabisiră pomelnicul ritmat al tantelor. Monica şedea pe divan lîngă sobă.

... papa. Domnule doctor. ― Păcat de cheltuială! Nu rezistă.. salutîndu-l adînc. ― A venit doctorul? ― Da. doctorul trecu înainte. duduie. zîmbi doctorul ridicînd mîna....Anica. ― Să-l transportăm la Iaşi. Monica intră în salon cu fruntea încreţită şi ochii grei. În cinci minute sîntem cei mai buni amici.. la spital. c-un deget măcar. venit pentru afaceri. domnule doftor? întrebă unul. Anica-şi vîrî numai capul. fetiţa mea îl iubeşte pe moş Gheorghe. vorbi doamna Deleanu trecîndu-şi mîna peste frunte. La tante Melanie Et l'oncle Leon. urmîndu-l c-o privire duşmănoasă pornită din ochii uzi de lacrimi curate. ― Spurcăciune! scuipă printre dinţi Oţăleanca. ― Voyons! N-aveţi nici o închietudine.. trăsura-l aştepta la poartă cu Ion pe capră.. Mă descurc eu (fr. ― Scapă. papa? Hai să te-nvăţ acompaniamentul! ― Vrei să mor? ― Hai. înghiţi Anica ştergîndu-şi ochii cu pestelca. Aş vrea să nu ştie. O lăsăm să creadă că eşti un client al bărbatului meu.. Et l'oncle Leon. N-aveţi nici o grijă. ― Ceva moştenire? glumi doctorul ascuţindu-şi privirea.? ― Dă. Cu prosopul şi sticla în mînă. doamnă.. Olguţa începu să-i călăuzească degetele nedibace printre clapele uniforme. ― . Cere coniţa spirtul din dulap şi un prosop curat. J'en fais mon afjaire (1).). aşteptînd.. ― . 1 Ia te uită!.. La tante Julie. Urmat de Anica. Văzîndu-l pe doctor.. domnul Deleanu se aşeză la pian. Anica o luă la goană pe scări.. papa! ― Cu aşa profesoară ajung departe! ― Ştii ce.. mîne: e o chestie de ore. La tante Sophie.. Uşa salonului se deschise încetişor.. Mult nu mai are. Vrînd-nevrînd. Monica ieşi afară. du-l pe domnul doctor la curte.. ― Bravo... ţăranii aşezaţi pe prispă se ridicară în picioare..... Doamna Deleanu ieşi cu doctorul în tindă. azi. Moş Gheorghe cercă să închege un zîmbet mucalit cu colţul buzei şi ..

aspiră aer pe nas. Ochii moşneagului. ― Cum nu.. ― Les malheurs de Sophie(1). ― Sărut mîna. . mă rog. încet. combativ. Eu propun: Les bonheurs de Sophie(2). ― Vrei ceva. dacă vrei. încheie doctorul. Un oftat greu curmă tăcerea. ― Vous avez la parole. binişor. aruncînd doctorului o privire scîrbită: mîncase toate aperitivele. obraz în obraz cu Monica. privindu-l drept în ochi. ― Frumoasă. zîmbetul răsări trist pe faţa topită în jurul ochilor amari de suferinţă.. prefăcîndu-se că ceteşte.. ― Bine. ― Şi binecrescută. ― Monica.Odăiţa în care Olguţa descoperea fructele din livada Oţălencei.. Doamna Deleanu se aşeză pe marginea laviţei. ― Bună ţuică. di ci m-o mai împuns? ― Fiindcă aşa trebuie. domnule Deleanu. mirosea acum a iod. Olguţa se încruntă. recită repede Monica.. Asta-ţi dă sănătate. începu Olguţa descoperindu-şi fruntea. frămîntîndu-şi degetele subţiate. ― Bucuria părinţilor. Profira ieşi cu tablaua. de cum intra pe uşă. şopti el rar. îi luă doctorul vorba din gură. ― Te doare. ― Şi vra să zică. moş Gheorghe? ― . titlul cărţii. ― Şi cu ce se delectează. Ochii lui moş Gheorghe stăruiră umili subt privirea doamnei Deleanu care.. moş Gheorghe. a eter şi a spirt ars. ― Bună şi bătrîneaţa la ceva! clipi doctorul.coada ochiului. moş Gheorghe. Şi întorcîndu-se către Olguţa: A la vôtre. după aromă.Am să ţi-o aduc mai încolo. ai băgat de seamă? Clientul se rade pe frunte! şopti ea. era o fetiţă ca şi noi.. Spiritual. moş Gheorghe? ― Duduie. strîngîndu-se în Olguţa. cuminte şi amatoare de poveşti. domnişoarele? Dacă nu-s indiscret? le întrebă doctorul aşezîndu-se pe divan alături de ele. ― Les malheurs? A! Nu! Cu-aşa cetitoare trebuie să schimbăm titlul. moş Gheorghe. ― Bătrînă. (3) ― Sofia noastră.. ― . întoarse capul.. da eu aş zice să vie părintele. mademoiselle! Olguţa îl privi cu ochi de miop şi-şi vîrî din nou nasul în carte.. are să vină şi părintele. se umplură de lacrimi. Sofia dumneavoastră e nenorocită? Ia puneţi-mă şi pe mine la curent cu nenorocirile ei. se oferi Olguţa. îndreptaţi spre ferestrele luminoase. adăugă scurt Olguţa.

. Ei.― De unde ştii mata? 1 Nenorocirile Sophiei. ― Haidem la masă. de la mîna dreapta. Uşa se deschise.). 2 3 ― Aa! Ce nu ştiu eu?! Îmi spune degetul cel mic. Domnul Deleanu. Şi-atunci. eu aş propune să ne aşezăm la masă.. sau de la picior? ― Iacătă-l! Olguţa îl privi cu deosebită şi lungă atenţie. Numai degetul cel mic al mînii drepte era privilegiat cu prisosinţă. se amestecă domnul Deleanu. Unghiile doctorului erau tăiate ― sau... ― Te rog să-i spui mata că spune minciuni şi drept pedeapsă să-i tai unghia. ― Daa? Te rog să spui mata degetului cel mic ― care? de la mîna stîngă.. ― O veste bună: o scrisoare de la Dănuţ. Tăcere gîtuită. urmă Olguţa îndîrjită. ― N-o aşteptăm pe mama?. Domnul Deleanu îşi muşcă musteaţa. sări Olguţa.). Sofia nu s-a mai putut ţine şi i-a spus în faţă: "Domnule musafir. strănutînd.. (fr. ― Olguţa. Dar musafirul n-o lăsa în pace. Doamna Deleanu intră cu o prefăcută însufleţire. fiindcă miroşi ca o farmacie şi fiindcă nu-mi dai pace".). (1) ― Odată. ― Je suis tout oreilles. roman al contesei de Segur (1799―1874) Bucuriile Sophiei (fr.. datorită pesemne unei concepţii estetice. În loc să stea de vorbă cu părinţii Sofiei ― cum stau oamenii mari ― el vorbea cu Sofia. 1 Sînt numai urechi (fr. Ce să facă? Se scoală şi ea să-l primească pe musafir. ― Admirabil! Ne tachinăm deja. Ştiţi: "Qui s'aime se taquine(1)l". la picioarele Olguţei. vine un domn în vizită la părinţii Sofiei. Aveţi cuvîntul (fr.. se aşeză pe divan. subit. nu pot să te sufăr: fiindcă te razi pe frunte. ― Sofia tocmai cînta la pian. cum vă-mpăcaţi? întrebă doamna Deleanu pe doctor.). ― Ha-ha! Şi de ce spune minciuni. ― Nu-mi vine a crede! ― Ascultă mata şi ai să vezi. Din plicul deschis se revărsă pe farfuria doamnei Deleanu un teanc . ― Ia să văd.. mai exact mîncate ― scurt. fiindcă era o fetiţă binecrescută. domnişoară? ― Fiindcă Sofia noastră nu era bucuria părinţilor..

. mamă. privind cu de-amănuntul fotografia proaspătului licean. Nu pot să-l sufăr. omleta s-ar fi întors aşa cum venise. şi-şi trecu şervetul peste obrajii aprinşi. ― Hei! Ca o ridiche! Căpăţînosul tatei! ― Asta-i pentru mine. Eu i-o duc lui moş Gheorghe. clipind cu înţeles cătră doamna Deleanu. Singur doctorul îşi mînca omleta cu brînză şi verdeţuri. ceti doamna Deleanu slova caligrafică. Alice. papa? ― Nu ţi-am promis? Îi facem noi doi o vizită! ― Şi ne dăm în scrînciob? ― Vai! ― Şi pe client îl lăsăm acasă. interveni el mestecînd. Dacă n-ar fi fost doctorul la dejun. uite: scrie ceva pe dos. Olguţa. Zugrumată de emoţie. înghiţi. ― Mergi şi tu. ― Mamă. ― Staţi. ― Mamă. Toţi se posomorîră. ripostă crunt Olguţa îndesînd farfuria înspre el." ceti repede. Ceteşte fiecare după masă. eu mă duc la moş Gheorghe să-i duc fotografia.). Numai doctorul zîmbi. Dănuţ! jubilă Olguţa. Monica şi luă fotografia fără s-o privească. Mergi cu tata cînd s-o întoarce. ― Lasă. ― "Dragă mamă. doamna Deleanu.. Hai să mîncăm. ― "Pentru Monica de la Dănuţ". Ai văzut cum . Daţi-mi şi mie o fotografie. se scutură doamna Deleanu. ― Lasă. mamă? Ceteşte scrisoarea. "Pentru Olguţa de la Dănuţ. ― Poftim omletă.de fotografii.. Monica. O pauză lungă. ― Ce scrie. anunţă Olguţa urmărind cu o privire cruntă pe doctorul care intra în salon. ― Bravo. de moş Gheorghe şi de Ali". mi-e foarte dor de voi toţi. ― Tuns! se-ntristă doamna Deleanu. Nu-s eu prietenul juneţii? 1 Cine se iubeşte se tachinează (fr. Moş Gheorghe-i dus la pădure... oprindu-se prea tîrziu. mă rog." ― Mamă.. mai tîrziu. ― Chiar aşa. o aşeză pe genunchi pipăind-o cu degetele. ― Ia să vedem. ― "Pentru papa de la Dănuţ". da aceea pentru cine-i? ― "Pentru moş Gheorghe. papa! respiră Olguţa. Poftim. ― Dănuţ! Uite: Dănuţ! se bucură doamna Deleanu. fără ca bucătăreasa să se mire. nu? ― Nici vorbă! ― Bravo.

. Monica primi omagiul. că v-aş arăta eu şi mai fac! se stropşi Olguţa la nevăzuţii munteni. în care nu se făcuse încă foc fiindcă Olguţa pretindea că-i prea cald. eşti un prost! Se cunoaşte şi după nume că-i prost. Toţi băieţii rîdeau şi spuneau că el are dreptate. dacă-i adevărat că eu spun: «şi mai faşi» în loc să spun «ce mai faci?»".. Olguţa? El i-a dat dreptate lui Dănuţ. Ei n-are dreptate niciodată . altfel nu te-nţelege. ― Bravo ţie! aprobă Olguţa pe neştiute. Ei ţipă: băăă! . da mi-i ruşine cu capul gol! Ce-ar mai rîde Olguţa să mă vadă aşa!" .. fiindcă în româneşte subiectul se acordă cu predicatul. Dănuţ nu spune-aşa! sări şi Monica.. şi-a bătut joc de mine sau nici el nu ştie româneşte?" ― Ilie Popescu. ei îs cam surzi! explică Olguţa compătimitoare. rostit de doamna Deleanu. Chiar m-au poreclit «Şoldoveanu» şi «domnul Măi». l-am întrebat pe domnul Ilie Popescu cum se spune. E vorba de nişte gavanoase! cercă ea să zîmbească. Luînd-o pe Monica de mînă. Eu n-am spus nimica". Şi nu ştiu de ce.mănîncă? Doamna Deleanu întinse Olguţei scrisoarea lui Dănuţ. ei are liber. ― Da nu-i adevărat. nu-i aşa. Monica. mamă dragă. Doamna Deleanu începu să plîngă.. Olguţa tresări.. prigonitori ai lui Dănuţ. ş-atunci trebuia să spuie: ei au liber». al dracului!" Atunci eu am sărit şi i-am spus că nu ştie să vorbească româneşte.. Cînd vorbeşti cu un muntean trebuie să ţipi."Da nici eu nu m-am lăsat".da în ora de română. ". lîngă ea. cînd intram în clasă. fiindcă eu sînt şoldovean căpăţînos. Monica urmărea cu privirea şirurile neregulate pe care ar fi vrut să le alinte şi să le sărute. . Auzind cuvîntul gavanoase. El mi-a dat dreptate. un băiat spunea arătînd pe nişte băieţi din altă clasă: «Mă. Mie nu-mi pasă. mamă dragă. ― Ce era să facă săracu Dănuţ? îl apără Monica. ― Biata Olguţa! dădu din cap domnul Deleanu. Numai mi-i ciudă că spun minciuni! Spune şi tu."Ieri. aprinsă de mînie.. N-ai auzit? Ei nu spun măi ca noi. Olguţa cetea cu glas tare scrisoarea lui Dănuţ. Monica? ― De ce. urmă Dănuţ îndărătnic. Olguţa. ― Sigur dă nu spune! Da-s proşti muntenii! Ştii. ― Nu-s eu acolo.. ". ― Să-i insulte şi să-i bată. ― Ceteşte-o cu Monica. Da eu nu mai pricep nimic! Chiar el spune tot aşa: «Ei are»! Spune tu. ― Foarte rău! dezaprobă Olguţa. ― Nu trebuie să ţii cu proştii.. se grăbi spre odaia ei. "De cînd m-am tuns mi-i foarte frig...Băieţii de aici mă rîd fiindcă vorbesc moldoveneşte.

Pe cînd era de-o samă cu Olguţa. Veghea şi Oţeleanca. Doctorul.― Săracu Buftea! zîmbi Olguţa. Monica nu-şi mai lua ochii de pe fotografie. fuseseră ochii Fiţei Elencu. dezmierda distrat. greu zdruncinată de la naştere. şi fiind ostenită de lunga şedere în picioare. . capul strîmbat în sus. Dănuţ! Aşa aş fi scris şi eu. în uniformă cu pantaloni lungi avea o poziţie foarte fotografică: un picior înainte. dascăli şi guvernante. pentru Dănuţ era o naivă şi deplină doină. cu slăvirea lor şi măgulirea păgubaşului ― fără să-şi dea seamă că acel "bună mai era. Scrisoarea se isprăvea cu următorul post-scriptum: ".Şi eu am mîncat dulceaţă din gavanoasele de la Olguţa. tot subt diriguirea Fiţei Elencu. doamna Deleanu căpătase de la moş Gheorghe un dar nepieritor. Şi trupul. o învăţară să fie bătrînă la minte. El alungase tot atîtea lacrimi pe cît deşteptase zîmbete şi-nviorări pe chipul palid al feţei . trăise mai mult prin străinătate. Olguţa admira retorica măiestrie cu care Dănuţ îmbinase spovedania jafului dulceţilor păstrate pentru iarnă. grele. întins pe prispă. aşezată pe un scăunel alături de laviţă. verzi. Braţele-i atîrnau în lături. purtătoarea chipiului. Asculta şi privea. Doamna Deleanu îl veghea. un zîmbet mai chinuit şi o poruncă de linişte sfătuită de doctori şi rostită de Fiţa Elencu în faţa mormanelor de jucării proaspăt aduse. Conu Costache Dumşa. obrajii Monicăi îşi însuşiră zîmbetul. mamă dragă! Numai la noi acasă se face aşa bună dulceaţă!" ― Bravo. Acum dormea cu faţa în sus.. prins de viaţa politică. După împărtăşanie. atîrnînd ţapănă de-a lungul coapsei. ca la comanda militărească "pe loc 'paus!". ca un mucegai nimicitor al oricărei frăgezimi. Surîdea serafic mînei nevăzute a fotografului. făcînd reflecţii specific româneşti. Nu doar că n-o iubeau părinţii! Dar mama doamnei Deleanu.. cealaltă.. Dănuţ. cu coatele sprijinite pe genunchi şi fruntea cufundată în palme. Moş Gheorghe-i ţinuse loc de mamă şi bunic. Venirile ei acasă ― din ce în ce mai rare ― nu aduceau decît o faţă mai istovită. posomorîtă şi savantă şi în alte limbi decît cea românească. îngenunchease în faţa icoanelor. mamă dragă!" departe de a fi un vicleşug. Roşi.. Mai tîrziu. De la o vreme aţipise. Parcă-i dat cu var pe cap! Olguţa reîncepu lectura. Neîndrăznind să stea jos. subt acelaşi acoperămînt cu doamna Deleanu. la aer curat. uneori numai ― şatunci c-un oftat de mîhnire ― capul fetiţei timide cu care avea să i se stingă numele. cetea un roman franţuzesc. În schimb. Bună mai era. străjeri neclintiţi ai copilăriei ei în căminul părintesc. privind fotografia din mînile Monicăi. deşteaptă. o mînă voivodal înfiptă în şold. moş Gheorghe privise lung aburii albăstrii ai fumului de tămîie plutind înfloriţi prin odaie. şi chipul păstrau parcă întipărirea resemnată a unei răstigniri. ca trandafirii Iericonului: zîmbetul copilăriei. Fără de moş Gheorghe nu l-ar fi cunoscut.

nevasta lui moş Gheorghe. "duduiţa moşului" pornise într-un suflet. Vra să zică... Mata.. înlocuiră pe-ale copilăriei. Moş Gheorghe o întîmpinase ― mohorît de vesel ce era ― în tindă.Fiţa Elencu prinsese la Iaşi ― era mult de-atunci ― o scrisoare de dragoste de la tînărul Iorgu Deleanu. Şi ea fusese odată "duduiţa moşului". O după amiază întreagă. de mai tîrziu. odraslă de neam boieresc! Frumos! Tare frumos! Ştii tu. scumpa mea nepoată. Alte amintiri. Moş Gheorghe ştia bine cine-i şi ce poate Fiţa Elencu. "Draga mea Alice" Bre.. că acest posesiv nesăbuit porneşte dintr-o minte cu totul smintită? Că altfel nu-i cu putinţă să îndrăznească un fecior de robi să fure un cuvînt aşa de boieresc!. Inima nepoatei simţise greutatea întregei planete. Şi moşul copilăriei lor se ducea. Fără să mai aştepte încuviinţarea Fiţei. bre!... ― Ce-i asta. Degetele doamnei Deleanu mîngîiară uşor părul alb al moşneagului. vine la curte mama Anica. Moş Gheorghe şi mama Anica pîndiseră pe geam pentru fericirea de la spatele lor. Acum era Olguţa. fiindcă în odăiţa lor dormea somn fericit. ... profesorul de filozofie al nepoatei sale. are cutezanţa să te tutuiască pe tine. Şi ce mai spune? "Mea!" Cum se poate! Nu-ţi pare ţie. la Iaşi. fetiţo. sînt făcute pentru tălpile groase. tînărul Iorgu Deleanu le lăsă să curgă în voie. ca să nu mai simţi nevoia să ţi-o spună slugile. Pe cînd nepoata Fiţei învăţa la Medeleni să-şi stăpînească lacrimile subt atenta priveghere a ochilor verzi.. ― Sărut mîna. o căzut la pat moşneagul.. duduie. căpătînd bile din ce în ce mai roşii la examenele de drept. că-i mai bătrînă. încît tînărul Iorgu Deleanu găsise numai o uşă închisă în casa unde preda lecţii de filozofie. şi mai simţitoare. şi acolo am săţi spun eu "draga mea Alice" pînă ce ti-i sătura de dragoste... somn tineresc "dragul duduiţei". O noapte întreagă dormiseră pe prispă. ca să le facă mai subţiri. Ei. ai să mergi cu mine la ţară. să tenveţe mătuşă-ta.. Totuşi nu pregetase. încheiase Fiţa păturind scrisoarea ca pe un document de mare preţ. Într-o bună zi. Alice? întrebase ea cu scrisoarea în mînă şi un zîmbet oţeţit în ochi. Nu ştii. şi acestea tot de moş Gheorghe legate şi de căsuţa lui. Şi cum mai spune? "Dragă!" Un adiectiv foarte necuviincios!. oftase ea ca să-şi ascundă zîmbetul.... Fiţa se ţinuse de cuvînt aşa de vertiginos. dragă nepoată..istovite de învăţătură şi singurătate. un slugoi. În loc de boală ― tînărul Iorgu Deleanu. pentru ce-s făcute bicele?. fetiţo. ― Ia să vedem noi ce-a scris domnul profesor.. . începuse Fiţa Elencu aşezîndu-se într-un fotoliu. un Deleanu oarecare. Bicele. scumpa mea nepoată.

Mulţumesc onoratei curţi că m-a trimes la timp îndărăt. redusă la proporţiile pitice ale coupe-papier-ului de pe birou.. urmărind zigzagurile povestitorului prin larga încăpere. doborîse atîţia guarzi de-ai cardinalului Richelieu.. Odată. fiindcă ― deşi golită de pe la mijlocul povestirei ― domnul Deleanu o răsturna pe gît.înşfacă pe călăreţ. fiindcă în frunză şi în cuiburi trăiesc şi cîntă amintiri şi fiindcă umbra lor e dulce ca o dragoste. Spada neînvinsă a lui "d'Artagnan".. Un scaun căzu trosnind. . domnul Deleanu îl ştergea de sînge. de bună credinţă. banca apărării. Isprăvile celor "trei muşchetari" nu erau numai povestite. cu zilele şi anii tot mai scump îţi este. înaintînd spre masa Curţii.. între acuzat şi juraţi. al căror cor de cuiburi. încît domnul Deleanu. Oţăleanca se închina la icoane. De astă dată.. ci şi redate prin gest şi atitudine. Şi dacă se întîmplă ca securea să-i abată. Porthos. Coupe-papier-ul nu mai avea pic de praf: după fiecare duel. Adevărul te poartă înainte.. Abat-jour-ul lămpii... subiectul povestirei era în cel mai desăvîrşit acord cu temperamentul povestitorului. valsa mereu. dădea la o parte cu piciorul imaginare cadavre.Porthos îi vede. Fără să-şi dea seama. Ceaşca de cafea neagră era mînjită pe dinăuntru de drojdie.. ― . Monica şi Olguţa aveau mişcări de rîndunele. ca să aveţi loc! ― Mă iertaţi.. moartea dobora un blînd stejar. Cînd povestea sau cînd pleda. Cu hîrşcăit de ferestrău. răstoarnă cal cu călăreţ cu tot. ca un asalt spre dreptate. pînă cînd preşedintele sunase clopoţelul: ― Domnule avocat.. încetul cu încetul. muşchetăreşte. cînd înainta. Doamna Deleanu plîngea.. Ajunsese în mijlocul sălii. replicase domnul Deleanu.. domnul Deleanu era stăpînit de un zbucium meridional care-l făcea să nu-şi găsească astîmpăr.. părăsise. şi începuse să înainteze.. domnule preşedinte. răsturnat pe covor. sorbind din ea închipuirea acelor savuroase vinuri care răscumpărau ― în scurtele popasuri ― truda şi încercările celor patru bravi.Cresc uneori în faţa caselor copilăriei masivi şi blînzi stejari. În tăcerea odăiţei nu s-auzea decît suflarea hurducată şi şuierătoare a lui moş Gheorghe. arăta că slujise de fetru ceremonioaselor saluturi schimbate între bravii Athos. oprindu-se. înfierbîntat de oratorie şi de întreruperi. al căror zvon de frunze. căderea lor e-o prăbuşire de trecut. ― . da ce-i pasă lui de patru-cinci-şase guarzi de-ai şnapanului de cardinal! C-un brînci numai. îmi permiteţi să chem aprodul să mute masa Curţii. Aramis şi al patrulea muşchetar al treimei: gasconul d'Artagnan. la Curtea cu juri. şi golul lipsei lor vaier de jale.

. Doamna Deleanu îşi trecu mîna peste frunte: uitase. Pornind poate de la adagiul juridic: "La plume est serve. la parole est libre(1)l" ― povestitorul imensifica romantismul romancierului. Alexandre Dumas scrisese aventurile celor trei muşchetari. doi răniţi. Şi muşchetarii ― flamberge au vent(2) ― ar fi făcut mulineuri din zori şi pînă-n seară. încetul cu încetul se umpluse de ţărani. Cu multă trudă. roşeaţa soarelui ― din nor în nor. Monica ridică Justiţia punînd-o la locul ei pe birou. Caritabilă. O luptă fără trupuri se încinse în tăcerea odăiţei. Începu să caute. tăcuţi şi solemni ca la moartea unui voievod. o recunoscu. purtînd astfel cu vîntul galic al spadelor toate corăbiile Franţei pe mări şi oceane. Moş Gheorghe deschise din nou ochii. În plin galop. Domnul Deleanu nu mai era avocatul Iorgu Deleanu. D'Artagnan trecea singur prin rîndurile duşmane ― ca Isus pe valurile mării ― împărţind în dreapta şi-n stînga trăsnete de spadă şi interjecţii româneşti. Ograda casei lui moş Gheorghe. Ca un "Hristos a înviat" rostit de preot şi apoi de mii de guri. Ochii doamnei Deleanu întîlniră privirile muribundului. Iar cînd toţi patru muşchetari luptau delaolaltă. alţii în picioare. făcîndu-i semn să se apropie. le biruiau neglijent. Veniseră să afle veşti despre cel mai bătrîn şi cel mai bun dintre ei. şi ad-o pe Olguţa. Dacă şnapanul de Richelieu ar fi fost mai practic. ― .. Privi prin încăpere. ci al cincilea muşchetar inedit: verbalul viteaz Tartarin de Tarascon.. Întîlnind chipul străin. Unii şedeau jos la pămînt.şi-ncepe să facă mulineuri: trei guarzi cad morţi. Gîndurile se mişcau anevoie ca nişte care troienite prin nebulosul îngheţ al iernii.Cea mai nimerită întruchipare a călăreţului cardinalicesc era statuia justiţiei cu balanţele veşnic strîmbe. domnul Deleanu le istorisea prin viu grai. ar fi apelat la patriotismul muşchetarilor în loc să-i prigonească. ochii lui moş Gheorghe se înturnară. şopti ea Oţălencei. haiducii naţionali aveau serioşi rivali în stima . Aşa că muşchetarii luptau cu oştiri întregi pe care. alţii pe prispă. ― Du-te acasă.. ceilalţi fug. vîntul celor patru spade dezrădăcina pădurile. fără ca armăsarul de subt el ― de cea mai romantică rasă ― să bage de seamă adaosul miilor de kilograme. Domnul Deleanu înşfacă justiţia de bronz.. Doctorul îi luă pulsul.. în aplauzele Olguţei. Îi închise iar. din zare în zare ― iluminase cerul. De-acum înainte... moş Gheorghe îşi urni capul din loc: aplecîndu-şi-l sărută mîna doamnei Deleanu. Moş Gheorghe deschise ochii: erau turburi.. fireşte... Porthos smulgea buchete de stejari ― sau alţi giganţi vegetali ― pe care le arunca în capetele urmăritorilor. Ultimul guard ― Justiţia ― căzu din greu pe covor..

se apropie de laviţă. deschise uşa şi o rupse la fugă. Olguţa trecu în goană printre ei. ― . privindu-l pe Moş Gheorghe cu spaimă şi neîncredere. luă cutia cu chibrituri.Adversarul lui Porthos era chiar Aramis! ― Aaa! ― Lui moş Gheorghe-i rău de tot. zăbovind îndelung cu mînuţa ei rece pe îngheţul degetelor albe. sărutîndu-l pe frunte. ― Ce-a spus. Tinda se umpluse de capete...) Cu panaşul fluturînd în vînt (fr. Aşeză luleaua în mîna lui moş Gheorghe. ― Ce-ai spus? sări Olguţa. cuvîntul este liber (fr. ― A trimes cuconiţa după duduia Olguţa. Aprinse chibritul.). papa. Luleaua căzu din degetele ţapene. Se apropie de laviţă. ― . strîns de tot. 1 2 Condeiul este sclav. Chibritul ardea pîlpîind în mînuţa tremurătoare. . cuprinse cu palmele capul Olguţei. se smunci.. privindu-i zăpăcită. Toţi tăceau apăsător.. Abia o zărea poate ― cu aburul de suflet rătăcit în ochi. intră. vorbi tare Anica.. Olguţa luă luleaua de pe masa cu bucoavne. Moş Gheorghe nu mai putea nici să-i vorbească.. Se duse din nou la masa cu bucoavne. Olguţa clipi. ― Moş Gheorghe! ţipă ea din tindă. Monica şi Anica. Doamna Deleanu şi doctorul se ridicară în picioare. aplecîndu-se asupra lui ca să n-o audă nimeni. Olguţa se uită cînd la unul. Văzînd-o pe Olguţa. ― . gîfîind. ţăranii din ogradă se descoperiră ridicîndu-se în picioare. nu tragi din lulea? îl întrebă Olguţa tainic.O lovitură la stînga: bang! Adversarul o parase. Văzînd că nu-i luată în samă. cînd la altul. Ce vrei? întrebă d'Artagnan dînd cu ochii de Anica. Oţăleanca intră după ea... Olguţa se uită la domnul Deleanu cu fruntea încreţită.. Toţi se fereau din calea ei. trezit. papa? Domnul Deleanu.. înaintă spre birou. fără să primească nici un răspuns.. În vîrful picioarelor intrară domnul Deleanu. ― Afară! ţipă Olguţa. Olguţa se încruntă: palpita. ― Adversarul era chiar Athos? ― Eeei! Anica nu-şi lua ochii de la domnul Deleanu care urma aprins povestirea. Obrajii Olguţei albiră.O lovitură la dreapta. Spune. nici să-i zîmbească.Olguţei. Pleoapele moşneagului se zbătură pe albul ochilor.. Anica bătu de cîteva ori în uşă. Anica fugise. ― Moş Gheorghe. Neprimind nici un răspuns.

dar porni spre casă. încercănaţi ca niciodată şi pironiţi fără de lacrimi asupra mormîntului ― "Aici-s.. Cimitirul. nici nu cuprinse de la spate pumnii uzi. se sfădesc eu vrăbiile şi se supără pe copaci. apoi făţiş. . Satul părea al copiilor. Pe uliţa cea mare şi prin faţa ogrăzilor nu se vedea ţipenie de om în vrîstă. duduiţa moşului" ― privirea lor l-ar fi împovărat mai greu decît ţărîna umedă care-l pecetluise între morţi. Îndărătul caselor boiereşti începuse praznicul de pomenire pregătit de doamna Deleanu după datini. pe capra trăsurii neclintite.. Se îndreptă spre grajd. Mai întăi vorbiră amintirile bătrînilor. Cînd începuse slujba la mormînt. Preotul era bătrîn. Vorbele slujbei semănau cu-acele amuţite în bucoavnele căsuţei deşarte. Deasupra satului suna clopotul. la ureche. Doamna Deleanu şi Monica împărţeau paharele cu rachiu de pe tablaua purtată de Oţăleanca. ca alungată de cineva. Sfiala posomorîtă adusă de la cimitir nu ţinu mult. O vorbă aprigă îi aprinse ochii. Şi icoanele din părete tăceau severe. dîndu-le hăţuri. fără de hăţuri. Olguţa vărsă din cană în ulciorul fiecăruia. Acolo nimeni nu rîdea. "Moş Gheorghe. cu o sfîşietoare duioşie.Oţăleanca întinse lumînarea şi o aprinse de la chibritul pe sfîrşite. La cimitir. Olguţa se descoperise.. Dacă ar fi văzut moş Gheorghe ochii duduiţei lui. sătenii cu capetele plecate îndărătul familiei Deleanu ascultau clopotul jalnic. Şi deasupra mormîntului ţăranii adînciră crucea de stejar. strîngîndu-şi buzele uscate.. O amiază rece.. unde eşti?" ― Fie-i ţărîna uşoară.Acolo. amintind cerului depărtat intrarea în pămînt a unui om.. fără de cai. duduiţă". cu cerul îmbătrînit de nouri suri. un copil plîngea cu mînile pe ochi. Profira şi Safta ― bucătăreasa oamenilor de pe moşie ― aduceau felurile de bucate. Dar toţi plecară capetele. Rachiul. Şi dumnezeul minunatelor poveşti nici nu trimese îngeri să senhame zburători. Anica. . blînd. Olguţa se încruntă. nici nu şopti c-un zîmbet blînd: "Mînă mata. supa fierbinte şi priveliştea bunătăţilor calde înteţiră voioşia. stingînd totodată flacăra care ardea degetele Olguţei. În faţa scărilor se opri. Pletele ei negre fluturaseră în vîntul aspru laolaltă cu pletele flăcărilor şi-ale moşnegilor. Pe urmă izbucniră glumele tinerilor: la început în şoaptă. numai copii de cei mărunţi care vorbesc cu gîzele. Cu mîna ei. ― Dumnezeu să-l ierte! ― Pentru ce? întrebă rugîndu-se Olguţa.

domnul Deleanu şi fetiţele. că-i bun şi ieftin.. "Cît. că mult am iubit-o". domnul Deleanu se uită la preot. strînşi în jurul geamandanelor. Trenul intră în staţie cu o întîrziere de un ceas. Între timp.. Apoi arăta întrebuinţarea ce roagă să se dea banilor pe care i-a agonisit. Sî li hie casa şi pămîntul mieu loc de gioacă după moartea me precum le-o fost şi cît am trăit. Începea moş Gheorghe. mîna lui moş Gheorghe aşternuse tremurătoare chirilice. luîndu-şi rămas bun de la stăpînii săi şi mulţumindu-le pentru pînea care o mîncase la casa lor şi pentru bunătatea cu care-l învredniciseră. şi să zic: «Duduita moşului. şedeau tăcuţi ca o familie de emigranţi. duduia Olguţa.. că-i scumpă şi frumoasă". sărut mîna. După o scurtă aruncătură de ochi. preotul scoase la iveală un plic. măcar de-atîta bucurie să am parte. ca izgonită din fundul unui ocean. doamna Deleanu intrase în birou căutînd-o pe Olguţa. moş Gheorghe. Domnul Deleanu luă plicul de pînză cu peceţi roşii. moş Gheorghe? Că doar fată de măritat n-ai?" "Sî hie! Ştie el moşu!" "Şi mi-i iertat mie." "Ba mătasă. domnule? Cînd dracu o să mai ajungem . acum doi ani.. ― Cucoane Iorgule. Vîrînd mîna subt rasă. să nu-ţi hie ruşine să primeşti săstre de la o slugă. Noaptea de toamnă era umedă şi amară. Pe peronul gării. Vorbele testamentului se îmbinau în mintea ei cu dialoguri din alţi ani. Iacăt-o. eu am cam uitat slova asta."Eu Gheorghe Iernilă. doamna Deleanu. ce am dar de la răposatul cuconu Costache Dumşa. "Şi pentru ce. Pe-o faţă de coală. Am adunat în sipet oleacă de zestre. Că dacă n-am avut eu parte s-o văd mireasă. îl lăs cu tot ce-i în el duduii Olguţa. ― Părinte. las cu limbă de moarte casa şi gospodăria me copiilor lui cuconu Iorgu Deleanu.― Stai jos. Numai doamna Deleanu ştia ― din întîmplare ― că Olguţa îmbrăcase într-ascuns rochiţa de doliu a Monicăi pentru înmormîntarea slugei care-şi închinase munca anilor din urmă unei albe rochii de mireasă. Se suiră repede. părinte. Apoi: . adicătelea. duduii Olguţa şi lui cuconaşu Dănuţ. lămurindu-le. Pe coridorul neluminat un glas bărbătesc întrebă căscînd: ― Ce gară mai e şi asta.. Iară sipetul brăşovenesc. să ridic ochii la stăpîna me. moş Gheorghe ― Dumnezeu să-l ierte ― mi-o încredinţat o hîrtie pentru domnia-ta. Fii bun şi ceteşte. Şi vă roagă moşu cu plecăciune şi supunere să faceţi duduii Olguţa haină de mireasă din mătasurile adunate în sipet. că munca şi dragostea îs sfinţite chiar de Domnul nostru Dumnezeu»" . ca slugă veche a neamului dumneavoastră şi ca om bătrîn.. Preotul îşi puse ochelarii şi dădu glas voinţelor din urmă ale celui dus. din munca me. pentru duduia Olguţa.

Trenul porni din anonima gară a vacanţelor sure oraşele cu nume atît de cunoscute.cu-atîta stat pe loc! Olguţa strînse pumnii. ------------------------ . Gorniţa sună scurt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful