Sunteți pe pagina 1din 7

Ed. 2/18 iulie 2007 Rev.1/25 septembrie 2008 Permanganat de poatsiu. pag.

1/7

FI TEHNIC DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

PERMANGANAT DE POTASIU p.a.


1.1. Identificarea substan ei Denumire: Permanganat de potasiu Alte denumiri: Formula chimic: KMnO4 Masa molecular: 158,04 g/mol 1.2. Utilizarea substan ei Ca reactiv pentru analiz i n diverse scopuri industriale. 1.3. Identificarea companiei productoare Denumirea companiei: S.C. CHEMICAL COMPANY S.A Adres: B-dul Chimiei, nr. 14, Iasi, cod 700293 Tel/fax: 0232-214267, 0232-239170 e-mail : office@chemical.ro, www.chemical.ro 1.4. Numrul de telefon pentru urgen e: +040232-217411

1. Identificarea substan ei i a companiei productoare

2. Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substan ei Substan a este clasificat ca fiind: Oxidant (O) Nociv (Xn) Periculos pentru mediu (N) 2.1.1 Pericole pentru om/sntate: n caz de inhalare: inhalarea poate duce la formarea edemelor pe tractul respirator. n caz de contact cu ochii: provoac arsuri, prezint risc de opacizare a corneei. n caz de contact cu pielea: poate cauza arsuri. n caz de ingerare: grea , vom, risc de perforare a stomacului. 2.1.2 Pericole pentru mediu: Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic. 2.2 Clasificarea preparatului: nu este cazul 2.3 Efecte adverse 2.3.1 Efecte adverse ale propriet ilor fizico-chimice i mod de manifestare: la pct. 11 2.3.2 Efecte adverse asupra snt ii umane i simptomele de manifestare: arsuri, grea , vom, durere gastric i diaree. 2.3.3 Efecte adverse asupra mediului: la pct. 12 2.4 Alte pericole ce nu rezult din clasificare: nu sunt date disponibile

3. Compozi ia/ informa ii asupra componen ilor


3.1 Produsul trebuie considerat - substan

Ed. 2/18 iulie 2007 Rev.1/25 septembrie 2008 Permanganat de poatsiu. pag.2/7

FI TEHNIC DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

Nr. crt. 1 1

Denumirea componen ilor periculoi 2 Permanganat de potasiu

Concentra ia 3 99 % min.

Numr CAS 4 7722-64-7

Numr EINECS 5 231-760-3

Numr Index din Lista substan elor periculoase 6 025-002-00-9

Simbol de pericol 7 O, Xn, N

Fraze de risc 8 R: 8-22-50/53

4. Msuri de prim ajutor


4.1 Simptome i efecte n urma expunerii: arsuri, grea , vom, durere gastric i diaree. 4.2-4.3 Msuri de prim ajutor: n caz de inhalare se va scoate victima la aer curat. Dac nu respir i se va face respiratie artificial i i se va administra oxigen. Se va apela la asisten medical. n cazul contactului cu pielea se va spla zona contaminat cu mult ap. Se vor ndeprta hainele contaminate. Se va apela la asisten medical. n cazul contactului cu ochii se va spla cu mult ap inclusiv sub pleoape timp de cel pu in 15 minute. Se va apela la asisten medical. n caz de nghi ire se va da victimei s bea mult ap. Se va apela imediat la asisten medical. 4.4 Asisten medical calificat Se solicit n urmtoarele situa ii: pentru pielea nroit sau inflamat, irita ie permanent a ochilor, n cazul nghi irii accidentale. 4.5 Alte informa ii: nu este cazul

5. Msuri de combatere a incendiilor


5.1 Mijloace (medii, materiale) de stingere recomandate Adaptare la materialele care sunt depozitate n imediata apropiere. 5.2 Mijloace (medii, materiale) de stingere nerecomandate Alegerea agen ilor de stingere a incendiilor se va face n func ie de celelalte substan e chimice existente n mediul de lucru. 5.3 Pericole de expunere speciale Este generator de incendiu. A se pstra departe de materialele inflamabile. n caz de incendiu este posibil degajarea de gaze de combustie sau vapori periculoi. 5.4 Echipamentul de protec ie special pentru pompieri Nu sta iona i n zona periculoas fr aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu pielea, pstra i o distan de siguran i purta i mbrcminte de protec ie adecvat. 5.5 Alte informa ii Reziduurile rezultate de la stingerea incendiului nu se vor deversa n canalele de iriga ie sau n canalele de alimentare cu ap.

6. Msuri mpotriva pierderilor accidentale


6.1 Msurile de precau ie pentru personal Se va anun a imediat personalul de protec ie a muncii. Personalul care asigur cur enia trebuie s fie protejat mpotriva inhalrii i a contactului cu pielea. Se va izola i se va ventila zona. Se va contacta furnizorul sau productorul autorizat pentru recomandri detaliate. 6.2 Msurile de precau ie pentru mediu 2

Ed. 2/18 iulie 2007 Rev.1/25 septembrie 2008 Permanganat de poatsiu. pag.3/7

FI TEHNIC DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) Nu permite i ptrunderea n re eaua de canalizare, n ape reziduale sau infiltrarea n sol. 6.3 Metodele de cur are A se strnge uscat. Trimite i la depozitare sau evacuare. Cur a i zona afectat. Reziduurile se pun n containere sigilate, etichetate corespunztor. 6.4 Alte informa ii Se va contacta furnizorul sau productorul autorizat pentru recomandri detaliate.

7. Manipulare i depozitare

7.1 Manipulare (inclusiv msurile de protec ie a mediului) Nu se va mnca, nu se va bea i nu se va fuma niciodat n zona de lucru. Se va asigura o bun igien personal dup utilizare, nainte de mas, nainte de a bea, de a fuma, nainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor. Temperatura de manipulare temperatura ambiental. Msuri de prevenire n timpul manipulrii nu se vor folosi recipiente improvizate i neetichetate. 7.2 Depozitare 7.2.1 Cerin e pentru depozitare Se depoziteaz n locuri rcoroase, uscate, bine ventilate, departe de materialele combustibile i incompatibile, de susrse de foc i cldur. Nu sunt restric ii de temperatur. 7.2.2 Cerin e specifice Se vor evita ocurile mecanice. Proteja i containerele de deteriorri i de contactul cu apa. 7.3 Utilizri specifice: reactiv pentru analiz 7.3.1 Recomandri referitoare la utilizare: se vor respecta indica iile de la punctele 7.1 i 7.2 7.3.2 Reglementri proprii aprobate: nu sunt 7.4 Alte informa ii: nu este cazul

8. Controlul expunerii/ protec ia individual


8.1 Valori limit de expunere: nu sunt reglementate de Normele Generale de Protec ie a Muncii ed. 2002 8.1.1 Parametrii de control specifici: nu sunt reglementa i de Normele Generale de Protec ie a Muncii ed. 2002 8.1.2 Preparate, valori limit admise n ingrediente: nu este cazul 8.1.3 Informa ii cu privire la procedurile curente de monitorizare: nu este cazul 8.2 Controlul expunerii 8.2.1 Controlul expunerii ocupa ionale Recipientele pentru depozitare trebuie s fie etane. Sunt necesare surse de ap pentru splarea ochilor n zona de lucru n caz de urgen i duuri rapide de protec ie, sisteme de ventila ie local i general. Se prefer ventilarea local de evacuare deoarece previne dispersia noxelor n zona de lucru prin captarea la surs. 8.2.1.1 Protec ia cilor respiratorii: este necesar cnd sunt genera i vapori/aerosoli. Se utilizeaz aparat respirator cu filtru pentru particule solide i lichide de substan e nocive. 8.2.1.2 Protec ia minilor: este necesar la manipulare. Mnui de protec ie. 8.2.1.3 Protec ia ochilor: este necesar la manipulare. Ochelari de protec ie chimic. 8.2.1.4 Protec ia pielii: este necesar la manipulare. mbrcminte de protec ie la chimicale. 3

Ed. 2/18 iulie 2007 Rev.1/25 septembrie 2008 Permanganat de poatsiu. pag.4/7

FI TEHNIC DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) 8.2.2 Controlul expunerii mediului: pentru emisii n sol sau ap se determin con inutul de contaminant 8.3 Alte informa ii: nu sunt 9.1 Informa ii generale 9.1.1 Aspectul substan ei: este un produs solid, de violet 9.1.2 Mirosul: inodor 9.2 Informa ii importante pentru sntate, securitate i mediu Nr. Propriet ile fizico-chimice ale substan ei UM crt. 9.2.1 pH (50 g/l, apa, 20 0C) 0 9.2.2 Punct de fierbere C 0 9.2.3 Temperatura de aprindere C 0 9.2.4 Temperatura de inflamabilitate C 9.2.5 Propriet i explozive 9.2.5.1 Limita minim de explozivitate v/v 9.2.5.2 Limita maxim de explozivitate v/v 9.2.6 Propriet ile oxidante 9.2.7 Presiunea de vapori (200C) hPa 9.2.8 Densitatea (200C) g/cm3 9.2.9 Solubilitatea 9.2.9.1 n ap (200C) g/l 9.2.9.2 n grsimi g/l 9.2.10 Coeficientul de parti ie 9.2.11 Vscozitatea cSt 9.2.12 Densitatea vaporilor 9.2.13 Viteza de evaporare 9.3 Alte propriet i fizico-chimice 9.3.1 Miscibilitatea 9.3.2 Conductivitatea 0 9.3.3 Punctul de topire C 9.3.4 Grupa de gaze 9.3.5 Temperatura de autoaprindere 9.3.6 Granulometrie 9.3.7 Tensiune superficial 9.3.8 Constanta de disociere

9. Propriet i fizice i chimice

Valoare ~79 2,7 64 > 240 -

10. Stabilitate i reactivitate

10.0 Stabilitate Este stabil la temperatura camerei, n containere nchise, n condi ii normale de manipulare i depozitare. 10.1 Condi ii de evitat 10.1.1 Temperatura: a se evita nclzirea puternic. 4

Ed. 2/18 iulie 2007 Rev.1/25 septembrie 2008 Permanganat de poatsiu. pag.5/7

FI TEHNIC DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) 10.1.2 Presiunea: nu sunt informa ii disponibile. 10.1.3 Iluminatul: sensibil la lumin. 10.1.4 ocul: se vor evita ocurile mecanice 10.2 Materiale care trebuie evitate 10.2.1 Apa: nu sunt informa ii disponibile. 10.2.2 Aerul: nu sunt informa ii disponibile. 10.2.3 Acizii: nu sunt informa ii disponibile. 10.2.4 Bazele: incompatibil. 10.2.5 Agen i de oxidare: nu este cazul. 10.2.6 Alt substan specific: substan e organice, acizi reductori, substan e combustibile, peroxid de hidrogen, hidroxilamin, N,N-dimetilformamid, glicerol, acid fluorhidric, sulf, compui cu amoniu, alcooli/acid sulfuric conc., fosfor, carburi, aluminiu (sub form de pulbere), stibiu, arsen, acid clorhidric, dimetilsulfoxid, anhidrida acidului acetic, alcooli, formaldehid, piridin, agen i reductori, hidrogen sulfurat, trietanol amin. 10.3 Produse de descompunere periculoase: nu sunt informa ii disponibile. 10.4 Alte informa ii: nu sunt informa ii disponibile.

11. Informa ii toxicologice


11.1 Informa ii toxicologice i alte efecte asupra snt ii Ci de ptrundere n organism: inhalare, ingerare. 11.1.1 Efecte toxicologice prin inhalare: inhalarea poate duce la formarea edemelor pe tractul respirator. 11.1.2 Efecte toxicologice la contactul cu ochii: provoac arsuri, prezint risc de opacizare a corneei. 11.1.3 Efecte toxicologice prin contactul cu pielea: poate cauza arsuri. 11.1.4 Efecte toxicologice prin nghi ire: grea , vom, risc de perforare a stomacului. 11.1.5 Carcinogenitate: nu exist informa ii disponibile. 11.1.6 Mutagenitate: nu exist informa ii disponibile. 11.1.7 Toxicitate pentru reproducere: nu exist informa ii disponibile.

12.Informa ii ecologice
12.1 Ecotoxicitatea 12.1.1 Date de toxicitate asupra organismelor acvatice: toxicitate pete, Ictalurus Punctatus, LC50 : 0,75 mg/l 96 h. 12.1.2 Date de toxicitate (posibil) pentru micro i macroorganismeele din sol: nu exist informa ii disponibile. 12.1.3 Date de toxicitate pentru alte organisme importante pentru mediu: nu exist informa ii disponibile. 12.1.4 Efecte inhibitoare posibile asupra activit ii microorganismelor: nu exist informa ii disponibile 12.2 Mobilitatea: apa-produsul se va amesteca cu apa. 12.3 Persisten a i degradabilitatea 12.3.1 Poten ialul substan ei de a se degrada: metodele pentru msurarea biodegradabilit ii nu sunt aplicabile substan elor anorganice. 12.3.2 Timpul de njumt ire: nu sunt date disponibile 5

Ed. 2/18 iulie 2007 Rev.1/25 septembrie 2008 Permanganat de poatsiu. pag.6/7

FI TEHNIC DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) 12.3.3 Poten ialul substan ei de a se degrada n sta iile de epurare a apelor uzate: este posibil neutralizarea n sta iile de tratare a apelor reziduale. 12.4 Poten ialul de bioacumulare: nu este de ateptat concentrarea n organisme 12.5 Alte efecte adverse: nu sunt date disponibile

13. Considera ii referitoare la ndeprtare (evacuare, distrugere)


Precau ii: a se vedea capitolul 7 naintea manipulrii containerelor cu produse 13.1 Metodele corespunztoare de eliminare a substan ei: deeurile de produs se vor recupera sau recicla dac este posibil. 13.2 Metodele corespunztoare de eliminare a ambalajelor contaminate: ambalajele contaminate vor fi reutilizate 13.3 Prevederi ale legisla iei locale: a se vedea capitolul 15

14. Informa ii referitoare la transport


14.1 Informa ii privind clasificarea pentru transportul rutier (ADR): ADR 14.1.1Numrul ONU (UN): UN 1490 14.1.2 Clasificarea (clasa) produsului periculos: 5.1 14.1.3 Denumirea produsului: Permanganat de poatsiu 14.1.4 Grupa de ambalare: II pentru substan e periculoase 14.1.5 Prevederi speciale: nu este cazul 14.1.6 Alte informa ii aplicabile: nu este cazul

15. Informa ii referitoare la reglementri aplicabile


15.1 Etichetarea substan ei: O, Xn, N; R: 8-22-50/53 Numr EC: 231-760-3 Etichet EC 15.2 Prevederi specifice: nu este cazul 15.3 Informa ii relevante privind legisla ia na ional: Norme departamentale de prevenire i stingere a incendiilor; Legea 90/1996 R; Norme Generale de Protec ie a Muncii ed. 2002; Specifica ie standard SS 83/2006; Legea 451/2001 pentru aprobarea OUG 200/2000; Legea 324/2005; OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substan elor i preparatelor chimice periculoase; HG 490/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 200/2000; HG 92/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea i ambalarea preparatelor chimice periculoase; Norme departamentale PSI n industria chimic i petrochimic; Legea 426/2001 privind regimul deeurilor, HG 856/2002 privind eviden a gestiunii deeurilor; Substan e chimice utilizate n laboratoare V. unel, G.I. Rusu, M. Rusu, I.Cplnu; Norme specifice de protec ia muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice 36; SR ISO 11014-1/98; Index Merck, editia 9; Material Safety Data Sheets ChemDat

16. Alte informa ii


16.1 Lista frazelor R relevante: R 8 Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu. R 22 Nociv n caz de nghi ire. R 51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic. 6

Ed. 2/18 iulie 2007 Rev.1/25 septembrie 2008 Permanganat de poatsiu. pag.7/7

FI TEHNIC DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) 16.2 Eviden ierea informa iilor care au fost adugate, terse sau modificate: se inverseaz capitolele 2 cu 3. 16.3 Alte informa ii: S60 Acest produs i/sau ambalajul sau se vor depozita ca un deeu periculos. S61 A se evita aruncarea n mediul nconjurtor. A se consulta instruc iunile speciale/ fiele cu date de securitate.
Aceast informare se refer numai la produsele descrise mai sus i nu poate fi aplicat atunci cnd aceste produse sunt n amestecuri sau combina ii cu alte substan e. Informa iile con inute n aceast fi de securitate se bazeaz pe cunotin ele noastre actuale i date din literatura de specialitate. Utilizatorii produselor noastre au obliga ia s se asigure c produsele sunt adecvate scopului dorit i s-i asume rspunderea pentru respectarea legilor i reglementrilor existente privind manipularea, transportul i depozitarea produsului respectiv. Pentru informa ii suplimentare i detaliate se va lua legtura cu S.C. CHEMICAL COMPANY S.A.

Editat: Serviciul tehnic