Sunteți pe pagina 1din 16

Kompact

Kompact Sewage system Sistem de canalizãri exterioare
Kompact Sewage system Sistem de canalizãri exterioare
Kompact Sewage system Sistem de canalizãri exterioare
Kompact Sewage system Sistem de canalizãri exterioare

Sewage system

Kompact Sewage system Sistem de canalizãri exterioare

Sistem de canalizãri exterioare

Kompact Sewage system Sistem de canalizãri exterioare
Kompact Sewage system Sistem de canalizãri exterioare
Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic

Simplitatea înseamnã pentru noi perfecåiune. Simplitatea înseamnã pentru noi eficienåã æi un simå practic dezvoltat. Simplitatea este regula de bazã în relaåiile noastre cu clienåii, în procesul de producåie æi mai ales în modul de concepere a sistemelor pe care le producem æi comercializãm.

Simplu.

Ïðîñòîòà îçíà÷àåò äëÿ íàñ ñîâåðøåíñòâî Ïðîñòîòà îçíà÷àåò äëÿ íàñ ýôôåêòèâíîñòü è ïðàêòè÷íîñòü Ïðîñòîòà - ýòî îñíîâíîå ïðàâèëî â íàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ êëèåíòàìè, â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà è, áîëåå òîãî, â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ñèñòåì, êîòîðûå ìû ïðîèçâîäèì è ðåàëèçóåì

Ïðîñòî

Simplicity means perfection to us. Simplicity means efficiency and a sharp practical spirit. Simplicity is the main rule of the relationship with our clients and of the production process. Most of all, simplicity is the main principle in making the systems we produce and sell. Simple.

Kompact

in making the systems we produce and sell. Simple. Kompact Am câætigat pe piaåa româneascã statutul

Am câætigat pe piaåa româneascã statutul de lider în tubulaturã æi fitinguri din materiale plastice æi ne-am dovedit competenåa în calitate de distribuitor de produse pentru instalaåii sanitare æi de încãlzire.

Dar cel mai important este cã am câætigat încrederea colaboratorilor noætri prin standardele calitative înalte, aplicabilitatea produselor, promptitudinea æi profesionalismul angajaåilor noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei.

noætri æi prin continua adaptare la cerinåele pieåei. Ìû çàâîåâàëè íà ðóìûíñêîì ðûíêå

Ìû çàâîåâàëè íà ðóìûíñêîì ðûíêå ñòàòóñ ëèäåðà ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá è ôèòèíãîâ èç ïëàñòèêîâûõ ìàòåðèàëîâ è äîêàçàëè ñâîþ êîìïåòåíòíîñòü â êà÷åñòâå ïîñòàâùèêà òîâàðîâ äëÿ ñàíèòàðíûõ è îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì.

Íî âàæíåå âñåãî òî, ÷òî ìû çàâîåâàëè äîâåðèå íàøèõ ïàðòí¸ðîâ âûñîêèìè ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà, øèðîêîé ñôåðîé ïðèìåíåíèÿ òîâàðîâ, ïðîôåññèîíàëèçìîì íàøèõ ñîòðóäíèêîâ è ïîñòîÿííûì ñòðåìëåíèÿì ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ðûíêà.

Ýôôåêòèâíîñòü Ïîääåðæàíèå ýôôåêòèâíûõ îòíîøåíèé ñ ñîáñòâåííîé äèñòðèáüþòîðñêîé ñåòüþ, òîðãîâûìè è ìîíòàæíûìè îðãàíèçàöèÿìè ãàðàíòèðîâàíî ïîñòîÿííûì íàëè÷èåì òîâàðà íà ñêëàäå, îòñóòñòâèåì (ñáîåâ) êîëëàïñîâ â ñíàáæåíèè è ïðîñòîòîé ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðîâ.

Eficienåã

Menåinerea unor legãturi eficiente cu reåeaua proprie de distribuåie, comercianåii æi antreprenorii este garantatã de disponibilitatea permanentã a produselor pe stoc, eliminarea sincopelor în aprovizionare æi simplitatea în achiziåie.

Servicii integrate

Èíòåãðèðîâàííûå óñëóãè VALROM INDUSTRIE ïðåäîñòàâëÿåò ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã, êîòîðûå îáëåã÷àþò âûáîð ñàìîé ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû. Áîëåå òîãî, ïîä çàêàç êëèåíòà, ìû ìîæåì îáåñïå÷èòü áåñïëàòíóþ äîñòàâêó òîâàðîâ ñ íàøèõ ñêëàäîâ.

Êà÷åñòâî Íà VALROM INDUSTRIE âíåäðåíà ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ISO 9001/2002. Âñå òîâàðû VALROM ïðîõîäÿò ïîëíûé êîìïëåêñ èñïûòàíèé â ñîáñòâåííîé ëàáîðàòîðèè, àêðåäèòèðîâàííîé RENAR â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè SR EN ISO 17025/2001. Òàêæå âñå òîâàðû ïðîèçâîäñòâà VALROM ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðóìûíèè òàêèìè îðãàíèçàöèÿìè êàê (MLPTL), (ÓêðÑÅÏÐÎ) â Óêðàèíå, (ÌîldovaStandart), à òå ÷òî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ïèùåâûõ æèäêîñòåé èìåþò ñåðòèôèêàò Ìèíèñòåðñòâà Çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Valrom Industrie vã pune la dispoziåie un sistem complet de servicii care faciliteazã alegerea celui mai eficient tip de sistem. În plus, la cererea beneficiarului, putem asigura transportul produselor æi sistemelor de la depozitele noastre la sediul acestuia.

Calitate

Valrom Industrie are implementat æi certificat un sistem de management al calitãåii în conformitate cu cerinåele standardului ISO 9001/2000.

Toate produsele Valrom sunt testate în cadrul laboratorului propriu de încercãri, evaluat æi acreditat RENAR, conform cerinåelor standardului SR EN ISO

17025/2001.

De asemenea, toate produsele fabricate de Valrom Industrie sunt agrementate æi avizate de instituåiile abilitate (MLPTL, ICECON), iar cele folosite la transportul fluidelor alimentare au æi avizul Ministerului Sãnãtãåii.

We earned the leading status on the Romanian market of plastic pipes and fittings and we managed to prove our capacity in terms of distribution. of sanitary and heating installations. (equipments)

We gained the trust of our partners, through high quality standards, product applications and our employees' skills, together with a right approach of market's challenges.

Efficiency

The maintenance of efficient connections with the own distribution network, traders and entrepreneurs is guaranteed by the permanent availability of products in stock, the repeal of supply interruptions and simplicity of the purchase.

Integrate services

VALROM Industrie provides you with a full range of services facilitating the choice of the most efficient system according to your needs. In addition, upon request, we can provide transportation of our products or systems, from our local warehouses.

Quality

VALROM Industrie has implemented and certified a management quality system, according to ISO 9001/2000 standard requirements. The entire portfolio of products made by VALROM Industrie has the complete set of expert appraisals provided by competent institutions (MLPTL, ICECON). The products designed for transportation of alimentary fluids are certified by the Romanian Ministry of Health.

ICECON). The products designed for transportation of alimentary fluids are certified by the Romanian Ministry of

Cuprins

Kompact
Kompact

ñîäåðæàíèå content

C u p r i n s Kompact ñîäåðæàíèå content Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare
C u p r i n s Kompact ñîäåðæàíèå content Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare
C u p r i n s Kompact ñîäåðæàíèå content Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare
C u p r i n s Kompact ñîäåðæàíèå content Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare
C u p r i n s Kompact ñîäåðæàíèå content Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare
C u p r i n s Kompact ñîäåðæàíèå content Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare

Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare

Òðóáû è ôèòèíãè ÏÂÕ äëÿ êàíàëèçàöèè PVC pipes and fittings for sewage

Tubulaturã æi fitinguri gofrate pentru canalizare

Òðóáû è ôèòèíãè ãîôðèðîâàííàÿ äëÿ êàíàëèçàöèè

Corrugated pipes and fittings for sewage

Îngroparea tubulaturii gofrate

Ìîíòàæ òðóá ãîôðèðîâàííàÿ

Burying corrugated pipes

Cãmine de vizitare, curãåire æi control "KOMPACT"

Êîëîäöû ðåâèçèîííûå è äëÿ î÷èñòêè KOMPACT KOMPACT sewage collectors

Cãmine de inspecåie

Èíñïåêöèîííûå êîëîäöû

Inspection chambers

Etapele îngropãrii unui cãmin

Ýòàïû ìîíòàæà êîëîäöà

Stages for burying sewage collectors

pag

2

5

7

8

11

12

Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare Òðóáû è ôèòèíãè ÏÂÕ äëÿ êàíàëèçàöèè PVC
Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare Òðóáû è ôèòèíãè ÏÂÕ äëÿ êàíàëèçàöèè PVC

Tubulaturã æi fitinguri PVC pentru canalizare

Òðóáû è ôèòèíãè ÏÂÕ äëÿ êàíàëèçàöèè PVC pipes and fittings for sewage

ÅEAVÃ PVC CU MUFÃ ÆI GARNITURÃ

ÒÐÓÁÀ ÏÂÕ Ñ ÌÓÔÒÎÉ È ÏÐÎÊËÀÄÊÎÉ PVC PIPE WITH PUSH FIT SOCKET

ÅEAVÃ CANAL PVC MULTISTRAT CU MUFÃ

ÑËΨÍÍÀß ÒÐÓÁÀ ÄËß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÈÇ ÏÂÕ MULTILAYER PVC SEWAGE PIPE

ÈÇ ÏÂÕ MULTILAYER PVC SEWAGE PIPE g D L g D L     Tip /
g D L
g
D
L
ÈÇ ÏÂÕ MULTILAYER PVC SEWAGE PIPE g D L g D L     Tip /
g D L
g
D
L
   

Tip / òèï / type

 

Tip / òèï / type

 

SN2 / SDR51

 

SN4 / SDR41

 

SN8 / SDR34

 

SN4 / SDR41

SN8 / SDR34

D

L

g

Cod

g

Cod

g

Cod

D

L

g

Cod

g

Cod

(mm)

(m)

(mm)

êîä / code

(mm)

êîä / code

(mm)

êîä / code

(mm)

(m)

(mm)

êîä / code

(mm)

êîä / code

 

1

 

35000211001

 

35000411001

   

1

 

35010416001

   

2

35000211002

35000411002

2

35010416002

 

110

3

2,2

35000211003

35000411003

 

160

3

4

35010416003

4,7

35010816003

4

35000211004

35000411004

 

4

35010416004

 

6

35000211006

3,2

35000411006

6

35010416006

35010816006

 

1

 

35000212501

35000412501

1

 

35010420001

   

2

35000212502

35000412502

2

35010420002

 

125

3

2,5

35000212503

35000412503

 

200

3

4,9

35010420003

5,9

35010820003*

4

35000212504

35000412504

 

4

35010420004

 

6

35000212506

35000412506

3,7

35000812506*

6

35010420006

35010820006*

 

1

 

35000216001*

 

35000416001*

 

35000816001*

1

 

35010425001*

   

160

2

3,2

35000216002*

4,0

35000416002*

4,7

35000816002*

2

35010425002

 

3

35000216003*

35000416003*

35000816003*

250

3

6,2

35010425003

 

6

35000216006*

35000416006*

35000816006*

4

35010425004

 
 

1

 

35000220001*

 

35000420001*

 

35000820001*

6

35010425006

 

200

2

3,9

35000220002*

4,9

35000420002*

5,9

35000820002*

1

 

35010431501*

   

3

35000220003*

35000420003*

35000820003*

2

35010431502

 

4

35000220004*

   

315

3

7,7

35010431503

9,2

35010831503*

6

35000220006*

35000420006*

35000820006*

4

35010431504

 
 

1

 

35000225001*

 

35000425001*

   

6

35010431506

35010831506*

2

35000225002*

35000425002*

 

1

 

35010440001*

   

250

3

4,9

35000225003*

6,2

35000425003

7,3

35000825003*

2

35010440002

 

4

35000225004*

35000425004*

 

400

3

9,8

35010440003

11,7

35010840003*

6

35000225006*

35000425006

35000825006*

4

35010440004*

 
 

1

 

35000231501*

 

35000431501*

   

6

35010440006

35010840006*

2

35000231502*

35000431502*

35000831502*

1

 

35010450001*

   

315

3

6,2

35000231503*

7,7

35000431503*

9,2

35000831503*

2

35010450002*

 

4

35000231504*

   

500

3

12,3

35010450003

14,6

35010850003*

5

35000431505*

 

6

35010450006

35010850006*

6

35000231506*

35000431506*

35000831506*

 

1

 

35000240001*

 

35000440001*

   

GARNITURÃ PENTRU ÞEAVÃ PVC

2

35000240002*

35000440002*

 

400

3

7,9

35000240003*

9,8

35000440003*

11,7

35000840003*

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÒÐÓÁÀ ÏÂÕ SEAL FOR PVC PIPE

 

6

35000240006*

35000440006*

35000840006*

 

1

 

35000250001*

 

35000450001*

   
D Cod (mm) (êîä/code) 200 35999000200* 250 35999000250* 315 35999000315* 400 35999000400* 500 35999000500*
D
Cod
(mm)
(êîä/code)
200
35999000200*
250
35999000250*
315
35999000315*
400
35999000400*
500
35999000500*
 

2

35000250002*

35000450002*

 

500

3

9,8

35000250003*

12,3

35000450003*

14,6

35000850003*

6

35000250006*

35000450006*

35000850006*

 
TUB "ECODRAIN" ÒÐÓÁÀ "ECODRAIN" "ECODRAIN" TUBE Material Tip ( òèï / type) Dxg

TUB "ECODRAIN"

ÒÐÓÁÀ "ECODRAIN"

"ECODRAIN" TUBE

ÒÐÓÁÀ "ECODRAIN" "ECODRAIN" TUBE Material Tip ( òèï / type) Dxg L Cod (

Material

Tip (òèï / type)

Dxg

L

Cod

(ìàòåðèàë/material)

(mm)

(mm)

(êîä / code)

PP

cu mufã (ñ ðàñòðóáîì / with socket)

110

x 2,0

4

35000101114

PVC

fãrã mufã (áåç ðàñòðóáà / without socket)

110

x 2,0

6

35000131106

cu mufã (ñ ðàñòðóáîì / with socket)

110

x 2,0

3

35000101103

 

4

35000101104

 

6

35000101106*

TUB PVC CU MUFÃ LIPIRE

ÒÐÓÁÀ ÏÂÕ Ñ ÐÀÑÒÐÓÁÎÌ (ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÊËÅÅÌ) PVC PIPE WITH STICK SOCKET

  g L D
  g L D
 
g L
g
L
g L D

D

g L D
 

Dxg

 

L

 

Cod

(mm)

(m)

 

êîä / code

 

1

35000110901*

 

90 x 1,8

 

2

35000110902*

 

3

35000110903*

1

35000111101

2

35000111102

 

110 x 2,2

3

35000111103

 

4

35000111104*

6

35000111106*

MUFÃ CANAL PVC

 

ÌÓÔÒÀ ÏÂÕ

PVC COUPLING

PVC COUPLING
 
 

D

Cod

(mm)

(êîä/code)

110

35100000110

125

35100000125

160

35100000160

200

35100000200

250

35100000250

315

35100000315

 

400

35100000400

500

35100000500

ÆA PVC BRANÆAMENT

 

ÑÅÄËÎ ÏÂÕ

PVC SADDLE

  a
 

a

45°

   

87°

 

D

 

Cod

 

D

Cod

 

(mm)

 

(êîä/code)

 

(mm)

(êîä/code)

 

200

x 160

35945200160

200

x 160

35990200160

250

x 160

35945250160

250

x 160

35990250160

315

x 160

35945315160

250

x 250

35990250250

315

x 200

35945315200

315

x 160

35990315160

400

x 160

35945400160

315

x 200

35990315200

400

x 200

35945400200

400

x 160

35990400160

400

x 250

35945400250*

400

x 200

35990400200

500

x 160

35945500160

400

x 250

35990400250*

   

400

x 315

35990400315*

 

500

x 200

35990500200

 

500

x 160

35990500160*

* pe bazã de comandã /ïîä çàêàç /upon firm request

TUB PVC CU MUFÃ ÆI GARNITURÃ

ÒÐÓÁÀ ÏÂÕ Ñ ÌÓÔÒÎÉ È ÏÐÎÊËÀÄÊÎÉ PVC PIPE WITH PUSH FIT SOCKET

È ÏÐÎÊËÀÄÊÎÉ PVC PIPE WITH PUSH FIT SOCKET Dxg L Cod (mm) (m) êîä / code

Dxg

L

Cod

(mm)

(m)

êîä / code

 

1

35000121101

110 x 2,0

2

35000121102

3

35000121103

4

35000121104

6

35000121106

g L D
g
L
D

CURBÃ CANAL PVC

ÎÒÂÎÄ ÏÂÕ

PVC ELBOW

g L D CURBÃ CANAL PVC ÎÒÂÎÄ ÏÂÕ PVC ELBOW a   45°   87° D

a

 

45°

 

87°

D

Cod

D

Cod

(mm)

(êîä/code)

(mm)

(êîä/code)

110

35345110001**

110

35390110001**

125

35345125000

125

35390125000

160

35345160000

160

35390160000

200

35345200000

200

35390200000

250

35345250000

250

35390250000

315

35345315000

315

35390315000

400

35345400000

400

35390400000

500

35345500000*

500

35390500000

**PP maro / êîðè÷íåâûé ÏÏ / brown PP

PIESÃ INSPECÅIE CANAL PVC

ÐÅÂÈÇÈß ÏÂÕ PVC INSPECTION PIPE WITH SCREWED CAP

ÐÅÂÈÇÈß ÏÂÕ PVC INSPECTION PIPE WITH SCREWED CAP D Cod (mm) (êîä/code) 125 3540012500* 160
D Cod (mm) (êîä/code) 125 3540012500* 160 3540016000 200 3540020000 250 3540025000 315 3540031500 400
D
Cod
(mm)
(êîä/code)
125
3540012500*
160
3540016000
200
3540020000
250
3540025000
315
3540031500
400
3540040000

3

RAMIFICAÅIE CANAL PVC

ÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÈÅ ÏÂÕ

PVC BRANCH

 
 
 

a

 

45°

87°

 

D

Cod

Cod

 

(mm)

(êîä/code)

(êîä/code)

110

x 110

35145110111** 35190110110

 

125

x 125

35145125125

35190125125*

160

x 160

35145160160

35190160160

200

x 200

35145200200

35190200200

250

x 250

35145250250

35190250250

315

x 315

35145315315

35190315315

400

x 400

35145400400

35190400400

500

x 500

35145500500*

35190500500*

**PP maro / êîðè÷íåâûé ÏÏ / brown PP

DOP CANAL PVC

ÇÀÃËÓØÊÀ ÏÂÕ

PVC CAP

/ brown PP DOP CANAL PVC ÇÀÃËÓØÊÀ ÏÂÕ PVC CAP D (mm) Cod ( êîä /code)

D

(mm)

Cod

(êîä/code)

110

35800110000*

160

35800160000

200

35800200000

250

35800250000

315

35800315000

400

35800400000

500

35800500000

PIESÃ TRECERE PRIN CÃMIN PVC - BETON

ÂÒÓËÊÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß ×ÅÐÅÇ ÊÎËÎÄÅÖ ÏÂÕ - ÁÅÒÎÍ PVC CONCRETE COUPLING

ÊÎËÎÄÅÖ ÏÂÕ - ÁÅÒÎÍ PVC CONCRETE COUPLING D (mm) Cod ( êîä /code) 125 35700125000 160

D

(mm)

Cod

(êîä/code)

125

35700125000

160

35700160000

200

35700200000

250

35700250000

315

35700315000

400

35700400000

500

35700500000

CLAPETÃ ANTIRETUR

ÊËÀÏÀÍ ÎÁÐÀÒÍÛÉ SINGLE CHECK VALVE

ANTIRETUR ÊËÀÏÀÍ ÎÁÐÀÒÍÛÉ SINGLE CHECK VALVE D L D L Cod ( êîä / code )
D
D

L

D

L

Cod (êîä/code)

D L Cod ( êîä / code )  
 

(mm)

(mm)

 

110

288

12001111100

 

1

125

303

12001131250

 

1

160

380

12001151600

 

1

200

445

12001172000

 

1

250

 

12001182500*

 

1

315

 

12001193150*

 

1

4 * pe bazã de comandã /ïîä çàêàç /upon firm request

pe bazã de comandã / ïîä çàêàç /upon firm request RAMIFICAÅIE REDUSÃ CANAL PVC ÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÈÅ

RAMIFICAÅIE REDUSÃ CANAL PVC

ÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÅ ÏÂÕ PVC REDUCED BRANCH

ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÅ ÏÂÕ PVC REDUCED BRANCH a   45°   87° D Cod   D Cod

a

 

45°

 

87°

D

Cod

 

D

Cod

 

(mm)

(êîä/code)

(mm)

(êîä/code)

125

x 110

35145125110

125

x 110

35190125110

160

x 110

35145160110

160

x 110

35190160110

160

x 125

35145125110

160

x 125

35190160125*

200

x 110

35145200110

200

x 110

35190200110

200

x 125

35145200125

200

x 125

35190200125*

200

x 160

35145200160

200

x 160

35190200160

250

x 110

35145250110

250

x 110

35190250110*

250

x 125

35145250125*

250

x 125

35190250125*

250

x 160

35145250160

250

x 160

35190250160*

250

x 200

35145250200*

250

x 200

35190250200*

315

x 110

35145300110*

315

x 110

35190300110*

315

x 125

35145300125*

315

x 125

35190300125*

315

x 160

35145300160*

315

x 160

35190300160*

315

x 200

35145300200*

315

x 200

35190300200*

315

x 250

35145300250*

315

x 250

35190300250*

400

x 110

35145400110*

400

x 110

35190400100*

400

x 125

35145400125*

400

x 125

35190400125*

400

x 160

35145400160*

400

x 160

35190400160*

400

x 200

35145400200*

400

x 200

35190400200*

400

x 250

35145400250*

400

x 250

35190400250*

400

x 315

35145400300*

400

x 315

35190400300*

500

x 110

35145500100*

500

x 160

35190500160*

500

x 160

35145500160*

500

x 200

35190500200*

500

x 200

35145500200*

500

x 250

35190500250*

500

x 250

35145500250*

500

x 315

35190500300*

500

x 315

35145500300*

500

x 400

35190500400*

500

x 400

35145500400*

   

REDUCÅIE CANAL PVC

 

ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ ÏÂÕ

 

PVC REDUCER

 

D

Cod

(mm)

(êîä/code)

  125 x 110 35500125110
 

125

x 110

35500125110

160

x 110

35500160110

160

x 125

35500160125

200

x 110

35500200110*

200

x 125

35500200125*

200

x 160

35500200160

250

x 160

35500250160

250

x 200

35500250200

315

x 250

35500315250

400

x 315

35500400315

 

500

x 200

35500500200

500

x 315

35500500315

500

x 400

35500500400

Tubulaturã æi fitinguri gofrate pentru canalizare Òðóáû è ôèòèíãè ãîôðèðîâàííàÿ äëÿ
Tubulaturã æi fitinguri gofrate pentru canalizare Òðóáû è ôèòèíãè ãîôðèðîâàííàÿ äëÿ

Tubulaturã æi fitinguri gofrate pentru canalizare

Òðóáû è ôèòèíãè ãîôðèðîâàííàÿ äëÿ êàíàëèçàöèè Corrugated pipes and fittings for sewage

TUB CANALIZARE GOFRAT CU MUFÃ

ÒÐÓÁÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß CORRUGATED TUBE FOR SEWAGE

ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß CORRUGATED TUBE FOR SEWAGE Clasa ( êëàññ /class)   4   8 D L

Clasa (êëàññ/class)

 

4

 

8

D

L

Cod (êîä/code)

D

L

Cod (êîä/code)

(mm)

(mm)

200

6

20040020006*

160

6

20080016006*

250

6

20040025006*

200

6

20080020006*

315

6

20040031506*

250

6

20080025006*

400

6

20040040006*

315

6

20080031506*

500

6

20040050006*

400

6

20080040006*

630

6

20040063006*

500

6

20080050006*

800

6

20040080006*

630

6

20080063006*

1000

6

20040100006*

800

6

20080080006*

   

1000

6

20080100006*

D
D
20080080006*     1000 6 20080100006* D GARNITURÃ TUB CANALIZARE GOFRAT MUFÃ CANALIZARE GOFRAT

GARNITURÃ TUB CANALIZARE GOFRAT

MUFÃ CANALIZARE GOFRATÃ

 

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÄËß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÐÓÁ ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß

ÌÓÔÒÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß CORRUGATED COUPLING

SEAL FOR

CORRUGATED

COUPLING

 

D

Cod (êîä/code)

 
D
D
 

D

Cod (êîä/code)

 

(mm)

 

(mm)

 

160

20010016000*

 

160

20000016000*

 

200

20010020000*

200

20000020000*

250

20010025000*

250

20000025000*

315

20010031500*

315

20000031500*

400

20010040000*

 

400

20000040000*

500

20010050000*

500

20000050000*

630

20010063000*

630

20000063000*

800

20010080000*

800

20000080000*

1000

20010100000*

1000

20000100000*

CURBÃ GOFRATÃ

 

ÊÎËÅÍÎ ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß

SDR41

CORRUGATED

BEND

 

D

a

Cod

D

a

Cod

D

a

 

Cod

 

(êîä/code)

 

(êîä/code)

(êîä/code)

 
 

(mm)

 

(mm)

 

(mm)

 
 

30°

20340016030*

 

30°

20340040030*

30°

20340100030*

 
 

160

45°

20340016045*

 

400

45°

20340040045*

1000

45°

20340100045*

 

60°

20340016060*

 

60°

20340040060*

60°

20340100060*

90°

20340016090*

90°

20340040090*

90°

20340100090*

30°

20340020030*

30°

20340050030*

 

200

45°

20340020045*

 

500

45°

20340050045*

 

60°

20340020060*

 

60°

20340050060*

90°

20340020090*

90°

20340050090*

30°

20340025030*

30°

20340063030*

 

250

45°

20340025045*

 

630

45°

20340063045*

 

60°

20340025060*

 

60°

20340063060*

90°

20340025090*

90°

20340063090*

30°

20340031530*

30°

20340080030*

 

315

45°

20340031545*

 

800

45°

20340080045*

 

60°

20340031560*

 

60°

20340080060*

90°

20340031590*

90°

20340080090*

* pe bazã de comandã /ïîä çàêàç /upon firm request

90° 20340031590* 90° 20340080090* * pe bazã de comandã / ïîä çàêàç /upon firm request 5

5

RAMIFICAÅIE GOFRATÃ ÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÈÅ ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß CORRUGATED BRANCH RAMIFICAÅIE REDUSÃ

RAMIFICAÅIE GOFRATÃ

ÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÈÅ ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß CORRUGATED BRANCH

RAMIFICAÅIE REDUSÃ GOFRATÃ

ÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÅ ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß CORRUGATED REDUCED BRANCH

ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß CORRUGATED REDUCED BRANCH D a Cod (mm) ( êîä/ code ) 160  

D

a

Cod

(mm)

(êîä/code)

160

 

20140016045*

200

20140020045*

250

20140025045*

315

45°

20140031545*

400

20140040045*

500

20140050045*

630

20140063045*

160

 

20140016090*

200

20140020090*

250

20140025090*

315

20140031590*

400

90°

20140040090*

500

20140050090*

630

20140063090*

800

20140080090*

1000

20141000090*

D

Cod

(mm)

(êîä/code)

125x110

20240125110*

160x110

20240160110*

160x125

20240160125*

200x110

20240200110*

200x160

20240200160*

250x110

20240250110*

250x200

20240250200*

315x110

20240315110*

315x250

20240315250*

400x110

20240400110*

400x315

20240400315*

500x250

20240500250*

500x400

20240500400*

630x315

20240630500*

630x500

20240630500*

D

Cod

(mm)

(êîä/code)

400x110 20740400110* 400x315 20740400315* 500x250 20740500250* 500x400 20740500400* 630x315 20740630500* 630x500 20740630500*

REDUCÅIE EXCENTRICÃ GOFRATÃ

ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ ÝÊÑÖÅÍÒÐ×ÅÑÊÈÉ

CORRUGATED ECCENTRIC REDUCER

ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÀß

D

Cod

D

Cod

(mm)

(êîä/code)

(mm)

(êîä/code)

125x110

20740125110*

250x110

20740250110*

160x110

20740160110*

250x200

20740250200*

160x125

20740160125*

315x110

20740315110*

200x110

20740200110*

315x200

20740315200*

200x160

20740200160*

315x250

20740315250*

6 * pe bazã de comandã /ïîä çàêàç /upon firm request

a=45°
a=45°
20740200160* 315x250 20740315250* 6 * pe bazã de comandã / ïîä çàêàç /upon firm request a=45°
Îngroparea tubulaturii gofrate Ìîíòàæ òðóá ãîôðèðîâàííàÿ Burying corrugated pipes 1 3 2
Îngroparea tubulaturii gofrate Ìîíòàæ òðóá ãîôðèðîâàííàÿ Burying corrugated pipes 1 3 2

Îngroparea tubulaturii gofrate

Ìîíòàæ òðóá ãîôðèðîâàííàÿ Burying corrugated pipes

1
1
3
3
2 INTRODUCEREA MANÆONULUI DN1200
2
INTRODUCEREA
MANÆONULUI
DN1200
4
4

1. Pentru îmbinarea tubului tip gofrat se recomandã lubrifierea suprafeåei interne a manæonului (mufei). Lubrifierea garniturii înlesneæte realizarea îmbinãrii, facilitând

în acelaæi timp eliminarea pãmântului dintre tub æi mufã.

2. Pentru a uæura montarea manæonului (mufei) pe tubul gofrat

3. Tuburile gofrate se îmbinã foarte simplu.

4. Este important ca tubul gofrat sã fie îngropat într-un strat de pietriæ cu o granulometrie care sã pãtrundã în gofraj, aceasta favorizând drenarea zonei.

se pot folosi echipamente, cu condiåia ca foråa de împingere sã fie uniform distribuitã.

1. Äëÿ ñîåäèíåíèÿ òðóá òèï

ìîíòàæ è ñïîñîáñòâóåò óñòðàíåíèþ çàãðåçíåíèÿ.

2. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ìîíòàæà òðóá

3.

4. Î÷åíü âàíæî, ÷òîáû òðóáû òèï

ñïîñîáñòâóÿ òå÷åíèþ ñòî÷íûõ âîä.

ãîôðèðîâàííàÿ

ðåêîìåíäóåòñÿ ñìàçûâàòü âíóòðåííåþ ÷àñòü ìóôòû òåõíè÷åñèì âàçåëèíîì. Ñìàçûâàíèå ïðîêëàäêè îáëåã÷àåò

ìîãóò èñïîëüçîâàòñÿ ïðèñïîñîáëåíèÿ, ñ óñëîâèåì, ðàâíîìåðíîãî ïðèëîæåíèÿ óñèëèé ìîíòàæà.

ãîôðèðîâàííàÿ

Òðóáû

ãîôðèðîâàííàÿ

ìîíòèðóþòñÿ î÷åíü ëåãêî.

ãîôðèðîâàííàÿ

áûëè çàêîïàíû â ñëîå ãðàâèÿ òàêîãî äèàìåòðà, êîòîðûé ìîã áû ïðîíèêàòü â óãëóáëåíèå ïðîôèëÿ òðóá

1. For the corrugated

removal from the tube.

2. In order to mount easier the gasket on the

3. The

4. Is important that the corrugated

tube joint, the socket's internal surface is recommended to be lubricated. The seal lubrication will make the joint easier, facilitating the ground

corrugated

tube, we can use various outfits. Is compulsery for the pushing force to be uniformly distributed.

corrugated

tubes are very easy to joint.

tube is buried into ballasting, with grading which will fill the goffering, ensuring the drainage of the area.

to joint. tube is buried into ballasting, with grading which will fill the goffering, ensuring the

7

8

8 Cãmine de vizitare, curãåire æi control "KOMPACT" Êîëîäöû ðåâèçèîííûå è äëÿ
8 Cãmine de vizitare, curãåire æi control "KOMPACT" Êîëîäöû ðåâèçèîííûå è äëÿ

Cãmine de vizitare, curãåire æi control "KOMPACT"

Êîëîäöû ðåâèçèîííûå è äëÿ î÷èñòêè KOMPACT KOMPACT sewage collectors

CÃMIN VIZITARE DIN PE CU BAZÃ ÎNCHISÃ

ÊÎËÎÄÅÖ ÐÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÈÇ ÏÝ PE SEWAGE COLLECTOR WITH CLOSED BASE

H
H
Ø1100 Ø640
Ø1100
Ø640
H Cod (êîä/code) (mm) 1000 47900000010 1500 47900000015 2000 47900000020 2500 47900000025 3000 47900000030*
H
Cod (êîä/code)
(mm)
1000
47900000010
1500
47900000015
2000
47900000020
2500
47900000025
3000
47900000030*
3500
47900000035*

CÃMIN VIZITARE CU 1 INTRARE/1 IEÆIRE

ÊÎËÎÄÅÖ ÐÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ Ñ 1 ÂÕÎÄ ÈÇ ÏÝ PE SEWAGE COLLECTOR WITH ONE INLET

H
H
Ø1100 Ø640
Ø1100
Ø640

D

D

H

Cod

IN

OUT

(êîä/code)

(mm)

(mm)

(mm)

400

400

1500

47910040015

400

400

2000

47910040020

400

400

2500

47910040025

400

400

3000

47910040030*

400

400

3500

47910040035*

500

500

1500

47910050015

500

500

2000

47910050020

500

500

2500

47910050025

500

500

3000

47910050030*

500

500

3500

47910050035*

400

500

1500

47914050015*

400

500

2000

47914050020*

400

500

2500

47914050025*

CÃMIN VIZITARE CU 1 IEÆIRE

ÊÎËÎÄÅÖ ÐÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ Ñ 1 ÂÕÎÄ ÈÇ ÏÝ PE SEWAGE COLLECTOR WITH ONE OUTLET

H

1 ÂÕÎÄ ÈÇ ÏÝ PE SEWAGE COLLECTOR WITH ONE OUTLET H D D H Cod (
D
D

D

H

Cod

(êîä/code)

(mm)

(mm)

160/200

1000

47911620010*

160/200

1500

47911620015*

160/200

2000

47911620020*

160/200

2500

47911620025*

250/315

1200

47912531512*

250/315

1700

47912531517*

250/315

2200

47912531522*