Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 1 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical 6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 2 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii numele statului în care se aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii numele statului în care se aceasta. populaţiei şi înregistrează populaţiei şi înregistrează 4 puncte B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

cu litera. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 3 .Ministerul Educaţiei. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele B şi D.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu litera. pe hartă. Lacul Balaton este situat în statul marcat. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. pe hartă.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. numele statelor marcate. pe hartă. cu numărul. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat. A... Scrieţi. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat. 2.. E. 4 puncte B. pe hartă. cu numerele 3 şi 10.geografie Proba D.

. pe hartă. pe hartă. 2. 6 puncte E. şi a gheţarilor în Groenlanda. 4 puncte B.. pe hartă. A b. pe hartă. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. 6 puncte C. pe hartă. Traversează oraşul Piteşti râul marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. pe hartă. 2 b. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată. 3 Unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă. cu literele E şi G. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. amplitudine termică. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. pe hartă. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat. cu numerele 7 şi 11. cu litera A se numeşte . o cauză care justifică prezenţa. Prezentaţi: 1. cu litera: a.. I 2 puncte 3. B b. E d. cu numărul . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. I d. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. 12 2 puncte D. numele râurilor marcate. 2. pe hartă. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene. 10 d. cu litera: a. cu litera: a. temperaturi medii anuale. J 2 puncte 2. E d. A b. F 2 puncte 3. E d. Râul Vistula străbate capitala statului marcat. E c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. numele unităţilor de relief marcate. A. F 2 puncte 4. cu litera . cu litera: a.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. J 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. A b. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată. C c. H d. B b. E c.. B b. C c. A b. D d. F 2 puncte 2.. cu numărul: a. pe hartă. la aceeaşi latitudine. 7 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. G c. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată. cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. vânturi. 2. E. a pădurilor în Norvegia. B c. E d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul european. Republica Moldova este marcată.Varianta 3 . pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a.

6 puncte E. iulie si mai 3. tipuri de roci. pe foaia de examen. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată. 6 2 puncte D. două unităţi montane. precum şi luna în care se înregistrează. 5 d. E. temperat . Precizaţi: 1. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. climei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precum şi luna în care se înregistrează. gradul de fragmentare. 4. alte aspecte specifice ale reliefului. reţelei hidrografice. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană. Pentru Spania. peninsula în care este situat statul. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. A. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. cu litera: a. altitudinii reduse c. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a.Varianta 3 . Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 3 c. 2. august si mai b. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. 2. regimului radiaţiei solare d. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş. ecuatorial b. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 1 b. Prezentaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. regimului temperaturii aerului b. Scrieţi. E d. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4 puncte B. distribuţia spaţială a altitudinilor.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. vegetaţiei şi solurilor. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . trei oraşe mari. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. iulie si iunie d. două tipuri de climă. mediteranean (subtropical) d. D c. Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. F 2 puncte 5. 6 puncte E. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat. august si iulie c. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. subpolar c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. orientarea culmilor şi văilor principale.oceanic 2. 3. altele decât capitala. două regiuni turistice. B b. 2. decât în zona de câmpie.

Climatul caracteristic statului marcat.. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fluviul care traversează oraşul .capitală marcat.. 2. cu numărul 1 se numeşte...capitală marcat. 4 puncte B. Scrieţi. 3. numele statelor marcate. pe hartă. cu numerele 4 şi 6.. cu numărul 8 se numeşte.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 4 . A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Precizaţi: 1.. numele oraşelor-capitală marcate.. cu litera C este . Oraşul . pe hartă. cu literele D şi H. pe foaia de examen. pe hartă.

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. D d. pe hartă. Capitala statului Belarus este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unităţilor de relief marcate pe hartă. Austria b. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată. Belgia b. 4 puncte B. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat. 7 c. 8 b. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. alte aspecte specifice ale reliefului. doi factori care influenţează clima Europei. tipuri genetice de relief.. pe hartă. H d. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D d. 4 b. A b. pe hartă. cu litera: a. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat. cu litera: a. H 2 puncte 2. cu numărul … 6 puncte C. pe hartă. B c. pe hartă. C c. Franţa d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Olanda 2 puncte 5. Precizaţi: a. Elveţia c. D d. pe hartă. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată. cu: a. I 2 puncte 4. I 2 puncte 2. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. D c. Scrieţi. E. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat.geografie Ministerul Educaţiei. cu numarul 9 este capitala statului: a. A b. B b. A. H d. tipuri de roci. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. 15 2 puncte D. cu litera: a. Ungaria 2 puncte 3. cu numerele 3 şi 5. numele oraşelor marcate. F 2 puncte 4. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12. cu literele A şi E. 10 d. pe hartă. 11 2 puncte 3. distribuţia spaţială a altitudinilor. Polonia d. Scrieţi. Precizaţi: 1. 2. Scrieţi. 9 c. Ministerul Educaţiei. cu litera… 3.Varianta 4 . Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. cu litera: a. b. C b. pe foaia de examen. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat. 11 d. cu numarul: a. gradul de fragmentare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. statul: a. pe hartă. pe hartă. Elveţia c. cu litera … 2. C c. Cu litera J este marcat. 6 puncte E. pe hartă. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa.

Pentru Franţa. 10 puncte D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia. cu litera F. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică. C c. 2. raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. 2.Varianta 4 . în prezent.loc. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. statul a cărui populaţie este de 60 mil. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II Ţara Germania România Ucraina Lungimea căilor ferate (km) 38.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1.B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005. o regiune turistică. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. de 369. E. 6. două caracteristici ale reliefului. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. precizaţi: 1. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . pe hartă. 4. gradul de fragmentare. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare. două caracteristici ale climei. 6 puncte E. tipuri de roci. 4 puncte B. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. cu excepţia capitalei.126 11. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”. A.510 Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări. Precizaţi: 1. cu litera H..376 22. 3. aşezarea geografică. pe hartă. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. 2.000 Km. o insulă care aparţine acestui stat. E 2 puncte D. 5. alte aspecte specifice ale reliefului. A b. trei oraşe. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. cu litera B şi relieful unităţii marcate. 6 puncte C. tipuri genetice de relief.

. 4 puncte B.. cu numărul … 3.. cu literele E si J. pe hartă. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 5 .. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 2.geografie Proba D. cu litera I are ieşire la Marea . 2. cu litera C este cel al Munţilor . cu numerele 4 si 7. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă. A.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat.

Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. pe hartă. orientarea culmilor si a vailor principale. cu litera: a. pe foaia de examen. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă.Varianta 5 . G 2 puncte 2. Varsovia 2 puncte 2. distributia spatiala a altitudinilor. pe foaia de examen. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. Scrieţi. cu numărul: a. E d. cu literele B şi D este de origine: a. gradul de fragmentare. cu litera: a. 2. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat. Insula Creta aparţine statului marcat. 11 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. 6 puncte E. cu literele F şi H. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată. A b. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. 8 c. H 2 puncte 3. pe hartă. B b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. alte aspecte specifice ale reliefului. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat. 7 b. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată. pe hartă. B b. tipuri genetice de relief. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. cu litera: a. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată. Scrieţi. 9 d. fluvio-lacustră b. cu numărul 5 este: a. cu litera … 2. litorală d. pe foaia de examen. cu numerele 3 şi 6. D c. E d. pe hartă. cărbuni. D c. 1. pe hartă. J 2 puncte 5. E. gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată. F 2 puncte 4. Resursele energetice (petrol. I d. Oraşul – capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Minsk c. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate. Scrieţi. pe hartă. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. A. E d. cu litera … 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. fluvio-glaciară c. piemontană 2 puncte D. Moscova d. Kiev b. tipuri de roci. numele oraşelor marcate. Cel mai mare debit îl are râul marcat. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată. pe hartă. C c. Precizaţi: 1. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. 2. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera … 3. D c.

4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 9 c. două oraşe-port. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania. trei tipuri de turism practicate în acest stat. E. 6 puncte C. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. C c. socială şi economică. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. vânturi. precizaţi: 1. Pentru Italia. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. G 2 puncte 2 puncte D. influenţă climatică. 11 5. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 5. cu litera: a. A b. 4 puncte B. 4. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 5 . cu numărul: a. pe hartă. A. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. 2. Precizaţi: 1. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. 8 b. două insule care aparţin acestui stat. 2. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene. 3. un râu sau fluviu. 10 d.geografie Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. formată din mai multe state. două caracteristici ale climatului. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 6 puncte E. etaj climatic. 2. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. D d.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 6 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este: a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. G 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este: a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică. D. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Olanda Suprafaţa (km2) 449 964 41 526 Populaţia (nr.loc) 9 016 596 16 491 461

2

Subiectul II

10 puncte

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 7 - geografie
• •

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie: a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează: a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. 6 puncte
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s

C. Pentru Spania, precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Subiectul II precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Scrieţi. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 8 . numele statelor marcate. cu literele G şi H. cu numerele 3 şi 10. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. cu litera I se numeşte … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. A. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. pe hartă. Precizaţi: 1.geografie Proba D. Statul marcat. E. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. pe foaia de examen. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Scrieţi. Slatina 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. vânturi.Varianta 8 . pe foaia de examen. G 2 puncte 3. Oraşul marcat. 1 b. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Craiova b. B c. Scrieţi. G d. Pad b. cu litera : a. ca lungime. cu litera A este: a. F d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 5 2 puncte 4. D d. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 2. Rhon d. E d. amplitudine termică. cu litera: a. H 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. A b. pe hartă. pe hartă. A b. C c. cu literele F şi H. temperaturi medii anuale. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat. I d. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Energia mareelor este valorificată în statul marcat. 3 c. Oraşul marcat. E d. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. C c. pe hartă. pe hartă. 2. A b. 4 puncte B. Drobeta-Turnu Severin c. cu litera: a. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat. Precizaţi: 1. Rin c. cu numerele 3 şi 6. numele râurilor marcate. H 2 puncte 2. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial. cu numărul: a. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată. E. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 d. pe hartă. Sena 2 puncte D. cu litera: a. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3. 6 puncte E. cu litera … 6 puncte C. În unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cel mai important râu. A. D b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. E b. Petroşani d. pe hartă. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri. ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată. pe hartă. cu litera: a. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată. cu numărul 9 se numeşte: a. pe hartă. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată. E c. pe hartă. J 2 puncte 4. pe hartă. F c. În Europa. J 2 puncte 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate.” 4 puncte Ministerul Educaţiei.

2. Precizaţi: 1. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei. o resursă naturală. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. două unităţi de relief. Precizaţi: 1. orientarea clumilor şi văilor principale. 5. 1. Se dă următorul tabel: Ţara Grecia Suedia Suprafaţa (km2) 131 940 449 964 Populaţia (nr. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. E. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două state vecine.B. 6 puncte E. 3. carstice b. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului.) 10 688058 9 016 596 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. memebre ale UE. Pentru Austria. 2. vulcanice 2 puncte D. 2. un râu sau fluviu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. gradul de fragmentare. În unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. tipuri genetice de relief. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. două caracteristici climatice. 4 puncte B. două oraşe. D. A. Diagrama se referă la subiectul III A . estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. glaciare d. 3. cu litera F sunt lacuri: a.Varianta 8 . precizaţi: 1. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov.loc. 6 puncte C. tipuri de roci pe care s-a format relieful. de baraj natural c. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. E. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A.geografie Proba D. cu litera A se numeşte . cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. cu literele B şi F. Capitala statului marcat..Ministerul Educaţiei.D. pe hartă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. cu numerele 1 şi 9. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 9 . cu litera … 2. 3. pe hartă.

pe hartă. cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră: a. Estonia c. Piteşti c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă. pe hartă. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. La producţia de cărbune se remarcă statul marcat. E. pe hartă. F 2 puncte 5. C d. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. A b. Oraşul marcat. Lituania 2 puncte 4. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat. D c. vânturi. Elba c. pe hartă. cu literele D şi E . Galaţi c. cu litera H se numeşte … 2. Tulcea d. numele oraşelor marcate. Brăila b. H 2 puncte 4. Dunăre b. pe hartă. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 1 este străbătut de râul: a. pe hartă. cu litera C se numeşte: a. fiord c. liman 2 puncte 3. cu litera A şi clima statului marcat. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. C c. estuar b. pe foaia de examen. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat. A.Varianta 9 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată. pe hartă. Rin d. Râmnicu Vâlcea d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Vistula 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. cu litera .geografie Ministerul Educaţiei. B b. B c. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. pe hartă. pe hartă. precipitaţii medii anuale. E d. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: a. pe foaia de examen.Vrancea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 2. Moldova 2 puncte 2. amplitudine termică. G d.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera H. pe foaia de examen. pe hartă. Jijia d. Letonia d. temperaturi medii anuale. Oraşul marcat. pe hartă. cu litera D este situat oraşul: a. 6 puncte C. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată. Bârlad b. cu litera: a. Statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. A b. Precizaţi: 1. Drobeta-Turnu Severin b. Târgovişte 2 puncte 3. 6 puncte E. Scrieţi. Belarus b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. În unitatea marcată. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. golf marin d. H 2 puncte 2. Bistriţa c. cu numerele 3 şi 6. Scrieţi. Oraşul marcat.

vânturi. Precizaţi: 1. E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state. 6 puncte C. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie. 6 puncte E. 2. 4.) 9. precipitaţii medii anuale. loc. 5 d.B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia. Alumină se produce în oraşul marcat.596 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două state vecine. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . modul de calcul al temperaturii medii anuale. membre ale UE. cu excepţia capitalei. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.870 Sursa: The World Factbook. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic. cu numărul: a. 4 puncte B. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa.Varianta 9 . o insulă care aparţine acestui stat. 1 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6.016. Pentru Franţa. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei. 2. 2. Precizaţi: 1. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. 6 2 puncte D. calculată pentru fiecare stat din tabel. 2.964 92. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea amplitudinii termice anuale. precizaţi: 1. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2 ) 449. două resurse de subsol. etaj climatic. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea densităţii medii a populaţiei. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative. două oraşe. 3. 3.391 Populaţia (nr. 5. A. Precizaţi: 1. 2. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime. influenţă climatică.605. 3 c. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia. precizând trei deosebiri .

Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . A.geografie Proba D. 4 puncte B. pe foaia de examen. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. Oraşul marcat. Statul marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul Riga este capitala statului marcat. cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 10 . cu litera … 3.D. cu numerele 3 şi 7. cu literele D şi G. pe harta. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. pe harta. cu litera B se numeşte … 2. pe hartă.

pe hartă. 4 c. Unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul: a. Este o monarhie. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2 b. H 2 puncte 5. 3 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 10 2 puncte 3. Râul marcat. pe hartă. cu numărul: a. G 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte D. Bârlad b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. cu literele A şi G. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. pe hartă. cu litera … 3. Oraşul Bruxelles este marcat. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat. pe hartă. vânturi. pe hartă. Scrieţi. cu numărul: a. E d. Oraşul marcat. D c. Se află în fiordul cu acelaşi nume. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul 10 se numeşte: a. Precizaţi: 1. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată. Oraşul Vilnius este marcat. cu numărul: a. A b. E d. 2. 4 c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. C d. A. pe hartă. pe hartă. 9 2 puncte 5. precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen. cu litera: a. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat. 2 b. pe foaia de examen. 5 d. cu litera: a. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5 d. pe hartă. tip de climă. 9 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. cu litera H. Moldova c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 11 2 puncte 4. G 2 puncte 3. Scrieţi. pe hartă. D c.D. 7 c. amplitudine termică. cu litera: a. pe foaia de examen. 6 puncte E. C c. 9 d. cu litera: a. statul marcat. 8 c. oraşul marcat. 2 c. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.Varianta 10 . pe hartă. 7 d. cu litera B şi clima statului marcat. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1 b. A b. 4 puncte B. 10 d. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Fluviul Dunărea traversează statul marcat. numele oraşelor marcate. 7 b. C b. E. cu litera D s-a format prin … 2. cu numerele 1 şi 2. Suceava d. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. A b. E d. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Trotuş 2 puncte 2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.0 69. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. Bratislava b. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. tipul de climă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. două unităţi de relief. pentru populaţie. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării. un oraş. Prezentaţi: 1. alimentarii subterane b.) 62 752 136 4 516 000 9 016 596 Producţia de energie electrica (mld.Varianta 10 . Norvegiei 2 puncte C. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. două state vecine. 2. membre ale UE. 4. Varşovia 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. Pentru Serbia. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE. pantelor line c. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. 2. o resursă naturală. temperaturilor ridicate 2 puncte 3. etaj climatic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . două zone de vegetaţie. D. 2. estimări. 4 puncte Ministerul Educaţiei.3 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. vânturi. 2. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. Se dă următorul tabel: Statul Franţa Norvegia Suedia Populaţia totală (nr. Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. kwh) 71.geografie Ministerul Educaţiei. 7. 3. Precizaţi: 1. 5.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula.6 120. Nordului d. un râu sau fluviu. A. Praga d. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. E. loc. Scrieţi pe foaia de examen. cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. 4 puncte B. Albă b. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. Minsk c. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a: a. la nivelul anului 2006 1. influenţă climatică. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Baltică c.

4 puncte B.Ministerul Educaţiei. cu literele B şi F. cu litera H se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . se exploatează de pe teritoriul statului marcat.D. 2.geografie Proba D. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog. A. pe hartă. litera … 3. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat. pe hartă. E. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 5 şi 6. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 11 . Statul marcat. numele statelor marcate. pe hartă. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu litera …… 2. pe hartă cu. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

7 b. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Kiev b. 10 2 puncte 2. Ministerul Educaţiei. Dublin c. cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul … 2. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D d. Belfast b. cu litera: a. cu litera B se numeşte… 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 c. 7 d. distribuţia spaţială a altitudinilor. Moscova d. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. 9 d. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată. cu numărul 2 se numeşte: a. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată. 8 c. 2 b. orientarea culmilor şi văilor principale. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. pe hartă. Capitala statului marcat. Cehia c. 7 b. 2. 4 d. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. numele unităţilor de relief marcate. 1 b. A b. Varşovia 2 puncte 3. pe foaia de examen. mod de formare. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C d. pe hartă. B c. cu litera D se numeşte: a. tipuri genetice de relief. Este un afluent al Tisei râul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. Glasgow d. B c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 8 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. gradul de fragmentare. pe foaia de examen. cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E.D. D 2 puncte 2. 1. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. Unitatea de relief marcată. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat. Londra 2 puncte 5. cu literele E şi F. 10 d. 12 2 puncte 4. Ungaria 2 puncte D. cu litera … 6 puncte C.Varianta 11 . Scrieţi.pe hartă. cu litera: a. cu numărul 1 este capitala statului: a. numele râurilor marcate. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. A b. pe hartă. 2. B c. pe hartă. A. cu numărul: a. Spania d. Oraşul-capitală marcat. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C d. Austria b. G 2 puncte 3. 6 puncte E. pe hartă. 3 c. cu numerele 9 şi 11. cu litera: a. pe hartă. 5 2 puncte 5. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat. Scrieţi. Minsk c. 10 2 puncte 4. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. tipuri de roci. Capitala Greciei este oraşul marcat. cu numărul: a. pe hartă.

fiecare categorie contribuind cu cca. 2. complex c. precipitaţiilor bogate c. două oraşe cu funcţie portuară.loc) 706 000 000 58 133 509 62 752 136 40 397 842 Producţia de vin (hectolitri/an) 179 000 000 58 000 000 57 000 000 37 000 000 2 Subiectul II 10 puncte 1. marea la care are ieşire.Varianta 11 . nordic 2 puncte 2. 2. 8. E. o unitate de relief montan. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. Pentru Bulgaria. 4. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi pe foaia de examen. unităţii marcate. tipuri de roci. o cultură agricolă tradiţională. gradul de fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate: a. Se dă următorul tabel: Continent / stat Europa Italia Franţa Spania Populaţia (nr. atlantic b. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice. 3.000) şi de atomocentrale. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1. mediteranean d. 6 puncte E. un tip de climă. alimentării subterane b. tipuri genetice de relief. 2. pod de gheaţă 2 puncte C. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. pe hartă. 6. un râu sau fluviu. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. orientarea culmilor şi a văilor principale. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. curgeri de sloiuri b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 40% la producerea de energie electrică’’. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. inundaţii c. 5. distribuţia spaţială a altitudinilor. alte aspecte specifice ale reliefului. îngheţ la mal d. două resurse naturale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. D. 4 puncte B. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. temperaturilor ridicate d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o regiune turistică.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad. Pe fluviul Pad se produc iarna: a. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 7. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. topirii zăpezilor 2 puncte 3.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 12 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. numele oraşelor-capitală marcate.D. A. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu numărul … 3. E. 4 puncte B. numele statelor marcate. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat. cu numerele 13 şi 15. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. pe hartă. 2. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul marcat. cu literele A şi D.geografie Proba D. pe hartă.

3 c. pe hartă. 2 b.D. cu numărul: a. pe foaia de examen.. E c. A b. vânturi. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. 8 2 puncte 4. numele oraşelor marcate..Varianta 12 . cu numărul: a. H 2 puncte 5. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. 7 2 puncte 2. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. H d. pe hartă. Chilia c. Important centru siderurgic este oraşul marcat. G d. Capitala Austriei este oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. Sf. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. cu literele D şi E. 6 puncte C. 5 c. F 2 puncte 2. cu litera: a. pe foaia de examen. 6 d. Scrieţi. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat . statul marcat. 4 d. 2. pe hartă. cu numărul: a. temperaturi medii anuale. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. H 2 puncte 3. pe hartă. F d. pe hartă.Gheorghe 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. 1 b. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat. pe hartă. 4 puncte B. cu numărul . 6 puncte E. Numărul 9 de pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. E. B b. pe hartă. Scrieţi. A. 11 d. cu litera F s-a format prin … 3. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene. Borcea b.geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 4 c. B b. amplitudine termică. D c. reprezintă braţul dunărean: a. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. Unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. 5 2 puncte 3. cu numerele 2 şi 6. 12 2 puncte 4. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 8 c. 3 b. cu litera: a. pe hartă. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. 7 b. cu numărul … 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. C d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J 2 puncte D. 7 d. Măcin d. cu numărul: a. Este port situat într-un fiord oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. E c. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată.

deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. Precizaţi: 1. precipitaţiilor lichide d. central b. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. două caracteristici ale reliefului. două ape curgătoare.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipul de climă. Scrieţi pe foaia de examen. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată 6 puncte E. vestic 2. îngheţului c. îngheţului c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). 2. în România. cu litera: a. două produse agricole destinate exportului. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza: a. alimentării subterane b. 2. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. vânturi. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. 6. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E d. 3. pe hartă. nordic d. C b. etaj climatic. D c. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii. influenţă climatică. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. Pentru Republica Moldova. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. Precizaţi două cauze care determină. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţiilor mixte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. G 2 puncte D. dezgheţului b. 5. 6 puncte E. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. membru al UE. un stat vecin. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit. respectiv locul IV în Europa ca PIB”. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte D. precipitaţiilor bogate 3. estic c. precipitaţii medii anuale. A. două oraşe. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A .Varianta 12 .

cu literele D şi G. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 2. 4 puncte B.geografie Proba D. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. E. pe foaia de examen. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . se află în partea de sud a Peninsulei … 3. pe hartă. A. pe hartǎ. pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. Statul marcat. pe hartǎ. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 13 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. cu numǎrul 5 şi 9. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ. cu litera E.

Nicosia d. Râul marcat. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 5. 4 puncte B. pe hartǎ. pe foaia de examen. Atena b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. cu literele D şi G. cu litera… 3. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. G 2 puncte 4. Slovacia d. locuiesc în ţara marcatǎ. G 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numǎrul: a. 4 c. 4 d. 3 d. C c. pe hartǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera… 6 puncte C. cu numǎrul 10 se numeşte… 2. 6 puncte E. pe hartǎ. Scrieţi. G c. A b. 10 d. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane.Varianta 13 . Laponii. pe hartǎ. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ. Scrieţi. 2. 1 b. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată. I d. cu litera: a. pe hartǎ. populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor. D c. Capitala statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat. cu litera: a. cu litera I se numeşte: a. Ungaria 2 puncte 4. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat. pe hartǎ. Oraşul marcat. vânturi. pe hartǎ. Motru d. cu numǎrul: a. I 2 puncte 3. Varşovia 2 puncte D. pe hartă. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ. Jiu c. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ. precipitaţii medii anuale. temperaturi medii anuale. 2 c. amplitudine termică. pe hartǎ. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Timiş 2 puncte 2. pe hartǎ. Precizaţi: 1. E b. pe foaia de examen. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. Berna c. 6 2 puncte 3. pe hartǎ. Scrieţi. A b. pe hartǎ. Cehia c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Austria b. E d. E. A. 2. F d. 2 c. Cerna b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ. cu numerele 1 şi 5. Autoturisme se produc în oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. cu numǎrul : a. cu numărul 7 se numeşte: a. 11 2 puncte 2. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartǎ. cu numǎrul 1 este capitala statului: a. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ. 2 b. D d. 1. B c. 1 b.

cu H. influenţă climatică. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene: Temperatura Temperatura Cantitatea medie Statul aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii 0 0 Ucraina . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar. A. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri. 3. în care un rol important îl are turismul.1 0C 21. 2. pe hartǎ. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 R ei hn -R uh r R an st ad Lo nd ra M ad rid M ila no A te na aglomeratii urbane B. Grecia. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. Prezentaţi: 1.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state. 3. pe hartǎ. Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri.geografie Ministerul Educaţiei. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3.Varianta 13 . 6 puncte E.2 0C 700 mm 2 Subiectul II D. vânturi. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. etaj climatic. 2.7. 1.8 C 520 mm Ungaria . precipitaţii medii anuale. pe hartǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri. cu litera D. cu literele F şi G.1 C 23. pe foaia de examen. cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri. 6 puncte E. 1. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A . aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5.5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartǎ. Precizaţi: 1. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa. Scrieţi. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria.

Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartǎ. A. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera … 2. cu litera … 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E.geografie Proba D. E. pe hartă. Precizaţi: 1. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 14 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat. numele statelor marcate. pe hartǎ. cu literele F şi G. 2. pe hartǎ. numele oraşelor-capitală marcate. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat. cu numǎrul 2 şi 9. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Bârlad b. cu litera: a. Face parte din generaţia oraşelor antice.geografie Ministerul Educaţiei. Deva b. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat. 8 d. cu numǎrul: a. Bistriţa c. A b. pe hartǎ. cu litera B se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. Bazinul carbonifer Motru . Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ. Scrieţi. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat. 6 puncte E. pe hartǎ. cu litera… 3. E. pe hartǎ. 10 2 puncte 5. capitala marcatǎ. pe hartǎ. pe hartǎ. D d. cu litera: a. pe hartǎ. 1 b. A. Moldova d. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. Precizaţi: 1. 9 2 puncte 3. Trotuş 2 puncte 4. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. cu numǎrul: a. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ. Timişoara 2 puncte 5. vânturi. J 2 puncte D. pe hartǎ. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. 5 c. pe hartă. D 2 puncte 2. Scrieţi.. Scrieţi. G d. cu numǎrul 7 este numit. B c. pe hartǎ. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. cu litera… 6 puncte C. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată. 8 c.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ.. pe hartǎ. cu litera H. Reşiţa d. E d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 2. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. A b. temperaturi medii anuale. pe hartǎ. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte B. H 2 puncte 3. pe hartǎ. Hunedoara c. pe hartǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. 7 b. B b. D c. D 2 puncte 2. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. 9 d. cu litera D şi statul marcat. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ. amplitudine termică. B c. G 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. pe hartǎ. B c. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5. C d. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat.Varianta 14 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C d. cu literele E şi G. 8 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. 2 b. cu numǎrul: a. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 5 c. numele unităţilor de relief marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Râul marcat. A b. pe hartǎ. A b. pe foaia de examen.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 6 puncte E. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. pe hartǎ. 2. 2. 3. Precizaţi: 1. 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 3. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.t. două state vecine. Pentru Ucraina. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. membre ale UE. două resurse de subsol. 7. distribuţia spaţială a altitudinilor. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului. un râu sau fluviu. pe hartǎ. 5. 6 puncte E. precizaţi: 1. o ramură industrială dezvoltată pe baza 2resurselor precizate mai sus. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte 0 I F M A M I I A S O N D B. E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un oraş-port la Marea Neagră. cu litera F. A. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate. 6 puncte C.) 30. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania.B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european. 2.5 19.Varianta 14 . anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului. alte aspecte specifice ale reliefului. 4.3 Populaţie activǎ în agriculturǎ (%) 4 3 Populaţie urbanǎ (%) 76 88 D. două unităţi de relief. Analizaţi valorile graficului alăturat şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precizaţi: lunile anului 1. tipuri genetice de relief. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. gradul de fragmentare. un tip de climă.geografie Ministerul Educaţiei. 6. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D: Ţara Franţa Germania Producţia de grâu (mil. tipuri de roci.

pe hartă. pe foaia de examen. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 3.Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 15 .geografie Proba D. cu numǎrul … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartǎ. cu numerele 7 şi 11. pe hartă. 4 puncte B. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat.capitalǎ marcat. cu literele A şi B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul . Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. pe hartǎ. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A.

Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. cǎrbune c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera H existǎ relief: a. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.Varianta 15 . C d. pe hartǎ. A b. pe hartǎ. precipitaţii medii anuale. numele râurilor marcate.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. piemontan d. vulcanic 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. D 2 puncte 5. A. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat. În unitatea de relief marcatǎ. glaciar c. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 6 d. cu literele A şi F. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. D d. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vânturi. pe hartǎ. pe hartǎ. B b. cu litera A şi cu litera J. C c. cu litera: a. B c. Scrieţi. cu numărul 4 este numit … 3. Mureş c. cu litera: a. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor. Râul marcat. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. din statul marcat. pe hartǎ. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. B c. pe hartǎ. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 3. temperaturi medii anuale. Din unitatea de relief marcatǎ. amplitudine termică. Scrieţi. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. Oraşul marcat. 2 b. pe hartǎ. carstic b. 2. D c. fier d. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. E. H d. G 2 puncte 4. 8 2 puncte D. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera C se extrag importante resurse de: a. Scrieţi. pe hartǎ. 8 şi 10 2 puncte 2. 4 puncte B. cu litera… 6 puncte C. pe foaia de examen. 2 şi 8 d. 1 şi 2 b. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a. pe hartǎ. cu litera … 2. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 5. cu numǎrul: a. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Argeş b. Someş 2 puncte 2. pe foaia de examen. pe hartǎ. petrol 2 puncte 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate. 4 c. pe hartǎ. pe hartǎ. C d. cu numerele: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. pe hartǎ. cu litera: a. 6 puncte E. D b. G d. Capitala statului Belarus este oraşul marcat. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. F c. bauxită b. 2 şi 5 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Olt d. cu numerele 9 şi 10. J 2 puncte 4.

2. cu litera B. 1930 1960 1980 1991 2000 2004 anul 6 puncte C.2004. Prezentaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera D şi clima unităţii marcate.Varianta 15 . 7. E. 5. 2. cu litera E. două caracteristici climatice. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi: 1833 1900 1. 6 puncte E. 4. Pentru Serbia. etaj climatic. intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ. 6. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică. precizaţi: 1. o unitate montană. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda. pe hartă.B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. pe hartǎ. 2. 2. o resursă naturală. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 . 10 puncte D. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea maximǎ a numǎrului de 20 locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartă. 3. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei. Precizaţi: 25 1. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 10 de locuitori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . milioane locuitori 45 40 35 30 A. 15 2. un râu sau un fluviu. o minoritate etnică. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei.loc) 10 379 067 2 274 735 16 491 461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. trei state vecine. pe hartǎ. în perioada 1833-2004. 5 4 puncte 0 B. cu literele A şi G. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Belgia Letonia Olanda Suprafaţa (km2) 30 528 64 610 40 840 2 Populaţia (mil. precipitaţii medii anuale. un oraş. 2. vânturi. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii. 6 puncte E.

cu litera F.. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 . Oraşul . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numerele 1 şi 4. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu literele E şi I. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. pe hartă. 2. pe foaia de examen.. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. cu litera A se află Munţii . numele oraşelor-capitală marcate.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În statul marcat. pe hartă. E. Scrieţi.. 4 puncte B. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat. A. este specific climatul temperat .capitală marcat. cu numărul 5 se numeşte . 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..Ministerul Educaţiei...

Scrieţi. pe hartă. cu litera J. Cehia b. Ungaria d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. C c. cu numărul 12 se numeşte: a. H c. crovuri c. pe hartă. cu litera J predomină vegetaţia: a. F d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. În unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Prahova 2 puncte 5. cu litera . Ural 2 puncte 4. Se învecinează cu Ucraina statele marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Râul marcat. Olt d. precipitaţii medii anuale. cu litera F există : a. cu literele: a. 4 puncte B. 6 puncte E. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată. C b. E. 3. numele unităţilor de relief marcate. grinduri 2 puncte 2. chei b. cu litera: a. 6 puncte C. pe hartă. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. pe foaia de examen. Balcani c.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul. Carpaţi d. amplitudin termică. cu litera . G 2 puncte 3. numele oraşelor marcate. pe hartă. C. A. păduri de conifere c. Statul marcat. Argeş b. C b. E c. Scrieţi. Scrieţi. pe hartă. cu litera I se află de Munţii: a. cu litera: a. păduri de foioase d. pe hartă. pe hartă. F 2 puncte 3. G d. temperaturi medii anuale. E. cu literele B şi E. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: a. Serbia c. E.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. domuri d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . G d. Dâmboviţa c. pe hartă. B b. pe hartă. B b.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 16 . de stepă 2 puncte D. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen: 1. cu litera A şi clima statului marcat. In statul marcat. mediteraneeană b.. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. I 2 puncte 5. pe hartă. vânturi. pe hartă. B. 2. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Ucraina 2 puncte 2.. E c. H 2 puncte 4. B. pe hartă.. H b. cu numerele 1 şi 5. B. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat.. pe foaia de examen. C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. cu litera H se numeşte: a. Alpi b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. D c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Pe teritoriul statului marcat. G d. D d. C.

2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 7. la nivel mondial. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006): Energie Gaze Alte Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse % % % % % % Belgia 29 1 3 27 40 Lituania 75 3 8 14 Ungaria 15 1 17 38 28 1 1. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul: a. E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C.B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. scrieţi pe foaia de examen. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. în procente. a Spaniei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. influenţă climatică. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Belgia şi Bulgaria b. marea la care are ieşire 10 puncte D. 3. Lituania şi Ungaria 3. răspunsul corect: 1. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H. utilizarea intensă a resurselor alternative 6 puncte C. o pondere. oraşul capitală. Italiei şi Greciei. 6 puncte E. cu numărul 5. b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza: a. a hidroenergiei există între statele: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Analizând graficul de mai sus. 4. precipitaţii medii anuale. două oraşe-port. 2. 2. 6. Austria b. a combustibililor fosili (cărbune. o cultură agricolă tradiţională.Varianta 16 . Germania şi Ungaria d. membre ale UE. 5. gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. Bulgaria d. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline. lipsei apelor curgătoare c. 4 puncte B. reliefului de câmpie d. Precizaţi: 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o unitate montană. Belgia şi Lituania c. Belgia c. vânturi. precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Lituania 2. ape curgătoare cu debite reduse. două state vecine. etaj climatic. Precizaţi: 1. aproximativ egală. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine. Pentru Bulgaria. Calculaţi ponderea. două caracteristici climatice. o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %.

cu numărul . cu literele B şi I. pe hartă. A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 3. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera.capitală marcate.. pe hartă. cu numerele 3 şi 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 17 . Precizaţi: 1. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. cu litera E se află situat în Peninsula … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. 2. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat. pe hartă. Statul marcat. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Scrieţi.. numele oraşelor .. numele statelor marcate. pe hartă.

cu numărul . Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C b. temperaturi medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. străbate oraşul –capitală marcat. precipitaţii medii anuale. A. pe hartă. 3.Varianta 17 . 15 2 puncte 5. alpin b. pe hartă. 6 c. Scrieţi. H 2 puncte 4. Macedonia 2 puncte 2. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. cu litera F se extrage: a. cu litera: a. F 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. A b. 13 d. Dâmboviţa este afluentul râului marcat. H d. amplitudine termică. Albania b. F d. Unitatea de relief marcată. B c. Scrieţi. cu litera E se numeşte: a. cu litera . Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. cu litera D şi clima statului marcat. sare 2 puncte 3. 6 puncte E. F c. pe hartă. cu litere. pe hartă. Din unitatea de relief marcată. Viticultura este specifică statului marcat. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa. A b.E c. F d. cu numerele 9 şi 12. C b. cu litera: a. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 4 puncte B. Statul marcat. Bulgaria c. J d. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată.. argint b. de câmpie c. B c. I 2 puncte 4. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. de dealuri înalte d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe foaia de examen.. pe foaia de examen... pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. de deltă 2 puncte 2.. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat. 2. Fluviul Dunarea. A b. 2. cu litera G.G d. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. 3 b.geografie Ministerul Educaţiei.. E. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. J 2 puncte 3. pe hartă. pe foaia de examen. cu literele C şi E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. vânturi. Scrieţi. Grecia d. pe hartă. fier şi marmură c. cu litera H are etaj climatic : a. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. 6 puncte C. petrol d. numele râurilor marcate. cu litera .

o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. două oraşe-port maritime. Scrieţi pe foaia de examen.910 Populaţia (nr. distribuţia spaţială a altitudinilor.385.145 110. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. un tip de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E.mai. orientarea culmilor şi a văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. calculată pentru fiecare stat din tabel. Ploieşti d. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. cu numărul 3 se numeşte: a. 2. gradul de fragmentare. 5. loc) 5. Craiova b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa 2 ( km 2) 338. pe hartă. 10 puncte D. alte aspecte specifice ale reliefului. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi.231. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie. E. tipuri genetice de relief. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. 3. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. Piteşti c.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României. Precizaţi: 1. două resurse de subsol. referitor la densitatea medie a populaţiei. A. 6 puncte E.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 4. tipuri de roci. Târgovişte 2 puncte D.Varianta 17 . 2. trei unităţi de relief. 2. Pentru Franţa. Precizaţi: 1. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. valoarea densităţii medii a populaţiei. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. 4 puncte B.372 7. 2.

cu litera C este situat în Peninsula … 2. pe hartă. Capitala statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe foaia de examen.. cu literle A şi C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . pe hartă.. este . Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. E... pe hartă. numele statelor marcate. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. A. 3. 4 puncte B. Statul marcat. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. cu litera H are deschidere la Marea . 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Statul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

F d. Ministerul Educaţiei. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 5. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat. Moldova c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Siret d.. B b. C b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Meridianul 0o străbate statul marcat. pe hartă. 6 puncte E. mod de formare. cu litera: a. A b. E d. Unitatea de relief marcată. tipuri de roci. B c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. Trotuş 2 puncte 2. D d. cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. cu numărul: a. Scrieţi. 3. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I 2 puncte D. 2. pe hartă.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 2. D c. pe hartă. G d. 14 2 puncte 3. Precizaţi: 1. cu litera: a. I 2 puncte 4. alte aspecte specifice ale reliefului. gradul de fragmentare.. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat. C c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe foaia de examen. 4 puncte B. 6 c. Scrieţi. cu litera: a. E. C c. E d. la est. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera: a. cu litera . pe hartă.. numele unităţilor de relief marcate. cu literele A şi G. pe foaia de examen. pe hartă. pe foaia de examen. A b. cu litera G se învecinează. A. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. B c. pe hartă. pe hartă.Varianta 18 . B b. A b. numele oraşelor marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. D c. Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bistriţa b. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. Unitatea de relief marcată. pe hartă. 9 d. F d. tipuri genetice de relief. J 2 puncte 2. cu numerele 5 şi 6. cu litera H este delimitată la sud de râul numit: a. A b. H 2 puncte 3. F d. pe hartă. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată.. cu litera: a. pe hartă. Câmpia Padului este situată în statul marcat. D c. 4 b. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată. 6 puncte C. G 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. D d. cu litera . cu litera: a. pe hartă.. cu grupa Munţilor . cu litera: a. Scrieţi. H 2 puncte 4. pe hartă. A b. Polderele sunt specifice statului marcat.

5. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. membre ale UE. 2. se înregistrează în unităţile de relief marcate. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. pe hartǎ. 6 puncte C. o mare la care are ieşire. Precizaţi: 1. pe hartă. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria. Subiectul II solurilor. 4 puncte B. reţelei hidrografice. două râuri sau fluvii. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu E şi clima unitaţii de relief marcate. cu H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile vegetaţiei şi 2 reliefului. 2. două oraşe.geografie Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. două state cu valori negative ale sporului natural. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartǎ. 3. două state vecine. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018 Reprezentarea grafică de mai jos. cu literele A şi C. cu excepţia capitalei.Varianta 18 . 2. 4. se referă la subiectul III A şi B. Precizaţi: 1. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria. climei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. etaj climatic. 6. doua resurse de subsol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. influenţă climatică. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează. E. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează. un oraş-port. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. precizaţi: 1. 3. 10 puncte D. sub media pe ţară. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. A. Pentru Germania.

pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 19 . marcat pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu numărul 14 se numeşte . Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 puncte B. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. 3.. cu litera F sunt situaţi Munţii . Statul a cărui capitală este marcată. cu numărul 12 este traversat de râul . 2. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. Oraşul-capitală. cu numerele 3 şi 13. cu literele H şi I. 2.. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii... pe foaia de examen. În partea centrală a statului marcat.geografie Proba D.

7 b. B b. Loara c. pe hartă. F 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Austrul b. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat.. pe hartă. Crivăţul d. se numeşte. 8 c. cu litera A. Brizele marine c. în Marea Mediterană se varsă: a. numele râurilor marcate. A b.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. J 2 puncte D. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului. lignitul d. cu litera: a. Scrieţi. temperaturi medii anuale. pe hartă. cu litera: a. cu numărul: a. vânturi. pe hartă. C d. E. huila c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. cu litera B este: a. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat. cu litera G şi clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată. pe hartă. gazul metan b. D d. pe hartă. Râul marcat. B b. D c. Sena 2 puncte 4. pe hartă. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat. 9 d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat.. amplitudine termică. 6 puncte C. 10 2 puncte 4. cu litera F. cu litera I. pe foaia de examen. cu numărul 6 traversează oraşul numit. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat. pe hartă. numele oraşelor marcate. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată. cu numerele 9 şi 10. cu litera E. pe hartă. C c. B c. 9 d. În Peninsula Balcanică se află statul marcat. H d. 7 b. cu litera . factori ce influenţează clima. 8 c. A b. pe hartă. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 3. D 2 puncte 5. pe hartă. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. Garonne b.Varianta 19 . 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A. cu numerele 3 şi 4. 2. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen.. I 2 puncte 2. petrolul 2 puncte 3. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. pe hartă. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. pe hartă.. pe hartă. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată.. cu litera H bate vântul numit : a. A b. C d. E 2 puncte 5. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. Vânturile de vest 2 puncte 2. pe hartă. Rhone d. E d. B c. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. marcat.

septembrie 2. aprilie b. precizaţi: 1. octombrie d. Belgia b. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. septembrie 3.2 10. membre ale UE. mai d. 2. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. altitudini.loc) Populaţie urbană (%) Statul Albania Belgia 28 700 30 528 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4 puncte Subiectul III . Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. înclinare. estimări la nivelul anului 2006 1. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. Subiectul II 6 puncte 10 puncte D.3 38 97 Sursa: The World Factbook.Varianta 19 . A. 3.geografie Ministerul Educaţiei. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare. cu litera G. Pentru Franţa. Scrieţi. un tip de climă specific acestui stat. cu excepţia capitalei. aprilie b. Germania d. cu litera D. 6 puncte E. 3. pe hartă. Franţa c. Iunie c. 4. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. pe foaia de examen. Luna în care valoarea debitului este sub 100 3 m /sec este: a. Precizaţi: 1. Suprafaţa (km2) Populaţia (mil. Prezentaţi: 1. fragmentare. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. două oraşe. tipuri de rellief. E. trei state vecine. februarie c. 5. 4 puncte 1800 1600 1400 Debit (mc/s) 1200 1000 800 600 400 200 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. două râuri sau fluvii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartă. pe hartă. Spania Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 700 600 Debit (mc/s) 500 400 300 200 100 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului C. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. 2. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.

numele statelor marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei. 3. cu literele B şi D. Statul marcat.geografie Proba D. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E... Capitala statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul marcat. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu numerele 12 şi 14. pe hartă. Precizaţi: 1. 4 puncte B.. 2. A. cu litera A are ieşire la Marea . Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2.. pe hartă. cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 20 .. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu litera H se numeşte .

B c.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b. vânturi. cu litera: a. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D b. Oraşul marcat. D c. este capitala statului: a. cu numerele 1 şi 6. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E d. F c. G 2 puncte 2. F d. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. H 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 9 b. pe hartă cu numărul: a. 11 d. Albania b. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief. C c. G d. cu litera: a. Oraşul marcat. factori ce influenţează clima. Croaţia c. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată. Scrieţi. Precizaţi: 1. I 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 1 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. J 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. cu litera … 3. 2 c. B c.Varianta 20 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte D. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. numele râurilor marcate. Muntenegru 2 puncte 3. amplitudine termică. 4 2 puncte 3. pe foaia de examen. A b. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. E d. F c. pe hartă. Macedonia d. E. cu litera … 2. funcţional şi modern. pe hartă. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. 6 puncte E. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. 2. prezintă un sistem de transport diversificat. 12 2 puncte 5. pe hartă. A. marcată. F d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu numerele 7 şi 8. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat. temperaturi medii anuale. E c. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată. cu litera B. C b. cu litera: a. Scrieţi. numele oraşelor marcate. cu litera: a. cu litera: a. 4 puncte B. G d. pe hartă. G 2 puncte 2. C b. F d. Străbate un bazin carbonifer râul marcat. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3 d. A b. cu numărul 8. 10 c. pe hartă. A b. pe foaia de examen. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G.

în nord. Precizaţi: 1. Pentru Germania. 100 mm d. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. oraşul-capitală. altitudini. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii. tipuri de roci pe care s-a format relieful.Varianta 20 . Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. A. E. februarie c. decembrie b. clasa a XII-a 3. membre ale UE. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. mai 2.geografie Ministerul Educaţiei. 120 mm C. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi. 60 mm c. cele două mări la care are ieşire. înclinare. Se dă următorul tabel: Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.loc. 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora.) Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413 Sursa: The World Factbook. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. 2. 4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. tipuri de relief. cu literele A şi B. cu litera G. 2 Probă scris ă la ă Geografie – fluvii. martie 3. iunie d. 6 puncte Subiectul II 10 puncte D. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. trei state vecine. 2. 40 mm b. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. B. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. iulie c. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. alte aspecte specifice ale reliefului. acest stat. dou râuri sau 4. ianuarie d. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). august b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

Capitala statului marcat. Capitala statului Islanda este marcată. cu literele H şi J. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 1 şi 5.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1.. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E.. cu numărul . E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 21 . cu numărul 2 este traversat de fluviul numit . 2. Scrieţi. cu litera E se numeşte .geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate.. Oraşul capitală. marcat pe hartă. pe hartă. 2. pe hartă. 3.

E. cu numărul 1 se numeşte . cu litera B se numeşte: a. H 2 puncte 5. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. pe hartă. 2. G b. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat. Helsinki c. Stockholm 2 puncte 5. cu numărul 5 se numeşte . cu litera: a. cu numărul 2 şi 6. pe hartă. A. 6 puncte E. numele râurilor marcat. factori ce influenţează clima. pe foaia de examen. pe hartă. influenţă climatică. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Belgia b. F d. D d. pe hartă.. cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. D c. B b. E c. pe hartă.. 4 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Olso d. Munţii Tatra. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată.. Copenhaga b. Luxemburg d. I 2 puncte 2.. H c. Nipru 2 puncte 4. Statul marcat. A b. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.. Loara c. etaj climatic. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului. D b. 2 c. 2. Precizaţi: 1. B c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Scrieţi. vânturi. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. pe hartă. G d. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată. F d. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Oraşul marcat. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Olanda 2 puncte D. Rin d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. I d. Don b. pe hartă. A b. Braţul Dunării marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat.Varianta 21 . pe foaia de examen. pe hartă. Fluviul care traversează statul marcat. 4 puncte B. Liechtenstein c. cu litera F. C d. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă. cu litera G se numeşte: a. Oraşul – capitală marcat. 1 b. J 2 puncte 3. este cel marcat cu numărul: a. B c. C b. F 2 puncte 2. cu litera D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G 2 puncte 4. se găsesc pe teritoriul statului marcat. cu numărul 8 se numeşte: a. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe hartă. 3. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit. marcat pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. pe foaia de examen. 6 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă cu litera: a. numele oraşelor marcate. cu numerele 7 şi 10.. pe hartă.

două oraşe. 2. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. 2. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat. aprilie c. pe hartă. Scrieţi. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr.geografie Ministerul Educaţiei. octombrie d. 2. A. 4 000 m3/s b. pe foaia de examen. două insule care aparţin acestui stat. Precizaţi: 1. 2. iunie b. estimări la nivelul anului 2006 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. august b. noiembrie c. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. tipuri de relief. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. două resurse naturale. 5. precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. 4. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg. 6 000 m3/s Debit (mc/s) d.loc) Statul Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334 Sursa: The World Factbook. mai 2. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. fragmentare. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. cu excepţia capitalei. înclinare. 8 000 m3/s 6 puncte Subiectul II C. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. Pentru Italia. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D. 5 500 m3/s 3500 3000 Debit (mc/s) 2500 2000 1500 1000 500 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului c. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa.septembrie 3. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. 10 puncte D. două unităţi montane. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate.Varianta 21 . luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. B. iulie d. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de: a. altitudini.

numele statelor marcate. Oraşul capitală marcat. pe foaia de examen. Scrieţi. cu numărul 5 este capitala statului numit… 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. Oraşul marcat. E. pe hartă. Precizaţi: 1. cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere.geografie Proba D. Oraşul marcat. cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. pe hartă. cu literele A ş I. A. cu numerele 4 şi 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 22 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate.

Climatul temperat continental este specific statelor marcate. pe hartă. Brăila b. pe hartă.Varianta 22 . pe hartă. pe hartă. C c. A b. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. 3 c. pe hartă. 4 puncte B. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Râul marcat. F 2 puncte 4. F d. pe hartă. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. G 2 puncte D. D c. D d. cu litera … 3. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. cu literele: a. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numărul 5 se numeşte … 2. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată. B b. Bazinul de lignit Motru .geografie Ministerul Educaţiei. A b. 7 2 puncte 5. C b. cu litera … 6 puncte C. B şi F c. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. F d. cu litera: a. pe hartă. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E 2 puncte 3. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată. pe hartă. gradul de fragmentare. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. cu litera: a. cu litera: a. D c. B b. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. F şi G 2 puncte 2.1 b. D d. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat. E d. cu litera: a. G 2 puncte 5. pe hartă. numele oraşelor marcate. E c. distribuţia spaţială a altitudinilor. Scrieţi. Precizaţi: 1. cu litera: a. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E. 5 d. pe hartă. tipuri genetice de relief. A. 6 puncte E. pe hartă. cu literele B şi F. C c. pe foaia de examen.Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată. C c. pe foaia de examen. Oraşul marcat. A şi G b. C şi D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E d. F 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. cu litera: a. cu numerele 9 şi 10. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. C c. Capitala statului Grecia este marcată. F d. cu numărul 10 se numeşte: a. Călăraşi c. Giurgiu d. Slobozia 2 puncte 2. Fluviul Sena traversează statul marcat.

3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. după 1990. 4 puncte B. E. în România. precum şi luna în care se înregistrează. 5. o cauză a creşterii populaţiei rurale. precizaţi: 1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. un tip de climă. vânturi. 2. influenţă climatică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. O situaţie similară este şi în România. A. 6 puncte E. valoarea amplitudinii termice medii anuale. o regiune turistică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu H. pe hartǎ. două state vecine. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. două resurse de subsol. 2.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 3. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european. 6 puncte C. 4. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Scrieţi pe foaia de examen: 1. 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 10 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 22 . 6.4 mil. un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. 2. etaj climatic. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil. 2.loc (2004). Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei. cu excepţia capitalei. 6 puncte E. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 2 Subiectul II 2. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină. Precizaţi: 1. membre ale UE. pe hartǎ. Precizaţi: 1. Pentru Franţa. ştiind că suprafaţa este de 10. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. pe foaia de examen. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. numele statelor marcate. cu literele J şi B. E. 2. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 23 . A. 4 puncte B. Scrieţi. cu litera … 3.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Oraşul marcat.

H 2 puncte 5. vânturi. cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: a. Scrieţi. A b. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului: a. 10 d. pe hartă. 4 puncte B. D d. 7 b. 8 c. H d. pe foaia de examen. F d. J 2 puncte D. Scrieţi. pe hartă. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Giurgiu d. marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. E c. 10 c. I d. altitudini b. pe hartă. J 2 puncte 3. pe hartă. 11 d.geografie Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 5. pe hartă. cu numărul… 6 puncte C. cu numărul: a. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief. D b. pe hartă. 2. numele unităţilor de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. J 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. cu literele B şi H. Unităţile de relief marcate. pe hartă. Călăraşi c. A b. influenţă climatică d. cu numerele 1 şi 6. temperaturi medii anuale. G d. cu litera: a. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat. 12 2 puncte 3. Alumina se obţine în centrul industrial marcat. E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. E. pe foaia de examen. G 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat. Climatul temperat continental este specific statului marcat. Teleorman 2 puncte 2. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera… 2. pe hartă. pe hartă. râuri 2 puncte 4. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare. pe hartă. D b. A. A b. Insula Corsica aparţine statului marcat. Precizaţi: 1. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat. Brăila b. cu litera: a. numele râurilor marcate. C c. cu litera H. F d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul: a. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. cu litera … 3. pe hartă. între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. Oraşul marcat. iazuri c. cu litera: a.Varianta 23 . Dublin este capitala statului marcat. etaj climatic. 7 b. A b. E c. cu litera: a. F c. pe hartă. B c. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Reşedinţa judeţului Olt este marcată. pe foaia de examen. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 4. 2. precipitaţii medii anuale. două unităţi de relief. precizaţi: 1. vegetaţiei şi solurilor. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. Pentru Ungaria. climei. influenţă climatică. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. vânturi. 2. două caracteristici climatice. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. E. 5. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. Precizaţi: 1. două oraşe. 10 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. un râu sau un fluviu. 6. modul de calcul al temperaturilor medii anuale. un tip genetic de lac şi un exemplu. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. 3. o zonă de vegetaţie. 6 puncte C.Varianta 23 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. Precizaţi: 1. pe hartă. 2. etaj climatic.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. valoarea amplitudinii termice medii anuale. Scrieţi pe foaia de examen: 1. precizând trei deosebiri. reţelei hidrografice. 6 puncte E. pe hartă. cu litera D. 2. 4 puncte B. 3.

numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Fluviul Pad străbate statul marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 4 şi 11. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 24 . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. E. Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe. 2. cu numărul 1 este capitala statului numit … 2.a 2 Subiectul I . Scrieţi. hartă. pe foaia de examen. cu litera … 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. cu literele F şi I. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. pe hartă.

A b. 1. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat. Precizaţi: 1. cu litera: a. Buzău b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. H d. 7 d. H 2 puncte 4. cu litera: a. B b. pe hartă. cu litera: a. B c. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. cu literele A şi H. pe hartă. pe foaia de examen. amplitudine termică. Brăila c. cu litera … 6 puncte C. cu numărul … 3. pe hartă. pe hartă. F d. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată. Scrieţi. 4 b. cu litera B şi clima statului marcat. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat. temperaturi medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 7 b. Climatul mediteranean este specific statelor marcate. E d. F şi J 2 puncte 2. pe hartă. D c. 4 puncte B. cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2. E. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu litera: a. 2. Târgovişte 2 puncte 3. pe hartă. I 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. 12 2 puncte 2. A şi J c. A şi F b. A b. Fluviul Vistula străbate statul marcat. pe hartă. 14 2 puncte D. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate.Varianta 24 . G 2 puncte 4. cu numerele 5 şi 6. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B şi F d. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. F c. numele râurilor marcate. D b. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Galaţi d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul marcat. 5 c. Scrieţi.H d. Relief litoral există în unitatea de relief marcată. vânturi. E d.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. D c. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. E c. cu numărul: a. F d. pe hartă. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 8 c. cu literele: a.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera J. pe hartă. pe hartă. pe hartă. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. I 2 puncte 3. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe foaia de examen. În unitatea de relief marcată. G 2 puncte 5. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 9 d. Datează din antichitate oraşul marcat. D c. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 6 puncte E. cu numărul 10 se numeşte: a. cu numărul: a.

Scrieţi pe foaia de examen: 1. altele decât capitala. 4. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. două oraşe. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un tip de climă. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 . precizaţi: 1. 6. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat. climei. două regiuni turistice. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea. influenţă climatică.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. vegetaţiei şi solurilor. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. două state vecine. pe hartă. A. 5. 4 puncte B. reţelei hidrografice. Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova. două unităţi montane. pe hartă. Pentru Spania. 6 puncte E. cu litera H.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 2 Subiectul II Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. vânturi. precizând trei deosebiri. Precizaţi: 1. 2. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E.4ºC. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A .Varianta 24 . un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. membre ale UE. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune.a Subiectul III . cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . 6 puncte C. 2. etaj climatic.

2.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. 3. Capitala statului marcat.. E. pe hartă. 2. numele oraşelor-capitală marcate. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu numărul 4 este capitala statului numit . pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 25 .. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. cu numerele 3 şi 10. pe hartă. Oraşul marcat. cu literele A şi H.. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. 4 puncte B.. cu litera . Precizaţi: 1.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera F este oraşul numit .

D b.Varianta 25 ..geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Oraşul Minsk este capitala statului marcat. E c. cu numărul 12 se numeşte . G d. cu litera . pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte 3. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. H d. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată. distribuţia spaţială a altitudinilor. numele unităţilor de relief marcate. 6 puncte C. Scrieţi. Bega b. G 2 puncte 3. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte: a. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei. D c. I 2 puncte 2. cu litera: a. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi: 1. Fluviul Nistru traversează statul marcat. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.. tipuri genetice de relief. cu litera: a. A b. pe hartă. Pe râul marcat. J 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a.cu litera: a. C c. Scrieţi. F d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. E d. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi.. cu litera: a. gradul de fragmentare. pe hartă. Mureş 2 puncte 2. F c. 2. cu numerele 9 şi 10. Oraşul marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Crişul Alb c. orientarea culmilor şi a văilor principale. D d. D c. numele oraşelor marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. tipuri de roci. B b. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. H d.. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. cu literele A şi F . Crişul Negru d. pe foaia de examen. pe hartă. E c. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. B b. 2. Râul marcat. I 2 puncte 5. 6 puncte E. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. J 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. A b. cu litera: a. C b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . E. A. Scrieţi.. C c.

două state vecine. la nivelul anului 2006. 3. Precizaţi: 1. 4 puncte B.Varianta 25 . comparativ cu celelalte două state din tabel. 6 puncte C. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul România Franţa Germania Precizaţi: 1. Pentru Germania. 10 puncte D. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Petrol. C d. cu litera A şi relieful unităţii marcate.cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului. 12 2 puncte D. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat. Precizaţi două cauze care generează acest proces. B c. 6 puncte E. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4 puncte Energie nucleară (%) 9 40 13 2 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Subiectul II Petrol (%) 5 35 40 Energie alternativă (%) 1 4 1 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 11 d. pe hartă. A b. 5. 2. 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. tipuri de roci. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin. orientarea culmilor şi văilor principale. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE. precum şi luna în care se înregistrează. 9 c. pe hartă. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus. 2. două unităţi de relief. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 5. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. E. distribuţia spaţială a altitudinilor.B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. pe hartă. tipuri genetice de relief. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. un oraş-port fluvial. două resurse de subsol. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . 2. modul de calcul al temperaturii medii anuale. precum şi luna în care se înregistrează. 3. 2. 8 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Scrieţi. un oraş-port maritim. comparativ cu celelalte două state din tabel. pe foaia de examen: 1. valoarea amplitudinii termice medii anuale. membre ale UE. A. gradul de fragmentare.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C..geografie Proba D. 2. cu literele C şi D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 2. Statul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul 11 este capitala statului numit .. numele statelor marcate. cu numărul 12 este traversat de fluviul numit . pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. 3. E.. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. Oraşul marcat. A. cu numerele 9 şi 12. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. cu litera B se numeşte .. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 26 . numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.

cu litera: a. vânturi. 10 d. J 2 puncte 3. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat. Râul marcat. 2. cu numărul: a. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. cu numerele 9 şi 11 se obţine: a. 4 puncte B. Precizaţi: 1. I 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. 6 puncte E. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. H 2 puncte 2. 5 b. 6 puncte C. 2 b.Varianta 26 . pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. amplitudine termică. pe hartă. cu litera . B b. G d. Bârlad b.. Botoşani c. cu numerele 2 şi 3. cu litera: a. 13 d.. pe hartă.. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice.sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. Capitala statului Islanda este marcată. E c. nave maritime 2 puncte 2. alumina b. 7 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. In oraşele marcate. cu numărul: a. cu litera . Scrieţi. cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: a. E.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: a. temperaturi medii anuale. 15 2 puncte 4. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. 7 c. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat. F d.. C b. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice. cu literele E şi G.. A b. cu numărul 9 este traversat de râul numit .metamorfice. Iaşi d... oţel d. numele râurilor marcate. 2. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat. H d. C c. pe hartă. cu numărul: a. Teleorman 2 puncte 3. A. Olt d. pe hartă.. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată. autoturisme c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. 4 c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Roci variate(vulcanice. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat. 14 2 puncte 5. E c. 9 c. Giurgiu c. Piatra Neamţ 2 puncte 4. 10 d. cu litera: a. Argeş b. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.

două unităţi de relief. precum şi luna în care se înregistrează. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră. D c.9 ‰ Calculaţi: 1. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. A b. un tip de climă. precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală. A. 6. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse de subsol. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. pe hartă. cu litera G. pe hartă. 6 puncte E. o regiune turistică. un râu sau fluviu. E. cu excepţia capitalei. 2. Anul 1956 1977 1998 2004 Natalitate 24. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3.9 ‰ 9.Varianta 26 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A .5 ‰ 10. precum şi luna în care se înregistrează. Scrieţi pe foaia de examen: 1. cu litera F şi clima unităţii de relief marcate. 4. 2. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956. cu litera: a. influenţă climatică. trei oraşe.6 ‰ 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi. 2.0 ‰ 2 Subiectul II 11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. etaj climatic. 2. 5. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.2 ‰ 19. 6 puncte E. 6 puncte C. 2. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate.0 ‰ Mortalitate 9.6 ‰ 10. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. E d. 4 puncte B. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii. G 2 puncte D.

numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu litera . pe hartă. membru al Uniunii Europene. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu litera … 3. cu numărul 11 este capitala statului numit . cu literele B şi E. 2. este marcat.. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 27 .geografie Proba D.. pe foaia de examen.. pe hartă. cu numerele 1 şi 3. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. Oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Statul din Peninsula Scandinavă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. A. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat. pe hartă. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ..

. cu numerele 8 şi 10. pe hartă.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. pe foaia de examen. Prahova 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 27 . E c. Râul marcat. 10 d. Dâmboviţa c. cu litera . 8 d. 2. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. B b. pe hartă. E c. Alba Iulia b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul . H 2 puncte 4. 4 puncte B. cu litera: a. Hunedoara d. cu litera: a. 3. F d. Deva c. pe hartă. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. 6 c.. pe hartă.. B c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. cu numărul 12 se numeşte: a. 14 2 puncte 4. cu numărul 5 se numeşte: a. pe hartă. Oraşul marcat. E c. pe foaia de examen. alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri genetice de relief. cu litera: a. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat. Râul marcat. gradul de fragmentare. H d. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. A. pe hartă. tipuri de roci. pe hartă. 12 2 puncte 5. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 b. H 2 puncte D. 4 b.geografie Ministerul Educaţiei. A b. 5 c. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată. Scrieţi. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat. Precizaţi: 1. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. Sibiu 2 puncte 2. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a.. pe hartă. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată. pe hartă. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. D b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. distribuţia spaţială a altitudinilor. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 3. G d. orientarea culmilor şi văilor principale. J 2 puncte 2. C d. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. I 2 puncte 3. cu literele D şi G. F d. Scrieţi. Ialomiţa d. pe hartă. D c. cu numărul 1 se numeşte . cu numărul: a. cu litera: a. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat. C b. 6 puncte C. Argeş b. 2. Scrieţi.

Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief. 6 puncte E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova. Pentru Spania. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre. trei oraşe. pe hartă cu litera: a. A. pe hartă. două regiuni turistice. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. o resursă naturală. cu litera H. Subiectul II şi solurilor. C c. Prezentaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . E. 3. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E.Varianta 27 . precizaţi: 1. 2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi.geografie Ministerul Educaţiei. climei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte B. precizând trei deosebiri. tipuri de roci. reţelei hidrografice. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. orientarea culmilor şi văilor principale. marcată. 5. 4. F 2 puncte D. Precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori . după 1990. cu litera D şi relieful unităţii marcate. E d. altele decât capitala. tipuri genetice de relief. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie. 10 puncte D. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: vegetaţiei 2 reliefului. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 3. pe hartă. gradul de fragmentare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează.

pe foaia de examen. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat. A. cu numărul 13 se numeşte … 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. numele statelor marcate. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 28 . Precizaţi: 1. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. cu numerele 7 şi 14. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. cu litera I se numeşte … 3. cu literele A şi D. Statul marcat.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

pe hată. Maramureş d. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. 7 2 puncte 4. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. C c. cu litera F se numeşte: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe foaia de examen. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. pe hartă.Varianta 28 . pe foaia de examen. 3 c. Slovenia 2 puncte 5. pe hartă. G d. F d. A. pe hartă. Austria b. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. pe hartă. 2 şi 6 2 puncte 5. Statul marcat. alte aspecte specfice ale reliefului. Scrieţi. Belarus b. cu litera: a. cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cluj c. G 2 puncte 4. cu numerele: a. Republica Moldova etc. cu litera B se numeşte: a. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România. cu numărul … 6 puncte C. E d. H d. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . D b. tipuri de relief. 5 d. 4 puncte B. H 2 puncte 2. Satu Mare 2 puncte 3. G 2 puncte 2. cu numărul: a. Statul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Belgia c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartǎ. Macedonia 2 puncte 3. Oraşul marcat. numele oraşelor marcate. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. Slovacia d. I 2 puncte D. cu litera: a. A b. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. Ucraina. C c. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. pe hartă. Cehia c. E. cu litera: a. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. 2 şi 3 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. fragmentare. Scrieţi. cu literele A şi B. pe foaia de examen. Scrieţi. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bulgaria d. 1 b. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat. 1 şi 2 b. pe hartă. B b. 2 şi 4 d. numele unităţilor de relief marcate. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C b. E c. pe hartă. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate. E c. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu numerele 8 şi 9. 2. Bistriţa Năsăud b. D d. Oraşul marcat. Râul marcat. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. Precizaţi: 1. 6 puncte E. altitudini.

Pentru Serbia. 5. 2. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează. două luni în care temperatura medie este de 15˚C. 6 puncte E.loc.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. pe hartă. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează. altitudini. 2. un stat vecin. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. două resurse naturale. 2. două oraşe. 3.geografie Ministerul Educaţiei. 4. estimări la nivelul anului 2006 1. două râuri sau fluvii. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta. două luni în care temperatura medie este de 0˚C. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi: 1. cu litera D şi relieful unităţii marcate. 3. modul de calcul al temperaturii medii anuale. Precizaţi: 1. . pe hartă. precizaţi: 1. membru al UE. un tip de climă. fragmentare. E. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. tipuri de relief. Ţara Bulgaria Malta Suedia Suprafaţa (km2) 110 910 316 449 964 Populaţia (nr. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei.) 7 385 367 400 214 9 016 596 Subiectul II Sursa: The World Factbook. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. A.Varianta 28 . 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A .

numele statelor marcate. pe hartă. Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numerele 5 şi 9. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 4 puncte B.geografie Proba D. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu litera G se numeşte… 3.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 29 . Aglomeraţia urbană londoneză este marcată. cu numărul … 2. pe hartă. Statul marcat. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. cu literele C şi H. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Slovacia 2 puncte 2. Scrieţi. pe hartă. H d. Bulgaria d. cu numărul … 3. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. podiş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Scrieţi. pe foaia de examen. A b. pe hartă. B b. precipitaţii medii anuale. numele râurilor marcate. cu litera D vegetaţia dominantă este: a. Oraşul marcat. C c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.pe hartă. cu litera: a. Albania b. Statul marcat. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin. pe hartă. B b. F d. E. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte C. Scrieţi. cu litera: a. Austria b. cu litera: a. stepă d. E d. cu literele E şi F. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată. C c. Precizaţi: 1.Varianta 29 . tundră 2 puncte 5. I 2 puncte 4. Râul cu cel mai mare debit este marcat. munte d. Oraşul marcat. Oraşul marcat.. pe hartă. cu numărul 7 este capitala statului: a.geografie Ministerul Educaţiei. deal c. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Belgia c. 4 puncte B. pe hartă. vânturi. F 2 puncte 2. cu numărul 10 este situat în regiune de: a. pe hartă. E 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2. A b. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat. pe hartă. B c. cu litera: a.. pe hartă. cu litera. în cursul mijlociu şi cursul inferior. pe hartă. pe hartă. pe hartă. E d. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. Belgia c. Macedonia 2 puncte 3. pădure de conifere c. cu litera J se numeşte: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. amplitudine termică. În statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. lande b. F 2 puncte D. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. cu numerele 1 şi 4. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. tip de climă. pe foaia de examen. câmpie b. Elveţia d.

două unităţi de relief. A b. Oraşul marcat. climei. cu litera E şi relieful unităţii marcate. E d. 7. 4 puncte B. C c. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. două resurse naturale 6. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia. marea la care are ieşire. un râu sau fluviu. reţelei hidrografice. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s. pe hartă. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8. cu litera C. 2. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10 II puncte D. 2. pe hartă. A.30C. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Olt c. un tip de climă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. Târnava 2 puncte 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. altitudini. tipuri de relief.Varianta 29 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice. vegetaţiei şi solurilor. 4. 6 puncte C. pe hartă. precizând trei deosebiri. cu litera: a. Pentru Bulgaria. 3. alte aspecte specifice ale reliefului. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia. Precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful.70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11. Mureş b. F 5. două oraşe-port. 3. precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 6 puncte E. o cultură agricolă tradiţională. 6 puncte E. Someş d. cu numărul 11 este situat pe râul numit: a. fragmentare.

numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 5 şi 10. numele statelor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. cu litera B se numeşte … 3. pe hartă. cu numărul … 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. A. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. 4 puncte B. pe foaia de examen.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 30 . Statul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul marcat. pe hartă. 2. cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat. cu literele E şi F. E.

Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. A b. numele oraşelor marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. B c. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte C. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. D c. 7 c. Oraşul marcat. tip de climă. Cea mai nouă unitate de relief este marcată. cu litera: a. Scrieţi. C c. 1 b.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F 2 puncte D. vânturi. Suedia 2 puncte 5. Statul marcat. Scrieţi. 10 2 puncte 4. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. A. J 2 puncte 2. E. 1 b. pe foaia de examen. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. cu numărul: a. Râul marcat. Dâmboviţa c. pe hartă. Statul marcat. 6 2 puncte 3. pe foaia de examen. B c. 8 d. precipitaţii medii anuale. B b. cu litera G se numeşte: a. Prahova d. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. amplitudine termică. pe foaia de examen. E d. cu numărul: a. E d. cu litera: a. Lituania d. 4 d. A b. pe hartă. I d. cu litera I se numeşte: a. cu numărul 1 se numeşte … 3. Argeş b. A b. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Finlanda c. cu literele D şi H. cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Belarus b. pe hartă. cu litera: a. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. D d. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. pe hartă. 4 puncte B. Polonia 2 puncte 3. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. Oraşul marcat. cu numerele 8 şi 10. pe hartă. H 2 puncte 4. 2. Norvegia d. pe hartă.Varianta 30 . pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3 c. pe hartă. Vâlcea 2 puncte 2. Letonia c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Danemarca b.

6 puncte E. bilanţul natural pentru anul 1956.4 ‰ 10. 6 puncte C. două caracteristici climatice. vânturi. influenţă climatică. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. B b. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. doi afluenţi ai Tisei. pe hartă.0 ‰ 11.geografie Ministerul Educaţiei. altele decât capitala. 2. pe hartă. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două unităţi de relief. 2. Precizaţi: 1. etaj climatic. 4. Pentru Ungaria. pe hartă. cu litera: a. H 2 puncte D. Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitatea Mortalitatea 24. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. C c. două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C. 5. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.6 ‰ 11.6 ‰ 11. Precizaţi: 1. D d. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două oraşe.6 ‰ 12. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Prezentaţi: 1. cu litera F.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.9 ‰ 2 Subiectul II Calculaţi: 1. 2.Varianta 30 . un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi. bilanţul natural pentru anul 2004. un lac natural. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară.0 ‰ 9. E. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. A.9 ‰ 9. 6 puncte E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. o zonă de vegetaţie. 3.2 ‰ 19. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.5 ‰ 10. 6. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european.

4 puncte B. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală cu numere.. pe hartă. 3. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. cu numerele 3 şi 7. Are ieşire la Marea Egee statul marcat. cu litera . numele statelor marcate. Oraşul .capitală marcat. pe hartă.. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 31 . Capitala statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. cu literele A şi G. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D.. pe hartă. E. cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. cu litera E este oraşul numit … 2. Precizaţi: 1.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .

A b. Statul marcat. 7 d.capitală marcat. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată. cu literele B şi F. subpolar (rece) 2 puncte 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Paris 2 puncte 4. cu litera F îi este specific climatul: a. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. E. C d. precipitaţii medii anuale. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. temperat continental c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. vânturi. Crişul Negru c. Ungaria 2 puncte 2. Râul marcat. În statul marcat. pe hartă. Oraşul marcat. Bulgaria b. 6 puncte E. A b. cu litera D se află munţii: a. Apenini c. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată. C d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. Scrieţi. Oraşul . mediteranean (subtropical) b. Râul marcat. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Varianta 31 . A. 10 2 puncte 5. pe hartă cu litera E şi clima statului marcat. Valletta 2 puncte D. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. pe hartă. temperat oceanic d. pe foaia de examen. Carpaţi d. 4 c. amplitudine termică. pe hartă. Barcelona b. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat. Crişul Alb b. pe hartă. Crişul Repede d. cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. Berna b. cu litera… 6 puncte C. Statului marcat. Monaco d. cu numărul 8 se numeşte: a. Alpi b. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. cu numărul 12 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 3 şi 4. Dublin c. B c. Minsk d. În unitatea de relief marcată. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pirinei 2 puncte 3. D 2 puncte 3. cu litera J are capitala în oraşul: a. pe hartă. Scrieţi. G 2 puncte 4. Mureş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera H. pe hartă. 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. Serbia d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Republica Moldova c. cu litera: a. Madrid c. 2 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale. numele oraşelor marcate.

tropical 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E.) Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300 Sursa: The World Factbook. toamna d. precizaţi: 1. pe hartă. cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. estimări la nivelul anului 2006 1. primăvara c. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”.loc. 5 d. distribuţia spaţială a altitudinilor. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 6 2 puncte D. polar maritim b.Varianta 31 . Prezentaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii. temperat continental c. mediteranean (subtropical) b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel. cu numărul: a. 2. 6 puncte E. 2. 2. 5. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. două mări la care are ieşire. dou resurse de subsol. 4 puncte B. 1 b. pe hartă. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: a.geografie Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România. vara 3. tipuri de roci. polar continental d. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat. tipuri genetice de relief. temperat oceanic d. 3. două oraşe porturi. alte aspecte specifice ale reliefului. iarna b. gradul de fragmentare. 10 puncte D. Pentru Germania. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. subpolar 2. valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat. Precizaţi: 1. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. două râuri sau fluvii. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. ecuatorial c. Scrieţi pe foaia de examen. 2 c. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 32 . pe hartă. Oraşul .. cu numărul 12 se numeşte .Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat. cu literele I şi J. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. cu litera … 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 5 şi 6. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.capitală cu numere. pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. cu litera … 2. 4 puncte B. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate.. pe foaia de examen.capitală marcat. Scrieţi.

Vatican. cu litera: a. temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F d. numele unităţilor de relief marcate. 4 şi 6 2 puncte 5. 10 d. Statul papal independent. cu litera … 2. pe hartă. Oraşul . 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu literele: a. pe hartă. pe hartă. cu litera C are deschidere la Marea: a. D b. pe hartă. 9 c. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. 1 şi 2 b. J 2 puncte D. pe hartă. F şi G 2 puncte 2. pe hartă. numele râurilor marcate. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat. 3 şi 6 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. 3 d. pe hartă. B şi E c. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. 6 puncte E. Baltică d. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul 2 este numit … 6 puncte C. 11 d. 10 c. 3 b.. Poiana Ruscă 2 puncte 3. pe foaia de examen. Scrieţi. Albă b. 13 2 puncte 3. pe hartă. vânturi. Făgăraş c. pe hartă. E. Se produc autoturisme în oraşul marcat. A. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. Are un climat temperat oceanic statul marcat. cu litera: a. Scrieţi. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat . pe foaia de examen.. D b. 3.Godeanu de Grupa: a. amplitudine termică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Râul marcat. 6 2 puncte 4. H d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Insulele Baleare aparţin statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Statul marcat. cu numărul 12 este numit . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte 5. cu literele E şi H. 2 c. 1 b. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată. pe hartă. Azov c. pe hartă. cu numerele 8 şi 9. pe hartă. 2. Scrieţi. E c. 4 puncte B. cu numărul: a. cu litera G. J 2 puncte 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2 şi 6 c. Neagră 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Parâng d. cu numărul: a. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat.Varianta 32 . pe hartă. D b. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat. pe hartă. Banat b. cu numerele: a.capitala Copenhaga este marcat. E c. 8 b. este o enclavă în capitala statului marcat. Râurile marcate. E şi F d. A şi C b. H d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.

precum şi valoarea acesteia. regimul radiaţiei solare d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. precizaţi: 1. două oraşe. iarna b.133. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. pe hartă. membre ale UE. primăvara c.loc. Prezentaţi: 1. 3. temperat-oceanic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Graficul se referă la subiectul III B şi E. un tip de climă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi valoarea acesteia. ecuatorial c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B.793 Nr. Se dă următorul tabel: Statul Italia Ungaria 6 puncte 10 puncte Populaţia (nr. 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5. 4. altitudinea reliefului c. Calculaţi. E. etaj climatic. 6 puncte E.Varianta 32 . vară 3.deceselor 567. D. două resurse de subsol cu rezerve importante.509 9 981 334 Nr.geografie Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. cu excepţia capitalei. pe hartă.) 58. 2. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. în valori absolute. musonic d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. Precizaţi: 1. trei state vecine. temperat-continental b. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. regimul temperaturii aerului b. 2. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a. influenţă climatică. 2. Pentru Ucraina. Scrieţi pe foaia de examen. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte Analizaţi graficul alăturat.660 145. toamnă d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . vânturi.născuţilor vii 579. cu litera E. două râuri sau fluvii.486 124. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. 2. bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel. pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia). circula ţia vestică a maselor de aer 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II C. 6 puncte E.928 Sursa: The World Factbook. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia).

Oraşul marcat. cu numerele 3 şi 7. Insula Corsica aparţine statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe hartă. pe hartă.. A. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate.. pe foaia de examen. cu numărul 13 este capitala statului numit . Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 33 . 4 puncte B.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. cu numărul . 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Capitala Cehiei este oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 2.Ministerul Educaţiei. cu literele B şi E.capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .

3. I d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. G c. petrochimia d. 7 c. 6 puncte E. H 2 puncte 2. G d. G d. metalurgie neferoasă c. 4 puncte B. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată. 12 d. pe foaia de examen. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. Alpii Dinarici se află în statul marcat. cu litera: a. În oraşul marcat. B c. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F b. o mare parte din teritoriul statului marcat. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte C. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. numele râurilor marcate. precipitaţii medii anuale. G d. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D b. cu litera: a. pe hartă.Varianta 33 . A b. Oraşul marcat. Scrieţi. Precizaţi: 1. 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. 2 b.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. F c. amplitudine termică. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. B b. G d. 15 2 puncte 5. Oraşul . pe hartă. H 2 puncte 4. siderurgia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E b. J 2 puncte 3. pe hartă cu litera F şi clima statului marcat. temperaturi medii anuale. G d. cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: a. I 2 puncte 4. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. A b. H d. cu litera: a. pe hartă.capitală Reykjavik este marcat. Scrieţi. F c. pe hartă. J 2 puncte D. cu literele D şi G. cu numerele 9 şi 10. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Este situat în Peninsula Iutlanda. 2. pe hartă. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. pe hartă. Râul marcat. C c. cu numărul 7 se numeşte …. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european. E c. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. industria produselor farmaceutice b. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. D c. pe hartă. cu litera …. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. A b. pe hartă cu litera G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. I 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. vânturi. J 2 puncte 3.

iulie şi iunie d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. 3. două resurse de subsol. iulie şi mai 3.geografie Ministerul Educaţiei. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a.000 Km.Varianta 33 . temperat . Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. pe hartă. 4 puncte Ţara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 10 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. E.oceanic 2. pe foaia de examen. 2. vânturi. raportată la nivelul Europei.376 1. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. precipitaţii medii anuale. etaj climatic. Se dă următorul tabel: Lungimea căilor ferate (km) Germania 38. ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. 5. Prezentaţi: 1. altele decât capitala. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. ecuatorial b. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. fluviul care traversează capitala. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două oraşe. Oraşul marcat. Scrieţi. cu litera F. cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima. 6 puncte E. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. Bihor b. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus. Mehedinţi d. mediteranean (subtropical) d. 2. regimului temperaturii aerului b. A. subpolar c. august şi mai b. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează. influenţă climatică. 2. Vâlcea 2 puncte D. august şi iulie c. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară. regimului radiaţiei solare d. de 369. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. 4 puncte B. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. altitudinii reduse c. 6 puncte E.126 România 11. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. în prezent. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Gorj c.

Fluviul care traversează oraşul marcat. cu numerele 7 şi 12. cu numărul 1 se numeşte … 2. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 3. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele A şi C. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. Scrieţi. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 34 . 4 puncte B. pe hartă. 2. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. Precizaţi: 1. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. Statul a cărui capitală este oraşul marcat.capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

C b. pe hartă. A b. 6 2 puncte 5. pe hartă. F d. 7 b. Scrieţi.Varianta 34 . 1 b. 5 d. Fluviul Dunărea străbate oraşul . Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. cu litera: a. D b. pe foaia de examen. cu numărul: a. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera E este: a. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate.. cu numărul: a. B b. G 2 puncte 4. 1 b. A. D c. 6 puncte E. Alumina se obţine în oraşul marcat. amplitudine termică. E d. cu litera: a. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Minsk d. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Lisabona b. H d. vânturi. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Capitala statului marcat. cu litera: a. C c. cu litera… 2. 7 d. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 3. 9 c. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. E. cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. 3 c. E d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 10 d. pe hartă. pe hartă. Paris 2 puncte 2. pe hartă. Londra c. 2 c. 14 2 puncte D. temperaturi medii anuale. G d. 6 c. precipitaţii medii anuale. Oraşul marcat. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. D c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2.capitală marcat. 8 2 puncte 3. pe foaia de examen. 10 d. A b. pe hartă. J 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. cu numerele 8 şi 11. cu litera: a. . Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. G 2 puncte 4. pe hartă. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 3 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 6 puncte C. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat. 2. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. E c. 4 puncte B. pe hartă. cu litera. Scrieţi. numele râurilor marcate. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate.geografie Ministerul Educaţiei. cu literele A şi B. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată.

D. Precizaţi: 1. Valori de 10oC. două oraşe-port maritime.260C d. 6 puncte E. subpolară 2. valoarea densităţii medii a populaţiei. 15. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria. estimări la nivelul anului 2006 Subiectul II 10 puncte 1. Amplitudinea termică medie anuală este de: a.220C c. 6 puncte E. aprilie şi mai d. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale.160C b. vânturi. mai şi octombrie b. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. precizaţi: 1.385. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.350C 3. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. numele fluviului care străbate capitala. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 5. ecuatorială c. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. E. referitor la densitatea medie a populaţiei.145 5. temperat-oceanică b. mai şi noiembrie 6 puncte C. precum şi luna în care se înregistrează.372 110. Se dă următorul tabel: Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa Populaţia ( km2 ) (nr. 24 . 2. 2. 30 . Scrieţi pe foaia de examen. precum şi luna în care se înregistrează. două obiective turistice din Paris. 4. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. temperat-continentală d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Franţa.231. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B. influenţă climatică. etaj climatic. A. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. valoarea maximă a temperaturii. Scrieţi. cu litera F este o câmpie în formare”. 3. 18 . pe foaia de examen.910 7. 4 puncte B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . trei unităţi de relief. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E.367 Sursa: The World Factbook. calculată pentru fiecare stat din tabel.Varianta 34 . Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. aprilie şi octombrie c. ) 338. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică. loc. valoarea minimă a temperaturii. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat.

E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. Aglomeraţia urbană Rin .geografie Proba D. Fluviul care traversează oraşul marcat. cu litera … 2. cu literele F şi G. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 35 . numele statelor marcate. Scrieţi. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 6 şi 7.Ruhr se află în statul marcat. pe foaia de examen. A. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3.

geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. E d. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Fluviul Tamisa străbate oraşul . cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. D c. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat. cu litera … 2. numele oraşelor marcate. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat. alumină b. În oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. 5 d. 8 2 puncte 4. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată. autoturisme c. I 2 puncte 3. pe hartă. pe foaia de examen. cu numărul: a. pe hartă. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat. pe foaia de examen. E c.11 d. pe hartă. B c. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 3. Grinduri există în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. nave maritime 2 puncte 5. Scrieţi. 2 b. cu litera … 6 puncte C. cu numerele 1 şi 6. D c. H 2 puncte 2. C b. temperaturi medii anuale. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. E c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. A b. J 2 puncte D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. D d. pe hartă. cu litera: a. vânturi. D c.capitală marcat. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată. cu literele B şi E. cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. 1 b. A b. 2 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H d. Scrieţi. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I d. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate. 3 c.Varianta 35 . A b. amplitudine termică. pe hartă. cu numărul 5 se obţine: a. 13 2 puncte 5. pe hartă. oţel d. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată. A. E. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. Oraşul marcat. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 1 b. J 2 puncte 2. F d. C b. 10 c. 3 d. cu litera: a. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

6 puncte E. iulie şi iunie d. iunie şi august b. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. formată din mai multe state. 6 puncte E. pe foaia de examen. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. ecuatorială c. Scrieţi. Pentru Grecia. Precizaţi: 1. subpolară 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. cuprinse între 0 şi 5oC.Varianta 35 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o formaţiune vegetală specifică.geografie Ministerul Educaţiei. Valori ale temperaturii medii lunare. două oraşe-port. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. 3. 2. două caracteristici climatice. 2. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie. 3. 10 puncte D. aprilie şi octombrie c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. A. influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. mai şi noiembrie 6 puncte C. se înregistrează în lunile: a. 6. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee. etaj climatic. vânturi. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. precizaţi: 1. martie şi noiembrie b. martie şi octombrie d. Precizaţi: 1. valoarea amplitudinii termice medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. temperat-continentală d. iunie şi septembrie 2. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . socială şi economică. 5. o unitate de relief. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. iulie şi august c. E. 4 puncte B. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile: a. temperat-oceanică b.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Precizaţi: 1. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. Scrieţi. cu literele A şi H. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. pe hartă. 4 puncte B. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 36 . 2. cu numerele 7 şi 13.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu numărul 8 este capitala statului numit … 2. A. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. cu litera … 3.

pe hartă. cu numărul: a.Varianta 36 . Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat.capitală marcat. cu numărul: a. Precizaţi: 1. Iutlanda d. 11 b. 12 c. 11 d. precipitaţii medii anuale. Olanda d. pe hartă. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe hartă. pe hartă. amplitudine termică. Braţul Dunării marcat. Statul marcat. pe hartă. A b. cu numărul 2 se numeşte: a. pe foaia de examen. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G..geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 5 2 puncte 4. E d. Oraşul . cu litera: a. pe hartă. 6 puncte C. Scrieţi. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Scrieţi. Franţa c. Balcanică b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. temperaturi medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Scandinavă 2 puncte D. 12 2 puncte 3. cu literele E şi G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 2 puncte 5. Borcea b. Oraşul Sibiu este marcat. cu numărul 5 este situat în Peninsula: a. Spania 2 puncte 4. J 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. 6 c. Iberică c. 14 d. 6 puncte E. 15 2 puncte 2. Sfântu Gheorghe d. Sulina 2 puncte 2. 4 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 10 c. 2. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. cu litera . C c. 1. B b. 1 b. cu numerele 4 şi 5. Scrieţi. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. C c. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. Oraşul marcat. 9 d. E.. cu numărul: a. cu numărul: a. cu litera: a. pe foaia de examen. Climatul mediteranean este specific statului marcat. pe hartă. vânturi. pe hartă. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. Belgia b. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 3 c. pe hartă. 4 b. Râul marcat. cu litera D este: a. cu numărul 6 se numeşte … 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 9 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. A. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. D d. numele râurilor marcate. Chilia c.

geografie Ministerul Educaţiei. 2. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. valoarea minimă a temperaturii. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic. 8 c. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului. 3. 5. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale.Varianta 36 . Este port fluvio – maritim oraşul marcat. pe foaia de examen. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. 4. etaj climatic. 11 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi: 1. 2. două caracteristici climatice. 2.) 9.964 92.391 2 Populaţia (nr. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B.loc. vânturi. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. fluviul care străbate capitala. Scrieţi. pe hartă. 6 puncte C. 10 d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B.605. 2. A. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată. 2. 7 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale. cu excepţia capitalei. pe hartă. calculată pentru fiecare stat din tabel.870 Subiectul II Sursa: The World Factbook.016. valoarea maximă a temperaturii. două unităţi de relief. 6 puncte E. valoarea densităţii medii a populaţiei.596 10. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . influenţă climatică. Pentru Italia. 1. precum şi luna în care se înregistrează. estimări la nivelul anului 2006 1. cu numărul 7. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare). Se dă următorul tabel: Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2) 449. 6 puncte E. pe hartă. trei oraşe. cu litera E. 3.

pe hartă. E. Se acordă 10 puncte din oficiu.C. pe hartă. cu numerele 3 şi 4. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Prin capitalele marcate.Ministerul Educaţiei. 2. pe hartă. cu litera … 3. Statul marcat.geografie Proba D. cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2. Insula Sicilia aparţine statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 37 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . 4 puncte B. numele statelor marcate. pe hartă. cu litera D are un climat … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele A şi B. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .capitală cu numere. Scrieţi. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate.

A b. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată. 5 d. cu numărul 6 este capitala statului numit: a. cu litera: a. cu litera… 3. 4 d. 4 d. cu litera … 6 puncte C. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. G d. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. A. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat. E d. pe hartă. F 2 puncte 5. Scrieţi. cu litera: a. 1 b. cu literele A şi B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. altitudini. J 2 puncte 5. B b. A b. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 3. A b.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. A b. Elveţia 2 puncte D. G d. pe hartă. cu numărul: a. 4 puncte B. cu litera: a. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Bulgaria c. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată. cu litera: a. G d. 2 c. Scrieţi. C b. D c. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. cu numărul: a. cu numerele 8 şi 11. pe foaia de examen. Râurile Suceava. pe hartă.Varianta 37 . cu litere. 2. Cehia d. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată. E c. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată. F d. Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat. tipuri de roci. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief.E. 5 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Austria b. Scrieţi. I 2 puncte 2. cu litera: a. numele oraşelor marcate. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. B c. 1 b. E. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 3 c. 2 b. pe hartă. C c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera … 2. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. E c. pe hartă. 4 c. 5 2 puncte 3. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . tipuri de relief. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. pe hartă. E 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. J 2 puncte 4. cu numărul: a. fragmentare. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

două râuri sau fluvii. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. Precizaţi: 1. 2. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. în câteva state din Uniunea Europeană. pe hartă. 3.40 mii euro. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate. două state a căror formă de guvernământ este monarhia. orientarea culmilor şi văilor principale. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005.36 10.31 Ungaria 10. alte aspecte specifice ale reliefului. Pentru Franţa. pe hartă.Varianta 37 . două state al căror PIB/loc. are valori cuprinse între 30 . 10 puncte D.37 2. 3.73 Germania 79. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc) Austria 7.11 8. 3.99 8.73 8.10 Precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. cea mai mare valoare a PIB/loc.18 82. tipuri de roci. 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 2. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale Subiectul II UE. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte E. gradul de fragmentare. E. cu litera E şi relieful unităţii marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc.69 Italia 57. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.loc) (mil. pe hartă. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat. cu excepţia capitalei. A. 2. precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. şi ţara în care se înregistrează. două tipuri de climă.36 82.67 2.66 57.20 10. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005. distribuţia spaţială a altitudinilor. două unităţi montane şi o unitate de câmpie. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. cu literele B şi C. trei state care au ieşire la mare.17 7. 6 puncte C. 2 Anul Statul 1990 2000 2005 (mil.geografie Ministerul Educaţiei. trei oraşe. cu litera I. tipuri genetice de relief. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1.76 58.loc) (mil.19 Bulgaria 8. 6 puncte E. cu numărul 9. pe hartă.09 Letonia 2. 4 puncte B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 2. E. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 38 .Ministerul Educaţiei. cu literele B şi E.capitală cu numere. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Praga este capitala statului marcat. Precizaţi: 1.geografie Proba D.D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. cu numerele 1 şi 3. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. cu litera … 3. pe hartă.

E. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Fluviul care străbate capitala statului marcat. pe foaia de examen. E d. Precizaţi: 1. păduri de foioase c. 1 b. 1 b.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera… 6 puncte C. Tamisa 2 puncte 5.D. 4 puncte B. E d. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. 6 puncte E. cu numărul…. C şi E c. A b. 5 d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. G d. pe hartă. cu numărul 5 este numit: a. C c. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat.Varianta 38 . Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată. cu litera… 3. 6 2 puncte 5. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. 6 2 puncte 2. Bistriţa b. pe foaia de examen. Râul marcat. cu literele B şi F. pe hartă. stepa d. A b. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Jijia c. F 2 puncte 4. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate. A b. cu litera F vegetaţia caracteristică este: a. temperaturi medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Lacul Balaton este situat în statul marcat. F şi G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . pe hartă. D c. pe hartă. B b. Scrieţi. H 2 puncte 2. În partea de nord a statului marcat. C şi H d. cu litera: a. Scrieţi. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat. Elba b. pe hartă. numele oraşelor marcate. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 c. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Moldova d. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată. C c. cu litera: a. 3 d. numele unităţilor de relief marcate. maquis b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. A şi B b. cu litere. D d. cu literele: a. pe hartă. B c. vânturi. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. F 2 puncte 3. cu numărul: a. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată. Siret 2 puncte 4. pe foaia de examen. G 2 puncte 3. Sena d. precipitaţii medii anuale. amplitudine termică. pe hartă. cu litera D se numeşte: a. cu numerele 7 şi 10. 2. tundra 2 puncte D. cu litera D. pe hartă. Scrieţi. 2 c. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat. Rin c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief.

990 40. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene. care au ieşire la Marea Mediterană. 3. care au ieşire la Marea Baltică. 2. 6. 4 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.964 9. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. două unităţi montane. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 4. numele a două state.geografie Ministerul Educaţiei. primele două state ca suprafaţă.000 km2. 2. 6 puncte E. dintre cele reprezentate pe grafic. 6 puncte C.372 Suedia 449.596 Spania 505. 6 puncte E. dintre cele reprezentate pe grafic. două regiuni istorice. pe hartǎ. vânturi. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”. cu excepţia capitalei. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. numele a două state. Precizaţi: 1. două insule care aparţin acestui stat. numele a două state. în România. o cauză care determină. două oraşe. Precizaţi: 1. care au ca formă de guvernământ monarhia. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană. cu G. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. A. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda. 3. 2. un tip de climă. etaj climatic. fluviul care străbate capitala. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1.842 Sursa: The World Factbook. E. influenţă climatică.145 5.Varianta 38 .397. dintre cele reprezentate pe grafic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două state cu suprafaţa mai mică de 300. 2.016.loc) Finlanda 338. 4 puncte B. precizaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Subiectul II Suprafaţa Populaţia Statul 2 ( km ) (nr. pe hartǎ. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.231.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. Scrieţi. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat. cu litera … 2.geografie Proba D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul … 3. Statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat. pe foaia de examen. cu litera F se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 4 şi 6.Ministerul Educaţiei. cu literele C şi E. 2. A. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 39 .C. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. E.

C şi J b. pe hartă. 2 b. J 2 puncte 2. pe hartă. 5 d. Lotru d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. Scrieţi. 6 puncte E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat.C. 4 c. Cerna b. Cel mai mare oraş. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat. cu numerele 8 şi 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. fragmentare. În unitatea de relief marcată. Fluviul Elba stăbate statul marcat. pe hartă. Scrieţi. F 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 c. tipuri de roci. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă.Varianta 39 . A b. pe hartă. F şi I d. 7 2 puncte 3. D d. 2. G şi I 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu literele B şi E. cu litera: a. pe hartă. cu litera G se numeşte …. B c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. cu numărul: a. cu literele: a. B c. D c. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate. pe hartă. A b. 1 b. Lacul Balaton este situat în statul marcat. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat. pe hartă. Cibin c. pe foaia de examen. cu numărul 10 trece râul: a. A b. A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. Olt 2 puncte 3. 3 c. 4 d.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera J se resimt influenţe climatice … 6 puncte C. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prin oraşul marcat. cu litere. pe hartă. E şi H c. E d. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată. pe hartă. cu literele: a. cu litera: a. 1 b. B b. F 2 puncte 2. 2. pe foaia de examen. 6 2 puncte 5. 5 d. E. ca număr de locuitori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. 4 puncte B. altitudini. E d. cu numărul: a. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată. Precizaţi: 1. 3. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. pe hartă. C c. numele unităţilor de relief marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de relief. cu numărul …. din unitatea de relief marcată. Scrieţi. G d. 6 2 puncte 4. F 2 puncte D. pe hartă.

o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state. două state care au ieşire la Marea Mânecii. doi vulcani. trei ţări vecine. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două culturi agricole cu specific mediteranean. UE UE 15 UE 27 Populaţia (mil.geografie Ministerul Educaţiei.989 PIB/loc. clasa a XII-a 4. dou râuri sau 5. Precizaţi: 1. 4 puncte B. cu litera: a. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud. alte aspecte specifice ale reliefului.loc) 380.692 4. E. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Italia. precizaţi: 1. tipuri de roci. gradul de fragmentare. distribuţia spaţială a altitudinilor. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. J 2 puncte D.3 484.3 Suprafaţa (km2) 3. 2. (USD/loc) 33.Varianta 39 . o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană. E c. 2. numele unităţii montane cu altitudinea maximă. 6 puncte C. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos. membre ale UE. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Probă scris ă laă Geografie –fluvii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. orientarea culmilor şi văilor principale. 2. tipuri genetice de relief. A.322. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state. C b. 2 Subiectul II 10 puncte D. 2. 3. o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori. trei state care au ca formă de guvernământ monarhia. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată. 2. I d. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene. precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei.234 27.776 6 puncte E.238. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

4 puncte B. Scrieţi. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. Probă scrisă la Geografie. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. cu numărul 14 este traversat de fluviul numit . numele statelor marcate. cu literele C şi F. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 40 . A. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. pe hartă.geografie Proba D. pe foaia de examen. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. cu numerele 3 şi15. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1 .capitală cu numere. cu numărul . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe ... pe hartă. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 2. 2. pe hartă. E.

Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată. E. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. Harghita d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. 6 puncte C. numele oraşelor marcate. Scrieţi. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată. G 2 puncte 4. amplitudine termică. cu litera: a. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera C se numeşte . Oraşul marcat. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. Olanda 2 puncte D. temperaturi medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. E d. pe foaia de examen. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată. J 2 puncte 5. Scrieţi. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Luxemburg d. A şi E b. pe hartă. 6 b. cu numerele 9 şi 11. Oraşul Berna este marcat. 2. pe hartă. Belgia b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E.. pe hartă. Precizaţi: 1. F d. C b. cu litera: a. B şi F c.clasa a XII-a 1 Subiectul II . vânturi. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. 7 c. Buzău b. cu numărul: a. cu literele F şi G. F c. pe hartă. cu numărul: a.. cu literele: a.. B c. Oraşul marcat. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată. A. pe hartă. 8 c. 6 b.. cu numărul 8 este capitala statului: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. 12 d. C şi G d. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 2.Varianta 40 . pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. C c. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. F 2 puncte 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 Probă scrisă la Geografie. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 15 2 puncte 4. cu numărul 4 este numit . D şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie. A b. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 1. 14 d.. F d. 15 2 puncte 3. 2. H d. 3. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. Vrancea 2 puncte 3. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera . C c. Covasna c. pe hartă. Liechtenstein c. H 2 puncte 2. pe hartă. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate..

În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. precipitaţii medii anuale. două oraşe din nordul ţării. influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 4. E. 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă cu litera F. doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord. Precizaţi: 1. A. 6. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus. Pentru Italia. cu numărul: a. etaj climatic. 6 puncte C. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre. un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord. 12 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 1. 7 b. 2. o unitate de câmpie şi doi vulcani. vânturi. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene. 2. statul-enclavă de pe teritoriul Romei. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată.clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă.Varianta 40 . precizaţi: 1. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. o cultură agricolă cu specific mediteranean. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat. 2 Probă scrisă la Geografie. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud. 3. 2. 8 c. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o insulă care aparţine acestui stat. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. 3. 6 puncte E. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 11 d. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 5.

pe hartă. pe hartă. 2.. cu numerele 2 şi 8. pe foaia de examen. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat.. pe hartă. 3. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. E.. cu litera .. 6 puncte Probă scrisă la Geografie. Scrieţi. 4 puncte B. cu literele A şi B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. A.. cu litera . Precizaţi: 1. Capitala statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera D este traversată de fluviul numit . numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 41 .capitală cu numere. clasa a XII-a 1 .. 2.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat.

F d. cu litera: a. D c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. cu litera F este numită: a. E. 2.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F d. 6 puncte E. Scrieţi. pe hartă. Precizaţi: 1. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Neagră d. pe hartă. pe foaia de examen. G 2 puncte 2. temperaturi medii anuale. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată. A b. pe hartă.Varianta 41 . pe hartă. Bistriţa c. A. B c.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. B c. 12 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. savană c. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. stepă d. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”. Oraşul Varşovia este marcat. G 2 puncte 4. cu litera: a. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vânturi. pe hartă.. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . A b. precipitaţii medii anuale. Bihor b. pe hartă. clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 7 c. F d. cu numerele 7 şi 12. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Cluj d. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat. I 2 puncte 2. Baltică c. Scrieţi. Se învecinează cu Spania statul marcat. Albă b. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 Probă scrisă la Geografie. Nordului 2 puncte 4. 6 puncte C. Statul marcat. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F d. 13 2 puncte 3. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Râul marcat. tundră 2 puncte D. F d.. cu litera C are deschidere la Marea: a. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. Scrieţi. A b. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. amplitudine termică. B c. Oraşul marcat.. pe hartă. pe hartă. A b. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată. A b. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate.. I 2 puncte 5. frigana b.. cu literele B şi H. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera D se numeşte . numele oraşelor marcate. 4 puncte B. Sălaj 2 puncte 3. E c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 3. 2 b. cu numărul 4 se numeşte .

un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei. 2. Franţa şi Irlanda. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. 6 puncte C. pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată.7 59. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat. cu numărul: a.3 8. Precizaţi: 1. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. etaj climatic.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu. un oraş-port la Marea Nordului. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează. 4 puncte Subiectul II Statul Belgia Bulgaria Franţa Germania Irlanda Ungaria Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi: 1. 8 b.3 -1. 12 2 puncte D. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”. Sporul natural (‰) 1. influenţă climatică. Pentru Germania.3 -5. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec. precipitaţii medii anuale. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Calcula ţi sporul natural. 10 c.7 Populaţia (mil. din Belgia. 4. A. 5. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE.Varianta 41 . 3. 10 puncte D. trei resurse de subsol. două ramuri industriale foarte dezvoltate. în valori absolute.2 4. 2. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia.1 Contribuţia serviciilor la PIB (%) 73 59 74 71 57 66 6 puncte E.0 10. E.7 -3. pe hartă cu litera D. pe hartă. deşi are altitudini reduse. două regiuni industriale. 2. 2. loc) 10. Precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. precizaţi: 1. vânturi.4 4.4 7. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec. 11 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. 4 puncte Ministerul Educaţiei.6 82.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera A este traversată de fluviul numit . Capitala statului marcat.geografie Proba D. cu literele C şi J. 4 puncte B.capitală cu numere. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I . cu litera F se numeşte . pe hartă. pe hartă. 2. 3. A. pe hartă. 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. Câmpia Londrei este situată în statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.. numele statelor marcate. pe hartă. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 6 şi 15.. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 42 .

Bârlad b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat. pe hartă. pe hartă. cu litera G are deschidere la Marea: a. cu litera: a. 7 c. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 3. În statul marcat. Scrieţi. cu litera: a. F d. cu litera: a. H 2 puncte 2. D c. pe hartă. cu literele C şi F. Donul b. D b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. cu litera: a... A b. 6 puncte C. pe hartă. E c. este: a. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată. cu numerele 8 şi 9.. Tamisa 2 puncte 5. precipitaţii medii anuale. G d. Precizaţi: 1. 12 d. de tip atlantic... Bistriţa c.geografie Ministerul Educaţiei. E. cu litera A se numeşte . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. Trotuş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . pe hartă. Moldova d. pe hartă. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat. Elba c. pe hartă.. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E c. cu litera D un râu cu regim simplu. Râul marcat. Rhône d. pe hartă. C c. C b. Neagră d. amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă.Varianta 42 . E 2 puncte 3. G d. D d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale. J 2 puncte 2. pe foaia de examen. 4 puncte B. 2 b. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. cu numărul 7 se numeşte . Statul marcat. pe hartă. C c. A b. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată. I 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. G 2 puncte 5. Nordului 2 puncte 4. C c. cu litera . Albă b. vânturi. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. cu numărul 3 se numeşte: a. 6 puncte E. F d. cu litera : a. A. Oraşul Kiev este marcat. H 2 puncte 4. Baltică c. cu numărul: a. 13 2 puncte 3. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. 2. pe foaia de examen. pe hartă. B b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Oraşul marcat.

Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. 4. pe hartă cu litera H. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. 2. A. valoarea minimă a debitului lunar. precipitaţii medii anuale. un oraş. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s. 7. vânturi. Statul Resursa de subsol Germania Minereu de fier Ungaria Bauxită Ucraina Sare Precizaţi. 2. 3. două zone de vegetaţie. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. E. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga. Precizaţi: 1. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective. etaj climatic. 6 puncte E. pentru fiecare stat. Precizaţi: 1. 6. 4. Pentru Serbia. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme. precum şi luna în care se produce. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un râu sau fluviu. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte D. o resursă naturală. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea minimă a debitului lunar. două unităţi de relief. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 42 . pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. 4 puncte B. două state vecine. 3. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s. 5. precum şi luna în care se produce. influenţă climatică. 6 puncte E. membre ale UE. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. valoarea debitului mediu în luna martie. 2. tipul de climă. 6 puncte C.

Statul marcat. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 43 . Fluviul care străbate oraşul . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 2. pe foaia de examen.. cu numărul 4 se varsă în Marea . 4 puncte B. pe hartă. Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera E se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. A. cu literele A şi G.geografie Proba D. 3. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 12 şi 13. pe hartă.. pe hartă. 2. pe hartă. Scrieţi.capitală marcat.

6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H 2 puncte 2. Podişul Sucevei este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Braşov şi Craiova b. Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat. D c. numele oraşelor marcate. cu litera: a. cu numărul: a. amplitudine termica. Egee d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.. 3 d. 6 2 puncte 4. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană. B c. E d. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. 3 d. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată.. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera . 5 b. C c. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. A b. pe hartă. precipitaţii medii anuale. cu literele C şi G . pe hartă. 2. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera I şi clima statului marcat. vânturi. A b. pe hartă. pe hartă. F d. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. A b. A b. H 2 puncte 2. 3. A. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. cu numerele 3 şi 5. Precizaţi: 1. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat. 8 şi 9 c. 1 b. pe hartă. J 2 puncte 3. cu litera F. tip de climă. Râul marcat. Scrieţi. 2 c. marcată pe hartă cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. D d. Oraşul-capitală Viena este marcat. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. cu numărul: a. pe hartă. Petroşani şi Sibiu c. Albă b. 4 puncte B. 2 c. G 2 puncte D. C d. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a. cu numărul 12 străbate oraşele: a. Scrieţi. pe hartă. 11 şi 12 2 puncte 3. numele unităţilor de relief marcate...geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Baltică c.. Slatina şi Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. cu litera . pe foaia de examen. 1 b. 7 şi 8 b. cu litera . pe hartă. Statul al cărei capitală este oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 7 c. 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 2 puncte 5. pe foaia de examen. Scrieţi. cu litera: a. 14 2 puncte 4. pe hartă. C c. 9 şi 10 d. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 8 d..Varianta 43 . Neagră 2 puncte 5.

2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. estimări la nivelul anului 2006 1. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. pe hartă. subpolar 2.000 locuitori. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. aprilie şi iunie b. Valori ridicate. Prezentaţi: 1. Se dă următorul tabel: Statul Bulgaria Finlanda Suprafaţa ( Km² ) 110 910 338 145 Populaţia (nr. temperat-oceanic d.loc. 4 puncte B. 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. de peste 170C. circulaţia estică a maselor de aer c. 2. două oraşe cu o populaţie de peste 1.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. calculate anterior. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. D. 6 puncte E. E. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene. precizaţi: 1. 6. mediteranean c. Scrieţi. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.385. un tip de climă. 6 puncte E. pe foaia de examen. 5. vânturi.Varianta 43 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Scrieţi.000.231. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip. Precizaţi: 1. 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. două culturi agricole cu specific mediteranean.367 5. Pentru Italia. regimul radiaţiei solare d. iulie şi mai 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. ecuatorial b. cu litera H. pe foaia de examen. 2. etaj climatic. două unităţi de relief. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a. fluviul care străbate capitala. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a. circulaţia vestică a maselor de aer 3. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. august şi mai d. 3. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. influenţă climatică. A.372 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. regimul temperaturii aerului b. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. 3.) 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. august şi iulie c. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2.

capitală cu numere. A.geografie Proba D. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat. cu litera B se numeşte… 3. 4 puncte B.. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen. numele statelor marcate. 2.. cu litera . Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. cu literele E şi F. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. cu numerele 3 şi 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 44 . numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă.

Braşov b.. G c. numele râurilor marcate. cu numărul: a. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Scrieţi. F d. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. E d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. C d. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu litera A se resimt influenţe climatice . A b. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. Madrid c. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată. cu literele C şi E. cu litera: a. 2 b. tip de climă. 1 b. J 2 puncte D. 6 puncte C. cu litera: a.. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Berlin b. D c. Precizaţi: 1. 2. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. cu litera C şi clima statului marcat. Scrieţi. A. C b. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi.. cu numărul 12 se numeşte: a. Slatina d. Râul marcat. 4 puncte B. Paris d. 3 c.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Sofia 2 puncte 3. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F 2 puncte 5. I 2 puncte 4. pe hartă. 6 2 puncte 2. cu numerele 7 şi 11. pe hartă. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat. E c. amplitudine termică. 3. pe hartă. cu litera I. 6 puncte E. pe hartă. F b. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat. vânturi. A b. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului . pe foaia de examen. Oraşul-capitală marcat. F 2 puncte 4. 4 d. În unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 2. H 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B c. Craiova c. 5 d. pe hartă. E. G c. E d. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată. pe hartă. I 2 puncte 2. 6 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă.. pe hartă. 3 c. cu litera: a. B c. cu numărul 10 străbate oraşul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I d. H d. precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen. pe foaia de examen.Varianta 44 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C b.. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat.

pe hartă. un oraş-port la Marea Mediterană. ale aspecte specifice ale reliefului. o regiune turistică importantă. pentru cele două ţări. mai . cu litera H.loc. tipuri de roci pe care s-a format relieful. în valori absolute.) 1.loc) 2 274 735 4 610 820 Imigranţi (nr. Se dă următorul tabel: Statul Letonia Norvegia Populaţia (nr. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării.Varianta 44 .mai b.131 22. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . polar continental c.627 47. precum şi luna în care se înregistrează.august c. Prezentaţi: 1. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime. 4 puncte B.776 Emigranţi (nr. cea mai mare aglomeraţie urbană. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pentru populaţie. la nivelul anului 2006 1. două artere fluviale navigabile.octombrie 3. septembrie . iulie . temperat . precizaţi: 1. aprilie . litera corespunzătoare răspunsului corect. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. tipul de climă specific şi doi factori care influen ţează clima. tropical 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.iunie d. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. 2. 6 puncte E. mediteranean (subtropical) c. cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată. pe foaia de examen. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.oceanic d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. E. 10 puncte D. tipuri genetice de relief. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Pentru Franţa. Calculaţi bilanţul migratoriu. polar maritim d. distribuţia spaţială a altitudinilor. gradul de fragmentare. 2.053 Sursa: The World Factbook. Precizaţi: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a.loc. 6. 3. precum şi luna în care se înregistrează. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată. subpolar 2. 2. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. ecuatorial b. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a.) 7. Scrieţi. orientarea culmilor si văilor principale. 5. estimări. 4. ecuatorial b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. pe hartă.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. A. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. 2. cu literele B şi F.geografie Proba D. pe foaia de examen. numele statelor marcate. Capitala statului marcat.. cu litera . E. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 45 . Precizaţi: 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fluviul Nipru străbate statul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 3 şi 8. cu litera G se numeşte… 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Scrieţi. pe hartă.

Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică. 6 puncte E. pe hartă. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat. 2. J 2 puncte 5. cu litera: a. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat. A b. A. D c. Bora este vântul caracteristic în statul marcat. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. Oradea c. Scrieţi. 4 puncte B. Statul marcat. D d. 2 şi 6 c. cu litera . cu numărul 12 străbate oraşul: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera A are capitala în oraşul: a. numele unităţilor de relief marcate. cu literele F şi G. pe hartă. pe hartă. C c. pe hartă. Satu Mare d. I 2 puncte D. E c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. tip de climă. pe hartă. 2 b. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului. A b. vânturi. pe hartă. 5 şi 6 2 puncte 5. cu numărul: a. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate. E. În unitatea de relief marcată. Londra d. F d. Aglomeraţia urbană Rin . G d. B b. H 2 puncte 3. argiluvisoluri b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numerele 3 şi 6. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. Bucureşti c. Atena b. 6 puncte C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. G d. Stockholm 2 puncte 4. C c. 3. amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate. pe foaia de examen. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 45 .. cu litera D. 3 şi 4 d.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Arad b. cu numerele: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cambisoluri c. D d. pe hartă. 2. spodosoluri 2 puncte 3... A apărut în perioada antică oraşul marcat. 6 2 puncte 2.. cu numărul . molisoluri d. H 2 puncte 4. pe hartă. marcat.Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 2. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. Scrieţi. cu litera . Râul marcat. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 1 şi 2 b. pe hartă. 5 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată. B c. cu litera C şi clima statului marcat. B b. 4 c. cu litera A predomină soluri din clasa: a. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă.

toamnă d.610. înregistrate la staţia meteorologică Atena. precipitaţii medii anuale. pentru Cehia şi Norvegia. cu litera A şi clima unităţii de relief marcată.001 Norvegia 2006 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei. 2. 6 puncte E.455 90. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. Pentru Grecia. Precizaţi: 1. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state. precum şi valoarea acesteia. deceselor Cehia 2006 10. altitudinea redusă a reliefului b.820 59. în valori absolute. se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. etaj climatic. Scrieţi pe foaia de examen.002 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipul de climă specific. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Se dă următorul tabel: Populaţia (nr. regimul temperaturii aerului 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte C. 2. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux. născuţilor vii Nr. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa). pe hartă. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a. temperat-oceanic. precizaţi: 1. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. iarna b. cu litera H. circulaţia vestică a maselor de aer c. 2. E. A. regimul radiaţiei solare d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux. influenţă climatică.234 44. temperat-continental d. vară 3.) Ţara Anul Nr. 6. primăvara c. B. precum şi valoarea acesteia. musonic c.235. Calculaţi bilanţul natural. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi.910 109. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre.Varianta 45 . ecuatorial b. 5. 10 puncte D. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. 2. cea mai mare aglomeraţie urbană. două oraşe-port.loc. conform graficelor de mai sus.

numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 46 .. cu numărul 14 se numeşte . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe hartă.. 4 puncte B. Capitala statului marcat pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. A. pe foaia de examen. Statul a cărui capitală este marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ..geografie Proba D. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate... Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat. E. cu numerele 2 şi 6. cu literele D şi J. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Scrieţi. cu litera F este traversată de râul . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. 3. 2. cu litera . pe hartă.capitală cu numere.

. D d. factori ce influenţează clima. cu litera: a. H c.. E b. A b. pe hartă. 9 c. B c. cu litera: a. J 2 puncte 3. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată.. pe hartă. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E c. cu litera: a. 6 puncte C. Precizaţi: 1. J 2 puncte 2. H c.geografie Ministerul Educaţiei. F d. Scrieţi. Scrieţi. J 2 puncte 4. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat. pe hartă. A. C d. 3. B b. Oraşul Tallin este capitala statului marcat. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă.. D b. pe hartă. cu numărul . G 2 puncte 2. pe hartă. B c. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat. cu numerele 9 şi 10. Timiş 2 puncte 4. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. F b. Râul marcat. cu litera: a. F d. se numeşte . 6 puncte E. pe hartă. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu litera: a. A b. E. cu literele B şi G. A b. Caraş c. vânturi. A b. D d. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Vagoane se obţin în oraşul marcat. pe hartă. cu litera F. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera F. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. B c.Varianta 46 . C c. D 2 puncte 5.. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele unităţilor de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1. B c. marcat. 2. cu numărul: a. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului. E 2 puncte 3. pe foaia de examen. I d. pe hartă. 2.. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Bega b. pe hartă. 10 d. precipitaţii medii anuale. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Mureş d. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. I 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele oraşelor marcate. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. I d. cu numărul 2 se numeşte: a. F 2 puncte 5. cu litera . pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. tipuri de climă. D d. 7 b. pe hartă. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu litera B şi clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. amplitudine termică. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi.

10 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. aprilie c. septembrie 3. Precizaţi: 1. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an. 2. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. ce desparte Europa de Africa. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat. mai b. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este: a.Varianta 46 . 6 puncte E. martie 2. iunie d. 2. precizaţi: 2 Subiectul II 1. 2. pe hartă. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. primăvara d. 4. trei oraşe. B. estimări la nivelul anului 2006 1.geografie Ministerul Educaţiei. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi pe foaia de examen. Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este: a. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. Precizaţi: 1. cu excepţia capitalei. tipuri de roci. iarna c. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrieoctombrie utilizând graficul de mai sus. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. denumirea peninsulei ocupate de acest stat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. vara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte C. octombrie b. alte aspecte specifice ale reliefului. A. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. noiembrie d.loc) Ţara Anul Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661 Sursa: The World Factbook. două tipuri de climă. Pentru Spania. tipuri genetice de relief. toamna b. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi a văilor principale. august c. gradul de fragmentare. distribuţia spaţială a altitudinilor. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. trei produse agricole cu specific mediteranean.

pe hartă. cu literele A şi J. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu litera . Precizaţi: 1. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.D. cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei. la Oceanul . Statul marcat... Scrieţi. cu numerele 5 şi 9. 2. pe hartă.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Statul marcat... cu litera G are ieşire. în nord.. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 47 .geografie Proba D.. A. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat. 3. E. pe foaia de examen.

Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Important port maritim european. numele râurilor marcate. F d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 10 se numeşte … 3. a. G 2 puncte 2. cu litera: a. A b. F d. pe hartă. cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. H 2 puncte 5. H 2 puncte 5. cu litera: a. D d. H 2 puncte 2. cu numerele 8 şi 9. A. Cercetării şi Inovării 2. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Someşul Mic d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Scrieţi. J 2 puncte 4. D d. B b. Precizaţi: 1. cu litera: a. Oraşul marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. C c.Varianta 47 .geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Oraşul marcat. Muntenegru 2 puncte 3. Ministerul Educaţiei. pe hartă. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. B c. pe hartă. pe hartă. F c. Oraşul marcat. B. Târnava Mică 2 puncte 3. cu numărul 7 este traversat de râul numit. amplitudine termică. pe hartă. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. Someşul Mare c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. etaj climatic. cu litera: a. cu litera: a. Scrieţi. A b. F d. tipul de climă. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Macedonia d. C b. cu numerele 3 şi 5. pe hartă. se află pe teritoriul statului marcat. se înregistrează în statul marcat cu litera: a. pe hartă. E d. Fluviul Sena străbate statul marcat. B b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. factori ce influenţează clima. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. D c. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 4. C c. B b. Mureş b. cu numărul 9 este capitala statului: a. pe foaia de examen. vânturi. cu litera … 2. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată. Marsillia. 6 puncte E. B c. E c. pe hartă. A b. pe foaia de examen. pe hartă. 1. Oraşul marcat. A b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Centrul Naţional pentru şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. pe hartă. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. J 2 puncte D. cu litera: a. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate. pe hartă. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”. Albania b. Notaţi două state europene în care Curriculum se exploateaz ă resursele menţionate la punctul anterior. E c. Croaţia c.

B. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus. cu litera F. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Scrieţi. gradul de fragmentare. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 d. 6 puncte E. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. 3. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. două state vecine. 4. E. tipuri genetice de relief. Belgia c. distribuirea spaţială a altitudinilor. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Germania b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. mai b. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne. vara Subiectul II 6 puncte 10 puncte D.Varianta 47 . primăvara c. orientarea culmilor şi a văilor principale. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena. precizaţi: 1. o unitate montană. utilizând graficul de mai sus. Pentru Bulgaria. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. Franţa d. 3. aprilie c. marea la care are iesire acest stat. cu litera A şi relieful unităţii marcate. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. 5. pe hartă. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s. iarna b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. 2. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este: a. membre ale UE. A. martie 3. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial. 2. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit: a. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena. Portugalia 2.aprilie. utilizând graficul de mai sus. tipuri de roci. anul în care a fost acceptată în UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. în perioada ianuarie . Prezentaţi: 1. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord. toamna C. pe hartă. 6. 7. două resurse naturale. Precizaţi: 1. iunie d.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 48 . cu literele G şi I.. cu litera H. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul . Oraşul-capitală. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe teritoriul statului marcat. cu numerele 1 şi 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. A.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D.. marcat pe hartă. sunt Munţii .. este traversat de fluviul . cu numărul 5.. 2. E.. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală cu numere. 3. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. pe hartă. Capitala Poloniei este marcată. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. pe hartă. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. numele statelor marcate. pe hartă.

A b. E d. pe hartă. pe foaia de examen. Sena 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. B b. pe hartă. cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. E c. este traversat de râul numit: a. Dintre oraşele de mai jos. Alpi b. pe hartă cu litera: a. Ron d. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Siret 2 puncte 3. 6 puncte C. G d. cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. tipul de climă. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul 5. Precizaţi: 1. 13 d. pe hartă. H 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. Elba b. pe hartă. cu numărul: a. Andorra b. D c. 2. cu numărul 2 este afluentul râului numit: a. 3. Guadalquivir c. pe hartă. Statul marcat. cu literele A şi E. pe hartă.. Braţul Dunării marcat. 9 b.geografie Ministerul Educaţiei. E. H 2 puncte 4. prezintă un sistem de transport diversificat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei.. B b. 4 puncte B. cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . pe hartă cu litera: a. F d. Argeş b. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. cu literele B şi G se găseşte statul numit: a. 10 c. pe foaia de examen. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. cu litera: a. vânturi. cu litera A şi clima statului marcat. Rodopi 2 puncte 3. Scrieţi. Luxemburg 2 puncte 5. factori ce influenţează clima. Oraşul marcat. Râul marcat. Apenini c. C c. cu litera: a. 14 2 puncte D. H 2 puncte 5. Ialomiţa d. amplitudine termică. poartă denumirea de . cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit . C d. Malta d. cu litera A. cu numerele 2 şi 6..Varianta 48 . F 2 puncte 2.. Pe râul marcat. Pirinei d. C b. B c. cu litera B. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. A. Buzău c. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Între statele marcate. cu litera F. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere. 2. precipitaţii medii anuale. Cipru c. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. E c.. funcţional şi modern. pe hartă. A b. pe hartă.

conform graficelor de mai sus. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este: a. 2. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. Precizaţi: 1. trei state vecine. 2. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este: a. Spania C. tipuri de roci. pe hartă. iunie d. alte aspecte specifice ale reliefului. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. pe hartă. 4. 3. pe hartă. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. o zonă de vegetaţie specifică. Prezentaţi: 1. treapta de relief dominantă. Belgia c. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. membre ale UE. B. cu literele C şi D. mai b. orientarea culmilor şi a văilor principale. aprilie c. Scrieţi. Franţa d. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. septembrie 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. 2. două oraşe. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. tipul de climă. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena. 3. octombrie b. Germania b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. februarie d. două regiuni turistice. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s. 1.Varianta 48 . un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. septembrie 2. 10 puncte D. aprilie c. A. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris. pe foaia de examen. precizaţi: 1. E. 6 puncte E. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa. 4 puncte Subiectul II 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. 4 puncte Ministerul Educaţiei. distribuţia spaţială a altitudinilor. 5. Pentru Ungaria. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 6.

Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. Statul marcat. pe hartă. Scrieţi. numele statelor marcate. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. cu numerele 6 şi 13. E.C. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. cu numărul 5 este numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. cu litera … 3. cu literele H şi I.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 49 . Polderele sunt specifice statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 2. cu litera A este situat în Peninsula … 2. A.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. gradul de fragmentare. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. precizând două efecte ale acestei influenţe. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Capitala Federaţiei Ruse este marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Serbia 2 puncte 4. Oraşul marcat. pe hartă.Varianta 49 . Se produc autoturisme în oraşul marcat. F c. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. pe hartă. pe hartă. 11 d. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. 1 b. pe hartă. Oraşul marcat. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat. Nordului c. cu literele A şi H. Trăsătura comună a râurilor marcate. pe hartă. B b. cu numărul 9. Albania b. pe hartă. pe hartă. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. 6 puncte E. pe hartă. 2 c. A. Marmara d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 12 2 puncte 5. J 2 puncte 2. 14 d. I d. cu litera: a. 4 puncte B. cu numărul: a. E. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Tireniană 2 puncte 3. cu numărul 12 este capitala statului numit: a. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 5. Bulgaria c. 10 c. numele râului marcat. 4 c. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. Egee b. pe hartă. cu numerele 2 şi 4 este: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. Oraşul marcat. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. 2. Precizaţi: 1. Cehia d. numele oraşului marcat. tipuri genetice de relief. 7 b. Scrieţi. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale. cu numărul: a. orientarea culmilor şi văilor principale. tipuri de roci. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 8 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. au aceeaşi lungime b. Scrieţi. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 3 b. pe hartă. Scrieţi. În unitatea de relief marcată. 15 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate.

Prezentaţi. Prezentaţi: Ministerul Educa ţiei.Varianta 49 . pe hartă. pe Examenul de bacalaureat 2009 hartă. cu litera H. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. Cercet ării şi de Inovăprecipita rii 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. cu litera F şi relieful unităţii marcate. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior. E c. A. 2. cu numărul: a. o cauză care să explice cantitatea mare ţii medii anuale ce se Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar înregistreaz ă în unitatea de relief marcată. 4. A b. două resurse ale subsolului. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. 4 d. tipuri de roci. 2. 4 puncte B. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. prezintă relief de cueste d. F d. două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 2. Unitatea de relief marcată. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. H 5. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta. două unităţi de relief.B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera D. 6 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. s-a format prin depunerea de sedimente 4. E. 3 c./ km². reţelei hidrografice. 6 puncte C. de peste 395 loc. pe hartă. 10 puncte D. 2. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. climei. trei oraşe mari. precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. pe hartă. 3. cu litera A. vegetaţiei şi solurilor. fluviul care traversează capitala. 1 b. pe hartă. folosind graficul de mai sus. altele decât capitala. cu litera: a. cu litera F: a.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat. tipuri genetice de relief. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Proba D. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. pe hartă. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda. 6 puncte E. are altitudini medii în jur de 600 m b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Scrieţi. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 10 şi 13. cu literele B şi F.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 50 . Statul marcat. Fluviul care traversează oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 3 se numeşte … 3.geografie Proba D. pe hartă. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. E. 2.C. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2.

cu numărul: a. E şi F 2 puncte 2. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat. Riga c. B c. pe hartă. B şi D b. 7 2 puncte 3. Unitatea de relief marcată. pe hartă. Crişul Repede 2 puncte 3. cu litera J se numeşte: a. influenţa climatică b. Statul marcat. pe hartă cu numărul 10. pe foaia de examen. pe hartă. Barcău b. Capitala statului marcat. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate. cu litera G. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Serbia 2 puncte 4. C şi G d. Podişul Sucevei d. pe hartă. Podişul Bârladului c. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2. cu numărul … 3. 8 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. 4 puncte B. cu numărul: a. pe foaia de examen. pe hartă. 10 c. pe hartă. 5 c. 4 b.geografie Ministerul Educaţiei. numele oraşului marcat. cu numărul 5 se numeşte: a. cu litera I se numeşte: a. cu litera C se numeşte: a. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşele marcate. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte 2. 6 puncte E. Vilnius 2 puncte 5. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. Scrieţi. pe hartă. Capitala Norvegiei este oraşul marcat. Muntenegru d. pe hartă. pe hartă.Varianta 50 . 6 d. cu literele: a. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. numărul de locuitori c. cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a. 3. 11 d. E. numele unităţii de relief marcate. Croaţia c. Oraşul marcat. Scrieţi. Râul marcat. 2. Tallin d. precipitaţii medii anuale. C d. 12 2 puncte 4. amplitudine termică. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul … 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Bosnia şi Herţegovina b. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minsk b. D 2 puncte D. vânturi. cu numerele 1 şi 6. perioada de apariţie d. C şi E c. Relief predominant de câmpie au ţările marcate. A b. pe hartă.

vânturi. Spania 3.loc) Statul Italia 301. Marea Nordului d. c. temperaturilor ridicate 6 puncte C. Bistriţa b. Râul marcat.231. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia. Prut d. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. Oceanul Atlantic 2. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E: Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. etaj climatic. în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare. 1. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei. cu numărul 3 se varsă în: a. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s. pe hartă. 2. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată. pe hartă.133. 2. pantelor line c. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări.problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: a. d. precipitaţii medii anuale. cu literele E şi F. b. 3. Elveţia. rezultate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Lituania. Portugalia d. estimări la nivelul anului 2006 6 puncte E. cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. pe hartă. comparativ cu alte surse de energie. 1. pe hartă. Moldova c. Bulgaria. 2. din combinarea celorlalte trei – Rusia.706 Sursa: The World Factbook. variate forme de energie. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera H. Fluviul Rhone se varsă în: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.loc) 38. pe hartă. 3. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a. Prezentaţi: 1. Marea Mediterană c. Populaţia urbană (nr. evaporării reduse b. influenţă climatică. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. Italia c. A.geografie Ministerul Educaţiei.499.372 D. Franţa b. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri. predominant. Siret 2 puncte D.032 3. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Germania.Varianta 50 . Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată. 6 puncte E. iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %. în Norvegia şi în Elveţia. 4 puncte B.230 58. Se dă următoarea situaţie . Precizaţi: 1. energie nucleară – Franţa. Fluviului Rhone străbate statul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu numărul 6. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat. precipitaţiilor bogate d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone. Scrieţi pe foaia de examen.509 Finlanda 338. dominant hidroenergie – Norvegia. Belgia. făcute la punctul 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Marea Mânecii b.145 5.929.

Oraşul Praga este marcat. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. numele statelor marcate. cu numerele 8 şi 15. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. pe hartă. Climatul specific statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 51 . E. cu numărul … 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .E. cu litera B se numeşte … 3. pe hartă. 2. pe hartă. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. Statul marcat. pe hartă. cu litera H este cel … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. cu literele C şi I.

artificială b. 3. 5 şi 6 au ca trăsătură comună: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E. Fluviile care traversează statul marcat. pe hartă. tectonică d. Cel mai extins bazin hidrografic. pe hartă. Oraşul marcat. cu litera E. pe foaia de examen. baltică b. numele râului marcat. F d. vegetaţie. pe hartă. oceanică c. complex d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică. pe hartă. G 2 puncte 5. 10 d. cu literele E şi G. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vulcanică 2 puncte 2. Majoritatea lacurilor din statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 12. Trăsătura comună unităţilor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. climatul oceanic c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. hidrografie. pe hartă. Râul marcat. cu numărul 3 se numeşte: a. 2. pe hartă. cu litera F este cea: a. relief. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera C şi cel al statului marcat. Haga d. pontică d. faună. soluri. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte 4. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. climă. 8 c. Bruxelles c. cu litera: a. numărul de locuitori d. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 2. pe foaia de examen. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4. atlantic b. cu numărul 3 se numeşte … 2. Paris 2 puncte D. A b. pe hartă. submediteraneană 2 puncte 2. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Scrieţi.Varianta 51 . pe hartă. cu litera E au un regim hidrologic: a. pe hartă. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte Ministerul Educaţiei. influenţa climatică est-europeană d. Oraşul marcat. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată. modul de formare 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 12 2 puncte 3. pe hartă. cu literele A şi B se referă la: a. D c. pe hartă. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat. central – european c. cu numărul 1 . numele oraşului marcat. Amsterdam b. altitudinile similare b. mediteranean 2 puncte 3. dintre râurile marcate pe hartă. Scrieţi. glaciară c. cu litera B sunt de origine: a. pe foaia de examen. Scrieţi. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. cu numărul 7 se numeşte … 3. pe hartă. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat. 7 b. aspectul reliefului c.

precizaţi: 1. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei. 3. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 3. kwh) (mil. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei. pe Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar complexe.056 71. 6 puncte E.700 595. kwh) (mil. 12 2 puncte 2 puncte D. pe hartă. Educa ţiei.200 mm/an c. două resurse de subsol. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. alte aspecte specifice ale reliefului. kwh) (mil. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”.897 D. Vagoane se produc în oraşul marcat. pe hartă. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. două oraşe importante. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Pentru Ucraina. pe hartă. două râuri sau fluvii.Varianta 51 .037 Rusia 862. pe hartă. influenţa climatică pontică 5. 6 puncte C. 7 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. formarea prin depunere de sedimente d. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei.263 172. Cercet ării şi Inov ăriihartă. cu numărul: a. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. 2. altitudinile maxime asemănătoare b. cu numărul 10 are funcţii 2. 2.geografie Ministerul Educaţiei. o peninsulă la Marea Neagră. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 2. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E: Surse primare de energie Producţia de Statul ă Energie Energie 2 Probă scrisă la Geografie –energie clasa a XII-a Energie termic Subiectul II electrică convenţională hidraulică nucleară (mil. 3. cu literele E şi H este: a. tipul predominant de climă.000 – 1. 4. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1. cu excepţia capitalei. Prezentaţi: 1.540 94. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate. precizaţi: 1. prezentate în tabelul de mai sus. două unităţi de relief. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei. tipuri genetice de relief. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două exemple pentru aMinisterul demonstra că ora şul marcat. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. tipuri de roci. 8 c. 6. 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.736 46.643 394. kwh) Franţa 511. distribuţia spaţială a altitudinilor. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. gradul de fragmentare. 5. orientarea culmilor şi a văilor principale. 1. 6 puncte E. E. 9 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

cu litera I este situat în Peninsula … 3.geografie Proba D. Scrieţi. cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 52 . Peninsula Kola aparţine statului marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele B şi H. A. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.capitală cu numere. 2. cu numerele 2 şi 5.Ministerul Educaţiei. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Statul marcat. 4 puncte B. numele statelor marcate.

cu numărul 7 este capitala statului: a. Zalău 2 puncte 4. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Ucraina 2 puncte 2. cu litera … 6 puncte C. Bistriţa b. cu numărul 3 este numit: a. C d. 1. gradul de fragmentare. cu litera: a. braţul Dunării numit: a. D c. cu litera J. cu literele B şi C. pe hartă. Scrieţi. Oraşul marcat. Gheorghe c. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. Sulina d. Olt 2 puncte 3. A b. Oraşul marcat. pe foaia de examen. cu litera: a. J 2 puncte 3. Dolj c. numele râurilor marcate. A b. pe hartă. D d. numele unităţilor de relief marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. A. pe hartă. B b. pe hartă. I 2 puncte D. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. B b. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu litera: a. J 2 puncte 4. formate prin cutare. D 2 puncte 5. cu litera: a. Cluj-Napoca c. distribuţia spaţială a altitudinilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat. Norvegia c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H 2 puncte 5. Danemarca b. Satu Mare d. Oraşul marcat.Varianta 52 . 4 puncte B. Precizaţi: 1. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat. tipuri genetice de relief. A b. cu litera: a. F d. Cele mai vechi suprafeţe de uscat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. cu litera … 3. H d. mod de formare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. 2. 2. Scrieţi. pe hartă. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. Chilia b. pe hartă. Sf. D c. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 10 şi 12. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată. F d. cu litera B şi relieful statului marcat. Tulcea 2 puncte 2. tipuri de roci. pe hartă. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. Cu numărul 8 este marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Suedia d. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat. E c. Gorj d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. Argeş b. C b. C c. C d. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. pe hartă. E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. se găsesc pe teritoriul statului notat. cu litera … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

distribuţia spaţială a altitudinilor. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Belgia Suedia Suprafaţa (km2) 30. 2. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. orientarea culmilor şi a văilor principale. 6 puncte E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. pe hartă. 3. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei.379. cu litera D şi relieful unităţii marcate. pe hartă.528 449.geografie Ministerul Educaţiei. A. 2. două staţiuni turistice. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. 2.016. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. Pentru Bulgaria.Varianta 52 . 6 puncte E. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. două state vecine. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. E. două resurse ale subsolului. precizaţi: 1.964 Populaţia (nr. precum şi luna în care se înregistrează. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat.596 Sursa: The World Factbook. tipuri de roci. 6.067 9.loc) 10. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. gradul de fragmentare. 5. cu litera G. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată. oraşul-capitală. precum şi luna în care se înregistrează. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. cu literele C şi G. modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. cu numărul 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. 4. un tip climatic specific acestui stat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte C. 2. estimări la nivelul anului 2006 1. tipuri genetice de relief. pe hartă.

Scrieţi. Megalopolisul Ruhr . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 53 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 2. 2. Precizaţi: 1. pe hartă. A..geografie Proba D. pe hartă. E. pa hartă. cu litera C s-au format în orogeneza . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 2 şi 14. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele J şi D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Se acordă 10 puncte din oficiu.. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera F se numeşte … 3.Rin se află pe teritoriul statului marcat. Statul marcat.capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat.. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate.

Climatul mediteranean este specific statului marcat. cu litera D. 12 2 puncte 3. tipuri de roci. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat. 5 2 puncte 4. locomotive c. alte aspecte specifice ale reliefului. 15 2 puncte D. Precizaţi: 1. 7 b. 11 b. pe hartă. În statul marcat. pe foaia de examen. Capitala statului marcat. numele oraşelor marcate. pe hartă. cu litera: a. gradul de fragmentare. 3 d. orientarea culmilor şi văilor principale. C c. cu litera: a. catolică b. Tallin d. pe hartă. pe hartă. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat. pe hartă. cu numărul 14 este străbătut de râul: a. pe hartă. Volga 2 puncte 4. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . reformată 2 puncte 5. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. pe foaia de examen. vagoane 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 13 c. mod de formare. pe hartă. pe hartă. cu literele D şi H. 2 c. o cauză a producerii acestui proces demografic. Dunăre c. autoturisme b. Riga b. pe hartă. E. cu numărul 2 se produc: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Varianta 53 . două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces. Stockholm c. 8 c. ortodoxă d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. Tibru d. Râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera H se numeşte: a. pe hartă. B b. B b. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată. pe hartă. Precizaţi: 1. oţel d. pe foaia de examen. Scrieţi. cu numărul: a. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. B b. cu numărul: a. Scrieţi. cu numerele 1 şi 5. pe hartă. În oraşul marcat. cu litera G şi relieful statului marcat. Scrieţi. E d. pe hartă. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei. G d. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vilnius 2 puncte 3. Oraşul marcat. tipuri genetice de relief. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. F 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 8 se numeşte … 3. 2. 11 d. pe hartă. cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: a. A. cu numărul: a. cu litera: a. Vistula traversează oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. Ministerul Educaţiei. F c. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. Don b. cu litera … 6 puncte C. Oraşul marcat. F d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 14 d. C c. 1 b. pe hartă. 6 puncte E. greco-catolică c. H 2 puncte 2.

Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate.7 176. 6 puncte E. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. Precizaţi: 1. 5. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1.) 24. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie februarie. 4. trei unităţi de relief.1 161.7 25. tipuri de roci. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7.9 21. 3.loc.0 Subiectul II Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera B şi relieful unităţii marcate. gradul de fragmentare.Varianta 53 . 4 puncte Ministerul Educaţiei.7‰) din Ucraina. altele decât capitala. 10 puncte D. 2. 3. 2. precum şi luna în care se produce. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Regiunea Lunile anului geografică Europa de Nord Europa de Vest Europa Centrală Europa de Sud Europa de Est 2 ţia Popula (mil. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi o lună în care se produce. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. o regiune turistică importantă.1 189. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. 4 puncte B.5 152. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului.0 26. A. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. trei oraşe. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două râuri sau fluvii. pe hartă. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. 2.200 m3/s. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 .4 23. cu litera F.0 % din totalul populaţiei Europei 3. o resursă de subsol. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar. precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. distribuţia spaţială a altitudinilor. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. 2.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea minimă a debitului mediu lunar. în anul 2003. 3. Pentru Franţa.

numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală marcate. Scrieţi. 3. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. A.. 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Oraşul marcat. pe foaia de examen... cu numărul 7 se numeşte . cu litera C se numeşte . Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. cu litera .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.. Statul marcat. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor .. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .geografie Proba D. E. cu numerele 1 şi 4. Precizaţi: 1... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 54 . cu literele I şi B..

pe hartă. Precizaţi: 1. B c. F d. numele râurilor marcate. cu numărul . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. Scrieţi. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: a. pe foaia de examen. Scrieţi. de tip adunat. cu numărul 4 se numeşte … 3.. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. pe hartă. Scrieţi. E b. pe hartă. pe hartă. B b. cu litera: a. A b..Varianta 54 . I 2 puncte 5. C c. pe hartă. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bihor b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Oraşul marcat. 10 2 puncte 4. 4 puncte B. A. cu numărul: a. etaj climatic. numele unităţilor de relief marcate. temperaturi medii anuale. 2. pe foaia de examen. pe hartă. G d. precipitaţii medii anuale. cu literele F şi H. 8 c. pe hartă. autoturisme de teren c. cu litera: a. 6 puncte E. cu litera D. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .geografie Ministerul Educaţiei. Satele mari. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. sunt specifice unităţii de relief marcată. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. 7 b. D d. B b. D d. Oraşul marcat. I d. I 2 puncte 3. E. F c. cu litera: a. Vrancea 2 puncte 2. E d. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cluj c. aluminiu b. cu numărul 4 se obţine: a. B c. F 2 puncte 5. cu litera: a. nave fluviale d. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Sălaj d. C c. În oraşul marcat. G 2 puncte 2. 9 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. vânturi. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat. oţel 2 puncte 3. A b. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat. B c. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. H c. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. C d. D 2 puncte 4. J 2 puncte D. cu numerele 7 şi 11. 2.

o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă. cu litera D şi relieful unităţii marcate. pe hartă. 2.Varianta 54 . tipuri de roci. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 2. tipuri genetice de relief. de 90 m3/s . 4 puncte Ministerul Educaţiei. distribuţia spaţială a altitudinilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. 4 puncte B. valoarea minimă a debitului mediu lunar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. alte aspecte specifice ale reliefului. Pentru Grecia. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile 2 reliefului. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. Precizaţi: 1. cu aproximaţie. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . trei oraşe. orientarea culmilor şi văilor principale. climei. trei zone turistice. 3. gradul de fragmentare. precum şi luna în care se produce. A. 10 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. o unitate montană. 1. o cauză a creşterilor de debit în luna mai. 6 puncte E. precizând şi arealul unde se manifestă. două luni în care valoarea debitului lunar este. 4. 2. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E. reţelei hidrografice. 3. cu litera H. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie. vegetaţiei şi Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a solurilor. Precizaţi: 1. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea.

Statul marcat. E. pe hartă. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 55 . cu numărul … 2. cu numerele 4 şi 15. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.C. pe foaia de examen.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. cu literele B şi F. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Capitala statului marcat. pe hartă. Scrieţi. Cea mai vestică capitală europeană este marcată. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera C se numeşte … 3. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2.

6 2 puncte 3. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: a. cu litera H este străbătut de fluviul: a. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numărul 8: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat. cu litera: a. 4 puncte B. cu numărul: a. Zagreb 2 puncte D. 1 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Capitala statului marcat marcat. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu litera J se numeşte: a. G 2 puncte 3. cu litera: a. este afluentul Trotuşului b. cu literele C şi G. pe hartă. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. C b. Ministerul Educaţiei. numele râurilor marcate. cu litera B s-a format în orogeneza … 2. E c. 2. D c. 4 d. E. Sate risipite există în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.geografie Ministerul Educaţiei. altitudini. Madrid c. pe hartă. cu numărul 7 se numeşte: a. Oraşul Oradea este marcat. 2 c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. tipuri de roci pe care s-a format relieful. străbate oraşul Bârlad d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. pe hartă. cu numerele 10 şi 12. Vistula 2 puncte 4. Apenini c.Varianta 55 . este amenajat hidroenergetic c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Râul marcat. Scrieţi. Alpi b. Bratislava b. pe foaia de examen. Oraşul marcat. Loara c. pe foaia de examen. Rin d. pe hartă. Dunăre b. Roma 2 puncte 2. Unitatea de relief marcată. Londra b. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. fragmentare. C b. Statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată. pe hartă. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. Paris d. Sarajevo d. F d. F d. pe foaia de examen. Carpaţi 2 puncte 5. tipuri genetice de relief. Belgrad c. F d. G 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B b. 2. Balcani d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E c. G 2 puncte 2. cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. A. pe hartă. pe hartă. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. 6 puncte E. cu litera : a. pe hartă. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată.

Prezentaţi: 1. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. cu litera H. cu litera C şi relieful unităţii marcată. două porturi maritime. E. Precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria. pe hartă. 1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173 Sursa: The World Factbook. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. tipuri de relief. tot timpul anului.Varianta 55 . Suprafa ţa Populaţia PIB 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul (km²) (nr. valoare amplitudinii termice anuale. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 5. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată. 3. 6 puncte E. fragmentare. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. H 2 puncte D. 3. două staţiuni turistice.€) crt. o cauză care determină. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia. 4. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 2. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nr. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. E c. F d. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Bulgaria. modul de calcul al temperaturii medii anuale. pe hartă. cu numărul 2. 6 puncte C. estimări la nivelul anului 2006 D. trei unităţi de relief 2. 2. altitudini. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. două tipuri de culturi agricole.loc. temperaturi medii lunare pozitive.) (mld. pe hartă cu numerele 3 şi 5. B b. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. 1. o resursă naturală. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate. pe hartă.

2. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. 4 puncte B. Statul marcat. Râul Tejo străbate oraşul . pe foaia de examen. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 56 . cu litera D se numeşte …. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.capitală marcat. 2. cu litera G este … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 1 numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .Ministerul Educaţiei. cu numerele 10 şi 3. pe hartă. pe hartă. Forma de guvernământ a statului marcat. cu literele B şi H. E.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1.

Dâmboviţa c. numele unităţilor de relief marcate. C c. cu numerele 1 şi 6. cu litera a. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. altitudini. 4 puncte B. pe hartă. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C b. cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: a. 10 2 puncte 5. F d. pe hartă. tipuri genetice de relief. H 2 puncte 3. cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. B b. cu litera C şi relieful statului marcat. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat. A b. Statul marcat. fragmentare. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 5 d. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat. Albania b. cu litera: a. Oraşul marcat. cu litera B s-a format prin … 3. B b. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. G d. Bulgaria c. pe hartă. Oraşele marcate. B b. cu literele E şi H.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice. pe foaia de examen. pe hartă. Oraşul Berna este marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. pe hartă. 7 b. pe hartă. C c. C c. Argeş b. 6 2 puncte 3. E. cu litera: a. Unitatea de relief marcată. J 2 puncte D. Olt 2 puncte 2. cu litera: a. G d. pe hartă. 2 b. Oraşul Varşovia este marcat. E c. cu litera … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. A. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. cu litera F se numeşte: a.Varianta 56 . 8 c. pe hartă. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat. Bosnia şi Herţegovina d. 6 puncte E. 4 c. pe hartă. G d. I d. E d. cu litera: a. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. F 2 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată. Scrieţi. H 2 puncte 5. cu numărul: a. E 2 puncte 4. J 2 puncte 4. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu numărul: a. 2. pe hartă. cu litera D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 9 d. Serbia 2 puncte 2. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele oraşelor marcate. Ialomiţa d.

cu litera A. cu litera C şi relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. 2. 6 puncte C. precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg. 6. alte aspecte specifice ale reliefului. Pentru Ungaria. precum şi luna în care se înregistrează. două râuri sau fluvii. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. pe hartă. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. pe hartă. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. pe hartă.loc) 7 385 367 5 231 372 474 413 38 536 869 5 439 448 2 010 347 9 016 596 Sursa: The World Factbook.Varianta 56 . un lac natural. 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care se înregistrează. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. Finlanda. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie. distribuţia spaţială a altitudinilor. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria.€). 3. E. Precizaţi: 1. 3. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Slovacia.1. Precizaţi: 1. 6 puncte E. forma de guvernământ. 10 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi numărului 2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei Subiectul II locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene. 4. cu litera E. A. 2. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. 2. estimări la nivelul anului 2006 D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte B. 2. Statul Bulgaria Finlanda Luxemburg Polonia Slovacia Slovenia Suedia Suprafaţa (km²) 110 910 338 145 2 586 312 685 48 845 20 273 449 964 Populaţia (nr. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm. două unităţi de relief. gradul de fragmentare. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. tipul de climă predominant. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Luxemburg. iulie şi august. trei oraşe.

numele statelor marcate.. numele oraşelor-capitală marcate. 3. Scrieţi. cu literele C şi E. cu litera . pe hartă..Ministerul Educaţiei. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat.. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe hartă. cu litera . Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. cu numărul . cu numerele 2 şi 8. E. Insula Sardinia aparţine statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 57 . 2. Capitala statului Belarus este marcată. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.geografie Proba D. 2. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

7 c. cu litera: a. Aluminiul se produce în oraşul marcat. Andorra b. numele unităţilor de relief marcate. Bruxelles c.Varianta 57 . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. D d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. E. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat. în unitatea de relief marcată pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. cu literele A şi G. A b. pe hartă. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: a. Amsterdam b. pe hartă. cu litera… 6 puncte C. Slovenia d. 8 d. pe hartă. cu numărul 15 este capitala statului: a. pe hartă. pe hartă. 13 2 puncte D. 5 d. pe hartă. pe foaia de examen. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 d. Scrieţi. Oraşul marcat.C. Bosnia şi Herţegovina c. 6 puncte E. J 2 puncte 5. 1 b. Monaco d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Precizaţi: 1. Pe hartă. Oraşul marcat. Ialomiţa d.geografie Ministerul Educaţiei. C b. cu numărul: a. Datează din perioada antică oraşul marcat. numele râurilor marcate. C c. pe hartă. San Marino 2 puncte 2. E 2 puncte 5. H d. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Albania b. Copenhaga d. fragmentare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Oraşul-capitală marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 10 este marcat râul numit: a. Trotuş 2 puncte 3. 2. 2 c. G c. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat. 2. 4 b. Slovacia 2 puncte 3. Luxembourg 2 puncte 4. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat. cu numărul: a. 1 b. altitudini. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată. pe hartă. Scrieţi. Cele mai importante resurse de fier există. cu numerele 8 şi 9. Bistriţa b. cu numărul 14 se numeşte: a. pe hartă. 1. 4 c. Liechtenstein c. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. pe foaia de examen. 5 2 puncte 2. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. cu numărul: a. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. cu litera: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. tipuri genetice de relief. E 2 puncte 4. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. Buzău c. cu numărul 8 se numeşte … 3. pe hartă.

valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa.9 Grecia 20.4 D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precipitaţii medii anuale. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.Varianta 57 .3 35. două râuri sau fluvii. vânturi.3 39. 3.8 55. două unităţi de relief. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române. statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. Precizaţi: 1. august. 2. E. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi.5 Ungaria 15. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte. 4. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. Precizaţi: 1. 3. 5. 6 puncte C.0 Portugalia 11.8 23. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm.5 40. precum şi luna în care se înregistrează. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E.5 44. Pentru Ucraina. 2.6 Letonia 15. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. influenţă climatică. 2. etaj climatic.7 Slovenia 3. A.0 68. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar. două resurse de subsol. 2. precizaţi: 1.4 49. 6 puncte E.1 27. 4 puncte B. Precizaţi: 1.5 32. Precizaţi: 1. Explicaţi acest fapt. două tipuri de climă.6 55.9 Franţa 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei.2 36. două oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.3 60.geografie Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. 2.7 45. Explicaţi acest fapt. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Prezentaţi: 1.

3. numele oraşelor . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 58 . cu literele E şi G. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. E. A. cu litera H se află Munţii … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 4 şi 10. numele statelor marcate. 4 puncte B. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 6 este situat în Câmpia. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D. cu litera … 2.. pe hartă. Precizaţi: 1. În nordul statului marcat.capitală marcate. pe hartă. pe hartă.

Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. Slatina d. I 2 puncte 5. pe hartă. Iberică c. 2. Scrieţi. H d. cu numerele 9 şi 12. pe foaia de examen. pe foaia de examen. cu literele C şi H. 1 b.geografie Ministerul Educaţiei. 13 2 puncte 4. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. I 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. 5 d. cu litera F este situat în Peninsula: a. Scrieţi. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu litera … 3. Timişoara 2 puncte 4. D d. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene.Varianta 58 . pe hartă. 9 c. Balcanică b. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. C c. Bazinul carbonifer Motru . altitudini. E.Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. Arad b. G d. I 2 puncte 3. cu litera . pe hartă. A b. Oraşul . alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. Reşiţa c. Scrieţi.E. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Sardinia aparţine statului marcat. B c. pe hartă. Statul marcat. C c. numele râurilor marcate. Oraşul marcat. 4 c. pe hartă. Italică d. 7 b. cu numărul: a. Crişul Negru este marcat. grad de fragmentare. Scandinavă 2 puncte 2. 6 puncte E.. B b. cu litera: a. C c. 10 d. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 b. pe hartă. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief. tipuri de roci predominante. 3 c. cu litera: a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 2 se numeşte: a. D d. A b. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia. cu litera … 6 puncte C. 5 d.. Precizaţi: 1. H 2 puncte 2. A b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate. A. cu numărul: a. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen.capitală Viena este marcat. 12 2 puncte 3. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă.

o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată. Se dă afirmaţia: „În 1984. 5. cu litera F şi clima unităţii marcate. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. membre ale UE. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. E. cu litera E. 2 Subiectul II Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 10 puncte D. influenţă climatică. Oraşul marcat. pe hartă. reţelei hidrografice. Maramureş c. vânturi. cu numerele 8 şi 11.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. două unităţi de relief. valoarea amplitudinii termice medii anuale. Sălaj 2 puncte D. un tip de climă. un râu sau un fluviu. două resurse de subsol. 4. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6. 6 puncte E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. Precizaţi: 1. două state vecine. Bihor b. Precizaţi: 1.Varianta 58 . precizând o asemănare şi două deosebiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. etaj climatic. cu litera G. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. climei. pe hartă. 3. două oraşe. Precizaţi: 1. modul de calcul al temperaturii medii anuale. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Satu Mare d. vegetaţiei şi solurilor. 2. 6 puncte C. precum şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.008. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. pe hartă. 3.000 locuitori.000 locuitori”. Portugalia avea o populaţie de 10. pe hartă.524. A. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. iar în 2000. de 10. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Portugalia. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei. Pentru Ucraina. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare.

cu numerele 7 şi 13. numele statelor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 59 . Scrieţi. cu litera …. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. cu literele A şi F. Precizaţi: 1. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat. pe foaia de examen. A. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . cu numărul … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată. E. 2.C.geografie Proba D. 2. pe hartă. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei.

pe foaia de examen. cu litera: a. loess 2 puncte 3. C d. Europa Centrală b. Scrieţi. Andorra b. pe hartă. pe hartă. D c. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată. cu litera … 3. Reşiţa d. Franţa c. cu litera… 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată. Tamisa d. I 2 puncte 3. pe hartă. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. pe hartă. cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: a. A b. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. Timişoara 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Deva c. amplitudine termică. 4 puncte B. Europa Nordică c. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. cu numerele 2 şi 5. Elveţia d. Oraşul marcat. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe hartă. Europa Sudică d. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Spania 2 puncte 2. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Oder c. In nord . vânturi caracteristice. precipitaţii medii anuale.estul statului marcat. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera C se află Munţii: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Arad b. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată. cu literele A şi H. Pindului d. pe hartă. 6 puncte E. argile b. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Vistula 2 puncte 4. cu litera E are relief petrografic pe: a. Alpi b. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. pe hartă. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa. Europa Vestică 2 puncte 5. Oraşul . Unitatea de relief marcată.capitală marcat. factorii genetici ai climei. Elba b. cu litera: a. Precizaţi: 1. cu litera J aparţine regiunii geografice numite: a. A b. pe hartă. Râul marcat.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 59 . Scrieţi. Statul marcat. Apenini c. numele oraşelor marcate. calcare c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera … 2. E. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G d. gresii d. A. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Pirinei 2 puncte D.

un tip de climă.422. 3. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate.geografie Ministerul Educaţiei.loc) (km2) crt. două regiuni turistice. pe hartă. pentru Franţa şi Italia. 5. pe hartă. 2.Varianta 59 . Sibiu d. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Braşov b. estimări la nivelul anului 2006 1. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. două unităţi montane. E. 7. dou mări la care areaie şire. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. climei. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. Prezentaţi: 1. Covasna c. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate. 8 c. 6 puncte C. 2. densitatea populaţiei. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa XII-a 2. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. Oraşul marcat. 1. cu numărul: a. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre.133. Precizaţi: 1.030 2. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus.752. Ţara (nr. Populaţia Suprafaţa Nr. 2. 7 b.230 Sursa: The World Factbook. Pentru Italia. Italia 58. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. influenţă climatică. 6 puncte E.509 301. Harghita 5. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.136 547. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene. un râu sau fluviu. precizând o asemănare şi două deosebiri. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat. 6. cu litera F. 6 puncte E. pe hartă. Calculaţi. 10 d. pe hartă. 11 2 puncte 2 puncte D. o resursă de subsol.299 357. etaj climatic. 4 puncte B. Germania 82. Franta 62. reţelei hidrografice. vegetaţiei şi solurilor.021 3. precizaţi: 1. Subiectul II 10 puncte D.

Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. Munţii Penini se află în statul marcat.geografie Proba D. 2. pe hartă. pe foaia de examen. numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele C şi D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Statul marcat. 3.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera H se numeşte . Oraşul marcat. cu numărul 9 este capitala statului numit … 2. 4 puncte B. Precizaţi: 1.capitală cu numere. pe hartă. cu numerele 8 şi 14. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 60 . pe hartă. E.

F d.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. B b. E. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe hartă. 2. 4 puncte B. C b. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată. D d. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. J 2 puncte 2. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat. C c. cu litera: a. G 2 puncte 3. 4 şi 13 2 puncte 5. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. pe hartă. Albania b. pe foaia de examen. G 2 puncte 4. pe hartă. cu numărul 15 este capitala statului numit: a. Grecia d. tipuri de roci predominate. pe foaia de examen. 11 d. A. A b. pe hartă. 2 şi 4 b. D c. Scrieţi. A b. cu literele A şi C. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. B b. pe hartă. H 2 puncte 3. F d. cu litera: a. 2 b.Varianta 60 . cu numerele 1 şi 6. Slovenia 2 puncte 4. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat. Croaţia c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 d. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. cu numărul: a. cu litera … 6 puncte C. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat. B c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D d. Precizaţi: 1. 8 c. cu litera: a. C c. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 7 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. cu numărul: a. Râul marcat. altitudini. 5 c. grad de fragmentare. tipuri genetice de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. 9 2 puncte D. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 4 şi 7 d. numele oraşelor marcate. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate. D c. D d. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată. Scrieţi. E 2 puncte 2. pe hartă. E d. pe hartă. pe hartă. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. pe hartă cu numerele: a. cu numărul 9 se numeşte … 2. 12 2 puncte 5. cu litera: a. pe hartă. cu litera: a. 2. 6 puncte E. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2 şi 7 c. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat. Oraşul marcat.

valoarea maximă a temperaturii medii lunare. în 2000”. Pentru Grecia. la 57. Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22. influenţă climatică.000 locuitori. în 1861. vânturi. 2. Precizaţi: 1. pe hartă. 4 puncte B. 6. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. 2. estimări la nivelul anului 2006 1. Se dă tabelul: Statul Germania Grecia Suprafaţa (Km2) 357 021 131 940 Populaţia (nr. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. A. 2. membru al UE. o zonă de vegetaţie. un factor care influenţează variaţia temperaturilor medii lunare. valoarea amplitudinii termice anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus.634. 3. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă. precizaţi: 1. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. un tip de climă.000 locuitori. două resurse de subsol. două unităţi montane. modul de calcul al temperaturii medii lunare. cu litera B şi clima unităţii marcate. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa.geografie Ministerul Educaţiei. un stat vecin. Precizaţi: 1. E.Varianta 60 .loc) 82 422 299 10 688 058 Sursa: The World Factbook. precipitaţii medii anuale. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. precum şi luna în care se înregistrează.182. 7. un oraş-port. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera F. precum şi luna în care se înregistrează. 5. 2. 6 puncte temp ºC 25 20 15 10 5 0 -5 1 I 2 F 3 M 4 A 5 M 6 I 7 8 I A lunile anului 9 S 10 O 11 N 12 D C. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru intervalul 1861 – 2000. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. etaj climatic. 4. 6 puncte E. 6 puncte E.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. 3..geografie Proba D. Capitala statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 61 . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Scrieţi. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe hartă. 2. Capitala statului marcat. pe hartă. E.. A. 2. Precizaţi: 1. cu literele B şi C. pe foaia de examen. cu litera F se numeşte. cu numerele 4 şi 14. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Varianta I . 4 puncte B. cu numărul.. numele oraşelor-capitală marcate. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.. cu litera D este traversată de fluviul numit.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. Barcău b. pe hartă. I d. C c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B şi H c. 2. 3. Someşul Mic 2 puncte 3. Alpi b. C c. cu litera. tipul climatic. 11 2 puncte 3. E c. A şi H c. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. B şi C b.. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Carpaţi c. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat.. pe foaia de examen. cu litera: a. Ministerul Educaţiei. B c. Oraşul marcat. D şi E d. Precizaţi: 1. pe foaia de examen.. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Pirinei d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. A b. cu literele: a. F 2 puncte 2. amplitudine termică. pe hartă. G şi J 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. etaj climatic. Someşul Mare d. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. 6 puncte C. Scrieţi. Oraşul Varşovia este marcat. pe hartă. pe hartă. F d. 2 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Crişul Repede c. cu numărul 10 este traversat de râul numit: a. pe hartă. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată. J 2 puncte 5. F d.. Scrieţi.. pe hartă. pe hartă. Râul marcat. E d. E. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. cu numerele 3 şi 10. B b. cu litera: a. pe hartă. statele marcate. cu numărul: a. 2. cu numerele 9 şi 11. pe hartă. C şi G d. A. precipitaţii medii anuale. pe hartă. vânturi. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european.Varianta 61 . cu literele: a. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată. 7 d. cu literele A şi G. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului. G 2 puncte 2. Scrieţi. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Varianta I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera . cu litera: a. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate. pe hartă. A şi G b.. 3 c. Rodopi 2 puncte 4. trece prin Munţii: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. cu numărul 4 se numeşte . G 2 puncte 4. F şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. numele oraşelor marcate.geografie Ministerul Educaţiei. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată.

136 547. estimări la nivelul anului 2006 2. 6 puncte E. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.058 131. 4. Calculaţi. pe hartă. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. 2. etaj climatic.) (km2) Franţa 62. pe hartă cu litera B. două oraşe – port maritime. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Referitor la Italia. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea acestuia.Varianta 61 . 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D.030 Germania 82. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată.422. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. 3. Germania şi respectiv Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. Precizaţi: 1. 2.021 Grecia 10. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu la o anumită staţie hidrologică. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei. pe baza datelor din tabel. cu litera C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse de subsol. A. precipitaţii medii anuale. densitatea medie a populaţiei în Franţa. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea acestuia. vânturi. două unităţi de relief. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. cu litera E.loc. trei ramuri industriale reprezentative. Precizaţi: 1. 12 2 puncte D. 10 c. 1. pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. Precizaţi: 1. 11 d. numele unei insule care aparţine acestui stat. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al Dunării”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.752. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată. 2. precizaţi: 2 1. cu numărul: a. 2.299 357.940 Sursa: The World Factbook. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al acesteia. 4 puncte B. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene. 8 b. 3.688. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E.

cu litera I se numeşte .. Precizaţi: 1.. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 62 .geografie Proba D. 4 puncte B.capitală cu numere. A. 2. pe hartă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. E. cu litera . cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea . Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Scrieţi.. pe hartă.. Statele ale căror capitale sunt marcate.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. pe hartă. pe hartă.. pe foaia de examen. numele statelor marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 1 Subiectul I . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. cu literele C şi J. Capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 7 şi 10.

cu litera . pe hartă. 2. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.. J 2 puncte 5. Bacău b. pe hartă. pe hartă. 7 d. Berna c. Focşani 2 puncte 3... Oraşul . Râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Praga d.. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată. D şi J d. Scrieţi. F d. pe hartă. 6 puncte E. A b. cu literele: a. pe foaia de examen. etaj climatic. 2. 6 puncte C. pe hartă.capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit. Climatul mediteranean este specific statului marcat. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate. A b. Precizaţi: 1. B c. cu numărul: a. tip climatic. F d. I 2 puncte 2. cu numărul 11 se numeşte: a. Viena 2 puncte 3. precipitaţii medii anuale. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului.Varianta 62 . A şi D c. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. numele oraşelor marcate. E. E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 6 se numeşte: a. Berlin b. pe foaia de examen. Oraşul marcat. A. numele unităţilor de relief marcate. Brăila c. Scrieţi. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată. A b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 3. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 2. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. A şi B b. cu literele A şi E. pe hartă. 4 c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. amplitudine termică. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm. 4 puncte B. E şi J 2 puncte 4. 11 2 puncte D. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi. C c. 3 b. cu litera: a. cu numerele 8 şi 11. C c.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Buzău d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. Oraşul marcat. E d. pe hartă. cu litera: a. I d.. pe hartă.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Siretului b. A şi G c. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Precizaţi: 1. densitatea populaţiei din Italia. 4. 1. două unităţi de relief. luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea acestuia. două oraşe – port maritime.688. 3. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. cu literele: a. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate.loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unei insule care aparţine acestui stat. Sucevei c.021 Grecia 10. precipitaţii medii anuale.Varianta 62 . Timişului d. Calculaţi. estimări la nivelul anului 2006 2. două resurse de subsol. 5. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a. E şi F 2 puncte 5. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6000 m3/s. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică. 6IIpuncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul C. trei ramuri industriale reprezentative.299 357. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989.509 301. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.422. vânturi. 4 puncte 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. Precizaţi: 1.058 131. influenţă climatică. 6 puncte E. B şi H d. E. 10 puncte D.940 Sursa: The World Factbook. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”. Referitor la Spania precizaţi: 1. 6 puncte E. 4 puncte B. A.) (km2) Italia 58.133. Germania şi Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. pe baza datelor din tabel. Trotuşului 2 puncte D.230 Germania 82. 3. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această valoare. pe hartă cu litera G. A şi B b. pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 2. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

cu numerele 2 şi 15. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 6 este traversată de fluviul numit .. pe hartă. 2. cu litera . Capitala statului marcat.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. cu literele B şi I.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen.. Scrieţi.. 3. pe hartă.Ministerul Educaţiei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 63 . 4 puncte B.capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. A. cu litera D se numeşte . numele oraşelor-capitală marcate... Oraşul-capitală marcat. numele statelor marcate.

pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A şi D b. vânturi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 7 şi 9 b. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit.. cu litera B şi clima statului. Oraşul marcat. cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit. D d. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Râul marcat. 4 puncte B. D şi F d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Magistrala feroviară Bucureşti . contemporană c. cu literele C şi F. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit. amplitudine termică.. cu numărul 12 datează din perioada: a. 7 şi 12 d. 2 c. cu numerele 7 şi 11. 8 c. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. C d.. 7 şi 10 c. medievală d. pe hartă. pe hartă. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. F c. Oraşul marcat. D c. cu litera: a. J 2 puncte 5. Scrieţi. cu literele: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2.. 3 d. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. etaj climatic. 2. F 2 puncte D. A b.Varianta 63 . socialistă 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. G d. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E.Oradea trece şi prin oraşele marcate. A b. numele oraşelor marcate. F d. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. 3. B c. cu litera H. 1 b. F 2 puncte 2. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat. marcat pe hartă. Precizaţi: 1. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 9 d. 13 d. 5 b. B şi D c. pe hartă. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat.. 14 2 puncte 2. cu numărul: a. cu litera: a. B c. pe foaia de examen. cu litera: a. 6 puncte C. 1 b. Fşi H 2 puncte 4. 4 c. tip climatic. pe hartă. 10 2 puncte 3. Eurotunelul face legătura între ţările marcate. pe hartă. 4 2 puncte 4. 8 şi 10 2 puncte 5. B b. antică b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul-capitală Helsinki este marcat. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. cu numerele: a.. D b.

Varianta 63 . Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea populaţiei Finlandei. 2. influenţă climatică.685 48.– clasa a XII-a Probă scris ă la Geografie 2. două atracţii turistice. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precizaţi: 1. 6 puncte E. Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative. pe baza datelor din tabel. comparativ cu forme clasice de energie. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. 2 3. Precizaţi: 1. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o lună. altele decât capitala. pe hartă cu litera E. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.385. valoarea maximă. A. 1.439. 2. 6 puncte E. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria. Calculaţi. E.448 Suprafaţa (km2) 110. loc. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precum şi luna în care se înregistrează. 5. Precizaţi două obiective turistice din Italia. 1. Precizaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 10 puncte D. 2.869 5.845 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .536. etaj climatic. 2.367 38. Ţara Bulgaria Polonia Slovacia Populaţia (nr. Peninsula Kola. trei oraşe importante.) 7. vânturi. Subiectul II Sursa: The World Factbook. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se înregistrează. cu aproximaţie. 4. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. tipul de climă. 4 puncte B. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă.910 312. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. numele a două unităţi de relief. a temperaturii medii lunare. Referitor la Grecia.geografie Ministerul Educaţiei. densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată.

pe hartă. Forma de guvernământ a statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 64 . cu litera A este … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .geografie Proba D. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat. 4 puncte B. pe foaia de examen. numele statelor marcate. pe hartă. A. cu numerele 11 şi 15. cu litera … 3. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. pe hartă. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate.C.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele A şi J. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.

pe foaia de examen. Dâmboviţa b. C c. 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. Scrieţi. E. Ialomiţa c. pe foaia de examen. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Scrieţi.E d. D d. bate în statul marcat pe hartă cu litera: a. cu litera: a. I 2 puncte 4. vagoane 2 puncte 4. D c. pe hartă. Tamisa c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. cu numerele 3 şi 5. cu litera …. C c. pe hartă. cu litera: a. Sena d. 14 2 puncte 2. pe hartă. Mostiştea d. 5 c. aluminiu b. 2. A b. Precizaţi: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. numele oraşelor marcate. fragmentare. Volga 2 puncte 5. 4 puncte B. D c.cu litera … 6 puncte C. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată. A b. cu literele A şi E. G 2 puncte 2.Varianta 64 . A b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. H 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. cu numărul 2 se obţine: a. care aduce mase de aer tropical. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată. cu litera …… 3. B c. pe hartă. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 1 b. cu litera: a. Dunăre b. pe hartă. pe hartă.. Este afluent al râului marcat. Oraşul Praga este marcat. E 2 puncte D. pe foaia de examen. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. pe hartă. altitudini. Vântul Sirocco. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 7 râul: a. tipuri genetice de relief. B b. pe hartă. Vedea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. A. B b. I d. autoturisme c. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a. În oraşul marcat. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată. cu numărul: a. cu litera: a. E d. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J 2 puncte 3. tipuri de roci pe care s-a format relieful. oţel d. 6 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E.

6 puncte E.5 D. valoarea minimă a temperaturi medii lunare. cu cea mai mică pondere a sectorului primar. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064 Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. Precizaţi: 1. Crişul Repede d. Precizaţi statul european. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. valoarea temperaturii medii în luna iulie. Crişul Negru c. Râul marcat.0 Franţa 4. din totalul populaţiei active a Bulgariei. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este aproape inexistent în regiunea în care se află situată staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările.3 60.0 68. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două cursuri de apă. 2.7 46. 6 puncte E. pe hartă. din totalul populaţiei active a Franţei. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România. precizaţi: 1. 2. Crişul Alb b. gradul de fragmentare. cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Ponderea 2 populaţiei active Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. orientarea culmilor şi văilor principale.9 Slovenia 3. dintre cele trei: 1. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G. 3. 4. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar. A. cu numărul 9 se numeşte: a.3 39.Varianta 64 . Pentru Bulgaria. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. trei oraşe. 2. tipuri de roci. alte aspecte specifice ale reliefului.2 36. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. un port important la Marea Neagră. 5. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar. 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. 6 puncte C. E.geografie Ministerul Educaţiei. o lună în care valoarea temperaturii medii este de 20oC.1 27. două masive muntoase. Mureş 2 puncte D. tipuri genetice de relief. media valorilor temperaturilor medii lunare pentru anotimpul primăvară. 2. 4 puncte B.

E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 65 . cu litera … 3.Ministerul Educaţiei. cu numerele 1 şi 10. 2. cu literele B şi D. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.C. pe hartă. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. 4 puncte B. pe foaia de examen. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Precizaţi: 1.

Volga 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 9 b. Nistru d. 2.Varianta 65 . B c. A b. cu litera … 6 puncte C. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. 4 şi 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. I 2 puncte 4. Praga d. A b. 10 c. Capitala statului marcat. cu numărul: a. cu numărul … 2. Don b. pe foaia de examen. 14 2 puncte 3. numele râurilor marcate. E. 4 ş i 5 d. Precizaţi: 1. B c. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată. Oraşul Ljubljana este marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. A. A b. A b. C c. 1 b. pe hartă. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. D d. Budapesta c. D c. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: a. cu numerele 9 şi 11. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nipru c. Scrieţi. pe foaia de examen. A b. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. C d. pe hartă. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. cu numărul: a. 12 2 puncte 2. E d. pe hartă. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 8 d. pe harta. E d. pe hartă. Scrieţi. Viena 2 puncte 2. H 2 puncte 5. G 2 puncte 3. 11 d. cu litera: a. Bratislava b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată. 3 ş i 4 c. cu litera J se numeşte: a. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Oraşul-capitală marcat. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. D d. tipuri genetice de relief.D. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. E 2 puncte D. fragmentare. altitudini. cu numărul 13 este traversat de râul: a. pe hartă. G 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 şi 4 b. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. cu litera: a. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. cu litera … 3. 6 puncte E. cu literele B şi G. B c. pe foaia de examen. cu litera: a.

3. 6 puncte C. etaj climatic.526 2 Populaţia (nr. 5.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două cauze care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul verii. 4. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Precizaţi: 1. 819 41. pe hartă. A. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 2. Precizaţi două cauze ale diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. 4 puncte B. o cauză a scăderii debitului în lunile august şi septembrie. estimări la nivelul anului 2006 1. luna în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a debitului mediu. Precizaţi: 1. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa şi numărul de locuitori în două ţări europene. numele unui lac natural. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D. valoarea maximă a debitului mediu lunar. luna în care valoarea debitului este de aproximativ 260 mc/s. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. 2.Varianta 65 . anul acceptării în U. 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Islanda Olanda Suprafaţa (km2) 102. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Olanda. influenţă climatică. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei.loc) 313.491. 2. 2. vânturi. numele a două ape curgătoare.000 16. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.E. numele a trei oraşe. o zonă de vegetaţie caracteristică.461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. precizaţi: 1. 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 065 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Mureş. numele unei unităţi de relief. Pentru Ungaria.

pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 66 . cu numărul 1 este capitala statului numit … 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. Statul marcat. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. pe hartă. cu litera G se numeşte … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. A. cu numerele 2 şi 11.geografie Proba D. Oraşul marcat.C. cu literele A şi I. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

pe hartă. cu literele C şi H. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. pe hartă.Varianta 66 . Deva c. D d. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat. A b. Estonia c. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .geografie Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată. cu litera D se numeşte: a. E d. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată. influenţă climatică. pe hartă. J 2 puncte D. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. A. pe hartă. Arad b. numele unităţilor de relief marcate. H 2 puncte 2. pe hartă. cu numărul 3 se numeşte … 2. Statul marcat. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul … 6 puncte C. G d. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat. pe hartă. C c. pe hartă. Belarus b. cu litera: a. A b. Lituania 2 puncte 4. vânturi. 2. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. Berlin b. H d. Timişoara 2 puncte 3. Oraşul marcat. B c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Praga d. cu litera H este: a. E. pe hartă. Reşiţa d. Scrieţi. cu litera G este: a. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. marcat pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. cu numerele 7 şi 12. Scrieţi. pe hartă. amplitudine termică. B c. Oraşul marcat. Letonia d. C c. pe hartă. Viena 2 puncte 3. Capitala statul marcat. 4 puncte B. pe foaia de examen. Budapesta c. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. J 2 puncte 5. 6 puncte E. numele râurilor marcate. B b. A b. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. cu litera: a. pe hartă. E 2 puncte 2.

martie d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E. comparativ cu celelalte două state din tabel. 4 puncte Ministerul Educaţiei. primăvara c. lignit şi minereu de fier d.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. 4 puncte B. 10 puncte D. huilă şi gaz matan c. Ţara România Franţa Germania Energie nucleară (%) 9 40 13 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Petrol (%) 5 35 40 Alte surse (%) 1 4 1 Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. ianuarie b.Varianta 66 . două surse de energie pe care România le valorifică mai mult. bauxită şi gaze asociate b. Neamţ d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care a determinat. 2. tipuri de relief. pe hartă. 5°C b. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: a. 10°C c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 2 6. februarie c.E la nivelul anului 2006. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. fragmentare. 2. decembrie 2 puncte 3. migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. iarna b. Precizaţi două cauze care determină valorile scăzute ale densităţii medii a populaţiei în Peninsula Scandinavică. un tip de climă. cu litera E se exploatează: a. pe foaia de examen. altitudini. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G. oraşul capitală. Prezentaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Oraşul marcat. 6 puncte E. Pentru Ucraina. A. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi în alte state ale U. Bacău c. luna cu valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 20°C 2 puncte C. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii mai şi a lunii decembrie este de: a. petrol şi sare 5. Precizaţi: 1. comparativ cu celelalte două state din tabel. În unitatea de relief marcată. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin. 2. 2. după 1990. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a.Vrancea 2 puncte 2 puncte D. o mare la care are acces. pe hartă. toamna d. Anotimpul cu cea mai ridicată valoare a temperaturii medii a aerului este: a. luna cu valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. două unităţi majore de relief. alte aspecte specifice ale reliefului. două râuri sau fluvii. precizaţi: 1. 4. Argeş b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 066 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. vara 2 puncte 2. 15°C d. două resurse de subsol.

numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 2.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 67 . 4 puncte B. Precizaţi: 1. A. pe hartă. cu litera D s-au format în orogeneza … 2. Munţii tineri din statul marcat.Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 10 şi 13. Scrieţi. cu numărul 8 se numeşte … 3. numele statelor marcate. Capitala statului marcat. cu literele E şi J.… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera G se numeşte . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Oraşul-capitală marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .D. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă.geografie Proba D.

A. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică . Belgia b. 4 puncte B. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. lagune 2 puncte 3.D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. sedimentare d. Irlanda c. 11 d. cutare si vulcanism c. 5 d. Scrieţi pe foaia de examen. B c. C c. 6 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată. lacuri de crov b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. D c. pe hartă. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat. Precizaţi: 1. cu litera … 6 puncte C. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată. vulcanism 2 puncte 4. B b.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte: a. E. cu numărul: a. garriga se află în sudul statului marcat cu litera: a. precipitaţii medii anuale. 12 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. cu litera F statul numit: a. pe hartă. Elveţia d. cu numerele 1 şi 2. Austria b. pe hartă. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. Spania 2 puncte 3. 8 c. Serbia 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. lacuri hidroenergetice c. C d. În unitatea de relief marcată. cu litera … 2.13 2 puncte 2. Oraşul Lisabona este marcat. pe foaia de examen. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Norvegia d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. etaj climatic. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 5 d. pe hartă. 6 puncte E. temperaturi medii anuale. Bulgaria c. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă. 2. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis. cu litera I. cu litera: a. Oraşul Slobozia este marcat. Ţara a cărei capitală este marcată. Unitatea de relief marcată. cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. factori genetici. unităţi de relief cu litere. cu litera B şi clima statului marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe hartă. cu litera F s-a format prin: a. cu litera A există: a. Este notat. 7 b. A b. D 2 puncte 5. pe hartă. cu numărul: a. În unitatea de relief marcată. E d. Pe hartă sunt marcate. cutarea stratelor b. Scrieţi. 4 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate. A b.Varianta 67 . numele oraşelor marcate. vânturi. H 2 puncte D. cu litera: a. cu literele A şi H. 1 b. 4 c. lacuri vulcanice d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. 2 b.

3. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. A. Referitor la Italia. vânturi. 10 puncte D. numele a două râuri sau fluvii. 6 puncte C. etaj climatic. 2. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . Precizaţi: 1. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. 2. numele a două oraşe – port maritime. 2. 1. E.Varianta 67 . numele unei insule mediteraneene. 4. Menţionaţi două moduri posibile de utilizare a apei din râul respectiv. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. Prezentaţi două cauze ale acestor diferenţieri. Prezentaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. trei ramuri industriale. E. Menţionaţi două direcţii ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. Prob ă cadrul scrisă la Geografie clasa a XII-a 1. Subiectul II 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 067 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale debitului unui râu din Europa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. Precizaţi de ce debitul cel mai mare se înregistrează în intervalul de timp ce reiese din diagramă. 2. 5. 2. În Europei se – înregistreaz ă diferenţieri 2 privind răspândirea florei şi faunei. Menţionaţi două zone de vegetaţie. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. influenţe climatice. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. 4 puncte B. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 3. 2. Calculaţi diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar. Cu privire la diagrama alăturată: 1. numele a două unităţi de relief. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele E şi G. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.D. pe hartă.Ministerul Educaţiei. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 68 . numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu litera: 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 4 puncte B. Oraşul-capitală marcat. Oraşul marcat. cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. pe hartă.Se acordă 10 puncte din oficiu.

pe hartă. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. 1 b. 5 2puncte 2. 2. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. C c. cu numerele 2 şi 5. E b. B c. D c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. I 2 puncte D. pe foaia de examen. A b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 4 puncte B. B c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Tur 2puncte 4. temperaturi medii anuale. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. D d. pe hartă. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. O câmpie fluvio-glaciară. pe hartă. cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. factori genetici. cu numărul 10 are ieşire la Marea: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Someş d. F 2puncte 3. E. Scrieţi. pe hartă. cu numărul: a.Varianta 68 . Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată. Baltică b. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă. Neagră 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat. J 2 puncte 3. pe hartă. Mediterană d. pe hartă. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Ţara a cărei capitală este marcată. C c. 4 d. pe hartă. cu litera: a. F d. cu litera: a. 6 puncte E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate.D. H 2puncte 5. F c. Unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. Crişul Repede c. Caspică c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu morene glaciare. cu litera: a. pe hartă. cu numărul 9 se numeşte . A b. etaj climatic. pe hartă. 2 puncte 3. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. Fluviul Volga traversează statul marcat. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată. C b. F 2 puncte 4. pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J. H 2 puncte 5. Barcău b. Unitatea de relief marcată. E d. 3 c. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C.. se află pe teritoriul statului marcat. A. H d. D c. pe hartă. cu litera C este străbătută de la est la vest de râul: a. cu litera: a. amplitudine termică. precipitaţii medii anuale.. E d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. A b. H 2puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . vânturi. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat. cu litera: a. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. Râul marcat. cu literele A şi H. numele oraşelor marcate. E d. G d.

cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. pe hartă. climatul este blând. numele a două unităţi majore de relief. etaj climatic. 3. 4 puncte B. cu litera G. 6 puncte E. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 10 puncte 2 Subiectul II D. E. două oraşe . influenţe climatice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.port fluviale. 2. Pentru Germania. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.N. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. un tip de climat. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. Prezentaţi: 1. numele a două râuri sau fluvii. 6 puncte C. un obiectiv turistic.Varianta 68 . 6. 1. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. 2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa. 2. A. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 068 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. 2. 2. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. cu amplitudini termice reduse. precizaţi: 1. 3. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. 1. Precizaţi: 1. E. precipitaţii medii anuale. două resurse de subsol. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. vânturi. 4.

numele statelor marcate. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă.D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele F şi J..Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. E. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. Scrieţi.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 69 . A.. cu numărul 8 se numeşte . 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu numerele 2 şi 12. cu numărul … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. 3. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.

12 2 puncte 2. pe hartă. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. cu numărul : a. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 15 2 puncte 3. D c. A b. 10 d. A. Scrieţi pe foaia de examen. cu numărul: a. cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. amplitudine termică. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. E. Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat. pe hartă. vânturi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 puncte 3. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat. cu numărul: a. pe foaia de examen. 10 d. 13 d. cu numărul: a. Ministerul Educaţiei.. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2. 9 d. 2 c. numele oraşelor marcate.Varianta 69 . J 2 puncte D. cu litera: a. C c. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 9 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat.. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. Oraşul marcat. cu litera: a. C b. 8 b. pe hartă. În calcarele din unitatea de relief marcată. cu numărul 11 se numeşte . 4 puncte B. 2 b. pe hartă.. G d. 3 d. pe hartă. E 2 puncte 5. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. A b. Pe hartă sunt marcate. cu numerele 2 şi 6. 7 b. I d. pe hartă. etaj climatic. 2. pe hartă. 7 b. G c. 11 2 puncte 4. 1 b. Râul marcat. 11 2 puncte 5. precipitaţii medii anuale. factori genetici. 6 c. F c. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă.E.12 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . 2 puncte C. cu literele B şi E. 8 c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat. Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural. 4 b.unităţi de relief cu litere. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit. 6puncte E. Scrieţi. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat. E d. 6 2 puncte 3. 6 c. pe hartă. temperaturi medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. B b. Precizaţi: 1. D d. 12 2 puncte 4. 11 d. cu litera: a.

Calculaţi amplitudinea termică anuală. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele a trei unităţi majore de relief. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E.Varianta 69 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 069 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Referitor la Franţa precizaţi: 1. Menţionaţi două argumente în sprijinul afirmaţiei: “Londra este o importantă metropolă economică şi culturală a lumii”. vânturi. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. un obiectiv turistic. etaj climatic. 10 puncte D. cu litera A. a Dunării şi ieşirea la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”.geografie Ministerul Educaţiei. E. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. două ramuri industriale. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 6 puncte C. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. 5. 2. cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele a două râuri sau fluvii. Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor. A. 1. 4 puncte Probă scrisă la Error! Reference source not found. precipitaţii medii anuale. Subiectul III . Precizaţi o lună în care temperatura medie este cuprinsă între 5 şi 10°C. 3. pe hartă. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi valorile temperaturilor medii din lunile martie şi octombrie. 4 puncte B. 4. două tipuri de climat. 3. 2. 2. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. pe hartă. E. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată.

pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 2. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. pe hartă. cu litera I... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 70 . numele statului marcat. A. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat. pe hartă. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. pe hartă.. cu litera . E. pe hartă. Scrieţi. cu numerele 4. Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat. 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. 2. pe foaia de examen. Capitala Danemarcei este oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii..Ministerul Educaţiei. 9 şi 14. cu litera . cu numărul .

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 070 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Londra. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 6o C se înregistrează în lunile: a. martie şi aprilie b. martie şi decembrie c. martie şi noiembrie d. noiembrie şi decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii august şi temperatura medie a lunii aprilie este: a. 3°C b. 5°C c. 8°C d. 12°C 2 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. o unitate de relief; 2. tipul de climă specific; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. două ape curgătoare şi un lac natural; 4. o zonă biogeografică specifică; 5. două resurse naturale importante în economia ţării; 6. oraşul - capitală; 7. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (mil.loc) Olanda 41.526 16.491.461 Estonia 45.226 1.324.333

Subiectul II

10 puncte PIB (mld.€) 512 26

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză a valorii mari a densităţii populaţiei în Olanda. 3. Precizaţi o cauză a valorii PIB/loc. în Estonia. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 71 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 071 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. A. Precizaţi: 1. o lună în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. ianuarie b. februarie c. martie d. decembrie 2 puncte 3. Tipul de climat caracteristic pentru Atena este: a. mediteranean (subtropical) b. temperat oceanic c. temperat continental excesiv d. subpolar 2 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. două unităţi majore de relief; 2. două resurse naturale importante în economia ţării; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. tipul de climă specific; 4. un râu sau fluviu; 5. oraşul – capitală şi un oraş – port la Marea Neagră; 5. un punct de trecere a frontierei spre România; 6. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc) (mld.€) Austria 83.870 8.192.880 279 Ungaria 93.030 9.981.334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul II

10 puncte

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în cele două ţări. 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 72 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

D b. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat. 5 c.. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. B b.geografie Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi a văilor principale. 5 2 puncte 5. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2. pe hartă. 6 puncte E. 12 2 puncte 4. pe hartă. 8 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 8 c. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. F 2 puncte 3. B b. J 2 puncte 5.. I d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. 7 b. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat. tipuri de roci. 4 puncte B. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. pe hartă. tipuri genetice de relief. 2 c. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat. 3 b. cu litera: a. cu litera: a. cu numărul: a. E d.. pe hartă.. cu numerele 1 şi 4. 8 d. D d. D b. 3. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. pe hartă. pe foaia de examen. 10 d. Ministerul Educaţiei. 6 d. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată. 7 b. cu numărul: a. 2. 12 2 puncte 2. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat. 7 c. H d. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată. F c. Scrieţi. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat. 10 2 puncte 4.Varianta 72 . J 2 puncte 3. E c. 11 d. pe hartă. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1 b. pe hartă. D c. 4 d. Cea mai veche unitate de relief este marcată. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat.. 1 b. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. 6 puncte C. F d. cu numerele 9 şi 11. pe hartă. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera . cu litera: a. cu numărul . Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. G c. pe foaia de examen. pe hartă. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. pe hartă. Scrieţi. cu numărul : a. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numărul: a. pe hartă. K 2 puncte 2. Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 9 2 puncte D. gradul de fragmentare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei.

Varianta 72 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 072 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura maximă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de peste 15o C se înregistrează în lunile: a. mai, iunie şi iulie b. mai, august şi septembrie c. iunie, iulie şi august d. decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie din luna mai şi temperatura medie din luna decembrie este de: a. 5°C b. 10°C c. 15°C d. 20°C 2 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1. două unităţi majore de relief; 2. două râuri importante care traversează teritoriul ţării; 3. o zonă biogeografică specifică şi un tip sau o clasă de soluri; 4. două resurse naturale şi o ramură industrială bazată pe exploatarea acestora. 5. oraşul – capitală; 10 puncte D. Analizaţi datele statistice de bază din tabelul de mai jos: Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc.) (mld. €) Germania 357.021 82.422.299 2.585 Finlanda 338.145 5.231.372 172
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări; 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în Finlanda; 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 73 - geografie Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 1 Subiectul I

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 1 Subiectul II

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.” 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 073 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care temperatura aerului are valori cuprinse între 5 – 11º C; 2. anotimpul în care temperatura aerului coboară sub 0ºC şi anotimpul în care temperatura aerului depăşeşte 13ºC; 3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri şi a unui unui lac natural; 4. o zonă de vegetaţie şi un tip de sol sau o clasă de soluri; 5. o resursă naturală; 6. numele a două oraşe.
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 2 Subiectul II

10 puncte

D. 1.Calculaţi, folosind datele din tabelul alăturat, densitatea populaţiei pentru Austria şi Germania; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a densităţii populaţiei din Belgia. Scrieţi rezultatele obţinute pe foaia de examen. Statul Austria Belgia Germania Suprafaţa Populaţia (km2.) ( nr. loc.) 83.870 8.192.880 30.528 10.379.067 357.021 82.422.299
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu Olanda. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 74 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a 1 Subiectul I

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. E 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 074 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi una dintre lunile în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care în care se înregistrează aceasta. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 200 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 200 – 300 m³/sec; 3. modul de calcul al debitelor medii anuale ale râurilor. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a trei oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi pe baza tabelului de mai jos, bilanţ ul natural al populaţiei pentru anii 1992 şi 2002; 2 2. Precizaţi o cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002. Anul 1977 1992 2002 Rata natalităţii (‰) 9,4 9,6 8,1 Rata mortalităţii (‰) 5,8 6,2 8,5 6 puncte

Subiectul II

E. 1. Precizaţi doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene. 2. Daţi două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei de peste 300 loc./ km². 4 puncte

Probă scrisă la Geografie clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 75 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din: a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 075 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare; 2. valoarea minimă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare. 4 puncte B. Precizaţi: 1. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime; 2. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime; 3. diferenţa dintre debitul maxim şi debitul minim. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a două oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România; 10 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi densitatea reţelei hidrografice, pe baza următoarelor date, utilizând formula: D = L / S; lungimea totală a unui râu (L) = 1.700 km, suprafaţa bazinului hidrografic (S) = 600 km². 2. Precizaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Dunărea este un important fluviu european”. 6 puncte

2

Subiectul II

E. Precizaţi tipul de climă de pe ţărmul sudic al Spaniei şi principalul factor care îl determină. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

Subiectul III

E.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu litera . numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele F şi I. 2. extremitatea vestică a Europei. este localizat în statul marcat. Este capitala Slovaciei oraşul marcat.geografie Proba D. pe hartă. cu numărul . Precizaţi: 1. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat. pe hartă. 3. pe hartă. cu numerele 3 şi 7. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei.. Scrieţi. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 76 . 2. numele statelor marcate.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera . Capul Roca.

cu numerele: a. 1. altitudini. pe hartă. Scrieţi. Vegetaţie de tundră există în statul marcat. pe hartă. pe hartă. cu literele A şi C. Lotru c. pe foaia de examen. I 2 puncte 5. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 8 se numeşte: a.. 2.Varianta 76 . 5 şi 14 d. pe hartă. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat. Vatra Dornei 2 puncte 4. pe hartă. oraşele marcate. pe hartă. Râul marcat. Olt 2 puncte 3. Precizaţi: 1. B b. 10 şi 11 d. numele râurilor marcate. 13 şi 15 2 puncte D. pe hartă. Sunt centre ale industriei siderurgice. 1 şi 3 b. 4 puncte B. pe hartă. Râul marcat.monarhii constituţionale. 3 şi 5 2 puncte 2. Suceava d. C c. G c. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. C c. Cerna b. 2 şi 4 d.geografie Ministerul Educaţiei. E. I 2 puncte 3. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Motru d. cu numerele: a. Baia Mare b. cu litera: a. cu numerele 7 şi 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. B b. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. 6 şi 7 2 puncte 4. Cluj-Napoca d. Botoşani b. tipuri genetice de relief. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată. H d. cu numărul 11 străbate oraşul: a. Scrieţi. D c. Oraşul marcat. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. 2. pe foaia de examen. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D d. Piatra Neamţ c. cu numărul . H d. F d. Scrieţi. pe hartă. 2 şi 7 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. Bistriţa c. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe foaia de examen.. cu litera F se numeşte . cu litera: a. 3. pe hartă. Sunt capitale ale unor state . fragmentare. Unitatea de relief marcată. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală. 3 şi 13 c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul Bavariei este situat în statul marcat. cu numerele: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. oraşele marcate. 1 şi 4 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. I 2 puncte 2. 1 şi 4 b. pe hartă. cu litera: a. cu numărul 3 este străbătut de râul numit . 6 puncte C. 1 şi 4 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. orogeneză. cu numărul 1 se numeşte: a. oraşele marcate. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat. A b. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Zalău 2 puncte 5. 2..

pe hartă. 6 puncte E. două râuri (fluvii). numărul populaţiei din aglomeraţia urbană Londra. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III R an st ad R ei hn -R uh r Lo nd ra M ad r id te na M ila no A 6 puncte 10 puncte . 6 puncte E. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. pe hartă. vegetaţiei şi solurilor. două resurse naturale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 076 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . E. pe foaia de examen. 2.Varianta 76 . 4. Precizaţi: 1. A. 2. câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. climei. pe hartă. răspunsurile aglomeratii urbane corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. altitudini.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două oraşe. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru Germania.B şi reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. Precizaţi două cauze care explică diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrate în Ucraina faţă de cea înregistrată în Franţa. 3. reţelei hidrografice. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. un tip de climat. fragmentare. cu litera A şi relieful unităţii marcate. tipuri de roci pe care s-a format relieful. o mare la care are deschidere. cu litera E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II D. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. pe teritoriul Italiei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. 5. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ungariei precizând o asemănare şi două deosebiri. tipuri de relief. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 B.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. două unităţi montane.

Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat. cu numărul . cu literele C şi H. pe hartă. 4 puncte B.capitală marcate. Este străbătut de fluviul Sena. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 77 . numele oraşelor . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1.. Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat. A. numele statelor marcate.. cu numerele 1 şi 4. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..geografie Proba D. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe foaia de examen. oraşul marcat.. 3.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera . 2. Scrieţi... pe hartă. E. pe hartă. cu litera .

pe hartă. Ţărm de tip dalmatic. pe foaia de examen. cu litera: a. 1 şi 2 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. 3. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. altitudini. pe foaia de examen. cu numerele: a.Varianta 77 . pe hartă. 8 d. pe hartă. cu litera . 2.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. E d. pe hartă. numele râurilor marcate. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est. cu litera G. Insulele Baleare aparţin statului marcat.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 3. 6 puncte E. D c. 7 c. 3 b. există în vestul statului marcat. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate. 4 şi 13 b. ape geotermale d. se exloatează: a. 11 şi 12 2 puncte 2. F 2 puncte D. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. 4 puncte B.. Scrieţi. cu literele A şi D. pe hartă. 7 şi 10 d. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. 9 şi 11 d. 6 puncte C. A b. 1 şi 5 d. A b. A.. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D d. pe foaia de examen. 13 2 puncte 2. 7 şi 9 b.. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 8 şi 9 c. 2. numele unităţilor de relief marcate. Datează din perioada antică oraşele marcate. pe hartă. J 2 puncte 4. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. F d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. orogeneză. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit. cu numerele 8 şi 11. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. pe hartă. B c. cărbuni b. E. 1 şi 3 c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numerele: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. tipuri de relief. cu numerele: a. fragmentare. cu litera . 5 şi 11 c. Din subsolul unităţii de relief marcate.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. Scrieţi. 12 şi 15 2 puncte 5. petrol 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2 şi 4 2 puncte 3. gaz metan c. A b.

alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri de relief. popula ţiei unor state 2 ţia şi densitatea medie a popula Subiectul II membre ale Uniunii Europene. C c. D c. 3. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei.14 Olanda 41.528 10.820 60. Menţionaţi: 1. Tabelul se referă la subiectul III D – E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. două resurse ale subsolului. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate. Precizaţi: 1.153 Sursa: The World Factbook. precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. două unităţi de relief. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F.379. aparţinând regiunii geografice Europa Vestică. 1 339. două tipuri de climă. două porturi maritime.B. H 2 puncte 5. Scrieţi pe foaia de examen: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată.99 Belgia 30. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . D d. pe hartă. 6 puncte C. 3. Diagrama se referă la subiectul III A . 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. amplitudinea termică medie anuală. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (loc. cu litera: a. E.235 57. cu litera: a. Nr. B b. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. altitudini. pe hartă. 4. două ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.) populaţiei (loc/km²) crt. două state insulare cu recepţie de imigranţi. fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.062. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 6 puncte E. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei.Varianta 77 . F 2 puncte D. Precizaţi două cauze care influenţează valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică.526 16. 6 puncte E. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda. 2. B b. estimări la nivelul anului 2006 D.067 2 Irlanda 70.609. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. pe hartă. 5. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. valoarea minimă a temperaturii medii lunare.57 Regatul Unit 244.491. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. A.280 4. E d. 2. Pentru Spania.461 4 247. 2.80 3 397.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu literele C şi J.. E. 2. 3. cu numerele 10 şi 14.. 2. pe hartă. numele statelor marcate. cu numărul .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Oraşele marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi.. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 78 . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat . Precizaţi: 1.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat.

cu litera: a. B b. pe foaia de examen. cu litera: a. cu numărul: a.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Oraşul marcat. cu litera: a. 5 d. Lacul vulcanic Sf. pe hartă. 2. H d. pe hartă. D c. 8 şi 10 c. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat. J 2 puncte D. pe hartă. cu numărul . E d.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.Varianta 78 . fragmentare. I d.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. F d. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit: a. 6 puncte E. Sibiu 2 puncte 2. D d. pe hartă. cu literele C şi F. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Este capitala unui stat . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Arad c.Ana este situat în unitatea de relief marcată. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată. cu numerele 7 şi 9. pe hartă. 2. 7 şi 11 b. A. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă.. cu litera . cu litera: a. Influenţe climatice scandinavo . F 2 puncte 3. 10 şi 12 d. numele râurilor marcate. B c. pe foaia de examen. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat. A b. pe hartă cu numerele: a. E d. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. A b. Hunedoara d. râurile marcate. 2 c.baltice sunt caracteristice unităţii marcate. pe hartă. 6 puncte C. pe hartă... oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E. D c. H 2 puncte 2. tipuri de relief. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3 b. Scrieţi. A b. H 2 puncte 4. pe foaia de examen.monarhie constituţională oraşul marcat. A b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Alba b. H 2 puncte 3. J 2 puncte 5. orogeneză. pe hartă. altitudini. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob. Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat.. D c. 1 b. B b.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Oraşele marcate. 3. Insula Sardinia aparţine statului marcat. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat. pe hartă. 11 d. 7 c. Scrieţi. pe hartă. 11 şi 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a. cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul . pe hartă. cu litera: a. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice. 6 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 15 2 puncte 4. Precizaţi: 1.

treapta majoră de relief în care este situat oraşul. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Germania şi România. 3. cu literele C şi F. E. cu numărul 3.422. ă la Geografie – clasa a XII-a Nr. Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Centrală.299 230. 4 puncte B.78 Cehia 78.Varianta 78 . 4. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 357. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. A. 2. două state reprezentative din punct de vedere al numărului de emigranţi. trei resurse ale subsolului. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.367 66. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Diagrama se referă la subiectul III A-B.670.) populaţiei (loc/km²) crt. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.385. amplitudinea termică medie anuală.439.235. Scrieţi pe foaia de examen: 1.36 Slovacia 48.845 Sursa: The World Factbook. 6 puncte E. 2. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E. precizaţi: 1. Precizaţi: 1.391 5. tipuri de relief. 7.loc.021 82. tipuri de roci pe care s-a format relieful. populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. diferenţa dintre temperatura medie din luna februarie şi temperatura medie din luna august.59 Bulgaria 110.910 2. pe hartă. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 6 puncte E. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat. precum şi luna în care se înregistrează. fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate. altitudini. alte aspecte specifice ale reliefului.86 Germania 4. 6 puncte C. 10. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 078 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Budapesta. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se înregistrează.866 3. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două regiuni turistice. estimări la nivelul anului 2006 D. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. două porturi maritime. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi cuprinde suprafaţa. aparţinând regiunii geografice Europa 2 Probă scris Subiectul II Central ă. pe hartă. 2. 21. Precizaţi: 1.000 90.455 129. 1.90 România 238. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (nr.448 111.

pe hartă. Precizaţi: 1. cu literele 5 şi 9. Scrieţi. 4 puncte B. pe foaia de examen. Oraşul Skopje este marcat. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele D şi I. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.C. A. cu numărul … 2. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat. Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat. pe hartă. cu numărul … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 79 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere.Ministerul Educaţiei. 2. E. numele statelor marcate. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D.

pe foaia de examen. cu litera: a. cu numărul 6 se numeşte: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. A b. A b. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat. D c. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu literele B şi G. pe foaia de examen. cu numărul … 3. E 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Minsk d. cu litera A se numeşte: a. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. Capitala statul marcat. 4 puncte B. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. cu litera … 2. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată. Scrieţi. pe hartă. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. pe hartă. ortodoxă c. Varşovia 2 puncte 4. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. 6 puncte E. cu numărul 11 este de religie: a. catolică b. C c. numele unităţilor de relief marcate. Someşul Mic c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. G 2 puncte 2. protestantă 2 puncte D. 5 d. D d. A. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Târnava Mică 2 puncte 2. C d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C.Varianta 79 . Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: a. C c. Râul marcat. 2. gradul de fragmentare. B b. Scrieţi. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat. numele oraşelor marcate. pe hartă. Someşul Mare b. H 2 puncte 3. E. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E 2 puncte 3. alte aspecte specifice ale reliefului. 3 b. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. A b. F d. Târnava Mare d. pe hartă. islamică d. cu numerele 7 şi 10.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 c. distribuţia spaţială a altitudinilor. Chişinău b. G d. pe hartă. tipuri genetice de relief. cu litera: a. B c. Precizaţi: 1. Kiev c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă.

Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. precizaţi: 1. cu litera E. pe hartă. 3. Covasna d. 6 puncte C. E. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. vânturi. 3. B c. 6 puncte E. A b. 2. cu D. emigrării populaţiei din Europa de Est. Braşov b. cu litera: a. cu C şi clima unitaţii de relief marcate. două caracteristici ale climei. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. două resurse de subsol. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 79 . precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 079 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cea mai mică valoare a temperaturii medii lunare. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . C d. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. etaj climatic. pe hartă. 2. Pentru Franţa. două ramuri industriale. Oraşul marcat. influenţă climatică. pe hartă. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. două oraşe . două caracteristici ale reliefului. 2. Prezentaţi: 1. D 2 puncte 2 puncte D. Precizaţi câte o cauză a: 1. diferenţelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. pe hartă. pe hartǎ. A. 2. pe hartǎ. cu numărul 7. două luni în care temperatura medie are valori cuprinse între 0 şi 5°C. Sibiu 5. numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. precum şi luna în care se înregistrează. valoarea temperaturii medii din lunile februarie şi octombrie.geografie Ministerul Educaţiei. Buzău c. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 10 puncte Subiectul II D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. amplitudinea medie anuală (diferenţa dintre valorile extreme ale temperaturii în cursul anului).port maritime. 2. 3. cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare. 4.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Precizaţi: 1. cu numărul 5 se numeşte … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 80 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. 2. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate. pe hartă. pe foaia de examen. Oraşul-capitală marcat. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu literele C şi … 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. E. pe hartă.geografie Proba D. Scrieţi. cu numerele 1 şi 7. numele oraşelor-capitală marcate.C. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. numele statelor marcate. cu litera A şi F. A.

F c. I 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G d. A b. E.Varianta 80 . F b. F d. Unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice.capitală Berna este marcat. B b. cu litera … 2. A b. 2. B c. E d. G 2 puncte 2. Scrieţi. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. I d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul: a. C b. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: a. 15 2 puncte 5. o mare parte din teritoriul statului marcat. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol. Este situat în Peninsula Balcanică. Alpii Dinarici se află în statul marcat. Oraşul . 10 c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. J 2 puncte D. F 2 puncte 4. 6 puncte E. 12 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 4. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. 9 b. gaze naturale) este marcată. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. pe hartă. Scrieţi. cu litera : a. cu litera C se numeşte … 3. E c. amplitudine termică. cu litera … 6 puncte C. pe foaia de examen. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A. pe hartă. 6 c. B c. cu numerele 8 şi 10. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele oraşelor marcate. pe hartă. Cea mai veche unitate de relief este marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. H d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vânturi. D c. cu litera: a. G c. 12 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. 2 b. temperatura medie anuală. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. B c. cu litera: a. A b. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: a. J 2 puncte 3. G 2 puncte 5. cu numerele 1 şi 2. numele râurilor marcate. pe hartă. Scrieţi. 4 puncte B. cu litera: a. A b. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată. E b. Precizaţi: 1.11 d. pe hartă. F c. pe hartă. cu litera: a. F d. cu litera: a. C d. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. pe hartă.

valoarea densităţii medii a populaţiei pentru Suedia şi Ucraina. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. vânturi.Varianta 80 . Precizaţi două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru cele două ţări europene. etaj climatic.) 47.) Franţa în perioada 1861-1992. două resurse de subsol. pe foaia de examen. loc. loc. 6 puncte E.000 Probă scrisă la Geografie –Ucraina clasa a XII-a 2006 Subiectul II 1. Se dă următorul tabel: Ţara Suedia Anul 2006 Suprafaţa ( km² ) 2 603. 1968 35 15 6 puncte 1982 40 14 1990 42 15 1992 45 14 C. precipitaţii medii anuale. 1946 22 18 2. ponderea populaţiei rurale în anul 1921. 1954 24 18 3.700 449. Calculaţi. pe hartă. 10 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 080 Analizaţi tabelul alăturat care prezintă populaţia Franţei pe medii rezidenţiale şi se referă la subiectul III A . ponderea populaţiei urbane în 1992.) (mil. precizaţi: 1.823. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Pentru Italia. populaţia totală din Franţa în anii 1946 şi 1990. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. 4. Populaţia Populaţia Anul urbană rurală A.300. două unităţi de relief. influenţă climatică. Pe baza datelor din tabelul alăturat calculaţi: 1931 20 20 1. 1861 11 26 4 puncte 1911 12 22 1921 13 21 B. două râuri şi un lac natural.964 Populaţia (nr. un tip de climă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale.B. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord dispune de un important potenţial turistic.000 8. 2. cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. E. 3. două centre urbane. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din (mil. 2. 5. loc.geografie Ministerul Educaţiei.

geografie Proba D. 4 puncte B. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul 2 se numeşte … 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul-capitală marcat. 2. pe foaia de examen. cu numerele 9 şi 10. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe hartă. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3. cu litera G se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Capitala statului marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. numele statelor marcate. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 81 . Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. cu literele B şi C. A.

Riga b. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. Scrieţi. Pirinei 2 puncte 3. cu litera H este: a. Petroşani 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. pe hartă. B b. cu numerele 2 şi 5. J 2 puncte 5. H d. Oraşul-port fluvial marcat. fino-ugrice b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural. pe hartă. pe hartă. tipuri genetice de relief. Râul marcat. gradul de fragmentare. În unitatea de relief marcată. H 2 puncte 2. pe hartă. E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 4 străbate Depresiunea: a. Capitala statului marcat. cu litera … 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu litera F se află Munţii: a. Pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J 2 puncte 4. Maramureş d.alte aspecte specifice ale reliefului . B b. germanice c. 6 puncte E. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera D se resimt influenţe climatice… 3. Jiu d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. orientarea culmilor şi a văilor principale. Penini d. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. Loviştei c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. I d. 4 puncte B. Giurgeu b. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia. Alpi b. cu litera: a. pe hartă. Oraşul marcat. cu literele A şi C. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. pe foaia de examen. Apenini c. Limba vorbită de populaţia statului marcat. cu numărul 12 este străbătut de: a. Vilnius 2 puncte 2.… 6 puncte C. slave 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. numele râurilor marcate. F d. A b. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. Ialomiţa c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Olt 2 puncte 3. D c. cu numărul 11 se numeşte . E c. latine d. Precizaţi: 1. Buzău b. Varşovia d. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat. cu litera F face parte din familia limbilor: a.Varianta 81 . pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. Tallinn c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. F d. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi România.000 5. E. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată. pe hartă. înclinare. C b. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. cu litera: a. cu numărul: a. trei resurse de subsol.loc.372 1. două state din Europa Vestică cu o populaţie ce depăşeşte 60 mil. 4 puncte Ministerul Educaţiei.518.000 7. cel mai populat stat european şi numărul de locuitori din acest stat. două state din Europa Sudică cu o populaţie ce depăşeşte 40 mil. 2. 3 c. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. Pentru Franţa. Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Islanda.145 Populaţia (nr. cu litera G . 2 b. cele mai reduse valori ale numărului de locuitori şi statul în care se înregistrează. Precizaţi: 1. două râuri sau fluvii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 081 Analizaţi diagrama alăturată care prezintă numărul locuitorilor din ţări europene şi se referă la subiectele III A . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei.. pe hartă. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .819 110.994 338. distribuţia spaţială a altitudinilor. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. E c. 3.geografie Ministerul Educaţiei. H 2 puncte D. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată. 2. 5. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Se dă următorul tabel: Ţara Islanda Bulgaria Finlanda Suprafaţa (km²) 103. gradul de fragmentare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu în ţările Europei de Est. 4 puncte 4 B. cu litera F. precizaţi: 1.. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. 6 puncte C. 4 d.231.Varianta 81 . pe hartă.loc. 2.B. tipuri genetice de relief. două porturi maritime. două caracteristici ale agriculturii. A. 3. 5 2 puncte 5. oraşul unde se află sediul Parlamentului European. 2.) 294. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Bulgariei şi Finlandei. 6 puncte E.loc. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă.Ministerul Educaţiei. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat. pe foaia de examen.. 2. cu numerele 7 şi 8. pe harta. cu litera F se numeşte … 2.E. cu literele C şi E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. numele oraşelor-capitală marcate.. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 82 . E. 4 puncte B. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate. cu litera . numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 3.capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 9 … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. pe hartă. Scrieţi.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu.

cu litera… 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Este o monarhie statul marcat. pe hartă. Scrieţi. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. 8 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera A. cu numărul 6 este străbătut de râul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. F d. 3 b. Prahova 2 puncte 3. 10 2 puncte 2. Siret 2 puncte 2. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. Prut d. cu litera D se numeşte: a. Estonia b. F d. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat. A.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. C b. Argeş b. E.Varianta 82 . Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Bârlad b. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. 2. Dâmboviţa d. factori ce influenţează clima. Oraşul San Marino este marcat. pe foaia de examen. pe foaia de examen. cu literele F şi H. cu litera: a. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat. Moldova c. pe hartă. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 5 c. pe hartă. Oraşul marcat. H 2 puncte 4. cu litera B. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Lituania d. temperaturi medii anuale. Călmăţui c. 7 d. C b. numele oraşelor marcate. 3 b. cu litera: a. cu litera… 3. cu numărul: a. E c. Ucraina 2 puncte 5. pe hartă. 7 d. D c. cu litera G şi clima statului marcat. pe hartă. cu numărul 8 se numeşte: a. Letonia c. cu numărul: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numerele 2 şi 4. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. Statul marcat. 5 c. Scrieţi. 5 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. amplitudine termică. Scrieţi. 9 2 puncte D. 8 2 puncte 3. Râul marcat.

o de relief 2 Probă scris ă unitate la Geografie – clasa a XII-a 2.526 2. pe hartă.loc. A b. densitatea populaţiei din statele respective. două ramuri industriale care prelucrează resursele locale. C d. tipuri genetice de relief.021 3. 1. pe baza datelor din tabel. 3. un timp de climă.porturi maritime. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. două resurse naturale. 6. Nr. 2. 3. Referitor la Grecia.o mare varietate a reliefului”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Subiectul II 10 puncte D. pe hartă. gradul de fragmentare.000 92. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei.) (km2) crt. două oraşe . 2. Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării. 4 puncte Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 2 puncte D. Precizaţi: 1. E. o zonă de vegetaţie. B c. F d.391 2.299 357. 2. temperatura maximă. distribuţia spaţială a altitudinilor. 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. alte aspecte specifice ale reliefului.422. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. C c. Portugalia 10. 3. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa se caracterizează printr . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei. Calculaţi. 6 puncte E.491.100. 6 puncte C. 7. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată.Varianta 82 . A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Olanda 16. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. 4 puncte B. precum şi luna în care s-a înregistrat. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. D 5. Germania 82. 1. Precizaţi: 1. Populaţia Suprafaţa Ţara (nr. orientarea culmilor şi văilor principale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. amplitudinea termică medie anuală. 4. numele unei insule sau a unui arhipelag care aparţine acestui stat. B b. tipuri de roci. cu doar 1% din populaţia activă”. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie.461 41. 5. precizaţi: 1. în statul respectiv.

pe foaia de examen.... F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2... A. cu literele C şi J. cu litera . Precizaţi: 1. Scrieţi. cu numărul . Statul marcat. numele oraşelor .geografie Proba D. 2. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 83 . pe hartă.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 4 şi 6. pe hartă cu litera B se numeşte. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală marcate. 3. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.

Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată. E. cu numărul 2 străbate oraşul: a. tipuri genetice de relief. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. J 2 puncte 4. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. E d. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A. pe foaia de examen. 15 2 puncte 2. Scrieţi. G d. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Străbate Podişul Getic râul marcat. pe hartă. cu numărul . 6 puncte C. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. 2. cu litera: a. 13 2 puncte D. I 2 puncte 5. pe hartă.. Buzău b. C c. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3 c. cu litera: a. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. 1 b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Focşani c. cu numărul: a. 3. A b. 11 c. G 2 puncte 3. 5 d. cu numerele 1 şi 6. Scrieţi. 1 b. pe foaia de examen. cu litera . Galaţi d. cu numărul: a. Câmpia Nord . A b. H d.Europeană se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Capitala Spaniei este marcată. numele oraşelor marcate. pe hartă. Oraşul Berna este capitala statului marcat.Varianta 83 . I 2 puncte 3. C c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. H 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 2 puncte 4. gradul de fragmentare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 4 d. cu litera . D b. E c. 9 b. F c. cu litera: a. F c.. D d. 2 c. pe foaia de examen. 12 d.. G d. pe hartă. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. numele râurilor marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă. C b.. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat. cu numărul: a. 2. Râul marcat. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei. tipuri de roci.. pe hartă. cu numerele 9 şi 10. cu litera: a. distribuţia spaţială a altitudinilor.geografie Ministerul Educaţiei. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată.

4 puncte Ministerul Educaţiei. numele a două râuri sau fluvii. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. 9 b. pe hartă. vara 3. gradul de fragmentare. tipuri genetice de relief. vara 2. cu numărul: a. Anotimpul cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este: a. precizaţi: 1. un tip de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 083 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare (exprimate în mm) la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. Scrieţi pe foaia de examen litera 20 corespunzătoare răspunsului corect. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat. 3. Referitor la Germania. 3. 6 puncte E. 4. tipuri de roci.2 38 Belgia 30500 9. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 145 mm d. numele a două unităţi de relief. 2. este: a. toamna d. 6 puncte E. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. pe hartă. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera G. pe hartă.9 97 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. numele unui oraş – port fluvial. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată.loc) (%) Ţara Albania 28700 3. toamna d. Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. pe hartă. 2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. cu litera G. cu litera E. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. 4 puncte 160 140 120 Precipitaţii (mm) 100 80 60 40 B. 90 mm c. primăvara c. pe hartă. 55 mm b. 2. alte aspecte specifice ale reliefului.Varianta 83 . 0 I F M A M I I A S O N D pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai Lunile anului jos: 1. primăvara c. 11 d. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. iarna b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Anotimpul cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este: a. iarna b. A. 10 puncte D. 12 2 puncte D. cu litera F şi relieful unităţii marcată. orientarea culmilor şi a văilor principale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două argumente conform cărora turismul din Italia este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. distribuţia spaţială a altitudinilor. două resurse de subsol şi două ramuri 2 industriale dezvoltate prin prelucrarea acestora. Precizaţi: 1. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. 10 c. 180 mm 6 puncte C.

geografie Proba D... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 84 . 2. Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat. cu numerele 6 şi 7. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat. pe foaia de examen. 2. Capitala Portugaliei este oraşul marcat. E..Ministerul Educaţiei.. cu literele F şi J. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu litera.. pe hartă. cu numărul . pe hartă. Scrieţi.

A.Varianta 84 . amplitudine termică. Scrieţi. Cea mai tânără unitate de relief este marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată. 2. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Olt 2 puncte 5. A b. Statul marcat. cu numerele 9 şi 12. C b. 8 d. B b. 2. 6 c. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: a. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5. Luxemburg d. cu litera: a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. E d. Precizaţi: 1. Irlanda c. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Dolj b. Grecia b. H 2 puncte D.cu litera. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Gorj c. se găsesc pe teritoriul statului marcat. E c. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. 5 d. H 2 puncte 2. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată. Ungaria 2 puncte 4. A b. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. 2 b. 2. numele oraşelor marcate.pe hartă. cu litera: a. 4 b. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. A b. D c. cu litera: a. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. pe hartă. F 2 puncte 3. Scrieţi. pe hartă.. cu litera: a. B c. cu litera D se numeşte: a. Are relief predominant de câmpie statul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. temperaturi medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. cu litera: a. E d. cu numărul: a. G 2 puncte 4. cu litera . 3. 3 c. C b. pe hartă. D d. cu litera . B c. vânturi. 4 puncte B.. F d.. pe foaia de examen. Mehedinţi d. D c. 6 puncte E. H 2 puncte 3. D d. Munţii formaţi în orogeneza alpină. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 2 puncte 2.. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H. B c. 6 puncte C. pe hartă. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. G d. pe foaia de examen. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată. J 2 puncte 5. pe hartă.

precizaţi: 1.3 92 Ungaria 93032 10. pe hartă. vara 2. E. iarna b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. toamna d. Precizaţi: 1. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Ungaria. 2. valoarea minimă a medii lunare şi luna înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este: a. vara 3. tipuri genetice de relief. pe hartă. toamna d. Pentru Grecia. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei din cele două state. pe hartă. loc) (%) Ţara Islanda 102819 0. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa.1 65 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane în două state europene: Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. 2.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera E. Scrieţi pe foaia de examen litera Lunile anului corespunzătoare răspunsului corect. 2. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. numele peninsulei în care este situată. distribuţia spaţială a altitudinilor. numele a trei oraşe. numele a două insule. primăvara c. cu litera C. 10 puncte D. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. iarna b. 5. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 084 Analizaţi reprezentarea grafică alăturată care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. tipuri de roci. două ramuri economice dezvoltate. 74 mm c. 100 A. este de: a. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. 99 mm 6 puncte C. primăvara c. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. două state vecine. 90 Precipitaţii (mm) precipitaţiilor în care se precipitaţiilor în care se 4 puncte 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I F M A M I I A S O N D B. 2. cu litera B şi relieful unităţii marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E.Varianta 84 . valoarea maximă a medii lunare şi luna înregistrează. Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 85 mm d. cu litera B. Precizaţi două argumente pentru care turismul din Franţa este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. 25 mm b.

Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 85 .. Oraşul-capitală marcat.. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D.capitală cu numere. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3. pe hartă. A. cu literele D şi J. pe hartă. cu numerele 7 şi 15. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. pe foaia de examen. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. 2. 2. numele oraşelor . Oraşul marcat. cu numărul 14 se numeşte . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului .. E.capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .

pe hartă cu litera: a. pe hartă. A b. pe hartă... D c. pe hartă. Croaţia c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. pe hartă. H d. D d. B b. E 2 puncte 2. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă. 6 puncte C.Varianta 85 . F c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. C b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere .. temperaturi medii anuale. C b. statul marcat. D d. se găsesc pe teritoriul statului marcat. vânturi. cu litera: a. caledoniene. Ca formă de guvernământ este monarhie. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . G 2 puncte 4. Elveţia d. E c. 9 c. J 2 puncte 2. pe foaia de examen. F c. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. E. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. 11 d. Slovenia 2 puncte 5. Unităţi montane vechi. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I 2 puncte D. 4 puncte B. F d. cu numărul: a. cu numărul 11 se numeşte . C b. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit . B c. 8 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. cu A şi clima statului marcat cu C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. In Europa de Vest. B b. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat. cu numerele 7 şi 12. G d. pe hartă. cu litera: a. H c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. cu litera: a. amplitudine termică. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată. C c. Oraşul marcat. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. cu literele C şi E. cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. cu litera: a. pe hartă. numele oraşelor marcate. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. H 2 puncte 3. Râul marcat. clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat. J 2 puncte 3. G d. I d. 2. factorii genetici. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. J 2 puncte 4. pe hartă.. pe foaia de examen. Scrieţi. În unitatea de relief marcată. Austria b. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. cu numărul 11 este capitala statului numit: a. pe foaia de examen. 3. A. C b.

2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. sunt amenajate hidroenergetic d. două cauze ale creşterii debitelor medii lunare în intervalul martie . trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. alte aspecte specifice ale reliefului. valoarea maximă a debitului mediu luar şi luna în care se înregistrează. Explicaţi. 3. E. 2. 1. 6 puncte C. Pentru statele care doreau să adere la UE. două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. Precizaţi două condiţii de aderare la UE pentru statele candidate. un factor care determină debitele medii lunare reduse din intervalul septembrie – decembrie. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte D. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei c.mai. pe hartă. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. 4. cu litera B. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. pe scurt. Comisia Europeană a stabilit condiţii de aderare. socială şi culturală. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. pe hartă. două porturi maritime. două regiuni turistice. 2. politică. Prezentaţi: 1. fiecare condiţie de aderare amintită mai sus. Râurile marcate. un factor care determină caracterul continental al climei pe teritoriul Ucrainei. cu numerele 2 şi 3: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 085 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Integrarea în Uniunea Europeană vizează viaţa economică. Precizaţi: 1. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Pentru Franţa. trei resurse ale subsolului. 2. cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . sunt afluenţi ai Bistriţei b. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre. gradul de fragmentare. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. A. tipuri de roci.Varianta 85 . orientarea culmilor şi a văilor principale. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. 4 puncte B. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.

cu litera . A.geografie Proba D.. numele oraşelor . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu literele F şi G. pe hartă. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. pe hartă. Capitala statului marcat. Capitala marcată.. E. pe foaia de examen.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 86 . 3.. pe hartă.capitală cu numere.capitală marcate. pe hartă. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera G se numeşte .Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. cu numărul 1 este traversată de fluviul numit . cu numerele 10 şi 12. 4 puncte B.

este situat pe teritoriul statului marcat. 10 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi.capitală Praga este marcat. 11 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . C b. Străbate Podişul Getic râul marcat. cu litera: a. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată. Precizaţi: 1. extremitatea vestică a continentului european. D c. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. pe foaia de examen. tipuri genetice de relief. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul: a. 8 b. C b. 3 b. 2. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. D 2 puncte 2. 8 b. cu numerele 10 şi 11. pe hartă. 8 d. 9 c. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. H 2 puncte 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. G d. cu literele D şi E. D c. E.. cu litera: a. cu litera: a. A b. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Oraşul marcat. fragmentare. 10 d.Varianta 86 . Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat. 4 puncte B. H d. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. E d. cu litera: a. G 2 puncte 4.. altitudini. Capul Roca. Scrieţi. 2. Scrieţi. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat. 11 2 puncte 3. pe foaia de examen. B c. pe hartă. Resurse de petrol. numele râurilor marcate. E c. D c. pe hartă. cu litera … 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului. 6 puncte E. cu numărul: a. 12 2 puncte D. E d. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. A b. H 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. numărul: a. sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. 11 d. 4 c. A. cu litera … 6 puncte C. Oraşul . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. C d.geografie Ministerul Educaţiei. gaze naturale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 5. 12 2 puncte 4. pe hartă. 9 b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. B b. 2. 10 c. 1. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

6 55. 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. pe hartă. Pentru Germania. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 6 puncte E. A.3 35. cu numărul: a. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată.0 68. Explicaţi acest fapt. gradul de fragmentare. cu litera C. Precizaţi: 1. în sectorul terţiar. 2.8 55. statul cu cea mai mică pondere a populaţiei active în sectorul primar. 12 2 puncte D. cu excepţia industriei alimentare. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă ponderea populaţiei active pe cele trei sectoare ocupaţionale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 086 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu care străbate Europa. valorile debitului mediu din lunile martie şi octombrie.7 Ungaria 15. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6.4 49. o cauză debitelor medii lunare mari din intervalul martie-august. tipuri genetice de relief. Explicaţi ponderea mare a populaţiei ocupate. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. 3. pe hartă. în Franţa. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 4.4 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 5. statul cu cea mai mare pondere a populaţiei active în sectorul primar. membre ale UE. 9 c. pe hartă cu litera F. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. diferenţa dintre debitul mediu din luna mai şi debitul mediu din luna ianuarie. precizaţi: 1. o unitate montană şi o unitate de podiş.5 32. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar Secundar Terţiar (%) (%) (%) Franţa 4. 2. 6 puncte C. Precizaţi o cauză a creşterii ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar pentru ţările din tabel.Varianta 86 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză debitelor medii lunare reduse din intervalul noiembrie-ianuarie. o resursă energetică şi numele unui bazin de exploatare. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. 10 d. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat. două luni în care debitul mediu depăşeşte 300 m3/s. 2. un oraş-port fluvial. 1. 2. 7 b. orientarea culmilor şi a văilor principale.9 Grecia 20. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.6 Portugalia 11.8 23. cu litera G există o mare diversitate petrografică”. oraşul-capitală. E. 6 puncte E. pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate. două state vecine. Explicaţi acest fapt. tipuri de roci.1 27. 2. două ramuri industriale.

Precizaţi: 1. numele oraşelor . Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele A şi G. Capitala statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C..geografie Proba D. cu litera . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen. Scrieţi. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat.capitală marcate. 2.. cu numărul 12 se numeşte … 3. Oraşul-capitală marcat. 2. cu numerele 6 şi 10. cu litera C este traversată de fluviul numit . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 87 . 4 puncte B. A. pe hartă. E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă...

Oraşul . În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera E se numeşte: a. pe hartă. Ucraina 2 puncte D. cu numerele 1 şi 6. cu numărul 3 se numeşte: a. pe hartă. cu litera … 3. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş. numele unităţilor de relief marcate. cu literele D şi E. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat. A b. Berna c. pe hartă. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Oraşul marcat.Varianta 87 . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. fragmentare. B c. Viena 2 puncte 2. cu numărul 11 se numeşte: a. Bacău b. Precizaţi: 1. orogeneză. Suceava d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numărul: a. Estonia b. Scrieţi. C c. Lituania d. A. pe hartă. Buzău b. Scrieţi. J 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Trotuş 2 puncte 3. pe foaia de examen. Scrieţi. E d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte B. C b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2.000 locuitori este marcată. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată. Ljubljana d. pe foaia de examen. cu litera: a. Piatra Neamţ d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Prahova d. pe hartă. Botoşani c. 8 b. A b. Berlin b.geografie Ministerul Educaţiei. 11 d. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate. cu litera: a. D c. 15 2 puncte 4. Jijia b. tipuri de relief. altitudini. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. D d. cu aproape 300. 6 puncte E. pe hartă. reşedinţă de judeţ.capitală marcat. cu numărul 9 se numeşte: a. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Vrancea 2 puncte 2. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. 10 c. Vaslui 2 puncte 4. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Râul marcat. cu litera … 2. cu litera: a. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Statul marcat. pe hartă. E d. Letonia c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele râurilor marcate. Dâmboviţa c. pe hartă. Moldova c. F 2 puncte 3. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a.

petrol.pe hartă cu litera D. pe hartă.500.589 41. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Italia.491.850 2.231. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.333 45. tipuri de roci pe care s-a format relieful. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună.526 16.07 35. tipuri genetice de relief. precum şi luna în care se înregistrează. 4. Precizaţi: 1.274.372 338.21 397. pe hartă.226 5. 2. 6 puncte E. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E. 2. Precizaţi: 1. două unităţi montane. D c. 6.47 231. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două oraşe. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 087 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. 2. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 3. A b. fragmentare. cu excepţia capitalei. Resurse de sare. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. altitudini. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi. 6 puncte C. Statul Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a crt. Suprafaţa Populaţia 2 (nr. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. un factor climatic care etermină valorile mari de temperatură din lunile iulie şi august.loc) (km²) 43 094 5.48 29.28 15. precum şi luna în care se înregistrează.461 Densitatea medie a populaţiei Subiectul II (loc/km2) 126.661 1. 2. un tip climatic specific acestui stat. o zonă turistică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.cu litera C şi relieful unităţii marcate.450. precizaţi: 1.046 82. 5. G 2 puncte D.735 64. 4 puncte B. cu litera: a. 3. E.324. 2 1 3 5 4 6 Danemarca Estonia Finlanda Germania Letonia Olanda Nr. 2. gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată. 6 puncte E. o cauză a valori scăzute a densităţii scăzute a populaţiei din Finlanda. Precizaţi: 1.145 357.13 Sursa: The World Factbook. estimări la nivelul anului 2006 D.geografie Ministerul Educaţiei. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. două resurse naturale. F d.Varianta 87 . 3. Precizaţi două cauze care determină valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în statele Germania şi Letonia. statul cu valoarea cea mai mică a densităţii medii a populaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. statul cu valoarea cea mai mare a densităţii medii a populaţiei.

Oraşul marcat. Precizaţi: 1. E. A. 2. „Ţara fiordurilor” este marcată. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. cu numerele 4 şi 15. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele C şi H.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. 2... Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei.. cu numărul 2 este situat în Peninsula . 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 88 . pe hartă. 4 puncte B. cu litera H se numeşte . cu litera . Statul marcat. numele statelor marcate. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D.

Slovacia d. cu litera B se numeşte … 6 puncte C. Austria b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. pe hartă. cu litera F pătrund influenţe climatice: a. Irlanda 2 puncte 4. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat. I 2 puncte 5. Scrieţi. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat. pe hartă. H 2 puncte 3. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. numele râurilor marcate. B c. Danemarca b. cu litera: a. B b. cu numerele 1 şi 5. I d. cu litera … 2. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 4 puncte B. 3 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 2. cu litera: a. C c. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. pe hartă. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. de ariditate b. Scrieţi. Statul marcat. pe foaia de examen. E. Islanda d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Slovenia 2 puncte 3. E d. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. oceanice d. D c. pe hartǎ. 1 b. pe hartă. 4 d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera G şi clima statului marcat. Precizaţi: 1. amplitudine termică. pe foaia de examen. D d. cu literele A şi E. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. În unitatea de relief marcată. pe hartă. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. cu numărul 5 este capitala statului: a. pontice 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Belarus c. vânturi. 6 puncte E. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. A.geografie Ministerul Educaţiei. 6 2 puncte 2. Scrieţi. de tranziţie c. J 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. I d. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat.Varianta 88 . Luxemburg c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. pe hartă. B c. C b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. cu litera I. cu litera: a. 2. numele unităţilor de relief marcate. temperatura medie anuală. A b. pe hartă. cu litera J se numeşte: a.

două ramuri industriale reprezentative. cu litera: a. 2. 4. H 2 puncte 2 puncte D. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 5. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Precizaţi o cauză a densităţii medii ridicate a populaţiei în Europa Centrală. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie. cu litera G. Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. 7 şi 9 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vânturi. două aglomeraţii urbane. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată. precizaţi: 1. 8 şi 10 5. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Precizaţi două cauze ale distribuţiei inegale a căilor ferate în Europa. 7 şi 8 b. 3. pe hartă. pe hartă. 2. E d. 4 puncte B. B c. influenţă climatică. pe hartă. E. cu numerele: a. 1. 6 puncte C. două cauze prin care să explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an). 3. modul de calcul al precipitaţiilor medii lunare şi anuale.4 mil. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.loc (2004). două state-enclavă situate pe teritoriul Italiei. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10. precipitaţii medii anuale. Pentru Italia. două lacuri naturale. Prezentaţi o cauză a densităţii medii reduse a populaţiei în Europa de Nord. 8 şi 9 d. 6 puncte E. A. Precizaţi: 1. 2. Şoseaua E60 traversează oraşele marcate.geografie Ministerul Educaţiei. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2.km2 şi populaţia de 726 mil. două insule care aparţin acestui stat. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine).Varianta 88 . Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul 5 este capitala statului … 2.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 1 şi 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 89 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. pe hartă.. E. cu literele B şi D. cu litera … 3. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat.. Oslo este capitala statului marcat. Precizaţi: 1. cu litera . A. numele statelor marcate. pe hartă.

pe hartă. A. 6 puncte E. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3. B şi F c. Densitatea populaţiei în statul marcat. Iberică c. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D b. Statul marcat. Serbia 2 puncte 2. 4 puncte B. E. Balcanică b. cu litera: a. temperaturi medii anuale. cu litera G se numeşte: a. Kola 2 puncte D. Iutlanda d. F c. Croaţia d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B b. pe hartă. F c. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. G d. G d. pe hartă. 15 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 13 c. Ucraina d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele oraşelor marcate. cu numărul 11 se produce: a. J 2 puncte 4. H 2 puncte 3. amplitudine termică. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. D d. În oraşul marcat. Albania b. Oraşul marcat. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. G şi H 2 puncte 2. Râul care traversează oraşul marcat. cu litera D este sub 3 loc. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Estonia b. Letonia c. Ungaria 2 puncte 3. pe foaia de examen. C c. Scrieţi. Peninsula în care este situat statul marcat. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. oţel d. pe foaia de examen. nave maritime 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II ./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc. pe hartă. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 11 b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera: a. pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. aluminiu b. Precizaţi: 1. G 2 puncte 4. cu numărul 6 se numeşte… 2. Bulgaria c. cu litera: a./km2. pe hată. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. vânturi. cu litera C se numeşte: a. C şi E d. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată. Scrieţi. cu literele: a. pe hartă. pe hartă. cu numerele 7 şi 11. cu litera G şi clima statului marcat.Varianta 89 . 2. pe hartă. cu literele A şi F. Oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 14 d. cu litera J. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior. A şi D b. Râul marcat. cu numărul 3 este capitala statului: a. autoturisme c. cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte C. pe hartă. pe hartă.

Precizaţi: 1. Arad d. Arad b. Arad 2 puncte D. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară. 6 puncte E. cu numărul 3 străbate. 2. pe hartǎ. 6 puncte E.Varianta 89 . influenţă climatică. 2. etaj climatic. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două oraşe-port la Marea Neagră. vânturi. Râul marcat. 3. Arad. Rata de creştere Sursa de energie anuală (%) 1. două cauze ale creşterii ponderii energiei eoliene şi geotermale în statele vest-europene. 4. petrol 2 5. două culturi agriculturii tradiţionale. 2. Târgu Mureş c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. hidroelectrică 2 4. 6 puncte C. Târgu Mureş.) şi Târgu Neamţ (353m alt. cu literele C şi H. Alba Iulia. 7. cu H. precizaţi: 1. Tabelul alăturat prezintă surse de energie utilizate în Europa de Vest şi Centrală şi rata lor de creştere anuală. 2. două unităţi de relief. A. forma de guvernământ. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. geotermală 4 3. de la izvor spre vărsare. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. 5. 6. nucleară 1 6. cărbune 0 Precizaţi: 1. E. Hunedoara. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. Deva. 3. 2. eoliană 22 2. Deva. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. oraşele: a. Deva. Sibiu. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie. o resursă naturală.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an). Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. două cauze ale scăderii ponderii cărbunelui în balanţa energetică a Europei de Vest. ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. două state europene în care energia nucleară are o pondere însemnată în balanţa energetică. o regiune turistică importantă. Pentru Bulgaria. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. Precizaţi: 1. o grupare teritorială de state din care face parte. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 089 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Zalău (288m alt.

Scrieţi. cu literele A şi H. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Statul marcat. numele statelor marcate. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 90 . Oraşul marcat. 3. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. E.. cu numărul 15 este capitala statului numit . A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 2 şi 10. Precizaţi: 1. Peninsula Kola aparţine statului marcat. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera F este situat în Peninsula . 2. pe hartă. cu litera …. pe hartă. 4 puncte B..Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. pe foaia de examen.geografie Proba D.

cu literele B şi H. cu litera B şi clima statului marcat. Scrieţi. cu literele: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H d. pe foaia de examen. A b. Oraşul marcat. cu numărul … 6 puncte C. amplitudine termică. pe hartă. avioane c. F şi I 2 puncte 4. numele râurilor marcate. autoturisme b. 3 d. cu numerele 2 şi 6. 6 puncte E. I d. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. C b. Finlanda b. temperaturi medii anuale. pe hartă. cu litera … 3. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu numărul … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B b. F c. Scrieţi. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat. Ucraina 2 puncte 2. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate. A şi B b. Este o monarhie. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Oraşul antic Apullum este marcat. sedimentare 2 puncte 5. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă. A. cu litera E. H c. 2 c. B şi C b. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. cu numărul 8 se produc: a. cu litera E s-a format prin: a. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată. B şi E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. E şi F d. G b. erupţii vulcanice b. prăbuşire d. J 2 puncte 3. cu literele: a. cu numărul 3 este capitala statului: a. cu litera: a. pe hartă. C şi F c. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate. pe hartă. pe hartă. C c. D şi H d. E şi G 2 puncte 2. vânturi.Varianta 90 . D d. 1 b. pe hartă. pe hartă. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat. pe hartă. Polonia d. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Lituania c. nave maritime 2 puncte 3. încreţirea scoarţei c. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. B c. Unitatea de relief marcată. pe hartă. În oraşul marcat. E. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe hartă. I 2 puncte D. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5 2 puncte 4. maşini agricole d. pe foaia de examen. pe hartă. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. I 2 puncte 5. cu litera: a. 2. statul marcat. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .

aşezarea geografică. 6. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. pe hartă. pe hartă. tipuri de roci. vânturi. 2.) şi Cernavodă (44 m alt. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. 6 puncte C. Nota 1: Pentru punctul 1. două state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007. două unităţi de relief. etaj climatic. 2. pe hartă. precipitaţii medii anuale. 2. două resurse ale subsolului. altele decât capitala. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4. influenţă climatică. cu litera E. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionale mai sus. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Italia dispune de un important potenţial turistic. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. din Uniunea Europeană.). E. precizaţi: 1. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două oraşe mari. gradul de fragmentare. 2. 2. 3. Precizaţi: 1. membre ale Uniunii Europene. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. litera cu D. 2. pe hartă. două cauze care determină valorile reduse ale cantităţilor anuale de precipitaţii înregistrate la staţia Cernavodă (427 mm/an) şi la staţia Constanţa (378 mm/an). 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. un stat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 090 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valorile medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Constanţa (32 m alt. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Cernavodă şi luna în care se înregistrează. 3. situat în Peninsula Scandinavă. orientarea culmilor şi văilor principale. În Europa. situate în Peninsula Iberică. cu litera C şi relieful unităţii marcate. o caracteristică a climatului. Prezentaţi: 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Constanţa şi luna în care se înregistrează. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două state. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o asemănare între relieful unităţii marcate. Pentru punctul 2. tipuri genetice de relief. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră.Varianta 90 . Precizaţi: 1. 4 puncte B. socială şi economică. 4. alte aspecte specifice ale reliefului.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe foaia de examen. cu literele C şi E. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII .geografie Proba D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. cu numerele 1 şi 12.a 1 Subiectul I . Oraşul marcat. cu numărul 10 este capitala statului numit … 3. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.capitală cu numere. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. A. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 91 . 2.

pe foaia de examen. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat. Scrieţi. cu numărul: a. 11 d. numele unităţilor de relief marcate. F d. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. 7 2 puncte D. 6 puncte E. A b. Scrieţi. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5 2 puncte 5. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. grinduri 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II . E c. cu numărul: a. 4 puncte B. pe hartă. J 2 puncte 2. pe foaia de examen. C c. cu numărul 2. A b. cu litera: a. cu litera: a.12 2 puncte 3. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. izvorăşte din Munţii … 2. pe hartă. crovuri b. Cibin b. 3 c. Roca gălbuie şi prăfoasă. 9 c. pe hartă. numele oraşelor marcate. 3 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat. E. 2 b. Oraşul marcat. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. În unitatea de relief marcată. 4 d. care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. cu numărul: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. Strei 2 puncte 2. pe hartă. 4 c. Trotuşul este afluent al râului marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. gradul de fragmentare. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1. domuri d. cu numărul: a. cu literele B şi C. tipuri de roci. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . pe hartă. 8 b. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 d. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat.Varianta 91 . orientarea culmilor şi văilor principale. Sadu d. 5 d. cu litera B se numeşte … 3. 6 2 puncte 3. Scrieţi. 2 b. pe hartă. tipuri genetice de relief. 2 b. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat. Lotru c. cu numerele 7 şi 12. Râul marcat. cueste c. pe hartă.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. F d. J 2 puncte 4.

Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. un tip de climat. două oraşe .geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul III . modul de calcul al debitului mediu anual. răsfirate d. tipuri genetice de relief. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. compacte c. 6 puncte E. pe hartă. 6 puncte E. cu litera H. pe hartă. 4. În unitatea de relief marcată. Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări. 5 2 puncte D. Pentru Austria.) 58. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant.loc.499.133. 3. estimări la nivelul anului 2006 1. sunt: a. tipuri de roci. 2 Subiectul II 10 puncte Populaţia totală (nr. 4 puncte B. 4 d. 5.230 338.231. Se dă următorul tabel: Ţara Italia Finlanda Suprafaţa (km2) 301. anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.145 Sursa: The World Factbook. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte C. 2. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură). 6. cu litera C cele mai multe sate. pe hartă. Precizaţi: 1. adunate b.) 38.372 Populaţia urbană (nr.706 D.509 5. numele unei unităţi de relief. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia. Precizaţi: 1.032 3.929. risipite 2 puncte 5. precizaţi: 1. pe hartă. 1 b. alte aspecte specifice ale reliefului. 3 c. Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. cu litera D şi relieful unităţii marcate. A. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului. gradul de fragmentare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. fluviul care traversează oraşul-capitală. 7. 2. orientarea culmilor şi văilor principale. Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 8. 3. o regiune turistică. forma de guvernământ. cu numărul: a. E.Varianta 91 . luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia.loc. un stat vecin care nu este membru al UE.

E. cu numerele 5 şi 13. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 92 . cu literele A şi B. pe hartă. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul … 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 puncte B.capitală cu numere. Oraşul . Scrieţi. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Precizaţi: 1. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. cu litera … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală Dublin este marcat. pe foaia de examen. A. numele statelor marcate.geografie Proba D. pe hartă. Fluviul Sena străbate oraşul .capitală marcat.

Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C c. cu numărul 12 se numeşte … 3. J 2 puncte 4. pe foaia de examen. F 2 puncte 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. C d. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat . 2 c.geografie Ministerul Educaţiei. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat. A b. pe foaia de examen. H 2 puncte 5. C c. Scrieţi. numele oraşelor marcate. E. B b. cu litera H. cu numărul … 2. cu litera … 6 puncte C. Scrieţi. F c. B c. H d. cu litera: a. cu litera F şi clima statului marcat. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat. republică parlamentară b. 6 d. 2. A b. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat. Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei. temperaturi medii anuale. unitatea de relief marcată. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C d. amplitudine termică. cu literele F şi H. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F c. pe hartă. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei. precipitaţii medii anuale. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. republică prezidenţială 2 puncte D. 6 puncte E. pe hartă. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. E b. vânturi. E b. pe hartă. H 2 puncte 4. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 13 2 puncte 3. pe hartă. Râul marcat. I 2 puncte 2. 4 d. cu numerele 1 şi 6. Forma de guvernământ a statului marcat. monarhie constituţională c. pe hartă. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera F este: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. 1 b. pe hartă. B c. etaj climatic. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. cu litera: a. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat. Precizaţi: 1. G d. 3 c. cu litera: a. republică federală d.Varianta 92 . 4 puncte B. ca şi Carpaţii. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. G d. E d. 6 2 puncte 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6. precum şi luna în care se înregistrează.100. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două oraşe-port. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. precum şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. etaj climatic. Calculaţi ponderea populaţiei Europei Centrale.837 24. 3. E. octombrie 3.000 locuitori a continentului Europa. temperat 6 puncte C.Varianta 92 . Pentru Italia. A. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată într-o lună. aprilie b. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei.000. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate.434. precizaţi: 1.998 189. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. 4. mai b. iulie d. august 2. mediteranean c. 5. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna: a. influenţă climatică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. iunie c. 6 puncte E. numele fluviului care străbate oraşul-capitală. Podişul Sucevei c. august c. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României. Râul marcat. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două regiuni europene vecine. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 10 puncte D. Scrieţi pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea minimă cu aproximaţie.000 1. în raport cu populaţia totală de 725.330. cu C. pe hartă. Peninsula Kola. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. iulie d. subpolar b. calculate anterior. Se dă următorul tabel: Regiunea geografică Europa de Nord Europa Centrală Suprafaţa Populaţia (km²) (nr. a temperaturii medii lunare. două insule ce aparţin acestui stat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unui vulcan.000 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare regiune europeană înscrisă în tabelul de mai sus. pe hartă. vânturi. Podişul Bârladului b. două state vecine. două tipuri de culturi agricole cu specific 2 mediteranean. Subcarpaţii Curburii d. cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 092 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk.loc) 1. 6 puncte E. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. 2. pe hartă.500. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în luna: a. temperat arid d. 2. precipitaţii medii anuale.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele oraşelor-capitală marcate. 2.capitală cu numere. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat. Statul marcat. pe hartă. numele statelor marcate. Oraşul-capitală marcat. pe foaia de examen.D. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 93 . A.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. 3. pe hartă. cu numerele 4 şi 6. cu litera …. cu numărul 5 se numeşte …. pe hartă. pe hartă. cu literele D şi F. cu litera H se numeşte …. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.

geografie Ministerul Educaţiei. E 2 puncte 3. 11 d. C d. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată. 8 c. amplitudine termică. pe hartă. 7 b. pe foaia de examen. 3 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat. Oraşul marcat. cu numărul: a. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată.D. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată. 2 b. 10 d.Varianta 93 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. cu literele C şi G. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat. temperaturi medii anuale. cu numărul: a. Un oraş din perioada antică este marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera … 3. pe hartă. 2. pe hartă. Polonia d. cu litera: a. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat. 2. cu numerele 2 străbate oraşele: a. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Belarus b. pe hartă. 6 puncte E. E. 8 b. 10 c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Letonia c. pe hartă. cu litera: a. 4 puncte B. cu numerele 7 şi 9. Scrieţi. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C. 9 d. pe hartă. Braşov şi Slatina b. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată. pe hartă. Miercurea Ciuc şi Sibiu d. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene. pe hartă. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E d. vânturi. D c. 10 2 puncte 4. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. Croaţia c. numele unităţilor de relief marcate. A. numele oraşelor marcate. 2. cu litera …. Serbia d. 9 b. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Scrieţi. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat. 10 c. cu litera G se numeşte: a. Ucraina 2 puncte 2. Slovenia 2 puncte 5. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte 3. Statul marcat. pe hartă. B c. Precizaţi: 1. Râul marcat. 11 d. 12 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. B b. C c. Scrieţi. E 2 puncte D. cu numărul 7 este capitala statului: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. cu litera: a. pe hartă. C b. Braşov şi Sibiu c. 12 2 puncte 4. pe hartă. A b. cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. 12 2 puncte 2. Albania b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.

Se dă următorul tabel: Continentul / statul Europa România Cehia Suprafaţa ( km²) 10 170 340 238 391 78 866 Populaţia ( nr. iarna b. 5. două oraşe. 5. ponderea populaţiei Cehiei în totalul populaţiei europene. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. vara 2.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 6 puncte E. Cantităţile reduse de precipitaţii din anotimpul de vară sunt o conseciţă: a. lapoviţă şi ninsoare c. 6 puncte E. densitatea medie a populaţiei Europei şi României. precizaţi: 1. Pentru Ungaria.loc) 706 000 000 21 670 000 10 235 455 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. gradul de fragmentare. 4 puncte B. două state vecine. Precipitaţiile sunt predominant sub forma de: a. a crivăţului b. 2. tipuri de roci. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. pe hartă. a vânturilor de vest C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. un tip genetic de lac şi un exemplu de lac din acest tip genetic. membre ale UE. cu litera G. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. D. Analizaţi cantităţile lunare marcate pe diagrama de mai sus şi scrieţi. toamna d. pe hartă. ninsoare 3. orientarea culmilor şi văilor principale. treapta de relief dominant. a invaziei de aer tropical c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.Varianta 93 . lapoviţă b. E. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. două ape curgătoare. două luni în care cantităţiile medii lunare de precipitaţii sunt de 150 mm. estimări la nivelul anului 2006 Calculaţi: 1. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipul de climă. primăvara c. ploaie d. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţile de mai jos: 1. lunile în care se înregistrează valori extreme ale precipitaţiilor. distribuţia spaţială a altitudinilor. alte aspecte specifice ale reliefului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 093 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii de precipitaţii medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 1995-2005. cu litera E şi relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. a reliefului d.

numele oraşelor . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate. pe hartă. pe hartǎ. cu numǎrul … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. Oraşul marcat. A.capitală marcate. 2. Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat. pe hartǎ. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 94 .capitală cu numere. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E. cu literele A şi I.geografie Proba D. cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. cu litera … 2. Scrieţi. cu numerele 6 şi 12. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul . 4 puncte B.capitalǎ marcat.

B c. 11 2 puncte 2. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat. B b. 2 c. orientarea culmilor şi văilor principale. B c. cu literele D şi E. Oraşul marcat. pe hartǎ. cu numǎrul: a. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate. pe foaia de examen. cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 7 b. Altitudini mai mari de 2. cu numǎrul 3 este numit: a. alte aspecte specifice ale reliefului. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat. Cehia c. Scrieţi. distribuţia spaţială a altitudinilor. numele râurilor marcate. Este capitala Belgiei oraşul marcat. cu numǎrul: a. pe hartă. A b.baltice unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. Oraşul marcat. E 2 puncte 3. C c. pe hartă. D d. Galaţi d. 5 d. 4 2 puncte D. Danemarca d. A b. B c. Austria b. pe hartǎ. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat. H 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. 1 b.geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. pe hartǎ. cu litera: a.Varianta 94 . Precizaţi: 1. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. 4 puncte B. Scrieţi. pe hartǎ. cu numǎrul 11 este capitala statului numit: a. Brǎila b. cu literele B şi J. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. pe hartǎ. cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. Scrieţi. Oraşul marcat. 2 b. G 2 puncte 4. pe hartǎ. pe hartǎ. D d. tipuri de roci. A. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 8 c. 9 d. pe hartǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri genetice de relief. F d. pe hartǎ. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele 7 şi 8. 6 puncte E. 3 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartǎ cu litera: a. Italia 2 puncte 4. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. J 2 puncte 5. gradul de fragmentare. 2. A b. cu litera … 2.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ. pe foaia de examen. pe foaia de examen. 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Tulcea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 12 2 puncte 2. cu litera: a. Se aflǎ sub influenţe scandinavo . Focşani c. E d. pe hartǎ. E. cu numǎrul: a.

valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.7. A. precum şi luna în care se înregistrează. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ucraina. fragmentare. C c. pe hartǎ. 2. precum şi luna în care se înregistrează. H 2 puncte D.2 2 Subiectul II Precipitaţii medii (mm/an) 520 700 D. 6 puncte E. douǎ fluvii care strǎbat acest stat şi se varsă în Oceanul Atlantic. tipuri de roci. Precizaţi tipurile de influenţe climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de precipitaţii din lunile august şi decembrie. altitudini. douǎ unitǎţi de relief muntoase reprezentative. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un factor care determină cantităţi reduse de precipitaţii în anotimpul de iarnă. 1. D d. pe hartǎ. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 094 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . 4. E.1 21. A b. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile 0 corecte la cerinţele de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea lunile anului minimă a precipitaţiilor medii lunare. 3. tipuri de relief. trei oraşe-port. cu litera: a. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.1 23.B şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa.geografie Ministerul Educaţiei. un tip de climat specific.Varianta 94 . cu litera A şi relieful unitaţii marcate. 1. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. douǎ oraşe (altele decât capitala). Pentru Franţa. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Se dǎ urmǎtorul tabel care se referǎ la subiectul III D şi E Temperatura Temperatura Ţara aerului în ianuarie aerului în iulie 0 (T C) (T0C) Ucraina . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. cu literele A şi H. 5. pe hartǎ. 3. 2. pe hartǎ cu litera D. precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 4 puncte P mm 120 100 80 60 40 20 B.8 Ungaria -5.

2. Scrieţi. numele statelor marcate. cu litera … 2. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Insula Sardinia aparţine statului marcat. cu numărul 9 se numeşte … 3.capitală marcat.Ministerul Educaţiei. E. Oraşul . cu literele B şi J. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. 4 puncte B.capitală cu numere. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. A. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu numerele 1 şi 2. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 95 .

. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 8 este capitala statului numit: a.Varianta 95 . cu literele G şi H au în comun: a. C c. Minsk b. 1. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat. cueste şi dune c. cu litera I.. 2. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. influenţe scandinavo . cu numărul: a. A b. 6 b. Slovenia 2 puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat. cu literele C şi A. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. vânturi. B b. 3. cu litera A şi clima statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Oslo c. pe hartă. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată. 14 2 puncte 4. pe hartă. Unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. amplitudine termică. E d. 6 puncte E. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.baltice 2 puncte 3. Scrieţi. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. relief carstic d. cu litera: a. H 2 puncte 2. pe foaia de examen. cu litera: a. Slovacia d. cu litera F s-a format prin … 2. Oraşul marcat. 2. cu numerele 7 şi 10. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior. A. E c. Râul marcat. Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică. Austria b. cu numărul 3 se numeşte . După modul de aranjare al gospodăriilor. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. în unitatea de relief marcată. cu litera D există tipuri de sate . Riga d. cu litera: a. pe foaia de examen. temperaturi medii anuale. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. J 2 puncte D. cu litera: a. F d. pe hartă.. G d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată. F 2 puncte 2. pe hartă. altitudini mai mari de 1 000 m b. E d. 6 puncte C.. E. Oraşul marcat. numele oraşelor marcate. D b. C b. cu numărul 13 se numeşte: a. Cehia c. D c. 4 puncte B. etaj climatic. D c. 8 c. precipitaţii medii anuale. Tallinn 2 puncte 5. Precizaţi: 1. 11 d. Unităţile de relief marcate. Râul Vistula travesează oraşul marcat.

gradul de fragmentare. orientarea culmilor şi văilor principale. Precizaţi: Ministerul Educaţiei. grinduri d. pe hartă. Oraşul marcat. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. cu litera D şi relieful unităţii marcate. crovuri b. tipuri genetice de relief. A. Pentru punctul 2. etaj climatic. tipuri de roci. pe hartă. cu litera G. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. 6 puncte C. Sibiu 2 puncte 2 puncte D. F 4 puncte Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 095 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa. cu litera C şi clima unităţii marcate. precipitaţii medii anuale. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. Arad b. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi Examenul de bacalaureat 2009 sud-est a României. un factor natural care favorizeaz ă dezvoltarea areale viticole extinse în Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar regiunile deluroase. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. doi factori care influenţează clima. Precizaţi două cauze care au determinat valorile reduse ale densităţii populaţiei în Munţii Caucaz. climei. 6 puncte E. cea mai mare aglomeraţie urbană. 2. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. cu litera H.Varianta 95 . Caraş Severin c. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. alte aspecte specifice ale reliefului. 7. 6 puncte E. Pentru Franţa. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Hunedoara d. 5. cu litera E prezintă relief de: a. vegetaţiei şi solurilor. 2. 4. pe hartă. reţelei hidrografice. Precizaţi: 1. cueste c. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. modul de calcul al temperaturii medii lunare. două luni în care temperaturile medii lunare au valori negative. pe hartă. vânturi. 6. 3. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei precizând două asemănări şi o deosebire. o deosebire între relieful unităţii marcate. două artere fluviale importante. 2. 2. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. 4 puncte B. Cercet ării şi Inovăunor rii 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. Proba D. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: a. domuri 5. un oraş port la Marea Mediterană. un tip de climă specific. Unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea amplitudinii termice înregistrată pe diagramă. Nota 1: Pentru punctul 1. 3. o regiune turistică importantă.

Ministerul Educaţiei. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A..capitală marcate. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele C şi F.. 2. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. 4 puncte B. 3. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat.. E. pe hartă. pe hartă. cu litera C se numeşte . cu litera .. Capitala statului marcat.capitală cu numere. cu numărul . 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 96 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. numele oraşelor . Precizaţi: 1. numele statelor marcate. cu numerele 1 şi 14. pe hartă.geografie Proba D. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.

O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat. E d. I 2 puncte 4. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată. numele râurilor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. cu literele: a. Dunărea traversează oraşul marcat. 1 b. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat. Valletta 2 puncte D. cu numărul 5 se numeşte: a. cu litera. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. temperatura medie anuală. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată. Au un climat mediteranean statele marcate. pe hartă. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. Barcelona b. Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Scrieţi. F d. D b. A şi B b. pe hartă. Scrieţi. D d. D d. H şi G d. amplitudine termică. cu literele D şi H. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat. pe hartă. Slatina c. pe hartă. Slobozia d. 3. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate.. Madrid d. numele unităţilor de relief marcate.. C şi I c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Oraşul marcat. pe hartă. C c. J şi E 2 puncte 2. 2.geografie Ministerul Educaţiei. D d. cu litera: a. A.argintifere se extrag din unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere.. Scrieţi. cu numărul: a.Varianta 96 . cu litera: a. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 3. cu litera: a. Minereuri auro . G 2 puncte 5.. pe foaia de examen. E. Oraşul marcat. B b. pe hartă. Lisabona c. 2 b. pe hartă. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Piteşti b. pe hartă. 6 puncte E. 3 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. B c. pe foaia de examen. 6 d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. pe hartă. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei. cu litera: a. 2. 4 puncte B. B b. 2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. 9 2 puncte 5. 6 puncte C. cu numerele 8 şi 12. cu numărul: a. C c. cu litera: a. cu litera. Precizaţi: 1. 3 d. E c. Precizaţi: 1. pe hartă. D c. pe hartă. A b.. Târgovişte 2 puncte 3. cu litera. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte: a. pe hartă. vânturi. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice.

4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . influenţă climatică. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 1. 2. trei tipuri de turism. o ramură tradiţională a agriculturii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. două state vecine.Varianta 96 . trei oraşe. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. 2. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. membre ale UE. 2. 3. numele fluviului care traversează oraşul-capitală. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 096 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. climatul este blând. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Pentru Franţa. E. 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. 2.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. A. 2. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu amplitudini termice reduse. 3. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Precizaţi: 1. 1. 3. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. etaj climatic. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. 6 puncte E. altele decât capitala. 5. vânturi.N. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. Diagrama se referă la subiectul III A şi B.

Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele statelor marcate.. cu literele D şi I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 97 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei.capitală cu numere. Scrieţi. cu litera F trece fluviul numit . pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. pe foaia de examen. A. E. pe hartă. Prin capitala statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. pe hartă. Statul marcat. cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat. cu numerele 3 şi 9. numele oraşelor-capitală marcate. 3. cu litera H se numeşte ....

cu litera F. Târnava Mare d. 2. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică. Scrieţi. A b. Unitatea de relief marcată. numele râului marcat. J 2 puncte D. cu literele B şi G. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Are capitala la Bratislava statul marcat. pe hartă. B c. Oraşul marcat. C b. D d. 4 puncte Ministerul Educaţiei.. E c. cu litera: a. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe foaia de examen. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat. cu litera: a. G 2 puncte 5.. F d.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Mureş b. Unitatea de relief marcată. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. C c. A b. pe hartă.. pe hartă. cu litera F se numeşte . C c. cu numărul 12 se numeşte: a. Mureş b. pe hartă.Varianta 97 . 6 puncte C. Pe hartă sunt marcate cu litere. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. F d. D c. cu litera: a. E. pe hartă. unităţi de relief. vânturi. pe hartă. J 2 puncte 4.Târnava Mică d. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. J 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat. cu litera D şi clima statului marcat. F d. cu numărul 4 se numeşte . Târnava Mare 2 puncte 2. D d. G d. cu litera: a. H 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Olt c. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. 3. temperaturi medii anuale. cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . A b. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată. A b. F d. pe hartă. cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. A b. pe hartă. Râul marcat. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Someş c. cu litera: a. pe hartă. Târnava Mică 2 puncte 5. pe foaia de examen. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. pe foaia de examen. H 2 puncte 3. amplitudine termică. B b. F d. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Vulcani activi se găsesc în statul marcat. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată. Unitatea de relief marcată. A.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. C c.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. cu litera: a. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a. D c. Scrieţi. H 2 puncte 3.

A. 6 puncte C. două ramuri industriale. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. 1. 4 puncte B. o regiune turistică.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. trei oraşe.Varianta 97 . 6 puncte E. Valoarea maximă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. altele decât cpitala. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. socială şi economică. 6. E. gradul de fragmentare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. tipuri de roci. 3.alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4. se referă la subiectul III A şi B. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. doua resurse de subsol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. distribuţia spaţială a altitudinilor. numele unei unităţi montane. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. Prezentaţi: 1. formată din mai multe state. Calculaţi diferenţa dintre valoarea sporului natural din Irlanda şi Italia. în România. 3. 3. 2. numele râu sau fluviu. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 2. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. 2. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Reprezentarea grafică de mai jos. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Valoarea minimă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. 2. 6 puncte E. din Bulgaria. orientarea culmilor şi a văilor principale. o cauză care determină.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 98 . numele statelor marcate. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu litera … 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. pe hartă.capitală cu numere. 2. pe hartă. Oraşul marcat. cu numărul 13 se numeşte … 2. cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele D şi H. cu numerele 2 şi 9.

4 puncte B. cu numărul … 3. cu litera: a. D c. pe hartă cu numărul: a. H 2 puncte 3. numele unităţilor de relief marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte… 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat. Scrieţi. cu literele A şi C. cu litera: a. J 2 puncte D. pe hartă. cu numărul 8 se numeşte: a. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. Oraşul marcat. Piteşti c. G d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. H d. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Unitatea de relief marcată. Crişul Alb b. pe hartă. A b. cu numărul: a. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Râul marcat. F d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Crişul Repede d. E. Mureş 2 puncte 2. 8 d. 6 puncte E. etaj climatic. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Ploieşti d. A. C c. Buzău b. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. amplitudine termică. pe hartă. Oraşul marcat. Suedia 2 puncte 5. pe hartă. B b. B c. A b. Finlanda c. D b. C d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. pe foaia de examen. E 2 puncte 3. Are un climat temperat oceanic statul marcat. 4 b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. tip de climă. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. Capitala Bulgariei este oraşul marcat. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele 3 şi 4. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. E 2 puncte 2. 11 2 puncte 4. 6 d. A b. Scrieţi.Varianta 98 . pe hartă. 7 c. cu litera I se numeşte: a. Danemarca b. numele râurilor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată. pe hartă. cu litera G se numeşte… 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. vânturi. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat. B c. 10 2 puncte 4. pe hartă. 5 c. G d. H 2 puncte 5. cu litera: a. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 6 se numeşte: a. Crişul Negru c. 2 b. Norvegia d.

Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor. Franţa Germania Regatul Unit Polonia Spania Italia Producţie (mil. 4 puncte B.8 6.1 1.t) 30. o zonă de vegetaţie.3 14. Identificaţi: 1.1 6 puncte E. Precizaţi: 1. În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de grâu în anul 2005. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Ţara Calculaţi: 1. precizaţi: 1. diferenţa de producţie de grâu între Germania şi Spania. altitudini. A. pe hartă. ponderea totală a producţiei de grâu a primelor trei ţări mari producătoare. pe hartă. 2. un tip de climă. cu litera B şi relieful unităţii marcate. două luni de toamnă în care precipitaţiile medii depăşesc 60 mm. 6 puncte E.3 2 Subiectul II Pondere (%) 5. 2. Pentru Republica Moldova.6 1. cu litera C. fragmentare. două râuri sau fluvii. tipuri de roci pe care s-a format relieful. două unităţi de relief. producţia de grâu a Italiei împreună cu Polonia.Varianta 98 . 6. două luni în care precipitaţiile medii sunt de 50 mm. valoarea diferenţei de precipitaţii medii între lunile iunie şi august. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. alte aspecte specifice ale reliefului. 3. două culturi agricole. 6 puncte C. 5.3 7. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două activităţi de servicii care au dus la creşterea PIB-ului din Franţa.2 3. 3. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.5 2.3 6. 4. 3.4 1. două oraşe. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2.5 19. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 098 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.

pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă.geografie Proba D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. Scrieţi. Statul marcat. cu literele B şi F. cu numerele 5 şi 11. pe hartă. cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. 4 puncte B. pe hartă. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 99 . pe hartă. Oraşul marcat. E. Insula Creta aprţine statului marcat. 2.C. cu litera … 2. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei.

cu litera D s-a format prin: a. A b. 4 puncte B. Scrieţi. D d. B b. pe hartă. pe foaia de examen. Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Duero b. C d. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 7 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. cu cel mai mare număr de locuitori: a.Varianta 99 . A b. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul … 3. pe hartă. G d. cu numerele 1 şi 6. cu literele C şi F. cu litera: a. cu litera: a. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. temperaturi medii anuale. cu numărul … 2. G 2 puncte 2. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat. erupţii vulcanice c. A b. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. 5 c. cu numărul: a. H 2 puncte 4. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Climatul temperat-continental este specific statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. 9 d. pe hartă. F d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 3 b. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat. cu litera: a. 10 2 puncte 3. 10 2 puncte D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. Rin d. A b. pe hartă. pe hartă. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat. precipitaţii medii anuale. D c. pe hartă. vânturi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. factorii genetici ai climei. B c. numele oraşelor marcate. pe hartă. încreţire d. pe foaia de examen. B c. cu numărul 1 este traversat de fluviul: a. Precizaţi: 1. 8 c.cu litera… 6 puncte C. I 2 puncte 5. A. Sena 2 puncte 2. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată. numele unităţilor de relief marcate. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată. F 2 puncte 3.pe hartă. E c. 9 d. Oraşul-capitală marcat. prăbuşire 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Loara c. pe hartă. Unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice. Scrieţi. aluvionare b. amplitudine termică. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. Capitala europeană dintre cele marcate.

Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. o cauză a scăderii debitului în lunile de iarnă. Prezentaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc) 5. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi: 1. cu litera B şi relieful unităţii marcate.372 7. O situaţie similară este şi în România. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. două ramuri industriale foarte dezvoltate. pe foaia de examen. valoarea densităţii medii a populaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. 2. 3. 3. alte aspecte specifice ale reliefului.145 110. Dolj b. 2. pe hartă. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării. Olt 2 puncte D. două oraşe-port maritime. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.231. calculată pentru fiecare stat din tabel. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 099 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte B. E. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului.geografie Ministerul Educaţiei. referitor la densitatea medie a populaţiei. două fluvii navigabile.910 2 Populaţia (nr.385. anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii. 2. trei resurse de subsol. pe hartă. altitudini. Mehedinţi d. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 4. înclinare. 4 puncte C. precum şi luna în care se înregistrează. tipuri de relief. 5. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa (km2) 338. Pentru Germania. o regiune industrială. Gorj c. Precizaţi: 1. Scrieţi. 2. fragmentare. Oraşul marcat. pe hartă. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. precizaţi: 1. 10 puncte D. A. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. cu litera D.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook.Varianta 99 . 2. precum şi luna în care se înregistrează. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 100 . A..geografie Proba D. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Precizaţi: 1.. Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat. 2. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat.. Statele marcate.Ministerul Educaţiei. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. 4 puncte B. cu literele J şi E. pe hartă. cu numerele 7 şi 13. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele C şi I sunt situate în Peninsula .capitală cu numere.. pe foaia de examen. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. cu litera. cu numărul.C..

cu numerele 10 şi 12. de tranziţie 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. pe hartă. I 2 puncte 5. Scrieţi. vulcanice d. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. sedimentare c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1. cu literele B şi G. cu litera: a. pe hartă. Statul marcat. Scrieţi. 4 puncte B. pe hartă. B c. pe hartă. Severn c. cu numărul 5 este un important centru al industriei: a. E 2 puncte 2. pontice c. pe hartă. E c. cu litera: a. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu: a. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. pe hartă. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe foaia de examen. Oraşul capitală marcat. I d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. pe hartă. F c. de utilaj petrolier d. pe hartă. sorg 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Tejo 2 puncte 3. Subunitatea Podişului Moldovei marcată. cu litera … 2. Oraşul marcat. 2. porumb c. tipuri de roci. Scrieţi. pe hartă. Insula Creta aparţine statului marcat. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei.D d. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat. siderurgice 2 puncte 3. pe hartă. oceanice d. secară d. energetice c. A. Peninsula Kola aparţine statului marcat. A b. litera F are un climat cu influenţe: a. cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I. J 2 puncte 4.Varianta 100 . Tamisa d. mod de formare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. 2. A b. B b. pe foaia de examen. Unitatea de relief marcată. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera B este formată predominant din roci: a. Sena b. aluminiului b. cu numărul 10 este străbătut de fluviul: a. pe hartă. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte … 3. tipuri genetice de relief. măslin b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. continentale b. gradul de fragmentare. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată. numele râurilor marcate. F d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. metamorfice b. magmatice 2 puncte 2. cu numărul … 6 puncte C. numele unităţilor de relief marcate.

596 Sursa: The World Factbook. Făgăraş de Parâng c. Focşani d. 4. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. numele a trei oraşe mari. numele a două unităţi montane. Bacău b. 4 puncte B.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al unui râu din Europa.964 Populaţia (nr.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. vânturi.250 449. Bucegi de Făgăraş b.016.880 784. a debitului în luna iunie. altele decât capitala. pe hartă. 2. a debitului în luna februarie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Austria Cipru Suedia Suprafaţa (km2) 83. precizaţi: 1. cu aproximaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Râul marcat. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. cu aproximaţie. diferenţa. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Cipru şi Suedia. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. precipitaţii medii anuale. oraşul-capitală. Bârlad c. influenţă climatică. Precizaţi o cauză a densităţii mai ridicate a populaţiei în Austria decât în Suedia. cu aproximaţie. 6 puncte C. cu aproximaţie. valoarea. două resurse de subsol. estimări la nivelul anului 2006 1. pe hartă. pe hartă.Godeanu d. 3. 2. valoarea. diferenţa. cu numărul 8 străbate oraşul: a. 5.192. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 5. 2.Varianta 100 . etaj climatic.loc) 8. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Râul marcat. Precizaţi: 1. Parâng de Retezat . Iaşi 2 puncte D. E. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. 6 puncte E.301 9. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 3. cu numărul 9 desparte grupele montane: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru Germania. două cauze ale diferenţelor de debit dintre lunile extreme. 2. a unei unităţi de câmpie şi al unui podiş de pe teritoriul acestui stat.870 9. 2. dintre valoarea debitului în luna iulie şi în luna octombrie. Precizaţi: 1. dintre valoarea debitului în luna iunie şi în luna septembrie. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 6 puncte E. două state vecine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful