P. 1
Subiectul - Drept Penal Militar

Subiectul - Drept Penal Militar

|Views: 159|Likes:
Published by Coro Koro
drept militar
drept militar

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Coro Koro on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Conceptul subiectului IM Esenţa subiectului special al infracţiunii De regulă, subiect al infracţiunii poate fi orice persoană care întruneşte cumulativ

cele trei condiţii: a. vârsta, b. responsabilitatea, c. libertatea de voinţă şi acţiune. Insă, în legislaţia penală sunt cunoscute conţinuturi de infracţiune, care sunt specifice prin aceea, că nu pot fi comise de oricine, ci numai de unii subiecţi speciali care îndeplinesc unele activităţi speciale sau au calităţi specifice. Aceste infracţiuni în teoria şi practica dreptului penal se numesc infracţiuni cu subiect special. Subiectul special al infracţiunii este acel subiect activ al infracţiunii, care, pe lângă calităţile generale ale lui: persoană fizică, responsabilă, care a atins vârsta necesară răspunderii penale şi are libertatea de voinţă şi acţiune, mai are şi unele calităţi speciale, cerute de componenţa concretă de infracţiune.

378 CP). O definiţie similară a M este dată în art. stipulând că cetăţenii care satisfac SM se numesc M. ofiţerilor şi al elevilor din instituţiile de învăţământ militare.  M în activitate sunt M care deţin o funcţie militară. putem vorbi despre subiecţii speciali generali ai IM. persoane asimilate M). 1245 din Iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Mai detaliat şi mai corect este dezvăluită esenţa noţiunii de M în art.  M în termen sunt cetăţenii încorporaţi în SM în termen. în raport cu IM concrete. El prevede SM al efectivului de soldaţi. 370 CP). esenţă. Noţiunea de M. Reieşind din cele expuse mai sus. de M al subiectului. de exemplu. aceiaşi lege indica că SM este un gen special de serviciu de stat. Continuând cu desfăşurarea noţiunii de M. b. 7 al Legii nr. pe lângă calitatea specială.  M în termen redus sunt cetăţenii încorporaţi în SM cu termen redus. caracterizare Consideraţii generale cu privire la subiectul infracţiunii militare Una din cele mai controversate şi complicate probleme cu privire la IM este problema stabilirii subiectului IM. putem vorbi despre aceea că toate IM pot fi comise de subiecţi speciali: de M sau de persoane care au statutul juridic similar cu cel al M (adică. excesul de putere sau inacţiunea la exercitarea puterii (art. Despre obligaţiunea militară şi SM al cetăţenilor RM (abrogată prin Legea nr I245 din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei). 968 din 17 martie 1992. conform căruia M sunt cetăţenii RM care îndeplinesc SM în baza obligaţiunii militare sau a încadrării prin contract. mai cer existenţa unor calităţi suplimentare (subiect special în cadrul IM). Subiectul IM este special Unele IM. cum ar fi. calitatea de şef sau persoană cu funcţie de răspundere în cazul infracţiunilor de serviciu: abuzul de putere. a. Astfel.Subiectul infracţiunii militare: noţiune. pe lângă calitatea de M şi alte calităţi speciale. atitudinea neglijentă faţă de serviciul militar (art. In cazul când dispoziţia legii penale prevede pentru existenţa componenţei concrete de IM. . 2 al Legii nr.  M prin contract sunt cetăţenii încadraţi în SM prin contract. care constă în îndeplinirea de către cetăţeni a datoriei constituţionale de apărare a statului în rândurile pe baza obligaţiunii militare sau a angajării benevole prin contract. 162 din 22 iulie 2005 Cu privire la statutul M . 2 al Legii nr. suntem în prezenţa unor subiecţi speciali concreţi. Noţiunea legală a termenului de „M” a fost dată în art. al sergenţilor.

6 al Legii sus-indicate. Astfel. 1 al acestei Legi. d) participarea la exerciţii şi antrenamente militare.Calitatea de M în activitate se menţine şi în perioada când M sunt eliberaţi din funcţie pentru a urma diferite forme de pregătire sau sunt detaşaţi în interes de serviciu. . în învoire sau concediu. calificate de instanţa de judecată ca fiind săvârşite în interesul persoanei. daca actiunile mentionate nu au fost provocate de o stare patologica sau de o constrângere la sinucidere. d) se află în afara locului de staţionare a UM la odihna. 17 alin. b) exercitarea funcţiilor de serviciu. 17 alin. 4. prin îndeplinirea de către M a obligaţiilor SM se are în vedere: a) participarea la acţiuni militare. Specific domeniului juridic penal este termenul M ce se conţine în definiţia IM redată în art. în situaţia de ostatic sau de persoană internată. ori se află fără învoire în afara locului de staţionare a Um din alte motive decât cele indicate la art. b) au comis fapte socialmente periculoase prevăzute de legislaţie. în situaţia de ostatic sau de persoană internată.. în care se indică că IM pot fi săvârşite de . m) aflarea în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă). ori se afla la odihnă. societăţii şi statului. precum şi în timpul aflării la dispoziţie. subiecţi ai IM sunt toate persoanele care au statut de M. Tot prin această Lege. în modul stabilit de lege. c) executarea serviciului de alarmă. c) au savirsit sinucideri sau atentate la sinucideri . în art. 1) alte acţiuni ale M. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. se reglementează cazurile când persoanele nu se considera in exerciţiul obligaţiilor de SM: a) şi-au provocat de sine stătător starea de ebrietate narcotică sau toxică. M aflati in prizonierat. conform căruia. dar care nu au încălcat juramântul militar şi nu au săvârşit infracţiuni contra statului sau contra păcii şi omenirii beneficiaza de statut de M. Conţinutul şi volumul drepturilor şi obligaţiilor M sunt determinate de faptul aflării lui în exerciţiul obligaţiilor SM. 17 al Legii nr.. n) dispariţia M până la declararea dispariţiei sau morţii sale. cetăţenii RM au statut de M pe perioada aflării lor în SM. 128 CP. Rezervişti sunt cetăţenii trecuţi în rezerva FA (în momentul concentrărilor sau mobilizării ei pot fi subiecţi ai IM). Conform art. Cazurile când M se consideră în exerciţiul obligaţiilor SM se reglementează de art.

considerăm că art. învaţă în instituţiile militare de învăţământ sau sunt chemate la concentrări sau mobilizare. ajungem la concluzia că în această dispoziţie sunt incluse şi o categorie de persoane. b) SM in termen. Cetăţenii care au absolvit instituţii de învăţământ superior se încorporează pentru pregătire militară obligatorie. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei vine să concretizeze. 2 al Legii nr. 2 categoriile subiecţilor IM.). Această sintagmă a fost inclusă în dispoziţia art. în art. De aceea. . d) SM ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi. săvârşite de persoanele care îndeplinesc SM în termen. c) SM cu termen redus. de război etc. Legea nr. ci şi cele care satisfac SM fiind mobilizaţi (de exemplu. care îl exercită în următoarele forme: a) SM prin contract. stipulând că ei se încorporează în SM cu termen redus.pregătirea militară obligatorie ” şi persoana care “trece pregătirea militară obligatorie''.. contra modului stabilit de îndeplinire a SM. 4 alin. Analizând conţinutul art. care deja nu se mai consideră M şi nu mai există un astfel de SM. De asemenea. cum ar fi: . cetăţeni ai RM. Astfel.persoanele care îndeplinesc SM în termen sau în bază de contract. 4 alin. VI al Legii nr. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei . 968 din 17 martie 1992 Despre obligaţiunea militară şi SM al cetăţenilor RM . a abrogat legea sus-indicată şi în locul pregătirii militare obligatorii a introdus o nouă formă de satisfacere a SM obligatoriu de către cetăţenii care au absolvit instituţii de învăţământ superior. 128 alin. însă Legea nr. art. De asemenea. deoarece conform art. conform acestei Legi. cu termen redus sau în bază de contract. sunt consideraţi în SM şi studenţii instituţiilor militare de invatamint. în categoriile subiecţilor IM se includ nu doar persoanele care sunt chemate la concentrări. prevedea un astfel de SM: pregătirea militară obligatorie. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. (1) CP trebuie modificat în următoarea redacţie: prin IM se înţeleg infracţiunile. în art. 15 al acestei Legi era stipulat că cetăţenii RM de sex masculin care au împlinit 18 ani urmează să fie încorporaţi în SM în termen sau pentru pregătire militară obligatorie. iar femeile cu pregătire specială necesară pot îndeplini SM prin contract. Considerăm că şi această sintagmă nu este completă. 128 CP. trec pregătirea militară obligatorie sau sunt chemate la concentrări. prevăzute de prezentul cod. 128 CP indică că subiecţi ai IM pot fi şi persoanele care sunt chemate la concentrări. în caz de conflict militar. indicând că SM este obligatoriu Pentru toţi bărbaţii. 128 CP din considerentele că Cap.

Astfel. ţinând cont de specificul SM nedepunerea jurământului militar de către persoana care a săvârşit o faptă prevăzută de Cap. conform art. 5 al Regulamentului serviciului interior al FA conform căruia. serviciului de gardă şi garnizoană . De asemenea. sunt subiecţi ai IM persoanele care trec pregătirea militară obligatorie ea rezervişti în timpul concentrărilor. care ar avea următoarea redacţie: subiecti ai IM sunt persoanele fizice. 3 al Regulamentului serviciului interior al FA ale RM. cu termen redus. Ţinem să accentuăm că una din calităţile obligatorii ale subiectului IM trebuie să fie calitatea de cetăţean al RM. XVIII al CP. instrucţiunilor de luptă sau de probă. încă în 1996. cu includerea în dispoziţia acestui articol a prevederilor că „subiecţi (autori) ai IM pot fi doar cetăţenii RM”. până la încheierea contractului. serveşte drept bază de a elibera această persoană de răspunderea penală pentru fapta săvârşită (cu excepţia cazurilor când acţiunile ei vor întuni o componenţă de infracţiune cu caracter general). Depunerea jurământului militar. precum şi studenţii instituţiilor militare de invaţământ. întitulat “IM”. Aşadar. sau baza de contract. elevii şcolilor militare de pregatire a specialiştilor pentru FA ale RM. 128 CP. Depunerea jurământului militar . Această concluzie se deduce din conţinutul CRM şi din toate actele normative menţionate mai sus. în care se stipulează că pot fi înrolaţi în FA ale RM doar cetăţenii RM şi nu alte persoane. apte de SM. cât şi M care se afla in prozonierat. multe legi şi acte normative prevăd doar unele elemente şi semne ale subiectului IM. în executarea serviciului de alarmă. până la depunerea jurământului militar. am propus modificarea art.ca subiect al IM. serviciului de luptă. 10 alin. în general. în această privinţă. considerăm că în unele cazuri. angajat în executarea misiunilor de luptă. nu este o condiţie obligatorie pentru a recunoaşte persoana (M) . ţinând cont de aceea că procesul de identificare a subiectului IM este destul de dificil. M ai FA ale RM sunt: ofiţerii. sunt atribuiţi M şi cursanţii instituţiilor de învăţământ militar (colegii militare. care îndeplinesc SM în termen. Totuşi. M nu poate fi numit în funcţii militare. considerăm că este necesar de a da noţiunea de subiect al IM într-un alineat suplimentar al art. sau sunt chemate la concentrări sau mabilizate in FA ale RM. sergenţii şi soldaţii angajaţi prin sergenţii şi soldaţii recrutaţi în SM. precum şi elevii şcolilor militare de pregătire specialistilor pentru FA ale RM. cetăţeni ai RM. De asemenea. M nu-i pot fi .condiţie specială pentru recunoaşterea M in calitate de subiect ai unor infracţiuni militare.Mai detaliat sunt desfăşurate calităţile subiectului IM in art. institutelor militare etc. 238 CP în redaţia Legii din 1961.).

magaziilor cu muniţii. ajungem la concluzia că subiect aI IM poate fi doar persoana fizică şi nu juridică. 162 din 22 iulie 2005 Cu privire la statutul M. când subiecţi ai IM pot fi si femeile. numai acele pf care: a) sunt cetăţeni ai RM. trebuie să corespundă cerinţelor medicale şi profesional-psihologice ale SM pentru o specialitate militară concretă. determinate de MA şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale în care este prevăzut SM. care au împlinit vârsta de 18 ani sau ating această vârstă în perioada încorporării. nu pot fi subiecţi ai infracţiunilor prevăzute de art. 28 alin. nu orice persoană fizică poate fi. avem în vedere doar persoanele fizice. de asemenea. prin urmare. Cetăţenia RM este o condiţie necesară şi pentru încadrarea în SM pe contract: conform art. 24 alin. adică sunt de sex masculine cu excepţia unor cazuri concrete. condiţiilor necesare pentru viaţa de toate zilele şi pregătirea trupelor. 375 CP (încălcarea regulilor cu privire la serviciul de alarmă /de luptă/ al trupelor militare). pentru paza persoanelor deţinute sub arest disciplinar. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. cărora le-a acordat acest drept MA. Considerăm că legislaţia militară desfăşoară mai pe larg calitatea persoanei fizice ca subiect al IM. în SM prin contract pot fi încadraţi cetăţenii RM care sunt apţi. 2 al Legii nr.repartizate armament şi tehnică militară etc. conform . art. Alarmarea UM se execută de comandanţii (şefii) militari. (3)-(4) CP. conform legislaţiei militare în vigoare. ci.subiect al infracţiunii militare Reieşind din dispoziţia art. cetăţeni ai RM. vorbind despre subiectul IM. Persoana fizică . semn principal al IM. deoarece nici o IM nu este posibil să fie săvârşită şi de persoana juridică. b) au calitatea de bărbat. 1 al Legii nr. cetăţenii RM care solicită încadrarea în SM prin contract. precum şi nivelului de pregătire fizică. conform căruia. 377 CP (încălcarea regulilor statutare cu privire la menţinerea ordinii publice fi la asigurarea securităţii publice). Serviciul în garnizoană are drept scop asigurarea menţinerii disciplinii militare în garnizoană. tehnică militară. care n-au depus jurământul militar. Tot în acest mod este reglementat subiectul raportului juridic militar în cadrul SM pe contract în art. militarii în termen. Prin urmare. Astfel. ajungem la concluzia că subiectul IM din rândurile M în termen sunt doar bărbaţii. 21 alin. concretizind ca nu orice pf poate fi incorporată in SM. Astfel. Serviciul de gardă este destinat pazei de nădejde şi apărării drapelelor de luptă. art. subiect al IM. ieşirea organizată la alarmă şi desfăşurarea măsurilor de garnizoană cu participarea trupelor.eventual. 374 CP (încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă). alte mijloace militare şi al obiectivelor militare şi de stat. direct indicate în legislaţie.

(2) CP. cât şi femeile care au cetatenia RM. şi subiecti ai infractiunilor militare din rindul militarilor pe contract pot fi atit barbatii cit si femeile care au cetatenia RM. conform art. Analizând fiecare din categoriile de subiecţi ai IM în parte. care îndeplinesc SM în termen. deoarece. Conform art. au studii medii de cultură generală. la înhmarea M si depunerea de flori la monumentele şi mormintele M căzuţi în luptele pentru libertatea şi independenţa Patriei şi a participării la măsurile de garnizoană.stării de sănătate. Totuşi. Tot din aceste considerente sustinem ca persoanele care efectueaza SM cu termen redus si Sm ca rezervisti. responsabile. cât şi M care se află în prizonierat. gimnaziale. Deoarece legislaţia militară cu privire la SM pe contract nu interzice încadrarea în SM pe contract a femeilor. (2) CP pot fi săvârşite şi de către persoanele cu vârsta de la 14 la 16 ani. subiecţi ai IM sunt persoanele fizice. apte de SM. Unul din semnele principale ale subiectului IM îl constituie vârsta persoanei care a săvârşit IM. 21 alin. medii de specialitate sau superioare. 21 alin. din mai multe considerente. aceste prevederi legale nu sunt valabile pentru subiecţii IM. După cum a fost indicat mai sus.concentraţi sau mobilizaţi. O analiză formală a vârstei subiectului IM poate fi făcută în baza prevederilor art.femei nu pot fi subiecţi ai infracţiunii. (1). pot fi atât băraţii. 21 alin. analizând legislaţia militară în vigoare. . ori sunt chemate la concentrări sau mobilizate în FA ale RM. 7 al Regulamentului serviciului în garnizoană şi de gardă al FA ale RM. persoana nu poate fi subiect al IM. precum şi studenţii instituţiilor militare de învăţământ. pentru SM. Totuşi suntem de părerea că M . conform prevederilor art. M-femei nu execută serviciul în garnizoană şi de gardă. liceale. Chiar dacă unele infracţiuni cu caracter general. ajungem la concluzia că vârsta minimă de la care poate surveni răspunderea penală pentru subiecţii IM este de 17 ani şi mai mare. cu excepţia participării la darea onorului militar. prevăzute de art 374 CP (încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciu de gardă). cu termen redus sau în bază de contract. ajungem la concluzia că chiar şi împlinind vârsta de 16 ani. (1) CP sunt pasibile de răspunderea penală pentru săvârşirea IM persoanele fizice. eventual. şi subiecţi ai IM din rândul lor. Vârsta subiectului infracţiunii militare a)Consideraţii generale cu privire la vârsta subiectului IM. cât şi studenţii ai instituţiilor militare de invatamint si prin urmare. care în momentul săvârşirii infracţiunii au împlinit vârsta de 16 ani. considerăm că M pe contract.

adică în perioadele 1 mai – 30 iunie si 1 noiembrie . XVIII a PS a CP (IM) în timpul SM în termen. care au implinit vârsta de 18 ani sau ating această vârstă în perioada încorporării sunt încorporaţi în SM ln termen. neputând fi subiect al relaţiilor de drept militar. Totuşi.decembrie 2005 dânsul ar putea fi încorporat în SM în termen chiar începând cu ziua de 1 noiembrie 2005. (1) CP. cetăţeni ai RM.cum este prevăzut în art. conform căruia încorporarea în SM în termen se efectueaza de 2 ori pe an: în mai-iunie şi în noiembrie-decembrie. 21 alin. prevăzute de art. Rejeşind din cele sus-indicate. bărbaţii. considerăm că nulitatea actului de încorporare se referă la tot termenul în care persoana se află în SM în termen şi nu depinde de faptul dacă persoana a îndeplinit vârsta încorporării în SM în termen sau nu la momentul săvârşirii faptei penale (incluse în Cap. Nulitatea actului duce şi la nulitatea încorporării în SM în continuarea acestui gând. Pentru ilustrarea acestei situaţii vom analiza următorul ex: “A” este născut la 31 decembrie 1987 în perioada de încorporare noiembrie . XVIII al PS a CP. de încorporare în SM). principalul moment fiind ca ea să atingă această vârstă în perioada încorporării. şi nu la atingerea vârstei de 16 ani. 1245 din 18 iulie 2002 Cu Privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei . cu toate că la momentul încorporării dânsul a atins abia vârsta de 17 ani şi 10. Aceasta se lămureşte prin faptul că încălcarea flagrantă a legii în cazul adoptării actului administrativ (în cazul dat. nulitatea încorporării indică la faptul că nu puteau apărea nici relaţii de drept militar.31 decembrie. nu va putea fi recunoscut vinovat în săvârşirea IM. Pentru aceasta vom face trimitere la alin. persoana. 1 al Legii menţionate nu este concretă şi nu ne permite sa stabilim vârsta exactă de la care poate surveni răspunderea penală pentru M SM în termen.b)M în termen . în realitate subiect al IM dar atingerea vârstei de 17 ani şi 10 luni. duce la nulitatea lui. 28 al Legii nr.subiecţi ai IM Conform art. prin urmare. 28 alin. nu poate fi nici subiect al IM. adică subiect al relaţiilor de drept militar penal. dânsul nu va putea fi recunoscut subiect al IM şi. In cazul încorporării unei persoane în SM în termen în FA până la atingerea vârstei de încorporare. în dependenţă de conţinutul faptei săvârşite: . 28 al Legii sus-indicate (17 ani şi 10 luni) şi săvârşirii de către dânsul a unei fapte prevăzute de Cap. In acest caz. Si în consecinţă. IM). deoarece nu putea fi incorporat în SM în termen. deoarece acest act îşi păstrează nulitatea sa până la anularea lui şi adoptarea unui alt act legal. 2 al acestei Legi. insa este clar că persoana sub 18 ani poate fi încorporată în SM în termen. considerăm că vor fi date două aprecieri juridice de către instanţa de judecată a acestor împrejurări. prevederile art. In contextul celor expuse. putem concluziona că M în termen poate fi.

In FR vârsta de încorporare in SM ieste de 18 ani după regula general. 152 CP. considerăm că mai reuşită era redacţia art. să-i înroleze. SM se incepe răspunderea penala survine nu mai devreme de 18 ani şi până la atingerea virstei de 27 de ani. sunt apţi pentru SM în timp de pace şi în timp de război se încorporează în SM în termen. calitatea de M (art. 968 susindicată. 390 CPP). SM se începe si prin urmare. răspunderea penală survine nu mai devreme de 19 ani şi până la atingerea vârstei de 27 de ani. Art. dezertarea. art. Astfel. această lege prevedea expres că vârsta încorporării în SM în termen este de 18 ani şi nu mai mică. adoptată de ONU la 20 noiembrie 1989 le cere tuturor statelor-părţi la Convenţie “să împiedice înrolarea în FA a persoanelor sub 18 ani. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi art. b) în cazul în care persoana este învinuită în săvârşirea unei IM. 28 al Legii nr. c) CP pe art. Tot în acest sens s-au expus şi organizaţiile internaţionale în domeniul drepturilor omului. c) CP). după starea sănătăţii. Cetăţenii care. . art. care are asemănare cu una sau mai multe dintre infracţiunile cu caracter general (de exemplu. Făcând o comparaţie a prevederilor art. 371 CP). care nu are asemănare cu nici una din infracţiunile cu caracter general (de exemplu. 15 al Legii nr. 968 din 17 martie 1992 Despre obligaţiunea militară şi SM al cetăţenilor RM (abrogată în 2002). instanţa de judecată va pronunţa o sentinţă de achitare pe motivul lipsei elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune (lipseşte subiectul (subiectul special) al infracţiunii.a) în cazul în care persoana este învinuită în săvârşirea unei IM. 369 alin. încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre M dacă între ei nu există raporturi de subordonare. cetăţenii RM de sex masculin care au împlinit 18 ani urmează să fie încorporaţi în SM în termen sau pentru pregătire militară obligatorie. 15 al Legii nr. instanţa de judecată va pronunţa o sentinţă prin care va recalifica acţiunile inculpatului de pe art. 38 al Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. Tot în acest sens s-a expus şi practica judiciară (în RM n-au fost aşa cazuri). cu privire la vârsta încorporării în SM în termen. (2) lit. adică va considera că a avut loc o infracţiune contra sănătăţii persoanei şi nu contra ordinii de ducere a SM. (2) lit. 369 alin. In Lituania vârsta de încorporare în SM este de 19 ani: după regula generală. din următoarele considerente: conform Legii date. pe cei mai în virsta. cu prioritate. soldată cu vătămarea medie a integrităţii corporale.

stipulează că M ai SM în termen pot ti cetăţenii Republicii Azerbaijan. gimnaziale. considerăm că este necesar de modificat art. 2 al acestei legi. prin urmare.subiecţi ai IM. încorporarea în SM cu termen redus se efectuează în conformitate cu prevederile Cap. 108]. 162 din 22 iulie 2005 Cu privire la statutul M. Conform art. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. Astfel. Privitor la cazurile în care M pe contract pot fi subiecţi ai IM se poate de menţionat următoarele. de cumulat alin. în SM prin contract pot fi încadraţi cetăţenii RM care sunt apţi. care au împlinit vârsta de 18 ani. conform stării de sănătate. din momentul căruia aceste persoane pot răspunde penal pentru IM. are vârsta mai mare de 18 ani. c)Persoanele sare satisfac SM cu termen redus . 4 al Legii nr. Astfel. M în termen. liceale. cu privire la SM cu termen redus. Conform art. 28 al Legii nr. pentru SM. medii de specialitate sau superioare. conform art.subiecţi ai IM. M în termen redus. care exercită SM prin pen* pot jî subiecţi ai IM doar în cazul în care ele au fost încadrate în acest serviciu tiiml dffa d* (13. Considerăm că în cazul în care aceste persoane n-au . 28 alin. altor cetăţeni care au împlinit vârsta de 18 ani. 1si 2 ale acestui articol. expus în următoarea redacţie: “Bărbaţii. nu apar. absolvenţii instituţiilor civile de învăţământ superior universitar care nu şi-au îndeplinit obligaţiunea militară până la finalizarea studiilor îndeplinesc SM cu termen redus în centrele de instruire ale FA sau la concentrări speciale organizate de centrele militare dacă nu au atins vârsta de 27 de ani. în orice caz. deoarece. Reieşind din cele consemnate. fără eliberarea din SM. R5P prevederile legale« constatăm câ în SM prin contract pot fi încadrate H ancle care au atins vârsta de 18 ani. Cu atât mai mult. care au împlinit vârsta de 18 ani. V al acestei legi (cu privire la SM în termen) aplicate în mod corespunzător. persoanele. 34 alin.persoana care a absolvii o instituţie superioară de învăţământ. d)M pe contract . apţi pentru SM după starea sănătăţii şi care au împlinit la momentul încorporării vârsta de 18 ani.Legislaţia militară a Republicii Azerbaijan. din rândul: cetăţenilor din rezerva FA. după şase luni de SM. după îndeplinirea serviciului. formând un singur alineat. au studii medii de cultură generală. p. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. studenţilor instituţiilor de învăţământ militare. bărbaţi. sunt încorporaţi în SM în termen. 34 al Legii nr. careva probleme cu privire la termenul. cetăţeni ai RM. şi.

în cazul săvârşirii unor fapte considerate de legea penală ca IM. situaţia este cu mult mai complicată. la încadrarea în SM a persoanelor din efectivul dc soldaţi cu studii gimnaziale.. aceste împrejurări indică la unele condiţii suplimentare. duce la nulitatea lui. până în luna decembrie a.. iar nulitatea actului duce cj la nulitatea încorporării în SM. Privitor la cazurile în care cetăţenii îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţământ militare. nulitatea încorporării indică la faptul că nu puteau apărea nici relaţii de drept militar şi.. în perioada aceasta. 29 alin. el nu va fi considerat subiect al IM> deoarece se va afla ilegal în SM (argumentarea este aceeaşi ca şi în cazul nulităţii actului de încorporare în SM în termen). 34 alin. de exemplu. ele. din efectivul de soldaţi cu studii gimnaziale. poate fi înmatriculată în instituţiile superioare de învăţământ militare pentru . Această sintagmă poate 11 ilustrată în exemplul următor: anul de învăţământ durează de la 1 septembrie a. prin urmare. nu pot fi subiecţi ai acestor infracţiuni.atins la momentul încadrării în SM pe contract vârsta de 18 ani. cu condiţia A absolvirii obligatorii în această perioadă a şcolii medii de cultură generală. Astfel. Pot fi înmatriculaţi în instituţiile superioare de învăţământ militar persoanele care au atins vârsta de 17 ani în anul de învăţământ sau vor împlini vârsta de 17 ani în anul de învăţământ. în prezenţa cărora M pe contract. de încorporare în SM). după exercitarea termenului de 3 ani de serviciu. dacă organele conducerii militare vor încheia cu dânsul un astfel de contract şi.. în consecinţă. La acest compartiment se poate de dedus mai multe concluzii. contractul nu se mai prelungeşte. contractul se va încheia pe un termen de 3 ani. adică la nulitatea ordinului de încorporare în SM. obstacole şi greutăţi pentru a stabili vârsta de la care aceste persoane pot fi în calitate de subiecţi ai IM şi se poate de menţionat următoarele: conform art. 162. Astfel. nu mai poate încheia un nou contract de SM şi. Conform art. neputând fi subiect al relaţiilor de drept militar.. el va săvârşi vreo IM. nu poate fi nici subiect al IM. Sunt multe probleme. cetăţenii care nu au îndeplinit SM pot candida pentru înmatriculare în instituţiile de învăţământ militare din anul când vor împlini 17 ani până în anul când vor împlini 23 de ani. e) Subiectul IM: cetăţenii care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţământ militare. persoana. deoarece încălcarea flagrantă a legii în cazul adoptării actului administrativ (în cazul dat. 1 al Legii nr. In caz contrar. în continuarea acestui gând. 5 al Legii sus-indicate.

2008 persoana X. care va împlini vârsta de 17 ani până la 31 decembrie 2008. ]inând cont de faptul că înmatricularea în instituţiile superioare de învăţământ militare are loc la 2588 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->