Sunteți pe pagina 1din 50

Regulament pentru aplicarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice CAPITOLUL I Dispozitii generale Art.

1 - Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de c irculatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si celelalt e dispozitii din prezentul regulament. Art. 2 - In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos de mai jos au urmatoarea semnificatie: 1. declivitate - inclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de pla nul orizontal; 2. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzatoare a partii caros abile, constand in practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementari lor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor r utiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta cir culatiei; 3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public insot ind o ceremonie; 4. grup organizat - doua sau mai multe persoane care au un conducator si se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice in baza unei autorizatii eli berate de administratorul drumului public cu avizul politiei rutiere 5. retinerea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare ori a dovezii inlocuitoare a acestora - masura tehnico-admin istrativa dispusa de politia rutiera constand in ridicarea documentului din pose sia unei persoane si pastrarea lui la sediul politiei rutiere pana la solutionar ea cauzei care a determinat aplicarea acestei masuri; 6. retragerea permisului de conducere - masura tehnico-administrativa di spusa de politia rutiera in baza unui certificat medico-legal prin care titularu l a fost declarat inapt medical, constand in retinerea documentului si interzice rea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie; 7. retragerea certificatului de inmatriculare - masura tehnico-administr ativa dispusa de politia rutiera constand in retinerea documentului si interzice rea dreptului de a pune in miscare pe drumurile publice vehiculul respectiv; 8. retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constand in demontar ea placutelor de pe vehicul si pastrarea lor la sediul politiei rutiere pana la incetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri; 9. seful serviciului politiei rutiere - ofiterul de politie rutiera care indeplineste atributiile functiei de sef al serviciului politiei rutiere din st ructura unui inspectorat judetean de politie sau al Brigazii de Politie Rutiera din cadrul Directiei General de Politie a Municipiului Bucuresti; 10. urgenta - situatia de criza sau de pericol potential major care nece sita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu conseci nte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri o ri pentru limitarea afectarii mediului inconjurator; Art. 3 - (1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viab ilitatea acestuia. (2) In scopul desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe dru murile publice, administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari r utiere pentru a determina participantii la trafic sa respecte semnificatia semna lizarii rutiere. (3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrar ea si la iesirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii. (4) Proprietarul sau administratorului drumului de utilitate privata, de schis circulatiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indic atoare de reglementare si panouri aditionale cu intervalul de timp in care este permis accesul vehiculelor si pietonilor. (5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulatiei publice, pro prietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, in loc vizibil , indicator cu semnificatia "Accesul interzis" si panou cu inscriptia "Drum inch

is circulatiei publice". Art. 4 - (1) Inchiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehi culelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitar ea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru ex ecutarea unor lucrari, in conditiile stabilite de lege. (2) In cazul unor evenimente rutiere sau in situatia in care siguranta t raficului rutier este periclitata datorita unor fenomene naturale, politia rutie ra sau administratorul drumului public, cu avizul politiei rutiere, poate dispun e restrictii temporare de circulatie, informand participantii la trafic cu privi re la interdictie, durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare. Art. 5 - (1) Administratorul drumului public este obligat sa ia masuri d e inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, s tarii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia. (2) In cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumulu i public este obligat sa il curete, sa inlature obstacolele aflate pe partea car osabila si sa readuca drumul la starea initiala. Art. 6 - (1) Traseele pe care se efectueaza servicii regulate de transpor t public local de calatori, cu exceptia celor care efectueaza transport in regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale. (2) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locur ile de asteptare a clientilor pentru transportul in regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere. (3) Pe drumurile din afara localitatilor, administratorul drumului publi c este obligat sa amenajeze alveole pentru statiile mijloacelor de transport pub lic de persoane. (4) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevazute cu alveole, p rin aplicarea marcajului "Statie autobuz, troleibuz". (5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile c u o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amen ajeze in zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pieton i, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzator. (6) Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate in apro pierea intersectiilor, se amenajeaza la cel putin 50 m inainte sau dupa acestea. (7) Daca in localitati traseele mijloacelor de transport public de perso ane traverseaza calea ferata la acelasi nivel, in ambele parti inainte de trecer e trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta. Art. 7 - (1) La intersectia unei cai ferate cu un drum public, administra torul caii ferate este obligat sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar imp reuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze, cu acord ul politiei rutiere, si sa intretina mijloacele de semnalizare ale acesteia, pot rivit competentelor. (2) La trecerea la nivel cu calea ferata, administratorul acesteia si ce l al drumului public, impreuna cu detinatorii terenurilor invecinate sunt obliga ti sa inlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instala tii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din zona in care conduc atorul de vehicul este obligat sa se asigure. (3) La intersectia unui drum public cu o cale ferata industriala, admini stratorul si/sau utilizatorul acesteia este obligat sa asigure prezenta unui age nt de cale ferata pentru oprirea traficului de vehicule si pietoni pana la trece rea vehiculului feroviar. (4) Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asi gura cerintele prevazute la alin. (2), administratorul drumului public impreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau masuri, dupa caz, pentru : a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, in ordinea ur gentei stabilite de aceste autoritati; b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;

c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane. Art. 8 - (1) Lucrarile in zona drumului public se executa, in conditiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu a vizul politiei rutiere. (2) Executantul de lucrari in zona drumului public este obligat sa reali zeze amenajarile rutiere aprobate in proiect, pentru a permite circulatia in sig uranta a participantilor la trafic. (3) Cand lucrarile se efectueaza pe trotuar si impiedica circulatia pe a cesta, executantul lucrarilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni , separate de partea carosabila si protejate corespunzator. (4) Executantul lucrarilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa a duca drumul la starea initiala sau la cea stabilita prin proiect. (5) Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa v erifice si sa receptioneze lucrarile executate in zona drumului public numai dac a acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior inceperii lucrarilor. CAPITOLUL II Vehiculele SECTIUNEA 1 Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia Art. 9 - (1) Pana la inmatriculare sau inregistrare, vehiculele pot circu la pe drumurile publice, fara inspectie tehnica, in baza unei autorizatii proviz orii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competenta, daca indeplinesc no rmele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere. (2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, inainte de a fi repuse in circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile carora le-au fost efectuat e reparatii in urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului. 1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoa rele folosite in exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuar ea de servicii sau lucrari Art. 10 - Autovehiculele, tractoarele folosite in exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvaiele s i remorcile trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda condi tiilor tehnice stabilite de autoritatea competenta. Art. 11 - Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebui e sa aiba montat pe caroserie, in fata si in spate, indicatorul "Copii!". Art. 12 - Autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echi pate cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare: a) o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, avand fondul a lb si chenarul rosu, montata la partea din stanga fata; b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a au tovehiculului sau incarcaturii, cat mai aproape de marginile laterale, formate d in benzi alternante albe si rosii, descendente catre exterior, daca latimea auto vehiculului depaseste 2,5 m; c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de cu loare galbena, montate astfel incat lumina emisa de acestea sa fie vizibila din fata, din spate si din ambele parti laterale, precum si dispozitive fluorescentreflectorizante de culoare galbena montate pe partile laterale la distanta de 1, 5 m intre ele; d) lumini montate pe partile laterale ale incarcaturii ori vehiculului c are depaseste latimea de 2,5 m, care trebuie sa functioneze concomitent cu lumin

ile de pozitie, precum si un dispozitiv fluorescent-reflectorizant. Art. 13 - Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit in exploa tari agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari , tramvai sau remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumin i, dispozitive ori accesorii de avertizare, decat cele omologate. 2. Conditiile tehnice minime pe care trebuie sa le indeplineasca bicicletele, mo pedele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau impinse cu mana Art. 14 - In circulatia pe drumurile publice, bicicleta trebuie sa fie: a) prevazuta cu dispozitiv de franare eficace; b) prevazuta cu un sistem adecvat, functional, de directie; c) dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea si folos irea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor; d) echipata in fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectoriz ant, vizibil, de aceeasi culoare; e) echipata cu elemente sau dispozitive care, in miscare, formeaza un ce rc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor. Art. 15 - Remorca atasata unei biciclete trebuie sa fie echipata, in part ea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar daca lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie sa fie echipata si cu o lumina de culoare rosie. Art. 16 - (1) In circulatia pe drumurile publice, mopedul trebuie sa fie echipat cu: a) instalatie de franare eficace; b) sistem de avertizare sonora; c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele d e poluare fonica si de protectie a mediului; d) lumina de culoare alba in fata, respectiv lumina si dispozitiv fluore scent-reflectorizant de culoare rosie in spate; e) lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, in fata si in spate; f) placuta cu numarul de inregistrare, amplasata la partea din spate a m opedului fara a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare. (2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau inten sitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, decat cele omol ogate. Art. 17 - (1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in fata cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar in spate c u doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, mont ate cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului. (2) Placutele cu numarul de inregistrare se amplaseaza in locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stanga si una la partea din spate a vehiculului. (3) Atunci cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori in alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul no ptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in plus, in partea late rala stanga cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus d e nivelul rotilor. (4) Mijloacele de semnalizare prevazute la alin.(1), precum si dispoziti vul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin.(3 ) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportata. (5) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe h arnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic. Art. 18 - Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie sa fie prevazut, in f ata si in spate, cu cate un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de c

uloare alba, respectiv rosie. SECTIUNEA a 2-a Inmatricularea si inregistrarea vehiculelor 1. Inmatricularea si inregistrarea vehiculelor Art. 19 - Autoritatile competente pentru inmatricularea si radierea autov ehiculelor si remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de con ducere si inmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise d e conducere si inmatriculare a vehiculelor. Art. 20 - (1) La inmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribui e placute cu numarul de inmatriculare. (2) Placutele cu numarul de inmatriculare trebuie sa aiba fondul reflect orizant de culoare alba si literele si cifrele, in relief, de culoare neagra, al bastra sau rosie. Art. 21 - (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate f i identificat din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identif icare poansonate sau stantate de constructor, precum si autovehiculul sau remorc a asamblat din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate in vederea admiterii in circulatia pe drumurile publice. Se ex cepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestuia. (2) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate in Romania sau in strainatate si date in urmarire de Inspectoratul General al Politiei Romane nu se inmatriculeaza. Art. 22 - La inregistrare, vehiculelor li se atribuie placute cu un singu r numar de inregistrare, care trebuie sa aiba: a) fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, in relief, de culoare neagra, pentru vehiculele inregistrate la consiliile locale; b) fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele si cifrele, in re lief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se inregistreaza la Minister ul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, la Serviciul Roman de Informatii. 2. Numerele de inmatriculare sau de inregistrare, cele provizorii si de probe al e autovehiculelor sau tramvaielor Art. 23 - (1) La inmatriculare, fiecarui autovehicul si fiecarei remorci li se atribuie cate un numar de inmatriculare compus din indicativul judetului s au al municipiului Bucuresti, numarul de ordine, format din cifre arabe, si o co mbinatie de trei litere cu caractere latine majuscule. (2) Numerele de inmatriculare ale autovehiculelor si remorcilor apartina nd misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine. (3) In cazul numarului de inmatriculare temporara, la indicativul judetu lui sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul in care expira valabilitatea inmatricularii. (4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucur esti si numarul de ordine. (5) La inmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se a tribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si inscrisul "PROBE". (6) La data inmatricularii, inregistrarii sau autorizarii pentru circula tie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit. Art. 24 - (1) Numerele de inmatriculare se atribuie la rand, in ordine cr

escatoare. (2) La inmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor in vigoare, atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de in matriculare. (3) Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnifica tie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autoritati publice, daca acestea solicita in scris autoritatii emitente restrictionarea at ribuirii unei anumite combinatii a numarului de inmatriculare. Persoanele care d etin deja vehicule inmatriculate cu numere restrictionate ulterior, pot utiliza in continuare numerele in cauza, dar numai pana la instrainarea vehiculului. (4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numarul de inmatriculare si placutele aferente se transfera automat fara plata noului pr oprietar, daca acesta are domiciliul sau sediul in acelasi judet cu fostul propr ietar si daca fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarulu i de inmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei com binatii preferentiale a numarului de inmatriculare, cu plata tarifelor in vigoar e. Art. 25 - (1) Numarul de inregistrare al vehiculelor inregistrate la con siliile locale se compune din denumirea localitatii si denumirea abreviata a jud etului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe. (2) Numarul de inregistrare al autovehiculelor inregistrate la Ministeru l Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor si, dupa caz, la Serviciul R oman de Informatii se compune din abrevierea denumirii institutiei, scrisa cu li tere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format d in cifre arabe. Art. 26 - (1) Proprietarul sau detinatorul legal trebuie sa fixeze placu tele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare in locurile special destina te, la partea din fata si din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dupa caz, iar la motocicleta si la remorca, numai la partea din spate. (2) Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu a u montate placutele cu numarul de inmatriculare sau, dupa caz, de inregistrare, in locurile stabilite. SECTIUNEA a 3-a Obligatiile proprietarilor sau detinatorilor de vehicule Art. 27 - (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, se diul sau resedinta in Romania, este obligat: a) sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea cer tificatului de inmatriculare, in cel mult 48 de ore de la constatare; b) sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de inmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat in posesia aces tuia; (2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe langa cele prevaz ute la alin. (1), si urmatoarele obligatii: a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre ace asta in foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea in cir culatie a celor care nu indeplinesc conditiile tehnice; b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza in cursa; c) sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional; d) sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece in cursa sub influe nta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medica mentelor cu efecte similare acestora ori intr-o stare accentuata de oboseala; e) sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule in foaia de parcurs; f) sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie in care sunt implicati conducatorii de vehicule proprii care nu poseda documente de con

statare a acestuia; g) sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea inregistrarilor aparatelor de control al timpilor de odihna si a vitezei de deplasare; h) sa verifice existenta autorizatiei speciale de transport si respectar ea conditiilor inscrise in aceasta. Art. 28 - (1) Detinatorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonor antifurt. (2) Durata semnalului emis de sistemul prevazut la alin.(1) nu trebuie s a fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca p ragul fonic prevazut in reglementarile legale in vigoare. (3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, in imediata apropiere, a altui vehicul. CAPITOLUL III Permisul de conducere Art. 29 - (1) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru a fi inscris la o unitate autorizata in vederea pregatirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sa faca dovada c a este apt din punct de vedere psihologic. (2) Inainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui v ehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sa faca dovada pregatirii teor etice, intr-o unitate autorizata, in vederea obtinerii permisului de conducere. (3) Pregatirea practica a persoanei prevazute la alineatul (2), in veder ea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A , B, BE si subcategoriile A1 si B1 se poate efectua si de catre un instructor au to atestat in conditiile legii, care a incheiat un contract cu unitatea autoriza ta in care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica. (4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de l ege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, d ar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia. Art. 30 - Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe d intre urmatoarele categorii si subcategorii de vehicule: a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fara atas; b) CATEGORIA B: 1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.50 0 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8; 2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o r emorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 3. ansamblul de vehicule a carui masa totala maxima autorizata nu depase ste 3.500 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca, a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste masa proprie a autovehiculul ui tragator; c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din cate goria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3.500 kg; d) CATEGORIA C: 1. autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala m axima autorizata este mai mare de 3.500 kg; 2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tra gator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este ma i mare de 750 kg; f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand m ai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului

din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima auto rizata nu depaseste 750 kg; g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tra gator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este ma i mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane; h) CATEGORIA Tr: tractor, masini si utilaje autopropulsate agricole, for estiere sau pentru lucrari; i) CATEGORIA Tb: troleibuz; j) CATEGORIA Tv: tramvai; k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta cu o capacitate care nu depaseste 125 cm c si o putere care nu depaseste 11 kW; l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti avand masa prop rie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere in terna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o pu tere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h; m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a ca rui masa totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.5 00 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansambl ului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator; o) SUBCATEGORIA D1: 1. autovehiculul destinat transportului de persoane avand cel putin 9 lo curi pe scaune, dar nu mai mult de 16, in afara locului conducatorului; 2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcat egoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg ; p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansambl ului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie sa fi e destinata transportului de persoane. Art. 31 - Traseele pe care se poate invata conducerea unui autovehicul s au tramvai ori, dupa caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere, se stabilesc de catre politia rutiera. Art. 32 - (1) Autoritatile competente care examineaza persoanele in vede rea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim p ermise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefec tului pe raza caruia candidatii isi au domiciliul sau resedinta. (2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai repreze ntantelor internationale acreditate in Romania, se pot prezenta la examen in ved erea obtinerii permisului de conducere in conditiile stabilite prin protocol de catre Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Afacerilor Externe. (3) Examinarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisu lui de conducere poate fi efectuata si in alte localitati decat in municipiul re sedinta de judet in care candidatii isi au domiciliul sau, in cazul cetatenilor straini, resedinta, in baza ordinului prefectului unitatii administrativ-teritor iale respective. Art. 33 - (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii per misului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti, pentru subcategoriile A 1 si B1; b) sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B , BE, C1, C1E si Tr; c) sa aiba varsta de cel putin 21 de ani impliniti, pentru categoriile C , CE, D, DE, Tb si Tv, precum si subcategoriile D1 si D1E;

d) sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehicul elor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea; e) sa nu fi fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definit iva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omo r, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul; f) in cazul in care a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca d efinitiva, pentru una din infractiunile prevazute la lit. e) sa faca dovada ca i ndeplineste conditiile prevazute de art.116 din Ordonanta de urgenta a Guvernulu i nr.195/2002, republicata pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unu i nou permis de conducere. g) sa fie apta din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehic ule sat tramvaie pe drumurile publice. (2) Conditia prevazuta la litera g) a alin. (1) opereaza pana la data ad erarii Romaniei la Uniunea Europeana. Art. 34 - (1) Pentru programarea la examen in vederea obtinerii permisul ui de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie sa contina urmatoare le documente: a) cererea-tip, semnata de solicitant; b) fisa de scolarizare in care se consemneaza si avizul medicului "apt p entru conducerea vehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se soli cita examinarea. Fisa medicala se pastreaza la unitatea autorizata care a pregat it candidatul; c) certificatul de cazier judiciar; d) copia actului de identitate; e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conduc ere. (2) Programarea la primul examen a candidatilor pentru obtinerea permisu lui de conducere se efectueaza de catre unitatile autorizate la care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica. (3) Titularul unui permis de conducere care solicita obtinerea de noi ca tegorii sau subcategorii, trebuie sa depuna la dosarul de examinare, pe langa do cumentele prevazute la alin.(1) si o copie a permisului de conducere. (4) Cetateanul roman cu domiciliul in strainatate care solicita obtinere a permisului de conducere trebuie sa depuna la dosarul de examinare pe langa doc umentele prevazute la alin.(1), o declaratie autentificata la notar din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate str aina, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sau anulat, precum si documente din care sa rezulte ca are o locuinta detinuta in proprietate sau inchiriata in Romania. Art. 35 - (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta i n: a) proba teoretica, de cunoastere a reglementarii circulatiei rutiere, a notiunilor elementare de mecanica si a notiunilor de prim ajutor; b) proba practica de conducere a autovehiculului in traseu, corespunzato are categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1 pentru care se verifica numai indemanarea in conducere in poligoane special ame najate. (2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea p ermisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia. (3) Examinarea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conduc ere pentru mai multe categorii sau subcategorii se va efectua in zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie in parte. Art. 36 - (1) Rezultatul examinarii la proba teoretica si la proba pract ica se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins". (2) Persoana declarata "admis" la proba teoretica dar care nu se prezint a la proba practica de conducere a vehiculului in traseu, intr-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii cursurilor este declarata "respins", ur mand sa efectueze un nou curs de pregatire.

(3) Persoana declarata "respins" se poate programa la un nou examen dupa cel putin 15 zile de la data la care a fost declarata "respins", dar nu mai tar ziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, in caz contrar urmand sa efect ueze un nou curs de pregatire. Art. 37 - Permisul de conducere se elibereaza de catre serviciile public e comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor la care c andidatii au sustinut examinarea, potrivit art.32. Art. 38 - (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are d reptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste 25 kW sau un raport p utere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg, numai daca are o experienta de minimu m 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau daca persoana ar e 21 de ani si promoveaza un test specific de cunostinte si comportament. (2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si un a sau doua remorci. (3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categori ile B, C sau CE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tr. (4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb - troleibuz. Art. 39 - (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii per misului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sa u D1,trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din catego ria B. (2) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie, sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1, dupa caz. Art. 40 - (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptu l de a conduce si autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include. (2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este vala bil si pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, daca titularu l acestuia poseda si permis pentru categoria B. (3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pe ntru categoria DE, daca titularul acestuia poseda si permis pentru categoria D. (4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil s i pentru subcategoria D1E, daca titularul are varsta de cel putin 21 ani implini ti. (5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil si pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E. Art. 41 - (1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana si ambreiaj. (2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta av and inscriptia "Scoala", cu dimensiunile si caracteristicile prevazute in actele normative in vigoare. Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia "Scoala" aplicata pe partile laterale, in fata si in spate. Art. 42 - Permisul de conducere eliberat de o autoritate straina se pres chimba, in conditiile legii, de catre serviciul public comunitar regim permise d e conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia titularul are domiciliul sau, in cazul cetatenilor straini si al ce tatenilor romani cu domiciliul in strainatate, resedinta. Art. 43 - Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea , furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel mult 48 d e ore de la constatare, si sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere. Art. 44 - (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaza, in conditiile legii, in baza urmatoarelor documente: a) fisa detinatorului permisului de conducere; b) originalul si copia actului de identitate; c) dovada platii contravalorii permisului de conducere si a taxei de eli berare a acestui document;

d) permisul de conducere a carui preschimbare se solicita, in original, daca acesta exista. e) fisa medicala tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce au tovehicule sau tramvaie, daca solicitarea preschimbarii s-a facut dupa expirarea valabilitatii administrative a permisului de conducere. (2) Pe langa documentele prevazute la alin.(1) solicitantul trebuie sa p rezinte: a) in cazul schimbarii numelui- documentul care atesta acest lucru, in o riginal si copie; b) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii- dovada publicarii anunt ului prevazut la art.43; (3) In situatia cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se a fla temporar in strainatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate fa ce prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata d e misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei ori, daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegaliza re prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la H aga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr.6 6/1999, aprobata prin Legea nr.52/2000, cu modificarile ulterioare. Mandatarul v a prezenta documentele prevazute la alin.(1), in urmatoarele conditii: a) fisa detinatorului permisului de conducere trebuie sa fie semnata de titularul permisului de conducere in fata unui functionar diplomatic; b) actul care atesta starea de sanatate, precum si doua fotografii de da ta recenta ale titularului, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa detinatorului permisului de conducere, trebuie sa fie vizate de misiunea diplomatica; c) declaratia pe proprie raspundere a titularului, in fata functionarulu i diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere na tional, cu exceptia celui depus pentru preschimbare. Art. 45 - Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care il detine, in termen de 30 de zile, autoritatii emitente. CAPITOLUL IV Semnalizarea rutiera Art. 46 - (1) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnal izare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora se stabilesc in conformitate cu standardele in domeniu. (2) Semnalizarea rutiera in tunele sau pe viaducte se asigura, se realiz eaza si se intretine de catre administratorul acestora. SECTIUNEA 1 Semnalele luminoase 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor Art. 47 - (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de ilum inat care compun un semafor. (2) Dupa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt: a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare; b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti; c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule; d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie. (3) Semafoarele se monteaza in axul vertical al stalpului sau pe consola , pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus in jos, fiind urmatoarea: a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, ve

rde; b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde; c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la parte a superioara si unul la partea inferioara, toate cu lumina alba. Art. 48 - (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea c irculatiei in intersectii se instaleaza obligatoriu inainte de intersectie, astf el incat sa fie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m. Acestea pot fi repe tate in mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei. (2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehic ulelor este valabila pe intreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semaf oarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz in care semnifi catia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate. Art. 49 - Pe lampile de culoare rosie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de deplasare corespunza toare acestora. In acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de se mnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sag eti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce i nsotesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul inainte are va rful in sus. Art. 50 - (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru co rpuri de iluminat de culoare alba, dintre care trei sunt pozitionate orizontal s i una sub cea din mijloc, insotite de panouri cu semne aditionale. (2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia lu minoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea supe rioara pentru indicarea directiei. (3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminare a concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei. Art. 51 - (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea. (2) Cand semaforul este insotit de una sau mai multe lampi care emit lum ina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai in directia indicata, oricare ar fi in acel moment semnalul in functiune al semaforului. Art. 52 (1) Semnalul de culoare rosie interzice trecerea. (2) La semnalul de culoare rosie vehiculul trebuie oprit inaintea marcaj ului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar in lipsa acest uia, in dreptul semaforului. Daca semaforul este instalat deasupra ori de cealal ta parte a intersectiei, in lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea p ietonilor, vehiculul trebuie oprit inainte de marginea partii carosabile a drumu lui ce urmeaza a fi intersectat. (3) Atunci cand semnalul de culoare rosie functioneaza concomitent cu ce l de culoare galbena, acesta anunta aparitia semnalului de culoare verde. Art. 53 - (1) Cand semnalul de culoare galbena apare dupa semnalul de cu loare verde, conducatorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie sa treaca de locurile prevazute la art. 52 alin. (2), cu exceptia situatiei in c are, la aparitia semnalului, se afla atat de aproape de acele locuri, incat nu a r mai putea opri vehiculul in conditii de siguranta. (2) Semnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducator ul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusa, sa respecte semnificati a semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile in acel loc. Art. 54 - In intersectii dirijarea circulatiei tramvaielor se poate real iza si prin semafoare avand semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semna lele luminoase pentru dirijarea circulatiei celorlalte vehicule. Art. 55 - Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulatiei biciclet elor are in campul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respectiv verde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are si semnalul luminos al unui semafor ins otit de un panou aditional pe care figureaza o bicicleta. Art. 56 - (1) Cand deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispoz

itive care emit semnale rosii si verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benz ilor cu circulatie reversibila. Semnalul rosu, avand forma a doua bare incrucisa te, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se gaseste, iar semna lul verde, de forma unei sageti cu varful in jos, permite intrarea vehiculelor s i circulatia pe acea banda. (2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat catre dreapta sau stanga jos, anunta schimbarea semnalului verde, in cazul benzilor cu circulatie reversibila ori fa ptul ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi inchisa circulatie i conducatorilor carora li se adreseaza, acestia fiind obligati sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti. Art. 57 - Conducatorul vehiculului care intra intr-o intersectie la culo area verde a semaforului este obligat sa respecte si semnificatia indicatoarelor instalate in interiorul acesteia. 2. Semnalele luminoase pentru pietoni Art. 58 - (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde s i rosie. Acestea functioneaza corelat cu semnalele pentru dirijarea circulatiei vehiculelor. (2) Semnalul de culoare verde poate avea in campul sau imaginea unui pie ton in mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit. (3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi insotite de semnale acusti ce pentru a asigura traversarea drumului de catre nevazatori. (4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratoru l drumului public, cu avizul politiei, poate amplasa in zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuala a cererii de v erde, care se poate face direct de catre pietoni. Art. 59 - (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea. (2) Cand semnalul de culoare verde incepe sa functioneze intermitent ins eamna ca timpul afectat traversarii drumului este in curs de epuizare si urmeaza semnalul rosu. In acest caz pietonul surprins in traversarea drumului trebuie s a grabeasca trecerea, iar daca drumul este prevazut cu un refugiu sau spatiu int erzis circulatiei vehiculelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului de culoa re verde. Art. 60 - Semnalul de culoare verde intermitent si semnalul de culoare r osie interzic pietonilor sa se angajeze in traversare pe partea carosabila. 3. Alte semnale luminoase Art. 61 ? In cazul semaforizarii corelate, in lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum si disp ozitive luminoase care sa arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducatorii de autovehicule si viteza de deplasare. Art. 62 - Semaforul de avertizare se instaleaza la iesirea din intersect ie si este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea in campul sau imaginea unui pieton in miscare, de culoare galb ena pe fond negru. Art. 63 - Pentru semnalizarea si dirijarea circulatiei pe sectoarele de drumuri unde se executa lucrari pe partea carosabila, cu exceptia autostrazilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligatia presemnalizarii acestora .

SECTIUNEA a 2-a Indicatoarele Art. 64 - Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

a) de avertizare; b) de reglementare, care pot fi: 1. de prioritate; 2. de interzicere sau restrictie; 3. de obligare; c) de orientare si informare, care pot fi: 1. de orientare; 2. de informare; 3. de informare turistica; 4. panouri aditionale; 5. indicatoare kilometrice si hectometrice; d) mijloace de semnalizare a lucrarilor, care cuprind: 1. indicatoare rutiere temporare; 2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor. Art. 65 - (1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers. In cazul in care conditiile locale impiedica observarea din timp a indicatoarelor de catre conducatorii carora li se adreseaza, ele se pot i nstala ori repeta pe partea stanga, in zona mediana a drumului, pe un refugiu or i spatiu interzis circulatiei vehiculelor, deasupra partii carosabile sau de cea lalta parte a intersectiei, in loc vizibil pentru toti participantii la trafic. (2) Indicatoarele pot fi insotite de panouri cu semne aditionale contina nd inscriptii sau simboluri care le precizeaza, completeaza ori limiteaza semnif icatia. (3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare or i chiar pe indicatoare, daca intelegerea semnificatiei acestora nu este afectata . (4) Pentru a fi vizibile si pe timp de noapte, indicatoarele rutiere tre buie sa fie reflectorizante, luminoase ori iluminate. (5) In locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea si a evidentia s emnificatia unor indicatoare acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluo rescent - retroreflectorizanta cu reflexie ridicata. Aceste indicatoare pot fi i nsotite, dupa caz, de dispozitive luminoase. Art. 66 - (1) Semnificatia unui indicator este valabila pe intreaga lati me a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaz a. (2) Cand indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnifi catia lui este valabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate. (3) Semnificatia indicatorului de avertizare incepe din locul unde este amplasat. In cazul indicatoarelor care avertizeaza sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementata prin placute aditionale. (4) Indicatoarele de avertizare se instaleaza inaintea locului periculos , la o distanta de maximum 50 m in localitati, intre 100 m si 250 m in afara loc alitatilor, respectiv intre 500 m si 1000 m pe autostrazi si drumuri expres. Can d conditiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator se instaleaza un panou aditional "Distanta intre indicator si inceputul locului pe riculos". (5) Pe autostrazi si drumuri expres, in toate cazurile, sub indicator es te obligatoriu sa se instaleze un panou aditional "Distanta intre indicator si i nceputul locului periculos". In situatia cand lungimea sectorului periculos depa seste 1000 m, sub indicator se monteaza panoul aditional "Lungimea sectorului pe riculos la care se refera indicatorul". (6) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie incepe din dreptul acestora. In lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea secto rului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sfar situl interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare inceteaz a in intersectia cea mai apropiata. Cand indicatoarele de interzicere sau restri ctie sunt instalate impreuna cu indicatorul ce anunta intrarea intr-o localitate , semnificatia lor este valabila pe drumul respectiv pana la intalnirea indicato rului "Iesire din localitate", cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispu n altfel.

Art. 67 - Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor d e avertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au a celeasi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea ca fondul alb este inlo cuit cu fondul galben. SECTIUNEA a 3 - a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata Art. 68 - Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata se semnalizea za cu indicatoare de avertizare corespunzatoare si/sau cu panouri suplimentare p entru trecerea la nivel cu calea ferata. Art. 69 - (1) Trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere se semnalizeaza, dupa caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu ca lea ferata simpla, fara bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fa ra bariere", insotite de indicatorul "Oprire". (2) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta prevazuta cu instalatii de semnalizare automata fara bariere, interzicerea circulatiei rutiere se reali zeaza optic, prin functionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative rosii si stingerea semnalizarii de control reprezentata de lumina intermitenta a lba si acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente. Art. 70 - (1) Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi semnaliz ate cu sisteme automate luminoase, prevazute cu semibariere. (2) Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi asigurate si cu ba riere care sunt actionate manual. (3) Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoa re rosie si alba si pot fi prevazute, la mijloc, cu un disc rosu. Benzile trebui e sa fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte barier ele si semibarierele trebuie sa fie iluminate ori prevazute cu dispozitive cu lu mina rosie. (4) La trecerea la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatii de semn alizare automata cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere s e realizeaza in conditiile prevazute la art.69 alin.(2), precum si prin coborare a in pozitie orizontala a semibarierelor. Art. 71 - (1) Semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se consid era realizata chiar si numai in una din urmatoarele situatii : a) prin aprinderea unei singure unitati luminoase a dispozitivului cu lu mina intermitent-alternativa rosie; b) prin functionarea sistemului sonor; c) prin pozitia orizontala a unei singure semibariere. (2) Circulatia rutiera se considera de asemenea interzisa si in situatia in care barierele sau semibarierele sunt in curs de coborare sau de ridicare. Art. 72 - In zona trecerilor la nivel, functionarea instalatiilor de sem nalizare a apropierii trenurilor fara bariere, a instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor cu semibariere sau a barierelor mecanice, precum si instal area indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, f ara bariere", "Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, fara bariere, pre vazuta cu instalatie de semnalizare luminoasa automata" sunt asigurate de admini stratorul de cale ferata, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferata este asigurat de catre administratorul drumului. Art. 73 - (1) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala se insta leaza indicatorul "Alte pericole", insotit de un panou aditional ce contine imag inea unei locomotive. (2) Atunci cand pe calea ferata industriala se deplaseaza un vehicul fer oviar, circulatia trebuie dirijata de un agent de cale ferata. Art. 74 - Portile de gabarit instalate inaintea unei treceri la nivel cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul vehiculelor a caror incarcatura depaseste in inaltime limita de siguranta admisa, sunt marcate cu b enzi alternante de culoare galbena si neagra. Pe stalpii de sustinere ai portilo r de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizeaza inaltimea maxima de trecere admisa.

SECTIUNEA a 4-a Marcajele Art. 75 - (1) Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau indrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau im preuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza sau le pre cizeaza semnificatia. (2) Marcajele se aplica pe suprafata partii carosabile a drumurilor mode rnizate, pe borduri, pe lucrari de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum si pe alte elemente si constructii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumu rile publice trebuie sa fie reflectorizante sau insotite de dispozitive reflecto rizante care trebuie sa-si pastreze proprietatile de reflexie si pe timp de ploa ie sau ceata. (3) Marcajele nu trebuie sa incomodeze in nici un fel desfasurarea circu latiei, iar suprafata acestora nu trebuie sa fie lunecoasa. Marcajele pe partea carosabila se executa cu microbile de sticla si pot fi insotite de butoni cu ele mente retroreflectorizante. Art. 76 - Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt: a) longitudinale, care pot fi: 1. de separare a sensurilor de circulatie; 2. de separare a benzilor pe acelasi sens; b) de delimitare a partii carosabile; c) transversale, care pot fi: 1. de oprire; 2. de cedare a trecerii; 3. de traversare pentru pietoni; 4. de traversare pentru biciclisti; d) diverse, care pot fi : 1. de ghidare; 2. pentru spatii interzise ; 3. pentru interzicerea stationarii ; 4. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre; 5. pentru locuri de parcare; 6. sageti sau inscriptii; e) laterale aplicate pe : 1. lucrari de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin ); 2. parapete ; 3. stalpi si copaci situati pe platforma drumului ; 4. borduri. Art. 77 -(1) Administratorul drumului public este obligat sa aplice marc aje cu linii continue sau discontinue, dupa caz, atat pentru separarea sensurilo r si benzilor de circulatie, cat si pentru delimitarea partii carosabile. (2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice incalcarea acestuia. (3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarul ui sau la marginea partii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea p arte a drumului. Cand o asemenea linie insoteste un indicator de interzicere a s tationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea. (4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza ban da pe care este aplicat si un marcaj simbolizand o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule, semnifica faptul ca banda este rezervata circulatiei ace lei sau acelor categorii de vehicule. Art. 78 - Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, daca manevra sau reglementarile institu ite impun acest lucru. Art. 79 - (1) Marcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau dublu si se foloseste in urmatoarele situatii:

a) marcajul cu linie discontinua simpla: 1. pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu do ua benzi si circulatie in ambele sensuri; 2. pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe d rumurile cu cel putin doua benzi pe sens; 3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una con tinua. In localitati acest marcaj nu este obligatoriu; 4. pentru a separa, pe autostrazi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie; 5. pentru marcaje de ghidare in intersectii; b) marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor reve rsibile. Pe asemenea benzi marcajul este insotit de dispozitive luminoase specia le prevazute la art. 56. (2) Linia continua se foloseste in urmatoarele situatii : a) linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a b enzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii si in zone periculoase; b) linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu mi nimum doua benzi pe fiecare sens, precum si la drumuri cu o banda pe sens sau in alte situatii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul polit iei rutiere. (3) In cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua si un a discontinua alaturate, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnificati a liniei celei mai apropiate in sensul de mers. (4) Pe drumurile cu circulatie in ambele sensuri prevazute cu o singura banda pe sens, pe distanta cuprinsa intre indicatoarele de avertizare "Copii", a ferente celor doua sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu lini e continua." Art. 80 - (1) Marcajele de delimitare a partii carosabile sunt amplasate in lungul drumului, se executa la limita din dreapta a partii carosabile in sen sul de mers, cu exceptia autostrazilor si a drumurilor expres, unde marcajul se aplica si pe partea stanga, langa mijlocul fizic de separare a sensurilor de cir culatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla. (2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care v ehiculele trebuie sa o urmeze in traversare unei intersectii ori pentru efectuar ea virajului la stanga, fiind obligatoriu a se realiza in cazul in care axul cen tral ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare. (3) Marcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza: a) prin linie continua galbena aplicata pe bordura trotuarului s au pe banda de consolidare a acostamentului, dubland marcajul de delimitare a pa rtii carosabile spre exteriorul platformei drumului; b) printr-o linie in zig-zag la marginea partii carosabile. (4) Marcajele prin sageti sunt folosite pentru: a) selectarea pe benzi ; b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentara pe ntru vehicule lente, banda care se suprima prin ingustarea partii carosabile); c) repliere, numai in afara localitatilor pe drumuri cu o banda pe sens si dublu sens de circulatie. Art. 81 - (1) Marcajul transversal constand dintr-o linie continua, apli cata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia inaintea careia vehicul ul trebuie oprit la intalnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, prin tr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Inaintea marcajului ce insoteste indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabila inscriptia "STOP". (2) Marcajul transversal constand dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunc i cand se impune cedarea trecerii. Inaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi avand o latura paralela cu linia discontinua, iar varful indreptat spre vehiculul care se apropie.

(3) Marcajul transversal constand din linii paralele cu axul drumului in dica locul pe unde pietonii trebuie sa traverseze drumul. Aceste linii au latime a mai mare decat a oricaror alte marcaje. (4) Marcajul transversal constand din linii discontinue paralele, aplica te perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversa rii partii carosabile de catre biciclisti. Art. 82 - (1) In scopul sporirii impactului vizual asupra participantilo r la trafic, pe partea carosabila se pot executa marcaje sub forma de inscriptii , simboluri si figuri. (2) Pe autostrazi, pe drumurile expres si pe drumuri nationale deschise traficului international (E), la extremitatile partii carosabile se aplica marca je rezonatoare pentru avertizarea conducatorilor de autovehicule la iesirea de p e partea carosabila. Art. 83 - (1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paral ele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, in mod adecvat, prin indicatoare. (2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe ben zile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, ap licata pe o banda sau intercalata intr-un marcaj longitudinal format din linii d iscontinue, semnalizeaza obligatia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicat a de sageata sa fie condus pe acea banda. (3) Marcajul format dintr-o linie in zig-zag semnifica interzicerea stat ionarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie c ompletata cu inscrisul "BUS" sau "TAXI" poate fi folosita pentru semnalizarea st atiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre. (4) Marcajul aplicat in afara benzilor, format din linii paralele, incon jurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei. (5) Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protect ie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile c onducatorilor de vehicule. (6) Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se ap lica pe elementele laterale drumului care sunt de culoare alba, neagra sau galbe na si neagra, precum si a celor provizorii, folosite la organizarea circulatiei in zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena. In zonele periculoase sau unde stationarea vehiculelor este limitata in timp, marcajele pot fi si de alte culo ri. SECTIUNEA a 5-a Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrarilor Art. 84 - (1) In afara localitatilor, limitele laterale ale platformei d rumului se semnalizeaza cu stalpi de ghidare lamelari, de culoare alba, omologat i, instalati la intervale de 50 m intre ei, sau prin parapete. Pe stalpii de ghi dare lamelari si pe parapete se aplica dispozitive reflectorizante de culoare ro sie si alba sau galbena. Dispozitivele reflectorizante de culoare rosie trebuie sa fie vizibile numai pe partea dreapta a drumului in sensul de mers. Materialel e din care stalpii de ghidare lamelari sunt confectionati, nu trebuie sa fie dur e. (2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platform ei drumului se pot monta si pe parapetele de protectie, peretii tunelelor, zidur ile de sprijin sau pe alte amenajari rutiere ori instalatii laterale drumului. Art. 85 - (1) Semnalizarea lucrarilor executate pe drumurile publice est e obligatorie si se realizeaza in scopul asigurarii desfasurarii in conditii cor espunzatoare a circulatiei pe sectorul de drum ramas neafectat sau, dupa caz, de vierea acesteia pe variante ocolitoare si are semnificatia interzicerii circulat iei in zona afectata de lucrari. (2) Sectoarelor de drum afectate de lucrari, trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare si mijloace auxiliare de semnalizare rutiera, precum semafoare

, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete d in material plastic lestabile si carucioare portsemnalizare, prevazute cu elemen te fluorescent - reflectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie insotite de lampi cu lumina galbena intermi tenta. (3) Pentru organizarea circulatiei pe sectoarele de drum public aflate i n lucru se instaleaza indicatoare si balize reflectorizante sau, dupa caz, amena jari rutiere tip "limitatoare de viteza" si se aplica marcaje, corespunzator sit uatiei create. Daca este cazul, dirijarea circulatiei se realizeaza prin semnale luminoase ori semnale ale lucratorului de drumuri desemnat si special instruit. Art. 86 - (1) Semnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se e xecuta lucrari trebuie intretinuta si modificata corespunzator evolutiei acestor a. La terminarea lucrarilor executantul trebuie sa asigure, concomitent cu repar area sectorului de drum public afectat, si refacerea semnalizarii initiale sau m odificarea ei, potrivit noilor conditii de circulatie. (2) Persoanele care executa lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protectie - avertizare fluorescent si reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi ob servate cu usurinta de participantii la trafic. Art. 87 - Nici o lucrare care afecteaza drumul public nu poate fi incepu ta sau, dupa caz, continuata daca executantul acesteia nu are autorizarea admini stratorului drumului si acordul politiei, nu a realizat semnalizarea temporara c orespunzatoare, iar termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa in a lte conditii decat cele stabilite in autorizatie sau acord.

SECTIUNEA a 6-a Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirijeaza circulatia Art. 88 - (1) Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmato arele semnificatii: a) bratul ridicat vertical semnifica "atentie, oprire" pentru toti participanti i la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu ar m ai putea opri in conditii de siguranta. Daca semnalul este dat intr-o intersecti e, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de vehicule care se afla deja angaja ti in traversare; b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru toti particip antii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse. Dupa ce a dat acest semn al, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa insemnand, de asemene a, "oprire" pentru participantii la trafic care vin din fata ori din spate; c) balansarea, pe timp de noapte, in plan vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant, semnifica "oprire" pentru par ticipantii la trafic, spre care este indreptat; d) balansarea pe verticala a bratului, avand palma orientata catre sol, semnific a reducerea vitezei; e) rotirea vioaie a bratului semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelo r sau grabirea traversarii drumului de catre pietoni. (2) Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sa u, sa il ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori sa se opreasca. (3) La efectuarea comenzilor prevazute la alin. (1) si (2), politistul p oate folosi si fluierul. Art. 89 - (1) Oprirea participantilor la trafic este obligatorie si la s emnalele date de: a) politistii de frontiera; b) indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii; c) agentii de cale ferata, la trecerile la nivel;

d) personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice; e) membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor de invatamant; f) nevazatori, prin ridicarea bastonului alb, atunci cand acestia traver seaza strada. (2) Persoanele prevazute la alin.(1) lit.a) - d) pot efectua si urmatoar ele semnale: a) balansarea bratului in plan vertical, cu palma mainii orientata catre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea vitezei; b) rotirea vioaie a bratului, care semnifica marirea vitezei de deplasar e a vehiculelor, inclusiv grabirea traversarii drumului de catre pietoni; Art. 90 - Persoanele prevazute la art. 88 alin. (1) si art. 89 alin. (1) lit. a)- e), care dirijeaza circulatia trebuie sa fie echipate si plasate astfe l incat sa poata fi observate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic. SECTIUNEA a 7-a Semnalele utilizate de conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prior itara si obligatiile celorlalti participanti la trafic Art. 91 - (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase si sonore se folosesc de catre conducatorii autovehiculelor prevazute la art.32 al in.(2) lit.a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republica ta numai daca interventia sau misiunea impun urgenta. (2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasa pot fi folosite si far a a fi insotite de cele sonore, in functie de natura misiunii ori de conditiile de trafic, situatie in care autovehiculul respectiv nu are regim de circulatie p rioritara. (3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonora separat de cele luminoase. Art. 92 - (1) Politistul rutier aflat intr-un autovehicul al politiei po ate utiliza si dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o di spozitie sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresa te concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. (2) Politistul rutier, aflat intr-un autovehicul al politiei, poate exec uta semnale cu bratul, cu sau fara baston reflectorizant, scos pe partea lateral a dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducatorii vehic ulelor care circula in spatele autovehiculului politiei. Acelasi semnal efectuat pe partea stanga a autovehiculului semnifica oprire pentru conducatorii vehicul elor care circula pe banda din partea stanga in acelasi sens de mers ori in sens opus celui al autovehiculului politiei. Art. 93 - Conducatorii de autovehicule care se apropie de o coloana ofic iala o pot depasi daca li se semnalizeaza aceasta manevra de catre politistul ru tier. Se interzice altor participanti la trafic intercalarea sau atasarea la o a stfel de coloana oficiala. Art. 94 - (1) Coloanele oficiale se insotesc de echipaje ale politiei ru tiere, in conditiile stabilite prin instructiuni emise de ministrul administrati ei si internelor. (2) Coloanele de vehicule cu specific militar se insotesc de autovehicul e de control al circulatiei apartinand Ministerului Apararii, care au in functiu ne mijloacele speciale de avertizare sonore, precum si cele luminoase de culoare albastra. Art. 95 - Vehiculele care, prin constructie sau datorita incarcaturii tr ansportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale, precum s i transporturile speciale pot fi insotite de echipaje ale politiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Romane. CAPITOLUL V Reguli de circulatie

SECTIUNEA 1 Reguli generale Art. 96 - (1) Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administra torul drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci cand au cu nostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii p ericuloase pentru fluenta si siguranta circulatiei. (2) Se interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale sau substante ori sa creeze obstacole pe drumul public. Perso ana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata s a il inlature si, daca nu este posibil, sa ii semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie. Art. 97 - (1) Copiii cu varsta sub 12 ani sau cu inaltimea sub 150 cm tr ebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, ia r cei cu varsta sub 3 ani se transporta numai in dispozitive de retinere omologa te. (2) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata, chiar daca sunt tinuti in brate de persoane majore, in timpul deplasarii pe drumurile publice. (3) Se interzice conducatorilor de autovehicule, precum si persoanelor c are ocupa scaunul din fata sa tina in brate animale, in timpul deplasarii pe dru murile publice. (4) Se excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta: a) conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers ina poi sau care stationeaza; b) femeile in stare vizibila de graviditate; c) conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, in regim de taxi, cand transporta pasageri; d) persoanele care au certificat medical in care sa fie mentionata afect iunea care contraindica purtarea centurii de siguranta; e) instructorii auto pe timpul pregatirii practice a persoanelor care in vata sa conduca un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului p entru obtinerea permisului de conducere; (5) Persoanele prevazute la alin.(4) lit.d) sunt obligate sa aiba asupra lor certificatul medical, in continutul caruia trebuie sa fie mentionata durata de valabilitate a acestuia; (6) Afectiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul cent urii de siguranta, precum si modelul certificatului medical se stabilesc prin or din al ministrului sanatatii publice, care se publica in Monitorul Oficial al Ro maniei. Art. 98 - (1) Se interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multor persoane decat locurile stabilite prin constructie, precum si al obiecte lor voluminoase. (2) Copiii in varsta de pana la 7 ani, daca sunt tinuti in brate, precum si cei de pana la 14 ani se transporta numai in atasul motocicletelor. Art. 99 - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii, cu exceptia bicicletelor si a celor tr ase sau impinse cu mana, este permisa numai in timpul zilei. (2) Se interzice conducatorilor vehiculelor prevazute la alin.(1) sa cir cule cu acestea cu o viteza mai mare de 30 km/h. SECTIUNEA a 2-a Utilizarea partii carosabile Art. 100 - Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, partile carosa bile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. In cazu l in care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete si celelalte vehicule fara motor, acestea pot fi conduse si p e acostament in sensul de mers, daca circulatia se poate face fara pericol.

Art. 101 - Cand drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, v ehiculele se conduc pe banda situata langa acostament sau bordura. Celelalte ben zi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stanga, daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci ca nd acest lucru este posibil. Art. 102 - Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depasite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de lang a acostament sau bordura, daca in sensul de mers nu este amenajata o banda desti nata acestora. Art. 103 - Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a tre ia banda pe care este amplasata linia tramvaiului langa axul drumului, conducato rii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tram vaiului, la apropierea acestuia. Art. 104 - Vehiculele care efectueaza transport public de persoane se co nduc pe banda rezervata acestora, daca o astfel de banda exista si este semnaliz ata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula si autovehiculele cu regim de circula tie prioritara cand se deplaseaza in actiuni de interventii sau in misiuni care au caracter de urgenta. Art. 105 - Se interzice intrarea intr-o intersectie chiar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permit, daca din cauza aglomerarii circul atiei conducatorul de vehicul risca sa ramana imobilizat, stanjenind sau impiedi cand desfasurarea traficului. SECTIUNEA a 3-a Reguli pentru circulatia vehiculelor 1. Pozitii in timpul mersului si circulatia pe benzi Art. 106 - (1) Pe un drum public prevazut cu minimum trei benzi pe sens, cand conducatorii a doua autovehicule circula in aceeasi directie, dar pe benzi diferite si intentioneaza sa se inscrie pe banda libera dintre ei, cel care cir cula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care vine din stanga sa ocupe acea banda. (2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducatorii de autovehicule ca re circula pe o banda care se sfarseste, pentru a continua deplasarea pe banda d in stanga trebuie sa permita trecerea vehiculelor care circula pe acea banda. Art. 107 - (1) La intersectiile prevazute cu indicatoare si/sau cu marca je pentru semnalizarea directiei de mers, conducatorii de vehicule trebuie sa se incadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite, cu cel putin 50 m inainte de intersectie si sunt obligati sa respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor. (2) La intersectiile fara marcaje de delimitarea benzilor, conducatorii vehiculelor ocupa in mers, cu cel putin 50 m inainte de intersectie, urmatoarele pozitii: a) randul de langa bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de m ers spre dreapta; b) randul de langa axa drumului sau de langa marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stanga. Cand circulatia se desfaso ara pe drumuri cu sens unic, conducatorii de vehicule care intentioneaza sa vire ze la stanga, sunt obligati sa ocupe randul de langa bordura sau acostamentul di n partea stanga; c) oricare dintre randuri, cei care vor sa mearga inainte. (3) Daca in intersectie circula si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe randuri, toti co nducatorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un s ingur rand, lasand liber traseul tramvaiului. (4) In cazul in care tramvaiul este oprit intr-o statie fara refugiu pen tru pietoni, vehiculele trebuie sa opreasca in ordinea sosirii, in spatele acest uia, si sa-si reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au fost inchise si s-au asigurat ca nu pun in pericol siguranta pietonilor angajati in traversarea

drumului public. Art. 108 - Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la st anga este interzisa in locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semni ficatie. Art. 109 - Daca in apropierea unei intersectii este instalat un indicato r sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule intr-o anumita directie, vehic ulele trebuie sa fie conduse numai in directia sau directiile indicate. Art. 110 - (1) In situatiile in care exista benzi speciale pentru execut area manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stanga centrului i maginar al intersectiei, iar daca exista un marcaj de ghidare, cu respectarea se mnificatiei acestuia. (2) Schimbarea directiei de mers spre stanga, in cazul vehiculelor care intra intr-o intersectie circuland pe acelasi drum in aliniament, dar din sensur i opuse, se efectueaza prin stanga centrului intersectiei, fara intersectarea tr aiectoriei acestora. (3) Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosa bile se ocolesc prin partea dreapta. Art. 111 - Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoare le de drum public la inceputul carora sunt instalate indicatoare ce interzic acc esul. 2. Semnalele conducatorilor de vehicule Art. 112 - Conducatorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de averti zare luminoasa, sonora sau cu bratul, dupa caz, inaintea efectuarii oricarei man evre sau pentru evitarea unui pericol imediat. Art. 113 - (1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de ti mp care sa asigure perceperea semnalului si fara sa-i determine pe acestia la ma nevre ce pot pune in pericol siguranta circulatiei. (2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita in zonele de actiune a indicatorului "Claxonarea interzisa". (3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2): a) conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara cand se deplas eaza in actiuni de interventii sau in misiuni care au caracter de urgenta; b) conducatorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat. Art. 114 - (1) Conducatorii de autovehicule, tramvaie si mopede sunt obl igati sa foloseasca instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a acestora, dup a cum urmeaza: a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe p artea carosabila in afara localitatilor, de la lasarea serii si pana in zorii zi lei, ziua cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori in alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public; b) luminile de intalnire sau de drum, in mers, atat in localitati, cat si in afa ra acestora, dupa gradul de iluminare a drumului public; c) luminile de intalnire si cele de ceata pe timp de ceata densa; d) luminile de intalnire ale autovehiculelor care insotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta marfuri ori produse periculoase, in timpul zilei; e) luminile de intalnire atunci cand ploua torential, ninge abundent ori in alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum; f) luminile pentru mersul inapoi atunci cand vehiculul este manevrat catre inapo i; g) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, inclusiv la punerea in miscare a vehiculului de pe loc. (2) Pe timpul noptii, la apropierea a doua vehicule care circula din sen suri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa foloseasca luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei. Can d conducatorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula in fata

sa, acesta este obligat sa foloseasca luminile de intalnire de la o distanta de cel putin 100 m. (3) Pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa conducatorii de autovehicule si tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin se mnale luminoase sau de catre politisti, sunt obligati sa semnalizeze prin folosi rea alternanta a luminilor de intalnire cu cele de drum daca nu incalca astfel p revederile alin. (2). (4) Pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa autovehicule le sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fara a avea in functiune pe partea stanga, in f ata o lumina de intalnire si in spate una de pozitie. (5) Luminile de avarie se folosesc in urmatoarele situatii: a) cand vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila; b) cand vehiculul se deplaseaza foarte lent si/sau constituie el insusi un peric ol pentru ceilalti participanti la trafic; c) cand autovehiculul sau tramvaiul este remorcat. (6) In situatiile prevazute la alin.(5), conducatorii de autovehicule, t ramvaie sau mopede trebuie sa puna in functiune luminile de avarie, in mod succe siv, in ordinea opririi si in cazul in care aceasta manevra este impusa de bloca rea circulatiei pe sensul de mers. (7) Cand circula prin tunel conducatorul de vehicul este obligat sa folo seasca luminile de intalnire. Art. 115 - Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile sti nse, in locurile in care aceste manevre sunt permise, atunci cand se afla: a) pe un drum iluminat, astfel incat vehiculul este vizibil de la o distanta de cel putin 50 m; b) in afara partii carosabile, pe un acostament consolidat; c) in localitati, la marginea partii carosabile, in cazul motocicletelor cu doua roti, fara atas si a mopedelor, care nu sunt prevazute cu sursa de energie. Art. 116 (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea dir ectiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea in miscare. (2) Intentia conducatorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a sc himba directia de mers, de a iesi dintr-un rand de vehicule stationate sau de a intra intr-un asemenea rand, de a trece pe o alta banda de circulatie sau de a v ira spre dreapta ori spre stanga ori care urmeaza sa efectueze intoarcere, depas ire sau oprire se semnalizeaza prin punerea in functiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin 50 m in localitati si 100 m in afara localitatilor, in ainte inceperea efectuarii manevrelor. (3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaie lor sau mopedelor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate . Art. 117 - (1) Conducatorii vehiculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana sunt obligati sa ef ectueze urmatoarele semnale: a) bratul stang intins orizontal atunci cand intentioneaza sa schimbe directia d e mers spre stanga sau de a depasi; b) bratul drept intins orizontal atunci cand intentioneaza sa schimbe directia d e mers spre dreapta; c) bratul drept intins orizontal balansat in plan vertical atunci cand intention eaza sa opreasca. (2) Semnalele prevazute la alin.(1) trebuie efectuate cu cel putin 25 m inainte de efectuarea manevrelor. 3. Depasirea Art. 118 - Conducatorul de vehicul care efectueaza depasirea este obliga t: a) sa se asigure ca acela care il urmeaza sau il precede nu a semnalizat intenti a inceperii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune in pericol sau

stanjeni circulatia din sens opus; b) sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii; c) sa pastreze in timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de vehicu lul depasit; d) sa reintre pe banda sau in sirul de circulatie initiale dupa ce a semnalizat si s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra in conditii de siguranta pentru vehiculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic. Art. 119 - Conducatorul de vehicul care urmeaza sa fie depasit este obli gat: a) sa nu mareasca viteza de deplasare; b) sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza. Art. 120 - (1) Se interzice depasirea vehiculelor: a) in intersectii cu circulatia nedirijata; b) in apropierea varfurilor de rampa, cand vizibilitatea este redusa sub 50 m; c) in curbe si in orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 5 0 m; d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si in tuneluri. Prin exce ptie, pot fi depasite in aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicl etele fara atas, mopedele si bicicletele, daca vizibilitatea asupra drumului est e asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de cel put in 7 m; e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje; f) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la mai putin de 50 m inainte de acestea; g) in dreptul statiei pentru tramvai, atunci cand acesta este oprit, iar statia nu este prevazuta cu refugiu pentru pietoni; h) in zona de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa"; i) cand pentru efectuarea manevrei se incalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar si partial, pe sensul opus, ori se incalca marcajul care delimiteaza spatiul de int erzicere; j) cand din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducatorul acestu ia este obligat sa efectueze manevre de evitarea coliziunii; k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule in asteptar e, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie. (2) Se interzice depasirea coloanei oficiale. 4. Viteza si distanta intre vehicule Art. 121 - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare . (2) Nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii, se constat a de catre politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metro logic. (3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze indicatoar e pentru reglementarea regimului de viteza. (4) In afara localitatilor, inaintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane si/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanta de 100 de m etri fata de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze amenaja ri rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor. Art. 122 - Se interzice conducatorilor de vehicule sa reduca brusc vitez a ori sa efectueze o oprire neasteptata, fara motiv intemeiat. Art. 123 - Conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteza c are sa nu depaseasca 30 km/h, in localitati, sau 50 km/h in afara localitatilor, in urmatoarele situatii: a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata;

b) in curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau in care viz ibilitatea este mai mica de 50 m; d) la trecerea pe langa grupuri organizate, coloane militare sau cortegi i, indiferent daca acestea se afla in mers sau stationeaza pe partea carosabila a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens; e) la trecerea pe langa animale care sunt conduse pe partea carosabila s au pe acostament; f) cand partea carosabila este acoperita cu polei, gheata, zapada batato rita, mazga sau piatra cubica umeda; g) pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare; h) in zona de actiune a indicatorului de avertizare "Copii" in intervalu l orar 0700 - 2200 precum si a indicatorului "Accident"; i) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicato are si marcaje, cand drumul public are cel mult o banda pe sens, iar pietonii af lati pe trotuar, in imediata apropiere a partii carosabile, intentioneaza sa se angajeze in traversare; j) la schimbarea directiei de mers prin viraje; k) cand vizibilitatea este sub 100 de m in conditii de ceata, ploi toren tiale, ninsori abundente. Art. 124 - Administratorul drumului public este obligat ca in locurile p revazute la art. 123 sa instaleze indicatoare de avertizare si sa ia masuri pent ru realizarea de amenajari rutiere care sa determine conducatorii de vehicule sa reduca viteza de deplasare. 5. Reguli referitoare la manevre Art. 125 - Pentru a putea intoarce vehiculul de pe un sens de mers pe ce lalalt prin manevrare inainte si inapoi sau prin viraj, conducatorul acestuia es te obligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din latera l nu circula in acel moment nici un vehicul. Art. 126 - Se interzice intoarcerea vehiculului: a) in locurile in care este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor, c u exceptia cazurilor prevazute la art. 142 lit. f); b) in intersectiile in care este interzis virajul la stanga, precum si i n cele in care, pentru efectuare, este necesara manevrarea inainte si inapoi a v ehiculului; c) in locurile unde soliditatea drumului nu permite; d) pe drumurile cu sens unic; e) pe marcajul pietonal; f) in locurile in care este instalat indicatorul "Intoarcerea interzisa" . Art. 127 - (1) Pe drumurile publice inguste si/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe langa altele, este imposibila sau periculoasa, se procedeaza dupa cum urmeaza: a) la intalnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducatorul ac estuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele; b) la intalnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducatorul aces tuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele; c) la intalnirea unui vehicul care efectueaza transport public de persoa ne cu un vehicul de transport marfuri conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele. (2) In cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o manevra de mers inapoi revine conducatorului care urca, cu exceptia cazului cand este mai usor si exista conditii pentru conducatorul care coboara sa execute ac easta manevra, mai ales atunci cand se afla aproape de un refugiu. Art. 128 - (1) Se interzice mersul inapoi cu vehiculul: a) in cazurile prevazute la art. 126, cu exceptia lit. d); b) pe o distanta mai mare de 50 m; c) la iesirea de pe proprietati alaturate drumurilor publice. (2) In locurile in care mersul inapoi este permis dar vizibilitatea in s

pate este impiedicata, vehiculul poate fi manevrat inapoi numai atunci cand cond ucatorul acestuia este dirijat de cel putin o persoana aflata in afara vehiculul ui. (3) Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este ob ligata sa se asigure ca manevra se efectueaza fara a pune in pericol siguranta p articipantilor la trafic. (4) Mersul inapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau lumi nile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre. 6. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea Art. 129 - (1) Vehiculul care circula pe un drum public pe care este ins talat unul din indicatoarele avand semnificatia: "Drum cu prioritate", "Intersec tie cu un drum fara prioritate" sau "Prioritate fata de circulatia din sens inve rs", are prioritate de trecere. (2) Cand doua vehicule urmeaza sa se intalneasca intr-o intersectie diri jata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate ind icatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate . Art. 130 - Conducatorul de vehicul care se apropie de intrarea intr-o in tersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are in functiune semnalele luminoase si sonore, are obligatia sa ii acorde priorita te de trecere. Art. 131 - (1) La apropierea de o statie pentru mijloace de transport pu blic de persoane prevazuta cu alveola, din care conducatorul unui astfel de vehi cul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul vehiculului care circula pe ba nda de langa acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea in trafic. (2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trece re pietonilor aflati pe partea carosabila pentru a urca in tramvai sau dupa ce a u coborat din acesta, daca tramvaiul este oprit in statie fara refugiu. Art. 132 - Conducatorul vehiculului al carui mers inainte este obturat d e un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impun trecerea pe sensul opus este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a permite trecerea vehiculelor care circula din sens opus. Art. 133 - In cazul prevazut la art. 51 alin. (2), conducatorii vehicule lor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu c are se intersecteaza si care circula conform semnificatiei culorii semaforului c are li se adreseaza. Art. 134 - La iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducatori i de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaza. Art. 135 - Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere si in urmatoarele situatii: a) la intersectia nedirijata atunci cand patrunde pe un drum national ve nind de pe un drum judetean, comunal sau local; b) la intersectia nedirijata atunci cand patrunde pe un drum judetean ve nind de pe un drum comunal sau local; c) la intersectia nedirijata atunci cand patrunde pe un drum comunal ven ind de pe un drum local; d) cand urmeaza sa patrunda intr-o intersectie cu circulatie in sens gir atoriu fata de cel care circula in interiorul acesteia; e) cand circula in panta fata de cel care urca, daca pe sensul de mers a l celui care urca se afla un obstacol imobil. In aceasta situatie manevra nu est e considerata depasire in sensul prevederilor art. 120 lit. j); f) cand se pune in miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de vehiculul care circula pe drumul pu blic, indiferent de directia de deplasare;

g) cand efectueaza un viraj spre stanga sau spre dreapta si se intersect eaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca at are; h) pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci cand acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului. 7. Trecerea la nivel cu calea ferata Art. 136 - (1) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatoru l de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusa si sa se asigure ca din pa rtea stanga sau din partea dreapta nu se apropie un vehicul feroviar. (2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligati sa se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar. Art. 137 - (1) Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata curen ta prevazuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta c u cadenta lenta este in functiune. (2) Cand circulatia la trecerea la nivel cu calea ferata curenta este di rijata de agenti de cale ferata, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte sem nalele acestora. Art. 138 - (1) Conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca atunci c and: a) barierele sau semibarierele sunt coborate, in curs de coborare sau ridicare; b) semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt in functiune; c) intalneste indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara barier e", "Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere" sau "Oprire". (2) Vehiculele trebuie sa opreasca, in ordinea sosirii, in locul in care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate fara a trece de indicatoarele pre vazute la alin. (1) lit. c) sau, dupa caz, inaintea marcajului pentru oprire, or i inaintea barierelor sau semibarierelor, cand acestea sunt inchise, in curs de coborare sau ridicare. Art. 139 - (1) In cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferata, condu catorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul si sa elib ereze platforma caii ferate, iar cand nu este posibil, sa semnalizeze prezenta v ehiculului cu orice mijloc adecvat. (2) Participantii la trafic, care se gasesc in apropierea locului unde u n vehicul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pe ntru scoaterea acestuia sau, cand nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui. (3) Conducatorului de vehicul ii este interzis sa treaca sau sa ocoleasc a portile de gabarit instalate inaintea cailor ferate electrificate, daca inalt imea sau incarcatura vehiculului atinge ori depaseste partea superioara a portii . Art. 140 - (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferata indust riala, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupa semnalizarea corespunzat oare si din timp de catre cel putin un agent de cale ferata. (2) In cazul prevazut la alin. (1), conducatorii de vehicule sunt obliga ti sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata. 8. Oprirea, stationarea si parcarea Art. 141 - (1) Conducatorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile pub lice care se indeparteaza de acestea sunt obligati sa actioneze frana de ajutor, sa opreasca functionarea motorului si sa cupleze o treapta de viteza inferioara , sau in cea de parcare daca autovehiculul are transmisie automata. (2) In cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului in panta sau in rampa, pe langa obligatiile prevazute la alin. (1), conducatorul trebuie sa brac heze rotile directoare. (3) In cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului in pasaje subter

ane sau tuneluri, conducatorul acestuia este obligat sa opreasca functionarea mo torului. (4) In localitati, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea vo luntara a vehiculelor este permisa si pe partea stanga, daca ramane libera cel p utin o banda de circulatie. (5) In afara localitatilor oprirea sau stationarea voluntara a vehiculel or se face in afara partii carosabile, iar atunci cand nu este posibil, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia. (6) Nu este permisa stationarea pe partea carosabila, in timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor si utilaj elor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole sau forestiere , a vehiculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana. (7) Nu este permisa oprirea sau stationarea in tuneluri. In situatii de urgenta sau de pericol conducatorului de autovehicul ii este permisa oprirea sau stationarea numai in locurile special amenajate si semnalizate corespunzator. I n caz de imobilizare prelungita a autovehiculului in tunel, conducatorul de vehi cul este obligat sa opreasca motorul. Art. 142 - Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor: a) in zona de actiune a indicatorului "Oprirea interzisa"; b) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la o distanta mai mi ca de 50 m inainte si dupa acestea; c) pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, precum si pe viaducte; d) in curbe si in alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m; e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 25 m inainte si inain te de acestea; f) in intersectii, inclusiv cele cu circulatie in sens giratoriu, precum si in zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa ace stora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei; g) in statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m inainte si dupa acestea; h) in dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, daca prin aceast a se stanjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si in dreptul marcajului continuu, in cazul in care conducatorii celorlalte vehicul e care circula in acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca pest e acest marcaj; i) in locul in care se impiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos; j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificat ia "Drum ingustat", "Prioritate pentru circulatia din sens invers" sau "Priorita te fata de circulatia din sens invers"; k) pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzil e rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare; l) pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea, daca circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stanjenita s au impiedicata; m) pe partea carosabila a autostrazilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene (E); n) pe trotuar, daca nu se asigura spatiu de cel putin 1 m pentru circula tia pietonilor; o) pe pistele pentru biciclete; p) in locurile unde este interzisa depasirea. Art. 143 - Se interzice stationarea voluntara a vehiculelor: a) in toate cazurile in care este interzisa oprirea voluntara; b) in zona de actiune a indicatorului cu semnificatia "Stationarea inter zisa" si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii; c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m; d) in dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate dru murilor publice; e) in pante si in rampe; f) in locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Stationare a

lternanta", in alta zi sau perioada decat cea permisa, sau indicatorul cu semnif icatia "Zona de stationare cu durata limitata" peste durata stabilita. Art. 144 - (1) Administratorul drumului public este obligat sa delimitez e si sa semnalizeze corespunzator sectoarele de drum public unde este interzisa oprirea sau stationarea vehiculelor. (2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationare a, partial sau total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar in lipsa acestuia, numai daca ramane liber cel putin un culoar de minimum 1 m la time inspre marginea opusa partii carosabile, destinat circulatiei pietonilor. Art. 145 - Se interzice conducatorului de autovehicul si pasagerilor ca in timpul opririi sau stationarii sa deschida sau sa lase deschise usile acestui a ori sa coboare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie. Art. 146 - Circulatia vehiculelor si a pietonilor in spatiile special am enajate sau stabilite si semnalizate corespunzator se desfasoara conform normelo r rutiere, pe intreaga perioada cat parcarile sunt deschise circulatiei publice. 9. Alte obligatii si interdictii pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie Art. 147 - Conducatorul de autovehicul sau tramvai este obligat: 1. Sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certifi catul de inmatriculare sau de inregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare. 2. Sa circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si admise si/sau dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru autovehicule le conduse. 3. Sa verifice functionarea sistemului de lumini si semnalizare, a insta latiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul, luneta si geamuril e laterale ale autovehiculului, precum si placutele cu numarul de inmatriculare sau inregistrare ale autovehiculului si remorcii. 4. Sa permita controlul starii tehnice a vehiculului, precum si al bunur ilor transportate, in conditiile legii. 5. Sa se prezinte la verificarea medicala periodica, potrivit legii; 6. Sa aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducatorii de autovehicule incepatori, daca are o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere. Art. 148 - Se interzice conducatorului de autovehicul sau tramvai: 1. sa conduca un autovehicul sau tramvai cu dovada inlocuitoare a permis ului de conducere eliberata fara drept de circulatie sau a carei valabilitate a expirat; 2. Sa transporte in autovehicul sau tramvai mai multe persoane decat num arul de locuri stabilite in certificatul de inmatriculare sau inregistrare. 3. Sa transporte persoane in stare de ebrietate pe motocicleta sau in ca bina ori in caroseria autovehiculului destinat transportului de marfuri. 4. Sa transporte persoane in caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra incarcaturii, pe partile laterale ale caroseriei, sau pe rsoane care stau in picioare in caroseria autocamionului, pe scari si in remorca , cu exceptia celei special amenajate pentru transportul persoanelor. 5. Sa transporte copii in varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata a l autovehiculului, chiar daca sunt tinuti in brate de persoane majore. 6. Sa transporte in si pe autoturism obiecte a caror lungime sau latime depaseste, impreuna cu incarcatura, dimensiunile acestuia. 7. Sa deschida usile autovehiculului sau tramvaiului in timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile deschise. 8. Sa aiba in timpul mersului preocupari de natura a-i distrage in mod p ericulos atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un nivel de zgomo t care ar afecta deplasarea in siguranta, a lui si a celorlalti participanti la trafic. 9. Sa intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti s au pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se

scurg produse, substante sau materiale ce pot pune in pericol siguranta circulat iei. 10. Sa aiba aplicate, pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise , reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii care restrang sau estompeaza viz ibilitatea conducatorului sau a pasagerilor, atat din interior cat si din exter ior. 11. Sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta or i pe geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea, atat din int erior, cat si din exterior, cu exceptia celor omologate si certificate, prin mar caj corespunzator, de catre autoritatea competenta. 12. Sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de il uminare sau semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, care impiedica citirea numarului de inmatriculare sau de inregistrare. 13. Sa lase liber in timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de com anda, sa opreasca motorul sau sa decupleze transmisia in timpul mersului. 14. Sa foloseasca in mod abuziv mijloacele de avertizare sonora. 15. Sa circule cu autovehiculul cu masa totala maxima autorizata mai mar e de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara a avea mo ntate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, in perioadel e si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construct iilor si turismului. 16. Sa circule avand montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisa. 17. Sa conduca un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al carui zgomot in mers sau stationare depaseste pragul fonic prevazut de l ege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologat e. 18. Sa circule cu autovehiculul avand placutele cu numerele de inmatricu lare, inregistrare, provizorii sau pentru probe deteriorate ori neconforme cu st andardul. 19. Sa savarseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa ad reseze expresii jignitoare sau vulgare celorlalti participanti la trafic 20. Sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la dat a producerii avariei. 21. Sa arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante. Art. 149 - (1) Conducatorul de autovehicul sau tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a ap lica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 1 00 mm, care are in centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 6 0 mm si diametrul punctului de 10 mm, dupa cum urmeaza: a) la motocicleta, in partea din spate langa numarul de inmatriculare; b) la autovehicul, pe parbriz in partea din dreapta jos si pe luneta, in partea stanga jos; c) la autovehiculul care nu este prevazut cu luneta, pe parbriz in parte a din dreapta jos si pe caroserie, in partea din spate stanga sus; d) la tramvai, pe parbriz in partea din dreapta jos si pe luneta ultimul ui vagon, in partea din spate stanga sus; e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculul ui in partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii, in partea din spate stang a sus. (2) Conducatorului de vehicul prevazut la alin.(1) ii este interzis: a) sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoa se; b) sa conduca vehicule destinate testarii sau cele pentru probe; c) sa conduca vehicule destinate transportului public de persoane, inclu siv in regim de taxi.

10. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane Art. 150 - (1) Incarcatura unui vehicul trebuie sa fie asezata si, la ne voie, fixata astfel incat: a) sa nu puna in pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii p ublice sau private; b) sa nu stanjeneasca vizibilitatea conducatorului si sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului; c) sa nu fie tarata, sa nu se scurga si sa nu cada pe drum; d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si placutel e cu numarul de inmatriculare sau inregistrare ori provizoriu, iar in cazul vehi culelor fara motor, semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora; e) sa nu provoace zgomot care sa jeneze conducatorul, participantii la t rafic ori sa sperie animalele si sa nu produca praf sau mirosuri pestilentiale. (2) Lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce servesc la asig urarea sau protectia incarcaturii trebuie sa o fixeze cat mai bine de vehicul si sa nu constituie, ele insele, un pericol pentru siguranta circulatiei. (3) Incarcatura care consta in materiale sau produse ce se pot imprastia in timpul mersului trebuie acoperita cu o prelata. Cand incarcatura consta in o biecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa, pe timpul transportului si a nu depasi gabaritul vehiculului. Art. 151 - Conducatorul autovehiculului si tramvaiului care efectueaza t ransport public de persoane este obligat: a) sa opreasca pentru urcarea sau coborarea pasagerilor numai in statiil e semnalizate ca atare, cu exceptia transportului public de persoane in regim de taxi. Daca statia este prevazuta cu alveola, oprirea se va face numai in interi orul acesteia; b) sa deschida usile numai dupa ce vehiculul a fost oprit in statie; c) sa inchida usile numai dupa ce pasagerii au coborat ori au urcat; d) sa repuna in miscare autovehiculul sau tramvaiul din statie dupa ce a semnalizat intentia si s-a asigurat ca poate efectua, in siguranta, aceasta man evra. Art. 152 - Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de p ersoane: a) sa urce, sa coboare, sa tina deschise usile ori sa le deschida in tim pul mersului vehiculului; b) sa calatoreasca pe scari sau pe partile exterioare ale caroseriei veh iculului; c) sa arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substante. 11. Remorcarea Art. 153 - (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura re morca. Se excepteaza tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane in localitatile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m si sa n u circule cu viteza mai mare de 25 km/h. (2) Motocicleta fara atas, precum si bicicleta pot tracta o remorca usoa ra avand o singura axa. Art. 154 - Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formare a unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai daca: a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si comp atibile; b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehic ulului tragator; c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depasesc limitele prevazute d e lege; d) elementele de cuplare ale echipamentelor de franare, de iluminare si

semnalizare luminoasa sunt compatibile; e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denive lari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers. Art. 155 - (1) In cazul ramanerii in pana a unui autovehicul ori a remor cii acestuia, conducatorul ansamblului este obligat sa il scoata imediat in afar a partii carosabile sau, daca nu este posibil, sa il deplaseze langa bordura ori acostament, asezandu-l paralel cu axa drumului si luand masuri pentru remediere a defectiunilor sau, dupa caz, de remorcare. (2) Pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa, autovehicul sau remorca acestuia care au defectiuni la sistemul de iluminarea sau semnaliza re luminoasa nu pot fi tractate pe drumurile publice fara a avea in functiune, i n partea stanga, in fata, o lumina de intalnire si in spate, una de pozitie. Art. 156 - (1) Daca un autovehicul sau o remorca a ramas in pana pe part ea carosabila a drumului si nu pot fi deplasate in afara acesteia, conducatorul autovehiculului este obligat sa puna in functiune luminile de avarie si sa insta leze triunghiurile reflectorizante. (2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaza in fata si in spatele ve hiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel putin 30 m de ac esta, astfel incat sa poata fi observate din timp de catre participantii la traf ic care se apropie. In localitati, atunci cand circulatia este intensa, triunghi urile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul , astfel incat sa poata fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicul e. (3) Daca vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt de fecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori in conditii de vizibilita te redusa, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului. (4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante sau a luminilo r de avarie in mod nejustificat sau pentru a simula o ramanere in pana in locuri le unde oprirea ori stationarea sunt interzise. (5) In cazul caderii din vehicule, pe partea carosabila, a incarcaturii sau a unei parti din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi inlatur at imediat, conducatorul este obligat sa-l semnalizeze cu unul din mijloacele pr evazute la alin. (1) - (3). Art. 157 - (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmato arelor reguli: a) conducatorii autovehiculelor tragator si, respectiv, remorcat, trebui e sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule; b) autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decat masa lui proprie, cu exceptia cazului cand remorcarea se efectueaza de catre un autovehicul destinat special depanarii; c) remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalic e in lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al carui mecanism de directie si sist em de franare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legatura flexibila omologat a, in lungime de 3 - 5 m. Bara sau legatura flexibila trebuie fixata la elemente le de remorcare cu care sunt prevazute autovehiculele; d) conducatorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze cor espunzator semnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator. Atunci cand sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneaza, este interzisa remor carea acestuia pe timpul noptii si in conditii de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicata inscriptia "Fara semnali zare", precum si indicatorul "Alte pericole". (2) Daca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau sprij inirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a autovehiculului remorcat, atunci in acesta nu trebuie sa se afle nici o persoana. (3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti cu sau fara at as, a autovehiculului al carui sistem de directie nu functioneaza sau care nu es te inmatriculat ori inregistrat sau cand drumul este acoperit cu polei, gheata s au zapada. Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carut

elor, a vehiculelor care in mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a util ajelor agricole. (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) se permite remorcarea unui autovehicul al carui sistem de directie nu functioneaza numai in cazul cand rem orcarea se realizeaza prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului re morcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorc at pe o platforma de remorcare. (5) Conducatorul poate impinge sau tracta, cu propriul autovehicul, in s ituatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul in functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fara a pune in pericol siguran ta deplasarii celorlalti participanti la trafic. 12. Zona rezidentiala si pietonala Art. 158 - (1) In zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis. (2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul in afara spatiilor anu me destinate si semnalizate ca atare, sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circul atia pietonilor chiar daca, in acest scop, trebuie sa opreasca. Art. 159 - In zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de vehi cul poate intra numai daca locuieste in zona sau presteaza servicii publice "din poarta in poarta" si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulat ia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia ace stora. SECTIUNEA a 4-a Reguli pentru alti participanti la trafic 1. Circulatia bicicletelor si a mopedelor Art. 160 - (1) Bicicletele si mopedele, atunci cand circula pe drumul pu blic, trebuie conduse numai pe un singur rand. (2) Persoanele care nu poseda permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai daca fac dovada ca au absolvit un curs de legislatie rut iera in cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor de autovehi cule. (3) Daca pe directia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semna lizata ca atare, conducatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. Se interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista pentru biciclete. (4) Se recomanda ca, in circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protectie omologata. Art. 161 - (1) Se interzice conducatorilor de biciclete sau mopede: a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avand sem nificatia "Accesul interzis bicicletelor"; b) sa invete sa conduca biciclete sau mopede pe drumurile intens circula te; c) sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului cand pe acestea sunt amen ajate piste speciale destinate lor; d) sa circule fara a tine cel putin o mana pe ghidon si ambele picioare pe pedale; e) sa circule in paralel, cu exceptia situatiilor cand participa la comp etitii sportive organizate; f) sa circule in timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora; g) sa se tina de un vehicul aflat in mers ori sa fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoana aflata intr-un vehicul; h) sa transporte o alta persoana, cu exceptia copilului pana la 7 ani, n umai daca vehiculul are montat in fata un suport special, precum si a situatiei

cand vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor pe rsoane; i) sa circule pe partea carosabila in aceeasi directie de mers, daca exi sta o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce pot fi folosite; j) sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul or i greutatea lor, stanjenesc sau pericliteaza conducerea vehiculului ori circulat ia celorlalti participanti la trafic; k) sa circule pe aleile din parcuri sau gradini publice, cu exceptia caz urilor cand nu stanjenesc circulatia pietonilor; l) sa circule pe timp de noapte sau cand vizibilitatea este redusa, fara sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 14 si 16; m) sa circule atunci cand partea carosabila este acoperita cu polei, ghe ata sau zapada. n) sa circule cu defectiuni tehnice la sistemele de franare sau cu un ve hicul care nu este prevazut cu avertizor sonor; o) sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, i n timp ce se deplaseaza pe bicicleta sau moped; p) sa circule pe alte benzi decat cea de langa bordura sau acostament, c u exceptia cazurilor in care, inainte de intersectie, trebuie sa se incadreze re gulamentar pentru efectuarea virajului la stanga; r) sa circule fara a purta imbracaminte cu elemente fluorescent - reflec torizante, de la lasarea serii pana in zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusa; s) sa conduca vehiculul fara a mentine contactul rotilor cu solul. (2) Pe timpul circulatiei pe drumurile publice, conducatorii de biciclet e sunt obligati sa aiba asupra lor actul de identitate. iar, conducatorii de mop ede sunt obligati sa aiba, in plus, certificatul de absolvire a cursurilor de le gislatie rutiera si certificatul de inregistrare a vehiculului. 2. Insotirea animalelor Art. 162 - (1) Animalele de povara, de tractiune ori de calarie, precum si animalele in turma nu pot fi conduse pe autostrazi, pe drumurile nationale, i n municipii si orase, precum si pe drumurile la inceputul carora exista indicato are care le interzic accesul. Animalele de calarie apartinand politiei, jandarme riei ori Ministerului Apararii pot fi conduse pe drumurile publice din localitat i, atunci cand participa la executarea unor misiuni. (2) Atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis acce sul, turmele trebuie impartite in grupuri, bine separate intre ele pentru a nu i ngreuna circulatia celorlalti participanti la trafic, fiecare grup avand cel put in un conducator. (3) Atunci cand sunt conduse pe drumul public, animalele si insotitorii acestora trebuie sa circule pe acostamentul din partea stanga a drumului, in sen sul de mers, iar cand acesta nu exista, cat mai aproape de marginea din stanga a partii carosabile. Art. 163 - (1) Conducatorul de animale de calarie este obligat: a) sa conduca animalele astfel incat acestea sa se deplaseze pe acostame nt, iar in lipsa acestuia cat mai aproape de marginea din partea dreapta a drumu lui; b) sa nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabila sau in imed iata apropiere a acesteia; c) de la lasarea serii pana in zorii zilei, sa poarte imbracaminte cu el emente fluorescent-reflectorizante; d) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai du pa ce s-a asigurat ca o poate face fara pericol. e) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers spre stanga prin ridicare a in plan orizontal a bratului stang, iar oprirea prin balansarea bratului drept ; (2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povara sunt obligate:

a) sa se deplaseze pe acostament, iar in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreapta a carosabilului; b) sa conduca animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul une i legaturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri; c) sa asigure deplasarea animalelor insiruite si legate unul in spatele altuia; d) de la lasarea serii pana in zorii zilei, sa poarte imbracaminte cu el emente fluorescent-reflectorizante; e) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai d upa ce s-a asigurat ca o pot face fara pericol. (3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmatoarelor reguli: a) turma trebuie sa aiba in fata si in spate cate un conducator; b) pe timpul noptii sau in orice alte situatii cand vizibilitatea este r edusa, conducatorul care se afla in fata turmei trebuie sa aiba un dispozitiv cu lumina de culoare alba, iar cel din spate un dispozitiv cu lumina de culoare ro sie; c) conducatorii turmei trebuie sa ia masurile necesare ca, pe timpul dep lasarii pe drum, animalele sa nu impiedice circulatia celorlalti participanti la trafic; d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, in lipsa acestui a, cat mai aproape de marginea partii carosabile, astfel incat sa nu ocupe mai m ult de jumatate din latimea sensului de mers; e) la intersectii, precum si atunci cand traverseaza drumul, conducatori i turmei trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersec teaza; f) in deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducator ii turmei sunt obligati sa nu lase animalele nesupravegheate. 3. Circulatia vehiculelor cu tractiune animala Art. 164 - Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tr actiune animala trebuie sa fie conduse pe acostament sau, in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile. Art. 165 - (1) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala este obliga t: a) sa aiba asupra lui actul de identitate, certificatul de inregistrare, iar pe vehicul montate placutele cu numarul de inregistrare; b) sa conduca animalele astfel incat acestea sa nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic; c) sa nu opreasca sau sa stationeze pe partea carosabila a drumului publ ic; d) pe timpul opririi sau stationarii pe acostament sau in afara partii c arosabile, animalele trebuie sa fie legate astfel incat acestea sa nu poata intr a pe partea carosabila; e) sa nu conduca vehiculul cand se afla sub influenta alcoolului, a prod uselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare aces tora; f) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers cu bratul si sa se asigur a ca din fata sau din spate nu circula vehicule carora le poate pune in pericol siguranta deplasarii; g) de la lasarea serii pana in zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusa, sa nu circule pe drumurile publice fara a purta imbracaminte cu el emente fluorescent-reflectorizante si fara ca vehiculul sa aiba la partea din fa ta un dispozitiv cu lumina alba sau galbena, iar in partea din spate un dispozit iv cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala stanga; h) sa nu paraseasca vehiculul sau animalele ori sa doarma in timpul mers ului; i) sa nu transporte obiecte care depasesc in lungime sau in latime vehic ulul, daca incarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie

, iar noaptea sau in conditii de vizibilitate redusa cu un dispozitiv fluorescen t-reflectorizant, montat in partea din spate a incarcaturii; j) sa nu circule cu animale care insotesc vehiculul, daca acestea nu sun t legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cat mai aproape de partea dreapta. Legatura nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m etri; k) sa nu patrunda pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehic ulului murdare de noroi; l) sa nu transporte in vehicule persoane care stau in picioare; m) sa nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice. (2) Conducatorul de trasura care efectueaza transport public de persoane este obligat sa circule in conditiile stabilite in licenta de autoritatea compe tenta. 4. Circulatia pietonilor Art. 166 - Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilata acestuia, care circula pe partea carosabila a drumului, care nu este prevazut cu trotuar s au acostamente, trebuie sa aiba aplicate pe imbracaminte accesorii fluorescent-r eflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina, vizibila din ambele sensuri. Art. 167 - (1) Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora : a) sa se angajeze in traversarea drumului public atunci cand se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are in functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore; b) sa traverseze partea carosabila prin fata sau prin spatele vehicululu i oprit in statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia ca zurilor in care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzator; c) sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa se opreas ca ori sa se intoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevazute cu sema foare; d) sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise; e) sa ocupe partea carosabila in scopul impiedicarii circulatiei; f) sa traverseze calea ferata atunci cand barierele sau semibarierele su nt coborate ori cand semnalul luminos sau acustic interzic trecerea; g) sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate core spunzator. (2) Se interzice oricarei persoane sa efectueze acte de comert pe partea carosabila, pe acostament, pe trotuar, in parcari ori in statiile mijloacelor d e transport public de persoane. Art. 168 - (1) Persoanele care se deplaseaza pe drumul public formand un grup organizat, o coloana militara sau un cortegiu trebuie sa circule in format ie de cel mult trei siruri, pe partea dreapta a carosabilului, in sensul lor de mers, ocupand cel mult o banda de circulatie. (2) De la lasarea serii si pana in zorii zilei, precum si ziua, in condi tii de vizibilitate redusa persoanele care se afla in fata si in spatele sirului dinspre axa drumului, trebuie sa aiba o sursa de lumina de culoare alba, respec tiv rosie, care sa fie vizibile pentru ceilalti participanti la trafic. Persoane le care formeaza sirul dinspre axa drumului trebuie sa aiba aplicate pe imbracam inte elemente fluorescent-reflectorizante. (3) Conducatorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de corte gii sunt obligati sa supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile pub lice, pentru a nu stanjeni circulatia vehiculelor. (4) Se interzice persoanelor care formeaza o coloana militara sa mearga in cadenta la trecerea peste poduri. SECTIUNEA a 5-a Circulatia pe autostrazi Art. 169 - (1) Conducatorii de autovehicule care intra pe autostrazi fol

osind banda de intrare (de accelerare) trebuie sa cedeze trecerea autovehiculelo r care circula pe prima banda a autostrazilor si sa nu stanjeneasca in nici un f el circulatia acestora. (2) Conducatorii care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe banda de iesire (de decelerare). Art. 170 - Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se desfasoara pe banda din partea dreapta a autostrazii, cu exceptia cazului in care se efectueaza depasirea sau semnalizarea rutiera ex istenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor. CAPITOLUL VI Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase 1. Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite Art. 171 - Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin constructi e sau datorita incarcaturii transportate, depaseste masa totala de 80 tone si/sa u lungimea de 40 m ori latimea de 5 m sau inaltimea de 5 m poate circula pe drum ul public numai in baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia si cu avizul politiei rutiere. Art. 172 - (1) In circulatia pe drumurile publice, autovehiculul sau ans amblul de vehicule care, cu sau fara incarcatura, are o latimea intre 3,2 m si 4 ,5 m inclusiv sau lungime mai mare de 25 m trebuie sa fie precedat de un autoveh icul de insotire, iar cel cu latimea mai mare de 4,5 m sau lungime mai mare de 3 0 m, trebuie sa fie insotit de doua autovehicule care sa circule unul in fata si celalalt in spate. (2) Pe autostrazi autovehiculul care, cu sau fara incarcatura, depaseste latimea de 3,2 m trebuie sa fie urmat de un autovehicul de insotire. (3) Autovehiculul de insotire trebuie sa fie echipat cu un dispozitiv sp ecial de avertizare cu lumina galbena si sa aiba montata, in functie de locul oc upat la insotire, la partea stanga din fata sau din spate, placuta de identifica re reflectorizanta, avand fondul alb si chenarul rosu. (4) Conducatorul autovehiculului cu masa si/sau dimensiuni de gabarit de pasite, precum si conducatorii autovehiculelor de insotire sunt obligati sa puna si sa mentina in functiune semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena p revazute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1 95/2002, republicata pe toata perioada deplasarii pe drumul public. Art. 173 - Este interzisa circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gaba rite depasite: a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, daca vehiculul sau ansamblul de v ehicule atinge ori depaseste latimea, inaltimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totala maxima admisa; b) cand vizibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita c u polei, gheata sau zapada. 2. Transportul marfurilor sau produselor periculoase Art. 174 - (1) Transportul marfurilor sau produselor periculoase se efec tueaza numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) vehiculul indeplineste conditiile tehnice si de agreere, prevazute in Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor pe riculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile ulterioare; b) vehiculul are dotarile si echipamentele necesare prevazute in regleme ntarile in vigoare; c) conducatorul vehiculului detine certificat ADR corespunzator.

(2) Administratorul drumului public stabileste, cu avizul politiei rutie re, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueaza transport de marfur i sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a semnalizarii corespunzatoare acestora. Art. 175 - (1) Conducatorul vehiculului care efectueaza transport de mar furi sau produse periculoase trebuie sa aiba asupra sa documentele de transport prevazute de lege, sa cunoasca normele referitoare la transportul si la manipula rea incarcaturii putand fi insotit de persoane care sa cunoasca bine caracterist icile acestora. (2) In cabina autovehiculului care transporta marfuri sau produse pericu loase se pot afla numai membrii echipajului. (3) Daca din cauza deteriorarii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se imprastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca imediat, sa ia masuri de avertizare a celorlalti conducatori care circula pe dru mul public si a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe c are le are la indemana si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropia ta unitate de politie. Art. 176 - Se interzice conducatorului de autovehicul care transporta ma rfuri sau produse periculoase: a) sa provoace socuri autovehiculului in mers; b) sa fumeze in timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau station are, la o distanta mai mica de 50 m de autovehicul; c) sa lase autovehiculul si incarcatura fara supravegherea sa, a insotit orului ori a unei alte persoane calificate; d) sa remorcheze un vehicul ramas in pana; e) sa urmeze alte trasee sau sa stationeze in alte locuri decat cele sta bilite, precum si pe partea carosabila a drumului pe timp de noapte; f) sa transporte alte incarcaturi care, prin natura lor, ar putea determ ina o sporire a pericolului; g) sa permita prezenta in autovehicul a altor persoane, cu exceptia celu ilalt conducator, a insotitorilor sau a celor care incarca ori descarca marfuril e au produsele transportate; h) sa intre pe sectoarele de drum pe care ii este interzis accesul; i) sa pastreze in autovehicul rezerve de combustibil in ambalaje care nu sunt special confectionate in acest scop. CAPITOLUL VII Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative SECTIUNEA 1 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale Art. 177 - (1) Indrumarea, supravegherea, controlul respectarii normelor privind circulatia de drumurile publice si luarea masurilor legale in cazul in care constata incalcari ale acestora se realizeaza de catre politistii rutieri d in cadrul Politiei Romane. (2) Politistii rutieri sunt ofiterii si agentii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului Ge neral al Politiei Romane. Art. 178 - (1) In punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, p olitistii de frontiera au si atributia de a aplica sanctiuni in cazul in care co nstata contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice. (2) Procesul verbal de constatare a contraventiei se trimite, in cel mul t o zi lucratoare de la data intocmirii, serviciului politiei rutiere pe raza ca reia a fost savarsita fapta. Art. 179 - (1) Politia rutiera sau politia de frontiera in punctele de t recere a frontierei de stat pot actiona, impreuna cu reprezentanti ai altor auto ritati cu atributii in domeniu, pentru prevenirea si constatarea unor incalcari ale normelor privind deplasarea in siguranta, pe drumurile publice, a tuturor pa rticipantilor la trafic. (2) Politistul rutier sau politistul de frontiera aflat in punctul de tr

ecere a frontierei de stat care actioneaza in cadrul echipajului mixt are, ca pr incipale atributii: a) sa opreasca vehiculele pentru control si sa verifice documentele pe c are conducatorii acestora trebuie sa le aiba asupra lor; b) sa constate si sa aplice sanctiuni in cazul contraventiilor aflate in competenta sa; (3) Reprezentantii autoritatilor prevazute la alin.(1) din cadrul echipa jului mixt au ca principale atributii: a) sa actioneze, impreuna cu politistii rutieri sau cu politistii de fro ntiera pentru respectarea de catre conducatorii de vehicule sau de catre operato ri a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din Romania; b) sa execute activitati de control privind conditiile de efectuare a tr ansporturilor rutiere, precum si de verificare a starii tehnice a vehiculelor, c onform competentelor; c) sa constate si sa aplice sanctiuni in cazul contraventiilor aflate in competenta lor. (4) In cazul depistarii in trafic a unui vehicul care prezinta defectiun i tehnice la mecanismul de directie, la sistemul de franare, care emite noxe pol uante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circula avand lumina faru rilor nereglata corespunzator, reprezentantii autoritatilor abilitate mentioneaz a despre acestea intr-o nota tehnica de constatare ce se anexeaza procesului-ver bal de constatare a contraventiei incheiat de catre politistul rutier. Art. 180 - (1) In cazul in care constata incalcari ale normelor rutiere, agentul constatator incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, pot rivit modelului prevazut in anexa nr.1A, care va cuprinde in mod obligatoriu: da ta, ora si locul unde este incheiat; gradul profesional, numele si prenumele age ntului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codu l numeric personal, domiciliul sau resedinta contravenientului, numarul si seria actului de identitate sau, in cazul cetatenilor straini, al persoanelor fara ce tatenie sau al cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data elibe rarii acestuia si statul emitent; descrierea faptei contraventionale cu indicare a datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor im prejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventu alelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; numarul punctelor-amenda aplicate si valoarea aces tora, posibilitatea achitarii, de catre persoana fizica, in termen de cel mult 2 zile lucratoare a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, san ctiunea contraventionala complementara aplicata si/sau masura tehnico-administra tiva dispusa; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avu t ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pa gube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului const atator si unitatea de politie la care se depune plangerea. (2) In cazul in care contravenientul refuza sau nu poate sa semneze proc esul-verbal, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, car e trebuie sa fie confirmate de un martor asistent. In acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal si semnatura martorului. (3) Atunci cand contravenientul a fost sanctionat cu amenda, odata cu co pia procesului-verbal (exemplarul nr.2), acestuia i se va comunica si instiintar ea de plata, in care se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitari i amenzii la institutiile abilitate sa o incaseze, potrivit legislatiei in vigoa re, in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea silita. (4) In situatia in care contravenientul este persoana juridica, in proce sul-verbal se fac mentiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de inregi strare ale acesteia, precum si numele, prenumele, numarul si seria actului de id entitate, codul numeric personal si domiciliul ori resedinta persoanei care o re prezinta. (5) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este ob ligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu p

rivire la continutul actului de constatare. Obiectiunile trebuie consemnate dist inct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii pro cesului-verbal. (6) In cazul in care pentru fapta savarsita se dispune ca masura tehnico -administrativa retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de inm atriculare ori de inregistrare sau a placutelor cu numarul de inmatriculare ori de inregistrare, odata cu incheierea procesului-verbal de constatare a contraven tiei agentul constatator elibereaza si o dovada inlocuitoare cu sau fara drept d e circulatie, dupa caz, al carei model este prevazut in anexa 1B. (7) Atunci cand permisul de conducere se retrage pentru ca titularul ace stuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibe reaza dovada inlocuitoare fara drept de circulatie. (8) In situatia in care, prin acelasi proces-verbal de constatare a cont raventiei, se dispun mai multe masuri tehnico-administrative, agentul constatato r elibereaza pentru fiecare document sau set de placute, cate o dovada inlocuito are. (9) Pentru vehiculele implicate in accidente de circulatie din care au r ezultat pagube materiale, politia rutiera elibereaza proprietarilor sau detinato rilor acestora autorizatie de reparatii, al carei model este prevazut in anexa n r.1C. Art. 181 - (1) In situatia in care fapta a fost constatata cu ajutorul u nui mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier incheie un proces verbal de constatare a contraventiei potriv it modelului prevazut in anexa nr.1D, dupa prelucrarea inregistrarilor si stabil irea identitatii conducatorului de vehicul. (2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaza in pr ocesul-verbal de constatare a contraventiei sunt cele comunicate, in scris, sub semnatura proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului. Art. 182 - (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaza pr in executarea semnalelor regulamentare de catre politistul rutier sau, dupa caz, de catre politistul de frontiera, atunci cand constata incalcari ale normelor r utiere ori in situatia in care exista indicii temeinice despre savarsirea unei c ontraventii ori a unei fapte de natura penala, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte si a bunurilor care fac obiectul urmaririi, precum si pentru verificarea detinerii de catre conducatorii vehiculelor a documentelo r prevazute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaza si i n conditiile producerii unor calamitati naturale, dezastre sau a altor situatii care pun in pericol siguranta circulatiei. (2) Oprirea vehiculelor se face, de regula, in afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cat mai aproape de marginea din drea pta a drumului, pe acostament sau langa bordura ori in spatiile de parcare iar n oaptea, cu precadere, in locuri iluminate. (3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabila ca urmare a semnalului de oprire efectuat de catre politist in locurile in care vizibilit atea este redusa sub 50 m. Art. 183 - Conducatorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al po litistului rutier sau, dupa caz, al politistului de frontiera, este obligat sa r amana in vehicul, cu mainile pe volan, iar ceilalti pasageri sa nu deschida port ierele, respectand indicatiile politistului. Art. 184 - (1) In situatia in care conducatorul de autovehicul sau tramv ai, oprit in trafic pentru incalcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa nici un act de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier trebuie sa il conduca la cea mai apropiata unitate de politie pentru stabilirea identitati i acestuia si pentru verificarea in evidenta a situatiei permisului de conducere , atunci cand nu exista posibilitatea realizarii acestor verificari pe loc. (2) In cazul in care conducatorul auto are asupra sa numai permisul de c onducere, agentul constatator trebuie sa verifice in evidenta daca domiciliul sa u, dupa caz resedinta, inscris in document corespunde cu cel din Registrul natio nal de evidenta a persoanelor (3) Agentul constatator este obligat sa inscrie, in procesul-verbal de c

onstatare a contraventiei, domiciliul sau, dupa caz, resedinta contravenientului din actul de identitate, iar in situatia in care acesta nu are documentul asupr a sa, domiciliul sau resedinta va fi consemnata numai dupa verificarea efectuata in Registrul national de evidenta a persoanelor. (4) Procedura prevazuta la alin. (2) - (3) se aplica si atunci cand domi ciliul sau, dupa caz, resedinta ori sediul proprietarului mentionat in certifica tul de inmatriculare sau de inregistrare nu corespunde cu datele existente in ev identa vehiculelor. Art. 185 - (1) Constatarea contraventiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care se afla sub influenta alcoolului se face prin testarea aerului expirat de acesta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic. (2) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaza obligat oriu probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei atunci cand: a) rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat; b) in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri sau pro duse periculoase. (3) Conducatorilor de vehicule li se recolteaza obligatoriu probe biolog ice atunci cand rezultatul testarii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnic e certificate indica prezenta in organism a substantelor ori produselor stupefia nte sau a medicamentelor cu efecte similare. Art. 186 - In cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numa i pagube materiale, conducatorii vehiculelor sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse s au substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Daca rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur in aer ul expirat sau indica prezenta in organism a substantelor ori produselor stupefi ante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducatorii de vehicule sunt obli gati sa se supuna recoltarii probelor biologice. Art. 187 - Conducatorii de vehicule sau de animale implicati in accident e de circulatie din care a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane sunt obligati sa se supuna recolt arii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau, dupa caz, a consu mului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare ac estora. Art. 188 - In toate cazurile in care se recolteaza probe biologice in ve derea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor ori prod uselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie si e xaminarea clinica. SECTIUNEA a 2-a Masuri tehnico-administrative 1. Retinerea sau retragerea permisul de conducere Art. 189 - (1) Politistul rutier este obligat, ca atunci cand verifica d ocumentele unui conducator de autovehicul sau tramvai, sa urmareasca daca exista concordanta intre datele inscrise in actul de identitate si cele din permisul d e conducere. In cazul in care constata neconcordante referitoare la nume, prenum e, domiciliu sau resedinta, precum si in cazul in care termenul de valabilitate a expirat, politistul rutier este obligat sa retina permisul de conducere si sa elibereze dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie de 15 zile. (2) In cazul in care conducatorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, politistul rutier efectueaza verificarile prevaz ute la art. 184 alin. (2). In cazul in care datele nu corespund, politistul ruti er procedeaza conform alin. (1). (3) Permisul de conducere retinut in conditiile alin. (1) sau (2) se tri mite, impreuna cu raportul de retinere, autoritatii competente care l-a eliberat .

Art. 190 - (1) In cazurile prevazute de lege, o data cu constatarea fapt ei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera, retine permisul de conducere, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz. (2) Permisul de conducere retinut in conditiile alin. (1), impreuna cu u n raport de retinere al carui model este prevazut in anexa nr.1E se trimit cel m ai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a fost eliberata dov ada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare in evidenta conducatorilor de autovehicule si tramvaie. (3) Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare retinute unui conducator de autovehicul care poseda permis de conducere sau certificat de inmatriculare eliberate de o autoritate straina, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane pe ntru a fi trimise autoritatilor emitente. Art. 191 - (1) In situatia in care contravenientul a savarsit fapta pe r aza de competenta a altui judet decat cel care il are in evidenta, permisul de c onducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere pe teritoriul careia a fost constatata contraventia, pana cand seful serviciului hotaraste asupra sanctiunii contraventionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii , dupa care il trimite serviciului politiei rutiere al judetului care il are in evidenta. (2) Permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere din judetul care are in evidenta titularul, pana la restituire sau, dupa caz, pana la anularea documentului. Art. 192 - (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un m ijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic , i se retine permisul de conducere daca valoarea concentratiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, eliberandu-se dovada inlocuitoare fara d rept de circulatie, daca nu doreste recoltarea probelor biologice in vederea sta bilirii alcoolemiei, in conditiile stabilite la art. 194 alin. (1). (2) Cand conducatorul vehiculului solicita recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi insotit de politistul rutier, l a cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-legala, iar dupa recoltare i se va elibera o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra in vigoare la 24 de ore de la cea de a doua recoltare de probe biologice. Art. 193 - (1) Conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie insotit d e politistul rutier sau, dupa caz, de politistul de frontiera, imediat la cea ma i apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-legala pentru a i se recolta probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, daca prin testa rea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic s-a constatat ca valoarea concentratiei de alcool este mai mare de 0 ,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. (2) Dupa recoltarea probelor biologice politistul rutier retine permisul de conducere si elibereaza dovada inlocuitoare fara drept de circulatie. (3) Atunci cand conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier este oblig at, inainte de a-l conduce la institutia medicala autorizata sau institutia medi co-legala sa faca verificari in evidente pentru stabilirea identitatii acestuia si a situatiei permisului de conducere. (4) In situatia in care conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are a supra sa permisul de conducere, politistul rutier ii aduce acestuia la cunostint a, prin instiintare scrisa pe care i-o inmaneaza imediat, ca nu mai are dreptul sa conduca autovehicule sau tramvaie, pana la finalizarea dosarului penal, precu m si obligatia de a preda permisul de conducere serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta. Art. 194 - (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora intre prelevari. In cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroactiv al alcool

emiei. (2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba bi ologica se consemneaza in procesul-verbal de prelevare. Art. 195 - Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenta in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplica procedura prevazuta la art. 192. Art. 196 - (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai depistat in tra fic incalcand o norma rutiera pentru care se dispune sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control dovada inlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o fapta savarsita anterior, aflata in termenul de valabilitate, i se retine dovada prez entata si i se elibereaza o noua dovada, a carei valabilitate nu poate depasi te rmenul de valabilitate al primei dovezi. (2) Daca cea de-a doua fapta este una dintre cele prevazute la art. 102 din ordonanta de urgenta, politistul rutier elibereaza titularului permisului o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie. (3) Dovada inlocuitoare a permisului de conducere, retinuta in conditiil e prevazute la alin.(1), se trimite la serviciul politiei rutiere al judetului c are il are in evidenta pe contravenient, impreuna cu raportul de retinere. Art. 197 - (1) Permisul de conducere al unei persoane declarata inapta d in punct de vedere medical de catre o institutie medicala autorizata, se retrage de catre serviciul politiei rutiere pe raza caruia isi desfasoara activitatea m edicul de familie care in evidenta persoana respectiva. (2) Seful serviciului politiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere si il pastreaza la sediul unitatii, pana la incetarea cauzelor pentru care a fost retras. In situatia in care conducatorul de autovehicul sau tramvai are domiciliu sau resedinta pe raza altui judet, seful serviciului politiei ruti ere care a dispus masura tehnico-administrativa trimite permisul de conducere la serviciul politiei rutiere din judetul care il are in evidenta, impreuna cu un raport de retragere. 2. Retinerea sau retragerea certificatului de inmatriculare ori de inregistrare si a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare Art. 198 - (1) In cazurile prevazute de lege, odata cu constatarea fapte i, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera, retine certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulat ie, dupa caz. (2) Documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregis trare retinute in conditiile alin.(1), impreuna cu raportul de retinere se trimi t cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a fost eliber ata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost sav arsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare in e videnta vehiculelor. (3) Certificatul de inregistrare sau placutele cu numarul de inregistrar e, eliberate de o autoritate a administratiei publice locale, retinute in condit iile legii, se trimit impreuna cu raportul de retinere, autoritatii care le-a el iberat. (4) Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare, eliberate de o autoritate straina retinute in conditiile legi i, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Rom ane pentru a fi remise autoritatilor emitente. Art. 199 - (1) Atunci cand politistul rutier sau politistul de frontiera constata ca autovehiculul este condus de proprietar sau de detinatorul mandatat si datele privind numele, prenumele, domiciliul sau resedinta inscrise in certi ficatul de inmatriculare ori de inregistrare nu coincid cu cele din documentul d e identitate, agentul constatator retine certificatul de inmatriculare sau de in registrare eliberand titularului dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pent

ru 15 zile. (2) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se trimite autorit atii competente care l-a eliberat, impreuna cu raportul de retinere. Art. 200 - (1) In cazurile in care legea prevede aplicarea masurii tehni co-administrative a retragerii placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inr egistrare, conducatorul vehiculului este obligat sa demonteze si sa predea placu tele agentului constatator care a dispus masura. (2) Cand conducatorul vehiculului refuza sa predea placutele, agentul co nstatator demonteaza el insusi placutele cu numarul de inmatriculare sau de inre gistrare, in prezenta unui martor asistent, consemnand despre aceasta in procesu l-verbal de constatare a contraventiei. Art. 201 - Atunci cand vehiculul este inmatriculat sau inregistrat intrun alt judet decat cel pe teritoriul caruia a fost constatata fapta, certificatu l de inmatriculare sau de inregistrare si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare se trimit, dupa expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventie i, serviciului politiei rutiere din judetul care are in evidenta vehiculul. Art. 202 - (1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, precum si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare se restituie de ca tre serviciul politiei rutiere care le are in pastrare, proprietarului sau utili zatorului vehiculului, la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii motive lor pentru care s-a dispus masura tehnico-administrativa. (2) In cazul introducerii plangerii impotriva procesului-verbal de const atare a contraventiei, in dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se inscrie mentiunea ca vehiculul are drept de circulatie pe ntru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, iar placu tele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare se restituie de catre polit ia rutiera in baza ordonantei presedintiale emise de instanta investita cu solut ionarea cauzei sau a hotararii judecatoresti ramase definitive. 3. Anularea permisului de conducere Art. 203 - (1) Anularea permisului de conducere, in cazurile prevazute l a art.114 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicat a se dispune: a) de seful serviciului politiei rutiere pe raza careia a fost constata fapta, in baza hotararii judecatoresti ramasa definitiva, dispusa de o instanta din Romania, b) de seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Polit iei Romane, in baza unei hotarari judecatoresti ramasa definitiva, pronuntata de catre o autoritate straina competenta, pentru o infractiune savarsita de titula r pe teritoriul statului respectiv, daca pentru fapta savarsita legislatia roman a prevede aceasta masura; (2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia titularul a domiciliat, in co nditiile existentei unei sesizari din partea unei autoritati competente sau a un ui certificat de deces. (3) Masura anularii permisului de conducere se comunica, in termen de ce l mult 5 zile lucratoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul ace stuia, pentru situatiile prevazute la alin.(1); (4) In termenul prevazut la alin.(3), permisul de conducere se transmite de serviciul politiei rutiere care a dispus anularea, la autoritatea competenta care l-a eliberat, in vederea efectuarii mentiunii in evidenta. SECTIUNEA a 3-a Sanctiuni contraventionale complementare 1. Aplicarea punctelor de penalizare Art. 204 - (1) Cand pentru fapta savarsita legea prevede si aplicarea pu

nctelor de penalizare, agentul constatator are obligatia sa le inscrie in proces ul-verbal de constatare a contraventiei. (2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, in cel mul t 2 zile lucratoare de la data intocmirii acestuia, la serviciul politiei rutier e pe raza careia a fost savarsita fapta. Art. 205 - Punctele de penalizare se inscriu in evidenta conducatorilor de autovehicule sau tramvaie de catre serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. Art. 206 - Cand instanta competenta, prin hotarare judecatoreasca ramasa irevocabila, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta radiaza din ev identa punctele de penalizare aplicate. Art. 207 - Cand un conducator de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate straina, savarseste o fapta pentru car e legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constat are a contraventiei se trimite politiei rutiere din cadrul Inspectoratului Gener al al Politiei Romane, pentru informarea autoritatii statului care a emis permis ul de conducere. Art. 208 - Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul sa obtina, personal, la sediul politiei rutiere din judetul care il are in evidenta , informatii cu privire numarul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate. 2. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie Art. 209 - (1) La cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din judetul care are in evidenta conducatorul de autovehicul c omunica acestuia, in scris, in termen de 10 zile de la data inregistrarii in evi denta a ultimelor puncte de penalizare, sanctiunea contraventionala complementar a a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, precum si obligatia de a se prezenta la sediul politiei rutiere, in termen de 5 zile de la primirea instiint arii scrise, pentru a preda permisul de conducere. (2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehic ule de la data cumularii celor 15 puncte de penalizare si pana la data expirarii termenului cand avea obligatia de a preda permisul de conducere sau, dupa caz, pana la data predarii permisului de conducere. (3) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule opereaza in ziua urmatoare celei in care a fost predat permisul de conducere sau, dupa c az, a expirat termenul de predare a acestuia. (4) In cazul in care titularul permisului de conducere nu se prezinta la politie, in termenul prevazut la alin.(1), perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaza, de drept, cu 30 de zile. (5) In situatia in care titularul permisului de conducere face dovada im posibilitatii prezentarii la politie in termenul de 5 zile de la primirea instii ntarii scrise, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autov ehicule dispusa potrivit alin.(4) se anuleaza. Art. 210 - (1) In situati in care conducatorul de autovehicul savarseste o fapta pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce eliberandu-se dovada inlocuitoar e cu drept de circulatie, sanctiunea contraventionala complementara opereaza inc epand cu ziua urmatoare celei in care a expirat valabilitatea dovezii. (2) Cand dovada inlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fa ra drept de circulatie, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce opereaza din momentul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare prin procesul-v erbal de constatare a contraventiei. Art. 211 - In cazul in care titularului permisului de conducere i s-a in terzis sa ocupe o functie sau profesie, care are legatura cu dreptul de a conduc e autovehicule sau tramvaie, potrivit art.112 lit.c) din Codul penal, republicat , cu modificarile si completarile ulterioare seful serviciului politiei rutiere care functioneaza pe teritoriul de competenta al autoritatii care a luat masura de siguranta, dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicul

e sau tramvaie pe durata cat opereaza masura de siguranta. Art. 212 - (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate straina, r etinut ca urmare a incalcarii, de catre titular, a unei norme rutiere pentru car e legea prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si pentru care sa eliberat dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, impreuna cu o copie a pro cesului-verbal de constatare a contraventiei, se trimit politiei rutiere din cad rul Inspectoratului General al Politiei Romane, in termen de 15 zile de la aplic area sanctiunii contraventionale complementare. (2) Cand dovada inlocuitoare este eliberata fara drept de circulatie, pe rmisul de conducere si copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit unitatii de politie prevazuta la alin.(1) in cel mult o zi lucratoare de la data constatarii faptei. (3) Pana la implinirea termenului prevazut la alin.(1) titularul permisu lui de conducere eliberat de o autoritate straina, poate solicita ca, pana la ex pirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, documentul sa fie pastrat la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fa pta pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odata cu comunicarea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce. Art. 213 - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si in cazul cand titularul permisului de conducere eliberat de catre autoritatea competenta din Romania a savarsit o fapta pe teritoriul altui stat, iar autorit atea statului respectiv a dispus, prin hotarare, o astfel de masura. (2) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aplica pe teritori ul Romaniei numai daca pentru fapta savarsita legislatia rutiera romaneasca prev ede o astfel de masura. (3) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce pe terit oriul Romaniei nu poate fi mai mare decat cea prevazuta de legislatia rutiera ro maneasca pentru o fapta asemanatoare. (4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se ia in considerare, obligatoriu, perioada cat titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie. Art. 214 - (1) In cazul savarsirii a doua sau mai multor contraventii ca re atrag si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acel asi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaza prin insumarea perioadel or prevazute pentru fiecare fapta, fara ca aceasta sa depaseasca 90 de zile. (2) Cand o persoana careia i-a fost retinut permisului de conducere pent ru o fapta prevazuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, savarses te in perioada in care are drept de circulatie o noua contraventie pentru care s e dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplica distinct per ioade de suspendare pentru fiecare contraventie. 3. Confiscarea bunurilor Art. 215 - (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore, pr ecum si dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveg here a traficului confiscate, in conditiile legii, se predau la serviciul politi ei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta. (2) Placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, confiscat e, in conditiile legii, se predau la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta pentru a fi trimise autoritatii competente care le-a eli berat. (3) Vehiculele cu tractiune animala, confiscate in conditiile legii, se predau autoritatilor administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal, in vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozitiilor Ordonan tei Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valori ficare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea priva ta a statului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999, repu

blicata. 4. Imobilizarea vehiculului Art. 216 - (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune si se efectueaza de catre politia rutiera, in cazurile si in conditiile prevazute de lege. (2) Imobilizarea se face, in prezenta unui martor asistent, prin folosir ea, in interiorul sau in exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaza in procesul-verbal de constatar e a faptei pentru care s-a dispus masura. (3) In lipsa unui martor asistent politistul rutier precizeaza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod. (4) Imobilizarea unui vehicul este interzisa in toate locurile unde opri rea sau stationarea sunt interzise. Art. 217 - (1) Atunci cand se impune imobilizarea, in conditiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, politistul rut ier este obligat sa anunte, de indata, unitatea de politie din care face parte p entru a se stabili, impreuna cu unitatile Inspectoratului General pentru Situati i de Urgenta, destinatia finala pentru parcarea autovehiculului. (2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaza transport de marfuri sau p roduse periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite se dispune de catre poli tia rutiera, in conditiile stabilite impreuna cu reprezentantii autoritatilor cu atributii in domeniu. Art. 218 - Revocarea imobilizarii se dispune: a) de catre politistul rutier care a dispus-o, daca este prezent, iar mo tivele pentru care a fost dispusa au incetat; b) de catre seful serviciului politiei rutiere din care face parte agent ul constatator, daca motivele pentru care a fost dispusa masura au incetat; c) de catre procuror sau de instanta de judecata, atunci cand vehiculul a facut obiectul unei infractiuni. SECTIUNEA a 4-a Restituirea permisului de conducere si reducerea perioadei de suspendare a exerc itarii dreptului de a conduce Art. 219 - (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de catre s eful serviciului politiei rutiere care il are in evidenta, la cererea titularulu i, in urmatoarele cazuri: a) la expirarea termenului de suspendare, cand sanctiunea a fost aplicat a pentru cumul de puncte; b) la expirarea termenului de suspendare, cand sanctiunea a fost aplicat a ca urmare a savarsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendare a dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupa caz a fost major ata cu 30 de zile, daca titularul a promovat testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie. c) in baza certificatului medico-legal prin care se confirma ca afectiun ile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapta medica l au incetat. (2) Restituirea permisului de conducere se dispune de catre seful servic iului politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta, la cererea titular ului, in baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau incet area urmaririi penale, in baza hotararii judecatoresti ramase definitive prin ca re s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat sau ca urmare a incetarii masurii de siguranta pr evazute la art.112 lit.c) din Codul penal, republicat, cu modificarile si comple tarile ulterioare; (3) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie de catre contravenie nt se efectueaza de catre serviciul politiei rutiere care il are in evidenta, in cazul in care sanctiunea a fost aplicata ca urmare a savarsirii unei contravent

ii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sa u 90 de zile sau, dupa caz a fost majorata cu 30 de zile. (4) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie consta in completare a unui test grila, ce contine 15 intrebari din legislatia rutiera. Este declarat "promovat" persoana care a formulat raspunsul corect la cel putin 13 intrebari. (5) Contravenientul este obligat sa sustina examenul de verificare a cun oasterii regulilor de circulatie, in perioada executarii sanctiunii contraventio nale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, in zilele s tabilite, saptamanal, la nivelul serviciului politiei rutiere. (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplica si in cazul titularului unui p ermis de conducere romanesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicata sanctiu nea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a cond uce de catre o autoritate competenta straina, ca urmare a savarsirii de catre ac esta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplica aceas ta sanctiune. Art. 220 - (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritat e straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, resti tuirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei. (2) In situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin.(1), s eful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane comu nica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul. Art. 221 - (1) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a condu ce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, daca sunt indeplinite, cumul ativ, urmatoarele conditii: a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie; b) a obtinut permis de conducere cu cel putin 1 an inainte de savarsirea faptei; c) in ultimii 3 ani de la data savarsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a ben eficiat de o astfel de masura; d) in ultimii 2 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplica sanctiunea contraventionala complementara nu a mai avut suspendata exerci tarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie. (2) Conducatorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca : a) perioada de suspendare a fost majorata, conform legii; b) a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a con duce; c) a fost implicat intr-un accident de circulatie din care au rezultat n umai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor b iologice au stabilit ca a condus vehiculul in timp ce se afla sub influenta alco olului; d) sanctiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neop ririi la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sono re sunt in functiune. CAPITOLUL VIII Dispozitii tranzitorii si finale Art. 222 - Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterio r datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile si noi le categorii se face dupa cum urmeaza: a) categoria G cu categoria A; b) categoria A cu categoria A; c) categoria B cu categoria B;

d) categoria C cu categoria C; e) categoria D cu categoria D; f) categoriile C, E si/sau C + E cu categoria CE; h) categoriile C, D, E si/sau C + E si D + E cu categoriile CE si DE; i) categoriile B, C, D, E si/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE , CE si DE; j) categoria F cu categoria Tr; k) categoria H cu categoria Tb; l) categoria I cu categoria Tv. Art. 223 - (1) Politia rutiera asigura insotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei. (2) Se insotesc cu echipaje ale politiei rutiere demnitari romani sau of icialitati straine cu functii similare acestora, dupa cum urmeaza: a) presedintele Romaniei; b) presedintele Senatului; c) presedintele Camerei Deputatilor; d) primul-ministru al Guvernului. (3) In situatii deosebite, care impun deplasarea in regim de urgenta, po t beneficia de insotirea cu echipaje ale politiei rutiere si ministrii din Guver nul Romaniei sau omologi din strainatate aflati in vizita oficiala in Romania, p recum si sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare. (4) Beneficiaza de insotire si candidatii la functia de Presedinte al Ro maniei, pe timpul campaniei electorale, dupa validarea candidaturii, numai pe ra za localitatilor unde au loc activitatile electorale. (5) Beneficiaza de insotire cu echipaje ale politiei rutiere fostii pres edinti ai Romaniei, in conditiile legii. (6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit le gii, care presupun restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si tr ansporturile agabaritice sau speciale vor fi insotite numai cu aprobarea Inspect oratului General al Politiei Romane, in functie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.