EVALUAREA Cuprins: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Docimologia – ştiinţa evaluării Funcţiile evaluării Formele de evaluare a rezultatelor şcolare Metode şi tehnici de evaluare Testul docimologic Notarea Erori în evaluare 1. Docimologia – ştiinţa evaluării Alături de predare şi învăţare, evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, care furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. Evaluarea, prin implicaţiile ei, depăşeşte cadrul strict al procesului didactic şi al şcolii. Atunci când evaluăm elevii, evaluăm de fapt şi profesorii şi calitatea procesului didactic, a instituţiei şcolare, a sistemului educativ în ansamblul său. Docimologia este ştiinţa care studiază procesul de elaborare şi de aplicare a probelor de evaluare, modul de desfăşurare a examenelor, sistemele de notare, comportamentele examinatorilor şi ale celor examinaţi. Punctul de pornire al acestei ştiinţe este lucrarea „Examene şi docimologie”(1963) elaborată de Henri Pieron (1881-1964), cunoscut psiholog şi pedagog francez. În ţara noastră, acest domeniu al ştiinţei a fost dezvoltat de către Vasile Pavelcu în lucrarea „Principii de docimologie”(1968). Evaluarea didactică reprezintă o componentă a procesului de învăţământ care se constituie ca o acţiune psihopedagogică complexă, bazată pe operaţii de măsurare şi apreciere a rezultatelor activităţii instructiv-educative (procese, comportamente, performanţe), prin raportarea acestora la criterii prestabilite şi adoptarea unor decizii de ameliorare a procesului. Evaluarea include deci următoarele operaţii: • Măsurarea – constă în atribuirea de simboluri (scor, cifre, litere, calificative etc.) unor rezultate ale învăţării. Aceste simboluri se atribuie prin realizarea unei corespondenţe între calitatea şi cantitatea rezultatelor şcolare, pe de o parte, şi o scală de evaluare (etalon, standard), pe de altă parte. Trebuie precizat că performanţele cognitive şi psihomotorii se pretează la estimări cantitative, spre deosebire de cele de ordin afectiv-motivaţional, care sunt mai dificil de măsurat. • Aprecierea – constă în emiterea unei judecăţi de valoare în legătură cu rezultatele constatate. Rezultatele primesc o valoare individuală, reprezintă progres, stagnare sau chiar regres pentru elevi, în funcţie de valoarea rezultatelor anterioare, în funcţie de efortul intelectual sau fizic depus pentru obţinerea lor, în funcţie de aşteptările elevilor înşişi sau de aşteptările celor din jur. Se fac aprecieri de genul „foarte bine, bine, insuficient”, se adresează laude, observaţii critice, încurajări, recomandări. • Decizia – prelungeşte actul aprecierii într-o notificare, caracterizare, hotărâre, recomandare, vizând adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii în etapele următoare.

1

3. se realizează sub formă de feed-back oral sau sub formă de raport scris. punctele tari şi slabe ale celor examinaţi. este o modalitate de recompensare sau de sancţionare a elevilor. Funcţia de selecţie . autoaprecierea. psihologice.  să orienteze elevii în alegerea celor mai bune căi de afirmare. se realizează prin: teste de aptitudini. 2. Funcţia prognostică . O evaluare eficientă trebuie să realizeze următoarele sarcini:  să arate profesorilor dacă au fost atinse obiectivele curriculare. ciclu de învăţământ) cu scopul de a identifica nivelul pregătirii elevilor. probe practice. pedagogul Ausubel făcea următoarea afirmaţie: „ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. teste de capacitate.stabileşte zonele performanţei viitoare a elevilor. permite identificarea strategiilor de ameliorare a rezultatelor şi a procesului didactic. 2 . 3. recuperativă dacă este cazul. Funcţia motivaţională . a condiţiilor care le-au favorizat. distingem trei forme ale evaluării:  Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei perioade de instruire (semestru.  să determine o autoevaluare corectă din partea elevilor. orale sau practice. permite explicarea obţinerii rezultatelor respective. iar pentru a fi eficientă trebuie să deţină: • obiective clar definite. Această formă de evaluare este integrată organic în structura demersului de predare-învăţare şi permite verificarea elevilor din toată materia.  să ajute profesorii să-şi evalueze propria activitate. la adoptarea unor modalităţi eficiente de acţiune corectivă.stimulează autocunoaşterea.  să ajute profesorii să adapteze sarcinile date elevilor la posibilităţile acestora. 2. la structura conţinutului. deoarece oferă indicii referitoare la obiectivele ce se pot stabili. Funcţiile evaluării 1. Se poate desfăşura prin probe orale. scrise. • metode şi tehnici eficiente şi moderne. Evaluarea nu poate fi separată de instruire şi de învăţare.  Evaluarea continuă (formativă) se desfăşoară sistematic. a cauzelor. teste de abilităţi.Evaluarea didactică este parte componentă a evaluării pedagogice. an.stabileşte nivelul atins.  să ajute profesorii să realizeze o diagnoză a progresului elevilor. iar rezultatele se raportează la obiectivele operaţionale ale fiecărei activităţi în parte. Referitor la importanţa evaluării iniţiale. se realizează prin teste diagnostice de cunoştinţe. Această evaluare este necesară în vederea proiectării activităţii ulterioare.realizează clasificarea. pe parcursul procesului de instruire. se realizează prin teste standardizate. 4. Formele de evaluare a rezultatelor şcolare După momentul în care se realizează pe parcursul unui demers didactic. de randament. Asiguraţi-vă de ceea ce ştiu elevii şi instruiţi-i în consecinţă”. • metode de investigare şi comunicare a rezultatelor şcolare pentru fiecare elev/student. care vizează eficienţa învăţământului analizată prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. Funcţia diagnostică .  să furnizeze feed-back-ul către părinţi. autoevaluarea în raport cu obiectivele propuse. prin probe scrise. iar rezultatele vor fi comparate cu obiectivele perioadei de instruire care a fost evaluată. ierarhizarea elevilor într-o situaţie de examen sau de concurs.

Se cultivă astfel capacitatea de autoevaluare la elevi. ciclu de învăţământ).asigură corectarea imediată a erorilor. dispoziţia de moment. au loc momente de reflecţie (asupra eficienţei practicilor de predare şi de învăţare). o clasificare şi selectare a elevilor. confirmarea prestaţiilor. Metode şi tehnici de evaluare • • Metodele de evaluare pot fi considerate: tradiţionale: probe scrise. ierarhizarea. se identifică sugestii pentru conceperea viitoarelor activităţi didactice. de obicei elevii au atitudini de nelinişte şi stări de stres. an. apar două forme ale evaluării:  Evaluare obiectivă – reprezintă situaţia ideală. examene de admitere) 4. teze. 3 . alternative şi complementare: observarea curentă a elevului în timpul activităţii. scurtând astfel intervalul între evaluarea rezultatelor şi perfecţionarea activităţii.  Evaluare globală – întreaga materie. probe practice. a gradului de îndeplinire a obiectivelor.  Evaluare normativă – presupune compararea. iar rezultatele se raportează la standarde minimale şi maximale. În funcţie de agenţii evaluării. Rezultatele se compară cu obiectivele generale ale disciplinei sau ale ciclului şcolar respectiv. testul. examene de capacitate. evaluarea realizată de cadrul didactic de la clasă)  Evaluare externă – atunci când în actul evaluativ sunt implicate alte persoane şi instituţii decât cele care au asigurat predarea (de exemplu concursuri. Numai utilizarea complementară a celor trei forme de evaluare este de natură să asigure un proces evaluativ eficient şi continuu. de bacalaureat şi permite realizarea unui bilanţ în legătură cu nivelul pregătirii elevilor şi în legătură cu calitatea procesului de instruire realizat. Datorită conţinutului vast care este supus evaluării. În funcţie de cantitatea de materie verificată. proiectul. a performanţei care reprezintă pragul de reuşită a unui elev într-o anumită situaţie educaţională (de exemplu la Bacalaureat) . În funcţie de rezultate. se produce o ierarhizare. probe orale. În funcţie de sistemul de referinţă privind emiterea judecăţilor de valoare asupra rezultatelor. referatul. impresiile despre elevi. Se realizează prin lucrări de control. eliminarea confuziilor. portofoliul. apar două forme:  Evaluare internă – atunci când cel care realizează evaluarea este implicat în activitatea de instruire (de exemplu. integrat activităţilor de predare şi învăţare.  Evaluare subiectivă – este generată de mai mulţi factori: intuiţia profesorului. în care se utilizează instrumente speciale de evaluare. lipsa criteriilor explicite.  Evaluarea finală (cumulativă. distingem:  Evaluarea criterială – bazată pe obiective. decât pentru seriile următoare de elevi. atmosfera din clasă. la examenele de admitere). precum şi datorită importanţei pe care o au rezultatele acestor evaluări finale. Acest tip de evaluare nu mai permite ameliorarea procesului didactic. aspectul prioritar îl constituie stabilirea standardului minim acceptat. putem distinge:  Evaluare parţială – secvenţe din materie. clasificarea elevilor dintr-o clasă (de exemplu. sumativă) are loc la finele unei etape de instruire (capitol. semestru. În funcţie de criteriul obiectivităţii în notare. Permite adoptarea din mers a unor măsuri de ameliorare a procesului didactic şi presupune cunoaşterea promptă de către elevi a rezultatelor.

diversitatea întrebărilor. la disciplinele unde se efectuează lucrări de laborator. portofoliul arată ca o colecţie de lucrări ale elevilor. conceperea planului lucrării. Portofoliul cuprinde totalitatea produselor pe care elevii le elaborează pe parcursul unor experienţe de învăţare (semestru. mai ales la elevii mai mari. sculptură. redactarea referatului. realizarea de conexiuni între informaţii. Elevii elaborează şi exprimă idei în scris. stilul de lucru. Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului. pentru că presupune existenţa unei maturizări intelectuale. evidenţiind: contribuţia elevilor pe parcursul activităţii. prezenţa unui comportament nonverbal de susţinere şi încurajare a elevilor. alte resurse). Observaţia curentă se referă la urmărirea sistematică a modului de participare a elevilor la desfăşurarea activităţilor didactice. a deprinderilor formate. mostre ale activităţii elevilor la clasă sau acasă. concluzii ale vizitelor sau excursiilor. prelucrarea personală a informaţiilor). argumentare.a. dar însoţeşte toate celelalte metode de evaluare şi are o importanţă majoră în acordarea notelor. Probele practice se desfăşoară la educaţie fizică. interesul/dezinteresul manifestat. la disciplinele tehnice în ateliere. Lucrările de control curente sunt de obicei neanunţate şi verifică gradul de însuşire a materiei din lecţia de zi. nivelul însuşirii limbajului de specialitate. prezentarea şi valorificarea referatului. de numărul de elevi. cu baremele de notare. Etapele elaborării unui referat sunt: delimitarea temei. modul de realizare a sarcinilor de învăţare. Elevii trebuie să fie informaţi în legătură cu tematica lucrărilor practice. Această metodă nu se finalizează de obicei cu notarea elevilor. capacitatea de sistematizare şi ordonare a conţinuturilor şi progresul înregistrat de aceştia în abordarea uneia sau mai multor discipline. tehnoredactarea. gradul de implicare. iar tezele sunt lucrări semestriale ce urmăresc evidenţierea capacităţii de sinteză a elevilor. notarea aspectelor relevante. modelaj. alcătuită cu scopul de a indica eforturile.a.a. fără intervenţia profesorului. erorile. Pentru uşurarea procesului de observare a elevilor se poate apela la fişe de observare. Prin elaborarea referatului elevii îşi însuşesc informaţii. la muzică. interpretare ş. dificultăţile. de la un an şcolar la altul. cât şi în cadrul evaluării finale. desen. a capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe teoretice pentru rezolvarea unor situaţii practice. teme pentru acasă. la practică pedagogică. formularea titlului. referate. sinteză. Verificarea scrisă reprezintă o modalitate mai economică de evaluare. interesul manifestat. răspunsuri la chestionare. concentrarea atenţiei. Examinarea prin probe practice se referă la verificarea priceperilor şi deprinderilor formate în contextul diferitelor discipline de studiu. urmărindu-i progresul de la un semestru la altul. fişe de autoevaluare. Referatul este un instrument care permite aprecierea activităţii de învăţare a elevilor . acordarea timpului necesar pentru elaborarea răspunsului. din punct de vedere al timpului necesar. documentarea (selectarea surselor. maniera de colaborare cu colegii. proiecte sau investigaţii individuale sau de grup. an şcolar) într-un domeniu. Eficienţa acestei metode depinde de: claritatea şi logica întrebărilor. parcurgerea materialelor. disciplina etc. creativitatea. cu condiţiile pe care le au pentru a realiza aceste probe (aparate. maşini. comentariile profesorului asupra rezolvării sarcinilor. Referatul poate fi utilizat atât în evaluarea continuă. capacitatea de selecţie şi de utilizare a conţinuturilor pentru a rezolva sarcini mai complexe. Opţiunea profesorului pentru chestionarea orală depinde de scopurile evaluării. poate lua forma unei sinteze tematice din mai multe lucrări sau a unei investigaţii ştiinţifice independente. adresarea de întrebări ajutătoare. 4 . de specificul disciplinei ş. prin care se urmăreşte cantitatea şi calitatea cunoştinţelor. Într-un portofoliu se pot include: mostre din probele de evaluare. care pot creşte obiectivitatea evaluării.). îşi formează şi exersează abilităţi intelectuale (analiză. calitatea muncii independente. Astfel.Chestionarea orală constă într-un dialog între profesor şi elevi. de timpul disponibil. materiale grafice ş.

ceea ce asigură condiţii pentru o evaluare obiectivă. de durată. prin definirea şi înţelegerea sarcinii. să exprime finalitatea actului de învăţare şi să exprime comportamente măsurabile. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. au norme ce permit raportarea performanţelor unui elev la un grup de referinţă (chiar la nivel naţional). Există două tipuri de teste docimologice: • Teste standardizate – elaborate de experţi. Este o activitate amplă. Un test de evaluare este însoţit de un barem. case video cu înregistrarea unor evenimente. De regulă se construieşte un tabel de corespondenţă între obiectivele operaţionale şi itemi pentru a se evita situaţia în care un obiectiv operaţional nu este prevăzut cu nici un item sau în care itemii prevăzuţi nu sunt suficienţi şi revelatori pentru verificarea comportamentelor urmărite de examinator prin obiectivele operaţionale stabilite. Examinatorul va urmări să includă principalele elemente de 5 . Obiectivele didactice ale testului trebuie să fie formulate clar şi concis. timp în care elevul se consultă permanent cu profesorul şi se încheie tot în clasă. confecţionarea unor obiecte ş. Pentru evaluarea proiectelor se pot lua în considerare: cercetarea de ansamblu. Paralel cu stabilirea obiectivelor are loc conceperea şi selecţionarea problemelor reprezentative pentru întreaga materie. colecţii de roci. măsoară realizarea obiectivelor generale ale unei discipline. alcătuirea unor mape cu material didactic.a. asupra cărora urmează să se facă verificarea. stimulând motivaţia elevilor de a continua munca. nu cuprind specificarea condiţiilor de aplicare a testului. construirea unor machete. organiza şi monitoriza activitatea elevilor. construirea de insectare. care permit determinarea gradului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi sau a nivelului de dezvoltare a unor capacităţi. modul de lucru. mulaje. stabilite de fiecare profesor. Proiectul poate fi realizat individual sau în grup şi se poate concretiza în: elaborarea de referate şi articole. dacă este cazul. eventual şi prin începerea rezolvării acesteia. calitatea produselor. 5. Testul de evaluare a cunoştinţelor (docimologic) Testul docimologic este o probă standardizată de examinare şi notare. Elaborarea unui test docimologic presupune parcurgerea mai multor etape: a) Precizarea obiectivelor didactice ale testului Această etapă este necesară deoarece. pe baza unor măsurători şi aprecieri riguroase. Sarcina profesorilor este de a planifica. Realizarea proiectului începe în clasă. care implică multă muncă şi efort intelectual. maniera de prezentare Testul de evaluare este o probă complexă. ierbare. se continuă acasă pe parcursul a mai multor zile sau săptămâni. permit realizarea de comparaţii între elevi numai la nivelul clasei. formată dintr-un ansamblu de sarcini de lucru (itemi).Proiectul presupune elaborarea unei lucrări cu caracter teoretic sau aplicativ pe baza unei teme date. de o grilă de corectare şi notare. formată dintr-un ansamblu de sarcini de lucru (itemi). • Teste elaborate de profesori – măsoară obiective particulare. se administrează în condiţii standard. a produsului realizat. pentru ca proba de verificare respectivă să producă efectele pozitive asupra învăţării ea trebuie să asigure o concordanţă deplină între conţinuturile învăţării şi obiectivele propuse. pe baza unor măsurători şi aprecieri riguroase. dificultăţile întâmpinate. identificând progresele realizate în abordarea temei. care permit determinarea gradului de asimilare a cunoştinţelor de către elevi sau a nivelului de dezvoltare a unor capacităţi.

într-o formă pozitivă (nu printr-o negaţie) şi trebuie să solicite la maxim gândirea elevului. la rândul lor.comedie .parte de propoziţie .subiect . b). da/nu. c) sublinierea predicatelor şi numerotarea lor (…). b). adevărat/fals) Exemple: „Subliniaţi varianta corectă în următoarele contexte: a). Stabiliţi corespondenţa prin săgeţi: . Itemul constă dintr-o întrebare (sau o problemă) formulată astfel încât să corespundă conţinuturilor de învăţământ examinate şi obiectivelor didactice stabilite. de rapiditate. b) Formularea itemilor Această etapă este cea mai anevoioasă şi de modul în care este îndeplinită depinde întreaga activitate de evaluare. d) stabilirea felului propoziţiilor (.figură de stil . de tip “închis”: • Itemi cu răspuns binar (de tipul corect/greşit . Metafora este o figură de stil..epitet . de discriminare.gen dramatic . b) delimitarea propoziţiilor (…).)” • • 6 .” • Itemi cu alegere multiplă Exemplu: „Mihai Eminescu s-a născut în: a) 1849 b) 1850 c) 1852 d) 1889” Itemi “pereche” Exemplu: „Fiecărui termen din partea stângă îi corespunde un termen din partea dreaptă. Unii miniştri \ miniştrii sunt preocupaţi şi de problemele protecţiei sociale.” „Puneţi semnul “+” în dreptul afirmaţiilor pe care le consideraţi corecte şi semnul “-“ în dreptul celor false: a). scriind în paranteză cifra corespunzătoare: a) încercuirea cuvintelor de legătură (elementelor subordonatoare) (…).conţinut care. Itemul se formulează clar şi concis. Se recomandă să fii \ să fi precaut în rezolvarea tuturor problemelor. Cele mai frecvente tipuri de itemi folosite în testele docimologice sunt:  Itemi obiectivi.meditaţie” Itemi de ordonare Exemplu: „Aranjaţi etapele de analiză sintactică a frazei în ordinea potrivită. vor fi distribuite pe unităţi de conţinut bine delimitate. de prelucrare originală a unor informaţii). Această distribuire este necesară pentru a doua etapă şi anume stabilirea numărului de itemi (întrebări) corespunzător fiecărei unităţi de conţinut. Itemii utilizaţi se vor stabili în funcţie de tipul de test pe care îl aplicăm elevilor (de învăţare.pronume .parte de vorbire . Elegia este o specie a genului epic.

Administrarea testului docimologic reclamă respectarea următoarelor cerinţe: familiarizarea elevilor..... a) Definiţi obiectivul operaţional.”  Itemi subiectivi. identificarea performanţei maxime specifice şi a performanţei minime admise. ……….. ” Substantiv …. ……….” „ Identificaţi cauzele scăderii randamentului şcolar al unui elev. acuzativ ……….. de tip „deschis": Itemi cu răspuns construit de elev Exemplu: „Enumeraţi părţile de vorbire neflexibile..... Număr Plural ……… ……….......• •  Itemi semiobiectivi: Itemi cu răspuns scurt Exemplu: „Defineşte educaţia.. care cuprinde: rezolvarea corectă a sarcinilor prevăzute de itemi. ……… feminin ……… • Itemi de tip „întrebări structurate” Exemplu: „Formularea obiectivelor operaţionale de către profesori reprezintă o etapă fundamentală în proiectarea unei lecţii...” Itemi de tip desene lacunare Exemplu: „Completaţi în schema de mai jos categoriile gramaticale ale substantivului: …….... stabilirea modului în care se va acorda punctajul pentru fiecare item........ - 7 ..... c) Formulaţi un obiectiv operaţional după procedura Mager...” „Formele educaţei sunt ... b) Prezentaţi trei cerinţe ce trebuie respectate în elaborarea obiectivelor operaţionale.” „Enumeră formele educaţiei..” Itemi de tip eseu Exemplu: „Metafora între teorie şi reprezentare la Lucian Blaga” • • - Alcătuirea scalei de evaluare a testului A treia etapă o constituie alcătuirea scalei de evaluare a testului......... studenţilor cu ideea de testare şi cu diferitele modalităţi de utilizare a testelor docimologice..” Itemi cu răspuns de completare (propoziţii lacunare) Exemplu: „Obiectul de studiu al pedagogiei este .

Există trei modele fundamentale de realizare a notării: prin raportare la grup (a ceilalţi membri ai clasei şi la nivelul de exigenţe stabilit pentru aceştia). Predicţiile • 8 . factorul personal). astfel încât aproximativ 80% din cei testaţi să poată rezolva integral testul. de notele de la alte discipline. Întrucât nota. prin calificative („Foarte bine”. • Efectul “Pygmalion” se mai numeşte şi “efectul de anticipare” întrucât aprecierea rezultatelor obţinute de unii elevi este puternic influenţată de părerea favorabilă sau nefavorabilă pe care profesorul şi-a format-o anticipat despre capacităţile acestora. forma de exprimare. „Nesatisfăcător”). „Satisfăcător”. prin sistemul binar (Admis sau Respins). cu bile colorate. a) 7. Notarea - Notarea reprezintă actul de decizie a profesorului faţă de rezultatele obţinute de elevi. la cerinţele programei. ). în cazul în care nu se folosesc teste deja standardizate. 6. Profesorul poate fi influenţat de fizicul elevului. ca apreciere sintetică a performanţelor şcolare. Astfel. cu aprecieri formulate în limba latină ( „Magna cum laudae”. cu diplomă de merit. la disciplinele exacte se utilizează notarea după bareme ( se bazează pe atribuirea unui punctaj fix pentru fiecare secvenţă îndeplinită). prin litere. se exprimă prin semne (simboluri) convenţionale.- - calcularea duratei de desfăşurare a unui test. în timp ce la disciplinele umaniste este mult mai eficientă notarea analitică ( în cadrul acesteia se stabilesc punctaje diferite pentru nivelul de cunoştinţe. Cel mai utilizat sistem de notare este notarea pe bază de note exprimată în cifre. b) prin raportarea la standarde unice (criteriile de apreciere vor fi raportate la obiectivele operaţionale ale lecţiei/activităţii respective. Cele mai cunoscute sisteme de notare sunt: prin cifre (de la 1-10). de impresiile altor profesori etc. ca efect al influenţei pe care impresia generală asupra elevului o poate avea asupra notei acordate. la standardele naţionale etc. „Cum laudae”). multiplicarea testului în condiţii de păstrare a secretului asupra itemilor. c) notarea individualizată (raportarea rezultatelor obţinute de elevi la rezultatele anterioare ale acestora ). Erori în evaluare 8 Efectul “halo” este fenomenul de subiectivitate în notare care se manifestă fie prin subaprecierea fie prin supraaprecierea rezultatelor şcolare ale elevilor. sistemele de notare utilizate în practica şcolară sunt deosebit de variate. asigurarea unor condiţii identice de aplicare a testului pentru toţi elevii (condiţii ergonomice minime). aprecierea se realizează prin extinderea unor calităţi secvenţiale la întreaga conduită a elevilor. „Bine”. Astfel. Notarea se realizează şi în raport cu specificul disciplinei în cadrul căreia se realizează evaluarea.

• Schimbarea ordinii lucrărilor şi recorectarea lor. Dintre modalităţile de corectare a intervenţiei factorilor perturbatori în evaluare menţionăm: • Conştientizarea de către profesori a prezenţei acestor fenomene psihice şi evitarea lor. La fel se comportă şi în cadrul examenului: exigent la început şi indulgent la sfârşit. folosind notele pentru a intimida elevii. în timp ce altul este impresionat de conformitatea cu informaţia predată. prin transfer. • Eroarea individuală constantă se manifestă prin tendinţa unor cadre didactice de a fi foarte generoşi în aprecierea elevilor. ca elevii să manifeste interes şi preocupări asemănătoare cu ale lui. faţă de domeniul de studiu sau faţă de alte domenii. starea de moment. Profesorul nu judecă elevul obiectiv. • Evitarea prejudecăţilor. prin compararea rezultatelor care survin imediat în timp şi spaţiu. iar spre sfârşitul anului devine indulgent. Cel bun primeşte puncte în plus. • Ecuaţia personală a examinatorului constă în atitudini diferite de la un examinator la altul. • Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor. precum şi prin tendinţa altora de a manifesta o exigenţă exagerată şi nejustificată în notare. • Efectul de “ordine” se caracterizează prin faptul că profesorul manifestă severitate crescută la începutul anului.) • Efectul ”proiecţiei” este determinat de tendinţa profesorului de a pretinde. 9 .determină în acest caz apariţia fenomenului şi distorsionarea percepţiei profesorului asupra elevilor. ci aşteaptă semne că împărtăşesc aceleaşi pasiuni. • Raportarea în evaluare la obiectivele propuse. • Efectul de “contrast” se exprimă prin faptul că examinarea unui elev bun după unul slab sau invers influenţează aprecierea profesorului. • Practicarea unei evaluări transparente (comunicarea criteriilor. De exemplu. cum ar fi oboseala examinatorului. • Asigurarea anonimatului probelor scrise. capriciile ş. • Corectarea lucrărilor de către mai mulţi profesori. Pot interveni şi alţi factori. • Recurgerea la examene externe (cu evaluatori din alte instituţii). • Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare.a. cel slab este defavorizat. un profesor apreciază în mod special originalitatea unui răspuns. utilizarea baremelor de corectare). • Verificarea ritmică a elevilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful