P. 1
61293333-12-EVALUARE

61293333-12-EVALUARE

|Views: 1|Likes:
Published by Nimfa Adorjáni

More info:

Published by: Nimfa Adorjáni on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2014

pdf

text

original

EVALUAREA Cuprins: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Docimologia – ştiinţa evaluării Funcţiile evaluării Formele de evaluare a rezultatelor şcolare Metode şi tehnici de evaluare Testul docimologic Notarea Erori în evaluare 1. Docimologia – ştiinţa evaluării Alături de predare şi învăţare, evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ, care furnizează informaţii despre calitatea şi funcţionalitatea acestuia. Evaluarea, prin implicaţiile ei, depăşeşte cadrul strict al procesului didactic şi al şcolii. Atunci când evaluăm elevii, evaluăm de fapt şi profesorii şi calitatea procesului didactic, a instituţiei şcolare, a sistemului educativ în ansamblul său. Docimologia este ştiinţa care studiază procesul de elaborare şi de aplicare a probelor de evaluare, modul de desfăşurare a examenelor, sistemele de notare, comportamentele examinatorilor şi ale celor examinaţi. Punctul de pornire al acestei ştiinţe este lucrarea „Examene şi docimologie”(1963) elaborată de Henri Pieron (1881-1964), cunoscut psiholog şi pedagog francez. În ţara noastră, acest domeniu al ştiinţei a fost dezvoltat de către Vasile Pavelcu în lucrarea „Principii de docimologie”(1968). Evaluarea didactică reprezintă o componentă a procesului de învăţământ care se constituie ca o acţiune psihopedagogică complexă, bazată pe operaţii de măsurare şi apreciere a rezultatelor activităţii instructiv-educative (procese, comportamente, performanţe), prin raportarea acestora la criterii prestabilite şi adoptarea unor decizii de ameliorare a procesului. Evaluarea include deci următoarele operaţii: • Măsurarea – constă în atribuirea de simboluri (scor, cifre, litere, calificative etc.) unor rezultate ale învăţării. Aceste simboluri se atribuie prin realizarea unei corespondenţe între calitatea şi cantitatea rezultatelor şcolare, pe de o parte, şi o scală de evaluare (etalon, standard), pe de altă parte. Trebuie precizat că performanţele cognitive şi psihomotorii se pretează la estimări cantitative, spre deosebire de cele de ordin afectiv-motivaţional, care sunt mai dificil de măsurat. • Aprecierea – constă în emiterea unei judecăţi de valoare în legătură cu rezultatele constatate. Rezultatele primesc o valoare individuală, reprezintă progres, stagnare sau chiar regres pentru elevi, în funcţie de valoarea rezultatelor anterioare, în funcţie de efortul intelectual sau fizic depus pentru obţinerea lor, în funcţie de aşteptările elevilor înşişi sau de aşteptările celor din jur. Se fac aprecieri de genul „foarte bine, bine, insuficient”, se adresează laude, observaţii critice, încurajări, recomandări. • Decizia – prelungeşte actul aprecierii într-o notificare, caracterizare, hotărâre, recomandare, vizând adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii în etapele următoare.

1

autoaprecierea.  să ajute profesorii să-şi evalueze propria activitate. permite identificarea strategiilor de ameliorare a rezultatelor şi a procesului didactic. • metode şi tehnici eficiente şi moderne. Această evaluare este necesară în vederea proiectării activităţii ulterioare. prin probe scrise.  să determine o autoevaluare corectă din partea elevilor. iar rezultatele se raportează la obiectivele operaţionale ale fiecărei activităţi în parte.  Evaluarea continuă (formativă) se desfăşoară sistematic. autoevaluarea în raport cu obiectivele propuse. la structura conţinutului. Asiguraţi-vă de ceea ce ştiu elevii şi instruiţi-i în consecinţă”. psihologice.  să ajute profesorii să realizeze o diagnoză a progresului elevilor. distingem trei forme ale evaluării:  Evaluarea iniţială se realizează la începutul unei perioade de instruire (semestru. Funcţia de selecţie . se realizează prin: teste de aptitudini. care vizează eficienţa învăţământului analizată prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. iar pentru a fi eficientă trebuie să deţină: • obiective clar definite.stimulează autocunoaşterea. Funcţiile evaluării 1. • metode de investigare şi comunicare a rezultatelor şcolare pentru fiecare elev/student. Referitor la importanţa evaluării iniţiale. Evaluarea nu poate fi separată de instruire şi de învăţare.  să furnizeze feed-back-ul către părinţi. recuperativă dacă este cazul. 2. Funcţia prognostică . punctele tari şi slabe ale celor examinaţi. orale sau practice. iar rezultatele vor fi comparate cu obiectivele perioadei de instruire care a fost evaluată. 3. de randament. Funcţia diagnostică . probe practice.  să orienteze elevii în alegerea celor mai bune căi de afirmare. teste de capacitate. teste de abilităţi. ciclu de învăţământ) cu scopul de a identifica nivelul pregătirii elevilor. Funcţia motivaţională . a condiţiilor care le-au favorizat.realizează clasificarea. O evaluare eficientă trebuie să realizeze următoarele sarcini:  să arate profesorilor dacă au fost atinse obiectivele curriculare. an.  să ajute profesorii să adapteze sarcinile date elevilor la posibilităţile acestora. ierarhizarea elevilor într-o situaţie de examen sau de concurs. la adoptarea unor modalităţi eficiente de acţiune corectivă. deoarece oferă indicii referitoare la obiectivele ce se pot stabili. este o modalitate de recompensare sau de sancţionare a elevilor. 4. Se poate desfăşura prin probe orale. pe parcursul procesului de instruire. a cauzelor. scrise. Formele de evaluare a rezultatelor şcolare După momentul în care se realizează pe parcursul unui demers didactic.stabileşte zonele performanţei viitoare a elevilor. se realizează sub formă de feed-back oral sau sub formă de raport scris. se realizează prin teste standardizate. 2 . 2. se realizează prin teste diagnostice de cunoştinţe. 3. Această formă de evaluare este integrată organic în structura demersului de predare-învăţare şi permite verificarea elevilor din toată materia.stabileşte nivelul atins.Evaluarea didactică este parte componentă a evaluării pedagogice. pedagogul Ausubel făcea următoarea afirmaţie: „ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. permite explicarea obţinerii rezultatelor respective.

lipsa criteriilor explicite.asigură corectarea imediată a erorilor. Permite adoptarea din mers a unor măsuri de ameliorare a procesului didactic şi presupune cunoaşterea promptă de către elevi a rezultatelor. impresiile despre elevi. sumativă) are loc la finele unei etape de instruire (capitol. apar două forme:  Evaluare internă – atunci când cel care realizează evaluarea este implicat în activitatea de instruire (de exemplu. testul. În funcţie de cantitatea de materie verificată. proiectul. scurtând astfel intervalul între evaluarea rezultatelor şi perfecţionarea activităţii. În funcţie de sistemul de referinţă privind emiterea judecăţilor de valoare asupra rezultatelor. portofoliul. de obicei elevii au atitudini de nelinişte şi stări de stres. iar rezultatele se raportează la standarde minimale şi maximale. Numai utilizarea complementară a celor trei forme de evaluare este de natură să asigure un proces evaluativ eficient şi continuu. Acest tip de evaluare nu mai permite ameliorarea procesului didactic. decât pentru seriile următoare de elevi. probe orale. Rezultatele se compară cu obiectivele generale ale disciplinei sau ale ciclului şcolar respectiv. precum şi datorită importanţei pe care o au rezultatele acestor evaluări finale. putem distinge:  Evaluare parţială – secvenţe din materie. semestru. Se realizează prin lucrări de control. examene de admitere) 4. de bacalaureat şi permite realizarea unui bilanţ în legătură cu nivelul pregătirii elevilor şi în legătură cu calitatea procesului de instruire realizat. Se cultivă astfel capacitatea de autoevaluare la elevi. o clasificare şi selectare a elevilor. ierarhizarea. confirmarea prestaţiilor. an.  Evaluarea finală (cumulativă. se identifică sugestii pentru conceperea viitoarelor activităţi didactice. au loc momente de reflecţie (asupra eficienţei practicilor de predare şi de învăţare).  Evaluare normativă – presupune compararea. distingem:  Evaluarea criterială – bazată pe obiective. În funcţie de agenţii evaluării.  Evaluare subiectivă – este generată de mai mulţi factori: intuiţia profesorului.  Evaluare globală – întreaga materie. În funcţie de rezultate. integrat activităţilor de predare şi învăţare. atmosfera din clasă. Datorită conţinutului vast care este supus evaluării. a performanţei care reprezintă pragul de reuşită a unui elev într-o anumită situaţie educaţională (de exemplu la Bacalaureat) . se produce o ierarhizare. clasificarea elevilor dintr-o clasă (de exemplu. eliminarea confuziilor. examene de capacitate. teze. dispoziţia de moment. Metode şi tehnici de evaluare • • Metodele de evaluare pot fi considerate: tradiţionale: probe scrise. a gradului de îndeplinire a obiectivelor. evaluarea realizată de cadrul didactic de la clasă)  Evaluare externă – atunci când în actul evaluativ sunt implicate alte persoane şi instituţii decât cele care au asigurat predarea (de exemplu concursuri. referatul. alternative şi complementare: observarea curentă a elevului în timpul activităţii. probe practice. în care se utilizează instrumente speciale de evaluare. apar două forme ale evaluării:  Evaluare obiectivă – reprezintă situaţia ideală. la examenele de admitere). 3 . În funcţie de criteriul obiectivităţii în notare. ciclu de învăţământ). aspectul prioritar îl constituie stabilirea standardului minim acceptat.

Elevii trebuie să fie informaţi în legătură cu tematica lucrărilor practice. interpretare ş. care pot creşte obiectivitatea evaluării. din punct de vedere al timpului necesar.Chestionarea orală constă într-un dialog între profesor şi elevi. de numărul de elevi. Această metodă nu se finalizează de obicei cu notarea elevilor. Observaţia curentă se referă la urmărirea sistematică a modului de participare a elevilor la desfăşurarea activităţilor didactice. referate. Probele practice se desfăşoară la educaţie fizică. poate lua forma unei sinteze tematice din mai multe lucrări sau a unei investigaţii ştiinţifice independente. disciplina etc. documentarea (selectarea surselor. la practică pedagogică. dar însoţeşte toate celelalte metode de evaluare şi are o importanţă majoră în acordarea notelor. Examinarea prin probe practice se referă la verificarea priceperilor şi deprinderilor formate în contextul diferitelor discipline de studiu. prezenţa unui comportament nonverbal de susţinere şi încurajare a elevilor. concentrarea atenţiei. Pentru uşurarea procesului de observare a elevilor se poate apela la fişe de observare. Eficienţa acestei metode depinde de: claritatea şi logica întrebărilor. pentru că presupune existenţa unei maturizări intelectuale. fără intervenţia profesorului. acordarea timpului necesar pentru elaborarea răspunsului. calitatea muncii independente. sculptură. 4 . diversitatea întrebărilor. interesul/dezinteresul manifestat. sinteză.a. evidenţiind: contribuţia elevilor pe parcursul activităţii. cu condiţiile pe care le au pentru a realiza aceste probe (aparate. Elevii elaborează şi exprimă idei în scris. formularea titlului. stilul de lucru. Portofoliul cuprinde totalitatea produselor pe care elevii le elaborează pe parcursul unor experienţe de învăţare (semestru. de la un an şcolar la altul.a. Astfel. Referatul poate fi utilizat atât în evaluarea continuă. creativitatea. Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului. alte resurse).a. argumentare.). Etapele elaborării unui referat sunt: delimitarea temei. alcătuită cu scopul de a indica eforturile. proiecte sau investigaţii individuale sau de grup. Într-un portofoliu se pot include: mostre din probele de evaluare. Referatul este un instrument care permite aprecierea activităţii de învăţare a elevilor . redactarea referatului. răspunsuri la chestionare. teme pentru acasă. parcurgerea materialelor. îşi formează şi exersează abilităţi intelectuale (analiză. mostre ale activităţii elevilor la clasă sau acasă. prezentarea şi valorificarea referatului. maşini. concluzii ale vizitelor sau excursiilor. adresarea de întrebări ajutătoare. modul de realizare a sarcinilor de învăţare. prelucrarea personală a informaţiilor). prin care se urmăreşte cantitatea şi calitatea cunoştinţelor. erorile. urmărindu-i progresul de la un semestru la altul. la muzică. materiale grafice ş. Verificarea scrisă reprezintă o modalitate mai economică de evaluare. portofoliul arată ca o colecţie de lucrări ale elevilor. capacitatea de sistematizare şi ordonare a conţinuturilor şi progresul înregistrat de aceştia în abordarea uneia sau mai multor discipline. conceperea planului lucrării. modelaj. tehnoredactarea. comentariile profesorului asupra rezolvării sarcinilor. fişe de autoevaluare. realizarea de conexiuni între informaţii. nivelul însuşirii limbajului de specialitate. mai ales la elevii mai mari. Prin elaborarea referatului elevii îşi însuşesc informaţii. a deprinderilor formate. an şcolar) într-un domeniu. de timpul disponibil. Opţiunea profesorului pentru chestionarea orală depinde de scopurile evaluării. cu baremele de notare. Lucrările de control curente sunt de obicei neanunţate şi verifică gradul de însuşire a materiei din lecţia de zi. iar tezele sunt lucrări semestriale ce urmăresc evidenţierea capacităţii de sinteză a elevilor. de specificul disciplinei ş. desen. la disciplinele unde se efectuează lucrări de laborator. dificultăţile. la disciplinele tehnice în ateliere. interesul manifestat. cât şi în cadrul evaluării finale. maniera de colaborare cu colegii. capacitatea de selecţie şi de utilizare a conţinuturilor pentru a rezolva sarcini mai complexe. gradul de implicare. notarea aspectelor relevante. a capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe teoretice pentru rezolvarea unor situaţii practice.

Elaborarea unui test docimologic presupune parcurgerea mai multor etape: a) Precizarea obiectivelor didactice ale testului Această etapă este necesară deoarece. mulaje. alcătuirea unor mape cu material didactic. formată dintr-un ansamblu de sarcini de lucru (itemi). Pentru evaluarea proiectelor se pot lua în considerare: cercetarea de ansamblu. Este o activitate amplă. formată dintr-un ansamblu de sarcini de lucru (itemi). stimulând motivaţia elevilor de a continua munca. Paralel cu stabilirea obiectivelor are loc conceperea şi selecţionarea problemelor reprezentative pentru întreaga materie. modul de lucru. organiza şi monitoriza activitatea elevilor. nu cuprind specificarea condiţiilor de aplicare a testului. să exprime finalitatea actului de învăţare şi să exprime comportamente măsurabile. colecţii de roci. De regulă se construieşte un tabel de corespondenţă între obiectivele operaţionale şi itemi pentru a se evita situaţia în care un obiectiv operaţional nu este prevăzut cu nici un item sau în care itemii prevăzuţi nu sunt suficienţi şi revelatori pentru verificarea comportamentelor urmărite de examinator prin obiectivele operaţionale stabilite. care implică multă muncă şi efort intelectual. confecţionarea unor obiecte ş. care permit determinarea gradului de asimilare a cunoştinţelor de către elevi sau a nivelului de dezvoltare a unor capacităţi. se continuă acasă pe parcursul a mai multor zile sau săptămâni.Proiectul presupune elaborarea unei lucrări cu caracter teoretic sau aplicativ pe baza unei teme date. dificultăţile întâmpinate. măsoară realizarea obiectivelor generale ale unei discipline. case video cu înregistrarea unor evenimente. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. pe baza unor măsurători şi aprecieri riguroase. se administrează în condiţii standard. Testul de evaluare a cunoştinţelor (docimologic) Testul docimologic este o probă standardizată de examinare şi notare. Există două tipuri de teste docimologice: • Teste standardizate – elaborate de experţi. Proiectul poate fi realizat individual sau în grup şi se poate concretiza în: elaborarea de referate şi articole. calitatea produselor. Realizarea proiectului începe în clasă. au norme ce permit raportarea performanţelor unui elev la un grup de referinţă (chiar la nivel naţional). maniera de prezentare Testul de evaluare este o probă complexă. de o grilă de corectare şi notare. 5. Examinatorul va urmări să includă principalele elemente de 5 . identificând progresele realizate în abordarea temei. construirea unor machete. timp în care elevul se consultă permanent cu profesorul şi se încheie tot în clasă. pentru ca proba de verificare respectivă să producă efectele pozitive asupra învăţării ea trebuie să asigure o concordanţă deplină între conţinuturile învăţării şi obiectivele propuse. a produsului realizat. ceea ce asigură condiţii pentru o evaluare obiectivă. Obiectivele didactice ale testului trebuie să fie formulate clar şi concis. asupra cărora urmează să se facă verificarea. • Teste elaborate de profesori – măsoară obiective particulare. pe baza unor măsurători şi aprecieri riguroase.a. permit realizarea de comparaţii între elevi numai la nivelul clasei. prin definirea şi înţelegerea sarcinii. Un test de evaluare este însoţit de un barem. de durată. care permit determinarea gradului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi sau a nivelului de dezvoltare a unor capacităţi. eventual şi prin începerea rezolvării acesteia. dacă este cazul. ierbare. construirea de insectare. stabilite de fiecare profesor. Sarcina profesorilor este de a planifica.

b).meditaţie” Itemi de ordonare Exemplu: „Aranjaţi etapele de analiză sintactică a frazei în ordinea potrivită. de rapiditate.pronume . Itemul se formulează clar şi concis. Această distribuire este necesară pentru a doua etapă şi anume stabilirea numărului de itemi (întrebări) corespunzător fiecărei unităţi de conţinut. Unii miniştri \ miniştrii sunt preocupaţi şi de problemele protecţiei sociale. c) sublinierea predicatelor şi numerotarea lor (…). Itemii utilizaţi se vor stabili în funcţie de tipul de test pe care îl aplicăm elevilor (de învăţare. d) stabilirea felului propoziţiilor (. Se recomandă să fii \ să fi precaut în rezolvarea tuturor problemelor. Cele mai frecvente tipuri de itemi folosite în testele docimologice sunt:  Itemi obiectivi. într-o formă pozitivă (nu printr-o negaţie) şi trebuie să solicite la maxim gândirea elevului. de discriminare..conţinut care.parte de vorbire . Elegia este o specie a genului epic. Stabiliţi corespondenţa prin săgeţi: . b) delimitarea propoziţiilor (…). Metafora este o figură de stil.” • Itemi cu alegere multiplă Exemplu: „Mihai Eminescu s-a născut în: a) 1849 b) 1850 c) 1852 d) 1889” Itemi “pereche” Exemplu: „Fiecărui termen din partea stângă îi corespunde un termen din partea dreaptă.parte de propoziţie .epitet . adevărat/fals) Exemple: „Subliniaţi varianta corectă în următoarele contexte: a).subiect .gen dramatic . b) Formularea itemilor Această etapă este cea mai anevoioasă şi de modul în care este îndeplinită depinde întreaga activitate de evaluare. scriind în paranteză cifra corespunzătoare: a) încercuirea cuvintelor de legătură (elementelor subordonatoare) (…). de tip “închis”: • Itemi cu răspuns binar (de tipul corect/greşit .” „Puneţi semnul “+” în dreptul afirmaţiilor pe care le consideraţi corecte şi semnul “-“ în dreptul celor false: a). Itemul constă dintr-o întrebare (sau o problemă) formulată astfel încât să corespundă conţinuturilor de învăţământ examinate şi obiectivelor didactice stabilite. de prelucrare originală a unor informaţii).comedie .figură de stil . vor fi distribuite pe unităţi de conţinut bine delimitate.)” • • 6 . b). la rândul lor. da/nu.

. c) Formulaţi un obiectiv operaţional după procedura Mager.. ………..” „Formele educaţei sunt .” Itemi cu răspuns de completare (propoziţii lacunare) Exemplu: „Obiectul de studiu al pedagogiei este ..”  Itemi subiectivi. ……… feminin ……… • Itemi de tip „întrebări structurate” Exemplu: „Formularea obiectivelor operaţionale de către profesori reprezintă o etapă fundamentală în proiectarea unei lecţii. care cuprinde: rezolvarea corectă a sarcinilor prevăzute de itemi... ………... de tip „deschis": Itemi cu răspuns construit de elev Exemplu: „Enumeraţi părţile de vorbire neflexibile....” Itemi de tip desene lacunare Exemplu: „Completaţi în schema de mai jos categoriile gramaticale ale substantivului: ……...... identificarea performanţei maxime specifice şi a performanţei minime admise. studenţilor cu ideea de testare şi cu diferitele modalităţi de utilizare a testelor docimologice....• •  Itemi semiobiectivi: Itemi cu răspuns scurt Exemplu: „Defineşte educaţia.” „Enumeră formele educaţiei........ Administrarea testului docimologic reclamă respectarea următoarelor cerinţe: familiarizarea elevilor.......... acuzativ ……….. Număr Plural ……… ……….... ” Substantiv …..” „ Identificaţi cauzele scăderii randamentului şcolar al unui elev.. b) Prezentaţi trei cerinţe ce trebuie respectate în elaborarea obiectivelor operaţionale. a) Definiţi obiectivul operaţional.. stabilirea modului în care se va acorda punctajul pentru fiecare item.” Itemi de tip eseu Exemplu: „Metafora între teorie şi reprezentare la Lucian Blaga” • • - Alcătuirea scalei de evaluare a testului A treia etapă o constituie alcătuirea scalei de evaluare a testului... - 7 ....

„Bine”. în cazul în care nu se folosesc teste deja standardizate. de impresiile altor profesori etc. forma de exprimare. ca apreciere sintetică a performanţelor şcolare. Profesorul poate fi influenţat de fizicul elevului. astfel încât aproximativ 80% din cei testaţi să poată rezolva integral testul. Notarea - Notarea reprezintă actul de decizie a profesorului faţă de rezultatele obţinute de elevi. sistemele de notare utilizate în practica şcolară sunt deosebit de variate. Notarea se realizează şi în raport cu specificul disciplinei în cadrul căreia se realizează evaluarea. b) prin raportarea la standarde unice (criteriile de apreciere vor fi raportate la obiectivele operaţionale ale lecţiei/activităţii respective. c) notarea individualizată (raportarea rezultatelor obţinute de elevi la rezultatele anterioare ale acestora ). • Efectul “Pygmalion” se mai numeşte şi “efectul de anticipare” întrucât aprecierea rezultatelor obţinute de unii elevi este puternic influenţată de părerea favorabilă sau nefavorabilă pe care profesorul şi-a format-o anticipat despre capacităţile acestora. a) 7. Astfel. asigurarea unor condiţii identice de aplicare a testului pentru toţi elevii (condiţii ergonomice minime). Există trei modele fundamentale de realizare a notării: prin raportare la grup (a ceilalţi membri ai clasei şi la nivelul de exigenţe stabilit pentru aceştia). multiplicarea testului în condiţii de păstrare a secretului asupra itemilor. în timp ce la disciplinele umaniste este mult mai eficientă notarea analitică ( în cadrul acesteia se stabilesc punctaje diferite pentru nivelul de cunoştinţe. prin litere. factorul personal). „Nesatisfăcător”). ca efect al influenţei pe care impresia generală asupra elevului o poate avea asupra notei acordate. la disciplinele exacte se utilizează notarea după bareme ( se bazează pe atribuirea unui punctaj fix pentru fiecare secvenţă îndeplinită). Cele mai cunoscute sisteme de notare sunt: prin cifre (de la 1-10). Erori în evaluare 8 Efectul “halo” este fenomenul de subiectivitate în notare care se manifestă fie prin subaprecierea fie prin supraaprecierea rezultatelor şcolare ale elevilor. la standardele naţionale etc. ). cu aprecieri formulate în limba latină ( „Magna cum laudae”. Astfel. la cerinţele programei. prin calificative („Foarte bine”. de notele de la alte discipline. Predicţiile • 8 . Cel mai utilizat sistem de notare este notarea pe bază de note exprimată în cifre. cu diplomă de merit. cu bile colorate. prin sistemul binar (Admis sau Respins). 6. Întrucât nota. „Satisfăcător”. „Cum laudae”). se exprimă prin semne (simboluri) convenţionale.- - calcularea duratei de desfăşurare a unui test. aprecierea se realizează prin extinderea unor calităţi secvenţiale la întreaga conduită a elevilor.

Dintre modalităţile de corectare a intervenţiei factorilor perturbatori în evaluare menţionăm: • Conştientizarea de către profesori a prezenţei acestor fenomene psihice şi evitarea lor. • Asigurarea anonimatului probelor scrise. La fel se comportă şi în cadrul examenului: exigent la început şi indulgent la sfârşit. • Efectul de “ordine” se caracterizează prin faptul că profesorul manifestă severitate crescută la începutul anului. utilizarea baremelor de corectare). Pot interveni şi alţi factori. • Practicarea unei evaluări transparente (comunicarea criteriilor. ci aşteaptă semne că împărtăşesc aceleaşi pasiuni. prin transfer. folosind notele pentru a intimida elevii. 9 . un profesor apreciază în mod special originalitatea unui răspuns. • Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor. capriciile ş. iar spre sfârşitul anului devine indulgent. • Efectul de “contrast” se exprimă prin faptul că examinarea unui elev bun după unul slab sau invers influenţează aprecierea profesorului. cum ar fi oboseala examinatorului. • Evitarea prejudecăţilor. • Eroarea individuală constantă se manifestă prin tendinţa unor cadre didactice de a fi foarte generoşi în aprecierea elevilor. Profesorul nu judecă elevul obiectiv. • Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare.a.) • Efectul ”proiecţiei” este determinat de tendinţa profesorului de a pretinde. • Verificarea ritmică a elevilor. ca elevii să manifeste interes şi preocupări asemănătoare cu ale lui. cel slab este defavorizat. • Ecuaţia personală a examinatorului constă în atitudini diferite de la un examinator la altul. • Corectarea lucrărilor de către mai mulţi profesori. De exemplu. • Raportarea în evaluare la obiectivele propuse. precum şi prin tendinţa altora de a manifesta o exigenţă exagerată şi nejustificată în notare. prin compararea rezultatelor care survin imediat în timp şi spaţiu. Cel bun primeşte puncte în plus.determină în acest caz apariţia fenomenului şi distorsionarea percepţiei profesorului asupra elevilor. • Recurgerea la examene externe (cu evaluatori din alte instituţii). în timp ce altul este impresionat de conformitatea cu informaţia predată. faţă de domeniul de studiu sau faţă de alte domenii. starea de moment. • Schimbarea ordinii lucrărilor şi recorectarea lor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->