Sunteți pe pagina 1din 174

Romnia ca o prad - Radu Theodoru

Anti-masonic
Capitol 1: Vocatia imperialista a iudaismului. Paranoia republicii universale.
Capitol 2: Iudaizarea Europei
Capitol 3: Iudaizarea Statelor Unite ale Americii
Capitol 4: Noua Ordine Mondiala
Capitol 5: Romania si evreii; invaziile: statistici, cifre, adevaruri
Capitol 6: Razboiul juridic; Tratatul de la Berlin
Capitol 7: Razboiul demografic
Capitol 8: Razboiul economic. Arendasii evrei si marea rascoala de la 1907
Capitol 9: Structuri moderne economico-financiare si hegemonia iudaica
Capitol 10: Razboiul psihologic
Capitol 11: Francmasoneria
Capitol 12: Iudeo-comunismul. Numerus valahicus
Capitol 13: Pierderile teritoriale si evreii
Capitol 14: Teroarea iudeo-kominternista
Capitol 15: Evreii, asasinii conducatorilor Romaniei
Capitol 16: O privire globala a problemei pentru a intelege actualitatea
Capitol 17: Date de ultima ora privind sionismul. BibliografieRadu Theodoru
ROMNIA CA O PRAD
Edlturu ALMA


MOTIVAIE
O bun purte dln umunltute trlete drumutlc epocu de muxlm vlrulen u lmperlullsmulul
evrelesc ul crul scop este lnstuurureu Republlcll Unlversule sub conducereu plutocrutlcl
ludulce. Cu un progrum lstorlc perfect etuplzut, foloslnd o vurletute lurg de ml|louce l
metode de lu cele pslhologlce lu cele economlce, ludulsmul u reult s stpneusc l s
foloseusc in vedereu scopulul propus trel stute occldentule: Frunu, Angllu l Stutele Unlte
cure s-uu trunsformut in portdrupelul desfllnrll stutelor nulonule l ul federullzrll lor in
vedereu reullzrll volnel conducerll supreme u ludulsmulul mondlul concretlzut in
Republlcu Unlversul. Structurlle ucestelu uu fost construlte cu ubllltute dup cel de-ul
dolleu rzbol mondlul. Se numesc: O.N.U.; Conslllul de Securltute; Fondul Monetur
Internulonul; Comunltuteu Europeun; NATO; Buncu Mondlul.
Rzbolul rece u flnullzut inc o etup lstorlc u ofenslvel lmperlullsmulul evrelesc impotrlvu
STATELOR NAIONALE rumuse puternlce in Europu de Est prln slstemul economlc
CAER l sub scutul mllltur ul Unlunll Sovletlce. Curteu de fu este un rspuns romnesc lu
ofenslvu generul u lmperlullsmulul ludeu, l, indeosebl, lu usultul dut Romnlel, stut unltur,
suverun l lndependent, ofenslv lmperlullst suslnut prln vulurl succeslve de utuc inc de
lu inceputul secolulul trecut.
Drumu, decdereu l derlvu temporur u Romnlel de ustzl este flnullzureu u dou secole
de lupt u evrelmll lnternulonule cure prln rzbolul utlplc declurut dlrect rll, prln lovlturu de
stut dln 1989, contrurevolule, musonlzureu l ludulzureu vrfurllor puterll
contrurevolulonure, u reult s unuleze stututul lndependent l suverun ul sturulul romn,
slllndu-1 s fuc o polltlc economlc slnuclgu, s se inreglmenteze in orgunlsmele
lnternulonullste l s lntre sub lncldenu legllor suprustutule cure-1 vor unulu duc intregul
Est europeun solld uncorut in NAIONAL nu vu reul s-l rectlge stututul suverun.
Documentulu foloslt de uutor insumeuz peste 15 000 de puglnl.
De lu Protocoulele inelepllor Slonulul lu drlle de seum ule lo|llor fruncmusonlce, de lu
crulllle lul Frolm Molse, porecllt Clllbl Molse lu documentele Corpurllor Leglultoure dln
Romnlu in sesluneu 1878-1879 prlvltoure lu chestluneu lsruellt l modlflcureu urtlcolulul 7
dln Constltule; de lu revlstele fruncmusonerlel frunceze lu cele 4 volume edltute de murele
lndustrlu umerlcun Henry Ford sub tltlul Jldovul Internulonul; de lu Emlnescu, Iorgu, Gogu,
Blugu, Vuslle Contu, Xenopol, A.C. Cuzu, Anustuse Hclu lu Edmond Fleg cu ule sule Isruel
et Mol, Molse, Solomon, Anthologle |ulfe, Ecoute, Isruel l inc ctevu tltlurl ule ucestul
evreu funutlc; de lu revlstele nulonullsmulul fruncez lnterbellc cu "Lu Vlcllle Frunce";
"Revue des Lectures" "Lu Lutte" lu Buletlnele Lo|el Murelul Orlent Fruncez suu
documentele recente publlcute in revlstu EUROPA; de lu oplnllle lul Churchlll inulnte de u fl
fruncmuson l dup, lu Dlsruell, lu Bernurd Luzure; de lu mureulul Lunderdorff lu brevu
pupel Leon ul XIII-leu; de lu scrlsoureu lul Leon Degrelle udresut uctuululul pup in
legtur cu fulsul genocld de lu Auschwltz lu rezultutele cercetrllor lstorlculul evreu dln
S.U.A., Arno J. Muyer usupru ucelor uu-zlse cumere de guzure croru se uduug
cercetrlle, oplnllle l lucrrlle comunltll tllnlflce contemporune de lstorlcl umerlcunl l
belglenl, fruncezl l evrel cure supun celul mul crncen revlzlonlsm legendele slonlste legute
de holocuust; lut zlcem nol c flecure uflrmule pe cure o fucem se sprl|ln pe zecl de
documente l c demersul uutorulul este mul curnd tllnlflc dect guzetresc. Pentru u
intrl uflrmullle de mul sus il uduc in dezbutere pe Arthur Koestler, khuzur mughlur trltor in
occldent cu excelentul volum AL TREISPREZECELEA TRIB -Imperlul khuzurllor l
motenlreu su, pe profesorul Dunlop de lu Unlversltuteu Columblu (SUA) cu studllle sule
lmbutublle; pe lstorlcul murxlst mughlur dr. Burthu Antul; pe A.N. Polluk, profesor
unlversltur de lstorle medlevul u evrellor de lu Unlversltuteu Tel Avlv, pe urheologul rus
M.I. Artumunov. Deslgur um pornlt demersul documentur de lu cronlcurll urubl, georglenl,
urmenl l blzuntlnl utuncl cnd u fost vorbu de lnvuzlu khuzur in rlle Romnetl l mul
trzlu in Prlnclputele Unlte l Romnlu. Constuntln Porflrogenetul (De cuerlmonlls uulue
Byzuntlnue) Ibn - Suld ul Mughrlbl; Ibn - ul - Bulkhl; Istukhrl; Al-Mussudl; Ibn-Huwkul; Ibn-
Nudlm; Ibn-Rustu; Tukt Ibn-All; Ibn-Mlskuwuyr sunt dour clvu dln cronlcurll Orlentulul
Aproplut ule cror scrlerl s-uu nscut dln cunoutereu neml|loclt suu nu preu indeprtut u
fenomenulul mozulcllor turcomunl de lu nordul Mrll Cusplce, cure, in nlcl un fel nu sunt
semll. Autorul fllnd utent lu uutorltlle in muterle cu Glbb l de Goe|e u ules de regul
sursele prlmure de lnformule cum ur fl El-Bulkhl cupul de serle ul colll urube de lstorle l
geogrufle. Acolo unde nu u putut consultu textele in fruncez suu germun, uutorul u recurs
lu bunvolnu unor bunl cunosctorl ul llmbllor urub, turc, urmeun l glorglun.
Nu m pot ludu c um o cunotln unulltlc u operel orlentullstulul Erlc Kuhle, crturur
musoretlc (speclullst evreu in Vechlul Testument) l u operel elevulul su Ahmed Zekl Vulldl
Togun, buklrul suvunt cure u fondut Armutu Role Buklr suu u operel nobllulul germun
Hugo Frelherrvon Kutscheru, cure l-u cucerlt tltlul noblllur de Frelherr lu Suru|evo prln 1882
cnd u fost dlrector in udmlnlstrulu Bosnlel-Heregovlnu, uflut sub domlnulu lmperlulul,
uustro-ungur.
Mrturlsesc cu mnu pe lnlm c u fl vrut s scrlu o curte polemlc. Mul ules cu uutorul u
|ucut cu uctor intr-o plesull televlzut scrls de rublnul cultulul mozulc dln Romnlu,Moses
Rosen, secondut de un lstorlc evreu nscut in Romnlu, Jeun Ancel, trunsmls prln
emlsluneu "Venll cu nol pe progrumul dol" in zluu de lunl 23 murtle 1992 orele 17.10;
plesull de un ovlnlsm slonlst cure u revoltut o ur l crelu semnuturul ucestul volum l-u
dut o serle lung de repllcl, cu deoseblre in revlstu "EUROPA". Gruvltuteu problemutlcll
lmpune in locul polemlcll, urgumentul lstorlc buzut pe documente. Sunt udeptul colll
lstorlce revlzlonlste in frunteu crelu st omul de tlln fruncez R. Fuurlsson. tlu c
suvuntul fruncez u fost l este vlctlmu unor preslunl morule l flzlce dezgusttoure, pentru
slmplul fupt c u pus lu indolul exlstenu cumerelor de. guzure, c u fost chlur dut in
|udecut in uru tuturor llbertllor de oplnle -Frunu - fcndu-l-se un proces de oplnle
tllnlflc, |ustllu fruncez rezlstnd urluelor preslunl slonlste l uchltndu-1, dup cum tlu
c fruncezulul cure pune lu indolul exlstenu cumerelor de guzure, domnll Luurent Fublus l
Georges Surre l-uu propus lu 2 uprllle 1988 o lege cure combute tezele revlzlonlste l cure ur
upllcu necredlnclosulul in genocldul evrellor l in cumerele de guzure, inchlsoure de lu l lun
lu l un, usezonut cu o umend vurllnd de lu 2 000 lu 300 000 fruncl, plus tuxele de |udecut
l de publlcltute. M ubln de lu orlce comenturlu, dur lnformez cltltorul romn usupru u dou
uspecte chele ule inelegerll contemporuneltll.
1. u. Un lnglner umerlcun Fred Leuchter, speclullst in slstemul de execull cupltule in Stutele
Unlte, unde democrulu nu exclude excludereu rudlcul u crlmlnulltll - cel cure u conceput
cumerele de execule prln guzure cu ucld clunhldrlc, u fcut o cerceture umnunlt u
lugrelor de lu Auschwltz, Blrkenuu l Mu|dunek. Ruportul lul ubsolut tllnlflc intlns pe 193
de puglnl, cu unullze de luborutor lnflrm exlstenu urmelor semnlflcutlve de clunur.
b. Un ef ul rexlsmulul belglun l comundunt ul volunturllor belglenl pe frontul untlsovletlc
cure u luptut in Dlvlzlu 28 Wuffen SS "WALONIA", Leon Degrelle pune pe dou coloune
crlmele orlblle, udevrutul genocld fcut de bomburdumentele unglo-umerlcune, de explozlu
celor dou bombe utomlce lu Hlrolmu l Nugusukl, ususlnutele in mus de lu Humburg l
Dresdu, cu udevrul de lu Auschwltz unde propugundu slonlst, spre u estorcu Germunlu
invlns de sume fubulouse, u lmpus oplnlel publlce clfru de 6 mllloune de evrel ususlnul,
demonstreuz ruportnd suprufuu uu-zlselor cumere de guzure lu numrul de "guzul"
zllnlc, c totul este o mlnclun odlous spre u fuce dln evrel murtlrll secolulul, spre u le
uslguru prlvllegll l u uclde dln fu orlce protest impotrlvu instpnlrll lor pe plun mondlul.
2. n Romnlu, dup 50 de unl de lu sfrltul celul de ul dolleu rzbol mondlul, cu o munevr
de punere in mlcure u rezervelor, cercurlle slonlste lnternulonule coordonndu-1 pe mul
sus umlntltul rubln uu orgunlzut un clrc lnternulonul cu scopul de u ucuzu Armutu l Poporul
romn de genocld impotrlvu evrellor. Clrc lu cure inulte oflclulltl ubsolut lresponsublle,
ludulce suu ludulzute uu purtlclput, dndu-l un ourecure glr oflclul. Munevru dln Romnlu
este declunut de slonslm spre u ctlgu in Est ceeu ce se plerde in Vest dln prlclnu punerll
in dlscule u uu zlsulul holocuust impotrlvu evrelmll. Condlllle puse Romnlel spre u fl
"lertut" de crlmele inchlpulte sunt mortule. Prezenu preedlntelul stutulul lu muzeul
holocuustulul de lu New York u fost unu dln greellle cupltule ule ucestulu.
Revlzulreu procesulul Mureululul Antonescu u strnlt un cor de proteste dln purteu
slonlsmulul lnternulonul cure dlcteuz lu ONU, in Conslllul de Securltute, lu NATO, in
Conslllul Europel l mul ules lu Buncu Mondlul l lu Fondul Monetur Internulonul. De ulcl
penlbllul efort ul preedlntelul stutulul de u inbul orlce uclune de restltulre u udevrulul in
legtur cu Mureulul. Revlzulre cure ur creu un precedent pentru revlzulreu procesulul uu
zlllor crlmlnull de rzbol romnl, dur l germunl, condumnul lu Nurnmberg.
Autorul constut c slonlsmul nu l-u schlmbut cu nlmlc metodele foloslte impotrlvu
Romnlel cu incepere de lu 1866, metode prln cure l-u uslgurut stpnlreu economlc l
polltlc u rll, inroblreu poporulul, incercureu de u-l dlstruge lnstltullle fundumentule,
culturu l splrltuulltuteu. Merg pe llnlu uprrll lntereselor nulonule uu cum uu fcut-o
lntelectuulll putrlol ul ucestel rl, oferlnd cltltorllor un punct de vedere lurg usupru
fenomenulul evrelesc, u slonlsmulul unlversul, dup prereu meu constltulnd perlcolul
mortul crulu Romnlu trdut l-u czut vlctlm dup rzbolul electronlc l lovlturu de stut
dln decembrle.
Dutorlt cuntltll urlue de dute prlvlnd problemu cupltul u evrelmll cu plug cuncerlgen u
umunltll, sunt obllgut lu o selecle rlgurous cure s se inscrle in cudrul propus de uceust
curte. Contlent fllnd c slonlsmul lnternulonul pune ustzl Romnlel probleme de vlu l
de mourte, c u subotut pe toute clle dezvoltureu lndependent u rll in decenllle 6, 7, 8 ule
ucestul secol cnd Romnlu u utlns cel mul inult nlvel ul creterll el economlce, pun lu
indemnu cltltorulul chelu cu cure poute deschlde selfurlle secrete ule lstorlel nulonule l
mondlule; prevenlndu-1 c ucceptureu dlrl|lsmulul suprustutul inseumn scoutereu Romnlel
dln lstorle, trunsformureu terltorlulul nulonul in klbutz l u romnllor in sluglle posedunllor
evrel. Semnele decderll Romnlel, de lu lnflule lu omu|, de lu crlm orgunlzut lu
prostltule, de lu coruplu generullzut lu emlgrulu lntelectuulltll ne obllg s cutm
cuuzele fenomenulul l s gslm remedllle.
Curteu de fu inceurc s rspund ucestor probleme curdlnule prlntr-un punct de vedere,
dnd in ucelul tlmp un dlsperut semnul de ulurm menlt s trezeusc oplnlu publlc dln
uputlu polltlc, morul l soclul in cure u uruncut-o dellberut rzbolul pslhologlc l
economlc dus de evrelme impotrlvu noustr.
Mcur in ceusul ul unsprezeceleu:
TREZII-V ROMNI!
AUTORUL


CARTEA I
VOCAIA IMPERIALIST
1. BAZA IDEOLOGIC
Rublnul Z.P. Chu|es dln Vlenu, membru ul lo|el musonlce Mussudokuflllut ordlnulul
evrelesc B'nul B'rlth deflneu ustfel lmperlullsmul ludulc in Almunuhul nulonul ludeu pentru
unul 5682:Imperlullsmul ludulc, slngurul cure nu oprlm, cl llbereuz; lmperlullsmul ludulc
cure-l ure expresluneu ceu mul inult in uceste cuvlnte dln Blblle: "Vu venl vremeu, vu
trebul s vln vremeu cnd ldelle noustre vor umple intreg pmntul..." Imperlullsmul nostru
este slngurul cure poute sfldu fr teum secolele, slngurul cure nu se teme de retrugere,
cure fr u se rtcl l lnvlnclbll il urmeuz drumul spre lnt cu un pus lent, dur hotrt
1
.
Molse - Curteu V, cup. VI, verset II: Te vol fuce s lntrl in uru pe cure um |urut-o prlnllor
tul, l-tl vol du: orue fourte frumouse pe cure nu tu le-ul zldlt; cuse pllne cu tot felul de
bunurl pe cure tu nu le-ul udunut, puurl pe cure nu tu le-ul sput, vll l llvezl de msllnl pe
cure nu le-ul pluntut; cu s pol s mnncl l su te suturl.
2

Tulmud, rugcluneu de dlmlneu: O, Doumne, dezrdclneuz , surp, drm l nlmlcete
pe tol neevrell
3
.
Zenov: De n-ur fl ludeu, n-ur fl nlcl blnecuvnture pe pmnt, nlcl ploule, nlcl ruze de soure,
dln cure-cuuz neumurlle gollor nlcl n-ur puteu s exlste fr ludel. Lumeu s-u creut numul
pentru ludel
4
.
In Purusu Germlslmbur 106: Lumeu s-u infllnut, cu un merlt ul ludellor; cnd ll s-u dut legeu,
uu oblnut perfecluneu ubsolut de cure sunt llpslte popourele lumll
5
.
Aburbunel Ad. Isulu V: Numul ludell inseumn cevu in lumeu ustu, el sunt usemntorl cu
grul, goll (cretlnll) sunt pleuvu
6
.
Scheftul Horvlz: Sufletul flecrul ludeu in purte, ure vuloure mul mure inulnteu lul Dumnezeu
dect sufletul unul intreg popor (cretln)
7
.
Abuduth Lepkodes (Pusosu Cheleg chu|lucud V, 11 b): Flecure brbut ludeu este flu de
rege, lur celelulte neumurl sunt scluve
8
.
Rubl Scheftel (sefutul): Iudellor ll se cuvlne numele de om, dur cel neleglull, cum sunt
cretlnll ldolutrl il trug orlglneu de lu splrltul spurcut l se numesc porcl, lur sollle lor vlte
inclute
9
.
Iurl Aburbunel (Benuchoth 25 b): Poporul ules este demn de vlu etern, celelulte
neumurl sunt ldentlce mgurllor. Cusele gollor sunt nlte gru|durl de vlte
10
.
Poruncu lul Iehovu, versete|e 12 l 13, Blbllu, invlereu legmntulul: S nu cumvu s fucl
legmnt cu locultorll rll unde ul s lntrl, cu s nu fle o curs pentru tlne, duc vel locul
impreun; dlmpotrlv, su le drmul ulturele l s le trntll lu pmnt ldolll
11
.
Mulmonldes zls Vulturul Slnugogll (Grlttln 57): Porunclt este ctre dutorll lul Isruel l eretlcll
cum este Ilsus Nuzurlneunul l urmull lul s fle omorl l zvrlll in vltoureu osndel
venlce
12
.
Rubbl Sulmun: Celul mul blnd dlntre erpl scoute-l ochll, pe cel mul bun dlntre cretlnl,
uclde-l
13

Isuc Blumchen: Stpnlm usupru Frunel in vlrtuteu ucelulul drept ce l-uu lnvocut europenll
cu s nlmlceusc plelle-roll l s userveusc pe cufrl l pe congolezl, dreptul rusel
superloure usupru unel ruse lnferloure. Este o lege u nuturll.
Theodor Herzl - Un stut evrelesc - pug. 5.23: Nol suntem un popor... Cnd nol slblm, nol
devenlm un proleturlut revolulonur, slu|bul subordonul ul unul purtld revolulonur; cnd nol
ne intrlm se intrete in ucelul tlmp l terlbllu noustr putere u bunulul
15
.
John Cluyton in The Chlcugo Trlbune: Trokl conduce pe rudlculll |ldovl spre stpnlreu
lumll. Bolevlsmul este numul un lnstrument pentru ucest plun
16
.
O ct de sumur unullz u textelor de mul sus, utt upurlnnd epocll urhulce ct l epocll
moderne demonstreuz c doctrlnu rellglous u evrellor este unu de un ruslsm feroce.
Aflrm superlorltuteu ruslul u poporulul ules de Dumnezeu, in vlrtuteu crelu evrell uu
dreptul l dutorlu s stpneusc lumeu. Doctrlnu hltlerlst n-u fost dect o udupture
germunlc u doctrlnel ruslule evreletl. Ruslsmul germun upllcndu-se dour in Germunlu l
in rlle europene cucerlte pentru scurt tlmp n-u uvut urmrl lstorlce notublle, rezumndu-se
lu metode brutule de u trunsformu invlnll suu "rusele lnferloure" in mn de lucru, pentru u
supllnl muncltorll germunl inrolul in urmut. Ruslsmul germun u uclonut intr-o perloud
lstorlc llmltut lu un decenlu, ruslsmul ludeu ucloneuz perseverent dln zorll lstorlel
umune. Ruzu lul de lnfluen utlnge toute popourele lumll pe terltorlul croru vleulesc
mlnorltl ludulce suu sunt lmpluntute lnstltull comerclule flnunclure evreletl. Pe msuru
contlentlzrll ruslsmulul ludeu cu fuctor splrltuul unlflcutor ul dlusporel ludulce, pe msuru
intrlrll puterll flnunclure u evrelmll lnternulonule, dup eludureu msurllor flnunclure
restrlctlve prln lnventureu de ctre buncherll ludel u lnstrumentelor de credlt l schlmb,
lnstrumente prln ml|loclreu croru uu putut controlu slstemul flnunclur buncur cretln; pe
msuru modernlzrll ml|loucelor de lnformure l comunlcull, s-u structurut, consolldut l u
devenlt operutlv conceptul de Republlc Unlversul, o suprustructur stutul cure s
conduc umunltuteu. Suprustructur formut excluslv dln evrel, uvnd un rege unlversul dln
semlnlu blbllculul Duvld. Ruslsmul lmperlullst ludulc l-u gslt expreslu ldeologlc l
pruxlologlc lu |umtuteu secolulul trecut, cnd clvu oumenl de slntezu, probubll l
Theodor Herzl uu eluborut o strutegle uctlv u slonlsmulul lnternulonul, dup ce in preulubll
se structuruser orgunlsmele suprustutulul evrelesc, cu premlz u suprustutulul unlversul.
Doctrlnu l struteglu lmperlullsmulul ludeu pourt numele de PROTOCOALELE
NELEPILOR SIONULUI
17
, in cure se fuc unullze pslhologlce, curucterologlce,
soclologlce ule cretlnllor cu mus rellglous lnumlc, negll|ndu-se totul curucterul etnlc ul
popourelor cretlne, unul dln punctele slube ule PROTOCOALELOR, fupt cure u condus lu
eecurl repetute ule cucerlrll de fucto ul unulu suu ultulu dlntre popourele Terrel. Un
cercettor lucld ul fenomenulul mondlul evrelesc, cu locullzrl de centre mlnorlture evreletl
in_dlferltele rl ule mupumondulul este obllgut s gndeusc sepurut prlmltlvlsmul blgot-ul
unel prl dln evrelmeu gulllun suu rus, de orlglne khuzur, de ruflnumentul lntelectuul ul
ludellor sephurzl, ulctulnd nobleeu evrelmll europene. Pentru o prlvlre de unsumblu nu
este llpslt de lnteres o lncurslune in rlturlle prlmltlve ule evrellor khuzurl gulllenl suu rul
cure-uu lnvudut Moldovu pe lu sfrltul secolulul ul 18-leu l in tot secolul ul 19-leu; lucru pe
cure-l vom fuce in cupltolul IV: ROMNIA l EVREII.
Buzut pe o doctrln ruslst feroce cure exult in forme puroxlstlce seteu de rzbunure u
evrelmll pentru suferlnele reule suu inchlpulte lu cure u fost supus de ctre cretlnl de-u
lungul veucurllor l cure uflrm cu o dogm cu curucter sucru superlorltuteu evrellor fu de
toute popourele lumll trutute in texte drept "unlmule", rublnll modernl l lntelectuulll evrel uu,
trunspus intr-o doctrln emlnumente ofenslv dlrecllle uxlologlce ule ruslsmulul evrelesc,
degenerut in cel mul pur l uclgtor lmperlullsm prln ml|loclreu crulu uu subordonut trel
murl puterl cretlne: Frunu, Angllu l Stutele Unlte ule Amerlcll prln lntermedlul croru l-uu
orgunlzut l consolldut buzele l structurlle Republlcll Unlversule.
2. DOCTRINA IMPERIALIST
Protocol 14: n uceust dlferen intre pgnl l nol inlne, in ubllltuteu de u gndl l de u
rulonu se vede clur peceteu decretrll noustre cu popor ules, cu fllnd oumenl superlorl ln
contrust cu pgnll cure uu mul mult o flre lnstlnctlv l unlmullcu. El observ dur el nu pot
prevedeu l el nu lnventeuz nlmlc... Relese clur dln ucesteu c nuturu insl ne-u
predestlnut pe nol pentru u stpnl l conduce lumeu .
Protocol 1: De|u dln tlmpurlle vechl, nol um fost cel dlntl cure um strlgut ln ml|locul
poporulul cuvlntele: LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE. Aceste cuvlnte uu fost
repetute mult tlmp de pupugulll lncontlenl, udunul de pretutlndenl prln uceust momeul
cu cure nol um mlnut prosperltuteu lumll l udevrutu llbertute personul... Presupusul
lntellgent l dlbucl pgn n-u ineles slmbollsmul cuvlntelor rostlte; n-u observut inelesul lor
contrudlctorlu; n-u bgut de seum cu in nutur nu exlst, egulltuteu
19
.
... S-u observut c oumenll cu lnstlncte rele sunt mul numerol dect cel cu lnstlncte bune;
de uceeu cele mul bune rezultute pentru guvernureu lor se vor oblne prln lntlmldure l
vlolen l nu prln urgumente ucudemlce...
20

... Poporul in mus l oumenll dln muse sunt condul de puslunl extrem de frlvole, de
credlne, oblcelurl, trudllunl l teorll sentlmentule l sunt incllnull spre dlvlzlunl in purtlde,
un fupt cure impledlc orlce fel de ucordurl intre el, chlur duc ucordul este uezut pe o buz
perfect loglc. Orlce declzlune u gloutel deplnde de o mu|orltute uccldentul suu urun|ut de
mul inulnte...
21

... Pentru u intocml un plun de uclune folosltor, este necesur u luu in conslderule
mentulltuteu, ovlulu, nestutorlnlclu mullmll... Este necesur u ne du seumu c putereu
muselor este ourb, fr rulune l fr lntellgen.
22

...Trlumful nostru u fost ustfel inlesnlt prln fuptul c in relullle cu poporul de cure uvem
nevole, nol um utlns intotdeuunu cele mul senslblle courde ule sufletulul omenesc,
speculnd lcomlu l poftele neslouse ule oumenllor. Flecure dln uceste slblclunl
omenetl luute sepurut, sunt cupublle de u purullzu lnllutlvu l de u pune volnu poporulul lu
dlspozllu celul cure trguleste uclunlle sule
23
.
Protocol 5: in toute tlmpurlle, nulunlle cu l lndlvlzll uu luut cuvlntele drept fupte. Pentru
uceste motlve nol vom creu lnstltulunl curl vor cutu s urute in mod ct mul utrgtor
lnteresul lor pentru progres
24
.
Protocol 11: Cretlnll sunt cu o turm de ol... El vor inchlde ochll lu orlce, pentru c nol le
vom promlte c le vom redu toute llbertlle cure ll s-uu luut... pentru u oblne prlntr-o
metod ocolltoure ceeu ce nu se poute oblne de rusu noustr imprtlut prlntr-o metod dl-
rect.
...De oblcel cel cure se lntrunesc mul usor ln socletutl secrete sunt cel cure volesc su u|ungu
cu orlce pret, cel cure cuutu su se ugute de orlce pentru u purvenl... ne putem du seumu cu
ucestlu sunt usor de munult sl cu pot devenl lesne lnstrumentul plunurllor noustre.
... Cretlnll se intrunesc in lo|l dln curlozltute suu in sperunu c prln ele il vor deschlde
drumul spre dlstlnclunl soclule... nol le inlesnlm uceste succese uu c putem ctlgu
uvuntu|e dln vunltuteu nscut de uceste succese pentru c prln uceustu poporul lncontlent
prlmete sugestlunlle noustre fr u le mul exumlnu...
...V putel lmuglnu pn lu ce grud de nulvltute lncontlent poute fl udus cel mul lntellgent
cretln prln uceste vlcleugurl l ce uor este u-l descuru|u... suu u-l uduce intr-o sture de
supunere servll duc volete u-l rectlgu sltuulu.
... n tlmp ce nol vom predlcu llberullsmul lu pgnl, nol vom lne poporul nostru l pe proprll
notrl ugenl intr-o supunere necondllonut
25
.
* * *
Iut ucum o slntez u ldellor cu vuloure uxlologlc l normutlv conlnute in
PROTOCOALE, truducere in fruncez cu o lntroducere de Roger Lumbelln - Purls, Edltlons
Bemurd Grusset, 6l me des Sulnts Peres, 1933, ldel upllcute perseverent in vluu economlc,
soclul, polltlc l morul intr-un complex pe cure uutorul il numete RZBOIUL
PSIHOLOGIC ul slonlsmulul impotrlvu popourelor lumll:
Gloutu este ourb. Rzboulele declunute dln rulunl economlce constltule fundumentul
supremulel evreletl. Admlnlstrulu vlzlbll u stutelor este condus de conslllerl secrel
evrel. Doctrlnele dlstructlve uslgur succesul ofenslvel mondlule evreletl, in uceust
ofenslv rolul presel este esenlul. Cretlnll sufer un proces de degenerure, fenomen cure
uslgur superlorltuteu evrellor. Dreptul cupltululul de u produce foume spre u puteu conduce
musele. Rolul lmportunt ul ugenllor frunc-musonerlel in dezugregureu stutelor l u
lnstltulllor lor fundumentule. Rolul speculel. Cultul uurulul. Cum s lel in mlnl oplnlu
publlcu. Rldlcureu sulurlulul l scumplreu concomltent u ullmentelor l u oblectelor de
prlm necesltute. Sensul secret ul propugundel teorlllor economlce spre u produce
dlverslunl. Importunu crerll de untlsemltlsm pentru consolldureu slonlsmulul. Lovlturu de
stut mondlul intr-o slngur zl. Unlversltlle fcute lnofenslve polltlc. Reducereu l unulureu
lnfluenel preollor cretlnl. Orgunlzureu polllel l u splonu|ulul dup modelul evrelesc.
Reintrlreu rdclnllor regelul Duvld, regele-destln ul tuturor evrellor.
Glovunnl Puplnl ure in volumul GOG
26
un fel de expozeu teoretlc fcut de un evreu, dr. Ben
Rubl presupus cundldut lu ocupureu postulul de secretur/ un fel de slntez expllclt u
PROTOCOALELOR, demonstrnd c slonlsmul duce un rzbol pslhologlc lmplucubll
impotrlvu restulul umunltll l c unurhlu, dezlnformureu, culomnlu, destublllzureu, zvonul,
negureu vulorllor nulonule suu unlversule, fuc purte dln ursenulul lul curent, il dm cuvntul
lul Ben Rubl: ... Lu sfrltul secolulul ul XlX-leu, Europu lul Tolstol, Ibsen, Nletzche,
Verlulne il fceu lluzlu cu u trlt unu dln murlle epocl ule omenlrll; dur upure un evreu dln
Budupestu, Mux Norduu l expllc in |ouc cum fulmoll votrl poel sunt nlte degenerul l
c clvlllzulu voustr este intemelut pe mlnclun... Suu c un evreu dln Frelberg-Moruvlu,
Slgmud Freud descoper in cuvulerul cel mul vlctorlos un lnvertlt potenlul, un lncestuos suu
un ususln; suu ult evreu, vlenezul Welnlnger uzurp ldeulul femlnln, demonstrnd c femelu
este o flln lgnobll l resplngtoure, un ubls de murdrle l |osnlcle; suu upure evreul
purlzlun Bergson cure unuleuz rolul lntelectulul in cunoutereu udevrulul, demolnd
edlflclul mllenur ul plutonlsmulul l conchlde c gndlreu conceptuul este lncupubll s
prlnd reulltute. Au se intmpl cu evreul Solomon Relnuch dln Sulnt-Germuln-en-Luye
cure cobour murlle rellgll de pe soclul lor lu nlvelul de rmle ule vechllor tubu-url; suu cu
evreul dln Ulm, Elnsteln cure dlnumlteuz reperele trudllonule l unlversule Spulul l
Tlmpul, lnstltulnd conceptul relutlvltll unlversule; rulonullsmul tllnlflc este utucut de
evreul Meyerson dln Lublln...
Nlcl un concept morul, nulonul, lstorlc, fllozoflc, tllnlflc in |urul crulu se couguleuz un
grup soclul, cure dlmensloneuz l structureuz o socletute n-u scput de rzbolul
pslhologlc, de lmperlullsmul slonlst pentru u-l unulu teoretlc l u sortl socletuteu respectlv lu
destrmure dln lnterlor pentru u puteu fl munlpulut l uservlt. Flecure om polltlc ure un
conslller evreu: Gludstone pe Dlsruell cure u ludulzut Angllu, Blsmurk pe Lusulle cure u
deschls grunlele Romnlel lnvuzlel ludeo-khuzure gullluno-ruseusc; Cuvour se folosete
de Artom; Clemenceuu de Mundel, Lenln de Trokl (Leon Bruunteln) insul Lenln fllnd,
dup mum, un Zlderblum, evreu.
* * *
Am crelonut, ublu o schl, cudrul doctrlnur ul lmperlullsmulul slonlst buzut ldeologlc pe o
strveche vocule lmperlullst fuvorlzut lu superlutlv de fuptul c pn dup cel de-ul dolleu
rzbol mondlul evrelmeu n-u ulctult un stut nulonul, cl un suprustut lnternulonul buzut pe o
rellgle comun l pe stpnlreu flnunelor. Cltutele dln rublnl l Protocoule sunt depurte de u
dezvlul intreugu urmtur de ldel, credlne hubotnlce, de ruslsm feroce, de ur, de dlspre,
de dorln u dlstrugerll conlnute in uceste scrlerl unterloure Protocoulelor suu slntetlzute in
Protocoule.
Relnem c Protocoulele ulctulesc doctrlnu ofenslv u slonlsmulul, c sunt structurute pe
putru dlvlzlunl complexe: o unullz u nuturll pslho-soclule ul lnumlculul (popourele cretlne)
cure s inurmeze vrfurlle slonlste cu cunoutereu ucestulu; o slntez lstorlc u reullzrllor
slonlsmulul lnternulonul pn spre sfrltul secolulul trecut in vedereu construlrll Republlcll
Unlversule; o expunere u metodologlel, tuctlcll l struteglel de upllcut in etupu lstorlc u
secolulul XX; o unullz u prlnclpulelor ml|louce prln cure se pot stpnl popourele cretlne
incepnd cu muss-medlu l netermlnnd cu fruncmusonerlu.

PARANOIA REPUBLICII UNIVERSALE
1. BAZA IDEOLOGIC
Protocol 7: Trebule s forum guvernele cretlne s udopte musurl cure s u|ute vustul
nostru plun, cure se uprople de|u de scopul su trlumftor, exercltnd o preslune usupru
oplnlel publlce uut l cure in reulltute u fost orgunlzut de nol prln u|utorul uu-numltel
mureu putere u presel. Cu pulne exceplunl eu u czut de|u in mlnlle noustre.
Protocol 24: ...Acum doresc su dlscut ml|locul prln cure rdclnlle cusel regelul Duvld vor
strbute in cele mul udncl struturl ule pmntulul. Aceust dlnustle, chlur in zllele de uzl u
dut oumenllor notrl inelepl dlrectorl educutorl ul tuturor splrltelor omenetl, putereu de u
stpnl ufucerlle mondlule.
Protocol 5: ...O coulllune u cretlnllor poute luptu cu nol un tlmp llmltut, dur nol suntem
uslgurul contru ucestelu prln inrdclnureu dlsenslunllor intre el pn lu o uttu profunzlme
inct s nu se pout scoute ufur. Nol um creut untugonlsmul dlntre lnteresele personule l
nulonule ule pgnllor und urlle rellglouse l de rus pe cure le-um hrnlt in lnlmlle lor
tlmp de 20 de secole.
Protocol 1: ...Cu lnstubllltuteu de uzl u tuturor uutorltllor putereu noustr vu devenl mul
lnutucubll... dln cuuz c eu vu fl lnvlzlbllu pn ce vu ctlgu destul trle uu c nlcl un
fel de incercure dlbuce su n-o mul pout submlnu.
Protocol 2: ...Este lndlspensubll pentru scopurlle noustre cu, utt pe ct este poslbll,
rzboulele s nu uduc u vuntu|e terltorlule. Aceustu vu schlmbu rzbolul intr-o lupt
economlc... intr-o usemeneu sltuule umbele prl vor fl plusute sub stpnlreu ugenllor
notrl lnternulonull cu mlllounele lor de ochl, u cror vlzlune nu este impledlcut de nlcl o
frontler. Atuncl drepturlle noustre lnternulonule vor ellmlnu drepturlle nulonule in cel mul
strlct sens l vor guvernu guvernele dup cum ele guverneuz pe supull lor.
Protocol 9:... n reulltute nu exlst obstucol inulnteu noustr. Supru-guvernul nostru ure un
stutut utt de extru-legul inct el poute fl desemnut prln cuvntul energlc l ture: dlctutur...
in tlmpul de fu nol suntem cel cure fucem leglle.
Protocol 11:... Dumnezeu ne-u dut nou, poporul su ules, cu o pedeups, imprtlereu l
uceust sltuule cu re preu tuturoru fl slblcluneu noustr, u fost mureu noustr putere. Eu
ne-u udus pe nol uzl pe prugul stpnlrll unlversule.
Protocol 10: ...Este nevole de u uzu tout lumeu prln dlsenslunl, unlmozltl, certurl,
foumete, boll pn ce cretlnll nu vor mul gsl ult drum de scpure dect un upel lu bunll l
putereu noustr. Nol vom uzu l slel pe cretlnl prln toute ucesteu intr-utt inct el vor fl
constrnl s ne ofere nou o uutorltute lnternulonul l grule ucestel sltuull ne vu fl poslbll
s ubsorblm toute forele guvernumentule ule lumll l ustfel s formm un supruguvern.
Protocol 7: ...Pentru u demonstru c guvernele cretlne ule Europel uu devenlt scluvele
noustre, nol vom urtu tuturor putereu noustr prln crlme l vlolene, udlc prln domnlu
terourel... Lu orlce uct de opunere nol trebule s flm gutu de u rspunde bgnd in rzbol cu
veclnll rlle cure indrznesc s nl se opun nou l duc rlle inveclnute vor fuce plunul de
u nl se opune inelegndu-se intre ele in mod colectlv, nol trebule s dezlnulm un rzbol
mondlul
27
.
Theodor Herzl:... Eu cred c chestluneu evrelusc nu este nlcl o chestlune soclul, nlcl unu
rellglous, del udeseu eu se prezlnt sub unu suu ceulult form. Eu este o chestlune
nulonulu cure nu poute fl solulonut dect prezentnd-o cu o chestlune mondlul polltlc
pentru u fl dlscutut l controlut de toute nulunlle clvlllzute udunute in conslllu
28
.
2. STRATEGIE; TACTIC; MIJLOACE I INSTRUMENTE
Am schlut cudrul doctrlnur ul lmperlullsmulul evrelesc, voculu lmperlullst u ucestul popor
suprustutul, cure in ultlmele decenll ule secolulul trecut l-u flxut cu oblectlv lstorlc s
purvln lu stpnlreu Terrel. Pentru u-l utlnge oblectlvul, vrfurlle evrelmll mondlule uu pus
un -uccent hotrtor pe orgunlzureu evrelmll, uu eluborut o strutegle pe tlmp scurt, medlu l
lung, tuctlcl contlnentule, construlnd ml|loucele l lnstrumentele necesure reullzrll scopulul
propus. Trebule menlonut c procesul de orgunlzure s-u desfurut pe structurl lstorlce
exlstente cure uu fost modernlzute l uctlvute lu scur mondlul. Este indeobte cunoscut c
flecure lnsul etnlc evrelusc dln orlce ur de pe glob ulctulete o comunltute inchls,
uutoghetolzndu-se spulul, rellglos, morul l soclul. C uceste comunltl uu proprllle lor
legl, c stuu sub uutorltuteu ubsolut u rublnllor cure perpetueuz vechlul conslllu generul de
guvernmnt numlt - SANHEDRIN, pe cure evrell bolevlcl dln Ruslu 1-uu trunsformut in
comlsurlutele poporulul. Contlnuutorul Sunhedrlnulul este trlbunulul numlt BETH-DIN.
KAHALUL ur fl guvernmntul proprlu zls. Lucrurlle sunt slmple l nu uu nlmlc mlsterlos
dect ucolo unde comunltl evreletl hubotnlce, blgote l inupolute se deduu lu pructlcl
mlstlce prlmltlve.
Flecure comunltute evrelusc dln orlcure ur este orgunlzut cu un stut in stut. Pn in
ultlmele decenll ule secolulul trecut vrfurlle rellglouse l flnunclure ule ucestor comunltl
se lneuu lu curent cu relullle dlntre comunltute l stut prln scrlsorl purtute de negustorl,
dlplomul, medlcl suu curlerl. Dln cele mul vechl tlmpurl comunltlle evreletl uu fost legute
suprustutul prlntr-un schlmb uctlv de lnformull. Am pomenl dour despre corespondenu
dlntre omul de stut evreu-spunlol Husdul Ibn Shuprut (bur Isuuc bur Shuprut) cu regele Ioslf
ul Khuzurlel turcomune trecut lu mozulsm, ustu orl in 954 orl in 96l dup Hrlstos.
Scrlsoureu u fost cullgruflut de secreturul lul Husdul, ult evreu, Menuhem ben-Shuruk. n
documentele tlmpulul inulnteu numelul lul Husdul se scrlu un R. de lu rubln, tltlu onorlflc. Un
fel de von suu de noblllur. Decl R. Husdul. Prln unul 1100 rublnul Iehudu ben Burzlllul dln
Burcelonu u scrls in ebrulc CARTEA SRBTORILOR - SEFER hu-ITTIN cure conlne o
referlre lu uceust coresponden. S vedem cum uprecluz Burzlllul credlnu mozulc.
Cltez dln text: R Husdul il intrebuse dln ce fumllle se truge, ce sltuule ure, cum de uu u|uns
prlnll l strmoll lul su se udune sub urlplle PREZENEI
29
... udlc s fle convertll lu
ludulsm.
Interesunt pentru reulltuteu suprustutul, lnternulonullst l legturlle dlntre comunltlle
ludulce este lucrureu lul Sefer hu-Kubbuluh scrls in 1161. Vel gsl congregull ule
Isruelulul rspndlte in strlntute de lu oruul Sule uflut lu extremltuteu Mughrebulul,
tocmul pn in Tuhurt, lu extremltuteu Afrlcll, in toutu Afrlcu, in Eglpt, in Subu, in Arublu,
Bubllonlu, Elum, Perslu, Dedun, uru ghlrgulllor numlt Ju|un, Tuburlstun pn lu Dullum l
lu rul Ill, unde trlesc popourele khuzure cure uu devenlt prozellte. Regele lor Ioslf l-u
trlmls o scrlsoure lul R. Husdul, prlnul bur Isuuc bur-Shuprut l l-u vestlt c el l intregul su
popor (ln lu credlnu rubunlt. Nol l-um vzut lu Toledope unll dln urmull lor, colurl ul
inelepllor l el ne-uu spus c tol l lor pstreuz credlnu rubunlt (rublnlc)
30
. Dln text se
desprlnd dou concluzll esenlule. C rublnll eruu lnformul exuct despre comunltlle
evreletl dln Afrlcu, Orlentul Aproplut l cel Ml|loclu, c su nu mul vorblm de Europu l c
cel ulel de rublnl, descendenl de rublnl, dln toute comunltlle evreletl eruu trlmll lu studll
in murlle centre rublnlce, stublllndu-se ustfel o unltute ebrulc suprustutul; o comunlune
rellglous, fllozoflc l o vlzlune globul; in vreme ce nulonulul ublu se munlfestu in
rudlmentele stutelor feudule. Iut decl dou lstorll uslncrone: ceu u stutelor nulonule in cure
exlstuu comunltl evreletl cu vlzlunl polltlce l economlce suprustutule. Astu inc dln
secolul IX-X ul erel noustre.
Mul mult! Tot dln ucel tlmp se vorbete de Prlnclpll in Exll,conductorl ul evrellor imprtlul
prln comunltlle ebrulce dln dlferlte rl ule lumll, numll l exllurhl. Acetlu |udecuu,
ddeuu legl, puteuu fl ltlnerunl suu stublll. Mul exlst el l ustzl? Congresele mondlule
evreletl se pure c le-ur conflrmu exlstenu, in ENCICLOPEDIA IUDAIC scrle: Destul de
curlos, exllurhll sunt inc menlonul in oflclereu Subutulul dup rltuulul Ashkenuzlm...
Duc exllurhll exlst inseumn c nobleeu ludulc u pstrut peste secole Sunhedrlnul,
conslllul superlor ludeu compus dln 71 de membrl numll de prlnclpe, nu ulel de popor,
stpnlnd cu uutorltute de necontestut. Tot Enclclopedlu de mul sus spune c Sunhedrlnul u
uvut un curucter urlstocrutlc l il uutoutrlbulu uutorltuteu l c eru compus dln membrll ule
celor mul lnfluente fumllll noblle l ul preolmll. Iut c Nupoleon Bonupurte reinvle
Suhendrlnul desfllnut formul prln unll 70 d.H. l unume: spre rezolvu probleme ule
chestlunll lsruellte dln Fruntu decl evrelmeu devenlse o foru in Frunu ucelul tlmp, s-u
convocut o Adunure u Notubllllor evrel. De fupt notubllll evrel uu convocut Sunhedrlnul lu
Purls in zluu de 9 februurle 1807, tllnd nol cu revolulu fruncez u fost operu evrelmll frunc-
musonlce l cu, lndlrect Nupoleon u u|uns imprut speculnd huosul postrevolulonur. Iut
c o for nulonul, Nupoleon, este obllgut su truteze cu o for suprunulonul, Sunhedrlnul
evrelesc de lu 1807, cure declur c este ldentlc cu vechlul Sunhedrln fllnd: o udunure legulu
investlt cu putereu de u intocml ordonune in scop de u perpetuu ferlclreu Isruelulul
31
.
Concluzlu este llmpede, inc de lu 1807 evrelme rspndltu pe tot globul u uvut un orgun
centrul d conducere cure l-u usumut conducereu polltlc u unul popor unltur prln credlnu
rellglous, economlu flnunclur l scopul de hegemonle unlversul. De lu ucest Sunhedrln
derlv Congresele Mondlule evrelestl cure stubllesc oblectlvele, strutegllle l ml|loucele
polltlcll suprustutulul buncur-flnunclur-evrelesc, ultlmul Congres Mondlul uvnd loc unul
ucestu in S.U.A., stutul suport ul suprustutulul ludeu, hotrrlle lul pentru Romnlu fllnd
puse in pructlc de rublnul ef Moses Rosen.
* * *
Dln momentul upurllel PROTOCOALELOR cu doctrln complex l ofenslv u evrelmll
cure stublllseru oblectlvul prlnclpul: lnstuurureu puterll unlversule sl creureu Republlcll
Unlversule uslstm lu edlflcureu Ml|loucelor l Instrumentelor prln cure Sunhedrlnul
suprustutul il construlele suprustutul. n plun vlzlbll ucesteu sunt: Musonerlu, Llgu
Nulunllor, ONU, Conslllul de Securltute; NATO; Conslllul Europel; Buncu Mondlul l
Fondul Monetur Internulonul, uvnd in subordlne dlrect suu lndlrect sute de llgl
umunlturlste, fllozoflce, usoclull, orgunlzull mondlule pentru drepturlle omulul, purtlde
suprustutule orgunlzull ule tlneretulul cu cercetlu suu cu ule homosexuulllor l lesblenelor,
culte uberunte menlte s spurg unltuteu rellglous, orgunlzull flluntroplce. Fruncmusonerlel
cu lnstrument prlnclpul ul ludulsmulul slonlst il vom rezervu sepurut un cupltol, menlonnd
c este suportul tuturor Ml|loucelor l Instrumentelor creute de Sunhedrln in vedereu
zdroblrll stutelor nulonule l u lnstuurrll Republlcll Unlversule conduse de unul dln exllurhll
contemporunl.
IUDAIZAREA EUROPEI
O ANALIZ GLOBAL. De obicei tratatele istorii sunt descriptive povestind evenimentele n
succesiune lor temporala, creionnd profilul unor conductori politici, struind asupra rzboaielor,
btliilor, mai sumar asupra dezvoltrii economiei, artelor i culturii i cu totul nendestultor asupra
cauzelor dialectice care genereaz fenomenele economice, sociale si politice privite att n sfera
comunitilor naionale, dar mai ales sub specia intercondiionrii lor zonale, continentale i mondiale.
Rezultatele inveniile tehnico-tiinifice,. ale descoperirilor geografice, al explorrii oceanului planetar,
folosirea musonilor i alizeelor au intrat n ecuaia dezvoltrii istorice mondiale, depind o sfer de
interes limitat spaial, socio-profesional sau naional.
Fenomenul evreiesc ca fenomen suprastatal nu poate fi analizat dect global. Limitarea analizei la
iudaizarea Franei s zicem, sau a Rusiei bolevice n primele patru decenii ale acestui secol, sau a
Romniei ntre 1878-1970; sau a Statelor Unite ncepnd cu nfiinarea lojei masonice exclusiv evreieti B
'nai B 'rith32 i culminnd astzi cu aservirea SUA intereselor evreimii mondiale, ar conduce la o
nelegere periferic, de fapt la o nenelegere a fenomenului evreiesc. S-ar constitui ntr-o dezinformare,
ntr-o diversiune care ar atrage atenia asupra prii i nu a ntregului, ceea ce de fapt i urmrete
conducerea suprastatal unitar a evreimii.
A asemna studiul structurilor i evoluiilor iudaice cu cosmologia. Adic cu obligaia de a analiza
ansamblul fenomenului pe baza unei ct mai mari cantiti de informaii furnizate de tiinele economice,
sociale, istorice, religioase; aplicate la scar mondial, aa cum cosmologia studiaz universul n
ansamblu, folosind de la astronomia extragalactic pn la radiaia centimetric izotop un ntreg arsenal
tiinific de ultim or. Conform acestei viziuni globale este interesant de urmrit fluctuaia itinerant a
centrelor de putere sioniste cu ncepere de la organizarea revoluiei franceze, etap n care s-au pus n
practic i s-au testat strategii, tactici, metode i instrumente coninute dispersat n lucrrile rabinice,
distilate i esenializate n lojile masonice evreieti. In viziunea autorului s-au localizat trei centre de
putere sioniste suprastatale: dou n Europa: Frana i Rusia sovietic la nceputul secolului, mpingnd
vectori kominterniti pn n Extremul Orient: Coreea, China i Vietnam unde s-a dat o lupt mortal
ntre komintemism i doctrinele comuniste naionale i, al treilea centru, cel mai puternic i cu o istorie
ascendent, n Statele Unite ale Americii. Acest centru edificat pe loja
francmasonic B'naiB'rith, exclusiv evreiasc a devenit cu ncepere din primul deceniu al secolului, fora
mondial suprastatal cu rol hotrtor n politica Terrei pn la naionalizarea comunismului n Rusia
sovietic, n Romnia, n Coreea, China, Vietnam i Cuba. Pentru involuia iu deo-kominternismului n
Extremul Orient sunt interesante de descifrat cele trei volume de MEMORII ale lui Kim Ir Sen, ca i
Malraux n romanul CONDIIA UMAN. In Europa drumul sionismului pentru cucerirea puterii
suprastatale i a hegemoniei politice este un drum sngeros, plin de crime politice, rzboaie locale,
revoluii fcute n paguba revoltailor, culminnd cu cele dou rzboaie mondiale care au aservit o buna
parte din rile continentului finanei internaionale iudaice. Din studiul ct de sumar al fragmentelor din
PROTOCOALE transcrise n capitolele precedente s-au desprins clar obiectivele i metodele prin care
iudaismul i concretizeaz planurile ofensive etapizate la scara istoriei. Pentru a cuceri puterea politic in
Europa, iudaismul i-a fixat obiective principale si secundare, cele secundare avnd rol de baz de
operatii de rezerv sau de adpost n cazul nereuitei operaiilor, duse pentru cucerirea obiectivelor
principale. Romnia a fost destinat ca obiectiv principal nc din 1870; rolul ei devenind de maxim
importan n perioada interbelic, n primii ani ai celui de al doilea rzboi mondial, imediat dup al
doilea rzboi mondial i dupa lovitura de stat iudeocapitalist din decembrie 1989.
FRANA. Prima victim a iudaismului n Europa este Frana. Contnd pe anumite trsturi psihosociale
ale poporului francez, pe spiritul su de frond i nesupunere la autoritate, pe o veche tradiie centrifug la
puterea central, pe individualismul exacerbat, iudaismul a creat n Frana un sistem complex de loji
masonice viznd cucerirea i demolarea din interior a instituiilor fundamentale: Biserica, recte
catolicismul; coala i Armata. Mai ales n armata francez i n intelectualitate masoneria iudaic a avut
succese remarcabile. A face aici istoricul francmasoneriei ca i modul n care a deturnat sensul unor
evenimente istorice n favoarea evreimii, ar fi s ne ntindem singurii o capcan periculoas. In Frana,
francmasoneria condus de evrei i-a asumat rolul furitor de istorie. Citm din revista HUMANISME
(vezi HUMANITAS, editur subordonat din Romnia de astzi) avnd subtitlu LE FRANCSMACONS
Nr. 190 din aprilie 1990,', pag. 3 coloana 3, alineat 2: Le Grand Orient de France a toujour pris ses
responsabilites face a l'Histoire. Cine i-a ncredinat ordinului masonic Marele Orient al Franei misiuni
i responsabiliti istorice, tim. Sanhedrinul! Unde a dus francmasoneria Frana, iari tim. Armatelor
germane naionaliste le-au trebuit cteva zile s ajung din extremul nord n extremul sud al unei Frante
dezagregate de francmasonerie. Putreziciunea vrfurilor a pltit-o cu jertfe i suferine poporul francez.
Desigur, filozofia toleranei att de gargarisit astzi este minunat. Cu condiia s nu fie practicat
exclusiv de cretini i musulmani fa de evrei aa cum clameaz toat mass-media iudaizat, n vreme ce
evreimea practic fa de neevrei cea mai crncen prigoan, aa cum ilustreaz sngeros statul Israel i
organizaiile lui criminale de tip kidon.
Aa-zisul iluminism bavarez condus n tain de evreul-ashkenazi Moses-Mendelssohn devenit iluminism
evreiesc sau Haskalah puiaz n Frana i are rol precumpnitor n revoluia francez. Strategia iudeo-
masoneriei franceze susinut de iudeo-masoneriile din Germania i Anglia are drept obiective rsturnarea
ordinei feudal-monarhice i instaurarea puterii burgheze care asigura libertate i egalitate comunitilor
evreieti, cmp larg de exploatare finanei evreieti, abolirea proprietii funciare a nobilimii autohtone,
liberul acces al evreimii la posturile de conducere politice i administrative, marginalizarea forei
spirituale i politice a Bisericii catolice, subminarea Armatei i a colii naionale franceze. Iat cum
caracterizeaz Protocoalele, revoluia francez (Cap. III, pag. 27, ediia Lambelin): Aducei-v aminte de
revoluia franceza, pe care noi am numit-o "cea mare", secretele pregtirii ei ne sunt bine cunoscute, cci
ea a fost n ntregime opera minilor noastre" Lozinca: "Avec Ies boyaux du derniers des pretres
etranglons le demier des rois" (cu maele ultimului pop s trangulm pe ultimul dintre regi) a fost
fabricat n atelierele franc-masoneriei. Cahen n Archives-israelites (Tom VIII, pag. 801, an 1847)
scrie: Mesia a sosit pentru noi n ziua de 20 februarie 1790. Istoricii au stabilit c asasinarea lui
Ludovic al XVI-lea a fost hotrt cu 6 ani nainte ntr-o edin a francmasonilor inut la
Frankfurt am Main la 1786. Nimeni nu este att de stupid s nu recunoasc complexitatea
factorilor obiectivi care au fost folosii de iudeo-franc-masonerie spre a declana i specula
revoluia. Numai casa militar i casa civil a regelui apsau zdrobitor bugetul statului. Casa
militar nsuma 9 000 de oameni, cea civil 4 000. Regina, copiii, rudele i aveau "casele" lor
particulare nsumnd 3 000 de oameni din care 500 erau ai reginei. Grajdurile regale adposteau
900 de cai, 200 de trsuri i cheltuiau anual pentru ntreinere 7 700 000 livre sau 60 de milioane
de franci. La Bouche de Roi, masa regal costa anual 2 900 000 livre, mai mult de 20 de milioane
de franci/1922. Necker a calculat c ntre 1774-1789 regele a druit familiei sale i curtenilor 227
000 000 livre sau l miliard i 700 milioane franci/1922. tim i teribila fraz a Iui D'Argenson: la
cour etait le tombeau de la Nation (curtea este mormntul naiunii)
33
. Dup cum tim c la 1788
deficitul bugetar oficial era de 55 000 000 livre, pe cnd cel real urca spre 90 milioane. Sub
Ludovic al XVI-lea, datoria public a crescut la 8 miliarde 550 milioane livre. Cifr fantastic.
Impozitele directe i indirecte srciser naiunea. Clerul, nobleea de spad i nobleea de rob
erau clase privilegiate, n 1789 Frana era o ar de rani. Nou zecimi din populaie tria din
munca cmpului. Un milion de rani erau ns servi sau iobagi. ranul era considerat de
cardinalul Richelieu, catrul statului. Acest cazan social a fost speculat de iudeo-franc-masonerie
care cu preul sngelui francez vrsat de revoluie n torente, a cumprat i aservit Frana,
ncepnd cu cea napoleonian.
La fel s-a ntmplat cu revoluia francez de la 1848 (cu toate revoluiile europene). O spune
naivul poet Lamartine, amicul revoluionarilor romni, ef alguvernului provizoriu n ziua de 10
martie, cnd a primit delegaia supremului consiliu al ritului scoian francmasonic care i-a
prezentat felicitrile noului guvern, l citez pe Lamartine: Sunt convins c din fundul lojilor dvs.
au emanat mai nti n umbra, apoi n penumbr i n fine n plin lumin, sentimentele care au
fcut n sfrit sublima explozie ai cror martori am fost la 1789 i despre care poporul din
Paris a dat acum cteva zile a doua reprezentaie, care sper s fie i cea din urm. (Copin
Albancelli: La drame masonnique. La conspiration juive contre le monde chretien. Ed. III 1909
pag. 379-380). Stpnind ocult sau direct Frana nc din epoca napoleonian ca rezultat al
revoluiei franceze, evreimea a transformat-o dintr-o mare putere naional i european ntr-
un stat decadent, corupt, plac turnant a comerului de droguri, a prostituiei, a homosexualitii
i lesbianismului, n tot veacul al XIX-lea la cheremul Prusiei, Germaniei, Angliei i Rusiei.
Procesul de dezagregare rapid a statului naional francez a culminat n 1870 cnd se stabilete
aa zisa republic democratic sub guvernarea evreilor care-1 aduc la efia guvernului francez pe
evreul Cremieux, n acelai timp eful guvernului francez iudaizat, mai marele lojilor masonice
i al Alianei Israelite Universale care s-a amestecat violent n treburile interne ale Principatelor
Unite, impunnd pn la urm mpmntenirea puhoaielor de mozaici khazari fugii la noi din
Rusia i Galiia.
Un exemplu gritor despre rolul ticlos al marii finane evreieti n destabilizarea Europei de Est
este dat de Nathan Rothschild marele bancher contemporan cu Napoleon, cruia mpratul i
stricase majoritatea afacerilor esute pe ntregul continent. Spre a-1 dobor pe Napoleon, Nathan
Rothschild a dat mprumuturi uriae Prusiei i Angliei. Planurile financiare ale bancherului iudeu
s-au bazat pe faptul ca prin exilul n insula Elba, Napoleon a fost eliminat din afacerile i jocurile
de interese din Europa. Intoarcerea fulger a mpratului din insula Elba i cele "100 de zile" de
domnie presupuneau i vesteau prbuirea imperiului financiar Nathan Rothschild. Cu toat
oroarea i frica congenital fa de rzboi i violena fizic, Rothschild a urmrit cu sufletul la
gur btlia de la Waterloo, ascuns ntr-un adpost din spatele armatei engleze. Cnd i-a dat
seama c Napoleon este nvins a strigat: Casa Rothschild a ctigat btlia. A gonit la Bruxelles
i de aici la Ostande fr s sufle o vorb despre Waterloo, pltind preuri exorbitante pentru
trsur i cai. Cu toat furtuna care bntuia Marea Nordului i Strmtoarea Dover, pltind 2 000
de franci unui pescar, acesta a nfruntat marea dezlnuit executnd traversada la bordul
cuterului su. Rothschild a gonit la Londra i la 20 iunie 1815 i-a luat locul la burs, fiind
singurul deintor al tirii despre victoria aliailor la Waterloo. Printr-o operaie banditeasc de
burs - a vndut masiv efectele sale, preurile s-au prbuit, financiarii au intrat n panic, bursa a
fost inundat cu efecte ale datoriei publice engleze ca n cazul unui dezastru militar, efecte
cumprate de agenii lui Rothschild care, de fapt, cumpraser i valorile stpnului lor. Zilele de
20 i 21 iunie au umplut seifurile bancherului cu efecte. Vestea victoriei de la Waterloo a adus-o
un curier n seara zilei de 21 iunie. Rothschild ctigase ns 10 milioane de lire sterline, n timp
ce francezii, englezii i prusienii sngeraser din belug pe cmpul de lupt, inamicul imperiului
financiar al lui Rothschild, Napoleon, era un fugar, Anglia i Prusia nvingtoare trebuiau s-i
plteasc datoriile ctre Rothschild, datorii rotunjite cu dobnzile aferente. Dup Waterloo,
Frana stpnit direct de evreime a mers din dezastru n dezastru. Rzboiul franco-german din
1870-1871 i dezastrul Franei sunt rezultatul politicii guvernului iudaizat al lui Cremieux.
In vreme ce germanii au avut patrioi ca Bismarck i Moltke care i-au fixat ca ideal unificarea
Germaniei printr-un plan unic politic, economic i militar, francezii ruinai de liberalismul franc-
masonic, de interesele centrifuge ale orleanitilor, republicanilor i bonapartitilor au refuzat
orice credite pentru armat, ca i reorganizarea ei impus de modernizarea armamentului.
Lozincile masonice s nu transformm Frana ntr-o cazarm35,fariseismul planurilor de
economii bugetare pe seama armatei, dogmele pacifiste, dezinformarea fcut de presa controlat
de iudeo-ffancmasonerie care califica pericolul prusian drept un pericol imaginar, lansarea
programului masonic sa renunm sistematic la rzboi i s devenim exclusiv o mare naiune a
pcii a costat Frana invazia Alsaciei- prin pierderea btliilor de la Wisemburg i Froeschviller;
pierderea Lorenei n btliile de la Forbach, Borny, Rezonville, Saint-Privat cu asediul Parisului,
ocuparea Franei, zeci de mii de mori; o cumplit tragedie naional. Sub presiunea presei i a
parlamentarilor iudei sau iudaizai, ministrul de rzboi marealul Le'Boeuf a sczut cu 10 000
efectivele de recrui i a dezarmat fortificaiile, dnd ordin ca tunurile s fie conservate n remize
"ca s evite deteriorarea afetelor din cauza ploilor i a soarelui", n vreme ce parlamentul a redus
cu 32 milioane de franci bugetul cerut de ministerul de rzboi pentru terminarea fortificaiilor din
est - adic 110 milioane de franci. Toate astea sub lozincile masonice a "sentimentelor" freti
fa de marele popor german. Marele popor german sub mna "cancelarului de fier" colonel de
cuirasieri albi, prinul Otto von Bismarck-Schoenhausen i a unuia din cei mai reputai militari ai
Prusiei, marealul conte von Moltke, deopotriv teoretician i practician al tiinei i artei
militare care adaptase la condiiile timpului su principiile napoleoniene, repurtase victorii
succesive n rzboaiele cu Danemarca i Imperiul habsburgic, btlia de la Sadowa ctigat
strlucit de prusieni alarmnd Europa, dar foarte puin Frana masonizat. Moltke eful Statului
Major General a pus n slujba artei militare mijloacele noi de comunicaii, cile ferate i
telegraful, furind n acelai timp un corp ofieresc de elit, cu un nalt nivel de cunotine
teoretice i o bun practic n conducerea trupelor, animat de idealul furirii Germaniei unite.
Meritul principal al lui Moltke a fost pregtirea din timp de pace a rzboiului mpotriva Franei
pn n cele mai mici amnunte In acelai timp echipa iudeo-masonic german n-a putut
destabiliza Prusia, aa cum Cremieux i oculta condus de el a fcut-o cu Frana. Insist asupra
acestui moment istoric european pentru asemnarea lui cu dou momente din istoria Romniei:
pierderile teritoriale din 1940 i lovitura de stat din 1989 n care iudeocraia i iudeo-masoneria
au jucat cam aceleai roluri ca i n Frana dezastrului de la Sedan - 2 septembrie 1870 -
capitulare care 1-a costat tronul pe Napoleon al III-lea.
Am afirmat c pentru a subordona Frana, iudeo-masoneria a demolat i destabilizat armata
francez, mai corect, conducerea acesteia. Masonizarea armatei franceze a constituit unul din
obiectivele principale ale iudaismului internaional. Dau dou exemple gritoare: cazul Dreyfus
i subordonarea total a generalului Andre fa de Marele Orient. Cpitanul Alfred Dreyfus,
evreu alsacian a fost dovedit de contraspionajul francez ca spion n slujba Germaniei, filmul
recent al cinematografiei iudaice inspirat din acest caz de nalt trdare mistificnd cu neruinare
adevrul istoric, n decembrie 1894 cpitanul a fost condamnat de justiia militar. Iudeo-
masoneria s-a pus n micare pentru a-1 elibera. Frana era att de subordonat finanei iudaice
nct au fost schimbai apte minitri de rzboi, procesul a fost revizuit de dou ori, s-au comis
abuzuri i ilegaliti n lan i s-a ajuns acolo unde a ordonat Cahalul i francmasoneria.
Trdtorul a fost eliberat i reabilitat, iar guvernul proiudeu Waldeck-Rousseau i Combes au
pornit prigoana mpotriva congregaiilor religioase i a ofierilor patrioi care denunau
matrapazlcurile masoneriei. Pus n pericol, masoneria a cocoat n postul de ministru de rzboi
un general incapabil i slug preaplecat: Andre. Acest general a nceput "purificarea" armatei
franceze de ofierii patrioi, capul de list fiind unul din ofierii de elit ai timpului, care fcea
parte din Marele Stat Major, colonelul de Castelman. Un amnunt suplimentar: colonelul de
Castelman i-a pierdut toi fiii n primul rzboi mondial, ajuns general i-a condus marea unitate
ce comanda din victorie n victorie nemurindu-se n istoria acelui rzboi. Purificarea masonic a
armatei franceze a avut loc pe o perioad de 20 de ani, din 1894 n 1914, ea a adus n fruntea
otirii nuliti militare care fceau parte din francmasonerie, seamn cu "purificarea" fcut
radical de Stalin, Armatei Roii prin asasinarea celor 32 000 de generali i ofieri superiori n
chiar preajma celui de al doilea rzboi mondial, cu "purificarea" bestial a Armatei Romne dup
cel de al doilea rzboi mondial de ctre cahalul iudeo-kominternist condus de Ana Pauker i, se
pare, cu "purificarea" de dup lovitura de stat din decembrie 1989. Acest Andre "purific" Statul
Major cu o furie iudaic att de revolttoare nct generalissimul Janot i eful Statului Major,
generalul Dellane i dau demisia n semn .de protest. Prin directorul su de cabinet, generalul
Percin, francmason, lacheul iudeilor, Andre stabilete legtura cu Marele Orient. Secretarul
acestuia Vadecard centraliza toate fiele ofierilor care frecventau biserica, aveau puncte de
vedere clare n afacerea Dreyfus i atitudini ferme, patriotice. Fiele erau trimise de lojile
provinciale. Identic cu metodele aplicate n Armata Romn postbelic dup instalarea politrucilor i
a conducerii politice exercitat de strini ca Walter Neulander sau Kostyal. Clasatorului de fie, ajuns
general prin francmasonerie, Percin, i s-a luat comanda n timpul rzboiului, pentru incapacitate. Ajutat de
doi ofieri masoni, cpitanii Mollin i Targe, Percin a supus controlului lojilor ntregul corp ofieresc al
Franei
36
. Situaie umilitoare i degradant pentru armata francez; situaie periculoas pentru Frana,
cmp larg de abuzuri la avansri, la stabilirea comandanilor i la conducerea misiunilor militare peste
hotare, unde cuvntul hotrtor l avea Vadecard, secretarul Marelui Orient i nu forurile militare.
Dezastrele pricinuite de comandanii francmasoni incapabili, sutele de mii de soldai francezi mori n
urma unor aciuni acefale, pericolul care amenina Frana, au trezit guvernul i comandamentul care i-au
chemat la comand pe ofierii proscrii de Vadecard: Foch, Petain, Lyautey, de Castelman, Mengin, de
Mand'huy. Desigur, marealul Joffre a fost mason. i corsarul Surcouf a fost mason. Asta nu
demonstreaz dect faptul c Frana a devenit nc din secolul al XVII-lea o sucursal a masoneriei, cnd
zic Frana, nu neleg poporul francez ci vrfurile financiare, economice i politice.
Iat care era n 1913, cu un an nainte de declanarea primului rzboi mondial de ctre oculta
internaional, prerea lui Isaak Blumchen, evreu galiian naturalizat francez despre patria adoptiv i
fora iudaic atotputernic acolo... Frana este astzi spada i scutul lui Israel... i parafrazndu-1 n
batjocur pe Regele Soare: ...L'etat cest nous, Ies Israelites... Putem s punem pe picior de rzboi 4
milioane de francezi care s apere speculaiile noastre internaionale, s acoperim marile noastre
creane, s dezrobim pe fraii oprimai, s realizm politica noastr naional... Poporul francez este o
vit uor de tuns, docil la bici, muncitor, econom, umil fa de stpnii si, productiv peste ce se putea
atepta de la Pmntul Fgduinei... n sfrit, poporul evreu este stpnul Franei37.
Intr-o edin a Consiliului de stat Napoleon a spus: ...Nimeni nu se plnge de protestani i de
catolici, pe cnd toi se plng de evrei. Aceasta provine din faptul c rul pe care-1 fac evreii
nu provine de la indivizi, ci din nsi constituiunea acestui popor. Ei sunt nite lcuste i
omizi care pustiesc Frana...38
Slbit dup eforturile materiale i jertfele umane date n primul rzboi mondial, Frana a devenit sclava
finanei i a administraiei iudaice, nvmntul, coala Normal Superioar, Politehnica, Sorbonna,
Colegiul Franei, devin unelte ale iudaizrii. Evreii nfiineaz ECOLE DES HAUTES ETUDES
SOCIALES avndu-i n frunte pe conaionalii Theodore Reinach i Bernard; iar n consiliul de direcie ali
7 evrei. Levy Bruhl decerne premiile la Sorbonna, Joseph Reinach este vicepreedintele comisiei armatei,
o parte din armamentul greu este comandat uzinelor Levy-Commentry, bncile Dreyfus i Rothschild
controleaz economia i partidele. La Paris, n jurul statuii lui Ludovic al XlV-lea toate casele de comer
erau evreieti, comitetul de direcie al societii comercianilor i industriailor tot evreiesc, consilierii
comerului exterior: evrei, prin 1938 din medicii clandestini i provocatori de avorturi, 95% erau evrei.
ludaizarea Franei interbelice tinde spre absolut n timpul ct evreul Leon Blum a format guvernul n 1938
avnd minitri evrei i 53 de evrei ataai de cabinet. Consecinele iudaizrii Franei au dus la tragedia
naionala din iunie 1940
39
.
Incheiem cu un citat din acelai Isaak Blumchen: ...Dumnezeu ne-a dat Franei pentru a face din
ea pmnt de belug i pe francezi ca s facem din ei sclavi. Voina lui Iehova s-a mplinit.
Numele lui fie binecuvntat... Suntem rasa superioar!40
*GERMANIA. In volumul MEMOIRES du CHANCELIER PRINCE DE BULOW (tome
premier 1897-1902) Paris - Librairie Pion - publicat n 1930 dup originalul n german aprut n
editura Ullstein, la pagina 10, viitorul cancelar al Germaniei wilhelmiene, care-a fost ambasador
i n Romnia nainte de primul rzboi mondial, reproduce o maxim favorit a prinului de
Hohenlohe, cancelarul cruia i-a succedat (Bismarck fiind n dizgraia kaizerului la reedina sa
din J Friderichrache (1897)): Sunt trei puteri a cror ostilitate este stnjenitoare pentru oricare
om politic: iezuiii, francmasonii i evreii4
1
. Cum francmasoneria este o invenie evreiasc, ar
rmne dup btrnul cancelar, dou puteri stnjenitoare pentru politicienii sfritului de secol
XIX: iezuiii (catolicismul n general) i evreii. Germania cumplitelor tulburri postbelice cu
ncepere din anii 1918-1920 ilustreaz din plin aceast afirmaie n ceea ce-i privete pe evrei.
Unul din germanii care a analizat n profunzime lucrarea iudeo-masoneriei pus n slujba
distrugerii Germaniei ca stat naional, unitar, a fost marealul Ludendorff care a publicat la
Miinchen, n 1927 un voluma de 96 de pagini cu urmtorul titlu n traducere
romneasc: Desfiinarea francmasoneriei prin destinuirea secretelor ei, voluma unde
nsereaz i urmtoarea afirmaie: toi francmasonii sunt lacheii evreilor. Ludendorff precizeaz
rolul defetist al masonilor iudei n timpul primului rzboi mondial i n tulburrile postbelice,
identic cu rolul evreimii ruse n revoluia bolevic. Stpnii primelor burse la Berlin, Frankfurt
i Hamburg au fost evreii. Asta n-a radicalizat poporul german, de o alt factur psiho-moral
dect cel francez. Poporul german ordonat, iubitor de linite social, subordonat contient
marilor idealuri naionale a fost apreciat greit de iudeo-masonerie care 1-a tratat dup aceeai
reet ca pe francezi. Dac n Frana iudeo-masoneria a cucerit finanele, economia, a demolat
coala naional i armata, n Germania sfritului de secol XIX i a primelor decenii din secolul
XX aciunea de iudaizare s-a izbit de o reacie puternic a germanului de rnd, fapt care a
dezlnuit asupra acestei ri tirul ncruciat al mass-mediei iudaizate din Europa i SUA. Nimeni
nu mai crede astzi c primul rzboi mondial s-a declanat n urma atentatului de la Sarajevo.
Prbuirea Germaniei wilhelmiene, marea dram a rzboiului care a devastat i ndoliat cminele
germane sunt n bun msur opera iudeo-masoneriei care planificase o revoluie "proletar"
condus de evrei n Germania i Rusia, ca o prim treapt pe calea realizrii Republicii
Universale. Iat cum arta conducerea Germaniei postbelice n vremea haosului "revoluionar".
Ministerul de Stat a fost nlocuit cu un Cabinet compus din 6 nali funcionari. Din cei ase, doi
erau evrei i deineau ministerele cheie: Haase controla afacerile externe i Landsberg ansamblul
Cabinetului. Ajutorul lui Haase a fost un evreu-ceh Kautsky care n 1918 n-a avut nici mcar
cetenia german. Filiera "externelor" mai cuprindea pe evreii Cohn i Herfeld. Ministrul de
finane era evreul Schiffer avndu-1 de ajutor pe consngeanul su Bernstein. Secretar de stat la
interne - evreul Preuss; ajutor evreul dr. Freund. Reprezentantul guvernului pentru pres, evreul
Fritz Max Cohen - fost corespondent al ziarului Frankfurten Zeitung la Copenhaga, n Prusia,
Cabinetul era de asemenea dominat de evrei: la Justiie - Rosenfeld. La Interne: Hirsch. Ministrul
Tezaurului: Simon. Subalternii lui Rosenfeld de la Justiie, aproape n totalitate evrei. Directorul
Educaiei, evreul Furtran. Ajutor evreul Arndt. Directorul Oficiului Colonial: Meyer-Gerhard.
Departamentul Artelor: Kastenberg, Departamentul Aprovizionrilor de rzboi: Wurm.
Departamentul aprovizionrilor civile evreii prof. dr. Hirsch, consilier dr. Stafhagen
42
.
Iat i bravul comitet al soldailor, dup moda din Rusia iudeo-bolevic: n frunte evreul Cohen
cu ajutoarele lui, evrei vajnici: Stern, Herz, Lowenberg, Frankel, Israellowicz, Lambenheim,
Seligsohn, Katzestein, Laufenberg, Heimann, Schlesinger, Merz i Weyl
43
.
Mai departe! Seful poliiei din Berlin: Ernst - evreu; La Frankfurt evreul Sirizheimer; la
Munchen - Steiner; n Essen - Levy. Preedintele Bavariei - evreul Eisner, avndu-1 la Finane
pe Jaffe, la Comer i Industrie -Brentano. n guvernul Saxoniei: Lipsinsky i Schwartz; n cel
din Wurtemberg: Thalhairher i Heimann; n Hessa: evreul Fulda. n delegaia german pentru
pace un roi de "experi" i "consilieri" evrei: Max Warburg, dr. von Strauss, Merton, Oskar
Oppenheimer, dr. Jaffe, Bernstein, Rathenau, Wassermann, Mendelsohn-Bartholdi
44
.
O analiza atent a felului n care iudeo-masoneria german a acaparat presa antebelic i imediat
postbelic ntrebuinnd-o ca pe un mijloc principal de destabilizare a poporului german i a
maselor soldeti, cu deosebire o analiz a ziarelor Berliner Tageblat, Munchner Neuester
Nachrichten i Franckfurter Zeitung, toate conduse de evrei, va stabili c ele au pus n practic
planul socialist-anarhitilor iudei de a nimici statul german, ca pe ruinele lui s se ridice statul
proletar condus de evreime. Dac acestei analize i adugm faptul c prin acapararea
alimentelor i a tuturor produselor de uz curent, prin dosirea lor i apoi prin specularea lor
sngeroas pe piaa neagr, comercianii i financiarii evrei au jefuit la snge poporul german;
dac inem cont de declaraiile lui Stroebel, citez:Eu susin n mod sincer ca o victorie deplin nu
ar fi n interesul social-democrailor, i la toate acestea corelm acapararea posturilor cheie din
ministerele cheie: interne, rzboi, finane, educaie-cultur-arte, comer i industrie, externe,
putem aprecia lucid, fr s aplicm schemele i sloganele iudeo-masonice, reacia naional a
poporului german, al crui exponent a fost Hitler; naional-socialismul fiind o doctrin politic
antidot la imperialismul suprastatal iudaic. O doctrin rasist german care s-a opus rasismului
iudaic gata s transforme Germania ntr-o colonie evreiasc. Victoria naional-socialismului n
Germania, anihilarea iudeo-bolevismului, purificarea aparatului de stat ocupat n proporie de
80% de evrei a fcut din Germania obiectivul principal al iudeo-masoneriei mondiale. A
papagalici la infinit lozincile primitive lansate de propaganda evreiasc fr a analiza n
profunzime cauzele care au determinat naterea naional-socialismului este o greeal grosolan,
la fel ca greeala grosolan care se face n aprecierea ngust a fenomenului legionar din
Romnia.
Din aceast foarte sumar analiz a ncercrii iudeo-masoneriei de a subordona Germania aa
cum a fcut-o cu Frana, din eecul ei, din evoluia interbelic a raporturilor dintre statele
naionale i imperiul suprastatal iudaic pe cale de a se nate avnd drept cadru organizatoric
Societatea Naiunilor, se configureaz ntr-o schi explicit evoluiile care au condus la cel de-al
doilea rzboi mondial, la triumful iudeocraiei mondiale, la consolidarea ei post-belic i la criza
fundamental prin care trece dup victoria obinut n rzboiul rece purtat o jumtate de secol
mpotriva statelor naionale socialiste din Europa de Est. Victorie parial i, deocamdat,
nesemnificativ.
Se pot aprecia Germania interbelic i naional-socialismul ca factori de reacie ai naionalului la
agresiunea totalitarist a imperialismului iudeu i de meninere a echilibrului european. Desigur
c aa zisele democraii occidentale ar fi disprut dac ramura iudaic nsrcinat de Sanhedrinul
mondial ar fi reuit s duc pn la capt iudeo-bolevizarea Germaniei, dup ce iudeo-
bolevizase Rusia i Ungaria.
Capitolul IUDAIZAREA EUROPEI nu poate fi neles pe deplin dect dac cititorul reia textele
cuprinse n capitolul VOCAIA IMPERIALIST i DOCTRINA IMPERIALIST,
confruntndu-le cu punerea lor n aplicare de ctre iudaism n diferitele ri europene. In aprilie
1919, George Pitter Wilson scria n revista englezeasc THE GLOBE. Citez: Bolevismul
reprezint deposedarea naiunilor cretine ntr-o asemenea msur nct nici un capital nu va
mai rmne n minile cretinilor, pentru ca toi jidovii s poat ine lumea n mna lor i s
domneasc oriunde vor voi
45
.
Cu acest citat trecem la:
*RUSIA. Vor sri n sus, vor blestema, vor tuna i fulgera, m vor acoperi cu ocri toi corifeii
marii revoluii proletare din Octombrie, ca i revoluia francez au fost n esena lor dou
sngeroase afaceri evreieti, dou etape istorice din planul strategic pe termen lung al nfptuirii
Republicii Universale conduse de evreime. Ca i Revoluia francez, revoluia din Rusia a avut
ca baz economic, social i politic un complex de factori de care se ocup istoria coafat i
machiat dup necesiti conjuncturale n ateliere academice cu titluri pompoase menite s in
loc de argumente. Complex de factori explozivi speculai abil de evreime n dauna tragic a
poporului rus. S privim organizarea revoluiei din Rusia profan, cu totul neacademic, folosind
alte documente dect cele ndeobte cunoscute. Iat unul dintre ele:
Stokholm, 21 septembrie, 1917
D-lui Rafael Scholan,
Iubite tovare: - Banca, M. Warburg, a dat un acont pentru ntreprinderea tovarului Troky
dup primirea unei telegrame de la preedintele sindicatului Rhein-Westphalien. Un avocat,
probabil dl. Kestroffa obinut muniiuni i a organizat transportul lor, n acelai timp cu al
banilor... lui i se va preda suma cerut de tovarul Troky.
Salutri freti!
Furstenberg46
Deci Warburg, mare bancher i evreu-german, i cadorisete lui Troky-Brontein evreu-rus o
mare sum de bani i muniiuni n vederea "ntreprinderii" din Rusia. Fac abstracie de istoria
criminal a francmasoneriei ruseti, de lojile crescute ca ciupercile dup ploaie n vremea
Ecaterinei cea Mare (1762-1796) de implicarea lor n asasinate politice, adic de o istorie ocult
cutremurtoare ncepnd cu asasinarea arului Pavel I la 11/23 martie 1801, trangulat de
francmasonii generalul-adjutant Argamacov, colonelul-prin Iavil i contele Platon Subov.
Evreul Leon Deutsch a tiprit n 1924 cartea: Die Rolle der Juden in der russischen
Revolution47. Rein pe lng rolul esenial al evreilor i faptul c Gregor Peretz reprezentant al
evreimii n micarea decembrist a obinut promisiunea decembritilor de a da drepturi egale
evreilor, dup rsturnarea arismului. Contenciosul arism-iudeo-franc-masoneria ruseasc i
european este att de ncrcat nct ar fi nevoie de cteva volume spre a-1 cuprinde. Rein
pentru cititori c Rusia datorit napoierii sale de tip feudal i al sistemului de guvernare autocrat,
a fost aleas nc din vremea lui Nicolae I ca obiectiv principal al lojilor europene; iar arul care
nimicise revoluia ungar a franc-masonilor Kossuth, Bethlen, Klapka, Turr i Puski (1848) a
fost condamnat la moarte de lojile anarhiste i otrvit de ctre medicul su evreu Mandell.
Acelai ar a refuzat ofertele de mprumut ale lui Rothschild i a dus o politic dur mpotriva
evreimii poloneze - de fapt galiiene - care a trecut clandestin, n proporie de mas n Moldova,
invadnd oraele, trgurile i satele. Aceleai loji anarhiste din Bruxelles, Paris i Zurich,
nemulumite de emanciparea Rusiei sub Alexandru al II-lea, instruiesc tineri intelectuali evrei din
Rusia n anarhism, atentate, terorism i n... conducerea muncitorimii. Alexandru al II-lea, inteligent, cult
i progresist stricase prin reformele sale planurile francmasoneriei anarhiste. A fost condamnat la moarte
de aa-zisul comitet revoluionar din Londra n 1876, planul asasinatului fiind ntocmit de evreii
Liebermann, Goldemberg i Zuckermann. Atentatul feroviar din 1879 n-a reuit, unul din teroriti,
Hartmann, a fugit n Frana. Cerndu-i-se extrdarea, francmasonii francezi stpni acolo 1-au trecut n
Anglia, unde a fost primit cu onoruri n loja "Filadelfilor". O evreic, Hesia Helfmann l ucide cu o
bomb artizanal - semnificativ - dup ce iniiase o nou reform progresist - crearea unei reprezentane
naionale consultative. Capitalul financiar evreiesc stpnea Rusia cu ncepere de la Rzboiul Crimeii.
ntre 1869-1883 datoriile Rusiei fa de bncile evreieti" au crescut de la 1,9 miliarde ruble la 3,2
miliarde. Alexandru al III-lea s-a constituit n inta evreimii ruse fanatizat de ur. De la blestemele rituale
n sinagogi, la seria de atentate n lan, arul a fost supus tuturor manoperelor anarhiste de compromitere i
lichidare fizic. A fost otrvit la Livadia, lng Ialta, de medicul evreu Zaharin. Comandantul garnizoanei
Moscova, generalul Trepov a fost asasinat de evreica Vera Sasulici, ministrul de interne Sipiaghin a fost
asasinat de evreul Bogalepov; Stolpin, primul-ministru, un reformator conservator cu o viziune larg n
problema rneasc, inamic al rzboiului mpotriva Germaniei, a fost asasinat n teatrul din Kiev de
evreul Mordkov Hercovici-Bogrov la l septembrie 1911. Reiese limpede din aceast succesiune de
asasinate comise de anarhitii evrei asupra arilor i conductorilor Rusiei c ara fusese aleas drept
teritoriu i leagn al revoluiei universale. Nenorocirea a fost c Rusia s-a lsat condus de strini i c
abia spre sfritul vieii lui Stalin, acesta a dezevreizat parial uriaulaparat de partid i de stat evreiesc
care a aruncat Rusia n marasmul iudeo-comunismului. nchei aceast mult prea sumar trecere n
revist a rdcinilor iudeo-masonice a "marii revoluii din octombrie", citndu-1 pe un prieten
apropiat al printelui comunismului, evreul Karl Marx, la 17 noiembrie 1845 devenit membru al
lojei anarhiste Le Socialiste din Bruxelles. Prietenul se numete Baruch Levy i transcriu din
ceea ce a publicat n Revue de Paris, 1835,IIpag. 574: Poporul evreiesc, n totalitatea sa, va fi
Mesia el singur pentru sine. Dominaia sa asupra lumii va fi realizat prin unirea celorlalte rase
umane, prin nlturarea frontierelor i a monarhiilor care sunt pavza particularismului (n.n.
citete naionalismului) i prin nfiinarea unei rebeliuni mondiale care va da pretutindeni
drepturi civile evreilor. In aceast nou organizare, fiii lui Israel, care de pe acum sunt
rspndii pe ntreaga suprafa a globului, vor fi fr vreo rezisten, pretutindeni elementul
conductor, mai ales dac le reuete s subordoneze masele muncitoreti conducerii ctorva
evrei. Guvernele naiunilor care constituie republica mondial vor ajunge toate uor pe mna
evreilor, cu ajutorul biruinei proletariatului. Proprietatea particular va putea fi atunci
oprimat prin guvernele de ras evreiasc, care vor administra pretutindeni averea public.
Astfel se va ndeplini promisiunea talmudului, c evreii, cnd va veni vremea lui Mesia, vor avea
cheile pentru bunurile tuturor naiunilor pmntului. Primul rzboi mondial, mai ales intrarea
Rusiei n rzboi mpotriva Germaniei (contrar voinei arului Nicolae al II-lea) a fost opera
iudeo-masoneriei care bazndu-se pe anarhiile preconizate a planificat bolevizarea Rusiei,
Germaniei i a Imperiului Austro-ungar. Inchidem paranteza. Ne ntoarcem la ajutorul dat de
finana internaional iudaic evreilor din Rusia pentru bolevizarea rii i instaurarea dictaturii
proletariatului, de fapt a iudaismului internaional, un prim pas pe calea dictaturii universale.
Leon de Poncis a scris i tiprit o carte interesant tradus n german sub titlul: Hinter der Kulissen der
Revolution. Berlin 1929, n care gsim n partea a doua la pagina 32 i urmtoarele un raport al efului
serviciului de informaii francez din Washington pe care l reproduc parial: 7-618-6
Marelui Stat Major al Armatei
Np. 912-SR2
Biroul II
...In luna februarie 1916, s-a aflat pentru prima dat c se pregtea o revoluie n Rusia. Urmtoarele
personaliti i societi participaser la aceast oper distructiv:
1. Iakob Schiff, evreu
2. Kuchn, Loeb et Cie - banc evreiasc sub direciunea evreului Jakob Schiff, Felix Warburg, evreu; Otto
Kahn, evreu, Martimer Schiff, evreu
3. Guggenheim
4. Max Breitung
5. Ziarul FORWARD din New York
Reeaua internaional a financiarilor evrei l sponsorizase pe Troky-Brontein via Stockhholm. Spaiul
nu ne permite s extindem relatrile asupra tuturor braelor uriaei caracatie iudeo-masonice care se
ncolcise pe trupul Rusiei vlguite de rzboi. Deci, din Statele Unite, din Anglia i Frana reeau iudaic
i concentrase forele pentru a face din Rusia baza revoluiei universale. John Clayton, corespondent spe-
cial, n THE CHICAGO TRIBUNE, citez: Troky conduce pe radicalii jidovi spre stpnirea lumii.
Bolevismul este numai un instrument pentru acest plan
48
. Gazete i mari reviste ale vremii, printre ele
numesc i THE CRISTIAN SCIENCE MONITOR
49
, dezvluie adevrata fa, adevraii conductori i
adevratele scopuri ale revoluiei bolevice din Rusia. Troky a fost instruit i finanat de mafia iudaic
din Statele Unite, fiind eliberat din nchisoarea Halifax la intervenia guvernului dominat de evrei. S
ne lmurim n continuare folosind surse neacademice. Revista evreiasc CRONICLE - Londra -
1919
50
... in faptul c aa de muli evrei sunt bolevici, n faptul ca idealurile bolevismului n
multe puncte conforme cu cele mai nalte idealuri ale iudaismului. Tot n CRONICLE -1920,
scriitorul evreu Israel Zangwill l amestec pe Troky-Brontein printre evreii care au ocupat
posturi nalte n guvernele britanic i cel bolevic unguresc, fcnd elogiul rasei semite: care a
produs un Beaconsfield, un Reading, un Montagu, un Klotz, un Kurt Eisner, un Troky... Alt
scriitor evreu, Bernard Lazare... Evreul ia parte la revoluiuni i el particip la ele ntr-u att
ntru-ct el este un evreu, sau mai corect, ntr-u att ntru-ct el rmne un evreu... Rabinul
Judah Leon Magnes n JEWISH FORUM - februarie 1919 New York: ...evreul devine n
Germania un Marx i un Lassale, un Hans i un EdwardBernstein; n Austria el devine un Victor
Adler i un Friedrich Adler; n Rusia un Troky... Revista ruseasc SPRE MOSCOVA,
septembrie 1919: poporul evreu constituie adevratul proletariat, adevrata "internaional"
care nu are ar. Kohan n gazeta COMUNISTUL
51
din aprilie 1919 (n.n. am tradus numirea
gazetelor): ..Far exageraiune trebuie sa se tie c marea revoluie social ruseasc a fost
ntradevr nfptuit cu minile evreilor. Ar fi fost oare n stare masele ignorante i asuprite ale
lucrtorilor i ranilor rui s scuture jugul burghezimei prin ele nile. Nu au fost tocmai evreii
care au condus proletariatul rusesc spre aurora Internaionalei i nu numai c 1-a condus, dar
chiar conduc acum cauza sovietelor care rmne n minile lor sntoase? Noi putem fi linitii
atta timp ct comanda suprem a Armatei Roii se afla n minile tovarului Leon Troky. Este
adevrat c nu exist evrei cnd este vorba de combatani, dar n comitete i organizaiunle
sovietelor, ca comisari, evreii conduc n mod vitejesc, masele proletariatului rusesc la victorie.
Nu este nelogic faptul ca n timpul alegerilor pentru toate instituiunile sovietelor, evreii au
reuit cu o majoritate copleitoare... Lacrimile evreieti vor reiei din aceasta mbrcate n
picturi de snge...
Dac Kohan explic limpede i cu dispre c masele poporului rus nu erau n stare s nfptuiasc
revoluia fr a fi conduse de evrei, el izbucnete ntr-o sinistr profeie criminal: "lacrimile evreieti vor
iei din revoluie mbrcate n picturi de snge"...5
2
Rusia i Ucraina au fost teatrul unor progromuri
crncene mpotriva exploatatorilor evrei. Revoltele populare, czcimea au masacrat la rstimpuri pe
crciumarii i negustorii evrei care sugeau staniele, satele i oraele ruseti i ucrainene. Guvernele rii
au reprimat iudeo-masoneria i iudeo-anarhia. De aici ura de moarte a evreilor rui mpotriva ruilor i a
statului lor naional. De aici crimele n mas mpotriva poporului rus i ucrainean, ncepnd de la vrf
pn la mujicul de rnd. Acesta este tlcul sngeros, criminal i monstruos al citatului din Kohan.
Teribilele CEKA i GPU sunt invenii diabolice ale iudeilor, conduse de iudei, avnd drept scop
exterminarea fizic a tuturor inamicilor revoluiei iudaice din Rusia.
RUSIA MARTIR. Ura strveche a iudeilor mpotriva cretinilor sintetizat n PROTOCOALE, ura
evreimii ruse mpotriva marelui popor rus i fraza prea puin criptic a acelui Kohan talmudic pomenit
mai sus s-au tradus n realitate prin transformrile fostului imperiu arist ntr-un imens abator uman al
cretinilor i musulmanilor, n care au fost asasinai prin torturi bestiale milioane de oameni, alte milioane
lund calea lagrelor de exterminare fiind supuse celor mai crncene metode de dezumanizare.
Deocamdat cteva motivaii "teoretice". Unul din cei mai bestiali cli, M. I. Lazis n cartea DOI ANI
DE LUPT PE FRONTUL INTERN - Editura de Stat - Moscova 1920: "Noi nu luptm mpotriva unei
persoane individuale. Noi distrugem o clas. Nu cutai n motivarea sentinei, vreo dovad c acuzatul
ar fi combtut prin cuvinte sau fapte puterea sovietic. Cea dinti ntrebare pe care o punem noi
acuzatului este, care este clasa creia i aparine, care este profesia i originea lui. Aceeai ntrebare
hotrte soarta lui. Iat sensul teroarei roii". Se excepteaz rabinii i evreii de orice profesie. Cteva
cifre pentru perioada 1917-1923 dup Sovoski: TRINITATEA ROIE, 1931, pag. 278. Au fost executai:
25 episcopi, l 215 preoi, 6 075 profesori, 8 800 medici, 54 850 ofieri, 260 000 soldai, 10 500 poliiti,
40 000 jandarmi, 19 850 funcionari, 344 250 ali intelectuali, 815 000 rani, 192 000 muncitori, n
principal au fost lovite instituiile naionale fundamentale: coala, biserica, armata i clasa de baz a
statului rus, rnimea. Nu a fost distrus nici o sinagog, mpotriva preoimii cretine s-a dezlnuit cea
mai slbatec represiune, punndu-se n aplicare cerinele PROTOCOALELOR. Conform ziarului francez
LE MATIN din 26 august 1927, pn la acea dat numrul episcopilor asasinai s-a ridicat la 31, iar al
preoilor la 1550. Mitropolitul Vladimir al Kievului a fost torturat n altar spre a mrturisi unde ine
tezaurul. Apoi, legat de coada unui cal, a fost trt n galop pe strzile oraului, dup care legat de un stlp
de telegraf a fost ars de viu, primind moarte de martir. Mitropolitul Veniamin al Petrogradului a fost trt
prin ora, legat de un automobil, dup care a fost stropit cu gaz, legat de poarta unei clopotnie i i s-a dat
foc. Pe episcopul de Tobolsk, Hermoghen 1-au martirizat, legndu-1 de crma unui vapor. A murit
ngheat. Arhiepiscopul de Perm, Andronic, dup tortur, a fost ngropat de viu. Lista se poate lungi cu
martirizarea episcopilor de Astrahan, Belogorod, Cernicov i a altor nali ierarhi rui i ortodoci. Nici un
rabin n-a fost ucis. Nici o singur sinagog n-a fost tranformat n magazie, n grajd, n depozit aa cum
au fost transformate mii i mii de biserici cretine i moschei musulmane, unele oper de art oriental
vzute de mine la Samarkand i Buhara, la Duanbe i Takent n stare de semiruin. In Rusia iudeo-
bolevic s-au pus n practic dezideratele PROTOCOALELOR dup cum urmeaz: Protocol 4:
.... trebuie s subminm credina, s smulgem din mintea cretinilor adevratele principii despre
Dumnezeu i spirit i sa nlocuim aceste concepii prin calcule matematice si pofte materiale.Protocol 5:
.... Cnd vom priva masele de credina lor n Dumnezeu, autoritatea stpnirii va fi trt n an unde va
deveni proprietate public i noi vom pune mna pe ea. Protocol 14:... Cnd vom deveni stpni vom
privi ca indezirabil existena oricrei religii afar de a noastr proprie, proclamnd un singur
Dumnezeu de care este legat soarta noastr de popor ales... Pentru aceste motive noi trebuie s
distrugem toate celelalte religii.
... Numrul victimelor iudeo-bolevismului din Rusia martir ntre anii 1917-1940 se ridic la milioane de
oameni. 99% din acetia, cretini. In loc de concluzie, citez din Apelul Ligii Evreieti Internaionale -
Secia Petrograd, gsit asupra comisarului de batalion Zender din trupele roii care invadaser Estonia.
... Fii ai lui Israel! Se apropie ceasul victoriei noastre definitive. Suntem n ajunul stpnirii noastre
mondiale. Ceea ce am vzut pn acum doar n vis, a devenit acum o realitate. Acum ctva timp eram
slabi i neputincioi. Astzi ne nlm cu mndrie capetele, cci lumea a fost clintit din temelii...
"DICTATURA IUDAICA". Pn dup al doilea rzboi mondial, spre sfritul vieii lui Stalin, Rusia,
apoi U.R.S.S.-ul au fost conduse n mod dictatorial i terorist de ctre evrei care au ocupat n mod
majoritar, cteodat cu majoritatea absolut, toate instituiile noului stat. La congresul bolevicilor din
august 1917, prezidiul a fost compus de trei rui, l georgian de origine matern incert - Stalin - i 6 evrei.
La edina decisiv a comitetului central din 23 octombrie 1917 au luat parte: Ulianov - Ziderblum zis
Lenin, evreu pe jumtate; Svedlov - evreu; Leon Braunstein zis Troky - evreu; Apfelbaum zis Zinoviev -
evreu; Rosenfeld zis Kamenev - evreu; Dugajvili zis Stalin - georgian, pe linie matern evreu; sau osetin,
Uriki - evreu; Dzerjinski - polonez; Kolontay - evreu; Babnov - rus pentru coloratur. Iat cine a dispus
de soarta Rusiei. Organul represiv, nspimnttoarea CEKA (comisia extraordinar pentru combaterea
contrarevoluiei, a speculei ilicite i a sabotajului) a fost patronat de polonezul sadic Dzerjinski, avnd
conducerea format n exclusivitate din evrei; adjunctul lui Dzerjinski, evreul Sachs; n celelalte funcii
evreii Uriki, Josilevici, lagoda - Jehudo; Messing, Unschlicht, Moghilevski, Artusov, Katznelson,
Triliser, Kogan, Breslau. Baia de snge, rusesc, ucrainean, belarus, tributul cumplit dat de popoarele
mahomedane se nscriu n dosarele acestei instituii iudaice care pltete ruilor cu vrf i ndesat
marginalizarea de veacuri a evreilor khazari. Alte nume din conducerea fostei Uniuni Sovietice
arhicunoscute n epoc: Gubelmann zis laroslawski; Epstein zis lakovlev; Finkelstein-Wallach zis
Litvinov; Kalmanovici (preedinte Banca de Stat); Rosengoltz (comisar al aprovizionrii) i desigur Lazr
Moiseevici Kaganovici, cel mai puternic reprezentant al iudaismului despre care ziarul TOG din New-
York din care a reprodus ziarul evreiesc MOMENT-Varovia nr. 260 B din 19 noiembrie 1934
scria:Reinei numele i ntiprii-1 n memoria voastr: Lazr Moiseevici! El e un om mare acest Lazr
Moiseevici - el va stpni odat mpria tarilor. Au fost patru frai i trei surori Kaganovici. Toi au
funcii de prim importan nr partid i n stat. Fiica lui Lazr Moiseevici-Roiza, a fost un fel de soie a
lui Stalin, care l avea medic personal pe talmudistul Weissbrod. Este semnificativ lista evreilor din
comisariatul poporului pentru finane spre sfritul perioadei antebelice: Goldenberg, Seidlin, Rifkin,
Kogolman, Kogan, Lichtenstein, Ris, Smucler, Sifman. Controlul politic i administrativ al Armatei Roii
a fost n epoc 99% n minile evreilor. Comisari politici: Moscova, Weissmann zis Veclicev; Caucazul
de Nord, Ghermanovici, Extremul Orient, Aaronstamm; la 28 noiembrie 1935 sunt numii comisari de
corp de armat: Grunberg, Gruber, Horo i comisari divizionari: Bargher, Bauser, Seldovici, Rabinovici,
Pismanic, Weineross. Evoluia naintrii evreilor la posturile cheie din Armata Roie i la gradele i
comenzile supreme sunt urmrite cu atenie de evreimea internaional i mai ales de cea din Statele
Unite. Exemplu: ziaristul evreu Segal n revista lojei masonice B'NAI B'RITH din Cincinnati; nr.
10/1935: ... Comandanii de armat evrei generalul Rapaport i generalul eitlin au fost decorai cu
ordinul Lenin, suprema decoraie a Uniunii Sovietice. Nu vrem s ne delectm cu onorurile militare ale
evreilor, dar imaginaia noastr ia n seam cu plcere anumite posibiliti care rezult din faptul c doi
generali evrei exceleni fac parte din armata rusa (n.a. citii cu atenie ultima parte a frazei).
Dictatura iudaic s-a manifestat sngeros fa de toate clasele sociale. A atins limitele monstruosului fa
de rnimea nstrit, aa-ziii culaci: Statul major al distrugerii culacilor, cel care a elaborat i directiva
din care reproduc cteva fragmente, a fost compus din Lazr Moiseevici Kaganovici i colaboratorul lui,
Baumann. Executantul planului: Iagoda - Herel Iehuda. ntre 1929-1930 sunt distruse 5 milioane de
gospodrii rneti. Peste satul rusesc, peste staniele czceti se revars ura de veacuri a khazarilor
mozaici. Numai 5 membri de familie s fi fost, nseamn c iudeii bolevici au asasinat, deportat sau
distrus 25 de milioane de rani aparinnd masei vitale a poporului rus.
Declanarea pogromului mpotriva ranilor este fcut de Stalin la 27 decembrie 1929 ntr-un discurs
cnd a spus: "n ultimul timp am trecut de la politica limitrii tendinelor exploatatoare ale culcimii, la
politica lichidrii culacilor ca clas social. In cartea sa Bauern unter dem Sowjetstern aprut n. Blut
und Boden - Verlag, Goslar prof. dr. K. Michael scrie c s-au constituit trei categorii de culaci i c
metodele de lichidare a clasei sunt cuprinse n circulara conceput de Kaganovici. Citez: ... din prima
categorie trebuie s fac parte toi culacii cunoscui ca fiind contrarevoluionari clandestini. Toi cei
care fac parte din aceast categorie vor fi arestai imediat i mpucai, din ordinul autoritilor
executive locale, fr a se ntreba forurile centrale. Aceast msur va avea loc fr ovire, cci
misiunea sa este de a preveni ncercrile de revolt ale culacilor i de a se priva rscoalele de
conductorii lor probabili acolo unde vor izbucni ele...55
Din cea de a doua categorie fceau parte culacii care angajau simbriai. Acestora li se confisca pmntul,
casa i acareturile, ei i familiile lor erau exilai n regiunile nordice la munc silnic. Zice circulara: ...la
construcia oselelor n Taiga, lucrri de terasament, munc silvic, munc n mine. A treia grup, culacii
care nu fac parte din primele dou. Li se confisc averea, casa, obiectele casnice i sunt alungai din raion.
Au voie s ia o pereche de cisme i un schimb de rufe. Se d liber denunului, abuzului sadic, tlhriei,
crimei n mas. Incep sinucideri n mas. Familii ntregi sparg gheaa rurilor i se arunc n copci.
Tripleta sngeroas Kaganovici-Baumann-Iehuda exemplific la superlativ esena rzbuntoare a
Talmudului i a Protocoalelor.
Rusia iudeo-bolsevic a fost cea mai crncen experien iudaic din complexul de experiene i tatonri
pentru realizarea Republicii Universale prin distrugerea tuturor componentelor NAIONALULUI. Cum
nu facem aici procesul iudeo-bolevismului i al kominternismului, trecem la o alt experien iudaic la
fel de slbatec i nimicitoare pe calea bolevizrii Europei care se numete:
- UNGARIA. La 2 martie 1919 Lenin-Ziderblum a convocat la Moscova un congres internaional
comunist- bolevic i la 4 martie a luat fiin Internaionala a III-a iudeo-bolevic, prilej ca Lenin s
declare: Victoria revoluiei proletare este sigur, ntemeierea republicii sovietice mondiale a nceput
56
.
Iudeo-bolevicii au ncercat s invadeze Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania i Polonia, fr succes. In
Europa Central ns agentura iudeo-bolevic a avut succes n Ungaria i mai la nord-vest n Bavaria. Nu
facem istoricul Ungariei anului 1918, a francmasonilor n Cercul Galilei, a guvernrii contelui Mihali
Karoly. Lovitura de stat iudeo-bolevic din 31 octombrie 1918 pe lng dezlnuirea hoardelor de asasini
i teroriti a avut un obiectiv precis: asasinarea patriotului i omului de stat, contele Tisza Istvn. Se tie
c nc de la 16 octombrie 1918 deputaii evrei Keri Paul, Korvin Klein-Otto, dr. Lszlo i dr. Landler au
ratat asasinarea lui Tisza, asasinul desemnat, evreul Lekai-Leitner lanos dnd gre. La 31 octombrie
contele Tisza este mpucat acas la el de ctre asasini condui de evreul Keri Paul, La 19 noiembrie
sosesc de la Moscova doi evrei care se cliser n misiuni de represalii, Aron Kohn zis Bela Kun i
Szamuelyi Tibor care reorganizeaz partidul comunist. La 22 martie 1919 n Ungaria se declaneaz
"teroarea roie". Szamuelyi brzdeaz Ungaria cu aa-zisul tren al morii. Dou vagoane Pulman de mare
lux unde st satrapul, dou vagoane de clas I pentru teroriti, dou vagoane de clasa a treia pentru
victime. Un abator uman pe roi. "Bandiii lui Lenin" - hoarde de adolesceni evrei ucid tot ce nu aparine
unui anume proletariat. Dintre cei 32 de comisari ai republicii sovietice ungare, 25 sunt evrei. Iat cteva
nume: Kohn zis Kunsi; Lukazs (fiu de milionar); Diener Zoltan. i comisarii, intitulai cinic "ai
poporului": Gruenhaum zis Garhai; Bienstock zis Bostanzi; Rozenstenzk zis Ronai; Weichselhaum zis
Varga; Weinstein zis Vince; Eisenstein zis Moritz Erdely; Salzenberg zis Bela Vago i Bienstock zis Viro
Bela. Teroarea iudeo-bolevic dureaz 134 de zile, timp n care Aron Kohn zis Bela Kun stoarce
populaia de 3 miliarde de coroane pe care le va trece mai ales n Austria. La pavoazarea strzilor nu se
admiteau pe lng steagurile roii dect steagurile alb-albastre ale sionitilor. Este de notat c primind
asigurarea lui Lenin c-1 va sprijini cu Armata Roie care va ataca Romnia la Nistru, Aron Kohn zis
Bela Kun a dezlnuit n noaptea de 19 spre 20 iulie 1919 atacul generalizat mpotriva Armatei Romne
aflat pe Tisa. Revenind, notm schimbul de telegrame ntre guvernele Rusiei iudeo-bolevice i
Republicii Sfaturilor Ungare iudeo-bolevice n urma crora Starul Major al Armatei Roii ucrainene a
planficat ofensiva mpotriva Romniei pe dou direcii: prin Bucovina spre a face legtura cu armatele lui
Aron Kohn i peste Nistru spre a ncercui forele romneti n Basarabia. Replica Armatei Romne a
nsemnat sfritul regimului iudeobolevic n Ungaria, fuga lui Aron Kohn la Moscova i mai trziu
lichidarea lui, fizic de ctre Stalin. Contraofensiva Armatei Romne nceput la 24 iulie se sfrete la 3
august 1919 cnd trupele romneti au intrat n Budapesta, rednd pacea Ungariei martirizat de bandele
sngeroase ale lui Aron Kohn zis Bela Kun.
DIN NOU GERMANIA: Pe ruinele Germaniei wilhelmiene gruparea marxist SPARTAKUSBUND se
transform n ianuarie 1919 n partid comunist. La Berlin, n Germania central, n Ruhr i n
Braunschweig au loc tulburri sociale. Munchenul i mprejurimile lui cad sub stpnirea iudeo-
bolevicilor condui de evreii Ernst Toller, Levin, Levine-Nissen, Axelrod. Levin i Levine-Nissen erau i
membrii ai lojei "La steaua care rsare lng Isar". Se dezlnuie teroarea roie la Munchen, n 1920
bandele de teroriti ai lui Max Hilz bntuie regiunea Vogthand. Iudeo-bolevismul se cramponeaz de
Germania, aa cum s-a cramponat de Rusia, punnd semnul egalitii ntre cele dou state, fr s ia n
considerare stadiul diferit de dezvoltare economic, social i cultural. Reacia poporului german este
naional-socialismul. Am mai spus-o. Dup cum reacia n Ungaria este horthysmul.IUDAIZAREA STATELOR UNITE ALE AMERICII
NAIONAL I INTERNAIONAL

Am afirmat c fenomenul evreiesc ca fenomen suprastatal internaionalist, nu poate fi analizat dect
global. Iudaizarea Europei a fost interdependent i conjugat n timp cu iudaizarea Statelor Unite.
Fenomenul s-a dezvoltat n proporie geometric n Statele Unite i n proporie aritmetic n Europa.
Cauza principal a acestei deosebiri n viteza de propagare a iudaismului pe cele dou continente, ca i
deosebirea de escaladare a evreimii la toate dimensiunile i ierarhiile financiar-economice, politice,
sociale, culturale i propagandistice st n deosebirea radical a structurilor statelor europene fa de
statele americane. Europa este continentul multirasial al statelor naionale care i-au edificat structuri
socio-politice, economice i culturale specifice tendinelor interne i valorilor unei etnii bine consolidate
vreme de milenii ntr-un spaiu geografic perfect delimitat, fapt care a dat natere unor popoare i naiuni
politice cu istorii specifice, cu limbi, obiceiuri, credine, morale, culturi i arte originale, cu mecanisme de
semnificare specifice i originale care prescriu un fel de regul conduit n Spania ibero-arab s zicem i
alte reguli de conduit n Norvegia vikingilor sau la geto-daci. Pe msur ce popoarele europene au
devenit naiuni politice i-au creat sisteme de valori care le-au orientat opiunile i deciziile politice avnd
ca element social, dinamic i revelator aprarea i promovarea NAIONALULUI. NAIUNILE
POLITICE au devenit imense laboratoare de creativitate istoric. Unul din rezultatele principale ale
acestei creativiti este PATRIOTISMUL,-form superioar de aprare i conservare a naiunii, bun
spiritual i motenire istoric de suprema valoare moral, nsumnd de la zestrea mitologic pn la cea
religioas ntregul sistem de valori al naiunii respective. Europa s-a prezentat imperialismului sionist ca o
structur de celule vitale, ca un esut dens de nuclee de creativitate politic, economic, social, cultural,
spiritual, de valorificare intensiv a zestrei naionale n graniele naionale i pe teritoriul specific care a
influenat prin datele lui fundamentale, de la peisaj la clim, de la bogiile solului i subsolului la
numrul de zile nsorite dintr-un an, la flor i faun, a influenat n mod original i specific naiunea,
celula vital respectiv. Una este arta gotic, alta cea bizantin. Exemplele ar cobor discuia n sfera
didacticismului. Alctuite, dezvoltate i consolidate prin munca, creaia i jertfele sutelor de generaii,
naiunile Europei se constituie n tot attea fortree, cu att mai greu de cucerit cu ct majoritatea
populaiei statului respectiv se ocup cu agricultura fiind legat de pmnt i de mitologia respectiv, n
uriaul laborator al naiunilor la nivel multisecular s-au diversificat funciile acestora, s-au asimilat
experiene proprii zonale i continentale i ntregul complex sistemic s-a valorizat dialectic prin lupta
dintre vechi i nou, momentului unitii contrariilor, deci al echilibrului, urmndu-i n mod dialectic,
momentul dezechilibrului. Aici cititorul este obligat s aprecieze c o NAIUNE alctuiete un SISTEM,
adic un ansamblu de elemente aflate n interdependen i interaciune, cu proprieti specifice i funcii
proprii. Privit sistemic, deci ca un SISTEM, NAIUNEA se caracterizeaz prin cteva proprieti
principale cum ar fi:integralitatea - adic apartenena componentelor la ansamblu.(clasele i pturile
sociale, instituiile fundamentale, reeaua transporturilor, a comunicaiilor, industria, agricultura,
comerul, sistemul bancar-financiar); autoreglarea deci capacitatea sistemului de a-i autocorecta efectele
perturbatoare; autoorganizarea adic posibilitatea sistemului de a reveni de la o stare de
dezechilibru; ierarhizarea, ceea ce nseamn c poate conine prile sale componente i dac hotrte,
poate intra n componena altui sistem superior cum ar fi o alian multinaional, s zicem.
Cu ct NAIUNEA ca SISTEM constituie un tot integrat al elementelor i subsistemelor sale, cu o
interconexiune activ, puternic i fluent a acestora, cu att ea se prezint ca o unitate cu o structur
solid care dinamizeaz nsuirile i activeaz legile sistemului. Pentru evreime, prin excelen factor
nedefinit ca SISTEM NAIONAL; ci ca SISTEM INTERNAIONAL, SUPRASTATAL, caracterizat
doar printr-o religie comun i prin posesiunea finanelor suprastatale, supranaionale, NAIONALUL
constituie inamicul cel mai puternic care bareaz drumul spre realizarea Republicii Universale. Am vzut
cum atacnd din interior cteva Sisteme Naionale din Europa, iudaismul a ncercat s transforme
continentul ntr-un sistem supranaional dominat de evreime. Obstacolul principal dup iudaizarea
Occidentului 1-au constituit statele naionale socialiste din Europa de Est aflate sub scutul militar al
Uniunii Sovietice.
Al treilea rzboi mondial declarat de iudeocraia mondial cu centrul de putere n Statele Unite a ctigat
cteva btlii mpotriva blocului socialist al statelor naionale din Est, fr ns s ctige i rzboiul.
Dimpotriv...
La argumentele de mai sus se adaug faptul c n toat Europa, mai ales n evul mediu,
minoritile evreieti din statele feudale au avut un regim restrictiv nu att din motive religioase,
ct mai ales din motive economice i politice, majoritatea cmtarilor, a negustorilor, a
speculanilor n toate domeniile aparinnd comunitilor evreieti care au creat un fenomen de
respingere din partea maselor autohtone. In unele state naionale din Europa s-au declanat fie
persecuii i expulzri n mas, ca n Spania medieval, fie pogromuri spontane ca n Rusia
arist, atunci cnd specula i cmtria evreiasc revolta populaia unei anumite zone, sau cnd
autoritile luau msuri represive mpotriva anarhitilor i teroritilor evrei, ca n Rusia ultimei
jumti a secolului trecut. Vreme de sute de ani s-a cimentat n statele naionale din Europa o
anumit viziune asupra evreimii, defavorabil acesteia din punct de vedere religios, spiritual i
filozofic. Europa catolic, ortodox i protestant a respins mozaismul sectar, habotnic i rasist.
Statele naionale europene s-au dezvoltat cldindu-i civilizaiile pe munc productiv n
agricultur i mai trziu n industrie. Comunitile evreieti s-au dezvoltat i mbogit pe
comercializarea i specularea muncii productive a popoarelor pe teritoriile crora s-au aezat,
constituind de la nceput cadrul unei formaiuni suprastatale, neasimilndu-se, nestabilind nici un
fel de legturi spirituale de continuitate istoric sau de solidaritate cu popoarele respective.
Relaia evreilor cu Statele Unite este exact la polul opus celei cu Europa. Rezultat al unei
emigraii europene masive alctuind un conglomerat de etnii, religii, limbi, culturi, obiceiuri care
au intrat n interdependene unificatoare fr structuri statale consolidate, fr o religie de stat,
coloniile din Lumea Nou au fost deschise penetrrii capitalului evreiesc, fr opreliti. Ne
reamintim c prima colonizare masiv au fcut-o englezii care ntre 1607-1733 au format 13
colonii; c aceste colonii protejate i ajutate de Anglia au luptat cu stabilimentele franceze din
Canada i Louisiana i c abia ntre 1775-1783 prin rzboiul de independen purtat mpotriva
Angliei, cele 13 colonii au constituit Statele Unite ale Arnericii sub preedinia lui George
Washington care a deschis era preedinilor francmasoni. Emigraia european i mondial spre
America de Nord a cuprins i loturi masive de evrei care au ntlnit o societate n formare,
neconsolidat, deschis, avnd toate datele spre a putea fi subordonat economic capitalului
financiar i politic celor care posedau acest capital financiar. Nu facem aici istoricul emigraiei
evreieti n Statele Unite ncepnd cu fuga evreimii braziliene la New York unde guverna
olandezul Peter Stuyvesant care le-a interzis intrarea n servicii publice i s deschid prvlii.
Mituind, corupnd, infiltrndu-se evreii au fcut din New York-ul interzis de Stuyvesant, cel mai
puternic centru evreiesc din lume.
El este numit de evrei Noul Ierusalim, iar S.U.A. - ara Fgduinei prezis de profei. In 50 de
ani comunitatea evreiasc din S.U.A. a crescut de la 50 000 de suflete la 3 300 000. Incepnd cu
teatrul i terminnd cu domeniul bancar-financiar, majoritatea industriilor i a comerului
aparine evreilor. Tot evreii stpnesc cinematografia, audio-vizualul i presa scris. Iudaizarea
statului american i subordonarea lui intereselor iudaismului internaional ncepe odat cu
nfiinarea lojei masonice exclusiv iudaice B'naiB'rith la New York n 1843, care n 1921 avea
peste un milion de membri i 726 de lojii rspndite n toat lumea, Terra fiind mprit n 11
districte. Spre sfritul secolului trecut i ncepnd cu secolul XX, B'nai B'rith a dictat politica
intern i extern a S.U.A. preedintele Clinton fiind emanaia evreimii americane, principalii lui
colaboratori politici i privai fiind evrei. Doi dintre preedinii Statelor Unite aflai la
conducerile acestora n dou momente cheie ale istoriei mondiale, primul i al doilea rzboi
mondial: Wilson i Roosevelt au fost francmasoni supui lojei B'nai B'rith iAlianei
Universale Israelite, Roosevelt nsi fiind evreu i reprezentnd interesele puternicului centru
de presiune al evreimii new-yorkeze. Dac pn la 1843 evreimea , din S.U.A., s-a mulumit s
cucereasc sistemul economic de vrf al S.U.A., de prin 1870 a trecut la cucerirea posturilor
cheie din administraie. La nceput indirect, odat cu Wilson direct, prin numiri de evrei n
posturi cheie ca acel Morgentau cu misiuni identice emisarilor evreo-americani din ultimele trei
administraii, nsrcinai cu construirea cadrului juridic, economic i politic al Republicii
Universale. Morgentau a fost numit ambasador n Turcia, apoi n Mexic, a fost trimis ca
intermediar n conflictul turco-armean, apoi Wilson 1-a trimis n chip de anchetator n aa zisa
problem a pogromurilor din Polonia mpotriva evreilor. Odat cu Wilson i prin intermediul lui
Wilson, centrul de putere iudaic din S.U.A. dobndete statut de arbitru internaional i dirijeaz
politica extern a S.U.A. funcie de interesele i strategiile Alianei Universale Israelite.
Exemplul cel mai tipic este crearea i susinerea necondiionat a statului Israel, ca i raporturile
de subordonare ale S.U.A. fa de acesta; ca s nu amintim deocamdat de construirea Ligii
Naiunilor (autor Wilson) i a Statelor Unite ale Europei, oper la care trudete din greu
iudeocraia internaional spre a elimina inamicul principal care blocheaz drumul spre
Republica Universal: Statele Naionale Europene i Asiatice. Un scriitor filosemit Wernert
Sombart n cartea EVREUL I CAPITALISMUL MODERN scrie: ...Dac America continu s
se dezvolte n aceleai condiiuni ca generaia trecut, dac statisticile imigrrilor i proporia
naterilor la toate naionalitile rmne aceeai, putem s ne imaginm Statele Unite peste 50
de ani (n.a. asta nseamn deceniile 7 i 8) sau 100 de ani ca o ar locuit numai de slavi, negri
i jidovi, ntre care jidovii vor ocupa natural situaiunea de conductori ai vieii economice
57
.
Ctigul de cauz al evreimii americane n concurena cu celelalte grupe etnice ale emigraiei
europene, se datoreaz sprijinului financiar dat de conaionali i finana iudaic european,
majoritatea emigraiei cretine fiind srac sau aparinnd unei categorii sociale supus n rile
de batin persecuiilor politice sau religioase. Din start majoritatea emigraiei evreieti a
acaparat principalele mijloace financiar -bancare, pe cnd emigraia cretin, srac, a trebuit s-
i cldeasc bunstarea muncind din greu, vreme de cteva generaii, fie n teritorii virgine, fie n
ateliere i fabrici. Statisticile americane i indic pe evrei ca pe stpnii a 70% din cldirile i
afacerile americane. Tot Wernert Sombart n aceeai lucrare: ...eu susin aseriunea mea c
Statele Unite (mai mult poate ca oricare ara) este plin pana la cretet de spirit jidovesc. Acest
fapt este recunoscut de cele mai multe cercuri, mai cu seam de acelea care sunt mai n msur
de a forma o opiniune asupra acestui subiect... Fa de acest lucru nu este oare nici o justificare
pentru prerea c Statele Unite datoreaz nsi existena lor jidovilor? i dac este aa, noi
putem afirma cu att mai mult c influena jidoveasc a fcut Statele Unite ceea ce ele sunt,
adic americane. Deoarece ceea ce noi numim americanism nu este altceva dect, daca se poate
zice astfel, spiritul jidovesc rafinat58.
Louis D. Brendeis n Justiia Curii Supreme a Statelor Unite, citez: ... S ne organizam, s ne
organizam, s ne organizam pn ce fiecare jidov se va gsi deasupra... ZIONISM pag. 113 -
114..,
59
Se tie c n Statele Unite francmasoneria a fcut progrese repezi la vrful piramidei
sociale. Avem obiceiul de a spune greit c demnitarul este francmason, n loc s spunem c X
este demnitar pentru c este francmason. Scriitorul Eduard Drumont despre
francmasonerie: ...Pentru cel care nu se ptrunde de ideea c francmasoneria nu este dect o
lupt inventat de evrei pentru a cuceri lumea i a-i realiza vechiul lor vis de dominaie
universal, francmasoneria rmne o enigm de neneles
6o
.
In 1930, Casian definete francmasoneria dup cum urmeaz:... O asociaie de societi secrete
suprapuse care urmrete ca prin distrugerea civilizaiei cretine ariene actuale i nlocuirea ei
cu o civilizaie naionalist atee, avnd tiina i raiunea drept religie, s stabileasc
dominaiunea universal a rasei semite
61
.
Nu pot face un inventar de definiii; dar din suma documentrii reiese limpede c
francmasoneria, gradele, anul ei calendaristic, anumite ritualuri i simbolistica ei sunt n totalitate
ebraice. Pe lng capitalul financiar, evreimea stpnete Statele Unite i prin francmasonerie.
Primul preedinte al Statelor Unite, George Washington, a fost francmason. Francmasoni au fost
i preedinii Taft, Wilson, Hoover, F.D. Roosevelt, Truman, Johnson, Gerald Ford. Cel mai
puternic dintre ei, F.D. Roosevelt, a cedat experimentului comunist, frate al francmasoneriei,
popoarele Europei de Est. n revista L'EXPRES nr. 214 din 9 ianuarie 1992 sub titlul
FRANCMASONII i CUCERIREA ESTULUI se scrie: ...Principiile fundamentale ale
comunismului sunt principiile francmasoneriei, iar fenomenul comunist nu este altceva dect
aplicarea pe teren a ideilor pe care francmasoneria le-a formulat timp ndelungat n tainiele
lojelor.
Din Statele Unite a plecat Troki cu recomandri speciale i tot de acolo, de la marii capitaliti
evrei, i-au venit ajutoare masive n bani spre a pune n practic teoriile masonului Karl Marx,
comunismul, primul pas spre Republica Universal. Spre nceputul celui de-al doilea rzboi
mondial evreii din Statele Unite reprezentau 3,50% din totalul populaiei, n schimb stpneau
70% din pres, 90% din confeciuni i din comerul cu blnuri, 50% din comerul cu mobil,
teatrul le aparinea, din 3 medici i 2 avocai unul era evreu. Scriitorul Emil Ludvig (Kohn), ntr-
un interviu din L'HUMANITE nu cu mult nainte de a se sinucide: Noi suntem n Statele Unite o
realitate. Din cele ase rase mai importante care alctuiesc nu numai populaia, dar i structura
politic i economic a Americii noi suntem una de care se ine seama... avem cuvnt hotrtor
n toate pulsaiile de via ale noului continent
62
.
Ziaristul evreu Isak Markosson, la un banchet dat de AMERICAN LUNCHEON CLUB n
relatarea ziarului belgian LA PATRIE: ... Rzboiul nu este dect o ntreprindere de afaceri
colosale. Fr noi rscoalele nici nu s-ar putea face, fiindc le-ar lipsi spiritul de organizare i
mijloacele financiare. Pregtirea tehnic o facem noi, finanarea rzboiului ne aparine
exclusiv, n trusturile de arme deinem 73%; n cele alimentare 67%; n consoriile de
echipament militar 92%; n materiale de drum de fier, pe antierele navale sau n uzinele de
avioane de la 50% la 94%. Puterea noastr n aceste trusturi - fr s vorbim de cele financiare
fr de care nu se poate mica nimic n lume - este de 87% n medie n tot ce privete pregtirea
i susinerea rzboaielor. ...Cu aceste arme n mn putem spune c de soarta rzboaielor
hotrm noi i, n consecin i de destinele naiunilor respective
63
.
O SISTEMATIZARE NECESAR. Nomazi din ar n ar, din imperiu n imperiu, din
Chaldeea n Egipt, n Asiria i Persia, pretutindeni nrobii, batjocorii, hulii i izgonii din
pricina spolierii la care supuneau autohtonii, combinata cu dorina de a-i stpni politic, evreii s-
au rspndit pe tot globul atunci cnd Titus, Adrian i Sever au ncorporat imperiului roman
patria lor biblic. Istorie tragic ncepnd cu 2000 de ani nainte de Hristos.
In imperiul bizantin comunitile evreieti au .trecut printr-un lung ir de persecuii. Au cunoscut linitea
n lumea musulman, n imperiul german sunt cunoscute colonii evreieti ocupndu-se cu comerul pe la
anul l 000. Cnd expulzai, cnd masacrai n timpul Cruciadelor, cnd pltind taxe speciale, cnd
ghetoizai n condiii inumane ca n acel Judengasse din Frankfurt, cnd declarai sclavi perpetui cum a
fcut-o Frederic al II-lea n 1231, evreii europeni au adunat o ur istoric mpotriva statelor naionale.
Matei Corvin i-a izgonit, Maria Tereza le-a interzis intrarea n Imperiul habsburgic, abia sub losif al II-lea
se emancipeaz prin Edictul de toleran din 1782. In Prusia ctig emanciparea la 1812. Abia n a doua
jumtate a secolului trecut, dup iudaizarea Franei, dobndesc liberti civice n statele germane.
In Frana au trit aceeai experien contradictorie, de la raporturi tolerante sub regii franci la expulzri
sub merovingieni; n Anglia lui Richard Inim de Leu i Ion Fr de ar sunt obligai s poarte semne
distinctive, comerul le este ngrdit i supus unei fiscaliti excesive.
In 1264 sunt ucii n mas de ctre poporenii stui de jaful lor cmtresc; cei scpai sunt expulzai n
1290. Prima sinagog se ridic la Londra abia n 1701. In Peninsula Iberic cunosc teroarea nainte de
epoca hispano-musulman, arabii i tolereaz i prosper vreme de trei secole, dup Reconquist se
instaureaz cenzura crilor ebraice, i din 1391 clugrul Fernando Martinez i ncepe campania anti-
iudaic urmat de masacre i distrugerea unor comuniti ntregi. In timpul unirii Castiliei cu Aragonul
prin Ferdinand i Isabela, evreii cretinai cu sila, marranii, dovedii nesinceri, sunt ari pe rug. La 30
martie 1492 Sfntul Oficiu emite edictul de prescriere general, prin care li se confisc avutul i li se
interzice s ia cu ei aurul i argintul. La 1497, Emanuel I expulzeaz din Portugalia aproape 300 000 de
evrei, iar n 1498 sunt expulzai din regatul Navarrei. Statele i cetile italiene au primit refugiaii din
Peninsula Iberic. In Polonia triesc n deplin libertate pn sub Albert I, cnd sunt strni n ghetouri,
iar n 1498 sunt expulzai din Lituania. Secolele XVI i XVII sunt benefice pentru evreimea financiar din
Polonia; dar la 1648 czcimea rsculat sub buzduganul hatmanului Bogdan Hmielniki trece
comunitile evreieti prin foc i sabie.
Am fcut aceast scurt incursiune istoric spre a lmuri cauzele urii nutrite de evrei statelor naionale, n
care, vreme de veacuri au suferit fie reperesiunea organizat a acestora pentru a-i proteja supuii de
specula cmtarilor, negustorilor i crciumarilor evrei; fie pogromurile populaiilor din anumite regiuni
stoarse nemilos de ctre acetia.
Reacia comunitilor evreieti a fost organizarea, schimbul rapid de informaii, dictatura vtrfurilor
religioase i financiare care au dirijat comunitile cu mn de fier, capitalizarea finanei, constituirea
organismelor iudaice suprastatale, iniierea aciunilor convergente pentru subordonarea guvernelor
naionale, construirea cadrului mondial pentru instaurarea puterii iudaice suprastatale.

BIBLIOGRAFIE
1. ALMANAHUL NAIONAL IUDEU PENTRU ANUL 5682 BULETINUL ANTI-IUDEO-MASONIC, vol.7-8 Bucureti, 1930.
2-13. SCRIITORI EVREI, colecia Pistorius, fr an. Denis Saurat. LITERATUR I OCULTISM, ecl. Rieder, Paris, 1929. NFRUNTAREA
JIDOVILOR, Neofit (Haham renegat), IAI, 1872.
14. Anastase N. Hciu, EVREII N RILE ROMNETI, pag. 550-551, Cartea Romneasca, 1943, Bucureti.
15. Theodor Herzl, UN STAT EVREIESC, apud JIDOVUL INTERNAIONAL -Problema Mondiala Capitala, voi. I, culegere din revista
americana THE DEARBORN INDEPENDENT - Bucureti, 1927.
16. JIDOVUL INTERNATIONAL, pag. 82.
17-25. PROTOCOALELE NELEPILOR SIONULUI, Roger Lamhelin - Paris, Editions Bernard Grasset, 1933.
26. Giovanni Papini - GOG.
27. PROTOCOALELE.
28. Theodor Herzl, JIDOVUL INTERNAIONAL, pag. 72, 73.
29-30. Ibrahim Ben Daud, SEFERHA-KABBALAH, Cronici evreieti medievale, ed. Naubauer I, 79; Arthur Koestler, AL
TREISPREZECELEA TRIB: KHAZARII, ed. Nagard, 1987, p.65-75.
31. JIDOVUL INTERNATIONAL, PAG. 89-90.
32. BULETINUL ANTI-IUDEO-MASON1C, voi. 3, pag. 103-107, Bucureti, 1930.
33. Albert Malet, LE TEMPS MODERNES, Hachette, Paris, 1919, pag. 510-518.
34. Copin Albancelli, LA DRAME MACONNIQUE, LA CONSPIRATION JUIVE CONTRE LE MOND CHRETIEN, ed.III,
1909.
35. A.N. Hciu op. cit. pag. 550-551; BULETIN ANTI-IUDEO-MASON1C, nr. 12, 1930, pag. 347-348
36-40. Ibidem
41. MEMO1RES DU CHANCELIER PRINCE DE BULOW etc., vezi pag. 32, alineat 1.
42-44. JIDOVUL INTERNAIONAL, voi. I, pag. 24-32.
45. GEORGE PITTER WILSON, THE GLOBE, 1919, Londra.
46. JIDOVUL INTERNAIONAL, pag. 228-229 i Bernard Lazare, L'antistautisme, Paris, ed. Chailleg, fi an.
47. LEO DEUTSCH, DIE ROLLE DER JUDEN IN DER RUSSISCHEN REVOLimON, Berlin, 1924. -48-50. JIDOVUL
INTERNATIONAL. 51-52. COMUNISTUL, aprilie 1919, Moscova.
53. Johann von Leers, PRIMEJDIA MONDIAL, UNIUNEA SOVIETICA, 1943, Buchdruckerei Frickert et. Co., Berlin.
54. JIDOVUL INTERNAIONAL.
55. Prof. dr. K. Michael, BAUERN UNTER DEM SOWJETSTERN, Blut und Boden-Veriag, Goslar, fr an i Johan von Leers,
op. cit.
56. V. I. Lenin, OPERE COMPLETE, voi. 38, ed. Politic, Bucureti 1968, Mircea Muat - Ion Ardeleanu, DE LA STATUL
GETO-DAC LA STATUL ROMN UNITAR, ed. tiinifica i Enciclopedic, Bucureti, 1983.
57-58. Vernert Sombart, EVREUL I CAPITALISMUL MODERN, apud JIDOVUL INTERNAIONAL.
59. Louis D. Brandeis, JUSTIIA CURII SUPREME A STATELOR UNITE, Z1ONISM pag. 113-114, apud JIDOVUL
INTERNAIONAL.
60. Eduard Drumond, LA FRANCE ENJUWIE.
61. SPOVEDANIA D-LUI N. CASIAN FOST FRANCMASON GRADUL 33 N MAREA LOJA ZIS NAIONAL,
Biblioteca Anti-Masonic no. l, 1930, Bucureti.
62-63. JIDOVUL INTERNAIONAL.


NOUA ORDINE MONDIAL
DE LA LIGA NAIUNILOR LA STATELE UNITE ALE EUROPEI (PREAMBUL)
Inc din zorii istoriei, att n antichitate ct i n feudalismul timpuriu s-a emis ideea federalizrii
comunitilor umane i a popoarelor. Marile imperii antice au fost expresia acestei gndiri
federalizante la nivelul de nelegere a epocii respective izvorte din stratificarea social i din
interesele claselor dominante. Acelai fenomen s-a petrecut din feudalismul timpuriu pn-n
epoca marilor imperii coloniale contemporane, fenomen coninnd dialectic o nverunat lupt a
contrariilor dintre fora federalizant i interesele ei i dorina de libertate a comunitilor
federalizate prin mijloace militare, economice i politice. Exemplele sunt la ndemna fiecrui
cititor. De la istoria imperiului roman i a tipului de stat federal sclavagist creat de acesta i de
cel macedonean creat de Alexandru Macedon la istoria imperiilor bizantin i arab; de la imperiul
lui Carol cel Mare la imperiul spaniol; de la imperiul britanic la cel otoman, de la cel arist la cel
habsburgic, tipic pentru unul de tip federal, descoperim dou constante istorice fundamentale:
una reprezentnd interesul de dominaie al unei minoriti i a doua reprezentnd interesele vitale
ale unei majoriti compuse dintr-o puzderie de entiti etnice avnd limbi, culturi, religii,
structuri psihologice i sociale, mentaliti i interese deosebite, care se opun legic intereselor
minoritii dominante. Aceast lege fundamental a istoriei a funcionat implacabil, dezintegrnd
imperiile, fie ele i de tip federal, exemplul cel mai recent fiind cel dat de U.R.S.S.; ca s nu mai
vorbim de tragedia Iugoslaviei, stat multinaional de tip federal. Din uriaul laborator al
imperiilor prin procese subtile de dialectic istoric s-au separat i individualizat, s-au structurat
i dezvoltat popoare, societi i naiuni politice care i-au asumat rolul de a-i furi destinele n
cadrul statelor naionale.
Evreimea ca popor i naiune suprastatal folosind o gam larg de mijloace cultural
propagandistice, organizatorice, financiar-economice, politice, unele oculte, altele uzuale, a
preluat ideea federalizrii mondiale pus n slujba i sub dominaia ei, din momentul n care i-a
ctigat supremaia n Statele Unite ale Americii i n cteva state importante din Europa,
ntreaga gam de mijloace a fost aplicat simultan n zone geo-politice i geo-economice fixate
ntr-un plan strategic general pe timp ndelungat, desfurarea lor operaional fiind controlat
riguros dup ce Aliana Israelit Universal s-a lansat n politica mondial ca organ politic
suprem al evreimii.
LUNA DE MIERE. IDEOLOGIE, DOCTRINA, PROPAGANDA!
Pentru a putea construi un suprastat, o Republic Universal este nevoie s se ctige la idee
adeziunea vrfurilor politice, financiar-economice, artistice, filozofice i culturale ale naiunilor;
sau, dac acestea se dovedesc refractare, retranante n sfera naionalului; prin revoluii s se
manevreze masele proletare. Conducerea suprastatal iudaic a folosit cele dou variante n mod
simultan, dup iudaizarea bazelor strategice: Frana, Anglia i Statele Unite. Ofensiva ideologic,
doctrinar i propagandistic ia forme acute odat cu primii ani ai secolului XX, cu centrul de
greutate pe provocarea revoluiei n Rusia arist i solidarizarea proletariatului european cu
iudeo-bolevismul. In acelai timp se construiete abil alternativa Pcii Internaionale i se
lanseaz lozinca Noii Ordini Internaionale, fr a se preciza dac aceast Nou Ordine va fi
comunist sau capitalist: ateptndu-se rezultatele experienei din Rusia. Folosesc ca ndreptar
cronologic, cronologia lui Denis L. Cuddy, publicat parial n revista EUROPA, ca i
bibliografia dedicat Ligii Naiunilor i francmasoneriei acestui secol.
In 1910, deci dup primele seisme din Rusia, se nfiineaz n S.U.A. Fundaia Carnegie pentru
Pacea Internaional cu toate c n culisele politicii europene i americane se puneau premisele
declanrii primului rzboi mondial pentru remprirea coloniilor i a sferelor de influen.
Fundaia rezist de 84 de ani, militeaz astzi pentru un guvern mondial, are realaii cu O.N.U.
1912. Un Edward Mandel House, consilier i confident al marelui francmason Woodrow Wilson,
preedinte al Statelor Unite, sub aparena unei cri de literatur (Philip Dru
1
: Administrator)
lanseaz ideea rsturnrii guvernelor i a nlocuirii cu regimuri socialiste. Acest Mandel House
va fi omul lui Wilson care va contribui la formarea Ligii Naiunilor, prima form organizatoric
din cadrul larg organizatoric al Republicii Universale.
1913. Preedintele Woodrow Wilson n The New Freedom: De cnd am intrat n politic, muli
oameni mi-au ncredinat opiniile lor. Unii din cei mai importani oameni din S.U.A. se tem de
ceva sau de cineva. Ei tiu ca exist undeva o putere att de organizat, att de solid, de
atent, de concret, universal, nct prefer s vorbeasc n oapt atunci cnd i exprim
dezaprobarea
2
.
Consider c mrturisirea lui Wilson, preedinte al Statelor Unite, este cheia acestei cri. Deci, n
1913, Statele Unite erau la cheremul ocultei universale, celor mai importani oameni americani
fiindu-le team de a vorbi clar despre ea.
Din ce n ce mai evident, ziariti, scriitori, politicieni, bancheri evrei sau aflai n subordinea
iudaismului, abordeaz i construiesc ideologia Noii Ordini Universale. Wilson ca expresie
politic a ocultei iudaice lucreaz la planificarea lumii postbelice din 1917, anul revoluiei iudeo-
bolevice i al intrrii S.U.A. n primul rzboi mondial. Curioas coinciden, menit s
zdrobeasc Germania n Vest spre a da mn liber iudeo bolevismului n Est, politic repetat
fr nici o imaginaie n al doilea rzboi mondial, cnd ieirea S.U.A. din neutralitate a decis
victoria iudeo bolevismului n Europa i a comunismului n China, Coreea i Vietnam, ncepnd
cu New York World3 din 1918, presa din Statele Unite sprijin revoluia iudeo bolevic, nu se
ridic ntru aprarea drepturilor omului clcate sub cizmoacele pline de snge ale comisarilor
iudei - asasinarea celor 5 milioane de culaci, a milioanelor de rui o las rece, ba dimpotriv un
director al bncii FEDERAL RESERVE scrie n anul marilor masacre din Rusia n ziarul sus
citat:Rusia ne arat drumul spre mari i impetuoase schimbri ale lumii... m bucur c se
ntmpl aa...
4
Acelai "colonel" House care reorganizeaz Institutul de Afaceri Internaionale
sub numele de Consiliul pentru Relaii Externe, susine la 15 decembrie 1922 ideea unui guvern
mondial, pe care o actualizeaz n revista; FOREIGN AFFAIRS, Philip Ker care-i sfrete
pledoaria aa: ... adevrata problem este astzi cea a unui guvern mondial5. Ofensiva
ideologic-propagandistic se desfoar pe planuri largi cu ncepere din 1928. Doctrinarii,
ideologii, filozofii, sociologii, esteticienii iudei sau n solda iudaismului ncep s precizeze
conceptul de Noua Ordine Mondial. H. G. Wells, socialist fabian n THE OPEN
CONSPIRACY: BLUE PRINTS FOR A WORLD REVOLUTION: ... Lumea politic a
Conspiraiei Deschise trebuie s slbeasc, s ncorporeze sau s nlture guvernele existente ...
va fi o religie mondial ... ntreaga populaie a lumii s devin o nou comunitate uman
6
.
1932. F.S. Marvin public THE NEW WORLD ORDER, deci Noua Ordine Mondial n care
spune c Liga Naiunilor este prima ncercare de Noua Ordine Mondial.
1933. Apare Humanist Manifeste, John Dewey face apel la o sintez a tuturor religiilor i la o
ordine economic socialist i cooperativizat. 1939 revista PEACE NEWS
8
din 19 mai
public Planuri pentru o federaie mondial democratic, nemilitar i atotcuprinztoare. 28
octombrie 1939, celebrul n epoc John Foster Dulles propune public ca S.U.A. s conduc
tranziia, (s fim ateni) spre o nou ordine de state mai puin independente, suverane, strnse
ntr-o lig sau uniune federal.
Anii 1939-1945 cu tot rzboiul mondial care face ravagii pe glob sunt anii n care se
esenializeaz doctrina i ideologia Noii Ordini Mondiale - adic a Republicii Universale. Aa
cum revoluiile europene au dus la emanciparea socio-politic a evreimii, rzboaiele mondiale au
dus la ndatorarea statelor naionale la Fondul Monetar Internaional i la subordonarea acestora
intereselor guvernului universal iudeu, punnd premisele dominaiei lui universale.
In 1939, Lionel Curtis public un volum masiv de 985 de pagini: WORLD ORDER
8
- Ordinea
Mondial n care preconizeaz organizarea lumii ntr-o comunitate de naiuni, n 1940 H.G.
Wells revine cu THE NEW WORLD ORDER n care propune un stat mondial colectivist, o nou
ordine mondial care s cuprind i democraiile socialiste i, din nou, atenie, o recrutare
universal pentru munc, ncriminnd individualismul naionalist care este maladia lumii.
Hitler, Mussolini, Stalin propun i ei modele ale unei Noi Ordini Mondiale i, spre deosebire de
ideologii iudeo-americani care nu sufl o vorb despre cei destinai s conduc acel guvern
universal, acetia indic limpede pe conductorii planificai.
Ca pretutindeni n natur, istoria omenirii cunoate "vrstele" fenomenelor socio-politice.
Fenomenul artificial al federalizrii universale iniiat de iudaism n cele dou variante: iudeo-
bolevismul i iudeo-capitalismul s-a dezvoltat .concomitent n prima jumtate a
secolului XX, ntr-o intercomunicare i interaciune benefic pentru iniiatori. Din 1920 pn n
1945 marea finana evreiasc din S.U.A. i Europa a susinut revoluia iudeo-bolevic din
Rusia, att fianciar, ct i propagandistic. Referirile teoreticienilor occidentali ai Noii Ordini, mai
ales a celor iudei americani se fac i se raporteaz la "socialism" i "socializare universal". Este
epoca propagandei internaionale, a internaionalelor, a kominternului, a rzboiului civil spaniol,
al doilea cmp de experiene iudeo-comuniste, a revoluiei comuniste chineze, coreene,
vietnameze cu puternice tente naionale - care se ndeprteaz de modele unice i nu accept o
conducere supefstatal, un centru unic de conducere. Ajutorul american masiv dat Rusiei lui
Stalin, ca i distrugerea bazei logistice a Germaniei lui Hitler de ctre aviaia strategic anglo-
american, opera iudeului francmason F.D. Roosvelt au salvat iudaismul mondial, iudeo
bolevismul din Rusia, precum i revoluiile naional-comuniste din Asia.
Aceast etap a unei luni de miere prelungit pe o jumtate de secol ia sfrit n clipa cnd
iudeocraia mondial i d seama c toate speranele de dominaie universal printr-o revoluie
proletar condus de evrei, folosind Rusia ca for de izbire este o utopie, c n Rusia postbelic
comunismul se naionalizeaz, c devine rusesc, c evreimea pierde controlul instituiilor
statului; ba mai mult, c se nate o reacie anti-iudaic ruseasc i ncepe, voalat, o nou epoc de
prigoana. Rolul de superputere mondial nsuit de Rusia sovietic, expansiunea militaro-
economic a acesteia pe tot globul, folosirea ideologiei comuniste n interesul imperiului
sovietic, aflat pe drumul unei rusificri masive, abolirea dominaiei iudeo bolevice n statele din
Estul Europei, emanciparea lor economic, ofensiva comunismului naional din China, Coreea i
Vietnam au activat la superlativ varianta capitalist a Noii Ordini Mondiale, declarnd rzboi
atipic Uniunii Sovietice i aa-zisului lagr socialist i rzboi tipic Chinei, Coreei de Nord i
Vietnamului. Desigur, campioana luptei anticomuniste a fost iniiatoarea comunismului mondial:
iudeocraia. Arma, fora de oc, a fost S.U.A. i mai puin rile Europei Occidentale ncorporate n
noile organisme internaionaliste create de iudeocraie dup al doilea rzboi mondial.
DIVORUL. Cronologic, divorul dintre comunism i capitalism se produce n timpul celui de-al doilea
rzboi mondial, cnd creaia iudeo bolevismului, Rusia sovietic, devine o superputere contient de
fora sa i cnd micrile comuniste din China, Coreea de Nord i Vietnam ntrunesc adeziunea maselor,
abolesc regimurile de tip feudal - colonial i instaureaz regimuri naional-comuniste, leznd direct
interesele ocultei financiare care spre a-i pstra privilegiile n Extremul Orient declaneaz o serie de
rzboaie, unele sub flamura noului internaionalism capitalist cu participarea simbolic a unor state
subordonate Statelor Unite, avnd ca for principal de izbire armata american.
Inc din perioada deceniului 3 cnd lupta n Manciuria mpotriva imperialismului japonez care invadase
Coreea, Kim U Sung sau Kim Ir Sen, tnr comunist, a combtut stngismul comunist i ororile lui ca i
directivele aberante ale Internaionalei comuniste, la fel ca una dintre cele mai remarcabile personaliti
ale comunismului naional din Asia, conductorul micrii de eliberare naional i social din Vietnam,
Ho i Min. Naionalizarea comunismului n Extremul Orient este una din cele mai grele lovituri date
ocultei internaionale iudaice i planurilor ei de dominaie mondial. Prin anii 1933 Kim l Sung nega
sovietul - form iudeo bolevic a Kahalului evreiesc, preconiznd un guvernmnt revoluionar popular.
Cnd conspiraia iudeo bolevic pierde puterea n Uniunea Sovietic, cnd evreimea este sortit fixrii
ntr-un spaiu geografic limitat, un fel de republic sovietic evreiasc, de fapt un gheto mai ntins, cnd
ncepe emigraia n mas i cnd apare disidena intelectualitii evreieti n Rusia,
iudeocraia internaional activeaz pn la paroxism varianta internaionalismului capitalist i
declaneaz rzboiul rece mpotriva lagrului socialist, sincronizndu-1 cu rzboaiele locale clasice pe
ntreaga planet, avnd drept scop oprirea influenei sovietice, nlocuirea regimurilor prosovietice,
ngrdirea influenei comunismului naional, crearea de centre de putere proiudeocrate, precum Israelul,
ntreaga strategie asezonat cu rscoale, lovituri de stat i asasinate politice. Imediat dup rzboi
iudeocraia creeaz i finaneaz o puzderie de ligi, asociaii i societi pacifiste, umanitariste, de aprare
a drepturilor omului cu caracter suprastatal, activnd prin intermediul lor propaganda pentru un guvern
mondial, de data asta de factur capitalist.
In 1947, Asociaia american pentru educaie cheam profesorii la: stabilirea unei adevrate
ordini mondiale, n care suveranitatea naional s fie subordonat autoritii mondiale
9
.
Federalitii unei lumi unite vor guvern mondial n acelai an, 1947. Iudeocraia i demasc planurile n
PRELIMINARY DRAFT OF A WORLD CONSTITUTION n care Robert Hutchins, Mortimer Adler,
Rexford Tugwell concep o federalizare regional, preambulul federalizrii mondiale i a guvernului
mondial. Constituia inventat de suporterii iudeocraiei ar avea un "Consiliu Mondial", o "Camer a
Gardienilor" nsrcinat cu meninerea ordinii mondiale, cere naiunilor s-i predea armamentul
guvernului mondial i... punctul nodal al pledoariei: dreptul Republicii Federale Mondiale de a prelua
ntrega proprietate privat pentru uz federal. O traducere mai nendemnatic a PROTOCOALELOR nici
c se putea.
1949 la 26 iulie, 18 membri ai senatului S.U.A. sprijin Rezoluia 56, cernd ca O.N.U. s fie
restructurat sub forma unei federaii mondiale. Iat c reintr n scen, dar cntnd o alt partitur dect
n 1917, familia bancherilor iudei Warburg, cei care-1 sprijiniser masiv cu bani i muniii pe Troky -
Brontein de la care ateptau nfptuirea revoluiei mondiale i a Republicii Universale condus de evrei.
La 17 februarie 1949, James P. Warburg, fiul bancherului Paul Warburg, fondator al
Federalitilor unei lumi unite, declar:... marea problem a timpului nostru nu este dac putem
crea o lume unitar, ci dac aceast lume poate fi creat prin mijloace panice. Vom avea un
guvern mondial indiferent c vrem sau nu. Problema este doar dac acest guvern va fi instaurat
prin consens sau prin cucerire
10
.
1954. Prinul Bernhardt, soul reginei luliana a Olandei - exist o lung list a capetelor ncoronate din
Europa slujind francmasoneriei - regii nordici mrluind n front cu toat pompa, deci prinul
creeaz Bilderbergerii sau asociaia cetenilorplanetari n care se nscriu rapid politicieni ca Dean
Achenson, Christian Herter, Dean Rusk, Robert McNamara, George Ball, Henry Kissinger, Gerald Ford.
Muli din Bilderbergeri sunt evrei, iar contribuia lui Kissinger la politica extern a S.U.A. ca expresie a
intereselor iudeocraiei este bine cunoscut
11
.
1961. Departamentul de stat construiete un plan de dezarmare a tuturor naiunilor i de narmare O.N.U.
n 1962, alt bancher, Nelson Rokefeller, fost guvernator al New York-ului public THE FUTURE OF
FEDERALISM
12
, afirmnd c evenimentele cer cu stringen o nou ordine mondial.
Citez: Exist o febr a naionalismului... ns statul -naiune este tot mai puin capabil s-i
ndeplineasc sarcinile politice internaionale. Richard Nixon i Robert Kennedy nu ies din
tiparul NOII ORDINI MONDIALE; iar n 1968, Richard Gardner, fost asistent delegat al
Secretariatului de Stat spune: ... Sfritul d trcoale suveranitii naionale, erodnd-o frm
cu frm, provocndu-ne mai puternic s furim o ordine mondial.
n 1974 Agenia S.U.A. pentru dezarmare, militnd pentru eliminarea total a armamentelor i a forelor
armate, militeaz concomitent pentru: a ntemeia i dezvolta o for de pace a Naiunilor Unite, care, n
momentul cnd planul va fi dus la ndeplinire, va fi att de puternic, nct nici o naiune nu o va putea
ataca
13
. Iat deci cum oculta internaional i furete i instrumentul militar prin care-i va impune din
ce n ce mai vizibil i sfruntat voina politic, intervenind sub titlul demagogic defor de meninere a
pcii, acolo unde o cer interesele i, n aceiai ani, acelai bancher Nelson Rokefeller, conform unui raport
ASSOCIATED PRESS, reafirm c va lupta pentru crearea unei noi ordini mondiale.
Cu ncepere din deceniul 7 al secolului XX se activeaz la nivel mass-media mondial controlat de
iudeocraie propaganda pentru Noua Ordine Mondial, de data aceasta capitalist. Sloganele ei se
articuleaz pe drepturile omului. Atunci cnd CEKA i NKWD-ul iudeobolevic ucideau bestial milioane
de cretini i musulmani nici gnd ca presa iudaizat s invoce drepturile omului. Cnd evreimea din
Uniunea Sovietic i rile socialiste a fost detronat, cnd n-a mai putut monopoliza puterea, atunci s-a
lansat campania de protejare i aprare a drepturilor omului, n 1973 bancherul evreu David Rokefeller i
organizeaz un nou corp privat, ca prim director al comisiei l alege pe Zbigniew Brzezinski, mai trziu s
fim ateni -consilier cu probleme de securitate naional i l invit pe Jimmy Carter s devin membru
fondator. De la preedintele Trumman la preedintele Clinton continuitatea n problema Noii Ordini
Mondiale n politica mondial a S.U.A. este perfect, indiferent dac preedintele a fost alesul unui partid
sau al altuia. Nixon, Ford, Carter, Bush au jucat aa cum a dictat fora aceea uria pe care a amintit-o
primul ei slujba fidel, preedintele Wilson. Intr-un raport anual (1975) al Fundaiei Rokefeller,
preedintele ei John Knowles nu numai c dorete s controleze economia mondial dar, zice el: ... Este
necesar i un control al ratelor fertilitii pentru a atinge ct mai repede nivelul zero al creterii
populaiei; politic practicat n Romnia dup lovitura de stat din 1989, pentru a schimba raportul
demografic dintre romni i minoriti n vederea unei federalizri viitoare, cnd romnii vor fi minoritari
n propria lor ar. n 1977 preedintele Carter i numete pe susintorii Noii Ordini Mondiale n poziiile
cheie ale administraiei, n 1979 un senator n retragere, Goldwader scrie despre creatorii Noii Ordini
Mondiale: ... ca manageri i creatori ai sistemului, ei vor conduce viitorul...14 In sfrit! Evreul Ap de
aur (Goldwater) a tras cortina. Problemele Noii Ordini Mondiale alunec din sfera politicului i a
militarului, n sfera cheie stpnit de ocult: economicul, n 1980, Naiunile Unite, instrument al
Fondului Monetar Internaional, ntr-o sesiune special ncearc s pun bazele Noii Ordini Economice
Internaionale.
1985, Norman Cousins, preedinte de onoare al Bilderbergerilor - preedinte al Federalitilor Mondiali, n
sptmnalul HUMAN EVENTS - Washington
15
:...Guvernul mondial apare. Este inevitabil. Nici un ar-
gument favorabil sau nefavorabil nu poate schimba acest fapt.
1987. O prim etap a Rzboiului rece ia sfrit ca urmare a uriaei btlii economice i propagandistice
finanat de iudeocraie. Capitalitii evrei care au stat n spatele aa-zisei revoluii proletare din Rusia
arist i-au ucis opera care nu mai corespundea elurilor Republicii Universale realizat prin proletariat.
Proletariatul este aruncat din nou n lanurile robiei capitaliste. Mihail Gorbaciov public
PERESTROIKA, un fel de a vrea teoretic socialism; dar prin mijloace capitaliste. Efectul: prbuirea
aparent a U.R.S.S.-ului.
1989. Preedintele Bush, invita U.R.S.S. s se alture Ordinii Mondiale.
1990. Rzboiul din Golf este decretat ca un triumf al Noii Ordini Mondiale.Adic strivirea
NAIONALULUI de ctre SUPRA NAIONAL. La 11 septembrieBush adreseaz Congresului un text
fr echivoc: criza din Golful Persic este o rar oportunitate de a evolua spre o perioad istoric de
colaborare
l6
.
MIJLOACE. CADRUL ORGANIZATORIC. In evul de mijloc Petrus de Bosco preconiza federalizarea
tuturor statelor cretine sub numele REPUBLICA CHRISTIANA, teorie cuprins n DE
RECUPERATIONE TERRAE SANCTAE. Replica evreiasc vine peste secole, se numete REPUBLICA
UNIVERSAL sau NOUA ORDINE MONDIAL, primul ei cadru organizatoric poart numele de
SOCIETATEA NAIUNILOR de la care vor purcede i mijloacele necesare: STATELE UNITE ALE
EUROPEI ca structur geopolitic complementar Statelor Unite ale Americii i mai apoi parte
component a Republicii Universale. Preedintele Wilson a fost exponentul, liderul i purttorul de
cuvnt al unei hotrri luat de Aliana Universal Israelit nainte de primul rzboi mondial n vederea
construirii Europei postbelice pe cele dou variante: iudeobolevismul i iudeocapitalismul. La Versailles
n 1919 principalele state europene ieite victorioase n-au fcut dect s ratifice o structur gndit de
francmasoneria iudaic vreme de o jumtate de secol, n 1864, Lewy Bing scrie n LE ARCHIVES
ISRAELITES
17
: "Nu este oare natural i necesar de a vedea curnd un TRIBUNAL SUPREM nsrcinat
s descurce plngerile dintre NAII i NAII - judecnd n ultim instan - i al crui cuvnt s fie
impus lumii ntregi?... Partea interesant, pe deplin lmuritoare este cuprins n fraza care urmaez.
Citez: i acest cuvnt este cuvntul lui Dumnezeu, pronunat prin fiii si nti nscui, (n.n. evreii) i n
faa cruia se va nchina cu respect... Universitatea oamenilor?! Este un rspuns iudaic la REPUBLICA
CHR1STIANA lui Petrus de Bosco, care dorea o federalizare a statelor cretine pe cnd Lewy Bing
dorete un Tribunal Suprem evreiesc care s conduc tot pmntul cu biciul.
In 1884 ideea este dezvoltat n L'ALMANACH DES FRANCMACONS: ... Cnd Republica va fi
stabilit peste tot n btrna Europ, ea va forma STATELE UNITE ale acestui vechi continent
18
. n plin
rzboi mondial constructorii iudei ai viitoarei Europe postbelice i deseneaz planurile n interiorul lojilor
francmasonice n vreme ce cretinii reprezentnd statele naionale se mcelreau pe toate fronturile
europene i n Rusia se pregtea abatorul rou. La 5 martie 1916, fratele Moch vorbete n loja LE
TRINITAIRES despre Pactul Societii Naiunilor. 8 noiembrie 1916, profesorul F. Aulard: "O imens
speran a strbtut lumea: Societatea Naiunilor, idee a Revoluiei franceze"
19
. La 14 i 15 ianuarie
1917 se ine la Paris conferina ocultei, care decide convocarea Congresului francmasoneriei naiunilor
aliate i neutre pentru stabilirea mijloacelor construirii Societii Naiunilor. Din scopurile fixate
Congresului: 1. S prepare aciunea STATELE UNITE ALE EUROPEI. 2. S prepare crearea unei
AUTORITI SUPRANAIONALE care s rezolve divergenele dintre naiuni. 3. Agentul de
propagand al conceptelor va fi francmasoneria.
La sfritul lui iunie 1917 sus-amintitul Congres are loc la Paris, a fost prezidat de generalul Peigne -mare
maestru al Marii Loji a Franei, s-a prezentat i s-a votat statutul viitoarei Societi a Naiunilor, ratificat
i de conventul Lojei Marelui Orient al Franei. Congresul Partidului Socialist din Bordeaux - Octombrie
1917 - decide s se realizeze msurile de preparare a Societii Naiunilor.
*SOCIETATEA NAIUNILOR a fost inaugurat la 10 ianuarie 1920, ca un prim mijloc al ocultei
internaionale de a tirbi suveranitatea statelor, de a instaura un guvern supranaional, de a realiza
obiectivele economice, politice, culturale i militare suprastatale ale Sanhedrinului universal. Conventul
Marii Loji a Franei din 1920 constat c Adunarea general a Societii Naiunilor este primul smbure al
unui parlament internaional
20
.
Atrag atenia cititorului asupra celor ce urmeaz, ca i a faptului c nu de puine ori reproduc textele aflate
n documente, lucrarea de fa fiind o sintez documentar i nu o carte de beletristic unde originalitatea
este una din condiiile fundamentale. S fim ateni! Conventul din 1922 ale mai sus pomenitei loji
propune s se dea supraguvernului internaional de la Geneva i direcia economic a vieii
popoarelor...lat-ne ajuni la punctul cheie, tiind noi cine dirija n epoc finanele lumii. Acelai convent
francmasonic elaboreaz planul crerii unei BNCI INTERNAIONALE, bazat pe mult dorita
"mobilizare" a proprietii funciare public i privat. Dac n Rusia iudeobolevic se "mobiliza"
proprietatea funciar cu mitraliera i lagrele de exterminare, varianta capitalist a internaionalizrii voia
s treac proprietatea funciar n subordinea BNCII INTERNAIONALE. BANCA
INTERNAIONALA ar fi dispus de o MONED INTERNAIONAL pn la concurena de l 600
miliarde
21
.
Evaluarea fcut de francmasonerie avuiei statelor europene n vederea trecerii ei de sub autoritatea i
beneficiul naional sub autoritatea suprastatal i n beneficiul plutocratici iudaice suprastatale este foarte
aproape de adevr i mrturisete public scopul final al Societii Naiunilor. Conventul acestei loji
agresive nu se mulumete cu att. Dorete o limb internaional, formarea Statelor Unite ale Europei,
oFEDERAIE A LUMII i o ARMAT INTERNAIONAL.
In 1925, Convenia Marelui Orient al Franei cere ca ordinele Societii Naiunilor s fie
executate ca nite legi de stat, fr s fie supuse parlamentelor naionale spre aprobare.
Opera ocultei internaionale iudaice, SOCIETATEA NAIUNILOR a falimentat n perioada
interbelic datorit opoziiei statelor naionaliste ca Italia; Germania, Japonia, ca i a Uniunii
Sovietice care vedea altfel nfptuirea Republicii Universale i radicalizarea proletariatului
mondial. Reluat n for dup cel de-al doilea rzboi mondial, avnd ca baz de operaii i for
de oc Statele Unite ale Americii, ideea Republicii-Universale se realizeaz prin intermediul
organismelor internaionale contemporane care, relund structurile i tezele Societii Naiunilor
le-au dezvoltat i aplicat realitilor postbelice. ONU, CONSILIUL DE SECURITATE, NATO,
FONDUL MONETAR INTERNAIONAL, COMUNITATEA STATELOR EUROPENE,
PIAA COMUN, PARLAMENTUL EUROPEAN, constituie cadrul organizatoric, juridic,
economic, financiar i militar al REPUBLICII UNIVERSALE condus de Sanhderinul iudaic,
cruia politicienii subordonai puterii oculte pomenit de Wilson i spun eufemistic NOUA
ORDINE MONDIAL.
PRACTICA ARMELOR NTRUNITE. Pentru a-i atinge scopul, oculta internaionala iudaic,
vrfurile ei conductoare au folosit vreme de veacuri o seam de arme psihologice, ideologice,
spirituale, culturale, economice, sociale, pe care le-au adaptat deceniu dup deceniu i secol dup
secol condiiilor geo-strategice, geo-politice, geo-economice zonale i mondiale, ca i
progresului tehnico-tiinific mondial. De la blestemul ritual aruncat asupra lui Spinoza pn la
rzboiul psihologic dus prin intermediul mass-mediei mondiale, oculta iudaic a folosit abil,
succesiv sau simultan grupri de arme sau armele ntrunite, realiznd obiectivele fixate prin
PROTOCOALE: dezbinarea societii cretine i anularea forei statelor naionale.
ARMELE folosite izolat, pe grupri sau ntrunite, au for de penetraie i distrugere pe ntreaga gam a
structurilor umane individuale, colective, naionale. CORUPIA, ANTAJUL, NDOIALA, DEZIN-
FORMAREA, INTOXICAREA INFORMATIV, FALSIFICAREA ISTORIEI I A REALITII
CONTEMPORANE, MANIPULAREA INFORMAIILOR, PORNOGRAFIA, COMPROMITEREA
IDEILOR, A PERSONALITILOR ISTORICE SAU CONTEMPORANE, DEZAGREGAREA
FAMILIEI I A INSTITUIILOR NAIONALE FUNDAMENTALE: BISERICA, COALA,
ARMATA, CONFLICTUL SOCIAL, CREAREA ANTISEMITISMULUI, MONOPOLUL MASS-
MEDIEI, FINANELOR, CONTROLUL I DIRECIONAREA OPINIEI PUBLICE, A JUSTIIEI,
STPNIREA DIRECT SAU INDIRECT A GUVERNELOR, COMERULUI, INDUSTRIEI,
CRIMA POLITIC conform poruncii talmudice Toh ebegoim harog (pe cel mai bun dintre cretini,
ucide-l!), LOVITURA DE STAT, alctuiesc arsenalul armelor folosite de oculta internaional pentru
distrugerea societilor cretine tradiionale i a statelor naionale.
A exemplifica nseamn a relua i a tlmci istoria Europei prin prisma rzboiului dus mpotriva
ei de secole de-a rndul de ctre naiunea suprastatal a evreimii. Dau un model de arm
psihologic avnd efect de mas, cu nimic deosebit de procedeele Inchiziiei. Scoaterea n afara
legii, excomunicarea acelor evrei care nu se supun Kahalului. Se tie c Baruh de Espinoza,
filozoful cunoscut sub numele de Spinoza, este autorul unui sistem filozofic care ncalc legile
Talmudului. Prima arm folosit a fost CORUPIA, aa cum a fost folosit i mpotriva
filozofului romn Vasile Conta. I s-au oferit lui Spinoza l 000 de florini anual, cu condiia s nu-
i mai publice ideile i din cnd n cnd s frecventeze sinagoga. Spinoza n-a acceptat. Atunci s-a
hotrt excomunicarea. Sinagoga plin. Zeci de lumnri negre aprinse. Un vas cu snge la
ndemna marelui rabin, fostul dascl i prieten al excomunicatului. Elemente de scenografie,
efecte sonore menite s cutremure spectatorii. i textul excomunicrii, dup Pollok: Viaa lui
Spinoza i relatri de I.K. Hosmer: Jidovii; Lewes: Istoria biografic a filozofiei. Citez:..Dup
judecata ngerilor i a sfinilor, noi excomunicm, alungm, blestemm i anatemizm pe
Baruch de Espinoza, cu consimmntul btrnilor i al acestei sfinte adunri, naintea crilor
sfinte: prin cele 613 precepte care sunt scrise nuntru, cu anatema cu care Josua a blestemat pe
Iericho, cu blestemul pe care Elisha 1-a aruncat asupra copiilor i cu toate blestemele care sunt
scrise n lege. Blestemat s fie el n timpul zilei i blestemat s fie el n timpul nopii. Blestemat
s fie el cnd doarme i blestemat s fie el cnd e treaz; blestemat cnd se duce i blestemat
cnd se ntoarce. Domnul nu-i va ierta lui. Mnia i furia domnului se vor aprinde de azi nainte
contra acestui om i va arunca asupra lui toate blestemele scrise n Cartea Legilor. Domnul va
distruge numele lui sub Soare i l va scoate din toate triburile lui Israel... i v atragem atenia
c nimeni nu trebuie s mai vorbeasc cu el nici prin cuvinte, nici prin scris, nici s-i arate vreo
favoare, nici s ad sub acelai acoperi cu el, nici s se apropie de el la mai puin de patru
palme...
n
Dup blestem, lumnrile negre au fost stinse n vasul cu snge n strigtele de groaz
ale asistenei. Comunitile evreieti de pretutindeni au fost anunate. Efectul moral, psihologic i
social n snul acestora a fost cel scontat: crucificarea trdtorului n contiina triburilor lui
Israel.
Citez fragmente din Instruciunile trimise lui Garibaldi, idolul italienilor i eliberatorul Italiei, de
ctre mai marii si ntru francmasonerie: "... fgduina atotputernic cu care noi am stabilit
puterea noastr nseamn: a) Fria n francmasonerie pentru a constitui un STAT N STAT,
cu mijloace i cu o funciune independent de stat i necunoscut Statului; b) Fria n
francmasonerie pentru a constitui un STAT DEASUPRA STATULUI, cu o unitate, un
cosmopolitism, cu o universalitate care fac francmasoneria s fie superioar Statului i s-l
conduc; c) Fria n francmasonerie pentru a constitui un STAT MPOTRIVA STATULUI,
atta vreme ct vor mai exista armate permanente care sunt instrumente de apsare, principii
de parazitism, piedic a oricrei nfriri
23
.
i ceva din jurmntul suprem pentru gradul 33: ... Jur de a nu vedea alt patrie dect patria
universal... Jur de a combate fr cruare ntotdeauna i pretutindeni hotarele naiunilor...
Declar c profesez negaiunea lui Dumnezeu i a sufletului...
24
Desigur, jurmntul este mult
mai lung. Rspunsul celor care 1-au primit: i acum, frate, dup ce Naiunea, Religia i Familia
au disprut pentru totdeauna pentru tine n imensitatea operei francmasoneriei, vino n braele
noastre prea Puternice, prea Ilustre i prea Scump frate, s mpri cu noi autoritatea fr
margini i puterea fr ngrdire pe care o exercitm asupra umanitii
25
. Noua Ordine
Mondial i Republica Universal i gsesc n acest rspuns francmasonic ntreaga lor
justificare.
In capitolele DOCTRINA IMPERIALISTA i PARANOIA REPUBLICII UNIVERSALE am
transcris fragmente din PROTOCOALELE NELEPILOR SIONULUI, care, de fapt, nu sunt
dect ARME ale iudaismului n lupta milenar de a distruge restul religiilor i de a nfptui
Republica Universal sub conducerea aleilor "poporului ales". Iat alte fragmente-arme din
PROTOCOALE:
Protocolul 1: ... Libertatea politic este o idee, nu un fapt. Este necesar s tii cum trebuie
ntrebuinat aceast idee, cnd este nevoie ca printr-o momeal dibace s se ctige sprijinul
poporului pentru un partid, dac acest partid i-a luat sarcina de a distruge alt partid care
deine puterea.
Protocol 5: ...Pentru a stpni opinia public este necesar n primul rnd de a introduce
confuzia prin exprimarea unor opinii care se bat cap n cap i care vin din diferite direcii, aa
nct cretinii se vor pierde singuri n acest labirint i vor ajunge la concluzia c este mai bine
de a nu avea nici o opinie n chestiunile politice... Acesta este primul secret. Al doilea secret
const n a spori i intensifica lipsurile n obiecte de prim necesitate pentru popor... meat
nimeni s nu mai fie capabil de a-i reveni din haos i n consecin poporul s fie adus n
situaia de a nu mai pricepe nimic. Aceste msuri ne vor servi nou pentru a introduce nvrjbire
ntre toate partidele, n a dezagrega toate acele fore colective care n-au voit nc s se supun
nou i n a descuraja toate iniiativele personale care se pot pune n calea planului nostru.
Protocol 13: ... Pentru a distrage poporul att de nelinitit de la discutarea problemelor politice,
noi vom scoate acum la iveal noi probleme, n aparen n legtur cii poporul -probleme
referitoare la industrie.
Protocol 9: ... Poporul de orice opiniune i cu orice doctrin este n serviciul nostru, fie c sunt
restauratori ori monarhici, demagogi, socialiti, comuniti... Noii-ampuspe toi la lucru. Fiecare
dintre
acetia, din punctul su de vedere, submineaz ultima rmi a autoritii i se silete s
rstoarne ntreaga ordine existent. Toate guvernele au fost torturate prin aceste aciuni. Dar
noi nu le vom da pace pn ce ele nu vor recunoate supra -guvernarea noastr.
Una din armele principale ale iudaismului este IDEEA CA OTRAV. IDEEA care DISTRUGE
I DIVIZEAZ.
Protocol 9:... Noi am rtcit, nucit i demoralizat tinerimea cretinilor prin mijloacele de
educaie cu principii i teorii cu totul false pentru noi, dar pe care le-am inspirat lor.
Protocol 10: ... Inspirnd pe fiecare cu idei... noi, vom sfrma influena familiei cretinilor i
importana ei educativ.
Protocol 2:... Notai succesele pe care le-am obinut prin darwinism, marxism, nietzscheism.
Efectele demoralizatoare ale acestor doctrine asupra spiritelor cretinilor sunt evidente cel puin
pentru noi.
Protocol 17: ... Presa noastr contemporan va expune afacerile de guvernmnt i religioase i
incapacitatea cretinilor, ntrebuinnd ntotdeauna expresii att de defimtoare nct s se
apropie de insult, arta de a le ntrebuina fiind att de bine cunoscut rasei noastre.
Protocol 14: ... n rile numite naintate noi am creat o literatur absurd, murdar i
dezgusttoare. Puin timp dup ce vom pune mna pe putere, vom ncuraja existena ei n aa fel
nct s ias bine n relief contrastul dintre ea i dintre produciunile scrise i vorbite care vor
emana de la noi.
Vom strui mai mult asupra celei mai puternice arme din dotarea ocultei internaionale iudaice:
PRESA
Protocol 7: ... Noi trebuie s form guvernele cretine s adopte msuri care s
nlesneasc executarea vastului nostru plan care se apropie deja de inta sa triumftoare, exercitnd o
presiune asupra opiniei publice aate i care a fost organizat de noi prin ajutorul aa numitei MAREA
PUTERE A PRESEI. Cu puine excepii, ea este deja n minile noastre (n.n. deja este un iudaism cu
circulaie larg).
Protocol 12:... toate tirile sunt primite prin diferite agenii n care ele sunt centralizate din toate prile
lumii. Aceste agenii sunt propriile noastre instituii i vor publica numai ceea ce noi permitem.
Protocol 2: ... Dei noi am reuit s influenm (presa), noi stm n umbr. Datorit acestui fapt noi am
adunat bogii, dei aceasta ne-a costat torente de snge i lacrimi.
... Noi vom trata presa n felul urmtor: ... vom pune aua pe ea i vom ine strns friele. Vom face
acelai lucru i cu celelalte publicaii, cci cum am putea noi scpa de atacurile presei dac am rmne
expui criticii prin pamflete i prin cri?.. Poporul nu va primi nici o tire care s scape de sub
supravegherea no'astr... titeratura i jurnalismul sunt dou din cele mai importante fore educative i n
consecin guvernul nostru va deveni proprietarul celor mai multe jurnale. Dac noi admitem zece ziare
private, noi vom organiza 30proprietatea noastr i aa mai departe. Aceasta nu trebuie s fie observat
de public pentru care motiv toate jurnalele publicate de noi vor fi n aparen de opinie i tendine cu
totul contrarii, ctignd astfel ncrederea i atrgnd pe adversarii notri care nu pot bnui nimic si
care, astfel, vor cdea n cursa noastr i vor fi fcui inofensivi.
Winston Churchill nainte de a intra n francmasonerie, fost ministru de rzboi pe timpul primului rzboi
mondial n cabinetul prezidat de Lloyd George i nainte de a prezida el nsui guvernul britanic n cel de-
al doilea rzboi mondial i a vinde Romnia lui Stalin n octombrie 1944. Opinia lui despre "conjuraia
universal" sintetizat n francmasoneria Marelui Orient, n SUNDAY HERALD, 1920: Din vremea lui
Spartacus pn la Karl Marx, apoi pn la Troki (Rusia), Bela Khun (Ungaria), Rosa Luxemburg
(Germania), Emma Goldman (SUA), aceast conjuraie universal organizat cu scopul de a distruge
civilizaia i de a o reconstrui pe bazele ntreruperii sale i a unei egaliti nerealizabile este azi n
continuu progres
26
.
Tot Churchill dup ce a ajutat i susinut aciunile militare antibolevice ale amiralului Kolceak i ale
generalului Denikin, voind s strpeasc bolevismul prin folosirea gazelor toxice, bolevism pe care-1
caracteriza drept barbarie animalic, n ILLUSTRATED SATURDAY HERALD din 26 ianuarie
1920:
27
... Comunismul este o epidemie mult mai periculoas dect ciuma sau tifosul, n THE
TIMES, la 10 noiembrie 1920: Politica pe care o voi preconiza ntotdeauna fa de Uniunea Sovietic
este aceea de rsturnare i distrugere a acestui regim criminal
28
.
Nicolae Baciu n opera lui excelent de restituire a adevrului istoric n ceea ce privete vinderea
Romniei pe taraba marilor puteri care-au hotrt soarta lumii dup cel de-al doilea rzboi mondial,
reproduce n volumul AGONIA ROMNIEI 1944-1948 texte englezeti aparinnd lui Churchill din
epoca antebelic, din care transcriem cteva caracterizri ale iudeobolevismului i comunismului rusesc:
... acest puhoi de barbarie roie venind de la Rsrit ... Bolevism nseamn: sngeros i masacru n
mas. ... Egal: dumanul de moarte al omenirii. ... Bolevicii sunt: vampiri setoi de snge. ... Politica
bolevic: combinaie nebun de criminalitate i animalitate ... Conductorii bolevici: o lig de
ratai, criminali i duntori ... Lenin, Troki, Stalin i compania de Jew
commissars (comisari evrei) sunt criminali i asasini de drept comun...
29
n SUNDAY
CHRONICLE din 27 iunie 1937: ... Comunismul este tot att de periculos, ru i criminal ca
i nazismul lui Hitler
30
.
Acelai Winston Churchill dup ce a fost cumprat de francmasonerie i a ajuns prim-ministru.
Moscova, 11 octombrie 1944. Ambasada britanic nesat de soldai i ofieri rui din paza lui
Stalin. Banchet monstruos care a ncununat tratativele Stalin-Churchill prin care acest fost
apostol al anticomunismului i cedase criminalului sngeros Europa de Est i destinul a 120 de
milioane de oameni, renunnd pn i la dragostea lui: Polonia. Romnia fusese cedata
integral bolevicilor asasini, temniceri, vampiri setoi de snge, ratai, i noul lor prieten
Churchill, la sfritul banchetului, l binecuvnteaz pe marele criminal Stalin, rivalul lui Timur
Lenk, anticristul, spunndu-i: God bless you!
31

Periplul politic, moral, etic, uman parcurs de Churchill de la epoca n care a reprezentat
interesele Angliei la epoca n care a reprezentat interesele francmasaoneriei i ale iudaismului
suprastatal este exemplar pentru nelegerea n profunzime a acestei cri i a pericolelor mortale
cu care oculta internaional ncercuiete Romnia spre a o sili s renune la independen,
suveranitate, integritate teritorial, dezvoltare economic i s-o transforme n semicolonie.
BIBLIOGRAFIE
1-20. Cronologia lui Denis L. Cudcly - revista Europa, nr. 127 i urmtoarele, 1993, Organizaiile secrete i puterea lor n secolul
XX, O cluz n reeaua lojilor, a naltei finane, politic, Comisia Trilaterala Bilderberg, C.F.R. (Council of Foreign Relatkms),
O.N.U.; editura Ewert, 1993, D. -49705 Meppen.


21. Presa mondial i naional din 12, 13, 14 septembrie 1990.
22. Buletinul Anti-Iudeo-Masonic, voi. I, pag. 22.
23-26. Ibidem. Jidovul Internaional
27. Jidovul Internaional, pag. 157, 158.
28-31. Prof. univ. dr. I. C. Ctuneanu, Buletin Anti-Iudeo-Masonic nr. l, ianuarie 1930, Churchill i Bolevicii, Nicolae Baciu,
Agonia Romniei 1944-1948, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1990, pag. 117-118.
BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARA
G. Batault, Le probleme Juif, Paris, 1921; G. Michel, Dictature de la Franc-Maconnerie en France, fr an; Dr. Ansonneau, Le
Puissances occuhes contre la France, fr an.
CARTEA A II-A
ROMNIA I EVREII . CONTRAREVOLUIA

ROMNIA CA O PRAD. O VIZIUNE SISTEMIC

n volumul I din culegerea de articole publicate de revista american THE DEARBORN
INDEPENDENT, proprietatea marelui industria Henry Ford, tiprit n Romnia n 1927 dup
originalul american sub titlul JIDOVUL INTERNAIONAL, la pagina 159, rnd 24, scrie: ..
Chestiunea romneasc este de asemenea o chestiune jidoveasc i toi romnii vorbesc de
Statele Unite ca de o "ar Jidoveasc" din cauz c ei au cunoscut, prin oamenii lor de stat,
teribila presiune care a fost exercitat de jidovii americani contra rii lor, o presiune care se
extinde asupra chestiunilor celor mai necesare pentru trai i care au constrns Romnia s
semneze tratate care sunt tot aa de umilitoare ca acelea pe care le pretindea Austria de la Serbia
i care au provocat rzboiul mondial.
B'nai B'rith (I.O.B.B.) sau "Fiii Legmntului", loj francmasonic exclusiv evreiasc a fost
nfiinat n 1843 la New York. In 1921 avea 426 de loji pe ntreg pmntul care a fost mprit
n 11 districte; n 1925 s-a schimbat preedintele comitetului executiv dup 25 de ani de exerciiu
activ: Adolf Kraus. In locul lui a venit un Alfred M. Kohn. Patru din membrii executivului i-au
avut reedinele la Berlin, Viena, Bucureti i Istanbul. In 1925 Terra a fost mprit n 15
districte. Primele 7 n S.U.A., districtul 8 n Germania, districtul 9 nRomnia. Deci al doilea
district ca importan european. Un Schweig a scris n 1917 (romnii erau n plin rzboi de
rentregire a neamului) o brouric: Indicatorul instituiilor i organizaiilor evreieti din
Romnia. La pagina 8, acest Schweig scrie: Toate lojile din ar sunt supuse jurisdiciunii acestui
comitet ... Adic comitetului lojei din Romnia a I.O. B'nai B'rith. Tot Schweig numeste
Sanhedrinul evreiesc din Romnia care n acel an se identifica lojei B'nai B'rith i se compunea
din : dr. Adolf Stern, preedinte; dr. M. Beck, vice-preedinte; dr. H. Erdreich, mentor; Josef
Sterian, secretar; B. Bercovici, casier; dr. I. Niemerower, B. Brniteanu, Leo Gheller, consilieri;
M. Bucov, secretar ajutor.
Prima loj B'nai B'rith din Romnia a fost creat de consulul Statelor Unite la Bucureti,
francmasonul iudeu Benjamin Peixotto n 1872, trimis n misiune special spre "a ameliora
soarta evreilor persecutai
1
. Peixotto determin chiar intervenia ministerului de externe al
S.U.A. n favoarea evreilor prin intermediul francmasonului Simon Wolf. Marele Orient al
Romniei creat dup 1918 a fost nfiinat tot prin funcionari ai ambasadei S.U.A.
In 1927 Districtul IX Romnia al lojei B'nai B'rith era compus din 14 loji dup cum urmeaz:
"Fraternitatea" Nr. 380-Bucureti, "Peixotto" 381-Brila, "Bien" 382. Galai, "Viitorul" 387-
Buzu, "Egalitatea" 393-Ploieti, "Concordia" 394-Moineti, "Lumina" 534-Bucureti, "Samoil"
583-Iai, "Menorah" 395-Piatra Neam, "Orient" 669-Cernui, "Salom" 1025-Cluj, "Humanitas"
1080-Bacu, "Ahava" 1081-Braov, "Progresul" - Roman, n martie 1930 dispruser lojile B'nai
B'rith: "Caritatea" - Vaslui, "Meimonide" - Hui, "Instruciunea" - Focani, "Lupttorul" -
Craiova,J'Dr. Stern" - Tr. Severin, "Montefiore" - Piteti, "Goodhart" -Trgovite, "Cremieux" -
Bacu, Botoani, Brlad. Iat i cteva nume din "Ilustrul Sanhedrin" ales n mai 1927: dr. I.
Niemerover mare preedinte, Max Seidman i avocatul Filip Chefner - vicepreedini, Karl
Kliiger, mentor, B. Bercovici - trezorier i ali evrei secretari i membri
2
.
Acest paragraf se raporteaz la opinia justificat exprimat n primul paragraf de ctre THE
BEARBORN INDEPENDENT.
Josepf Berkovitz, preedintele Lojei Noua Fraternitate din Bucureti, director politic al ziarului
L'INDEPENDENCE ROMAINE corespondent la LE TEMPS, a spus la adunarea general din
27 mai 1927 a lojilor exclusiv iudaice B'nai B'rith:Dumnezeu a fcut Romnia Mare pentru ca
patru feluri de evrei sa devin o unitate3.
Leon Goldtein - Buletinul Marei Loji Zion nr. 9, pagina 76: ...din iniiativa Lojilor sa se nfiineze n
toate oraele bnci evreieti, cu capitaluri evreieti, cu acionari evrei, cu consilieri, administratori i
cenzori evrei pentru ajutorarea comerului evreiesc*.
Protocol 15: ...Pn sa ne ridicam la putere noi vom crea i nmuli lojile masonice n toate rile din
lume; noi vom atrage n ele pe toi aceia care sunt sau ne pot fi ageni emineni. Aceste loji vor forma
principalul birou al informaiilor noastre i mijlocul cel mai influent al activitii noastre. Noi vom
centraliza toate aceste loji ntr-o administraie cunoscut numai de noi singuri care va fi compus din
nelepii notri... Proiectele politice cele mai secrete ne vor fi cunoscute i vor ajunge n stpnirea
noastr din ziua apariiei lor.
Dr. W. Filderman, preedintele U.E.P. i al consiliului central evreiesc din Romnia afirma n
1937 c pe consngenii si nu-i intereseaz Palestina, cci rolul lor poate fi mai bine ndeplinit n
Romnia (atenie, cititori): NC UN PMNT NEDEPLIN OCUPAT, cci nu cuprinde nici pe
departe pe kilometru ptrat numrul limit de locuitori
4
.
Avocatul Miu Weissman recunoate existena unei probleme evreieti n Romnia i Polonia,
dar afirm c nu este locul a se vorbi de un surplus de populaie evreiasc pentru motivul c
Romnia este departe de a fi atins gradul de densitate a populaiilor din rile occidentale
5
.
SUNDAY EXPRESS (1938) public o teorie a unui evreu din Cernui conform creia Rusia,
Polonia i Romnia ar trebui s cedeze cte 30-40.000 km
2
care s alctuiasc viitorul stat
evreiesc care s cuprind o parte din Bucovina, Basarabia, Galiia i Ucraina, cu capitala la
Odessa. Cele trei ri cedante ar fi obligate s nscrie un buget necesar acestei ri a lui Israel.
Petre chiopul - domnul Munteniei, 1568: ...Jidovii vin n ar i mprumut stenilor cu dobnzi
mari ce nu pot plti... Pentru c iau prin camt sngele raialelor i unde merg fac mii de
suprri sub cuvnt de bani
6
.
Referatul comisiei nsrcinat de generalul Enzenberg s studieze problema evreilor din
Bucovina: ...aici, n ar, jidovii obinuiesc a cumpra ranului dinainte puiul din ou, mierea n
floare, mielul n pntecele mamei pe un pre mic i prin aceast camt a suge cu totul pe
locuitori i a-i aduce la srcie, aa nct ranii mpovrai astfel de datorii i pentru viitor nu
afl alt mijloc de mntuire dect s fug din ar...7
Generalul Enzenberg, guvernatorul Bucovinei a rspuns comunitii evreieti dup expulzarea
cmtarilor i crciumarilor: ...Pn acuma n-am vzut jidan la plug, nici pe unul ndeplinind
munca rneasc, dar am vzut arnd pentru jidovi i anume cmpurile cele mai roditoare pe
care jidanul arenda le ine pentru el i bietului ran i d, desigur, cele mai rele 8.
M. Koglniceanu, rspuns la nota lui La Valette, ministrul de externe al Franei iudaizate: n
legtur cu aplicarea art. 10 din Legea poliiei rurale, n 1869: ...De aceea, nu numai astzi, dar
din toate timpurile, sub toate regimurile, domnii i brbaii de stat ai Romniei i, n general,
toi aceia care se intereseaz de aceast ar, s-au preocupat de necesitatea de a mpiedica
exploatarea poporului romn de ctre un alt popor care i este strin, de ctre evrei
9
.
La prima vedere, mozaicul de citate i informaii de mai sus contrazice subtitlul O VIZIUNE
SISTEMIC. Spunem la prima vedere, deoarece, n fond, mozaicul poate fi ordonat ca element
rrtr-o structur a sistemului pe care-1 formeaz Romnia ca stat care-i afirm de secole
nzuina spre independen, suveranitate, integritate teritorial i liber dezvoltare a naiunii i tot
de secole este supus unor tendine imperialiste aparinnd ca elemente organice unor alte
sisteme statale, economice sau financiare care au considerat i nc consider Romnia ca o
prad.
A dezvlui coninutul i sensul evoluiei societii romneti i al statului naional unitar
Romnia ritre 1848-1994, a face analiza unor laturi eseniale ale existenei sociale i ale
progresului social, a identifica factorii care au determinat esena vieii sociale n etapele devenirii
comunitii naionale pn la Rzboiul de Independen - dup acest rzboi pn la marile
rscoale rneti din 1907, precum i a Rzboiului balcanic din 1913, a radiografia lupta de
interese contrarii intereselor naiunii n perioada primului rzboi mondial, n cea interbelic, n
perioada celui de-al doilea rzboi mondial, apoi n cea kominternist, a , socialismului naional i
n cea a contrarevoluiei, nseamn a aborda sistemic tema noastr de cercetare: ROMNIA CA
O PRAD. Cu specificarea c ne vom ocupa numai de unul din elementele perturbatoare ale
istoriei noastre moderne, evreimea, care la rndul ei formeaz un sistem nchegat, compus dintr-o
diversitate de elemente corelate i interdependente, de stri diferite ale conexiunilor acestora i
de o structur cu totul deosebit i antagonic structurii statului naional Romnia.
S ne precizm: evoluia legic a statelor romneti ara Romneasc, Moldova i Transilvania a vizat
doctrinar i practic unirea lor ntr-un singur stat naional, eliberat de orice asuprire strin, perfecionarea
cadrului statal, a instituiilor fundamentale, eliberarea social, perfecionarea societii, trecerea avuiei
naionale din beneficiul strinilor care o acaparaser n epocile ct au stpnit rile Romneti, n
beneficiul romnilor i al statului lor naional.
Evoluia legic a comunitii evreieti din rile Romneti i Romnia, de subordonare suprastatal, cu
interese religioase, doctrinare, economice, spirituale suprastatale, a venit n contradicie cu interesele
naionale considerate de supra-statul iudeu ca fora principal de rezistena la instaurarea Republicii
Universale. Comunitile i mai trziu comunitatea evreiasc din Romnia s-au bucurat de sprijinul masiv
diplomatic, politic, financiar i mass-media al Alianei Universale Israelite, al statelor occidentale
itadaizate: Frana, Anglia, Statele Unite ale Americii, al francmasoneriei, reuind ca pe o bun parte a
istoriei moderne a romnilor s realizeze dezideratele fundamentale ale francmasoneriei, adic:
- s constituie un STAT N STAT;
- s organizeze un STAT DEASUPRA STATULUI;
- s arunce n lupt acest STAT MPOTRIVA STATULUI ROMN.
Strategia pe timp scurt, mediu i lung adoptat de Aliana Universal Israelit fa de rile Romneti i
mai apoi de Romnia a fost rezultatul unei analize complexe de ordin psiho-social, economic, demografic,
politic, n care au intrat n calcul gradul de ocupare al teritoriului (unul din elementele cheie al strategiei
pe termen lung); stratificarea social, raporturile de clas; situaia economic, aezrile omeneti,
comerul, resursele naturale. Abia la nceputul secolului XX ideologii evreimii i doctrinarii Republicii
Universale destinuie n lucrrile lor faptul c i-au fixat drept obiectiv strategic transformarea unei pri
din teritoriul romnesc n parte component a unui viitor stat iudeu n estul Europei, pentru a canaliza aici
ntreaga emigraie mozaic din Rusia, Ucraina i Polonia, mutnd pe Nistru i Nipru vechiul imperiu al
khazarilor de la gurile fluviului Volga.
Abia dup constituirea Uniunii Sovietice i trecerea ei sub despotismul iudeu, Romnia a fost disputat de
iudeo-bolevism care a acionat n spaiul social al proletariatului i de iudeo-capitalism care prin
intermediul francmasoneriei i al finanei a acionat n spaiul social al clasei politice i posedante, ambele
direcii urmrind acelai scop: subordonarea Romniei intereselor lor economice i politice, desfiinarea
statului naional, acapararea puterii i stpnirea resurselor materiale n scopul nfptuirii Republicii
Universale: fie n varianta iudeo-bolevic, fie n varianta iudeo-capitalist.
Pentru a-i realiza obiectivul strategic n Romnia, Aliana Universal Israelit i toate structurile ei
subordonate au folosit tactici corelate strii generale europene, strii specifice estului european, profitnd
de rzboaiele zonale sau mondiale spre a obine avantaje deosebite pentru comunitatea evreiasc de pe
teritoriul rii noastre. Cele mai importante tactici folosite n a doua jumtate a secolului trecut, corelate la
evenimentele europene fabricate de francmasonerie ca organ executiv al Alianei Universale Israelite, au
fost obinerea Emanciprii Evreilor prin revoluiile de la 1848 conduse n majoritate zdrobitoare de
francmasoni; INVAZIILE SUCCESIVE ale evreilor rui i galiieni n Moldova i Basarabia, cu o
infiltrare masiv, subteran n Muntenia, Transilvania, Maramure i Banat; obinerea
MPMNTENIRII sau aINDIGENATULUI sub presiunea diplomaiei europene aflat n
subordinea finanei iudaice i, sub aceeai presiune, obinerea DREPTURILOR CETENETI
care, prin sprijinul finanei suprastatale au fcut din evreimea rezident n Romnia, puterea
economic dominant, cu o influen major n sfera politicului.

INVAZIILE. STATISTICI, CIFRE, ADEVRURI
Pn n secolul al XVIII-lea prezena evreilor n rile Romneti este nesemnificativ.
Cmtari, creditori ai unor domni, negutori de robi venii n Urdi Alai - coloanele nesfrite
care urmau armatele turceti, nu sunt menionai n documente, nici n descrierile cltorilor
strini, cu toate c o sum de istorici, scriitori i gazetari evrei au ncercat s acrediteze teza
anterioritii lor n spaiul dacic, naintea formrii poporului romn.
De la Bernard Stambler cu a sa L'HISTOIRE DES ISRAELITES ROUMAINS ET LE DROIT
D'INTERVENTION; la J.B. Brociner cu CHESTIUNEA ISRAELIILOR ROMANI i Elias
Kapsali, exist o ntreag literatur evreiasc fabricat spre a servi drept baz istoric i juridic
tezei colonizrii Romniei cu evreii din Europa de Est i nfiinrii unui stat iudeu, dac nu pe tot
cuprinsul rilor Romneti, mcar n Bucovina i Basarabia.
ntemeietorul colii istorice a anterioritii evreimii pe teritoriul dacienu este ntmpltor un
iudeu elveian, Geneva fiind un centru puternic al francmasoneriei, al studiilor rabinice i al
Alianei Universale Israelite. El se numete dr. Johann Gaspard Bluntschli, avndu-i drept
discipoli pe M. Schwartzfeld, Sincerus, M. Halevy, Stambler, E. Schwartzfeld, Joseph
Berkowitz, un lacob Psantir-Lutarul, un Samuel Marcus din Smirna. Lucrrile lor apar pe timpul
btliei pentru mpmntenire i ctigarea drepturilor politice. Btlie susinut de ntreaga diplomaie
iudaizat din Europa i S.U.A., ca i de,corul mass-mediei mondiale de sub conducerea Mantei
Universale Israelite, demonstrndu-se astfel interesul major pentru ROMNIA. Iat cteva titluri:
OCHIRE ASUPRA ISTORIEI EVREILOR N ROMNIA - 1887
10
(a se citi cu atenie titlul: evreii n
Romnia); EXCURSIUNI ISTORICE ASUPRA ISTORIEI EVREILOR N ROMNIA DE LA
NCEPUT PN LA MIJLOCUL ACESTUI VEAC - 1888 11; KHAZARII I EVREII DIN
ROMNIA
12
. Aceiai corifei nfiineaz societatea istoric "luliu Barasch" n edinele creia aceti
istorici improvizai i citesc lucrrile spre a constitui precedentele necesare presei evreieti mondiale i a
furniza centrelor de putere politice i economice o justificare "tiinific" a presiunilor exercitate asupra
Romniei.
Samuel Marcus din Smirna:... e posibil ca romnii de azi s fie urmaii khazarilor evrei.
Bernard Stambler n introducerea tezei de doctorat susinut la Paris: Dou popoare ale aceleiai
naiuni (n.n. romnii i evreii) i disputau dreptul primului ocupant la finele secolului ultim
13
.
Nicolae Iorga afirm c nu exist nici o meniune documentar despre evrei pn la 1500. G.
Reicherstorfler, ambasador austriac la curtea lui Petru Rare, care a btut toat Moldova, nu-i pomenete
printre ceilali strini, cu toate c pe la 1330 erau civa evrei ttari la Cetatea Alb, fiind obligai s
triasc n afara zidurilor oraului. La 1412 cltorul francez Guillebert de Lennoy nu-i mai pomenete.
Evrei turceti apar la Chilia czut sub Imperiul otoman cam pe la jumtatea secolului al XVI-lea, cnd
apar i evrei spanioli concurai n negutoria de vite - geleplkul -de evreii polonezi care fceau
contraband, ocoleau vmile domneti i pe cele ale trgurilor, deci practicau evaziunea vamal, silindu-1
pe Petre chiopul, acum domn n Moldova, s-i expulzeze la 8 ianuarie 1579.
Marile centre de emigrare evreiasc spre Moldova sunt Imperiul arist cu Galiia i Ucraina, i Bucovina
ocupat de austrieci, n ambele imperii, arist habsburgic, au loc manifestri antiiudaice - fie sub form
de pogromuri, drmri de sinagogi, nrolri n armat, expulzri, fie sub form de legi drastice ca acel
JUDEN ORDNUNG - Regulamentul Evreilor -edictat la 28 decembrie 1776 de ctre mprteasa Mria
Terezia prin care se limita numrul cstoriilor, al locuitorilor evrei din orae, al negustorilor evrei. Spre
pild, n Timioara nu puteau tri mai mult de 49 familii de evrei, dintre aceste familii nu puteau fi dect 8
negustori i doar 6 negustori de vechituri.
In Bucovina, trup moldovenesc, triau nainte de rpire cam 200 familii de evrei, la care n 1774 s-au
adugat nc 300 venite pe urmele armatei ruseti de ocupaie, n 1778 recensmntul militar austriac
gsete 800 de familii, n 1782 sunt l 050 familii, din care generalul Enzenberg a expulzat 372 familii. La
1780 majoritatea era formata din Betteljuden, evrei ceretori. La 1871 guvernatorul i oblig s munceasc
pmntul, fapt care i-a determinat s fug n Moldova, aa c din 714 familii au mai rmas numai-175 -
fenomenul se va repeta n Romnia socialist, cnd prin naionalizarea ntreprinderilor, comerului,
sistemului financiar-bancar, rmnnd fr stpnirea mijloacelor de producie au emigrat n mas. Cnd
autoritile austriece le-au cerut s aib un capital de 250 florini, au prsit Bucovina, fugind n Moldova.
Aliana Universal Israelit prin emisarii si, conform obiectivelor strategice fixate, a acionat propa-
gandistic n comunitile est-europene, dirijndu-le emigraia spre Basarabia i Moldova. Cnd au anexat
Basarabia la 1812, ruii au gsit aici n jur de 5000 familii evreieti stabilite pe parcursul unei
jumti de secol, ca urmare a emigrrilor succesive din Ucraina i Rusia. Conform
manuscrisului Swinin ei erau: ...lipsii de orice cultur, foarte bigoi, rapaci i vrjmai ai
celorlalte neamuri... locuiau n mulimi compacte prin oraele i trgurile Basarabiei unde se
ocupau cu comerul i camt, iar la grani cu contrabanda
14
. Prin sate erau crciumari,
speculani ai rnimii, precupei. Autoritile ariste au vrut s-i scoat din orae i s-i fixeze n
sate ca agricultori. Au fost create 16 sate de evrei cu 10 589 de suflete n 1082 gospodrii.
Experimentul a fost ratat, majoritatea "agricultorilor" fugind napoi n orae i trguri. Cei care-
au rmas, fie c au ruinat gospodriile, fie c la adpostul lor au fcut cmtrie sau negustorie,
n 1858 s-a cunoscut un spor considerabil al evreimii prin noi valuri de invazie, 78 751 de
suflete, din care 41 525 erau brbai i 37261 femei, revenind 11,3 evrei la 100 de locuitori.
Numai la Chiinu triau 19 329 evrei; la Hotin 20 307; la Soroca 13 824; la Bali 9 816 - asta
explicnd fenomenul evreiesc antistatal, bolevic de dup Marea Unire, ca i urmarea acestuia la
materializarea pactului Ribbentrop-Molotov. Actele oficiale ruseti dau pentru perioada 1858-
1871 urmtoarele date demografice: romni - 692 000; ruteni -120 000; evrei 78 750, dup care
urmeaz bulgarii, cu abia 48 750 locuitori i, n ordine descresctoare ruii, germanii, iganii i
armenii. Autoritile ruseti de ocupaie stabilesc c evreii fug de orice recensmnt, putnd
recenza n 1891 numai 141 175 evrei din totalul celor existeni, n anul 1860 la Chiinu locuiau
16 324 evrei. Creterea spectaculoas a numrului de evrei n Basarabia are motive obiective i
n afara propagandei Alianei Universale Israelite. nc de la 1830, sub arul Nicolae I, evreii sunt
persecutai cu strnicie n Rusia, fiind izgonii de prin trguri i orae; dar la 26 septembrie 1830
se emite un ucaz imperial prin care li se acordprivilegiul de a se aeza n Basarabia, find scutii
de biruri i impozite pe doi ani. Mai mult. Ca s scape de plaga evreimii din Polonia ocupat i
din guvernmntul Herson, arul acord evreilor polonezi i hersonegi scutire de impozite pe 5
ani de ndat ce vor trece Nistrul i se vor aeza n Basarabia
15
.
Este prima manevr arist de a scpa de evreimea care npdise oraele ruseti. A doua manevr
a arului Nicolae I este ucazul care prelungete cu nc trei ani scutirea de impozite a evreilor
aezai n Basarabia, privilegiu cruia arul Alexandru II i adaug un altul: comercianii evrei din
Basarabia pltesc pentru dreptul de patent mult mai puin dect comercianii rui. Invazia
evreimii podoliene n acest rai arist a fost provocat i din motivul de a deznaionaliza Basarabia
i de a face din romni o populaie minoritar, de privilegiile evreilor bucurndu-se mai trziu
toi negustorii strini; iar n 1832, printr-un alt ucaz, se acord ranilor rui plmai sau iobagi
eliberai de stpnii lor, dreptul de a se aeza n Basarabia. In 1892 Chiinul numra 7 832 de
case, un templu israelit, 30 de case evreieti de rugciune.
Care erau caracteristicile etno-sociale ale acestor mase de invazie, migrnd spre raiul basarabean
i moldovenesc, conduse de rabinii care aveau instruciunile emisarilor Alianei Universale
Israelite? S-i consultm pe contemporani. Internuniul papal la 1794: ...Evreii aezai n
Moldova sunt evrei mizerabili, pe care austriecii nu voiau mai de mult s-i in n
Bucovina
16
... Contele d'Hauterive, fost secretar al domnitorului Alexandru Mavrocordat (1785-
1780):...numai datorit nemilor ei n-au rmas cei mai mari arlatani i au cptat preferin
pentru lucrrile de tmplrie, de croitorie, de ceasornicrie, pe care le execut de altfel destul
de prost... au cea mai extraordinar figur care se poate vedea n vreun col al lumii: cu capul
ptrat sus, ascuit jos, acoperit cu occiula din blan neagr ale crei fire stau ridicate ca nite epi
de arici, de sub care atrn doi zulufi de pr ct sunt de lungi, n timp ce spatele capului le este. ras, ei
mai au pe deasupra i un cioc mic la vrful brbiei, ceea ce le d nfiarea unor capre de Angora
17
.
Viceconsulul francez la Iai, Viollier, la 1829: ...mizerabili boccegii, cea mai mare parte fr domiciliu,
vagabonzi plini de datorii, bgai n afaceri suspecte de mizeria vieii... sau: ..,Neam speculativ, viclean i
arlatan, care a dus populaia romn la mizerie
18
. Thibault Lefebre: ...Ei trec ca setoi de ctig, nimic
nu-i demoralizeaz, nici o vorb nu-i descurajeaz, nici o arogan nu-i jignete. Ei accept cu umilin
sau cel puin n tcere observaiile cele mai severe, asprimile cele mai tari... Ei solicit cu umilin o
comand de la cel care i-a gonit cu un minut mai nainte i un nou refuz nu-i va descuraja, pentru c
persistena lor va nfrnge repulsia clientului... Alearg din productor n productor cutnd marf,
stabilind preuri, fcnd trguri, totul cu o ardoare, cu o ndemnare i o pricepere surprinztoare... Toi
aceia care cumpr de la evrei trebuie s verifice cu ngrijire cntarul de care se servete, greutatea
mrfii, banii pe care i numr, facturile... Preurile pot fi exagerate, cntarul fals, greutile msluite,
socoteala greit... ranii sunt victimele lui de predilecie pe care i nal la tot: la moned, la
socoteal, la greutate, la balan i la mai cine tie ce
19
... Pouqueville, un foarte nvat consul al lui
Napoleon Bonaparte, n volumul III din VOYAGE DANS LA GRECE, ed.II, libre IV, chap. IV, p. 340-
350, n care descrie ravagiile ciumei n Thesalia: ...Civa turci fatalitirmaser la Lansa cu evreii care,
traficnd ultimele lucruri ale celor mori, rspndir datorit acestui comer - sacrilegiu, ciuma pn la
Salonic, unde mai mult ca 15 000 persoane murir n acest an funest pentru Grecia.
Rzboiul ruso-turc din 1828-1829 cu ocuparea rilor Romneti de ctre armatele tariste pana la1856
constituie prilejul unei noi invazii masive de evrei din Galiia, Polonia, Ucraina, sudul Rusiei i
Basarabia, fie slujitorind armatele de ocupaie, fie trecind Prutul nepzit, n contingente masive.
La recensmntul executat n Moldova la 1803 din ordinul domnitorului Al.C. Moruzi, se gsesc 544 capi
de familie evrei aezai prin sate i 2 389 la orae i trguri, rotund 3000 capi de familie evrei fa de 151
549 cretini, sau cca 12 000 evrei fa de 604 000 cretini, sau 12% evrei fa de 98% romni i cteva
minoriti neimportante numeric. Numai dup un an, n 1804 divanul domnesc se alarmeaz, din pricina
infiltrrilor masive de evrei. In 1820 domnitorul Mihai uu ordon un nou recensmnt. Numrul
familiilor evreieti a crescut la 4 728, din care 984 la sate i 3 744 la orae i trguri, nsumnd 18912
suflete, adic o cretere de 58,33% n 17 ani sau 3,43% pe an. In 1827 cifrele sunt i mai explicite, n
satele Moldovei existau l 200 crciumari evrei; n trguri i orae, triau 3 602 evrei, iar Iai, l 256; adic
6 078 capi de familie, cu o cretere de l 350 familii, rata invaziei pe 7 ani fiind de 26,32%, sau 3,76% pe
an. Fa de anul 1803, rata invaziei evreieti a fost n 1827 de 100%.
Intre 1786-1892 evreii din Iai pltesc contribuii de 4 000 lei, cota negustorilor cretini fiind de 18
107,60 lei, adic evreii 18% - cretinii 82%, asta explicnd raportul numeric ntre negustorii evrei i cei
cretini, n 1803 laul numr 652 familii de evrei, ca n 182'2 s numere l 099 familii, adic o cretere de
53% n 19 ani. La 1820 n Brlad sunt numai 20 de case evreieti, la Roman existau n acelai an
dughenile Bercului Jidov, la Botoani dup un izvod din 1828, la 24 negustori erau 18 negustori evrei. La
1820 n Dorohoi erau 232 familii evreieti, n Hera 339, n Suceava 229, n Botoani 511. 118
Pentru Bucureti, consilierul de legaie Klausewitz d urmtoarele date n 1824: 80 000-90 000 locuitori
ntre care 4 000 germani i 6 000 evrei; majoritatea supui austrieci, francezi i rui. Sub rui, Bucuretiul
este invadat de evrei. Catastiful haham-baei Haim Here noteaz c n 1813 au intrat n Bucureti venind
din Austria i Turcia peste l 000 de evrei.
In cursul rzboiului ruso-turc din 1827 evreii din Iai invadeaz Bucuretiul, silindu-1 pe marele sptar
Al. Ghica s nu ngduie dect aezarea strinilor care se ocup cu plugria.
Programul invaziei rilor Romneti, mai apoi a Principatelor Unite i Romniei de pn la 1916, se
execut minuios, cu tenacitate i folosete dou metode: una ilegal, trecerea granielor n mod
clandestin, aezarea n comunitile constituite, apoi mituirea funcionarilor publici pentru acordarea
actelor necesare i una legal, mult mai puin uzual, fcndu-se apel la consulatele strine aflate la
ordinul centrelor de presiune iudaice. Dac cifrele i procentele date mai sus demonstreaz b invazie
lent, dar susinut an de an, cele patru recensminte din 1859, 1860, 1899 i 1912 certific faptul c
invazia a atins cote maxime i c Romnia era pe cale s ajung acel Pmnt al Fgduinei, obiectivul
fixat de Aliana Universal Israelit.
Recensmntul din 1859 stabilete o cretere de 22% a evreilor n Moldova fa de anul 1831,
comunitile evreieti nsumnd 119 000 suflete, ca n 1899 evreii s ajung la 195 887 suflete, adic
10,15% din totalul populaiei, numai la Iai trind 39 441 evrei fa de 38 626 cretini. Cu alte cuvinte,
laul devine un ora evreiesc, capitala unui jude n care triesc 46 646 evrei i 145 132 cretini, n cele 66
de trguri i orae ale Moldovei triau la 1899: 41 467 evrei; n cele 6 orae nereedin, 12 272, iar n
sate 16 019. Interesant este c numai 11 sate din Moldova de nord nu aveau crciumari i arendai evrei,
n 1912 numrul evreilor din Moldova scade la 167 590, cei lips gsindu-se n Muntena, Oltenia i
Dobrogea, dup cum urmeaz: n Muntenia 68 852 evrei din care 66 438 aezai n capitalele de jude, n
orae i trguri, l 456 i la sate 958, cu 1,71% din totalul populaiei, n Dobrogea se stabiliser 4 276
evrei, iar n Oltenia 4 906. La 1910, n Bucovina se nregistrau 102 919 evrei la o populaie de 795 719
suflete, asta nsemnnd o rat de invazie pe 54 de ani de 731%
20
.
Unul din inuturile romneti fixat ca obiectiv principal al emigraiei din Galiia i Bucovina este
Maramureul. Alegerea nu este ntmpltoare! Considerat ca o cetate natural, bogat, cu populaie puin
dens, Maramureul constituie a doua plac turnant a emigraiei evreieti din estul continentului spre
centrul i vestul acestuia, ca i baza de operaii pentru infiltrarea n Transilvania, Criana i Banat. De
unde nainte de 1857 evreii nu se ridicau dincolo de 14 581 de suflete, n 1900 ajung la 96 150 suflete.
Valea Izei, a Vieului, cercul Sighetului devin obiective principale ale infiltrrilor prin trectorile din
nord.
Statisticile maghiare din anul 1910 atest c n Transilvania triau 118 179 evrei, 11,30% dintre acetia
fiind stabilii n aezrile urbane, iai n Banat ajunseser la cifra de 19 501
21
.
De la Ernest Desjardins care a vizitat Principatele n 1867, dnd un numr de 400 000 evrei tritori aici,
din care nici 200 000 nu erau nscui pe teritoriul invaziei, trecnd prin MEYER'S LEXICON, LA
GRANDE ENCICLOPEDIE; UNIUNEA EVREILOR PMNTENI
22
, studiile lui B.P. Hadeu, lorga, I.
Codrescu, A.C. Cuza, J. Tanoviceanu, Jean Levy i Eminescu, lund n considerare lucrarea DIE JUDEN
IN ROMANIEN a dr. Arthur Ruppin, aprecierile crncenului duman al romnilor Isidore Lpeb, articolele
din REVUE DES DEUX MONDES, pn la statisticile oficiale din Ungaria, Rusia, Austria i Romnia,
am putea stabili c n anul 1910 triau pe teritoriul nostru naional 823 740 evrei i c datorit sporului
anual, la 1918 cnd se realizeazvisul de aur al romnilor, n Romnia Mare i-au dat mn cu mn un
numr de l 275 000 evrei, certificnd afirmaia lui Joseph Berkovitz reprodus la nceputul acestui
capitol: Dumnezeu a fcut Romnia Mare pentru ca patru feluri de evrei s devin o unitate.
Planul strategic pe termen lung al Alianei Israelite Universale care viza transformarea Romniei ntr-un
nou Israel i atinsese primul obiectiv: constituirea masei de manevr dintr-o populaie evreiasc puternic
numericete, capabil s joace rol determinant n economie i politic prin sprijinul internaional
financiar, diplomatic i de mass-media, pe fondul existenei celor dou mari centre de putere
internaionale: iudeo-capitalismul i iudeo-comunismulRZBOIUL JURIDIC
Eminescu, n TIMPUL din 17 decembrie 1881: ...Chestiunea de cpetenie pentru istoria i continuitatea
de dezvoltare a acestei ri este ca elementul romnesc s ramie cel determinant, ca el s dea tiparul
acestei forme de stat, ca limba lui, nclinrile lui oneste i generoase, bunul lui sim, c'un cuvnt geniul
lui s ramie i pe viitor norma de dezvoltare a rii i sa ptrund pururea aceast dezvoltare.
Dup obiceiul pmntului, evreii nu aveau dreptul de a depune mrturii mpotriva cretinilor, nu se puteau
cstori cu cei de alte religii, norme consemnate n Condica lui Caragea i Codul lui Callimachi.
Hrisovul din 30 iulie leat 7272 (anul 1764) dat de tefan Mihail Racovi: ... Aiderea hotrm Domnia
Mea, nimenea din strini, afar de moldoveni, ce se vor aeza aici n ar s nu aib voie a cumpra,
aici, moie, nici vie, nici cas, nici moar, prvlie, nici nimic alte lucruri nemictoare
21
.
Constantin Moruzi pedepsete cu treangul pe evreii care iau pmnt n arend, deschid crciumi i se
aaz prin sate (1778).
La 24 noiembrie 1782, Alexandru Mavrocordat interzicea evreilor s locuiasc la sate i s in acolo
crciumi. Ca urmare a referatului -n termenii timpului anaforeaua -divanului care consemna: ...c
breasla jidovilor care s-a obinuit cu acest fel de urmri a cumpra cu anul moiile i de a ine
arende prin sate, nu puine suprri i pagube pricinuiau nu numai la stpnii de moii, dar i la
locuitorii acelor sate, cci mai nti de tocmelele ce fceau ei cu stpnii moiilor i cu zapisele
lor ce le dau pentru tocmeli, niciodat nu le ineau, ci fel de fel de pricini i amestecturi artau
spre pgubirea stpnilor moiilor. i n loc unde era s se foloseasc stpnul de venitul moiei
sale, pgubi i suprri aveau... pe steni ii ndatorau cu bani din vnzrile buturilor i unde
de pe buturi rmnea cineva dator cte cu ceva, ca nite neltori ii ncrca i i npstuia
mai mult, ndoit i ntreit, din care cei mai muli din locuitori se srceau cu totul. i alte multe
srcii i pagube se fceau i se pricinuiau i la stpnii moiilor i la, locuitorii satelor, de
vreme ce ei cu totul sunt pornii a cerca chipuri cu care ar putea s nsele, s npstuiasc, ori
pe stpnii moiilor cu tocmelele ce fac, ori pe locuitori s-i ncarce la datoriile ce rmn de pe
butur. ...Aceste urmri ale lor fiind tiute i nesuferite de ctre toi, au silit domniile din trecut
s hotrasc ca s lipseasc jidovii de prin sate
23
.
Din experien, spre a proteja comerul, meteugurile, viaa social n general, n rile Romneti a
existat un cadru juridic restrictiv fa de invaziile panice ale evreilor; cadru care limita, mpiedica i
controla sever activitatea comunitilor evreieti, bazate pe arend, crciumrit, camt, nego ambulant i
alte ndeletniciri speculative. Paralel cu invazia rilor Romneti, mai apoi a Principatelor Unite, a
Regatului Romniei, Romniei Mari, Republicii Populare Romne, Republicii Socialiste Romne i
Romniei post-decembriste, Aliana Universal Israelit, prin mijloacele ei financiare, economice,
diplomatice i politice a dus vreme de dou secole o campanie statornic de a sili domnia, guvernele,
conducerea statului s dea drepturi depline evreimii, s-o mpmnteneasc, s-i acorde privilegii i s fac
din ea un suprastat, subordonat Sanhedrinului universal. Lupta pentru acordarea de drepturi ceteneti
invadatorilor evrei este declanat fi de oculta internaional odat cu instalarea tutelei puterilor
europene asupra Principatelor, i sub o form sau alta, mereu tinznd s fac din evreime fora
conductoare a statului, se prelungete pn n actualitatea la zi. Rzboiul juridic declarat mpotriva
statului romnesc face parte din ansamblul loviturilor menite s subordoneze Romnia intereselor istorice
ale evreimii mondiale.
TRGUIELI. Rzboaiele austriaco-turco-ruse duse pe pmntul riloi Romneti, urmate de ocuparea
lor cnd de austrieci, cnd de rui, au fost expresia politic a unor necesitai economice: piee de desfacere
n Est pentru Austria, cucerirea Strmtorilor de ctre Rusia i stpnirea bogiilor noastre ajunse
legendare.
Dimitrie Bants-Komenski apreciaz la 1808 c Bucuretiul este... cu puin mai mic dect
Moscova
24
. Amiralul Ciceagov (memorii 1812) scrie c Muntenia este: ...poate regiunea cea mai
roditoare din Europa
2
''. In cartea CLTORI RUI N MOLDOVA I MUNTENIA de
Gheorghe G. Bezviconi, la pagina 349, unul dintre acetia cltorind ntre Macin i Giurgiu,
scrie: ...Partea aceea e bogat n roade i cereale, ndestulat de toate buntile, cu adevrat
rai dumnezeiesc, adpat de Dunre i de ruri mai mici, de izvoare ce curg din muni i pduri,
bogat n peti i n toate roadele i pduri i lanuri de gru i vite i stupi cu albine
26
. Generalul
rus Jeltuhin, raport secret Armata a 2-a, 31 iulie 1829:...Toat ntinderea dintre Prut, Dunre i
lanul Munilor Carpati ocupat de Principate cuprinde pmntul cel mai fertil, brzdat de
diferite ruri flotabile. ...Nu m voi referi aici la avantajul graniei noi, format de Dunre i Munii
Carpai, nu voi lamuri folosul dat de posibilitatea ca n timp de rzboi s se organizeze aprovizionarea
armatei ntr-o ar mbelugat n locul stepelor actuale din Basarabia i Novorosisk, nu voi pomeni
avantajele n caz de rzboi cu turcii, de a avea linia de operaii pe Dunre i de a muta teatrul de rzboi
pe malul drept: toate aceste avantaje sunt perfect cunoscute guvernului i de aceea eu mi ndrept atenia
spre celelalte mprejurri locale. ...pe calea instituiilor comerciale s se egalizeze profiturile
provinciilor noastre din sud cu foloasele Principatelor, cci altfel independena acestor ri fa de
Rusia, n condiiile organizrii ocrmuirii interne, va avea drept urmare concurena cea mai pgubitoare
pentru noi n lucrrile de care depinde aproape n mod exclusiv comerul nostru din Marea Neagr
27
.
Mihail Koglniceanu, 24 noiembrie 1843, cuvnt de deschidere a cursului de istorie naionala,
Academia Mihilean - Iai despre Tudor Vladimirescu: ...n Valahia, steagul naional vestind romnilor
c vremea venise pentru ca ara s scuture stpnirea strinilor, s deprteze abuzurile care o rodeau i
sa dobndeasc guvern naional...
n Proclamaia de la Pade i n cele de la Bucureti se impun ideile de revendicri sociale, de neatrnare
intern, de drept inalienabil al naiunii de a nlocui cu fora o autoritate a crei legitimitate nu emana de la
ea,
Raportul ministrului Celor Dou Sicilii la Istanbul, Giovah Battista Navon, din 10 martie 1821,
subliniaz c Tudor Vladimirescu urmrete s pun capt abuzului, s frneze ilegalitile domnilor
fanarioi, s cear principe naional i constituie emanat de la realitile i nevoile rii.
"Audiena" lui Tudor la Udritzki, cancelarul Ageniei austriece - 22 martie 1821, Tudor
Vladimirescu spune: ...Eu nu voi nceta de a cere cu glas tare restaurarea drepturilor i pronomiilor
rii Romneti. Tot Tudor Vladimirescu: ...romnii trebuie a dobndi de la turci cu fora ceea ce n-au
putut dobndi cu binele
28
.
Agentul austriac de la Iai, losif von Raah, trimite informaii cancelarului Metternich n care comunica
acestuia c principiile subliniate de Tudor sunt: ludate n mod public. Agentul austriac din Bucureti,
von Hakenau, raporteaz teribilului cancelar intrigant: ...spiritul de libertate i nesupunere insuflat de la
slugerul Tudor va cuprinde ca o boal contagioas pe romnii din Transilvania care nici ei nu sunt
tratai cu blndee de stpnii lor domeniali
29
.
De la 1393 la 1877, Muntenia, Moldova i Transilvania au pltit Imperiului Otoman 1 066 305 780 lei-
aur sau 341 021 kg. aur.
Imperiul habsburgic a inut sub ocupaie Transilvania ntre 1687-1918; Banatul ntre 1718-1918; Oltenia
ntre 1718-1739 i Bucovina ntre 1775-1918 storcnd impozite, contribuii militare i produse n .valoare
de 2.450 000 000 lei aur sau 857 500.kg. aur, deci stpnind numai 231 ani Transilvania i 100 de ani
Bucovina, a jecmnit de dou ori mai mult dect turcii care au stpnit 484 ani rile Romneti.
n perioadele de ocupaie ruseasc dintre 1769-1854, Muntenia i Moldova au fost stoarse de armatele
de ocupaie de 200 000 000 lei-aur, egal 64516 kg. aur, numai n 85 ani, cu ntreruperile respective, fr
s socotim stoarcerea Basarabiei.
- un leu aur = 0,3225 grame de aur;
n 1792 armatele ariste invadeaz Polonia, n 1793 Polonia este mprit ntre Rusia i Prusia, n 1795
Polonia este mprit ntre Rusia, Prusia i Austria care dictau politica central-est european mpotriva
Turciei aflat n plin declin militar, economic i politic. In lupta dintre Rusia i Turcia, ntre Austria i
Turcia pentru hegemonie la Dunrea de Jos, Marea Neagra i Strmtori, romnii pierd cetatea
Hotinului la 1713, transformat n raia de ctre turci care, fr nici un drept, cedeaz Bucovina
Austriei la 1775 i Rusiei, Basarabia la 1812, Austria anexnd temporar Oltenia ntre 1718-1739.
ntre 1711-1812 au loc ase rzboaie ntre cele trei mari puteri cu o durat de 23 de ani, purtate
n bun msur pe teritoriile Moldovei i Munteniei.
Tratativele de pace de la Focani ntre rui i turci - iulie august 1772. Delegaii munteni
notific plenipoteniarului austriac Thugut: ...Principatele moldo-valahe au sttut totdeauna
slobode supt domnii lor pmnteni. ...Cerem din nou vechile noastre drepturi i a ne pune tntr-o
stare de neatrnare...30
Preliminariile pcii de la itov - 1791, divanul rii Romneti ctre plenipoteniarii rui i
austrieci: s se restituiasc hotarul de la linia Dunrii, s se desfiineze raialele, domnul s fie
ales de ctre toi reprezentanii rii, independena i suveranitatea s fie garantate de Rusia i
Austria, cu plata unui tribut fix ctre Poart.
1807, moldovenii i solicit lui Napoleon Bonaparte unirea celor dou ri romneti i
ndeprtarea proteciei oricrei puteri strine. ...Unirea ntr-o... Dacie sau Valahie Mare ca i o
reaezare a organizrii interne sub forma unei republici aristo-democraticeti
31
. Moldovenii
care se adreseaz lui Napoleon nu tiau c la 7 iulie 1807, la Tilsit, se ncheia un tratat secret de
alian ntre rui i francezi prin care acetia se neleg s "sustrag" Imperiului otoman toate
rile cucerite de acesta n Europa. Conform acestui tratat.secret, sperana romnilor, Napoleon
Bonaparte, n septembrie 1808, la Erfurt, ntlnindu-se cu arul Alexandru I, i d
consimmntul ca acesta s anexeze Moldova i Muntenia. Iat textul: ...naltele pri
contractante se angajeaz s considere drept condiie absolut a pcii cu Anglia ca ea s
recunoasc Finlanda, ara Romneasc i Moldova ca fcnd parte din Imperiul rus.
Din articolul 8: ...mpratul Napoleon recunoate numita reunire i hotarele Imperiului rus n
aceast parte extinse pn la Dunre
32
...
Rusia, n propunerile de pace fcute Imperiului otoman- 1810: ...Principatele Moldova, Valahia
Mare i Mic i Basarabia se alipesc prin acest tratat de pace, pe veci, Imperiului rus cu
oraele, cetile i satele, cu locuitorii acestora de ambele sexe i cu averea lor. Fluviul Dunrea
va fi de acum nainte grania ntre cele dou imperii32.
Iminena rzboiului cu Napoleon l face pe ar s lase din pretenii, mai ales la sfaturile unor
oameni politici i comandani militari. Amiralul Mordvinov a fost cel mai radical, ncercnd s-1
conving pe autocrat c: ...buna stare a Imperiului rus nu cerea anexarea Moldovei i Valachiei,
c nu este necesar cucerirea de teritorii noi, ci de mbuntirea celor existente
33
. Negociatorul
care ne-a rpit Basarabia este generalul Kutuzov, comandantul armatelor ariste de la Dunre, n
complicitate cu negociatorii turci mituii prin intermediul lui Manuc bey i anume fanarioii
Dumitrache Panaiot Moruzi i ali doi frai Moruzi care au ascuns sultanului scrisoarea trimis de
Napoleon prin care-1 vestea c ncepe campania mpotriva Rusiei.
La 16/28 mai 1812 se ncheie Pacea de la Bucureti prin care Rusia ncorpora Basarabia.
Istoricul basarabean Leon Kasso dezvluie planul rusesc de cucerire a Principatelor i de
mprire n patru gubernii. Posesiunea Basarabiei i-a costat pe rui: 200 milioane ruble i vieile
a 150 000 de oameni, acel Kasso artndu-se mulumit c Rusia s-a apropiat de Peninsula
Balcanic i c avea un picior solid la Dunre
34
.
Amiralul Ciceagov, care 1-a nlocuit pe Kutuzov n mai 1812, a fost mpotriva ocuprii
Basarabiei i a cerut arului mputerniciri s renune la acest teritoriu.
Karl Marx despre Tratatul de la Bucureti: ...Turda nu putea ceda ce nu-i aparinea, pentru ca
Poarta otoman recunoscuse acest lucru, cnd la Krlowitz, presata de poloni s cedeze Moldo-
Vlahia, ea rspunsese c nu are dreptul de a face cesiune teritorial, deoarece capitulaiile nu-i
confereau dect un drept de suzeranitate
35
.
CARTEA DE LEGE-KANUNAME eliberat de sultan n 1792 glsuiete: ara Romneasc i
Moldova fiind din trecut i pn acum slobode n toate privinele, prin separare la cancelarie i
prin interzicerea clcrii lor cu piciorul, toate drile i arenzile se afl pe seama voievozilor36.
Perioada cumplit pentru romni cuprins ntre deceniul 7 al secolului al XVIII-lea i deceniul 6 al
secolului al XIX-lea ia sfrit odat cu Rzboiul Crimeii cnd occidentalii intervin cu armele n ajutorul
Turciei, silind indirect Rusia s-i retrag armatele din Principate, operaie care se ncheie n iulie 1854.
La Conferina de la Viena, din 15 martie 1855, la care au participat Anglia, Frana, Austria, Rusia i
Turcia, marile puteri garantnd integritatea Imperiului otoman, condiie a echilibrului european, se discut
situaia Principatelor care, dup aprecierea diplomailor prezeni: atingea foarte de aproape interesele
obteti ale Europei
37
. Astfel, ia sfrit protectoratul rusesc nlocuit cu un protectorat colectiv al puterilor
participante la Conferin, fapt care impunea schimbarea organizrii lor interne i punea problema unirii
lor care devenise o problem europeana de rezolvarea creia depindeau interesele economice i politice
ale marilor puteri implicate n Rzboiul Crimeii.
Punctul de vrf al btliei duse de marile puteri pentru a-i asigura supremaia n bazinul Mrii Negre,
pentru a stpni Strmtorile, gurile Dunrii i a libera navigaia pe marele fluviu, btlie dus cu mijloace
economice, diplomatice i militare a fost Rzboiul Crimeii. Principatele romne au beneficiat parial de
acest amplu conflict european, poziia lor geo-strategic ca i faptul c puteau deveni o excelent pia de
desfacere pentru industriile i manufacturile occidentale atrgnd atenia asupra lor i implicndu-le de
aici ncolo n absolut toate problemele eseniale ale Europei.
Dup euarea Conferinei de la Viena, lucrrile s-au mutat la Constantinopole n ianuarie 1856, fr nici
un rezultat, fapt care a condus la Congresul de la Paris deschis la 28 februarie 1856, avnd drept scop
principal restabilirea echilibrului european. Au participat: Anglia, Frana, Austria, Turcia, Rusia, Sardinia
i Prusia. In edina din 8 martie, Frana, prin ministrul su de externe, Walewski, investit cu funcia de
preedinte al Congresului, ridic problema Unirii Principatelor. Nu struim asupra dezbaterilor. La 30
martie se semneaz Tratatul de Pace. In ceea ce ne privete acesta stabilea: - desfiinarea protectoratului
Rusiei stabilit dup pacea de la Adrianopole; Principatele sunt scoase de sub tutela Turciei i sunt puse
sub garania celor 7 Puteri; sultanul, n colaborare cu ambasadorii puterilor semnatare va ntocmi un
firman electoral care s convoace n cele dou Principate adunri menite s-i exprime opiunile politice:
pro sau anti-unioniste, care vor fi consemnate de o comisie special de informare format din
reprezentanii Puterilor semnatare cu sediul la Bucureti; dac linitea public n Principate va fi
tulburat, nalta Poart nu putea interveni cu trupe fr aprobarea Puterilor. Articolul XXI prevede
reanexarea la Moldova a judeelor Cahul, Bolgrad i Ismail, a Deltei Dunrii i Insulei erpilor. Articolul
XXVI stabilete constituirea forelor armate naionale pentru meninerea securitii interne i paza
frontierelor.
Invit cititorii s fac singuri trimiteri la anii 1944-1945 cnd Rusia i ia revana tot la Paris, ca i la
decembrie 1989 cu ntreaga estur de interese mondiale care au vizat i vizeaz Romnia.
Inchei acest subcapitol citndu-1 pe unul din mulii susintori francezi ai Unirii, precum Jules
Michelet, Edgar Quinet, Thibault, i anume J.A. Vaillant care, nc din 1854 a scris n gazeta LA
ROUMANIE:...Dintre toate popoarele cretine legate Imperiului turcesc, moldo-vlahii au luptat
mai bine de trei sute de ani pentru independen i dac sunt ncorporai i tributari, ei nu sunt
nici subjugai, nici supui. ara lor este tot a lor i, prin toate vicisitudinile istoriei lor, ei i-au
pstrat dreptul la autonomie. Ei vorbesc toi aceeai limb i aceast limb este germenul unei
naionaliti deja puternic38.
Aceast naionalitate puternic, stpn pe pmntul rii, avnd bresle de meteugari i
negutori rmase n urma dezvoltrii capitaliste din Occident, adnc tulburat de lupta marilor
puteri pentru stpnirea Estului, a intrat n strategia Alianei Universale Israelite ca obiectiv
principal pentru instalarea maselor evreieti dislocate din Polonia i Rusia. Pentru asigurarea
proteciei juridice a acestor mase de emigrani clandestini, Aliana Universal Israelit a folosit
cu succes:
CONSULII I CONSULATELE DIN PRINCIPATE. In urma prevederilor de la Kuciuk-
Kainargi (un sat din sudul Dobrogei), se instaleaz n Principate consulatele strine de la Iai i
Bucureti avnd ca obiect al activitii supravegherea aplicrii tratatului sub raport economic,
social i politic. Consulii rui se instaleaz la 1782, cei austrieci la 1783; ai Prusiei la 1785, ai
Franei la 1798 i ai Marii Britanii la 1803. Conflictele latente sau subterane dintre aceste puteri,
lupta lor de interese de toate genurile se reflect n activitatea acestor consuli care supraliciteaz
protecia strinilor stabilii n Principate aflai sub jurisdicia lor ca ceteni ai rilor respective,
numii la noi sudii, impunnd pentru acetia un regim juridic de excepie, un regim supra-
naional i anti-naional mpotriva cruia a luptat diplomaia i politica romneasc vreme de un
secol i jumtate. Jocul de interese al Alianei Universale Israelite se face prin intermediul
consulilor occidentali, ndeosebi prin cei ai Austriei, fr ca francezii sau britanicii s fac
excepie. Pn la instalarea consulatelor, strinii erau supui unor norme restrictive care aprau
comerul i producia de mrfuri autohton. Consulii, interpretnd clauzele tratatului aa cum le
dictau interesele sau cum li se dicta de ctre diplomaia creia i aparineau, i-au supralicitat
atribuiile, exercitnd presiuni asupra domnilor fanarioi i asupra organelor administrative i
judectoreti, impunnd un nou regim de capitulaiuni, ilegal, de care, n 90 la sut din cazuri, au
profitat masele evreieti emigrate din Galiia i Bucovina, fcnd apel la cetenia lor austriac
sau ruseasc. Alexandru C. Moruzi acord monopoluri i protecie sudiilor evrei dup cum
urmeaz: ...Io Alexandru Constantin Moruzi Voievod... Dumneata Vel Sptar i Dumneata
Epistat al Agiei, fiindc ne-am ntiinat Domnia mea pentru breasla evreilor care cu voia
Domniei au fost i sunt primii a sllui n politia Domniei mele Bucureti, care petrec cu
ornduiala lor, fcndu-i aliveriul i hrana, fr de vreo urmare mpotriv, c unii alii din
prvliai i din oreni i supr a nu-i face aliveriul lor, feluri de chipuri i njur i le
batjocorete copiii cu vorbe hulitoare... poruncim Dumneavoastr c s dai stranic porunc
de ntiinare
39
... n continuare fanariotul d porunc ca evreii s fie protejai aa cum i s-a cerut
de consuli, care prin ambasadorii de la Constantinopole puteau influena pe marele vizir spre a-1
mazili. Citez: ...i aa s aib odihn ovreii a petrece n oraul Domniei mele nesuprai, ca
nite primii care-i pltesc dajdia la visteria Domniei mele, a se hrni n pace...
40

Iat un act juridic care acord protecie evreilor emigrani, nu celor pmnteni, pentru ca
fanariotul specific n pitac ca sunt "primii". Alt fanariot aflat sub dictatul consulilor, Constantin
Hangerli, bine mituit de evrei, d celor din Focani, la 6 septembrie 1798, dreptul de a avea un
ceau, dei erau foarte puini. La numai dou zile, la 8 septembrie 1798, numete staroste al
ovreilor pe David sin Moisi, scutete pe ovrei de toate drile n afara de cele de ruptoare i face
chemri ctre cei din Galiia i Rusia s se aeze ct mai muli n ar. Ca acte juridice ndreptate
mpotriva rii, pentru a ctiga bunvoina consulilor austrieci i rui, Hangerli organizeaz o
administraie evreiasc independent de administraia de stat, dnd liber comerului cu produse
alcoolice, iar printr-un pitac din 13 octombrie 1798 d dreptul evreilor de a fi meteugari,
ceaprazari i legtori de cri, scutindu-i de orice dri. Acelai joc l face fanariotul Constantin
Ipsilante, corupt de finana evreiasc i aflat la ordinul consulilor, care la 1802 recunoate
invazia evreilor dnd invadatorilor drepturi depline, ca s nu mai vorbim de fanariotul Mihail
uu care poate fi socotit ntemeietorul bugetului comunitii evreieti din Moldova, baza
material a statului n stat alctuit de comunitatea iudaic din Moldova. Prin hrisovul din 11
martie 1820 li se acord autorizaia de a nfiina "gabela", tax obligatorie la fiecare oca de carne
cuer. La 16 iulie 1815 fanariotul Scarlat Calimah acord evreilor zarafi un regulament prin care
se pot constitui n breasl, urmare a articolului 3 din Tratatul de la Bucureti, ncheiat la 16 mai
1812 ntre rui i turci, despre care am mai vorbit i prin care ni s-a rpit Basarabia.
In vreme ce n Rusia se instituise serviciul militar obligatoriu pentru evrei i se pusese un bir de
50 de ruble pentru portul caftanului tradiional i 25 de ruble pentru perciuni, msuri care au
fcut s emigreze zeci de mii de evrei care-au luat calea Principatelor, consulii rui i prevederile
Regulamentului Organic au fcut ca masele de emigrani evrei s fie protejate n Principate i s
fie mpmntenite. Domnul Mihail Sturdza aprob ntemeierea coloniilor evreieti pe moiile
boiereti contra unei mite substaniale. Aa se nasc trguoarele sordide Drguanii Covurluiului,
Podul Iloaiei, Frumuica Botoanilor este transformat ntr-o cloac, idem Negretii Vasluiului.
In Muntenia, cu toate insistenele consulilor lucrurile stteau altfel dect n Moldova, n 1831 nu
exist evrei n sate. Peste voina consulilor se ridic rezistena ranilor i negutorilor autohtoni.
In 1849 Ministerul de Interne d ordin prefecilor s nu tolereze aezarea evreilor prin sate n
calitate de arendai, de hangii i crciumari i s-i sileasc pe cei aciuii pe teritoriu s plece n
termen de 15 zile. In 1835 prinul Ghica recomanda Consiliului Administrativ s nu permit
intrarea evreilor n ar, iar cei cu paapoarte de tranzit s nu primeasc autorizaie de edere
dect maximum o lun.
Revoluionarii de la 1848, foarte muli dintre ei francmasoni, nsuindu-i ideile cu btaie lung
ale francmasoneriei franceze dirijat de oculta iudaic, bntuii de romantism politic, au crezut c
un stat naional se poate ntemeia prin ncetenirea tuturor aluviunilor minoritare rmase pe
solul Principatelor n urma seismelor socio-politice din ultima sut de ani. Aa se face c Grigore
Ghica permite evreilor s in crciumi prin sate i modific legea recrutrii astfel c la sfritul
lui 1854 recrutul evreu, pltind, poate fi nlocuit cu un recrut moldovean
41
.

O SINTEZ NECESAR
Din fragmentele subcapitolelor TRGUIELI i CONSULII I CONSULATELE DIN
PRINCIPATE cititorul poate lesne deduce c, fa de problema evreiasc din rile Romneti,
s-au consolidat n cursul timpului istoric dou atitudini traduse n acte juridice, dup cum
urmeaz: o atitudine de respingere a emigranilor evrei i de ngrdire a posibilitilor de a se
stabili i a specula i, n epoca fanariot, a Revoluiei de la 1848 i a domniei lui Al. I Cuza, o
atitudine binevoitoare, tolerant. Prima atitudine demonstra responsabilitatea istoric fa de
naiune n ansamblul ei; cea de-a doua izvora fie din interese meschine, ca mita, fie sub presiunea
centrelor de putere, fie dintr-un romantism politic care anula perspectiva istoric de dragul unor
lozinci umanitare n spatele crora, foarte concret, aciona Aliana Universal Israelit spre a
cuceri poziii cheie n Principate.
REGULAMENTUL ORGANIC se ocup i de NAIUNEA EVREIASCA n articolul 94,
Anexa P, dup cum urmeaz: 1-i este oprit, dup vechile obiceiuri, de a lua n arend pmnturi
locuite; XX - Se reglementeaz modul de a-i procura carnea; l II - Se reglementeaz dreptul de a
lucra n distilerii prin sate; l III, cum se percep taxele datorate statului asupra crnii i psrilor
prin adjudecare n sinagogi; l IV felul cum copiii evreilor pot fi admii n colile publice, cu
condiia s poarte acelai costum ca ceilali elevi. Tot n articolul 94 se stabilea ca recensmntul
s fixeze situaia fiecrui evreu ca cei vagabonzi s fie extrdai
42
.
In 1835 se interzice tribunalelor de a legaliza contractele de arend cu notificarea c judectorii
care contravin s fie destitui i judecai
Regulamentul din l iunie 1839 - guvernul Sturdza - articolul 4, cuprinde msuri severe i
amnunite cu scopul de a mpiedica invazia evreilor i a interzice vagabondajul lor prin ar.
Decizia Consiliului Administrativ din 11 martie 1840 recomand s nu fie exceptai de la
prevederile Regulamentului din 1839 nici evreii vagabonzi nscui n ar.
Am vorbit despre Conferina Ambasadorilor de la Constantinopol, de dup Rzboiul Crimeii,
fr s subliniem c Frana i Anglia masonizate au introdus n Protocolul de la 11 ianuarie 1856
dou articole privindu-i pe evrei, trecui sibilin sub titulatura de strini i, atenie, clasa a
populaiunii, dreptul de a poseda bunuri nemictoare n amndou Principatele i, fr nici o
deosebire de natere sau cult, de a se bucura de egalitatea drepturilor civile i n mod particular
de dreptul de proprietate sub toate formele, cu condiia ca exercitarea drepturilor politice s fie
suspendat pentru indigenii supui unei proteciuni strine - sudiii. Articolele XV i XVII
strecurate prin fraud de francmasoneria anglo-francez nici n-au fost discutate la Congresul de
la Paris; iar atunci cnd comisarii britanic i francez au ncercat s le impun, comisarul rus s-a
pronunat mportiv. Citez:...Starea moral i social a evreilor n Moldova este de aa natur
c admiterea lor de a se bucura de drepturi politice i suprimarea anumitor restriciuni legale ce
i privesc pot aduce mari neajunsuri
43
.
Iat c mpotriva presiunilor exercitate de Aliana Universal Israelit, Conferina de la Paris, n
14 august 1859 stabilind cu de la sine putere dispoziiile generale ale unei Constituii a
Principatelor, stipuleaz clar n chestiunea evreiasc, citez din articolul 46: Moldovenii i
valachii de orice rit cretin se vor bucura deopotriv de drepturile politice; exerciiul acestor
drepturi va putea fi extins i la alte culte prin dispoziiuni legislative44.
Concesia fcut presiunii iudeo-francmasonice este cuprins n acest va putea fi extins, termen
folosit de evreime n gigantica ei btlie pentru cucerirea Romniei. Primul pas orchestrat de
Aliana Israelit Universal a fost publicarea la Paris a brouricii lui I. Barasch:
EMANCIPAREA ISRAELIILOR ROMNI, brouric prin care presa iudaica euro-american
a fcut motiv de agitaie mondial. Ion Heliade-Rdulescu, Ion Brtianu, rareori Koglniceanu
au militat pentru teza lui Barasch fie din oportunism politic, fie din diplomaie, avnd nevoie de
sprijinul Franei; cel mai ngduitor, a crui ngduin a avut efecte dezastruoase pe termen lung
fiind Al.I. Cuza.
ALEXANDRU IOAN CUZA I EVREII. Nimic nu tirbete rolul istoric al marelui nostru
domnitor, creatorul Romniei moderne, asta nensemnnd s mpiedicm exerciiul judecii
critice de dragul clieelor, al schemelor i al lipsei de informaii. Domnitorul Al.I. Cuza secondat
de Koglniceanu sunt autorii secularizrii averilor mnstireti, ai legii rurale i mproprietririi
ranilor, ai organizrii statului modern prin legile: comunal, a consiliilor judeene, a
contabilitii publice, a Curii de Conturi, a Consiliului de Stat, a Camerelor de Comer, a
sistemului de msuri i greuti metrice, a nvmntului, apoi a adoptrii Codului civil, Codului
penal i de procedur penal. Tot ei iniiaz sprijinul marilor comuniti romneti din sudul
Dunrii, viznd o politic romneasc grandioas pe ntregul areal locuit de romni, ca s nu mai
vorbim de Transilvania. Dar prietenia lui cu directorul general al Potelor i Telegrafului, Cezar
Librecht, vechile lui legturi francmasonice 1-au fcut s nu ia nici o msur mpotriva invaziei
evreieti n plin recidiv, mpotriva stabilirii evreilor n satele Moldovei i a exercitrii
comerului cu buturi spirtoase; ba, mai mult, n 1860, ct i n 1865, anun i pune n practic
un program de emancipare gradual a evreilor, cu toate c n virtutea art. 46 al Conferinei i
Conveniei de la Paris, Codul Civil din 1864 permitea numai rnpmntenirea individual prin
Consiliul de Stat, dup 10 ani de la prezentarea unei petiii ctre Domn. Le d egalitatea
drepturilor civile, dreptul de a se nrola n armat. Xenopol scrie c a doua zi dup ceremonia
ntronrii a spus unei deputatiuni evreieti: Nu vreau s vd n Principatele Unite nici cretini
nici jidani, ci numai romni43.

TRATATUL DE LA BERLIN, ADOLPHE CREMIEUX,
ALIANA ISRAELIT UNIVERSAL I CAMERELE DE REVIZUIRE
O scurt rememorare. Dup revoluia lui Tudor Vladimirescu se ncearc o reform progresist i
n domeniul constituional. Crvunarii moldoveni, boieri de treapta a doua i a treia, nainte ca
Ion Sandu Sturz s fie numit domn, alctuiesc un proiect de constituie la 1822, n care se
consfinesc drepturile omului, se schieaz organizarea puterilor statului, se stabilesc impozitele
i se accentueaz caracterul ei de clas, principiul egalitii aplicndu-se numai boierilor.
ProiectulCrvunarilor este respins de Turcia suzeran i Rusia protectoare fiind prea progresist
i "revoluionar". Regulamentul Organic se apropie oarecum de noiunea, cadrul i
funcionalitatea unei constituii aristocratice, meninnd privilegiile boierilor, dar organiznd
administraia, finanele, justiia, miliia naional. Regulamentul Organic se aplic n Muntenia la
1831, n Moldova la 1832, dureaz pn la 1858 cnd este nlocuit cu Convenia de la Paris, iar
aceasta este nlocuit cu Statutul lui Cuza care funcioneaz pn la adoptarea Constituiei votat
la 30 iulie 1866. Domnitor era principele Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, venit n ar la
8/20 mai 1866, debarcat la Turnu-Severin, dup ce cltorise de la Diisseldorf sub identitatea
ceteanului Carol Hettingen din Thal, circumscripia Unterhernthal, cu paaport elveian, spre a
evita interdiciile Austriei aflat n termeni ostili cu Prusia. Carol I depune jurmntul la 10/22
mai 1866 i Constituia se voteaz la 30 iulie 1866.
In cei 7 ani de domnie ai lui Vod Cuza, Aliana Universal Israelit i realizaseaproape integral
planul de invazie a Principatelor, rata anual a invaziei fiind n jurul a 25 000 suflete.
Ofensiva internaional i intern pentru emanciparea evreilor vizeaz legiferarea acesteia prin
constituie. Iuliu Barasch scria la 1861 n EMANCIPAREA ISRAELIILOR DlN
ROMNIA: ...noua Constituiune a Principatelor va ine drept onoare de a nscrie marele
principiu al egalitii religioase, civile i politice, care este primul semn al libertii unei naiuni
i srguina progresului i a prosperitii sale... Statutele Societii Israelite din Iai i propun la
1864 s ctige drepturi ceteneti pentru evrei. Gazeta ISRAELITUL ROMN, proprietate a
lui Iuliu Barasch i A. Levy, propovduia principiile toleranei i egalitii.
Pe msur ce se lucreaz la elaborarea Constituiei sau se discut problema Constituiei, se
agraveaz conflictul ideologic ntre Aliana Israelit, filialele sale din Principate i patrioii
romni. In 1863, n gazeta VIITORUL din Iai, marele patriot romn A.D. Holban replic dur la
presiunea iudaic intern i internaional, iar D. Popassu, diplomat al Universitii din Halle,
public broura SUNT SAU NU SUNT EVREII FOLOSITORI PRINCIPATELOR UNITE? din
care citez: ...Sau noi respingem cu energie i dispre impertinentele preteniuni ale evreilor i ne
silim a scpa prin mijloacele cele mai nimerite i mai urgente chiar de jidanii pe care i mai
avem din nenorocire sau noi renunm la independen, ba chiar la existena statului i a
naiunii romne pentru a deveni sclavii, iloii dispreuii de jidani45.
Uniunea Israelit din Iai rspunde prin preedintele ei, dr. Silberzweig. Polemica atinge cote
nalte. Atunci cnd se apropie convocarea Constituantei, Aliana Universala Israelit intervine n
for prin chiar preedintele i fondatorul ei, Adolphe Cremieux, cel care a dus Frana la ruin i
la nfrngerea de la 1870. Cum Aliana Universal Israelit socotea Principatele Unite ca pe un
posibil Israel, cum se strduise s cazeze aici masele evreieti dislocate din Rusia i Polonia, cum
sosise momentul s se legifereze sau nu condiia ceteneasc a evreilor intrai clandestin n
Principate, Adolphe Cremieux sosete la Bucureti i, dup nvturile PROTOCOALELOR,
ncearc s corup nsui statul, oferindu-i un mprumut de 25 milioane franci cu dobnd mic,
n schimbul acordrii de drepturi politice coreligionarilor si. Guvernul, bucuros de poman, fr
s judece consecinele actului pe termen lung, formuleaz articolul 6 cu urmtorul
coninut: ...confesiunea nu constituie n Romnia o piedic la naturalizare.
Reacia popular atirige dimensiunile unei rscoale, ntru att exploatarea evreiasc trezise ura
maselor. Semnalul se d n Moldova, ajuns colonie evreiasc, tulburrile ntinzndu-se n ar,
cuprinznd Bucuretiul i trgnd un semnal de alarm la Camer. Se devasteaz prvliile
evreieti, se drm o sinagog abia zidit, se maltrateaz evreii. Textul articolului 6 propus de
guvern este nlocuit cu celebrul articol 7, care va face obiectul atacului Alianei Universale
Israelite la Tratatul de la Berlin i va dezlnui o lupt politic dur, intern i internaional
pentru abrogarea lui.
ARTICOLUL 7 din Constituia votat la 30 iulie 1866 anuleaz toate beneficiile legii din 1864
prin care evreii puteau fi naturalizai individual la 10 ani dup depunerea cererii ctre domnitor,
i specific:... Singuri streinii de rit cretin vor putea obine naturalizarea.
Votarea articolului 7 i a Constituiei a nsemnat o nfrngere internaional a Alianei Universale
Israelite i un vot de blam pentru preedintele ei Adolphe Cremieux.
Reacia s-a manifestat n ntreaga pres european de sub controlul finanei iudaice care a
acoperit Romnia i poporul romn cu insulte, fcndu-1 pe Eminescu s intre n lupt i s
publice un lung ir de articole privind problema evreiasc n Romnia. Eecul lui Cremieux n
Romnia a condus la adoptarea unui plan strategic mult mai amplu, pregtindu-se Romniei o
lovitur indirecta. Formal, Romnia era vasala Turciei. Vechile capitulaii nefiind nc abolite,
Aliana Universal Israelit finalizeaz iniiativa evreilor din Anglia strni nAnglo-Jewish
Association, convocnd o conferin european a tuturor asociaiilor evreieti din Europa, spre a
cere Turciei s acorde evreilor drepturile care se propun a se acorda cretinilor. Informaia apare
n INDEPENDENCE BELGE, care scrie c: ... Evreii din Romnia trebuie s aib partea lor
din aceste beneficii...
Iat riposta lui Eminescu n CURIERUL DE IAI, din 5 decembrie 1876: ... Puterile europene au
recunoscut nsele c preteniile evreilor din Romnia sunt nendreptite. Austria i Rusia au
ncheiat tratate n acest sens cu Romnia:.. Conferina (n.n. a Alianei Universale Israelite) se va oferi
desigur de a amesteca n discuii cestiuni care s le complice i mai mult. Ct pentru romni, egala
ndreptire a 600 000 de lipitori si precupei este pentru ei o cestiune de moarte i via i poporul
nostru cred c ar prefera moartea repede prin sabie dect moartea lent prin vitriol... dar cnd n
ar avem 700 000 de lucrtori care produc, ranii, nu nelegem alturi de acetia 600 000 de
speculani ai productelor, nct fiecare evreu s triasc din precupeirea muncii unui singur ran
romn. Drepturile d-nialor civile i publice nu-nsemneaz dect dreptul de a exploata poporul
nostru n bun voie.
Intre 1866 i 1877, n primul deceniu al domniei lui Carol I, Aliana Universal Israelit pune n
micare presa european care monteaz un scenariu uria mpotriva Romniei, difuznd cele mai
fanteziste tiri despre persecuia evreilor, declannd un rzboi psihologic mondial, cam n genul
rzboiului rece i al campaniei mondiale mpotriva lui Nicolae Ceauescu.
Eminescu n articolul de mai sus:... Pn atuncia s mai fie nc apte aliane, ca cea universal, care
s conspire cu uile nchise n contra naiei romneti, noi vom ti s le artm totdeauna lungul
nasului, cci nu ne spriem nici de njurturile presei jidoveti, nici de declamaiile oratorilor
idealiti, pe ct vreme e vorba de existena poporului nostru.
Eminescu, n EVREII I CONFERINA, articol n CURIERUL DE IAI, 9 ianuarie 1877: ... O
seminie care ctig toate drepturile fr sacrificii i munc e cea evreiasc ... deputaii rani din
Adunarea ad-hoc s-au plns prin memoriile lor c aceti oameni (n.n. evreii crciumari) le otrvesc
buturile ... Astzi cnd un prefect oprete de la acest trafic pe un evreu, PESTER-LLOYD, organ
redactat de evrei i dup el JOURNAL DES DEBATS (item) descriu scene slbatice din Turkestan
ca petrecndu-se n Romnia.
Momentul ales de Aliana Universal Israelit spre a impune Romniei naturalizarea evreilor este cel al
Congresului de la Berlin care a urmat rzboiului romno-ruso-turc din 1877, conferin care urma s
ratifice statutul independent al Romniei i deplina ei suveranitate. Sprijinit de Bismarck, cancelarul de
fier, care era vdit ostil domnitorului Carol, ndeosebi de plenipoteniarul francez Wadington, influennd
reprezentanii Italiei, Angliei, Aliana Universal Israelit, prin presiunea marii finane, reuete s
influeneze marile puteri astfel incat n Tratatul de la Berlin din 28 iulie 1878 se condiioneaz
recunoaterea independenei statului romn de acordarea de drepturi politice evreilor. Articolul 44 impus
de Aliana Universal Israelit puterilor semnatare stipula c:... naionalii tuturor puterilor,
comerciani sau alii, vor fi tratai n Romnia fr deosebire de religie, pe picior de perfect
egalitate... Deci, toi evreii rui, polonezi, germani, austrieci intrai clandestin n ar. Adic peste 600
000 de imigrani. Zadarnice demersurile lui I. Brtianu i Koglniceanu care invoc principiul de
neamestec n treburile interne ale rii. Bismarck bate cu pumnul n mas, ba i amenin cu invazia,
cerndu-i domnitorului, la presiunea bancherilor evrei de la Berlin, ca Romnia s rscumpere cile
ferate, fapt cunoscut ca afacerea Strousberg. Congresul de la Berlin este triumful Alianei Universale
Israelite i al Rusiei care ajunge din nou la Gurile Dunrii. Aliana Universal Israelit ctig
emanciparea politic a evreilor din Bulgaria prin art.5; din Turcia prin art. 20 i 62; din Serbia prin art. 35
i din Muntenegru prin art. 27. Reacia din ar este aproape de rscoal, mpotrivirea pornete de la Iai.
Marile puteri au cerut modificarea art. 7 din Constituie i aceast modificare nu se putea face dect de
ctre Corpurile legiuitoare: Camera i Senatul. Deschiderea sesiunii 1878-1879 are loc abia a doua zi
dup ce trupele romne iau n stpnire Dobrogea, adic la 15 noiembrie 1878, ntreaga sesiune va fi
furtunoas, chestiunea israelit devenind nodul discordiei ntre guvernul Brtianu, care era obligat s
aplice art. 44 al Tratatului de la Berlin, condiie obligatorie pentru a ni se recunoate independena i
opoziie care nu voia s aud de revizuirea articolului 7, revizuire care pn la urm a avut efecte nefaste
pentru Romnia. A.D. Holban adreseaz o PROTESTAIE domnilor reprezentani ai Camerelor de
Revizuire, avnd anexate tabele cu un mare numr dte semnturi, prin care respingea ncetenirea n
mas a evreilor. Rein din PROTESTAREA lui A.D. Holban un adevr de mare i dramatic
actualitate: ... btrnii notri Domnitori, n epocile critice, au preferat s sacrifice formele vane
ale politicii externe pentru a conserva fondul real al independenei lor naionale
46
.
nainte de a analiza situaia creat prin articolul 44 al Tratatului de la Berlin, o scurt parantez
asupra rolului nefast al Franei iudaizat n chestiunea evreiasc din Romnia. O bun prieten a
domnitorului Carol la Paris era doamna Cornu care i-a scris alarmat nc , din 1867 c n Frana,
datorit politicii antievreieti a lui Brtianu, opinia public este din ce n ce mai
antiromneasc... Desigur, nu mai subliniez rolul presei iudaice n formarea opiniei publice
franceze i europene. Carol I, personalitate public proeminent, de mare acuratee moral, i
rspunde c pretinsa cestiune evreiasc a fost exagerat peste msur, Brtianu nefcnd altceva
dect s aplice o msur administrativ n contra evreilor care deschid n mod ilegal crciumi
prin sate, msur sprijinit pe ordine vechi. Iat c nsui mpratul Napoleon al III-lea la
presiunea Alianei Universale Israelite i a lui Cremieux, i telegrafiaz domnitorului Carol n
aceeai problem, ridicat de presa evreiasc la rang de problem capital a umanitii. Textul
telegramei: ...Nu trebuie s las n netiin pe Altea Voastr ct de mult opiniunea public se
mic aici de persecuiunile ale cror victime se zice c sunt israetiii din Moldova. Nu pot crede
c guvernu luminat al Alteei Voastre s autorizeze msuri att de contrare umanitii i
civilizaiunii
47
.
Carol I rspunde prin telegrama din 12/26 mai 1867. Citez din text: ...Msurile ce guvernul a
crezut c trebuie s iea n 'au nimic excepional i intr n dreptul comun. Iat i ceva din textul
scrisorii care completeaz telegrama: ...Suntem acuzai din nou, n ziare, c persecutm pe evrei,
pentru c noua lege a licenelor oprete pe evrei de a deine debite prin sate. Dar aceasta este o
msur neleapt i suntem hotri a respinge orice reclamaiune sau interventiune n acesta
privin. Trebuie s cunoasc cineva satele din Moldova pentru a putea s aprecieze ce aciune
vtmtoare exercit evreul asupra populaiunii de la ar cu rachiul su falsificat...48
E. Drumont n LA FRANCE ENJUIVI scria c Frana, graie lui Wadington, juca rolul lipsit de
noblee al unui jandarm care a legat minile naiunii romne slabe, pentru a permite jidovului s
intre cu tria vitriolului pe gtlejul muribundului.
In cele ce urmeaz ne ocupm de reacia naionala la chestiunea israelit impus prin intermediul
Tratatului de la Berlin. La lucrrile Camerei de revizuire particip vrfurile personalitilor din
epoc: Vasile Alecsandri, Vasile Conta, Titu Maiorescu, P.P. Carp, Mandache Kostache, G.
Mrzescu, I.C. Negruzzi. Se formeaz dou curente de opinie. Unul radical i intransigent
avndu-1 ca lider pe filozoful Vasile Conta, al doilea pentru o revizuire condiionat propus de
A.D. Holban n a sa PROTESTARE. Pentru a lmuri motivele curentului radical, antirevizionist,
iat cteva din strile de lucruri care 1-au generat.
Registrele regimentelor care au luptat n Rzboiul de Independen consemneaz c n tranee a
murit un soldat evreu lovit de o schij i c ali trei soldai evrei au murit de tifos la croitoriile i
buctriile de etap.
Incepnd din 1848, marii brbai de stat ai romnilor i asum istoria ca responsabilitate
suprem, cutnd s construiasc structura juridic a rii, s creeze instituiile care s defineasc
i s promoveze via economic naional i s asigure romnilor poziia suveran n toate
domeniile vieii sociale, economice, politice i culturale. In acest proces complex de edificare a
statului naional modern, aflat sub dubl stpnire: a naltei Pori i a Puterilor garante, ca s nu
mai vorbim de interludiul stpnirii ruseti, era firesc ca lupta pentru promovarea
intereselor naionale s duc la un sistem de legi cu caracter limitativ fa de puzderia strinilor aciuii
ilegal n Principate. Cei care au reacionat vehement, cu ecou n presa european i transatlantic avnd
sprijinul brutal al Alianei Universale Israelite au fost evreii.
I. C. Brtianu, n drum spre Paris, are la Berlin o ntrevedere cu Cohen, preedintele Alianei, care-1
amenin c Romnia fr sprijinul evreiesc este pierdut. Legea din 1864 pentru constituirea Corpului
avocailor permitea numai intrarea romnilor i a strinilor naionalizai n acest corp. Aceeai interdicie
pentru evrei n comerul de drogherie. Actul care a strnit ecouri n presa european i american a fost
Circulara din 24 aprilie 1867 dat de I.C. Brtianu in calitatea lui de ministru de interne, prin care se
expulzau toi evreii vagabonzi de prin sate, circular care completa Circulara nr.2296 din 5 septembrie
1866 a ministrului de interne N. Creulescu, prin care se cerea prefecilor s nu mai tolereze aezarea n
ar a evreilor supui sau nu unei proteciuni strine ca hangii, crciumari sau arendai.
Se explic expresia "sunt supus austriac". Ion Brtianu declara la 1877 c fiecare evreu venit n conflict
cu autoritatea, spre a iei bazma curat se declara supus austriac. Din zece contravenieni la impozite, 9
sunt evrei, declara I.C. Brtianu
49
.
Expulzarea a zece evrei vagabonzi prin Galai i a altor 25 din satele Bacului i-a adus lui I.C. Brtianu
un potop de injurii n ntreaga pres iudeo-european i american. Plutocraia iudaic Geld Judentum 1-a
determinat pe Napoleon al III-lea s-i dea prinului Carol I telegrama pe care am reprodus-o n acest
capitol.
SESIUNEA DRAMATIC 1878-1879. Sesiunea Corpurilor Legiuitoare 1878-1879 este exemplar
pentru istoricul parlamentarismului romnesc. Parlamentarii aveau ca tem revizuirea articolului 7 din
Constituia impus de Puterile europene care reprezentau interesele marii finane evreieti i pe ale
Alianei Universale Israelite, cele mai puternice centre de presiune fiind Frana, reprezentat prin
mpratul Napolexion al III-lea i diplomatul Wadington i Germania, reprezentat de cancelarul
Bismarck. Puterile impuneau Romniei acordarea de drepturi civice i politice masei de imigrani evrei
intrai clandestin n ar, ceea ce reprezenta un pericol naional date fiind ocupaiile speculative ale
evreilor i faptul c se constituiser ca stat n stat. Guvernul I.C. Brtianu se afla ntre ciocan i nicoval.
Independena obinut cu armele pe cmpul de lupt trebuia recunoscut de Puterile europene cu condiia
revizuirii articolului 7, majoritatea parlamentar avnd suportul opiniei publice era mpotriva revizuirii.
Holban mergea pn la a renuna la recunoaterea independenei daca era sa o rscumpere cu un pre aa
de sngeros. A avea rbdare, ateptnd ca Europa mai bine luminat asupra propriilor ei interese s
devie mai echitabil ctre noi, care reprezentam n Orient ideile, cultura, instituiunile i interesele
sale
50
. Vasile Conta depune o moiune antirevizionist, semnat de C. Ghica, E. Ghica, I.C. Negruzzi, P.
Cazimir, C. Ciupercescu, N. Blaremberg, B. Conta i D. Rossetti-Tetcanu. In replic, Aliana Israelit din
Romnia ncearc s-i ofere 70 000 lei spre a-i retrage moiunea. Se constituie un centru de putere
moldovenesc antirevizionist condus de Vernescu, care i-a pus condiii zdrobitoare lui I.C. Brtianu. Cu o
abilitate diplomatic i politic de mare subtilitate ncepe jocul tergiversrilor care va exaspera Puterile, le
va uza rbdarea, uznd i demolnd virulena i consistena articolului 44 din Tratatul de la Berlin, astfel
c la 6 octombrie 1879 cnd articolul 7 revizuit a fost votat de Adunarea Deputailor, el era redactat
conform intereselor naionale i departe de ceea ce impuseser Marile Puteri.
Cteva citate din scrisorile domnitorului Carol I adresate tatlui su, principele Carol Anton de
Hohenzollern, pe care-1 informa asupra actelor sale politice, pe care-1 consulta i pe care-1 ruga
s medieze la Berlin chestiuni n litigiu. Scrisoarea datata Bucureti, 5/17 noiembrie 1878.
Citez:... Numai dup deschiderea Camerelor i dup schimbarea ministerului, absolut necesara,
innd seama de rezolvarea chestiunii evreieti, vom avea o situaie limpede n afacerile in-
terne... Puterile Mari cred c exercit prin ntrzierea recunoaterii independenei noastre
opresiune asupra rii; se nal, ns, n privina aceasta, pentru c pzirea lor produce numai
ndrjire fa de strintate. Regularea chestiunii evreieti nu se va face din cauza aceea nici
mai curnd, nici mai trziu, i brbaii notri politici declar c vor alege timpul care li se va
prea mai potrivit. Adevrat c eu mi-a putea exercita influena; cred, ns, c e mai prudent
dac nu voi insista, pentru ca s se potoleasc surescitarea maxim
51
.
Scrisoarea datat Bucureti 16/28 februarie 1879: ... Din afar e Rusia care ne apas n tot felul,
aflnd un sprijin n Germania; nluntru e chestia evreiasc, care, dup cum am prevzut chiar
din anul trecut, produce cele mai mari dificulti i nu va putea fi rezolvat aa de curnd...
dup Pati se vor face alegerile pentru noua Constituant care va avea s rezolve definitiv
chestia evreiasc ...se vor dezlnui toate patimile ... discuiunile n Constituant se vor prelungi
pn la var i eu am puin speran c soluiunea ce o ateptm va mulumi Europa
52
.
Scrisoarea datat Bucureti 3/15 aprilie 1879: ... am trecut norocos peste prima parte a
campaniei primejdioase care mi-a fost impus prin tratatul de la Berlin, ara a recunoscut
necesitatea schimbrii articolului 7 din Constituie ... Nu trebuie s ne ascundem ns
ngrijorarea c e vorba de o ntreprindere ngreunat nc din cale afar prin iritaia de care e
cuprins mai ales ntreaga Moldov. Am discutat n timpul din urm cu muli brbai influeni de
acolo, care au n privina chestiunii evreieti o judecat obiectiv; cu toate c le-am atras
ateniunea asupra primejdiilor ce ne amenin din strintate, ei vedeau totui piedici de
nebnuit i se temeau de neornduial. Cu Mitropolitul din Iai am vorbit dou ceasuri,
conjurndu-1 s predice pace i concordie i s se arate mai tolerant dect toi ceilali. Cnd
mi-a rspuns c Moldova cretin nu trebuie s fie dat pe mna evreilor, i-am atras ateniunea
ct este de primejdios de-a alimenta astfel de idei... Mai este nc o chestiune grea...
rscumprarea cilor ferate, pentru care negociem deja de un an, dar fr rezultat din cauza
condiiunilor apstoare ale bancherilor din Berlin. Chestiunea evreiasc i rscumprarea
cilor ferate sunt dou probleme aa de mari, nct abia se pot rezolva n acelai timp. In
amndou chestiunile se afirm influena lui Bleichroder. M duc pentru cteva zile la Iai,
unde e centrul agitaiunii contra evreilor i unde acetia din urm nc sunt din cnd n cnd
provocatori.
Scrisoarea datat Bucureti 1/13 iunie 1879 ncepe dup cum urmeaz: Ne aflm acum cufundai
pn n gt n chestiunea evreiasc, a crei rezolvare se va mai amna ... Brtianu zice: de
cerem prea puin de la Camere, vom avea Europa contra noastr; de vom cere mai mult, vor
respinge Camerele. - n Consiliul de ieri am fost de urmtoarea prere: 1) s se tearg fr
discuie articolul respectiv din Constituie; 2) s se acorde evreilor nscui n ar i anume din
prini care s-au nscut tot n ar i nu s-au bucurat niciodat de protecie strin, drepturile
ceteneti pe lng urmtoarele condiiuni: a) s fie fcut serviciul militar; b) s plteasc
birul personal; c) terminarea unei coli romneti; d) exercitarea unei meserii n ar...
Ar accepta Camerele aceasta? Mai c m-a ndoi ... n Camere se manifesta chiar de pe acum o
rezisten pasiva care e greu de nfrnt, printre moldoveni se arat o iritaiune care crete i o
indispoziie aa de mare pentru concesiuni fa de evrei...
53

Scrisoarea datat Bucureti 20 iunie/2 iulie 1879: am cerut ca guvernul s se declare hotrt n
chestiunea evreiasc... Guvernul caut s influeneze Camerele ca s acorde unei categorii
anumite de evrei drepturile ceteneti, nu afl ns ascultare... Nici ameninrile Europei nu fac
impresiune... La Berlin sunt hotri s intervin... s ne prescrie ce drepturi s dam evreilor.
Un astfel de pas se nelege c ar mrii iritaiunile n ar... Italia se mulumete cu tergerea
articolului 7 din Constituie, tot aa cum Anglia cu naturalizarea ctorva evrei. Wadington. ns
cere o soluionare radical, iar la Berlin se insist pentru... rscumprarea cilor ferate n
condiiunile cerute de bancherii d'acolo
55
.
Scrisoarea datat Bucureti 16/28 iulie 1879 ncepe aa: Nenorocita chestiune evreiasc a
devenit o adevrat lupt uria care trebuie purtat cu ara i cu strintatea... Pe cnd ara
m prezint ca un aprtor al drepturilor evreieti, strintatea se plnge c nu le respectez
destul... M cred ns ndreptit a pretinde de la Reprezentanii poporului ca s afle pentru
chestia evreieasc o soluiune care s apere nainte de toate interesele economice ale rii i s
ofere Marilor Puteri posibilitatea de a se declara mulumite. Dac am putea nconjura criza prin
naturalizarea unui singur evreu, eu a fi cel mai fericit!... Intrarea lui Koglniceanu ca Ministru
de Interne am declarat-o ca absolut necesar, din cauza agitaiunilor vehemente din Moldova...
Cea mai mare iritaiune a produs n ar, ndeosebi n Moldova, propunerea de a se da drepturi
civile la anumite categorii de evrei: petiiuni, monstre, scrisori amenintoare adresate mie,
prea c se vor nscena demonstraiuni mai mari. .. Puterile mari au obosit nafacerea aceasta,
devenind, prin multe amnri i dificulti, mai puin exigente, aa c se vor declara mulumite
cu propuneri echitabile
56
.
Rezistena naional la dictatul Marilor Puteri a nvins. Articolul 7 din Constituia de la 1866 a
fost modificat dup o lupt politic care a durat 16 luni. Adunarea Deputailor a votat articolul 7
revizuit n edina din 6 octombrie 1879 cu 132 de voturi pentru, 9 voturi contra i 2 abineri.
P.P.Carp i C. Bobeica. Vasile Alecsandri se pronun n Senat mpotriva revizuirii, spunnd n
discursul su: ... Regret de a constata c evreii din Moldova, afar de foarte puine excepii, s-au
artat vecinie nepstori de soarta Romniei, ba pot zice chiar ostili propirii noastre
naionale. Unirea Principatelor a fost pentru ei un doliu!... Independena Romn, o
emigrare, i lupta romnilor pentru acea independen un motiv de a scumpi banii, de a
crete camt i a specula asupra mizeriei obteti
57
.
Articolul 7 modificat acorda evreilor dreptul de a cere naturalizarea n mod individual printr-o
cerere adresat Camerelor i de a obine naturalizarea ca i ceilali strini, fr dreptul de a avea
imobile rurale, drept de care se bucurau n exclusivitate numai romnii. Iat i conjuraia
internaional care a impus Romniei modificarea articolului 7 din Constituia de la 1866:
Germania, prin cancelarul Bismarck, Austria prin contele Andrassy, Anglia prin lordul
Beaconsfield-Disraeli, reprezentantul finanei evreieti i prim-ministru, Frana prin Waddington,
Italia prin Conti.
883 de evrei care ntr-un fel sau altul serviser n armat sau serviser armata au fost
mpmntenii n bloc.
EFECTE. CONSECINE
Modificarea articolului 7 din Constituia de la 1866, ratificat de Senat la 11/23 octombrie 1879
a avut consecine grave pentru Romnia, deschiznd ara valurilor succesive de invazie evreiasca,
acordarea drepturilor politice conducnd la acapararea,economiei, bncilor i finanelor, astfel nct n
preajma celui de al doilea rzboi mondial 70% din economia naionala aparinea strinilor, n majoritate
absolut evrei. In perioada 1879-1939 Romnia devine pentru evreimea mondial DAS JUDENLAND
PAR EXCELENCE, adic ar evreiasc prin excelen, construit prin mijloace politice, economice i
propagandistice de ctre Aliana Universal Israelit conform planului strategic pe termen lung care viza
transformarea Romniei n NOUL ISRAEL. Perioada de vrf a dominaiei economice i politice evreieti
n Romnia antebelic se realizeaz n timpul domniei nefaste a regelui Carol al II-lea, condus de amanta
sa Elena-Grunberg-Wolf-Lupescu i prin ea de oculta financiar evreiasc i de francmasonerie, fapt care
a nscut legic reacia naional prin Micarea Legionar i prin introducerea n sfera politicului a formulei
NUMERUS VALACHICUS, aparinnd omului politic Al. Vaida-Voievod.
Perioada 1879-1939 se caracterizeaz prin lupta pentru supravieuirea naionalului care continu
invarianta fundamental a Istoriei romnilor; variantele deznaionalizrii i colonizrii aparinnd
factorilor externi de agresiune care i-au disputat Romnia: catolicismul i iudaismul n cele dou
variante: iudeo-capitalismul i iudeo-comunismul. Invarianta fundamental a istoriei romnilor: lupta
pentru supravieuire i consolidarea naionalului se caracterizeaz n perioada amintit prin efortul
brbailor politici de a organiza, fundamenta, consolida i a da continuitate statului naional i
independent Romnia. Aspectul juridic al cadrului statal ntr-o Romnie abia eliberat de sub dominaia
politic a Porii i a Puterilor garante alctuia temelia edificiului n construcie. Revizuirea articolului 7 a
fost doar nceputul aciunilor destabilizatoare iniiate de Aliana Universal Israelit spre a nu permite
organizarea i consolidarea statului naional romn, dup Protocoale, statul naional fiind dumanul de
moarte al supra-statului evreiesc. Legea pentru crearea Bursei de comer din 1881; legea de constituire a
Camerelor de comer din 1886; codul de comer din 1887 care coninea dispoziii privitoare la
componena etnic a consiliilor de administraie; legea pentru exploatarea cailor ferate din 1889, care
prevedea c strinii vor fi angajai numai n lipsa specialitilor romni; legea nvmntului primar din
1893; a nvmntului profesional unde strinii erau primii numai ca auditori i numai cu
consimmntul ministrului, n colile de arte i meserii n proporie de o cincime din locurile vacante, n
colile comerciale contra unei taxe anuale; dar mai ales legea pentru ncurajarea industriei naionale din
1887 care impunea ca dou treimi din lucrtori s fie romni n termen de 5 ani de la nfiinarea fabricii,
au strnit protestele presei iudaice din ar, din Europa i Statele Unite. Aliana Universal Israelit a
contracarat violent procesul de consolidare a statului naional prin creaia juridic, invocnd persecuii
inexistente, pogromuri, apelnd la conductorii marilor puteri, conjugnd focul injuriilor, pe al
calomniilor ndreptate asupra brbailor politici, cu micarea rapid a emisarilor trimii n Romnia sa
supravegheze aplicarea articolului 44 al Tratatului de la Berlin czut n moarte naturala nc din 1879.
inta calomniilor Alianei i ale presei subordonate au fost I.C. Brtianu i Mihail Koglniceanu.
Articolul 7 din legea rurala prin care se interzicea nstrinarea proprietii ranului a fost motivul unei
campanii mpotriva lui Brtianu. Cnd Koglniceanu n calitate de ministru de interne i n temeiul
articolului 10 din legea asupra poliiei rurale din 1868, d ordin prefecilor ca primarii sa uzeze de dreptul
de a acorda sau refuza autorizaia de a se aeza n comun a oamenilor fr cpti (vagabonzi,
negustori ambulani); comunitile evreieti din ar strnesc o furtun n presa iudaic i se
plng Alianei, invocnd persecuiile la care sunt supui evreii de ctre autoritile romneti
slbatice. Aliana trage sforile marionetelor ei din guvernul iudeo-francez i marchizul La
Valette i d ordin agentului diplomatic francez de la Bucureti, Mellinet, s adreseze guvernului
o not de protest mpotriva expulzrii din sate a evreilor (vagabonzi) fapt care lezeaz
dispoziiile Constituiei. Koglniceanu rspunde demn i ferm spunnd c n Romnia chestiunea
evreiasc este, citez: o chestiune naionala i totodat o chestiune economic... Att guvernul ct
i naiunea, avem dreptul dea fi ngrijorai de progresele acestei naiuni strine care triete n
mijlocul nostru i al crei numr crete nepregetat prin imigrarea evreilor din Galiia i din
Podolia, provincii ale vechii Polonii, limitrofe cu Romnia...58.
Cnd n 1895 se aplic legea poliiei rurale de ctre partidul liberal revenit la putere, alt furtun
de calomnii i proteste "europene", care culmineaz atunci cnd guvernul nchide jumtate din
crciumele evreieti de la sate, aplicnd legea monopolului buturilor spirtoase din 1873 prin
care numai electorii steti puteau beneficia de licene pentru crciumrit, Aliana Universal
Israelit a cerut chiar intervenia diplomatic a Puterilor. Alt vnzoleal europo-american cnd
pentru a apra economia naional, n 1883 se promulg legea mpotriva comerului de loterie i
n 1884 legea mpotriva comerului ambulant, ambele practicate de evrei, loteria slujind
bancherii evrei din Lipsea i Hamburg. Ciclonul protestelor euro-americane este format n
deceniul 7 al secolului 19, crete n intensitate n deceniile 8 i 9, n proporie geometric fa de
rata consolidrii juridice a statului naional Romnia, ca ochiul lui s ating Bucuretiul n 1902
cnd se voteaz legea meseriilor care ddea dreptul de practic numai acelor strini care puteau
dovedi c n ara lor, cetenii romni se bucurau de reciprocitate. Nu puteau dovedi, li se putea
elibera o autorizaie n condiii speciale, de ctre Camera de comer i industrie. Aliana
Universal Israelit mobilizeaz presa i diplomaia. Statele Unite ale Americii intr n alert.
Subsecretarul de stat Haye emite note ctre puterile semnatare ale Tratatului de la Berlin.
Romnia a clcat n picioare articolul 44. Deci Romnia trebuiete pedepsit.
Invariantei fundamentale a istoriei romnilor: crearea Statului Naional Unitar, Aliana
Universal Israelit, prin masa de manevr a evreilor adui n Romnia, i opune prin mijlocirea
puterilor strine i a finanei supra-statale programul de transformare a rii n Noul Israel.
RZBOIUL DEMOGRAFIC
Att dr. W. Filderman, preedintele Uniunii Evreilor Pmnteni (U.E.P.), ct i.avocatul Miu Weissman
lansaser teoria pmntului romnesc neocupat, capabil s primeasc mase de evrei pn s ating gradul
de densitate al populaiei din Occident. Pe aceast teorie s-a bazat strategia Alianei Universale Israelite
pentru a motiva invazia i a schimba raportul demografic al Principatelor n favoarea evreilor, fixndu-i
ca baz experimental, Moldova. In capitolul INVAZIILE. STATISTICI, CIFRE, ADEVRURI am dat
cifre i statistici care demonstreaz punerea n practic a strategiei demografice pentru crearea masei de
manevr puternic numericete, capabil s joace rol determinant n economie i politic prin sprijinul
ocultei internaionale. Rzboiul demografic dus de evreime mpotriva Romniei s-a desfurat pe cteva
teatre principale de operaiuni, fiind susinut de rzboiul economic, n principal viznd distrugerea fibrei
biologice a poporului romn, scderea negativ a ratei natalitii, creterea ratei mortalitii n comparaie
cu creterea excesiv a natalitii la evrei i scderea ratei mortalitii. Acestui spor demografic i se
adaug rata sporita a invaziei, ambele componente fcnd ca n 7 decenii, masa de manevr israelita
pornit de la cteva mii, s ajung la peste l 275 000 dintre care 70% posedau mai bine de 70% din avuia
naional.
Date oficiale ale natalitii i mortalitii n anul 1875 pentru Moldova:
Botoani: ortodoci nscui 571; mori 811 evrei nscui 720; mori 677
Dorohoi: ortodoci nscui 237; mori 250 evrei nscui 377; mori 255
Iai: ortodoci nscui 1224; mori 1775 evrei nscui 1903; mori 1213
Neamul: ortodoci nscui 369; mori 181 evrei nscui 368; mori 188
Suceava: ortodoci nscui 132; mori 326 evrei nscui 234; mori 206
Cifrele demonstreaz c n a doua jumtate a secolului trecut romnii au trecut printr-o grav criz
demografica, cu o rat negativa a natalitii i cu o rata mare a mortalitii, fenomen care se repeta dup
lovitura de stat i contrarevoluia din decembrie 1989 avnd aceleai cauze economice, sociale i
spirituale; n vreme ce masele de imigrani evrei au cunoscut n epoca o detent demografica menit s
realizeze planul Alianei de a domina Moldova. De aici ostilitatea presei mondiale evreieti mpotriva
unirii principatelor care schimba raportul de fore demografice n favoarea romnilor. Creterea rapid a
maselor evreieti a schimbat fizionomia unor trguri i oraele moldoveneti, pervertindu-le aspectul
arhitectural i a creat implantaii evreieti autonome pe teritoriul Moldovei, cam n genul coloniilor
israelite din teritoriile arabe cucerite.
Cteva cifre care reflecta procesul de iudaizare al Basarabiei, secvena anului 1902.Populaia totala din
acesta zon: 2 143 000 suflete din care.- l 323 151 romni; 247 000 evrei; 572 849 coloniti rui, bulgari,
germani, gguzi, ruteni, lipoveni, cazaci i alii. Iat fizionomia trgurilor i oraelor:
Ora Total locuitori Romni Evrei
Cahul 7900 l 850 3700
Bli 21 000 4300 8700
Hotin 31 800 4500 12000
Orheiu 14800 5000 7000
Tighina 35400 10000 8000

n primul deceniu al secolului 20 n Moldova erau 546 006 evrei. Recordul l deinea Bucovina.
La Sadagura, din 4 836 locuitori, n 1880 erau 3 888 evrei; la Vijnia din 4 156 locuitori, 3 795
erau evrei, n Cernui, n acelai an 1880 erau 14 449 locuitori din care 4 816 evrei, ca n 1890,
numai dup 10 ani, numrul evreilor s se ridice la 17 359 la o populaie de 51 171 locuitori.
Acelai spor demografic prin invazie i nateri se constata n Maramure, Criana, Banat i
Transilvania. Am mai notat c pn la revoluia din 1848 n tot Ardealul nu erau dect 15 573
evrei, ca n 1910, dup statistica maghiara s fie 118 179; fr Maramure cu 60 878 i Banat cu
20 643
60
.
Pentru Iai n perioada 1869-1876 evreii nregistreaz un plus de 3 251 suflete, ortodocii un
deficit de 5 415. Intre 1881 -1890 se nasc la Iai 11.623 copii cretini, fa de 14 737 copii evrei.
Folosim noiunile ortodoci i cretini, evidena nscuilor i a morilor, fiind inut dup obiceiul
vremii n catastifele bisericilor; iar la evrei de ctre rabini. In perioada amintit mortalitatea
cretinilor este mai mare la Iai dect a evreilor: au murit 13 204 cretini, fa de 10629 evrei, n
cele 13 judee ale Moldovei mortalitatea ortodocilor depete natalitatea cu 891; n vreme ce la
evrei natalitatea depete mortalitatea cu l 388. In 6 judee din Moldov: Bacu, Iai, Putna,
Tecuci, Tutova i Vaslui evreii au crescut ntre 1839 - 1892 cu 1000% prin invazie i nateri. La
Bucureti n august 1890 se nasc 431 de copii cretini, dar mor 370 cretini; la evrei se nasc 61
de copii i mor 37 evrei; n octombrie sporul de evrei este de 30%
6l
.
In perioada 1870-1893, Muntenia d un excedent de 14 721 evrei la un total de 33 914 copii
nscui; fa de un excedent de 17 943 ortodoci la un total de 382988 copii nscui, din care
rezult slabul spor demografic al muntenilor fa de sporul demografic al coloniilor israelite;
oricum o demografie pozitiva fa de cea negativ a moldovenilor. In ultimii 5 ani ai secolului
trecut excedentul evreilor la nateri a fost de 17,60% fa de al ortodocilor rmas la 13,50% asta
n Vechiul Regat; n vreme ce peste muni, n ntreaga Transilvanie, ntre 1890-1900 evreii cresc
cu 9,50% romnii numai cu 6,1%.
Marea Unire constituie n Romnia anului 1918 o mas de manevr economic i politic
evreiasc de l 275 000 suflete, aa cum am notat mai sus
62
.
Dup primul rzboi mondial n care Romnia a fcut parte din coaliia rilor Aliate i Asociate
nvingtoare, dnd jertfe care au nsumat 800 000 de mori i suma fabuloas de 72 miliarde lei
aur, Marile Puteri aliate i-au aplicat acelai regim discriminatoriu ca la Tratatul de la Berlin n
1879. Sub influena Alianei Universale Israelite care-1 manevra pe preedintele Statelor Unite,
marele francmason W. Wilson, dar deopotriv pe preedintele Franei, Clemenceau, prin
manevre de culise i atitudini dictatoriale i s-au impus Romniei condiii drastice pentru a fi
nrobit finanei internaionale. O parantez lmuritoare: din martie 1919 a luat fiin Consiliul
efilor de State sau Consiliul Celor Patru, sau Cei Patru Mari - THE BIG FOUR, adic Anglia,
Frana, S.U.A. i Italia i Consiliul Minitrilor de Externe sau Consiliul Celor Cinci, sau Cei
Cinci Mici THE LITTLE FIVE: Anglia, Frana, S.U.A., Italia, Japonia, marile puteri autonumindu-se
autoritatea suprema a Conferinei pentru pace. In aceast calitate dictatoriala au mers att de departe cu
obrznicia, nct naiunilor mici asociate nu li s-a permis s examineze textele proiectelor Tratatelor de
Pace, fiind puse n faa faptului mplinit. La instigaiile secrete ale Alianei Universale Israelite, Frana
iudaizat a mpins lucrurile spre ruptur, voind s trateze Romnia ca pe un stat neutru i nu aliat.
Andre Tardieu: ...Am dus lupte dure pentru a face s i se recunoasc lui Brtianu i Romniei calitatea
de aliat. Eu aveam mpotriva mea pe Clemenceau care nu-i ierta armistiiul sau, pe Wilson care declara
c nu ine cont de tratatul nostru de aliana din 1916... n concluzie, n numele dreptii, se comite o mare
nedreptate vrnd s se pedepseasc Romnia pentru nefericirile sale de care sunt responsabili aliaii
si..,
63
.
Contele de Saint-Aulaire, ambasadorul Franei n Romnia n timpul rzboiului, n volumul CONFES-
SION D'UN VIEUX DIPLOMATE: ...Dup acest rzboi al dreptului, Romnia care, dintre toi aliaii
notri a avut cel mai mult de suferit, era cea mai prost tratat.. Evidenta dreptate a cauzei sale i
presiunea opiniei publice europene impresionate de imensitatea sacrificiilor acestei ri au triumfat...
64
.
I.I.C. Brtianu: ...Din nefericire adversarii notri politici exploateaz aici(n.n. la Paris) mpotriva noastr
nencrederea i cupiditatea oamenilor de afaceri i influena lor asupra hotrrilor politice. Sau n
telegrama din 3 iunie 1919: ...situaia aici s-a precipitat i s-a agravat foarte tare... n tratatul prezentat
Austriei, Romnia nu figureaz dect pentru a-i vedea impuse condiiuni care-i jignesc independena
politic i compromit grav libertatea economic
65
.
Care era cheia n condiiile ce trebuiau impuse Romniei? Protecia minoritilor, termen larg i
subtil, care viza n special protecia evreilor pmnteni, dar mai ales a celor n tranzit de afaceri i
acordarea liberului tranzit pentru toate mrfurile, mijloacele de transport i supuii Puterilor Aliate i
Asociate, fr nici un fel de vam, n condiii cel puin egale cu cele ale supuilor romni... De fapt,
anularea independenei i transformarea rii n colonie a capitalului strin. Din nou Aliana Universal
Israelit ncearc s impun un regim preferenial i privilegii pentru israelii prin Berthelot, preedintele
comisiei pentru garaniile acordate minoritilor, cruia I.I.C. Brtianu i scrie la 27 mai 1919: ...ara
asigur egalitatea n drepturi, liberti politice i religioase tuturor cetenilor... Romnia nu va admite
intervenia guvernelor strine n aciunea de aplicare a legilor sale interne
66
. I.I.C. Brtianu se referea
direct la Decretul-lege 2085 din 22 mai 1919, art. l care hotra: Locuitorii israelii din Vechiul Regat,
majori, nscui n ar sau, din ntmplare, n strintate, din prini domiciliai n ar, care nu au fost
supui nici unui stat strin, sunt ceteni romni i se vor bucura de toate drepturile ceteneti dac
manifest aceast intenie.
Acelai joc ca n 1879. i urmrile lui pe teatrul de operaiuni demografic. Perioada 1914 -1939 s-ar putea
mpri din punctul de vedere al creterii demografice evreieti n Romnia, funcie de evenimentele
europene care au ridicat noi valuri de invazie israelite, mnndu-le spre teritoriul salvator care a fost
Romnia acelui timp i anume:
valul de emigrani evrei din Galiia strnit de ofensiva generalului rus Brusilov, val care i-a scurs
cteva zeci de mii de israelii n Maramure i cteva mii n Moldova (1916);
dup unirea Basarabiei, alt val strnit de revoluia bolevic, evrei posedani fugii de furia popular sau
ageni cominterniti venii de peste Nistru, care a scurs n Basarabia i Moldova alte mii de emigrani
(1918-1919);
rzboiul ruso-polon;
masacrele lui Bella Khun n Ungaria, apoi represiunile sngeroase ale amiralului Horthy au
pornit valuri succesive de emigrani evrei spre Criana, Arad i Transilvania (1919);
1933 venirea Iui Hitler la putere n Germania, ridic o puternic emigraie evreiasc care-i
gsete adpost n Romnia;
Alipirea Austriei la cel de al treilea Reich, invazia Cehoslovaciei de ctre aceasta, ca i invazia
Poloniei, strnesc cele trei valuri de invazie israelit care i atern masele emigrante n Romnia.
Generalul Averescu n legtur cu guvernarea sa n 1924: ...n timpul guvernrii mele,
populaiunea evreiasca din Volhinia iPodolia, gonit de bolevici, s-a ngrmdit la Nistru i
mi-a cerut, prin coreligionarii din ar, s le dau permisiunea s intre n Basarabia. Cluzit de
un sentiment de umanitate, am dat nvoirea cerut cu condiia ca ederea lor la noi va fi
vremelnic... Am constatat, ns, cu regret, c muli evrei, prin fraud i falsuri, au cutat i
caut nc s rmn n ar
67
.
Acordarea paapoartelor NANSEN refugiailor politici evrei n 1922 fr o eviden riguroas; n
1936 guvernul acord drept de azil unui numr de 20.000 evrei emigrani din U.R.S.S., fapt
pentru care M. Ebner i mulumete n ziarul CZERNOWITZER ZEITUNG; falsificarea actelor
de ncetenire ncepnd cu grefierul Negrea, avndu-i complici pe notarii din Rohoza i Jucica
Veche - Bucovina plus samsarul Isac Condesberg, banda de falsificatori de paapoarte evrei din
Cernui, asociaia Wecsler a ziaristului Moritz Wecsler alias Puiu Verea traficnd autorizaii de
edere n ar a supuilor strini (1935); aciunile frauduloase de nscriere n registrele de
cetenie operate de avocatul Elias Blumenfeld zis Puiu; cei 60 000 de evrei cu acte false
descoperii n Maramure cnd generalul Polizu a confiscat un vraf de bilete de identitatea false,
un stoc de tampile false, aciunile oculte ale Uniunii Evreilor Romni prin care au obinut
ncetenirea zeci de mii de emigrani evrei au fcut ca numrul evreilor din Romnia Mare s
cunoasc o nou cretere vertiginoas dup primul rzboi mondial, beneficiind de protecia
direct i indirect a Alianei Universale Israelite.
Fa de noul pericol al invaziei, Cabinetul 2 instrucie cere primului procuror la 28 noiembrie
1935, verificarea tuturor certificatelor de ncetenire eliberate n puterea decretului-lege Nr.
2085 din 22 mai 1919. Revizuirea certificatelor de ncetenire se face de ctre ministerul de
justiie i rezultatul ei se public n Monitorul Oficial Nr. 273 din 24 noiembrie 1939; din cei 617
396 solicitani fiind recunoscui 392 174, unui numr de 225 222 solicitani anulndu-li-se titlul
de naionalitate romn uzurpat prin fraud.
Consultnd statisticile romneti i strine ale deceniului 3, rein urmtoarele date referitoare la
creterea demografic a evreilor n Romnia Mare:
Arthur Ruppert, profesor de sociologie, universitatea din Ierusalim: 834 344;
Wiesel, cu 300 000 mai mult dect poate suporta Romnia;
JUDISCHES LEXICON: l 130 000.
N. Popp, dup o analiz pluridisciplinar n care include i recensmntul din 29 decembrie 1930: din
populaia total de 19 325 951 locuitori ai Romniei Mari, evreii numr l 986 368 suflete. Este cifra cea
mai exact, cunoscnd c numai din Ungaria i Galiia, n timpul i dup primul rzboi mondial s-au scurs
n Romnia peste 500 000 evrei.
In perioada celui de al doilea rzboi mondial numrul evreilor din nord-estul Transilvaniei a fost
mpuinat prin deportrile n mas i uciderile svrite de regimul horthyst de ocupaie; iar cel
de pe teritoriu prin emigrrile n Palestina, deportrile n Transnistria i pierderile suferite n zonele
unde s-au purtat operaiuni militare pentru eliberarea Basarabiei, Herei i Bucovinei. Asupra cifrelor
pierderilor evreieti autorul pstreaz o rezerv total, ele fiind dublate sau triplate din motive
propagandistice, fiind transformate n mijloace de presiune pentru a sili Romnia s plteasc daune i
compensaii sub diferite forme, repetndu-se antajul de dup Rzboiul Independenei prin coninutul
articolului 44 al Tratatului de la Berlin din 1878; mai apoi antajul economic de dup primul rzboi
mondial, culminnd cu antajul de dup lovitura de stat din 1989, cnd partea evreiasc a indicat
fantastica cifr de 400 000 evrei victime ale "holocaustului" inexistent n Romnia.
Intre anii 1945 i 1989 n perioada de valahizare a structurilor politice i administrative ale statului
socialist-totalitarist, s-a ntmplat un fenomen opus invaziei din ultima sut de ani. Masele evreieti
pierznd controlul economic i politic al rii au emigrat n valuri succesive, fie n Israel, fie n Occident,
dup cifrele date de Cultul Mozaic din Romnia, n anul 1994 rmnnd pe teritoriul rii circa 35 000
evrei, cifr nereal, muli din emigranii postbelici ntorcndu-se fie cu dubl cetenie, fie relundu-i
cetenia de batin, fie sub form de investitori n societi cu capital mixt de stat sau privat.
EFECTE. CONSECINE
Invazia evreiasc n Romnia, exploatarea acesteia vreme de un secol, intenia de a o transforma
n Judenland, n Noua Palestina, apoi prsirea Romniei n mas este una din cele mai tragice lecii pe
care istoria a dat-o romnilor dup stpnirea fanariot.
Rzboiul demografic dus mpotriva Romniei de Aliana Universal Israelit a mbogit masele evreieti
de emigrani, a pgubit sectorul forestier, agricultura, comerul, industria n folosul evreimii care a scos
peste hotare o mare parte din valorile produse m ar, a creat tensiuni sociale i a afectat cultura i
spiritualitatea naional, demonstrnd la scara istoriei ca:
Evreii au fost i sunt o naiune aparte, suprastatal, neasimilabil, care nu s-a identificat cu istoria i
devenirea legic a poporului romn, excepiile fcnd not discordant cu tendinele majoritii absolute,
marcnd pozitiv domeniul n care au activat.
Eminescu: O seminie care ctiga toate drepturile fr sacrificii i munca, e cea evreiasc. La orice
popor drepturile publice i private au fost rezultatul unei munci seculare i a unor sacrificii
nsemnate... Ce servicii a adus omenirii ndrtnicul i egoistul neam evreiesc?... Apoi sunt totdeauna
o arm a strinilor n contra noastr... Evreii sunt o armie economic, o ras de asociai naturali
contra a tot ce nu e evreu.68


o Capitol 1: Vocatia imperialista a iudaismului. Paranoia republicii universale.
o Capitol 2: Iudaizarea Europei
o Capitol 3: Iudaizarea Statelor Unite ale Americii
o Capitol 4: Noua Ordine Mondiala
o Capitol 5: Romania si evreii; invaziile: statistici, cifre, adevaruri
o Capitol 6: Razboiul juridic; Tratatul de la Berlin
o Capitol 7: Razboiul demografic
RZBOIUL ECONOMIC
Rzboiul economic dus de invadatorii evrei mpotriva poporului romn a trecut prin mai multe
faze istorice, n direct interdependen cu evoluia economic mondial i cu procesul de
stpnire a acesteia de ctre finana evreiasc, definindu-se ca instrument principal al rzboiului
total prin care se urmrea transformarea Romniei n Judenland. Atragem atenia cititorilor c
mprirea rzboiului total ntr-o sum de rzboaie cu caracter limitat este o operaie arbitrar,
impus de necesitatea esenializrii problemelor abordate i c rzboaiele juridic, demografic,
economic, cultural, politic, psihologic s-au purtat simultan n conexiune strns cu evenimentele
interne i internaionale, cu evoluia mondial a Alianei Israelite Universale i obiectivele
acesteia, cunoscnd o evoluie ascendent pe dou direcii convergente de ofensiv strategic: 1-
direcia capitalist i 2 - direcia comunist.
Dup opinia autorului, rzboiul economic dus mpotriva poporului romn de ctre evreime se
poate mpri n dou etape istorice distincte. Prima etap aparine epocii invaziei primitive de
dinaintea formrii i consolidrii Alianei Israelite Universale cnd conducerea central israelit
nu avea controlul mondial total al comunitilor evreieti; etapa a doua aparinnd epocii n care
Aliana Israelit Universal s-a transformat n guvernul suprastatal al evreimii mondiale, punnd
n aplicare planul strategic pe termen lung de stpnire a planetei, cunoscut sub numele de
Republica Universal.
Autorul recunoate cu mhnire c att n etapa primitiv a rzboiului economic, ct i n etapa
modern, complicii contieni sau incontieni ai evreilor la cucerirea economiei romneti au
fost unii domnitori, mai ales fanarioi, o parte nsemnat din marea boierime i a naltului cler i,
masiv, funcionrimea corupt de toate gradele din conducerea tuturor instituiilor celor dou
Principate, ncepnd cu primriile i terminnd cu ministerele Romniei Mari. Procesul istoric de
cucerire economic a Romniei de ctre evreime a culminat n perioada interbelic sub domnia
nefast a regelui Carol al II-lea de Hohenzollern Sigmaringen condus de evreime prin
intermediul amantei'sale Elena-Griinberg-Wolf-Lupescu, fiind reluat sub alte forme n epoca
iudeo-kominternist de dup rzboi, ca s falimenteze n epoca de construire a statului socialist-
administrativ, cnd ntreaga economie naional a rii a slujit exclusiv interesele poporului
romn. Dup lovitura de stat din decembrie 1989 rzboiul economic purtat de evreime mpotriva
Romniei s-a reactivat prin mijloacele clasice ale penetrrii capitalului evreiesc pe piaa
romneasc, sub protecia diplomatic i politic a Statelor Unite ale Americii i a aliailor ei
occidentali i sub presiunea mortal a Fondului Monetar Internaional.
EPOCA PRIMITIV. Invitm cititorii la un efort de imaginaie fcut din carlinga unui elicopter
care ar zbura la punct fix la cteva mii de metri deasupra centrului geometric al Romniei.
Suntem n posesia formulei conform creia potrivit doctorului Nikolai Kozrev, timpul este o
form de energie, formul prin care l putem face reversibil, cu toate c dicionarele de
astronomie l definesc ca pe o form fundamental de existen a materiei n micare, exprimnd
simultaneitatea i coordonarea succesiva legic a evenimentelor obiective, fiind ireversibil. Suntem n
epoca lui Constantin Brncoveanu i pe tot teritoriul Romniei vedem sub noi conacele boiereti sau
castelele feudale, punile montane pline de turmele de oi, cele de cmpie saturate de cirezi i herghelii,
vedem trgurile i oraele cu uliele stpnite de breslele meterilor-negutori, vedem leahurile pe care
se scurg chervanele negutorilor, harabale uriae cu coviltir pline de mrfuri, unele vin din statele
germane sau austriece, altele din Polonia, altele din Balcani, altele de la ucrainieni i ttari, n porturile
dunrene forfot, se ncarc i descarc galioanele i caicele, dubasurile i eicile n strigtele crcailor i
ale armatorilor. Alte chervane pleac din ar spre cele patru puncte cardinale. Distingem clar
caracteristicile economiei feudale, moiile boiereti i clericale care produc grne, vite mari, porci, psri,
miere, cear i pete; arinile obtiilor steti, atelierele meterilor breslai, prvliile lor, dughenile
negutorilor, totul sub puterea legilor pmntului care protejau cu strictee economia naional, stabilind
ce i cnd pot vinde negutorii strini, ct pot sta n ar; la ce trguri, ce vam pltesc, cine are dreptul la
pietre de moar, cine la vam la vaduri. Tabloul dinamic vzut de sus n ansamblul lui, pitoresc, plin de
via i culoare este un tablou naional cruia negutorii strini, raguzani i turci, ttari i lei, unguri i
sai, nemi i veneieni, levantini i arabi i adaug culori vii, micare i nota specific trgurilor
internaionale.
Giulio Mancinelli n LA VITAR DEL PADRE: ... morunul de Dunre e mare ct omul...
intrnsul se gsete cte un butoi de icre
69
.
Vlad epe a tras n eap negutorii sai care, mpotriva poruncilor, au fcut concuren neloial
negutorilor romni.
Matei Strykovski; cronicar polon i cltor la noi ntre 1572-1575: acolo, muntean, srb, grec, italian,
lume amestecata
14
.
Pavel Strasburg, trimisul lui Gustav Adolf la arigrad, despre Bucureti la 1632: ... piaa
oraului, era plin de mrfuri de pre pe care negustorii italieni, greci, armeni i turci le
scoseser spre vnzare
70
..
Ne-am ntors la Constantin Brncoveanu pentru c atunci se semnaleaz prezena bancherilor David
Jidovul, Juda Musabac Jidovul i Mentesi Avram Jidovul, care-i aveau sediile la arigrad i care i
ddeau mprumuturi voievodului, extinzndu-i aria operaiunilor cmtreti la boieri i negustori.
Dobnzile ajungeau la 24%-26%. Un Jidovul Silitraru i furniza Brncoveanului, silitra, iarba sau praful
de puc.
Este infiltraia la vrf. Pentru a-i plti datoriile, domnitorii dau n arend bancherilor i zarafilor evrei
strngerea diferitelor biruri sau le acord monopoluri comerciale. Este nceputul rzboiului economic.
Setea de bani pein pentru a-i satisface nevoia de lux, i ndeamn pe marii boieri spre pierzanie prin
mprumuturi. Cel dinti crciumar evreu care vinde horilc se stabilete pe moia Popricani, pe Jijia, a
vistiernicului lordache Cantacuzino. Crciumarul se numea Moscu Jidovul, s-a aezat pe vremea
domnitorului moldovean Gheorghe tefan (1654-1658) i avea dreptul de a scoate petele din heleteul
moiei i a-1 vinde la Iai. Reinem termenul de ORNDAR, de fapt crciumar, cruia i adugm alte
dou profesii speculative primitive: ARENDA i CMTAR.
Primul orndar - crciumar evreu la Iai este semnalat n 1663. In 1670 un Lazr Jidovul i fcuse cas i
pivni la Stoeti. Se prefigureaz desenul strategiei evreieti. Specula. Se pun bazele celor dou direcii
de atac la sistemul economic naional i la fibra biologic a maselor rneti. Evreimea va ataca
legile breslelor, legi protecioniste fa de pmnteni, sprgnd unitatea acestora i pe parcursul
unui secol nlocuind comerul, manufactura i industria naional cu posedanii evrei; n paralel
aplicnd politica lor internaional fa de stpnii pmntului, care prin aceast stpnire erau i
stpnii rii, politic prin care au ncercat s le ia locul fie prin arendarea moiilor, fie prin legea
uzurii, cnd la un credit ridicol, prin procedeul dobnzilor la dobnzi au scos la vnzare
proprietatea rneasc pe care i-au nsuit-o pe sume mici. Prin crciumrit i fabricarea
buturilor alcoolice fie din bucate stricate, fie prin amestec cu spirt metilic au atacat fibra
biologic a rnimii i a trgoveilor, sporind rata mortalitii i diminund alarmant rata
natalitii aa cum am demonstrat-o cu statistici n capitolul precedent.
Rzboiul economic dus de evreime mpotriva romnilor a vizat cele dou mari obiective socio-
economice: moia mpreun cu satele dependente de ea, deci proprietatea funciar i oraul.
Moia i satul au fost atacate prin crmari, arendai i cmtari.
Oraul a fost atacat prin cmtari, crmari, negustori i micii meseriai. Schema este valabil
pentru epoca invaziei primitive. Ea se va mbogi cu trecerea fiecrui deceniu, astfel nct spre
sfritul secolului al 19 lea majoritatea comerului, a meseriilor, a profesiilor liberale, a
creditului, a finanelor, a arenzilor, deci 80% din economie va fi n posesia evreilor.
ROLUL NEFAST AL BOIERILOR I AL CLERULUI. In 1741 i n anul urmtor cpitanul de
Soroca se plnge domnitorului c boierii de margine vnd toate vmile jidovilor, ca i rzeii
cnd au un petic de moie la vadul Nistrului:...caut s pun orndari pe la vaduri i au fcut
luntre de umbl n vad, pentru Sradina i fac ce li-i voia jidovii pe la vaduri de se petrec oameni
fel de fel peste Nistru... M rog Mriei Tale s scrii carte la cei cu moiile, s nu fie marginea n
voia jidovilor, c de nu se va ridica aceasta, eu nu pot da sam de margine
71
.
Este limpede cum i prin intermediul cui s-au deschis porile Moldovei invaziei evreieti.
Prin 1726 evreii iau n arend Rreanca, sat al mnstirii Slatina, apoi Borhetii, pescuitul la
Calafendeti, heleteul de pe moia marelui logoft, asta tot n 1741, dup care arendeaz n lan
heletee, casrii, cumpr iarmaroace, poduri i vaduri ale boierilor. Un Isac Sara i aaz casrii
la munte, cumprnd brnz de oi i vaci cu bani pein, zahr i colane de fir. Vaduri au
cumprat la Soroca, Orheiu, Moghilu, Chiinu, Lpuna i Vijnia.
Intre 1764-1766 evreii se aaz pe pmntul mnstirii Neam, trguind locul de cas cu egumenul astfel
nct s aib drept de motenire:... iar eu s nu vndzu casa nimrui, numai eu s triesc ntr'nsa i
dup mine copiii mei, pltind pe an dou oca de cear sau zece ori egumenului
12
.
La 1741 doi evrei din Suceava erau orndari ai mitropoliei.
La 1775 Alexandru Ipsilanti nlndu-1 la rangul de staroste pe evreul Pilat care-1 subveniona,
i d un hrisov pentru evrei n care se scrie: ...s in povamele pe care le-am fcut cu cheltuiala
lor n Bucureti pe locul ce li s-a dat de la Domnie i sinagoga lor
73
.
Grigore Ghica d n martie 1777 un hrisov asemntor pentru Marcu Jidovul pe care-1 nal la
rangul de haramba: ... peste toi jidovii care se afl att n oraul Iassi, ct i pe afar la sate i
trguri
74
.
In 1767 la Brlad era: ... un rnd al dughenilor jidoveti
75
. In 1817 cuceresc comerul ambulant.
Tot pe atunci cumpr dughenile mitropoliei din Iai ca stoleri, croitori, crciumari, pitari i
olari. Se disting ca contrabanditi: scoteau din ar monezi de aur n calupurile de cear,
obligndu-1 pe Moruzi s dea unpitac ca la vremea topitului cerii s se cheme vel vameul care s
supravegheze operaia i pecetluitul vaselor.
In 1784, vistiernicul lenachi Cantacuzino vinde lui Solomon Moisi Leib, jidov din Bli, venitul satelor
lui din Soroca: bezmenul pe case, dijma, moara de la heletee, moara cu cai, pe 1250 lei/aur. Acelai boier
de origine greceasc d pe un an altui evreu:... ornda buturii satului Cbujti, cu moara de acolo i a
partilor din moia Toletii din acest inut al Sucevei, ale dumisale lanache Cantacuzino, biv vel vistier
76
.
In 1827 aga Constantin Conta d evreului Smil Focneanu, supus austriac, n arend pe 7 ani, moia
Sveti.
Am consemnat c de la mijlocul secolului al 18-lea li s-a interzis evreilor s in crciume prin sate din
pricina dezastrului demografic, economic i moral produs prin falsificarea buturilor i srcirea ranilor
prin polie false i nvoieli nrobitoare. Prin presiuni, mit i ajutorul consulilor oprelitea este ridicat la
1804. Rezultatul: n 1820 sunt n satele Moldovei 984 capi de familie crciumari i arendai, ca n 1827 s
fie nregistrai 1200 de crciumari.
In capitolul RZBOIUL JURIDIC am citat din poruncile domneti date de tefan Mihail Racovi,
Constantin Moruzi i Alexandru Mavrocordat mpotriva evreilor orndari i crciumari, semnalai ca un
pericol naional nc din 1782. Din documentele analizate i publicate parial n acest volum se desprind
dou atitudini clare i contradictorii fa de rzboiul economic ascuns sau fi declarat de evrei
poporului, romn; o atitudine de respingere, ngrdire i supraveghere strict a activitilor economice
evreieti, avnd drept atitudine compensatorie protejarea activitilor economice desfurate de romnij
atitudine mereu contracarat de interese strine prin regimul consulatelor, francmasoneriei i bancherii-
cmtari care i-au subordonat o parte din domnitorii fanarioi, din marea boierime i clerul nalt i o
atitudine de cooperare, sprijin i stimulare a activitilor economice evreieti, cu ngrdirea romnilor, la
care au concurat toi factorii externi i interni amintii, muli domnitori fanarioi, boieri i clerici fiind
corupi i primind mit pentru a-i favoriza pe evrei,
Pentru atitudinea NAIONAL am mai cita pe Alexandai Moruz: ... Evreii au fcut tributare toate
valorile ca i toate clasele societii, de la cei mai bogai proprietari, la cei mai sraci rani
78
.
Domnul Ion Sandu Sturza n plngerea adresat sultanului: unii dintre evrei vin n ri n calitate de
sudii, nal locuitorii, dup care dau falimente frauduloase i mnnc banii raialelor
79
. Domn al
Moldovei ntre 1822 i 1828 el cere sultanului, cu adres direct la evrei: ca supuii strini s nu mai in
prvlii i case de locuit cu chirie; s nu mai cumpere imobile oreneti, grdini i vii; s nu mai poat
lua moii n arend pe via i pentru tot neamul lor, s nu poat da mprumuturi mpovrtoare,
speculnd asupra cursului schimbtor al banilor, astfel nct pot cumpra pmnturi pe mai nimic.
Vod Al. Moruzi,.protectorul economiei naionale trimite la 18 mai 1804 cri circulare tuturor
isprvniciilor, cu un coninut exemplar, alarmat de nemulumirile rneti, care vor izbucni n marea
rscoal de la 1907. Citm: ... Din slobozenia ce pn acum au avut jidovii a cumpra venituri de moie
aici n ar, cu care prinznd locul stpnului moiilor i puterea stpnirei asupra venitului, nu puine
asuprelnice plngeri se vd. Deci aceast urt urmare ce din nebgare de seam nu s-au socotit, fiind
cu totul mpotriva legii cretineti i a Domniei noastre bunvoin, de a avea jidovii prin chipul acesta
stpnire asupra cretinului, mai mult nu s-au putut suferi ce am hotrt ca totul s se opreasc i
jidovi cumprtori moiilor s nu fie 80.
Codul lui Scarlat Callimachi, domn al Moldovei, rmas n vigoare ntre 1817-1865 prevede la
articolele 1340, 1342-1346 msuri amnunite mpotriva cmtarilor evrei, cu sanciuni mergnd
pn la pierderea dreptului de a lua dobnzile legale. Articolul 1430 le interzice acestora de a
cumpra pmnturi.
Pentru atitudinea ANTINAIONAL cu urmri grele pentru un secol i jumtate de istorie
romneasc, dm cteva exemple definitorii.
La 6 septembrie 1797 Hangerli Vod deschide seria pitacurilor domneti favorabile evreilor
care cotizau la visteria lui particular, dnd evreilor din Focani dreptul de a avea un ceau. La 8
septembrie 1798 i scutete pe evrei de toate drile i l ncurajeaz pe starostele lor David sin
Moise s cheme n ar ct mai muli evrei. Toat breasla ovreiasc s fie scutit de: toate alte
ornduieli ce vor iei pe alt ear fr de ruptoarea numai s o dee
81
. Constantin Hangerli
organizeaz breasla jidovilor, ca stat n stat. La 13 septembrie, n urma altui baci, d un pitac
prin care acord evreilor dreptul de a practica unele meteuguri ca legtoria de cri i
ceaprzria, fr a plti nici o dare.
Un alt corupt de evrei i mitarnic, Constantin Ipsilante, acord evreilor tot ce acetia i cer
ncepnd cu intrarea liber n Bucureti. La Focani unde sunt numai ase familii evreieti oblig
mcelarii s taie vite dup ritul mozaic i prin 1804 evreii se puteau face pmnteni printr-un
hrisov domnesc.
Mihail uu este ntemeietorul bugetului comunitii evreieti din Moldova prin hrisovul din 11
martie 1820; iar n Muntenia, acelai lucru l face fanariotul Ion Caragea.
Economia naional este torpilat mortal la 27 iunie 1820 cnd consulul austriac silete divanul
s egalizeze drepturile supuilor strini cu cele ale pmntenilor, fr ns a avea obligaiile
acestora.
La 16 iulie 1815, cu cinci ani naintea acestei lovituri mortale, Scarlat Callimachi acord
zarafilor evrei un regulament prin care se constituiau ntr-o breasl aparte.
ASALTUL PROPRIETII FUNCIARE. DATORIILE IPOTECARE. Epoca primitiv a
rzboiului economic purtat de evreime mpotriva poporului romn se caracterizeaz printr-o
ofensiv dus pe mai multe direcii i anume:
1. Direcia principal de ofensiv a vizat pmntul i proprietarii de pmnt.
2. Direciile secundare au vizat spargerea unitii breslelor, cucerirea pieii creditelor prin
bancherii i cmtarii evrei, ctigarea unor monopoluri n comerul de import-export, stpnirea
comerului ambulant.
3. Mijlocul folosit permanent a fost specula.
Pe direciile secundare de ofensiv evreimea a acionat prin mit i corupie, prin specul
mrunt, prin scumpirea mrfurilor de proast calitate, nscnd o aversiune general sintetizat
plastic de moii Apusenilor n versurile:
Iancule, fecior de Mo
F-mi o bt de trei coi,
S omor jidovii toi...
Iat cteva aprecieri ale unor contemporani: Fr. J. Sulzer: prosper prin fabricarea rachiului i
prin comerul de tot felul i sunt cmtari avnd asupra moralitii i culturii poporului aceeai
influen vtmtoare ca n Polonia86.Cunoatem dintr-un capitol precedent opinia generalului
Enzenberg guvernatorul Bucovinei, despre evreii din aceast provincie romneasc.
Parant, consulul francez la Iai raporteaz n 1798: ... numrul evreilor este considerabil, cu toate c
sunt mai dispreuii dect ceilali supui. Sunt cu toate acestea, cteodat menajai de guvern, cruia
i procura muli bani. Acest soi de oameni fac band aparte i se ocupa de afaceri mercantile....
ei ucid comerul i descurajeaz pe puinii negustori cinstii care ar vrea s-l vad nflorind83...
Pe direcia principal de ofensiv: PMNTUL ca productor de arend, deci mijloc de specul rural i
prin srcirea claselor stpne de pmnt, n special prin ruinarea boierimii i nlturarea ei din domeniul
politic al conducerii statului, evreimea a obinut succese remarcabile. A folosit setea nechibzuit de lux a
boierimii, obiceiul de a tri n strintate, ambele cernd bani pein, iar fa de rani a folosit vinderea pe
datorie, dobnzi la dobnzi, speculndu-i pe seama alcoolului. Mecanismul speculei fondului funciar este
excelent analizat de Eminescu n suita de articole publicate n ziarul Timpul din mai-iunie 1879 i
republicat n ediia ngrijit de Prof. I. Creu sub titlul CHESTIUNEA ISRAELIT (dat de Eminescu) n
volumul I: M. EMINESCU - OPERA POLITIC, editura Cugetarea-Georgescu Delafras; 1941.
CHESTIUNEA ISRAELIT cuprinde patru articole - document: I - UZURA; II.REZULTATE ALE
UZUREI N ROMNIA; III. INDUSTRIE I COMER; IV.REGULAREA RELAIUNILOR
EVREILOR N PRUSIA.
In esen este vorba de liberalizarea dobnzilor i urmrile ei n Europa central i estic, cnd numai n
1874 i-au pierdut averile peste 10 000 de rani din provinciile austriece. Mecanismul primitiv al
capitalismului slbatic funciona n felul urmtor: cmtarul evreu fie c avea ageni n teritoriu, fie c era
crmar, mprumuta ranului o sum de bani cu dobnd i termene scurte, n general o sptmn sau o
lun. Sau i se avansau mrfuri pe credit. Creditul cu dobnd i pe acelai termen scurt. ranul debitor
nu putea plti datoria i dobnda la termen. Crmarul sau cmtarul adaug o dobnd la dobnd. Cnd
creditul primitiv la care s-au adugat dobnzi la dobnzi s-a rotunjit, creditorul i aduce debitorul n faa
autoritii locale i obine o poli sau un act. Aliana Universal Israelit reuete n 1867 s obin
dreptul ca evreii s posede imobile, n 1868 se liberalizeaz dobnzile. Tot n acest an ncep vnzrile
silite ale debitorilor care au semnat acte sau polie. Exemplele date de Eminescu pentru Galiia i
Bucovina sunt nspimnttoare. Anii cu recolte proaste lichideaz proprietatea funciar n folosul
cmtarilor, crciumarilor i bancherilor evrei. In Bucovina anului 1864 s-au efectuat 57 de vnzri silite;
dup intrarea n vigoare a liberalizrii capitalului i a dobnzilor, n anul 1875 se fac 253 de vnzri silite;
n 1876, 375; n 1877,. 817. n Galiia vnzrile silite sporesc cu 65% n 1868; cu 273% n 1873; cu 525
% n 1874 i cu 814 % n 1875.
Dr. Rydzowsky, n raportul ctre Camer:... folosul capitalistului din Galiia ntrece de 3,4,5, i
de 10 ori ctigul ce-1 poate avea agricultorul sau industriaul... Sunt cazuri cnd datoriile
primitive de 300 sau 400 de florini, n urma prelungirilor, a adugirii dobnzilor la dobnd i
a clauzelor penale, s-au urcat dup trei ani la suma de 15 000 sau 20 000 florini, cazuri n care
pentru 60 de florini s-a dat o poli de 600 de florini de pltit dup 6 luni
84
.
Alarma este dat de raportor n cazul vnzrilor silite pentru plata unor creane n sum ridicol de 2
florini i 69 de kreiari sau 3 florini i 30 de kreiari. Evreii migrai din Galiia n Bucovina speculeaz
sngeros capitalul: n 1875 se vinde silit un imobil n valoare de 250 de florini pentru o datorie de 90 de
kreiari.
Ziarul LENBERGER ZEITUNG face o statistic n care confirm c n timp de 5 ani s-a publicat n
Galiia vnzarea silit a 800 000 mici imobile situate n 6371 localiti cumprate de cmtarii respectivi.
Platter, citat de Eminescu da pentru Bucovina anului 1869 o populaie de 82,65% romni i ruteni,
8,02 germani i 9,33 evrei. Din 1189 debitori expropiai n anii 1876 i 1877 sunt l 059 romni i
ruteni - adic 89,60%. Proporia evreilor creditori era de 82,9% n 1876. Din 1029 urmriri silite,
creditorii evrei la un martor de 10 000 au efectuat 177% urmriri; romnii i rutenii la acelai
martor doar 3,7%; iar germanii 7,3% urmriri silite
85
.
Acelai lucru se ntmpl n Moldova pn la Unirea Principatelor i pn la adoptarea Codului
civil din 1859. Cmtarii evrei neputnd executa vnzri silite de imobile, iau n contul datoriilor
i al dobnzilor recoltele, ceara, mierea, vitele, carul i plugul debitorilor rani; iar de la boieri i
cler obin n arend vaduri, iarmaroace, siliti pentru cldit trguri, dughene n jurul bisericilor,
monopol asupra drilor i mai ales arenzi de moii pe timp limitat. Spre a-i scoate creditele i
dobnzile aceti arendai prin tocmeli agricole sectuiesc rnimea care pltea pentru pmnt i
produse, dobnzile de 84,90% pn la procentul zdrobitor de 300%. Pentru 2 lei mprumutai,
arendaul cerea dobnd de 30 de bani pe o lun i o zi de munc.
EPOCA PRIMITIV
86
a rzboiului economic dus de evreime mpotriva poporului romn se
finalizeaz prin crearea unor largi baze de operaii cmtreti, comerciale i arendeti pe
teritoriul Principatelor, ndeosebi n Moldova, prin monppolizarea n salturi a importurilor de
mobilier, mbrcminte i obiecte de lux, prin spargerea unitii breslelor naionale i specularea
sngeroas a rnimii, principalul productor al mrfurilor agricole.
EPOCA MODERN
87
Considerm epoca modern a rzboiului economic purtat de evreime
mpotriva Romniei, epoca urmtoare nfiinrii Alianei Universale Israelite, a Ligii Naiunilor,
a Organizaiei Naiunilor Unite i a Consiliului Europei. Spaiul nu ne ngduie s struim n
amnunt pe diversele perioade ale acestei epoci n care finana evreiasc cucerete Terra,
dezlnuie rzboaie locale sau mondiale, impune condiiile pcii, redacteaz tratate internaionale
i monteaz operaiuni pedepsitoare, fie militare, fie economice, mergnd pn la blocadele
pariale sau totale ca n cazul Cubei, Irakului i Iugoslaviei. De la ptrunderile evreieti lente n
spaiul economic al Principatelor pn la sfritul secolului al 18-lea; iat c n primele decenii
ale secolului al 19-lea, Aliana Israelit Universal a reuit s-i performeze strategiile i s dea o
atenie deosebit obiectivului: rile Romneti. Conform recensmntului din 1831 n 12 centre
urbane din Moldova se gseau 204 corporaii nsumnd 5784 firme cretine, n procente de
63,34%; i 3342 firme evreieti, adic 36,66%; ns n diferite brane evreii sunt n majoritate
zdrobitoare.
Cteva cifre: negutori lipscani - 263 evrei, 53 de cretini; vnztori de lichioruri-245 evrei -117
cretini; telali - 753 evrei - 624 cretini; croitori - 561 evrei - 263 cretini; bijutieri - 15 evrei - l
cretin; argintari - 24 evrei - 36 cretini; samsari 42 evrei - 6 cretini; zarafi 71 evrei - l cretin;
povarnagii 42 evrei - 2 cretini; cciulari'109 evrei - 18 cretini; engros fierrie 2 evrei - O
cretini; bancheri 6 evrei-1 cretin; mcelari 101 evrei - 87 cretini; elari i cufelari 78 evrei -18
cretini. Este o enumerare incomplet dar edificatoare. La intervenia consulilor subordonai
masoneriei i cercurilor financiare evreieti din rile lor, domnii fanarioi i descendenii lor
"pmnteni"au spart breslele; iar evreii pn la sfritul secolului practicnd n principal
cmtria, arenditul, crciumritul i negustoria ambulant i ncep ofensiva pe ntregul spaiu
economic romnesc.
Raportul economic al vremii este net mpotriva romnilor. Din cele 5784 firme "cretine", doar
3757 sunt romneti. Armenii dein 487, greco-bulgarii 633 i ali strini, 907. Deci existau 3757
firme romneti la 3342 firme evreieti sau 3 757 firme romneti la 5369 firme strine.
Din 1839 pn n 1859 ofensiva economic evreiasc, sprijinita financiar de peste hotare, reuete s-i
mbunteasc performanele i sa schimbe n favoarea evreilor, raportul de fore n Principate. Statistica
contribuabililor urbani i rurali din Moldova n 1839 spune c din 21,536 posesori de patente, deci
contribuabili, 11 121 erau cretini i 10 415 evrei, adic 51,64% cretini i 48,36% evrei, n 1846, numai
dup 7 ani, sunt 30 550 patentri din care 14 833 cretini i 15 717 evrei adic 48,55% cretini fa de
51,45% evrei. Cifrele sunt edificatoare. Se adaug notaia c foarte muli evrei, negustori ambulani,
practicau evaziunea fiscal, scpnd oricrei statistici.
Crciumritul stesc rmne i n secolul al 19-lea una din direciile ofensivei evreieti mpotriva
poporului romn, att pe teatrul de operaiuni economic, ct i pe cel de slbire a fibrei biologice, n 1831
sunt n Moldova 1240 de familii de crciumari. n inutul Hera, la 2803 familii existau 111 crmari.
Datoriile ranilor moldoveni n 1834, majoritatea ctre crmarii i cmtarii evrei, nsumau 15
milioane lei vechi, adic de dou ori bugetul Moldovei care n 1832 era de 7 425 962 lei vechi sau
aproape ct bugetul rii Romneti.
Situaia din Muntenia sub aspectul ofensivei economice evreieti este radical alta dect n Moldova,
ponderea evreilor n economie fiind neglijabil pn la Unirea Principatelor. Exista n Bucureti un fel de
burs la "Hanul cu Tei", influena zarafilor nefiind semnificativ. Civa bancheri evrei la Bucureti ca
Halfon n 1830; fraii Elias n 1837; Hilel Manoah n 1847 care n relaia cu Aliana Israelit Universal i
francmasoneria ar fi finanat revoluia de la 1848 att de necesar evreimii pentru ctigarea drepturilor
i libertilor civice i politice; au concureni bancheri autohtoni sau levantini care le ngrdesc teatrul de
operaiuni, numindu-1 noi pe cel mai puternic dintre ei, Bltreu, ajuns figur legendar prin ctigurile
sale fabuloase.
ncepnd din spre sfritul primei jumti a secolului al 19-lea, evreimea din Moldova ncearc s
devin stpn pe averea imobiliar prin intermediul instrumentelor de credit i reuete s torpileze
ntemeierea Bncii Naionale care ar fi reglat i ordonat circulaia financiar i ar fi pus bazele unei
instituii naionale de credit; spre paguba cmtarilor i bancherilor evrei. Prin instrumente de credit i
ipoteci, evreii au reuit s-i subordoneze n Moldova o bun parte din marea proprietate funciar
boiereasc.
PAOPTISMUL, UNIREA PRINCIPATELOR I NOUA FAZ A RZBOIULUI
ECONOMIC
88

La 27 martie/8 aprilie 1848 revoluionarii moldoveni, foarte muli dintre ei aparinnd francmasoneriei
dintr-un idealism romantic, fr-s cunoasc relaiile de subordonare ale acesteia fa de Aliana
Universal Israelit, n urma adunrilor de la Iai, alctuiesc un comitet pentru redactarea programului
revoluionar intitulat PETIIA PROCLAMAIE, n fruntea comitetului a fost desemnat Vasile
Alecsandri. Petiia-Proclamaie a avut 25 de puncte, reformele economice stipulate de ea, benefice n
substan lor teoretic, au fost speculate de evreime n folos propriu i n dauna economiei naionale.
Dezvoltarea comerului a fost lozinca preluat de evreime din Petiia-Proclamaie, fiind transformat n
realitate prin dezvoltarea comerului evreiesc sub protecia politic a Alianei Universale Israelite i cu
sprijinul capitalului financiar internaional, beneficiind de o propaganda susinut prin presa subordonat
din Principate i din strintate. Dup revoluia de la 1848 evreimea, spre sfritul deceniului 5 devine
principalul arenda de moii, ca la sfritul secolului al 19-lea s se organizeze n mari trusturi
arendeti, pune mna pe furniturile publice, pe perceperea accizelor i a comerului de banc, i
ntrete hegemonia n comerul cu amnuntul i debuteaz n comerul mare i n industrie. Petrolul i
aurul verde - pdurile cu industriile aferente devin obiective principale ale rzboiului economic cu efecte
devastatoare pentru ar. Nu scap din mini prostituia i comerul cu carne vie.
La Iai n 1839 la 9 bresle erau 627 breslai romni, ca n 1909 s rmn 71 la 556 de evrei.
n 1900 din totalul de 96 937 comerciani i meseriai, 62 058 erau romni; 21 194 erau evrei, restul ali
strini.
n 1904 la Iai erau negustori evrei 75%; la Botoani 75,20%; la Dorohoi 72,90%, la Tecuci 65,90%.
n Ardeal i Banat profit de patenta imperial din 14 septembrie 1852 pentru a practica masiv comerul
ambulant, devenind marfagii i boccegii, cum erau numii peste muni.
Marea afacere care a fcut din evreime stpna economic a Romniei a fost concesiunea. Ne-
am referit la serialul lui Eminescu GESTIUNEA ISRAELIT capitolul III: INDUSTRIE i
COMER din care citm: ... Concesionarul caut a lua concesia oricum, cci tie c prin
corupie, prin falsificare, prin nelciune va pune lucrurile pe cale bun. Aceeai preferin i
aceeai procedare la darea accizelor. Astzi mai toate accizele comunale sunt n minile
israeliilor nu numai n Moldova, dar i dincolo de Milcov. Chiar perceperea de impozite
indirecte ale statului, precum ale buturilor spirtoase au ajuns n minile israeliilor, nct n
materie de impozite indirecte israeliii au obinut i o jurisdicie... statul le-a oferit acestora
putina de a mnui capitalul public, veniturile bugetului statului, al judeelor i al comunelor. Cu
aceasta au fost nlesnii a-i face capitaluri cu banii publici.
In anul bugetar 1893-1894 sumele ncasate din perceperea accizelor au totalizat 5 673 773 lei. Procentul
care revine perceptorilor evrei este uria n raport cu munca depus i riscurile asumate. Mai mult.
Evreimea reuete s monopolizeze aprovizionrile pentru armat ncepnd cu echipamentul i terminnd
cu materialele de toate genurile. Afacerea devine o min de aur. Prost hrnit dar la preurile pieii, prost
echipat, prost dotat, una scrie pe hrtie, alta se d la cazan i la magazia de echipamente, armata devine
una din principalele surse de mbogire a furnizorilor evrei. Armata i statul romn prin instituiile
publice, ncepnd cu societatea cilor ferate.
Aici facem o parantez. Nu evreii sunt vinovai de faptul c spre sfritul secolului al 19-lea au pus mna
pe mai toate concesiunile statului romn, nsuindu-i sume fabuloase pe care ntr-o form sau alta le-au
transferat n strintate. Vinovata principal, de o iresponsabilitate egal cu nalta trdare, avnd
consecine tragice pentru poporul romn, a fost clasa politic i funcionrimea ncepnd cu cel mai umil
conopist i terminnd cu minitrii. Atunci ca i astzi corupia a fost i este elementul dezintegrator al
statului, evreimea devenind stpna tiinei i artei de a corupe.
ARENDAII EVREI I MAREA RSCOAL RNEASC DE LA 1907. n general se cunoate
motivul pentru care boierimea i-a arendat moiile evreilor, anulndu-i astfel dreptul la proprietatea
funciar ctigat n trecut pe cmpul de lupt cu sabia. Luxul nemsurat, obiceiul de a sta n strintate,
decadena moravurilor, cereau sume mari de bani puse la dispoziie de evreul cmtar care obinea arenda
cu toate privilegiile acordate boierului: dreptul de a avea crcium, brutrie, mcelrie, de a ine
iarmaroace, de a vinde petele heleteelor, de a percepe taxe la vaduri i pentru punat, de a tia pdurea.
Prin 1903 n ara du Sus, 399 evrei ineau n arenda 45,57% din proprietile de peste 50 de ha. Asociai
cu arendai romni, evreii exploatau 48,08% din proprietatea funciar, cu o suprafa de 497 979 hectare.
Tradus n condiii de via, arenda a fost cauza decderii fizice, morale i spirituale a maselor rneti,
mai ales n Moldova.
A.C. Cuza: ... i cumpr munca pe nimic, i msoar strmb, i hrnete cu porumb stricat, i
pltete cu idul la crm, supunndu-1 astfel unei ndoite exploatri i ndrumndu-i ctre
patima ucigtoare a beiei
89
.
Spre sfritul secolului al 19-lea i n primul deceniu al secolului al 20-lea, evreimea care se ocupa cu
exploatarea proprietii funciare se organizeaz n trusturi arendeti. Unul dintre cele mai mari trusturi
arendeti evreieti este cel al frailor Fischer: Marcu zis Mochi, Kalman, Froim, Schoel i Avrum. n
1904 acest trust stpnea i exploata la snge 237 863 ha pmnt arabil, iazuri i puni, alctuind o feud
cu 79 de comune rurale botezat Fischerland pe teritoriul creia circula moneda Fischerilor i nu moneda
naional.
Fraii Fischer reprezentai de Mochi reuiser s realizeze un stat n stat, unFischerland care era
premergtorul Judenland-ului proiectat de Aliana Universal Israelit. Ali capi de trusturi arendeti:
Gastiner din Botoani, Gutman din Roman, Juster i Mendel din Brila. Cnd la 6 martie 1905, D. Sturza
a interpelat guvernul, a afirmat c numai Fischerii au arendat de la stat 159 334 ha i anume de la Casa
coalelor, Eforia Sf. Spiridon, de la societi particulare i, desigur, de la particulari.
Arendaii evrei din Romnia se subordoneaz rabinului Reichorn din Praga care n 1896 i alctuise
planul de iudaizare a proprietii funciare dup cum urmeaz: ...n numele justiiei sociale i a
egalitii, vom mpri marea proprietate la rani care fiind lipsii de mijloace de exploatare,,
se vor adresa nou, devenind datornicii notri, iar capitalurile noastre fcndu-se stpne, noi
vom fi marii proprietari i puterea va fi a noastr
90
.
Acesta este motivul de fond pentru care francmasoneria a stimulat pretutindeni reformele agrare, pndind
momentul cnd, dup reform, rnimea mproprietrit, lipsit de inventar agricol, trebuind s plteasc
diferite impozite, a apelat la capitalul cmtarilor, arendailor, bncilor evreieti, devenind, prin poliele i
dobnzile la dobnd sclava acestora. Prin legea rural de la 1864 s-au mproprietrit n Principatele Unite
aproape 468 000 familii de rani cu 1 766 000 hectare, cu rgaz de rscumprare de 15 ani. Marea
moierime a rmas stpn pe 75 % din pmntul Principatelor Unite.
n 1853 patenta imperial haburgic dat pentru Banat i Bucovina i n 1854 pentru Transilvania,
recunoate ranilor romni dreptul de proprietate asupra pmntului aflat n stpnirea lor la 1848, astfel
c acetia intr n posesia a 17% din suprafaa cultivabil, restul rmnnd n posesia grofilor, a
patriciatului ssesc i vbesc, a ranilor maghiari i germani.
n Basarabia timpului aflat sub stpnire ruseasc, din totalul de 3 290 870 deseatine, 71% se afl n
proprietate mic, moiereasc i oreneasc; 8% n a ranilor domeniali; 8% posedau colonitii bulgari,
4% cei germani i 2% cazacii. Din registrele guvernamentale aflate la Chiinu, prin 1899 reiese c la
1857 se aflau n Basarabia 900 de mari proprietari dintre care 500 de boieri ereditari; 100 boierii sub
regimul arist; 130 comerciani evrei i greci i 156 de mnstiri.
Subliniem c n epoc, sub acoperirea Alianei Israelite Universale, se formeaz n Europa central marile
latifundii evreieti, lucru nentmplat n Principatele Unite din cauza vechilor rnduieli i opreliti, mai
trziu din pricina articolului 7 din Constituia de la 1866. Cnd n Austria li se acord dreptul la
proprietate funciar, familia Rothschild cumpr numai n Boemia 1/4 din teritoriu aparinnd a ase
familii nobile cu vechimea secular, ca n 1890 s posede de 7 ori mai mult pmnt dect familia
imperial, n 1893 evreii cumpr n Ungaria de nord prin camt, 377 805 moii mari i mici. In
Bucovina aflat sub stpnire austriac, pe la 1889 posed 22% din marea proprietate, izbindu-se n
ofensiva lor funciar de Fondul Religios Bucovinean stpn pe 30% din totalul pmntului.
Metodele arendailor evrei, fie individuali, fie organizai n trusturi erau n general asemntoare. O
parte din moii le subarendau ranilor cu preuri de patru ori mai mari dect preul la care ei arendaser;
alt parte era exploatat sngeros folosind munca ranilor nevoiai nrobii prin legea tocmelilor agricole,
polie cu clauz penal i dobnzi la dobnzi. Cnd ranii moldoveni de pe moiile trustului Fischer nu
acceptau condiiile, Mochi Fischer aducea muncitori agricoli ruteni din Bucovina. Al doilea nivel al
exploatrii consta n faptul c ranul era obligat s-i cumpere toate bunurile de consum numai de la
prvliile arendaului sau ale trustului, unde preurile erau zdrobitoare. Analiza fcut de Eminescu
tocmelilor agricole stabilete c dobnzile percepute de arendai ncepeau cu 90%, cele mai ridicate fiind
de 300%. Decderea moral a marii boierimi a mers pn acolo nct unii boieri au arendat evreilor pn
i bisericile de pe moiile lor, astfel nct preoii i enoriaii, spre a putea organiza i participa la slujbele
religioase, la botezuri, cununii i nmormntri, trebuiau s plteasc arendaului evreu o tax
suplimentar. Bineneles c lumnrile se cumprau de la prvliile arendaului la preul celor din cear,
ele fiind confecionate din puin cear i mult osnz. Neputnd cumpra moii, evreii au corupt marii
proprietari i muli parlamentari care au cumprat moii pe banii trusturilor sau ai arendailor i le-au
arendat acestora pe vreme de 99 de ani.
Radu Rosetti despre legea rural din 1864 revizuit n 1872: ... Era o lege barbar care punea
9pri din 10 ale romnilor n afara dreptului comun. Ea ncuraja, uimitor, exploatarea
cmtreasc a ranului prin crmari i arendai. Multe din datoriile contractate intr-un
moment de beie i considerabil majorate de crmar, erau, ca urmare, convertite n tocmeli
agricole.91
Intre 1885 i 1906 producia agricol n Romnia crete cu 100%; dar n dauna rnimii i n folosul
arendailor,marilor moieri i a negustorilor de grne. n vreme ce 4171 de mari moieri exploatau direct
sau prin arendai 3 787 192 hectare, l 115 302 rani munceau numai 3 319 695 hectare, fiind nrobii eco-
nomic i fizic de cei care-i exploatau. Proprietatea mijlocie ntre 10-100 hectare nsuma 816 414 hectare.
Acest raport de fore n sistemul proprietii funciare supus legii agricole mai sus amintite care deschidea
drum tuturor abuzurilor a dus la rscoala rneasc din primvara lui 1888. Semnalul venit din masele
rneti n-a fost recepionat i decodificat de clasa politic romneasc alctuita n majoritate din
beneficiarii latifundiilor, cavalerii de industrie i intermediarii evreimii condui energic de Aliana
Israelit Universal.
Din 1902 pn n 1906 sunt recolte bogate care fac ca arenzile s creasc n proporie geometric, iar
exploatarea rnimii dijmae s ating zona insuportabilului. Trustul arendesc al frailor Fischer
sectuiete populaia rneasc de pe o suprafa de 2368 kilometri ptrai, ct ntinderea unui jude. Pe
acest Fischerland exista un sat cu numele predestinat: Flmnzi. Rotativa guvernamental: conservatori-
liberali se oprise n 1907 la liberali.
Fischeriand-ul, Mendelland-ul, Gutmanland-ul i celelalte landuri arendaeti evreieti, am mai spus-o,
sunt rezultatul aplicrii riguroase n practica a poruncii rabinului crturar de la Praga, Reichhorn, a
planului strategic de iudaizare conceput de Aliana Israelit Universala prin mijlocirea capitalului iudeu
internaional, plan strategic care a exploatat documentele programatice i de dialectica socio-poli-tica a
revoluiei de la 1848. Comisia proprietii convocata de Guvernul Provizoriu al rii Romneti prin
Decretul nr. 215 din 9/21 iulie 1848 a dezbtut raportul dintre rani i moieri; drepturile istorice ale
ranilor asupra pmntului, dijma, nvoielile agricole, raporturile dintre proprietate i munc, claca,
mproprietrirea prin despgubire, islazurile, locurile pentru cas i dependine, fundarea de ferme model,
cultura mare-intensiv, cultura mica i, mai ales, ct pmnt cer ranii i ct pmnt pot da proprietarii.
La dezbateri au participat i delegai rani. Comisia proprietii din iulie-august 1848 ntocmete un
bilan al raportului istoric al ranului cu pmntul. Al raportului social i juridic cu moierul, n acest
raport social i juridic prevalndu-se de ideile generoase ale revoluiei afirmate i de rabinul de la
Praga: n numele justiiei sociale i a egalitii, vom mpri marea proprietate la rani, care fiind lipsii
de mijloacele de exploatare, se vor adresa nou, devenind datornicii notri, iar capitalurile noastre
fcndu-se stpnul, noi vom fi marii proprietari i puterea va fi a noastr
92
,afirmaie pe care o repetm,
s-au interpus evreii, mutnd abil prin intermediul capitalului, dependena ranului de la moie la arenda.
Dac boierul mai avea scrupule cunoscndu-i clcaii din tat n fiu, fiind de acelai neam i de aceeai
religie, arendaul evreu nu cunoate dect o singur lege: legea exploatrii sngeroase.
Cererea de pmnt a rnimii anului 1848 a fost modest: n Cmpia Romn 14 pogoane n care se
cuprind locul de cas i grdin, izlazul, artura de toamn, artura de primvar i fneaa. La balt cere
16 pogoane, locul fiind "clisos"; la podgorie, loc mbelugat, cere 11 pogoane, la munte 8, pentru
meteugarii steni tot 8.
In Banat, domeniu al coroanei habsburgice, au loc rscoale haiduceti i rneti cunoscute sub
denumirea de "lotrie", avnd drept urmare reglementarea urbarial din 1780, care stabilete sesia
rneasc la 24 iugre mari, aproape dublu dect vor cere ranii din ara Romneasc n 1848.
Revoluia i rzboiul rnesc condus de Horea, revoluia de la 1848, dduser semnalul mutaiilor
dialectice pe care istoria le impunea n sistemul proprietii funciare. Avnd un corp de analiti exceleni,
Aliana Israelit Universal i-a formulat strategia prin care s intre n posesia latifundiilor nobiliare,
astfel ctignd pondere masiv n domeniul politicului i n acelai timp s-i subordoneze rnimea.
Am demonstrat mai sus c dac manevra i-a reuit pe deplin n Europa Central, Galiia i Bucovina,
aceasta a reuit doar parial n Principate datorit legilor pmntului, mai trziu articolului 7 din
Constituia de.la 1866. Dup revizuirea articolului 7 ca urmare a presiunilor Alianei Israelite Universale
la Conferina de la Berlin din 1879, n Romnia sporete sngeros exploatarea arendeasc. Exemplu:
La 13 iulie 1882 perceptorul A. Comarnescu scoate la licitaie public la primria comunei Odobeasca,
plasa Marginea de Sus, judeul Rmnicu Srat, pentru: ... neplata drilor datorate din contribuiuni
directe, rscumprarea clcii, prestaiuni judeene i altele, urmtoarele: 51 de vaci, 8 boi, 88 mnzai cu
mnzate, 2 cai, 15 iepe, 5 noateni, 13 capre, 5 iezi, 83 de oi, 12 miei, 3 berbeci, 5 ramatori, l cru cu boi
ftoua; l suian; 3 czi; 2 antale; l car de fn i ... atragem n mod deosebit atenia cititorului la cele ce
urmeaz: ... 28 locuitori cu braele care se vor da cu luna sau cu ziua pn la acoperirea datoriei
ce debiteaz ctre stat
93
. Se mai liciteaz 455 pogoane de pmnt cu diferite roade: vii, livezi cu
pruni, meri, peri i fn... Ne aflm la numai 4 ani dup Rzboiul de Independen ctigat de
dorobnimea romn la baionet. Iat c dorobanii victorioi care au sngerat la Plevna,
Rahova i Smrdan, furitorii victoriei i ai independenei sunt vndui la primrie ca robi,
mpreun cu animalele i tot avutul lor, arendailor prezeni la licitaie. Spectacolul vizualizat
prin fora imaginaiei este cumplit.
n 1846, deci cu 36 de ani nainte de licitaia de oameni de la Odobeasca, Galiia arendailor i
crciumarilor evrei este pustiit de o crncen rscoal rneasc.
n 1878 se iau msuri aspre mpotriva crciumritului la sate, viznd crciumarii evrei, fapt care
a pus pe picior de rzboi presa mondial, n 1873 erau 22 233 crciume; n 1874 erau 24 197; n
1878 erau 33 865. La 24 septembrie 1881 se voteaz o lege care reglementeaz crciumritul,
astfel c n 1882 numrul crciumelor scade la 28 615; n 1886 la 23 550; n 1903 la 21 545.
Dintre crciumarii steti doar 10% erau romni. La 21 545 crciumari, Romnia avea doar 3741
de nvtori, accizele crciumritului concesionate evreilor realizau 5 673 773 lei; pentru
nvmntul primar cheltuindu-se doar 4 080 798 lei. Crciumarii evrei debiteaz n 1869,
nainte de intervenia statului, 15 milioane litri de alcool de cea mai proast calitate.
J. Levy n 1869: ... Crciumarii evrei erau un flagel pentru poporul romn... Aa c ranul romn
ajunsese o min de aur pentru jidovi, evreul un fac-totum, iar ranul exploatat pn la snge
94
.
Desjardins: ... Cu rachiul pe care ei nu-l beau, dar pe care-l amestec cu vitriol, nala pe
romn, otrvindu-i cu aceeai lovitur oraele i satele?95
Memoriul prezentat Camerei n 1868 de o grupare de 31 de deputai: ...Posesorii unor sume imense, ovreii
s-au dedat la cmtrie fr nici o rezerv i pe o scar aa de ntins nct au desfiinat i ruinat mii de
familii bogate. Camt a devenit o plag teribil... care seac izvorul forelor vii ale naiunii. Aceast
monopolizare a capitalurilor e cauza cea mai natural a crizei monetare care bntuie ara de ani de
zile
96
.
In 1865 proprietatea funciar era grevat cu peste 267 milioane sub titlul de ipoteci; dobnzile
socotite numai la 20% echivalau cu valoarea ntregului export al rii calculat ntre 1862-1866,
fiind mai mare dect valoarea ntregii producii de gru pe aceti 4 ani. Bancherii evrei din Brody
s-au oferit sa dea un mprumut statului romn, asigurndu-1 cu ipotecarea moiilor statului.
n 1863, dup strnsul recoltei, s-au vndut silit n Moldova, moii n valoare de 8 354 664 lei
pentru datorii de 6 989 069 lei; iar dup un an, n 1864 s-au vndut silit moii n valoare de 17
116 655 lei, fr sa se poat acoperi datoriile de 17 820 913 lei; tot atunci vnzndu-se de bun
voie moii n valoare de 22 303 869 lei. Este vremea nstrinrii pmntului romnesc din pricina
jocului cmtresc i arendesc.
Prin 1992, Radu Theodoru a primit de la inginerul Dan Florin Chiriescu din Galai o lucrare masiv a
tatlui su, avocatul Gheorghe Chiriescu din Iai (1897-1986) intitulat: 1907 DIN PUNCT DE
VEDERE JURIDIC, ECONOMIC, i SOCIAL, de fapt teza de doctorat prezentat la Facultatea de Drept
i Filologie a Universitii din Iai, creia i-a adugat; AMINTIRI DESPRE VIZITA MAREALULUI
ANTONESCU LA IAI IN 1944 - Gheorghe Chiriescu nsoindu-1 pe Mareal n calitate de ajutor de
primar al laului i AMINTIRI DESPRE IONEL TEODOREANU CA AVOCAT. Cu toate struinele,
Radu Theodoru nu a gsit editor pentru preioasele lucrri mai sus-amintite. Cum inginerul Dan Florin
Chiriescu l autorizeaz pe Radu Theodoru s fac publice lucrrile tatlui su, folosete n cele ce
urmeaz cteva date inedite din teza de doctorat, subliniind c autorul ei, copil srac de ran din judeul
Iai, a fcut coala Normal, ca nvtor i-a luat licena n drept, apoi doctoratul n tiine politice i
economice dup care a practicat avocatura. Consider aceast tez de doctorat, documentat pe viu n
zonele rscoalelor, n afara unei bibliografii de excepie, ca pe unul din documentele fundamentale
privind tragedia rnimii romne n 1907.
Rscoalele rneti din martie 1888 despre care am amintit tulbur judeele Ilfov, Ialomia i Buzu. Sunt
nbuite de ctre armat. Spuneam c moiile de peste 100 ha nsumau 3 810 361 ha din care l 516 390
ha erau cultivate n regie, restul de 2 293 964 ha deci 50,2% erau arendate. Arendaii romni deineau l
445 285 ha; deci 2/3 din suprafa; strinii ineau n arend 846 676 ha sau 1/3 din suprafa din care 423
338 ha erau arendate de bulgari i greci i cealalt jumtate de 423 338 ha era arendat de evrei. 72% din
moiile de peste 5000 ha erau arendate, n proporie de 73% erau arendate moiile ntre 3000-5000 ha;
cele ntre 1000-3000 ha n proporie de 59%; iar cele ntre 500-1000 ha n proporie de 57%, ceea ce
nseamn c moierii mai mici i lucrau singuri moiile n proporie de 43%, n vreme ce numai 27% din
marii moieri i vedeau de moiile lor.
Prinul Sturdza locuia n Frana la Dieppe. Ii arendase moia trustului Fischer. Trustul Juster
concureaz trustul Fischer i vor s pun mna pe moia Sturdza. Juster face o cltorie costisitoare la
Dieppe i-i ofer prinului cu 60.000 lei mai mult dect arenda pltit de Fischer, fcnd contract legal cu
Sturdza. Mochi Fischer pleac i el la Dieppe i-i ofer descendentului de domn cu 60 000 lei peste oferta
lui Juster, stipulnd n contract c ia asupra sa toate cheltuielile procesului inerent cu Juster. Sentina
tribunalului l oblig pe Mochi Fischer s plteasc l milion ca despgubiri lui Juster. Deci doi capi de
trusturi arendeti evreieti se lupt pentru a obine n arend moia unui descendent fanariot, pmnt
romnesc inut cu munca, jertfa i sabia de ranii romni. Rzboiul arendailor i aduce lui Mochi Fischer
o pagub de l milion de lei la care se adaug 120 000 lei anual plusul de arend. Mochi Fischer trebuie s
scoat de pe moia Sturdza, din primul an o arend de l 120 000 lei i ceva n plus pentru el.
Pe moia Mavrocordat-Dngeni se scdeau la plugrie srbtorile i zilele ploioase, pe moia Fischer-
Ripiceni se scdeau numai srbtorile. Fischer, Gostiner i Hecht arendau falcia cu 40 de lei. n judeul
Iai existau 118 moii, cultivate de 19 proprietari i 99 de arendai din care 44 erau romni, 73 evrei, o
moie fiind lucrat de stat. Trusturile Fischer i Juster exploatau 15 moii.
Analiznd preurile arenzilor la falcia de moie, am onestitatea de a sublima c preurile stabilite de
arendaii evrei se coreleaz cu preurile stabilite de ceilali arendai i de moierii care-i exploatau
singuri moiile, existnd ntre acetia un contract mutual spre a ine rnimea n dependen absolut.
Rscoala rneasc a izbucnit n Moldova, pe moia Flmnzi exploatat de trustul Fischer i a avut de
la nceput un caracter puternic antisemit din pricina nemulumirilor acumulate vreme de decenii de ctre
masele rneti exploatate de crciumarii, cmtarii i arendaii evrei. Am marcat pe hart direciile de
afluire ale gruprilor rsculailor, centrele de adunare i obiectivele atacurilor, asta n Moldova. Rezultatul
a fost edificator. rnimea rsculat a nvlit n trgurile create i locuite de evreime ca Hrlu, Trgul
Frumos, Podul Iloaiei unde au devastat prvliile i crciumile evreieti, dup care s-au revrsat asupra
conacelor moierilor i sediilor arendailor.
Avocatul Chiriescu i-a fcut documentarea de teren i la Flmnzi, a stat de vorb cu martori oculari i
participani la rscoal, remarc pe unul din capii ei, nvtorul Maxim care pe lng relatarea firului
rscoalei al crei iniiator a fost, i-a povestit i cteva antecedente din care reproducem ntlnirea
delegaiei steti cu prinul Sturdza, venit s ridice arenzile n anul 1903. Deci nvtorul Maxim, preotul
i primarul n audien la prinul Gr. M. Sturdza. Obiectul: s cear pmnt i lemne pentru un local de
coal, cam 15-20 de prjini. Maxim:... s-a ridicat de pe divan, s-a apropiat de noi, a pus piciorul pe un
scaun i ne-a ntrebat - ce veti mi aducei?... Am nceput s-i spun eu, c nu avem local de coal, c
sunt muli copii care rmn fr nvtur, abecedarul mcar. C avem 480 de elevi dup recensmnt
i c numai 120 frecventeaz... -120!... merg regulat la coal, bre domnule profesor ... face speriat
prinul proprietar... Dar cine ne mai mn plugurile bre, dac or merge toi la coal? ... Explicaiile pe
care am ncercat s le mai dau, am neles c erau de prisos. Ne-a spus c pmnt nu ne poate da c are
i el puin (avea 25 000 flci); c lemne iari nu ne poate da pentru c pdurile sunt arendate laolalt
cu moia lui Mocni Fischer. A scos doar din buzunar i ne-a dat 100 de lei. Am plecat de la curte
mhnii..97
* Rscoala prinde ara i parlamentul dezbate: A.D.Sturdza i Ionel Brtianu interpelaser guvernul n
chestiunea arendailor i trusturilor arendeti. Rspunde Gh. Cantacuzino preedintele consiliului de
minitri: ... Precum am avut onoarea s declar n adunarea deputailor, acapararea moiilor prin arend
n mase mari i compacte de ctre trusturi puternice, constituie un pericol economic i naional de o
gravitate nsemnat... Soluiunea acestei chestiuni nu este uoar prin multiplicitatea intereselor ce o
nconjoar, pentru c ea ridic o sum de greuti judiciare n dezlegarea ei i se lovete necontenit de
chestiunea important a drepturilor ctigate.
Cantacuzino reprezenta partidul conservator i fcea aluzie la drepturile ctigate de evrei prin
revizuirea articolului 7 din Constituie.
n edina consiliului de minitri din 9 martie 1907, regele Carol I cere guvernului s vin
negreit cu o lege mpotriva trusturilor arendeti.
La 12 martie 1907 cade guvernul conservator, nlocuit de un guvern liberal prezidat de Dimitrie
Sturdza. La interne, Ionel Brtianu. La rzboi, generalul Averescu.
Ionel Brtianu n interpelarea mai sus amintit din edina Camerei - 3 martie 1907:...starea populaiei
rurale, n genere, necesit imperios o grabnic i eficace ndreptare, n ultimii ani o nou mprejurare a
ngreuit tare aceast stare n multe localiti. O mn de. oameni, strini de interesele mari ale
dezvoltrii noastre economice i sociale, s-au fcut stpni prin arendare, pe ntinderi tot mai mari de
suprafa cultivat a rii. O singur familie asociat (n.n. Fischer) posed o ntindere superioar
multora din districtele rii. Sute de mii de hectare i deci sute de mii de rani stau sub .dominaia
monopolist a ctorva indivizi care n-au nici o grij de starea n care vor rmne localitile ce le
stpnesc dup sfrirea contractelor lor, servindu-se de influene puternice pe care le dau relaiile
pltite de care dispun, pentru a nesocoti cele mai elementare noiuni de dreptate. Ei nu exploateaz att
forele secundare ale naturii, ct exploateaz, cmtrete munca i nevoile rnimii.
Gazeta VOINA NAIONAL din 9 martie 1907, articolul RSCOALA I GUVERNUL:... Trustul
frailor Marcu, Kalmat, Froim, oil i Avrum Fischer ine n arend 69 de moii... n ultimii doi ani
arenzile au fost urcate de dou ori... ca s vedei c de unde era rul mai mare de acolo a pornit
micarea, observai c n punctele unde s-au ntmplat primele rzvrtiri i nu uitai c aceste micri
sunt contagioase - acolo sute de mii de suflete erau ncinse de cercul de fier altrusturilor de arendai
strini, care le speculau cu lcomie aa cum voiau... Dac nenorociii rani ncercau s ias
din acel cerc, la dreapta sau la stnga, n sus sau n jos, zeci de kilometri se izbeau de aceiai
exploatatori i dac ncercau s emigreze i mai departe, gseau ali arendai care ispitii de
ctigurile cele mari, ale trusturilor profitau, de nvoielile cele exagerate, ii exploatau tot att de
ru, astfel c nenorociii nu gseau nicieri nici o uurare.
n final citez din Manifestul studenilor bucureteni n chestiunea rneasc publicat n UNIVERSUL
din 2 martie: ...
ROMNI!
ranii din judeele Dorohoi, Botoani, Iai i din tot nordul Moldovei, ajuns la sap de lemn -
se agit i cer pmnt... cei ce au datoria de a veghea asupra intereselor acestei ri, au lsat ca
trustul strin s acapareze toate moiile i acum, stpn pe pmnt, voiete a slei i a
nmormnta populaia noastr rural. Satele Moldovei au fost inundate de strini, care fr s
fie ntrebai de unde vin i ce scopuri urmresc, au devenit exploatatorii stenilor notri.
Adaug, n numele adevrului istoric nemsluit, c rscoala din Moldova a fost o micare social; dar i
antisemit. Iat dovezile: UNIVERSUL din 26 februarie 1907: ...Iai 24... Stenii sunt foarte ndrjii
i par a fi hotri la acte de violen. Mai muli evrei i arendaul unei moii nvecinate au
fugit. UNIVERSUL din 28februarie 1907, prin telefon... La Bderd ranii au atacat moara i
au alungat pe evrei de acolo. ranii persist n cererea lor s lise dea flcia de pmnt cu 25
de lei precum i alungarea arendailor evrei (n.n. flcia de pmnt ajunsese la 80 de lei)... Trgul
Frumos 26: ranii din Cepelnia, Bdeni, Cotnari i Hodora au fcut ca toi evreii de acolo s
fug, lsnd avutul lor n prada rebelilor. Au fost maltratai i numeroi comerciani
evrei. UNIVERSUL joi 1 martie:Solidaritatea studenilor din Iai cu ranii
revoltai. CONSERVATORUL 2 majtie: ... De la Podul Iloaiei sosesc tiri grave... Dup cteva
ceasuri s-au ntors vreo apte sute, provocnd scene violente, sprgnd i devastnd casele mai
multor arendai evrei. UNIVERSUL 2 martie Reportaj de la Tg. Frumos: ...Am stat de vorb cu
locuitorul C. Buctaru din Blai... Iat ce-mi spune el... Se auzise pe la noi c nspre Flmnzi,
Hrlu i Bdeni ranii s-au ridicat mpotriva evreilor arendai, cerndu-le pmnt mai ieftin.
In ziua aceea la Tg Frumos (n.n. omul venise dup trguieli) un negustor evreu vinde nite
brnz unui stean de pe la Brieti i n loc s-i dea un kilogram i d numai 800 de grame.
Intmpltor era acolo iPetrache Azoichi, tot din Blai, om mai detept i cu tiin de carte,
care ndat ce vede pe om c se plnge de cntreala strmb, se duce, cntrete i el i cnd
vede c omul avea dreptate, l ia la btaie pe evreu. Evreul fuge din prvlie n cas. Din strad
vin i ali steni, stric geamurile, desfund butoaiele cu vin i rachiu ...se duc i la alte prvlii,
prjol n trg.
Pe fondul unei tensiuni explozive generate de cmtarii evrei, un negustor evreu nu-i poate nfrna
obiceiul de a fura la cntar. De aici, prjolul. Aidoma cu izbucnirea tumultului de la Cmpeni din 24 mai
1784 cnd moii se ridic mpotriva arendailor de buturi armeni Martin "Bosniacul" i Martin "Patru
bani" prpdindu-le butoaiele de butur i slugile narmate, tot la un trg de ar. Scnteia care a strnit
vlvtaia rscoalei i a rzboiului rnesc condus de Horea.
EFECTE. CONSECINE. Ceea ce n-au rezolvat partidele politice i guvernele din pricina intereselor de
clas, a presiunii uriae diplomatice, economice i financiare a Alianei Universale Israelite i a presei
mondiale pus n slujba ei, a rezolvat rnimea cu bta, securea i focul, jertfindu-i alte 11 000 de
suflete, dup jertfele fcute n Rzboiul Independenei. Arendat pe 90 de ani de trusturile strine n care
evreii deineau jumtate din suprafaa moiilor, pmntul rii era n primejdie s fie vndut la
mezat strinilor. Trustul Fischer ar fi jucat n Romnia rolul baronului Rothschild n Boemia. Cu
un instinct milenar al naionalului, rnimea a rezolvat dilema clasei politice, pltind din nou cu
snge i suferine eliberarea moiei rii de sub jugul cmtresc, rsturnnd prin foc i par
strategia Alianei Universale Israelite care-i fixase ca obiectiv cucerirea posesiunii pmntului
romnesc, astfel nct nlocuind boierimea naional cu evreimea arenda s i cmtreasc, s
poat transforma Romnia prin unirea Fischerland-urilor, ntr-o Judenland.
Avnd motivaia rscoalei, guvernul liberal desfiineaz trusturile arendeti. Arendaii
individuali pot ine n arend pn la 4000 ha. Dup rscoal, n 1907 i 1908 corpurile
legiuitoare voteaz o serie de legi privitoare la agricultur: legea nvoielilor agricole, a punilor
comunale, legea obtiilor i a casei rurale. Se desfiineaz munca la tarla sau boierescul, se
legifereaz "dijma de-a valma", consiliul superior al agriculturii, se impune "libretul", un fel de
carnet de servaj, se desfiineaz plile n natur, plocoanele i rufeturile. Proprietarii au fost
obligai s dea 1/8 din pmnt pentru formarea islazurilor comunale. Se nfiineaz obtiile de
arendare, formate din rani care au dreptul prioritar prin lege de a arenda moiile statului. Se
nfiineaz Bncile populare la care nvtorii steti stimulai de ministrul nvmntului Spiru
Haret, au avut o contribuie hotrtoare. Casa rural cumpr moiile puse n vnzare de
proprietari, le parceleaz i le vinde ranilor, instituind asupra procedeelor un privilegiu
ipotecar. Jumtate din capital aparinea statului, jumtate acionarilor, nceputul operaiunilor
avnd asigurat un capital de 10 milioane lei.
Rscoala din 1907 impune politicii, politicii culturale, opiniei publice i spiritualitii romneti
problema rneasc, problem care devine fundamental pentru Romnia n tot secolul al XX-
lea.


STRUCTURI MODERNE ECONOMICO-FINANCIARE
I HEGEMONIA IUDAICA
*Alexandru Moruz un mare economist al secolului al 19-lea romnesc n opera sa de
cpetenie PROGRES et LIBERTE: ... V-ai gndit vre-odat la izvorul tuturor averilor
evreieti realizate n aceti 25 de ani din urma? Care din noi nu-i amintete de Leiba-Kahane,
Mayer Hoffer i o sut alii, al cror capital monetar nu trecea de 50-60 ducai, astzi sunt de
zece ori milionari. Aceasta, pentru ca ntr-o ar lipsit de moned naional, ei au speculat
asupra monedelor strine, evalundu-le peste valoarea lor, ntr-o ar lipsit de credit public ei
au tiut s trag toate ctigurile posibile din creditul lor privat; apoi au avut n minile lor
agiul i schimbul tuturor monedelor n circulaie i n uz la noi; n fine, n afara de camt, au
apsat asupra societii i asupra nevoilor ei cu toat puterea intereselor lor ... Atta timp ct
nu vom ntrebuina creditul, vom suferi preteniile bancherului evreu
98
.
I.C. Brtianu n discursul la mesaj din 10 ianuarie 1861 cere nfiinarea unei bnci naionale
de scont i circulaie spre a pune capt speculei cmtretievreieti. Din textul scrisorii lui ctre Petre
Mavrogheni, publicat n ROMNUL: ...Unei naiuni cucerite de tiul sbiei, i rmne dreptul de
revendicare i mijlocele de descoperire, pe cnd, din contr, o naiune cuceririt prin mijloacele
economice este nimicit pentru totdeauna n drept i n fapt.99
ntre 1857 cnd se nfiineaz Banca Naional a Moldovei cu capital strin n concesiunea financiarului
prusian Fredrich L. Nulandt (care a dat faliment n 1858) i pn n 1881 cnd ncepe s funcioneze
Banca Naional a Romniei fundat prin lupta neostoit a lui I. C. Brtianu ajutat de Eugeniu Carada, s-a
dat o lupt de culise crncen ntre cmtarii i bancherii evrei reprezentnd capitalul financiar suprastatal
i naionalitii romni, avnd drept miz crearea instituiilor de credit i moneda naional. Autorul
recunoate meritele de nalt patriotism a celor care au nchis porile creditului, invaziei capitalului strin
nrobitor.
La 5 aprilie 1873 s-a promulgat legea care a creat Creditul Funciar Romn, instituie a marilor
proprietari de pmnt care au acoperit prin inscripii ipotecare un capital de 20 298 545 lei, fr s apeleze
la finane strine.
La 1875 ia fiin Creditul Funciar Urban prin Decretul domnesc nr. 2129 din 17 decembrie 1874.
Micarea pentru creditul romnesc iniiat de economitii A.D. Holban, D.P. Marian i lonescu de la
Brad se consolideaz n 1865 prin a treia victorie a patrioilor romni obinut mpotriva cmtarilor i
bancherilor evrei: Casa de Depuneri i Consemnaiuni.
Victoria se desvrete la l decembrie 1880 cu Banca Naional avnd un capital social de 12 000 000
lei/aur la care statul particip cu 4 milioane lei/aur. Capital naional
,
administraia naional, singurul
evreu care a funcionat ca cenzor doar un an a fost bancherul Hillel Manoah. Vreme de 27 de ani, Banca
Naional 1-a avut ca director pe Eugeniu Carada (1883-1910) care a luptat necrutor mpotriva
ptrunderii capitalului evreiesc, tergnd cu mna lui de pe tabloul scontului le sucursala de la Iai, 13
evrei care nu prezentau garanii morale.
n mai 1889 se instituie etalonul aur.
n 1911 se ntemeiaz Banca Romneasc. Exist n Romnia 183 de bnci cu un capital vrsat de 160
757 084 lei i un fond de rezerv de 58 324 913 lei. In decembrie 1911, deci la sfritul anului existau n
Romnia 197 bnci cu un activ de 2 276 005 583 lei aur. In 1918 stocul metalic al Bncii Naionale
Romne nsuma 500 155 906 lei/aur depui dup cum urmeaz: 80 469 650 lei/aur la Reichsbanck
Germania; 98 105 800 lei/aur la Bank of England - Anglia i 321 580 456 lei/aur vrsai la 21 decembrie
1916 la compartimentul de rezerv al Bncii Statului din Moscova, depozitai la Kremlin n 1738 de lzi.
Lupta oamenilor politici patrioi a fost s creeze o reea larg de instituii de credit care s promoveze
iniiativa particular romneasc, s apere rnimea de cmtarii evrei, cu un cuvnt s apere economia
naional mpotriva capitalului exploatator evreiesc i strin. Prin presiunile exercitate de Aliana
Universal Israelit mai ales dup nfrngerea suferit pe cmpul de lupt arendesc, rzboiul economic
dus de evreime mpotriva poporului romn ncepe s ctige btlie dup btlie prin condiiile impuse de
Alian i francmasonerie dup primul rzboi mondial, atunci cnd jocurile planetare au fost dictate i
coordonate de finana suprastatal evreiasc, ajuns super-puterea unic pe Terra.
EVREII ACAPAREAZ PROPRIETATEA NAIONAL. Constituia din 1923 elaborat sub presiunea
post-belic a Alianei Universale Israelite nc de la tratativele de pace de la Paris n 1918-1919, deschide
drum liber invaziei evreieti n economia Romniei. Bucurndu-se de toate privilegiile, sub scutul
Alianei i al presei mondiale evreieti, iudaismul se instaleaz n Romnia ca la el acas. Lupta
naionalitilor romni aprai de articolul 7 al Constituiei din 1866 pentru salvarea economiei naionale,
sufer lovituri mortale. Dup primul rzboi mondial evreii ncep s cumpere oraele i satele
romneti.
In 1903, 9089 proprietari urbani evrei posedau n Moldova 31% din proprietatea
funciar urban n valoare de 113 370 436 lei/aur fa de 21 121 cretini care posedau
proprieti urbane n valoare de 252 121 718 lei aur. Numai la Iai 2028 proprietari
evrei stpneau imobile n valoare de 41 170 576 lei/aur; iar 2 659 proprietari cretini
stpneau imobile n valoare de 61 006 778 lei/aur. La Botoani, l 173 evrei
proprietari stpnesc valori funciare mai mari dect 1241 cretini. Evreii: 12 500 000
lei/aur; cretinii: 12 104 000 lei/aur. La Dorohoi 657 evrei au proprieti egale cu 51
830 650 lei/aur; 355 cretini posed valori de 2 830 000 lei/aur, n trgul Mihileni
stpnesc 82% din valoarea imobiliar a acestuia, la fel n Hrlu, Hera, Trgul
Frumos, Flticeni, Vaslui.
Dup centralizatorul firmelor nscrise n registrele Camerelor de Comer i Industrie
din Romnia Mare a anului 1938 care nsumau 229 043 firme, pe provinciile istorice
i etniile romn i ebraic aveam urmtoarea situaie:
- n Basarabia: 5 902 firme romneti; 18 683 evreieti
- Banat: 7 319 " 3 043 "
-Bucovina: l 553 " 8163 "
-Criana Maramure: 4 297 " 5 751 "
- Dobrogea: 5 660 " 630 "
-Moldova: 11 575 15979 "
-Muntenia: 49743 " 9636
-Oltenia: 13685 " 550
- Transilvania: 7797 " 12015 "
Singurul comentariu care se face la acest centralizator este acela care subliniaz c el
este numai numeric, fr s spun nimic de mrimea firmei, puterea ei economic,
relaiile din ar i strintate, notnd ns c multe firme evreieti reprezint valoarea
a zeci de firme romneti i stpneau cele mai bune vaduri comerciale avnd relaii
cu reeaua internaional evreiasc de comer i finane. Un sondaj al firmelor pe orae
d urmtoarele cifre: Bacu: 170 firme romneti; 611 evreieti, Bli: 50 romneti;
615 evreiti, Botoani: 100 romneti; 782 evreieti, Bucureti: 8 976 romneti; 4588
evreieti, Galai: 944 romneti; 1027 evreieti; Lugoj: 298 romneti; 100 evreieti;
Orhei: 15 romneti; 401 evreieti, Rdui: 28 romneti; 399 evreieti, Tg. Mure:
95 romneti; 602 evreieti, Turnu Severin: 637 romneti, 58 evreieti.
Din 175 326 crciumi 114 712 aparineau evreilor i 60 614 romnilor.
Analiznd "Anuarul importatorilor i exportatorilor", "Indicatorul reprezentanilor de
comer din Bucureti" economitii au tras concluzia c evreii au monopolizat
comisionul, cel mai rentabil gen de comer i fr nici un risc. Din 450 reprezentane
n Bucuretiul anului 1938, doar 48 aparineau neevreilor. Reprezentanii evrei
serveau n jur de 2850 case strine: de produse metalurgice, articole tehnice i
electrotehnice, de textile, de articole chimice, de produse alimentare, de produse de
librrie i nc o gam larg de produse de faian, de pielrie, case din toat lumea.
La import romnii reprezint 13% i 18% la export, evreii deinnd restul pn la
95%; 5% rmnnd pe seama altor strini. Cteva date. Importatorii de produse
alimentare: romni 93; evrei 398, de textile: romni 127; evrei 1436, metalurgice:
romni 152; evrei l 350. La export. Produse alimentare: romni 44; evrei i strini
345, lemn-cherestea: romni 28; evrei i strini 460, vite i psri: romni 49; evrei i
strini 287.
A face analiza raportului dintre romni i evrei pe categorii de mrfuri la import-
export ar nsemna s scriu un volum separat: blnuri, psri tiate i ficat de gsc,
cascavaluri i brnzeturi, ape minerale i miere, ou i carne, nuci curate i ntregi, struguri i prune
uscate, pielicele, fructe de toate categoriile, vinurile cerute n toat Europa; n 1938 la preuri de
batjocur, adic 100 kg struguri la 300 lei; deci acest uria export de fructe care numai n 1938 a ajuns la
suma de 6 431 810 100 lei, a fost n proporie de peste 90% n mna evreilor.
Comerul en-gros a fost 90% n mna evreilor, n plus au avut concesiuni importante numind aici doar
monopolul desfacerii produselor C.A.M. cumprat de magnaii finanelor evreieti.
Evreii ptrund masiv n meseriile curate, rentabile i uoare, n 1939 avem 550 de ceasornicari romni i
2 900 evrei; 180 bijutieri romni i l 500 de evrei; opticieni romni 50 i evrei 80'.
CTEVA PRECIZRI. Adevrul istoric m oblig s subliniez lupta dus de marea burghezie
romneasc, reprezentat de Partidul Naional Liberal mpotriva hegemoniei capitalului strin i iudaic,
hegemonie pentru care Aliana Universal Israelit a desfurat o activitate complex, mobiliznd toate
centrele de putere i presiune de care dispunea pe plan mondial. Legislaia economic din anii 1923-1924
fundamentat juridic prin Constituia din 1923 a impus un sistem protecionist pentru capitalul romnesc,
din pcate anulat parial prin dreptul de concesiune al statului. Astfel prin legea minelor din iulie 1924
numai statul putea exercita dreptul de proprietate asupra tuturor bogiilor miniere ale subsolului. Fisura
prin care d nval capitalul evreiesc se produce cnd este vorba de exploatarea acestor bogii, legea
preciznd c statul le poate exploata n regie proprie sau prin concesionare. Ori tim c la acordarea
concesiunilor, corupia funcioneaz perfect i c n Protocoale este recomandat ca o dogm imbatabil
n lupta pentru subminarea statelor naionale. Drepturile de exploatare a zcmintelor subsolului se acord
prioritar societilor anonime miniere romne, deci acelora care aveau cel puin 60% capital social deinut
de ceteni romni. Dup ncetenirile masive dintre 1879-1924 marii capitaliti evrei deveniser i
ceteni romni. Legea n-a rezistat dect un an. La presiunea Alianei Universale Israelite i a capitalului
financiar suprastatal a fost modificat n 1925, acordndu-se avantaje egale tuturor societilor, celor
deinute de ceteni romni sczndu-se procentul de la peste 60% la 50,1%. Astfel s-au deschis porile
invaziei capitalului evreiesc i jefuirii avuiei noastre naionale. Singura perioad din istoria modern a
romnilor cnd Romnia n-a fost jefuit de strini i mai ales de evreime s-a situat ntre anii 1965-1989 n
epoca socialismului totalitar-administrativ, cnd ntreaga avuie naional a slujit intereselor i dezvoltrii
Romniei.
Anul 1924 se caracterizeaz prin efortul juridic al marii burghezii de a asigura un fel de NUMERUS
VALACHICUS n viaa economic a rii, stpnit de evreime i de strini. Legea comercializrii i
controlului ntreprinderilor economice ale statului acorda condiii avantajoase capitalului privat n
exploatarea unor ntreprinderi ale statului ca: navigaia fluvial, serviciul maritim, exploatarea
generatorilor de energie (cderi de ap, gaze naturale, petrol, crbune). Legea energiei acorda avantaje
substaniale investitorilor n producerea energiei electrice, cu condiia ca 1/4 din energia produs s se
rezerve statului. Tipic pentru efortul de romnizare este legea apelor care cerea ca majoritatea capitalului
s fie romnesc; iar preedintele, directorii i 2/3- din numrul administratorilor i cenzorilor s fie
ceteni romni.
In anul 1938 ramurile industriei grele: metalurgie, chimie, materiale de construcii i electrotehnic
deineau 31% din ntreaga industrie prelucrtoare, fiind la egalitate cu doar trei ramuri ale industriei
uoare: alimentar, lemn i pielrie care deineau tot 31% din producia industriei prelucrtoare. Tot n
1938, anul de referin i de vrf al perioadei interbelice, consumul de produse industriale era acoperit n
proporie de 77%-78%. Industria uoar acoperea n proporie de 85%-90% nevoile de consum ale rii
care, din pricina srciei maselor, erau foarte sczute n comparaie cu standardele europene.
Volumul mare al datoriei externe, acapararea unor ntreprinderi importante de ctre capitalul strin, n
majoritate evreiesc, monopolizarea de ctre evrei a unor ntregi ramuri industriale, a comerului au
accentuat dramatic efectele marii crize economice din 1933. Dac n 1929 venitul pe cap de locuitor era
de 11 100 lei i fiscalitatea de 20%, n 1933 venitul pe cap de locuitor sczuse la 5 300 lei iar fiscalitatea
crescuse la 26,5%.
Capitalul social al societilor industriale din Romnia era n 1922 de 7 549 000 000 lei; iar n 1930
acest capital s-a ridicat la suma de 36 604 000 000 lei, acoperind doar 48,2% din fondurile imobilizate ale
activelor lor.
Industria petrolului s-a gsit n proporie de 75% n minile capitalului monopolist strin i evreiesc care
jefuie bogia principal a Romniei, extrgnd i valorificnd la export n 1932 o cantitate cu peste 65%
mai mare dect n 1929, n condiiile n care preurile pe piaa mondial se prbuiser cu peste 60% fa
de 1929. Exploatarea slbatec a zcmintelor a dus la epuizarea multora din ele. Capitalitii strini,
evreii i capitalitii autohtoni au ncasat n numai 3 ani, peste 8 miliarde lei, beneficii.
Guvernul naional-rnesc modific legea minelor n 1924, acordnd monopolurilor strine n condiii
foarte avantajoase perimetre petroliere vaste din proprietatea statului i participaii ale acestuia la diferite
ntreprinderi, n spatele acestor tranzacii pe seama avuiei naionale, n majoritatea cazurilor au stat
evreii.
Datoria public a Romniei la l ianuarie 1929 era de 6 115 737 978 valut strin i aur, statul fiind
ndatorat pieelor financiare franceze i engleze acolo unde dicta Aliana Universal Israelit.
ntre 1922-1928 capitalurile strine i evreieti au scos din Romnia dividende i dobnzi n valoare de
59 300 000 lei.
La 28 ianuarie 1933 partidul naional-rnesc subordoneaz economia romneasc monopolurilor
internaionale prin Consiliul Societii Naiunilor, care aprob colaborarea tehnic consultativ finalizat
n dezastruosul "plan de asanare de la Geneva". Asta nsemna, cum nseamn i n 1994, c actele privind
executarea bugetului sau legiferrile n materie fiscal, bancar i monetar, nu se puteau i nu se pot
efectua fr avizul, atunci al reprezentanilor Societii Naiunilor, acum fr cei ai Fondului Monetar
Internaional, ambele creaii ale Alianei Universale Israelite n vederea realizrii Republicii Universale.
n literatura de specialitate se folosete din motive oportuniste termenul de "capital strin" fr s se
specifice cine erau acei strini, ce pondere o aveau evreii; dup cum nici cnd este vorba de capitalul
romnesc, nu se specific ponderea evreilor n acest aa-zis capital romnesc. Sub protecia Alianei
Universale Israelite care a impus Romniei stipulaii nrobitoare n tratatul de pace, uniunile monopoliste
strine-evreieti au declanat ofensiva mpotriva capitalului romnesc. Din 55 societi petroliere create
dup primul rzboi mondial, prin 1928, capitalul romnesc participa doar cu 22,4%; cel englez cu 26,4%;
franco-belgian cu 35,8%, restul ali strini, n industria metalurgic 70% capital strin. Industria chimic:
76% strin. Societile forestiere 45% strin. Industria textil: 63% strin
101
.
DINCOLO DE APARENE. S vedem ce nseamn n fapt "capitalul romnesc", ntre cele dou
rzboaie mondiale, pentru anul 1938, Indicatorul industriei romneti d un numr de 157 estorii de
bumbac, in i cnep, cu un total de 14.000 rzboaie, estorii n care s-au investit 7 milioane lei n 1937.
Evreul Veno Laszlo n 1925, comis-voiajor, cu capital misterios cumpra fabrica "Ady" din Cluj care-i
produce 80 milioane plasate ntr-o alt fabric la Bucureti, depune sute de milioane la Pesta, i mut
sediul n Palestina, ajunge mare proprietar i stpn al unei fabrici de tuburi Bergmann. Din estorii,
romnii au pn n 1940 doar 10%; evreii 50%; restul de 40% aparine "strinilor". Din 172 fabrici de
spirt, 96 erau evreieti, 60 aparineau strinilor, cele romneti neechivalnd ca numr de personal i
capital cu fabrica de spirt i drojdie a evreului Neumann din Arad, avnd investiii de 100.000.000 lei.
Din 46 fabrici de ciocolat, 31 erau evreieti, din 150 fabrici de pielrie, peste 80 erau evreieti
(Abramovici, Perlbergher, Filderman, Klein, Gelber). Din 276 fabrici de cherestea particulare, 192 erau
ale evreilor. Din 72 de fabrici n judeul Ciuc, 66 erau evreieti; n Trei Scaune 30, din 32; n Braov 15,
din 22; n Bucovina 82 din 106... n personalul tehnic superior din ntreprinderile forestiere erau 10%
romni i 50% evrei, 40% fiind ali strini. Evreii exploatau nemilos codrii din Bucovina, Maramure,
Mure,Braov, Odorhei, Trei Scaune, Neam, Cara-Severin. Consoriile evreieti de tipul "Gothlieb,
Sentler i Schraft" au jefuit patrimoniul forestier al rii, aa cum Nuhm Weismann a jefuit pdurile date
de stat societii "Letea" sau cum vduva Matilda Hercu apu a prdat ocolul Vratec. Pdurile din
Negretii-Vasluiului doborte de aa-zisul baron Simbenbohn, alturi de societile evreieti "Valea
Trotuului", "Goltz", "Foresta" i altele i altele'au devastat codrii rii. Munii Sibiului au fost tlhrii de
ntreprinderea evreiasc "Mersing i Lessel" cu sediul la Viena, Munii Apuseni au fost jecmnii de
societile "Samuel Griinstein i Fiul","Adalbert" i "Bihoreanc". Gangsteri evrei ai pdurilor ca
Kuobler, Nusbau, TisehJer, Burger, Grodler au prdat munii falnici ai Romniei Mari, au fcut miliarde
i s-au dus cu ele peste hotare. Complicii la jaf, politicienii mari i mici, plevuc administrativ local
care a aprobat sute de mii de cereri fictive de lemn de foc sau de construcii, msluite n numele
locuitorilor de ctre antreprenorii, evrei ca Moise Davidovici, Strul i Mayer Polak, Polk Strul Petal
care au despdurit Maramureul. Sau lacob Landvehr din Kuty-Polonia care n complicitate cu Leon
Scharf i Moise Burger au tiat n 1937 pe o autorizaie de 20.000 metri cubi, 48.000 metri cub molid
secular de pe valea Ceremuului.
M. Manoilescu... Pdurile n-au suferit n 18 secole... ct au suferit n 18 ani de vot
universal
102
.
Tragedia codrilor merge mn-n mn cu tragedia petrolului. Cele 89 de societi petrolifere nfiinate
pn la 31 decembrie 1930 au supt din subsolul rii 3 250 000 tone iei n 1926; 4270 000 tone n 1928;
5 740 000 n 1930; 7 350 000 n 1932 i 8 430 319 tone ntre 1934-1936. Din 1936 ncepe sectuirea
rezervelor naionale de iei, n 1937 producia scade la 7.289.015 tone, ca n 1939 s ajung ia 5 962 321
tone.
Politicienii vremii au cedat avutul i venitul statului realizate din redevene, societii evreieti
"Redevena" numit de Nicolae lorga "una din marile fortree iudaice".
De detenta spectaculoas a industriei metalurgice interbelice profit masiv evreimea. Exemplul cel mai
lmuritor i tipic este dat de "regele fierului", Max Auschnitt, stpnul absolut al Uzinelor i Domeniilor
Reia-U.D.R.; Titan-Ndrag-Clan, intimul i sponsorul regelui Carol al II-lea, confidentul i sfetnicul
concubinei acestuia Elena-Griinberg-Wolff-Lupescu. Max Auschnitt se bucura de tarife vamale
prefereniale, de preuri maximale, de permise de export, de contingentri i mai ales de comenzi masive
din partea statului. Avea directori ali evrei ca Filip Alter, I. Abramovici, Bercu Purcerea; doar 50% dintre
ingineri erau romni; din personalul tehnic-administrativ n numr de 681, doar 190 erau romni. Grupul
Steeg, fostul proprietar austriac al Reiei a pstrat 40% din aciuni, n 1930 grupul Steeg' se unete cu
grupul englezo-iudaic Wickers i-1 impun la conducere pe Auschnitt, fiul unui negustor de fierrie din
Galai, mpreun cu Malaxa druise regelui corupt 100 000 000 lei "din partea industriei grele", timp de 7
ani pierduse regulat sume consistente la masa de pocher a regelui, i mai druise un armsar pur-snge n
valoare de 6 000 lire sterline i cu sumele enorme scoase din ar a nfiinat sau a participat masiv la
capitalurile unor uzine din strintate: Vickers-Amstrong din Londra; Mandelon din Haga; Streeg-Viena;
CEPI-Monaco; Kahn-Alexandria n Egipt, demonstrnd plastic modul n care s-a constituit capitalul
financiar suprastatal evreiesc prin exploatarea naiunilor care au acceptat dominaia economic a evreimii.
De la Auschnitt "regele fierului" la Fischer Friedrich proprietarul fabricii de geamuri, sticlrie i becuri
"Putna" cu 20 442 000 lei investiii i 592 de lucrtori; de la fabrica de esene "Ciocanul" exclusiv
evreiasc cu venit curent anual de 38 000 000 lei, la industria nclmintei de cauciuc stpnit de evreii
Brniteanu, Fainsilber i Bachis; de la cartelul fabricilor de ciment avndu-1 reprezentant general pe
evreul P. Paulig, cu personal de conducere majoritar evreiesc, care-i trece peste grani 85% din
beneficii, la trustul geamurilor deghizat sub firma societii "Soven", stpnit de magnaii Oscar
Kaufmann, Bachus - evreu ungur i Saporta evreu spaniol; de la o bun parte din industria chimic la
industria parazitar a zahrului; de la trustul hrtiei cu al su beneficiar Hannanel la societatea evreiasc
S.A.R.P.I.A. stpnit de Ira Verner, un Solomon i ali 20 de mari capitaliti evrei, Romnia interbelic a
fost o colonie Iudaic.
Regimul de tiere n abatoare, fixarea preturilor cu amnuntul la alimentele coniei zilnice, comerul
alimentar engros, monopolul petelui congelat prin societatea "Frigul", cartel patronat de Lovenshon,
Davidshon, Similovici, Teofilovici, industria hotelier unde evreul Zisu exploata hoteluri mari: "Marna",
"New-York", "Nisa" i "Gociman"; iar Miu Rosenberg exploata "Princiar", "Luvru", "Lux'', Carol",
"Lido" i "Veneia", ceaprzria i croitoria militar exploatate de 13 case evreieti, fa de cele 3
romneti i nc o mie de brane comerciale, industriale, financiare au constituit statul iudeu dominant n
Romnia Mare. 80% din conductori i personalul de direcie era evreiesc i strin, romnii fiind utilizai
la munca brut i necalificat.
In 1936, un numr de 5 930 politicieni de toate rangurile erau pripii n consiliile de administraie a l
700 ntreprinderi evreieti i strine, primind baciuri pentru nalta trdare a intereselor naionale n
valoare de l 215 000 000 lei n jetoane, tantieme i lefuri. Pe listele baciurilor se gsesc de la minitri la
prefeci, de la efi de cabinet la parlamentari, toat fauna partidelor importante ale vremii. Rolul acestei
faune politicianiste era s ndrepte ctre ntreprinderile i afacerile evreieti veniturile statului, s asigure
taxe vamale prefereniale i s protejeze administrativ pe cei n solda crora intraser, ntre 1920-1938
evreimea a stors Romnia de peste 100 miliarde lei, avnd complici 865 din aa-zisele personaliti
politice crora li s-au pltit tantieme n valoare de 675 000 000 n rstimpul a 8 ani.
Ca s ncheiem capitolul dramatic al' subjugrii economice a Romniei de ctre evreime, notm c
veniturile industriei de ulei extras din floarea soarelui punea n relaie 200 000 de rani productori i
100 de industriai. Cei 200 000 de rani produceau 18.000 vagoane de smn i ctigau 2% din
valoarea uleiului, cei 100 de industriai, din care peste 90% evrei, ctigau 120%. Din pielicelele de
Astrahan colectate de misiii evrei n numr de 800 000 pe an, la pre de achiziie 50 lei per bucat,
intermediarii au realizat prin vnzarea lor n S.U.A. aproape l miliard lei.
EFECTE. CONSECINE
Rzboiul economic purtat de evreime mpotriva poporului romn s-a bucurat de o conducere strategico-
operativ centralizat, de o doctrin clar cuprins n PROTOCOALE, actualizat pe etape istorice de
ctre Aliana Universal Israelit care a asigurat o parte din logistic prin finana suprastatal i un sprijin
masiv politic, diplomatic i moral prin hegemonia exercitat pe plan mondial n toate domeniile
coordonate de supra-statul evreiesc al crui contur i structur s-au realizat dup primul rzboi mondial
prin Liga Naiunilor.'
Pentru cucerirea obiectivelor economice, evreimea s-a slujit de arma corupiei. Boieri i clerici n faza
cuceririi crciumritului i arenditului, funcionari de toate gradele ncepnd cu notarii comunali i
terminnd cu clasa politic, de la minitri la rege n cadrul statului parlamentar, au fost mituii prin
diverse forme, fcndu-se vinovai de cele mai odioase acte de nalt trdare fa de avuia naional, fa
de starea naiunii i fa de viitorul ei.
Duman de moarte a statului naional, evreimea a folosit toate armele capabile s-1 submineze eco-
nomic: falsul i uzul de fals, evaziunea fiscal, falimentul - fraudulos, contrabanda, furnituri de influene,
de servicii i obiecte inexistente sau irealizabile, trafic de devize, escrocherii i abuzuri de ncredere. Asul
furnizorilor de influene i servicii, cu sau fr garanii pripit pe lng Ministerul Aprrii Naionale a
fost Beri Weismann. Moritz Finkelstein se ocupa tot acolo de obinerea unor pensii necuvenite pentru
fali invalizi de rzboi; Harry Levy lichida contra cost contraveniile fiscale; Frantz Mathias i George
Dobrowolski escrocau naivii care doreau construcii ieftine; Solomon Appleberg era capul unei
ntreprinderi de plsmuit recipisele Casei de Depuneri. Negoul clandestin de devize care submina valuta
rii era practicat de evrei, n 1938 piraii valutei naionale l au ca ef pe Cagero Samuel. Ieremia Grosz.
escroc de talie, autoproclamat ndrumtor al exportului, importului, distribuitor al devizelor prin declaraii
false de export al petrolului. Abraham Berg, escroc n exportul de cherestea, tipic pentru faun: evreu
supus american, nscut n Lituania, traficnd devizele rii n portul liber Danzig. Un Rappaport escroca
doritorii de a ajunge vedete la Hollywood, un Goldschlaeger vindea timbre "cap de zimbru" false; Alf.
Bergesen fcea contraband cu arme, folosind nava LOLA, regele contrabandei cu esturi de bumbac i
mtase din Maramure se numea Lebi Pinkas Raul.
Contrabanda cu aur are aii ei: Grosz Cagero, Moritz Har, losif Griinberg, firma Ernster care ntr-un
singur an a trecut peste grani 1.000 kg aur. Nuhm Atatchii era specialist n scoaterea pietrelor
preioase, Haim Weinberger transporta aur cu maina la Viena, via Bor. Specialist n acest gen era i
rabinul Ervin Goldstein din judeul Hunedoara. Exportul clandestin de devize, declaraii false la export i
import de mrfuri. Uriaa afacere de export clandestin de piei, fulgi i puf fcut de Solo Weingarten, alta
a rabinului Selter i a unui Gottlieb din Cernui; sau exportul clandestin de devize cu cecuri false sau fr
acoperire, afacerea dr. Ottenbreit; sau falsificarea de accepte i certificate de opiune, ef de band Samuel
Linder, sau bilete de liber trecere, eful bandei Moritz Wexler, n viaa public aprnd ca gazetarul Puiu
Verea. Traficanii spirtului negru au pgubit statul cu milioane. Doi "spirtari" Lobel i Triton au fost
condamnai s plteasc despgubiri n valoare de 961 000 000 lei.
Din capitalul bancar de 9.400 milioane lei, romnii au deinut 14% i evreii 67%. Pentru a pune capt
tranzaciilor oneroase fcute de bncile evreieti se instituie Consiliul Superior Bancar cu atribuia de a
controla bncile i casele de schimb; iar n 1938 se lichideaz tovriile evreieti de mprumut i pstrare
din Basarabia, n 1938 din 3 623 contabili, 2 143. erau evrei.
La Bursa de efecte i mrfuri, din 192 mijlocitori, 139 sunt evrei i 3 romni; iar din 118 remizieri care
mnuiau i devizele, 108 erau evrei.
Dr. I. Rdulescu: evreii dein n marea industrie capitaluri de 27% la petrol i derivate i 68% n
industria chimic.
*Comerul de bani exercitat de toate bncile ntre 1926-1930 a nregistrat un rulaj bancar de 108 800 000
lei, cu beneficii la o dobnd de 24% de 26 200 000 000 din care romnii au beneficiat de 7 650 000 000
iar evreii de 18 550 000 000 lei.Beneficiile comerului de banc n 1936 au fost de 1.611.000.000 din care
romnii au luat 26%; minoritarii 12%; strinii 5% i evreii 57%.
Din beneficiul comerului, al comerului cu cereale, cu medicamente, evreii deineau per total mai mult
dect 80%.
Din exportul fcut de evrei i ali strini n perioada 1919-1940 a rmas n strintate contravaloarea de
53 753 950 000 lei, sau n medie anual peste 2 miliarde lei. 75% din bugetul furniturilor a aparinut
evreilor. Numai pentru o furnitur de medicamente n 1936 n valoare de l 716 milioane, cota furnizorilor
evrei a fost de l 648 milioane, adic 96%.
Datele sumare de mai sus ne conduc la concluzii dezastruoase n ceea ce privete repartizarea venitului
naional i anume: n anul 1927 evreii din Romnia au ctigat 99 miliarde, romnii numai 75 miliarde; n
1932 evreii au ctigat 80 miliarde, romnii au sczut spectaculos la 27 miliarde; n 1936 din venitul
naional total de 161 miliarde lei, evreii au ctigat 101 miliarde i romnii 34 miliarde. Este epoca
radicalizrii micrii legionare i a unei reacii antisemite de mas.
Dac se folosesc datele Institutului Central de Statistic pentru anul 1936, cnd sunt nregistrai oficial
numai 756 000 de evrei, ctigul pe cap de evreu a fost de 133 600 lei; iar cele 13 milioane de romni
etriici au realizat un venit pe cap de locuitor de numai 26 000 lei. Estimez c n epoc numrul real al
evreilor din Romnia se apropia de 2 milioane. i n acest caz evreii intrai n ar prin invaziile succesive
din ultimul secol, realizau un ctig anual dublu dect al romnilor care vreme de secole si-au construit
ara prin jertfe necurmate, prin munca i druirea a sute de generaii.
Prin exploatarea sngeroas a resurselor naturale ale Romniei i a muncii poporului romn, evreimea a
dus statul n pragul falimentului, aruncnd masele n cea mai crncen mizerie. Rzboiul economic purtat
de evrei mpotriva Romniei a luat sfrit dup cel deal doilea rzboi mondial, cnd la 11 iunie 1948,
dup un secol de la revoluia din 1848 s-a votat legea pentru naionalizarea ntreprinderilor industriale,
miniere, bancare, de transport i de asigurri
103RZBOIUL PSIHOLOGIC
O PUNERE N TEM. Cunoscut din cele mai vechi timpuri, practicat de toate armatele lumii, de toate
centrele de putere pentru a destabiliza "inta" sau inamicul, pentru a-i anula moralul, rzboiul psihologic
s-a constituit ca o categorie bine definita de agresiune, cu doctrin, strategie, tactic, dotare si logistic
proprie n timpul i dup cel de-al doilea rzboi mondial. Fiind legat de mijloacele de informare i-a
perfecionat strategiile n interdependen cu perfecionarea telefoniei, radiofoniei, cinematografiei,
televiziunii, parapsihologiei, gazetriei, tiparului, electronicii i ciberneticii, avnd ca obiectiv principal
manipularea gndirii, sentimentelor, aciunilor i comportamentelor indivizilor, unor categorii socio-
profesionale alese ca inta sau a maselor; manipulare care s destabilizeze inta, s-i diminueze sau s-i
anuleze unitatea de voin, s-i paralizeze viteza de reacie, s creeze confuzii i panic social, s macine
unitatea naional a intei, activnd forele centrifuge materializate prin conflicte interetnice i
interconfesionale, sau prin aarea rivalitilor politice.
In rzboiul psihotronic un rol important l are mass-media prin posibilitatea de a depotena informaia.
Desigur informaia n nelesul ei tiinific, filozofic, dar i n nelesul ei uzual. Adic o realitate care
determin micarea materiei, calitatea existenei de a fi organizat i capacitatea sa de a organiza, de a
ierarhiza n sisteme, dup definiia academicianului Mihai Drgnescu. A depotena informaia nseamn
a dezorganiza. La nivelul stat naional, societate naional, naiune, depotenarea, manipularea i
demotivarea informaiei poate conduce la perturbaii macro i mcro-sociale, la anularea coeziunii, la
dezorientare i demobilizare psiho-moral. la subminarea capacitii de rezisten a naiunii. Exemplul
tipic de rzboi psihologic dus mpotriva Romniei l constituie evenimentele din decembrie 1989 i
ntreaga perioad care i-a urmat.
PROTOCOALELE I RZBOIUL PSIHOLOGIC...
Protocolul 14... Masele vor deveni att de stule de schimbrile fr sfrit ale administraiei pe
care noi le vom instiga printre cretini cnd vom submina instituiile lor guvernamentale nct vor
tolera orice din partea noastr.
Protocol 2... Exist o mare for n minile guvernelor moderne care pune n micare spiritele
popoarelor i aceasta este presa... Dar guvernele sunt incapabile de a profita de aceast putere i ea
a czut n minile noastre.
Protocol 3... Ziariti ntreprinztori i pamfletari ndrznei atac zilnic personalul administrativ al
naiunilor, abuzul lor de autoritate, prepar definitiv prbuirea tuturor instituiilor i acest lucru
va provoca lovituri care vor veni de la populaia nfuriat.
Protocol 7... Noi trebuie s form guvernele cretine s adopte msuri care vor ajuta vastul nostru
plan care se apropie deja de inta sa triumftoare, exercitnd o presiune asupra opiniei publice... i
care n realitate este format de noi prin ajutorul aa-numitei puteri a presei. Cu puine excepiuni
ea este deja n mna noastr.
Protocol 12... Noi vom trata presa n felul urmtor: ...vom pune aua pe ea i vom tine strns friele.
Vom face acelai lucru i cu celelalte publicaiuni... cum am putea scpa noi de atacurile presei dac
am rmne expui criticei prin pamflete i prin cri... i acum ATENIE ROMNI:
Poporul nu va primi nici o tire care sa scape de sub supravegherea noastr. Noi am obinut deja
aceasta, n timpul de faa, prin faptul ca toate tirile sunt recepionate prin diferite agenii unde ele
sunt centralizate din toate prile lumii... Literatura i jurnalismul sunt dou din cele mai
importante fore educative i n consecin guvernul nostru va deveni proprietarul celor mai multe
jurnale... Daca noi permitem 10 ziare private, noi vom organiza 30 proprietatea noastr... Aceasta
nu trebuie observat de public, pentru care motiv toate jurnalele publicate de noi vor fi cu aparen
de opiniuni i tendine cu totul contrarii, ctignd astfel ncrederea i atrgnd pe adversarii notri
"astfel vor cdea n cursa noastr i vor fi fcui inofensivi"... Mai nainte de a accepta o lucrare
pentru tiprire scriitorul sau editorul trebuie s obin autorizaie de la autoriti. Astfel noi vom
cunoate n prealabil ce atacuri se prepar contra noastr i vom fi n stare s le contracarm
publicnd mai nainte explicaiuni asupra subiectului... Printre acele organe care ne ataca pe noi
vor fi organe create de noi i ele vor ataca exclusiv acele puncte pe care noi plnuim s le schimbm
ori s le eliminm... Noi vom birui pe adversarii notri cu siguran din cauz c ei nu vor mai avea
la dispoziia lor nici un organ de pres. Pretextul pentru a suprima o publicaiune va fi acela c
excit spiritul public fr motiv sau raiune.
Baronul Moise Montefiore... Atta timp ct noi nu vom ine n mn presa din lumea ntreag, orice
ai face este zadarnic. Noi trebuie s stpnim sau s influenm ziarele din lumea ntreag n scop
de a lega la ochi i a amgi poporul
104
.
Protocol 5... Noi trebuie s dirijm educaiunea societii cretine n aa fel nct sa ptrund n ea
slbiciunea descurajrii n faa oricrei ntreprinderi care cere iniiativ.
Protocol 9... prin pres, libertate individual i mai important ca toate, prin educaie i cultur, noi
am sfrmat piatra fundamental a existenei libere...ATENIE ROMNI: ... Noi am rtcit, am
nucit i demoralizat tinerimea cretin prin mijlocul unei educaii cu principii i teorii false pentru
noi, dar pe care noi le-am inspirat lor.
Protocol 14... ...In rile numite naintate noi am creat o literatur absurd, murdar i
dezgusttoare.
Protocol 5... n societatea cretin noi am plantat discordia i protestarea.
OBIECTIVE. STRATEGII. Conform Protocoalelor, conform intereselor Alianei Universale Israelite de a
transforma Romnia ntr-o Judenland, conform locului rezervat Romniei n strategia cuceririi puterii
mondiale att ca baz de operaii, ct i ca furnizoare de venituri substaniale pentru finana internaional
suprastatal, rzboiul psihologic purtat de evreime mpotriva poporului romn a avut dou aspecte
caracteristice. Unul corelat la rzboiul mondial psihologic purtat de Alian, cu interdependene zonale,
regionale i continentale; cellalt aspect viznd obiectivele romneti alctuite n structurile care
determinau i fundamentau sistemul statului naional unitar. Aliana Universal Israelit avnd n
Romnia ramificaii legale: Aliana Evreilor Pmnteni, franc-masoneria i partidul comunist a acionat
strategic pe dou direcii ofensive, care rspundeau perfect situaiei geo-strategice a rii aflat n hotar cu
Rusia intrat nc de la jumtatea secolului trecut n strategia Alianei pentru realizarea revoluiei
mondiale i dup 1917 cu Uniunea Sovietic unde Aliana experimenta varianta iudeo- comunist a
construirii Republicii Universale. Prima direcie de ofensiva viza nerealizarea Unitii Naionale, c dup
nfptuirea Unirii Principatelor i a Marii Uniri sa-i concentreze toate forele pentru a destabiliza i
fragmenta statul naional unitar; a doua direcie de ofensiv a vizat descompunerea morala i spirituala a
poporului romn pentru a putea fi exploatat n cadrul sistemului capitalist, valorile exploatate fiind
tezaurizate n Occident, parte din ele slujind la construirea statului Israel.
Prima direcie de ofensiv a fost dirijat spre categorii socio-profesionale ostile capitalismului,
exploatate sngeros de potentaii acestuia, evreii; folosind doctrine socialiste i comuniste, avnd ca
obiectiv dezmembrarea Romniei, sovietizarea ei; cu ncepere din deceniul al doilea al secolului al XX-
lea folosind ca port-stindard partidul comunist condus de evrei.
A doua direcie de ofensiv a fost dirijat spre vrfurile politico-economice i culturale spre a le anula
rezistena, spre a le corupe i a le transforma n unelte servile prin intermediul crora sa poat fi stoars
economia naional, capitalismul rmnnd alternativa salvatoare n cazul cnd experiena comunist ar
eua.
Pentru realizarea scopurilor propuse de ctre rzboiul psihologic purtat de evreime mpotriva poporului
romn, corelat cu rzboiul juridic, demografic i economic, strategii au numit, analizat i determinat
obiectivele rzboiului i anume: opinia public, cultura naional, artele, spiritualitatea, innd cont de
nvturile lui Marx care defineau relaiile dintre clasele sociale i mijloacele de producie, precum i de
complexitatea relaiilor inter-etnice, inter-confesionale, inter-culturale.
Rzboiul psihologic a fost purtat fr ntrerupere mpotriva Romniei de la jumtatea secolului trecut
pn astzi i va fi purtat n continuare pn cnd umanitatea stul de dominaia feroce a capitalului
financiar suprastatal va pune capt imperiului mondial iudaic; sau, conform previziunii Protocoalelor,
obosita, derutat, destabilizat va accepta sclavia n imperiul universal condus de "poporul ales".
ARME. Prima i cea mai eficient arm de atac a fost i este presa folosit s destabilizeze i s
exploateze opinia public, s compromit, s minimalizeze i s ridiculizeze cultura, artele i
spiritualitatea naional, s dinamiteze ideile lor fundamentale nscute pe parcursul experienei istorice
specifice poporului romn; s pun n practic strategia alimentrii conflictelor inter-etnice, inter-
confesionale, inter-culturale, inter-sociale. O. a doua arm cu btaie lung viznd spaiul istoric al culturii
si artelor este aceea de a crea o cultur paralela culturii naionale, antagonic acesteia; de a face arte
paralele artelor naionale, cu scopul de a le elimina treptat din "contiina public pe motivul
anacronismului i primitivismului lor funciar. Aici se nsumeaz ntregul arsenal al rzboiului psihologic
de la dezinformare la calomnie; de la persuasiune la zvon; de la discreditare la "dezvluiri" senzaionale;
de la abaterea ateniei opiniei publice de pe probleme eseniale i pericole reale spre neesenial, la
manipularea unor factori politici, culturali, sindicali; de la intoxicare psihologic la convulsia social; de
la pornografie la trivialitate i morbiditate.
PRESA evreiasc din Romnia a fost i este o anex activ a presei mondiale evreieti, slujind cauzei
internaionale i suprastatale a iudaismului mondial, mpotriva statului naional unitar, nainte de apariia
ei n Romnia, cu sprijin financiar internaional, evreimea din ar a purtat rzboiul psihologic mpotriva
poporului romn prin intermediul presei mondiale evreieti.
Eminescu n INSOLENA GAZETELOR EVREIETI:... s-a pornit din afar asupra trii i n
deosebi asupra Camerei noastre un potop de injurii. Toate gazetele evreeti din cele patru unghiuri
ale lumii cu insolenta caracteristic i tradiional a neamului lor pribeag, au aruncat asupr-ne
toat murdria penelor lor neruinate... Atunci, ca la un semnal convenit, pornete corul de insulte
al gazetelor evreeti
105
... Reacia lui Eminescu este strnit de ofensiva psihologic mondial declanat
de presa evreiasc spre a impune Romniei modificarea articolului 7 din Constituie, deci n sprijinul
rzboiului juridic pentru ctigarea ceteniei.
Eminescu n EVREII I CONFERINA:... PESTHER-LLOYD organ redactat de evrei i dup el
JOURNAL DES DEBATS (idem) descriu scene slbatice din Turkestan ca petrecndu-se n
Romnia... Punnd odat mna pe presa european, care n genere nu mai are de int luminarea,
ci aarea urilor ntre clase i popoare, uor li-i s spun ori-ce minciun patent. Publicul
cafenelelor, bazat pe ipercultura european i setos de nouti de senzaie, gsete plcere n citirea
monstruozitilor ce se vor fi petrecnd n Romnia. Evreii fac din jurnalistica european ceea ce
au fcut din buturile spirtoase la noi - otrav
106
.
n anul 1876, cu puin nainte de Rzboiul Independenei, apare n revista parizian MONDE
ILLUSTRE, un desen n peni, care, istoricete, declaneaz atacul psihologic mpotriva Armatei
Romne dus de atunci cu tenacitate de presa evreiasc interna i mondial, ca o component principal a
rzboiului psihologic, care a culminat prin 1993 cu incriminarea acesteia ca autoare a holocaustului din
timpul celui de al doilea rzboi mondial. Ca o fatalitate a dezinformrii, locul presupusului barbarism este
oraul Iai. Dup 114 ani rabinul Moses Rosen reia teza inventnd pogromul de la Iai i holocaustul, teza
este preluat de ntreaga mass-media mondial n scopul de a antaja Romnia i a-i stoarce foloase.
Desenul respectiv reprezint o trup sub arme i sub comand aruncnd cu pietre din caldarm n
nite ferestre i purta urmtoarea legend: Manifestaie militar contra evreilor din Iai. Nici uniformele,
nici strada nu puteau fi identificate ca fiind romneti. Exemplul este tipic pentru o aciune de
dezinformare i intoxicare prin pres.
Eminescu n articolul mai sus citat::.. Evreul care redigeaz PESTER LLOYD i sumu pe
Maghiari contra Germanilor i a celorlalte naionaliti este acela care, prin NEUE FREIE
PRESSE sumu pe Germani contra Maghiarilor...
Cnd s-a nfiinat presa evreiasc din Romnia, aceasta a preluat o parte din sarcinile rzboiului
psihologic avnd misiunea de a alerta presa mondial prin colportajul dezinformrilor i al intoxicrii
opiniei publice mondiale cu tiri false. Astfel gazeta lui Armnd Levy, L'ETOILE D'ORIENT a mistificat
pn la incredibil nite corecii aplicate evreilor din Cahul, Vlcov i Ismail de ctre ortodocii bulgari,
rui, greci i romni din pricin c un Sielberman n complicitate cu rabinul Brande au furat bani i
odoare sfinte din catedrala de la Ismail, parte din odoare fiind gsite n latrina rabinului. Asta n 1872. Din
pedepsirea unor tlhari de odoare bisericeti, Armnd Levy a fcut un holocaust, tirea fiind preluat de
presa mondial evreiasc n scopul de a compromite Romnia i a sili guvernul s dea drept de cetate
evreilor.
Arma psihologic a mistificrilor, dezinformrilor cu obiect precis, a calomniilor a fost mnuit n
cooperarea presei iudaic din Romnia - pres iudaic mondial dup o sinusoid a intereselor politice,
economice i sociale evreieti pe toata perioada istoric 1850-1994, dezlnuind campanii de pres
mpotriva tuturor valorilor naionale, mai ales atunci cnd se pregteau asalturi asupra unor obiective de
interes pentru evreime. De la Koglniceanu la I.C. Brianu, Ionel i Vintil Brtianu la Xenopol, Prvan,
lorga, Vasile Conta; de la Eminescu la Goga; de la Marealul Averescu la Ceauescu, de la ideea de
patriotism la cea de etnicitate, de la valorile ortodoxiei la cele ale moralei populare, nimic n-a scpat
rzboiului psihologic secular purtat de evrei mpotriva Romniei.
Iat o prezentare - ameninare a Alianei Universale Israelite fcuta de amintitul Armnd Levy cu scopul
de persuasiune psihologic: ... Aliana Universal Israelit urmrete n nalta sa sfer umanitar o
aciune binefctoare (atenie) de a fi cu bunvoin ascultat de toate guvernele, de a lumina
opinia public i de a domina pe cei mai recalcitrani... a dezlnui vnturile crora nici cei mai tari
nu le-ar putea rezista... ea are cuvntul repede i braul lung...
107
Deci gazetarul evreu din Romnia,
amenin guvernul i poporul cu intervenia Alianei, prezentnd-o ca pe o for universal.
Ca orice rzboi, rzboiul psihologic purtat de evrei mpotriva Romniei a cunoscut perioade ofensive,
defensive, de tranee, a obinut succese pariale n anumite zone ale frontului; dar apreciat global, cu toat
imensa desfurare de fore i mai ales de logistic, n pofida sprijinului mondial i al cooperrii cu forele
reunite ale evreimii mondiale, a suferit o nfrngere cvasi-total n Romnia, cucerind doar indivizi
izolai, coruptibili i declasai moral, neavnd nici o influen asupra maselor rneti care eliberndu-se
de sub jugul arendesc au rmas impenetrabile la atacul psihologic al iudaismului, fortificate fiind n
complexul: proprietate funciara - tradiie - etnicitate specific - ethos -mitologie.

O ETAPIZARE NECESAR
Houtson Stewart Chamberlain pe la 1900: ... Acordai evreilor toat protecia legal pe care o
acordai tuturor strinilor;... lsai-i (deoarece nu mai putei mpiedica aceasta) s lucreze pe
cmpul comercial i industrial, dar controlai-i bine cum lucreaz. Nu le dai ns drepturi politice
i drepturi de proprietate rural. A face aceasta ar nsemna pentru Romnia a se sinucide. i bgai
de seam ca evreii s nu ajung s domine opinia public prin gazete i minile i inimile prin
stpnirea colii i a produciunii de librrie
108
.
Sfatul acestui mare prieten al romnilor n-a fost ascultat, n mai puin de 50 de ani evreimea a cucerit cea
mai mare parte din presa romneasc, tipografiile, editurile, radioul, librriile, dup 1945 ntregul sistem
cultural i de propagand, cu o retragere tactic n perioada de valachizare a Romniei i a ntregului
aparat administrativ-politic, ca dup lovitura de stat din 1989 s reia n fora asaltul asupra tuturor
mijloacelor mass-media, de la ziare i radio la televiziune, de la edituri la tipografii, s se reinfiltreze i s
domine n universiti i la academie, n sistemul de cercetare tiinific i n cel al administraiei culturii.
Marchizul Peppoli la edina senatului italian din 17 februarie 1879: ... n Romnia chestiunea evreilor
este o chestiune social, n ziua n care vor avea evreii dreptul de a poseda legalmente, tot solul
romn le va aparfine i mica proprietate va dispare n ntregime
109
.
Presa evreiasc din Romnia s-a nscut calomniind ara i administraia ei, calomnia fiind una din
armele puternice ale rzboiului psihologic prin care se ncerca anularea valorilor naionale i nlocuirea
lor cu valori culturale supreme, nume aparinnd minoritii iudaice. Evoluia, tematica, motivaiile presei
evreieti au avut o planificare exact n funcie de evoluia Romniei i a intereselor evreieti fa de
Romnia. O schi general a obiectivelor i btliilor montate n cadrul rzboiului psihologic aproape
secular ar nsuma:
1 - Btlia presei evreieti pentru dobndirea-ceteniei i ctigarea drepturilor politice, n alian cu
presa evreiasc mondial. Perioada istoric .1857-1914 cu maximum de elan nainte, n timpul i dup
Rzboiul Independenei i cu centrul de greutate n anii 1878-1879 pe timpul tratativelor pentru pace
finalizate la Berlin n favoarea evreilor.
2 - Btlia presei evreieti dat mpotriva Marii Uniri, mpotriva Romniei i armatei sale pe timpul
primului rzboi mondial, subordonndu-se intereselor germano-austro-ungare i transformndu-se n cel
mai fidel colaborator al ocupantului. Perioada 1914-1920 cu centrul de greutate n anii 1916-1920 n
timpul ocupaiei Munteniei i la tratativele de pace de la Paris, cnd evreimea ctig toate drepturile
ceteneti i pe deasupra mari privilegii economice.
3 - Btlia presei evreieti dus mpotriv statului naional unitar Romnia Mare, a culturii naionale, a
valorilor naionale, a artelor i spiritualitii romneti, ncercnd s impun o cultur i arte paralele
manufacturate n laboratoarele sioniste i comuniste. Btlia s-a dat pe dou fronturi convergente: al
presei evreieti comuniste i anexelor ei i al presei evreieti slujind interesele marilor capitaliti supra-
statali. Perioada 1920-1938 cu centrul de greutate n anii 1930-1938 cnd cu sprijinul francmasoneriei i
al presei mondiale evreieti, al regelui iudaizat Carol al II-lea i al camarilei, a reuit ca n ordinea politic
s nfrng Micarea Legionar, micare net naionalist, iar n ordine cultural-artistic i spiritual s
destabilizeze unitatea acestor domenii bazat pe tradiie i dezvoltare legic n sensul primatului
elementelor fundamentale ale naionalului.
4 - Btlia presei evreizate condus de iudeo-kominternitii importai din Uniunea Sovietic care a
ncercat nimicirea naionalului n toate articulaiile sale culturale, artistice i spirituale, nlocuindu-1 cu
internaionalismul proletar, factor hotrtor al construirii Republicii Universale. Proletcultismul impus cu
teroarea poliieneasc, cu nchisorile i lagrele de munc forat a fost opera presei condus de evrei n
perioada 1948-1960 cu centrul de greutate n deceniul 5 pn la moartea lui Stalin i nc puini ani dup.
5 - Btlia presei mondiale evreieti sprijinit de evreimea din Romnia din perioada NAIONAL i a
construciei Romniei moderne, ca parte component a rzboiului psihologic declanat de capitalismul
mondial mpotriva statelor socialist-totalitare din Europa de Est cu centrul de greutate n perioada
Ceauescu 1984-1989 cnd evreimea a ncercat deturnarea culturii naionale prin mijloacele rzboiului
psihologic, pregtind mpreun cu evreimea mondial lovitura de stat din decembrie 1989.
6 - Btlia evreimii din Romnia, sprijinit masiv de evreimea internaional pentru a rectiga poziiile
cheie n sistemul politic i a monopoliza mijloacele mass-media, de la presa scris la audio-vizual, de a
domina nvmntul universitar, editurile, tipografiile, sistemul de difuzare, librriile; btlie n plin
desfurare, cu rezultate notabile pentru evreime i cu urmri temporar dezastruoase pentru cultura,
artele, spiritualitatea romneasca obligat s-i refac unitatea. Centrul de greutate a
apsat pe anii 1990-1993, perioad n care evreimea a distrus instituiile fundamentale
ale statului i prin import masiv de subliteratur sexo-pornografic, de apologie a
violenei a reuit s creeze o diversiune moral pe termen limitat n anumite straturi
mai labile ale societii noastre.
Notez c de fapt Romnia a fost inta celui de-al treilea rzboi mondial, rzboi atipic
care a durat fi din 1945 n 1989 i c dominanta acestuia a fost componenta lui
psihologic; c din 1989 la zi, Romnia este n continuare obiectiv al rzboiului atipic:
economic, social, politic i psihologic, aceast carte fiind scris n condiii morale,
spirituale i sociale ostile, cnd contraofensiva iudaismului mondial ncearc s
transforme ara ntr-o semicolonie a capitalismului suprastatal evreiesc.
PERIOADA CALOMNIILOR (1) ntemeietorul presei evreieti din Romnia este
Iuliu Barasch emigrant din Galiia la 1841, care n 22 martie 1857 mpreun cu un
evreu venit n misiune de la Paris, Armnd Levy, editez o gazet bilingv n romn
i francez: ISRAELITUL ROMN. Iuliu Barasch este caracterizat de gazetarii evrei
drept:...ilustru om de tiin ... civilizatorul Romniei ... unul din ntii pionieri ai
culturii europene, ai moravurilor europene, ai tiinei europene ... creatorul
nvmntului superior romn, precursorul tiinei romne...
110
Deci rzboiul
psihologic cu armele lui: dezinformarea, denigrarea, compromiterea ncepe bilingv
prin ISRAELITUL ROMN i continu cu: GAZETA ROMN - bilingv n
romn i idi, editor Feldmann zis Cmpeanu; TIMPUL - DIE ZEIT Bucureti 1859,
bilingv romn-idi, editori Naftali, Popper, Cahane; ETLEDABER (TIMPUL DE
VORBIT) n idi, editor Arie Sielberstein - 1865; L'ECHO DANUBIEN -n romn i
francez la Galai, editor S. Carmelin, avnd subtitlu: comercial, agricol industrial,
artistic i literar; PRESA ROMNA - Brila; VIITORUL - Galai aprilie 1866,
hebdomadar politic, moral, religios, comercial, artistic, editor Antoine Levy;
L'ESPERANCE n decembrie 1866 la Bucureti, editor Antoine Levy; L'ETOILE
D'ORIENT 1869 - Bucureti, editor Armnd Levy agitator evreu tot francez, care n
1867 retiprete ISRAELITUL ROMN, este expulzat pentru calomnie i lezarea
intereselor naionale i n 1887 reediteaz la Paris ECHO D'ORIENT, jurnal
internaional, politic, literar, artistic, financiar i comercial ca o continuare a ziarelor
CONCORDE din Budapesta i ECHO DANUBIEN de la Galai. Acest mputernicit al
Alianei. Universale Israelite pentru a crea pres evreiasc n Romnia^ pentru a agita
problema evreiasc i a o transmite deformat presei evreieti din Frana, reprezint la
valoare tipic instrumentul-arm sau agentul folosit n rzboiul psihologic. Subliniem,
puzderia de gazete evreieti aprute n a doua jumtate a secolului trecut ca arm
prioritar a rzboiului psihologic precum: RUMNISCHE POST -1871, mai trziu
POTA ROMN editor consulul american, evreu i francmason Peixotto; VOCEA
APRTORULUI - Iai, 1872, organ politic, literar i comercial; editor M. Feldmann
cu concursul elevilor: Schwartzfeld, Rosenblum i Ponker; PREZENTUL 1876,
Bacu, editor A. L. Lobel; FRATERNITATEA 1879, Bucureti, editori I. Auerbach i
A.S. Gold, acest Gold va scoate n 1880 n Bucureti APRTORUL; la Focani n
1882 apare STINDARDUL, editor Ad. Steinberg; n 1883 CUMPNA, cotidian,
transformat n L'INDEPENDENCE ROUMAINE; n 1890 EGALITATEA tiprit de
M. Schwartzfeld; EMIGRANTUL la Galai i Focani; n 1885 la Iai, ECOUL
TINERIMII; VOCEA DREPTATEI la 1885 - tribuna liberei cugetri, editor Marcu
Schwartzfeld; la Bucureti VIAA ISRAELIT tiprit de Carol Agatsein;
NFRIREA la Bucureti n 1886 avnd ca tem emigrarea n SUA; tot n 1886
la Bucureti, REVISTA ISRAELIT a societii "nfrirea Zion"; n 1903 LUMEA ISRAELIT.
Se contureaz curentul socialist evreiesc care se va transforma n iudeo-bolevism i care ntre 1887-1897
va edita un ir de gazete ca: LUMINA; FRATERNITATEA; PROPIREA; EGALITATEA; NAINTE;
ASIMILAREA; EMANCIPAREA; DREPTURILE; PMNTEANUL; DORINA, sprijinind puternic
campania internaional de acordare a drepturilor politice i economice evreilor.
Un Braunstein - Brniteanu care conducea LUMINA din Iai lupt mpotriva emigrrii evreilor, plednd
pentru dezvoltarea lor n Romnia, ara lor de batin. Ziariti ca Naftali, Popper, Cahane, Arie
Sielberstein, Crmelin, A.L. Lobel, Auerbach, Gold, Hurwitz, Schwartzfeld, Braunstein-Brniteanu,
Pauker, Steinberg, Agatstein, Beck, Rubinstein zis I. Rubis i Sache Petreanu, apoi Max Wexler,
Ghelerter, Gheller socialiti-comuniti, apoi puzderia de gazete oviniste care apar ntre 1857 i 1906 ca:
ZION; ANAVATH ZION; DRAGOSTEA DE SION; VOCEA SIONULUI; DARABANA; DORUL
SIONULUI; TRIBUNA SIONULUI; MACCABEUL; HAZOETZ; BAR KOSCHEBA; KADIMAH;
JUDENLAND i altele, demonstreaz cum s-au constituit n Romnia bazele de atac, unitile de oc,
coloana a V-a i instrumentele-arm ale rzboiului psihologic dus de evreime mpotriva statului i
poporului romn.
A.C. Cuza:... Cderea presei n minile unui neam strin i neasimilabil,
element dizolvant prin excelen este o adevrat nenorocire
111
.
Evreii introduc anonimatul n pres i pentru a nela opinia public i iau drept
pseudonime cele mai neaoe nume romneti, uzurpnd pn i numele voievozilor
romni.
Aplic cu sfinenie nvturile Alianei i ale Protocoalelor, pstrnd n secret
scopul i obiectivul principal, mascndu-l printr-o diversiune abil, presa lor
mbrcnd o diversitate de tematici aparent contradictorii: de la sionismul habotnic la
comunismul internaionalist, n fapt lovind aceeai int: statul naional unitar i
instituiile sale fundamentale.
n perioada 1857-1914 presa evreiasc din Romnia a furnizat presei mondiale
evreieti dezinformri despre npustirea romnilor asupra evreilor, jefuind casele i
fcnd s curg sngele (Peixotto, 6 februarie 1872) i c: mii de evrei au traversat
Dunrea pentru a cuta refugiu la turci...
112
Presa evreiasc susinnd c deine date
din dezbaterile parlamentare a inventat micrile sngeroase de la Vaslui
113
n 1868,
invenie preluat de Aliana Universal Israelit care a tiprit un apel n mii de
exemplare prin care cere mil i ajutor financiar pentru 150 capi de familie alungai
inuman din casele lor
114
. Adevrul prelucrat de gazetele evreieti i aruncat pe piaa
dezinformrii mondiale a fost cu totul altul: 25 de evrei i-au deschis crciume cu
brevete pe nume false. Adevrul transformat de Peixotto ntr-un holocaust prin necare
n Dunre a fost altul: evreii vagabonzi prin satele din sudul Moldovei au fost strni
la Galai, iar cei imigrai ilegal din Dobrogea sau Bulgaria aflate sub ocupaie
turceasc, sau din Istanbul, au fost trecui Dunrea i predai autoritilor turceti. Pe
civa dintre acetia, probabil cu antecedente, turcii i-au aruncat n Dunre. De aici
presa mondial evreiasc a transformat Romnia ntr-o ar de barbari i ucigai,
oper de denigrare creia deceniu dup deceniu i-a adugat noi faete care au ntregit
n 1989 imaginea unui popor neguvernabil, de canibali sngeroi i de handicapai.
Amintesc cteva din brouricile veninoase evreieti care se ocupau cu demolarea
imaginii Romniei n lume, innd de purtarea rzboiului psihologic n epoca de care
ne ocupm: "Lemancipation des Israelites en Roumanie" Paris -1861, autor Iuliu
Barasch; "Une circulaire ministerielle ou l'ignorance obligatoire en
Roumanie".Henri Carmelin, evreu austriac pripit la noi, editor de gazet - sau cea aprut la
Lemberg n 1901 sub semntura lui Jerico Polonius, China auf des Balkanhalbinsel,
115
gratificnd
Romnia ca pe o ar de antropofagi i hotentoi slbateci.
n TIMPUL lui Hurwitz: ... a se nesocoti jidovii este a se nesocoti inteligena i
civilizaiunea pentru c nu este nici un jidov: hamal, birjar, sacagiu etc. care s
nu tie a citi n limba lui i prin urmare s nu fie civilizat
116
.
Presa evreiasc din Romnia lanseaz dezinformri grave preluate de presa mondial despre masacre ale
evreilor la Tecuci i mari dezordini la Giurgiu, n noiembrie 1878 ranii apr proprietara trgului
Darabani-Dorohoi mpotriva evreilor turbuleni, aplicndu-le o bastonad, fr urmri grave: rnii, mori,
asedii, jafuri aa cum au aprut dezinformrile peste hotare. Campania calomnioas a presei evreieti din
Romnia condus cu dibcie spre a intimida guvernul, parlamentul i autoritile, spre a le antaja n
vederea obinerii unor foloase economice, politice i sociale a declanat n Europa i SUA un val de
proteste, de mitinguri anti-romneti ca cel de la Londra din l februarie 1902 la care poetul evreu
Zangwill Israel a declarat c Romnia este iadul pe pmnt pentru evrei fr s se ntrebe de ce, dac
este aa, constituie n acelai timp un teritoriu de emigraie fascinatoriu pentru sute de mii de evrei.
Tipic pentru metodele de dezinformare, pentru curajul de a mistifica adevrul cel mai elementar, pentru
a sfida opinia public romneasc, documentele istorice i a induce n eroare opinia public mondial este
"proclamaiunea" din 12 ianuarie 1897 redactat de ctre evreii gazetei DREPTURILE din Focani,
adresat "Brbailor de stat ai Romniei", tiprit sub form de afi i lipit pe zidurile Bucuretiului.
Citm din text: ...50 000 de tineri evrei care si-au dat tributul lor de snge acestei
ri, cer acuma, mai mult ca niciodat, cu o insistent serioas, n fata gravelor
evenimente ce se desfoar n Orient, ca s fie recunoscui ca fii legitimi ai
acestei ri ca i camarazii lor romni
117
.
Minciuna atinge limitele nebuniei, n traneele Plevnei a murit un singur soldat evreu i acela ngheat, ali
trei au murit de tifos la etape, per total 4 evrei pe lng peste 10 000 de romni. In numele celor 4 mori,
se cerea mpmntenirea a 50 000 de "eroi" care pe tot timpul rzboiului i vzuser de afaceri, unii din
ei prospernd pe seama furniturilor i aprovizionrilor armatei. Dezinformarea este preluat de presa
mondial stnd la baza documentrii unei cri aprut n SUA: THE JEW AS A PARTOUT by Peter C.
Madison - New York 1903 n care se scrie negru pe alb c primii soldai care au luat cu asalt parapetele
Plevnei erau evrei i c att generalii otomani, ct i cei romno-rui erau tot evrei.
Releul calomniilor, al dezinformrilor, al mistificrilor, pe scurt al rzboiului psihologic dus n acea
perioad de presa evreiasc din Romnia mpotriva statului i a poporului romn avea terminale la Viena,
Berlin, Paris, Londra i New-York. La Paris, Aliana Universal Israelit tiprea un buletin care sintetiza
campania calomniilor, buletin informativ difuzat sinagogilor i comunitilor evreieti de pretutindeni,
servind ca surs documentar la editarea brourilor pistol anti-romneti.
Un alt buletin aprea la Londra n 1902: THE ROU-MANIAN BOULLETIN care se ocupa cu
"persecuiile" suferite de evrei n Romnia.. Acelai lucru l fcea MONDE ILLUSTRE, Anglo Jewish
Association, ca organizaie politic, periodicul REVUE POLITIQUE LITTERAIRE, PESTER LLOYD;
FRANKFURTER ZEITUNG; BERLINER TAGETBLATT; VORWAERTS.
Este semnificativ reacia guvernului la 1885, mpotriva publicitilor calomniatori:
expulzarea. Au fost expulzai: Elias Schwartzfeld, dr. Gaster, apoi de la
BUKARESTER TAGBLATT dr. Brociner, I. Bettelheim; de la BUKARESTER
ZEITUNG primul redactor Iulius Schen; de la HAJOETZ, M. Rosenfeld, dr. I.
Auerbach, Michel Aziel i un colaborator de la VOCEA BOTOANILOR numit Fior.
O mostr de scriitur calomnioas produs de dr. Gaster zis Ronetti Roman;...
Romnia nu nseamn nimic n cultur i economie. Bulgaria i-a luat-o cu mult
nainte. Rolul ei n Orient este exclusiv politic...
118

PACTUL CU INAMICUL (2) Perioada 1914-1920 se definete prin trei campanii de
pres executate de evreime, toate trei viznd demolarea aspiraiilor naionale: Marea
Unire i nrobirea Romniei postbelice capitalului financiar i monopolurilor evreieti
transnaionale, nc din 1914 Burh Braunstein devine proprietarul cotidianului
DIMINEAA pe care-1 pune la dispoziia propagandei germane, contribuind din plin
la intoxicarea i dezinformarea opiniei publice, prin publicarea tirilor de pe frontul
apusean, confecionate de reprezentanii Germaniei la Bucureti, la nceput de
Waldhausen, mai apoi de Von den Bushe. Acest Von den Bushe manipulnd fonduri
uriae, prin intermediul unor proprietari de ziare evrei care i-au deschis calea spre
Agenia Romn, (de tiri) a confecionat comunicate false despre victoriile strlucite
ale armatei germane i ale Puterilor Centrale spre a contribui la destabilizarea opiniei
publice ostil acesteia i a o orienta spre opiunea filogerman. Cele trei campanii de
pres vizeaz perioada de neutralitate 1914-1916, cnd presa evreiasc din Romnia a
militat pentru intrarea n rzboi alturi de Germania i Austro-Ungaria, gest care ar fi
anulat scopul fundamental al politicii romneti proclamat n revoluia de la 1848:
Marea Unire; apoi perioada ocupaiei germane a Munteniei, cnd a trecut de partea
inamicului i perioada preliminariilor tratatului de pace de la Paris, cnd a agitat
problema libertii absolute a capitalului spre a oferi Alianei Universale Israelite
pretextul de a-1 influena pe Clemenceau, pe ministrul de externe italian, evreul Luigi
Luzzati, pe preedintele Statelor Unite, Wilson n favoarea evreimii din Romnia. Cu
fondurile puse la dispoziie de marii industriai germani prin Deutsher Gross-
Industrieller Verban s-au cumprat i s-au editat la Bucureti n perioada
neutralitii gazetele: SEARA, MINERVA, MOLDOVA, POPORUL, ARA,
BUKARESTER TAGEBLATT, INDEPENDENA cu Johnson, VIITORUL cu
Grossman i Brociner ntors din exil. Ziariti i tipografi evrei, pe lng rzboiul
psihologic dus mpotriva idealului naional, au practicat la propriu spionajul n
favoarea Puterilor Centrale; transmiterea hrilor Marelui Stat Major tiprite n
tipografiile lor, traficnd la restaurantul nemesc ZUM LUDVIG situat la Intrarea
Zalomit tiri, zvonuri i schimb de informaii cu agenii puterilor strine.
Presa evreiasc pus n slujba ocupantului a dezinformat, destabilizat, demoralizat i
intoxicat populaia Munteniei i locuitorii capitalei, n legtur cu mersul operaiunilor
militare pe frontul din Moldova, fcndu-se ecoul miilor de dezertori evrei din Armata
Romn i jandarmul opiniei publice, asumndu-i tristul i josnicul rol de delator.
ATAC LA FIINA NAIONAL (3) Primul rzboi mondial cost Romnia 800 000
de mori i 72 miliarde lei/aur, din care organismele Aliailor i recunosc la tratatul de
pace doar 31 miliarde lei/aur. Comisia de reparaii care i-a inut conferina la"Spa n
Belgia a hotrt n mod arbitrar i abuziv prin reprezentantul Angliei David Lloyd
George, ca Romnia s primeasc doar 1% din reparaiile germane i 10,55% din cele
orientale. Umilit i nedreptit prin influena Alianei Universale Israelite i a
francmasoneriei reprezentat de Wilson, preedintele SUA care nu puteau uita
rezistena romnilor la planurile Alianei de a transforma ara n Judenland, Romnia s-a
vzut n timpul Conferinei de Pace de la Paris inta atacurilor concentrice ale puterilor aliate care,
cunoscndu-i starea economic dezastruoas, au ncercat s-o transforme n colonie a capitalului evreiesc
internaional. Se tie c n 21 decembrie 1916 i la 21 iulie 1917 guvernul romn a trimis spre pstrare la
Moscova tezaurul Bncii Naionale, depozitul Casei de Depuneri i Consemnaiuni, valori din Pinacoteca
Statului, bijuteriile Coroanei, odoare ale unor mnstiri, incunabule, manuscrise, cri rare din tezaurul
Academiei Romne.
Cu economia distrus, cu tezaurul rii nstrinat, cu o datorie extern de rzboi de 2 057 972 799 lei-
aur, Romnia a trebuit s-i mobilizeze toate resursele umane i materiale spre a supravieui rzboiului de
ntregire a neamului sub lozinca demn i patriotic a lui I.C. Brtianu: PRIN NOI NINE, lozinc
venit n contradicie flagrant cu planul iudaic de evreizare a Romniei i de realizare a Republicii
Universale prin intermediul Ligii Naiunilor.
Pe acest fond de instabilitate economic, de dictat al monopolurilor iudeo-occidentale n economie, de
liberalizare, evreimea din Romnia a trecut la asaltul final al rzboiului psihologic dus organizat
mpotriva poporului romn, odat cu apariia primului numr din ISRAELITUL ROMN. Stpn pe cea
mai mare parte din pdurile rii, evreimea a stpnit uor fabricarea hrtiei, de aici a pus stpnire pe
tipografii, pe tiprirea de carte i material propagandistic, pe ziare, pe librrii i pe sistemul de difuzare al
presei. Pasul urmtor este cucerirea cinematografului, obiectivele principale n succesiunile fixate de
strategia monopolizrii mijloacelor mass-media sunt: agenia de tiri RADOR; radioul, universitile.
Furirea Romniei Mari n bun parte opera moral, ideologic i doctrinar a intelectualitii, a avut o
urmare neateptat i dureroas n structura ideatic a acestei pturi sociale dup rzboi, supus de
evreime unui tir ideologic dezintegrator, susinut prin foloase materiale consistente; o parte din
intelectualitatea umanist, ziariti, scriitori, universitari s-a rupt de idealurile naionale, lsndu-se
antrenat de curentele decadente, imorale i sub flamura libertii absolute a promovat pornografia,
patologicul, exaltnd pn n zonele iraionalului egocentrismul, subiectivismul i individualismul.
Rezultatul a fost ralierea ei direct sau indirect la fora centrifug creat de evreime i nregimentarea
contient sau incontient ca indivizi-arm, n unitile de diversiune cu care s-a purtat rzboiul
psihologic interbelic. Un contingent masiv.din aceti intelectuali a fost format din neromni.
Caracterizasem epoca interbelic ca pe o nteire a rzboiului psihologic purtat mpotriva statului naional
unitar Romnia Mare pe dou direcii de ofensiv: una iudeo-comunist, alta iudeo-capitalist avnd
acelai obiectiv: dezmembrarea teritorial, anularea culturii naionale, a valorilor naionale, a artelor i
spiritualitii, fie prin minimalizarea i marginalizarea lor; fie prin crearea unei culturi i unei arte paralele
care s slujeasc demoralizrii, dezintegrrii morale, destabilizrii contiinei naionale.
Pentru a ilustra violena rzboiului psihologic, lupta pe trm ideologic ntre NAIONAL i
ANTINAIONAL, cu urmrile ei socio-politice, reproduc parial doar titlurile i coninutul unei singure
pagini din ziarul UNIVERSUL, anul al 54-lea Nr. 5 Miercuri 6 Ianuarie 1937, pagina 7. n stnga, sus.
Titlu cu liter groas:
CINE SUNT?
Indrumtorii, dasclii, mentorii poporului romn, cei care ne dau lecii nou, romnilor, cei care
injuriind naionalismul autohtonilor pregtesc Romniei alt soart, cei care vor s comunizeze
ara ospitalier care-i hrnete din belug, sunt urmtorii "neaoi" de la "Adevrul" i
"Dimineaa":
Avrum Brauer Rosenfeld (zis Const. Graur)
Smil Pauker (Emil Pauker)
Sniei Labin (zis Traian Vlad, Matei Basarab)
Burah Braunstein (zis B. Braniteanu)
Ghidale Gher Brauer (Gr. Graur)
Aiig Brauer (Alex. Graur)
Avrum Cohler (Alexandru Clin)
M. Konitz (C. Martin, Mister Walk)
Kalman Blumenfeld (Scruttor, Sever Borna)
Burah Leizarovici (Barbu Lzreanu)
Alter Moise sin Ghidale (Alex. Gruia)
Avrum Schuldman (A. Sandu)
Leon Rechter (Lascar Sebastian)
Samson Avramovici (A. P. Samson)
Burah Rosenberg (B. Rpeanu)
Goldner Nathan (N. Aurescu)
Iic Rosenfeld (I. Ross)
Osias Kendler (O. Lernea)
Rosenthal (Ralea)
Nathan Kanner (N. Constantin)
Al. Finkelstein (F. Economu)
Haim Sahor (H. Soreanu)
Ana Brauer (Ana Canaradre)
Ervinia Osterzetzer (E. Marghita)
Avrum Leibovici (A. Haralambie)
I. Gliksman (Dr. Ygrec)
David Fuchs (F. Dima)
Artur Bergman (A. Munte)
A. Falkenfluek (A. Flceanu)
F. Brauer (F. Brunea-Fox)
I. Schwartz (I. Negreanu)
Klekner losif (I. Petea)
I. Blumenfeld (I.B. Florian)
L. Blum (L. Florin)
C. Shonfeld (C. Steanu)
Avrum Rosenthal (A. Ralea)
Froite Adelstein (Felix Aderca), Isrilovici (H. Blazian), Moritz Grimberg (Miron Grindea), Her
Critzman (H. Creeanu).
D. Wolf, A. Fridman, Stromingher, M. Shoenfeld, L. Ettingher, Marcel Marcus, Iancu I. Segall, E. Knodt,
L. Rozenfeld, Otilia Grimberg, Carola Blank, Smil Goldman, August Moritz, Schwartzenfeld, I. Berman,
Bloch Heinrich, Alfons Vogel, Arthur Vogel, O. Mariovici, I. Massof, H. Sanielevici.
Sub aceasta lista un alt titlu:
EXPULZAREA LUI MARTON HERTZ
Ministerul de interne a semnat jurnalul pentru expulzarea editorului Marton Hertz care s-a fcut vinovat
de atitudine antiromneasca prin rspndirea unor brouri subversive. De ani de zile pornea din editura
Hertz acea literatura imoral de fascicole, care otrvea sufletul tineretului nostru. In urma descinderilor
fcute de autoritile civile i militare, s'a dovedit ca editura Hertz se fcuse i instrumentul de
propaganda al ideilor subversive ce se rspndeau n toat ara prin sucursalele lui Marton Hertz, n urma
acestui fapt, examinndu-i-se i actele pe baza crora Marton Hertz supus maghiar (n.n. evreu-maghiar)
obinuse cetenia romn, s'a constatat c se folosise de falsuri....
Cu expulzarea lui Hertz, s'a fcut nceputul unei aciuni de profilaxie sociala care trebuie s se ntind
asupra tuturor veneticilor pripii pe aceste meleaguri i care au obinut cetenia romn pe cai
dubioase.
Sub acest text, al treilea titlu:
PROPAGANDA COMUNIST LA GRANIA DE EST A RII
Comunism sub paravanul organizaiilor profesionale legale. 60 de procese cu peste 500 inculpai -
Intelectualii evrei, principalii ageni comuniti
Iai 3 ianuarie
In cursul anului 1936 consiliul de rzboi al corpului 4 armat a fost aproape complet ocupat cu judecarea
proceselor de comunism... Sunt procese care dateaz de ani de zile, datorit subterfugiilor la care recurg
agenii Moscovei... Din totalul de 600 inculpai trei sferturi sunt de origine evreiasc... se cuvine ca
gruprile naionaliste, care nu constiruiesc pericol de stat, cu tot elanul lor tineresc, uneori poate exagerat
i ntreaga grij s le fie ndreptat numai ctre cei care urmresc distrugerea statului romn.
La mijlocul paginii cu litere de-o chioap:
VIAA POLITIC
Crciunul soldatului romn
...n hrubele Anei Pauker, Kalman Blumenfeld i Burah Braunstein - agenii pltii de
dumanii rii - i nnumr argintii trdrii i fac o mic parte - una suta mii lunar -
tovarului lor de pae, paravanului directorial, celui care vinde pe un blid de linte
sufletele frailor si romni, masonului odios Mihail Sadoveanu... n ziua Naterii
Domnului Isus Christos, n'au avut srbtoare soldaii romni, ci au fost pui s
pzeasc la "Adevrul" i Dimineaa", infamele fpturi cari, cu o persisten atavic,
pregtesc Romniei soarta Spaniei nefericit!... Romnimea doarme pentru c altfel n-
ar tolera ca ageni, dovedii ai corupiei vrjmae, strini fr nici o legtur cu glia i
neamul ospitalier, s dea ndrumri, lecii i perfide sfaturi n politica intern i
extern, n viaa cultural, artistic i religioas a unui popor blajin pn la tembelism.
Copleit n barouri, medicin civil i militar, arhitectur; strivit n pres, farmacie
i n mai toate profesiile libere; desfiinat n industrie i comer, romnimea doarme
lsnd graniele deschise sutelor de mii de conaionali roii ai lui Kalman Blumenfeld,
pribegi viermnoi, n numele crora vorbete, masonul Mihail Jidoveanu.
Romnimea doarme i fiii ei pzesc speluncile camuflate ale Anei Pauker!...
Sub acest articol, tot cu litere de-o chioap: Blestemata piele de arpe a d-lui Mihail
Sadoveanu
Pe cele trei coloane din dreapta paginei alt titlu:
S'AU DESCHIS PORILE PUCRIILOR CA S IAS COMUNITII
Senzaionalul caz al comunistului Moise Sur
...n ziua de 30 Decembrie 1936, comunistul Moise Sur, fiul milionarului cu acelai
nume din Chiinu, a fost pus n libertate condiionat, nainte dea fi ispit cei 3 ani
de pucrie... Moise Sur este inginer i n strintate activa n rndul comunitilor
internaionali... El vine la Chiinu, instaleaz clandestin o tipografie i mpneaz
Basarabia, cazrmile, satele, cu manifeste comuniste i fel de fel de ndemnuri, dar
mai ales, ndemnuri mpotriva actualei forme de guvernmnt... A agitat mpotriva
integritii teritoriale a statului romn, punnd n discuie legitimitatea frontierei dintre
Romnia i Rusia... a agitat pentru introducerea regimului sovietic n Romnia.
Cu toate protestele opiniei publice, fiul comunist al milionarului din Chiinu este pus n libertate peste
capul deciziei Nr. 173 din 16 septembrie 1936 a Curii superioare de justiie militar. Cele dou direcii de
ofensiv ale rzboiului psihologic: iudeo-comunismul i iudeo-capitalismul se completeaz reciproc i i
manevreaz n comun reperele strategice pe linii multiple interioare, sprijinite masiv de Aliana
Universal Israelit.
Pentru a ilustra afirmaiile fcute de ziarul UNIVERSUL din articolul Crciunul soldatului romn n
legtur cu asaltul dat de evreime pentru cucerirea poziiilor cheie n ntreaga suprastructur a Romniei
interbelice, dau cteva date statistice culese din lucrrile de specialitate ale timpului.
In perioada 1930-1938 obin diplome universitare 4 307 evrei i l 679 evreice, adic 22,50% din liceniaii
epocii. Da! Dar din procentul de 70,50% liceniai romni, n anul universitar 1934/1935 au fost trimii la
studii n strintate 2121 studeni din care numai 562 romni i 1559 evrei, primind valut forte cu prim
de 18% i 38%, pltindu-se din bugetul statului stocul de devize forte. Din 169 studeni evrei n Frana,
143 studiau medicina. In vreme de un deceniu au studiat medicina n strintate 1505 studeni evrei, muli
intrai n conspiraia mondial iudeo-comunist.
Intr-o perioad de 16 ani evreimea a ctigat prioritate n domeniul farmaceutic, dnd l 143 liceniai care,
ca i medicii, pe banii prinilor sau cu mprumuturi de la bncile evreieti i-u deschis farmacii i
cabinete medicale particulare, n 1938 erau n Romnia Mare 4 017 medici romni i 3 467 evrei, 343
unguri, 512 germani i 301 alte naionaliti, evreii reprezentnd 40,12% din total. Prin relaii medicii
evrei i asigur o bun parte din conducerea instituiilor medicale din ar: Dorna-proprietatea Fondului
Bisericesc din Cernui - avea 5 medici cretini i 14 evrei; spitalul central din Chiinu era condus numai
de medici evrei, ca i spitalul de boli nervoase Socola din Iai; serviciul tehnic al Eforiei Spitalelor Civile
condus de doi evrei; din 20 de circumscripii medicale ale judeului Slaj, 15 erau conduse de evrei; ca
medici de plas n Bucovina, Basarabia i nordul Ardealului i medici consultani la Asigurrile sociale,
evreii ating 40%. n Bucuretii timpului 60% din medici erau evrei. La facultatea de medicin funcionau
n 1938, 10 asisteni universitari evrei, 2 confereniari, 4 preparatori i 25 doceni evrei, facultatea fiind
transformat ntr-o micro-Judenland.
La creterea spectaculoas a numrului de medici evrei au contribuit manoperele unui escroc notoriu n
epoc, evreul Leonte Manevici care fcea medici pe band rulant, echivalnd diplome obinute prin
coresponden, sau atestatul cu doi martori a unor refugiai care motivau pierderea actelor.
Dr. D. Enacovici: ..."cum vin n ar ei ncep o reclam denat c vindec toate
bolile, prin firme mari ca la crciuma, cu preuri anunate ca la frizerii, cu specularea
ranului care este hgat ntr-o camer ntunecoasa i i se plimba un bec obinuit pe
piept i spate
119
.
Stomatologia i dentistica au fost monopol evreiesc. De la tinichigiul Unsim Weinberg care practica
tehnica dentar n Bucureti la cei 24 de fali medici stomatologi evrei din Iai, la brbierii, croitorii i
birjarii evrei devenii dentiti, pn la stomatologi evrei adevrai, monopolul respectiv s-a consolidat prin
cele 8 din 10 laboratoare dentare din capital i celor 8 din 10 magazine de desfacere engros i endetail a
articolelor dentare.
Din totalul de 1697 farmacii conform cu GAZETA FARMACIILOR/1938; 642 erau n posesia evreilor
i 601 n a romnilor, restul aparinnd altor naionaliti conlocuitoare. Farmacitii ofieri n rezerv: 248
romni, 402 evrei. Arendarea farmaciilor n 1937 este o lovitur sub centur dat farmacitilor romni,
farmacitii strini, scria NEAMUL ROMNESC:... ca s-i realizeze maximum de ctig, majoreaz
nspimnttor preurile la medicamente i le falsific pe ct i las inima
120
.
In august 1938 comisia pentru revizuirea diplomelor obinute n strintate retrage dreptul de liber
practic unui numr de 127 farmaciti i farmaciste.
Una din armele principale folosite n rzboiul psihologic a fost i este justiia. A corupe corpul de
magistrai, a distruge ncrederea n dreptate i instituiile care ar trebui s-o reprezinte, a iniia legi care s
favorizeze pe cei puini n dauna celor muli, a pierde adevrul n labirintul legilor, a tr oamenii prin
slile tribunalelor luni i ani de zile, nseamn a aplica perceptele Protocoalelor pentru a dezorganiza din
interior statul naional. Cunoscnd c evreii constituie un factor destabilizator n avocatur, legea din
1864 le-a interzis accesul n aceasta profesie, mpotriva acestei legi, ca i a celei din 1907, numrul
avocailor evrei crete spectaculos dup primul rzboi mondial, n 1926 existau 106 avocai definitivi
evrei i 158 stagiari, adic 364 faa de 2 394 romni, ca n 1931 cifra s se dubleze: 676 avocai evrei fa
de 2426 romni, iar n 1935 s fie l 365 avocai evrei fa de 3 595 avocai romni, cifrele referindu-se
numai la baroul Ilfov, n Basarabia erau 341 avocai romni i 315 evrei; n Bucovina 209 romni i 683
evrei; n Ardeal 670 romni i 46l evrei; n Banat 210 romni i 121 evrei. La Slaj, 45 romni i 44 evrei;
La Lpuna 129 romni i 117 evrei; La Arad 123 romni i 74 evrei, la Bihor 128 romni i 135 evrei.
Ca i n arhitectur, n medicin i farmacie, reacia romneasc este drz mpotriva iudaizrii avocaturii.
Avocatul G.C. Murean constat c dosarele avocailor evrei nscrii n barou sufer de lipsa dovezii
indiscutabile a ceteniei romne i c nu se respect cele mai elementare forme procedurale de nscriere.
S-a mers att de departe cu sfidarea autohtonilor, nct baroul prim al rii a fost obligat s alctuiasc un
regulament pentru examinarea avocailor evrei la cunoaterea limbii romne. Avocaii evrei din Bucovina
au refuzat examenul. Ca i n presa, la baroul Ilfov pledau Cohen Simon zis Clin Sima, Zissman Bercu
zis Dan Deleanu, Haimovici Sandu zis Darie Sandu, Berman zis Diaconu Vladimir Aurel, Berman Hua
zis Hua P. Gheorghe, Schoenfeld Leonard zis Pajite B., Eduard Marcus zis Ilarie Voronca (i scriitor),
Zigel-Zaharia, Zweifel Carola - Hoga Carola, Leibovici Savu zis Sandu Trotu i alii pn la numrul
amintit.
Din radiografia sumar a direciilor de ofensiv evreieti i a obiectivelor acestora, se desprinde limpede
c rzboiul psihologic dus mpotriva poporului romn n perioada interbelic a avut un caracter total,
impunnd un numerus iudaicus in toate profesiile care vizau sntatea psihic i fizic a poporului romn
i c reacia romneasc de aprare a fiinei naionale a fost energic ncepnd cu anul 1938.
Nicolae Iorga despre presa iudaic din Bucovina: ...Maculatur infecta, scrisa de
samsari i agramai ntr-o germana imposibil de gheto, presa aceasta fr duh i fr
limb naional, care a mpiedicat dou decenii circulaia scrisului romnesc i a
ngreunat rspndirea gndurilor de solidaritate naionala romneasc...
121

Hechter - Sebastian grafoman i cenaclist pripit pe la "Fundaiile
Regale": ...Pasiune, iubire, eroism, sacrificiu sunt nite "lucruri sfinte" bune de pus n
ghilimele i de expus n vitrina prostiilor omeneti de mare circulaie
112
.
Asachi i Eliade Rdulescu, Eminescu i Koglniceanu, Alecsandri, Bariiu, Simeon Brnuiu devin
inta presei iudaice i cu ei valorile sacre batjocorite de Hechterii care-o scriu. Rosenthal este director la
DIMINEAA i apoi ataat de pres la Washington; Avrum Memerle Brauer Rosenfeld - zis Constantin
Graur este director la ADEVRUL, iar n 1937 i la DIMINEAA, coproprietarii fiind Smil Pauker,
Samuil Labin cel zis cnd Traian Vlad, cnd Matei Basarab; Smil Honigman zis Emil Fagure este director
la LUPTA, Hefter cu o condamnare de 5 ani pentru pactizare cu inamicul conducea LE MOMENT, iar
Isra Israel Bercovici conducea L'INDEPENDENCE ROUMAINE.
Ziaritii evrei se ncuibeaz n toate sinecurile statului. Numai din fondul cultural al municipiului Iai
ncaseaz n 1937 suma de 234 500 lei. Beneficiaz de gratuiti la transport, pun mna pe ageniile de
publicitate, din 27 de agenii de acest gen numai 2 sunt romneti. Monopolizeaz revistele fiscale i
industriale, un Ioil Marcus devenit Iulian Marius este director proprietar la ADMINISTRAIA
FINANCIAR -pentru meritul de a fi fost bcan la Buzu. Levy Haralamb,
condamnat pentru c se ddea drept inspector financiar edita TRIBUNA
FINANCIARA; ali doi evrei Treanu i Naumescu publicau INDUSTRIE i
COMER; GAZETA FINANCIARA i GAZETA CAPITALEI, reviste de antaj; iar
GAZETA CSTORIILOR, de fapt o foaie a prostituiei era editat de cuplul
Smilovici - Tanti Clara prea bine cunoscuta n epoc.
ntre 1918-1938 au funcionat n Romnia Mare, 204 edituri din care 31 au fost
romneti, 53 ale minoritilor i 120 evreieti, care au tiprit 816 autori. Din acetia
au fost 198 romni, 204 minoritari i 432 de evrei. Din tirajul de 6 300 000 exemplare,
romnii au avut 765 000, minoritarii 146 700, iar evreii 4 148 000. La Bucureti din
59 de librrii, evreii deineau 37.
Escaladarea rzboiului psihologic i cucerirea poziiilor cheie n mass-media se
finalizaser prin instalarea evreului Hartig la conducerea ageniei RADOR, cu un
salariu anual de 24 000 000 lei. Din acest post de legtur cu mass- media
internaional, Hartig a manevrat informaiile din Romnia n dauna rii creia i-a
creat n strintate o imagine cu totul defavorabil, conexnd rzboiul psihologic
intern cu cel purtat pe plan mondial de Aliana Universal Israelit, operaiune reluat
de evreime i de slujitorii ei n perioada rzboiului rece i amplificat la cote maxime
dup decembrie 1989.
Sucursala de la Chiinu a ageniei de tiri RADOR, slujind o zon deosebit de
disputat n rzboiul psihologic, totul ncepnd cu propaganda i terminnd cu artele
i cultura, a fost condus de evreul Abraham Kendler care lucra n serviciul
sovieticilor prin secretarul ageniei Buheler, n casa cruia s-au gsit materiale de
propagand comuniste i un cifru pentru benzi Hughes. Buheler a fost condamnat la 5
ani nchisoare i Kendler a fugit la Paris.
Evreii din Basarabia i Bucovina au tiprit o pres antinaional militnd pentru
ruperea Basarabiei i alipirea ei la U.R.S.S.; evreii din Ardeal au tiprit o pres
revizionist n favoarea Ungariei, majoritatea celor 330 de perioadice scrise n
ungurete fiind conduse sau editate de evrei de limb maghiar.
Pentru nelegerea profund a efortului uria fcut de Aliana Universal Israelit
spre a-i atinge obiectivele fixate n Romnia pe cele dou variante: iudeo-comunist
i iudeo-capitalist este necesar s .struim asupra contribuiei la efort a mass-mediei
iudaice din Romnia, efort fcut prin contribuia finanei internaionale evreieti i a
unor state interesate n destabilizarea intern a rii ca U.R.S.S.-ul aflat sub dominaie
iudaic i Ungaria revizionist.
SAJTO; FRISSUJSAG; ERDELYI MAGYARORSAG; SZABADSAG; NAPLO; ARADI
KOEZIDENY; ERDELY HIRLAP; REGGEL; ARADI FRISS UJSAG; TEMESVARI HIRLAP; UJ
KELET; BRASSOI LAPOK; NEUISAG; iudeo-revizioniste i ovine ungureti. Iudeo-ruso-ucrainiene:
11 gazete n rus, 5 n ucrainean, 20 n idi i ebraic suspendate n februarie 1938 pentru activitate
antistatal. Numai la Bucureti n afar de marile cotidiene ADEVRUL i DIMINEAA presa iudaic
slujind n rzboiul psihologic nregimenta: CURIERUL ISRAELIT; CUVNTUL NOSTRU;
RENATEREA NOASTR i NFRIREA scrise pentru evrei, apoi cele n limba francez enumerate
la nceputul acestui capitol, completate cu: ARGUS editor Hartig; GAZETA editor Ceacru-David sin Iic
Eulenberg; REALITATEA; ADEVRUL LITERAR; RAMPA; GAZETA SPORTURILOR;
CREDINA editor Margulies; INFORMAIA editor Saraga; TEMPO; POPULARUL; EXCELSIOR;
NCOTRO; NASA RECI; ISBNDA; AVNTUL; GAZETA CAPITALEI; SEMNALUL; la care se
adaug LUMEA ROMNEASC editor multimiliardarul Max Auschnitt i cele cunoscute ca:
HASMONAEA; MNTUIREA; AURORA; SOCIALISMUL; PRESA; UJ KELET; La Cernui apar 8
cotidiene minoritare i unul romnesc. La Iai evreii au 4 cotidiene: LUMEA; JURNALUL;
NOUTATEA; ZIUA; pe cnd romnii unul singur: CHEMAREA. La Piatra Neam sunt 3 gazete
evreieti. Subliniem c monopolul presei iudaice din Basarabia era condus de Moise Oresten n 1917-
1918 ef de band terorist bolevic, uciga al patrioilor Murafa i Hodorogea, de Isac Rosenthal zis Ion
Plugaru i el terorist, delator i cluz a bandelor, sau de evreul Hirsch zis Ion Duployen condamnat la
Constana ca spion. "Sindicatul ziaritilor romni" era prezidat de Iic Alterbonn zis Alexandru Terziman
condamnat la 10 ani pentru insulte aduse Coroanei, iar corespondentul oficiosului sovietic ISVESTIA era
Elias Kendler alias Adrian Gndea care fugit la Moscova s-a dedat la o campanie crncen de calomnii
mpotriva rii
EFECTE. CONSECINE 1) Stpnind 2/3 din presa scris n romnete i n limbile minoritarilor, 95%
din ageniile de publicitate, agenia de tiri RADOR, lucrnd pe filiera iudeo-comunist cu Moscova i pe
filiera Alianei Universale Israelite cu centrele de putere financiare suprastatale, dar si cu cele comuniste,
cu Liga Naiunilor i organismele acesteia, cu francmasoneria; evreimea din Romnia a constituit cel mai
puternic detaament de lupt folosit n rzboiul psihologic dus mpotriva statului naional unitar Romnia
n perioada 1918-1938 cnd s-a pus capt dominaiei ei absolute de ctre guvernul naionalist condus de
poetul Octavian Goga. Intr-o prim concluzie l citm pe
Nicoale Iorga: ...Zilnic n aceste foi (n.n. evreieti) toate mizeriile noastre sunt
expuse, subliniate, luate n batjocur, prte n faa lumii pentru a ne discredita,
ntinse n faa noastr pentru a ne demoraliza
123
.
DESTABILIZAREA LITERATURII I ARTELOR
Nichifor Crainic: Scoborrea omului spre animalitate a fost adus i propagat de
spiritul iudaic care a substituit nlarea prin decdere, paradisul prin pornografie...
Nimeni nu se ridic mpotriva originalitii, ci mpotriva descrierii fr rost... a
porcriilor nirate ca mtniile
124
.
Toussenel: ...Porcul este emblema jidanului. Murdria ghetto-ului este organic-
acea neruinare proverbial n care a trit de secole. Tot ei au introdus cultul vechilor
Phalaphori - acea expoziie la Roma i Atena de imagini neruinate, ca i trecerea din
gur n gur a expresiilor mai comice, fr s alture i acea parte artistic125.
Ed. Drumont n LA FRANCE ENJUIVIE pune n pagin pericolul social al pornografiei practicata de
evreime, ca i cel al campaniilor antireligioase.
Henry Popper ucenic al lui A. Steuerman: ...nu accept noiunea de Brtescu-Voineti= limonad dulce
pentru copii, prostie i suferin fa de problemele artistice
126
... n aceeai oal aruncndu-i pe Cezar
Petrescu i Ionel Teodoreanu . Notez c Al. Brtescu-Voineti a fost unul din scriitorii care a militat
mpotriva pericolului iudaic din pres, literatur i arte, figurnd pe lista neagr a presei evreieti i pe cea
a iudeo-kominternitilor de dup 1945, pe lng ntreaga pleiad de scriitori patrioi ncepnd cu
Eminescu i terminnd cu Radu Gyr sau Vasile Militaru.
Octavian Goga: ...Infiltraia lui Israel a cucerit metodic tara - comer, industrie,
bnci, moii, gazete i literatura unde a atins cel din urm popas, intrnd astfel n
templu; aa ca trecerea de la gazet la literatur s-a fcut pe nesimite
127
.
Goga citeaz "antologia" celor 60 de scriitori evrei n care este lansat "Bardul naional" Leopold
Goldstein, cu pseudonimul Camil Baltazar. Este epoca n care sub acoperirea i n osanalele presei iudaice
sau iudaizate, evreii ptrund masiv n teatru, oper, artele plastice, muzica i muzicologie, dar mai ales n
care se erijeaz n directori de opinie ncercnd s monopolizeze critica literar, de arte plastice, de teatru
i muzic. Fr for, fr patul germinativ al ethosului, fr fora proteic a culturii i artelor populare,
talente speculative i interpretative, evreii nu nseamn mai nimic n domeniul creaiei; dar prin critic
ncearc s distrug creaia naional i s-o substituie cu manufactura iudaic din Romnia, dar mai ales
de peste hotare. C puzderia de iudeo-manufacturieri a fost regula i c excepia au format-o creatori evrei
sau critici de art, sau mari oameni de cultur profund ataai poporului romn i culturii sale naionale
este un adevr care trebuie subliniat cu toat obiectivitatea, dar cum capitolul analizeaz rzboiul
psihologic dus de evreime mpotriva poporului romn, excepia nu intr deocamdat n atenia autorului.
Dr. A. Balot despre literatura i artele decadente: ... o infiltraie lent de spirochei
ce caut s paralizeze toi centri nervoi ai trupului etnic
128
...
Dr. N. Minovici: ...ne-am ocupat de protecia animalelor, dar n'am ntemeiat o
societate care s pun fru imoralitii exprimata prin teatru, cinema i literatur
pornografic.
129

Pictorul Constantin Vldescu: ...n literatur i n art, superficialul, meschinria,
platitudinea, grosolnia, trivialitatea, pornografia, au fost promovate pe planul marilor
cuceriri ale spiritului... i ca atare cubism, dadaism, futurism, primitivism i
nesfritul ir de reete inventate peste noapte n laboratoarele impertinenei sterile, au
scos capul pe rnd la lumina zilei n urlete de trmbie i surle, cu reclam desfrnat
n presa lor (n.n. a evreilor) complice i contient de valoarea destructiv a acestor
atentate la bunul gust i bunul sim, la temelia edificiului moral ridicat cu pioas rvn
n decursul secolelor de cultur i civilizaii.
Sextil Pucariu: ...aceeai sete de sensibilitate libidinoas o gseti la igani i la
evrei cnd vor s fac arta
l31
.
Nichifor Crainic: ...jidanii fabric revistele pentru lectura copiilor notri i opera de
distrugere a sunetului romnesc ncepe tocmai de la copiii de coal. Jidanii au
acaparat trei sferturi din cartea didactic, ceea ce nseamn milioane de vehicule pe an
pentru a turna aceeai otrav iudaic n generaiile tinere, desfiinndu-le din pruncie...
Evreii dicteaz prin editurile pe care le dein; prin "idealurile" de art josnic pe care
la insinueaz; prin trustul criticei care susine tot ce e pornografie i defima tot ce e
valoare reprezentativ romneasc, prin reclama turbat n junii tuturor "operelor" de
destrmare sufleteasca
132
.
Al. Cazaban: ...casele de editura "fr perdea"se aseamn cu casele de toleran,
unde editorul e n funcie de adevrat proxenet - fcnd din literatur un fel de dam
de consumaie care se lfiete impudic n vitrinele librriilor din centru i de la
periferie
132
.
Nicolae Iorga: ...Cartelai pentru teatre, cartelai pentru ziaristic i pentru literatur,
evreii sunt azi stpnii cinematografelor. Se poate s le convie a face o naie de
nebuni, de criminali i de dezmai, dar noi nu o putem ngdui.134
Din 13 teatre bucuretene, doar 4 sunt romneti i din 57 de cinematografe numai 11 au
proprietari romni, restul aparin evreilor, n toat ara existau 465 sli de cinematograf
din care 66 aparineau romnilor. Cele 50 de case de filme au fost n ntregime
evreieti, fiind cartelate ntr-un sindicat - cartel care dispunea dictatorial de
distribuirea filmelor. Cele 3 case de filme romneti EDISON-film proprietar
Marinescu; O.C.R.-film proprietar Dumitrescu i Stan lonescu i B.D.C.-film
proprietar N. Glc aflate n minoritate zdrobitoare, abia au putut supravieui
concurenei sindicatului-cartel evreiesc.
Violent sau insinuant, prin corupie i persuasiune, prin legturi politice, evreimea a
folosit toata gama metodelor oculte spre a dobndi supremaia n teatru i oper. In
anul 1930 la studioul Teatrului Naional din piaa Regele Carol s-a montat un
spectacol comemorativ dedicat scriitorului francez amic al romnilor, Robert de Flers.
Prin manipulri de culise un rol principal a fost atribuit unei actrie evreice, fapt care a
prilejuit o manifestaie studeneasc viguroas, studenimea considernd c aciunea
este provocatoare... Opera Romn primea o subvenie de 25 000 000 lei de la stat i 3
000 000 lei de la Municipiul Bucureti, buget tentant pentru evreimea din Romnia.
Aa se face c omul numrul unu al operei ajunge un cntre de mna aptea, fluierat
i huiduit de public: Ruhm Rudolf, zis Radu Steiner care la nceputul stagiunii 1929-
1930 elimin din instituie artiste i artiti romni ca: Alexandru Feraru, Constana
Dobrescu, Alexandra Elefterescu, Nina Botez, Edgar Istratty, V. Rabega, Stefanovici
Cristescu, umplnd scena cu evreii: Algazi, Leon Blum, Eugenia Babad, Arai, Bein,
Rosensten. Acelai Ruhm Steiner ajuns i regizor l concediaz pe maestrul Massini
i n locul lui fl numete pe Leon Blum, pstrnd pentru sine monopolul traducerii
unor opere strine ntr-o romneasc-idi, plin de trivialiti precum n "Cavalerul
rozelor", traducere i interpretare primite cu huiduieli. Notm c excelenta solist
Alexandra Feraru este soie de ofier, invalid de rzboi i ar fi trebuit s cnte alturi
de celebrul bas aliapin, fiind nlocuit cu o mediocritate strin: Laura Kohanska
impus de Solomon Bisker, un evreu de influen. Protagonitii operei: G. Niculescu-
Basu, Jean Atanasiu, George Folescu contrasemneaz un memoriu adresat primului
ministru semnat de 400 de artiti, cernd s se pun capt iudaizrii instituiilor
romneti de cultur i art.
n 1930 directorul societii de radiodifuziune era evreul Hercu Blazian.
Loja n exclusivitate evreiasc B'nai Brith, edina din 26 decembrie 1925 dup-amiaz, intervenia
"fratelui" dr. Baubergher: ...i apoi exist o alt organizaie de tineret: e Haamer Hazair. Aici vin n
contact studeni i elevi care au principii i care aspir la un ideal mare i frumos. Aceti tineri nu
fumeaz, nu beau alcool i i-au impus singuri principiul abstinenei sexuale... Gndii-v c aici, ntr-un
ora ca Bucureti, exist totui tineri care lupt pentru curenia sexual, care renun la alcool, cutnd
cu dragoste i energie ctre idealul vechi, ebraic...135
EFECTE CONSECINE (2) Dac rzboiul psihologic total purtat de evreime
mpotriva poporului romn, culturii i spiritualitii sale a reuit s destabilizeze o
parte din intelectualitate care nu a recepionat semnalele NAIONALULUI aflat n
pericol de moarte, cednd tentaiilor oferite de evreime ncepnd cu cosmopolitismul,
continund cu pornografia i terminnd cu ncercarea de deromnizare a culturii
naionale; n msur zdrobitoare el a avut un efect invers dect cel scontat,
radicaliznd intelectualitatea naionalist care a creat organisme specifice culturale,
spirituale i politice pentru aprarea fiinei naionale. Aceast intelectualitate a
explorat n adncime i a exploatat n mod superior filonul etnic de mare i inegalabil
originalitate i unicitate, mbogind tezaurul tiinelor, artelor, literaturii cu opere
devenite clasice, demonstrnd derizoriul pseudo-culturii i pseudo-artelor
manufacturate n atelierele evreieti. O simpl punere n paralel a numelor
intelectualilor naionaliti cu cele ale evreilor slujind rzboiul psihologic,
demonstreaz nulitatea acestor ageni ca i inexistena lor n cultura romneasca.
Nicolae Iorga i Brociner; Lucian Blaga i I. Blumenfeld zis I.B. Ilarion; Nae
lonescu i Her Cutzman zis H. Creeanu; Mircea Vulcnescu i Avrum Kendler zis
A. Gndea; Octavian Goga, Radu Gyr, Mircea Eliade, Toprceanu, Arghezi,
Mehedini, C. Rdulescu-Motru, doctorii Cantacuzino i Gh. Marinescu, Camil
Petrescu, Liviu Rebreanu, Brncusi, Lupa, Al. Lepdatu, Silviu Dragomir, Ovid
Densuianu. Vasile Prvan, Horia Hulubei, Emil Racovi, Al. Philippide,
Hortolomei, Clinescu, Petre Andrei, Gh. Bogdan-Duic, erban Cioculescu.
Vladimir Streinu, Tonitza, Marius Bunescu, Nicolae Drscu, Gh. Petracu, George
Enescu, Mariana Ventura, citez la ntmplare scriitori, pictori, oameni de tiin,
critici literari, filologi, actori ai NAIONALULUI, nu putem nscrie aici ntreaga
pleiad a culturii naionale interbelice creia i se opune Avrum Brauer Rosenfeld zis
Const. Graur, Ghidale Gher Brauer zis Gr. Graur, Burh Leizarovici zis Barbu
Lzrescu, Alter Moise sin Ghidale zis Al. Gruia, Froite Adelstein zis Felix Aderca i
aa mai departe. Manufactura evreiasc, maculatur derizorie a poluat temporar i
numai la suprafaa cultura romneasc reuind dou lucruri: s aduc noi ctiguri
financiare evreimii i s introduc viermele ndoielii n contiinele slabe, n acelai
timp rzboiul psihologic purtat de evreime mpotriva romnilor a radicalizat tineretul
studios i contiinele naionale care s-au solidarizat ntr-o uriaa micare patriotic de
masse, Micarea legionar; consecin direct a ncercrii evreimii mondiale de a
transforma Romnia ntr-o Judenland.
FRANCMASONERIA
Nu fac aici un istoric sau o prezentare integral a francmasoneriei, arma principal
folosit de Aliana Universala Israelit mpotriva statelor naionale i unealta
ideologic folosita pentru construirea Republicii Universale condus de evreime. M-
am ocupat tangent de francmasonerie n capitolul NOUA ORDINE MONDIALA.
Benjamin Disraeli, conte de Beaconsfield, romancier evreu i om de stat britanic: ...Oamenii de
la putere n-au avut a face numai cu guvernele, cu mpraii, cu regii i cu minitrii, ci mai mult
cu societile secrete, elemente de care trebuie s in seam, n ultimul moment ele pot s distrug toate
aranjamentele. Ele au ageni pretutindeni, ageni fr scrupule care mping la asasinat i pot, dac ele cred
oportun, s provoace un mcet
136
...
Asasinarea Marealului Ion Antonescu, a preedintelui Nicolae Ceauescu, morile
misterioase ale primilor-minitri I.I.C. Brtianu, Octavian Goga, asasinarea bestial a
lui Z. Codreanu i a zeci de legionari in de practicile curente ale societilor secrete
pomenite de Disraeli, printre care francmasoneria este cea mai puternic.
Nichifor Crainic n articolul MPOTRIVA DEMOCRAIEI MASONICE, ziarul CURENTUL, 15
martie 1929: ...Democraia masonic ostil Bisericii, e, n fond, ostil sufletului romnesc. Democraia
masonic, avnd substrat ocult, e subversiva i primejdioas, e internaional n sensul unor anumite
interese nemrturisite i pentru aceasta, ruintoare lent a ideii de romnism ...nedemn i imoral.
Urmrit de aproape n aciunea ei la noi, ea apare solidar cu toi indivizii frdelegii pe care i mpinge
la conducerea statului, pentru a opera prin ei, n scopurile nemrturisite ce urmrete, ca pe nite
instrumente docile...
n capitolul ROMNIA CA O PRAD, subcapitolul O VIZIUNE SISTEMIC am
schiat istoricul nfiinrii primei loji B'nei B'rith, exclusiv evreiasc n Romnia,
ca i rolul ei de control asupra tuturor ordinelor masonice care i se subordoneaz. In
lojile B'nei B'rith din Romnia s-au format agenii ocultei n spiritul tradiiilor
milenare, talmudice. Evreii care au format 95% din lojile Marelui Orient sau Marii
Loji Naionale - numire-curs care a atras politicieni i ofieri, au fcut parte, n secret,
din lojile B'nei B'rith, transmind ordinele B'nei B'rithului central din SUA, reelei
francmasonice din Romnia. Rabinul dr. H. Alferin, J. Brukr, Carniol, "venerabilii"
Goliger, Sigmund Birman, A. Harovitz, P. Spejer, Moritz, Z. Lupescu, dr. O. Silber,
lancu Lupescu, S.B. Cohn, dr. Friedman, I. Wagner, erau membrii ai lojilor B'nei
B'rith i n acelai timp ai Marelui Orient. O foarte sumar organigram ar desemna
loja central B'nei B'rith din Romnia, ca organ de legtur cu Aliana Universal
Israelit i cu loja B'nei B'rith din SUA; statul major i comandamentul micrii
francmasonice universale. Marele Orient, Marea Loj Naional, Marea Lig Ameri-
can din Romnia cu sediul n Bucureti, strada Nicolae Golescu, Nr. 1 subordonat
Marii Loji din New-York i aceasta subordonat organizaiei "American Jewish
Asocjation avnd n subordine Loja Romn de rit american i "Redeteptarea" de rit
scoian, lojile iudeo-ungureti care au fcut parte din Marea Loj Simbolic din
Budapesta se subordoneaz Marii Loji Simbolice din Romnia, Lojile iudeo-germane
se grupeaz n Marea Loj German din Romnia care ader la Marele Orient al
Romniei.
Toate aceste loji centrale au sucursale n capitalele de jude i n oraele mai rsrite,
esnd ara ntr-un pienjeni francmasonic, instrumente-arm n rzboiul total dus de
evreimea internaional mpotriva Romniei. Am subliniat n capitolele precedente
strategia evreimii n rzboiul psihologic, folosind abil cele dou direcii sociale de
ofensiv: una iudeo-comunist care se adresa maselor i alta iudeo-francmasonic
adresat vrfurilor politice, economice i militare. Ambele ofensive au fost susinute
logistic de iudeo-bolevici care stpneau Uniunea Sovietic i de Aliana Universal
Israelit. Cum n Romnia vrfurile claselor dominante manifestau o rezerva fa de
francmasonerie din pricina internaionalismului i cosmopolitismului programatic care
o identificau cu comunismul, prin intermediul Ucrainei sovietice se creeaz n
Romnia aa zisa Marea Loj Naional.
Arhiva Marelui Orient al Franei situat atunci n rue Cadet 16 Paris are nregistrat la
No. 14406 din 5.XI.921 un document semnat de conductorii Marii Loji Naionale,
cunoscutul francmason evreu Jean Pangal i un anume V. Roat; document care face
istoricul nfiinrii acestei loji i cere Marelui Orient al Franei s intre n legtur,
promindu-i ascultare i supunere. Citm: ...l'historique de la creation de notre
organisation ... este strns legat de micarea masonic din Ucraina, ntmplrile
fcndu-ne s lucrm pentru triumful aceleiai cauze, Prea Ilustrul Nostru Frate Jean
Pangal a primit de la Venerabilul i Marele Maestru al Marei Loji din Ucraina, fratele
Serge Marcotume un mandat de DELEGAT GENERAL pentru a crea ordinul
masonic naional-romn, dup ritualul scoian antic i acceptat
137
.
Din aceast loj nfiinat de iudeo-bolevici fceau parte generali i ofieri de toate
gradele, scopul ei era s destabilizeze armata de sus n jos, iudeo-comunitii ncercnd
s-o destabilizeze la nivelul trupelor i al gradelor inferioare. Amiralul aghiotant regal
Pi, comandantul Fundeanu, generalul Georgescu, colonelul V. Bdulescu,
colonelul Maltopol, muli ofieri din aeronautic i marina atrai de Mihail Negru, gradul
francmasonic 33, pe numele adevrat Mihel Zussman, publicist, fost "polizei-meister"al lui Makensen pe
timpul ocupaiei germane pe care Radu Theodoru 1-a cunoscut, ca i pe civa din ofierii de aviaie
nominalizai n tabelele date publicitii prin anii 1941-1943, s-au lsat indui n eroare de lozincile
umanitare i demagogia "frailor" de loj gen evreii Grassiany proprietar de tipografie unde s-au tiprit
manifeste comuniste, dr. Friedman, Rohrlich, Goldberg, Vogelsang, David Didoi, Metzger, Ioseph Kron,
Pawes, Wolf-Lupescu, tatl amantei regelui Carol al II-lea, Goligher i aa mai departe. Trei aghiotani
regali cu grade mari n armat, cot la cot cu tatl celei care conducea de fapt politica degeneratului rege
Carol al II-lea care a nfptuit scopul evreimii: dezmembrarea statului naional unitar Romnia Mare, fr
ca armata s trag un singur glon. Basarabia, Bucovina de Nord i inutul Hera cedate Uniunii Sovietice,
Transilvania de Nord-Est cedat Ungariei; Dobrogea de sud cedat Bulgariei. Francmasoneria din
Romnia a ncercat i n parte a reuit s aplice armatei romne reetarul aplicat armatei franceze cu
ncepere de la 1870 spre lipsa de glorie a ofierilor care au czut n curs.
mpmntenirea evreilor dup primul rzboi mondial a dus la dezvoltarea rapid a francmasoneriei n
Romnia. Districtul IX al Ordinului B'nei B'rith fixat n Romnia care este condus de sanhedrinul
respectiv cu urmtoarea componen: preedinte de onoare dr. Adolphe Stern fost deputat rnist;
preedinte activ dr. J. Niemierover, gross-rabin, senator; vicepreedini, dr. S. Wieselberger i Adolph
Goldstein; mare mentor, Jacques Creescu; mare secretar, Marcel Goldman; mare tezaurar, B. Bercovici;
inspectori generali, dr. H. Solomonovici i Adolf Schwartz; membrii, dr. B. Baubergher; Max Serdman,
Karl Kluger, senator i Albert Steiner. Districtul avea n subordine 23 de loji prin care-i realiza planurile
strategice viznd n domeniul politic coruperea politicienilor i propulsarea evreilor la conducerea
statului; n cel economic monopolizarea ntregii activiti comerciale, industriale, de banc i agricole n
care scop B'nai B'rith a creat Marea Banc Marmorosch-Blank care a reuit s gestioneze 115
ntreprinderi cheie; iar n domeniul cultural spiritual s monopolizeze presa spre a putea dirija opinia
public i s creeze centre de presiune, dezinformare i destabilizare cu societile de editur, culturale,
sportive, universitile populare, ligi umanitare, de aprarea drepturilor omului, cercetia i o gam
ntreag de oficine de propagand iudeo-francmasonic.
Din circulara masonic adresat potentailor evrei pentru nfiinarea Marii Bnci iudeo-
masonice; ...Comisia nsrcinat s arate Marei Loji Zion procedura de urmat, ca s ajung la o mai
repede realizare a proiectului pentru nfiinarea unei Bnci care va trebui s serveasc drept punct de
plecare al unei ntreg organizaii de lupt economic s-a ntrunit duminic 5 iunie sub preedinia Fr. ***
Adler. In urma discuiilor urmate s-au stabilit urmtoarele preliminri...
...4. Banca nu se va afia ca o instituie a Ordinului...
...8. Pentru evitarea multor formaliti i a icanelor posibile... ar fi preferabil s se transforme o Instituie
existent ca Banca Marmorosch-Blank-decat s se creeze una nou ...
... 9. Ilustrul Sanhedrin se va pune imediat n legtur cu un numr de Personaliti marcante din ar, ale
cror nume vor fi considerate ca o garanie de succes pentru prompta realizare a instituiei ... Aceste
personaliti vor forma viitorul Consiliu de Administraie al Bncii...138
Iat i Consiliul de Administraie format din ab goimi, adic slujitori cretini: Al. Constantinescu, C.
Banu, I.G.Duca, Toma Stelian, C. Argetoianu, general C. Coand, Grigore Filipescu, M. Sulescu, Al.
Vaida-Voievod, Gr. Iulian, I. Rducanu i muli alii. In ar Banca a avut 25 de sucursale, iar n
strintate 4 agenii la Istanbul, Viena, Paris i New York.
... In 1931-1932 banca iudeo-masonilor cu figuraie din clasa politica romneasc este descoperit de un
deficit de l 600 000 000 lei. Intervenia masonic a lui Griinberg-Wolf-Lupescu tatl amantei regelui, l
determin pe Carol s spolieze statul romn pentru a preveni falimentul bancar al B'nai B'rith. Regele
trdtor i degenerat oblig Banca Naionala s acopere deficitul, primria Capitalei s cumpere la un
suprapre uluitor - o jumtate de miliard, un teren al evreului Marmorosch-Blank de la Otopeni i i se
concesioneaz monopolul vnzrii produselor R.M.S. Cum molohul iudeu n-a fost stul, regele dispune
ca statul sa preia activul i pasivul bncii Marmorosch-Blank; asta nsemnnd c afacerile oneroase
evreieti s fie suportate de contribuabilii romni. Scandalul n-a deranjat pe nimeni, membrii consiliului
de administraie i-au vzut mai departe de politic i de afaceri; iar sumele uriae care puteau
subveniona sectoarele productive au pierit fr urm n urzeala esut de B'nei B'rith care a dat o lovitur
grea finanelor rii, ndeplinindu-i o parte din misiunile asumate
139
.
Toate sucursalele au avut directori evrei.
Francmasoneria a stat la originea bolevismului rus, a finanat ziarul IZVESTIA i nfiinarea partidului
comunist acolo unde el a existat i exist n Europa, n Romnia contribuia evreilor la nfiinarea
partidului comunist fiind esenial.
Francmasoneria i-a creat un sistem de submasonerii din care citm: Cercetia, Liga drepturilor omului,
Ordinul templierilor. Notm c Liga drepturilor omului a fost condus n perioada interbelic de
Internaionala a III-a comunist i de loja Grand Orient de France, n Romnia a fost condus
de "fratele" Costaforu avnd gradul masonic 33, care conducea i cercetia.
Anul masonic se suprapune anului ebraic.
Printre obiectivele principale ale rzboiului psihologic purtat de iudeo-masonerie s-a numrat Biserica
Naional. Pentru a destabiliza aceast instituie fundamental a romnilor, s-a trecut la atacarea i
ncercarea de compromitere a naltei sale ierarhii.
Cazul tipic pentru perioada interbelic este uriaa estur de intrigi masonice pus la cale de
"fratele" Ullic, liceniat n cabal i tiine oculte, ex-membru al consiliului inchizitorial de apte,
al Marelui Orient Italian; pentru compromiterea mitropolitului primat Ghenadie, slujitor devotat
al bisericii, patriot luminat i om de mare probitate moral. Filiala secret a Marii Loji Naionale
de rit scoian denumit Ordinul Speranei a organizat la rndu-i atacuri calomnioase mpotriva
unor nali ierarhi, n alian cu "cenuarii" masoni aparinnd Marelui Orient i-Lojei Naionale.
Pe lng aceste aciuni destabilizatoare preluate i amplificate de presa iudaizat, att mpotriva
culturii naionale, ct i mpotriva bisericii ortodoxe au fost folosii francmasonii plasai n posturi cheie
ale conducerii statului. Un funcionar superior din ministerul cultelor, Stancu Brditeanu susinea masiv
sectele anti-cretine i iudaizate. Aceste secte sprijinite att de francmasonerie, ct i de partidul comunist
la ordinele Internaionalei a IlI-a, au dat o dimensiune agravant rzboiului psihologic, att prin
publicaiile lor, ct i prin aciunile violente de rsturnare prin for a ordinei de
stat. Milenitii sau Studenii Bibliei, cu sediul central n Bucureti, str. Criana 33, scriau n numrul 9 din
1920 al revistei cu acelai titlu:... n scurt timp revoluia va veni, lumea ntreag terminndu-
se ntr-o confuzie teribil i anarhic ce va rsturna i arunca toate babiloniile,
sistemele eclesiastice, bisericeti i politice ... Stilitii, alt sect destabilizatoare condus de un fals
clugr, agent comunist, au provocat confruntri violente, sngeroase, ncercnd s
rstoarne ordinea de stat. Au creat o "republic" la Albine i tulburri grave la Piatra
Neam fiind manevrai de cuplul iudeo-masonerie, iudeo-comunism.
Episcopul Vartolomeu al Rmnicului: ... Dac sufletul meu a fost, este i va rmne
n veac refractar vreunei instituii omeneti, instituia aceasta este francmasoneria, n
care eu am vzut deapururea nu numai subminarea evanghelic a sunetelor, dar
primejdia ordinei naionale i politice din fiecare stat.
La 15 aprilie 1934, n cadru solemn, s-a constituit Francmasoneria Romn Unit
prin asocierea dintre Marea Loj Naional din Romnia i Marele Orient din
Romnia, avndu-1 ca Mare Maestru Federal pe Mihail Sadoveanu cu gradul kados, n
ebraic nsemnnd sfnt.
EFECTE, CONSECINE(3) Fiind cea mai puternic organizaie supra-statal
mondial, manevrnd fonduri uriae condus de un sanhedrin secret n ntregime
evreiesc, francmasoneria din Romnia interbelic a constituit alturi de iudeo-
comunism cea mai puternic arm folosit de evreime n rzboiul psihologic dus
mpotriva poporului romn. De la scriitori ca Mihail Sadoveanu, Victor Eftimiu, Ion
Minulescu la politicieni de marc precum C. Argetoianu i Al. Vaida - Voievod, de la
minitrii i foti minitrii ca dr. C. Angelescu, de notat c Vaida-Voievod a fost i
prim-ministru i ministru de interne, c Voicu Niescu a fost ministru de justiie dar i
"venerabil" al lojei "Dreptatea" din Braov, c Romulus Voinescu a fost eful
Siguranei Generale a Statului dar i membru al Lojei Marelui Orient din Romnia cu
sediul n Bucureti, str. tirbei Vod 23; corect este s spunem c cei de mai sus fiind
francmasoni au fost mpini n funciile amintite; deci de la scriitori la politicieni i
ofieri ca generalii Mooiu, Argeanu, Burghelea, Capsa, T. Georgescu,
C. Manolache, George Pangratti care a condus justiia militar, A. Solcanu, ca s nu
mai vorbim de coloneii i ofierii inferiori racolai mpotriva tuturor regulamentelor i
a jurmntului militar; francmasoneria din Romnia i-a ndeplinit la superlativ
misiunea de destabilizare a statului naional unitar.
A aat luptele politice dezmembrnd unitatea ideologic a generaiilor care au
nfptuit Romnia Mare.
A nimicit micarea politic naional, scond-o n afara legii, asasinndu-i
conductorii n mod bestial.
A destabilizat, haotizat, terorizat opinia public prin presa evreiasc.
A infiltrat coala i cultura cu agenii ei spre a nimici structurile naionale i a le
nlocui cu cele cosmopolit-internaionaliste.
A contribuit masiv la slbirea Armatei, att n planul dotrilor cu armament i
echipament, ct i n planul moral printr-o destabilizare subtil de sus n jos i prin
una subversiv de jos n sus.
A lucrat n alian i concordan cu iudeo-comunismul internaional pentru
dezmembrarea rii.
IUDEO-COMUNISMUL
De lu inceput fuc dlstlnclu net dlntre ludeo-comunlsmul bolevlzunt l komlnternlst domlnunt pn
in decenlul 3 l mlcureu muncltoreusc destublllzut, deturnut l lntoxlcutu de ucestu. Comunlsmul
dln Romnlu u fost o murfu evrelusc de lmport. Lucrul relese clur dln unullzu structurll conducerll
purtldulul comunlst ul unulul 1921; ul delegulllor ucestulu lu dlferltele congrese orgunlzute de
Komlntern, ul fruclunllor fuglte peste hoture.
Se tle c in 1920 o delegule u soclulltllor romnl u plecut in URSS spre u purtlclpu lu lucrrlle
Congresulul II ul Internulonulel u III-u comunlste. Lu Hurkov delegulu s-u intlnlt cu Crlstlun
Rucovskl, mure mllltunt soclullst "romn" u|uns in frunteu Ucrulnel sovletlce l membru murcunt ul
Internulonulel, cure u incercut s lmpun delegulel llstu vlltorllor conductorl soclulltl-comunltl
dln Romnlu, lur lu Moscovu u fost tutelut de evreul Apfelbuum zls Zlnovlev l de Buhurln lng
cure se uflu l un reprezentunt ul Federulel Comunlste Bulcunlce - ublln. Menlonez c soclullstul
Ioun Flueru n-u fost ucceptut lu dlscull pentru vlnu de u fl purtlclput lu Mureu Adunure Nulonul de
lu Albu-Iullu, lu Conslllul Dlllgent l u fost semnutur ul Trututulul de puce de lu Versullles. De lu
inceput Komlnternul il expllc pozllu fu de Romnlu Mure, stut conslderut lmperlullst, lmpune
subordonureu soclullst-comunltllor fu de Federulu Comunlst Bulcunlc l lmpune llstu
conductorllor comunltl, in zdrobltoure mu|orltute evrel, evrel-ungurl l ull mlnorlturl. Delegulu
formut dln Gheorghe Crlstescu, Constuntln Popovlcl, A. Dobrogeunu-Ghereu, Eugen Rozvun,
Duvld Fublun s-u supus servltorete tuturor poruncllor dute de ludeo-komlnternltll de lu Moscovu.
n 1921 lu ul III-leu congres ul Komlnternulul, slngurul membru dln delegulu pecerlst ules cu
membru ul Comltetulul Executlv ul Internulonulel comunlste u fost evreul Gelbert Moscovlcl. Au
purtlclput 14 mllltunl comunltl reprezentnd un grup de emlgrunl uflut in URSS l ult grup fuglt dln
ur. lut-l: Gelbert Moscovlcl, Dobroceuev zls Bonupurte, Al. Sturl zls Bodeev, N. Gornlskl zls
Turcescu, C. Pulude zls Georgescu, Suul Ozlus zls Sundu, Al. Llchtbluu zls Hugo l inc unul de
ucelul cullbru cu numele plerdut prln urhlve
140
.
Lu congresul ul II-leu ul PCR, Murcel Puuker u prezentut un referut in cure u
uflrmut: curucterul bulcunlc economlc-polltlc-soclul ul rll noustre cure e un |ude ul
Bulcunllor
141
.
Komlnternul u dut surcln PCR-ulul s ucloneze pentru:...uutodetermlnureu pn lu
desprlreu unor provlncll de stutul exlstent
142
.
Cu incepere dln 1924 Comltetul Centrul ul PCR, zlurele, orgunele teoretlce de pres ule ucestul
purtld ludulzut lu vrf: SOCIALISMUL; MUNKAS; LUPTA COMUNIST; LUPTA DE CLAS;
propug ldelle Komlnternulul, udlc Romnlu este un stut multlnulonul l mlllteuz pentru
uutodetermlnureu mlnorltllor, vlznd ungurll dln Trunsllvunlu l mlxturu ludeo-gguz-ruseusc
dln Busurublu.
Dln conducereu PCR in ucel tlmp: Elek Koblos -secretur generul, Murcel Puuker, Duvld Fublun, H.
Sternberg, M. Kohune, I. Fonugy, Al. Dobrogeunu-Ghereu, B. Stefunov, S. Murgulles, H. Ghersteln.
Agenturu ludeo-comunlst dln ur uclonnd sub muscu purtldulul comunlst u sprl|lnlt prln
toute ml|loucele polltlcu ludeo-bolevlcllor de lu Moscovu de u dezmembru Romnlu Mure.
Lu Congresul ul III-leu ul PCR lnut lu Vlenu in 1924 se uprob dln nou tezele Congresulul
ul V-leu ul Internulonulel Comunlste conform croru, cltez: ...Romnlu este un stut tlplc cu
multe nulunl rezultut ul ocuprll unor terltorll strlne, de unde surclnu PCR de u luptu
pentru uutodetermlnureu pn lu desprlreu de stutul romn. Dln rezolulu ucestul congres
ludeo-mughlur lnut sub flrmu purtldulul comunlst dln Romnlu dlncolo de hoturele
rll: ...Romnlu cupltullst prln rezultutele rzbolulul lmperlullst mondlul, prln "unlreu
tuturor romnllor" l-u supus insemnute prl dln nulunl dezvoltute polltlcete, economlcete
l culturullcete, l in felul ucestu dln stut nulonul u devenlt stut de nulonulltl... Purtldul
Comunlst trebule s lupte cu hotrre impotrlvu unexrll vlolente u Busurublel, Bucovlnel,
Trunsllvunlel l Dobrogel l s sprl|lne in chlp pructlc luptu pentru ellberureu l lndependenu
lor nulonul...
143
Unul dln cel cure uu reductut rezolulu de mul sus este l Al. Dobrogeunu-
Ghereu, ugent evreu ul ludulsm-bolevlsmulul dln Ruslu, desemnut in conducereu purtldulul
ludeo-comunlst dln Romnlu lu congresul de lu Vlenu ulturl de Elek Koblos, secretur
generul, Borls Stefunov, Puvel Tcucenko, Wllll Roth, H. Sterberg l ull corellglonurl numll
de komlntern.
Lu ordlnul komlnternulul, tot in 1924 se lne lu Vlenu conferlnu Federulel Comunlste
Bulcunlce cu purtlclpureu dln ordln, u Ungurlel, purtlclpure vlznd dlrect Romnlu. Cltm dln
scrlsoureu confldenlul dln 28 uprllle 1924 u F.W.B. Colemun, de lu legulu SUA dln Rlgu
udresut secreturulul de stut ul SUA: ...Am onoureu s vu inulntez o lnformure confldenlul
(IS/2) referltoure lu Conferlnu Federulel Bulcunlce u Internulonulel Comunlste... Progrumul
u prevzut dlscutureu urmtourelor probleme: coordonureu uctlvltll comunlste dln
Bulcunl... desfurureu propugundel in fuvoureu retrocedrll Ungurlel u fostelor el terltorll
delnute ucum de Romnlu, ugltule untl-romneusc... Ungurlu u fost desemnut pentru u
purtlclpu lu Federule in vedereu lntensel Komlnternulul de u incepe propugundu in fuvoureu
sepurrll de Romnlu u lnuturllor pe cure Romnlu le-u oblnut dup rzbol. Aceust
propugund urmeuz s inceup dln fondurlle speclul ulocute de IKKI. Sedlul Conslllulul
Federulel vu fl lu Vlenu unde funcloneuz l centrul pentru propugund untl-romneusc.
Progrumul propugundel propus spre u fl dlscutut u fost stublllt de Blroul orgunlzutorlc ul
IKKI in termenll urmtorl:
1. - Desfurureu propugundel in fuvoureu reintourcerll lu Ungurlu u Trunsllvunlel.
u. prlntre comunltll l muncltorll dln Romnlu.
b. prlntre locultorll Trunsllvunlel l cercurlle untlromnetl ule burghezlel mughlure.
2. - Orgunlzureu de greve, etc. pe buze polltlce.
3. - Propugundu in urmutu romn, in speclul prlntre cel nscul in Trunsllvunlu...
... Komlnternulu ulocut 80 000 ruble-uur pentru u fl dut tovurulul Mux Hummer pentru
propugund l pregtlreu congresulul .
Informureu (IS/2) fcut de lu Rlgu de Colemun secreturulul de stut ul SUA este urmureu
chemrll lu Moscovu in toumnu lul 1923 u efllor ugenturll ludeo-comunlste dln Romnlu,
croru ll s-u ordonut s inceup propugundu pentru uutodetermlnure prln pleblsclt u
Busurublel l Trunsllvunlel, cu trecereu Busurublel in componenu URSS, lucrure fcut pe
fu de zlurele SOCIALISMUL I MUNKAS. Orgunlzulu PCR-ulul dln Busurublu nu se
subordonu ucestulu, uvnd legturl dlrecte cu Komlnternul. De fupt PCR-ul unllor 1922-
1924 eru prln vrfurlle sule ludeo-mughlure o ugentur komlnternlst, untlnulonul, cure in
unul 1924 u incercut s dezmembreze sturul nulonul unltur Romnlu Mure prln for, montnd o
lntervenle urmut cunoscut sub numele lmproprlu de Rscoulu de lu Tutur-Bunur. Documentele
dute publlcltll de Instltutul de lstorle ul PCR in perloudu 1980-1986, cu l slntezele lstorlce uflrm
c utt Elek Koblos - secreturul generul ul PCR, ct l conducereu orgunlzulel dln Busurublu n-ur fl
tlut nlmlc despre pregtlreu l execulu lovlturll de lu Ttur - Bunur, lucru lnflrmut de clrculuru dln
20 lulle u Comltetulul Executlv ul Komlnternulul trlmls Comltetelor Centrule ule purtldelor
comunlste dln Polonlu, Lltuunlu, Estonlu, Romnlu, Cehoslovuclu l Iugosluvlu, Dup euureu
trututlvelor oflclule romno-sovletlce in problemu Busurublel, Moscovu u ules culeu subverslunll, u
rzbolulul pslhologlc cure s se trunsforme intr-un rzbol clvll suslnut muslv de peste Nlstru.
Instrumentul-urm u fost purtldul comunlst dln Romnlu.
TATAR-BUNAR. Rzbolul pslhologlc impotrlvu unltll nulonule u fost declunut de purtldul ludeo-
bolevlc in februurle 1924. In 20 lulle Blroul Executlv ul Komlnternulul conslder c in urmu
cumpunlel de pres ludeo-bolevlc l u uclunllor subverslve, stureu de splrlt dln Romnlu este
fuvorubll declunrll unel rscoule generullzute cure s conduc lu dezmembrureu Romnlel Murl,
in pofldu fuptulul c poporul romn dduse 800 000 de |ertfe cu 6 unl in urm spre u-l
reullzucomundumentul nulonul mllenur; demonstrnd inc o dut c ludulsmul lnternulonul orl
sfldeuz lstorlu, orl nu cunoute nlmlc dln speclflcul etnlc ul poporulul romn. Cu intotdeuunu, ludeo-
bolevlsmul rldlc mlnclunu lu rung de polltlc de stut. Cltm dln sus-numltu clrculur:...Comltetul
Executlv ul Internulonulel Comunlste se grbete u comunlcu tovurllor dln purtld c proleturlutul
rus este umenlnut de compllculunl de rzbol dln purteu Romnlel... M ubln de lu orlce comenturlu
cure ur conduce in zonele llzlbllulul. Att de ture umenlnu Romnlu colosul trunsformut in
ubutor umun inct, cltm in contlnuure: Lu frontleru Romnlel in loculltlle: 1) Moghllev; 2)
lumopol; 3) Rbnlu; 4) Slobodeu; 5) Ruzbelnulu; 6) Odesu, urmeuz s fle dute persounele
folosltoure uctlvltll purtldulul, cure sunt umenlnute de uutorltlle locule. Alcl se vor flxu
puncte de prlmlre l trunsportrll mul depurte u persounelor ce urmeuz s fle uscunse. In
urmu rugmlnll comunltllor dln Ruslu Alb, Ucrulnu l Romnlu, Comltetul Executlv u
infllnut in uceste reglunl detuumente urmute. In ele se vor concentru comunltll pentru
luptele cu guvernele stutelor lor cu urmele in mlnl...
145

Documentul este o dezlnformure ubll menlt s ucopere ucluneu de for plunlflcut, s-o motlveze
l s recruteze o "for lnternulonul" de lntervenle.
Lu 8 uugust 1924 se eluboreuz plunul de declunure u operulunllor zlse "revolulonure" dln
Romnlu. Preedlntele plunlflcutorllor, V. Kolurov, membru ul Comltetulul Executlv ul
Komlnternulul. Cum conslder ucluneu de lu Tutur-Bunur cu pe expreslu tlplc u uneltlrllor ludeo-
bole,vlce impotrlvu unltll nulonule, dezvlulnd pn lu ultlmele conseclne oblectlvele rzbolulul
pslhologlc, cltez pe lurg dlnProlectul de Operule ul comunltllor dln Romnlu uprobut de Comltetul
Executlv ul Internulonulel Comunlste lu 8 uugust 1924, subllnllnd c dup prereu meu, ludeo-
comunltll dln Romnlu eruu lmpllcul udnc in ulctulreu plunulul l uveuu mlslunl exucte in
desfurureu lul. Cltez:
De ucord l impreun cu seclu comunlst bulcunlc, cu purtlclpureu reprezentunllor
comunltl de seum, sub preedlnlu secreturulul generul Kolurov, in zluu de 8 uugust lu
sedlul Komlnternulul s-u uprobut urmtorul plun de uclune in Romnlu, upllcubll in prlmu zl
u lunll septembrle u. c.
Cu prlnclplu s-u udmls c in toute uclunlle ce vor uveu loc in stutele dln Bulcunl, Unluneu
Sovletlcu s nu purtlclpe oflclul. A|utorul efectlv, cu oumenl l ml|louce muterlule este dut numul de
comunltl grupul in centre, cure-l luu usupr-l responsubllltuteu pentru el. Plunul se reduce lu
urmtourele uclunl: intreugu Romnle este imprlt in clncl zone: Prlmu zon, suu ceu de Nord,
cuprlnde rulonul Bucovlnu, in cure, drept focure de propugund l centre pentru vlltoureu revolule se
lndlc: Cernul, Comeuncu, Bellnu, Prcunl, cu dlreclu generul spre Iul. Cu punct centrul de
operule upure Comeuncu, intruct grupul de ucolo ure indutorlreu s uzvrle in uer podul de pe llnlu
ferut Cernul-Pucunl fupt dutorlt crulu Bucovlnu vu rmne lzolut de restul rll. De ucolo,
inulntureu generul de-u lungul cll ferute ure dlreclu spre sud, in speclul spre Iul, unde trebule s
se fuc legturu cu terltorlul sovletlc l unume cu foru orgunlzut de Znumenskl, in grnurul
Busurublel. Acest detuument urmeuz s treuc peste Nlstru cevu mul lu sud de Rucolu, dlstunu
ceu mul scurt intre lugorlk l Iul. in frunteu detuumentulul st Muevskl, cu curtlerul generul lu
Subotlnu.
A douu zon e Busurublu proprlu-zls. In rulonul Busurublu nu se presupune nlcl o uclune de
seum. Numul lu sud, uproupe de vrsureu Nlstrulul pn lu guru Dunrll, vu trebul s ulb loc
purteu prlnclpul u revolulel. Drept cmp de operull upur: Tuslu, Tutur-Bunur, Vlcov l Crol.
In ucest punct sunt pregtlte de mul inulnte depozlte de munllunl l ele upur cu puncte de
reunlune ule prletenllor orgunlzul, cure odut unll cu Terente(n.n. celebrul bundlt) trebule
s inulnteze spre Gulul cu scopul de u-1 ocupu.
Cu loc de concentrure ul grupurllor este lndlcut Ismull-Chlllu-Renl de unde urmeuz s se deu utucul
generul Brllel l Gulululul. n ucest rulon trebule s ulb loc evenlmente de seum. Detuumentul
de u|utordln terltorlul sovletlc urmeuz s treuc grunlu in rulonul Olnetl-Budukl-Tuslu.
A trelu zon, Sud-Rsrlt, cuprlnde Dobrogeu romneusc l intreugu Slllstr. Cu centru ul revolulel
este lndlcut Clrul-Slllstru-Mnstlreu. In uceste puncte se concentreuz detuumentele revoltute
cure, dln rulonul Clrul-Slllstru-Oltenlu urmeuz s fuc demonstrule lu Budetl cu scopul de u
umenlnu Bucuretlul. In ucest rulon ucluneu prlnclpul vu fl desfurut lu rsrlt de Fetetl, unde
trebule s se rup culeu ferut l s se mlneze podul de pe Dunre, fupt cure ur uveu cu urmure
lzolureu lnutulul de pe lng Mureu Neugr de Romnlu. In ucest rulon se pune mure sperun in
llpovenl cure uu fgdult udezluneu lor l o purte chlur uu lntrut in detuumentele lul Terente,
conducereu ucestul grup, impreun cu detuumentele soslte dln terltorlul sovletlc pe uscut este
incredlnut lul Kotovskl suprunumlt cel Gros. Deburcureu este condus de Godlevskl-Gudllo,
suprunumlt Gremncevskl.
A putru zon cuprlnde rulonul Bunut l Ungurlu de rsrlt. Cu centru se lndlc: Lugo|, Slmerlu,
Curunsebe. Alcl nu este de presupus o revolule pe fu, intruct ucest rulon nu reprezlnt o
lmportun struteglc. Centrul operutlv se sprl|ln pe lredentltll ungurl, dndu-l conslmmntul lor
lu un utuc comun, dur urmrlnd numul lnteresele lor nulonule.
Tot ustfel in zonu u clnceu, cure cuprlnde purteu de Nord, Ungurlu rsrlteun l Trunsllvunlu uu
centrul lu Clu|-De| l Orudeu. Alcl pot uveu loc numul demonstrull, desfurndu-se numul uclunl
mlcl cu detuumente de lucrtorl l runl.
Conducereu generul u operulel in zonu intl l u clnceu uu luut-o usupru lor tov.
Bdulescu (n.n. s flm fourte utenl, Bdulescu fllnd numele consplrutlv ul evreulul dln conducereu
PCR Gelbert Moscovlcl, fupt cure demonstreuz clur compllcltuteu Comltetulul Centrul ul PCR in
1924 lu plunul l uclunlle urmute de dezmembrure u Romnlel) Zlclnskl, Rurencluc l Koz.
In u douu zonl Germun, Goldsteln l Grlltzenberg.
In u trelu l u putru, tovurll Kullfurskl, Runkevlcl, Mlronovlcl Ivun, Kurl Koz l Welsenbrog.
Conducereu generulu u revolulel, Comltetul Executlv o incredlneuz trolcll speclule
compus dln tovurll Bdulescu(Gelbert Moscovlcl), Goldsteln l Kullfurskl..
Aceustu trebule su inceup intre 10-15 septembrle. Atucurlle cele mul indr|lte trebule s ulb loc in
prlmu zon, pentru cu reultu lor ucolo s utrug utenlu tovurllor dln Gulllu. In chlpul ucestu,
reultu dln Bucovlnu s fle semnulul pentru revolulu dln Gulllu unde terenul este de|u pregtlt in
proporll destul de murl.
Rscoulu dln zonele u intlu, u putru l u clnceu trebule su inceup lu o sptmn dup
desfurureu revolulel dln zonu u douu l u trelu
146
.
Cu toute c Plunul de Operull vorbete de lu slne, c el demusc lntervenlu brutul in treburlle
lnterne u ludeo-komlnternltllor l uu-zlsul export de revolule, iml ingdul ctevu comenturll:
1. Acluneu u fost operu comun u ludeo-comunltllor dln Romnlu l u ludeo-komlnternltllor cure
uu prlmlt de lu cel dlntl dutele lnterne necesure ulctulrll plunulul, punndu-l ef suprem pe evreul
dln Romnlu, Gelbert Moscovlcl.
2. ntregul plun slu|ete ruperll Busurublel l Bucovlnel de Putrlu Mum in ldeeu.c lu "revolule" se
vu rullu Gulllu, restul operulllor de pe terltorlu fllnd dour dlverslunl, reglmul comunlst dln Ungurlu
fllnd unulut de trupele romne, cu mul upol mlcureu comunlst s fle lnterzls de regentul Horthy,
ustfel c in Ungurlu de rsrlt nu exlstuu fore comunlste cupublle s lntervln.
3. Autorll Plunulul il trdeuz lntenllle l prln numlreu de "revolule" u ceeu ce se uteptuu s se
intmple in Bucovlnu l Busurublu, l de "rscoul", pe restul terltorlulul romnesc.
4. Buzu soclul u "revolulel" eru flxut pe evrelmeu numerous dln Bucovlnu l Busurublu, pe
llpovenl l pe ull mlnorlturl dln sudul Busurublel, compllcl lu uscundereu urmelor l munllllor trlmlse
peste Nlstru.
5. Loglstlcu l comundourlle eruu furnlzute de URSS
DESFURAREA EVENIMENTELOR. Dln intregul plun ul Komlnternulul l ul ludeo-
comunltllor dln Romnlu nu s-u reullzut dect o infrunture urmut in sudul Busurublel, pe
restul terltorlulul nulonul neinreglstrndu-se nlcl o mlcure semnlflcutlv. Cltez dln
comunlcutul guvernulul prlvltor lu uceste evenlmente: ...n zluu de 12 septembrle, un numr
de 30 lndlvlzl venll pe mure in sudul Busurublel, uu utucut loculltuteu Nlcoluevscu lu oru 12
dln zl, lzolnd comunu prln tlereu flrelor telegruflce l telefonlce l omornd pe prlmur, pe
solu su, dol |undurml l un locultor. Acelul cetenl uu mul prdut pe negustorll venll lu
trg l, incrcnd trel crue cu mrfurl le-uu uscuns in bllle dln regluneu luculul Sul. In
zllele urmtoure, ucelul lndlvlzl, suslnul de compllcl pe cure il uveuu in uceust reglune,
uu utucut sutele Tutur-Bunur, Clmele, Neruol l Gollletl, |efulnd l terorlznd popululu
pentru u o usoclu lu uctele lor l u o rldlcu contru uutorltllor. Trlmlndu-se trupe dln Ismull
pentru urmrlreu l cupturureu lndlvlzllor, ordlneu u fost pretutlndenl restublllt.
Popululuneu locul u dut uutorltllor un concurs hotrt lu descoperlreu compllcllor l
restublllreu ordlnel... Anchetu u stublllt c el eruu inzestrul cu urme l munllunl lntroduse in
mod clundestln de peste hoture...
147

Dln rezolulu Comltetulul reglonul Busurublu ul P.C. dln Romnlu, 12 lulle 1925: ...O
condlle lndlspensubll u unel usemeneu uclunl comune este ins renunureu cutegorlc lu
gndul de orgunlzure urevolulel, dlncolo de Nlstru... orlce uclune cure ur fl insolt de
promlslunl ne|ustlflcute, cu de exemplu lntervenlu Armutel Roll uu cum u fost cuzul ulcl,
ur utruge dup slne numul sucrlflcureu fr sens u forelor revolulonurl.
Dln Enclclopedlu sovletlc moldoveneusc: ...Detuumentele revolulonure in frunte cu
conductorul rulonul de purtld dln sudul Busurublel A. Kllunlkov l u tovurllor lul de lupt
I. Butlcev, L. Turcunu, 1. Be|unovlcl, N. Llsuvol, G. Cernenko, F. Bult .u. uu opus o
rezlstenu duru usuprltorllor, in detuumentele de rsculul luptuu cot lu cot ucrulnlenl,
moldovenl, rul, bulgurl, gguzl... Rscoulu u fost un rspuns dlreclu refuzul Romnlel
regule de u ucceptu propunereu sovletlc fcut lu Conferlnu de lu Vlenu..149
Acluneu de lu Tutur-Bunur u fost de fupt o dlverslune cu scopurl multlple: s sondeze stureu morul-
polltlc u busurubenllor ublu unll de 6 unl cu Putrlu Mum, s rspund refuzulul Romnlel de u
orgunlzu un pleblsclt sollcltut de umbusudorul URSS lu Berlln, Krestlnskl; s destublllzeze Bucovlnu
l Gulllu, s demonstreze oplnlel publlce mondlule c busurubeml doresc unlreu cu URSS-ul. Au
fost urestute 800 de persoune; uu fost udul in fuu |ustllel mlllture 287 de urestul dlntre cure uu fost
condumnul dour 85 prln sentlnu dln 3 decembrle 1925 u Conslllulul de Rzbol ul Corpulul III
Armut-Chllnu.
TERORISMUL IUDEO-BOLEVIC. Terorlsmul l unurhlsmul uu fcut purte lntegrul dln rzbolul
totul dus de evrelme impotrlvu stutelor nulonule, fllnd concentrut pe etupe usupru stutelor-lnt uu
cum u fost Ruslu urlst. De lu urul Puvel I strungulut de fruncmusonl lu Nlcolue I otrvlt de medlcul
su Mundel, evreu botezut, lu ususlnureu urulul Alexundru ul II-leu orgunlzut lu Londru de evrell
Llbermunn, Goldemberg l Zukermun l executut de evrelcu Heslu Helfmun, lu urul Alexundru ul
III-leu otrvlt de medlcul evreu Zuhurln, de lu comunduntul gurnlzounel Moscovu, generulul Trepov,
ususlnut de evrel cu Veru Susullcl lu mlnlstrul de lnterne Slplughln ususlnut de evreul Bogolepov,
terorlsmul evrelesc in Ruslu fuce curler strluclt, culmlnnd cu terorlsmul oflclullzut de revolulu
ludeo-bolevlc, trunsformut in holocuust impotrlvu poporulul rus, ucrulneun l ul tuturor popourelor
musulmune l cretlne dln lmperlu.
In Romnlu terorlsmul ludeo-fruncmuson l ludeo-bolevlc uu vlzut ususlnutul polltlc lu nlvelul
vrfurllor guvernumentule l ususlnureu reprezentunllor ordlnel publlce spre u destublllzu,
insplmntu l lmoblllzu udmlnlstrulu, polllu, |undurmerlu l urmutu. Nlcl pn ustzl nu sunt
lmurlte morlle mlsterlouse ule lul I.I.C. Brtlunu pe cure Allunu Unlversul Isruellt l evrelmeu dln
Romnlu l-uu declurut lnumlc de mourte l u poetulul Octuvlun Gogu dup un bunchet lu Clu|, cure ln
tlmpul scurt ct u fost prlm-mlnlstru u luut msurl drustlce impotrlvu presel evreletl l u reelel
monopollste evreletl cure stpneu economlu nulonul.
Eugene Deluhuye in volumul "UN REPORTAGE DANS LE LOGES MACONIQUES"
pug. 266-267, vorblnd de intlnlrlle cu un fruncmuson dln inultu lerurhle: ...De multe orl iml
spuneu in scrlsorl l in intrevederlle pe cure le-um uvut cu el: Fll utent usupru Romnlel...
fruncmusonerlu l-upus ochll pe Romnlu.Ddeum puln lmportun ucestor recomundrl
repetute - cnd ucum ctevu sptmnl - cltll in scrlsoureu su ucest post-scrlptum:V-um spus
udeseu s fll utent usupru Romnlel. Relnel ce v-um spus. Peste puln vel uuzl vorblndu-
se de Brtlunu...
A douu zl, exuct u douu zl, o telegrum ne unun mourteu uproupe sublt u prlmulul mlnlstru romn.
Zlurul ORDINEA Nr. 513 un III dln 22 uugust 1930, urtlcol semnut Burlleunu: ...Nu ne putem
inchlpul su rmn nedescoperlte unumlte conclllubule de lu Fgru, urmute de o trugere lu
sorl l de o execule ce trebulu s ulb loc, dur, pe cure mourteu neuteptut u lull.l.C.
Brtlunu u fcut-o lnutll.
Fluturu electorul tlprlt de Buchdrucherel GMSH- Cernowltz (Cernul):
Fll ul lul Isruel
Alegerlle pentru comun se uprople. Fll vlgllenl, ochlul s fle vlu l fr cruure (Ruschl,
Esod, 14)
Guvemul llberul ul lul Brtlunu, volete s extermlne Neumul Evreesc. Brtlunu intrelne l
putroneuz dln umbr bundele de hullgunl. Brtlunu este crlmlnulul nostru. Brtlunu u trus
sublu contru noustr, dur de uceeul suble vu murl...
...Poporul ules l cel mul vechl l lul Isruel, nu u fost l nu vu fl nlclodut invlns, lur cel cure
vor incercu numul s se utlng de nol, il vom dlstruge fr cruure l fru mll.150
Un evreu Mux Goldsteln pune o bomb in Senut.
Justllu mllltur u dut 6 350 de unl inchlsoure intre 1920-1936 celor 896 de terorltl, ugenl l
ugltutorl comunltl, dlntre cure 98% uu fost evrel. Terorlsmul ludeo-bolsevlc u fost intrelnut mul ules
in Busurublu cu o component u r2bolulul pslhologlc dup ce lovlturu de lu Tutur-Bunur u dut gre,
spre u destublllzu intregul lnut, u purullzu uutorltlle, u menlne focure perturbutoure l u
insplmntu popululu, lnflltrndu-l ldeeu c, de fupt, st sub dlctuturu ludeo-comunlsmulul moscovlt.
Pn in 1936 uu czut vlctlme uctelor de terorlsm cu: umbuscude, ususlnute, ruldurl ule unor
comundourl, ucte concepute, orgunlzute, sprl|lnlte loglstlc de peste Nlstru, buzute pe o lnformure
complex fcut de ludeo-comunltll dln Busurublu orgunlzul in bunde terorlste, urmtorll:
- 886 grnlcerl czul in lupt cu terorltll suu ususlnul mlelete de terorltll ludeo-bolevlcl dln
Busurublu.
- 1259 soldul dln |undurmerle
- 1197 pollltl romnl
Numrul mlllturllor morl in lupte suu ususlnul se rldlc lu 3342 in cure lntr l cel czul in
operulunlle de lu Tutur-Bunur, udlc o trelme dln mlllturll romnl czul in Rzbolul Independenel;
ceeu ce demonstreuz vlolenu l gruvltuteu terorlsmulul ludeo-bolevlc cure umenlnu unltuteu
terltorlul u rll.
Teroureu ludeo-bolevlc dln Busurublu este componentu terourel crncene dezlnult usupru
runllor romnl trunsnlstrenl, numrnd peste l mlllon de suflete. Comlsurll ludeo-bolevlcl uu
pustllt sutele, coloune de femel, copll, brbul l btrnl uu fost pornlte spre Slberlu, blserlclle uu fost
trunsformute in gru|durl pentru cull grnlcerllor suu in muguzll.
Un eplsod revelutor cure pune in lumln compllcltuteu dlntre bundele terorlste ludeo-comunlste dln
Busurublu l uutorltlle bolevlce de peste Nlstru, cure-1 uveuu comlsur polltlc ul frontlerel pe evreul
Suphlru, in vreme ce ult Suphlru, fruncmuson de dutu ustu eru conslllerul lntlm ul regelul Curol ul Il-
leu ul crul soldul eruu ususlnul in Busurublu. Un ult Suphlru este conslllerul ex-regelul Mlhul I de
Hohenzollern-Slgmurlngen.
Decembrle 1932. Noupte. Ger. Pcl. Nlstrul ingheut. Comunu Olnetl dln |udeul Cetuteu-Alb
se ufl intre oseuuu Tlghlnu-Cetuteu Alb lu clvu kllometrl de bllle cure preced Llmunul
Nlstrulul. Este un centru de utrucle pentru toute sutele romnetl dln zonu uproplut de peste Nlstru.
Mul ules dln punct de vedere rellglos. Dungtele clopotelor dln sutele busurubene Olnetl, Purcurl,
Ruscel l Tudoru se uud llmpede peste Nlstru, ucolo unde blserlclle uu fost profunute. Stenll dln
trel sute dln Trunsnlstrlu se hotrsc, cu sub conducereu u clncl preol rmul in llegulltute, s treuc
Nlstrul spre u srbtorl Nutereu Domnulul cu frull busurubenl. Agenll, lscoudele, splonll ludeo-
bolevlcl de dlncolo l dlncouce de Nlstru, ufl, vestesc grnlcerll l NKVD-ul. Colounele de
romnl trunsnlstrlenl se intlnesc in Noupteu de A|un in codrll Rsclellor. Peste 600 de
femel cu coplll in brue, snll cu monegl, fete l blel; brbul, cud in umbuscudu ludeo-
bolevlc. Sunt tlul cu sbllle, impunl cu sullele, impucul lu guru evll. Sunt musucrul
529 de romnl l cel 5 preol ule cror cuduvre uu fost profunute. Scup 86 de oumenl cure
povestesc musucrul l sunt uudlul de uutorltl. Inmormntureu trupurllor sfrtecute burbur
lne 5 zlle. Ecoul mcelulul dln pdurlle Rscellor revolt o ur intreug. Autorll morull l
compllcll, lnformutorll, ugenll ludeo-comunltl scup nepedepsll.
151

EFECTE. CONSECINE (4) Rzbolul totul purtut de evrelme impotrlvu poporulul romn l
componentu lul pslhologlc vlzlbll in procesul de ucupurure u presel, de dlstrugere u
splrltuulltll nulonule, in fruncmusonerle l terorlsm, l-u utlns dour purlul scopul flnul:
imprlreu terltorlul u Romnlel Murl in unll 1939-1940, prln plerderlle suferlte: Bucovlnu,
lnutul Heru, Busurublu, Dobrogeu de Sud, Trunsllvunlu de Nord-Est. Dutorlt subordonrll
Romnlel lntereselor ludulce prln Curol ul II-leu condus de cumurllu evrelusc, um plerdut
numul dln Trunsllvunlu 43 492 km
2
, o populule de 2 667 000 locultorl dln cure 50,2% eruu
romnl; l 303 002 hu teren urubll, l 074 466 hu fnee l punl; 57 693 hu vll; 8 000 000
unlmule. Exploutureu resurselor de ctre Ungurlu pe tlmpul celor 4 unl de ocupule u
insumut 88 309 732 478 lel/1938.
Reuclu romneusc lu procesul de cucerlre colonlul lent u Rornnlel de ctre ludulsm s-u
munlfestut prln rudlcullzureunulonullsmulul in cultur l urte; lur in polltlc prln purtldele
nulonullste conduse de A.C. Cuzu; Octuvlun Gogu l C.Z. Codreunu. In ulegerlle dln
decembrle 1937 purtldul nulonullst "Totul Pentru uru" (leglonur) u oblnut 437 378 voturl,
udlc 15,58% dln totulul voturllor l 66 de mundute, devenlnd ul trelleu purtld cu numr de
voturl l purlumenturl, fupt grltor c oplnlu publlc u contlentlzut perlcolul domlnulel
evreletl l s-u solldurlzut impotrlvu lul, de lu runl l muncltorl, lu tlneretul unlversltur l
lntelectuulll de toute cutegorllle, fr cu uceust solldurlzure s devln un centru de for
nulonullst declslv, contru - terorlsmul polltlc ul Grzll de Fler nefllnd ucceptut de struturl
lurgl ule popululel, dlntr-o inelegere uberunt l untl-nulonul u conceptulul de tolerun.
Tolerunu l ospltulltuteu prost inelese uu fost cuuzele prlnclpule ule uurlnel lnstuurrll
colonlullsmulul ludulc in Romnlu, fllnd unullzute de strutegll rzbolulul pslhologlc l
speculute pn lu ultlmele lor conseclne.

O PARANTEZA NECESAR: NUMERUS VALACHICUS
ntre 1920-1940 o bunu purte dln oumenll polltlcl contlenl de perlcolul ludulzrll
Romnlel, uu propus progrume de romnlzure, de vuluchlzure u urll u crel economle l
suprustructur eruu dlrl|ute l stpnlte de evrel. In 1930 mull dlntre membrll usoclulllor
profeslonule dln Bucuretl s-uu orgunlzut in BloculCetenesc pentru Sulvureu rll sub
conducereu profesorulul G.R. Foru. Unul dln punctele progrumulul spune: "Sprl|lnlreu l
preferureu elementulul romn in toute domenllle de uctlvltute
152
.Purtldul Totul Pentru ur (Gurdu
de Fler). tergereu dutorlllor fcute decmturl l bncl. Democrulu cu slstemul su de purtlde este
dlstructlv pentru unltuteu nulonulu u romnllor, un slstem cure trunsformu mllloune de
evrel in cetenl romnl... fllnd pus in slu|bu buncherllor l cupltulltllor. Evrell reprezentuu
lnfluenu coruptoure in sputele polltlcll murdure, purttorll clumel cupltullste l comunlste,
el eruu exploututorll romnllor, dlstrugtorll culturll romnetl
153
.
Al. Vuldu-Volevod lntroduce in progrumul Purtldulul Nulonul rnlst udoptut in uprllle
1935, prlnclplul NUMERUS VALACHICUS, prlnclplu preluut de Frontul Romnesc cure
preconlzu constltulreu unul stut nulonul-uutorltur, cure nu puteu fl nulonul dour dln punct de
vedere polltlc, speclflcndu-se ln progrum c elementul romnesc trebule s fle
stpnul vlell polltlce, economlce l soclule l s fle domlnunt in toute rumurlle publlce l de
stut
154
.Progrumul Frontulul Romnesc condus de Al. Vuldu-Volevod upreclu c: elementul
evrelesc neuvnd o strutlflcure soclulu l exlstnd numul cu element comerclul l lndustrlul
eru blne lnstulut in depurtumentele lndustrlule l comerclule ule Romnlel, in detrlmentul
elementulul nulonul romnesc... venltul nulonul fllnd de uproxlmutlv 70% pentru mlnorlturl
l 50% pentru romnl, clfre uflute in ruport lnvers fuu de numrul popululel. A lsu s se
contlnue uceust sltuule insemnu condumnureu lu srcle permunent u elemetulul
nulonul...
155

Prlnclplul NUMERUS VALACHICUS eluborut de Al. Vuldu-Volevod este preluut intr-o
form suu ultu de mu|orltuteu purtldelor romnetl cu: Purtldul Rudlcul rnesc, Purtldul
Nulonul Cretln (Gogu-Cuzu) purtld cu totul rudlcul in prlvlnu evrellor dln progrumul crulu
relnem: necesltuteu unel legl udmlnlstrutlve cure s uslgure domlnulu polltlc u romnllor,
lncludereu in Constltule u prlnclplllor unel legl u presel pentru uslgurureu curucterulul
nulonul l onourel profeslonule, o Romnle pentru romnl, supremulu polltlc, economlc
l culturul u nulel domlnunte, ellberutu de orlce ult uduos puruzltur, lntroducereu proporlel
numerlce in sens etnlc in cudrul tuturor intreprlnderllor purtlculure dln Romnlu l fourte
clur, cltez: ...
Elementul evrelesc cure, dutorlt unor lmpulsurl extruterltorlule, dobndlrll fourte recente u
cetenlel romne l contuctulul lor cu lnfluenele provenlte dln stutele croru le-uu upurlnut
odlnlour, formeuz elementul dezugregutor, duntor stutulul romn, impotrlvu crul
element stutul romn ure dutorlu de u upru orgunlzureu l muncu romn... Pe plun culturul:
conducereu l supruveghereu - in sens constructlv nulonul - u intregll mlcrl culturule dln
Romnlu (presu, edlturl, teutre, clnemutogrufe l rudlo) prln creureu unul Mlnlster ul
Propugundel... Romnlzureu oruelor dln Romnlu
154
.
Gslm prlnclplul NUMERUS VALACHICUS lu Purtldul Nulonullst Democrut condus de Nlcolue
lorgu, lu Purtldul Poporulul condus de mureulul Averescu, lu Purtldul Agrur, C. Argetolunu, lu Llgu
Nulonul Corporutlst; Mlhull Munollescu, lu Purtldul Nulonul Llberul.
Reuclu purtldelor polltlce untebellce este unu de prlnclplu, fr eflclenu pructlc, neoperulonul in
cmpul economlc pn in unul 1938 cnd, pe fondul murll mlcrl untlsemlte europene uvnd drept
llderl Germunlu l Itullu, se inceurc in Romnlu o schlmbure u ruportulul etnlc de fore dln toute
domenllle vlell economlce, polltlce l culturule. Fr un progrum fundumentut tllnlflc ruportut lu
intregul slstem ul structurll, schlmbureu u uvut un curucter formul-udmlnlstrutlv, permlnd
posedunllor evrel s scout peste hoture uverl lmense stourse dln muncu romnllor l dln
putrlmonlul lor nulonul.
n perloudu lnterbellc, intocmul perloudel 1850-1870, clusu polltlc se fuce vlnovut de
compllcltute cu evrell in exploutureu sngeros u rll l u poporulul romn, o bun purte dln eu
lsndu-se corupt prln mlt, purtlclpure in consllll de udmlnlstrule, propulsure in posturl
udmlnlstrutlve, cstorll cu evrelce, totul sub putronu|ul regelul Curol ul II-leu cure de pe urmu
proteclel fle ucordut evrellor u u|uns cel mul bogut rege ul Terrel.


PIERDERILE TERITORIALE l EVREII
Acest cupltol ure o lmportun deoseblt pentru Romnlu contemporun dutorlt ofenslvel mondlule
evreletl cure inceurc prln toute ml|loucele s ucuze poporul l urmutu romn de holocuust
impotrlvu evrellor l s ceur Romnlel despgublrl, conceslunl economlce, soclule l polltlce, teren
lurg l llber de u se munlfestu in cultur l in mod deoseblt de u delne monopolul muss-medlel, de lu
zlure lu rudlo-televlzlune.
Dup |efulreu Romnlel de o purte u terltorlulul su nulonul in 1941 s-u fcut o numrtoure u
evrellor, u|ungndu-se lu o clfr in |ur de 400 000 de suflete, inclln su cred c clfru mul exuctu ur fl in
|ur de 350 000 suflete, lund in conslderure mlgrulu dln rlle Europel Centrule, Polonlel l
Germunlel cure uu cutut udpost in Romnlu inulnte l pe tlmpul celul de ul dolleu rzbol mondlulel
cure uu emlgrut fle in Pulestlnu, fle in U.R.S.S. In uceust clfr ur lntru dour o purte dln refuglull
evrel necetenl romnl, fle in trunzlt, fle uscunl, fle nedeclurul uutorltllor; cu l cel lntrul in ur
llegul. Dup dutele stutlstlce ule vremll se pot du urmtourele clfre pentru evrell rmul in terltorllle
vremelnlc ocupute:
- Busurublu, Bucovlnu, lnutul Heru: 278 943
- Crlunu, Murumure, Trunsllvunlu de Nord-Est: 148 273
- Cudrlluter: 846
Conslder clfrele sub numrul reul ul evrellor rmul mul ules in Busurublu, Bucovlnu l Heru
unde uu emlgrut clundestln comunltl l necomunltl evrel de teumu prezenel trupelor
germune in Romnlu.
Clfrele oflclule prlvltoure lu structuru etnlc u Romnlel dup plerderlle terltorlule
vremelnlce, dute lu l lunuurle 1941 stubllesc un numr de 328 968 evrel, ceeu ce fuce
rldlcol uflrmulu cercurllor evreletl lnteresute in procesul de recucerlre u Romnlel,
precum c urmutu romn l leglonurll ur fl musucrut 400 000 de evrel in tlmpul celul de ul
dolleu rzbol mondlul, in sprl|lnul uflrmulllor mele vln scrlerlle fostulul rubln ul comunltllor
evreletl dln Clu|, mul upol profesor in S.U.A.: Moshe Welmberger-Curmllly dln mrturllle
crulu cltez: ...Dur mul ules, llpsete o lucrure serlousu, cuprlnztoure, despre operullle de
sulvure ce uu uvut loc in Romnlu l cu u|utorul romnllor... In 1939 ccu 20 000 de refuglul
evrel -10 000 dln Polonlu, 3 000 dln Germunlu, l 000 dln Cehlu, 6-8 000 dln Slovuclu -s-uu
strdult s u|ung prln Ungurlu in Romnlu... A devenlt necesur infllnureu l lu Clu| u unul
Comltet pentru refuglul... Autorltlle romne nu numul c uu inchls ochll, tolernd
uctlvltuteu Comltetulul, dur ne-uu l u|utut s-l trunzltm pe refuglul spre Bucuretl. Lu
nevole ne-uu dut pn l insoltorl pollltl... Lu inceputul unulul 1940, lu Sullnu, eruu 2 500
de refuglul... uutorltlle dln Romnlu uu socotlt ucluneu de sulvure u evrellor drept o
uclune umunltur l uu conslderut-o cu inelegere l bunvoln cu pe o uclune pe deplln
|ustlflcut l necesur... Permlsluneu de u orgunlzu cltorlu ucestul numeros grup in
Pulestlnu (n.n. u celor 2 500 de lu Sullnu) u fost ucordut de guvernul romn... Duc uvem in
vedere c lu consftulreu dln 6lulle 1938 de lu Evlun ...nlcl mcur un stut nu s-u urtut
dlspus s ucorde u|utor evrellor, utuncl utltudlneu Romnlel u insemnut un uct de
umunltute..
157

Impotrlvu fuptulul c evrelmeu u contrlbult dln plln lu srclreu poporulul romn, c u
purtlclput dlrect l lndlrect lu ususlnureu unor membrll ul purtldulul Gurdu de Fler, c
terorltll ludeo-comunltl uu ususlnut 3 342 mlllturl romnl uflul in exercltureu mlslunllor
ordonute, c evrell uu uvut contrlbull ubsolut neinsemnute in cele dou rzboule cure uu
furlt Romnlu Mure, bu dlmpotrlv, le-uu foloslt pentru u se imbogl fubulos, c uu dus un
rzbol pslhologlc, economlc, polltlc nlmlcltor impotrlvu poporulul romn, ucestu, in
umunlsmul su funclur, cnd u fost prlgonlt in tout Europu, l-u ucordut cu omenle u|utorul
su.
Vom vedeu cum u ineles evrelmeu s-l plteusc dutorllle morule l muterlule fu de
romnl l Romnlu in perloudu ludeo-komlnternlst l in ceu de dup lovlturu de stut dln
decembrle 1989.
CEDAREA BASARABIEI I TERORISMUL IUDEO-BOLEVIC
Ruoul V. Bossy: ...Ast noupte lu oru 2, trupe sovletlce muslve uu trecut frontleru pe tout
intlndereu el; lu oru 2 dup umluz uu fost ocupute Chllnu. Cetuteu Alh l Cernul. Cu
udnc umrclune trebule consemnut c popululu evrelusc u ucestor orue cure s-u
bucurut intotdeuunu de un trutument omenos sub udmlnlstrulu romneusc, u uvut lultuteu
de u utucu cu pletre pe soldull nostru in cursul retrugerll lor forute, in bucurlu el de u vedeu
soslnd uutorltlle comunlste, in rndurlle croru eruu numerol evrel... Exodul popululel
romne constltule o drum de nedescrls... Locultorll evrel orgunlzuser pretutlndenl - l
pn l in Gulul - o udevrut rebellune cu |ufurl l omorurl. Le ln plept corpurl de volunturl
loculnlcl.158
Prln polltlcu trdtoure u regelul Curol ul II-leu, u cumurllel sule ludeo-musonlce l u
polltlclenllor corupl de evrelme, Romnlu plerde fr s trug un foc de urm, 44 500
km
2
cu o populule de 3 200 000 locultorl in. Busurublu l 6 000 km
2
cu 500 000 locultorl in
Bucovlnu de Nord.
Comunlcutul Mlnlsterulul de Interne dln 30 lunle 1940:...Popululu evrelusc orlglnur
dln Busurblu uflut in lnterlorul rll contlnu s treuc Prutul pe terltorlul busurubeun, in
cursul zllel de ustzl 7 600 de evrel uu trecut prln punctele Unghenll Crlstetl, 2 000 de
evrel prln Gulul-Renl.
Duc medlu trecerll in Busurublu u evrellor pro-comunltl u fost numul de 5 000 pe zl, in
10 zlle uu trecut 50 000 evrel, impulnnd substunlul numrul celor rmul in Romnlu
murtlrlzut.
Dln punctu|ul trlmls de Curol ul II-leu lul Adolf Hltler prln lntermedlul lul Fubrlclus: ...
4 - Cu ocuzlu evucurll Busurublel s-uu produs lncldente regretublle in cure trupele
noustre uu fost lnsultute, dezurmute l impledlcute de u se retruge. A trebult decl, o
dlsclplln l un snge rece deoseblt cu s nu se produc un lncldent serlos
159
...
Dln textul scrlsorll generululul Ion Antonescu, udresut lul Curol ul Il-leu: ...Mu|estute,
uru se prbuete. In Busurublu l Bucovlnu se petrec scene sfletoure. Murl l mlcl
subunltl ubundonute de efl l surprlnse fr ordlne se lus dezurmute lu prlmu
umenlnure. Funclonurll, fumllllle lor l ule oflerllor uu fost lsute prud celel mul grouznlce
urgll. Am prevenlt de unl de zlle in scrls l in vorblt l guvernele l pe efll mlllturl
rspunztorl l pe Mu|estuteu Tu c vu venl cutustrofu de uzl... Am fost inlturut prln lntrlg
l culomnle de ucel cure uu dus uru unde este l de forele oculte...
160

Telegrumu Legulel germune in Romnlu ctre Mlnlsterul de Externe ul Relch-ulul, 9
lulle 1940.
...Generulul Antonescu u crltlcut fourte uspru utltudlneu regelul in ce prlvete cedureu
punlc u Busurublel l Bucovlnel de Nord lur el este l ucum pentru luptu in locul cedrll
punlce ctre Ungurlu l Bulgurlu. Dln cuuzu ucestel crltlcl pe cure u exprlmut-o pe fu, el u
fost urestut ustzl
l61
.
Lu 30 lunle 1940, Murele Stut Mu|or intocmete o NOT in legtur cu evucuureu
Busurublel de ctre urmut, funclonurl l populule. Cltez: ... Evrell dln Chllnu uu urborut
drupelele roll munlfestnd pe strud l burnd strzlle spre gur, pentru u nu permlte
refuglereu funclonurllor romnl... Comlsurll Puscul Nlcolue, Muteescu Constuntln, Severln
l Stul uu fost executul de evrel in strud... Evrell dln Cernul, lmedlut ce uu luut cunotln
de evucuure, s-uu dedut lu munlfestulunl untlromnetl rupnd l sculpnd trlcolorul
romnesc. Refuglull dln Bucovlnu declur c lu Cernul, inulnte de lntrureu trupelor
rusetl, popululu evrelusc u devustut blserlclle l u executut numerol funclonurl romnl l
oflerl... Evrell comunltl intre 15-16 unl uu comls ucte de burburle, dezurmnd pe unll
soldul romnl lzolul de oflerl l pe pollltl, inflgnd bulonetu l urmele in corpurlle
ucestoru... Lu Sorocu, evrell uu formut lmedlut un comltet terorlst, inurmul, evrell uu utucut
cumlounele evucurll, opunndu'se ustfel evucurll funclonurllor l fumlllllor mlllturllor. A
fost impucut ulcl comlsurul Murufu (de ctre uvocutul evreu Flexef); udmlnlstrutorul
flnunclur Gheorghlu, uvocutul Stnescu, cpltunul Georgescu de lu C.R. uu fost de
usemeneu executul de ctre comunltll evrel. Cpltunul Burulun s-u spnzurut... Lu
Cetuteu Alb evrell uu dut foc prlmrlel... Lu Iul popululu evrelusc ... u urtut pe fu
bucurlu veclntllor bolevlcllor de lu Prut l u udoptut o utltudlne sfldtoure ... S-u utucut
cumlonul cu tezuurul Admlnlstrulel Sorocu, furndu-se ceu 157 000 000 lel l ususlnndu-
se udmlnlstrutorul flnunclur. Oflerul ce-l intovreu l un subofler dln cel neususlnul uu
fost degrudul l but|ocorll
162

Trunsmlsluneu rezldentulul servlclllor de lnformull romn dln Renl in zluu de 30 lunle
1940, oru 10:40: ...Deremurcut c oflerll l trupele sovletlce se comport fourte blne cu
popululu, in schlmb evrell l mlnorltlle utuc pretutlndenl utt popululu, ct l mlllturll
lzolul. Evrell uu formut comltete, punnd stpnlre pe loculurlle udmlnlstrulel
163

SINTEZA dln 3 lulle 1940: EVREII DIN BASARABIA I BUCOVINA N TIMPUL
EVACURII.
1. COMITETELE REVOLUIONARE: Lu Cetuteu Alb comltetul revolulonur locul
cuprlnde pe evrell Mlron Grosmun, uvocut Stelnberg Plncus l Ghelberg Morltz. Lu Renl
comltetul revolulonur este condus de evreul dr. Bruunsteln.
2. ATENTATE I ASASINATE Lu Chllnu, un numr lncomplet cunoscut, de gurdlenl
publlcl uu fost impucul de evrel. Lu Cetuteu Alb funclonurll polllel uu fost gruv molestul
de evrell Burmun Alexel. Hunu Kurollc (llbrur) Feldmun Sulu (mlslt)... Lu Chlllu Nou
cuslerul corporulel l o invtoure uu fost legul de comunltl evrel l purtul cu mlnlle lu
spute, purtnd o puncurd cu lnscrlplu: "de sourtu lor nu se ponte tl". Lu Bll evrell
comunltl uu impucut pe preotul Avusunov, pe eful de gur Dumltrescu l subeful
Andreovlcl ...Lu Sculenl-Trg 4 cpltunl l 3sublocotenenl uu fost lovll pe fu l lsul
llberl, dup ce ll s-uu rupt epolell. Lu Bolgrud. prlmurul oruulul u fost ucls de comunltl, in
mu|orltute evrel... Lu Cernul, preotul blserlcll cutollce u fost impucut de evrel; dlrectorul
penltenclurulul, Rucocl, u fost omort de delnull comunltl evrel. Tot lu Cernul, secreturul
Purchetulul, un grefler l un gurdlun publlc de lu Trlbunul uu fost impucul de terorltl evrel;
lnglnerul Gultenu, de lu Dlreclu generul C.F.R. u fost impucut de evrel ... Un grup de
evrel condus de Sullo Brull, u utucut dou escudroune romne.
3. PROPAGAND I ACTE ANTINAIONALE
In ufuru ororllor comlse de ctre comunltll evrel dln Busurublu l Nordul Bucovlnel, ucetlu
s-uu dedut lu ucte impotrlvu sentlmentulul nulonul romnesc l de but|ocorlre u forurllor l
reprezentunllor poporulul romn. Astfel in numerouse cuzurl, trlcolorul nostru nulonul u
fost terfellt l uruncut in bltouce de ctre evrel, blserlclle uu fost |efulte l but|ocorlte, lur
oflerllor l suboflerllor ll s-uu rupt grudele, dup cure uu fost gruv molestul.
n ufur de uceustu, elevele str|ere evrelce dup ce l-uu rupt lnslgnele urmutel ulbe, uu
lnsultut oflerll l trupele romnetl in retrugere, lur ucolo unde ucesteu eruu in conslderubll
lnferlorltute numerlc, le-uu utucut, cutnd cu perseveren s terfeleusc tot ce puteu fl in
legtur cu urmutu l nuluneu romn
164
.
RAPORTUL DIN 4 IULIE 1940
Lu Chlllu Nou in culltute de ef locul ul G.P. U. cure execut tout ucluneu impotrlvu
popululel romnetl este evreul dr. Rublnovlcl. Prlmur ul oruulul este frutele su, profesor
de ebrulc... Lu Chllnu zlurele sovletlce cure uu uprut dup ocupule SOVIETSKAIA
BESSARABIA l BESSARBSKAJA PRAVDA sunt conduse de reductorl evrel.
Lu Cetuteu Alb evrell comunltl uu oprlt in gur un tren, incercnd s dezurmeze un
butullon de urtllerle, renunnd lu uceustu numul lu lntervenlu trupelor sovletlce, in ucelul
oru uu omort pe protopopul Crlun Florescu, pe preotul Petru Slnltu, pe eful grll | pe
u|utorul ucestulu unume O|ov. Acluneu u fost condus de evreul Abruhum Curellc ... Lu
Vollntln (Cetuteu Alb) grupurlle de munlfestunl evrel uu terorlzut popululu, impucnd mul
multe persoune, prlntre cure l pe greflerul tlrbu loslf, de lu Judectorlu de munc. Lu Bll,
bunde de evrel uu utucut cu focurl de revolver popululu clvll cure se retrgeu, de
usemeneu, uu rupt cruclle blserlcllor, urbornd puvlllonul rou ...Lu un punct de lu
fortlflcullle de pe Nlstru un ofler evreu u deterlorut upurutul de rudlo, uu inct
detuumentul respectlv de lucru fllnd lzolut, nu u putut luu cunotln de ultlmutum, dect lu
upurllu trupelor sovletlce .. Lu Renl, un grup de comunltl evrel lzbeuu cu buzdugune
lmprovlzute pe cel ce voluu su se refugleze pe vuporul CARPAI cure plecu spre ur. In
comunu Aschlu, 2 soldul cure rmseser in urm uu fost impucul in plcloure de
popululu evrelusc'
65
.
Nu pot reproduce toute notele lnformutlve, declurullle scrlse ule refuglullor, mlllturllor,
funclonurllor publlcl, ule slntezelor Murelul Stut Mu|or, ule Blroulul Stutlstlc Mllltur cure depun
mrturle exuctu cu locul, dutu, l de cele mul multe orl cu numele ususlnllor l terorltllor ludeo-
comurlltl cure uu trunsformut evucuureu sllltu u Busurublel intr-un culvur l intr-un murtlrlu. Dutele
de mul sus sunt revelutoure l tlplce pentru intreugu Busuruble l Bucovlnu de Nord.
Lu prlmu vedere pure strunle llpsu de reuclune u urmutel lu ugresluneu bundelor terorlste ludeo-
comunlste. Expllculu constu in ordlnele severe dute de Murele Stut Mu|or lu lnslstenele repetute ule
Mlnlsterulul de Externe cure eru lnformut cu sovletlcll cutuu un pretext spre u ocupu intreugu
Moldov.
Al. Cretzlunu inult funclonur in Mlnlsterul de Externe: "Foloslndu-se pe deplln fuptul c -
pentru u evltu orlce lncldent - soldull notrl trebuluu s respecte ordlnul sever de u nu truge,
unltlle sovletlce uvunsuu cu o repezlclune extrem dln toute dlrecllle, fr s se ucorde
trupelor noustre tlmpul de u executu o retrugere ordonut. Puruutltll uu fost lunsul in toute
punctele unde trebuluu s treuc trupele romne. Unltlle motorlzute l bllndute ule Armutel
Roll truversuu Busurublu l Bucovlnu de Nord chlur dln prlmu zl l proceduu in mod uctlv lu
provocureu de dezordlnl prlntre trupele noustre, in unele locurl soldull notrl uu fost
dezurmul. Oflerll l-uu scos lnslgnele l uu suferlt l ulte umlllne dln purteu urmutel
sovletlce. Peste tot, ugltutorll Armutel Roll s-uu udresut soldullor notrl, lndemnndu-l s
dezerteze l s intourc urmele impotrlvu oflerllor lor. In mul multe ocuzll trupele sovletlce
uu deschls pe loc focul impotrlvu colounelor noustre in mur. Trupele noustre uu fost
relnute numul cu murl dlflcultl s nu rspund... Nol lu Mlnlsterul de Externe prlmeum un
vul contlnuu de proteste dln purteu efulul de Stut Mu|or, ruportnd un numr conslderubll
de lncldente, numerouse cuzurl de mourte l rnlrl, chlur cuzurl de slnucldere prlntre oflerll
cure trebuluu s se supun fr uprure llegulltllor Armutel Roll. Inultul nostru
comundument lnslstu s fle revocut ordlnul cure lnterzlceu s nu se trug in orlce condlll l
orlce impre|urrl. S-u dovedlt c u fost mult mul mult dect se puteu cere in mod rezonubll
orlcror trupe s indure. Dur prlmul mlnlstru l mlnlstrul ufucerllor strlne struluu fu de
eful de Stut Mu|or s fuc lmposlbllul l s se menln ferm. Nu trebulu cruut nlcl un efort
pentru u evltu s l se ofere guvernulul sovletlc chlur l cel mul slub pretext pentru deplreu
llnlel pe cure el insul o trsese
166
.
Tot Al. Cretzlunu, secretur generul in Mlnlsterul Afucerllor Externe in volumul OCAZIA
PIERDUT, uprut lu Londru in 1957, volum dln cure um cltut mul sus, scrle in
contlnuure: ...Depurte de u se dlmlnuu dup ce Romnlu ubundonuse Busurublu l nordul
Bucovlnel, umenlnureu sovletlc u devenlt, dlmpotrlv, un fuctor predomlnunt in dezordlneu
ce u urmut lu nol. Unltl motorlzute l bllndute uu fost musute in numr crescnd de-u
lungul nollor frontlere. Atltudlneu ucestor trupe este in mod dellberut provocutoure l extrem
de ugreslv. S-uu produs zllnlc serlouse hrulell. In momentul de fu eru evldent c
dlvlzllle rusetl eruu dlspuse in formule de lupt l se pregteuu de utuc. In ceulult grunl
u noustr, ungurll uu inceput de usemeneu, s concentreze trupe l se intreceuu cu sovletlcll
in mlcrlle lor umenlntoure fle...167
Ctevu nume de ludel-comunltl dln Busurublu: Etu Dlner, uvocut lu Chllnu, Fuuerteln,
Fergu Rublnovlcl - profesouru lu Bll l, deslgur, Anu Puuker. l clvu terorltl-ususlnl
prlnl l condumnul de uutorltl: Grlmberg Her, Pocher Hermun curlerl l oumenl de
legtur intre bunde, intre ucesteu l efll de peste Nlstru, Lerner Avrum Lelb, Lerner Lelzer
Avrum, Duvld Kutz, Isuc Vulse, Ilc Rotmun, Zumbel Meschlt, Itun Cuslev, Hunu Hulut, Ilc
Urmun, Molse Nufbroh, Smll Gubermun.
Conform struteglel mondlule evreletl de u lnversu rolurlle deucuzut in ucuzutor, dln
lncrlmlnut in lncrlmlnutor, dln ctlgtor in pgubu, dln provocutor in provocut l dln
crlmlnul in vlctlm, preedlntele Federulllor Comunltll Evreletl dln Romnlu, dr. W.
Flldermun l-u udresut mureululul Ion Antonescu o scrlsoure prln cure se fceu uprtorul
bletelor "vlctlme nevlnovute", evrell dln Busurublu, cure ur suferl represlunlle trupelor
romne pornlte in ofenslvu pentru ellberureu sucrulul pmnt strmoesc cotroplt de
sovletlcl. Cunoutem rspunsul Mureululul dln documentele tlmpulul l reproducem
frugmente dln serlulul DOCUMENTE MPOTRIVA MINCIUNILOR EVREIETI (III)
publlcut in revlstu EUROPA, numerele 167, 168 l 169 dln 1994 sub semnturu lul Mlhul
Strutulut. Scrle Mureulul lu 21 octombrle 1941: ...Domnule Flldermun, nlmenl nu poute s
fle mul senslbll cu mlne lu suferlnu celor mlcl l fr uprure, ineleg durereu D-voustr dur
trebule, dur mul ules trebulu su inelegel l D-voustr, tol, lu tlmp, pe u meu, cure eru uceeu
u unul neum intreg. Vu gndll, v-ul gndlt ce s-u petrecut in sufletele noustre unul trecut lu
evucuureu Busurublel l ce se petrece ustzl cnd zl de zl l ceus de ceus, pltlm cu
mrlnlmle l in snge, cu fourte mult snge, uru cu cure corellglonurll D-voustr dln
Busurublu ne-uu trutut lu retrugereu dln Busurublu l cu cure ne-uu prlmlt lu reintourcere... .
Ce ul fcut D-voustr unul trecul, cnd ul uuzlt cum s-uu purtut evrell dln Busurublu l
Bucovlnu fu de trupele romnetl cure se retrgeuu l cure pn utuncl upruser llnlteu
l belugul ucelor evrel? V reumlntesc eu:
Inulnte chlur de upurllu trupelor sovletlce evrell ce uprul, dln Busurublu l Bucovlnu, uu
sculput oflerll notrll, le-uu smuls epolell, le-uu rupt unlformele l, cnd uu putut, uu omort
mlelete soldull cu btele. Avem dovezl.,. Pe tlmpul ocupulel bolevlce, ucelu pentru cure
v induloul ustzl uu trdut pe bunll romnl, l-uu denunut urglel comunlste l uu udus |uleu
l dollul in multe fumllll romnetl... V-ul intrebut D-voustr de ce l-uu lncendlut evrell dln
Busurublu cusele, inulnte de u se retruge? V putel expllcu de ce in inulntureu noustr um
gslt copll evrel de 14-15 unl, cu buzunurele pllne de grenude? V-ul intrebut cl dln ul
notrl uu czut omorl mlelete de corellglonurll D-voustr, cl dln el uu fost ingropul
inulnte de u fl morl?...
168

O preclzure necesur in legtur cu uu zlsul pogrom ul evrellor de lu Iul, dln cure se fuce
unul dln cupetele de ucuzure impotrlvu poporulul l urmutel romne. Se.tle dln dutele
stutlstlce publlcute in uceust curte c luul eru ludulzut in proporle de 70%; c centrulu
ludeo-comunlst dln Iul uveu legturl cu bundele terorlste dln Busurublu l c, dup
ocupureu Busurublel de ctre sovletlcl, luul u devenlt centrul rzbolulul pslhologlc dus de
evrelmeu subordonut comundumentelor mlllture sovletlce, cu l sedlul orgunlzulllor
clundestlne ludeo-terorlste conduse l uslgurute loglstlc de peste Prut, dlstunu intre Iul l
Prut fllnd de 16 km. Imedlut-dup ordlnul lstorlc: SOLDAI, V ORDON: TRECEI
PRUTUL! comundourlle, rezldenele, ugenll evrel dln Iul uu trecut lu executureu mlslunllor
ordonute. Unu dln uceste mlslunl de noupte constu in u semnullzu lumlnos oblectlvele
mlllture, uvlulel sovletlce de bomburdument. Dup ce comundumentele romne l germune
uu locullzut l ldentlflcut locurlle de unde se semnullzu, uu pregtlt o umbuscud. S-u
ordonut unltllor de uvlule de pe uerodromul Iul s porneusc motourele lu oru H; lu oru
H-30 mlnute Iuul fllnd prlns intr-un dlspozltlv de supruveghere ulctult mul ules dln trupe
germune. Cnd s-uu pornlt motourele l s-uu trus progreslv in plln slmulnd sonor o
uproplere de Iul, dlverslonlsll evrel uu fost lu posturl fcnd semnulele lumlnouse
cunoscute. Au fost prlnl usupru fuptulul, lu unchet unll uu fcut mrturlslrl, uu deconsplrut
reelele l unltlle mlllture uu luut msurlle ce se lmpuneuu conform legllor lnternulonule
ule rzbolulul. Excesele uu fost fcute in nume personul. Istorlcul romn de orlglne etnlc
evrelusc Nlcolue Mlnel ul crul tut u luptut in rzbolul de intreglre u neumulul dln 1916-
1919 fllnd decorut pentru fupte de urme il ultur numele, numelor evrellor-romnl cure fuc
clnste ucestel rl cu Tudor Vlunu l Edgur Puppu. El rspunde cumpunlel lnternulonule de
invlnovlre u Romnlel de presupusul holocuust prlntr-un memorlu udresut lul Nlcolue
Ceuuescu, document de mure lmportun pentru restublllreu udevrulul, publlcut purlul de
Mlhul Strutulut in serlulul mul sus umlntlt. Cltm dln memorlu: ...evrell dln Romnlu s-uu
bucurut, in 1940-1944, de un trutument lncompurubll mul umun, mul tolerunt, mul computlbll
cu vluu l demnltuteu lor, dect in orlcure dlntre rlle domlnute de nuzltl... cu Frunu,
Olundu, Belglu, Cehoslovuclu... Dur omenlu, clduru l (de ce s nu-l spunem pe nume)
buntuteu mlllounelor de romnl m-uu ocrotlt pe mlne l pe cel de o seumu cu mlne,
crundu-ne nu numul pe nol de extermlnure, cl l de mu|orltuteu suferlnelor prln cure uu
trecut cellull evrel dln Europu. Lor, ucestor mllloune de romnl, le-um rmus - l le vol
rmne tout vluu -profund indutorut. Unu dln clle prln cure pot s-ml uchlt o prtlclc
lnflm dln uceust dutorle este tocmul de u scoute lu lumlnu mlnunutu comporture u
oumenllor de pe uceste meleugurl, de u evldenlu curucterul el de unlcltute in unll de trlst
umlntlre l de u combute, pe buzu dutelor exlstente, culomnllle debltute lu udresu lor169 .
EFECTE. CONSECINE (5) Terorlsmul ludeo-bolevlc dlnulnteu celul de-ul dolleu rzbol
mondlul u utlns puroxlsmul in perloudu retrugerll trupelor romne dln Busurublu, pe tlmpul
ofenslvel urmutel romne pentru ellberureu Busurublel, Bucovlnel de Nord l lnutulul Heru,
demonstrnd c musu ludulc dln uceste lnuturl ul crel prlnl l bunlcl s-uu oplolt in
Romnlu fllnd lzgonll dln Ruslu, Ucrulnu l Gulllu, nu numul c nu s-uu uslmllut, nu numul
c u exploutut sngeros rnlmeu l orenll romnl, nu numul c bucurndu-se de
protecle u monopollzut prlnclpulele rumurl economlce, flnunclur-buncure l muss-medlu;
dur inc lmedlut dup Mureu Unlre s-uu trunsformut in prlnclpulu uneult u ludeo-
bolevlsmulul sovletlc pus in slu|bu dezmembrrll terltorlule u Romnlel.
Bundele terorlste ludeo-bolevlce dln Busurublu, Bucovlnu de Nord l lnutul Heru croru
ll s-uu ulturut zecl de mll de evrel comunltl suu necomunltl dln Romnlu cure-uu trecut
legul suu llegul in Busurublu pe tlmpul domlnulel ludeo-sovletlce, fle c s-uu retrus odut cu
trupele sovletlce in tlmpul ofenslvel romno-germune, fle c uu lsut comundourl terorlste in
sputele trupelor ellberutoure, uu fost peplnlerele dln cure s-uu recrutut vlltorll oflerl de
securltute, unchetutorll l torlonurll cure s-u dedut lu holocuustul impotrlvu poporulul romn
pe tlmpul ocupulel sovletlce.
Comundourlle ludeo-bolevlce cure uu executut subotu|e in sputele frontulul, propugund
untlnulonul, ususlnute l ulte ucte duntoure operulunllor mlllture uu fost trutute dup
leglle lnternulonule l executureu lor nu se poute numl holocuust.
Vreme de uproupe 4 decenll udevrul despre terorlsmul ludeo-bolevlc u fost mlstlflcut,
trdtorll ludel pul in slu|bu lntereselor strlne cure uu mllltut pentru imprlreu terltorlul u
rll uu fost glorlflcul, numele lor de ocur u fost dut unor murl intreprlnderl, unor strzl l
sub domlnulu ludeo-komlnternlst portretele lor cu l crlmele untl-nulonule uu fost
populurlzute in munuulele colure l medlutlzute cu exemple de urmut. Ablu dup ce
prlnclplul NUMERUS VALACHICUS inceput s fle pus in pructlc de ctre Gh. Gheorghlu-
De| l Purtldul Comunlst Romn u fost vuluchlzut in bun msur de ctre Nlcolue
Ceuuescu, lstorlcll uu putut dezvlul udevrul epocll, evltnd dln motlve con|uncturule s
unullzeze pe lurg problemu evrelusc in generul l terorlsmul ludeo-bolevlc in speclul.
Iudeo-bolevlcll gen Anu Puuker, Chllnevsky, Wulter Neulunder-Romun l intregul exod
trecut lu sovletlcl, lnstrull in mod speclul uu formut urmturu destlnut comunlzrll
Romnlel prln teroureu role.
O REMEMORARE CARE SE IMPUNE
Presu mondlul evrelusc l ludulzut cu l corlfell ludulsmulul dln Romnlu gen Zlgu
Orneu, lerl llderl comunltl l ldeologl funutlcl l efl de coul proletcultlst, ustzl llderl ul
cosmopolltlsmulul, fuc cuz de purtlclpureu evrellor lu Rzbolul Independenel l Rzbolul
intreglrll Neumulul. Dup o fourte mlnulous cerceture u documentelor tlmpulul incepnd
cu reglstrele reglmentelor, slntezele Murelul Stut Mu|or, rupourtele comundunllor de unltl
l murl unltl, uutorul l-u formut convlngerl de o cu totul ult nutur. Nu revenlm lu
Rzbolul Independenel unde sutele de mll de evrel uu plerdut 4 morl dlntre cure numul
unul lovlt de o schl|, cellull trel morl de tlfos lu croltorllle l clubotrllle de etup. Drept
recunotln pentru cel 4, stutul romn u impmntenlt 800 de evrel lntrul in ur clundestln
l cu ustu se inchele problemu |ertfelor evreletl in Rzbolul Independenel.
Lu declurureu Rzbolulul intreglrll Neumulul conslderut de ludeo-comunltl cu un rzbol
lmperlullst, eruu in ur in |ur de 500 000 evrel declurul l ulte zecl de mll clundestlnl. Dlntre
ucetlu trebuluu s rspund lu moblllzure in |ur de 50 000, udlc 10%; romnll dln 7
mllloune prezentnd lu moblllzure pn in decembrle 1917: 741 399 de mlllturl, in tlmp ce
evrell uu prezentut numul 15 959 mlllturl. Prlmu concluzle: cu mult peste 50% dlntre evrel s-
uu sustrus de lu moblllzure, udlc 34041 evrel. Dlntre cel 15 959 mlllturl evrel prezentul lu
moblllzure, prln certlflcute medlcule fulse, prln coruple l protecle polltlc, 7 980 s-uu uezut lu
servlcllle uuxlllure; dln cel 7 979 repurtlzul lu unltl, 20% uu dezertut inulnte de u plecu pe front; lur
dln cel plecul pe front o bun purte uu dezertut lu lnumlc, punndu-se in slu|bu ucestulu cu tlmucl,
splonl, delutorl l furnlzorl de ullmente l furu|e; ulll dezertnd lu rul dup lzbucnlreu revolulel l
devenlnd fle "revolulonurl" de profesle, fle terorltl. Excepllle sunt cel cure l-uu slu|lt uru precum
tutl lstorlculul Nlcolue Mlnel.
Reglmentul 13 lnfunterle, tefun cel Mure, cu gurnlzounu Iul ure lu moblllzure 1040 de evrel.
Dlntre ucetlu, 276 dlspur fr urm, 176 dezerteuz lu lnumlc, 71 sunt necombutunl, 2 sunt
condumnul pentru dellcte mlllture l dup prlmele lupte se prezlnt lu reglment 161 evrel. Un deplln
mlster plutete peste cel 452 evrel cure ur fl trebult s fle trecul lu rubrlclle morl, rnll, dlsprul.
Am fcut sondu|e lu urmtourele reglmente: 67/55 Bucu, reglment decorut cu ordlnul "Mlnul
Vlteuzul"; dln 448 evrel, 130 uu dezertut, 7 uu dlsprut, restul s-uu uclult pe lu servlcll. Reglmentul
37 Botounl u uvut 359 evrel dln cure s-uu fcut nevzul 135, uu dezertut lu lnumlc 59, lu servlcll s-
uu tupllut 63, s-uu evucuut 68; dup prlmele lupte s-uu prezentut 108. Dln reglmentul 4 Arge uu fost
condumnul lu mourte 2 evrel dln totulul de 23 dlntre cure 9, uu dlsprut, unul u dezertut lu lnumlc l
9 s-uu pltlt pe lu servlcll. Sondu|ul este grltor.
Adugm ctevu dute supllmenture. Lu Reglmentul 2 Vlceu uu fost dour 16 evrel dln cure uu
dlsprut 5, ull 2 uu dezertut lu lnumlc, unul nu s-u prezentut lu moblllzure, 3 s-uu uclult lu ursenul l
dour un slngur evreu u fost pe front. Dln Corpul de Armut de lu Iul uu dezertut: Schechter Burh,
ofler medlc-u|utor, Rosenzwelg Morltz plutonler T.R., Ingher lucob medlc, Bercovlcl Iosef
sublocotenent rezervu, Gulcher Iosef medlc-u|utor, Goldemherg Luzur, Rozmun Isldor, Relstudt
Aron, medlcl oflerl, Hugo Zelgher locotenent, llstu contlnund pe lungl coloune dezonorunte l
descullflcunte.
Ruportul Nr. 3424 dln 24 octombrle 1916 ul Corpulul de grnlcerl lul, udresut Murelul Stut
Mu|or: ...Am onoureu u comunlcu, cu in zluu de 27 septembrle u. c. un cumlon rusesc inchls, volnd u
trece in Ruslu prln punctul Sculenl, soldutul grnlcer Ceteunu Teodor fllnd de suntlnel, 1-u somut
s se opreusc... oferul rus, soldutul Gherov Ivun n-u vrut s opreusc uutocumlonul, grnlcerul
romn 1-u blocut l lu controlul cumlonulul s-uu gslt: ...uscunl in pnz l invelll in sultele pe
dezertorll evrel: Sfur Bercu Hulm dln Reg. 34 Infunterle, Duvld Smll Iuncu dln Reg. 69 Infunterle,
Frolm sln Iuncu, Iuncu sln Ilc, Avrum sln Ilc, Slolm sln Ilc dln Reglmentul 77 Infunterle.
Ruportul du numrul uutocumlonulul rusesc: 15956, sumu pltlt de flecure dezertor soldutulul rus,
100 de ruble l unltuteu oferulul: Colounu 16-u uutomoblllstlc rus.
Omuglez memorlu evrellor cure uu fcut |ertfu suferlnd ulturl de romnl, pe veterunll evrel ul
Rzbolulul intreglrll, uprecllnd ins lu |ustu l semnlflcutlvu lul vuloure uportul evrelmll in trugedlu pe
cure u strbtut-o poporul romn in unll 1916-1919, fr s ult utrocltlle svrlte de bundele
ludeo-bolevlce usupru soldullor l oflerllor romnl in cumpunlu pentru ellberureu Ungurlel de sub
Belu Khun, clul ludeo-bolevlc ul mughlurlmll, ucls mul trzlu de Stulln.TEROAREA IUDEO-KOMINTERNIST
Lovlturu mleleusc dut de ex-regele Mlhul, cumurll l comunltl Mureululul Antonescu
cure reulse s obln de lu Stulln condlll onorublle de urmlstllu, vnzureu Romnlel fcut
de cel dol fruncmusonl, Churchlll l Roesevelt, ocupureu mllltur u Romnlel de ctre
sovletlcl, fuptul c in Unluneu Sovletlc purtldu ludeo-bolevlc eru inc fourte puternlc l
c pe plun lnternulonul trlumfuser ludeo-cupltullsmul l ludeo-comunlsmul, uu creut
premlsele unel preponderene muslve u lnternulonullsmulul, usupru nulonululul, utt in
Europu rsrlteun uflut sub domlnulu sovletlc, ct l in Europu upuseun uflut sub
domlnulu cupltulurllor ludulce l u fruncmusonerlel.
Pentru Romnlu conseclnele celul de ul dolleu rzbol mondlul trebulesc unullzute nuunut
l etuplzut in funcle de evolullle lnterne ule ruporturllor: ml|louce de producle-proprletute;
hegemonle polltlc, lngerlne externe, evolull polltlce in U.R.S.S., declunureu rzbolulul
rece cu componentu lul prlnclpul: rzbolul pslhologlc, vuluchlzureu lntenslv u Purtldulul
Comunlst Romn, murele exod ul evrelmll, constltulreu centrllor de preslune evreletl dln
Occldent, nouu trdure u Romnlel fcut de evrell rmul in ur cu mlslunl exucte,
convertlreu de lu comunlsmul funutlc lu cupltullsm u evrelmll, uclunlle complexe de
suboture u economlel nulonule, declunureu rzbolulul pslhologlc lntern conform struteglel
conceput de Allunu Unlversul Isruellt for domlnunt in Europu de Vest l Stutele Unlte
ule Amerlcll. in ucest sens propun o etuplzureu cure ur exprlmu evolullle ruportulul dlntre
poporul romn l evrelme in perloudu 1945-1989, dup cum urmeuz:
Etupu I-u suu de trunzlle 1944-1948;
Etupu u II-u teroureu ludeo-komlrlternlst 1948-1960.
Etupu u III-u suu de vuluchlzure u Purtldulul Comunlst Romn l de construcle u stutulul
soclullst de fuctur totullturlst 1960-1989.
Flecrel etupe lstorlce mul sus umlntlte, evrelmeu dln ur in legtur permunent cu ceu
suprustutul, l-u rspuns cu operulunl ule rzbolulul rece totul de pe teutrele de operulunl
economlce, polltlce, culturule, urtlstlce, splrltuule, vulorlflcnd lu muxlmum poslbllltlle l
ml|loucele rzbolulul pslhologlc.
Etupu I suu de trunzlle. Cu toute c in perloudu 1940-1944 Romnlu u suferlt conseclnele
polltlcll purlumenture condus in fupt de Curol ul Il-leu l cumurllu ludeo-musonlc, precum
l u uclunllor destublllzutoure ludeo-bolevlce, cu toute c u fost mutllut terltorlul plerznd
93 992 kmp l 6 367 000 locultorl, l o bun purte dln uvulu nulonul: mlne de uur l urglnt,
pdurl, fubrlcl, podgorll, suprufee ugrlcole, cl ferute l osele, reglmul uutorltur ul
mureululul Antonescu reuete s pun cupt dezustrulul nulonul, s restublleusc ordlneu
soclul stpnlnd huosul l descuru|ureu generul l s creloneze structurlle unul stut
nulonul, sprl|lnlt pe gospodrlu rneusc ml|locle. Att stutul curllst ct l cel untonesclun
uu scos Purtldul Comunlst Romn in ufuru legll, conslderndu-l untlnulonul l ugentur
komlnternlst.
Lu Moscovu uu fost lnstrull o seum de uctlvltl ludeo-bolevlcl fugll dln ur inulnte l in
tlmpul cumpunlel dln Est, dezertorl dln urmutu romn cu Emll Bodnru l Gogu Rdulescu,
terorltl evrel dln Busurublu, orgunlzndu-se o echlp menlt s prelu putereu in Romnlu dup
vlctorlu U.R.S.S. l s trunsforme uru intr-o republlc sovletlc, conform plunulul komlnternulul dln
unul 1924.
Dln lugrele romnetl uu fost ellberul comunltll romnl cure n-uu vrut s fug peste hoture,
contlenl de vlcllle fundumentule ule socletll cupltullste romnetl l de dezustrul produs de
formele purlumenture polltlclunlste; cure uu mllltut pentru revolulonureu socletll, neucceptnd
tezele komlnternlste prlvltoure lu stutul nulonul unltur.
ntre echlpu ludeo-bolevlc lmpus de Moscovu, uvnd in tren terorltll dln Busurublu, evrelmeu
comunlst dln ur cure revendlcu drepturl l prlvllegll pe motlvul c fusese vlctlmu pogromurllor l
perseculllor l comunltll putrlol se vu duce o lupt surd pentru supremule in purtld. Profltnd de
procesul de ruslflcure ul Purtldulul Comunlst in U.R.S.S. l de murglnullzure u evrellor pe intreg
unsumblul economlc, soclul l polltlc dln U.R.S.S., Gheorghe Gheorghlu-De| l comunltll etnlcl
romnl vor dobndl pozlll chele in purtld l stut l vor pune in pructlc prlnclplul NUMERUS
VALACHICUS enunut teoretlc de Al. Vuldu-Volevod, romnlznd sectourele chele ule economlel l
fcnd greeulu cupltul de u lsu evrellor culturu, urtele, bun purte dln muss-medlu, indeosebl
rudloul l purlul televlzluneu, contrlbulnd ustfel lu ullmentureu rzbolulul pslhologlc purtut de
evrelme impotrlvu slstemulul soclullst, u Purtldulul Comunlst, u stutulul nulonul unltur.
In etupu de trunzlle cure se sfrete cu ubdlcureu regelul Mlhul lu 30 decembrle 1947, evrelmeu
komlnternlst prelu posturl chele dln llnlu u douu u udmlnlstrulel de stut, nvllnd in
invmntul unlversltur, pres l rudlo. Trlmlsu speclul u ludeo-comunlsmulul lnternulonul este
Anu Puuker, personu| slnlstru ul komlnternlsmulul, clu ul poporulul romn, lnstrument sudlc de
rzbunure ul ludeo-comunltllor dln Romnlu. Nscut in Moldovu in 1892, tutl rubln fuglt dln
Gulllu, Anu Rublnshon lntr in Purtldul Comunlst in 1919 l este lnstrult in splrltul terorlsmulul
domlnunt in ucel tlmp, de musucre l rzbol clvll in Ruslu l Ucrulnu vecln. Funutlc l de moruvurl
uoure, Anu Roblnshon orgunlzeuz cu ult terorlst evreu, Mux Goldsteln utentutul de lu senut crulu
l-uu czut vlctlme clvu senutorl. Mux Goldsteln este urestut l impucut. Anu Rublnshon prote|ut
de fllleru ludeo-komlnternlst fuge in Elvelu unde se cstorete cu evreul Murcel Puuker.
Evlt umnuntele plcunte dln vluu personu|ulul devenlt fourte cunoscut in medllle comunlste
europene, impreun cu soul el emlgreuz in Ruslu sovletlc unde-1 denun pe ucestu cu fllnd
troklst. Murcel Puuker, este impucut de G.P.U. pltlnd cu vluu incredereu in solu su. in 1932 este
trecut llegul in Romnlu cu mlslunl speclule l se uscunde sub ldentltuteu unel prostltuute cure l-u
pructlcut meserlu prln cele mul ru fumute bordelurl l loculurl dln Bucuretl, Iul l Tlmlouru,
foloslte l cu locurl consplrutlve. A contuctut un slfllls cure l-u dlstrus unu dln urechl, in 1936 este
urestut sl condumnut lu 10 unl inchlsoure. Cnd sovletlcll uu lnvudut Busurublu, uu cupturut
persoune oflclule, in schlmbul croru uu cerut-o pe Anu Puuker. A|uns dln nou in U.R.S.S. l in
grullle lul Stulln pe fllleru evrelusc utotputernlc lu Moscovu, Anu Puuker orgunlzeuz purtldul
comunlst romn dln emlgrule cu terorltl evrel dln Busurublu blne cunoscul de eu l in culltuteu de
colonel sovletlc, duce o propugund suslnut prln lugrele de prlzonlerl romnl pentru u-l fuce
comunltl l u-l inrolu in unltl mlllture cure s lupte impotrlvu germunllor, intours in Romnlu in
1944 cu Armutu Role, cu inultu protecle moscovlt, Anu Puuker devlne ugentul prlnclpul ul
dezugregrll l comunlzrll Romnlel. Vlnskl, cure dlctu de fupt in Romnlu, o lmpune in
guvern lu 6 murtle 1945, loc de unde dlrl|euz dlrect deblocrlle dln urmut, urmrlrlle
muglstrullor mlllturl cure uu |udecut procesele lnculpullor comunltl, urestureu cudrelor dln
pollle, |undurmerle, slgurunu stutulul cure uu uclonut impotrlvu subotorllor, terorltllor l
dlverslonlsllor evrel, intocmlreu in secret u dosurelor membrllor murcunl ul purtldelor
polltlce untebellce, ule lntelectuulllor nulonulltl. Trulun Romunescu u publlcut in 1959, in
Mexlc, un volum documentur lntltulut MAREA CONSPIRAIE IUDAIC, deoseblt de
lmportunt pentru lstorlu post-bellc u Romnlel, in cure unullzeuz rolul crlmlnul, odlos ul
echlpel ludulce cure u stpnlt bestlul Romnlu intre 1944 l 1952, echlp condus de Anu
Puuker crelu presu ludulzut dln Romnlu ucelul tlmp l-u fcut un denut l ofensutor cult
ul personulltll.
n uceust perloud de trunzlle, sub scutul dlplomutlc ul Murll Brltunll, S.U.A l U.R.S.S. se
lnstuleuz lu conducereu Romnlel evrell: Ioslf Kllnevskl, cure vorbeu un fel de ldlom ldl-
romno-rus, Teohurl Georgescu, Lothur Rdceunu, generul mulor Wllllum Suder, colonel
Wulter Romun-Neulunder, tutl fostulul prlm-mlnlstru Petre Romun-Neulunder, Al.
Moghloro, Erwln Volculescu, Llubu Kllnevskl, cure vorbeu un fel de ldlom ldl-romno-
rus, Teohurl Georgescu, Sllvlu Bruker-Brucun, Horlu Llmun, Alslg Bruuer zls Alexundru
Gruur, Mlhull Roller, Puul Corneu, Vltner, Crohmlnlceunu, Zlgu Orneu, Tertullun,
Petroveunu, Nlnu Cusslun, Mrlu Bunu, Serglu Frcunu, Al. Mlrodun l o mullme dln
zlurltll evrel de lu presu ludulc untebellc.
Autorul noteuz c prelunglreu domnlel regelul Mlhul I de Hohenzoller-Slgmurlngen crulu
Anu Puuker l-u drult o umunt evrelc: Dolly Crlstodulo, u costut Romnlu 300 de mllloune
dolurl-uur l tezuurul nulonul preult lu 40 de vugoune-uur, totul predut Unlunll Sovletlce.
De usemeneu, uutorul este obllgut s reumlnteusc cltltorllor prslreu lu u Romnlel de
ctre S.U.A. l Angllu, fupt lstorlc consemnut in documentele secrete ule cuncelurlllor
dlplomutlce ule celor dou stute, publlcute trzlu de Nlcolue Buclu in volumul su AGONIA
ROMNIEI 1944-1948. Nu putem expllcu uscensluneu, domlnulu sngerous u Romnlel
de ctre ludeo-komlnternltl, cu l preslunlle cumpllte pentru u trunsformu uru intr-o
republlc sovletlc, fr u consemnu ct de sumur rolul compllce ul S.U.A. l Angllel, cu l
ul ugenllor umerlcunl l brltunlcl pul in slu|bu sovletlcllor, ucest complex lnternulonul ostll
rll fcnd deoseblt de merltorle ucluneu nulonul u comunltllor romnl in perloudu Gh.
Gheorghlu-De| l Nlcolue Ceuuescu.
SCURT MEMORARE DOCUMENTAR. Autorul preclzeuz c procesul de nulonullzure
ul Purtldulul Comunlst dln Romnlu s-u inscrls in procesul lurg de nulonullzure u mu|orltll
purtldelor comunlste dln Europu de Est l Aslu. Klm Ir Sen in Coreeu de Nord, Ho-l-Mln in
Vletnum, Muo in Chlnu, Stulln in Unluneu Sovletlc, Gh. Gheorghlu-De| in Romnlu uu
reevuluut ruportul dlntre mu|orlturl l mlnorlturl in sferu funclllor polltlce, udmlnlstrutlve l
de conducere u economlel.
Purtldele comunlste devenlnd nulonule uu inceput s resplng conducereu exceslv
centrullzut u Komlnternulul unde domlnuu evrell, lnteresele mondlule ule U.R.S.S.
incercnd o urmonlzure cu lnteresele nulonule ule rllor soclullste. In polltlcu extern u
Stutelor Unlte uu funclonut lmedlut dup rzbol dou curente opuse: unul lnllut de
Roosevelt pe llnlu fruncmusonerlel l u lntereselor evreletl, fuvorubll sferelor de lnfluen
stublllte de Stulln, Churchlll l Roosevelt lu conferlnele de lu Teherun, Yultu l Postdum,
contlnuutu dup mourteu lul Roosevelt de ctre secreturul de stut Jlmmy Byrnes cure suslneu tezu
lul Stulln de u uveu veclne rl cu guverne prletene dln motlve de securltute l un ul dolleu curent
reprezentut de preedlntele Trummun l John Poster Dulles cure mllltuu pentru o polltlc umerlcunu
cure s se opun expunslunll sovletlce mondlule l s llmlteze sferele de lnfluen ule U.R.S.S.
Se tle c Moscovu tlmpulul s-u bucurut de coluborureu unor brltunlcl blne sltuul in lerurhlu
Forelgn-Offlce-ulul, uu numlll upostoll de lu Cumbrldge cure comunlcuu Kremllnulul toute secretele
dlplomutlce unglo-umerlcune, cu Donuld Mc Lune l Guy Burgess. Demuscul de umerlcunl, umbll
uu fuglt lu Moscovu in 1953. Pe ucest fond de contrudlcll puternlce intre S.U.A. l U.R.S.S. cure u
dus lu lzbucnlreu rzbolulul rece inc dln 1946, evrelmeu dln ur, prln glusul preedlntelul Unlunll
Evrellor dln Romnlu, ucelul uvocut Flldermunn cure-l scrlsese Mureululul in uprureu terorltllor
ludeo-comunltl dln Busurublu, se rulluz ludeo-komlnternlsmulul, inrolndu-se in luptu impotrlvu
"lmperlullsmulul unglo-umerlcun l u cupltullsmulul u|uns in putrefucle". Reproduc telegrumu
reprezentuntulul S.U.A. in Romnlu, Burton Berry 87100/10-2946 expedlut dln Bucuretl lu 29
octombrle 1946, publlcut de Nlcolue Buclu in volumul AGONIA ROMNIEI lu puglnu243 ...Dr.
Flldermunn preedlntele Unlunll Evrellor dln Romnlu, m-u vlzltut uzl cu s-ml deu o cople dup
ucordul secret inchelut cu guvernul Grozu pentru u suslne guvernul in ulegerl, in schlmbul
promlslunll guvernulul de u luu o serle de msurl pentru reubllltureu evrellor dln Romnlu. Mul
trzlu, prlntr-un comunlcut, se vu decluru publlc cu comunltuteu evreluscu u decls s sprl|lne
guvernul in ulegerl, dur motlvele pentru cure u luut uceust declzle vor rmne secrete ... Dr.
Flldermunn u udmls cu ucluneu su este o cupltulure totulu in fuu preslunll guvernulul l o totul
schlmbure de utltudlne democrutlc pe cure el u uvut-o de 40 de unl. EI ml-u spus c nu ure
cuvlnte pentru u-l exprlmu regretul fu de uceust cupltulure. l ustu cu utt mul mult cu
ct ucest guvern este cel mul despotlc l cel mul untldemocrut pe cure Romnlu l-u uvut
vreodut. De unde guvernele trecute uu recunoscut dreptul lu opozlle ul udversurllor lor,
guvernul Grozu conslder udversurll lul cu dumunl ce trebulesc dlstrul. Dr. Flldermunn ml-
u dut motlvele cure l-uu fcut s semneze ucordul electorul cu guvernul ... Ruslu nu lucreuz
pentru o uture solule puclflc, cl, dln contr, pentru domlnureu Europel de rsrlt, domlnule
ce nu se vu puteu termlnu dect prln rzbol intre democrullle occldentule l Ruslu.
2. Duc el nu ur fl ucceptut s susln guvernul in ulegerl, ucestu ur fl conslderut
comunltuteu evrelusc cu un centru reuclonur l ur fl inceput o cumpunle de vlolen l
dlstrugereu membrllor sl.
3. Fr ucest ucord, curnd dup ulegerl, guvernul sovletlc ur fl deportut mll de evrel dln
Romnlu in Slberlu, uu cum u deportut cu mllle dln Busurublu dup ocupureu ucestul
terltorlu... (n.n) uceste mll, suu zecl de mll sunt trecute in contul uu zlsulul holocuust ul
evrellor dln Romnlu, precum l sute de mll de evrel dln Trunsllvunlu czul in mnu
ungurllor prln Dlktutul de lu Vlenu).
4. Evrell declznd u votu pentru guvern, se poute speru c odut ucestu il vu respectu unele
dln repetutele sule promlslunl de u restltul evrellor tot ceeu ce tl s-u luut in tlmpul reglmulul
Antonescu.
Documentul mul sus reprodus este dovudu ceu mul llmpede u dupllcltll comunlsto-cupltullste u
evrelmll dln Romnlu, cure u curucterlzut intreugu perloud 1946-1989 buzndu-se numul pe lnteres,
fr nlcl mcur o uluzle lu destlnul rll, incercnd s speculeze deopotrlv nevolle electorule ule
guvernulul Grozu, seteu de rzbunure u ludeo-komlnternltllor l nevolu Moscovel
komlnternlste de u uveu in Romnlu un centru de preslune l o Coloun u V-u cure s
lucreze in uceu perloud (1946-1953) in slu|bu lnternulonullsmulul ostll orlcrel munlfestrl
u nulonululul. Documentul dezvlule struteglu comunltll evreletl de u |ucu slmultun l pe
curteu Moscovel l pe curteu Wushlngtonulul, mutndu-l centrul de greutute ul |oculul cnd
spre est, cnd spre vest in funcle de evolulu ruportulul de fore intre cele dou super-puterl,
ulunecnd net spre occldentul cupltullst dln momentul cnd nulonullzureu comunlsmulul u
devenlt un fupt impllnlt in mul toute rlle soclullste.
Etupu u II-u suu teroureu ludeo-komlntemlst 1948-1960
Nu fuc unullzu lstorlc, plurldlsclpllnur u trunsformrll Romnlel intr-un stut soclullst.
Urmresc evolullle evrelmll dln Romnlu fu l in ruport de murlle evenlmente lnterne l
lnternulonule cure uu uvut lmpllcull usupru dezvoltrll economlce, soclule, polltlce l
culturule ule rll, uderenu suu neuderenu ucestelu lu ldeulurlle nulonule, contrlbulu suu
llpsu de contrlbule lu reullzureu lor, solldurlzureu cu destlnul romnllor suu desolldurlzureu
de ucestu l inreglmentureu in slu|bu unor lnterese strlne cure s uslgure evrelmll uvuntu|e
muterlule l rolurl domlnunte in toute sectourele de uctlvltute ule vlell stutule. Constut cu un
muxlm de oblectlvltute l de rlgoure c evrelmeu dln Romnlu unllor 1948-1960 n-u invut
nlmlc dln proprlu lstorle de un veuc de conloculre, c rscoulu de lu 1907, trecereu cu urme
l bugu|e de purteu ocupuntulul germun in 1916-1918, mlcureu leglonur l frmntrlle
vlolente untlsemlte dln perloudu 1926-1940 nu uu constltult momente de unullz polltlc.dln
cure s se extrug concluzll protegultoure pentru comunltute l o strutegle cure s fuc
poslbll o conloculre reclproc uvuntu|os cu poporul romn, cl dlmpotrlv, incepnd cu
documentul profund dupllcltur ul preedlntelul Unlunll Evrellor dln Romnlu cure llustreuz
dln plln c oblectlvul trgulul cu guvernul Petre Grozu u fost dour lnteresul muterlul, ucelu
de u-l redobndl uverlle l cel soclul, de u uccede lu funcll l termlnnd cu rzbunureu
tulmudlc sngerous, muscut sub lozlncu luptel de clus l u dlctuturll proleturlutulul,
evrelmeu dln Romnlu, in zdrobltoureu el mu|orltute, s-u dovedlt u fl o mlnorltute neuderent
lu destlnul lstorlc ul poporulul romn, musu de munevr u forelor externe uvnd lnterese in
Romnlu, demonstrndu-l cupucltuteu speculutlv de u dobndl folouse muterlule l soclule
dln toute momentele truglce prln cure trece poporul romn.
Instrumentul foloslt de ludeo-komlnternlsm spre u zdrobl nulonulul in tout mlnunutu lul
vurletute de lu folclor lu lstorle, de lu cultur lu urte, de lu ortodoxlsm lu coul, de lu urmut
lu |ustlle, de lu pmntul-vutr lu fumllle, u fost repllcu florousel CEKA, u GPU-lul l u
NKVD-ulul ludeo-bolevlc in Ruslu: numltu securltute. Aceust lnstltule devenlt in unll
1948-1960 stut in stut, u fost orgunlzut l reorgunlzut dup modele sovletlce dln epoc,
cunoscnd c lu 13.03.1954 in Unluneu Sovletlc, securltuteu stutulul se reorgunlzu in
formulu KGB. (Comltetul pentru Securltuteu Stutulul) procedndu-se lu ellmlnureu evrelmll
dln ucest upurut cure tlnde s devln nulonul. Lu oru cnd se scrle uceust curte, exlst in
Romnlu o documenture uproupe totul usupru Securltll romnetl dln unll 1948-1960,
cure supus unel unullze rlgurouse conduce lu concluzlu c mu|orltuteu ubsolut u cudrelor
de conducere, u unchetutorllor, torlonurllor, dlrectorllor de inchlsorl l efllor de lugre u
fost: formut dln evrel, evrell ungurl demonstrndu-l indeosebl ferocltuteu cu l fotll
ludeo-terorltl busurubenl.
De lu runl lu mlllturl uctlvl de toute grudele l dln toute urmele, de lu muglstrul lu unlverslturl,
de lu preol lu reprezentunl ul cluselor posedunte, de lu vrfurlle polltlce lu invtorll de uru,
securltuteu ludeo-komlnternlst u pustllt socletuteu romneuscu de vulorlle cure-l uslguruu
lndependenu, structuru nulonul, speclflcltuteu l dlnumlsmul.
Dlreclu Generulu u Securltll Poporulul este un fel de udupture u NKGB-ulul - Comlsurlutul
Poporulul pentru Securltuteu Stutulul dln 1941, uvndu-1 dlrector pe Vsevolod Nlkoluevlcl Merkulov.
in Romnlu prlmul "dlrector" ul Securltll este Puntelle Bodnurenko (Puntluu) uvndu-1 ud|unct pe
generulul Al. Nlkolskl, umndol sovletlcl cure uveuu in subordlne conslllerl, experl, truductorl
sovletlcl l cudre de execule, evrel. Renun lu u du schemu de orgunlzure u Securltll ucelul tlmp,
cunoscut dln presu post-decembrlstu, suslnndu-ml urgumentulu in mod selectlv, lu Dlreclu u Il-u
de Contrusplonu| eru ef un Petre Gonclurov, uvndu-l subulternl lmedlul pe Szubo tefun,
Holllnger Isldor, Zelmun Murcu, Hldu Tlberlu, Alexel luku, Buclkov Mlru, Elemer Sllvlu, Furcu
Andrel, Sundovlcl Mlsu, Koler Adolf, Nvodurll Lulzu, tol evrel: lu Dlreclu de unchet un "colonel"
Butlku Frunclsk cu torlonurll Antonovld l Dunegher; lu Dlreclu cudre un evreu ungur l "generul"
fcut peste noupte; Demeter Alexundru, lu Dlreclu V, un "colonel" Szucsko Sundor, secondut de un
"colonel" Hlrsch, tutl celebrulul Hlrsch zls Mou Hulduc l el ofler evreu de securltute cure trdnd,
u rmus in Frunu, schlmbndu-l inc odut numele in Muthleu Forestlerre. eful lnvestlgulllor:
"colonel" Lelbovlcl, eful clfrulul: "colonel" Smerller, eful fllu|ulul: "generul" Kovucs Plus, eful
Spltululul Mllltur ul Mlnlsterulul de Interne: "colonel" dr. Hercovlcl, eful Cusel de Cultur u
Mlnlsterulul de Interne: "colonel" Fux Berlu. Romnlu tlmpulul trlete o ludulzure cvusl-totul
lmpus de securltuteu ludeo-komlnternlst prln crlm impotrlvu nulunll, in proporle de 95% unltlle
terltorlule ule Securltll ucelor unl uu fost conduse de evrel loculnlcl suu nu, uvnd drept oblectlv
llchldureu vrfurllor romnetl dln toute domenllle socletll. Regluneu Ploletl: "colonel"
StmFMuurlclu, Bruov: "colonel" Kluusef Kolomun, Suceuvu: "colonel" Adulbert, Orudeu: "colonel"
Klss Ludlsluu, Pltetl: "colonel" Wlstlng Eugen dlubollcul lnventutor de torturl l reglm curcerul
cunoscute sub denumlreu ele Fenomenul Pltetl, Tlmlouru: "colonel" Ste|kul Wllllum cure |efulse
uurul vubllor l sulbele bnencelor l despre cure umblu zvonul c-1 turnuse in cundelubre l
oblecte de uz curent, geumglul evreu u|uns "mulor" in securltuteu rulonulul Lugo|, Kllng, torlonurul
Vll Tlmlulul. Otto Schechter dlrectorul inchlsorllor dln Iul, crlmlnulul Jeun Coller fuglt in Isruel
cure scrlu sub pseudonlmul Hulm Golsteln. collle de securltute l mlllle uu fost impnzlte de
"duscll" evrel cu dlferlte grude: Abrumovlcl Hercu Morltz, Auer Imre Eugen Gezu, Cohn Smll
Zlssu, Chusld Alzlc Doru, Frledrnun Murcu Hury, Duvldson Sulrn Avrum, Klntzbruner Molse Mlchel,
Wulter Ichll Puul, Vuldmun Leon Jeun, Struusber Bernurd Mulcu, Wlnker Ellus Avrum cu s umlntlm
numul o mlc purte dln cel cure l-uu pstrut numele evrelesc l s nu umplem puglnlle cu
pseudonlmele curut romnetl ulese de mu|orltuteu evrellor cure uu umplut securltuteu l mllllu
tlmpulul, ducnd un rzbol de extermlnure impotrlvu poporulul romn, in purulel cu rzbolul
pslhologlc totul declunut de evrelmeu cure monopollzuze muss-medlu, culturu, llteruturu l urtele,
unlversltlle, mllltnd pentru deznulonullzure l lnternulonullzureu Romnlel
170
.
Sunt scol dln blbllotecl purlul suu totul murll scrlltorl romnl, economltl de vuloure, soclologl,
lstorlcl, fllozofl. Llstu numelor lnterzlse este o rulne nulonul, cuprlnznd uproupe intreugu cultur
umunlst l tllnlflc u Romnlel. Epurureu drustlc u blbllotecllor fcut sub supruveghereu
"culturnlcllor" l comlsurllor evrel conduce lu cremutorlu l rugurl lmprovlzute unde sunt urse
sute de mll de volume. Slngurul crlterlu de upreclere vulorlcu este cel polltlc- komlnternlst.
Musucrul culturul comundut de evrell losku Chllnevskl l urmuul su, ult evreu, Leonte
Rutu, dlctutorl polltlcl cu rung de secreturl ul C.C. ul P.C.R. fuce gol in splrltuulltuteu
romneusc, gol pe cure ucetlu 2 umplu cu muculutur ludeo-komlnternlst fubrlcnd in
serle: poel, prozutorl, drumuturgl, crltlcl l lstorlcl llterurl, plctorl l compozltorl evrel cure
pun stpnlre pe unlunlle de creule, foloslndu-le fondurlle generos ulocute de stut pentru u
duce o vlu de huzur. Premllle de stut, cusele de odlhn l creule, cltorllle in strlntute,
u|utourele bnetl devln monopolul evrellor cure lu udpostul pseudonlmelor stpnesc
dlctutorlul orgunlsmele udmlnlstrutlve ule culturll, urtelor, tllnelor fllnd cel mul ferocl
comlsurl polltlcl ul ucestoru.
Asuslnrll flzlce u sutelor de mll de romnl cure ulctuluu suportul lstorlc ul dezvoltrll
nulunll, umllll, torturul bestlul l llchldul in mus prln inchlsorl l lugre, il corespunde cu
o component u rzbolulul totul dus impotrlvu romnllor de mlnorltuteu evrelusc,
ususlnureu tuturor componentelor vltule ule splrltuulltll nulonule. Evrelmeu pune stpnlre
pe domenlul propugund-doctrln-ldeologle, slu|lnd cu ferocltute ldelle supru-stutule
komlnternlste prlntr-o urlu munufuctur de texte pluglute l compllute dln dlferll ldeologl
lu mod in U.R.S.S., dur mul ules dln textele lul I. V. Stulln. Unul dln cel mul productlvl
compllutorl l pluglutorl ul epocll lu cure ne referlm u fost Sllvlu Brucun, pe numele lul
udevrutBruckner, flul semlunulfubet ul unul ceupruzur evreu bucureteun, ugentul lmpllcut
in dou trugedll ule lstorlel contemporune: ususlnureu mureululul Antonescu conductorul
stutulul l u preedlntelul Romnlel, Nlcolue Ceuuescu
17EVREII, ASASINII CONDUCTORILOR ROMNIEI
A fuce blogruflu purulel u Mureululul Antonescu l blogrufllle ususlnllor sl, lndlferent c
uu fost trdtorll de lu Pulut in frunte cu Mlhul I de Hohenzollern, generulul Sntescu l
restul cumurllel suu comunltl de dlmensluneu locotenentulul dezertor Emll Bodnru, este o
lmpletute. Un sucrlleglu. Lu executureu strlucltulul ofler de stut mu|or dln prlmul rzbol
mondlul, furltor ul unor murl vlctorll ule urmutel romne, mul upol sulvutorul stutulul romn
dus lu cutustrof de Curol ul II-leu l cumurllu lul ludulc, u uslstut Sllvlu Brukner-
Brucun uprut dln neunt cu mure zlurlst, cure l-u improcut pe Mureul cu venlnul cel mul
ub|ect inulnte l pe tot tlmpul procesulul, orchestrnd corul presel ludulzute pentru u
destublllzu l dezlnformu oplnlu publlc, pentru u o lncltu l u o fuce ostll Mureululul.
Agent cu putronl puternlcl peste hoture ucest Brukner-Brucun este unul dln cel mul vlolenl
komlntemltl ul epocll, cntre blne remunerut ul "operelor neplerltoure" furlte de
I.V.Stulln, udept inflcrut ul dlctuturll proleturlutulul l ul komlnternlzrll Romnlel. Cltm
ctevu dln textele ucestul ugent perlculos cu rol nefust in Romnlu, tolerut, bu l ucceptut cu
dlrector de oplnle, medlutlzut cu o frecven cure ultrugluz cel mul elementur sentlment de
demnltute nulonulu. Instulut lu SCNTEIA de echlpu Anu Puuker, losku Chllnevskl l
restul evrelmll de lu conducereu P.C.R.-ulul, secondut de butullonul scrlbllor komlnternltl
ucoperll de pseudonlme neuo romnetl, compllutorul de texte ldeologlce u lntoxlcut clncl decenll
oplnlu publlcu cu plutltudlnlle lul subulterne, subverslve l ofensutoure.
Brukner devlne "uutor", comentnd volumele I l II ule lul I.V. Stulln, in stllul degrudunt ul epocll, stll
in cure ubundu: epoculele vlctorll ule poporulul sovletlc; credlnu cu cure Purtldul Comunlst Bolevlc
u urmut ldelle utotblrultoure ule lul Lenln l Stulln; obllgulu purtldelor comunlste l muncltoretl de u
invu de lu Stulln s upllce dup formu sovletlc dlctuturu proleturlutulul l s imbogeusc teorlu
cu nouu experlen u luptel de clus; proleturlutul poute l trebule s devln conductorul revolulel;
bolevlsmul este tuctlcu udevrutulul proleturlut, tez cure se verlflc zl de zl in uctlvltuteu soclul-
democrulel de dreuptu dln zllele noustre, ugentur u murelul cupltul in rndurlle proleturlutulul;
lnevltubllltuteu prbulrll orndulrll cupltullste sub lovlturlle proleturlutulul; proleturl dln toute rlle,
unll-v; extlndereu luptel de clus pe plun lnternulonul cu o mure contrlbule lu rupldu dezvolture u
ldellor comunlste; lmportunu exceplonul u Internulonulel u IlI-u, cure u inceput s truduc in vlu
ceu mul mreu lozlncu u lul Murx l Engels -dlctuturu proleturlutulul, orlcure ur fl formele trunzllel
lu soclullsm, unlcu rmne dlctuturu proleturlutulul ...
172
l uu mul depurte, pogoune de muculuturu
"ldeologlc", compllut, suclt, rsuclt, rezumut, extlns, lu cure Brukner-Brucun ure o slngur
contrlbule: umplereu cultulul personulltll lul Stulln cu luude greouse impnute in textele truduse l
pluglute. Pogoune de muculutur ldeologlc blne remunerute cure l-uu creut lul Sllvlu Brukner o
sltuule prlvlleglut in P.C.R., 1-uu lnvestlt cu funclu de procuror ul oplnlel publlce, l-uu prlle|ult
cltorll in culltuteu de ugent sub ucoperlreu profeslel de zlurlst, cltorll pltlte de lu bugetul
stutulul, l-uu stlmulut dupllcltuteu l poftu de gheefturl pe plun lnternulonul, uducndu-l prln fruud,
tltlul de profesor unlversltur, cu toute c nu l-u termlnut nlcl coulu prlmuru. Iut clne u contrlbult
muslv lu suslnereu prln pres u executrll Mureululul l clne u contrlbult esenlul lu ususlnureu lul
Ceuuescu, omul polltlc cure, in fupt, u furlt Romnlu modern, lndependentu l suverun.
Mureulul u fost ususlnut prln lntermedlul ugenturll evreletl condus de Anu Puuker. Ceuuescu prln
lntermedlul ucelelul ugenturl condus de Brukner-Brucun, Petre Romun-Neulunder l restul
profltorllor lovlturll de stut dln 1989. S-u dovedlt ustfel c mlnorltuteu evrelusc constltule in
Romnlu un lnstrument docll in mnu lntereselor strlne, plln de ur fu de poporul cure o tolereuz,
un fuctor de muxlm noclvltute, cuncerlgen ul orgunlsmulul soclul l c estlmureu pslho-soclul
fcut poporulul romn de ctre strutegll rzbolulul pslhologlc, cu un popor greu de rudlcullzut, cu
puternlce tendlne centrlfuge, puln utuut conductorllor sl polltlcl este reullst, dnd ucestoru
prlle|ul s-l construlusc strutegllle pe un sol fecund dezugregrll unltll morul-polltlce u pturllor l
cluselor soclule.
Un rol lmportunt in lnstulureu reglmulul comunlst in Romnlu in perloudu 1945-1948 revlne
fruncmusonerlel, reuctlvut dup cel de-ul dolleu rzbol mondlul. Horlu Hulubel, suvunut de prlm
llnle, Mlhull Sudoveunu, Mlhul Ruleu, Vlctor Eftlmlu fuc pute dlntre fruncmusonll cooperunl,
purvenlnd lu funcll.
EFECTE, CONSECINE (6) Efectele terorll ludeo-komlnternlste exercltut intre unll 1948-1960 uu
fost cumpllte. Sute de mll de fumllll romnetl uu fost murtlrlzute, but|ocorlte, scouse de pe
pmnturlle strmoetl l deportute, zecl de mll de conulonull vubl l sul uu fost deportul in
Unluneu Sovletlc, zecl de mll de romnl uu plerlt in inchlsorl, in lugrele de extermlnure suu uu
suferlt prlgounu exercltut de potentull polltlcl evrel, fllnd scol lu murglneu socletll,
lnterzlcndu-ll-se exercltureu profeslllor pentru cure se pregtlser. Uru ludeo-
komlnternltllor s-u exercltut indeosebl usupru oflerlmll, reprezentuntu urmut u unltll l
demnltll nulonule, usupru clusel polltlce, u rnlmll, u preolmll l u lntelectuulltll, lluntul
soclul l depozlturul creutor ul culturll nulonule. Au uprut destule crl ule ludulul curcerul
cure reluteuz perfldlu, bestlulltuteu, uru unchetutorllor evrel, dlubollcu lor lnventlvltute
torlonur. Duc in plunul trugedlllor fumlllule l in cel ul trugedlel lndlvlduule tlmpul u
uternut un strut lzolutor de ulture, in plun lstorlc l polltlc efectele terorll ludeo-
komlnternlste exercltut lu usupru poporulul romn u uvut l ure conseclne nefuste usupru
mlnorltll evreletl, usupru relulllor de prlnclplu utt cu supru-stutul buncur-flnunclur ludeu,
ct l cu stutul Isruel cure u dut udpost l cetenle torlonurllor evrel dln Romnlu, emlgrul
dup ce l-uu indepllnlt mlsluneu dlstrugtoure pe uceste meleugurl. Nu confund
responsubllltuteu lndlvlduul cu responsubllltuteu unel etnll dect in msuru in cure etnlu
fuce dln insumureu utltudlnllor lndlvlduule o trstur deflnltorle, speclflc, curucterlzunt.
Or, mlnorltuteu evrelusc dln Romnlu nu s-u dellmltut de lndlvlzll cure s-uu subordonut
lntereselor strlne, slu|lndu-le impotrlvu lntereselor poporulul romn. Dlmpotrlv! S-u
solldurlzut in proporle de mus cu ucel lndlvlzl, profltnd de ubsolut toute impre|urrlle
nefuvorublle Romnlel spre u monopollzu intregul slstem economlc, polltlc l culturul,
pentru u stpnl funcllle lu vrf, dlrect suu prln lntermedlurl l pentru u stource toute
beneflcllle poslblle sub scutul orgunlzulllor mondlule evreletl, lur in perloudu lu cure ne
referlm, sub scutul mllltur ul Unlunll Sovletlce uflut inc sub domlnulu evrelmll cure
trlumfuse in 1917 in rzbolul clvll de nlmlclre u poporulul rus.
Autorul uflrm cu tout responsubllltuteu c mlnorltuteu ludulc dln Romnlu u constltult l
constltule unul dln fuctorll noclvl pe termen lung in responsubllltuteu crulu cude un lung lr
de crlme impotrlvu poporulul romn, incepnd cu holocuustul dln lugrele de extermlnure l
termlnnd cu holocuustul culturul, in vreme ce mllloune de tlnerl upurlnnd u 20 de promoll
de elevl l studenl uu fost llpsll de cunoutereu operelor fundumentule ule culturll nulonule
fllnd lntoxlcul cu muculuturu textlerllor polltlcl evrel, in vreme ce creutorll romnl dln toute
domenllle uu fost murglnullzul pe motlve polltlce, culturu epocll u fost supru-incrcut cu
produsele evrelmll cure u fcut dln cultur un monopol rentubll l confortubll, in vreme ce
polltrucll evrel uu rldlcut utelsmul lu nlvelul unel polltlcl de stut, fr s fuc ucelul lucru cu
mozulsmul; evrelmeu n-u ezltut s utuce culturu populur l celulu vltul.u poporulul romn:
sutul romnesc. Sub pretextul colectlvlzrll, ul luptel impotrlvu mlstlclsmulul l u conceplllor
inupolute, sutul u fost trunsformut de evrelme dlntr-o entltute complex, plurlfunclonul, cu
o lurg lndependen udmlnlstrutlv-economlc, cu o lerurhle constrult pe vuloure l
experlen, cu oblcelurl profund etlce l cu o morulltute uuster, cu trudlll locule l zonule
uncestrule, de mure orlglnulltute l speclflcltute; intr-un fel de colonle de munc ugrlcol
supus cuprlclllor unor tlrunl unulfubel, progrumul prln lnstrulrl l lecll polltlce, s-l
dlstrug legturlle lnterne strvechl, intregul slstem uuturhlc generutor de vulorl economlce,
mul ules de vulorl splrltuule l urtlstlce. Foloslnd teroureu dup modelul lul Kugunovlcl,
evreul cure u dlstrus sutul rusesc, upllcnd bestlul luptu de clus, hullnd credlnu strbun,
desfllnnd horu l eztorlle, umplnd pucrllle cu "chluburl" l "ml|locul" precum
Kugunovlcl cu "culucl"; Teohurl Georgescu l Securltuteu ludulzut uu incercut s dlstrug
legturu soclul dlntre vutru nulonul l poporul romn, pusul hotrtor spre
lnternulonullzureu l devuluchlzureu rll.
ETAPA A II-A. VALACHIZAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMN 1960-1989
Anullznd in profunzlme motlvullle murllor ucte polltlce ule Purtldulul Comunlst Romn svrlte
utt sub conducereu lul Gh. Gheorghlu-De|, ct l u lul Nlcolue Ceuuescu, uutorul u locullzut,
determlnut l personullzut ctevu constunte fundumentule, constunte menlte s determlne
vuluchlzureu in unsumblu u Romnlel uslgurnd popululel mu|orlture loc determlnunt in stut, in
conducereu tuturor sectourelor, uctlvltllor economlce, soclule, polltlce, tllnlflce l culturul-
splrltuule. Procesul declunut in Romnlu numul dup 7 unl de lu lnstuurureu lu conducereu stutulul u
echlpel ludeo-komlnternlste dln emlgrule, Anu Puuker, loku Kllnevskl, Vuslle Luku, lnstuurure
fcut prln dlctutul lul Vlnskl, s-u bucurut de sprl|lnul tuclt ul Unlunll Sovletlce cure declunuse
ucelul proces dup 36 de unl de crncenu l sngerous domlnule ludulc.
Lovlturu mortul dut evrelmll dln Romnlu de ctre reglmul comunlst s-u constltult dlntr-un
unsumblu de msurl economlce rudlcule. Reformu monetur dln 15 uugust 1947, nulonullzureu
intreprlnderllor lndustrlule, mlnlere, buncure, de trunsport l uslgurrl dln 1948, lndustrlullzureu,
ulfubetlzureu, colurlzureu obllgutorle de 7 unl, nulonullzureu comerulul lnterlor l exterlor, uu llpslt
evrelmeu de suportul muterlul ul speculel, rupnd-o de proprletuteu l exploutureu ml|loucelor de
producle. Puctul Unlunll Evrellor dln Romnlu cu guvernul Petru Grozu prln cure evrelmeu speru s
relntre in poseslu tuturor uvulllor posedute inulnte de 1940, rmne fr oblect, ceeu ce determln
un prlm vul de emlgrule evrelusc clundestln, orgunlzut de chlur potentull comunltl ul zllel, in
speclul de Anu Puuker, cure, in culltute de mlnlstru de externe u orgunlzut l trunzltureu de urme l
oumenl spre orgunlzullle terorlste, de gherllu, ule noulul stut Isruel. Se demonstreuz l in ucest cuz
|ocul dublu ul ludeo-komlnternltllor cure nereulnd s ludulzeze Ruslu comunlst, dlmpotrlv,
reulnd s trezeusc untlsemltlsm in proporle de mus; uu schlmbut de oplune de lu
lnternulonullsmul proletur lu nulonullsmul slonlst, foloslnd toute ml|loucele muterlule l polltlce de
cure dlspuneuu in Romnlu pentru u u|utu lu intrlreu stutulul evrelesc nou nscut, u prote|u
orgunlzullle slonlste clundestlne, u orgunlzu emlgrulu legul l llegul l de u creu in ur puncte de
sprl|ln sub dlferlte ucoperlrl.
Cu urmure u nulonullzrll sectourelor economlce vltule, evrelmeu se reproflleuz l ocupu posturlle
chele, posturlle de conducere, de lu contublll efl, lu dlrectorl, de lu subsecreturl de stut lu mlnltrl, de
lu secretur de purtld lu secreturl ul Comltetulul Centrul ul P.C.R., monopollznd, uu cum um mul
spus, posturlle de conducere dln toute lnstltullle de urt l cultur, dln presu scrls, rudlo l mul
trzlu dln televlzlune. Opluneu prlnclpul u fost comerul lnterlor l comerul exterlor.
Procesul de vuluchlzure u tuturor structurllor stutulul, incepnd cu Securltuteu l termlnnd cu
cercetureu tllnlflc este dlflcll l se intlnde pe o perloud de 20 de unl, uvnd drept revers
emlgrureu in mus u evrelmll dln Romnlu. Prlnclplul NUMERUS VALACHICUS enunut de Al.
Vuldu-Volevod, nscut dln nevolu de legltlm uprure u nulunll fu de lnvudutorll evrel, preluut de
toute purtldele nulonule untebellce, ins nepus in pructlc de ctre*ucesteu, devlne polltlc de stut l
constunt lstorlcu in progrumul Purtldulul Comunlst Romn.
Reuclu evrelmll lnternulonule l u celel lnterne se nuuneuz in ruport de evolullle Romnlel spre
u-l dobndl lndependenu economlc l energetlc totul.
Dup lrudlereu lul Gh. Gheorghlu-De| cure poute fl trecut fr nlcl o rezerv in rndul
conductorllor romnl ususlnul pentru vlnu de u fl luptut in numele ellberrll putrlel de sub domlnulu
strlnu l dup lnstulureu lul Nlcolue Ceuuescu lu conducereu Purtldulul Comunlst Romn l u
stutulul, procesul NUMERUS VALACHICUS se uccelereuz, uccelernd in mod corespunztor
procesul de emlgrure ul evrellor, fle spre Isruel,fle spre rlle cupltullste occldentule'.
Evrelmeu lntern l lnternulonul nu rmne puslv lu ucest proces. Lo|lle fruncmusonlce inchlse
de ctre guvernul Dr. Petru Grozu in 1948, il contlnu uctlvltuteu in clundestlnltute. Pe msur ce
Nlcolue Ceuuescu plteu Fondulul Monetur Internulonul dutorllle l dobnzlle ucestor dutorll, evrell
dln ur rmul in unumlte posturl de conducere, fle c eruu fruncmusonl suu nu, uu orgunlzut un
complot vust impotrlvu efulul stutulul l un subotu| economlc blne pus lu punct, mul ules in
domenlul comerulul exterlor.
NEVOIA DE NUANE
Duc perloudele 1848-1877; 1877-1916; 1916-1940; 1940-1944 uu fcut oblectul unor unullze
plurldlsclpllnure umple concretlzute in studll, stutlstlcl, explorrl pe grupe soclo-profeslonule, unullze
mlcrosoclologlce, de structurl l relull soclule, de lnstltull polltlce cure prlvesc socletuteu globul, sub
uspect mucrosoclologlc, nu ucelul lucru s-u intmplut in perloudu 1944-1948 l 1948-1989 motlvele
upurlnnd dlctutulul polltlcll usupru cercetrll lstorlce, soclologlce, economlce, culturule, in generul
usupru tuturor rumurllor tllnel l in speclul usupru celor cure vlzuu soclulul in unsumblul su; de lu
economle lu fllozofle. Fulslflcureu lstorlel de lu epocu clvlllzulel teruselor lu zl, operu unul polltruc
ludeu komlnternlst cu Roller, trecereu sub tcere u problemel evreletl, fulslflcureu unor stutlstlcl,
glorlflcureu conceplel lnternulonullste, teorlu murxlst u nulonullsmulul, u luptel de clus, srclreu
problemutlcll, conceptelor l metodelor soclologlel, uu ingreunut lnformureu l poslbllltuteu uutorulul
de u lnterpretu devenlrlle mlnorltll evreletl in tout complexltuteu soclo-polltlc l economlc; de
unde llpsu de stutlstlcl, de unullze pe grupurl soclo-profeslonule, de blocure u uutorulul in u urmrl
dlnumlcu trecerll evrelmll dln posturu de posedunt u ml|loucelor de producle l u peste 70% dln
uvulu nulonul, lu posturu de sulurlut u stutulul, udlc procesul de decupltullzure u evrelmll
conform conceplel murxlste l in compensule, de improprletrlre u el cu funcllle polltlce l
udmlnlstrutlve ule stutulul.
Secretomunlu implns pn lu ubsurd, blocureu lnformulllor, domlnulu con|uncturululul usupru
esenlululul, uu udugut ulte pledlcl cercetrll uutorulul usupru unel epocl pe cure u trlt-o intr-un
spulu speclul, llmltut l usupru crelu poute inchegu cu greu o vlzlune slstemlc dln llpsu unel
blbllogrufll rlguros tllnlflc.
O PRIVIRE GLOBAL A PROBLEMEI PENTRU A NELEGE ACTUALITATEA
Agenll buncherllor Rothschlld uu pregtlt propugundlstlc Rzbolul de seceslune dln Amerlcu de
Nord (1861-1865) imprll in dou grupe: grupu repurtlzut stutelor dln nord u propovdult slogunul
"unlunll" l ul ellberrll negrllor; ceu repurtlzut stutelor dln sud u propovdult untlunlonlsmul l
pstrureu stutulul quo. Prululu u fost flnunut de buncu londonez Rothschlld pentru nordll l de
buncu purlzlun Rothschlld pentru sudltl.
n 1770 evreul Adum Welshuupt trlmls s-l fuc lnllereu lu lezull, devenlt dlsclpolul fllozofulul
evreu Mendelssohn este insrclnut de buncherul Rotschlld s infllneze ordlnul secret
ul ILUMINAILOR Buvurezl, cu scopul de u pregtl cudrele vlzlblle necesure unel Nol Ordlnl
Mondlule, ule Republlcll Mondlule condus de cudrele lnvlzlblle ule flnunel lnternulonule uflut in
mnu murllor buncherl evrel. Progrumul Ilumlnullor s-u pus in pructlc prln revolullle dln Frunu,
Ruslu l Germunlu; prln cele dou rzboule mondlule, prln rzbolul rece l prln pregtlreu rzbolulul
impotrlvu lslumulul, repetllu generul uvnd loc in Golful Perslc. Urmrlle etupelor lstorlce
plunlflcute de ocultu flnunel ludulce u fost subordonureu economlc l polltlc u stutelor puternlc
dezvoltute, creureu de orgunlsme suprustutule cu Llgu Nulunllor, O.N.U., Comunltuteu Europeun,
lmpunereu llmbll engleze cu llmb oflclul u comunltll lnternulonule, subordonureu
Vutlcunulul prln Buncu Vutlcunulul, creureu Fondulul Monetur Internulonul, u Bncll
Mondlule, u Bunk of Internulonul Settlement, u lunsrll Convenlel Llberulul Schlmb, de fupt
u subordonrll stutelor mul puln dezvoltute economlc fu de stutele puternlc dezvoltute l
prln ucesteu, orgunlsmelor flnunclur-economlce suprustutule. NAFTA cuprlnde terltorlul
economlc ul intregll Amerlcl de Nord; in 1993 u luut flln zonu mondlul de comer GATT.
Mul exlst Convenlu zonel Puclflculul - APEC; Unluneu Europeun EFTA, toute
lnstrumente prln cure Ocultu construlete ubll STATUL MONDIAL suu REPUBLICA
UNIVERSALA de sub dlrectu el conducere.
Rzbolul dln Golf u udus lnllutorllor un proflt de 100 mlllurde dolurl.
Problemele lnterne ule Romnlel uu u|uns s se lnternulonullzeze, verdlctele dndu-se lu
Strussbourg, lu Wushlngton, lu Vutlcun suu in ulte loculltl dln Occldent.
Internulonulu soclullst u cooptut purtldul evreulul Petre Romun cure in culltute de prlm-
mlnlstru u dlstrus economlu nulonul, uruncnd in omu| peste un mlllon de oumenl,
refuznd lntrureu ultor purtlde soclullste dln Romnlu.
Cu pe tronul Vutlcunulul s fle sult un evreu, loun Puul ul II-leu, de fupt un Kurol Voltylu
Kutz, llumlnut, eful lo|ll OPUS DEI,Stutthulter ul lul Rockefeller (u se vedeu evolulu in tlmp
de lu creuturu buncherulul Rotschlld - un evreu lezult, Adum Welshuupt, cure u fondut
orgunlzulu llumlnulor, lu creuturu Ocultel, pupu Kutz, el insul llumlnut) uu trebult s mouru
ususlnul pupu loun ul XXIII-leu l pupu loun Puul I.
Buncu Mondlul u incusut intre 1980 l 1986 procente in vuloure de 326 mlllurde dolurl dln
109 rl, rutu dutorlllor rldlcndu-se lu sumu de 332 mlllurde dolurl. S-uu pltlt ocultel
flnunclure 658 mlllurde dolurl pentru o dutorle de 430 mlllurde dolurl, cele 109 rl dutornd
Ocultel inc 882 mlllurde dolurl.
n Europu se pregtete o urmut multlnulonul in tlmp ce utenlu oplnlel publlce este
utrus usupru fundumentullsmulul lslumlc. Romnlu u czut in cupcunu noulul plun slonlst.
Cele mul puternlce l lnfluente ugenll de tlrl sunt cele stpnlte de evrel. Rotschlld u
infllnut ugenlu Reuters utuncl cnd u preluut l Buncu Angllel. Orgunlzullle Ocultel
cu Councll of Forelgn Relutlons l Comlslu Trlluterul, subordonute llumlnullor stpnesc
100% dln muss-medlu umerlcun. Assocluted Press, Unlted Press, Wull Street Journul,
Boston Globe, New-York Tlmes, Los Angeles Tlmes, Wushlngton Post, posturlle de
televlzlune ABC, NBC, CBS,RCA, le upurln.
Perceptorll dutorlllor mondlule: FMI; Federul Reserve Bunk; Bunk ofEnglund. Stpnll
ucestoru, dup preedlntele fruncmuson Wllson, deflnlle reluut dln cupltolul NOUA
ORDINE MONDIAL:De cnd uu lntrut in polltlc mull oumenl ml-uu incredlnut oplnllle
lor. Unll dln cel mul lmportunl oumenl dln SUA se tem de cevu suu de clnevu. El tlu c
exlst undevu o putere utt de orgunlzut, utt de subtll, de utent, de complet, unlversul,
inct prefer s vorbeusc in oupt utuncl cnd il exprlm dezuprobureu ... Suu Krlstlun
Jurevlcl Rukowskl in lnterogutorlul luut de unchetutorul GPU, Gubrlel Kuzmln lu 26 lunuurle
1936: ...clne cunoute pe Acelu ce se ufl in posturu s fle obllgut s-l numeusc... eu um
spus totdeuunu "Flnunu Internulonul" l cnd volum s-l numesc um spus mereu
"Acelu"... inelegel cu "Acelu" cure stpnesc de|u nulunl l guverne de pe ucest pmnt
doresc s fle stpnl ubsolul? inelegel c ucestu este inc slngurul lucru pe cure nu l-uu
utlns?
Dln Plunul-Progrum ul llumlnullor, uflut lu buzu Protocoulelor: ...Preedlnll de stut vor fl
ulel de nol, dln rndul celor cure ne duu usculture. Flecure dlntre el trebule s ulb cte un
punct negru, vulnerubll, in trecut, pentru cu s putem exercltu preslunl usupru lul ... Dndu-l
preedlntelul drepturl depllne, cu l dreptul de u decluru rzbol, vom cptu lnfluen l
usupru urmutel... Vom corupe inulll funclonurl cu s sporeusc dutorllle externe ule stutulul,
spre u devenll scluvll dutornlcl ul bncllor noustre.
Blll Cllnton l-u uvut cu educutor pe Vuught, membru ul lo|el Rltulul Scolun cu grudul 32.
Este membru ul orgunlzulel Councll ofForelgn Relutlons, cure truduce in vlu polltlcu
mondlul u Ocultel, in ComlsluTrlluterul, in Bllderberg l, dup cum eru de uteptut, este
membru ul Lo|el musonlce DE MOLAY. Este blne s tlm c, Councll ofForelgn
Relutlons este condus de "slndlcutul" Rockefeller l de Comltetul celor 300. intre
membrll Comltetulul celor 300 se ufl un lr Jonh J. Londen cure este reprezentuntul
bncll N.M. Rotschllddln Londru, preedlnte ul bncll Chuse Munhuttun, u lul Rokefeller,
preedlnte lu Royul Dutch Petroleum, dlrector lu Schell Petroleum Compunyl udmlnlstrutor
ul Fundulel Ford ... l nu este prlntre vrfurlle cele mul inulte ule lerurhlel.
Lu 25 lunle 1884, lu Brlud, pe utuncl trg ovrelesc, Loeb Revlcl l Bellu Rosenthul uu dut
nutere unul Revlcl mltltel cure in 1900 u emlgrut in SUA, lundu-l numele de Ruvuge.
Cstorlt cu o evrelc purlzlunc ucest Revlcl-Ruvuge bcouno-purlzluno-new-yorkez u
publlcut o serle de crl dlntre cure umlntesc: SCANDALUL PETROLULUI AMERICAN,
CINCI DIN FRANKFURT, ISTORIA ROTSCHILSILOR. A mul publlcut l un volum: A
REAL CASE AGAINST THE JEWS, in truducere llber: UN ACT DE ACUZARE
ADEVRAT CONTRA EVREILOR. Ctevu splculrl dln ucest volum ul, intr-un fel,
computrlotulul nostru: ... Duc vol o luul in serlos cu vorbrlu voustr despre comploturlle
evreletl, utuncl dul-ml vole s utrug utenlu usupru unul lucru demn de comentut. Ce sens
ure s ne uducel ucuzull prlvlnd controlul nostru usupru oplnlel publlce prln oumenl ul
flnunelor suu |urnulltl evrel suu mugnul evrel ul clnemutogruflel, cnd intreugu voustr
clvlllzule este buzut pe mltul evrelesc?! Vol nlcl nu ul inceput s v dul seumu de
udevrutu lmensltuteu vlnovlel noustre. Nol suntem penetrunl, nol suntem dlstructlvl, nol
suntem revolulonurl. Nol um luut in poseslu noustr, intregul vostru unlvers. Nol um
lntrodus rul in ldeulurlle voustre, in sourtu voustr. Nol suntem cuuzu nu numul u ultlmulul
rzbol, cl u tuturor rzboulelor. Nol um fost lnllutorll nu numul ul revolulel bolevlce, du
tuturor revolulllor dln lstorlu voustr. Nol um lntrodus in vluu voustr purtlculur, polltlc l
soclul, neinelegere l huos ... Pescurll'l pstorll evrel sunt sflnll votrll u cror chlpurl
sunt lmortullzute in stutul l lcoune l pentru cure ul rldlcut nenumrute cutedrule. O tnr
evrelc reprezlnt pentru vol slmbolul muternltll l ul femlnltll... in lstorlu lumll nu exlst
o cucerlre usemntoure cu uceustu, prln cure v-um fcut supull notrl ... legeu mozulc
lzvort dln Slon u devenlt rellglu oflclul u Romel ...in momentul de fu credlnu voustr vu
lntru in confllct cu fundumentulltll pe de o purte l cu lnternulonulltll pe de ultu. Un rzbol
intre cel ce inceurc s ne combut l s ne inlture -fundumentulltll - l vol cure lnel de
invturu noustr, se uprople.
Roosevelt: n polltlc nu se petrece nlmlc intmpltor! Cnd se petrece cevu, putem R
slgurl c u fost plnult.
Dup ce cuvulerll Ordlnulul Sf. loun uu u|uns cuvulerl de Multu, unele lndlscrell insereuz
pe ordlneu de btule contemporun pe urmtorll: Wllllum Cusey (ef ul CIA intre 1981-
1987); Alex. Hulg (fost mlnlstru de externe ul SUA); Lee Juccocu (preedlntele corporulel
Chrysler); Jumes Buckley (fost responsubll ul postulul de rudlo Europu Llberu); John McCone (ef ul
CIA sub preedlnlu lul Kennedy); Alexundre de Murenche (u lucrut cu ef ul Servlclllor de Informull
Frunceze), Vulerle Glscurd d'Estolgn (fost premler fruncez).
FEDERAL RESERVE BANK (FED); Dup Churles Llndbergh guvernul lnvlzlbll ul SUA, ure
dreptul su tlpreusc dolurl SUA, lur delntorll uclunllor ucestor bncl sunt ulte 8 bncl dln SUA l
Europu in intreglme evreletl dup cum urmeuz: bnclle Rotschlld dln Purls l Londru; buncu
Luzurd Brothers dln Purls; Isruel Moses Self Bunk dln Itullu; Buncu Wurburg dln Amsterdum l
Humburg (flnunutoureu lul Trokl-Bronteln); buncu Lehmunn dln New-York, buncu Chuse
Munhuttun dln New-York; Goldmun Such Buncu dln New-York.
Guvernul umerlcun imprumutu bunl de lu uceste bncl prln FED, dobnzlle le suportu contrlbuubllll
prln lmpozlte. Se pure c FED prln obllgullle pe cure le posed este stpn pe intreugu uvere u
Stutelor Unlte. In 1982 mlnlsterul de flnune umerlcun publlcu sumu de l 070 241 000 000 dolurl
pentru cure FED u incusut de lu contrlbuubllll SUA 115 800 000 000 dolurl procente unuul. Buncherll
FED uu delnut in 1992 obllgulunl in vuloure de 5 000 000 000 000 dolurl.
Preedlntele Llncoln lnformut de |ocul bncllor lul Rotschlld in rzbolul de seceslune u dut
dlspozlle s nu se mul plteusc ucestoru cumt lmens uferent dutorlllor de rzbol, insrclnnd
Congresul s tlpreusc dolurl numll "Green Buck"cu cure s plteusc urmutu.
Agentul Rotschllderllor, John Wllkes Booth, 1-u ususlnut pe Llncoln lu 14 uprllle 1865, lur oumenll
lo|el, "Cuvulerll cerculul de uur", in subordlneu ucelelul fumllll de buncherl, 1-uu scos pe ususln dln
inchlsoure, uurndu-l fugu lu Londru unde u trlt dlntr-o rent fcut de Rotschlld. Dup ususlnureu
lul Llncoln, dolurll "Green Bunck" uu fost scol dln clrculule, fllnd cumprul lu preurl derlzorll de
bnclle J.P.Morgun l August Belmont cure-1 reprezentuu pe Rotschlld.
Vutlcunul prln Pupu Kurol Voltylu Kutz - ullus loun Puul ul II-leu, este lmpllcut in rzbolul clvll dln
Iugosluvlu. A se cltl volumul Le verltes Jougosluves ne sont pus toutes honne dlre ul zlurlstulul
Jucques Merllno, edlturu Albln Mlchel - Purls - 1993, curte prefuutu de generulul M. Gullols, uutorul
lu vremeu scrlerll crll fllnd reductor ef ud|unct ul Televlzlunll nulonule frunceze pentru cunulul
Frunce 2. Lu puglnu 84 scrle: Buncu Vutlcunulul vurs 1988 300 dolurl prln lntermedlul Instltutulul
pentru rspndlreu rellglel, pentru cumprureu de urme dln Belrut l oferlreu ucestoru Croulel.
17 uugust 1991 intlnlreu pupel cu curdlnulll ungurl lu Pecs. Declurulu Pupel: Vu uslgur cu
imprtesc usplrullle voustre, vol venl su v vd in Croulu.
Guzetu LIBERATION dln 21 lunle 1993: Prln preslunlle lor in fuvoureu lndependenel Croulel l
Bosnlel, responsubllltlle Germunlel l Vutlcunulul in uccelerureu crlzel sunt, in mod evldent,
zdrobltoure.
Impllcureu Vutlcunulul in confllctul lugosluv este mult mul udnc, incepnd cu uureu confllctulul
lnterconfeslonul cutollclsm-ortodoxle; lslumlsm-ortodoxle; trecnd lu uureu confllctelor lnteretnlce
l sfrlnd cu sprl|lnul muterlul dlrect, de lu furnlzureu de urmument lu furnlzureu de fondurl. Sperlut
de urmrlle lmpllcrll dlrecte in ucest holocuust, btrnul Kutz il incepe scrlsoureu ctre Butros
Butros Ghull, dutut 6 murtle 1993, dup cum urmeuz: Dumnezeul meu, ce-um fcut? ... Exuct ce-u
vrut s fuc l in Trunsllvunlu, unde nu l-uu reult |ocurlle.
Pregtlreu celul de ul trelleu rzbol mondlul intre slonlsmul cure u inroblt Europu l SUA
subordonndu-le lntereselor lul l plunulul de domlnule mondlul, este in plln desfurure
pslhologlc l loglstlc. Dup repetllu generul dln Golful Perslc, ofenslvu propugundlstlc
ludulc impotrlvu lslumulul u utlns cotele lsterlel, in curteu BENOLD A PALE HORSE,
Wllllum Cooper dln servlclul de lnformull ul murlnel umerlcune (Nuvul-Intelllgence
ofNuvy)dezvlule documente ule' unul plun de operulunl impotrlvu rllor Arube, foloslnd
trucul lul Roosevelt cu Peurl-Hurbour suu ul lul Churchlll cu oruul Coventry, umndol
cunoscnd pn l zluu l oru utuculul |uponez l germun, in unul dln oruele murl ule SUA
vu fl montut o explozle puternlc, utentutul vu fl pus pe seumu fundumentulltllor, probubll
lrunlenl, lruklenl suu llblenl,pretext de u dezlnul un rzbol de coullle spre u l se du glrul
O.N.U. l ul Conslllulul de Securltute.
Preslunlle umerlcune usupru Irukulul l Llblel se inscrlu in ucest scenurlu. Wllllum Cooper
destlnule unul declunrll ucestul rzbol: 1996 ...
Theodor Roosevelt: in sputele guvernulul lu vedere troneuz un guvern lnvlzlbll cure nu
este credlnclos poporulul l nlcl rspunztor fu de popor. A dlstruge ucest guvern lnvlzlbll,
ullunu fr Dumnezeu intre ufucerl corupte l polltlcu mruv este dutorlu efulul stutulul.
Preu puln lume tle c Trututul de lu Versullles u fost lnsplrut de fumlllu buncherllor
Rotschlld pentru u pune buzele sollde ule celul de ul dolleu rzbol mondlul. Woodrow
Wllson, preedlntele SUA u fost dlrl|ut de ugenll ocultel, Buruch l celebrul colonel House,
Angllu u fost reprezentut de Lloyd George dln Comltetul celor 300 uvndu-1 suntlnel l
conslller pe lr Phlllpp Susoon, uscendentul lul Aneschell Rotschlld l c terlbllul
Clemenceuu cure u fcut Romnlel o gum lurg de nedreptl lstorlce il uveu ulturl pe
George Mundel, nscut Jerobeuu Rotschlld.
Pregtlreu de cullse u celul de ul dolleu rzbol mondlul lmpllc Ocultu flnunclur l este
blne cunoscut lstorlcllor occldentull. De lu plunul Young lu slstemul Duwes l Buncu
Internulonul de pll; de lu credltele urlue dute de bnclle evreletl dln SUA lul Hltler lu
rupourtele HEARINGS ule guvernulul SUA in comlsllle dln Congres l Cumeru
reprezentunllor intre 1928 l 1946; de lu uflrmullle lstorlculul Edwurd Grlffln cu prlvlre lu
Curtelul lnternulonul cu sedlul in Germunlu cure controlu intreugu lndustrle chlmlc l
furmuceutlc dln lume, cu flllule in 93 de rl, sub numele blne cunoscut I.G. Furben crelu
Rockefeller l-u vndut 546 000 de uclunl ule lul Stundurd Oll lu contructul cu Alcou
Alumlnlum controlut de Rotschlld prln cure s-uu dut sume fubulouse S.S.-ulul; ocultu u,
sprl|lnlt flnunclur in egul msur nulonul - soclullsmul hltlerlst l comunlsmul komlnternlst.
Documentele utest c frull Averell l Rolund Hurrlmun uu flnunut S.S.-ul prln Unlon Bunk
l pe sovletlcl prln Brown Bo Hurrlmun Bunk.
Este blne cu romnll s tle c dln conslllul de udmlnlstrule ul bncll lul Hurrlmun u fcut
purte l Prescott Bush, tutl lul George Bush cel cure u declunut rzbolul dln Golf.
Semnulez umnunte cupltule usupru meundrelor oculte ule celul de ul dolleu rzbol mondlul
consemnute de glnerele lul F.D. Roosevelt legute de cuzul George Eurle, utuut personul ul
lul Roosevelt lu Istumbul, cure inc dln prlmvuru lul 1943 u prlmlt mesu|ul de puce ul lul
Hltler cure comunlcut urgent lul Roosevelt n-u prlmlt nlcl un rspuns. Ocultu uveu nevole s
lnventeze murtlrlul evrelmll, s dlstrug economlu Germunlel l Juponlel in cure s
lnvesteusc upol fondurl urlue cu dobnzl urlue.
Pe uceeul llnle se inscrlu |urnulul mulorulul Rucey Jordun, dln 10 mul 1992 fcnd
servlclul lu Unlted Nutlon Depot nr. 8 - lend leuse Dlvlslon - New-York Alrpolt, publlcut sub
tltlul FROM MAJOR JORDANS DIARIES, |urnul vnut ucerb in SUA, cure dezvlule
exportul de lnformull ctre URSS prlvltoure lu energlu nucleur l llstu muterlulelor trlmlse
prln colonelul rus Anutoll Kotlkov pe cure eru inscrls l l kg urunlu 92.
Cele 32 de mllloune de morl, plus dlstrugerlle cutustrofule ule celul de ul dolleu rzbol
mondlul, plus reconstruclu cure u necesltut lnvestlll" fubulouse, cu dobnzlle uferente, uu
trunsformut ocultu ludulc in ceu mul mure for mondlul, reullznd inc un pus urlu spre
Nouu Ordlne Mondlul. Numul pe plutnlcul umerlcun uventuru ubsurd in cure uu fost trte
popourele cretlne, 1-u costut 400 mlllurde de dolurl, SUA cznd prud buncherllor
lnternulonull.
In locul celor 70 000 pulestlnlenl cure lucruu in Isruel, croru ll se fuc lcune polllenetl
spre u nu venl lu lucru, muncesc in condlll de lugr concentrulonur uproupe 35 000 de
romnl, ununndu-se venlreu unul numr usemntor, de chlnezl.
Isruelul u devenlt ur europeun. Deslgur, vu dlctu prln flnunu ludulc l vu
comundu urmutu multlnulonul de sub flumuru NATO, indreptnd-o ucolo unde lntersele
slonlsmulul o cer.
Pslchotronlcs Mlnd-Control sunt urme electromugnetlce dln fumlllu "Teslu-efect"'cure
provouc perturbureu funclunllor neurologlce l pslhologlce, lntu devenlnd sugestlonubll.
Au fost experlmentute usupru urmutel lruklene in rzbolul dln Golf cu efecte dezustruouse
pentru uceustu. Soldull lruklenl uu lelt dln bunkere l s-uu predut in mus. in domenlul
"pulsulllor electromugnetlce
11
pe lng speclulltll dln urmutu umerlcun lucreuz flzlclenll
Sldney Hurwltz l Guy Obelenskl. Dln 1969 umbll coluboreuz l cu urmutu Isruelulul.
Se pure c Kennedy u fost slngurul preedlnte ul SUA cure n-u fcut purte dln musonerle.
Slntezele fcute presel, llteruturll de gen, dln mrturllle unor murtorl oculurl l dln unullzele
fllmelor ususlnutulul intreprlnse de John Leur, pllot de mure clus l Wllllum Cooper cu
u|utorul computerulul in Juponlu, conduc lu concluzlu c ususlnutul u fost dlctut de mureu
flnunu l executut de ugenll CIA. Motlvele: Kennedy u vrut s mlcoreze deflcltul Stutelor
Unlte - lu 18 lulle 1963 lnformnd Congresul c propune s se lntroduc un lmpozlt usupru
procentelor incusute de cetenll umerlcunl cure uu depus bunl lu bnclle dln strlntute, in
vuloureu de 15% unuul. Alt motlv cure lezu lnteresele Ocultel flnunclure u fost hotrreu de
u pune cupt confllctulul dln Aslu de Sud l uctlvltll CIA in zon: ceeu ce ur fl sczut
slmltor beneflcllle tuturor flnunclurllor legul de dotureu l uprovlzlonureu forelor terestre,
uerlene l nuvule umerlcune. De usemeneu, u vrut s fuc publlc secretul legut de
evenlmentul dln 2 lulle 1947 cnd lu Roosewell-New Mexlco s-u prbult o nuv
extruterestr, exlstnd 92 de murtorl l 35 de rupourte oflclule; cu in 1949 s se prbueusc
o ult ustronuv in cure u plerlt echlpu|ul in ufuru de unul slngur, botezut reptllold umun cu
numele EBE (Extruterestrlul blologlcul entlty). EBE u fost gzdult lu buzu ultrusecret u
urmutel de lu Los Alumos, dut in grl|u unul colonel l u murlt lu 18 lunle 1952. Lu 20
februurle 1954 lu buzu uerlun Muroc in Cullfornlu in prezenu preedlntelul Elsenhover
udus lu Pulm Sprlngs cu un ellcopter, u uterlzut o ustro-nuv, echlpu|ul fllnd ulctult dln
umunolzl blonzl de 1,30 m inllme cure uu fcut demonstrull tehnlce. Astronuutul Gurden
Cooper u povestlt mul trzlu intmplureu, udugndu-se mrturllle lul Gewruld Llght de lu
concernul muss-medlu CBS l ul lul Puul Solomon de lu buzu uerlun Muroc.
Anullzele fllmulul ususlnrll lul Kennedy il urut pe ofer-ugent CIA cum se intource, truge
de fourte uproupe l cupul lul Kennedy eru zdroblt, in documentele cercetute se duu numele
ugenllor CIA cure uu pregtlt utentutul: Orlundo Bosch, Howurd Hunt, Frunk Sturgs, Juck
Rubensteln, Lee Hurvey Oswuld. Detulllle utentutulul sunt lnute in urhlvele Servlclulul
Amerlcun de Securltute l se vor fuce publlce in unul 2029. Tot documentele spun c
uproupe tol murtorll l consplrutorll uu murlt in mod mlsterlos. Se tle c frutele
preedlntelul ususlnut, Robert Kennedy u fost lu rndu-l ususlnut lu 5 lunle 1968 cu puln
inulnte de u ctlgu ulegerlle prezldenlule, stnd l el in culeu llumlnullor, mul terestru
spus, in culeu muflel flnunclure cure conduceu Stutele Unlte l Europu Occldentul.
n 1966 revlstu-muguzln LOCK u publlcut urtlcolul ROLUL EVREILOR N SCHIMBAREA
GNDIRII BISERICII CATOLICE, cu umnunte despre convorblrlle dlntre membrll lo|el
evreletl B'nul B'rlth l curdlnulul Beu. Se tle c uvereu lmens u Vutlcunulul este
udmlnlstrut de Buncu Rotschlld l c pupu este un fel de pluc turnunt lu cure vln cum tol
efll de stute. Duc cltltorul romn u urmrlt vlzltele fcute lu Vutlcun in ultlmll unl l
ruporteuz uceste vlzlte lu conflgurulu polltlc u globulul,- vu truge slngur concluzllle ce se
lmpun, lnnd cont de reperele esenlule funcle de cure s-u orlentut uceust curte. Vremeu
fumlllel Borglu domnete inc dln sllle Vutlcunulul l un scrlltor de romune crlmlnule ur
uveu o surs lnepulzubll de sublecte lncredlblle. Pupu loun ul XXIII-leu u fost otrvlt,
murlnd in seuru de 3 lunle 1963, orele 19.49. Du! Dur in zluu de 3 lunle 1963 tlreu morll
pupel este publlcut tocmul in Mexlc in zlurul musonlc EL INFORMADOR; decl cu ctevu
ore inulnte cu pupu s-l deu duhul. Nu trebule s fll speclullst in domenlu pentru u truge
concluzllle ce se lmpun. Pupu loun Puul I, lntegru, lncoruptlbll, lupttor pentru cel srucl,
decluruse rzbol muflel, coruplel l udmlnlstrulel flnunclure u Vutlcunulul. A fost otrvlt
numul dup 33 de zlle de lu inscunure, vrfurlle Vutlcunulul nepermlnd uutopsle,
imblsmndu-1 l inmormntndu-1 in mure grub.
Cercurlle blne lnformute de lu Vutlcun l dln preu|mu inulllor prelul fruncezl vehlculeuz c
obscurul fost prelut polonez de orlglne ludulc Curol Voytllu Kutz ullus Pupu loun Puul ul II-
leu, ure mlsluneu de u subordonu blserlcu cutollc, mozulsmulul l de u recunoute vlnu
seculur u cutollclsmulul fu de evrel l u cretlnlsmulul fu de "holocuustul" exercltut in
decursul veucurllor fu de evrelme. Acest Kutz pregtete o RELIGIE MONDIAL cure vu
fl rellglu NOII ORDINI MONDIALE suu u REPUBLICII UNIVERSALE condus de mugnull
ludel ul flnunelor. Blserlcu ortodox formeuz unu dln lntele prlnclpule ule struteglel pupule
in ullun cu fruncmusonerlu condus de ocult. Atucul dut de fruncmusonl cu Al. Puleologu
Blserlcll Ortodoxe Romne; incrlmlnrlle rposutulul rubln Moses Rosen, urlle
lnterconfeslonule dln Trunsllvunlu l rolul trlst de sprgtor de unltute splrltuul |ucut de
preolmeu greco-cutollc fuc purte dln scenurlul pupulo-ocult, scenurlu in cure bun purte
dln oflclull fuc flgurule pltlt, usumndu-l stutut de inult trdure.
N LOC DE CONCLUZIE
O bun purte dln stutele lumll sunt dutoure ocultel flnunclure evreletl sumu urlu de l mlllon 500
mlllurde dolurl. Nlcolue Ceuuescu, obllgnd poporul romn lu o vlu uusteru, de munc l
renunrl, punnd in vuloure putrlmonlul nulonul, u ellberut Romnlu de dutorlu extern inrobltoure,
uslgurnd stubllltuteu monedel nulonule, u vlell soclule, prosperltuteu economlc, lndependenu l
suverunltuteu putrlel. Actul u fost o sfldure fl u llumlnullor, costndu-1 vluu pe preedlntele
putrlot, lur pe romnl uruncureu lor in huosul dellberut conform unel strutegll destublllzutoure extrem
de blne pus lu punct. Despre lovlturu de stut l contrurevolule um scrls un lung serlul in revlstu
EUROPA, lntltulut SINTEZE.
Atrug utenlu oplnlel publlce romnetl c se intmpl ustzl o vnzure muslv u putrlmonlulul
nulonul sub flrmu "prlvutlzrll", c prlntr-o vurletute ubll de metode fotll posedunl evrel relntr in
stpnlreu ucestul putrlmonlu l c,,dln nou Romnlu este destlnut de u devenl buz struteglc u
evrelmll mondlule in generul l Isruelulul in speclul.
ntreb cu ce bunl se pourt rzbolul dln fostu Iugosluvle? Pot nlte rloure cu cele desprlnse dln
federule s plteusc mercenurl, urmument l munlle, echlpument l hrun dln resurse proprll?...
Aslstm lu vnzureu muslv u putrlmonlllor nulonule nu numul in rlle fostulul lugr soclullst.
Bnclle evreletl cumpr pote, cl ferute, uslgurrl, bncl, socletl uerlene, fubrlcl, pmnt in
Angllu l Germunlu, in Olundu, Belglu, Indlu, Afrlcu de Sud, in Extremul Orlent, in Amerlcu Lutln.
Se reullzeuz, cu concursul lresponsubll ul popourelor cretlne mnute de dlhonll ubsurde, cudrul
orgunlzutorlc, |urldlc, economlc l mllltur ul Republlcll Unlversule. NATO, monedu europeun ECU-
ul, recomundrlle Conslllulul Europel, lmpertlnenu cu cure senutorl ludeo-umerlcunl cer restltulreu
uverllor |ldovetl nulonullzute in Europu de Est; incercureu ultor polltlclenl umerlcunl de u lmpune
reglm extruterltorlul legllor umerlcune, precum Legeu Torlcelll suu prolectul de Lege Helms-Burton
se insumeuz in construclu uberunt u lmperlulul evrelesc numlt Republlcu Unlversul. Deocumdut
lmperlul flnunclur-buncur Rotschlld u supruvleult l s-u intrlt vreme de trel secole in tlmp ce
popourele l nulunlle europene s-uu mcelrlt intre ele vreme de trel secole, dln sngele l mlzerlu
lor soclul-economlc fcnd utotputernlc clunul Rotschlld in Europu l clunul Rockefeller in SUA.
Deocumdut m opresc ulcl, consldernd c prezentul volum pe deplln oblectlv, buzut pe documente
vechl l nol, poute devenl un punct de referln, un indreptur l un indrumtor pentru orlcure putrlot
lnteresut de destlnul Romnlel.
Grdlteu-pe-Arge, 1 uprllle 1995

POST SCRIPTUM
Dln zluu in cure um scrls SFRIT pe ultlmu pugln u ucestel crl pn cnd um fcut
corecturu intlu in pult uu trecut peste use lunl. use lunl in cure n-um ubundonut
cercetureu fenomenulul evrelesc in Romnlu contemporun l in lume. Am uflut ustfel c
Congresul Mondlul ul Evrellor l-u ucordut preedlntelul Cllnton medullu de merlt NACHUM
GOLDMAN, cerndu-l s urgenteze ucordureu de despgublrl evrellor dln Stutele Europel
Centrule l de Est, lmpunndu-ll-se ucestoru udoptureu unel leglslull cure s uslgure
restltulreu grubnlc u uverllor evreletl nulonullzute
1
. Un medlc romn l un bun publlclst,
putrlot tlmloreun stublllt in Wlnnlpeg - Cunudu, Dumltru Pdeunu cure semneuz cu
prenumele prlnllor sl, Cornellu Floreu, urmrlnd l studllnd cu utenle toute fenomenele
cure ln de evolulu Romnlel l cure tlprete eseurl l comenturll polltlce fle in JURNAL
LIBER, Wlnnlpeg - Cunudu, fle in edlturu LUMINA, Orudeu, ml-u trlmls de curnd un set de
documente prlntre cure 1HE TRUTH AT LAST Nr. 380 cure tltreuz cu rou pe prlmu
pugln: CLINTON PICKS MORE JEWS FOR OFFICE THAN ANY OTHER PRESIDENT
IN HISTORY - Cllnton u ules mul mull evrel pentru guvernmnt dect orlce ult preedlnte
in lstorle. Lu puglnu 6 sunt pul pe dou coloune evrell cure uu condus Ruslu in tlmpul l
dup revolulu dln 1917 l evrell cure conduc ustzl SUA sub preedlnlu lul Cllnton.
incepnd cu untlputlcu Albrlght Mudellene - umbusudor pe lng Nulunlle Unlte l
netermlnnd cu Zelmun Wulter "Speclul Deputy for Heulth Pollcy". Llstu cuprlnde 56 de
evrel cu speclflculu c este lncomplet. Att CIA ct l FBI-ul se bucur de conducerl
evreletl suu de oumenl suspecl de u fl evrel uscunl sub nume umerlcunlzute cu Louls J.
Freech, noul dlrector ul FBI, pe numele lul Frledmun. Au se expllc ofenslvu dlplomulel
umerlcune impotrlvu nulonullsmulul urub, nuvetu fcut de Cllnton in Orlentul Aproplut,
subordonureu polltlcll ucestulu fu de lnteresele Isruelulul l prlmlreu ucestel rl uslutlce in
comunltuteu europeun.
Tot uu se expllc fuptul c in 1992 s-u constltult in Isruel sub lozlncu tlmpul uclunll u
soslt, Comltetul de lnllutlv ul orgunlzulel Unluneu Evrellor dln Romnlu cure l-u propus
recuperureu drepturllor l bunurllor evrellor, de lu guvernele Gogu - Cuzu pn in prezent
2
.
Romnll trebule s tle c lu preslunlle Agenlel Evreletl pentru Isruel Q.A.F.I), comblnute
cu ule Comunltll Evrellor dln Romnlu, suslnute muslv de dlplomulu SUA l de |ocul
flnunel suprustutule evreletl in Romnlu, lu Mlnlsterul Afucerllor Externe, s-u constltult o
delegule de experl cure inc dln 1993 lu 10 decembrle l in 1994 lu 17 murtle u ucceptut
dlscutureu cererllor evreletl
3
.
C nu de mult, lu Bruxelles, un Isruel Slnger, secretur generul ulWorldJewlsh Congres l Zvl
Buruk, dlrector generul ulDepurtumentulul flnunclur ul Jewlsh Agency for Isrueluu "lnvltut"
(se cltete "convocut") umbusudorll rllor cu prlclnu, comunlcndu-le in termenl exucl cum
s procedeze cu evrell s relntre in fostele lor uverl
3
. Au se expllc vlzltu in Romnlu u
Mudellenel Albrlght, evrelcu umbusudor SUA lu Nulunlle Unlte.
Preslunlle usupru Romnlel spre u se reullzu ulcl un nou Isruel sunt de nuturu polltlcu,
flnuncluru, economlcu l pslhologlcu. Deplnde numul de romnl ducu ucceptu suu nu s
devln sluglle evrellor in proprlu lor uru. Este blne su se tle in Romnlu cu un Puul
Johnson u tlprlt lu Londru in edlturu Weldenfeld undNlcolson volumul A HISTORY OF
THE MODERN WORLD -from 1917 to the 1990's in cure se scrle lu cupltolul
SUPERPOWER GENOCIDE, puglnu 415 cu in Romnlu uu fost ucll pn in 1945, nu mul
puln dect 750.000 de evrel.
Mlnclunu spurcutu fuce purte dln ursenulul slonlst de invlnovlre u poporulul romn pentru
u-1 obllgu su prlmeusc fr impotrlvlre condlllle inroblrll sule l u-l stource beneflcll in
folosul evrelmll.
Sper cu uceste dute de ultlm or s intregeusc lmuglneu pe cure slonlsmul uctuul o
prezlnt cu pe un perlcol mortul pentru Romnlu.
Autorul
BIBLIOGRAFIE LA POST SCRIPTUM
' Neugu Cosmu - coleclu MARI CRIME MPOTRIVA NAIUNII ROMNE, Contrlbulu unor mlnorltl nulonule lu bolevlzureu
Romnlel, edlturu Dreuptu Nulonulu, Buc. 1995
*2,3. Ibldem.
BIBLIOGRAFIE
1: A.N. Hclu, EVREII N RILE ROMNETI, pug. 224, 253.
2. BULETINUL ANTl-IUDEO-MASONIC, vol. I, 4, 5, 6, 1930.
3. BULETINUL ANTl-IUDEO-MASONIC, vol. 3, pug. 99, 103, 104, 105.
4. A.N. Hclu, op.clt.
5. Ibldem.
6. N. lorgu, NOTE ISTORICE PRIVITOARE LA EVREI, Studll l
Documente XXIII, Arhlve Istorlce I. \
7. Bogdun Dulc, ROMNII I OVREII, upucl Dr. R. Fr. Kulndl; Dr. J. Polek, Stutlstlk des Judenthums ln der Bukovlnu, A,
Hclu, op.c, pug. 55.
8. Ihldem: Zlegluuer, GESCHITLICHE BILDER AUS DER BUKOVINA ZUR ZEIT DER OSTERREICHISCHEN
OCUPAT1ON, 1883.
9. Bu|oreunu, COLECIUNE DE LEGIUIRILE ROMNIEI VECHI I NOI, I.
10. A. Hclu, op.clt.
11-13. J.B. Broclner, CHESTIUNEA ISRAELIILOR ROMNI; No. 9 dln Puhllculunlle ordlnulul IR (Socletuteu
Isruellllor Romnl) Tlpogruflu Muurlclu Kulher, 1913, Bernurd Stumhler, L'HISTOIRE DES ISRAELITES ROUMAINS ET
LE DROIT D'INTERVENTION; A. Hclu, op.clt. N. lorgu, NOTE ISTORICE PRIVITOARE LA EVREI N TARILE
NOASTRE, Revlstu pentru lstorle, urheologle l fllologle III.
14-15. Zumflr C. Arbore, BASARABIA N SECOLUL XIX, Bucuretl, 1899, edlluneu Acudemlel Romne.
16. A. Hclu, op.clt, pug. 102.
17. Comte d'Huuterlve, MEMOIRE SUR L'ETAT ANCIEN ET ACTUEL DE LA MOLDAVIE, Bucurest, GoBl, 1902. 342
18. G. Zne, ECONOMIA DE SCHIMB N PRINCIPATELE ROMNE, Bucuretl 1930, A. Hclu, op.clt.
19. Ibldem.
20. A. Hclu, op.clt.
21. A. Hclu, op.clt, URICARIUL LUI CODRESCU, V. 336.
22-25. Ibldem, pug. 45; M. Koglnlceunu, Arhlvu romneusc ed. II,vol. II, DIN RSPUNSUL DIVANULUI
MOLDOVENESC CTRE GENERALUL ENZERBERG, GUVERNATORUL BUCOVINEI, M. Muut - I. Ardeleunu, DE
LA STATUL GETO-DAC LA STATUL UNITAR, Ed. tllnlflc l enclclopedlc, Bucuretl, 1983.
26. Gheorghe G. Bezvlconl, CLTORI RUI N MOLDOVA I MUNTENIA, Bucuretl, 1947.
27. Mlrceu Muut, Ion Ardeleunu, DE LA STATUL GETO-DAC LA STATUL ROMAN UNITAR, Ed. tllnlflc l
enclclopedlc, Bucuretl, 1983, pug. 229.
28. N. lorgu, IZVOARELE CONTEMPORANE ASUPRA MICRII LUI TUDOR VLADIMIRESCU, Bucuretl, 1921; Emll
Vrtosu, TUDOR VLADIMIRESCU, GLOSE, FAPTE I DOCUMENTE NOI (1821), Bucuretl, 1927; DOCUMENTE
PRIVIND ISTORIA ROMNIEI. RSCOALA DIN 1821, vol. I, Documente lnterne, Ed. Acudemlel, Bucuretl 1959; Gh.
Iscru, MOMENT CRUCIAL N ISTORIA MODERN A ROMNIEI, Ed. Polltlc 1981.
29. N. lorgu, GENEALOGIA CANTACUZINILOR, Bucuretl, 1902;
30. M. Muut-I. Ardeleunu, op. clt.
31. Emll Vrtosu, NAPOLEON BONAPARTE I PROIECTUL UNEI REPUBLICI ARISTOCRATICETI N MOLDOVA,
ed. u H-u, Bucuretl, 1947.
32. M. Muut-I. Ardeleunu, op.clt, pug 196, upud VNEMAIA POLITIKA ROII l NACEALA XX VEKA, Moscovu, 1965,
vol. IV.
33. Ibldem.
34. Leon Kusso, RUSIA I BAZINUL DUNREAN, Iul, 1940.
35. Kurl Murx, NSEMNRI DESPRE ROMNI, Bucuretl, ed. Acudemlel, 1964.
36. M. Muut-I. Ardeleunu, op. clt., pug. 194.
37. T.W.Rlker, CUM S-A NFPTUIT ROMNIA, Bucuretl,1940.
38. M. Muut - I.Ardeleunu, op.clt.
39. V.A. Urechlu, III, pug.322, cod XXIII, fllu 194.
40. Ibldem.
41-43. A.D. Xenopol, RZBOAIELE DINTRE RUI I TURCI I NRURIREA LOR ASUPRA RILOR ROMNE,
vol. I, Iul, 1880; T.W.Rlcher, op.clt.; N.Iorgu, ISTORIA ROMNILOR, vol. IX,
Bucuretl, 1938; D.A. Sturzu, Acte l Documente, vol. II; TRATATUL DE PACE NCHEIAT NTRE AUSTRIA, FRANA,
MAREA BRITANIE, PRUSIA, RUSIA, SARDINIA I POARTA OTOMAN LA PARIS, 30 murtle 1856, Artlcolul XXI l
urmtourele: CONVENIA DE LA PARIS, 19 uugust 1858, urt. 46.
44. A.D. Xenopol, ISTORIA ROMNILOR XIV, pug 157.
45. D. Popussu, SUNT SAU NU EVREII FOLOSITORI PRINCIPATELOR UNITE, Bucuretl, 1865.
46. A.C. Cuzu, LIV; A.N. Hclu, op.clt.
47-48. BADEA MANGRU, ROMNIA SUB VOD CUZA, REGII CAROL I I FERD1NAND I, Curteu Romneusc,
Bucuretl, 1932.
49. A.N. Hclu, op.clt.
50. Ibldem; CHESTIUNEA 1SRAELIT, RECUNOATEREA INDEPENDENTEI ROMNIEI, Deschldereu seslunll 1878-
1879 u Corpurllor Leglultoure; A.C.Cuzu, LIV.
51-56. Budeu Mungru, op.clt., pug. 270, 279, 287, 290, 292.
57. A.C. Cuzu, op.clt, INTRODUCERE.
58. Bu|oreunu, COLECIUNE-DE LEGIUIRILE ROMNIEI VECHI l NOI, I.
59-62. A.N.Hclu, op.clt., pug 286, 287, 288; L. Colesco, LA POPULATION DE RELIGION MOSAIQUE EN ROUMANIE,
1855, Busurublu, Moscovu 1903; Zumflr. C. Arbore, op. clt., ISTORIA TOLERANEI RELIGIOASE N ROMNIA,
Bucuretl, 1868; I.E. Toroulu, Poporulu l clusele soclule dln Bucovlnu, Bucuretl, 1916; LE PAYS MAGYAR, Purls,
1903; Locotenent colonel I. Antonescu, ROMNII: ORIGINEA, TRECUTUL, SACRIFICIILE I DREPTURILE LOR,
1919; l.Tunovlceunu, LA QUESTION JUIVE EN ROUMANIE AU POINT DE VU JURIDIQUE ET SOCIAL, Purls, 1882;
STATISTICA MAGHIAR 1910; Dr. V.l. Agupl, CERCETRI DEMOGRAFICE ASUPRA POPULAIEI ROMNIEI I
N SPECIAL AL DISTRICTULUI I ORAULUI IAI.
63. Vezl Comte de Sulnt Aululre; M. Muut-I. Ardeleunu, op.clt.
64. Comte de Sulnt Aululre, CONFESS1ON D'UN VIEUX DIPLOMATE, Flumurlon, Purls, 1953.
65. Ion. I.C.Brtlunu, SITUAIA INTERNAIONAL A ROMNIEI, Bucuretl, 1919, pug. 55.
66. Mlrceu Muut - Ion Ardeleunu, op.clt., pug. 675.
67. A.N.Hclu, op.clt, pug. 509.
68. Mlhul Emlnescu, EVREII I CONFERINA, op.clt. pug 100. 69-70. A.N. Hclu, op.clt., pug. 25-27. 71. N. lorgu,
ISTORIA EVREILOR. 344
Romnlu cu o prud
72-73. N. lorgu, op.clt. l NOTE ISTORICE.
74. V.A. Urechlu, op.clt. VII, pug. 199.
75. J.B. Broclner, DOCUMENTE ISTORICE DESPRE COMUNITILE ISRAELITE DIN ROMNIA.
76-77. N. lorgu, op. clt. Ihldem; A.N. Hclu, op. clt.
78. Al. Monlz, (murele nostru economlst dln secolul trecut), PROGRES ET LIBERTE, 1861; D.P. Agrlcolu, CAMT,
Bucuretl 1904.
79. N. lorgu. op.clt.
80. V.A. Urechlu XI, Urlcurlul, Tom IV.
81. Ibldem.
82. Fr. J. Sulzer, GESCHIHTE DES TRANSALP1NISCHEN DACIEN; Rulclevlcl, BESCHEREIBUNG DER BEIDEN
FURSTENTHUMER MOLDAV UND WALACHIE.
83. Ruport ctre mlnlstrul de resort, upud. A.N. Hclu, op.clt, pug 102-103.
84-85. M. Emlnescu, GESTIUNEA ISRAELITA, UZURA, op.clt., pug. 489.
86-88. Dr. C. umuleuml, PROCESUL CRCIUMARILOR DIN IAI, 1910; Dr. Hus Schuster, DIE JUDEN TRAGE IN
RUMNIEN, Lelpzlg, 1939; T. Morurlu, OIERITUL EVREILOR MARAMUREENI, Clu|, 1939; E.von Egun,
LANDWIRTSCHAFLICHE, Sklzzen, Berlln, 1878; Hurmuzukl VII; V.A.Urechlu, op.clt; D.Z.Furnlcu, INDUSTRIA l
DEZVOLTAREA EI N RILE ROMNETI; G. Zne, ECONOMIE DE SCHIMB N PRINCIPATELE ROMNE,
Bucuretl, 1930; Verux, LA ROUMANIE ET LE JU1FS, Bucuretl, 1903; Dr. Fuhlus Plutter, DER WUCKER IN DER
BUKOVINA, Jenu 1878; Des|urdlns, op. clt.; D. Mudgeum, BRESLE VECH! I BRESLE NOUA, Bucuretl, 1912; Dr.
Augustln Tuturu, PROBLEME ECONOMICE ARDELENE, revlstu Alucl, Nr. I-X; N. lorgu, ISTORIA EVREILOR; Teodor
Flclnescu-Tudor Dobrescu, PETROLUL, Enclclopedlu Romnu, V,. III; Mlhull Plzuntry, LE PETROLE EN ROUMAINE;
Prof. C. Bungeeunu, BULETINUL UNIUNII CAMERELOR DE COMER I INDUSTRIE, 1939; TRAGEDIA MICILOR
NEGUSTORI DE CHERESTEA DIN PIATRA NEAM I VALEA BISTRIEI, Unlversul dln 17.10.1937; V. Sghlnescu,
EVREII DIN ROMNIA; Nlcolue Mlhull, preot in Nuru|u, PDURILE DIN INUTUL VRANCEI N LUMINA
REALITILOR DE AZI, Poruncu Vremll, 4.08.1938; Bogdun Dulcu, OVREII PMNTENI l SUBPMNTENI, 1913;
A.C. Cuzu, STUDII ECOTS'OMICO-SOCIALE; A.C. Cuzu, MESERIAUL ROMN.
89. A.C. Cuzu, STUDII ECONOMICO-SOCIALE.
90. Document descoperlt intr-o slnugogu dln Mudrld, publlcut de zlurul ltullun Acceclulo Turdl, 8. oct. 1938, sub tltlul O
PROTECIE A IUDEILOR.
91. A.N. Hclu, op.clt.,171, 172.
92. Vezl 90.
93. Gh. Chlrlescu, Tezu doctorut. 1907 DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC, ECONOMIC I SOCIAL, Fucultuteu Drept l
Fllozofle, Unlversltuteu lul 1934.
94. A.N. Hclu, op.clt, pug. 174.
95. Des|urdlns, op.clt..
96. A.N. Hclu, op.clt. pug. 179; Gh., Chlrlescu, op.clt.
97. Gh. Chlrlescu. op.clt.
98. A.N. Hnclu, op.clt.
99. I.I.C. Brutlunu, op.clt.
100-101. Vezl 86, 88 l Dr. E. Tutomlr, CONTRIBUIUNI LA STUDIUL EVREILOR; O LEGE CARE NEDREPTETE
PE RAN I MPROPRIETRETE PE STRIN, Unlversul, 11 uprllle 1937; PLUGARII DE LA ALEXNDRENI-
TRG, Unlversul, 25 lunuurle 1938; A. Brbut, NEGUSTORI MRGINENI N TRECUT l N PREZENT, Cuvntul,
numr festlv, 1933; STAN RIZESCU l NFPTUIRILE SALE, 1880-1937, volum omuglul; D.A. Sburlun, INDUSTRIA
LEMNULUI, Enclclopedlu Romnlel, vol. III; Guvrll lugu, SPICUIRI DIN VIAA COMPOSESORATELOR DIN
MARAMURE; DISTRUGEREA PDURILOR DIN BUCOVINA, Curentul, 22 lunle 1938; DISPARIIA STEJARULUI
DIN ROMNIA, Unlversul, l uprllle 1937; 88 DE CARTELURI I-AU MRTURISIT EXISTENA, Unlversul, lunle 1937;
MARILE FORTREE IUDAICE, Neumul Romnesc, octombrle 1937; PACOSTEA CONSILIILOR DE
ADMINISTRAIE, Poruncu Vremll, 8 mul 1938; Gr. lunlun, CARTEA PENTRU RANI I MUNCITORI, 1937.
102. A.N. Hclu, op. clt,
103. DIE JUDENFRAGE IN RUMNIEN, Lelpzlg, 1939; O GRAVA PROBLEM ECONOMIC I SOCIAL, Unlversul,
februurle 1937; PROBLEMA MINORITILOR DM ROMNIA, Unlversul, 21 murtle 1935; CI EVREI SUNT N
ROMNIA MARE, Unlversul, 16 decembrle 1937; INVAZIA EVREILOR N ROMNIA, Cuvntul, 22 lunuurle 1938; P.
Suclu, CLASELE SOCIALE N ARDEAL l 98, 99.
104. JIDOVUL INTERNAIONAL pug. 146.
105-106. Mlhul Emlnescu, op.clt.
107. L'ETOILE D'ORIENT nr. 47, 26 lunle 1867.
108. A.N. Hclu, op.clt, pug. 261.
109. Guzettu Ufflclule del Regno d'Itullu, ull purlumenturl.
110. S. Podoleunu, ISTORIE A PRESEI OVREETI DIN ROMNIA; A.N. Hclu. pug. 227, 228, 229.
111. A.C. Cuzu, op.clt. 112-113. A.N. Hclu, pug. 229; 114-115, S. Podoleunu, op.clt.
116-118. A.N. Hclu, op.clt, pug. 263; G. Cllnescu, ISTORIA LITERATURII ROMNE, 1941, pug. 948.
119. Dr. D. Enucovlcl, PSEUDO-MEDICII CU DIPLOME STRINE, Unlversul, 13.12.1934.
120. Neumul Romnesc, decembrle 1937; Poruncu Vremll, 11 octombrle 1938, Unlversul, 30 lunuurle 1938.
121. N. lorgu, SE VINDE IARI OTRAV LA CERNUI, Neumul Romnesc, murtle 1938.
122. DESTRMTORII SUFLETULUI ROMNESC LA LUCRU, Unlversul, uugust 1937.
123. N. lorgu, INFILTRAIA STRIN N LITERATUR, conferln lu Acudemle, uprllle 1937; upud. A.N. Hclu, op. clt,
pug. 396.
124. Nlchlfor Crulnlc, LIBERTATEA SCRISULUI, DUP CONFERINA INUT LA CLUJ, Unlversul, 26 uprllle 1937;
Hugl Mosco, upud A.N. Hclu, op. clt., pug. 397.
125. A.N. Hclu, op. clt, pug. 396.
126. N. Crevedlu, INFAMIE, Poruncu Vremll, upud, A.N.Hclu, op. clt, pug. 398.
127. A.N. Hclu, op.clt., pug. 396-401. 128-134. A.N. Hclu, op.clt., pug. 402.
135. Buletlnul Antl-Iudeo-Musonlc, vol. l, 1930.
136. Ibldem, vol. 4, 1930.
137-138. Ibldem, vol. 3.
139. Neugu Cosmu, CULISELE PALATULUI REGAL, Ed. Globus, Bucuretl, 1990.
140-148. M. Muut, Ion Ardeleunu, ROMNIA DUP MAREA UNIRE, Ed. tllnlflc l enclclopedlc, Bucuretl, 1986;
DOCUMENTE DIN ISTORIA MICRII MUNCITORETI DIN ROMNIA, 1916-1921; DOCUMENTE DIN ISTORIA
PARTIDULUI COMUNIST I A MICRII MUNCITORETI REVOLUIONARE DIN ROMNIA, 1921-1924, Bucuretl,
Ed. Polltlc, 1970, HI; Vsemlrnl Kongres Komunlstlceskvo Internulonulu, Petersburg, 1922; M. C. Stnescu, MICAREA
MUNCITOREASC DIN ROMNIA N ANII 1921-1924, Ed. Polltlc, Bucuretl, 1971. PROTOKOLL FUNFTER
KONGRES DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE, Verlug, Curol Hoym Nuchf; M. Muut-Ion Ardeleunu,
op.clt., pug. 202; Vlltorul, 23 septembrle 1924; Arhlvu C.C. ul P.C.R., Fond 15, mupu 28.
149. Enclclopedlu Sovletlc Moldoveneusc, vol. 8, Chllnu, 1981.
150. Buletln Antl-Iudeo-Musonlc vol. H/1930.
151. CE ESTE I CE URMRETE COMUNISMUL, I. Negel-Cullucru, fr un.
152-153. M. Muut-Ion Ardeleunu, op.clt., pug. 321, 322.
154. Dreptuteu, 14 lulle 1934.
155. PROGRAM FRONTUL ROMNESC, M. Muut Ion Ardeleunu, op.clt., pug. 237, 238.
156. PROGRAM PARTIDUL NAIONAL CRETIN, Ibldem, pug. 256.
157. TEROAREA HORTHYSTO-FASCIST N NORD-VESTUL ROMNIEI, septembrle 1940 - octombrle 1944,
Bucuretl, 1985.
158. Ruoul V. Bossy, AMINTIRI DIN VIAA DIPLOMATIC, Stundford, Cullfornlu.
159. Curol ul II-leu, NSEMNRI ZILNICE, 1940.
160. Generul mulor Mlrceu Aguple, Cpt.r. dr. Jlpu Rotum, Ion Antonescu, CARIERA MILITAR, SCRISORI INEDITE, Ed.
Acudemlel de inulte Studll Mlllture, Bucuretl, 1993, pug. 151, 152.
161. Dr. Mlrceu Muut, 1940, DRAMA ROMNIEI MARI, Ed. Fundulel Romnlu Mure, Bucuretl, 1992.
162-165. Mlhul Strutulut, DOCUMENTE MPOTRIVA MINCIUNILOR EVREIETI, revlstu Europu, nr. 167, 168, 169, un
5, 1994.
166-167. Al. Cretzlunu, OCAZIA PIERDUT, Jonuthun Cofe, Londru.'
168. M. Strutulut, op.clt., Europu, nr. 169.
169. Mlhul Strutulut, op.clt., Europu nr. 167.
170. Revlstu Romnlu Mure, un. H, nr. 69, 72, 80; generul locotenent r, Neugu Cosmu, CUPOLA coleclu Dln cullsele
securltll, ed. Globus, Bucuretl, 1994.
171-172. Sllvlu Brucun, zlurele epocll.
N.A. Dutele cuprlnse in subcupltolul O PRIVIRE GLOBAL A PROBLEMEI PENTRU A NELEGE ACTUALITATEA
sunt slntetlzute dln volumele ORGANIZAIILE SECRETE I PUTEREA LOR N SECOLUL XX, Ed. Ewert 1993, D-
49705, Muppen; STRATE TENSIUNII, Studlu ul Executlve Intelllgence Revlev, lunle 1933, Dle Welt, 1995, Hunclesblutt,
1995, Der luslder, lunuurle 1995; revlstu Cedude, nr. 170, 171, 172, 173; Thles Chrlstophersen, LA MENTIRA DE
AUSCHWITZ, Llbrerlu Europu Burcellonu: Vlctor Ostrovsky, Clulre Hoy, BY WAY, OF DECEPT1ON, truducere in
fruncezu de Alexls Chumpon et Jucques Murtlnuche, ed. Llbre expreslon l Presses de lu Clte, Purls, 1991; RADICAL
LETTER, Romunlun Edl-tlon, 1991-1994; Allgetnelne Judlsche Vbchenzeltung, 1992-1993; CRONOLOGIA, Dennls L.
Cuddy, revlstu Europu nr.127 l urmtourele, 1993
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
* Allen W.E.D. A H1STORY OF GEORGIAN PEOPLE - Londru 1932
* Artumunov, M. F. STUDII ASUPRA VECHII ISTORII A KHAZARILOR - Lenlngrud 1936
* Artumunov. M. I. ISTORIA KHAZARILOR - Lenlngrud 1962
* Al-Bukrl BOOK OF KINGDOMS AND ROADS - J. Aslutlque 1849
' Bur Hehrueus CHRONOGRAPHY - Oxford 1932
* Buron S.W A SOCIAL AND RELIG1OUS HISTORY OF JEWS, vol. III l IV New York 1957
* Ben Burzlllul, Jehuduh, SEFER HA-ITTIM - Curteu srbtorllor 'l 100
' Ben Duud, Ibruhlm, SEFER HA KABBALAH in Cronlcl evreletl medlevule, ed. Neuhuuer I, 79
* Benlumln dln Tudelu, THE ITINERARY OF RABBI BENJAMIN OF TUDELA Ascher, A 2 vol,Londru 1841
* Bnltzkus, J. KHAZAR1I - Enclclopedlu evreluscu, New York 1901-1906
* Cussel, Puulus (Sellg) DER CHASARISCHE KONIGSBR1EF AUS DEM 10 JAHRHUNDERT, Berlln,1876
* Constuntln Porflrogenetul, DE CAEREMON11S comentut de A. Vogt, Purls 1935-1940
* Dunlop, D.M., THE HISTORY OF THE JEW1SH KHAZARS, Prlncetown, 1954
* Dunlop D.M. KHAZARS, in Enclclopedlu Judulc, edllu 1971-1972
* Fruehn, KHAZARII, Memorllle Acudemlel Ruse - 1822.
* Glbh, H.A.R. l Goe|e, M.J. ARAB HISTORIOGRAPHY in Enclclopedlu Brltunlcu, ed. 1955
* Hudud ul Alum - Reglunl ule lumll, Burthold, Lenlngrud, 1930.
* Ibn Nudlm - KITAB AL FIHR1ST in Enclclopedlu blbllogruflc ed. Flugel.
* Ibn Rustu, ed. de Goe|e BIBLIOTHECA GEAOGRAPHORUM ARABICORUM, VII
* Istuhrl, ed. de Goe|e BIBLIOTHECA GEOGRAPHORUM ARABICORUM, I
* Kokovtov P., Corespondentu evreo-khuzur in secolul ul X-leu, Lenlngrud 1932
* Muqudussl, DESCRIPTIO IMPERII MOSLEMICI, BIBLIOTHECA GEOGRAPHORUM ARABICORUM, III, 3 (Bonn)
* Renun Ernest, LE JUDAISM COMME RACE ET RELIGION, Purls, 1883
' Vetulunl, A., THE JEWS IN MEDIEVAL POLAND - Jewls J. of Soclology December 1962
* Zekl Vulldl Togun, A, IBN FADLANS REISERBERICHT, ln Abhundlungen fur dle Kvmde des Morgenlundes, Bnd 24,
nr. 3, Lelpzlg 1939
* Koestler, Arthur, AL TREISPREZECELEA TRIB: KHAZARII, ed. Nugurd 1987
* Edmond Fleg, ISRAEL ET MOI, Gulllmurd, Purls, 1936
* Edmond Fleg, LE LIVRE DU ZOHAR, puges cholsles, ed. Rleder, Purls 1925
* Edmond Fleg, LE GUIDE DES EGARES, puges cholsles de Mul'monlde, ed. Rleder,' Purls, 1930
* Edmond Fleg, LA HAGGADA DE P-AQUE, trudulte de l'hebreuu, ed. Bernouurd, Purls, 1925
* Johunn von Leers, PRIMEJDIA MONDIAL: UNIUNEA SOVIETICA, Bruchdruckerel Flckert et. Co., Berlln, 1943
* Nutuu Gor|unovu, STUDENTIN, 1NGENUEURIN, FRU IM ROTEN AUFBAU, Nlbelungen-Verlug, Berlln-Lelpzlg,
1937
* Prof. dr. Kurol Mlchuel, BAUERN UNTERN SOTJETSTERN, Blut und Boden-Verlug, Goslur, 1938
* Dr. Hermunn Grelfe, DIE KLASSENKAMPFPOLITIK DER SOWJETREGIERUNG Nlbelungen-Verlug, Berlln-Lelpzlg
1937
* Gregbr Schwurtz-Bostunltschs, JUDISCHERIMPERLALISMUS, Theodor-Frltsch Verlug, Lelpzlg, CI
* Jukob Brufmunn, DAS BUCH VOM KAHAL, Velt|udenfruge, Theodor-Frltsch-Verlug, Lelpzlg 1888, vol, II
* Hermunn Fehst, BOLSHEWISMUS UND JUDENTUM, Berlln, 1934
* Adolf Ehrt und Jullus Schweckert, ENTFESSELUNG DER UNTERWELT, EIN QUERSCHNITT DURCH DIE
BOLSCHEWISIERUNG DEUTSCHLANDS, Nlbelungen-Verlug, Berlln-Lelpzlg, 1932
* Prof. Melgunow S.P., DER ROTE TERROR IN RUSLAND 1918-1923. Verlug, Olgu Dlukov.et Co., Berlln 1924
* Lennlng, ALLGEMEINES HANDBUCH DER FREIMAUREREI, Lelpzlg 1863
* Ivunoff, V.F., DE LA PETRU CEL MARE PN N ZILELE NOASTRE; INTELECTUALII RUI I
FRANCMASONERIA, V.A. Murusov, Churbln, 1934
* Alfred Rosenberg, DIE PROTOKOLLE DER WEISEN VON ZION UND DIE JUDISCHE WELTPOLITIK, Deutscher
Volksverlug, 1924
* Leon de Ponclns, HINTER DEN KULISSEN DER REVOLU-TION - Purteu u H-u, truducereu in germun de C.V.
Wlttlch, Berlln, 1929
* M. Rufes, OCERCHI EVREISCOGO RABOCEGO DVISENIA, Moscovu-Lenlngrud, 1929
* O. Heller, DER UNTERGANG DES JUDENTUMS, Berlln, 1931
* Tschernow, V. TSCHEKA, Summelwerk, Berlln, 1922
* JIDOVUL INTERNATIONAL, colecle de urtlcole uprute in revlstu umerlcun THE DEARBORN INDEPENDENT,
proprletuteu lul Henry Ford, uprut lu Bucuretl in 1927, vol. I-IV
* A.N. Polluk, KHAZARIA, Tel-Avlv 1944, 1951
* Leon Degrelle, LETTRE AU PAPE, PROPOS D'AUSCHWITZ, Le edltlons de L'EUROPE REELLE, 1979
* UN DEBAT SUR LE REVISIONNISME EST DEVENU UNE NECESSITE - Chumbres guz, des oplnlons
contrudlctolres, Edl-tlon LA VIEILLE TAUPE, B.P. 9805-75224, Purls Cedex 05
* THE CENTURY MAGAZINE, vol. 115 Junuury 1928 Nr. 3, New York
* M. Emlnescu, OPERA POLITIC, vol. I-II, edlle ingrl|lt de profesor I. Creu, ed. Cugetureu-Georgescu Delufrus -
Bucuretl 1941
* Zumflr C. Arbore, BASARABIA N SECOLUL XK, Acudemlu Romn, 1899
* Aurel V. Suvu, DOCUMENTELE LAPUNEI, Fundulu Regele Curol I, Bucuretl, 1937Cernul, 1906
' V. Mudgeuru, BRESLE VECHI I BRESLE NOUA, Bucuretl, 1912
* J. Luhovury, LA QUEST1ON ISRAELITE EN ROUMANIE, Bucuretl, 1902
* Anustusle N. Hclu, EVREII N RILE ROMNETI, Curteu Romneuscu, Bucuretl, 1943
* BULETINUL ANTI-IUDEO-MASONIC, Instltutul de Cercetrl ludeo-musonlce, Bucuretl, 1930, vol. 1-12
* Tomu Petrescu, NI SE PIERDE NEAMUL - ACIUNEA JIDANILOR MPOTRIVA NAIEI ROMANETI, Bucuretl,
1940
* J.B. Broclner, CHESTIUNEA EVREIASC
* J.B. Broclner, EVREI SUB DRAPEL
'NeuguCosmu, CULISELE PALATULUI REGAL, Edlturu Glohus, Bucuretl, 1990
* Constuntln C. Glurscu, ISTORIA ROMANILOR, Fundulu Regul pentru Llterutur l Art, Bucuretl 1944, vol. I-IV, ed.
u Il-u
* Constuntln C. Glurscu - Dlnu C. Glurscu, ISTORIA ROMNILOR, DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PANA ASTZI,
edlturu Albutros, Bucuretl, 1971
* Mlrceu Muut - Ion Ardeleunu, DE LA STATUL GETO-DAC LA STATUL ROMN UNITAR, Edlturu tllnlflc l
enclclopedlc, Bucuretl, 1983
* Mlrceu Muut - Ion Ardeleunu, ROMNIA DUP MAREA UNIRE, Ed. tllnlflc l enclclopedlc, Bucuretl, 1986
* Mlrceu Muut- Ion Ardeleunu, ROMNIA DUP MAREA UNIRE, vol. II, purteu u Il-u, Ed. tllnlflcu l enclclopedlcu,
Bucuretl, 1988.
DE ACELAI AUTOR
ROMAN ISTORIC:
BRAZD I PALO - vol I-II
VULTURUL - vol. I-IV - dlstlns cu Premlul Acudemlel Romne , 1967
STRMOII - vol. I-II CRONICA EROIC - 1877-1878 CLREUL ROU CORSARU
ROMAN CONTEMPORAN:
MUNTELE - vol. I-II A SOSIT ORA NOPI ALBASTRE BIOGRAFIE DE RZBOI MISIUNEA CPITANULUI X
RECUNOATERE NDEPRTAT VLTOAREA PRELUDIU