Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnatul (a)

,

domiciliat în

,

tel. fix/mobil

 

,

încadrat

la

anul

forma de învăŃământ

,

student/masterand

la

Facultatea de Drept, specializarea

ZI

/

ID

/

FR

,

(a se înconjura forma de

, învăŃământ corespunzătoare)

centrul de înscriere

,

vă rog să

binevoiŃi

a-mi

aproba

tema

lucrării

de

licenŃă/disertaŃie

cu

titlul

având ca îndrumător ştiinŃific pe Lucrarea de licenŃă/disertaŃie va fi

susŃinută

în

sesiunea

(luna

şi

anul)

MenŃionez că am participat la interviul cu îndrumătorul ştiinŃific şi am acceptul acestuia pentru tema de mai sus.

Data,

DE ACORD, Data Nume îndrumător ştiinŃific (grad didactic),

Semnătura absolventului,

Semnătura,

DOAMNEI DECAN AL FACULTĂłII DE DREPT