Sunteți pe pagina 1din 2

IMPUTERNICIRE

Subscrisa, . cu sediul in .., str . nr. .., judetul , Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ., cod de identificare fiscala , reprezentata legal de . In functia de , Imputernicim prin prezenta pe domiciliat In ., judetul .., identificat cu CI seria . nr.., CNP..., eliberat de ., la data de ..., avand functia de., sa ne reprezinte, In relatia cu S.C. CERTSIGN S.A pentru obtinerea unui certificat digital calificat profesional.

In indeplinirea mandatului sau, mandatarul va avea urmatoarele drepturi :

1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa In legatura cu Incheierea CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE CERTIFICARE; 2. Sa semneze CONTRACTUL DE FURNIZARE SERVICII DE CERTIFICARE si toate documentele rezultate pe perioada derularii contractului;

Prin prezenta, Imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din semnarea CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE CERTIFICARE cu S.C. CERTSIGN S.A

DATA:

S.C. . SRL Administrator,