Sunteți pe pagina 1din 12

Contract de comision

CONTRACT DE COMISION (IMPORT) Nr. Data 1.1. S.C. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., Cu sediul social in str. nr. , bloc scara .., etaj, apartament ,judet/sector , inregistrata la oficiul Registrului Comertului . , sub nr. . Din . , cod fiscal nr. . Din . , avand contul nr. . , deschis la existand si functionand potrivit legislatiei statului reprezentata de . , cu functia de . , cetatean .. , posesor act de identitate/pasaport .. , in calitate de comitent, si 1.2. S.C. S.C./S.C.S./S.A./S.R.L. , Cu sediul social in .. , str. nr. .., bloc .. , scara ., etaj , apartament , judet/sector , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului , sub nr. .. din . , cod fiscal nr. din , avand contul nr. , deschis la , existand si functionand potrivit legislatiei statului . Reprezentata de .. , cu functia de .. , cetatean .. , posesor act identitate/pasaport , in calitate de comisionar, Au convenit sa incheie prezentul contract de comision, in urmatoarele conditii: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Prin prezentul contract, comisionarul se obliga sa procure si sa livreze, conform instructiunilor comitentului, iar acesta din urma sa cumpere, o cantitate de . Buc./kg./tone de .. . 2.2. Produsele specificate la pct. 2.1. sunt de origine . Si nu prezinta restrictii de vanzare pentru . III. PRETUL CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de .. , incepand cu data de .. pana la data de . . 3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti contractante. IV. VALOAREA CONTRACTULUI 4.1. Pentru prestatiile efectuate, in conformitate cu clauzele contractuale, comisionarului I se va achita ..% din suma totala, reprezentand preturile achitate pentru cumpararea produselor. 4.2. Comisionul de ..% va fi achitat cu .. in termen de cel mult .zile de la preluarea marfii din .

V. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 5.1. Obligatiile comitentului sunt urmatoarele: a) sa prezinte comisionarului cererile de import cu indicarea caracteristicilor tehnice, a cantitatilor, sortimentelor, calitatii si a altor elemente necesare negocierilor cu partenerii externi, in vederea includerii indicatiilor mai sus mentionate in contractele ce se vor incheia; b) sa examineze ofertele trimise de comisionar si sa-si defineasca optiunea privind conditiile tehnice si de calitate, in maximum zile de la primirea ofertei; c) sa avizeze proiectul de contract extern de vanzare-cumparare si asigure valuta pentru plata pretului marfii si acoperirea cheltuielilor; d) sa plateasca direct taxele vamale; e) sa receptioneze marfa; f) sa-si valorifice dreptul la daune fata de caraus sau fata de furnizorul extern, cand poate dovedi acest lucru. 5.2. Obligatiile comisionarului sunt urmatoarele: a) sa negocieze si sa incheie contractul extern de vanzarecumparare, sa prezinte comitentului pentru aviz proiectul acestuia si sa participe la derularea lui; b) sa emita instructiunile de transport, vamuire si dirijare, organizatiilor de transport specializate; c) sa asigure marfa pe timpul transportului (dupa caz); d) sa efectueze formele pentru plata pretului extern; e) sa acorde asistenta pentru solutionarea reclamatiilor si sa apere drepturile comitentului in fata organelor arbitrale. VI. GARANTII 6.1. Marfurile livrate de catre comisionar comitentului vor fi insotite de certificate de garantie sau de buletine de analiza, in functie de specificul produselor. 6.2. Termenele de garantie sunt stipulate in anexa nr. .. la prezentul contract. VII. ALTE CLAUZE 7.1. Comisionarul se obliga sa asigure service-ul produselor in termen de garantie, pe baza pieselor de schimb puse la dispozitie de comitent. 7.2. Comisionarul va incerca sa obtina din partea potentialilor beneficiari ca termenele de livrare a marfurilor sa coincida sau sa fie cat mai apropiate de termenele dorite si recomandate de comitent, iar in caz contrar sa obtina acordul expres al acestuia. 7.3. Marfa va intra in proprietatea comitentului din momentul semnarii procesului-verbal de predare-primire, intocmit la preluarea marfii in vama. In maximum . Zile lucratoare de la preluarea marfii, comitentul va intocmi procesul-verbal de receptie a marfii. Un exemplar al acestuia va fi remis comisionarului in cel mult . De ore de la intocmire. 7.4. Marfa va fi receptionata de catre comisionar, conform actelor normative in vigoare si clauzelor contractuale iar, in cazul unor lipsuri can-

titative, va transmite in timp util toate actele necesare comitentului pentru ca acesta sa intocmeasca reclamatiile catre caraus si/sau partener. 7.5. Pe durata contractului se poate compensa valoric pe transe, din marfurile de import, cu echivalent valoric al marfurilor exportate, numai pe baza unor negocieri distincte, de comun acord al ambelor parti. VIII. INVALIDARE PARTIALA 8.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. 8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului. IX. DIVIZAREA CONTRACTULUI 9.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzelor anulate reprezinta o obligatie esentiala. In conditiile prevazute la alineatul precedent, sunt considerate Esentiale urmatoarele obligatii: . X. RENUNTAREA LA DREPTURI 10.1. Faptul ca nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale. XI. CESIUNEA CONTRACTULUI 11.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesioNar in termen de . Zile de la data cand cedentul I-a cerut Acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a conSimtit cesiunea contractului. XII. FORTA MAJORA 12.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

12.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de (zile,ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 12.3. Daca in termen de .. (zile,ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. XIII. CLAUZA PENALA 13.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de . , astfel: . . XIV. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 14.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului anexa nr. . XV. NOTIFICARI INTRE PARTI 15.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 15.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 15.3. Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 15.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia si modalitatile prevazute la alineatele precedente. XVI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 16.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie A Romaniei, conform regulamentului sau. XVII. INCETAREA CONTRACTULUI 17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, faraa mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral-instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. . Din prezentul contract; - este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract; - cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; - isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract. Sau - in termen de . Zile de la data primirii notificarii prin care I s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-I revin. 17.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin . Zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 17.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 17.4. Prevederile prezentului .. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. XVIII. CLAUZE FINALE 18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 18.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 18.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 18.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de .. exemplare, din care astazi . , data semnarii lui. COMITENT, COMISIONAR, REPREZENTANTI LEGALI REPREZENTANTI LEGALI ... ... ANGAJAMENT Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre si . Si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. , din . .

I. Obiect 1. Informatiile pe care le obtine .. Ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale. 2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii: a) situatia financiara; b) proiectele de afaceri; c) produsele nelivrate pietei; d) procesele de fabricatie; e) licentele sau brevetele de inventii; f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a . 3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au Pus sau se vor pune la dispozitia . . II. Sfera circulatiei informatiilor 4. . poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat. 5. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, Contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatii confidentiale, cu exceptia cazului in care .. Aproba in scris aceasta posibilitate. 6. .. va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului susmentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop. III. Durata angajamentului 7. Durata prezentului angajament este .. , in afara de Cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen. 8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu zile Inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament. IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului 9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la Plata unor despagubiri astfel: . 10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii: a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la . ; b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala; c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta; d) informatia era de circulatie publica la dat dezvaluirii ei; e) .. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia

V. Incetarea angajamentului 11. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui. 12. La data incetarii lui. Informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Prezentul angajament s-a incheiat in . Exemplare, din care . , astazi .. . SEMNATURILE PARTILOR ..

Contract de comision 2
CONTRACT DE COMISION ncheiat astzi ............... la ................................... I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) ......................................., str. ................................ nr. ................, bloc ................., scara ..............., etaj .........., apartament .........., jude/sector ..........................., nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ..........................................., sub nr. ........................ din ..............................., cod fiscal nr. ...................................... din ..................................., avnd contul nr. ..............................................., deschis la ................................................, reprezentat de ..............................., cu funcia de .........................., n calitate de comitent, pe de o parte i 1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) ................................., str. ................................. nr. ....................., bloc ............., scara ............., etaj ............, apartament ........., jude/sector ..............................., nregistrat la Oficiul Registrului Comerului .........................................., sub nr. ........................ din ..............................., cod fiscal nr. ......................................... din ..............................., avnd contul nr. .............................................., deschis la ................................................, reprezentat de ..........................., cu funcia de .........................., n calitate de comisionar, pe de alt parte, sau 1.2. D ........................................................................, domiciliat n ....................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ................................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ........................................ n (localitatea) ................................ sector/jude ..........................., fiul lui ................................... i al ..........................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........................ nr. ............................ eliberat de ....................., cod numeric personal ......................................., n calitate de comisionar, pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de comision, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI (variant)

2.1. Prospectarea pieei i gsirea de furnizori pentru bunurile prevzute n lista anex, care face parte integrant din prezentul contract. 2.2. Bunurile n sortimentele, cantitile i la preurile maxime prevzute n anex vor fi cumprate de comisionar n nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului. 2.3. Transportul bunurilor cumprate de comisionar n depozitul situat n ........................................... va fi asigurat de comitent/comisionar pe cheltuiala comitentului. (variant) 2.1. Prospectarea pieei, plasarea i vnzarea cantitilor de mrfuri prevzute n lista anex, care face parte integrant din prezentul contract. 2.2. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baz de proces-verbal care face parte integrant din prezentul contract. 2.3. Bunurile primite spre plasare i vnzare vor fi preluate de la depozitul/depozitele situate n ...................................................................... pe cheltuiala ........................................................ . III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Contractul se ncheie pe o durat de ............................ ncepnd de la data de ........................... i pn la data de ...................................... . IV. PREUL I MODALITI DE PLAT 4.1. Comisionul datorat de comitent este de ...... % din valoarea bunurilor cumprate/plasate i vndute efectiv. 4.2. Plata comisionului se va face n numerar/cu ordin de plat n contul comisionarului, n termen de ....... zile de la predarea-preluarea i recepia bunurilor. sau 4.2. Plata comisionului se va face n numerar/cu ordin de plat n contul comisionarului, la depunerea contravalorii bunurilor plasate i vndute, la casieria/n contul bancar al comitentului. V. GARANII 5.1. Bunurile cumprate/vndute vor fi nsoite (dac este cazul) de certificatele de garanie aferente. VI. OBLIGAIILE PRILOR*) 6.1. Comitentul se oblig: a) s pun la dispoziia comisionarului, cu ncepere de la data de ....................., sumele de bani solicitate de acesta, n msura gsirii furnizorilor i procurrii bunurilor, pe baza facturilor i a altor documente legale de decontare; sau a) s asigure transportul bunurilor la/de la depozitul situat n ................................................... pe cheltuiala ...................................; b) s plteasc comisionul cuvenit comisionarului, n termen de ..... zile de la primirea bunurilor n depozit/depunerea sumelor realizate din vnzarea bunurilor; c) s asigure condiii de depozitare, predare-primire i recepie a bunurilor primite/vndute de comisionar; d) s-l mputerniceasc pe reprezentantul su pentru primirea/predarea bunurilor n/din depozitul situat n ...........................................................................; e) s achite comisionarului toate cheltuielile ocazionate de efectuarea prezentului contract (transport, manipulare, expediere etc.) . 6.2. Comisionarul se oblig: a) s identifice furnizori pentru bunurile care formeaz obiectul prezentului contract i s le cumpere n nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului;

sau a) s prospecteze piaa, s plaseze i s vnd bunurile care formeaz obiectul prezentului contract; b) s conserve bunurile primite spre plasare i vnzare, pe cheltuiala sa; c) s ncheie, n nume propriu i pe cheltuiala sa, acte juridice cu furnizorii/clienii, n limitele mputernicirilor date prin prezentul contract; d) s-l ntiineze pe comitent, cu cel puin 24 de ore nainte de efectuarea transportului bunurilor, astfel nct comitentul s poat pregti mijloacele de transport, depozitele i s-i delege mputernicitul pentru preluarea bunurilor; e) s depun cel puin o dat pe lun/sptmn/zi contravaloarea bunurilor plasate i vndute, pe baza decontului prezentat comitentului; f) s ntocmeasc proces-verbal de predare-primire i de recepie a bunurilor cu mputernicitul comitentului. VII. CLAUZA PENAL 7.1. n cazul n care una dintre pri nu i ndeplinete obligaiile contractuale sau i le ndeplinete n mod necorespunztor, se oblig s plteasc celeilalte pri penaliti i/sau daune-interese n valoare de ................................., astfel: ..................................................................................... . VIII. FORA MAJOR 8.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege. 8.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ........... (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui. 8.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese. IX. NOTIFICRI 9.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 9.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare. 9.3. Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 9.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente. X. SOLUIONAREA LITIGIILOR 10.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei. sau 10.1. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa

instanelor judectoreti competente. XI. CLAUZE FINALE 11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 11.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 11.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su. 11.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ................ exemplare, din care ................., astzi ..........., data semnrii lui. COMITENT .............................. COMISIONAR ............................... ____________ *) n raport de natura i coninutul obiectului contractului, se includ obligaii dintre cele prevzute la acest capitol, adaptate la specificul acestuia.

Contract de comision 3
CONTRACT DE COMISION ncheiat astzi ..........., ntre: 1. Societatea Comercial ............, cu sediul n ............, str. ..........., nr. ..., judeul ............, nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului cu nr. ..........., avnd cont de virament nr. ............., deschis la Banca .............., reprezentat prin dl. ............. n calitate de ..........., denumit n continuare COMISIONAR i 2. ............, cu domiciliul (sediul) n ..........., str. ..........., nr. ..... bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ......, identificat() cu B.I seria ..... nr. ..........., denumit n continuare COMITENT. Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului contract const n procurarea de ctre comisionar, n nume propriu i pe cheltuiala sa urmtoarele bunuri: DENUMIREA MARCA CANTITATEA CALITATEA PRE BUNULUI ............. ........... ............ ........... .............. Art. 2. TERMENE Contractul se ncheie pe o durat de ............................ ncepnd cu data de ........................ pn

la data de ................ . Comitentul se oblig s pun la dispoziia comisionarului suma convenit la art. 1 i comisionul convenit la pct. IV, cel mai trziu la data de ......... Comisionarul se oblig s procure i s predea bunurile descrise la pct. 1 ctre comitent cel mai trziu la data de ............... Art. 3. OBLIGAIILE COMISIONARULUI a) S execute mandatul ncredinat de comitent, s identifice furnizori i s cumpere mrfurile ce fac obiectul contractului, n nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului, n condiiile de cantitate, calitate, pre i la termenele convenite la pct. I, subpct. 1 i 3; b) S ncheie acte juridice cu furnizorii n limitele mputernicirii date prin prezentul contract, acte pe care le ncheie n nume propriu i pe cheltuiala comitentului. c) S asigure transportul acestor mrfuri la depozitul din ..... .. .. .. ... cheltuielile de transport fiind n sarcina comitentului. Marfa livrat pe numele comisionarului va fi facturat pe numele su. d) S ntiineze pe comitent cu 24 ore nainte de efectuarea livrrilor, pentru ca acesta s mputerniceasc delegatul su cu preluarea mrfurilor. e) S-l informeze pe comitent despre modificarea mprejurrilor prevzute n contract care ar duce la diminuarea valorii mrfurilor ce urmeaz s fie livrate. f) S ntocmeasc proces-verbal de predare-primire i acte de recepie cu delegatul comitentului, n momentul predrii bunurilor n depozit. g) S restituie, de ndat, comitentului sumele primite pentru care nu a executat prestaiile convenite; h) Contractele de nchiriere, de angajare de personal, plata de impozite i taxe etc vor fi ncheiate pe numele comisionarului. Art. 4. OBLIGAIILE COMITENTULUI: a) S pun la dispoziia comisionarului, ncepnd de la data de ............. ................ sumele de bani necesare pentru cumprarea mrfurilor; sumele de bani vor fi pltite la cererea comisionarului n funcie de preurile comunicate de acesta i prevzute n facturile comerciale. b) S plteasc comisionarului comisionul cuvenit care este de ............ . ......% din ceea ce va obine din preul facturii originale. Comisionul va fi achitat n numerar, dup predarea i recepia mrfurilor, la data de .................... c) S asigure condiii de depozitare, predare i recepie a mrfurilor achiziionate de comisionar; d) S mputerniceasc delegat din partea societii pentru predarea mrfurilor n depozitul din ......................... . e) S achite comisionarului cheltuieli de executare ale contractului (de transport, ridicare, manipulare, depozitare, conservare, expediere a mrfii, inclusiv chiria depozitului), impozitele i taxele, precum i eventualele prejudicii suferite de comisionar cu prilejul ndeplinirii mandatului. Art. 5. PLATA COMISIONULUI Pentru realizarea comisionului contractului, n conformitate cu clauzele contractului, comitentul va achita comisionarului ........% din suma total, reprezentnd preul achitat pentru cumprarea bunurilor. Comisionul de ....% va fi achitat n numerar imediat dup predarea i recepia mrfurilor (sau fiecrui lot de mrfuri). Art. 6. RSPUNDERI Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte pri prin neexecutarea sau neexecutarea ntocmai a prezentului contract, datoreaz despgubiri. Nerespectarea obligaiilor de ctre una din pri ndreptete cealalt parte la nendeplinirea

obligaiilor corelative. Pentru fiecare zi de ntrziere n ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, prile datoreaz penaliti de .....% din sumele cuvenite. Art. 7. GARANII Comisionarul garanteaz contractul cu ntreaga sa avere, constnd n .................................. n valoare de ................... situat n ..................................... Dac sumele primite de comisionar depesc valoarea de .............. lei, atunci acesta va garanta executarea contractului cu un garant, prezentnd n acest sens un contract de garanie personal. Mrfurile cumprate de comisionar vor fi nsoite de un certificat de garanie al furnizorului. Art. 8. NCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract nceteaz n urmtoarele cazuri: revocarea mputernicirii, renunarea la mputernicire, moartea, dizolvarea, interdicia, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum i prin acordul prilor. Art. 9. FORA MAJOR Fora major exonereaz de rspundere partea care o invoc n condiiile legii, cu cerina notificrii scrise prealabile, n termen de 3 zile de la apariia cazului de for major i n baza certificatului de constatare eliberat de Camera de Comer i Industrie a Romniei. Art. 10. ALTE CLAUZE 1. Dreptul de proprietate i riscurile se transmit direct de la teri la comitent, n momentul procurrii bunurilor de ctre comisionar. 2. Plata sumelor datorate de comitent comisionarului este garantat cu privilegiul comisionarului asupra bunurilor prevzute la pct I. 3. Avantajele suplimentare obinute de comisionar n ndeplinirea mandatului su se cuvin acestuia (plata unui pre mai mic etc.). 4. Prezentul contract se completeaz cu prevederile legale n materie de mandat i comision i poate fi modificat prin acordul prilor. COMITENT, ..................... COMISIONAR, ..................