Sunteți pe pagina 1din 100

Proba E,F: Prob scris la fizic B.1 B.

Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 001 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Num rul de molecule care se afl ntr-o mas g 72 m de ap avnd masa molar g/mol 18 este
aproximativ:
a.
23
10 24 b.
23
10 240 c.
26
10 24 d.
26
10 240 (2p)
2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic
m rimea fizic definit prin formula
T m
Q
este :
a. capacitatea caloric
b. c ldura specific
c. c ldura molar
d. c ldura (5p)
3. ntr-o transformare izocor n care presiunea gazului ideal cre te, acesta:
a. prime te Q i L
b. prime te L i cedeaz Q
c. schimb numai lucru mecanic cu exteriorul
d. schimb numai c ldur cu exteriorul (3p)
4. Nota iile folosite fiind cele obi nuite n manualele de fizic , rela ia Robert Mayer poate fi scris :
a. R c c
V p
b. R C C
p V
c. R C C
V p
d. R c c
V p
(2p)
5. O cantitate constant de gaz ideal descrie o transformare care se
reprezint ntr-un sistem de coordonate (p,V) ca n figura al turat . tiind
c densitatea gazului scade de 2 ori, atunci, temperatura gazului:
a. scade de 4 ori
b. scade de 2 ori
c. cre te de 2 ori
d. cre te de 4 ori (3p)
Varianta 1 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 001 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas g 320 m oxigen ( g/mol 32
2

O
), considerat gaz ideal, aflat n starea ini ial caracterizat de
parametrii Pa 10 2
5
1
p i C 27
0
1
t , evolueaz dup un proces termodinamic ciclic 1 3 2 1
compus din: transformarea 2 1 , n cursul c reia dependen a presiunii de volum respect legea
0 a ct, a , a V p , r cire la presiune constant 3 2 pn la un volum
1 3
V V i procesul 1 3 n
care volumul este men inut constant. Se cunoa te c presiunea n starea 2 este
1 2
2p p . Determina i:
a. masa unei molecule de oxigen;
b. num rul de moli de oxigen ;
c. temperatura gazului n starea 3;
d. densitatea gazului n starea 2.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 001 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal monoatomic (
3
5
), aflat ini ial n starea 1, la
temperatura K 250
1
T , este supus succesiunii de transform ri 3 2 1 ,
ca n figura al turat .
a. Reprezenta i succesiunea de transform ri n coordonate V p .
b. Determina i energia intern a gazului n starea 2.
c. Afla i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii
3 2 .
d.Calcula i c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii
3 2 1 .

Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic


Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 002 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manuale de fizic , energia intern a unui gaz ideal
poliatomic are expresia:
a. RT 3 b. RT 5 , 2 c. RT 5 , 1 d. RT (2p)
2. Lucrul mecanic efectuat de o mas de gaz ideal are cea mai mare valoare n
transformarea:
a. 2 1
b. 3 2
c. 4 3
d. 4 1 (3p)
3. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manuale de fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice
exprimate prin raportul
RT
este:
a. K b. J c. Pa d. J/K (5p)
4. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat de un motor termic i c ldura primit de la sursa cald , pe durata
unui ciclu complet, este 25 , 0 . Motorul cedeaz sursei reci c ldura J 360
c
Q . C ldura primit de la
sursa cald este:
a. J 288 b. J 450 c. J 480 d. J 1440 (3p)
5. Doi moli de gaz ideal monoatomic (
2
3R
C
V
) sunt supu i unei transform ri adiabatice, n cursul c reia
temperatura s-a modificat de la K 400
1
T la C 277
0
2
t . Varia ia energiei interne a gazului are valoarea:
a. J 50 , 6235 b. J 86 , 3067 c. J 50 , 3739 d. J 50 , 3741 (2p)
Varianta 2 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 002 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un vas de sticl nchis se afl
23
10 2 , 60 N molecule de azot molecular ( g/mol 28
2

N
), la
temperatura C 77
0
t i presiunea kPa 200
1
p . Determina i:
a. masa gazului;
b. densitatea gazului;
c. num rul de molecule din unitatea de volum aflate n vas;
d. noua valoare a presiunii gazului dac , f r a se modifica temperatura, se scot % 20 f din moleculele din
vas.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 002 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal monoatomic, ( R C
V
2
3
) aflat ini ial n starea 1, la temperatura
K 300
1
T , este supus succesiunii de transform ri 3 2 1 , reprezentat n
coordonate V-T ca n figura al turat . Se va considera 29 , 0
3
4
ln
a. Reprezenta i grafic, n coordonate p-V, succesiunea de transform ri 3 2 1 .
b. Determina i energia intern a gazului n starea 3.
c. Determina i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 3 2 .
d. Determina i c ldura total schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 3 2 1 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 003 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Unitatea de m sur din S.. pentru m rimea fizic egal cu raportul dintre lucrul mecanic schimbat cu
exteriorul de un sistem termodinamic i varia ia temperaturii sale este aceea i cu unitatea de m sur pentru:
a. capacitatea caloric a unui corp;
b. c ldura specific a unei substan e;
c. c ldura molar a unei substan e;
d. masa molar a unei substan e. (2p)
2. Trei mase diferite din acela i gaz ideal sunt supuse unor transform ri
reprezentate n sistemul de coordonate (T,V) ca n figura al turat . Cunoscnd
faptul c
3 2 1
p p p , rela ia corect dintre masele celor trei gaze este:
a.
3 2 1
m m m
b.
3 2 1
m m m
c.
1 3 2
m m m
d.
1 2 3
m m m (3p)
3. Un kilomol de gaz ideal, aflat n condi ii normale de presiune i temperatur K 273 Pa, 10
0
5
0
T p
ocup , aproximativ:
a. 22,4 10
3
litri b. 22,4 10
3
m
3
c. 22,4 litri d. 22,4 m
3
(5p)
4. Masele molare ale unor substan e biatomice sunt 1 i 2. Masa molar a substan ei a c rei molecul este
format din trei atomi de tipul celor care formeaz molecula primei substan e i un atom de tipul celor care
formeaz molecula celei de a doua substan e va fi dat de rela ia:
a.
2
3
2 1

b.
1 2
2

c.
1 2
2
2

d.
1 2
2 3
2

(3p)
5. Un sistem termodinamic aflat ntr-un nveli adiabatic prime te 80 J din exterior sub form de lucru
mecanic, apoi efectueaz un lucru mecanic 1,24 kJ. n aceste condi ii, varia ia energiei sale interne este:
a. 1320 J b. 1320 J c. 1160 J d. 1160 J (2p)
Varianta 3 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 003 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un balon de sticl nchis cu un dop con ine o mas de g 58 m dintr-un gaz considerat ideal cu masa molar
g/mol 29 . Presiunea gazului din balon este
2 5
m N 10

p . Se adaug apoi n balon o mas de
g 5 , 14 m din acela i gaz. Considera i c dopul este etan i c n timpul ad ug rii masei suplimentare de
gaz nu apar scurgeri de gaz din balon. Temperatura balonului i a gazului din interior r mne mereu aceea i,
K 300 T . Determina i:
a. num rul de moli de gaz din balon nainte de ad ugarea masei suplimentare de gaz;
b. volumul ocupat de gazul din balonul de sticl ;
c. densitatea gazului din balon, dup ad ugarea masei suplimentare de gaz;
d. presiunea gazului din balon, dup ad ugarea masei suplimentare de gaz.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 003 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Motorul unui automobil func ioneaz dup ciclul Diesel. Varia ia energiei interne n cursul compresiei este
U12=920 kJ. C ldura primit n urma arderii carburantului injectat i lucrul mecanic efectuat de gaz n cursul
destinderii izobare a acestuia sunt Q
23
=240 kJ, respectiv L
23
=60 kJ. C ldura degajat n exterior n procesul 4 1
(desf urat la volum constant) este 120 kJ.
a. Reprezenta i grafic ciclul ntr-un sistem de coordonate p-V.
b. Stabili i care sunt valorile L12 i L41 ale lucrului mecanic efectuat de gaz n procesele 1 2 i 4 1.
c. Determina i valorile varia iei energiei interne a gazului n procesele 4 1, 2 3 i 3 4, U
41
, U
23
i U
34
.
d. Calcula i raportul dintre c ldura primit i lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior ntr-un ciclu.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 004 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. a capacit ii calorice este:
a.
K
J
b.
2
K
J
c.
K kmol
J
d.
K kg
J
(2p)
2. n figura al turat sunt reprezentate, ntr-un sistem de coordonate (p,T) patru
transform ri la volum constant a unei mase constante de gaz ideal. Transformarea
care are loc la cel mai mare volum este:
a. 1

b. 2

c. 3

d. 4 (3p)
3. Lucrul mecanic schimbat de moli dintr-un gaz ideal monoatomic (
R C
p
2
5

) n timpul unui proces


cvasistatic adiabatic desf urat ntre temperaturile T1 i T2 are expresia:
a.
1 2
2
3
T T
R
b.
1 2
2
5
T T
R
c.
2 1
2
3
T T
R
d.
2 1
2
5
T T
R
(5p)
4. Energia intern a unui gaz ideal cre te atunci cnd gazul sufer o:
a.destindere adiabatic
b.destindere la presiune constant
c.comprimare la presiune constant
d.comprimare la temperatur constant (2p)
5. Dou mase egale de gaze ideale diferite, se afl la aceea i presiune. Rela ia dintre temperaturile celor
dou gaze este
2 1
5 , 0 T T , iar cea dintre volumele recipientelor n care se afl este
2 1
2V V . Rela ia corect
dintre masele lor molare este:
a.
2 1
b.
2 1
4 c.
2 1
4 d.
2 1
2 (3p)
Varianta 4 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 004 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Cunoscnd masa molar a carbonului kg/kmol 12
C
i masa molar a oxigenului kg/kmol 2 3
2

O
,
determina i:
a. num rul de molecule con inute ntr-o mas kg 1 m de dioxid de carbon (
2
CO );
b. masa unei molecule de
2
CO ;
c. densitatea dioxidului de carbon n condi ii fizice normale (p
0
=10
5
Pa; t
0
=0
0
C);
d. volumul care revine, n medie, unei molecule de
2
CO n condi ii fizice normale considernd c moleculele
gazului sunt uniform distribuite.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 004 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas dat de azot trece din starea ini ial , caracterizat de presiunea
2 5
1
N/m 10 p i volumul
3 3
1
m 10 5

V n starea final , caracterizat de presiunea
2 5
3
N/m 10 3 p i volumul
3 3
3
m 10 2

V ,
printr-o succesiune de dou procese: o transformare izocor , urmat de o transformare izobar . Se cuno te
c ldura molar la volum constant R C
v
2
5
.
a. Reprezenta i grafic transform rile n sistemul de cooordonate p-V.
b. Determina i varia ia energiei interne U a azotului la trecerea din starea ini ial n cea final .
c. Calcula i c ldura total Q schimbat de gaz cu mediul exterior la trecerea din starea 1 n starea 3.
d. Calcula i lucrul mecanic L schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea izobar .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 005 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile unit ilor de m sur fiind cele folosite n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.. pentru
c ldura specific este:
a.
K
J
b.
K
2
m N
c.
K kg
J
d.
K s
m Kg
2
2
(5p)
2. Num rul de moli con inu i n 100 ml de ap
3 3
kg/m 10 , g/mol 18
apa apa
este egal, aproximativ, cu:
a. mol 22 , 3 b. mol 4,33 c. mol 5,55 d. mol 6,12 (3p)
3. Un gaz ideal monoatomic
2
5R
C
p
prime te c ldura Q i se destinde astfel nct presiunea r mne
constant , iar temperatura gazului cre te cu T . Procentul din c ldura Q transformat n lucru mecanic
este egal cu:
a. % 20 b. % 40 c. % 60 d. % 80 (3p)
4. Punctele 1, 2 si 3 din graficul al turat reprezint trei st ri de echilibru pentru trei
cantit i diferite de gaze ideale diatomice
2
5R
C
V
aflate la aceia i temperatur .
Rela ia corect dintre energiile interne ale celor trei gaze este:
a.
3 2 1
U U U
b.
3 2 1
U U U
c.
3 2 1
U U U
d.
3 2 1
U U U (2p)
5. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , varia ia energiei interne a unui sistem
termodinamic poate fi exprimat , n func ie de energia schimbat de sistem cu mediul exterior, prin rela ia:
a. Q L U b. L Q U c. L Q U d. L Q U (2p)
Varianta 5 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 005 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
n cilindrul orizontal prev zut cu piston, ca n figura al turat , este nchis
ermetic o cantitate mol 2 de monoxid de carbon ( kg/kmol 28 ),
considerat gaz ideal, la temperatura C 7 t
0
. Pistonul, de arie
2
dm 31 , 8 S ,
este l sat liber i se poate deplasa f r frecare. Presiunea atmosferic are
valoarea Pa 10
5
0
p . Determina i:
a. lungimea ,a a por iunii ocupate de gaz n starea ini ial ;
b. masa de monoxid de carbon con inut n cilindru;
c. temperatura
2
T la care trebuie nc lzit gazul pentru ca lungimea por iunii ocupate de gaz s se dubleze;
d. densitatea gazului aflat la temperatura
2
T .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 005 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal diatomic, (
5
7
) aflat ini ial n starea 1, la temperatura
C 27
0
1
t , este supus succesiunii de transform ri 3 2 1 , ca n figura
al turat . Determina i:
a. raportul dintre volumul gazului n starea 3 i volumul gazului n starea 1;
b. diferen a dintre energia intern a gazului n starea 3 i energia intern a gazului
n starea 1;
c. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 2 1 ;
d. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 3 2 1 .
p
V
3
2
1
1,5p1
p1
0,5p1
0
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 006 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile unit ilor de m sur fiind cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.. a
c ldurii molare este:
a.
1 1
K mol J

b.
1
K mol J

c.
1
K kg J

d.
1 1
K kg J

(2p)
2. La presiunea p = 8,31 10
5
N/m
2
, concentra ia moleculelor unui gaz ideal (num rul de molecule din
unitatea de volum) este n = 3,01 10
25
m
-3
. Temperatura gazului este egal cu:
a. 1727
0
C b. 2000
0
C c. 2027
0
C d. 2054
0
C (5p)
3. Energia intern a unei mase constante de gaz ideal scade n cursul unei:
a. comprim ri izoterme
b. destinderi adiabatice
c. destinderi izoterme
d. comprim ri adiabatice. (3p)
4. O cantitate constant de gaz ideal efectueaz transformarea ciclic 12341
reprezentat n coordonate p-V n figura al turat . Transformarea n care gazul
prime te lucrul mecanic este:
a. 2 1
b. 3 2
c. 4 3
d. 1 4
(3p)

5. Dou corpuri identice avnd temperaturi diferite sunt puse n contact termic. Rela ia dintre temperaturile
ini iale ale celor dou corpuri este
1 2
3 T T . Sistemul este izolat adiabatic de mediul exterior. Temperatura
final T a sistemului dup stabilirea echilibrului termic are expresia:
a.
1
T T b.
1
2T T c.
1
3T T d.
1
4T T (2p)
Varianta 6 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 006 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru cu piston etan a ezat orizontal, ca n figura al turat , con ine o
mas de gaz ideal g 40 m avnd masa molar
1
mol g 4

. Cilindrul
este n contact termic cu mediul care are temperatura K 300 T , iar
pistonul se afl n echilibru la presiunea atmosferic normal Pa 10
5
0
p
i se poate deplasa f r frecare. Determina i:
a. num rul de molecule de gaz din cilindru;
b. volumul ocupat de gaz;
c. volumul ocupat de gazul din cilindru n urma nc lzirii la presiune constant cu K 100 T ;
d. varia ia relativ a densit ii gazului ntre starea ini ial i cea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 006 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un motor termic avnd ca substan de lucru mol
3
1
de gaz
ideal monoatomic parcurge ciclul termodinamic reprezentat
n figur . Fiind cunoscute valorile parametrilor Pa 0 1
5
p ,
respectiv 8,31 V , i c ldura molar la volum constant
R C
V
2
3
determina i:
a. temperaturile gazului n st rile 1, 2 i 3;
b. lucrul mecanic efectuat de substan a de lucru la fiecare
parcurgere a procesului ciclic;
c. c ldura primit de substan a de lucru la fiecare parcurgere
a procesului ciclic;
d. c ldura cedat de sistem la fiecare parcurgere a procesului ciclic.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 007 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. ntr-un vas se afl g 40 heliu n condi ii fizice normale. Cunoscnd masa molar g/mol 4 i volumul
molar n condi ii fizice normale /mol 42 , 22
0
V , volumul ocupat de heliu este:
a. 2 , 224 b. 8 , 45 c. 6 , 24 d. 24 , 2 (2p)
2. Densitatea unui gaz ideal avnd masa molar , aflat la temperatura T i presiunea p este:
a.
R
pV
b.
RT
p
c.
p
RT
d. RT
m
(3p)
3. O cantitate constant de gaz ideal efectueaz o transformare ciclic ,
care n coordonate V-T, se reprezint ca n figura al turat . St rile n care
gazul are aceea i presiune sunt:
a. 1 i 5;
b. 2 i 6;
c. 4 i 3;
d. 3 i 6.
(5p)
4. Un gaz ideal diatomic, avnd R C
V
5 , 2 , se destinde izobar i absoarbe c ldura Q. ntre varia ia energiei
interne i lucrul mecanic efectuat de gaz n aceast destindere exist rela ia:
a. L U
2
3
b. L U 5 c.
2
L
U d. L U
2
5
(2p)
5. O cantitate constant de gaz ideal se destinde la temperatur constant . n aceast transformare gazul:
a. prime te L i cedeaz Q;
b. cedeaz L i prime te Q;
c. efectueaz L pe seama varia iei energiei sale interne;
d. nu schimb energie cu exteriorul. (3p)
Varianta 7 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 007 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Dou recipiente pot comunica ntre ele prin intermediul unui tub prev zut cu un robinet R. n primul recipient
se afl o mas g 44
1
m dioxid de carbon
2
CO , iar n al doilea recipient se afl
o mas g 6
2
m de hidrogen cu g/mol 2
2
. Ambele gaze sunt considerate
ideale. ni ial robinetul este nchis. Determina i:
a. num rul de moli de dioxid de carbon ( g/mol 12
C
, g/mol 32
2

O
) ;
b. num rul de molecule de
2
CO din unitatea de volum din primul recipient, dac
volumul acestuia este 3 V ;
c. masa unei molecule de hidrogen;
d. masa molar a amestecului de gaze ob inut n urma deschideri robinetului R.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 007 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 1 de oxigen efectueaz ciclul reversibil ABCA de forma unui triunghi n care BC este
un proces izobar i CA este un proces izocor. n starea A presiunea este kPa 415,5 p
A
i densitatea
oxigenului
3
kg/m 3,2
A
, n starea B volumul este
A B
V V 2 iar n starea C
presiunea este
A C
p p 5 , 0 . Cunoscnd masa molar a oxigenului g/mol 32 i
exponentul adiabatic 4 , 1 determina i:
a. c ldura molar la volum constant pentru oxigen;
b. varia ia energiei interne a gazului n procesul AB ;
c. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior n decursul unui ciclu;
d. c ldura primit de gaz n procesul CA .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 008 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile unit ilor de m sur fiind cele utilizate n manuale, unitatea de m sur n S.. pentru c ldura
molar este:
a.
K kg
J
b.
mol kg
J
c.
K
J
d.
K mol
J
(2p)
2. Un gaz ideal diatomic (
5
2
V
R
C ) descrie o transformare care se reprezint
ntr-un sistem de coordonate p-V ca n figura al turat . Gazul absoarbe o cantitate
de c ldur Q. Varia ia energiei interne a gazului n acest proces este:
a. Q 5 , 2
b. Q 4 , 1
c. Q 71 , 0
d. Q 4 , 0 (3p)
3. ntr-o destindere cvasistatic a unui gaz ideal, la presiune constant , temperatura gazului:
a. scade b. cre te c. r mne constant d. nu se poate preciza (2p)
4. ntr-o transformare ciclic , varia ia energiei interne a unui gaz ideal este:
a. 0 U b. T C U
V
c. U RT d. U p V (5p)
5. Unei temperaturi de
0
27 C i corespunde n S.. o temperatur aproximativ egal cu:
a. 273 K b. 300 K c.327 K d. 373 K (3p)
Varianta 8 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 008 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o butelie de volum 48 V se g se te oxigen molecular, considerat gaz ideal, la presiunea
Pa 10 24
5
p i temperatura C 15
0
1
t . Se consum o frac iune 40% f din masa oxigenului pentru o
sudur . Considernd c temperatura n interiorul buteliei dup efectuarea sudurii r mne
1
t , determina i:
a. num rul ini ial de moli de oxigen din butelie;
b. masa oxigenului consumat ( kg/kmol 32 );
c. presiunea din butelie dup efectuarea sudurii;
d. densitatea oxigenului din butelie dup efectuarea sudurii.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 008 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
n corpul de pomp al unei ma ini termice se g se te aer (
5
7
), care la temperatura K 400
1
T i presiunea
Pa 10 5
5
1
p ocup volumul 2
1
V . Gazul sufer o transformare n care temperatura r mne constant ,
ajungnd n starea 2, n care volumul este 5 , 2
2
V , apoi o comprimare n care presiunea gazului r mne constant ,
pn n starea 3, dup care revine n starea ini ial printr-o transformare n care volumul r mne constant. Se cunoa te
ln 1,25=0,22.
a. Reprezenta i procesul ciclic descris n sistemul de coordonate p-T.
b. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n procesul 1 3 .
c. Calcula i varia ia de energie intern a gazului n cursul procesului 3 2 1 .
d. Calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz n cursul transform rii 3 2 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 009 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Punctele 1, 2 si 3 reprezint trei st ri de echilibru a trei gaze ideale diferite aflate
la aceia i temperatur . Rela ia corect dintre num rul de moli din fiecare gaz este:
a.
3 2 1

b.
3 2 1

c.
3 2 1

d.
3 2 1
(5p)
2. Simbolurile unit ilor de m sur fiind cele utilizate n manuale, unitatea de m sur a raportului dintre
c ldura primit de un corp i c ldura specific a materialului din care este alc tuit, c / Q , este:
a.
1 1
K kg J

b.
1 1
K kg

c. K kg d. K mol (2p)
3. ntr-o butelie de volum V se afl un gaz ideal monoatomic (
2
3
C
V
R
) la presiunea p i la temperatura T.
n aceste condi ii, expresia
2
3pV
reprezint urm toarea m rime fizic :
a. lucrul mecanic b. densitatea c. energia intern d. c ldura (3p)
4. O cantitate mol 1 de gaz ideal monoatomic, cu temperatura ini ial de t
1
=27
0
C, este comprimat
adiabatic astfel nct presiunea sa cre te de 8 ori. C ldura schimbat de gaz cu exteriorul este:
a. 0 J b. 37,395 J c. 62,325 J d. 74,79 J (2p)
5. O butelie con ine o mas de g 112 azot la temperatura t =7C i la presiunea de 6 atm. Din butelie se
consum jum tate din cantitatea de azot, temperatura men inndu-se constant . Presiunea final a gazului
din butelie are valoarea:
a. atm 5 b. atm 4 c. atm 3 d. atm 2 (3p)
Varianta 9 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 009 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un amestec format din 3,2 kg de He ( g/mol 4
He
) i 4 kg de Ne ( g/mol 20
Ne
) se afl ntr-un vas de
volum 3600
1
V . Amestecul se afl n echilibru termodinamic i poate fi considerat gaz ideal.
a. Determina i num rul total de molecule de gaz din amestec.
b. Calcula i raportul dintre masa unei molecule de neon i masa unei molecule de heliu.
c. Determina i densitatea amestecului.
d. Vasul este pus n leg tur print-un tub de volum neglijabil cu un alt vas, ini ial vidat, de volum 6400
2
V .
Calcula i presiunea care se stabile te n cele dou vase dac gazul este adus la temperatura de 27C;
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 009 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 1 de gaz ideal monoatomic sufer transformarea ciclic
4 3 2 1 reprezentat n coordonate p-V n figura al turat . Se
cunoa te R C
V
2
3
i temperatura n starea 1, C 27
1
t .
a. Reprezenta i transformarea ciclic n sistemul de coordonate V-T.
b. Determina i c ldura cedat de gaz n acest proces;
c. Determina i lucrul mecanic total efectuat ntr-un ciclu;
d. Determina i varia ia energiei interne n procesul 3 2 1 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 010 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. n timpul destinderii unui gaz ideal la . const T , acesta:
a. nu efectueaz lucru mecanic, conservndu- i energia;
b. efectueaz lucru mecanic i cedeaz c ldur ;
c. i conserv energia intern ;
d. cedeaz c ldur mediului exterior. (2p)
2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , expresia care are aceea i unitate de
m sur ca i constanta gazelor ideale R este:
a.
T
Q
b.
v
C
c.
v
C d.
m
C
(3p)
3. n dou incinte de volume V i V 2 se afl dou gaze ideale avnd densit ile
3
g/dm 1 i respectiv
3
g/dm 0,5 . n urma amestec rii celor dou gaze ntr-o incint de volum V 5 , 0 densitatea amestecului va avea
valoarea:
a.
3
cm
g
0,75 b.
3
cm
g
2 c.
3
m
kg
4 d.
3
m
kg
1500 (3p)
4. O cantitate constant de gaz ideal descrie o transformare care se reprezint
ntr-un sistem de coordonate p-V ca n figura al turat . tiind c n cursul
transform rii temperatura cre te cu % 10 , iar varia ia volumului este egal cu 5 , 0 ,
volumul ini ial ocupat de gaz are valoarea:
a.
3
dm 2
b.
3
dm 4
c. 3
d. 5 (5p)
5. O mas kg 1 m de ap (
K kg
J
4180
a
c ) este nc lzit cu C 10 t . C ldura necesar nc lzirii apei este:
a. kJ 6 , 5 b. kJ 8 , 15 c. kJ 4 , 20 d. kJ 8 , 41 (2p)
Varianta 10 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 010 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un vas cilindric orizontal, nchis la ambele capete, cu lungimea m 1 L i sec iune transversal
2
cm 100 S , este mp r it, printr-un piston etan termoizolant, de grosime neglijabil , ini ial blocat, n dou
incinte ale c ror volume se afl n raportul 4 : 1 . n incinta de volum mai mic se g se te H
2
( kg/mol 10 2
3
2

H
), aflat ini ial la presiunea
2 5
1
N/m 10 2 p i temperatura K 400
1
T , iar n cealalt
O
2
( kg/mol 10 32
3
2

O
), la
2 5
2
N/m 10 p i K 300
2
T . Hidrogenul i oxigenul din cele dou incinte
sunt considerate gaze ideale.
a. Determina i masa unui atom de hidrogen.
b. Afla i raportul maselor de gaz din cele dou incinte.
c. Calcula i densitatea oxigenului.
d. Se deblocheaz pistonul, dup care hidrogenul este nc lzit pn cnd, n final, temperatura acestuia
devine K 0 50
3
T . Considernd c temperatura final a oxigenului r mne
2
T , calcula i distan a pe care
s-a deplasat pistonul.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 010 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de g 14 azot molecular ( kg/mol 10 28
3
2

N
i 2 5R C
V
) se
afl ini ial n starea caracterizat de parametrii
2 5
0
N/m 10 p i 3
0
V . Ea
este supus procesului 3 2 1 reprezentat n coordonate p-V n figura
al turat . Determina i:
a. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n procesul 2 1 ;
b. varia ia energiei interne a gazului n procesul 3 1 ;
c. c ldura absorbit de gaz n procesul 3 2 ;
d. c ldura molar a gazului n transformarea 1-2.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 011 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
. Simbolurile unit ilor de m sur fiind cele folosite n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.. pentru
c ldura molar este:
a. K b.
K mol
J
c.
1
K

d.
mol
K
(2p)
2. Un gaz ideal monoatomic (
2
3R
C
V
) prime te izocor c ldura Q. Varia ia energiei sale interne este egal cu:
a. Q b.
2
3Q
c.
2
5Q
d. Q 3 (3p)
3. O mas dat de gaz ideal descrie o transformare care se reprezint n
coordonate p-T ca n figura al turat . Volumul gazului este maxim n starea:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 (5p)
4. Energia intern a unei cantit i date de gaz:
a. cre te n urma unei destinderi adiabatice;
b. scade dac gazul prime te izocor c ldur ;
c. este constant ntr-o transformare izoterm ;
d. este nul ntr-o transformare ciclic . (3p)
5. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , expresia energiei interne a gazului
ideal diatomic este:
a. RT U
2
3
b. RT U
2
5
c. RT U 2 d. RT U 3 (2p)
Varianta 11 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 011 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de oxigen, considerat gaz ideal, ocup volumul
3
m 8,31 V la presiunea Pa 10
5
p i
temperatura C 47 t . Masa molar a oxigenului este
mol
kg
10 32
3
. Determina i:
a. masa unei molecule de oxigen;
b. densitatea oxigenului;
c. num rul de molecule de oxigen;
d. presiunea oxigenului n urma unei nc lziri la volum constant pn la temperatura K 480 ' T ;
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
Tr. U L Q
1 2 20J
2 3
3 1 15J
Ciclu 15J
B. SUBIECTUL III - Varianta 011 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas de gaz ideal sufer transformarea ciclic reprezentat n figura al turat
( 2 1 este transformare izoterm ). Folosind datele din tabel determina i, justificnd
fiecare rezultat:
a. varia ia energiei interne pe transformarea 2-3;
b. c ldura total schimbat cu exteriorul n transformarea ciclic ;
c. c ldura schimbat cu mediul exterior n transformarea 2-3.
d. Reprezenta i grafic transformarea ciclic n coordonate p-T.

Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 012 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. C ldura cedat de un anumit sistem termodinamic mediului extern ntr-un interval de timp t depinde de
intervalul de timp conform rela iei t c Q , n care c reprezint o constant . Simbolurile unit ilor de
m sur fiind cele utilizate n manuale, unitatea de m sur n S.. a constantei c este:
a s J N/s W J/K (2p)
2. O cantitate constant de gaz ideal sufer transform rile ciclice 1231,
respectiv 1321, reprezentate ntr-un sistem de coordonate p-V ca n figura
al turat . Alege i rela ia corect :
a.
1321 1231
L L
b.
1321 1231
L L
c.
1321 1231
L L
d.
1321 1231
L L (3p)
3. Un gaz ideal se destinde adiabatic. Putem afirma c n cursul acestui proces:
a. volumul gazului scade;
b. gazul absoarbe c ldur ;
c. energia intern a gazului r mne constant ;
d. gazul efectueaz lucru mecanic. (5p)
4. Un gaz ideal se destinde dup legea const.
2
V p n timpul procesului temperatura gazului:
a. scade b. cre te c. r mne constant d. cre te apoi scade (3p)
5. C ldura molar la volum constant a unui gaz ideal al c rui exponent adiabatic are valoarea 4 , 1 este:
a. 2 / 3R b. 2 / 5R c. R 2 d. R 3 (2p)
Varianta 12 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 012 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un vas de sticl nchis se afl , la presiunea Pa 10 5 , 1
5
1
p i temperatura C 7
0
t , o cantitate de azot
molecular ( g/mol 8 2
2

N
). Se scoate o mas g 2 m de azot din vas. Presiunea azotului r mas n vas
este Pa 10 2 , 1
5
2
p , iar temperatura lui este egal cu cea din starea ini ial . Determina i:
a. densitatea gazului n starea ini ial ;
b. num rul de molecule de azot care au fost scoase din vas;
c. masa azotului r mas n vas;
d. volumul vasului.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 012 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un gaz ideal avnd c ldura molar la volum constant 2 / 3R C
V
, se g se te ini ial n starea (1) n care
ocup volumul 2
1
V la presiunea
2 5
1
N/m 10 p . Gazul este supus urm toarei succesiuni de
transform ri: (2) (1) nc lzire izocor pn la presiunea
1
2p ; (3) (2) destindere izobar pn la
volumul
1
2V ; ) 4 ( ) 3 ( r cire izocor pn la presiunea
1
p ; (1) (4) comprimare izobar pn n starea
ini ial .
a. Reprezenta i ciclul termodinamic efectuat de gaz n sistemul de coordonate p-V.
b. Ar ta i c st rile (2) i (4) se g sesc pe aceea i izoterm .
c. Calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz ntr-un ciclu complet.
d. Determina i varia ia energiei interne a gazului n destinderea izobar .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 013 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , expresia de mai jos care are aceea i
unitate de m sur ca i energia intern este:
a. Q b. T p c.
1
T L d.
1
p V (3p)
2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , expresia corect a principiului al
termodinamicii este:
a. L Q U b. L Q U c. L Q U d. L Q U (3p)
3. Un gaz ideal monoatomic aflat ntr-un vas nchis etan cu ajutorul unui piston mobil sufer un proces
izoterm n urma c ruia volumul n starea final este de 9 10 ori mai mare dect volumul din starea ini ial .
Se poate spune c n procesul descris:
a. masa molar cre te de 9 10 ori.
b. masa molar scade de 9 10 ori.
c. volumul molar r mne neschimbat.
d. masa molar r mne neschimbat . (5p)
4. Un sistem termodinamic care nu schimb substan cu exteriorul i al c rui nveli este adiabatic:
a. nu poate primi lucru mecanic din exterior;
b. nu poate ceda lucru mecanic exteriorului;
c. nu poate schimba c ldur cu exteriorul;
d. schimb c ldur cu exteriorul. (2p)
5. Un sistem termodinamic evolueaz dup procesul ciclic reprezentat n
imagine. Lucrul mecanic schimbat de sistem cu exteriorul n cursul acestui
proces ciclic, exprimat n unit i

, este:
a. u 24
b. u 19
c. u 8
d. u 5 (2p)
Varianta 13 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 013 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Dou baloane identice de sticl con in mase egale g 5,8 m din acela i gaz ideal cu masa molar
g/mol 29 . ni ial, gazul din baloane se afl la aceea i temperatur K 300 T i la aceea i presiune
2 5
m N 0 1

p . Apoi, temperatura absolut a gazului dintr-un balon este m rit de 2 n ori (prin punerea
n contact termic cu un termostat cald aflat la temperatura T n ), iar a celuilalt este sc zut de 2 n ori (prin
punerea n contact termic cu un termostat rece aflat la temperatura n T ). Baloanele sunt men inute n
contact cu termostatele i sunt puse n comunicare printr-un tub de volum neglijabil. Determina i:
a. num rul de moli de gaz din fiecare balon, nainte de punerea lor n comunicare;
b. volumul interior al unui balon de sticl ;
c. num rul de moli de gaz din balonul r cit, ca urmare a punerii n comunicare a celor dou baloane;
d. valoarea comun a presiunii n cele dou baloane dup ce au fost puse n comunicare.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 013 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Motorul unui automobil func ioneaz dup ciclul Otto. n tabelul
al turat sunt indicate (n kilojoule, pentru un singur ciclu): varia ia
energiei interne U
12
n cursul compresiei, c ldura Q
23
primit n
urma exploziei amestecului carburant i lucrul mecanic L
34
efectuat
de gaz n cursul destinderii acestuia.
a. Reprezenta i ciclul Otto n coordonate p-V, specificnd tipul
fiec rei transform ri.
b. Calcula i valorile c ldurii Q
12
i Q
34
schimbate de gaz cu exteriorul n procesele 1 2 i 3 4.
c. Stabili i care sunt valorile L23 i L41 ale lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n procesele
2 3 i 4 1.
d. Determina i varia ia energiei interne a gazului U
41
n procesul 4 1 i c ldura Q schimbat de gaz cu
mediul exterior n cursul unui ciclu.
P|ocosu| [|1| [|1| [|1|
1 2 120
2 3 480
3 4 900
4 1
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 014 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1.ntr-o destindere a unei mase constante de gaz ideal, men inut la temperatur constant , densitatea
acestuia:
a. cre te
b. scade
c. se men ine constant
d. cre te i apoi scade (3p)
2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic
unitatea de m sur a energiei interne n S.. poate fi exprimat prin rela ia:
a.
2
m N b. m N c.
K
m N
d.
K
m N
2
(3p)
3. O cantitate constant de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) descrie o transformare care se reprezint
ntr-un sistem de coordonate p-V ca n figura al turat . Rela ia corect dintre lucrul mecanic i c ldura
schimbate de gaz cu mediul exterior este:
a.
2
3L
Q
b.
2
5L
Q
c. L Q 3
d.
2
7L
Q (2p)
4. ntr-o transformare ciclic un gaz ideal prime te c ldura Q1 i cedeaz c ldura Q2<0 . Raportul

Q
L
poate
fi scris sub forma:
a.
1
2 1
Q
Q Q
b.
1
2 1
Q
Q Q
c.
1
2
1
Q
Q
d.
1
1 2
Q
Q Q
(5p)
5. Utiliznd nota iile din manualele de fizic , rela ia Robert - Mayer poate fi scris sub forma:
a.
R
C C
V p
b. R C C
p V
c.
R
c c
V p
d.
0
0 0
p
T
c c
V p
(2p)
Varianta 14 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 014 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un vas nchis de volum V = 0,06 m
3
se afl un amestec format din

molecule de oxigen cu
masa molar g/mol 32
1
i

molecule de azot cu masa molar g/mol 28


2
. Amestecul se
afl n echilibru termodinamic i poate fi considerat gaz ideal. Determina i:
a. num rul total de moli de gaz din vas;
b. masa unei molecule de oxigen;
c. densitatea amestecului;
d. masa molar a amestecului.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 014 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal diatomic ( R C
V
2
5
), aflat ini ial n starea 1, n care
presiunea este Pa 10 4
5
1
p i volumul 155 , 4
1
V , este supus
transform rii ciclice 1 3 2 1 , reprezentat n sistemul de coordonate
p-V ca n figura al turat . Determina i:
a. energia intern a gazului n starea 2;
b. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul dup parcurgerea unui
ciclu complet;
c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 1 3 ;
d. varia ia energiei interne a gazului dup parcurgerea a 5 cicluri complete.

Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic


Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 015 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , rela ia de defini ie a c ldurii
molare este:
a.
T
Q
C b.
T
Q
C c.
T
Q
C d.
T m
Q
C (2p)
2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur a raportului
T R
V p
este:
a. kg b. kmol c.
1
kg

d.
1
kmol

(5p)
3. Dac un gaz ideal sufer o transformare n care aV p , 0 , a ct a , atunci volumul gazului variaz
dup legea:
a.
1
T ct V b.
2
T ct V c. T ct V d. T ct V (3p)
4. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , n transformarea izoterm a
unui gaz ideal este valabil rela ia:
a. 0 L b. T R L c. 0 U d. 0 Q (2p)
5. n diagrama al turat sunt prezentate trei transform ri efectuate, la acela i volum, efectuate de mase
egale din trei gaze diferite. Rela ia care exist ntre masele molare ale
acestora este:
a.
1
=
2
=
3
;
b.
3 2 1
1 1 1
;
c.
1
<
2
<
3
;
d.
1
=
2
<
3
; (3p)
Varianta 15 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 015 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un recipient de volum 1 , 83 V se afl un num r
24
10 612 , 3 N molecule de oxigen, considerat gaz
ideal, ( g/mol 32 ) la temperatura C 127
0
1
t . Gazul este nc lzit izocor (V=constant) pn la o
temperatur
1 2
4T T . Din acest moment temperatura r mne constant , iar din recipient ncepe s ias gaz
pn cnd presiunea scade de trei ori. Determina i:
a. num rul de moli de gaz n starea ini ial ;
b. densitatea gazului n starea ini ial ;
c. presiunea gazului n starea ini ial ;
d. frac iunea f din masa oxigenului care iese din recipient.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 015 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas de gaz ideal sufer o transformare adiabatic ( const pV ,
3
4
). Gazul evolueaz din starea 1
n care Pa 10 16
5
1
p , 1,5
1
V i K 600
1
T n starea 2 n care Pa 10
5
2
p . Din starea 2 el sufer o
transformare izoterm pn n starea 3 i revine la starea ini ial printr-o transformare izobar .
a. Determina i temperatura gazului n starea 2.
b. Calcula i valoarea lucrului mecanic efectuat n procesul 1 3 .
c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului n procesul 2 1 .
d. Reprezenta i procesul 1 3 2 n sistemul de coordonate p-V.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

UBIECTUL I - Varianta 016 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manuale de fizic , rela ia de defini ie a capacit ii
calorice este:
a.
T m
Q
C b.
T
Q
C c.
T
Q
C d. T Q C (2p)
2. innd cont c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manuale de
fizic , unitatea de m sur a m rimii reprezentate prin produsul T C
V
este:
a. K b. J c.
2
N/m d. J/K (3p)
3. Volumul maxim al unei cantit i date de gaz, considerat ideal, care este supus
transform rii 4 3 2 1 din figura al turat , corespunde st rii:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4 (5p)
4. Masa unei cantit i de ap ( kg/kmol 18 ) care con ine
23
10 2046 , 1 molecule este egal cu:
a. g 6 , 3 b. g 7,2 c. kg 3,6 d. kg 7,2 (3p)
5. Un gaz ideal, aflat ini ial n starea 1, avnd presiunea
2 5
1
N/m 10 5 , 2 p i volumul 2
1
V , este supus
unei transform ri izoterme, n urma c reia volumul cre te de
2
e ori, e fiind baza logaritmilor naturali
( ... 718 , 2 e ). Lucrul mecanic efectuat de gaz n cursul acestei transform ri are valoarea:
a. J 250 b. J 500 c. J 1000 d. J 2000 (2p)
Varianta 16 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 016 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un balon de sticl de volum 4
1
V se afl kg 10 2
3
1

m de azot molecular ( kg/kmol 28


2

N
). Un al
doilea balon de sticl , de volum 5 , 3
2
V , con ine kg 10 4
3
2

m de oxigen molecular
( kg/kmol 32
2

O
). Temperatura este aceea i n ambele baloane, iar cele dou gaze pot fi considerate
ideale.
a. Determina i num rul de molecule de oxigen din al doilea balon.
b. Calcula i raportul dintre num rul de moli de azot i num rul de moli de oxigen.
c. Afla i raportul dintre presiunile gazelor din cele dou baloane.
d. Cele dou baloane sunt puse n leg tur prin intermediul unui tub sub ire, de dimensiuni neglijabile.
Determina i, n aceste condi ii, masa molar a amestecului omogen care ocup volumul ambelor baloane i
este format din molecule de azot i de oxigen.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 016 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal diatomic, ( R C
V
2
5
), aflat ini ial n starea 1 n care
parametrii sunt
2 5
1
N/m 10 3 p i 4
1
V , este supus transform rii ciclice
1 3 2 1 reprezentat n sistemul de coordonate p-V n figura
al turat . Determina i:
a. energia intern a gazului n starea 1;
b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 1 2;
c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 1 2;
d. valoarea raportului dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul n timpul unui ciclu i c ldura
primit de gaz n acest timp.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 017 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic
unitatea de m sur a c ldurii n S.. este:
a. J b. kg c. N d.
2
N/m (5p)
2. Unei densit i de
3
g/cm 10 i corespunde, n unit i din S.. o valoare egal cu:
a.
3
kg/m 10 b.
3
kg/m 100 c.
3
kg/m 1000 d.
3 4
kg/m 10 (2p)
3. Un gaz ideal sufer procesul 1-2-3 din figur . tiind c
1 3
T T , varia ia
energiei interne a gazului n acest proces are expresia:
a.
2 3 1 2
T T C T T C U
p V

b. 0
c. nu se poate preciza
d.
1 2
T T C U
p
(3p)
4. O mas constant de gaz ideal sufer o transformare n care presiunea se dubleaz , iar temperatura
r mne constant . n aceste condi ii, volumul gazului:
a. cre te de dou ori b. cre te de patru ori c. scade de dou ori d. r mne constant (3p)
5. innd cont c simbolurile m rimilor fizice sunt cele folosite n manualele de fizic , lucrul mecanic ntr-o
transformare n care volumul gazului ideal r mne constant are expresia:
a. L RT b. mRT L c. 0 L d. T R L (2p)
Varianta 17 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 017 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal ocup un volum
3
1
m 3 , 0 V la presiunea kPa 30
1
p i temperatura
0
1
27 t C . Gazul efectueaz o transformare care verific ecua ia p aV , cu a=constant. Volumul final este
de 2 n ori mai mare dect cel ini ial. Determina i:
a. cantitatea de substan .
b. presiunea gazului n starea 2.
c. temperatura gazului n starea final .
d. valoarea raportului dintre densitatea gazului n starea ini ial i densitatea gazului n starea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 017 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un kilomol de oxigen ( g/mol 32 , 2 / 5R C
v
) efectueaz un proces termodinamic ciclic reversibil
reprezentat n coordonate p-V n figura al turat . Cunoscnd presiunea gazului n starea de echilibru
termodinamic 1, kPa 416,5
1
p i densitatea sa n aceast stare
3
1
kg/m 3,2 i tiind c ntre
parametrii gazului exist rela iile
1
3
2
p
p i
2 1
2 V V ,
a. Reprezenta i procesele 1 3 2 n sistemul de coordonate V-T.
b. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 2 1 .
c. Calcula i varia ia energiei interne n transformarea 3 2 .
d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 1 3 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 018 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.. a
m rimii fizice exprimat prin rela ia t mc este aceea i cu cea a:
a. lucrului mecanic;
b. temperaturii absolute;
c. presiunii;
d. volumului. (2p)
2. O cantitate mol 1 de gaz ideal sufer o transformare care se reprezint
ntr-un sistem de coordonate p-V ca n figura al turat Prin destindere gazul
efectueaz un lucru mecanic J 1 , 83 L . Temperatura cre te cu:
a. K 1 , 0
b. K 1
c. K 10
d. K 100
(5p)
3. Ciclul idealizat de func ionare al motorului Diesel este format din:
a. doua adiabate, o izobar i o izocor ;
b. dou adiabate i dou izocore;
c. doua izoterme i dou adiabate;
d. dou izoterme, o izocor i o izobar . (3p)
4. Temperatura unui corp variaz ntre C 22
0
1
t i K 300
2
T . Varia ia temperaturii este de aproximativ:
a. K 322 b. 49 K c. C 27
0
d. 5 K (2p)
5. O cantitate kmoli 2 de substan prime te c ldura J 900 Q i ca urmare i m re te temperatura cu
K 30 T . C ldura molar a acestei substan e este:
a. K mol kJ/ 60 b. K mol J/ 60 c. K mol J/ 15 d. K mol J/ 015 , 0 (3p)
Varianta 18 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 018 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas g 12 m de hidrogen molecular ( g/mol 2
2
H
), considerat gaz ideal, aflat ini ial n starea 1, n
care presiunea este Pa 10 31 , 8
5
1
p i volumul 6
1
V , este supus unei destinderi la presiune constant
pn la dublarea volumului, apoi unei comprim ri la temperatur constant pn cnd volumul devine egal
cu volumul din starea 1. Determina i:
a. cantitatea de substan ;
b. num rul de molecule de gaz din unitatea de volum n starea 2;
c. temperatura gazului n starea 2;
d. varia ia relativ a presiunii gazului ntre st rile 2 i 3;
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 018 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
), aflat ini ial n starea 1, n care
presiunea este
2 5
1
N/m 10 5 , 0 p i volumul 2
1
V , este supus transform rii
4 3 2 1 , reprezentat n coordonate p-V n figura al turat . Transformarea
2 1 este izoterm . Se consider 693 , 0 2 ln . Se cere:
a. valoarea maxim a energiei interne a gazului;
b. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 2 1 ;
c.lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii
4 3 2 1 ;
d. reprezentarea grafic a transform rii 4 3 2 1 ntr-un sistem de coordonate V-T.
p
V
3
1
2
3p1
0
p
1
V
1
4
2p
1
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 019 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. a m rimii fizice exprimat prin rela ia L Q este:
a. J b.K c.Pa d. Kg (2p)
2.Prin nc lzirea unui gaz ideal cu K 200 T la presiune constant , volumul s u s-a m rit de dou ori.
Temperatura final a gazului are valoarea:
a. K 200 T b. K 273 T c. K 400 T d. K 546 T (3p)
3. Energia intern a unui sistem termodinamic izolat adiabatic care efectueaz lucru mecanic:
a. scade;
b. cre te;
c. r mne constant ;
d. cre te, iar apoi scade (3p)
4.O cantitate moli
31 , 8
1
de gaz ideal monoatomic ( R C
p
2
5
) este nc lzit de la K 300
1
T la
C t
0
2
127 . Varia ia energiei interne a gazului are valoarea :
a. J 150 b. J 250 c. J 831 d. J 982 (5p)
5. Procesul 3 2 1 reprezentat n sistemul de coordonate p-V ca n
figur al turat este format din urm toarea succesiune de transform ri:
a.r cire izobar urmat de nc lzire izocor ;
b.comprimare izobar urmat de nc lzire izocor ;
c.comprimare izobar urmat de o r cire izocor ;
d.nc lzire izobar urmat de o nc lzire izocor .
(2p)
Varianta 19 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 019 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o butelie de volum
3
m 0,5 V se g se te o mas kg 2
1
m de oxigen ) (
2
O , considerat gaz ideal. O
parte din gaz fiind consumat , masa acestuia a devenit kg 0,5
2
m . Temperatura este men inut constant
la valoarea C 27

t . Se cunoa te masa molar a oxigenului l


O
kg/kmo 32
2
.Determina i:
a. masa unei molecule de oxigen;
b. presiunea ini ial a gazului din butelie;
c. densitatea gazului r mas n butelie;
d. num rul de molecule care au ie it din butelie.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 019 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de azot ) (
2
N de mas g 20 m este nchis ntr-o incint , aflndu-se ini ial la presiunea
2 5
0
N/m 10 p i temperatura C 27
1

t . Gazul este nc lzit la volum constant, pn cnd presiunea a


crescut de 3 n ori. Din aceast stare gazul se destinde, temperatura men inndu-se constant , pn cnd
presiunea devine din nou egal cu valoarea ini ial . Se cunoa te masa molar a azotului molecular
g/mol 28
2

N
, c ldura molar izocor R C
V
2
5
i 1 , 1 3 ln .
a. Reprezenta i procesele efectuate de gaz n sistemul de coordonate p-V.
b. Determina i c ldura primit de gaz.
c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului.
d. Determina i valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 020 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. M rimea fizic numeric egal cu c ldura necesar modific rii temperaturii unui corp cu K 1 se nume te:
a. c ldur specific b. c ldur molar c. capacitate caloric d. putere caloric (2p)
2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur n S.. a expresiei
T
V p
este:
a.
1
K J

b.
1
mol J

c. K J d. mol J (5p)
3. O mas dat de gaz ideal efectueaz transform rile ciclice 1231 i 2452
reprezentate ntr-un sistem de coordonate p-V ca n figura al turat . Cunoscnd
c 2
1
2

p
p
i 3
1
4

p
p
, alege i rela ia corect dintre lucrul mecanic schimbat de
gaz cu mediul exterior n cele dou transform ri ciclice:
a.
2452 1231
L L
b.
2452 1231
2L L
c.
2452 1231
3L L
d.
2452 1231
L L
(3p)
4. C ldurile molare pentru gaze se pot exprima cu ajutorul exponentului adiabatic . Raportul R C
V
/ este egal
cu:
a. 1 b. 1 c.
1
1

d.
1
(2p)
5. Dou corpuri cu mase egale, avnd temperaturi diferite, sunt puse n contact termic. C ldurile specifice
ale celor dou corpuri sunt n rela ia
3
1
2
c
c iar ntre temperaturile ini iale ale celor dou corpuri exist
rela ia
1 2
3 T T . Temperatura final T a sistemului dup stabilirea echilibrului termic, se exprim ca:
a.
1
5 , 2 T T b.
1
5 , 1 T T c.
1
T T d.
1
5 , 0 T T (3p)
Varianta 20 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 020 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Cilindrul reprezentat n figura al turat este separat n dou compartimente cu ajutorul
unui piston termoconductor, ini ial blocat. Volumele celor dou compartimente sunt
egale. ntr-un compartiment al acestui cilindru este nchis o mas g 16 , 0 m de
hidrogen molecular
1
H
mol g 2
2

, considerat gaz ideal, aflat la temperatura


K 300
1
T , iar n cel lalt compartiment, o mas de 3 ori mai mare din acela i gaz,
aflat la temperatura K 400
2
T . n condi iile n care cilindrul este izolat adiabatic fa de mediul exterior,
determina i:
a. num rul total de molecule de gaz din cilindru;
b. valoarea ini ial a raportului presiunilor gazelor din cele dou compartimente;
c. valoarea raportului presiunilor gazelor din cele dou compartimente dup stabilirea echilibrului termic;
d. noua valoare a raportului volumelor celor dou compartimente dac , dup stabilirea echilibrului termic,
pistonul s-ar debloca.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 020 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un motor termic avnd ca substan de lucru mol 1 de gaz ideal
monoatomic ( R C
V
2
3
) parcurge ciclul termodinamic reprezentat n figur .
Fiind cunoscute valorile parametrilor Pa 10
5
p respectiv, 10 V ,
a. Determina i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior la fiecare
parcurgere a procesului ciclic;
b. Calcula i varia ia energiei interne n trasformarea 3 2
c. Determina i c ldura schimbat de substan a de lucru n procesul 3 2 ,
preciznd dac este primit sau cedat ;
d. Reprezenta i grafic n sistemul de coordonate V-T transformarea 1 3 2 .
.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 021 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un gaz cu masa molar i densitate se afl nchis ntr-un vas. Num rul de molecule con inute n
unitatea de volum este:
a.
A
N
n b.
A
N
n c.
2
A
N
n d.
A
N
n
2
(2p)
2. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a
energiei interne n S.. este:
a. Pa b. J c. W d. N (3p)
3. Lucrul mecanic i c ldura sunt m rimi care caracterizeaz :
a. starea energetic a unui sistem termodinamic;
b. intensitatea mi c rii de agita ie molecular din sistemul termodinamic;
c. energia de interac iune dintre moleculele ce alc tuiesc un sistem termodinamic;
d. schimbul de energie dintre sistemul termodinamic i mediul exterior. (3p)
4. ntr-un cilindru prev zut cu un piston mobil i u or, care se poate deplasa f r frecare, se afl un gaz
diatomic ( 2 / 7R C
P
). Pistonul este l sat liber i gazul absoarbe c ldura Q . Varia ia energiei interne a
gazului este:
a.
7
9Q
U b.
9
7Q
U c. Q U d.
7
5Q
U (2p)
5. O mas dat de gaz ideal efectueaz transform rile ciclice 1231, respectiv
1321 reprezentate n coordonate p-V ca figura al turat . Rela ia corect dintre
lucrurile mecanice schimbate de gazul ideal cu mediul exterior este:
a.
1321 1231
L L
b.
1321 1231
L L
c.
1321 1231
2L L
d.
1321 1231
3L L (5p)
Varianta 21 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 021 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un vas nchis, cu pere i rigizi se afl n condi ii fizice normale (p
0
= 10
5
N/m
2
i t
0
= 0
0
C) un amestec de
gaze, considerat gaz ideal, format dintr-un num r
23
1
10 12 N molecule de azot g/mol 28
1
i un
num r
2
N molecule de oxigen g/mol 32
2
, masa molar a amestecului fiind g/mol 29 . Determina i:
a. masa azotului din vas;
b. num rul
2
N de molecule de oxigen din vas;
c. concentra ia n a moleculelor (num rul de molecule din unitatea de volum);
d. densitatea amestecului format din cele dou gaze.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
p
B C
A
V
B. SUBIECTUL III - Varianta 021 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un motor termic func ioneaz dup un ciclu ABCA reprezentat n coordonate
p-V n figura al turat ,. n starea ini ial gazul ocup volumul 4
A
V la
presiunea kPa 200
A
p , n starea B presiunea este
A B
p p 3 , iar n C
volumul este
A C
V V 2 . Cunoscnd 2 / 5R C
V
, se cere:
a. valoarea lucrului mecanic schimbat de substan a de lucru cu exteriorul n
transformarea CA;
b. c ldura primit de gaz n transformarea BC;
c. varia ia energiei interne a gazului n transformarea AB;
d. s reprezenta i grafic n sistemul de coordonate p-T succesiunea de transform ri C B A .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 022 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Considernd c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia energiei interne a gazului ideal
monoatomic ( R C
V
2
3
) este:
a.
2
RT
U b. T R U c. RT U
2
5
d. T R U
2
3
(2p)
2. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur , n
S.. , pentru c ldura specific este:
a.
K
J
b.
K kg
J
c.
K N
J
d.
K mol
J
(5p)
3. Lucrul mecanic efectuat de un mol de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) ntr-un proces adiabatic, de la o
stare ini ial cu temperatura C 27
1
t la o stare final n care temperatura absolut se dubleaz , are
valoarea:
a. kJ 7395 , 3 b. kJ 493 , 2 c. kJ 493 , 2 d. kJ 7395 , 3 (3p)
4. Un vas cilindric orizontal nchis la capete este mp r it n dou compartimente
(1 i 2 ) cu ajutorul unui piston care se poate mi ca f r frecare, astfel nct
1 2
4V V , ca n figura al turat . tiind c n compartimentul 1 se afl oxigen
( g/mol 32
2

o
), iar al doilea con ine hidrogen ( g/mol 2
2

H
), cele dou gaze
fiind n echilibru termic, raportul maselor
2 1
/ m m este:
a. 1 / 4 b. 2 c. 4 d. 8 (2p)
5. O cantitate constant de gaz ideal descrie o transformare reprezentat n
coordonate T p n figura al turat . C ldura primit de gaz pentru ca temperatura
s -i creasc cu T are expresia:
a. T R Q
b. T C Q
V

c. T C Q
p

d. V p Q
(3p)
Varianta 22 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 022 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un balon cu pere i rigizi, de volum 83,1 V , se afl un num r
23
10 06 , 18 N molecule de oxigen,
considerat gaz ideal, la temperatura C 47 t ( g/mol 32
2

O
). Determina i:
a. masa de oxigen din balon;
b. densitatea oxigenului din balon n condi iile date;
c. presiunea gazului din balon, exprimat n unit i de m sur S;
d. masa molar a amestecului de gaze ob inut dup introducerea unei mase g 28
He
m de heliu
( g/mol 4
He
).
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 022 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal monoatomic evolueaz dup un ciclu termodinamic
reprezentat n coordonate p-V n graficului al turat. Se cunoa te c n
transformarea 2 1 temperatura este constant , c ldura molar la volum
constant R C
V
2
3
i 693 , 0 2 ln .
a. Reprezenta i ciclul termodinamic n sistemul de coordonate V-T.
b. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n procesul 3 2 .
b. Calcula i varia ia energiei interne a gazului n procesul 1 3 .
d. Calcula i c ldur cedat de gaz mediului exterior n procesul 1 3 2 1 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 023 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1.Dac ntr-o transformare la presiune constant a unei cantit i constante de gaz ideal volumul gazului
cre te cu 50%, iar temperatura ini ial este K 200
1
T temperatura final va fi egal cu:
a. 300 K b. 360 K c. 400 K d. 450 K (2p)
2. Unitatea de m sur din S.. a m rimii egale cu raportul dintre lucrul mecanic schimbat de un gaz cu
mediul exterior i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n decursul unei transform ri este aceea i cu
a:
a. c ldurii specifice;
b. c ldurii molare;
c. exponentului adiabatic;
d. constantei gazelor ideale. (3p)
3. Alege i afirma ia corect referitoare la energia intern a unui gaz ideal:
a. Cre te ntr-o destindere la temperatur constant ;
b. Cre te ntr-o comprimare adiabatic ;
c. Scade ntr-o nc lzire la volum constant;
d. Scade ntr-o destindere la presiune constant . (5p)
4. Dou mase diferite din acela i gaz ideal efectueaz dou transform ri
reprezentate n coordonate V-T ca n figura al turat . Cunoscnd c presiunea la
care au loc transform rile este aceea i, rela ia dintre masele celor dou gaze este:
a.
2 1
2m m
b.
1 2
2m m
c.
2 1
4m m
d.
1 2
4m m (3p)
5. Gazul dintr-un corp de pomp sufer urm toarele transform ri: mai nti este nc lzit izocor, primind o
cantitate de c ldur egal cu 10 kJ, apoi revine la presiunea ini ial printr-o destindere izoterm . n acord cu
primul principiu al termodinamicii, despre varia ia energiei interne a gazului n transformarea descris se
poate afirma c :
a. este mai mic dect 10 kJ
b. este egal cu 10 kJ
c. este mai mare dect 10 kJ
d. este egal cu 10 kJ (2p)
Varianta 23 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 023 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate egal cu mol 25 , 0 de azot molecular ( g/mol 28
2

N
), considerat gaz ideal, aflat ini ial n
starea 1, n care volumul este 4 , 1
1
V , este nc lzit la volum constant pn la dublarea temperaturii, iar
apoi este comprimat la temperatur constant pn volumul se reduce la jum tate din valoarea ini ial .
Determina i
a. masa unei molecule de azot;
b. num rul de molecule de gaz din unitatea de volum n starea 2;
c. valoarea densit ii gazului n starea 3;
d. varia ia relativ a presiunii ntre st rile 1 i 3.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 023 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal poliatomic ( R C
V
3 ), aflat ini ial n starea 1, n care temperatura este C 23
0
1
t ,
este supus transform rii 3 2 1 , reprezentat n sistemul de coordonate p-V
n figura al turat . Transformarea 2 1 este izoterm . Se consider 693 , 0 2 ln .
Se cere:
a. reprezentarea transform rii ntr-un sistem de coordonate (p,T);
b. valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii
3 2 ;
c. diferen a dintre energia intern a gazului n starea 3 i energia intern a gazului
n starea 1;
d. valoarea c ldurii schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 2 1 .
p
V
1
2
0
p
1
2p1 3
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 024 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1.Simbolurile unit ilor de m sur fiind cele utilizate n manuale, unitatea de m sur n S.. pentru c ldura
molar este:
a.
K mol
J
b.
K kmol
J
c.
K kg
J
d.
K
J
(2p)
2. Setul de trei rela ii
V
V
N
N m
A
utilizate n termodinamic , n conformitate cu nota iile din manuale,
sunt toate simultan valabile pentru sisteme termodinamice aflate n stare:
a. gazoas b.lichid c. solid d. n orice stare de agregare (3p)
3. n figura al turat aria ha urat are dimensiunea aceea i cu cea a lucrului
mecanic efectuat de o mas de gaz dac perechile de m rimi de pe ordonat ,
respectiv abscis sunt:
a. T p
b. V T
c. V p
d. T V (5p)
4 O bucat de fier este scoas iarna dintr-o o el rie, temperatura ei sc znd cu C 30 t pn la
temperatura de C 0 a mediului ambiant. n urma acestui proces fierul a cedat mediului exterior c ldura Q
1
.
Apoi este introdus ntr-o etuv , n care, primind c ldura Q2, i se dubleaz temperatura. Raportul dintre
aceste dou c lduri este egal cu:
a. 1
1
2

Q
Q
b. 3
1
2

Q
Q
c. 9 , 5
1
2

Q
Q
d. 1 , 9
1
2

Q
Q
(3p)
5. ntr-o transformare ciclic , varia ia energiei interne a gazului ideal este egal cu:
a.
V
C T b. 0 c. RT
2
3
d. p V (2p)
Varianta 24 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 024 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas g 160 m oxigen ( g/mol 32 ), considerat gaz ideal, se afl la presiunea MPa 1
1
p i
temperatura
0
1
47 t C . Gazul este supus unei transform ri n care presiunea r mne constant , pn la un
volum de patru ori mai mare, apoi unei transform ri n care volumul gazului r mne constant, astfel nct
presiunea se mic oreaz de dou ori. Determina i:
a. num rul de molecule de oxigen;
b. densitatea gazului n starea ini ial ;
c. temperatura gazului la sfr itul transform rii n care presiunea a r mas constant ;
d. volumul gazului n starea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 024 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru a ezat orizontal este nchis cu ajutorul unui piston mobil, etan , de mas neglijabil care se
poate mi ca f r frecare. Cilindru con ine o mas g 16 m oxigen ( g/mol 32 ), considerat gaz ideal, la
presiunea
2 5
1
N/m 10 5 , 0 p i temperatura C 47
0
1
t . Pistonul este blocat, iar gazul este nc lzit pn
cnd presiunea devine egal cu presiunea atmosferic
2 5
0
N/m 10 p . Se deblocheaz pistonul. Gazul
este nc lzit n continuare pn se dubleaz volumul. Se cunoa te c ldura molar izocor 2 / 5R C
v
.
a. Reprezenta i succesiunea de transform ri suferite de gaz n sistemul de coordonate p-V.
b. Determina i c ldura primit de gaz n procesul de mai sus;
c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului;
d. Determina i valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in
specializarea matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 025 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , pentru un proces izoterm al gazului
ideal, este corect rela ia:
a. 0 U b. T R L c. L Q d. 0 Q (2p)
2. Un gaz ideal efectueaz un proces termodinamic care n sistemul de coordonate
p-V se reprezint grafic ca n figura al turat . Lucrul mecanic efectuat de gaz are
valoarea:
a. -600 J
b. -500 J
c. 500 J
d. 600 J (3p)
3. Pentru fiecare ciclu al unui motor Diesel, raportul dintre lucrul mecanic efectuat i modulul c ldurii cedate
sursei reci este 3 / 2 ; raportul dintre c ldura primit i lucrul mecanic efectuat este:
a. 1,5 b. 2,5 c. 3 d. 5 (5p)
4. C ldura molar la volum constant a unui gaz ideal este R C
V
5 , 2 . Exponentul adiabatic pentru acel gaz are
valoarea:
a. 1,2 b. 1,3 c. 1,4 d. 1,8 (3p)
5. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. a energiei interne este:
a. K (kelvin) b. J (joule) c. Pa (pascal) d. kmol (2p)
Varianta 25 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 025 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru este nchis cu ajutorul unui piston mobil, etan , de mas neglijabil , care se poate deplasa f r
frecare. Cilindrul con ine o cantitate de azot ( g/mol 28 ), considerat gaz ideal care n starea ini ial ocup
volumul 3 V
3 3
m 10

la temperatura K 300 T i presiunea p


2 4
N/m 10 31 , 8 . Gazul din cilindru se
nc lze te la presiune constant pn cnd temperatura cre te cu o frac iune f=50%. Determina i:
a. cantitatea de substan de azot din cilindru;
b. masa de azot din cilindru;
c. densitatea azotului n starea ini ial ;
d. volumul ocupat de gaz n starea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 025 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
n cilindrul cu piston mobil al unui motor termic se g se te o cantitate de aer care ocup volumul
1
V 2 .ni ial
aerul din cilindru exercit asupra pistonului o for de ap sare kN 0 1 F . n timpul func ion rii motorului gazul
este supus procesului ciclic reprezentat n coordonate p-V n figura al turat . Transformarea 2 1 are loc la
temperatur constant , iar 4
2
V . Se cunoa te suprafa a pistonului
2
cm 200 S , c ldura molar la volum constant 2 / 5R C
v
i 69 , 0 2 ln . Se
cere:
a. reprezentarea grafic a procesului ciclic n sistemul de coordonate p-T.
b. varia ia energiei interne a gazului n transformarea 3 2 ;
c. c ldura primit de gaz n transformarea 1 3 .
d. lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior n timpul unui ciclu.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 026 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic
unitatea de m sur n S.. a m rimii descris de rela ia
1 -
R
este:
a.J b. K mol J/ c. J/K d. K kg J/ (2p)
2.La comprimarea adiabatic a unui gaz ideal acesta:
a. efectueaz lucru mecanic i i cre te temperatura
b. efectueaz lucru mecanic i i scade temperatura
c. prime te lucru mecanic i i cre te temperatura
d. prime te lucru mecanic i i scade temperatura (3p)
3. Un gaz ideal aflat ini ial n condi ii normale de temperatur i presiune ( atm 1
0
p , C 0
0
0
t ) este nc lzit
la constant p pn la temperatura de C 27
0
. Varia ia relativ a densitat ii gazului este egal cu:
a. % 36 b. % 27 c. % 18 d. % 9 (3p)
4. Varia ia temperaturii unui corp este egal cu C
0
52 . Dac temperatura final a corpului devine
K 321
2
T , atunci temperatura st rii ini iale a fost egal cu:
a. K 296 b. K 342 c. K 373 d. K 412 (5p)

5. n diagrama al turat sunt reprezentate trei transform ri izocore (V = const.),
efectuate de mase egale din trei gaze diferite. tiind c
3 2 1
V V V , rela ia care exist
ntre masele molare ale acestora este:
a.
3 2 1
b.
3 2 1
1 1 1
c.
3 2 1
d.
2 1 3
1

1
(2p)
Varianta 26 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 026 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dintr-un gaz ideal, aflat ini ial la presiunea
2 5
1
N/m 10 2 p , sufer o transformare 2 1 descris
de legea V p , unde
5 5
m N 10

. Raportul dintre temperatura gazului n starea 1 i temperatura
gazului n starea 2 este 4 9
2 1
T T . Din starea 2 gazul este comprimat, temperatura men inndu-se
constant , pn ntr-o stare 3, n care presiunea are aceea i valoare ca i n starea ini ial . Determina i:
a.volumul ocupat de gaz n starea ini ial ;
b.valoarea raportului dintre presiunea gazului n starea 1 i presiunea gazului n starea 2;
c. valoarea raportului dintre volumul final i cel ini ial ocupat de gaz;
d.valoarea raportului dintre densitatea gazului n starea 2 i densitatea gazului n starea 3
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 026 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de gaz ideal diatomic ( R C
V
2
5
) efectueaz o transformare
ciclic , reprezentat n coordonate p-V n figura al turat . Transform rile
3 2 i 1 4 au loc la temperaturi constante. Se cunosc parametrii
termodinamici ai st rii 1: ; N/m 0 1
2 5
1
p ; 2
1
V K 300
1
T i volumul
n starea 4, 5
4
V . Cunoscnd c 92 , 0 5 , 2 ln , calcula i:
a. energia intern a gazului n starea 2;
b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n procesul 1-2;
c. c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n procesul 2-3;
d. varia ia energiei interne n procesul 3-4.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 027 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Rezultatul ob inut de un elev n urma rezolv rii unei probleme este m N 2000 . Simbolurile unit ilor de
m sur fiind cele utilizate n manualele de fizic , acest rezultat poate reprezinta valoarea unei:
a. c lduri b. mase molare c. presiuni d. capacit i calorice (2p)
2. Un gaz ideal trece din starea 1 n starea 3 fie direct, pe drumul 1a3 , fie prin
starea intermediar 2 , conform figurii al turate. ntre valorile lucrurilor mecanice
schimbate cu mediul exterior n cele dou procese termodinamice exist rela ia:
a.
3 1 123
2
a
L L
b.
3 1 123
5 , 1
a
L L
c.
123 3 1
3L L
a

d.
123 3 1
2L L
a
(3p)
3. Lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal este:
a. egal cu c ldura schimbat de gaz cu mediul extern, ntr-un proces adiabatic;
b. negativ ntr-o comprimare adiabatic ;
c. nul ntr-o transformare izobar ;
d. pozitiv dac volumul gazului scade. (5p)
4. Pentru o mas de gaz ideal, raportul dintre presiunea i densitatea gazului r mne constant ntr-o
transformare:
a. izocor b. izobar c. adiabatic d. izoterm (3p)
5. Un gaz ideal efectueaz o transformare dup legea p a V , 0 a . Dac temperatura gazului se
schimb n raportul

= 3, atunci raportul presiunilor


2
1
p
p
este:
a.
9
1
2
1

p
p
b. 3
2
1

p
p
c. 3
2
1

p
p
d. 9
2
1

p
p
(2p)
Varianta 27 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 027 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas kg 0,4 m de heliu ( l kg/kmo 4 ), considerat gaz ideal, ocup n starea ini ial volumul
1
V la
temperatura K 400
1
T i presiunea
2 6
1
N/m 10 p . Gazul se destinde la temperatur constant pn la
volumul
1 2
2V V , apoi este comprimat la presiune constant pn la volumul
1 3
V V . Determina i:
a. num rul moleculelor de oxigen ce alc tuiesc gazul;
b. volumul ini ial ocupat de gaz;
c. densitatea minim atins de gaz n cursul transform rilor;
d. temperatura minim atins de gaz n cursul transform rilor.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 027 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un gaz ideal avnd c ldura molar la volum constant 2 / 3R C
V
, efectueaz ciclul termodinamic
reprezentat n coordonate p-V n figura al turat . Parametri gazului n starea (1) sunt
2 5
1
N/m 10 p i
2
1
V , iar volumul maxim atins de gaz n cursul ciclului este
1 2
2V V .
a. Reprezenta i transform rile 2-3-1 n sistemul de coordonate (p,T)
b. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 1 3 ;
c. Calcula i c ldura cedat de gaz mediului exterior n procesul ciclic;
d. Determina i valoarea c ldurii molare a gazului n transformarea 2 1 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 028 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. La func ionarea unui motor Diesel, timpul n care se produce lucru mecanic este:
a. admisia b. evacuarea c. arderea i detenta d. compresia (3p)
2. Densitatea unui gaz ideal aflat la temperatura T i presiunea p, se exprim cu ajutorul densit ii
0
n
condi ii normale de presiune i temperatur prin rela ia:
a.b.


c.

d.

(5p)
3. M rimea fizic numeric egal cu c ldura necesar pentru a cre te (mic ora) temperatura unui corp cu un
Kelvin este:
a. capacitatea caloric b. c ldura specific c. c ldura molar d. caloria (2p)
4. O cantitate constant de gaz ideal cu exponentul adiabatic 5 / 7 descrie o
transformare care se reprezint ntr-un sistem de coordonate p-V ca n figura
al turat . Dac lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea
1-2 este kJ 2 , atunci varia ia energiei interne a gazului este egal cu:
a. kJ 5
b. kJ 2
c. kJ 5
d. kJ 2 (3p)
5. ntr-o transformare izoterm c ldura absorbit de un gaz ideal este J 75 Q . Lucrul mecanic efectuat de
gaz n acest caz are valoarea de:
a.50 J b.75 J c.100 J d.120 J (2p)
Varianta 28 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 028 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 2 de oxigen ( g/mol 32 ), considerat gaz ideal, se afl n starea de echilibru
termodinamic 1, caracterizat de parametrii Pa 10
5
1
p , V
1
i T
1
= 300 K. Gazul este nc lzit presiunea
men inndu-se constant pn cnd temperatura devine de trei ori mai mare dect n starea ini ial . n
continuare gazul este r cit men inndu-se constant volumul pn cnd presiunea devine egal cu jum tate
din valoarea presiunii din starea ini ial . Determina i:
a. masa unei molecule de O
2
;
b. num rul de molecule de O
2
;
c. densitatea gazului n starea 2
d. temperatura gazului n starea 3.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 028 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal diatomic (
3
5
), aflat ini ial n starea 1, n care presiunea este
Pa 10 4
5
1
p i volumul 5 , 2
1
V , este supus transform rii 3 2 1 ,
reprezentat grafic n coordonate (p,V) ca n figura al turat . Transformarea 3 2
este izoterm . Se consider 693 , 0 2 ln . Determina i:
a. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 2 1 ;
b. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 3 2 ;
c. diferen a dintre energia intern a gazului n starea 3 i energia intern a gazului n
starea 1;
d.valoarea c ldurii molare a gazului n transformarea 1-2.
p
V
1
1
2
0
p
1
0,5p1
3
V
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 029 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic
unitatea de m sur a m rimii T C
V
poate fi scris sub forma:
a.
K
J
b.
mol
J
c.
K kmol
J
d. J (2p)
2. Preciza i n care din timpii de func ionare ai motorului Otto se produce lucru mecanic:
a.admisia b.compresia c. aprinderea i detenta d.evacuarea (5p)
3. Un gaz ideal poate evolua din starea de echilibru termodinamic A n st rile
1, 2 sau 3. Procesele sunt reprezentate n sistemul de coordonate p-V ca n
figura al turat . St rile 1,2 i 3 apar in aceleia i izoterme. ntre energiile
interne ale gazului n st rile 1, 2, 3 exist rela ia:
a.
3 2 1
U U U
b.
3 2 1
U U U
c.
3 2 1
U U U
d.
3 2 1
U U U
(3p)
4. nveli ul adiabatic nu permite:
a. schimbul de c ldur ntre sistem i mediul exterior;
b. modificarea energiei interne a sistemului;
c. schimbul de lucru mecanic ntre sistem i mediul exterior;
d. schimbul de energie ntre sistem i mediul exterior. (2p)
5. Dublnd izoterm volumul unui gaz acesta absoarbe c ldura Q . Dac m rim volumul gazului de 4 ori, la
aceea i temperatur , c ldura absorbit de gaz are expresia:
a. 2 ln
'
Q Q b. 4 ln
'
Q Q c. Q Q 4
'
d. Q Q 2
'
(3p)
Varianta 29 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 029 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas g 64 m de oxigen molecular ( g/mol 32 ), aflat ini ial ini ial la temperatura t1=127
0
C ocup volumul
10
1
V . Gazul sufer o destindere conform legii p=aV , a>0, pn la volumul
1 2
2V V . Din starea 2 gazul este
r cit la volum constant pn n starea 3 n care presiunea este egal cu cea din starea 1. Determina i:
a. num rul de molecule din unitatea de volum n starea 1;
b. presiunea
2
p a gazului n starea 2;
c. temperatura gazului n starea 2;
d. densitatea gazului n starea 3.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 029 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) avnd volumul 2
1
V i presiunea kPa 300
1
p
evolueaz dup un ciclu termodinamic compus din urm toarele procese: procesul izobar 2 1 pn la
1 2
3V V , procesul izoterm 3 2 pn la
2
1
3
p
p , procesul izobar 4 3 pn la
1 4
V V , i procesul
izocor 1 4 pn n starea ini ial . Se consider 693 , 0 2 ln .
a. Reprezenta i succesiunea de procese termodinamice n sistemul de coordonate V p .
b. Calcula i varia ia energiei interne a gazului n procesul 2 1 .
c. Calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz n procesul 3 2 .
d. Determina i c ldura cedat de gaz n cursul ciclului termodinamic.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 030 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Despre o cantitate de gaz ideal nchis ntr-un cilindru izolat adiabatic i prev zut cu un piston mobil
termoizolant, se poate afirma c :
a. nu schimb c ldur cu mediul exterior;
b. i p streaz temperatura nemodificat ;
c. poate doar s cedeze c ldur n mediul exterior;
d. poate doar s primeasc c ldur din mediul exterior. (2p)
2. Putem afirma c , dup parcurgerea unui ciclu complet, varia ia energiei interne a gazului ideal din cilindrul
unui motor termic este ntotdeauna:
a. egal cu lucrul mecanic efectuat de c tre gaz;
b. egal cu c ldura primit de c tre gaz;
c. nul ;
d. pozitiv . (3p)
3. Patru gaze ideale diferite, avnd acea i mas i ocupnd acela i volum, sunt
supuse transform rilor reprezentate n figura al turat . Reprezentarea grafic ce
corespunde gazului cu cea mai mare mas molar , este:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4 (5p)
4. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , expresia care are unitatea de m sur
a lucrului mecanic este:
a. pT b. TV c. V p d. V / p (3p)
5. Volumul unui gaz ideal a sc zut cu 20%, n timp ce temperatura gazului a fost men inut constant .
Despre presiunea gazului se poate afirma c :
a. a crescut cu 20% b. a crescut cu 25% c. a sc zut cu 20% d. a sc zut cu 25% (2p)
Varianta 30 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 030 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un recipient con ine o mas g 50 m dintr-un gaz ideal de mas molar kg/kmol 2 . Presiunea la care
se g se te gazul este
2 5
N/m 10 2 p , iar temperatura are valoarea C 27
0
t .
a. Determina i cantitatea de gaz din vas.
b. Calcula i num rul de molecule din unitatea de volum aflate n vas.
c. Determina i densitatea gazului din recipient.
d. Recipientul este pus n leg tur , print-un tub de dimensiuni neglijabile, cu un alt recipient con innd ini ial
gaz ideal la presiunea
2 5
2
N/m 10 p . Cel de-al doilea recipient are volumul
2
V de trei ori mai mare dect
primul. Considernd c temperatura e aceea i n ambele recipiente i se men ine constant , determina i
valoarea presiunii care se stabile te n sistem dup ce recipientele sunt puse n leg tur .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 030 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
), aflat ini ial n starea 1 n care presiunea este
2 5
1
N/m 10 2 p , iar volumul 3
1
V , este supus transform rii 3 2 1 ,
reprezentat n coordonate p-V n figura al turat . Transformarea 3 2 este
izoterm , iar transformarea 2 1 se reprezint printr-o dreapt . Se va considera
693 , 0 2 ln . Determina i:
a. energia intern a gazului n starea 2;
b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 2 1 ;
c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 3 2 ;
d. c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 3 2 1 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 031 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. pentru c ldura specific este:
a.
K kg
J
b.
mol kg
J
c.
K mol
J
d.
K
J
(2p)
2. Un gaz ideal diatomic R C
V
2
5
absoarbe, ntr-o transformare cvasistatic
reprezentat n coordonate p-T, ca n figura al turat , o cantitate de c ldur Q.
Varia ia energiei interne a gazului n acest proces este:
a.
2
5
Q
b.
5
7
Q
c.
5
2
Q
d. Q (3p)
3. ntr-o destindere cvasistatic a unui gaz ideal, la temperatur constant , presiunea gazului:
a. scade b. cre te c. r mne constant d. nu se poate preciza (2p)
4. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , varia ia energiei interne a
unui gaz ideal, ntr-o transformare cvasistatic n care temperatura r mne constant , este:
a. U RT b. V p U c. 0 U d. U p V (5p)
5. Un mol de gaz ideal este nchis ntr-o butelie de volum
3 3
4 10 V m

la presiunea Pa 10 31 , 8
5
p .
Temperatura gazului are valoarea:
a. 273K b. 300K c. 327K d. 400K (3p)
Varianta 31 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 031 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru orizontal nchis la ambele capete, de lungime m 2 L i sec iune
2 4
m 10 2

S , este mp r it
n dou compartimente de volume egale cu ajutorul unui piston sub ire, etan , care se poate deplasa f r
frecare. n ambele compartimente ale cilindrului se afl aer ( g/mol 29
aer
), considerat gaz ideal, la
presiunea Pa 10
5
p i temperatura K 290 T . Se deplaseaz pistonul spre dreapta pe distan a
m 4 , 0 , temperatura r mnnd constant . Calcula i:
a. cantitatea de aer din fiecare compartiment;
b. masa total de aer din cilindru;
c. for a ce trebuie s ac ioneze asupra pistonului pentru a-l men ine n pozi ia dat ;
d. masa de gaz ce trebuie scoas dintr-un compartiment, pentru ca dup ce l s m pistonul liber, acesta s
nu se deplaseze.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 031 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal monoatomic, avnd masa kg 1,6 m este nchis ntr-un cilindru cu piston.
Presiunea gazului la temperatura K 300
1
T este Pa 10 5
5
1
p . Gazul este comprimat la temperatur
constant pn la o presiune de dou ori mai mare, iar lucrul mecanic n acest proces este
6
0,693 10 L J . Pistonul este blocat, iar gazul este r cit pn cnd presiunea devine egal cu presiunea
ini ial . Se cunoa te R C
V
2
3
i ln2 0,693 .
a. Reprezenta i succesiunea de transform ri suferite de gaz n sistemul de coordonate p-V.
b. Calcula i masa molar a gazului
c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului n transformarea 3 2 .
d. Determina i valoarea c ldurii schimbate de gaz cu mediul exterior n timpul procesului 3 2 1
preciznd dac este primit sau cedat .
.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 032 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.. a
m rimii fizice definite prin rela ia
T
Q
este:
a.
K
J
b.
K Kg
J
c.
J
K Kg
d.
K mol
J
(2p)
2. Un gaz are c ldura molar izocor K kmol J/ 20800
v
C i masa molar kg/kmol 32 . C ldura
specific izocor a gazului este:
a. K kg kJ/ 6 , 665 b. K kg J/ 6 , 665 c. K kg J/ 650 d. K kg J/ 54 , 1 (5p)
3. n timpul unui proces termodinamic ciclic, c ldura primit de un sistem termodinamic este J 200
1
Q , iar
c ldura cedat J 150
2
Q . Lucrul mecanic schimbat de sistem cu mediul exterior este:
a. J 25 b. J 50 c. J 175 d. J 350 (3p)
4. C ldura primit de un gaz ideal diatomic ( R C
V
2
5
) ntr-un proces care se
reprezint n coordonate p-V ca n figura al turat are valoarea J 140 Q . Lucrul
mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior are valoarea:
a. J 140 L
b. J 100 L
c. J 40 L
d. J 0 L (2p)
5. Un nveli adiabatic este un nveli cu urm toarele propriet i:
a. nu permite schimb de c ldur , dar permite schimb de lucru mecanic;
b. permite att schimb de c ldur , ct i de lucru mecanic;
c. permite schimb de c ldur , dar nu permite schimb de lucru mecanic;
d. nu permite schimb de c ldur i nici de lucru mecanic. (3p)
Varianta 32 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 032 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 1 de gaz ideal evolueaz foarte lent astfel nct n orice stare intermediar de echilibru
termodinamic, ntre presiunea i volumul gazului exist rela ia
2
V a p . n starea ini ial volumul ocupat de
gaz este 31 , 8
1
V , iar temperatura acestuia are valoarea K 831
1
T . Gazul este comprimat pn la o
presiune
2
1
2
p
p . Determina i:
a. presiunea gazului n starea ini ial
b. valoarea constantei de propor ionalitate a
c. volumul final ocupat de gaz.
d. temperatura final a gazului.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 032 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal diatomic efectueaz un proces ciclic. n starea ini ial gazul ocup un volum 25
1
V
i se afl la temperatura C 27
0
1
t . Gazul este nc lzit izobar pn i se dubleaz volumul. Din aceast
stare este nc lzit izocor pn cnd presiunea devine
1 3
2p p . Apoi gazul este comprimat izoterm pn
cnd volumul devine 25
4
V . Printr-o r cire izocor ajunge n starea ini ial . Se cunoa te 4 , 1 i
69 , 0 2 ln .
a. Reprezenta i grafic ciclul n coordonate V-T.
b. Calcula i lucru mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 2 1 .
c. Determina i valoarea c ldurii cedat de gaz mediului exterior dup parcurgerea unui ciclu complet.
d. Determina i varia ia energiei interne a gazului ntre st rile 1 i 3.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 033 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur din
S.. pentru m rimea fizic egal cu raportul dintre capacitatea caloric i c ldura specific este:
a. K b. K
1
c. kg d. kg
1
(2p)
2. O cantitate dat de gaz ideal sufer transformarea ciclic 12341
reprezentat ntr-un sistem de coordonate pV ca n figura al turat .
Gazul prime te lucru mecanic din exterior n transformarea:
a. 2 1
b. 3 2
c. 4 3
d. 1 4
(3p)
3. O cantitate dat de heliul aflat ntr-un balon cu pere i rigizi efectueaz o transformare n cursul c reia
cedeaz c ldura -100 J. Varia ia energiei interne a gazului n aceast transformare este:
a. -150 J b. 100 J c. 100 J d. 150 J (5p)
4. Un gaz ideal monoatomic efectueaz o transformare ciclic reversibil format din dou transform ri n
care temperatura r mne constant (izoterme) i dou transform ri n cursul c rora volumul r mne
constant (izocore). ntr-una din transform rile izocore, gazul prime te c ldura 200 J. n cursul celeilalte
transform ri izocore, c ldura schimbat de gaz cu exteriorul este:
a. 200 J (primit ) b. 200 J (cedat ) c. 300 J (primit ) d. 300 J (cedat ) (3p)
5. n cursul unei transform ri adiabatice a unui gaz ideal aflat ntr-un cilindru cu piston (descris de ecua ia
const. pV ), volumul gazului variaz invers propor ional cu puterea a doua a temperaturii absolute.
Exponentul adiabatic al gazului este:
a. 1,5 b. 2 c. 2,5 d. 3 (2p)
Varianta 33 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 033 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Gazul ideal nchis etan ntr-un corp de pomp cu volumul 1 V se afl n starea A la o presiune egal cu
jum tate din valoarea presiunii atmosferice i efectueaz urm toarea succesiune de transform ri:
A-B: pistonul fiind blocat, gazul este nc lzit pn cnd presiunea atinge valoarea presiunii
atmosferice ( Pa 10
5
0
p );
B-C: pistonul este deblocat i gazul este nc lzit, la presiune constant , pn cnd volumul se
dubleaz
C-D: se blocheaz iar pistonul i gazul este r cit pn cnd ajunge la presiunea ini ial .
Temperatura gazului n starea D are valoarea TD=300 K.
a. Justifica i faptul c temperatura gazului n starea D are aceea i valoare cu cea din starea B.
b. Calcula i raportul temperaturilor gazului n starea C i n starea A.
c. Calcula i cantitatea de gaz aflat n corpul de pomp
d. Calcula i raportul dintre densitatea gazului n starea D i densitatea gazului n starea A.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 033 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru a ezat orizontal este nchis cu ajutorul unui piston mobil, etan , de mas neglijabil care se
poate mi ca f r frecare. n cilindru se afl o cantitate mol 40 de gaz ideal monoatomic ( 66 , 1 ).
Gazul este nc lzit cu K 40 T la presiune constant (transformarea AB) absorbind c ldura 33240 J, apoi
este r cit izocor pn atinge temperatura ini ial (transformarea BC). Se cere:
a. varia ia energiei interne a gazului n transformarea ABC;
b. lucrul mecanic efectuat de gaz n transformarea ABC;
c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea BC
d. reprezentarea grafic a succesiunii de transform ri n sistemul de coordonate V-T.
.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 034 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur pentru m rimea
fizic exprimat prin raportul
A
N
N
este:
a. /mol m
3
b.
1
mol

c. kg/mol d. mol (3p)


2. Dou incinte cu pere i rigizi, de volume egale, con in acela i num r de moli din dou gaze ideale diferite.
Masele molare ale gazelor sunt
1
, respectiv .
2
Raportul densit ilor celor dou gaze,
2
1
, are valoarea:
a.
2
1
b. 1 c.
1
2
d.
2
1
2
2
(2p)
3. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele folosite n manualele de fizic , m rimea fizic definit prin raportul
T
Q
este:
a. c ldura molar
b. capacitatea caloric
c. c ldura specific
d. c ldura (5p)
4. Un gaz ideal poate trece din starea de echilibru termodinamic 1 n starea
de echilibru termodinamic 3 prin dou procese termodinamice distincte, a a
cum se observ n figura al turat : din starea ini ial 1 direct n starea final
3, iar n a doua modalitate sistemul trece prin starea intermediar 2. ntre
m rimile L i U corespunz toare celor dou procese termodinamice exist
rela iile:
a.
123 13 123 13
, L L U U
b.
123 13 123 13
, L L U U
c.
123 13 123 13
, L L U U
d.
123 13 123 13
, L L U U (2p)
5. La un motor Otto, rolul bujiei este de a:
a. m ri compresia amestecului carburant;
b. mi ca pistonul de la punctul mort superior la punctul mort inferior;
c. deschide supapa de evacuare;
d. produce scnteia care aprinde amestecul carburant. (3p)
Varianta 34 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 034 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de oxigen ( g/mol 32
2

O
), considerat gaz ideal, aflat ntr-un cilindru nchis etan cu un piston de
mas neglijabil care se poate mi ca f r frec ri, este comprimat la temperatur constant , din starea
ini ial n care Pa 10 2
5
1
p i
3
1
dm 31 , 8 V pn n starea 2 n care volumul devine
3
2
dm 77 , 2 V . Din
acest stare gazul este nc lzit la volum constant pn cnd presiunea se dubleaz fa de valoarea
presiunii n starea 2 . Determina i:
a. temperatura gazului n starea ini ial ;
b. temperatura gazului n starea final ;
c. masa unui atom de oxigen;
d. cantitatea de gaz care trebuie scoas din cilindru pentru ca presiunea final s devin Pa 10 2
5
3
p ,
volumul r mnnd
2
V , iar temperatura men inndu-se la valoarea atins n starea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 034 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un cilindru cu piston mobil, de mas neglijabil , care se poate deplasa f r frec ri, se afl un gaz ideal
diatomic. ( R C
V
2
5
). n starea ini ial gazul ocup volumul 8
1
V la presiunea Pa 10
5
1
p . Gazul este
destins izoterm pn n starea 2 n care volumul este 16
2
V , dup care este nc lzit izocor pn n starea
final 3, n care presiunea redevine egal cu presiunea ini ial . Se consider i 693 , 0 2 ln .
a. Reprezenta i procesul n sistemul de coordonate p-V.
b. Determina i valoarea lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior.
c. Determina i valoarea c ldurii primite de gaz.
d. Determina i valoarea varia iei energiei interne a gazului ntre st rile 1 i 3.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 035 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. M rimea fizic numeric egal cu c ldura necesar modific rii temperaturii unit ii de mas de substan
cu K 1 este:
a. capacitatea caloric b. c ldura molar c. c ldura specific d. puterea caloric (2p)
2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur n S.. a m rimii fizice exprimat prin
R
V p
este:
a. K b. J c. mol d. kg (5p)
3. O cantitate dat de gaz ideal sufer transformarea ciclic 12341 reprezentat
ntr-un sistem de coordonate p-T ca n figura al turat . Transformarea n care
presiunea variaz invers propor ional cu volumul este:
a. 2 1
b. 3 2
c. 4 3
d. 1 4
(3p)
4. Lucrul mecanic i c ldura sunt m rimi care caracterizeaz :
a. starea energetic a unui sistem termodinamic;
b. intensitatea mi c rii de agita ie molecular din sistemul termodinamic;
c. energia de interac iune dintre moleculele ce alc tuiesc un sistem termodinamic;
d. schimbul de energie dintre sistemul termodinamic i mediu. (2p)
5. Dou corpuri cu mase egale avnd temperaturi diferite sunt puse n contact termic. C ldurile specifice ale
celor dou corpuri sunt n rela ia
3
1
2
c
c , iar ntre temperaturile ini iale ale celor dou corpuri exist rela ia
1 2
3 T T . Temperatura final T a sistemului dup stabilirea echilibrului termic, se exprim ca:
a.
1
5 , 2 T T b.
1
5 , 1 T T c.
1
T T d.
1
5 , 0 T T (3p)
Varianta 35 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 035 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O butelie cu volumul
3
m 6 , 0 V con ine heliu
1
mol g 4

He
, considerat gaz ideal, la presiunea
MPa 6
1
p i temperatura K 300
1
T . Pentru efectuarea unui experiment se consum 50% din masa
gazului din butelie, iar temperatura scade pn la valoarea C 7
0
2
t . Determina i:
a. num rul de molecule de heliu care se g sesc ini ial n butelie;
b. densitatea ini ial a gazului din butelie;
c. presiunea final a gazului din butelie;
d. masa unui atom de heliu exprimat n unit i S..
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 035 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un motor termic avnd ca substan de lucru mol 1 de gaz ideal
monoatomic ( 66 , 1 ) parcurge ciclul termodinamic 1231 reprezentat n
coordonate p-V n figura al turat . Se cunosc valorile parametrilor
Pa 10
5
p respectiv, 10 V .
a. Determina i varia ia energiei interne a substan ei de lucru procesul 1 3 .
b. Determina i lucrul mecanic efectuat de substan a de lucru n procesul
3 2 .
c. Determina i c ldura schimbat de substan a de lucru cu mediul exterior n
procesul izobar, preciznd dac este primit sau cedat .
d. Demonstra i c st rile 2 i 3 apar in aceleia i izoterme.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 036 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Rela ia de leg tur dintre temperatura exprimat n K i temperatura exprimat n C
0
este:
a. K 15 , 273 : C K
0
t T
b. K 15 , 273 C K
0
t T
c. K 15 , 273 C K
0
t T

d. K 15 , 273 C K
0
t T
(2p)
2. Un alpinist aflat ini ial la baza unui munte aspir o dat o mas g 1
1
m de aer aflat la presiunea
Pa 10
5
0
p i temperatura C 27
1
t . El ajunge n vrful muntelui, unde presiunea aerului este Pa 10 7 , 0
5
i temperatura C 7
2
t . Masa de aer aspirat o dat de alpinist cnd se afl n vrful muntelui este egal
cu:
a. g 25 , 0 b. g 75 , 0 c. g 85 , 0 d. g 125 , 0 (2p)
3. Dou butelii identice con in aceea i mas de gaz. Prima butelie con ine hidrogen l
H
g/mo 2
2
la
temperatura K 500
1
T , iar a doua butelie con ine oxigen l
O
g/mo 32
2
la temperatura K 320
2
T . n
condi iile date raportul presiunilor celor dou gaze
2 2
/
O H
p p are valoarea:
a. 5 b. 10 c.15 d. 25 (5p)
4. n figura al turat este redat graficul dependen ei temperaturii finale la care
ajunge un corp cu masa kg 1 m de c ldura primit de acel corp. C ldura
specific a corpului are valoarea:
a. kgK J/ 100
b. kgK J/ 200
c. kgK J/ 400
d. kgK J/ 800 (3p)
5. Un balon cu pere i rigizi care are volumul 60 V a fost umplut cu heliu, considerat gaz ideal. Prin
robinetul defect al balonului se scurge heliu, presiunea heliului devenind MPa 1 p . Energia intern a
heliului r mas n butelie este:
a. kJ 90 b. kJ 120 c. kJ 200 d. kJ 800 (3p)
23 U
Varianta 36 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 036 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un cilindru orizontal se afl n echilibru dou gaze ideale diferite separate ntre ele printr-un piston etan ,
foarte sub ire, temperatura gazelor fiind aceea i n ambele compartimente. Primul compartiment con ine o
mas kg 0,8
1
m de oxigen ( g/mol 32
2

O
), iar al doilea compartiment con ine o mas kg 0,2
2
m de
hidrogen, ( l
H
g/mo 2
2
). Determina i:
a. cantitatea de oxigen din primul compartiment;
b. masa unei molecule de hidrogen;
c. num rul total de molecule din cilindru;
d. raportul volumelor ocupate de cele dou gaze.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
,
B. SUBIECTUL III - Varianta 036 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal aflat ini ial n starea A, n care presiunea este Pa 0 1 32 , 8
5

A
p i volumul
3 2
m 10 2

A
V parcurge un proces ciclic format dintr-o destindere izoterm AB , n cursul c reia volumul
gazului cre te de trei ori, o comprimare izobar BC i o nc lzire izocor CA. Se cunoa te:
2
5R
C
V
i
1 , 1 3 ln .
a. Reprezenta i procesul ciclic parcurs de gaz n sistemul de coordonate V p ;
b. Determina i varia ia energiei interne a gazului n procesul BC ;
c. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior pe parcursul ntregului proces ciclic;
d. Determina i raportul dintre cantit ile de c ldur
AB CA
Q Q / schimbate de gaz cu exteriorul n cele dou procese.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 037 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. n graficul al turat este reprezentat , n coordonate p-T o transformare general a
unei mase date de gaz ideal. St rile care n care gazul ocup acela i volum sunt:
a. 1 i 3
b. 1 i 5
c. 2 i 4
d. 3 i 4
(3p)
2. Alege i afirma ia adev rat referitoare la energia intern a unui gaz ideal:
a. cre te ntr-o destindere izoterm ;
b. cre te ntr-o comprimare adiabatic ;
c. este constant ntr-o transformare izocor ;
d. cre te ntr-o comprimare izobar . (2p)
3. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manuale, c ldura schimbat de un gaz ideal cu mediul
exterior n cursul unui proces izoterm are expresia:
a.
1 2
T T C
p
b.
2
1
ln
p
p
T C
V
c.
1
2
ln
V
V
T R d.
1 2
V V C
V
(3p)
4. Masa de hidrogen nchis ntr-un cilindru cu piston este kg 1 m kmol kg 2
2

H
. Dac hidrogenul se
nc lze te izobar de la C 0
0
la C 100
0
, lucrul mecanic efectuat are valoarea:
a. 415,5 kJ b. 1038,75 kJ c. 1454,25 d. 1869,75 kJ (5p)
5. innd cont c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , m rimea fizic exprimat prin rela ia
m
pV 3
are unitatea de m sur n S..:
a. K) (kmol J b. mol kg c. s m d. K N (2p)
Varianta 37 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 037 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate 2 mol de gaz ideal cu masa molar g/mol 4 evolueaz dintr-o stare 1 ntr-o stare 2 astfel
nct n orice stare intermediar ntre presiunea i volumul gazului exist rela ia p=aV. n starea 1 parametrii
gazului sunt
2 5
1
m N 10 p , 40
1
V , iar n starea 2 presiunea gazului are valoarea
2 5
2
m N 10 5 , 2 p .
Determina i:
a. temperatura gazului n starea 1;
b. densitatea gazului n starea 1;
c. volumul gazului n starea 2;
d. varia ia temperaturii gazului.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 037 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) parcurge transformarea
ciclic ilustrat n figura al turat . Se cunoa te temperatura gazului n
starea 1, K 300
1
T i faptul c n starea 2 temperatura are valoarea
1 2
3T T . Se cunoa te 1 , 1 3 ln .
a. Reprezenta i transformarea ciclic n sistemul de coordonate p-V.
b. Determina i lucrul mecanic efectuat de gaz n transformarea 2 1 .
c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului n transformarea 3 2 .
d. Determina i c ldura cedat de gaz n transformarea 1 3 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
- Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
- Se acord 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 038 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. O mas constant de gaz ideal sufer transformarea 1-2-3 reprezentat n
sistem de coordonate p-V ca n figura al turat . Rela ia corect dintre
c ldurile schimbate de gaz cu mediul exterior n decursul transform rii este:
a.
23 12
Q Q <
b.
23 12
Q Q
c.
23 12
Q Q >
d.
13 12
Q Q > (2p)
2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur a m rimii / U poate fi scris sub forma:
a.
1
kg m N

b.
1 2
K m N

c.
1
mol m N

d. mol m N (5p)
3. C ldura absorbit de o mas kg 10 m de ap ( K kg kJ 2 , 4 c ) pentru a se nc lzi de la C 20 la C 60
este:
a. J 420 b. J 1680 c. kJ 420 d. kJ 1680 (3p)
4. Un kmol de gaz ideal monoatomic ( R C
V
5 , 1 ) efectueaz o transformare n timpul c reia temperatura
variaz ntre valorile C 20
1
t i C 320
2
t Varia ia energiei interne a gazului este egal cu:
a. 37,395 J b. J 5 , 3739 c. kJ 5 , 3739 d. kJ 5 , 6232 (2p)
5. C ldurile specifice izocor i respectiv izobar ale unui gaz ideal sunt
v
c i
p
c . Masa molar a gazului
este dat de expresia:
a. ( )
v p
c c R b. ( )
v p
c c R + c. ( ) R c c
v p
d. ( ) R c c
v p
+ (3p)
Varianta 38 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 038 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o butelie se p streaz o cantitate mol 00 1 de oxigen (
1
mol g 32
2

O
), considerat gaz ideal, la
presiunea
2 5
N/m 10 p i temperatura C 27
0
t . Determina i:
a. masa de oxigen din butelie;
b. num rul de molecule de oxigen din butelie;
c. volumul buteliei;
d. masa molar a amestecului rezultat n urma punerii n leg tur , printr-un tub de volum neglijabil, a buteliei
considerate mai sus cu o butelie identic n care se afl o cantitate mol 20
1
de heliu (
1
mol g 4

He
).
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 038 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
n 1867, germanul Nicolaus August Otto a realizat un motor termic eficient
care i poart numele. Aproximarea succesiunii proceselor din acest motor
este prezentat n coordonate p-V n figura al turat (dou adiabate i
dou izocore). n timpul unui proces adiabatic constant V p . Dac
substan a de lucru este mol 1 de gaz ideal monoatomic 2 3R C
v
,
temperatura K 00 4
1
T ,
2 3
5 , 1 p p , iar raportul de compresie se
consider 8
2 1
V V , determina i:
a. c ldura schimbat de substan a de lucru cu mediul exterior n procesul
4 3 ;
b. c ldura cedat de substan a de lucru mediului exterior n timpul unui
ciclu;
c. lucrul mecanic efectuat de de substan a de lucru n procesul 2 1 ;
d. c ldura schimbat de substan a de lucru cu mediului exterior n procesul 3 2 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 039 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. pentru c ldura specific a unui gaz ideal este:
a. K b.
K mol
J
c.
1
K

d.
K Kg
J
(2p)
2. Un gaz ideal monoatomic (
2
3R
C
V
) prime te izoterm c ldura Q. Varia ia energiei sale interne este egal cu:
a.
2
5Q
b. 0 c.
2
3Q
d. Q 3 (3p)
3. O mas dat de gaz ideal descrie o transformare care se reprezint n
sistemul de coordonate V-T ca n figura al turat . Presiunea gazului este
minim n starea:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4 (5p)
4. Temperatura unei mase de gaz ideal:
a. cre te ntr-o destindere adiabatic ;
b. scade dac gazul prime te izocor c ldur ;
c. este constant ntr-o transformare izoterm ;
d. este constant ntr-o transformare ciclic . (3p)
5. Considernd c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia energiei interne a gazului ideal
diatomic este:
a. RT U
2
3
b. RT U
2
5
c. RT U 2 d. kT U
2
3
(2p)
Varianta 39 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 039 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un vas nchis cu pere i rigizi, de volum
3 3
m 10 8

V se afl o mas g 16 m de oxigen, considerat
gaz ideal, la presiunea kPa 150 p . Se cunoa te masa molar a oxigenului
mol
kg
10 32
3
. Determina i:
a. cantitatea de gaz din vas;
b. temperatura oxigenului din vas;
c. num rul de molecule de oxigen din vas;
d. densitatea oxigenului din vas.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 039 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) parcurge ciclul reprezentat n
coordonate p-V n figura al turat . Se cunosc K 300
1
T i
1 2
2V V .
Transformarea 1-2 este reprezentat printr-o dreapt care trece prin origine.
Determina i:
a. energia intern a gazului n starea 2 ;

b.lucrul mecanic efectuat de gaz n cursul unui ciclu;
c. c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 3-1, preciznd
dac este primit sau cedat ;
d. c ldura molar a gazului pe transformarea 1-2.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 040 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic unitatea de m sur n
S.. a cantit ii de substan este:
a. mol b.
1
mol kg

c. kg d.
1
kg mol

(2p)
2. Prin destinderea izoterm a unui gaz ideal, presiunea lui scade de e ori ( e = baza logaritmilor naturali).
Nota iile fiind cele obi nuite n manualele de fizic , c ldura primit de gaz n cursul acestui proces este:
a. RT b.
e
RT
c. eRT d. RT
2
3
(2p)
3. Pentru a nc lzi o cantitate de gaz ideal monoatomic R C
V
2
3
cu T la volum constant se consum
c ldura kJ 3 Q . Pentru a r ci la presiune constant tot cu T aceea i cantitate de gaz ideal monoatomic,
c ldura cedat este:
a. kJ 2 b. kJ 2 c. kJ 5 d. kJ 6 (5p)
4. ntr-un motor care func ioneaz dup un ciclu Otto, asupra substan ei de lucru se efectueaz lucru
mecanic n timpul:
a. admisiei b. evacu rii c. arderii i detentei d. compresiei adiabatice. (3p)
5. Un mol de gaz ideal poate ajunge dintr-o stare ini ial 1 ntr-o stare final 2
caracterizat prin aceea i presiune
2 1
p p , fie prin procesul 2 3 1 , fie prin
procesul 2 4 1 , ca n figura al turat . Despre c ldura schimbat cu mediul
exterior se poate afirma c :
a. are cea mai mare valoare n procesul 2 3 1
b. are cea mai mare valoare n procesul 2 4 1
c. are cea mai mic valoare n procesul 2 3 1
d. este aceea i n ambele procese (3p)
Varianta 40 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 040 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O sond spa ial exploreaz atmosfera planetei Marte; la nivelul suprafe ei planetei, presiunea p
1
reprezint
0,7% din presiunea atmosferic normal pe P mnt, p
0
. ntr-un corp de pomp este recoltat o prob care
con ine un amestec de gaze (cu comportare pe care o presupunem ideal ) la presiunea p1: 19,2 mol de
dioxid de carbon CO
2
, 0,5 mol de azot N
2
i 0,3 mol de argon Ar.
Cunoscnd
2 5
0
N/m 10 p masele atomice relative ale argonului, azotului, respectiv ale oxigenului
16 12, , 14 , 40
arg

O C N on
A A A A precum i densitatea amestecului
3
g/m 13 , calcula i (n
unit i ale S..):
a. masa m01 a moleculei de dioxid de carbon;
b. raportul dintre presiunea pe care ar avea-o argonul dac , la aceea i temperatur , ar r mne singur n
butelie i presiunea la care se afl amestecul n corpul de pomp ;
c. masa molar a amestecului gazos;
d. temperatura amestecului din corpul de pomp .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 040 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un cilindru orizontal, prev zut cu un piston etan , care se poate mi ca f r frec ri, se afl un gaz ideal
monoatomic la temperatura C 27
0
1
t i presiunea
2 5
N/m 10 p . Volumul ini ial ocupat de gaz este
1
1
V . Gazul este nc lzit lent pn cnd volumul se dubleaz . Apoi gazul i dubleaz din nou volumul,
temperatura men inndu-se constant . Se cunoa te R C
V
2
3
i 693 , 0 2 ln
a. Reprezenta i grafic cele dou procese n sistemul de coordonate V p .
b. Calcula i energia intern a gazului n starea ini ial .
c. Calcula i lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior n cele dou transform ri.
d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n cele dou transform ri.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 041 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Utiliznd nota iile din manualele de fizic , unitatea de m sur n S.. a m rimii fizice definite prin expresia
t
Q
este:
a.
K
J
b.
K kg
J
c.
C mol
J
d.
K mol
J
(3p)
2. Un gaz ideal sufer o transformare de stare, dependen a densit ii gazului de
presiunea sa fiind reprezentat n figura al turat . Transformarea suferit de gaz este:
a. izoterm
b. izocor
c. izobar
d. general (5p)
3. Un corp este nc lzit de la temperatura T1 = 285 K la t2 = 95 C. Varia ia temperaturii corpului n acest
proces este:
a. C 190 b. K 190 c. K 90 d. K 83 (2p)
4. O cantitate constant de gaz ideal efectueaz o transformare oarecare. Lucrul mecanic este negativ dac
transformarea este:
a. nc lzire izobar ; (3p)
b. r cire izocor ;
c. destindere adiabatic ;
d. comprimare izoterm .
5. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , energia intern a unui gaz ideal
monoatomic (
3
5
) are expresia:
a. pV 5 , 1 b. RT 5 , 2 c. T C
V
d. pV 5 , 3 (2p)
Varianta 41 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 041 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o incint cu pere i rigizi se afl o mas m = 100 g de hidrogen (
mol
g
2 ) la presiunea Pa 10
5
1
p i
temperatura T
1
= 300 K. Gazul este nc lzit lent pn la presiunea Pa 10 3
5
2
p . Determina i:
a. temperatura gazului n starea 2;
b. masa unei molecule de hidrogen;
c. num rul total de molecule;
d. densitatea gazului n starea 2.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 041 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate oarecare de gaz ideal biatomic (
5
7
) aflat ini ial ntr-o stare caracterizat prin parametrii
termodinamici Pa 10
5
1
p , 30
1
V i C 627
0
1
t , efectueaz irul de transform ri: 2 1 comprimare la
presiune constant pn la atingerea temperaturii C 27
0
2
t , 3 2 destindere la temperatur constant
pn la atingerea volumului st rii ini iale, 1 3 nc lzire la volum constant pn la revenirea n starea
ini ial . Se cunoa te ln 3=1,1.
a. Reprezenta i grafic procesele descrise n sistemul de coordonate T V
b.Calcula i varia ia energiei interne a gazului n transformarea 2 1 .
c. Calcula i valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 2 1 .
d.Determina i c ldura primit de gaz pe parcursul transform rii ciclice.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 042 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. pentru m rimea fizic egal cu raportul dintre capacitatea caloric i c ldura molar este:
a. K b.
1
K
= K
1
c. mol d.
1
mol
= mol
1
(2p)
2. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal este supus proceselor 1 3 2 1 , respectiv 1 3 4 1 ,
reprezentate n sistemul de coordonate p-V ca n figura al turat .
Raportul dintre lucrurile mecanice schimbate de gaz cu exteriorul n cele
dou procese are valoarea:
a. 2
1431
1231

L
L

b. 1
1431
1231

L
L
c. 1
1431
1231

L
L
d. 2
1431
1231

L
L
(3p)
3. Heliul, considerat gaz ideal, cu c ldura molar la presiune constant R C
p
2
5
, aflat ntr-un corp de
pomp efectueaz o transformare n cursul c reia presiunea r mne constant (izobar ) i prime te c ldura
120 J. Lucrul mecanic efectuat de gaz n aceast transformare este egal cu:
a. 24 J b. 48 J c. 80 J d. 120 J (5p)
4. Un gaz ideal monoatomic efectueaz o transformare ciclic reversibil format din dou transform ri n
cursul c rora temperatura r mne constant (izoterme) i dou transform ri n cursul c rora presiunea
r mne constant (izobare). ntr-una din transform rile izobare, gazul prime te c ldura 200 J. n cursul
celeilalte transform ri izobare, c ldura schimbat de gaz cu exteriorul este egal cu:
a. 200 J (cedat ) b. 200 J (primit ) c. 300 J (cedat ) d. 300 J (primit ) (3p)
5. n cursul unei transform ri adiabatice a unui gaz ideal aflat ntr-un cilindru cu piston (transformare descris
de ecua ia const. pV ) presiunea gazului p variaz direct propor ional cu puterea a treia a temperaturii
absolute T. Exponentul adiabatic al gazului este:
a. 1,5 b. 2 c. 2,5 d. 3 (2p)
Varianta 42 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 042 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o butelie pentru scufund ri subacvatice se g se te un amestec de oxigen O2 i azot N2 (gaze cu
comportare considerat ideal ) la presiunea p = 5p
0
. Cantitatea de oxigen reprezint 25% din cantitatea
total de substan din butelie. Cunoscnd g/mol, 32 g/mol, 28
2 2

O N
calcula i (n unit i ale S..):
a. masa m
01
a moleculei de azot;
b. presiunea pe care ar avea-o oxigenul dac , la aceea i temperatur , ar r mne singur n butelie;
c. masa molar medie a amestecului din butelie;
d. cu ct se modific masa molar a amestecului, dac nlocuim a 15-a parte din cantitatea de azot cu un
num r egal de moli de argon (a c rui mas molecular este 40 g/mol).
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 042 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Gazul ideal nchis etan ntr-un corp de pomp cu volumul 2 se afl la o presiune egal cu presiunea
atmosferic normal ( Pa 10 atm 1
5
0
p ) i efectueaz urm toarea
succesiune de transform ri reversibile:
AB: gazul prime te c ldur astfel nct presiunea s creasc
propor ional cu volumul, pn cnd volumul se dubleaz ;
BC: pistonul este blocat i gazul se r ce te pn cnd
presiunea scade la jum tate din presiunea atmosferic .
Considernd c exponentul adiabatic al gazului are valoarea
= 1,5, calcula i:
a. varia ia energiei interne a gazului n transformarea ABC;
b. lucrul mecanic efectuat de gaz n transformarea ABC;
c. c ldura cedat n transformarea BC;
d. c ldura primit n transformarea AB.
A
2,5
1,0
V [ ]
2,0
0,5
1,5
p [atm]
5 2 4 1 3
0
B
C
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 043 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un gaz ideal trece din starea 1 n starea 2 printr-un proces reprezentat n
sistemul de coordonate T-p n figura al turat . Transformarea suferit de gaz este:
a. destindere izoterm
b. nc lzire izobar
c. r cire izocor
d. nc lzire izocor (2p)
2. Preciza i n care dintre timpii de func ionare ai motorului Diesel amestecul de gaze din cilindru efectueaz
lucru mecanic:
a.admisia b.compresia c. arderea i detenta d.evacuarea (5p)
3. Se amestec acela i num r de molecule din dou substan e avnd masele molare
1
, respectiv
2
.
Masa molar a amestecului este:
a.
2
2 1

b.
2 1
2 1

c.
2 1
2 1
2

d.
2 1
(2p)
4. Un gaz ideal monoatomic R C
V
2
3
are energia intern de J 300 . Lucrul mecanic efectuat n timpul
unui proces izobar n care energia intern se dubleaz este de:
a. J 300 b. J 200 c. J 250 d. J 300 (3p)
5.M rind presiunea unui gaz ideal de 3 ori i mic ornd temperatura lui absolut de 2 ori, densitatea gazului:
a. scade de 1,5 ori b.cre te de 1,5 ori c. cre te de 2 ori d. cre te de 6 ori (3p)
Varianta 43 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 043 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o butelie de volum 24 V se afl hidrogen molecular g/mol 2 , considerat gaz ideal, la presiunea
Pa 10 12
5
1
p i temperatura C 27
0
t . La un moment dat din butelie ncepe s ias gaz. Masa gazului
care p r se te butelia reprezint o frac iune % 30 f din masa ini ial . Determina i:
a. densitatea gazului n starea ini ial ;
b. masa de
2
H r mas n butelie;
c. num rul de molecule de gaz care au p r sit incinta;
d. valoarea presiunii
2
p a gazului r mas n butelie, presupunnd c temperatura s-a men inut constant .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 043 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate moli 2 de gaz diatomic ( R C
V
2
5
) evolueaz ntre dou st ri de
echilibru termodinamic 1 i 2 prin dou procese distincte: 2 1 A , respectiv
2 1 B , reprezentate n coordonate V-T ca n figura al turat . Se cunosc:
0 40
1
V , K 300
1
T , 0 80
2
V i 69 , 0 2 ln .
a. Reprezenta i cele dou procese n sistemul de coordonate V p .
b. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n cele dou
procese ( 2 1 A i 2 1 B ).
c. Determina i varia ia energiei interne a gazului la trecerea din starea 1 n starea 2.
d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n cele dou procese ( 2 1 A i 2 1 B ).
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 044 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia corect a varia iei
energiei interne a unui gaz ideal care sufer o transformare general este:
a. T C U
V
b. T C U
p
c.
i
f
V
V
RT U ln d.
f
i
V
V
RT U ln (2p)
2. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal efectueaz o transformare general n timpul c reia i dubleaz
presiunea i i njum t e te temperatura. Volumul s u:
a. scade de patru ori
b. r mne constant
c. cre te de dou ori
d. cre te de patru ori (3p)
3. innd cont c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de
m sur a c ldurii specifice a unei substan e se exprim ca:
a.
K
J
b.
K kg
J
c.
kg
J
d. J (5p)
4. Un gaz ideal sufer transformarea 3 2 1 , reprezentat n figura al turat .
ntre presiunile gazului n st rile 1,2 i 3 exist rela ia:
a.
1 2 3
p p p
b.
1 3 2
p p p
c.
3 2 1
p p p
d.
3 1 2
p p p (3p)
5. Un mol de gaz ideal monoatomic 2 3R C
v
ajunge, printr-o transformare adiabatic , din starea ini ial 1
n starea final 2. Presiunea i volumul gazului n starea ini ial sunt
2 5
1
N/m 10 4 p , respectiv 2
1
V , iar
n starea final
2 4
2
N/m 10 25 , 1 p , respectiv 16
2
V . Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are
valoarea:
a.1800 J b. J 900 c. J 900 d. J 1800 (2p)
Varianta 44 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 044 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un vas cilindric orizontal, nchis la ambele capete i izolat termic de exterior, este mp r it n dou
compartimente de c tre un piston termoizolant, mobil, aflat ini ial n echilibru. ntr-un compartiment se afl
kg 10 14
3
1

m de azot molecular ( kg/kmol 28


2

N
) la temperatura K 350
1
T , iar n cel lalt
kg 10 4
3
2

m de oxigen molecular ( kg/kmol 32


2

O
), la temperatura K 400
2
T . Ambele gaze sunt
considerate gaze ideale.
a. Determina i raportul dintre cantitatea de azot i cantitatea de oxigen.
b. Calcula i masa unei molecule de azot.
c. Calcula i raportul densit ilor celor dou gaze.
d. Azotul din primul compartiment se nc lze te, cu pistonul blocat, pn la temperatura K 400
2
T .
Calcula i masa de azot care trebuie scoas din primul compartiment pentru ca, dup eliberarea pistonului,
pozi ia acestuia s r mn nemodificat .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 044 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal diatomic R C
V
2
5
aflat ini ial n starea 1 n care
presiunea este
2 5
1
N/m 10 4 p i volumul 1
1
V este supus transform rii
3 2 1 , reprezentat n coordonate p-V ca n figura al turat . Transformarea 2 1
este izoterm iar transformarea 3 2 este reprezentat printr-o dreapt care trece prin
origine. Se consider 693 , 0 2 ln . Determina i:
a. presiunea gazului n starea 3;
b. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 2 1 ;
c. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n cursul transform rii 3 2 ;
d. valoarea c ldurii molare n transformarea 3 2 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 045 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. ntre volumele celor patru st ri atinse de un gaz ideal ce sufer procesul ciclic din
figura al turat exist rela ia:
a.
4 3 2 1
V V V V
b.
4 3 2 1
V V V V
c.
4 2 3 1
V V V V
d.
3 2 4 1
V V V V (2p)
2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , dintre expresiile de mai jos, cea care
are aceea i unitate de m sur ca i presiunea este:
a. T Q / b. Q T / c. V T d. V L / (3p)
3. Rela ia U Q este adev rat pentru o transformare:
a. adiabatic ;
b. izoterm ;
c. izobar ;
d. izocor . (5p)
4. O mas de gaz aflat ini ial la temperatura T se destinde pn la dublarea volumului astfel nct energia
intern r mne constant . Temperatura gazului n starea final este:
a. 2 / T b.T c. T 2 d. T 4 (3p)
5. Un gaz avnd c ldura molar la volum constant 2 / 3R C
V
, absoarbe c ldura J 100 Q la presiune
constant . Lucrul mecanic efectuat de gaz n acest proces are valoarea:
a.40 J b.50 J c.100 J d.120 J (2p)
Varianta 45 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 045 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O incint cu pere i rigizi con ine o cantitate mol 2 de azot ( kg/kmol 28 ), considerat gaz ideal. ni ial
azotul se afl la temperatura C 27
0
1
t i ocup volumul 10 V . Gazul este nc lzit pn cnd presiunea
se dubleaz . Determina i:
a. masa unei molecule de azot exprimat n kg ;
b. densitatea azotului din incint ;
c. temperatura la care ajunge azotul n starea final ;
d. num rul de molecule care trebuie scoase din incint astfel nct presiunea azotului s devin egal cu
cea ini ial .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III - Varianta 045 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un cilindru vertical nchis n partea superioar cu un piston etan de mas kg 5 m i sec iune
2
cm 10 S , care se poate mi ca f r frecare, se afl o cantitate de gaz ideal avnd c ldura molar la volum
constant 2 / 3R C
V
. Datorit nc lzirii gazul din cilindru i m re te volumul de 1,5 ori i efectueaz un
lucru mecanic J 60 L . Dup nc lzire pistonul este blocat, iar gazul este r cit pn cnd presiunea scade
de dou ori. Cunoscnd valoarea presiunii atmosferice
2 5
0
N/m 10 p , i accelera ia gravita ional
2
m/s 0 1 g , determina i:
a. presiunea gazului din cilindru n starea ini ial ;
b. deplasarea pistonului n urma nc lzirii gazului;
c. varia ia energiei interne a gazului n urma nc lzirii;
d. c ldura cedat de gaz mediului exterior .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 046 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1.Un gaz ideal sufer o transformare ciclic n timpul c reia prime te c ldura kJ 4
1
Q de la o surs cald
i cedeaz sursei reci c ldura kJ 3,2
2
Q . Lucrul mecanic efectuat de gaz n aceast transformare este
egal cu:
a. J 7200 L b. J 800 L c. J 200 L d. J 80 L (2p)
2. Aerul aflat ntr-un vas de volum
3
m 2 , 0 V la presiunea
2 5
1
N/m 10 2 p este r cit izocor pn ajunge la
presiunea Pa 10
5
2
p . Lucrul mecanic efectuat n acest proces are valoarea:
a. J 0 b. J 20 c. J 60 d. J 10
6
(3p)
3. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur pentru m rimea
fizic exprimat prin raportul
A
N
N
este:
a. /mol m
3
b.
1
mol

c. kg/mol d. mol (2p)


4. n transformarea cvasistatic reprezentat n graficul al turat presiunea gazului
ideal scade liniar ntre valorile Pa 10 3
5
1
p i Pa 10
5
2
p , n timp ce volumul
cre te de la
3
1
m 1 V la
3
2
m 5 V . Lucrul mecanic efectuat este egal cu:
a. J 800 L
b. kJ 400 L
c. kJ 800 L
d. kJ 2400 L (5p)
5. Dintre m rimile fizice de mai jos, NU este m rime fizic de stare:
a. energia intern b. temperatura c. c ldura d. presiunea (3p)
Varianta 46 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 046 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un kilomol de hidrogen g/mol 2
2

H
, considerat gaz ideal, ocup n condi ii fizice normale
( K 273 , Pa 10
0
5
0
T p ) volumul /kmol m 4 , 22
3
0
V . Determina i:
a. num rul de molecule con inute ntr-un volum
3
m 2 V de hidrogen, aflat n condi ii normale de
temperatur i presiune;
b. masa unei molecule de hidrogen;
c. num rul de molecule con inute ntr-o mas kg 1 m de hidrogen;
d. densitatea hidrogenului n condi ii fizice normale.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 046 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un motor termic, un mol de gaz ideal avnd exponentul adiabatic 3 / 5 , efectueaz un proces
termodinamic ciclic format din urm toarele transform ri termodinamice: AB transformare izoterm ; BC
transformare izobar ; CD transformare izoterm ; DA - transformare izobar . Cunoa te i c : n starea de
echilibru termodinamic A presiunea gazului este Pa 10
5

A
p i volumul 25
A
V ; n starea de echilibru
termodinamic B presiunea gazului este Pa 10 5
5

B
p ; n starea de echilibru termodinamic C volumul
ocupat de gaz are valoarea 10
C
V .
a. Reprezenta i grafic n sistemul de coordonate V p succesiunea de transform ri: A D C B A .
b. Determina i varia ia energiei interne a gazului ntre starea de echilibru termodinamic A i starea de
echilibru termodinamic C .
c. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n destinderea izobar .
d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n compresia izobar .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 047 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de masur n
S.. pentru capacitatea caloric este:
a.
K
J
b.
2
K
J
c.
K kmol
J
d.
K kg
J
(2p)
2. Lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior de moli dintr-un gaz ideal biatomic ( R C
V
2
5
) n timpul
unui proces cvasistatic adiabatic desf urat ntre temperaturile
1
T i
2
T are expresia:
a.
1 2
2
3
T T
R
b.
2 1
2
3
T T
R
c.
1 2
2
5
T T
R
d.
2 1
2
5
T T
R
(3p)
3. n figura al turat sunt prezentate, n sistemul de coordonate p-T, graficele a patru
transform ri izocore ale aceleia i cantit i de gaz ideal. Graficul corespunz tor
volumului maxim este notat cu:
a.
1
V
b.
2
V
c.
3
V
d.
4
V . (5p)
4. Un gaz ideal sufer o transformare izoterm , presiunea acestuia dublndu-se. Raportul densit ilor
corespunz toare st rii ini iale, respectiv finale este egal cu:
a.
2
1
b. 1 c.
2
3
d. 2 (2p)
5. innd cont c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic expresia matematic a
principiului al termodinamicii este:
a. T c m Q b. L U Q c. T R Q d.
abs ced
Q Q (3p)
Varianta 47 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 047 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru nchis cu un piston etan , care se poate deplasa f r frecare, con ine o cantitate moli 2 de
heliu ( mol g 4 ). ni ial gazul se afl n condi ii normale de presiune i temperatur
( K 273 , Pa 10
0
5
0
T p ). Gazul sufer o transformare n cursul c reia presiunea r mne constant ,
temperatura final a gazului fiind de dou ori mai mare dect temperatura ini ial . Determina i:
a. num rul de atomi de gaz din cilindru;
b. densitatea gazului n starea ini ial ;
c. volumul ocupat de gaz n starea final ;
d. num rul de atomi de heliu con inu i n unitatea de volum, n starea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 047 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal diatomic ( 4 , 1 ) poate trece din starea de echilibru
termodinamic A n starea de echilibru termodinamic C n dou moduri
distincte: prin transform rile A B C, respectiv transformarea A D C
reprezentate n coordonate p-T n figura al turat . Se cunoa te c
0,693 2 ln Pa, 10 atm 1
5
.
a. reprezenta i cele dou transform ri A B C, respectiv A D C
ntr-un sistem de coordonate p-V.
b. calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea
A D C;
b. calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz, n transformarea A B C;
c. determina i varia ia energiei interne a gazului ntre st rile A i C
.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 048 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. O cantitate dat de gaz ideal efectueaz transformarea ciclic 12341
reprezentat n coordonate p-V ca n figura al turat . Transformarea n care
gazul prime te lucru mecanic din exterior este:
a. 1-2
b. 2-3
c. 3-4
d. 4-1
(5p)
2. C ldura schimbat de un sistem termodinamic cu mediul exterior:
a. este o m rime de stare;
b. este o m rime de proces;
c. este zero dac sistemul revine n starea ini ial ;
d. nu depinde de st rile intermediare prin care trece sistemul. (3p)
3. Pentru a nc lzi o mas kg 0,2 m de ap J/kgK 4181
apa
c de la temperatura ini ial
1
t la temperatura
C 40
2
t s-a consumat o cantitate de c ldur kJ 09 , 25 Q . Temperatura ini ial a apei a fost:
a. C 10 b. C 20 c. C 35 d. C 40 (3p)
4. Se amestec kmol 2
1
de dioxid de carbon ) (
2
CO i kmol 2
2
de azot ) (
2
N . Se tie c n condi ii
normale de presiune i temperatur volumul molar al unui gaz este /kmol m 4 , 22
3
0
V . Volumul ocupat de
amestec n condi ii normale de presiune i temperatur este:
a.
3
m 4 , 22 b.
3
m 8 , 44 c.
3
m 89,6 d.
3
m 22,4 1 (2p)
5. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur pentru m rimea
fizic exprimat prin raportul
A
N
N
este:
a. /mol m
3
b.
1
mol

c. kg/mol d. mol (2p)


Varianta 48 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 048 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un cilindru nchis cu ajutorul unui piston etan , care se poate deplasa f r frecare, se g sesc mol 2
1

de bioxid de carbon ) (CO
2
i mol 2
2
de azot ) (N
2
. Amestecul, considerat gaz ideal, aflat ini ial n condi ii
normale de presiune i temperatur ) K 273 , N/m 10 (
0
2 5
0
T p este nc lzit la volum constant pn la
temperatura C 273
0
2
t . Cunoscnd masele molare ale CO
2
i N
2
, g/mol 44
2
CO
, g/mol 28
2
N

determina i:
a. masa de substan con inut n cilindru;
b. volumul ocupat de amestec n condi ii normale;
c. presiunea final a amestecului;
d. varia ia volumului gazului astfel nct presiunea s devin N/m 10 8
2 5
3
p , gazul fiind men inut la
temperatura constant
2
T .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 048 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate kmol 2 de oxigen molecular )
2
5
( R C
v
aflat la presiunea
2 5
1
N/m 10 2 p ocup volumul
3
1
m 2 V . Gazul parcurge o succesiune de
transform ri reprezentate n coordonate p-V n figura al turat . Determina i:
a. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior cnd gazul parcurge ciclul
n succesiunea 1231;
b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior cnd gazul parcurge ciclul
n succesiunea 1321;
c. varia ia energiei interne a gazului n transformarea 2-3;
d. c ldura cedat de gaz mediului exterior n procesul 3-1.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 049 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. M rimea fizic a c rei valoare este aceea i pentru sisteme termodinamice aflate n echilibru termic se
nume te:
a. capacitate caloric b. exponent adiabatic c. temperatur d. c ldur specific (2p)
2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur n S.. a m rimii fizice exprimate prin raportul
T R
V p
este:
a. mol b. J c. K d. kg (5p)
3. Un corp confec ionat dintr-un material avnd c ldura specific c i m re te temperatura cu T . Dac n
acest proces corpul prime te c ldura Q , masa acestuia este:
a.
T
c Q
m b.
T c
Q
m c.
c Q
T
m d.
c
T Q
m (3p)
4. O cantitate dat de gaz ideal efectueaz transformarea 1-2 reprezentat n sistemul
de coordonate p-T n figura al turat . Alege i afirma ia adev rat referitoare la procesul
suferit de gaz:
a. gazul nu efectueaz schimb de c ldur cu mediul exterior;
b. energia intern a gazului se men ine constant ;
c. lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu c ldura schimbat cu mediul exterior;
d. c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior este egal cu varia ia energiei sale interne. (2p)

5. Dou corpuri alc tuite din aceea i substan , dar avnd temperaturi diferite, sunt puse n contact termic.
Masele celor dou corpuri sunt n rela ia
3
1
2
m
m , iar ntre temperaturile ini iale ale celor dou corpuri
exist rela ia
1 2
3 T T . Sistemul celor dou corpuri fiind izolat adiabatic de mediul exterior, temperatura
final T a sistemului dup stabilirea echilibrului termic se exprim prin rela ia:
a.
1
5 , 2 T T b.
1
5 , 1 T T c.
1
T T d.
1
5 , 0 T T (3p)
Varianta 49 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 049 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un vas cilindric orizontal, de volum 12 V , nchis la ambele capete i izolat termic de exterior, este
mp r it n dou compartimente egaIe, de c tre un piston termoizolant, mobil, aflat n echilibru. ntr-un
compartiment se afl g 3
1
m hidrogen molecular ( g/mol 2
2

H
), iar n cel lalt azot molecular
( g/mol 28
2

N
). Gazele din cele dou compartimente se afl , ini ial, la aceea i temperatur , K 200 T .
Cele dou gaze sunt considerate gaze ideale.
a. Determina i presiunea din compartimentul ocupat de hidrogen.
b. Calcula i masa azotului.
c. Calcula i raportul dintre densitatea azotului i cea a hidrogenului.
d.Compartimentul n care se afl hidrogenul este nc lzit, lent, cu K 100 T , temperatura azotului
r mnnd nemodificat . Determina i volumul ocupat de azot dup restabilirea echilibrului pistonului n urma
procesului de nc lzire.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 049 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un cilindru orizontal, prev zut cu un piston care se poate mi ca f r frec ri, de volum
3
m 0,1 V , se
g se te aer, considerat a fi gaz ideal biatomic (
5
7
), la presiunea Pa 10
5
1
p . Aerul este r cit la volum
constant i cedeaz n exterior c ldura kJ 12,5 Q . Din noua stare, gazul este comprimat la presiune
constant , asupra gazului efectundu-se un lucru mecanic kJ 2,5 L .
a. Reprezenta i grafic procesele descrise ntr-un sistem de coordonate V p .
b. Calcula i valoarea presiunii atinse de gaz n urma r cirii la volum constant.
c. Determina i volumul atins de gaz n urma comprim rii la presiune constant tiind c gazul se afl la
p
2
=0,5 10
5
Pa.
d. Calcula i varia ia energiei interne a gazului ntre starea ini ial i cea final .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 050 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un gaz ideal diatomic 2 / 5R C
V
se afl ntr-o stare ini ial n care volumul gazului este V iar
presiunea p . Gazul este nc lzit la presiune constant pn cnd volumul s u se tripleaz . C ldura
absorbit de gaz n acest proces este:
a. pV 3 b. pV 5 c. pV 7 d. pV 9 (3p)
2. Un gaz monoatomic 2 / 3R C
V
este supus proceselor reprezentate n figura
al turat , n care 2 1 este o destindere izobar de la volumul
1
V la volumul
1 2
2V V
iar 3 2 este o destindere izoterm pn la volumul
2 3
eV V (e =2,71 baza
logaritmului natural). Raportul dintre lucrul mecanic total i varia ia corespunz toare a
energiei interne a gazului este:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 (2p)
3. n timpul func ion rii motorului Diesel, arderea combustibilului are loc ntr-un proces aproximativ:
a. izobar b. izocor c. izoterm d. adiadatic (3p)
4. ntr-un balon rigid se afl oxigen 2 / 5R C
V
la temperatura C 27
1
t . Balonul este nc lzit i oxigenul
absoarbe c ldura kJ 50 Q pn cnd temperatura sa absolut se tripleaz . Cantitatea de oxigen din balon
este:
a. 2 mol b. 3 mol c. 4 mol d. 6 mol (5p)
5. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic expresia a c rei unitate de
m sur n S.. este aceea i cu cea a capacit ii calorice este:
a.
R m
b. V p c.
V p
d. T R (2p)
Varianta 50 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 050 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru orizontal este mp r it, ini ial, n trei compartimente B A, i C ca
n figura al turat . Compartimentul A are volumul 24 , 2
A
V i con ine
azot g/mol 28
2

N
cu densitatea g/ 1,25 , compartimentul B
con ine o mas g 1 m de aer g/mol 29
aer
, iar n compartimentul C
se afl un num r
22
3
10 4 N molecule de oxigen ) g/mol 2 3 (
2

O
.
Determina i:
a. num rul de moli de azot din compartimentul A ;
b. num rul de molecule de aer din compartimentul B ;
c. masa de oxigen din compartimentul C ;
d. masa molar a amestecului dac se nl tur pere ii ce separ cele trei gaze.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 050 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de gaz ideal avnd R C
V
2
3
se afl n starea A de echilibru
termodinamic. Gazul efectueaz un proces ciclic ABCA reprezentat n
coordonate p-V n figura al turat . Se cunosc
2 5
N/m 10
A
p i 10
A
V i
ln 5=1,60.
a. Reprezenta i grafic procesul ciclic ntr-un sistem de coordonate V-T.
b. Calcula i varia ia energiei interne n procesul ABC.
c. Determina i c ldura primit de gaz n decursul unui ciclu complet.
d. Calcula i valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n
procesul CA.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 051 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur n S.. pentru m rimea fizic exprimat prin raportul
V
L
este:
a. Joule b. atm c. Pa d. m N (2p)
2. Volumul molar al unui gaz ideal n anumite condi ii de presiune i temperatur este

V . Considernd
moleculele uniform distribuite, fiec rei molecule i revine un cub cu latura d egal cu:
a. 3
A
N
V
d

b. 3 2
A
N
V
d

c. 3 2
A
N
V
d

d. 3
2
A
N
V
d

(2p)
3. O cantitate de gaz ideal se poate destinde pornind de la o anumit stare
ini ial , pn la aceea i valoare a volumului final, prin dou procese
cvasistatice diferite, a a cum se vede n diagrama al turat . ntre lucrul
mecanic efectuat de gaz n procesul 2 1
12
L i lucrul mecanic efectuat de
gaz n procesul 3 1
13
L exist rela ia:
a.
13 12
L L
b.
13 12
L L
c.
13 12
L L
d.
13 12
L L (5p)
4. Constanta universal a gazului ideal are aceea i unitate de m sur ca i:
a. capacitatea caloric
b. c ldura molar la volum constant
c. c ldura specific
d. c ldura schimbata de o mas oarecare de gaz ideal (3p)
5. ntr-o transformare izobar energia intern a unui gaz ideal se modific cu J 1500 U . tiind c lucrul
mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior este J 1000 L , c ldura schimbat de gaz este:
a. J 2500 b. J 500 c. J 1000 d. J 2500 (3p)
Varianta 51 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 051 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas g 48 m de oxigen molecular ( g/mol 32
2

O
), considerat gaz ideal, aflat ini ial n starea 1, n
care volumul este 31 , 8
1
V i temperatura C 23
0
1
t , este nc lzit la volum constant pn la dublarea
temperaturii, iar apoi este destins la presiune constant pn cnd volumul se tripleaz . Determina i:
a. num rul de moli de gaz;
b. densitatea gazului n starea 3;
c. temperatura maxim atins n cursul transform rii;
d. presiunea gazului n starea 3.

Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 051 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 3 de gaz ideal monoatomic 2 3R C
V
parcurge ciclul
1 3 2 1 reprezentat n coordonate p-V n figura al turat . Temperatura
absolut n starea 1 este K 300
0
T . n transformarea 2 1 , reprezentat
printr-un segment dintr-o dreapt ce trece prin origine, volumul gazului se
dubleaz .
Determina i:
a. energia intern a gazului n starea 3;
b. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea izobar
c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 2 1 ;
d. lucrul mecanic efectuat de gaz pe un ciclu;
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 052 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur a m rimii descrise de rela ia 1 / R este:
a.
K
J
b.
K mol
J
c.
mol
J
d.
kg
J
(2p)
2. n graficul al turat este reprezentat dependen a de temperatur a presiunii
unei cantit i constante de gaz ideal. Graficul care descrie corect un proces de
nc lzire la volum constant:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
(5p)
3. n destinderea adiabatic a gazului ideal:
a. asupra gazului se efectueaz lucru mecanic;
b. temperatura gazului scade;
c. volumul gazului r mne constant;
d. presiunea gazului cre te. (3p)
4. O cantitate de gaz ideal efectueaz o serie de procese termodinamice n urma c rora energia intern a
gazului cre te cu J 560 i mediul nconjur tor efectueaz asupra gazului un lucru mecanic de J 320 . Gazul
schimb cu mediul nconjur tor c ldura de:
a. J 880 absorbit b. J 240 cedat c. J 240 absorbit d. J 880 cedat (2p)
5. ntr-o ma in termic , un mol de gaz ideal monoatomic efectueaz urm torul proces ciclic:
AB compresie izoterm ; BC destindere izobar ;CA r cire izocor . n acest proces ciclic:
a. 0
AB
L b. 0
AB
Q c. 0
BC
Q d. 0
CA
U (3p)
Varianta 52 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 052 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un vas de volum constant
3 3
m 10 5

V se afl un amestec gazos format din:
23
1
10 N molecule de
oxigen kg/mol 10 32
3
2

O
,
23
2
10 4 N molecule de azot kg/mol 10 28
3
2

N
i
molecule 10 5
23
3
N de heliu kg/mol 10 4
3

He
la temperatura K 400 T . Gazele sunt considerate
gaze ideale. Determina i:
a. masa molar a amestecului;
b. presiunea amestecului;
c. densitatea amestecului;
d. temperatura la care presiunea din vas scade cu % 20 f .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 052 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un motor termic func ioneaz dup ciclul termodinamic reprezentat n sistemul de coordonate V-T n figura
al turat . Motorul termic utilizeaz ca substan de lucru un mol de gaz
ideal avnd exponentul adiabatic 5 / 7 , iar temperatura minim atins
de gaz n acest proces termodinamic ciclic este C 27
0
t .
a. Reprezenta i grafic ciclul termodinamic n sistemul de coordonate
V p .
b. Determina i raportul dintre energia intern maxim i energia intern
minim a gazului.
c. Calcula i lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior
ntr-un ciclu termodinamic.
d. Calcula i c ldura absorbit de gaz ntr-un ciclu termodinamic.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 053 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Urm toarea m rime fizic NU este m rime fizic fundamental n S..:
a. temperatura absolut
b. masa
c. cantitatea de substan
d. volumul (2p)
2. ntr-o incint se amestec
23
10 molecule de heliu ( kg/mol 10 4
3
2

H
) cu
23
10 4 molecule de
2
O
( kg/mol 10 32
3
2

O
). Masa molar a amestecului este:
a. kg/mol 10 4 , 16
3
b. kg/mol 10 4 , 22
3
c. kg/mol 10 4 , 26
3
d. kg/mol 10 4 , 34
3
(3p)
3. Un gaz ideal este comprimat adiabatic. n acest proces lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul i
temperaturile corepunz toare st rilor ini ial i final ale gazului satisfac rela iile:
a.
i f
T T L ; 0 b.
i f
T T L ; 0 c.
i f
T T L ; 0 d.
i f
T T L ; 0 (5p)
4. Prin ,motor termic se n elege:
a. un sistem termodinamic ce realizeaz transformarea integral a energiei termice n energie mecanic ;
b. un sistem termodinamic cu func ionare ciclic , ce transform integral energia termic n energie
mecanic ;
c. un sistem termodinamic ce realizeaz transformarea integral energiei mecanice n energie termic ;
d. un sistem termodinamic cu func ionare ciclic , ce realizeaz transformarea par ial a energiei termice n
energie mecanic . (3p)
5. Un mol dintr-un gaz ideal efectueaz transformarea 2 1 , reprezentat n
coordonate p-V n graficul al turat. Pentru nc lzirea acestuia cu C 10
0
este
necesar o cantitate de c ldur egal cu 207,75 J. C ldura molar izocor a
gazului este egal cu:
a. R 5 , 1
b. R 75 , 1
c. R 2
d. R 25 , 2 (2p)
Varianta 53 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 053 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Cunoscnd densitatea apei O H
2
n stare lichid
3
cm g 1 i masele molare ale hidrogenului
kg/mol 10 2
3
2

H
, respectiv a oxigenului kg/mol 10 32
3
2

O
, determina i:
a. masa unei molecule de ap ;
b. volumul care revine, n medie, unei molecule de ap , considernd moleculele de ap dispuse una n
contact cu alta;
c. num rul de molecule care se g sesc ntr-o mas mg 10 m de ap ;
d. volumul ocupat de g 10 vapori de ap considera i gaz ideal la presiunea
2 5
N/m 10 5 , 1 p i temperatura
C
0
227 .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 053 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal parcurge un ciclu termodinamic reprezentat n
coordonate V-T n figura al turat . Se consider cunoscut valoarea
temperaturii n starea ini ial T
1
=300 K i exponentul adiabatic 3 / 5 .
a. Reprezenta i procesul ciclic n sistemul de coordonate V p .
b. Determina i energia intern a gazului n starea 2 i n starea 3
c. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n cursul
unui ciclu complet.
d. Calcula i c ldura total schimbat de gaz cu mediul exterior n cursul
unui ciclu complet.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in
specializarea matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 054 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un gaz ideal i poate dubla volumul prin patru procese termodinamice diferite, pornind din aceea i stare
ini ial . Lucrul mecanic este mai mare pentru o destindere:
a. izoterm ;
b. izobar ;
c. adiabatic ;
d. este acela i n orice destindere. (2p)
2. n graficul al turat este redat dependen a energiei interne a unei
cantit i egale cu 0,2 moli gaz ideal nchis ntr-o incint etan , n func ie
de temperatura sa absolut . Valorile energiei interne sunt date ca
multiplu al constantei universale a gazelor. Valoarea c ldurii molare la
presiune constant a gazului ideal este egal cu:
a. R
2
3
b. R
5
7
c. R
2
5
d. R 3 (3p)
3. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. a energiei interne este:
a. K (kelvin) b. J (joule) c. Pa (pascal) d. Kmol (2p)
4. innd cont c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , pentru un proces
izoterm al gazului ideal este corect rela ia:
a. 0 U b. T R L c. L Q d. 0 Q (3p)
5. Masa unui mol de substan este numeric egal cu:
a. masa unei molecule din acea substan , exprimat n grame;
b. unitatea atomic de mas ;
c. masa molecular relativ a substan ei date, exprimat n grame;
d. masa atomic a substan ei date. (5p)
Varianta 54 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 054 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o incint se afl o mas g 6 1 m de oxigen molecular, considerat gaz ideal, la presiunea kPa 150 p i
temperatura . C 47 t Se cunoa te masa molar a oxigenului. Gazul este nc lzit la volum constant pn la
dublarea presiunii. Determina i:
a. num rul de molecule de oxigen din incint ;
b. masa unei molecule de oxigen;
c. densitatea oxigenului n starea ini ial ;
d. temperatura T
1
a gazului n starea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 054 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal poate trece dintr-o stare de echilibru
termodinamic 1 ntr-o alt stare de echilibru termodinamic 2, prin dou
procese termodinamice distincte (transform rile 1-3-2, respectiv 1-4-2),
reprezentate n coordonate p-V n figura al turat . Se cunoa te c
Pa 10 atm 1
5
i R C
V
2
5
.
a. Reprezenta i ntr-un sistem de coordonate V-T procesul 1-3-2
b. Calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz n transformarea 1-3-2;
c. Calcula i varia ia energiei interne la trecerea din starea 1 n starea 2;
d. Determina i valoarea c ldurii primite de gaz n transformarea 1-4-2.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in
specializarea matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 055 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a
presiunii n S.. este:
a. Pa b.atm c. torr d. mm col.Hg (3p)
2. Un gaz ideal nchis ntr-un vas cu pere i rigizi prime te o cantitate de caldur Q. n timpul nc lzirii,
m rimea fizic a c rei valoare cre te este:
a. num rul de molecule; (3p)
b. densitatea gazului;
c. presiunea;
d. distan a medie dintre molecule.
3. La comprimarea adiabatic a unui gaz ideal, acesta:
a. se r ce te;
b. efectueaz lucru mecanic; (2p)
c. se nc lze te;
d. cedeaz c ldur .
4. ntr-o transformare ciclic un gaz ideal efectueaz lucrul mecanic L = 20 J i cedeaz sursei reci c ldura
J 60
2
Q . Raportul dintre lucrul mecanic efectuat i c ldura absorbit de la sursa cald este:
a.
4
1
b.
3
1
c.
2
1
d. 1 (5p)
5. Presiunea unei mase constante de gaz ideal men inut la temperatur constant este invers propor ional
cu volumul. n aceste condi ii varia ia densit ii gazului n func ie de presiunea sa este corect ilustrat n
graficul din figura:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 (2p)
Varianta 55 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 055 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Cilindrul orizontal din figura al turat este mp r it printr-un piston mobil sub ire, termoizolant, care se poate mi ca
f r frec ri, n dou compartimente A i B ale c ror volume se afl n raportul 2
B A
V V . n starea ini ial
pistonul este blocat. Compartimentul A, aflat la temperatura C 127
0

A
t , con ine o mas de oxigen
( g/mol 32
2

O
), iar compartimentul B, aflat la temperatura K 300
B
T , con ine aceea i mas de azot
( g/mol 28
2

N
). Gazele din cele dou compartimente se consider ideale.
a. Determina i masa unei molecule de azot.
b. Determina i valoarea raportului presiunilor gazelor din cele dou compartimente.
c. Se aduc cele dou compartimente la aceea i temperatur , iar apoi se elibereaz
pistonul. Stabili i raportul volumelor ocupate de cele dou gaze,
B A
V V , pentru
pozi ia de echilibru a pistonului.
d. Se ndep rteaz pistonul. Calcula i masa molar a amestecului
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 055 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un motor termic folose te ca substan de lucru o cantitate mol 3 gaz diatomic i func ioneaz dup un
ciclu termodinamic care, reprezentat ntr-o diagram p-T este un dreptunghi cu laturile paralele cu axele. n
stare ini ial (1) gazul se afl la presiunea maxim i temperatura minim . Se cunoasc 4
min
max

T
T
, 2
min
max

p
p
,
Pa 10 atm 1
5
min
p , K 300
min
T , 4 , 1 i ln2=0,69.
a. Reprezenta i transformarea ciclic n coordonate p-V .
b. Determina i raportul
min
max
V
V
.
c. Calcula i lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior n destinderea izobar .
d. Determina i c ldura primit de gaz n decursul unui ciclu complet.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 056 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , NU este corect rela ia:
a.
V p
C C R b. ) (
V p
c c R c. / R c c
V p
d. / ) ( R c c
p V
(2p)
2. Un mol de ap poate fi definit ca reprezentnd:
a. cantitatea de ap ce con ine un num r de atomi egal cu num rul lui Avogadro;
b. cantitatea de ap ce ocup un volum de
3
dm 22,4 ;
c. cantitatea de ap ce con ine tot attea molecule c i atomi con ine o mas egal cu g 12 de C
12
6
;
d. cantitatea de ap a c rei mas este egal cu kg 18 . (2p)
3. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic expresia care are aceea i
unitate de m sur cu cea a energiei interne este:
a.
T
p
b.
T
V p
c.
T R m
d.
R
(3p)
4. Pistonul mobil, etan , care se poate mi ca f r frec ri, separ n cilindrul orizontal un gaz
ideal, avnd c ldura molar izocor 2 / 5 R C
V
, de aerul atmosferic, a a cum se vede n
figur . Presiunea atmosferic are valoarea kPa 96
atm
p , iar volumul ntregului cilindru este
3
dm 2 V . C ldura care trebuie transmis gazului pentru ca pistonul s se deplaseze lent din pozi ia ini ial
pn la cap tul cilindrului este:
a. J 350 b. J 336 c. J 245 d. J 224 (5p)
5. Dintre schemele de mai jos, cea care red corect principiul de func ionare a unui motor termic este notat
cu litera:
(3p)
Varianta 56 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 056 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru orizontal de lungime m ,5 1 L , nchis la ambele capete, este mp r it n dou p r i egale printr-un
piston mobil, termoizolant, de grosime neglijabil , care se poate deplasa f r frec ri. n cele dou
compartimente se afl mase egale de azot ( g/mol 28
1
) i respectiv oxigen ( g/mol 32
2
). Gazele din
cele dou compartimente se consider ideale. Determina i:
a. masa unei molecule de azot;
b. raportul temperaturilor
1
T i
2
T ale gazelor din cele dou compartimente, dac pistonul este n echilibru
mecanic la mijlocul cilindrului;
c. distan a pe care se deplaseaz pistonul i sensul deplas rii lui dac gazul din al doilea compartiment este
adus la temperatura
1
T , iar temperatura n primul compartiment r mne neschimbat ;
d. masa molar a amestecului format din cele dou gaze, dac se ndep rteaz pistonul.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 056 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
n figura al turat este reprezentat n coordonate V-T transformarea ciclic
reversibil a unei cantit i de gaz ideal a c rui c ldur molar izocor este
2 / 3R C
V
. Temperatura gazului este aceea i n st rile 2 i respectiv 4.
a. dentifica i transform rile din cadrul ciclului specificnd parametrul de stare care
r mne constant.
b. Transpune i ciclul ntr-un sistem de axe n care pe abscis se reprezint
volumul, iar pe ordonat se reprezint presiunea gazului.
c. Determina i temperaturile gazului n st rile 2, 3 i 4 n func ie de temperatura lui
n starea 1.
d. Determina i lucrul mecanic total L schimbat de gaz cu mediul exterior ntr-un ciclu dac pe parcursul unui
ciclu gazul absoarbe c ldura kJ 54
abs
Q .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 057 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Masa de substan avnd masa molar , care con ine un num r N de molecule, este:
a.
N
N
A
b.
A
N
N
c.
A
N
N
d.
N
N
A
(2p)
2. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur n S.. a m rimii
RT
p
este:
a.
3
kg/m b.
1 3
mol m kg

c.
1 3 2
mol m kg

d.
1 1
K mol m kg

(5p)
3. ntr-un proces termodinamic n care const T , volumul unui gaz ideal scade cu % 75 . Presiunea gazului:
a. scade cu % 300 b. cre te cu % 25 c. cre te cu % 75 d. cre te cu % 300 (3p)
4. O cantitate dat de gaz ideal efectueaz transformarea 1-2 reprezentat n
coordonate V-T n figura al turat . Alege i afirma ia adev rat referitoare la gazul ideal:
a. cedeaz c ldur i prime te lucru mecanic;
b. prime te att c ldur ct i lucru mecanic;
c. prime te c ldur i cedeaz lucru mecanic;
d. nu schimb c ldur i lucru mecanic cu mediul exterior. (2p)
5. Varia ia energiei interne a unui mol de gaz ideal monoatomic R C
V
2
3
nc lzit izocor cu K 100 T
are valoarea:
a. J 25 , 623 b. J 5 , 1246 c. J 75 , 1869 d. J 5 , 2077 (3p)
Varianta 57 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 057 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o butelie cu volumul 83,1 V se afl azot molecular ( g/mol 28 ), considerat gaz ideal, la
temperatura de C 7
0
, avnd densitatea
3
kg/m 24 . Butelia este nc lzit pn la temperatura
C 27
0
2
t . Pentru a men ine presiunea constant n butelie, se elimin o parte din gaz printr-un robinet.
Determina i:
a. presiunea gazului din butelie n starea ini ial ;
b. masa de gaz aflat n butelie n starea ini ial ;
c. num rul de molecule de azot r mase n butelie;
d. masa unei molecule de azot.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 057 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 4 de gaz ideal monoatomic R C
V
2
3
evolueaz ntre dou
st ri de echilibru termodinamic 1 i 2 prin dou procese distincte: 2 A 1 i
2 B 1 , reprezentate n coordonate p-T n figura al turat . Se cunosc:
atm 2
1
p , K 600
1
T i atm 1
2
p ( Pa 10 atm 1
5
) i se consider
693 , 0 2 ln .
a. Reprezenta i grafic cele dou procese n acela i sistem de coordonate V p .
b. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n procesul
2 A 1 .
c. Determina i varia ia energiei interne a gazului ntre cele dou st ri de echilibru termodinamic 1 i 2.
d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n procesul 2 B 1 , preciznd dac este primit
sau cedat
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 058 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. C ldura schimbat de un gaz ideal cu mediul exterior n cursul unei transform ri adiabatice este
ntotdeauna:
a. negativ ;
b. nul ;
c. pozitiv ;
d. dependent de varia ia temperaturii. (2p)
2. Varia ia de temperatur K 27 T , exprimat n grade Celsius, este de:
a. C 246
0
b. C 27
0
c. C 27
0
d. C 300
0
(3p)
3. innd cont c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de
m sur a c ldurii molare este:
a.
mol
J
b.
K kg
J
c.
K
J
d.
K mol
J
(5p)
4. Un corp cu masa m i m re te temperatura cu T . Dac n acest proces corpul prime te c ldura Q ,
c ldura specific a substan ei din care este alc tuit se exprim prin rela ia:
a.
T
m Q
c b.
T m
Q
c c.
m Q
T
c d.
m
T Q
c (3p)
5. Un gaz ideal trece din starea 1 n starea 3 fie direct, pe drumul a , fie
prin starea intermediar 2 , conform figurii al turate. Rela ia dintre lucrurile
mecanice schimbate de gaz cu exteriorul este:
a.
123 3 1
50 , 1 L L
a

b.
123 3 1
33 , 1 L L
a

c.
123 3 1
75 , 0 L L
a

d.
123 3 1
50 , 0 L L
a
(2p)
Varianta 58 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 058 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un vas de sticl de volum 62 , 16 V , izolat termic de exterior, se afl un amestec de gaze format din
kg 10 3
3
1

m de hidrogen molecular ( g/mol 2


2

H
) i kg 10 12
3
2

m de oxigen molecular
( g/mol 32
2

O
). Temperatura n interiorul balonului este C 33
0
t . Determina i:
a. raportul dintre masa unei molecule de hidrogen i masa unei molecule de oxigen;
b. raportul dintre num rul de moli de hidrogen i num rul de moli de oxigen;
c. presiunea exercitat de amestecul de gaze asupra pere ilor vasului;
d. masa molar a amestecului de gaze.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 058 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) parcurge procesul ciclic
1 4 3 2 1 a c rui diagram este reprezentat n coordonate p-V
n figura al turat . n starea ini ial presiunea are valoarea
2 5
1
N/m 10 2 p , iar volumul este 1
1
V .
a. Determina i energia intern a gazului n starea 1.
b. Determina i lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior la
parcurgerea unui ciclu complet.
c. Determina i c ldura cedat de gaz mediului exterior n timpul parcurgerii unui ciclu complet.
d. Reprezenta i grafic, ntr-un sistem de coordonate V-T procesul ciclic.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 059 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur n S.. a m rimii fizice exprimate prin T C
V
este:
a. J b. mol c. K d. kg (3p)
2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele obi nuite n manualele de fizic , expresia corect a principiului al
termodinamicii este:
a. L U Q b. L U Q c. L U Q d. L U Q (3p)
3. Un gaz ideal aflat ntr-un vas nchis etan cu ajutorul unui piston mobil sufer un proces izoterm n urma
c ruia presiunea n starea final este de 9 10 ori mai mare dect presiunea din starea ini ial . Se poate
spune c n procesul descris:
a. masa molar cre te de 9 10 ori;
b. masa molar scade de 9 10 ori;
c. volumul cre te de 9 10 ori;
d. volumul scade de 9 10 ori. (5p)
4. Un sistem termodinamic nchis (care nu schimb substan cu exteriorul) nu poate schimba c ldur cu
exteriorul dac nveli ul s u este:
a. opac b. metalic c. adiabatic d. rigid (2p)
5. Un sistem termodinamic evolueaz dup procesul ciclic reprezentat n
imagine. n unul dintre cele trei procese gazul efectueaz lucru mecanic asupra
exteriorului. Exprimat n unit i
1 1
V p u , acest lucrul mecanic este egal cu:
a. u 24
b. u 12
c. u 8
d. u 5 (2p)
Varianta 59 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 059 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un balon cu pere i rigizi, de volum , 2 V se afl m = 1,12 g azot molecular g/mol). 28 = ( , considerat
gaz ideal, (gaz diatomic) la presiunea kPa 86 , 49
1
p n urma nc lzirii azotului pn la temperatura
C 1527
2
gazul ajunge ntr-o nou stare de echilibru, n care un sfert din cantitatea de azot a disociat n
atomi. Determina i:
a. temperatura gazului n starea ini ial ;
b. densitatea gazului;
c. num rul de moli n starea final ;
d. presiunea gazului n starea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 059 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un corp de pomp se afl o cantitate fixat de gaz, presupus ideal;
acesta urmeaz transformarea 12345, n care presiunea p depinde de
volumul V a a cum se arat n graficul al turat. n transformarea 23 i n
transformarea 45 produsul dintre presiunea i volumul gazului p streaz
o valoare constant (diferit pentru fiecare). Cunoscnd valoarea c ldurii
schimbate de gaz cu exteriorul n transformarea 12 J 200
12
Q ,
a. ordona i cresc tor temperaturile absolute
5 4 3 2 1
, , , , T T T T T ;
b. calcula i c ldura
34
Q schimbat de gaz cu exteriorul n procesul 34;
c. pentru fiecare dintre transform rile 12, 23, 34, 45 preciza i care dintre
m rimile Q, L, U este nul ;
d. preciza i dac lucrul mecanic
23
L este mai mare, mai mic sau egal cu
lucrul mecanic
45
L . Justifica i r spunsul dat.
1
2
2 p
V
4 p
p
3 p
p
2 V 4 V V 3 V 0
3
4
5
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 060 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un motor termic prime te n timpul unui proces ciclic c ldura J 500
1
Q i cedeaz o cantitate de c ldur
J 300
2
Q . Lucrul mecanic efectuat de substan a de lucru este:
a. J 100 L b. J 200 L c. J 400 L d. J 800 L (3p)
2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manuale, c ldura molar izocor poate fi exprimat n
forma:
a.
1

R
C
v
b. 1 R C
v
c.
R
C
v

1
d. R C C
p v
(3p)
3. Dintre graficele de mai jos, n care cu i este notat starea ini ial , iar cu f starea final , graficul care red
corect procesul de aprindere a combustibilului, la ciclul idealizat al motorului Otto este:

4. Un sistem termodinamic prime te o cantitate de c ldur J 121 Q i cedeaz lucrul mecanic J 71 L .
Varia ia energiei interne n urma acestei transform ri termodinamice este:
a. J 25 U b. J 50 U c. J 91 U d. J 192 U (5p)
5. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur a c ldurii molare la presiune constant , n S.. este:
a. J/kmol b. K mol J/ c. J/Kg d. K Kg J/ (2p)
(2p)
Varianta 60 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 060 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Dou recipiente de volume 31 , 8
1
V i 662 , 1
2
V con in gaze ideale, avnd aceea i c ldur molar la
volum constant R C
V
3/2 . Gazul din primul recipient se afl la presiunea
2 5
1
N/m 10 p i temperatura
C 227
0
1
t , iar cel din al doilea recipient la presiunea
2 5
2
N/m 10 2 p i temperatura C 27 1
0
2
t .
Recipientele comunic printr-un tub de volum neglijabil, ini ial nchis cu un robinet. Determina i:
a. num rul de moli de gaz din fiecare recipient n starea ini ial ;
b. temperatura final a amestecului, dup deschiderea robinetului i stabilirea echilibrului termic;
c. presiunea amestecului dac acesta este men inut n contact cu un termostat a c rui temperatur este
T
3
=500 K;
d. num rul de molecule din unitatea de volum, dup deschiderea robinetului.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 060 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 2 de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) parcurge ciclul
termodinamic reprezentat n sistemul de coordonate V p din figura al turat . Se
consider cunoscut valoarea temperaturii n starea de echilibru termodinamic
1 , K 400
1
T Determina i:
a. raportul dintre energia intern a gazului n starea de echilibru termodinamic 2 i
energia intern a gazului n starea de echilibru termodinamic 1 ;
b. c ldura molar corespunz toare transform rii 2 1 ;
c. c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 3 2 i preciza i dac aceast c ldur
este absorbit sau cedat de gaz;
d. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior n decursul unui ciclu termodinamic.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 061 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur a c ldurii molare la presiune constant este:
a.
mol
J
b.
K mol
J
c.
kg
J
d.
K kg
J
(2p)
2. O mas g 7 m de azot g/mol) 28 ( este supus unei transform ri
generale, reprezentat n graficul al turat. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu
mediul exterior pe parcursul transform rii este J 1050 L . Temperatura st rii
finale atinse de gaz are valoarea aproximativ :
a. K 625
2
T
b. K 900
2
T
c. K 1200
2
T
d. K 1475
2
T (3p)
3. La o temperatur dat o frac iune k din moleculele unui gaz diatomic au disociat. Raportul dintre num rul
de molecule nedisociate i num rul total de constituen i rezulta i n urma acestui proces este:
a.
k
k
2 1
1

b.
k
k
1
c.
k
k

1
1
d.
k
k
2 1
(3p)
4. ntr-un recipient de volum 5 V se afl un gaz ideal la presiunea Pa 10 5
5
p i temperatura
C 27
0
t . Num rul total de molecule din recipient este de aproximativ:
a.
23
10 04 , 6 b.
24
10 4 , 2 c.
25
10 8 , 4 d.
26
10 (2p)
5. O cantitate mol 2 de gaz ideal monoatomic R C
V
2
3
sufer o transformare n urma c reia se
nc lze te cu C 10
0
. Varia ia energiei interne a gazului are valoarea aproximativ de:
a. J 249 b. J 415 c. J 498 d. J 620 (5p)
Varianta 61 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 061 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O butelie de o el, avnd volumul 25 V rezist pn la o presiune pmax=10
6
Pa. n butelie afl azot
molecular ( g/mol 28
1
), considerat gaz ideal, la presiunea Pa 10
5
p i la temperatura mediului ambiant
C 27 t . Determina i:
a. num rul de molecule de azot din butelie;
b. valoarea maxim a temperaturii pn la care poate fi nc lzit azotul din butelie;
c. masa unei molecule de azot;
d. presiunea azotului din butelie dac temperatura acestuia scade la C 3
1
t i din butelie s-a consumat
jum tate din masa de gaz.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 061 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un sistem termodinamic evolueaz dup ciclul 12341 reprezentat n
coordonate V-T ca n figura al turat . Substan a de lucru este mol 1 de gaz
ideal monoatomic ( R C
V
2
3
), temperatura st rii 1 fiind K 00 3
1
T . Se
cunoa te 0,693 2 ln .
a. Calcula i energia intern a gazului n starea 3;
b. Determina i valoarea c ldurii primite de substan a de lucru n timpul unui
ciclu;
c. Calcula i lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior n timpul unui ciclu;
d. Reprezenta i grafic ciclul n sistemul de coordonate p-V
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 062 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1.Temperatura m surat ntr-o camer frigorific este C 28 t . Valoarea temperaturii exprimate n Kelvin
este de aproximativ:
a. K 235 T b. K 245 T c. K 255 T d. K 265 T (3p)
2. innd cont de nota iile utilizate n manualele de fizic , expresia c ldurii specifice este:
a.
T m
Q
c b.
T Q
m
c c. T mQ c d.
T
mQ
c (3p)
3. Un gaz ideal monoatomic ) 5 , 1 ( R C
V
efectueaz transformarea 2 1 din figura
al turat . n timpul transform rii gazul prime te c ldura J 10 5
3
Q . Varia ia energiei
interne a gazului este:
a. J 10 5
3

b. J 10 3
3

c. J 0
d. J 10 3
3
(2p)
4. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele folosite n manualele de fizic , alege i expresia care are
aceea i unitate de m sur ca i capacitatea caloric :
a.
T
L
;
b. V p ;
c.
T
Q
;
d. R m . (5p)
5. Timpul motor al motorului Otto este:
a. aspira ia b. compresia c. aprinderea i detenta d. evacuarea. (2p)
Varianta 62 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 062 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O sond spa ial exploreaz atmosfera planetei Venus; la nivelul suprafe ei planetei, temperatura atmosferei
venusiene este t
1
= 467 C i presiunea p
1
este de 92 de ori mai mare dect presiunea atmosferic normal
pe P mnt, p
0
. ntr-un corp de pomp este recoltat o prob cu volumul V = 20 cm
3
i presiunea p
1
; analiza
gazelor con inute n prob (cu comportare pe care o presupunem ideal ) arat c aceasta con ine, practic,
doar dioxid de carbon (CO
2
) i azot (N
2
). Cantitatea de CO
2
reprezint 3,5% din cantitatea existent n corpul
de pomp . Cunoscnd masele molare g/mol, 32 g/mol, 28 g/mol, 12
2 2

O N C

2 5
0
N/m 10 p
calcula i (n unit i ale S..):
a. masa m01 a moleculei de dioxid de carbon;
b. presiunea pe care ar avea-o dioxidul de carbon dac , la aceea i temperatur , ar r mne singur n butelie;
c. masa molar a amestecului gazos;
d. densitatea atmosferei venusiene la nivelul solului planetei.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 062 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate kmol 2 gaz ideal diatomic ),
2
5
( R C
v
aflat n starea ini ial 1 caracterizat de parametrii
C 27
1
t i , N/m 10
2 5
1
p este supus unei transform ri ciclice. Transformarea ciclic este alc tuit din
succesiunea urm toarelor procese: 2 1 transformare la const.
1
V , 3 2 transformare la
const. 2
1 2
p p , 4 3 transformare la const. 2
1 2
V V , 1 4 transformare la const.
1
p
a. Reprezenta i grafic transformarea ciclic n coordonate V p .
b. Determina i lucrul mecanic efectuat de sistem n timpul unui ciclu complet.
c. Determina i c ldura primit de sistem n timpul unui ciclu.
d. Calcula i valoarea varia iei energiei interne n transformarea 3 2 1 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 063 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur n S.. pentru cantitatea de substan se nume te:
a. gram b. kelvin c. mol d. calorie (2p)
2. C ldura i energia intern sunt respectiv m rimi fizice de:
a. proces; stare b. stare; proces c. proces; proces d. stare;stare (3p)
3. Un gaz ideal sufer o transformare 4 3 2 1 , conform figurii al turate.
Curba reprezentat punctat este o izoterm tangent la graficul transform rii n
punctul corepspunz tor st rii 2 a gazului. Cea mai mare temperatur este
atins de gaz n starea:
a.1
b.2
c.3
d.4 (5p)
4. Dac ntr-un proces termodinamic al unui gaz ideal temperatura i masa r mn constante:
a. gazul nu schimb c ldur cu mediul exterior;
b. lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu varia ia energiei sale interne;
c. c ldura schimbat de gaz cu mediul este egal cu varia ia energiei sale interne;
d. energia intern a gazului se men ine constant . (2p)
5. Dou corpuri ale c ror c lduri specifice satisfac rela ia
1 2
3 c c sunt puse n contact termic. Masele celor
dou corpuri sunt n rela ia
3
1
2
m
m , iar ntre temperaturile lor ini iale exist rela ia
1 2
3 T T . Sistemul celor
dou corpuri fiind izolat adiabatic de mediul exterior, temperatura final T a sistemului dup stabilirea
echilibrului termic, se exprim prin rela ia:
a.
1
5 , 2 T T b.
1
2 T T c.
1
5 , 1 T T d.
1
T T (3p)
Varianta 63 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 063 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de heliu
1
mol g 4

He
, considerat gaz ideal, se g se te ntr-un cilindru izolat adiabatic
prev zut cu un piston mobil care se poate mi ca f r frecare. ni ial, volumul ocupat de gaz este
3
1
cm 400 V , presiunea este MPa 2
1
p i temperatura are valoarea K 800
1
T . Gazul este destins pn
la un volum final
1 2
8V V . ntre parametrii de stare ai gazului din starea ini ial i parametrii din starea final
existnd rela ia:
2 2 1 1
V p V p , unde 3 5 .
a. Determina i num rul de molecule de heliu din cilindru.
b. Determina i presiunea gazului la finalul destinderii.
c. Determina i temperatura gazului dup destindere.
d. Din starea 2 gazul este nc lzit, volumul men inndu-se constant la valoarea
2
V , pn n starea 3 n care
2 3
8p p . Determina i temperatura gazului n starea 3.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 063 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un motor termic avnd ca substan de lucru mol 1 de gaz ideal
monoatomic, avnd R C
V
2
3
, parcurge ciclul termodinamic reprezentat n
coordonate p-V ca n figur . Se cunosc valorile parametrilor Pa 0 1
5
p ,
respectiv 10 V .
a. Calcula i valoarea energiei interne a gazului n starea 1;
b. Calcula i lucrul mecanic schimbat de substan a de lucru cu mediul
exterior la fiecare parcurgere a procesului ciclic;
c. Determina i valoarea c ldurii primite de substan a de lucru la fiecare
parcurgere a procesului ciclic;
d. Reprezenta i ciclul termodinamic ntr-un sistem de coordonate V-T.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin relaia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 064 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un volum
3
m 1 V de aer aflat ini ial la presiunea Pa 10
5
p , este comprimat izoterm pn la un volum de
7 , 2 ori mai mic dect cel ini ial ( 7 , 2 este baza logaritmului natural). C ldura cedat mediului nconjur tor este
egal cu:
a. kJ 100 b. kJ 10 c. kJ 1 d. kJ 200 (2p)
2. Un gaz ideal evolueaz dup un proces ciclic reprezentat n graficul al turat.
Parametrii st rilor 1 i 2 sunt Pa 10
5
1
p , 2
1
V , respectiv
1 2
2p p i
1 2
3V V .Lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior pe ntregul ciclu este:
a. J 100
b. J 150
c. J 200
d. J 400 (3p)
3. Un gaz ideal monoatomic 2 / 3R C
V
absoarbe aceea i cantitate de c ldur n dou procese
termodinamice distincte, pornind din aceea i stare de echilibru termodinamic. Unul dintre procese are loc la
presiune constant , cel lalt la volum constant. Prin nc lzire la volum constant temperatura gazului cre te de
4ori. n nc lzirea izobar temperatura cre te de:
a. ori 4 , 1 b. ori 8 , 2 c. ori 6 , 3 d. ori 2 , 8 (5p)
4. n timpul func ion rii motorului Otto, compresia amestecului carburant se face ntr-un proces aproximativ:
a. Adiabatic; b. zocor c.zobar d.zoterm (2p)
5. innd cont c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , m rimea fizic
exprimat prin rela ia
T
Q
reprezint :
a. c ldura specific b. energia intern c.c ldura molar d.capacitatea caloric (3p)
Varianta 64 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 064 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un vas de volum 6
1
V con ine o cantitate mol 2 de heliu kg/mol 10 4
3
, considerat gaz ideal.
Heliul se afl la temperatura K 300 T . Acest vas se pune n leg tur cu un alt vas, de volum 2
2
V , ini ial
vidat. Gazul se r spnde te n cele dou vase. Temperatura final a gazului n cele dou vase este
K 300 T . Determina i:
a. num rul de molecule de heliu;
b. densitatea heliului din cele dou vase n starea final ;
c. num rul de moli de heliu din fiecare vas n starea final ;
d. valoarea raportului presiunilor din cele dou vase dac se suprim leg tura ntre ele, iar temperatura
vasului mare devine C 7
0
1
t , iar temperatura vasului mic devine C 47
0
2
t .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 064 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de azot 2 / 5R C
V
se g se te ntr-o stare de echilibru termodinamic ini ial 1 caracterizat
prin parametrii: Pa 10 2
5
1
p , 2
1
V i poate ajunge n starea final 2 caracterizat de parametrii
1 2
3p p ,
1 2
2V V prin trei procese distincte, ca n figura al turat : procesul 2 1 reprezentat n
coordonate p-V printr-o dreapt ; procesul 2 A 1 format din: procesul izocor A 1
. const V urmat de procesul izobar 2 A const. p i procesul 2 1 B format
din procesul izobar B 1 urmat de procesul izocor 2 B . Determina i:
a. lucrul mecanic efectuat de azot n procesul 2 1 ;
b. varia ia energiei interne a azotului n procesul 2 A 1 ;
c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n procesul 2 1 B ;
d. raportul
21 1
21 1
B
A
L
L
dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior n timpul parcurgerii ciclului
21 1A i modulul lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior n timpul parcurgerii ciclului 21 1B .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 065 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur a m rimii descrise de rela ia T m Q / este:
a.
K kg
m N
b.
K m
m N
2
c.
K m
J
d.
K mol
m N
(2p)
2. Se consider un amestec format din
23
10 3 molecule de heliu kg/mol 10 4
3

He
i
23
10 5
molecule de neon kg/mol 10 20
3

Ne
. Masa molar a amestecului este egal cu:
a. kg/mol 10 12
3
b. kg/mol 10 14
3
c. kg/mol 10 22
3
d. kg/mol 10 24
3
(5p)
3. C ldura specific la volum constant,
V
c , a unui gaz ideal cu masa molar kg/kmol 30 i exponentul
adiabatic 4 , 1 , are valoarea:
a. K Kg J/ 8 , 662 b. K Kg J/ 5 , 692 c. K Kg J/ 8 , 702 d. K Kg J/ 8 , 732 (3p)
4. Un motor termic func ioneaz dup un ciclu Diesel. Substan a de lucru efectueaz lucru mecanic n
timpul:
a. admisiei b. compresiei c. detentei d. evacu rii (2p)
5. ntr-un motor termic, un mol de gaz ideal efectueaz procesul ciclic ABCA
reprezentat n figura al turat . Dac n acest proces ciclic se cunosc volumul n
starea A, 662 , 1
A
V i presiunea n starea B, Pa 10 4
5

B
p , temperatura
gazului n starea C este:
a. K 80
C
T
b. K 90
C
T
c. K 100
C
T
d. K 120
C
T (3p)
Varianta 65 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 065 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Dou vase cu volumele
3
1
dm 1,662 V i respectiv
3
2
dm 3,324 V comunic printr-un tub de volum
neglijabil prev zut cu un robinet ini ial nchis. n primul vas se afl molecule de oxigen
kg/mol 10 32
3
2

O
la presiunea atm 3
1
p i temperatura C 27
0
t , iar al doilea vas con ine molecule
de azot kg/mol 10 28
3
2

N
la presiunea atm 2,4
2
p i la aceea i temperatur C 27
0
t . Dup
deschiderea robinetului vasele comunic ntre ele i r mn n continuare termostatate la temperatura ini ial .
Amestecul ob inut se comport ca un gaz ideal. Se consider Pa 10 atm 1
5
. Determina i:
a. raportul dintre num rul de moli de gaz din cele dou vase nainte de deschiderea robinetului;
b. raportul densit ilor celor dou gaze nainte de deschiderea robinetului;
c. masa molar a amestecului de gaze ob inut;
d. presiunea final dup deschiderea robinetului.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 065 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O ma in termic ce folose te ca fluid de lucru un gaz considerat ideal
func ioneaz dup ciclul din figura al turat . Procesul 2 1 este reprezentat, n
coordonatele p-T, printr-o dreapt care trece prin origine. Lucrul mecanic total
schimbat de gaz ntr-un ciclu este J 100 L i raportul temperaturilor
e
T
T
718 , 2
1
2
. Se cunosc: masa molar a gazului g/mol 2 i exponentul
adiabatic 5 / 7 .
a. Reprezenta i procesul ciclic n coordonate V p .
b. Determina i c ldura specific corespunz toare transform rii 2 1 .
c. Calcula i c ldura cedat ntr-un ciclu.
d. Calcula i c ldura absorbit de gaz ntr-un ciclu.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 066 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit lor de m sur sunt cele folosite n manualele de fizic ,
unitatea de m sur n S.. a m rimii fizice descris prin rela ia
T
Q
este:
a.
K mol
J
b.
mol
J
c.
K
J
d.
C mol
J
0
(2p)
2. Care dintre graficele de mai jos, n care cu i este notat starea ini ial iar cu f starea final , red corect o
nc lzire izobar :
3. Dac presiunea unei mase de gaz ideal se reduce la o treime din valoarea presiunii ini iale, temperatura
men inndu-se constant atunci volumul s u variaz cu:
a. 33% b. 100% c. 200% d. 300% (3p)
4. O cantitate constant de gaz ideal este nc lzit de la T
1
la T
2
volumul men inndu-se constant. Rela ia
corect dintre parametrii st rii 1 i cei ai st rii 2 este:
a.
2
2
1
1
V
p
V
p
b.
2 2 1 1
V p V p c.
2
2
1
1
T
p
T
p
d.
2 2 1 1
T p T p (2p)
5. O cantitate constant de gaz ideal cedeaz lucru mecanic mediului exterior ntr-o:
a.destindere izoterm b.nc lzire adiabatic c.r cire izocor d.nc lzire izobar (5p)
(3p)
Varianta 66 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 066 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de dioxid de carbon (
2
CO ; g/mol 44
2

CO
) se afl ini ial n starea 1. Parametrii de stare ai
gazului n starea 1 sunt
3
1
dm 1 V , Pa 10
5
1
p , C 27
0
1
t . n urma destinderii gazului la temperatura
1
t
pn ntr-o stare 2, presiunea gazului scade de 10 ori.
a. Calcula i cantitatea de gaz.
b.Determina i volumul ocupat de gaz n starea 2.
c. Determina i temperatura gazului ntr-o starea 3 n care
3
3
dm 3 V , iar
1 3
p p .
d. Calcula i densitatea gazului n starea 3.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 066 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de gaz ideal diatomic 2 5R C
V
este nchis ntr-un cilindru cu piston a ezat orizontal.
Pistonul este l sat liber i se poate deplasa etan , f r frec ri. Volumul ocupat de gaz este
3
dm 4 V .
Presiunea atmosferic are valoarea kPa 100
0
p . Determina i:
a. c ldura specific izobar a gazului dac masa molar a gazului g/mol 32 ;
b. lucrul mecanic efectuat asupra gazului dac acesta este r cit astfel nct pistonul l sat liber se
deplaseaz lent pn cnd volumul scade cu % 25 din valoarea avut ini ial;
c. varia ia energiei interne a gazului n condi iile punctului b.;
d. c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n acest proces.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 067 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Energia intern a unui gaz ideal r mne constant ntr-o transformare:
a. izoterm b. izobar c. izocor d. adiabatic (2p)
2. Num rul lui Avogadro
A
N reprezint :
a. num rul de entit i elementare (atomi sau molecule) dintr-un mol de substan
b. num rul de atomi sau molecule de gaz care ocup n orice condi ii un volum egal cu 4 , 22
c. num rul de atomi dintr-o cantitate de substan aflat n condi ii normale de presiune i temperatur
d. num rul de molecule dintr-o cantitate de gaz aflat n condi ii normale de presiune i temperatur (3p)
3. Un gaz ideal monoatomic R C
V
2
3
este nc lzit la presiune constant . Frac iunea din c ldura absorbit
care contribuie la cre terea energiei interne este egal cu:
a. % 100 b. % 80 c. % 60 d. % 40 (3p)
4. n condi ii normale de temperatur i presiune, ( C 0
0
t i
2 5
N/m 10 p ), densitatea unui gaz ideal este
egal cu g/ 3 , 1 iar exponentul adiabatic are valoarea 4 , 1 . C dura specific la volum constant este
aproximativ egal cu:
a. K kg J/ 401 b. K kg J/ 502 c. K kg J/ 603 d. K kg J/ 704 (2p)
5. Un mol de gaz ideal, este supus unei transform ri reprezentate
grafic n figura al turat . Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul
exterior este egal cu:
a. J 900
b. J 450
c. J 900
d. J 450 (5p)
Varianta 67 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 067 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un recipient de volum constant 8 V se afl oxigen, ( g/mol 32 ), considerat gaz ideal, la
temperatura C 15
0
t i presiunea Pa 10
6
p . Determina i:
a. masa de oxigen aflat n recipient;
b. num rul de molecule de oxigen din unitatea de volum
c. cantitatea de substan ce trebuie scoas din recipient pentru ca presiunea s scad de cinci ori,
temperatura r mnnd constant ;
d.masa molar a unui amestec format din 375 , 3 moli de oxigen i 125 , 4 moli de hidrogen
( kg/mol 10 2
3
2

H
).
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 067 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 2 heliu ( R C
V
2
3
) ocup ini ial un volum V
1
la temperatura de C 27
0
. Heliul se
destinde, nti la presiune constant , pn ce volumul se dubleaz , apoi izoterm pn cnd revine la
presiunea ini ial . Se cunoa te ln2=0,693.
a.Reprezenta i diagrama proceselor descrise n coordonate V p .
b.Calcula i c ldura furnizat gazului n procesele descrise.
c.Determina i varia ia energiei interne a gazului n destinderea izobar .
d.Calcula i lucrul mecanic total schimbat de heliu cu mediul exterior.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 068 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur fiind cele folosite n manualele de fizic , unitatea de
m sur n S.. a m rimii fizice date de expresia
T C C
U
) (
V p
-
, este:
a. mol b. kg/mol c. kg d. K mol kg J/ (3p)
2. Ciclul idealizat de func ionare al motorului Otto este alc tuit din urm toarele transform ri:
a. dou adiabate i dou izocore;
b. dou adiabate i dou izobare;
c. dou izoterme i dou izocore;
d. dou izoterme i dou izobare. (2p)
3. Un amestec con ine N
1
= 1,20410
23
molecule de azot i N
2
= 9,63610
23
atomi de heliu. Cantitatea de
substan din amestec este egal cu:
a. 1,2 moli b. 1,8 moli c. 2 moli d. 2,1 moli (3p)
4. ntr-o comprimare adiabatic :
a. temperatura gazului scade;
b. gazul cedeaz c ldur ;
c. energia intern r mne constant ;
d. sistemul prime te lucru mecanic. (2p)
5. Un mol de gaz ideal monoatomic )
2
3R
(C
V
este supus procesului
termodinamic redat n figura al turat . C ldura schimbat de gaz cu mediul
nconjur tor pe parcursul procesului 2 1 are valoarea:
a. 20 mJ
b. 30 mJ
c. 50 mJ
d. 80 mJ (5p)
Varianta 68 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 068 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal se afl ntr-o stare de echilibru termodinamic caracterizat de parametrii:
C 27 , 62 , 16 Pa, 10 2
0
1 1
5
1
t V p . Gazul efectueaz un proces termodinamic 1-2 n care masa gazului
nu se modific , iar presiunea variaz direct propor ional cu volumul ( aV p ). tiind c presiunea n starea 2
este de dou ori mai mare dect cea din starea 1, determina i:
a. cantitatea de gaz;
b. num rul de molecule din unitatea de volum n starea (1);
c. volumul gazului n starea 2;
d. temperatura absolut n starea de echilibru termodinamic (2).
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 068 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal monoatomic avnd exponentul adiabatic 3 / 5 ,
parcurge ciclul termodinamic reprezentat n coordonate p-V n figura
al turat . Cunoscnd temperatura gazului n starea de echilibru
termodinamic 1 , K 300
1
T , determina i:
a. energia intern a gazului n starea de echilibru termodinamic 3 ;
b. c ldura molar n transformarea 2 1 ;
c. c ldura cedat de gaz mediului exterior ntr-un ciclu termodinamic;
d. raportul dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior
ntr-un ciclu termodinamic i c ldura absorbit de gaz ntr-un ciclu termodinamic.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 069 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Utiliznd nota iile din manualele de fizic , unitatea de m sur n S.. pentru m rimea fizic definit prin
rela ia
T
Q
este:
a. J b. J/K c. K kg J/ d. K mol J/ (5p)
2. O incint este mp r it n dou compartimente A i B de volume egale, printr-un piston u or, fixat. n
fiecare din cele dou compartimente se afl moli de gaz ideal iar .
B A
p p n aceste condi ii:
a. ; 2
B A
T T b.
A B
T T 2 ; c. ; 4
B A
T T d.
A B
T T 4 (3p)
3. M rimea fizic numeric egal cu cantitatea de c ldur necesar pentru a cre te (mic ora) temperatura
unui mol de substan cu un kelvin este: (3p)
a. capacitatea caloric
b. c ldura specific
c. c ldura molar
d. c ldura
n graficul din figura al turat este reprezentat varia ia temperaturii unui corp cu masa
de 1 kg n func ie de cantitatea de caldur primit . C ldura specific a corpului este egal
cu:
a. K kg J/ 500 b. K kg kJ/ 500 c. K kg J/ 2 d. K g J/ 2 (2p)
5. ntr-un vas se afl
23
1
10 12 N molecule de azot cu masa molar g/mol 28
1
i N
2
molecule de
oxigen cu masa molar g/mol 32
2
. Dac masa molar medie a amestecului este g/mol 29 , num rul
de molecule de oxigen din amestec are valoarea:
a.
23
2
10 4 N b.
23
2
10 8 N
c.
23
2
10 16 N d.
23
2
10 32 N (2p)
Varianta 69 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 069 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O mas m=2,8 kg de azot molecular (
mol
g
28 ) se afl n starea 1 n care presiunea are valoarea
2 5
1
N/m 10 p , iar temperatura este C 27
0
1
t . Gazul este nc lzit la presiune constant pn volumul
devine
1 2
2V V . Din starea 2 este r cit la volum constant pn atinge, din nou, temperatura ini ial .
Determina i:
a. num rul de molecule de azot;
b. masa unei molecule de azot;
c. temperatura azotului n starea 2;
d. presiunea gazului n starea 3.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 069 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) este supus
procesului termodinamic 4 3 2 1 , reprezentat n coordonate p-V n
figura al turat . Se cunosc: Pa 10 , 1
5
2 1
p V , 2 /
1 2
V V , i c ldura
molar n transformarea 3 2 , R C 2
23
. Determina i:
a. raportul temperaturilor
2 1
/ T T
b. raportul
1 3
/ U U ;
c. raportul ; /
23 23
U Q
d. raportul
34 12
/ L L .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 070 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Dintre m rimile fizice de mai jos, m rime fizic de stare este:
a. c ldura absorbit b. c ldura cedat c. lucrul mecanic d. energie intern (2p)
2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , expresia de mai jos care are aceea i
unitate de m sur cu cea a capacit ii calorice este:
a. pV b. T Q/ c. RT d. T m Q/ (3p)
3. Energia intern a unei cantit i constante de gaz ideal este o func ie de:
a. presiune b. densitate c. temperatur d. volum (5p)
4. Lucrul mecanic efectuat de un sistem termodinamic ntr-un proces n care temperatura se men ine
constant are valoarea de 20 J. Varia ia energiei interne a sistemului n acest proces este:
a. 20 J b. 10 J c. 0 J d. -20 J (3p)
5. Referindu-ne la procesul ciclic reprezentat n figura al turat , putem
afirma c sistemul termodinamic cedeaz lucru mecanic mediului exterior n:
a. procesul A-B;
b. procesul B-C;
c. procesul C-A;
d. toate procesele. (2p)
Varianta 70 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 070 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Oxigenul, considerat gaz ideal, necesar unei opera ii de sudare se preia dintr-o butelie de volum
3
dm 60 V . ni ial presiunea oxigenului din butelie este
2 5
1
N/m 10 6 p , iar temperatura este C 27
0
t .
n urma efectu rii opera iei de sudur , presiunea gazului din butelie scade la
2 5
2
N/m 10 2 p . Masa
molar a oxigenului este kg/kmol 2 3 . Determina i:
a. masa unei molecule de oxigen;
b. densitatea oxigenului din butelie n starea ini ial ;
c. masa de oxigen consumat , tiind c temperatura gazului din butelie r mne constant n timpul opera iei
de sudur ;
d. presiunea care se stabile te n butelie, dup efectuarea opera iei de sudur , dac aceasta este depozitat
la temperatura C 0 '
0
t .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 070 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal, avnd c ldura molar la volum constant
2
3R
C
V
, ocup volumul
3
1
m 0,2 V
la presiunea
2 5
1
N/m 10 5 p i temperatura C 27
0
1
t . Gazul efectueaz un proces care verific ecua ia
V a p , unde a reprezint o constant , ocupnd n starea final un volum de dou ori mai mare. S se
determine:
a. temperatura gazului n starea final ;
b. varia ia energiei interne a gazului la trecerea din starea ini ial n starea final ;
c. lucrul mecanic efectuat de gaz n cursul procesului;
d. c ldura molar a gazului n acest proces.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in
specializarea matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist rela ia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 071 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. O cantitate constant de gaz ideal este men inut la volum constant. Gazul efectueaz o transformare n
urma c reia presiunea scade. n aceast transformare gazul:
a. prime te lucru mecanic i cedeaz c ldur ;
b. prime te c ldur i cedeaz lucru mecanic;
c. prime te c ldur i i m re te energia intern ;
d. cedeaz c ldur i i mic oreaz energia intern . (5p)
2. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. pentru c ldura specific a unui gaz ideal este:
a.
K mol
J
b.
K kg
J
c.
K
J
d.
mol
J
(2p)
3. Referindu-ne la procesul ciclic reprezentat n figura al turat , putem afirma c
sistemul termodinamic efectueaz lucru mecanic asupra mediului exterior n:
a. procesul 1-2;
b. procesul 2-3;
c. procesul 3-1;
d. toate procesele. (2p)
4. Energia intern a unei mase de gaz:
a. cre te ntr-o destindere adiabatic ;
b. scade dac gazul prime te izocor c ldur ;
c. este nul ntr-o transformare ciclic ;
d. este constant ntr-o transformare izoterm ; (3p)
5. O cantitate oarecare dintr-un gaz ideal efectueaz o transformare general din starea ini ial 1 n starea
final 2. tiind c presiunea gazului s-a dublat, iar temperatura s-a redus la jum tate, atunci volumul gazului
n starea final :
a. a sc zut de 4 ori;
b. a sc zut de 2 ori;
c. a crescut de 2 ori;
d. a crescut de 4 ori. (3p)
Varianta 71 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 071 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de gaz ideal este nchis etan ntr-un cilindru, prev zut cu un piston de mas neglijabil i
sec iune
2
cm 166,2 S , ce se poate deplasa f r frecare, ca n figura al turat . Prin modificarea
temperaturii gazului din cilindru, pistonul se deplaseaz lent. Pozi ia pistonului este determinat de
coordonata x , iar presiunea atmosferic este atm 1
0
p
2 5
N/m 10 atm 1 .
a. Determina i presiunea
1
p a gazului din cilindru, cnd pistonul este n echilibru.
b. Determina i num rul de molecule de gaz din unitatea de volum
dac gazul din cilindru se afl la temperatura C 27
0
1
t .
c. Calcula i cantitatea de gaz din cilindru, tiind c la temperatura
C 27
0
1
t coordonata corespunz toare pozi iei de echilibru a
pistonului este cm 60
1
x .
d. Se nc lze te gazul din cilindru la temperatura C 47
0
2
t . Determina i coordonata
2
x corespunz toare
pozi iei de echilibru a pistonului la temperatura
2
t , presupunnd c cilindrul este suficient de lung.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 071 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 10 4
3
de gaz ideal diatomic efectueaz un ciclu format dintr-o comprimare izoterm
urmat de o destindere izobar . Gazul revine n starea ini ial printr-o r cire izocor . zoterma corespunde
temperaturii K 400
1
T , iar raportul volumelor maxim i minim atinse de gaz n cursul ciclului este 2 . Se
cunoa te R C
V
2
5
i 693 , 0 2 ln .
a. Reprezenta i grafic ciclul n coordonate p-V.
b. Determina i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n procesul 2 1 .
c. Calcula i c ldura primit de gaz din mediul exterior n procesul 3 2 .
d. Determina i varia ia energiei interne a gazului n procesul 1 3 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 072 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Nota iile fiind cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.. pentru m rimea fizic
exprimat prin raportul
V
L
este:
a. Pa b. atm c. torr d. m N (2p)
2. Dac volumul molar al unui gaz n anumite condi ii de presiune i temperatur este mol 6 , 0 V ,
distan a medie d dintre moleculele gazului, n aceste condi ii, are ordinul de m rime (se va considera
num rul lui Avogadro mol molecule 10 6
23
A
N ):
a. m 10
8
d b. m 10
9
d c. m 10
10
d d. m 10
11
d (3p)
3. O mas de gaz ideal aflat ini ial ntr-o stare caracterizat de o anumit presiune i un anumit volum
poate efectua o destindere pn la aceea i valoare a volumului final prin dou
procese diferite, a a cum se vede n figur . ntre lucrul mecanic efectat de gaz n
procesul 2 1
12
L i lucrul mecanic efectat de gaz n procesul 3 1
13
L
exist rela ia:
a.
13 12
L L
b.
13 12
L L
c.
13 12
L L
d.
13 12
L L (5p)
4. Constanta universal a gazului ideal are aceea i unitate de m sur ca i:
a. capacitatea caloric b. c ldura molar c. c ldura specific d. c ldura (2p)
5. ntr-o transformare izobar a unui gaz ideal se constat c lucrul mecanic efectuat de gaz este de 3 ori
mai mic dect c ldura primit . Dac R este constanta universal a gazului ideal i masa molar a
gazului, atunci c ldura specific izocor are expresia:
a. R b. 2 3R c. R 2 d. 2 5R (3p)
Varianta 72 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 072 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o incint de volum constant se afl mol 2 dintr-un amestec de azot mol g 8 2
1
i oxigen
mol g 32
2
. Amestecul se afl la presiunea
2 5
1
N/m 10 2 p i temperatura C 37
0
1
t . Amestecul,
considerat gaz ideal, are masa molar mol g 31 .
a. Calcula i densitatea amestecului.
b. Determina i num rul de molecule din unitatea de volum.
c. Calcula i masa de oxigen din amestec.
d. Men innd temperatura constant , se scoate gaz din incint pn cnd presiunea scade de 2 k ori i se
introduce azot pentru a restabili presiunea ini ial . Determina i masa azotului introdus.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 072 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal monoatomic se afl ini ial n starea de echilibru termodinamic (1) caracterizat
de presiunea
2 5
1
N/m 10 p i volumul 1
1
V . Gazul este supus urm toarei succesiuni de transform ri:
2 1 comprimare izoterm pn cnd volumul devine jum tate din volumul corespunz tor st rii de
echilibru termodinamic 1 ; 3 2 nc lzire izocor pn cnd presiunea corespunz toare st rii de echilibru
termodinamic 3 se dubleaz fa de presiunea corespunz toare st rii de echilibru termodinamic 2 ;
4 3 o transformare izobar urmat de transformarea izocor 1 4 pn n starea ini ial de echilibru
termodinamic (1). Se cunoa te exponentul adiabatic al gazului 3 / 5 i se consider 693 , 0 2 ln .
a. Reprezenta i grafic transformarea ciclic 1 4 3 2 1 n sistemul de coordonate V p .
b. Determina i energia intern a gazului n starea de echilibru termodinamic 4 .
c. Calcula i lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior n aceast transformare ciclic .
d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 4 3 i preciza i dac aceast
c ldur este absorbit sau cedat de gaz.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 073 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un gaz ideal prime te c ldur pe parcursul:
a. unei comprim ri izoterme
b. unei destinderi adiabatice
c. unui proces izobar n care volumul scade
d. unui proces izocor n care presiunea cre te (2p)
2. n figura al turat este redat dependen a volumului unui gaz ideal de
temperatura absolut . Dac const., atunci:
a. presiunea gazului cre te
b. energia intern a gazului nu se modific
c. gazul cedeaz c ldur
d. presiunea gazului nu se modific (5p)
3. Dac simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a
c ldurii specifice este:
a. K mol J b.
1
K mol J

c.
1 -1
K kg J

d. K kg J (3p)
4. Alege i afirma ia corect :
a. numai n transformarea adiabatic lucrul mecanic este m rime de proces;
b. c ldura este o m rime de proces;
c. dac un gaz prime te c ldur din exterior, temperatura sa cre te ntotdeauna;
d. dac ntr-un proces izoterm gazul ideal cedeaz lucru mecanic, atunci energia lui intern scade. (3p)
5. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manuale, num rul de moli de gaz ideal poate fi calculat
folosind rela ia:
a.
V
p
b.
T
p
c.
m
d. NV (2p)
Varianta 73 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 073 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru orizontal nchis la ambele capete este mp r it n dou compartimente cu ajutorul unui piston
etan de grosime neglijabil . Cilindrul are lungimea m 2 i sec iunea
2 2
m 10 2

S , iar ini ial pistonul
se afl n echilibru la jum tatea cilindrului. n cele dou compartimente se afl aer ( kg/kmol 29 ),
considerat gaz ideal, n condi ii normale de presiune i temperatur K 273 Pa, 10
0
5
0
T p . Se
deplaseaz pistonul pe distan a cm 0 1 h fa de pozi ia ini ial , temperatura gazelor r mnnd constant .
Determina i:
a. cantitatea de gaz din fiecare compartiment;
b. densitatea aerului dintr-un compartiment n starea ini ial ;
c. for a necesar pentru a men ine pistonul n pozi ia final ;
d. temperatura final a gazului din compartimentul mai mic astfel nct dup ncetarea for ei, pistonul s
r mn n echilibru. Se admite c temperatura gazului din cel lalt compartiment r mne nemodificat .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 073 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal monoatomic parcurge ciclul termodinamic reprezentat
n coordonate p-V n figura al turat . Se cunosc: cantitatea de gaz mol 3 ,
parametrii st rii 1: Pa 10 3
5
1
p i 10
1
V i exponentul adiabatic R C
V
2
3
.
a. Reprezenta i grafic procesul ciclic ntr-un sistem de coordonate V-T.
b. Calcula i valoarea maxim a energiei interne a gazului.
c. Determina i valoarea c ldurii cedat de gaz mediului exterior n decursul unui
ciclu.
d. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n decursul unui ciclu.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 074 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , m rimea descris de raportul
T
Q
este:
a. capacitatea caloric
b. presiunea
c. c ldura
d. densitatea. (2p)
2. Dou butelii avnd volumele V, respectiv 3V, sunt umplute cu gaz aflat la aceea i temperatur i la
presiunile p, respectiv 3p. Buteliile sunt puse n leg tur printr-o conduct de volum neglijabil. Temperatura
men inndu-se constant , presiunea final a amestecului celor dou gaze este:
a.
2
5p
b.
2
7p
c. p 5 d.
4
15p
(2p)
3. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele folosite n manualele de fizic , ntr-o transformare izocor c ldura
schimbat de un gaz ideal cu mediul exterior poate fi exprimat cu ajutorul rela iei:
a. T R b. T C c. T C
p
d. T C
V
(3p)
4. n graficul al turat este reprezentat dependen a de temperatur a volumului
unui gaz ideal. Transformarea este:
a. izocor
b. izoterm
c. adiabatic
d. izobar . (5p)
5. Dac nota iile utilizate sunt cele din manualele de fizic , num rul de molecule din unitatea de volum poate
fi exprimat prin rela ia:
a.
RT
pV
b.
RT
p
c.
T R
N p
A
d.
R
pT
(3p)
Varianta 74 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 074 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un gaz ideal aflat ntr-o butelie de volum 60 V la presiunea
2 5
N/m 10 831 , 0 p i temperatura
C 27
0
t , are densitatea
3
m kg 1 .
a. Determina i densitatea gazului n condi ii normale de presiune i temperatur ( C 0 , Pa 10
0
5
0
t p ).
b. Calcula i masa molar a gazului.
c. Calcula i cantitatea de gaz con inut n butelie.
d. Presupunnd c prin deschiderea robinetului buteliei o mas g 24 m de gaz iese din butelie, iar
presiunea gazului devine
2 5
1
N/m 10 5 , 0 p , determina i temperatura gazului r mas n butelie dup
nchiderea robinetului.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 074 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de gaz ideal avnd c ldura molar la presiune constant R C
p
2
7
, se afl ini ial n starea de
echilibru termodinamic 1 n care ocup volumul 1
1
V la presiunea
2 5
1
N/m 10 p . Gazul trece din starea
ini ial de echilibru termodinamic 1 , printr-o transformare n care densitatea gazului se men ine constant ,
pn n starea de echilibru termodinamic 2 i i m re te temperatura de 71 , 2 e ori. n continuare, gazul
efectueaz transformarea 3 2 n care energia intern r mne constant , pn n starea de echilibru
termodinamic 3 unde volumul devine
2 3
V e V . Din starea de echilibru termodinamic 3 gazul revine n
starea ini ial de echilibru termodinamic 1 , printr-o transformare n care presiunea r mne constant .
a. Reprezenta i grafic transformarea ciclic 1 3 2 1 n sistemul de coordonate p-T.
b. Determina i varia ia energiei interne a gazului la trecerea din starea ini ial de echilibru termodinamic (1)
n starea de echilibru termodinamic 3 .
c. Calcula i lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior n aceast transformare ciclic .
d. Determina i raportul dintre modulul c ldurii cedate i c ldura primit de gaz n aceast transformare
ciclic .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 075 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Dac nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia care are aceea i unitate de m sur cu
cea a energiei este:
a. T Q/ b. T m c. T c m d. T Q/ (2p)
2. n timpul fiec rui ciclu, un motor termic absoarbe c ldura J 400
abs
Q de la sursa cald i cedeaz
c ldura J 300
ced
Q sursei reci. Lucrul mecanic efectuat de substan a de lucru ntr-un ciclu este:
a. J 100 b. 300 J c. 400 J d. 700 J (5p)
3. Un gaz ideal monoatomic trece din starea ini ial A n starea final B , prin mai multe transform ri.
Cunoscnd parametrii de stare
2 5
N/m 10 3
A
p ,
3
dm 10
A
V ,
2 5
N/m 10
B
p ,
3
dm 25
B
V i R C
V
5 , 1 ,
varia ia energiei interne a gazului la trecerea din starea ini ial n starea final este:
a. -450 J b. -550 J c. -650 J d. J 750 (3p)
4. Un motor termic func ioneaz dup un ciclu Otto. Substan a de lucru efectueaz lucru mecanic n timpul:
a. admisiei b. compresiei c. detentei d. evacu rii (2p)
5. O cantitate constant de gaz ideal sufer transformarea 1234
reprezentat grafic n coordonate p-V n figura al turat . Cunoscnd faptul c
2 5
0
N/m 10 p lucrul mecanic total schimbat de gaz are valoarea:
a. J 400
b. J 300
c. J 300
d. J 400 (3p)
Varianta 75 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 075 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Dou vase de volume
3
1
cm 831 V i
3
2
cm 662 1 V sunt legate printr-un tub de volum neglijabil prev zut
cu un robinet, ca n figura al turat . n primul vas se afl azot ( kg/mol 10 28
3
1

), iar n al doilea vas se


afl oxigen kg/mol 10 32
3
2

, ambele gaze, considerate gaze ideale, fiind la presiunea kPa 100 p i


la temperatura C 127
0

i
t . Se deschide robinetul i se nc lze te amestecul pn la temperatura
C 227
0

f
t . Determina i:
a. masa de gaz din fiecare vas nainte de deschiderea robinetului;
b. masa molar a amestecului ob inut dup deschiderea robinetului;
c. presiunea final a amestecului;
d. densitatea medie a amestecului.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 075 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un corp de pomp se afl o cantitate constant de gaz, presupus
ideal, avnd c ldura molar la volum constant R C
V
5 , 1 . Acesta
efectueaz transformarea ciclic 12341 n care presiunea p depinde de
temperatura absolut T a a cum se arat n graficul al turat. Cunoscnd
c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 12, J 200
12
Q
i valoarea logaritmului natural al num rului 3 ( 1,1 3 ln ), calcula i:
a. rapoartele
4
1
3
4
2
3
1
2
, , ,
V
V
V
V
V
V
V
V
;
b. varia ia energiei interne a gazului n transformarea 34;
c. suma dintre lucrul mecanic efectuat n procesul 12 i cel efectuat n
procesul 34,
34 12
L L ;
d. c ldura primit de gaz n decursul unui ciclu complet.
4
1
2 p
T
4 p
p
3 p
p
2 T 4 T T 3 T
0
2
3
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 076 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur a raportului
T R
V p
este:
a.kg b. kmol c.
1
kg

d.
1
kmol

(2p)
2. O bar din cupru are masa kg 4 , 0 m . C ldura specific a cuprului are valoarea
K kg
J
385 c .
Capacitatea caloric a barei din cupru este egal cu:
a. J/K 154 b. J/K 308 c. J/K 25 , 481 d. J/K 5 , 962 (3p)
3. n ciclul de func ionare al motorului Otto, amestecul carburant efectueaz lucru mecanic util n timpul:
a. comprim rii b. admisiei c. evacu rii d. detentei (2p)
4. ntr-o incint cu volumul V=98 dm
3
se afl o mas m
1
=126 g de azot ( g/mol 28
1
) n amestec cu
g 40
2
m de metan ( g/mol 16
2
). Volumul molar al amestecului format din cele dou gaze este egal cu:
a. /kmol m 14
3
b. /kmol m 32
3
c. /kmol dm 16
3
d. /kmol dm 32
3
(5p)
5. Un gaz aflat ntr-un cilindru cu piston se destinde la presiune constant (procesul
i f din figura al turat ). Lucrul mecanic efectuat de gaz n acest proces este egal cu:
a. J 1000
b. J 500
c. J 200
d. kJ 1 (3p)
Varianta 76 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 076 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O butelie avnd volumul
3
dm 50 V con ine oxigen ( g/mol 32 ) la presiunea Pa 10 8 , 5
5
p i
temperatura C 17
0
t . Pentru efectuarea unei opera ii de sudur se consum , din butelie, g 4 de oxigen
ntr-un minut. Determina i:
a. densitatea oxigenului din butelie n starea ini ial ;
b. cantitatea de oxigen din butelie n starea ini ial ;
c. timpul dup care, consumndu-se oxigen din butelie, presiunea oxigenului scade la jum tate din valoarea
ini ial , dac temperatura gazului r mne constant ;
d. presiunea pe care o are oxigenul din butelie dup un interval de timp min 10 t de consum de oxigen
dac temperatura oxigenului din butelie r mne constant .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 076 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de gaz ideal diatomic avnd c ldura molar izocor R C
V
5 , 2 parcurge succesiunea de
transform ri reprezentate n figura al turat . n transformarea B C temperatura gazului
r mne constant iar lucrul mecanic efectuat de gaz este egal cu J 141 9
BC
L . n
transformarea A B presiunea gazului cre te de 3 ori. Se cunoa te 1 , 1 3 ln .
a. dentifica i tipul transform rilor A B i C A preciznd parametrul de stare care
r mne constant.
b. Determina i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea
C A.
c. Determina i c ldura absorbit de gaz ntr-un ciclu.
d. Compara i varia ia energiei interne n transformarea C A cu varia ia energiei interne n transformarea
A B i comenta i rezultatul ob inut.

Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 077 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. n destinderea adiabatic a unui gaz ideal:
a. energia intern a gazului cre te;
b. energia intern a gazului scade;
c. gazul nu schimb lucru mecanic cu exteriorul;
d. gazul prime te lucru mecanic din exterior. (3p)
2. Nota iile fiind cele utilizate n manuale, unitatea de m sur pentru constanta exprimat de raportul
A
N R
coincide cu unitatea de m sur pentru:
a. capacitatea caloric b. c ldura molar c. c ldura specific d. c ldur (2p)
3. Un gaz ideal avnd exponentul adiabatic efectueaz transform rile 1-2,
respectiv 2-3 reprezentate n figura al turat n coordonate p-V. Temperatura n
starea 1 este
1
T , temperatura n starea 2 este
2
T , iar temperatura final este
3
T .
Dac
2
3 1
2
T T
T

, atunci raportul
23
12
Q
Q
are valoarea:
a. 1 b.
1
1

c. d.
1
(3p)
4. Un proces pentru care starea ini ial coincide cu starea final este n mod sigur un proces:
a. cvasistatic b. reversibil c. ireversibil d. ciclic (2p)
5. Dintre m rimile fizice legate de structura discontinu a substan ei este m rime adimensional :
a. unitatea atomic de mas ;
b. masa molecular relativ ;
c. cantitatea de substan ;
d. num rul lui Avogadro. (5p)
Varianta 77 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 077 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Se consider dispozitivul schematic din figura al turat . El cuprinde un recipient cilindric orizontal, prev zut
cu un piston termoizolant de sec iune
2
cm 29,2 S ce se poate mi ca f r
frecare. Cele dou robinete
1
R i
2
R permit leg tura cu aerul atmosferic,
aflat la presiunea atmosferic normal . ni ial cele dou compartimente au
aceea i lungime cm 55 , 41 h , robinetele
1
R i
2
R sunt deschise, iar
temperatura aerului atmosferic r mne constant , egal cu C 19
0
t .
a. Se nchide robinetul
1
R . Calcula i cantitatea de gaz din compartimentul 1.
b. Gazul din compartimentul 1 este nc lzit pn la temperatura
1
T , astfel
nct pistonul se deplaseaz pe o distan h x 1 , 0 . Determina i valoarea
temperaturii
1
T .
c. Se nchide i robinetul
2
R . Calcula i num rul de molecule de gaz din compartimentul 2.
d. Gazul din compartimentul 2 este nc lzit pn cnd pistonul revine la mijlocul cilindrului, unde r mne n
echilibru. Determina i temperatura final a gazului din compartimentul 2, considernd c temperatura gazului
din compartimentul 1 r mne nemodificat .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 077 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Procesul ciclic 1 3 2 1 reprezentat n coordonate p-V n figura al turat ,este parcurs de mol 5 de
gaz ideal cu exponentul adiabatic 3 5 . Transformarea 2 1 este o transformare la temperatur
constant K 600
1
T , iar volumul n starea 2 este de 5 ori mai mare dect
volumul n starea 1. Se cer:
a. varia ia energiei interne n transformarea 1 3 ;
b. reprezentarea ciclului n coordonate T V ;
c. c ldura schimbat cu exteriorul n transformarea 3 2 ;
d. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 2 1 ;
Se cunoa te c 6 , 1 5 ln .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 078 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Nota iile fiind cele folosite n manualele de fizic , expresia c ldurii schimbate de un gaz ideal cu mediul
exterior n cursul unei transform ri adiabatice este:
a. 0 Q b.
i
f
V
V
RT Q ln c. T
v
C Q d. T
p
C Q (2p)
2. Pentru gazele men inute n condi ii fizice normale, volumul molar:
a. este invers propor ional cu num rul de moli;
b. depinde de presiunea la care se afl gazul;
c. cre te odat cu cre terea temperaturii.
d. nu depinde de natura substan ei. (2p)
3. innd cont c simbolurile marimilor fizice i ale unita ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de
fizic , unitatea de m sur a m rimii fizice descrise prin expresia T R este:
a. Pa b. J c. K d.
mol
J
(3p)
4. O cantitate dat de gaz ideal trece din starea de echilibru caracterizat de presiunea Pa 10
5
1
p i
temperatura K 500
1
T n cea caracterizat de MPa 1
2
p i C. 127
2
Raportul dintre volumul n starea
final i cel n starea ini ial este egal cu:
a. ; 0254 , 0
1
2

V
V
b. ; 08 , 0
1
2

V
V
c. ; 125 , 0
1
2

V
V
d. . 8
1
2

V
V
(5p)
5. O cantitate constant de gaz ideal monoatomic trece din starea de echilibru (1) n
starea de echilibru (2) prin procesul termodinamic redat n figura al turat . Lucrul
mecanic schimbat de gaz cu mediul nconjur tor este egal cu:
a. J; 562,5 -
b. J; ,5 077 2 -
c. 0
d. J. 562,5 (3p)
Varianta 78 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 078 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 3
1
de aer este nchis etan ntr-un recipient cilindric cu piston de mas neglijabil i
sec iune
2
cm 200 S , ce se poate deplasa f r frecare. Recipientul este legat de un balon cu pere i rigizi,
printr-un tub sub ire prev zut cu un robinet R , ca n figura al turat . n balon se afl o mas g 64
2
m de
oxigen kg/mol 10 32
3
2

O
, la presiunea Pa 10 25 , 1
5
2
p .
Aerul i oxigenul, considerate gaze ideale, se afl la temperatura
C 27
0
t . Temperatura sistemului se presupune constant , iar
presiunea atmosferic are valoarea Pa 10
5
0
p . Determina i:
a. num rul de molecule de aer din recipient;
b. cantitatea de oxigen din balon;
c. presiunea final a amestecului de gaze ob inut dup deschiderea robinetului;
d. distan a pe care se deplaseaz pistonul dup deschiderea robinetului, presupunnd recipientul cilindric
este suficient de lung.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 078 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 2 gaz ideal monoatomic ( } R C 5 , 1 =
V
efectueaz procesul ciclic
de func ionare al unui motor Otto redat n figura al turat . n starea (1) gazul are
temperatura C, 27
1
iar la trecerea din starea (2) n starea (3) presiunea cre te de
3 ori. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul nconjur tor n procesul 2 1 are
valoarea J. 7479
2 1
- L Raportul dintre c ldurile schimbate de sistem cu mediul
exterior n procesele 3 2 i 1 4 este egal cu 12. /
1 4 3 2
- Q Q
a. Reda i denumirile celor patru procese termodinamice care intr n alc tuirea
procesului ciclic dat.
b. Calcula i energia intern a gazului n starea (2).
c. Determina i c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n procesul 2 3.
d. Calcula i temperatura gazului n starea (4).

0
1
2
3
4
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 079 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. n figura al turat sunt reprezentate n coordonate p-V patru st ri de echilibru
termodinamic notate 1, 2, 3, 4. St rile de echilibru termodinamic care ar putea fi
caracterizate de aceea i valoare a temperaturii sunt:
a. 1 i 4;
b. 2 i 3;
c. 2 i 4;
d. 3 i 4. (2p)
2. Un gaz ideal monoatomic
2
3R
C
V
se afl la presiunea Pa 10 2
5
p . Dac energia intern a acestuia
are valoarea J 300 U , volumul ocupat de gaz este:
a.
3 3
m 10

b.
3 3
m 10
5
3

c.
3
m 1 d.
3
m
5
3
(2p)
3. Lucrul mecanic schimbat de un sistem termodinamic cu mediul exterior:
a. este o m rime de stare;
b. este zero dac sistemul revine n starea ini ial .
c. depinde doar de starea ini ial i de cea final a sistemului;
d. depinde de st rile intermediare prin care trece sistemul; (3p)
4. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a
capacit ii calorice, exprimat n S.., este:
a. kg J b. K) (mol J c. J/K d. K) (kg J (3p)
5. ntr-un recipient de volum 5 V , se afl un gaz ideal la presiunea Pa 10 5
5
p i temperatura
C 27
0
t . Num rul total de molecule din recipient este de aproximativ:
a.
26
10 8 b.
26
10 6 c.
24
10 8 d.
23
10 6 (5p)
Varianta 79 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 079 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Dou recipiente sunt unite printr-un tub de volum neglijabil, prev zut cu un robinet. ni ial robinetul este
nchis, iar recipientele con in acela i tip de gaz ideal. n primul recipient, de volum 5
1
V , se afl gaz la
presiunea Pa 10 3
5
1
p i temperatura K 300
1
T , iar n al doilea, de volum 2
2
V , se afl gaz la
presiunea Pa 10
5
2
p i temperatura K 400
2
T . ntregul sistem este izolat adiabatic de mediul exterior.
Determina i:
a. cantitatea de gaz din primul recipient;
b. temperatura final dup stabilirea echilibrului termic
c.; presiunea final care se stabile te n cele dou vase dup ce se deschide robinetul;
d. cantitatea de gaz aflat n primul recipient n starea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 079 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
n diagrama al turat sunt indicate patru st ri de echilibru
termodinamic (A, B, C, D) ale unei cantit i constante de gaz ideal
monoatomic (cu exponentul adiabatic = 5/3) care efectueaz diverse
transform ri cvasistatice i reversibile Pa 10 atm 1
5
.
a. Determina i n care dintre st rile indicate temperatura gazului este
maxim .
b. Calcula i varia ia energiei interne ntre st rile A i D.
c. Considernd c n transformarea AC presiunea este tot timpul
constant , calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz, L
AC
.
d. Considernd c n transformarea DB volumul este tot timpul
constant, calcula i c ldura schimbat de gaz cu exteriorul, Q
DB
.
D
A
2,0
0,8
V [ ]
1,6
0,4
1,2
p [atm]
5 2 4 1 3
0
B
C
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 080 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un gaz ideal sufer o transformare ce poate fi descris de legea
2
V a T . Unitatea de m sur a
constantei de propor ionalitate a , este:
a.
3 1
m K

b.
6 2
m K

c.
3
m K d.
6
m K

(2p)
2.O cantitate constant de gaz ideal este comprimat izoterm. n acest proces gazul:
a. prime te c ldur i cedeaz lucru mecanic;
b. prime te lucru mecanic i cedeaz c ldur ;
c. prime te c ldur , iar energia intern cre te;
d. cedeaz lucru mecanic, iar energia intern scade. (3p)
3. Un sistem termodinamic evolueaz dup un proces termodinamic ciclic. Lucrul mecanic efectuat de
sistem, kJ 1 L , reprezint % 25 din c ldura primit . C ldura cedat de sistem are valoarea:
a.4 kJ b.2 kJ c.-2 kJ d.-3 kJ (5p)
4.Un gaz ideal alc tuit din molecule de
2
O are masa molar de
mol
g
32 i c ldura molar izocor
R C
V
2
5
. C ldura specific izobar a oxigenului este aproximativ egal cu:
a. K kg J 10 , 650 b. K kg J 9 , 908 c. K kg J 1200 d. K kg J 1240 (3p)
5.Un gaz ideal diatomic ( 2 / 7R C
p
) efectueaz transformarea 1-2 reprezentat n
sistemul de coordonate p-V ca n figura al turat . Lucrul mecanic schimbat de gaz cu
exteriorul are valoarea J 800 L . Varia ia energiei interne a gazului n acest proces are
valoarea:
a. J 800
b. J 1200
c. J 2000
d. J 2800 (2p)
Varianta 80 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 080 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un student dore te s realizeze un amestec de oxigen O
2
i azot N
2
(gaze cu comportare presupus ideal )
a c rui mas molar s fie g/mol 29 . El dispune de dou butelii: una con ine 2 moli de oxigen n condi ii
normale de presiune i temperatur C) 0 Pa, 10 (p
0
0
5
0
t , iar cealalt con ine azot la presiune ridicat i
temperatura
0
t ; studentul poate transfera azot din a doua butelie n prima, p strnd constant masa de
oxigen din prima butelie. Cunoscnd masele atomice relative ale azotului i oxigenului 14
N
A i respectiv
16
O
A calcula i (n unit i ale S..):
a. num rul moleculelor de oxigen din prima butelie;
b. volumul oxigenului din prima butelie;
c. cantitatea de azot pe care studentul trebuie s o introduc n prima butelie pentru a ob ine amestecul
dorit;
d. presiunea final a amestecului de gaze din prima butelie, dac temperatura de echilibru a amestecului
este
0
t .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 080 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal ( 4 , 1 ) trece izocor din starea (1) n starea (2) n care presiunea este
1 2
3
2
p p . n
continuare gazul se nc lze te la presiune constant pn ajunge la temperatura st rii (1) i, prin
comprimare la temperatura constant , revine n starea (1). n procesul 1-2-3 lucrul mecanic efectuat de gaz
este de J 830 . Se cunoa te 4 , 0
3
2
ln .
a. Reprezenta i ciclul n sistemul de coordonatele p-V.
b. Calcula i valoarea energiei interne a gazului n starea 1.
c. Determina i c ldura primit de gaz n timpul unui ciclu.
d. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n comprimarea izoterm .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 081 (15 puncte)


1. innd cont c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de
m sur a m rimii fizice egal cu raportul dintre c ldura molar i c ldura specific , n S.. este:
a.
K kmol
J
b.
K kg
J
c.
mol
kg
d. mol (2p)
2. Considernd c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia c ldurii schimbate cu mediul
exterior de o cantitate constant de gaz ideal ntr-o destindere izobar din starea 1 n starea 2 este:
a.
-
V -p V p
1
2 2 1 1
b.
-
V -p V p
C
V
1
2 2 1 1
c.
1
2 2 1 1

V -p V p
C
V
d.
2 2 1 1
1
V -p V p
(5p)
3. ntr-un vas se amestec moli 5 de gaz monoatomic, cu moli 2 de gaz biatomic ) (
2
O i cu moli 3 de gaz
triatomic ) (
2
CO . Num rul de moli din vas este:
a. 10 b. 12 c. 16 d. 18 (3p)
4. O cantitate dat de gaz ideal este r cit astfel nct presiunea sa r mne constant , iar volumul scade cu
% 20 . Temperatura gazului:
a. scade cu % 20 b. scade cu % 25 c. cre te cu % 20 d. cre te cu % 25 (2p)
5. Trei mase diferite din acela i gaz ideal sunt supuse unor transform ri la aceea i
valoare constant a presiunii. Studiind dependen a ilustrat n figura al turat
rela ia dintre masele celor trei gaze este:
a.
3 2 1
m m m
b.
3 2 1
m m m
c.
1 3 2
m m m
d.
1 2 3
m m m (3p)
Varianta 81 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 081 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o incint de volum constant este nchis o mas kg 8,8 m de
2
CO ( g/mol 44 ), considerat gaz
ideal, la presiunea atm 0 1 p i la temperatura C 0 t . Determina i:
a. cantitatea de dioxid de carbon aflat n incint ;
b. num rul de molecule de
2
CO aflate ntr-un volum
3
m 1 V (num rul lui Loschmidt) n condi ii fizice
normale (
1 3
0
mol dm 22,4

V , C 0 Pa, 10 atm 1
0
5
0
t p );
c. densitatea gazului aflat n incint ;
d. presiunea gazului din incint , dac acesta este nc lzit cu C 27 t .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 081 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) descrie procesele
ciclice 1 4 2 1 , respectiv 1 4 3 2 1 reprezentate n
coordonate V-T n figura al turat . Se cunosc: presiunea
2 5
1
N/m 10 atm 1 p , temperaturile C 27
1
t , C 327
2
t , i volumul
2
1
V . Se cer:
a. reprezentarea grafic , n sistemul de coordonate p-V, a procesului ciclic
1 4 2 1
b. lucrul mecanic efectuat n procesul 2 1 ;
c. varia ia energiei interne
3 2
U ;
d. c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n procesul 1 4 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 082 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un sistem termodinamic sufer o transformare care, ntr-un sistem de coordonate avnd pe axe doi dintre
parametri de stare, este reprezentat printr-o curb continu . Transformarea este cu siguran o
transformare:
a. reversibil
b. ireversibil
c. cvasistatic
d. necvasistatic (2p)
2. tiind c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n S.. a
m rimii fizice definite prin rela ia
T
Q
este:
a.
K
J
b.
K Kg
J
c.
J
K Kg
d.
K mol
J
(3p)
3. La temperaturi ridicate frac iunea f din moleculele unui gaz biatomic disociaz . Dup disociere, raportul
dintre num rul de molecule nedisociate i num rul total de particule (atomi i molecule) este:
a.
f
f

1
1
b.
f
f
1
c.
f
f
2 1
1

d.
f
f
2 1
(5p)
4. Num rul lui Avogadro reprezint num rul de particule:
a. dintr-un kg de substan ;
b. dintr-un mol de substan ;
c. dintr-un
3
m de gaz aflat n condi ii normale de temperatur i presiune;
d. dintr-un kg de gaz aflat n condi ii normale de temperatur i presiune. (2p)
5. n figura al turat este reprezentat o transformare 2 1 suferit de 1 mol de gaz
ideal, care se nc lze te cu C 1
0
. Lucrul mecanic efectat de gaz are valoarea:
a. J 155 , 4
b. J 31 , 8
c. J 465 , 12
d. J 2 6 , 16 (3p)
Varianta 82 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 082 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Se cunosc: volumul molar al unui gaz n condi ii fizice normale mol 41 , 22
0
V i masele molare ale
azotului i oxigenului mol g 28
1
, respectiv mol g 32
2
.
a. Calcula i num rul de molecule con inute ntr-o mas de g 56
1
m de azot.
b. Calcula i num rul de molecule con inute ntr-un volum de 94 , 14
02
V de oxigen, aflat n condi ii normale
de temperatur i presiune.
c. Se realizeaz un amestec din
23
1
10 12 N molecule de azot i
23
2
10 4 N molecule de oxigen.
Determina i masa molar a amestecului.
d. Determina i concentra iile masice ale celor dou gaze n amestecul de la punctul c. (raportul dintre masa
fiec rui component i masa total a amestecului) .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 082 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) poate trece dintr-o stare A , caracterizat de
presiunea Pa 10 2
5

A
p i volumul 2
A
V , ntr-o stare B , caracterizat de presiunea Pa 10
5

B
p i
volumul 3
B
V , pe dou c i distincte:
o transformare izocor 1 A , urmat de o transformare izobar B 1
o transformare izoterm 2 A , urmat de o transformare izocor B 2
a. Reprezenta i grafic succesiunile de transform ri pe cele dou c i n sistemul de coordonate V p ;
b. Determina i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n procesul B A 1 ;
c. Determina i varia ia energiei interne a gazului n procesul B A 1 ;
d. Determina i c ldura schimbat de gaz cu cu mediul exterior n transformarea B A 2 .
Se cunoa te c 4 , 0 5 , 1 ln
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 083 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manuale, c ldura molar este definit de expresia:
a.
T
Q
b.
T m
Q
c.
T
Q
d.
T
Q
(2p)
2.ntr-un vas de volum V V
1
, se g se te hidrogen molecular kg/mol 10 2
3
1

la presiunea p p
1
i
temperatura T T
1
. n al doilea vas de volum V V 25 , 0
2
, se g se te oxigen molecular
kg/mol 10 32
3
2

la presiunea p p 2
2
i temperatura T a T
2
, unde , a este o constant . Dac ,
masa de hidrogen i oxigen din cele dou vase este aceea i, constanta , a are valoarea:
a. 8 b. 6 c. 4 d. 2 (3p)
3. O cantitate dat de gaz ideal aflat la C 27
o
t efectueaz o destindere
reprezentat n sistemul de coordonate p-V ca n figura al turat . Se cunoa te
69 , 0 2 ln . Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul are valoarea:
a. -40 J
b. -22,08 J
c. 22,08 J
d. 40 J (5p)
4. ntr-un vas termostatat de volum V se g sesc moli de gaz ideal cu R C
V
2
5
, la temperatura T. Dac o
frac iune f din moleculele gazului p r sesc sistemul, varia ia energiei interne a gazului este egal cu:
a. RT
2
5
b. RT f
2
5
c. RT f
2
5
d. RT f
2
3
(3p)
5. Motorul Otto este un motor termic cu ardere intern n patru timpi, timpul motor fiind:
a. aspira ia;
b. compresia;
c. arderea i detenta;
d. arderea izobar i detenta. (2p)
Varianta 83 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 083 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un gaz ideal este nchis ntr-un cilindru cu piston etan , de mas neglijabil care se poate deplasa f r
frecare. n starea ini ial gazul ocup volumul 5
1
V i con ine un num r
24
10 3 N molecule. Gazul
este nc lzit la presiune constant pn la temperatura C 527
o
2
t , proces n care volumul s u cre te cu
25 %. Determina i:
a. cantitatea de gaz din cilindru;
b. volumul ocupat de gaz n starea final ;
c. temperatura ini ial a gazului;
d. concentra ia ini ial a moleculelor de gaz (num rul de molecule din unitatea de volum).
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 083 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 2 de heliu ( 3 / 5 ) efectueaz un proces ciclic format din dou transform ri la volum
constant i dou transform ri la presiune constant . Transformarea 2 1 este nc lzirea izocor la volumul
minim, iar 4 3 este r cire izocor la volumul maxim. Temperaturile celor patru st ri sunt: C 27
o
1
t ,
4 2
t t i C 927
o
3
t .
a. Reprezenta i procesul ciclic descris n sistemul de coordonate p-V.
b. Determina i energia intern a gazului n starea (2).
c. Calcula i lucrul schimbat de gaz cu mediul exterior ntr-un ciclu.
d. Determina i c ldura primit de gaz din exterior.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 084 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur a m rimii T C
V
poate fi scris sub forma:
a. m N b.
K m
mol N
2
c. K J d.
K mol
m N
(2p)
2. O cantitate dat de gaz ideal efectueaz un proces ciclic reprezentat n
coordonate T p, n figura al turat . Valoarea maxim a densit ii gazului se atinge
n starea:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4.
(5p)
3. n cilindrul unui motor termic are loc comprimarea rapid a unui gaz ideal n urm toarele condi ii: raportul
dintre volumul ini ial i volumul final 10 /
f i
V V , iar raportul dintre presiunea ini ial i cea final
04 , 0 /
f i
p p . Dac temperatura ini ial este K 300
i
T , temperatura final are valoarea:
a. 350 K b. 500 K c. 600 K d.750 K (3p)
4. Coeficien ii calorici n transform rile izoterm i adiabatic suferite de un gaz sunt:
a. zero n ambele transform ri;
b. infini i n ambele transform ri;
c. zero n transformarea izoterm i infinit n transformarea adiabatic ;
d. infinit n transformarea izoterm i zero n transformarea adiabatic . (3p)
5. Lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal este nul ntr-un proces:
a. izoterm b. izocor c. izobar d. adiabatic (2p)
Varianta 84 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 084 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o butelie de volum 30 V se afl heliu ( kg/mol 10 4
3

He
) la presiunea Pa 10 31 , 8
5
p i
temperatura C 27
0
t . n butelie se mai introduce hidrogen molecular kg/mol 10 2
3
2

H
cu masa
g 4
2
m , masa de heliu i temperatura r mnnd neschimbate. Amestecul poate fi considerat gaz ideal, iar
pere ii buteliei rezist pn la presiunea Pa 10 465 , 12
5
max
p . Determina i:
a. masa heliului din butelie;
b. presiunea din butelie dup introducerea hidrogenului;
c. temperatura maxim , pn la care poate fi nc lzit accidental butelia dup introducerea hidrogenului;
d. raportul densit ilor medii ale amestecului nainte i dup nc lzire.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 084 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Dou motoare termice func ioneaz cu aceea i cantitate de gaz ideal
monoatomic, 3 / 5 , dup ciclurile 12341 , respectiv 35673 ,
reprezentate n coordonate p-V n figura al turat .
a. Reprezenta i grafic aceste procese ciclice n aceea i diagram T V .
b. Calcula i raportul energiilor interne ale gazului
1 6
/ U U .
c. Determina i raportul lucrurilor mecanice totale, L L / ,schimbate de gazul
ideal cu mediul exterior n cele dou procese ciclice.
d. Determina i raportul c ldurilor totale schimbate de gazul ideal cu mediul
exterior n cele dou procese ciclice, Q Q / .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 085 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Dintre m rimile fizice de mai jos, m rime fizic de proces este:
a. temperatura b. c ldura c. volumul d. presiunea (2p)
2. Simbolurile m rimilor fizice fiind cele utilizate n manualele de fizic , expresia de mai jos care are aceea i
unitate de m sur ca i temperatura este:
a. R Q / b. R Q c. QR d. R / Q (3p)
3. Procesul termodinamic n care c ldura absorbit de la o surs termic este transformat integral n lucru
mecanic este:
a. comprimare izobar ;
b. comprimare izoterm ;
c. destindere adiabatic ;
d. destindere izoterm . (5p)
4. O cantitate constant de gaz ideal se destinde dup legea const.
2
pV n cursul procesului temperatura
gazului:
a. cre te b. scade c. r mne constant d. cre te apoi scade (3p)
5. O cantitate constant de gaz ideal avnd exponentul adiabatic 1,4
descrie o transformare care se reprezint ntr-un sistem de coordonate p-V ca n
figura al turat . C ldura schimbat de gaz cu mediul exterior n cursul
transform rii este J 140 Q . Varia ia energiei interne a gazului are valoarea:
a. J 80
b. J 90
c. J 100
d. J 110 (2p)
Varianta 85 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 085 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O butelie de volum
3
dm 8,31 V con ine g 6 1
1
m de oxigen i g 14
2
m de azot la temperatura
C 27
0
t . Oxigenul i azotul, considerate gaze ideale, au masele molare kg/kmol 32
1
i respectiv
kg/kmol 28
2
. Determina i:
a. cantitatea de oxigen din butelie;
b. num rul de molecule de azot din butelie;
c. masa molar a amestecului;
d. presiunea gazului din butelie.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 085 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un corp de pomp se afl o cantitate constant de gaz, presupus
ideal; acesta urmeaz transformarea ciclic 12341, n care volumul V
depinde de temperatura absolut T a a cum se arat n graficul
al turat. Cunoscnd exponentul adiabatic al gazului (
3
5
) i c ldura
schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 23 ( J 150
23
Q ),
calcula i:
a. rapoartele
4
1
3
4
2
3
1
2
, , ,
p
p
p
p
p
p
p
p
;
b. c ldura
41
Q schimbat de gaz cu exteriorul n procesul 41;
c. raportul
34
12
L
L
x dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 12 i n
transformarea 34;
d. raportul
41
23
U
U
y dintre varia iile energiei interne a gazului n transform rile 23 i 41.
1
2
2 V
T
4V
V
3 V
V
2 T 4 T T 3 T
0
3
4
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 086 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic unitatea de m sur n
S.. a c ldurii specifice este:
a.
K kmol
J
b.
K kg
J
c.
K
J
d.
kg
J
(2p)
2. Un gaz ideal trece din starea ini ial de temperatur
1
T n starea final de temperatur
3
T prin dou
transform ri succesive: o nc lzire izocor urmat de o destindere izobar . Varia ia energiei interne n acest
proces este:
a. ) ( ) (
2 3 1 2
T T C T T C U
p V

b. 0
c. ) 2 (
1 2 3
T T T C U
V

d. ) (
1 3
T T C U
V
(3p)
3. Dac nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia energiei interne a gazului ideal
monoatomic poate fi exprimat sub forma:
a. T R U b. T R U c. T R U
2
3
d. T R U
2
3
(3p)
4. O aceea i cantitate de gaz ideal sufer transform ri izobare la presiunile
1
p , respectiv
2
p . Varia ia volumului gazului n func ie de temperatur n fiecare dintre cele dou
transform ri este redat n figura al turat . ntre presiunile
1
p i
2
p exist rela ia:
a.
2 1
p p
b.
2 1
p p
c.
2 1
p p
d. 2 /
2 1
p p . (5p)
5. O cantitate moli 4 de gaz ideal diatomic ( R C
V
2
5
) aflat la temperatura K 600
1
T este r cit
adiabatic pn la temperatura K 300
2
T . Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul este aproximativ
egal cu:
a. 30,5 kJ b. 24,9 kJ c. -24,9 kJ d. -30,5 kJ. (2p)
Varianta 86 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 086 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un gaz ideal este nchis ntr-un recipient de volum constant
3
cm 20 V la presiunea Pa 10 5 , 1
5
p i
temperatura C 27
0
t . Cunoscnd masa molar a gazului mol g 32 , determina i:
a. masa gazului din recipient;
b. num rul total de molecule de gaz din recipient;
c. densitatea gazului din incint ;
d. temperatura la care este nc lzit gazul dac presiunea lui devine Pa 10 5 , 4
5
1
p .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 086 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un motor termic func ioneaz dup un ciclu format din 2 transform ri izoterme i 2 transform ri adiabatice:
2 1 i 4 3 izoterme, respectiv 3 2 i 1 4 adiabate. Motorul are ca substan de lucru un gaz ideal
monoatomic ( R C
V
2
3
). Temperatura la nceputul comprim rii izoterme este K 300
c
T , de-a lungul unui
ciclu gazul efectueaz lucrul mecanic J 10
3
L absorbind c ldura J 1500
1
Q , iar lucrul mecanic efectuat de
un mol de gaz n timpul destinderii adiabatice este kJ 7,479
23
L .
a. Calcula i c ldura cedat de substan a de lucru pe parcursul unui ciclu;
b. Calcula i temperatura gazului la care are loc transformarea 2 1 ;
c. Determina i valoarea lucrului mecanic primit de un mol de gaz n cursul comprim rii adiabatice;
d. Demonstra i c ntre volumele
4 3 2 1
, , , V V V V exist rela ia
4 2 3 1
V V V V .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 087 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Masa molar a unei substan e reprezint :
a. masa unei cantit i de substan ce ocup volumul /kmol m 4 , 22
3
0
V .
b. masa unei cantit i de substan egal cu a 12-a parte din masa atomic a C
12
6
.
c. masa unei cantit i de substan ce con ine g 12 de C
12
6
.
d. masa unei cantit i de substan ce con ine un num r de molecule egal cu num rul lui Avogadro. (2p)
2. Aceea i cantitate de c ldur este necesar pentru a m ri temperatura unei mase kg 1
1
m de ap de la
C 25
0
1
t la C 25
0
1
t ca i pentru a nc lzi cu C 100
0
t un corp. C ldura specific a apei fiind egal cu
K) J/(kg 4200
a
c , capacitatea caloric a corpului este egal cu:
a. J/K 840 b. J/K 420 c. J/K 210 d. J/K 150 (3p)
3. O butelie con ine o mas kg 2
1
m de heliu ( g/mol 4
1
). Num rul de molecule de heliu aflate n vas
este aproximativ:
a.
26
10 3 b.
1 26
kmol 10 6

c.
1 23
mol 10 3

d.
23
10 6 (3p)
4. n timpul admisiei, ntr-un cilindru cu piston al unui motor Diesel p trunde:
a. benzin b. aer c. motorin d. aer i motorin (2p)
5. Plecnd din aceea i stare ini ial de echilibru termodinamic 1, o cantitate dat
de gaz ideal i poate dubla volumul prin dou procese termodinamice
distincte:1-2, respectiv 1-3. Raportul dintre lucrul mecanic efectuat n procesul
1-2 (
12
L ) i lucrul mecanic efectuat n procesul 1-3 (
13
L ) este egal cu:
a. 2
b. 2 ln 2
c. 2 ln / 1
d. 2 / 1 (5p)
Varianta 87 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 087 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O butelie cu volumul
3
dm 50 V con ine azot, considerat gaz ideal, ( g/mol 8 2 ) la temperatura C 7
0
t .
Robinetul buteliei nu este nchis etan , astfel nct, n timp, se pierde gaz. Presiunea azotului din butelie n
starea ini ial are valoarea kPa 831 p .
a. Determina i masa de azot din butelie n starea ini ial .
b. Determina i cantitatea de azot r mas n butelie dac % 20 din masa de gaz existent ini ial a ie it din
butelie.
c. Determina i num rul de molecule de azot care au p r sit butelia n condi iile precizate la punctul b.
d. Presupunnd c dup ce a ie it o cantitate de azot din butelie presiunea gazului nu s-a modificat,
preciza i, justificnd r spunsul, cum s-a modificat temperatura gazului.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 087 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 0 1 de oxigen (
mol
g
32 ), considerat gaz ideal, efectueaz o transformare ciclic
ABCA. Transformarea AB are loc la presiune constant , transformarea BC la volum constant, iar
transformarea CA are loc la temperatur constant . Presiunea n starea A are valoarea Pa 10 4
5

A
p .
Volumul ocupat de gaz n starea B este de dou ori mai mare dect volumul din starea A. Se cunoa te
valoarea densit ii gazului n starea A,
3
m
kg
2 , 3
A
,
5
7
oxigen
i ln 2=0,69.
a. Reprezenta i grafic, procesul ciclic descris de gaz ntr-un sistem de coordonate V p .
b. Determina i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea ciclic , preciznd dac
este primit sau cedat
c. Calcula i valoarea c ldurii cedate de gaz mediului exterior n transformarea ciclic .
d. Calcula i varia ia energiei interne a gazului n transformarea AB.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 088 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. innd seama de simbolurile unit ilor de m sur folosite n manuale, unitatea de m sur n S.., a
m rimii fizice a c rei expresie are forma
T
L U
este:
a. kgK / J b. kg / J c. kmol / J d. molK / J (2p)
2. ntr-un proces termodinamic n care temperatura r mne constant , gazul trece din starea de echilibru (1),
caracterizat de parametrii
1
p i ,
1
V n starea de echilibru (2), caracterizat de parametrii
2
p i .
2
V Este
adev rat rela ia:
a.
2
2
1
1
V
p
V
p
b.
1
2
1 2
p
p
V V c.
1
2
2
1
V
p
V
p
d.
1
2
1 2
V
V
p p (2p)
3. n figur sunt reprezentate, n coordonate p-T, dou transform ri izocore pentru
mase egale din acela i tip de gaz ideal. Despre volumele
1
V i
2
V ocupate de gaz n
cele dou transform ri se poate afirma c :
a.
1 2
V V
b.
1 2
V V
c.
1 2
V V
d.
1 2
2 V V (3p)
4. Densitatea unui gaz care are masa molar g/mol 62 , 16 i presiunea Pa 10
4
p la temperatura
C 23 - este egal cu:
a.
3
m kg 02 , 0
-
b.
3
m kg 04 , 0
-
c.
3
m kg 066 , 0
-
d.
3
m kg 08 , 0
-
(3p)
5. C ldura molar la volum constant pentru un gaz ideal monoatomic este 1,5R. Raportul dintre c ldura
primit de un gaz ideal monoatomic ntr-o transformare izobar i lucrul mecanic efectuat de for a de
presiune este egal cu:
a. 2,5 b. 2 c. 1,5 d. 1. (5p)
Varianta 88 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 088 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un num r
23
10 07 , 21 N atomi cu masa atomic relativ 4

m ai unui gaz se g sesc


ntr-un tub vertical de sec iune , 31 , 8
2
S redat n figura al turat . Gazul, considerat
ideal, este separat de atmosfer printr-un piston etan , de mas neglijabil care se poate
deplasa f r frecare. Presiunea atmosferic are valoarea Pa 10
5
0
p iar temperatura
gazului este de C. 27
1
Determina i:
a. masa molar a gazului din care provin atomii din tub;
b. masa gazului din tub;
c. lungimea coloanei de gaz n condi iile ini iale;
d. lungimea coloanei de gaz n momentul n care acesta are temperatura C 47
0
2
ca urmare a nc lzirii
sale lente, presupunnd c tubul este suficient de lung.
atmosfera
gaz
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 088 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Func ionarea motorului Diesel are la baz procesul ciclic redat n figura al turat .
Gazul are c ldura molar la volum constant R C 5 , 2 =
V
i parametrii n starea (1):
Pa, =
5
1
10 p
3
dr = 62 , 16
1
V i C. = 27
1
Pe parcursul procesului ciclic,
, 8 , 2
1 2
T T = . 56 , 5
1 3
T T =
a. Folosind diagrama, prezenta i fenomenele care au loc n cilindru pe parcursul
timpului de func ionare al motorului i argumenta i afirma ia c acest timp este
timpul motor.
b. Afla i energia intern a gazului n starea (1).
c. Determina i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul pe parcursul comprim rii adiabatice.
d. Calcula i c ldura primit de gaz.

0
1
2 3
4
min
V
max
V
max
p
min
p
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 089 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Folosind nota iile din manualele de fizic , num rul de moli de substan se poate determina cu ajutorul rela iei:
a. m / b.
A
N N / c. pT d.
A
N / 1 (2p)
2. ntr-un proces termodinamic ciclic, varia ia energiei interne U a unui gaz ideal este, pe ntregul ciclu:
a. Q U b. L U c. 0 U d. L Q U (3p)
3. Unitatea de m sur din S.. a m rimii egale cu produsul dintre cantitatea de substan i varia ia de
temperatur este aceea i cu a m rimii egale cu raportul dintre:
a. c ldur i c ldur specific
b. c ldur specific i c ldur
c. c ldur i c ldur molar
d. c ldur molar i c ldur (3p)
4. n graficul, din figura al turat este reprezentat dependen a densit ii oxigenului
) mol g 32 ( de presiunea gazului, men inut la temperatur constant . Temperatura
pentru care a fost trasat aceast dependen este de aproximativ:
a. K 273 T
b. K 320 T
c. K 400 T
d. K 1273 T (5p)
5. Energia intern a unui gaz ideal este o m rime fizic :
a. de stare b. de proces c. vectorial d. adimensional (2p)
Varianta 89 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 089 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o butelie cu volumul
3
dm 28 V se afl azot kg/mol 10 28
3
2

N
la temperatura C 7
0
t i
presiunea kPa 831 p . Dac se deschide robinetul buteliei, gazul iese din butelie att timp ct presiunea
gazului este mai mare dect presiunea atmosferic Pa 10
5
0
p . Se admite c temperatura gazului nu se
modific . Determina i:
a. num rul de molecule de azot din butelie nainte de deschiderea robinetului;
b. densitatea azotului din butelie n starea ini ial ;
c. cantitatea de azot r mas n butelie dup deschiderea robinetului;
d. raportul dintre masa gazului r mas n butelie i masa gazului care a ie it din butelie cnd robinetul este
deschis.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 089 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un corp de pomp se afl o cantitate constant de gaz, presupus
ideal; acesta urmeaz transformarea ciclic 12341, n care volumul V
depinde de temperatura absolut T a a cum se arat n graficul al turat.
Cunoscnd exponentul adiabatic al gazului (
3
5
) i c ldura
schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 23 ( J 150
23
Q ),
calcula i:
a. rapoartele
4
1
3
4
2
3
1
2
, , ,
p
p
p
p
p
p
p
p
;
b. c ldura
41
Q schimbat de gaz cu exteriorul n procesul 41;
c. raportul
34
12
L
L
x dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 12 i n
transformarea 34;
d. raportul
41
23
U
U
y dintre varia iile energiei interne a gazului n transform rile 23 i 41.
1
2
2 V
T
4 V
V
3 V
V
2 T 4 T T 3 T
0
3
4
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 090 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Dou bile din fier, aflate la temperaturi diferite, sunt puse n contact. Neglijnd efectele dilat rii, ntre cele
dou bile are loc schimb de:
a. lucru mecanic b. substan c. c ldur d. temperatur (2p)
2. C ldura molar izobar a unui gaz ideal avnd exponentul adiabatic egal cu 1,5 este aproximativ:
a.
K kmol
J
9 , 24 b.
K kmol
J
22 c.
K mol
J
9 , 24 d.
K mol
J
22 (3p)
3. Un motor termic func ioneaz pe baza unui proces ciclic pe parcursul c ruia prime te c ldur de la un
corp cu temperatura
1
T i cedeaz c ldur altui corp cu temperatura
2
T . Rela ia dintre aceste temperaturi
este:
a.
2 1
T T b.
2 1
T T c.
2 1
T T d.
2 1
T T (5p)
4. n dou incinte de volume V i 2V se afl acela i tip de gaz considerat ideal. Prima incint con ine kmol 1
de gaz la temperatura
1
T , iar a doua incint con ine kmoli 6 de gaz la temperatura
2
T , presiunea fiind
aceea i. Preciza i rela ia corect dintre temperaturi:
a.
2 1
T T b.
2 1
3T T c.
2 1
6T T d.
2 1
6
1
T T (3p)
5. O cantitate dat de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) este supus transform rii 1-2
reprezentat n sistemul de coordonate p-T ca n figura al turat . Energia intern a
gazului cre te cu J 31 , 8 . C ldura primit de gaz are valoarea:
a.20,78 J
b.12,46 J
c.8,31 J
d.4,16 J (2p)
Varianta 90 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 090 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru izolat adiabatic de mediul exterior este mp r it cu ajutorul unui piston termoconductor, ini ial
blocat, n dou compartimente de volume 4
1
V i 12
2
V . Acestea con in acela i gaz, considerat
ideal, aflat ini ial la presiunile Pa 10 3
5
1
p i Pa 10 2
5
2
p i temperaturile K 400
1
T , respectiv
K 280
2
T . Determina i:
a. cantitatea de gaz din compartimentul de volum
1
V
b. num rul (N) de particule din compartimentul de volum
2
V ;
c. temperatura de echilibru termic la care ajung gazele;
d. valoarea raportului volumelor ocupate de gaz, dac pistonul este deblocat dup stabilirea echilibrului
termic.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 090 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate de oxigen cu masa kg 0,1 m ocup ini ial volumul 10
1
V la temperatura C 127
o
1
t . Gazul
este supus unei serii de transform ri dup cum urmeaz : 1-transformare izoterm cu dublarea volumului,
2-transformare izobar cu revenire la volumul ini ial
1
V i 3- transformare izocor cu revenire la presiunea
ini ial
1
p . Se cunosc: 693 , 0 2 ln , R C
V
2
5
i kg/kmol 32 .
a. Realiza i diagrama transform rilor prin care trece gazul n coordonatele p-V.
b. Calcula i valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea izoterm .
c. Determina i c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea izobar .
d. Calcula i varia ia energiei interne a oxigenului n procesul izocor.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 091 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic unitatea de m sur n
S.. pentru c ldura specific este:
a.
K
m N
b.
K kg
J
c.
K mol
J
d.
K kg
N
(2p)
2. Considernd c nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , rela ia de calcul a energiei interne a
gazului ideal biatomic este:
a. NkT U b. T R U c. T R U
2
3
d. RT U
2
5
(5p)
3. ntr-o transformare la presiune constant a unui mol de gaz ideal biatomic care se nc lze te de la C 27
la C 227 , lucrul mecanic efectuat este:
a. 831 J b. 1662 J c. 2493 J d. 4155 J (3p)
4. O cantitate dat de gaz ideal biatomic ( )
2
5
R C
V
efectueaz transformarea
2 1 reprezentat n sistemul de coordonate p-V n graficul al turat. C ldura
schimbat de gaz cu exteriorul este kJ 1,4 Q . Lucrul mecanic efectuat de gaz are
valoarea:
a. 100 J
b. 200 J
c. 300 J
d. 400 J (2p)
5. Dac unui gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) i cre te volumul de 8 ori ntr-un proces adiabatic
( const. V p ), presiunea sa:
a. scade de 8 ori b. cre te de 8 ori c. scade de 32 ori d. cre te de 32 ori (3p)
Varianta 91 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 091 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o butelie de volum 10 V se afl un num r
23
1
10 06 , 18 N molecule de oxigen ( g/mol 32
2

o
).
Determina i:
a. cantitatea de oxigen din butelie;
b. densitatea oxigenului din butelie;
c. masa unei molecule de oxigen, exprimat n sistemul interna ional;
d. masa molar a amestecului ob inut dup introducerea n butelie a unui num r
23
2
10 08 , 24 N atomi de
heliu ( g/mol 4
He
);
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 091 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) evolueaz dup procesul
termodinamic ciclic reprezentat n sistemul de coordonate p-V n graficul
al turat. Se tie c n starea de echilibru termodinamic 1 temperatura este
K 300
1
T , iar ntre parametrii din st ri diferite exist rela iile:
1 3
2V V i
1 2
2 p p . Se cer:
a. reprezentarea grafic ntr-un sistem de coordonate V-T a procesului ciclic;
b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n timpul unui ciclu;
c. c ldura cedat de gaz n timpul unui ciclu;
d. lucrul mecanic efectuat de gaz ntr-o transformare 5 3 , dac din starea 3 gazul s-ar destinde adiabatic de la
temperatura
3
T la temperatura
1 5
2T T .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 092 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Dou sisteme termodinamice se afl n echilibru termic dac au:
a. aceea i energie intern ;
b. aceea i temperatur ;
c. aceea i presiune;
d. acela i num r de moli. (2p)
2. Un gaz ideal sufer o transformare n cursul c reia cedeaz n exterior o c ldur de -25 J i prime te un
lucru mecanic de -5 J. Varia ia energiei interne a gazului n aceast transformare este:
a. J 30 U b. J 20 U c. J 20 U d. J 30 U (3p)
3. n figura al turat sunt reprezentate dou procese ciclice
1 3 2 1 i 2 5 4 2 parcurse de un gaz ideal. ntre lucrurile
mecanice efectuate de gazul ideal n cele dou procese ciclice exist
rela ia:
a.
1231 2452
2 L L
b.
1231 2452
3 L L
c.
1231 2452
4 L L
d.
1231 2452
5 L L (5p)
4. Ciclul idealizat de func ionare al motorului Diesel este format din:
a. dou izoterme i dou adiabate
b. dou adiabate i dou izocore
c. dou izoterme i dou izobare
d. dou adiabate o izocor i o izobar (2p)
5. innd cont c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de
m sur a c ldurii specifice n S.. este:
a.
K kmol
J
b.
K kg
J
c.
K
J
d.
kg
J
(3p)
Varianta 92 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 092 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un student dore te s realizeze un amestec de oxigen O
2
i azot N
2
(gaze cu comportare presupus ideal )
a c rui mas molar s fie g/mol 29 . El dispune de dou butelii: una con ine 64 g de oxigen n condi ii
normale de presiune i temperatur ) C 0 Pa, 10 (
0
0
5
t p
o
, iar cealalt con ine azot la presiune ridicat i
temperatur
0
t . Studentul poate transfera azot din a doua butelie n prima, p strnd constant masa de
oxigen din prima butelie. Cunoscnd masele moleculare g/mol, 32 g/mol, 28
2 2

O
N
calcula i (n
unit i ale S..):
a. num rul moleculelor de oxigen din prima butelie;
b. volumul oxigenului din prima butelie;
c. masa de azot pe care studentul trebuie s o introduc n prima butelie pentru a ob ine amestecul dorit;
d. presiunea final a amestecului de gaze din prima butelie, presupunnd c temperatura de echilibru a
amestecului este egal cu
0
t .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 092 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate constant de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) este adus dintr-o stare ini ial 1 ntr-o stare
final 2 pe dou drumuri diferite: 2 1 a i 2 1 b , a a cum se vede
n figura al turat
a. Calcula i n func ie de
0
p i
0
V lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul
n procesul 2 1 a .
b. Calcula i n func ie de
0
p i
0
V c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n
procesul 2 1 b .
c. Scrie i expresia matematic a principiului al termodinamicii i utiliza i-o
pentru a calcula varia iile energiei interne a gazului pe cele dou drumuri.
Justifica i rezultatul ob inut.
d. Reprezenta i grafic cele dou procese descrise n acela i sistem de coordonate p-T.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 093 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Dac nota iile sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia care are aceea i unitate de m sur cu
cea a c ldurii molare este:
a. T Q/ b. T m Q / c. T c m d. T Q / (2p)
2. Un gaz ideal efectueaz transform rile AB i CD reprezentate n figura al turat .
Raportul c ldurilor schimbate de gaz cu mediul exterior,
CD AB
Q Q / , n cele dou
transform ri este:
a. 5 , 0
b. 1
c. 2
d. 5 , 2
(5p)
3. O cantitate de gaz ideal se destinde izoterm pn la volumul 1
2
V . n cursul acestui proces presiunea
scade de la
2 5
1
N/m 10 718 , 2 p e 718 , 2 la
2 5
2
N/m 10 p . Lucrul mecanic efectuat de gaz n timpul
destinderii are valoarea:
a. 100 J b. 150 J c. 200 J d. 250 K (3p)
4. Se amestec moli 4
1
de hidrogen kg/mol 10 2
3
1

cu moli 3
2
de heliu kg/mol 10 4
3
2

.
Amestecul se afl la presiunea
2 5
N/m 10 p i temperatura C 27
0
t . Densitatea amestecului este:
a.
3
g/m 739 , 10 b.
3
g/m 104 , 45 c.
3
g/m 6 , 114 d.
3
g/m 04 , 451 (2p)
5. La comprimarea adiabatic a unui gaz ideal, acesta:
a. prime te lucru mecanic i se nc lze te;
b. prime te lucru mecanic i se r ce te;
c. cedeaz lucru mecanic i se nc lze te;
d. cedeaz lucru mecanic i se r ce te. (3p)
Varianta 93 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 093 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un vas cu volumul constant 30 V este prev zut cu o supap ce permite comunicarea cu mediul exterior. n
vas se afl ini ial aer, considerat gaz ideal, la presiunea atmosferic
2 5
0
N/m 10 p i la temperatura mediului
ambiant C 27
0
t .
a. Calcula i cantitatea ini ial de aer din vas, la presiunea
2 5
0
N/m 10 p i temperatura C 27
0
t .
b. tiind c densitatea aerului n condi ii normale de presiune i temperatur C 0 ; N/m 10
0
0
2 5
0
t p
este
3
0
kg/m 3 , 1 , calcula i masa de aer con inut n vas n starea ini ial .
c. Determina i masa de aer care mai trebuie introdus n vas la temperatura C 27
0
t pentru ca presiunea
din vas s ating valoarea
2 5
N/m 10 8 , 2 p .
d. Aerul din vas se nc lze te pn ajunge la temperatura C 47
0
1
t . Determina i num rul de molecule de
aer care ies din vas pentru ca presiunea din vas s r mn egal cu
2 5
N/m 10 8 , 2 p .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 093 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal monoatomic 3 / 5 aflat ini ial n starea
caracterizat de presiunea
2 5
1
N/m 10 p , volumul 1
1
V i temperatura
K 300
1
T efectueaz procesul ciclic reprezentat n coordonate p-T n figura
al turat . Se cunoa te c n starea 2 temperatura gazului este
1 2
4 T T , n
starea 3 presiunea este
1 3
5 , 0 p p . Modulul c ldurii cedate de gaz ntr-un ciclu
este o frac iune f din c ldura primit de gaz ntr-un ciclu. Se cunoa te
693 , 0 2 ln .
a. Transcrie i procesul ciclic n diagramele V p i T V .
b. Calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz n transformarea izobar .
c. Determina i varia ia energiei interne a gazului ntre st rile 2 i 4.
d. Determina i valoarea frac iunii f .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 094 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1.Un nveli adiabatic:
a. nu permite schimb de c ldur cu mediul exterior;
b. nu permite schimb de lucru mecanic cu mediul exterior;
c. permite schimb de c ldur cu mediul exterior;
d. nu permite modificarea energiei interne a sistemului. (2p)
2.Exponentul adiabatic al unui gaz ideal este 4 , 1 . C ldura molar la presiune constant pentru acest gaz
are valoarea:
a. K) J/(mol 11,95 b. K) J/(mol 14,085 c. K) J/(mol 20,895 d. K) J/(mol 29,085 (3p)
3. O cantitate constant de gaz ideal sufer succesiunea de transform ri 1234
reprezentate grafic n figura al turat . Cunoscnd faptul c
2 5
0
N/m 10 p ,
lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior are valoarea:
a. J 200
b. J 300
c. J 200
d. J 300 (5p)
4. Un gaz ideal cedeaz c ldur mediului exterior pe parcursul unei:
a.destinderi izobare;
b.comprim ri adiabatice;
c.transform ri izocore n care presiunea cre te;
d. comprim ri izoterme. (3p)
5. O mas g 9 , 2 m de aer ( mol g 29 ) a fost nc lzit cu K 200 T primind c ldura J 700 Q . Lucrul
mecanic efectuat de gaz ( R C
V
2
5
) are valoarea:
a. J 118,3 b. J 201,4 c. J 284,5 d. J 450,7 (2p)
Varianta 94 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 094 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O butelie cu volumul 40 V con ine ini ial o mas g 140
1
m de azot ( kg/mol 10 28
3
), considerat
gaz ideal, la presiunea Pa 10 3
5
1
p . n butelie se adaug apoi nc g 70
2
m azot i se constat c
temperatura gazului devine C 7 2
o
2
t . Determina i:
a. temperatura ini ial a gazului din butelie;
b. densitatea ini al a gazului din butelie;
c. presiunea gazului din butelie n starea final ;
d. num rul de molecule de azot existente n butelie n starea final .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 094 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un piston care se poate mi ca f r frec ri ntr-un cilindru orizontal separ de mediul exterior un volum
10
1
V de gaz ideal ( R C
V
2
5
) la temperatura C 27
o
1
t i presiunea
2 5
1
N/m 10 atm 1 p . ni ial
pistonul este n echilibru. nc lzind gazul nchis n cilindru pistonul se deplaseaz lent. Cnd temperatura
devine K 900
2
T , pistonul se blocheaz . Aerul din cilindru este nc lzit n contiuare pn cnd presiunea
devie atm 2
3
p .
a. Determina i lucrul mecanic efectuat de gaz n timpul deplas rii pistonului;
b. Calcula i varia ia energiei interne a gazului n timpul deplas rii pistonului;
c. Determina i c ldura transmis gazului din momentul bloc rii pistonului pn cnd presiunea acestuia
devine atm 2
3
p .
d. Reprezenta i n sistemul de coordonate p-V procesele suferite de gaz.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 095 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a
masei molare n S.. este:
a. g b. mol c. mol/kg d. kg/mol (2p)
2. innd cont c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , rela ia
T C U
v
este valabil :
a. numai n procesele izocore ale gazului ideal;
b. n orice proces termodinamic suferit de un gaz considerat ideal;
c. n procesele n care 0 Q ;
d. numai n procesele izoterme suferite de un gaz considerat ideal. (3p)
3.ntr-un vas se afl nchis hidrogen ( kg/mol 10 2
3
) la presiunea Pa 10
5
p i temperatura C 27
0
t .
Densitatea hidrogenului din vas este aproximativ:
a.
3
kg/m 0,06 b.
3
kg/m 0,08 c.
3
kg/m 0,1 d.
3
kg/m 0,5 (5p)
4.ntr-o transformare izobar ( const p ) a unui gaz ideal se constat c lucrul mecanic este de 3 ori mai
mic dect c ldura primit de gaz. C ldura molar izocor a gazului este:
a.
K mol
J
31 , 8 b.
K mol
J
42 , 12 c.
K mol
J
62 , 16 d.
K mol
J
23 , 24 (3p)
5. Lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior de un gaz ideal (
2 5
0
m N 10 p ) n
transformarea ciclic ilustrat n figura al turat este:
a.360 J
b.800 J
c.1200 J
d.1600 J
(2p)
Varianta 95 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 095 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un aerostat se afl un amestec de azot N
2
, oxigen O
2
i ozon O
3
(gaze cu comportare considerat
ideal ) la presiunea p = 0,9p
0
i temperatura t = 9C. Masele azotului i oxigenului reprezint , respectiv,
70% i 27% din masa amestecului. Cunoscnd masele molare g/mol, 32 g/mol, 28
2 2

O N

2 5
0
N/m 10 p calcula i (n unit i ale S..):
a. masa m01 a moleculei de azot i masa molar
3
O
a ozonului;
b. masa molar medie amestecului din aerostat;
c. densitatea amestecului din aerostat;
d. masa molar a amestecului din aerostat dac toate moleculele de ozon s-ar transforma n oxigen O2.
nterpreta i rezultatul.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 095 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un mol de heliu cu exponentul adiabatic
3
5
se g se te la presiunea
2 5
1
N/m 0 1 2 p i volumul
3
1
dm 4 V . Gazul sufer o transformare ciclic n
care dependen a densit ii gazului de temperatur este ilustrat n figura
al turat . n procesele 3 2 i 1 4 densitatea i temperatura absolut
variaz astfel nct ct T , iar n transformarea 2 1 temperatura se
dubleaz .
a. Reprezenta i ciclul n sistemul de coordonate p-V.
b. Determina i c ldura primit de heliu n procesul 3 2 1 .
c. Calcula i varia ia energiei interne n procesul 1 4 3 .
d. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 1 4
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 096 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. a capacit ii calorice a unui corp este:
a.
K
J
b.
K mol
J
c.
K kmol
J
d. J (2p)
2. O mas g 50 m de gaz con ine un num r
24
10 N de molecule. Masa molar a gazului este
aproximativ egal cu:
a. g/mol 30 b. g/mol 28 c. g/mol 18 d. g/mol 16 (3p)
3. Dintre graficele reprezentate n figura de mai jos, graficul care red corect procesul admisiei n cazul
ciclului motorul Otto idealizat este:
4. Dou butelii identice con in mase egale de heliu ( g/mol 4
1
) respectiv metan ( g/mol 16
2
) la
aceea i temperatur . C ldurile molare izocore ale celor dou gaze au valorile 2 / 3
1
R C
V
, respectiv
R C
V
3
2
. Raportul energiilor interne ale celor dou gaze este egal cu:
a. 8 b. 4 c. 2 d. 1 (5p)
5. Un gaz ideal avnd exponentul adiabatic se destinde adiabatic. Parametrii de stare ai gazului n starea
ini ial sunt
1 1 1
, , T V p , iar n starea final
2 2 2
, , T V p . Lucrul mecanic efectuat de gaz n aceast transformare
se poate exprima sub forma:
a.
1
2 2 1 1

V p V p
b. ) (
2 1
T T R c. ) (
1 1 2 2
V p V p d.
1
) (
1 2

T T R
(2p)
(3p)
Varianta 96 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 096 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
Un cilindru orizontal de volum
3
dm 11,6 V este separat n dou compartimente printr-un piston u or,
sub ire, termoizolant, care se poate deplasa cu frec ri neglijabile. ni ial pistonul se afl n echilibru la mijlocul
cilindrului. Primul compartiment con ine azot molecular (
2
N ) la temperatura C 12
0
1
t , iar al doilea
compartiment con ine monoxid de carbon ( CO) la temperatura C 22
0
2
t . Gazele din ambele
compartimente se consider ideale i se cunosc masele atomice relative ale azotului 14
,

N r
m , carbonului
12
,

C r
m i oxigenului 16
,

O r
m .
a. Determina i masele molare ale celor dou gaze.
b. Determina i raportul dintre masele de gaz din cele dou incinte.
c. Preciza i n care dintre incinte se afl un num r mai mare de molecule. Justifica i r spunsul.
d. Presupunnd c gazul din primul compartiment este nc lzit cu K 10 T , iar gazul din cel de-al doilea
compartiment este men inut la temperatura ini ial , preciza i ce se ntmpl cu volumul ocupat de azot i
determina i varia ia acestui volum, dac raportul maselor celor dou gaze este 57 59
2 1
m m .
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 096 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate dat de gaz ideal diatomic ( R C
V
2
5
) se afl ntr-un cilindru cu piston la
temperatura C 7
0
1
t . Gazul este supus succesiunii de transform ri indicate n figura
al turat . Lucrul mecanic efectuat de gaz ntr-un ciclu este egal cu J 200
1231
L .
a. Preciza i tipul transform rilor 1 2 i 2 3 din cadrul ciclului indicnd parametrul
de stare care r mne constant.
b. Determina i energia intern a gazului n st rile 2 i 3.
c. Preciza i n ce transform ri se prime te c ldur i determina i c ldura primit de gaz ntr-un ciclu.
d. Determina i lucrul mecanic schimbat ntre gaz i mediul exterior n transformarea 3 1.
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 097 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Nota iile fiind cele utilizate n manualele de fizic , rela ia Robert-Mayer poate fi scris n forma:
a.
p V
C R C b. R C C
p V
c. R C C
p V
d. R C C
V p
(2p)
2. nveli ul adiabatic nu permite:
a. schimbul de lucru mecanic ntre sistem i mediul exterior;
b. modificarea energiei interne a sistemului ;
c. schimbul de c ldur ntre sistem i mediul exterior;
d. schimbul de energie ntre sistem i mediul exterior. (3p)
3. O mas g 96 m de
2
O ( mol g 32
2

O
) con ine un num r total de molecule este egal cu:
a.
23
10 02 , 6 b.
23
10 06 , 18 c.
26
10 02 , 6 d.
26
10 06 , 18 (5p)
4. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur n
S.. a m rimii fizice exprimat prin raportul
T
Q
este:
a.
K kmol
J
b.
kg
J
c.
K
J
d.
K kg
J
. (3p)
5. tiind c n figura al turat curba (2) reprezint o transformare izoterm , dintre
celelalte curbe, cea care poate reprezenta o transformare adiabatic este cea cu
num rul:
a. (5)
b. (4)
c. (3)
d. (1)
(2p)
Varianta 97 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 097 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un vas se afl azot ( g/mol 28
2
N
), considerat gaz ideal, la temperatura K 300
1
T i presiunea
Pa 10 5 , 1
5
1
p . Dup ce s-a consumat o mas g 28 m de azot, iar temperatura a sc zut pn la
K 280
2
T , presiunea a devenit egal cu kPa 6 5
2
p . Determina i:
a. volumul vasului;
b. cantitatea de gaz aflat n vas n starea ini ial ;
c. num rul de moli de azot consumat;
d. masa de gaz r mas n vas.
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 097 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un corp de pomp se afl o cantitate fixat de gaz, presupus ideal;
acesta urmeaz transformarea ciclic 12341, n care presiunea p
depinde de temperatura absolut T a a cum se arat n graficul al turat.
Cunoscnd exponentul adiabatic al gazului (
3
5
) i c ldura schimbat
de gaz cu exteriorul n transformarea 23 ( J 200
23
Q ), calcula i:
a. rapoartele
4
1
3
4
2
3
1
2
, , ,
V
V
V
V
V
V
V
V
;
b. c ldura
41
Q schimbat de gaz cu exteriorul n procesul 41;
c. raportul
34
12
Q
Q
x dintre c ldurile schimbate de gaz cu exteriorul n
transform rile 12 i 34;
d. raportul
34
12
U
U
y dintre varia iile energiei interne a gazului n transform rile 12 i 34.
4
1
2 p
T
4 p
p
3 p
p
2 T 4 T T 3 T
0
2
3
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 098 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. tiind c simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic ,
unitatea de m sur n S.. a m rimii fizice a c rei expresie este ,
V
U Q -
poate fi scris sub forma:
a.
-1
kg J b.
2 -1
m kg J

c.
-3
m J d. m N (2p)
2. O cantitate dat de gaz ideal monoatomic const. prime te c ldura Q. Cea mai mare varia ie a
temperaturii gazului se produce dac procesul este:
a. izoterm b. izobar c. izocor d. adiabatic (2p)
3. O cantitate constant de gaz ideal monoatomic )
2
3
( R C
V
efectueaz
transform rile reprezentate n graficul al turat. Varia ia energiei interne a
sistemului n decursul transform rii 1234, exprimat n func ie de parametrii
0
p i
0
V este egal cu:
a. 0
b.
0 0
2
5
V p
c.
0 0
8 V p
d.
0 0
12 V p (5p)
4. ntr-o incint de volum 605 , 5 V se g se te aer la temperatura K 273 i presiunea Pa. 10
5
Se
cunoa te /mol dm 42 , 22
3
0
V . Cantitatea de aer din incint este egal cu:
a. 2 mol b. 1 mol c. 0,5 mol d. 0,25 mol (3p)
5. O cantitate de mol
31 , 8
10
20 , 1 de gaz ideal i dubleaz volumul pe parcursul unui proces n care
temperatura se men ine egal cu 350 K. Se cunoa te ln 2 = 0,693. C ldura absorbit de gaz are valoarea:
a. J 4000 b. J 5 , 2425 c. J 2077 d. J 93 , 6 (3p)
Varianta 98 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 098 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
n dou vase de volume egale, , 31 , 8
2 1
V V conectate printr-un tub de volum neglijabil, se afl gaze
considerate ideale la aceea i temperatur C. 127 ni ial, robinetul R este nchis (v. fig. al turat ). n vasul (1)
se afl mol 025 , 0
1
de gaz cu masa molar mol, / g 4
1
la presiunea Pa. 10
4
1
p Gazul din vasul (2) are
presiunea Pa 10
6
2
p i masa molar .
2
Dup deschiderea robinetului R, amestecul format are masa
molar g/mol. 88 , 15
med
Determina i:
a. cantitatea de substan din vasul (2);
b. masa molar ;
2
c. presiunea care se stabile te n vase dup deschiderea robinetului;
d. masa de gaz care a trecut din vasul (2) n vasul (1) dup deschiderea robinetului.
R
(1) (2)
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 098 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 2 gaz ideal monoatomic, aflat n starea (1) i avnd parametrii
K 250
1
T i MPa, 2
1
p ajunge n starea (3) caracterizat de parametrii
K 1000
3
T i MPa, 4
3
p trecnd prin starea (2), conform diagramei p-T din
figura al turat . Se d ln2 = 0,693 i . 5 , 1
V
R C
a. Reda i denumirile celor dou procese.
b. Calcula i lucrul mecanic efectuat de for ele de presiune n procesul 1 2.
c. Determina i c ldura schimbat de gaz cu mediul nconjur tor n procesul 2 3.
d. Afla i varia ia energiei interne a gazului la trecerea din starea (1) n starea (3).
(VPa}
0
2
4
250 1000
1
3
2
(K}
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 099 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. Un gaz considerat ideal efectueaz o transformare izobar dac :
a. presiunea variaz , iar masa r mne constant ;
b. presiunea se men ine constant , iar masa variaz ;
c. att presiunea ct i masa r mn constante;
d. att presiunea ct i masa variaz . (2p)
2. Simbolurile m rimilor fizice i ale unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic unitatea de
m sur n S.. a m rimii descrise de rela ia
1 -
V p
este:
a. J b. K mol J/ c. J/K d. K kg J/ (3p)
3. Ciclul idealizat de func ionare al motorului Otto este format din:
a. dou izoterme i dou adiabate;
b. dou adiabate i dou izocore;
c. dou izoterme i dou izobare;
d. dou adiabate o izocor i o izobar . (2p)
4. O cantitate constant moli de gaz ideal sufer succesiunea de transform ri
3 2 1 , reprezentat n figura al turat . Dac
1
T este temperatura absolut
n starea 1 i
2
T este temperatura absolut n starea 2 , atunci c ldura total
schimbat de gaz cu exteriorul n aceast succesiune de transform ri este:
a.
1 2
2 T T R
b.
1 2
T T R
c.
1 2
T T R
d.
1 2
2 T T R (5p)
5. ntr-un vas de volum 2 V se afl oxigen molecular R C
V
5 , 2 la presiunea Pa 26660 p . Energia
intern a gazului este:
a. J k 6 , 266 b. kJ 3 , 133 c. J 6 , 266 d. J 3 , 133 (3p)
Varianta 99 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 099 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un vas de volum 2 V se afl nchis aer ( kg/mol 10 29
3

aer
), considerat gaz ideal, la presiunea
Pa 10
5
p i temperatura K 300 T . Determina i:
a. masa de aer con inut n vas;
b. densitatea aerului din vas;
c. num rul de molecule de gaz din vas;
d. masa molar a amestecului ob inut dac n vas se introduce suplimentar un num r
22
2
10 6 N molecule
de oxigen ( kg/mol 10 32
3
).
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 099 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
O cantitate mol 3 de gaz ideal monoatomic ( R C
V
2
3
) este supus
succesiunii de transform ri reprezentat n coordonate p-T n figura al turat . Se
cunoa te diferen a K 00 1
1 2
T T T .
a. Reprezenta i succesiunea de transform ri n sistemul de coordonate V p .
b. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu exteriorul n transformarea 2 1 .
c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului n transformarea 3 2 .
d. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea
4 3 .
Proba E,F: Prob scris la Fizic B.1 B. Elemente de termodinamic
Proba scris Ia Fizic
Proba E: Specializarea: matematic -informatic , tiin e ale naturii
Proba F: Filiera tehnologic - toate profilele, filiera voca ional - toate profilele i specializ rile, mai pu in specializarea
matematic -informatic
Sunt obligatorii toate subiectele din dou arii tematice dintre cele patru prev zute de program , adic : A. MECANC ,
B. ELEMENTE DE TERMODNAMC , C. PRODUCEREA UTLZAREA CURENTULU CONTNUU, D. OPTC
Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Se consider : num rul lui Avogadro
1 23
mol 10 02 , 6

A
N , constanta gazelor ideale
K mol
J
31 , 8 R . ntre parametri
de stare ai gazului ideal ntr-o stare dat exist relaia: RT V p . Exponentul adiabatic este definit prin rela ia:
V
P
C
C

SUBIECTUL I - Varianta 100 (15 puncte)


Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns Iitera corespunz toare r spunsuIui considerat corect.
1. O mas m de gaz ideal cu masa molar con ine un num r de moli dat de rela ia:
a. m b.
m
c.
2
m d.
m
(3p)
2. n figura al turat sunt reprezentate n coordonate p-V patru procese
termodinamice distincte suferite de o cantitate constant de gaz ideal.
Lucrul mecanic efectuat de gaz este maxim n procesul:
a. A 1 ;
b. A 2 ;
c. A 3 ;
d. A 4 . (3p)
3. O cantitate constant de gaz ideal este supus unui proces termodinamic n care volumul depinde de
presiune conform legii ,
2
p a V unde constant a , masa gazului r mnnd constant . Dac temperatura
cre te de 8 ori, atunci presiunea se m re te de:
a. 1,5 ori b. 2 ori c. 4 ori d. 8 ori (2p)
4. innd cont c simbolurile m rimilor fizice sunt cele utilizate n manualele de fizic , expresia cantitativ a
lucrului mecanic ntr-o transformare izobar , este:
a. RT L b.
1
VT L c. T R L d. T p L (5p)
5. tiind c simbolurile unit ilor de m sur sunt cele utilizate n manualele de fizic , unitatea de m sur a
densit ii unui gaz ideal n S.. este:
a.
3
m kg

b.
3
m kg c.
3
m g

d.
2
m g

(2p)
Varianta 100 - termodinamica
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II - Varianta 100 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-o incint se afl un gaz ideal cu masa molar mol g 46 i densitatea
3 3
m g 10 26 , 1 , la
presiunea Pa 10
5
0
p . Determina i:
a. masa unei molecule de gaz;
b. volumul care revine, n medie, unei molecule, considernd moleculele uniform distribuite;
c. temperatura gazului din incint ;
d. densitatea gazului n condi ii normale de presiune i temperatur ( K 273 Pa, 10
0
5
0
T p ).
Ministerul Educa iei, Cercet rii i nov rii
Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare n nv mntul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III - Varianta 100 (15 puncte)
RezoIva i urm toarea probIem :
ntr-un corp de pomp se afl o cantitate fixat de gaz, presupus ideal;
acesta urmeaz transformarea 12345, n care presiunea p depinde de
volumul V a a cum se arat n graficul al turat. n transformarea 12 i n
transformarea 45 produsul dintre presiunea i volumul gazului p streaz
o valoare constant (diferit pentru fiecare proces). Cunoscnd valoarea
c ldurii schimbate de gaz cu exteriorul n transformarea 23 J 200
23
Q
i 098 , 1 ln3 , 693 , 0 2 ln ,
a. ordona i cresc tor temperaturile absolute
5 4 3 2 1
, , , , T T T T T i calcula i
rapoartele
5
1
4
5
3
4
2
3
1
2
, , , ,
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
;
b. calcula i c ldura
45
Q schimbat de gaz cu exteriorul n procesul 45;
c. pentru fiecare dintre transform rile 12, 23, 34, 45 preciza i care dintre m rimile Q, L, U este nul ;
d. calcula i raportul dintre lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior n transformarea 12, respectiv
34,
12
34
L
L
.
5 1
2 p
V
4 p
p
3 p
p
2 V 4 V V 3 V 0
2
3
4