Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV FACULTATEA DE DREPT I SOCIOLOGIE SPECIALIZAREA ASISTEN SOCIAL

ABILITILE,DEPRINDERILE I CUNOTINE ALE ASISTENTULUI SOCIAL Referat

Indrumator : lector univ. Diana BODI Student: Iudit ILLYES(DEZSO) Anul I grupa II

Braov

!!"# !!$
A%ilit&'ile(deprinderile i cuno)tin'e ale a)i)tentului )ocial

A)i)ten'a )icial& derulea*& o activitate de compre+en)iune i integrare )ocial& i )ocietal&.A)i)tentul )ocial activea*& intr#un c,mp )ocial va)t ce cuprinde o realitate comple-&(cu dimen)iuni multiple i )e caracteri*ea*& printr#o )c+im%are continu&.De aceea el are a%ilitatea de a o%)erva( anali*a i evalua acea)t& realitate pentru o progno*& )ocial& c,t mai real&. Activitatea de a)i)ten'& )ocial& e)te .n e)en'a )a un proce) de in/luen'are i tran)mitere de valori. 0a1oritatea pro/e)ionitilor accept& punctul de vedere potrivit c&ruia nu tre%uie impu)e conduita i comportamentul prin tran)/er direct de valori i atitudini(dar to'i )unt de acord c& rela'ia de a1utor e)te o interac'iune la care am%ele p&r'i particip& cu propria /ilo*o/ie i ideologie i )e in/luen'ea*& reciproc. A)i)tentul )ocial tre%uie )&#i a)ume ca adev&r a-iomatic ideea c& /iin'a uman& e)te demn& i li%er&(c& individul tre%uie acceptat aa cum e)te i c& tre%uie )& i )e re)pecte li%ertatea o%'iunii.Lucr&torul )ocial tre%uie )& ai%& a%ilitatea de a o)cila .ntre )t&rile individuale )u%iective ale individului (iu%ire(durere(nevoi(tre%uin'e()u/erin'&)i )tatu)urile )ale o%iective (+andicap ( %oal&(%&tr,ne'e) 2de a .n'elege )t&rile individuale )u%iective i )tatu)urile )ociale o%iective(re*ultatul /iind )inte*a a ceea ce )e numete (()u%iectul )ocial3. Acord,nd o aten'ie real& /iec&rui client(a)cult,ndu#l(accep,ndu#i )tandardele i punctele de vedere(practicianul )ocial are a%ilitatea de a evita )olu'iile )uper/iciale(de a pune la di)po*i'ia clientului cunotin'ele re/eritoare la nevoile lui i la legi)la'ia in vigoare. 4rin /ormare pro/e)ional& i cali/icare pot /i ((ac+i*i'ionate 3diver)e a%ilit&'i cum ar /i:recunoaterea pro%lemei reale a clientului (de a o%)erva i .n'elege ce tran)mite comunicarea non ver%al& a clientului )&u. Av,nd a%ilitatea de comunica de)c+i)(/ar& re'inere( poate )& men'in& leg&tura at,t cu cel a)i)tat c,t i cu colegii din ec+ipele interdi)ciplinare.0en'in,ndu#)e o leg&tur& de conlucrare(cola%orare interdi)ciplinar& .ntre per)oanele care pot /orma o ec+ip& de interven'ie )ocial& ()ociolog (medic (por/e)or( p)i+olog( 1uri)t(poli'i)t(etc.) )e pot )olu'iona multiple pro%leme. Deprinderile de a plani/ica (a e-ecuta din nou .n ca*ul unui eec(de a monitori*a i ac'iona prompt )#au /ormat in timp( pe m&)ura ce e-perien'a e)te mai va)t&.4ractica unui lucr&tor competent e)te mai e/icient& dac& )e %a*ea*& pe un corp )i)tematic de cunotin'e i valori. 0unca )ocial& pre)upune a)imilarea unui )i)tem comple- de cunotin'e e-trem de diver)e precum cele de p)i+ologie()ociologie(drept(%iologie(economie(etc. Orice pro/e)ie )e )pri1in& pe un )uport de cunotin'e i valori care au prioritate .n /a'a metodei i care g+idea*& opera'iunile )peciali)tului.5unotin'ele unei pro/e)ii )e re/er& la e-perien'a veri/ica%il& i apar )u% /orma onor in/orma'ii riguroa)e(coerente(valide i care vi*ea*& un anumit grad de o%iectivitate. 5unotin'ele )e pre*int& (.n principal()u% /orma unor grupuri de concepte i teorii(legatede di/erite arii de practic&(.n)& a)i)ten'a )ocial& nu are nici c+iar .n pre*ent un corp unitar de cunotin'e de)prin)e din practica )a . 5unotin'ele de a)i)ten'& )ocial& inter/erea*& cu competen'ele i valorile i altor di)cipline(pro/e)ii(care )e con/runt& la r,ndul lor cu di/icult&'i ce apar din natura comple-& a comportamentului uman.

5unotin'ele a)i)ten'ei )ociale )unt preluatedin alte domenii )ocioumane.Selec'ia lor din ace)te )ur)e )e /ace dup& criteriul relevan'ei in/orma'iilor re)pective pentru domeniul a)i)ten'ei )ociale(dup& care in/orma'iile teoretice )unt tre)tate .n practic&( /iind ulterior de*voltate i6)au re/ormulate.n termeni )peci/ici domeniului a)i)ten'ei )ociale.E-i)t& practica .mprumutului pro/e)ional(cunotin'ele .mprumutate de a)i)ten'& )ocial& de la alte di)cipline )ocioumane )unt cele care urm&re)c.n mod e)en'ial de*voltatrea cunotin'elor de)pre individ ca )u%iect(.n interiorul mediului )&u(cuprin*,nd cultura i )ocietatea (inclu)iv cu in)titu'iile )ale. 5on)truirea cunotin'elor a)i)ten'ei )ociale )e %a*ea*& i pe )urprinderea i articularea a ceea ce re*ult& din e-perien'ele proprii ale a)i)tentului )ocial )au a colegilor de %rea)l&. Deoarece realitatea )ocio uman& e)te .ntr#o permanent& evolu'ie(e)te dinamic&(a)i)tentul )ocial tre%uie )& ac'ione*e a)upra ace)tei dinamici .ncerc,nd )#o modele*e i )& o oriente*e(/olo)ind toate cunotin'ele de care di)pune (.n con/ormitate cu anumite o%iective.Acea)t& activitate pre)upune ge)tionarea con/lictelor(cri*elor()t&rilor de ten)iune ( tran*ac'iilor violente(/enomenelor re*i)tente la )c+im%are etc. A)i)ten'ii )ociali )unt )upui la trei tipuri de pre)iuni:)olicit&rile i imperalivele )ociet&'ii e-primate prin e-igen'ele )erviciilor pu%lice )au ale autorit&'ilor tutelare. 7n lip)a unei preg&tiri etice(deontologice i a unei determin&ri p)i+ice puternice i ge)tionarea de/icitar& a pre)iunilor ()e poate deteriora )tatutul pro/e)ional al a)i)tentului )ocial .