Sunteți pe pagina 1din 16

!"#$%&'()*+*"%,%-'+%#"%*)"+")$).

%%

/0%0120%3!456%&7128984:%;%%%

Este o ntrebare la care pu!ini angaja!i, dar "i pu!ini angajatori pot oferi r#spunsul imediat. Numai marile companii le ofer# angaja!ilor "i o fi"a a postului de munc# detaliat# sau, mai bine zis, organizat# ntr-o manier# profesionist#. n anun!urile de angajare se gasesc pu!ine referin!e la sarcinile de munc# specifice fiec#rui post de munc#, deoarece sunt destinate inform#rii succinte n scop de orientare profesional#, ns#, pentru cel care va primi postul, responsabilit#!ile ar trebui prezentate detaliat n fi"a postului. Fi!a postului poate fi descrisa ca fiind descrierea posturilor/sarcinilor de munc". n structurarea fiec"rei fi!e a postului, managerii de resurse umane trebuie s" fac" analize de munc" orientate catre fi!a postului, scopul fiind nu cel al unei birocra#ii inutile, ci cel al unui management al calit"#ii ntregii firme.

Fi!a postului reprezint" un instrument ob#inut n urma derul"rii procesului de analiz" a muncii pentru fiecare post n parte !i cuprinde caracteristicile efective ale postului respectiv.$

/0%2<0=840%16%>7?@4?A%B456%C7128984%;%
Fi"a postului ar trebui s# con!in# date minime despre: denumirea postului de munc#, integrarea n structura organizatoric#, responsabilit#!i, sarcini, activit#!i "i ac!iuni specifice postului de munc#, competen!ele postului de munc#, contextul muncii, preg#tirea

necesar# postului de munc#, salariul "i condi!iile de promovare. Denumirea postului de munc! este luat# din nomenomenclatorul na!ional al profesiilor, pozi!ia postului de munc# este preluat# sub forma unei cifre din Clasificarea ocup#tiilor din Romania (COR). De asemenea se pot trece "i obiectivele principale ale postului de munc#, ns# acestea se trec punctual f#r# prea multe detalieri. Integrarea n structura organizatoric! se refer# la prezentarea ierarhiilor n cadrul organiza!iei, pozi!iile de subordonare - coorodonare pe care le de!ine angajatul n rela!ie cu ceilal!i angaja!i ai firmei. n cadrul responsabilit!"ilor sunt specificate obliga!iile, ndatoririle ce revin angajatului fa!# de oameni, materiale, bani, unelte, echipamente etc. Responsabilit#!ile trebuie redactate clar, pe puncte, pentru ca angajatul s# le n!eleag# ct mai bine. Spre exemplu, n fi"a postului de manager, la sec!iunea responsabilit#!ilor se vor reg#si verbe precum: planific#, dirijeaz#, decide, implementeaz#, realizeaz#, asigur#, stabile"te. Competen"ele de munc! sunt de fapt partea cea mai importanta din fi"a postului. Ele eviden!iaz# performan!ele solicitate detinatorului postului de munc#. Spre exemplu, pentru postul de secretar, competen!ele pot fi: s# "tie s# lucreze cu un anumit soft la un anumit nivel de performan!#, s# vorbeasc# o limb# strain# sau mai multe etc. Contextul muncii poate influen!a activitatea fiec#rui angajat. Se refer#, n mare, la condi!iile de mediu "i condi!iile fizice ale muncii care pot influen!a s#n#tatea "i starea de confort a angaja!ilor. Tot n contextul muncii sunt integrate "i rela!iile interpersonale din cadrul organiza!iei. Dac# angajatul trebuie s# lucreze n echip# sau are de-a face cu diferite alte persoane, se va specifica natura acestor rela!ii. Preg!tirea necesar! postului de munc! este o precondi!ie a angaj#rii. ns# aici ar trebui sa existe sugestii despre cursurile pe care angajatul ar trebuie sa le urmeze pentru perfec!ionare. n fi"a postului ar trebui s# existe referiri la salariul minim "i cel maxim pe care angajatul l poate primi pentru postul pe care l ocup#. Deasemenea, trebuie prezentat# "i o schema de promovare. Fi!a postului nu este adresat" exclusiv unui angajat ce ocup" un anumit post de munc", ea este n fapt o descriere a sarcinilor care revin oric"rei persoane care va ocupa un anumit post de munc". Ea se semneaza ns" de c"tre fiecare candidat n parte, de directorul organiza#iei !i este posibil sa fie semnat" !i de c"tre directorul departamentului de resurse umane.

%%% % /D?E%10%<0E6>206FA%;%%

- nainte de nceperea activit#!ii companiei pe pia!a de profil;$ - n momentul apari!iei oric#rei modific#ri la nivelul organiza!iei/postului.$

/6<0%18?2%C0<176?090%4GC94>620;%%%
- Speciali"tii de resurse umane;$ - Superiorii ierarhici ai postului respectiv;$ - De!in#torii postului;$

H0%>0%1A%6I0G%96%E41C7F4@40%8?%612B09%E0%4?12<8G0?2;%%%
- n primul rand este instrumentul care sta la baza mai multor procese de resurse umane, printre care: recrutare "i selec!ie, angajare, evaluare, formare profesional#, dezvoltare etc. "i f#r# de care acestea nu s-ar putea derula intr-un mod eficient;$ - Reprezint# instrumentul managerial care permite gestionarea rela#iei angajatorangajat !i asumarea bilaterala a responsabilit"#ii;$ - Este primul ghid de care dispune noul angajat la debutul n organiza#ie, care i ofer# o descriere detaliat# a postului n termen de responsabilit#!i specific pe care trebuie s# "i le asume la nivelul organiza!iei;$ - Fi"a Postului face posibila evaluarea importan#ei postului n cadrul organiza#iei !i stabilirea nivelului de recompensare material#;$ - Poate face dovada de proba n eventualele conflicte de munc" sau nen!elegeri dintre angajator "i angajat. Fi#a postului este documentul de management al resurselor umane care sintetizeaza elementele caracteristice ale unui post, pentru a putea fi intelese "i insusite de catre ocup#ntul postului.

Fisele de post nu sunt numai utile, sunt "i obligatorii prin lege. Ele sunt Anexa la Contractul Individual de Munc#, "i contin toate elementele necesare pentru a recruta, selecta, pregati, perfec!iona "i evalua un angajat. $

!"#$%&'()!*(%E01C<0%B456%C7128984%J%

Fi#a postului nu este absolut necesar#, firma poate functiona "i f#r#. Gresit! Acest lucru a fost valabil atunci cnd cele mai multe firme erau firme mici, n care patronul "i doi-trei angaja!i faceau de toate. Fi#a postului nu este un document obligatoriu. Gre#it! Potrivit noului Cod al muncii, ea este acum obligatorie nc# de la angajare. Fi#a postului poate fi adus# la cuno"tin!a angajatului mai trziu. Gre#it! Noul Cod al muncii precizeaz# c# atribu!iile din fi"a postului vor fi comunicate angajatului nainte de ncheierea contractului de munc#. Dac# proceda!i altfel, angajatul nu va "ti precis "i de la nceput ce presupune postul pe care urmeaza s# se angajeze, ce se a"teapt# de la el "i ce cuno"tin!e, aptitudini, abilit#!i etc. trebuie s# posede. Fi#a postului nu este unic# pentru orice angajat! Gre#it ! Fiecare angajat pe un post are stilul s#u personal de munc# pentru a ob!ine rezultatele a"teptate "i "i pune amprenta propriei personalit#!i asupra activit#!ii derulate, dar aceste lucruri nu fac obiectul fi!ei postului. Odat# elaborat#, fi#a postului ramane neschimbat#. Gre#it ! Fi"a postului nu este un document inflexibil. Condi!iile, mediul, cerin!ele unui post se schimb#, atr#gnd dup# sine necesitatea modific#rii fi"ei postului. Fi"a postului este un document conceput pentru orice posibil candidat pentru postul respective, dar trebuie s# personalizat#, adaptat# fiec#rui angajat n parte.

!456%C7128984%0120%>7<0962A%>8%/7E89%G8?>44%54%/'-%
Potrivit noului Cod al Muncii, to!i angajatorii sunt obliga!i s# anexeze la contractul individual de munc# Fi"a Postului, astfel nct existen!a acesteia la nivelul firmelor a devenit obligatorie.$ Ce schimbari aduce intrarea n vigoare a noului Cod al Muncii? Respectarea fi"ei postului, ata"at# contractului de munc#, va deveni cel mai important criteriu de evaluare a performan!ei profesionale, contnd la m#rirea salariului sau, dup# caz, la sanc!ionarea "i chiar disponibilizarea angaja!ilor.

Noul Cod al Muncii prevede c# performan!a profesional# va fi criteriul principal avut n vedere n cazul unei eventuale disponibiliz#ri collective, efectuat# de o companie ca urmare a conjuncturii economice nefavorabile. Pe baza fi"ei postului, att angajatorul ct "i angajatul vor stabili, n mod concret, ce a"teptari au unul de la altul. n baza evaluarii !intelor stabilite, vor avea o imagine mai clar# "i nu vom mai asista, cel putin din punct de vedere teoretic, la abuzuri.

/D2%E0%4GC7<26?2A%0120%B456%C7128984;%
$Fi#a postului este un document util att pentru personalul din departamentul de resurse umane ct "i pentru derularea n bune condi!ii a ntregii activit#!i din cadrul unei companii. n fi"a postului trebuie precizate: sarcinile "i responsabilit#!ile ce !i revin ca titular al postului de munc#; codul COR (Clasificarea Ocup#tiilor din Romania) al postului; condi!iile de lucru; standarde de performan!#; modalitatea de remunera!ie; caracteristici personale necesare angajatului pentru ndeplinirea cerintelor postului. Fi#a postului este un document obligatoriu, potrivit diverselor articole din Codul muncii: salariatul are obliga!ia de a realiza norma de munc# sau, dup# caz, de a ndeplini atribu!iile ce i revin conform fi"ei postului (art. 39 alin. (2) lit. a) din Codul muncii). angajatorul are dreptul s# stabileasc# atribu!iile corespunz#toare pentru fiecare salariat, n condi!iile legii (art. 40 alin. (1) lit. b) din Codul muncii); anterior ncheierii sau modific#rii contractului individual de munc#, angajatorul are obliga!ia de a informa persoana selectat# n vederea angaj#rii ori, dup# caz, salariatul cu privire la (...) func!ia/ ocupa!ia conform specifica!iei COR sau altor acte normative "i atribu!iile postului (art. 17 alin. (2) lit. d) din Codul muncii); n Contractul Colectiv de Munc# se prevede c# atribu!iile postului sunt prev#zute n fi"a postului, anexa la contractul individual de munc#.

Fi!a postului oficializeaz" angajarea !i salarizarea.

Fi"a postului va fi semnat# "i asumat# de c#tre tine, ca angajat, n momentul n care te ncadrezi cu o anumita func!ie ntr-o firm#. Fi#a postului prive"te att angajatul, ct "i angajatorul. De aceea fi"a postului poate fi privita din dou# perspective: pentru companie, postul de munc# este unitatea principala care permite buna organizare a activit#!ii "i stabilirea sarcinilor "i responsabilit#!ilor angaja!ilor; pentru angajat, postul de munc# reprezint# un cumul de activit#!i pe care le are de ndeplinit "i condi!iile de finalizare a acestora n cadrul organiza!iei unde lucreaz#. Oricare ar fi munca pe care o prestezi, fi#a postului are un grad ferm de generalizare "i flexibilitate. Totu"i, fi"a postului se realizeaz# pentru tine ca persoan# distinct#, nu doar pentru specificul postului de munc# ocupat. Fi"a postului reprezint# baza de plecare n evaluarea corect# a performan!elor "i asigur# totodat# condi!iile de promovare "i formare profesional#. n concluzie, fi!a postului devine !i un instrument de responsabilizare att a angajatului, ct !i a angajatorului.

Angajatorul poate folosi fi"a postului pe care l ocupi ca pe un document cu ajutorul c#ruia !i poate organiza "i gestiona activitatea "i te poate evalua, dar poate stabili "i teste profesionale n vederea promov#rii.

%
.K0GC90%%

% !"#$%&'()*+*"% L$M$N.-%N.M.-$+%

1. Denumirea compartimentului:$ CONDUCERE$ 2. Denumirea postului:$ MANAGER GENERAL$ 3. Numele #i prenumele salariatului:$ NUME %I PRENUME SALARIAT$ 4. Se subordoneaz!:$ Consiliului de administratie $5. Numele #efului ierarhic:$ NUME %I PRENUME %EF IERARHIC$ 6. Subordoneaz!: c $ onsilier juridic, director economic, director de vnz#ri "i marketing, director resurse umane, director tehnic, director logistic#, director produc!ie; $ 7. Drept de semnatur!: $Intern:$ / Extern:$ 8. Rela"ii func"ionale: $- cu directorii de departamente (aprob# proceduri de organizare "i derulare a

principalelor procese la nivel de firm#: contractare, vnz#ri, aprovizionare, etc); $9. Preg!tirea #i experien"!: $Preg"tirea necesar" postului de munc":$ - de baz#: studii superioare de profil economic;$ - cursuri speciale: marketing, vnz#ri, management organiza!ional, management financiar. operare Pc - Office, Power Point, limba strain#; $ Competentele postului de munc":$ - cuno"tin!e "i deprinderi: $ 1. Cuno"tin!e de management organizational, financiar, vanzari; $2. Cunoa"terea n profunzime a pie!ei locale de afaceri;$ 3. Cunoa"terea legisla!iei n domeniu;$ 4. Cunoa"terea unei limbi de circulatie interna!ional# - limba englez# - la un nivel mediu - avansat (scris, citit, vorbit); $5. st#pnirea unor tehnici "i instrumente financiar-contabile;$ Cerinte aptitudinale:$ 1. nivel de inteligen!# general# peste medie (capacitate de sintez# "i de analiz#, judecat# rapida); $ 2. aptitudine general# de nv#!are; $3. aptitudini de comunicare;$ 4. aptitudini de calcul;$ 5. aptitudinea de a lucra cu documente;$ 6. planificare "i organizare a operatiilor "i activit#!ilor; $7. abilit#!i de negociere;$ 8. acordare "i transmitere de informa!ii;$ 9. vocabular bogat;$

10. aten!ie selectiv#, concentrat# "i distributiv#;$ Cerin#e comportamentale: $ 1. capacit#!i persuasive; $ 2. capacitate de coordonare;$ 3. responsabilitate personala;$ 4. capacitate de planificare "i organizare;$ 5. eficien!# personal#; $6. spirit de echip#;$ 7. comportament etic/integritate;$ 10. Autoritate #i libertate organizatorica:$ Dac# este cazul $ 11. Responsabilit!"i #i sarcini:$Condi#ii materiale ale muncii: $ - instrumente specifice muncii de birou (imprimant#, fax, copiator, telefon mobil); $- laptop, autoturism de serviciu; $ Sarcini !i atribu#ii ale postului de munc":$ - Stabile"te obiectivele generale ale firmei n concordan!# cu strategia elaborata de consiliul de administra!ie: $1. Stabile"te anual, impreuna cu directorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare; $2. Comunica fiec#rui director obiectivele generale "i specifice previzionate pentru fiecare departament "i urmareste ca acestea sa fie comunicate personalului din cadrul fiec#rui departament; $ 3. Monitorizeaza trimestrial/ semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor;$ 4. Stabile"te obiective personale (indicatori de performanta) "i pentru topmanagement n stricta concordanta cu obiectivele firmei;$ - Aprob# bugetul de venituri "i cheltuieli (BCV) "i rectificarile acestuia: $

1. Participa la elaborarea anuala a bugetului de venituri "i cheltuieli, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile necesare "i aproba bugetul final; $2. Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii BVC; $- Identific# oportunit#!i de afaceri: $1. Monitorizeaz# pia!a "i identific# tendin!ele de dezvoltare;$ 2. Analizeaz# oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic "i social din mediul de afaceri al firmei;$ 3. Identific# modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma n concordanta cu tendintele pietei;$ 4. Identific# "i atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri; $- Reprezint# firma n rela!iile protocolare cu furnizorii, clien!ii "i alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei:$ 1. Asigur# o bun# imagine a firmei pe pia!a;$ 2. Identificarea oportunitatilor de investitie "i obtinere de profit;$ 3. Particip# la ntlniri de afaceri cu furnizori, clien!i, organisme financiare "i institu!ii guvernamentale din tara "i din strainatate;$ 4. Dezvolta rela!ii pozi!ive cu persoane-cheie n vederea intaririi pozi!iei firmei; $- Asigur# managementul firmei:$ 1. Elaborarea proiectului de buget "i a proiectului de achizi!ii tehnologice n vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate "i competitivitate pe pia!a ale organiza!iei; $2. Reprezint# organiza!ia n rela!iile cu ter!e persoane fizice sau juridice n conformitate cu imputernicirea acordata de A.G.A;$ 3. Negociaza contractul colectiv de munc# "i contractele individuale de munc#, supervizeaza elaborarea "i implementarea Regulamentului intern al firmei; $4. Gestionarea "i gospodarirea patrimoniului organiza!iei n interesul acesteia;$ 5. Urmarirea ndeplinirii condi!iilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire "i stingere a incendiilor, prevazute de reglementarile "i normele legislative n vigoare; $6. Preocup#rea pentru conservarea "i dezvoltarea bazei materiale a organiza!iei;

$7. Supervizarea aplicarii corecte a codului muncii "i a reglementarilor legislative privind operatiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanta "i consiliere ale consultantului juridic "i ale directorului economic);$ 8. Efectuarea de investigatii periodice cu privire la calitatea muncii prestate n cadrul organiza!iei (avizarea evaluarilor individuale anuale);$ 9. Controlul "i supervizarea activit#!ii departamentelor de productie, de vanzari "i marketing, economic, tehnic, resurse umane;$ 10. Urmarirea aplicarii acurate a deciziilor luate "i evaluarea efectelor acesteia;$ 11. Asumarea responsabilit#!ii pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, dup# caz, a unor penalitati banesti;$ 12. Asigurarea implicarii n activitatea organizationala a propriei persoane, ct "i a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltarii personale "i a unui climat stimulativ al performan!elor.$ 13. Comunica managementului valorile "i obiectivele strategice ale firmei; $ 14. Stabile"te obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita "i modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor;$ 15. Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie, financiare, resurse umane);$ 16. Participa la elaborarea "i implementarea sistemelor de raportare "i a sistemului de calitate - ISO 9001; $ 17. Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine;$ 18. Asigura un climat de comunicare "i incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;$ 19. Identifica nevoile de recrutare "i participa la selectia, integrarea "i dezvoltarea managementului firmei;$ 20. Participa la programele de elaborare "i actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine; $21. Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine;$ 22. Negociaza "i conciliaza situatiile conflictuale aparute n rela!iile interpersonale;$ 23. Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angaja!ii din subordine;$

24. Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine;$ 25. Stabile"te masuri de eficientizare a activit#!ii personalului din subordine;$ - Asigur# re!eaua de rela!ii necesar# dezvoltarii activit#!ii firmei: $1. Evalueaz# potentialul furnizorilor "i al clien!ilor; $ 2. Stabile"te posibile c#i de colaborare "i decide asupra parteneriatelor strategice;$ 3. Elaboreaz# planul de afaceri anual "i monitorizeaza ncadrarea n parametrii acestuia;$ 4. Dezvolta rela!ii pozi!ive cu personalul firmei n vederea motivarii "i a cresterii gradului de implicare n activitatea firmei;$ 5. Orice alt# sarcina trasat# de Consiliul de Administra!ie n functie de necesit#!ile organizationale;$ - Autoritatea postului:$ 1. Decide asupra noilor directii de dezvoltare;$ 2. Stabile"te planurile de vanzari "i profit;$ 3. Aproba BVC general "i BVC al fiec#rui departament din cadrul firmei;$ 4. Semneaza documentele de angajare, colaborare "i incetare a rela!iilor de munc#;$ 5. Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angaja!ii firmei actele aditionale;$ 6. Semneaza organigrama "i statutul de functiuni al firmei;$ 7. Semneaza contracte cu furnizorii, clien!ii "i partenerii strategici;$ 8. Aprob# Regulamentul Intern "i Contractul Colectiv de Munc# al societatii;$ 9. Semneaz# statele de plata, rapoartele financiare ale firmei, raportarile statistice sau solicitarile de investitii din cadrul firmei;$ 10. Solicit# rapoarte de activitate "i ia m#surile necesare n vederea cresterii eficientei activit#!ii firmei;$ 11. Stabile"te prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine;$

12. Aprob# recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activit#!ii dup# perioada de proba a angaja!ilor;$ 13. Aprob#/respinge cereri ale personalului din subordine.$ 12. Sanc"iuni pentru nerespectarea fi#ei postului sau a anexelor acestora:$ Dac# este cazul$ 13. Semn!turi:$ 14. Data semnarii:

% % !"#$%&'()*+*"% $("().M)O%L.H"/$+O%P%L.H"/"MO%H.M)$-O%

1. Denumirea compartimentului:$ COMPARTIMENTUL ______________$ 2. Denumirea postului:$ ASISTENTA MEDICALA - MEDICINA DENTARA $ 3. Numele #i prenumele salariatului:$ NUME %I PRENUME SALARIAT$ 4. Se subordoneaz!:$ -subordonat fa!# de medicul stomatolog, tehnicianul dentar $ 5. Numele #efului ierarhic:$ NUME %I PRENUME %EF IERARHIC$ 6. Subordoneaza: $Numai dac# este cazul$ 7. Drept de semnatura:$ Intern: / $Extern:$ 8. Rela"ii func"ionale:$ -dac# este cazul$ 9. Preg!tirea #i experien"a:$ Pregatire !colar" de specialitate: -posesor al diplomei de asistent medical eliberata de institutiile de invatamant acreditate din Romania

$- posesor al adeverin!ei de liber# practic# eliberat# de Ordinul Asistentilor Medicali "i vizata anual $ - posesor al numarului de credite EMC conform legislatiei n vigoare $ Abilit"#ile, calitatile !i aptitudinile necesare: - capacitate de comunicare "i ntelegere fa!# de persoanele cu care vine n contact, indiferent de sfera rela!ionala de care apartin $ 10. Autoritate #i libertate organizatoric!: $Dac# este cazul $ 11. Responsabilit!"i #i sarcini:$ - preg#tirea materialelor necesare tratamentelor dentare conform instruc!iunilor medicului stomatolog $ - preg#tirea instrumentelor stomatologice "i punerea la dispozi!ia medicului stomatolog conform instruc!iunilor acestuia $ - dezinfectarea "i sterilizarea instrumentelor stomatologice conform instruc!iunilor medicului (presterilizarea instrumentarului "i curatarea mecanica). $ - preg#tirea solu!iilor necesare dezinfectiei instrumentarului conform instructiunilor medicului $- trimiterea spre sterilizare a instrumentelor stomatologice dezinfectatate, corect ambalate "i aducerea de la sterilizare n cabinet a instrumentarului stomatologic sterilizat $ - verificarea datei "i orei de pe etichetele cutiilor sterilizate $ - dezinfec!ia chimica dup# fiecare pacient a pieselor de mn#, sprayului de aer-apa, aspiratorului de saliva "i completarea caietului de sterilizare chimica a pieselor de mana din cabinet $ - preg#tirea injectiilor pentru anestezia local# conform instructiunilor medicului $- preg#tirea materialelor pentru luarea amprentelor dentare $ - programarea pacientilor $- transmiterea amprentelor tehnicianului dentar $ - ndrumarea pacientilor privind igiena dentara conform instructiunilor medicului stomatolog $ - preg#tirea cabinetului stomatologic pentru desfasurarea optima a actului medical $- dezinfectarea suprafetelor de lucru din cabinetul dentar "i a unitului dentar $ - preg#tirea injectiilor i.m. "i i.v. conform instructiunilor medicului stomatolog "i efectuarea injectiilor n caz de urgen!# medical# $ - consemnarea n fisele pacien!ilor, registrul de consulta!ii a manoperelor efectuate de medicul stomatolog $- p#strarea secretului profesional "i asigurarea c# nici o persoan# din anturajul sau sa nu aduca prejudicii secretului profesional $ - respectarea programului de lucru al cabinetului $ - utilizarea "i intretinerea corecta a aparaturii existente n cabinet (unit dentar, piese: micromotor, piesa dreapta, piesa contraunghi, turbine, aparat de detartraj ultrasonic, lampa de fotopolimerizare) conform indicatiilor medicului stomatolog $ - nchiderea unitului dentar "i a circuitului de apa la terminarea programului $

12. Sanc"iuni pentru nerespectarea fi#ei postului sau a anexelor acestora:$ Dac# este cazul$ 13. Semn!turi:$ 14. Data semnarii: N.B. Pentru detalii a se vedea "i : http://www.fisapostului.com/fisepost.php

Prof. univ. dr. Gheorghe BICHICEAN Expert Partener 1: Universitatea Romno-German! din Sibiu