Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

Cls a VIII-a Formule de calcul prescurtat

1. Sa se efectueze: a) ( 2a + 3b ) 2 ; b) (2 x 2 +1) 2 ; c) (6 x 3 y 2 + 5 x 2 y ) 2 ;
3 a +1 b . d) 3 5 2 2
2

2. Sa se restranga in patratul unei sume sau diferente : a) 4 x 2 + 4 xy + y 2 ; b) 25 a 4 b 2 + 20a 3b 2 + 4a 2 b 2 ; c) c) 3. Sa se efectueze : a) ( 2a + 3b )( 2a 3b ) ; b) ( 4 x 2 + 2 y 2 )( 4 x 2 2 y 2 ) . 4. Folosind formulele de calcul prescurtat,sa se calculeze : a) ( x +1) 2 + 2( x 1) 2 3( x +1)( x 1) ; b) 4 ( 2m + n ) 2 3( m 4n ) 2 + 3(m + 2n)(2n m) . 5. Stabiliti semnul numarului ! ( x + 3) 2 + ( x 3) 2 + 2( x 3)( x + 3) ,stiind ca " #. $. ratati ca : ( a + b ) 2 + ( 5a + b ) 2 + ( 6a + b ) 2 = ( 2a + b) 2 + ( 3a + b ) 2 + ( 7a + b) 2 . %. &alculati rapid folosind formulele de calcul prescurtat: a) 49 51 b) 49 2 c) 42 38 8.&alculati: 2 + 2 2 + 2 + 2 2 2 + 2 9. a)Stiind ca "'(!4 si "(!)1 sa se calculeze x 2 + y 2 si
x4 + y4

9 10 4 4 8 6 4 6 8 a b + a b + a b . 25 5 9

b)Stiind ca
x+ y +x y

x 2 + y 2 !52

si "(!24 sa se calculeze
8 +2 15

10.Fie numrul ! 8 2 15 a) ratati ca A 2 = 12 b)&alculati ( A + 2 3 ) 2009


Mult succes !!!