Sunteți pe pagina 1din 26

LEGE Nr.

567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea i al personalului care funcioneaz n cadrul Institutului Naional de Expertize Criminalistice
Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt n prezent modificate, abrogate sau respinse i modificrile efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 5 !"#$$% nu mai sunt de actualitate. &odificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. 'n fa(a fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma !", !# etc. #CIN N$%E& "' )itlul actului normativ a fost modificat conform art. * pct. + din Legea nr. +5 "#$++ ( !""). #' ,rin -otr.rea /uvernului nr. #0$"#$$5 au fost aprobate 1ormele de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 5 !"#$$% privind statutul personalului au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea. #B Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAP. 1 Dispoziii generale #M11 ART. 1 ,rezenta lege reglementeaz statutul personalului au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea, precum i al personalului de specialitate criminalistic i al personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic din cadrul 5nstitutului 1a(ional de 62pertize 7riminalistice. #M11 ART. 2 (+) 'n nfptuirea actului de 3usti(ie, munca personalului au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti constituie un spri3in pentru 3udectori i procurori, competen(a acestei categorii de personal i ndeplinirea corect a sarcinilor care i revin 3uc.nd un rol important n buna desfurare a ntregii activit(i a instan(elor 3udectoreti i a parc4etelor de pe l.ng acestea. (#) Activitatea de efectuare a e2pertizelor criminalistice dispuse de instan(ele 3udectoreti sau de organele de urmrire penal, realizat de personalul care func(ioneaz n cadrul 5nstitutului 1a(ional de 62pertize 7riminalistice, constituie un factor important n sporirea eficien(ei activit(ii organelor 3udiciare, n cadrul procesului de nfptuire a 3usti(iei. #M11 ART. 3 (+) ,ersonalul au2iliar de specialitate func(ioneaz n cadrul compartimentelor au2iliare ale instan(elor 3udectoreti i parc4etelor de pe l.ng acestea, organizate potrivit art. ++ 8 ++9 din Legea nr. :$%"#$$% privind organizarea 3udiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (#) ,ersonalul au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariti, grefieri ar4ivari, grefieri registratori i specialiti 5). (:) 7orpul grefierilor este alctuit din grefieri cu studii superioare i grefieri cu studii medii. (%) ;unt cone2e personalului au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea func(iile de agent procedural, aprod i ofer. #M11 ART. 3^1

(+) ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic func(ioneaz n cadrul 5nstitutului 1a(ional de 62pertize 7riminalistice i al laboratoarelor inter3ude(ene de e2pertize criminalistice, denumite n continuare 5167, organizate potrivit -otr.rii /uvernului nr. : 9"+009 privind nfiin(area 5nstitutului 1a(ional de 62pertize 7riminalistice 8 5.1.6.7., cu modificrile ulterioare. (#) ,ersonalul de specialitate criminalistic este format din e2per(i criminaliti i asisten(i criminaliti. (:) ,ersonalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic este format din te4nicieni criminaliti i secretari8dactilografi laborator e2pertize criminalistice. #M11 ART. 4 ,ersonalul prevzut la art. : i :<+ este obligat ca, prin ntreaga sa activitate, s respecte drepturile i libert(ile persoanelor, precum i egalitatea lor n fa(a legii i s asigure un tratament 3uridic nediscriminatoriu tuturor participan(ilor la procedurile 3udiciare, indiferent de calitatea acestora, s respecte normele deontologice ale profesiei i s participe la formarea profesional continu. #B CAP. 2 Re rutarea personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea %&C'()*&A 1 Re rutarea gre+ierilor ART. , Re rutarea gre+ierilor se +a e- de regul- prin . oala *aional de /re+ieri. ART. 0 112 Con ursul de admitere 3n . oala *aional de /re+ieri se organizeaz anual- la ni4el naional- de tre . oala *aional de /re+ieri- su5 oordonarea Consiliului %uperior al 6agistraturii. 122 *umrul de lo uri se sta5ile#te 3n +un ie de ne esarul de personal ali+i at al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea. 132 Con ursul se des+#oar separat- pentru posturile de gre+ieri u studii superioare #i gre+ieri u studii medii. ART. 7 6odul de organizare #i des+#urare a on ursului de admitere se sta5ile#te prin regulamentapro5at de Consiliul %uperior al 6agistraturii. %&C'()*&A a 28a Re rutarea gre+ierilor in+ormati ieni ART. 9 112 /re+ierii in+ormati iani se re ruteaz prin on urs pentru o uparea posturilor 4a ante. 122 Con ursul pentru o uparea posturilor 4a ante se organizeaz la ni4elul +ie rei uri de apel sau +ie rui par $et de pe lng urtea de apel ori- dup az- la :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie- Par $etul de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie sau Dire ia *aional Anti orupie- u spri"inul Dire iei de e!ploatare a te$nologiei in+ormaiei din adrul 6inisterului ;ustiiei- are oordoneaz din pun t de 4edere pro+esional a ti4itatea gre+ierilor in+ormati ianisau al ompartimentului in+ormati din adrul :naltei Curi de Casaie #i ;ustiie- al Par $etului de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie ori al Dire iei *aionale Anti orupie- dup az. #M2 (:) 7oncursul se desfoar potrivit regulamentului aprobat de 7onsiliul ;uperior al &agistraturii, la propunerea ministrului 3usti(iei, preedintelui 'naltei 7ur(i de 7asa(ie i =usti(ie, procurorului general al ,arc4etului de pe l.ng 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie i al >irec(iei 1a(ionale Anticorup(ie. #M2 %&C'()*&A a 38a ?ecrutarea grefierilor ar4ivari, a grefierilor registratori i a personalului cone2

#M2 ART. < (+) /refierii ar4ivari, grefierii registratori i personalul cone2 se recruteaz prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. #B 122 Con ursul pentru o uparea posturilor 4a ante se organizeaz la ni4elul +ie rei uri de apel sau- dup az- la :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie- Par $etul de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie sau la Dire ia *aional Anti orupie- u spri"inul . olii *aionale de /re+ieripotri4it regulamentului de organizare #i des+#urare a on ursului- apro5at de Consiliul %uperior al 6agistraturii. #M2 ART. 1= /refierii ar4ivari i grefierii registratori care promoveaz concursul prevzut la art. 0 vor efectua un stagiu de specializare de dou luni n cadrul @colii 1a(ionale de /refieri. #B CAP. 3 . oala *aional de /re+ieri %&C'()*&A 1 >rganizarea #i +un ionarea . olii *aionale de /re+ieri ART. 11 112 . oala *aional de /re+ieri este o instituie pu5li - u personalitate "uridi - a+lat 3n oordonarea Consiliului %uperior al 6agistraturii- are realizeaz +ormarea iniial a gre+ierilor #i a eluilalt personal au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- pre um #i +ormarea pro+esional ontinu a a estora- 3n ondiiile legii. 122 . oala *aional de /re+ieri nu +a e parte din sistemul naional de 3n4mnt #i edu aie #i nu este supus dispoziiilor legale 3n 4igoare u pri4ire la a reditarea instituiilor de 3n4mnt #i re unoa#terea diplomelor. 132 . oala *aional de /re+ieri are sediul 3n muni ipiul ?u ure#ti. 142 . oala *aional de /re+ieri 3#i poate des+#ura a ti4itatea #i 3n teritoriu- 3n entre #i pun te zonale de +ormare pro+esional- organizate potri4it legii. ART. 12 112 . oala *aional de /re+ieri este ondus de onsiliul de ondu ere- are este +ormat din < mem5ri- ast+el@ a2 un "ude tor #i un pro uror desemnai de Consiliul %uperior al 6agistraturiiA 52 2 reprezentani ale#i din adrul personalului de instruire al . olii *aionale de /re+ieriA 2 dire torul (nstitutului *aional al 6agistraturiiA d2 un reprezentant al Dire iei organizarea instanelor #i resurse umane din adrul Consiliului %uperior al 6agistraturiiA e2 2 reprezentani ai ursanilor- unul dintre ursanii u studii superioare #i unul dintre ursanii u studii medii- ale#i pe durata ursurilorA +2 dire torul . olii *aionale de /re+ieri- are +a e parte de drept din onsiliul de ondu ere #i prezideaz #edinele a estuia. 122 6andatul mem5rilor onsiliului de ondu ere este de 4 ani- u e! epia mandatului reprezentanilor ursanilor- are sunt ale#i pe durata studiilor. ART. 13 Consiliul de ondu ere propune proie tul de 5uget #i $otr#te asupra pro5lemelor are pri4es organizarea #i +un ionarea . olii *aionale de /re+ieri- la propunerea dire torului a estei instituii. ART. 14 112 . oala *aional de /re+ieri este +inanat de la 5ugetul de stat- prin 5ugetul Consiliului %uperior al 6agistraturii- 3n ondiiile legii. 122 Dire torul . olii *aionale de /re+ieri este ordonator teriar de redite. ART. 1, 112 *umrul ma!im de posturi pentru . oala *aional de /re+ieri este sta5ilit prin $otrre a /u4ernului. 122 %tru tura organizatori - statele de +un ii #i statele de personal ale . olii *aionale de /re+ieri se apro5 de Consiliul %uperior al 6agistraturii. ART. 10

112 Condu erea urent a . olii *aionale de /re+ieri este asigurat de dire tor- 2 dire tori ad"un i #i un dire tor e onomi . #M2 (#) >irectorul i directorii ad3unc(i sunt numi(i de 7onsiliul ;uperior al &agistraturii din r.ndul personalului de instruire care are calitatea de 3udector sau procuror, pentru o perioad de : ani, cu posibilitatea renvestirii o singur dat. (:) >irectorul economic se recruteaz prin concurs organizat de 7onsiliul ;uperior al &agistraturii. #B ART. 17 >rganizarea #i +un ionarea . olii *aionale de /re+ieri se sta5iles prin regulament apro5at de Consiliul %uperior al 6agistraturii. #M2 ART. 19 (+) ,ersonalul de instruire al @colii 1a(ionale de /refieri este numit de 7onsiliul ;uperior al &agistraturii dintre 3udectori sau procurori, grefieri cu studii superioare ori al(i specialiti. #B 122 Personalul pre4zut la alin. 112 poate +i numit de Consiliul %uperior al 6agistraturii #i prin deta#are 3n adrul . olii *aionale de /re+ieri- 3n ondiiile legii. ART. 1< 112 %alarizarea personalului de ondu ere #i de instruire se +a e potri4it legii de salarizare a personalului din adrul organelor autoritii "ude tore#ti. #M2 (#) ;alarizarea personalului de instruire al @colii 1a(ionale de /refieri la plata cu ora se face n func(ie de numrul de ore de seminar sau de curs sus(inute, de indemniza(ia brut lunar a func(iei de 3udector de curte de apel i de norma didactic stabilit conform art. 9$ alin. (#) din Legea nr. +#9"+00! privind ;tatutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru formatorii care desfoar activitate didactic n cadrul formrii ini(iale a grefierilor cu studii superioare 3uridice i conform art. %: lit. c) din aceeai lege pentru formatorii care desfoar activit(i didactice n cadrul formrii ini(iale a grefierilor fr studii superioare 3uridice sau n cadrul formrii continue. #M2 ART. 2= (+) 7adrele didactice din nv(m.ntul superior 3uridic care de(in func(ii de conducere sau de e2ecu(ie n cadrul @colii 1a(ionale de /refieri sunt asimilate 3udectorilor i procurorilor, pe perioada e2ercitrii func(iilor. #B 122 /re+ierii u studii superioare are des+#oar a ti4iti de instruire 3n adrul . olii *aionale de /re+ieri sunt 3n adrai potri4it +un iei orespunztoare din adrul :naltei Curi de Casaie #i ;ustiie. %&C'()*&A a 28a Bormarea iniial a personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea ART. 21 112 Bormarea iniial se des+#oar di+erit pentru gre+ierii u studii superioare "uridi e- gre+ierii u studii superioare de alt spe ialitate #i gre+ierii u studii medii. #M2 (#) ,entru grefierii cu studii superioare 3uridice, durata cursurilor este de luni i const n pregtirea teoretic i stagiu practic. (:) ,entru grefierii cu studii superioare de alt specialitate sau studii medii, durata cursurilor este de un an i include pregtire teoretic i stagiu practic. #B 142 %tagiile pra ti e se des+#oar la instanele "ude tore#ti #i la par $etele de pe lng a estea. ART. 22 112 Ca a5sol4irea ursurilor . olii *aionale de /re+ieri ursanii 4or susine un e!amen +inal. 122 6edia de a5sol4ire a . olii *aionale de /re+ieri este el puin 0. 132 Cursanilor are au promo4at e!amenul de a5sol4ire a . olii *aionale de /re+ieri li se eli5ereaz atestate.

ART. 23 A5sol4enii u atestat ai . olii *aionale de /re+ieri 4or +i repartizai- 3n ordinea mediilor de a5sol4ire- pe posturile 4a ante de la instanele "ude tore#ti #i par $etele de pe lng a estea sau- dup az- la :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie- Par $etul de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie ori la Dire ia *aional Anti orupie- pentru are au susinut on ursul de admitere. ART. 24 112 A5sol4enii are au o5inut media de a5sol4ire el puin 7 4or +i 3n adrai 3n treapta pro+esional imediat superioar elei de de5utant. 122 A5sol4enii are au o5inut medii 3ntre 0 #i 7 4or +i 3n adrai a de5utani. #M5 (:) ,ersoanele ncadrate n condi(iile prezentului articol nu pot fi delegate, detaate, transferate i nu pot promova la alte instan(e sau parc4ete timp de cel pu(in un an de la numirea n func(ie. #B ART. 2, 112 :n perioada studiilor- . oala *aional de /re+ieri a ord ursanilor o indemnizaie lunar de ursant- 3n uantum egal u salariul de 5az 5rut pentru +un ia de gre+ier de5utant- 3n raport u ni4elul studiilor a5sol4ite. 122 (ndemnizaia pre4zut la alin. 112 are natura #i regimul "uridi al unui drept salarial #i se plte#te din +ondul pre4zut 3n 5ugetul anual apro5at al Consiliului %uperior al 6agistraturii. ART. 20 112 Perioada 3n are o persoan a a4ut alitatea de ursant al . olii *aionale de /re+ieri- da a promo4at e!amenul de a5sol4ire a . olii *aionale de /re+ieri- onstituie 4e $ime 3n mun #i 4e $ime 3n spe ialitate. #M2 (#) Atestatul eliberat absolven(ilor @colii 1a(ionale de /refieri constituie actul doveditor pentru vec4imea n munc. (:) ,erioada de colarizare prevzut n contractul de colarizare va fi asimilat vec4imii n specialitate, n raport cu nivelul studiilor de absolvire. #B ART. 27 112 A5sol4enii . olii *aionale de /re+ieri au o5ligaia de a rmne , ani 3n adrul instituiilor autoritii "ude tore#ti. 122 :n azul 3n are un a5sol4ent al . olii *aionale de /re+ieri este eli5erat din +un ie 3nainte de e!pirarea perioadei de , ani- din iniiati4a sa ori din moti4e are 3i sunt imputa5ile- a esta este o5ligat s restituie indemnizaia de ursant #i $eltuielile de # olarizare e+e tuate u +ormarea sa- proporional u timpul rmas pn la 3mplinirea termenului pre4zut la alin. 112. ART. 29 %tagiul de spe ializare pre4zut la art. 1= are lo 3n adrul instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- pentru are au susinut on ursul- su5 3ndrumarea personalului de instruire al . olii *aionale de /re+ieri. %&C'()*&A a 38a Bormarea pro+esional ontinu ART. 2< 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea are o5ligaia de a parti ipa el puin o dat la , ani la o +orm de pregtire pro+esional ontinu- organizat de . oala *aional de /re+ieri. 122 :n azul gre+ierilor in+ormati iani- pregtirea pro+esional ontinu se realizeaz prin parti iparea- el puin o dat pe an- la ursuri de spe ialitate organizate la instituii de pro+il- pe 5aza on4eniilor de ola5orare 3n $eiate u urile de apel ori u par $etele de pe lng urile de apel sau- dup az- u :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie- Par $etul de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie ori u Dire ia *aional Anti orupie. ART. 3= 112 Bormarea ontinu se des+#oar su5 +orm de seminarii- sesiuni de pregtire- on+erine4izite de lu ru- stagii de +ormare 3n strintate. 122 %eminariile #i sesiunile de +ormare ontinu a gre+ierilor are 3#i des+#oar a ti4itatea 3n adrul instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea se realizeaz pe 5aza unui program anual apro5at de Consiliul %uperior al 6agistraturii- are este omuni at tuturor instanelor "ude tore#ti #i par $etelor de pe lng a estea 3n luna de em5rie a anului anterior.

132 /re+ierii 4or a4ea posi5ilitatea s opteze- 3n limita lo urilor disponi5ile- pentru a ti4itile de +ormare ontinu are 3i intereseaz. ART. 31 112 Ca s+r#itul +ie rui seminar sau +ie rei sesiuni de +ormare ontinu- organizat potri4it art. 3=- personalul prime#te o ade4erin 3n are sunt onsemnate #i rezultatele o5inute 3n urma e4alurii uno#tinelor a umulate. #M2 (#) Absolvirea oricrei forme de pregtire continu, organizat de @coala 1a(ional de /refieri sau, dup caz, de institu(iile de profil, constituie un puncta3 care se are n vedere la evaluarea anual a personalului au2iliar al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea. #M2 ART. 32 'n completarea formrii continue organizate de @coala 1a(ional de /refieri, la nivelul fiecrei instan(e i al fiecrui parc4et se vor organiza, trimestrial, ore de pregtire profesional a personalului au2iliar de specialitate, sub ndrumarea unui 3udector sau procuror desemnat de conductorul fiecrei instan(e 3udectoreti, respectiv al fiecrui parc4et de pe l.ng aceasta. #M8 ART. 32^1 (+) 74eltuielile de cazare i mas ale personalului au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea, ale cursan(ilor i ale personalului de instruire al @colii 1a(ionale de /refieri, care particip la activit(ile de formare profesional continu organizate de @coala 1a(ional de /refieri, se suport din bugetul acestei institu(ii. (#) ,lafonul ma2im al c4eltuielilor prevzute la alin. (+) se stabilete prin decizie a preedintelui 7onsiliului ;uperior al &agistraturii, la propunerea @colii 1a(ionale de /refieri. (:) 74eltuielile de transport al personalului au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea, care particip la activit(ile de formare profesional continu organizate de @coala 1a(ional de /refieri, se suport din bugetul institu(iilor unde ndeplinesc func(ia de baz. (%) 74eltuielile de transport al cursan(ilor i al personalului de instruire al @colii 1a(ionale de /refieri, care particip la activit(ile de formare profesional continu organizate de @coala 1a(ional de /refieri, se suport din bugetul acestei institu(ii. (5) ,ersonalul au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea, cursan(ii, precum i personalul de instruire al @colii 1a(ionale de /refieri, care particip la activit(ile de formare organizate de @coala 1a(ional de /refieri, nu beneficiaz de diurn de delegare de la institu(iile unde ndeplinesc func(ia de baz. ( ) 74eltuielile de transport al membrilor 7onsiliului de conducere al @colii 1a(ionale de /refieri care nu au domiciliul n municipiul Aucureti se suport din bugetul @colii 1a(ionale de /refieri. #B CAP. 4 *umirea- promo4area- suspendarea #i eli5erarea din +un ie a personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea %&C'()*&A 1 *umirea 3n +un ie ART. 33 112 Poate +i numit 3n +un ia de gre+ier persoana are 3ndepline#te urmtoarele ondiii@ a2 are etenia romn- domi iliul 3n Romnia #i apa itate deplin de e!er iiuA 52 nu are ante edente penale- nu are azier +is al #i se 5u ur de o 5un reputaieA 2 unoa#te lim5a romnA d2 este apt- din pun t de 4edere medi al- pentru e!er itarea +un ieiA e2 are studii superioare de spe ialitate sau studii medii- uno#tine de operare pe al ulator sau de da tilogra+iereA +2 este a5sol4ent a . olii *aionale de /re+ieri. #M2 (#) La numirea n func(ia de grefier, pentru ndeplinirea condi(iei prevzute la alin. (+) lit. e), este necesar absolvirea de studii superioare 3uridice sau de studii medii. ,ersoanele care au studii superioare de alt specialitate, altele dec.t cele prevzute la alin. (:) i (%), sunt asimilate celor cu studii medii din punct de vedere al ncadrrii.

#B 132 Pentru numirea 3n +un ia de gre+ier statisti ian- pentru 3ndeplinirea ondiiei pre4zute la alin. 112 lit. e2- este ne esar a5sol4irea de studii superioare e onomi e- studii superioare "uridi e sau studii medii e onomi e. 142 Pentru numirea 3n +un ia de gre+ier do umentarist- pentru 3ndeplinirea ondiiei pre4zute la alin. 112 lit. e2- este ne esar a5sol4irea de studii superioare "uridi e- studii superioare de administraie pu5li sau +ilologi e ori studii medii. ART. 34 Pentru numirea 3n +un ia de gre+ier in+ormati ian sunt ne esare 3ndeplinirea ondiiilor pre4zute la art. 33 alin. 112 lit. a2 8 d2 #i a5sol4irea de studii superioare de spe ialitate. ART. 3, Bun iile de gre+ier in+ormati ian pot +i nominalizate potri4it nomen latorului de +un ii de spe ialitate pre4zute de lege pentru +un iile de spe ialitate in+ormati . #M2 ART. 30 (+) 'n cazul n care activitatea instan(elor sau parc4etelor nu se poate desfura n condi(ii normale din cauza numrului mare de posturi vacante, recrutarea grefierilor se poate realiza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. 7oncursul se desfoar la nivelul cur(ilor de apel, parc4etelor de pe l.ng cur(ile de apel, 'naltei 7ur(i de 7asa(ie i =usti(ie, ,arc4etului de pe l.ng 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie i >irec(iei 1a(ionale Anticorup(ie, potrivit regulamentului aprobat de 7onsiliul ;uperior al &agistraturii. (#) ,osturile de grefieri vacante temporar pot fi ocupate prin concurs organizat de ctre instan(ele i parc4etele prevzute la alin. (+), potrivit regulamentului aprobat de 7onsiliul ;uperior al &agistraturii. (:) La concurs pot participa persoanele care ndeplinesc condi(iile prevzute la art. :: alin. (+) lit. a) 8 e). #B ART. 37 /re+ierii #i gre+ierii in+ormati iani sunt numii prin de izie de tre pre#edinii urilor de apel sau- dup az- de pro urorii generali ai par $etelor de pe lng a estea- 3n a ror ir ums ripie teritorial urmeaz s 3#i des+#oare a ti4itatea. #M2 ART. 39 (+) ,oate fi numit n func(ia de grefier ar4ivar, grefier registrator, agent procedural, aprod sau ofer persoana care are studii medii i ndeplinete condi(iile prevzute la art. :: alin. (+) lit. a) 8 d). #B 122 *umirea pe posturile pre4zute la alin. 112 se +a e pe 5az de on urs- organizat la ni4elul urilor de apel- al par $etelor de pe lng a estea sau- dup az- la :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie- la Par $etul de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie sau la Dire ia *aional Anti orupie. #M2 (:) &odul de organizare i desfurare a concursului se stabilete prin regulamentul prevzut la art. 0 alin. (#). #M2 ART. 3< /refierii ar4ivari, grefierii registratori, agen(ii procedurali, aprozii i oferii sunt numi(i prin decizie de ctre preedin(ii cur(ilor de apel sau, dup caz, de procurorii generali ai parc4etelor de pe l.ng acestea n a cror circumscrip(ie teritorial urmeaz s i desfoare activitatea. #B ART. 4= 112 :nainte de a 3n epe s 3#i e!er ite +un ia- personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea depune "urmntul 3n +aa ondu torului instanei "ude tore#ti sau al par $etului de pe lng a easta- la are este numit. #M2 (#) >ispozi(iile art. :% din Legea nr. :$:"#$$%, republicat, cu modificrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor. #B ART. 41 /re+ierii in+ormati iani sunt su5ordonai- din pun t de 4edere administrati4- ondu torului instanei sau par $etului din are +a parte #i- din pun t de 4edere pro+esional- Dire iei de

e!ploatare a te$nologiei in+ormaiei din adrul 6inisterului ;ustiiei sau- dup azompartimentului orespunztor din adrul :naltei Curi de Casaie #i ;ustiie- Par $etului de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie ori Dire iei *aionale Anti orupie. %&C'()*&A a 28a Promo4area personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea ART. 42 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- 3n adrat pentru prima dat dup terminarea studiilor- are alitatea de de5utant o perioad de 0 luni de la 3n adrare- +iind de+initi4at 3n +un ie pe 5az de e!amen- u e! epia a5sol4enilor pre4zui la art. 24 alin. 112. 122 :n azul nepromo4rii e!amenului de de+initi4are 3n +un ie- perioada pre4zut la alin. 112 poate +i prelungit u 3n 0 luni. *epromo4area pentru a doua oar a e!amenului de de+initi4are atrage eli5erarea din +un ie a ne orespunztor pro+esional. ART. 43 Promo4area 3n +un ii de e!e uie se +a e prin on urs sau e!amen- 3n +un ia imediat superioar. ART. 44 112 Promo4area 3n +un ii de e!e uie 3n grade sau trepte pro+esionale superioare- 3n adrul a eleia#i instane sau a eluia#i par $et- se +a e prin e!amen. 122 Promo4area la instane sau par $ete superioare se +a e numai prin on urs- organizat la ni4elul urilor de apel ori al par $etelor de pe lng a estea sau- dup az- la :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie- la Par $etul de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie ori la Dire ia *aional Anti orupie- pentru personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- are are o 4e $ime de el puin 3 ani 3n +un ia 3n are este 3n adrat #i ali+i ati4ul D+oarte 5ineD 3n a east perioad. 132 6odul de organizare #i des+#urare a on ursului sau e!amenului se sta5ile#te prin regulament- apro5at de Consiliul %uperior al 6agistraturii. 142 Pentru promo4area 3n +un ii de e!e uie 3n azul gre+ierilor in+ormati iani- la ela5orarea regulamentului pre4zut la alin. 132 4or +i a4ute 3n 4edere- dup az- #i propunerile ministrului "ustiiei- ale pre#edintelui :naltei Curi de Casaie #i ;ustiie #i ale pro urorului general al Par $etului de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie. #M2 ART. 4, (+) ,romovarea n func(ii de conducere de prim8grefier, de grefier8ef, grefier ef sec(ie sau de grefier informatician8ef se face prin concurs de verificare a pregtirii profesionale i a aptitudinilor manageriale ale candida(ilor. 7oncursul se organizeaz la nivelul cur(ilor de apel, al parc4etelor de pe l.ng acestea sau, dup caz, la 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie, la ,arc4etul de pe l.ng 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie sau la >irec(ia 1a(ional Anticorup(ie, n baza regulamentului aprobat de 7onsiliul ;uperior al &agistraturii. (#) La concursul pentru promovarea n func(ii de conducere a grefierilor i grefierilor informaticieni se are n vedere ndeplinirea urmtoarelor criteriiB a) o vec4ime de minimum : ani n func(ia de grefier, respectiv de grefier informatician. 'n cazul grefierilor cu studii superioare 3uridice este necesar o vec4ime de minimum luni n func(ia de grefierC b) activitate profesional deosebit, evaluat cu calificativul DEoarte bineD n ultimii : ani, respectiv luni. #M2 ART. 40 (+) 1umirea n func(ia de prim8grefier, grefier8ef, grefier ef sec(ie se face pentru o perioad de 5 ani, cu posibilitatea renvestirii o singur dat, prin decizie a preedintelui cur(ii de apel sau a procurorului general al parc4etului de pe l.ng aceast instan(. (+<+) 'n cazul n care nu sunt candida(i care s ntruneasc condi(iile prevzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispozi(iile alin. (+), persoanele numite n func(iile de prim8grefier, grefier8ef, grefier ef sec(ie pot fi renvestite n func(ie, pe durata a nc unui mandat, prin decizie a preedintelui cur(ii de apel sau a procurorului general al parc4etului de pe l.ng aceast instan(.

(#) 1umirea n func(ia de grefier informatician8ef se face pentru o perioad de : ani, cu posibilitatea renvestirii o singur dat, prin decizie a preedintelui cur(ii de apel sau a procurorului general al parc4etului de pe l.ng aceast instan(. (#<+) 'n cazul n care nu sunt candida(i care s ntruneasc condi(iile prevzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin derogare de la dispozi(iile alin. (+), persoana numit n func(ia de grefier informatician8ef poate fi renvestit n func(ie pe durata a nc unui mandat, prin decizie a preedintelui cur(ii de apel sau a procurorului general al parc4etului de pe l.ng aceast instan(. #B 132 :n azul numirii 3n +un ia de gre+ier in+ormati ian8#e+ la :nalta Curte de Casaie #i ;ustiienu este ne esar a4izul pre4zut la alin. 122. #M2 (%) La ncetarea mandatului func(iei de conducere, personalul au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea poate ocupa, n condi(iile prevzute la art. %5, o func(ie de conducere la aceeai instan( sau la acelai parc4et ori la alt instan( sau parc4et ori revin la instan(ele sau parc4etele de unde provin ori la o instan( sau parc4et unde au dreptul s func(ioneze potrivit legii. #M2 ART. 47 >ispozi(iile art. %5 i % se aplic n mod corespunztor i n cazul promovrii n func(ia de grefier ar4ivar8ef, n cadrul instan(elor i al parc4etelor de pe l.ng acestea la care aceast func(ie se impune. #B %&C'()*&A a 38a %uspendarea din +un ie a personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea ART. 49 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea este suspendat din +un ie 3n urmtoarele azuri@ #M2 a) c.nd a fost pus n micare ac(iunea penal mpotriva sa prin ordonan( sau rec4izitoriuC #B 52 nd su+er de o 5oal psi$i - are 3l 3mpiedi s 3#i e!er ite +un ia 3n mod orespunztorA 2 nd s4r#e#te o a5atere dis iplinar gra4- 3n ondiiile art. 99. #M2 (#) ;uspendarea din func(ie se dispune de preedintele cur(ii de apel sau, dup caz, de procurorul general al parc4etului de pe l.ng aceasta, n a crui circumscrip(ie teritorial i desfoar activitatea persoana n cauz. ,entru personalul au2iliar de specialitate al 'naltei 7ur(i de 7asa(ie i =usti(ie, al ,arc4etului de pe l.ng 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie i al >irec(iei 1a(ionale Anticorup(ie, suspendarea din func(ie se dispune de conductorii acestora. #B 132 :n perioada suspendrii din +un ie- potri4it alin. 112 lit. a2 #i 2- elui suspendat nu i se pltes drepturile salariale. A east perioad nu onstituie 4e $ime 3n mun #i 3n spe ialitate. #M2 ART. 4< (+) 'n cazul prevzut la art. %9 alin. (+) lit. a), preedintele 'naltei 7ur(i de 7asa(ie i =usti(ie, procurorul general al ,arc4etului de pe l.ng 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie i al >irec(iei 1a(ionale Anticorup(ie, preedintele cur(ii de apel sau, dup caz, procurorul general al parc4etului de pe l.ng aceasta comunic de ndat persoanei n cauz i conducerii instan(ei sau parc4etului unde aceasta func(ioneaz 4otr.rea prin care s8a dispus suspendarea din func(ie. #B 122 Da se dispune s oaterea de su5 urmrire penal- 3n etarea urmririi penale- a $itarea sau 3n etarea pro esului penal +a de persoana 3n auz- suspendarea din +un ie 3n eteaz- iar a easta este repus 3n situaia anterioar- i se pltes drepturile 5ne#ti de are a +ost lipsit pe perioada suspendrii din +un ie #i i se re unoa#te 4e $imea 3n mun #i 3n spe ialitate pentru a east perioad.

132 Pre4ederile alin. 122 se apli 3n mod orespunztor #i 3n azul pre4zut la art. 49 alin. 112 lit. 2- da se onstat ne4ino4ia persoanei 3n auz. ART. ,= 112 :n azul pre4zut la art. 49 alin. 112 lit. 52- 5oala psi$i se onstat printr8o e!pertiz de spe ialitate- la sesizarea pre#edintelui instanei sau- dup az- a ondu torului par $etului- iar suspendarea din +un ie se dispune pe perioada re omandat de omisia medi al de spe ialitate. 122 Dup e!pirarea perioadei pre4zute la alin. 112- pre#edintele urii de apel sau- dup azpro urorul general al par $etului de pe lng a easta- pe 5aza unei noi e!pertize- poate $otr3 3n etarea suspendrii #i repunerea 3n +un ie a persoanei 3n auz- prelungirea a esteia sauda 5oala este ire4ersi5il- o eli5ereaz din +un ie. 132 :n perioada suspendrii- persoanei 3n auz i se pltes drepturile de asigurri so iale pentru 5oal- potri4it legii. ART. ,1 De izia de suspendare din +un ie poate +i ontestat la tri5unalul de mun #i asigurri so iale 3n a rui ir ums ripie teritorial 3#i are domi iliul re lamantul. %&C'()*&A a 48a &li5erarea din +un ie a personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea ART. ,2 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea este eli5erat din +un ia de e!e uie sau de ondu ere 3n urmtoarele azuri@ a2 demisieA 52 pensionare- 3n ondiiile legiiA 2 onstatarea nepregtirii pro+esionale orespunztoare sau- dup az- 3ndeplinirea ne orespunztoare a atri5uiilor spe i+i e +un iei de ondu ereA d2 ne3ndeplinirea ori reia dintre ondiiile pre4zute pentru numirea 3n +un ieA e2 a san iune dis iplinarA +2 ondamnarea de+initi4 pentru s4r#irea unei in+ra iuni. ART. ,3 112 &li5erarea din +un ie se dispune prin de izie a ondu torului instanei "ude tore#ti sau al par $etului de pe lng a easta- are a dispus numirea 3n +un ie. 122 Pentru personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea are a urmat ursurile . olii *aionale de /re+ieri- de izia de eli5erare din +un ie pre4zut la alin. 112 se adu e la uno#tin . olii *aionale de /re+ieri- 3n termen de 3= de zile de la emitere- da eli5erarea din +un ie are lo 3nainte de 3mplinirea termenului de , ani pre4zut de art. 27 alin. 112. 132 Pentru gre+ierii in+ormati iani- 3n azul pre4zut de art. ,2 lit. 2- de izia de eli5erare din +un ie se emite u a4izul ompartimentului de spe ialitate in+ormati din adrul 6inisterului ;ustiiei sau- dup az- din adrul :naltei Curi de Casaie #i ;ustiie- al Par $etului de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie ori al Dire iei *aionale Anti orupie. ART. ,4 De izia de eli5erare din +un ie pre4zut pentru azurile menionate la art. ,2 lit. 2 8 +2 poate +i ontestat la tri5unalul de mun #i asigurri so iale 3n a rui ir ums ripie teritorial 3#i are domi iliul re lamantul. CAP. , Delegarea- deta#area #i trans+erul personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea ART. ,, 112 :n azul 3n are o instan "ude toreas sau un par $et nu poate +un iona normal datorit lipsei temporare a unor ategorii de personal au!iliar de spe ialitate- a e!istenei de posturi 4a ante ori a altor asemenea auze- pre#edintele urii de apel sau pro urorul general al par $etului de pe lng a east instan- la propunerea ondu torului instanei ori al par $etului de pe lng a easta- poate delega personal au!iliar de spe ialitate din ir ums ripia teritorial a a eleia#i uri de apel sau a a eluia#i par $et de pe lng a east instan.

122 Delegarea personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea se poate +a e pe o perioad de el mult 0= de zile #i poate +i prelungit- u a ordul persoanei delegate- el mult 0= de zile 3ntr8un an. 132 Delegarea gre+ierilor in+ormati iani se poate dispune u a4izul preala5il al ompartimentului de spe ialitate in+ormati din adrul 6inisterului ;ustiiei- respe ti4 al Par $etului de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie. #M2 ART. ,0 (+) ,reedintele cur(ii de apel sau, dup caz, procurorul general al parc4etului de pe l.ng curtea de apel, cu avizul conductorului instan(ei 3udectoreti ori al parc4etului de pe l.ng aceasta, poate dispune detaarea personalului au2iliar de specialitate n cadrul altor instan(e 3udectoreti sau parc4ete de pe l.ng acestea, n cadrul &inisterului =usti(iei, 7onsiliului ;uperior al &agistraturii ori al unit(ilor subordonate acestora sau al celor aflate n coordonarea acestora. #B 122 Durata deta#rii este de el mult un an. :n mod e! epional- durata deta#rii poate +i prelungit- pentru moti4e o5ie ti4e- din 0 3n 0 luni- u respe tarea a elora#i ondiii. ART. ,7 Pe perioada delegrii #i deta#rii- personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea 5ene+i iaz de toate drepturile pre4zute de lege pentru personalul din unitile 5ugetare. Cnd salariul #i elelalte drepturi 5ne#ti pre4zute pentru +un ia 3n are este deta#at personalul au!iliar de spe ialitate sunt in+erioare elor de are a esta 5ene+i iaz la instana "ude toreas sau la par $etul de pe lng a eastala are este 3n adrat- a esta 3#i pstreaz salariul de 3n adrare #i elelalte drepturi 5ne#ti ale +un iei pe are o deine. ART. ,9 Trans+erul personalului au!iliar de spe ialitate 3ntre instanele "ude tore#ti sau par $etele de pe lng a estea se apro5- la ererea a estuia ori a unitilor interesate- de pre#edinii urilor de apel sau- dup az- de pro urorii generali ai par $etelor de pe lng a este instane. CAP. 0 Drepturile #i 3ndatoririle personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea %&C'()*&A 1 Dispoziii generale ART. ,< %ta5ilirea drepturilor #i 3ndatoririlor personalului au!iliar se +a e inndu8se seama de lo ul #i rolul a estuia 3n des+#urarea a ti4itii de "ustiie- de rspunderea #i omple!itatea +ie rei +un ii- de interdi iile #i in ompati5ilitile pre4zute de lege pentru persoanele are sunt 3n adrate 3n instituiile pu5li e. %&C'()*&A a 28a Drepturile personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea ART. 0= 112 Pentru a ti4itatea des+#urat- personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea are dreptul la o salarizare sta5ilit 3n raport u ni4elul instanei sau par $etului- u +un ia deinut- u 4e $imea 3n mun #i 3n spe ialitatepre um #i u alte riterii pre4zute de lege. #M4 (#) *** Abrogat #B 132 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea 5ene+i iaz de salarii de 5az- spor de 4e $ime- prime #i de alte drepturi salariale- 3n ondiiile legii. #M2 (%) ;alarizarea personalului au2iliar de specialitate, a func(ionarilor publici i a personalului contractual din cadrul instan(elor 3udectoreti, parc4etelor de pe l.ng acestea, precum i din

cadrul &inisterului =usti(iei, 5nstitutului 1a(ional al &agistraturii i @colii 1a(ionale de /refieri se stabilete prin lege special*). (5) ,.n la intrarea n vigoare a legii speciale de salarizare, rm.n aplicabile n continuare dispozi(iile legale referitoare la salarizarea personalului prevzut la alin. (%). #CIN () A se vedea Frdonan(a /uvernului nr. 9"#$$! privind salarizarea personalului au2iliar din cadrul instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea, precum i din cadrul altor unit(i din sistemul 3usti(iei. #B ART. 01 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea este li5er s se aso ieze ori s adere la organizaii sindi ale- pre um #i la organizaii pro+esionale- lo ale- naionale sau internaionale- 3n s opul aprrii intereselor sale pro+esionaleso iale #i e onomi e. ART. 02 112 Personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea 3i este re unos ut dreptul la gre4- 3n ondiiile legii- u respe tarea prin ipiilor ontinuitii #i al eleritii a ti4itii de "ustiie. 122 :n timpul gre4ei se 4or asigura ser4i iile eseniale- nu mai puin de o treime din a ti4itatea normal- asigurndu8se parti iparea gre+ierilor la #edinele de "ude at sau- dup az- la a ti4itile de urmrire penal pentru soluionarea auzelor u arestai 3n materie penal #i 3n alte materii- pentru auzele pri4ind o5ligaiile de 3ntreinere de ori e +el- asigurarea do4ezilorsoluionarea ererilor de ordonan pre#edinial- pre um #i 3n alte auze onsiderate urgentepotri4it legii- sau apre iate a atare de tre instan. ART. 03 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea are dreptul de a8#i per+e iona 3n mod ontinuu pregtirea pro+esional. 122 Pe perioada 3n are personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea urmeaz +orme de per+e ionare pro+esional- 5ene+i iaz de drepturile salariale u4enite- 3n situaia 3n are a estea sunt@ a2 organizate la iniiati4a ori 3n interesul instanei sau par $etului la are este 3n adratA 52 urmate la iniiati4a personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- u a ordul pre#edintelui urii de apel sau al pro urorului general al par $etului de pe lng a easta- 3n a ror ir ums ripie teritorial +un ioneazA 2 organizate de . oala *aional de /re+ieri- de entrele zonale de +ormare ontinu- 3n ondiiile legii- sau de alte instituii spe ializate din ar sau din strintate. 132 :n azul 3n are +ormarea #i per+e ionarea pro+esional- 3n +ormele pre4zute la alin. 122se organizeaz 3n a+ara lo alitii 3n are 3#i are sediul instana sau par $etul- personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea 5ene+i iaz de drepturile de delegare- 3n ondiiile art. ,7. #M2 (%) ,entru acoperirea c4eltuielilor programelor de formare i perfec(ionare profesional a personalului au2iliar de specialitate, organizate n condi(iile prevzute la alin. (#) lit. a) i c), cur(ile de apel i parc4etele de pe l.ng acestea, precum i, dup caz, 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie, ,arc4etul de pe l.ng 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie, >irec(ia 1a(ional Anticorup(ie i @coala 1a(ional de /refieri au obliga(ia s prevad n bugetul anual propriu sumele necesare pentru c4eltuielile respective. (5) 74eltuielile privind masa i cazarea personalului care particip la cursurile de perfec(ionare profesional, organizate n condi(iile prevzute la alin. (#) lit. c), se suport de @coala 1a(ional de /refieri, iar c4eltuielile de transport, de ctre instan(a sau parc4etul al crui anga3at este. #B ART. 04 (nstanele #i par $etele au o5ligaia s asigure personalului au!iliar de spe ialitate ondiii normale de mun #i igien- de natur s le asigure sntatea #i integritatea +izi #i psi$i . ART. 0, 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea 5ene+i iaz anual de un on ediu de odi$n pltit de 3= de zile lu rtoare. 122 :n perioada on ediului de odi$n personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea 5ene+i iaz- o singur dat pe an- de

transport gratuit dus83ntors 3ntre lo alitatea de domi iliu #i lo alitatea din ar 3n are 3#i petre e on ediul de odi$n. 132 Condiiile de e+e tuare #i de plat a on ediului de odi$n se sta5iles prin regulament apro5at de Consiliul %uperior al 6agistraturii- 3n ondiiile Cegii nr. ,3E2==3 8 Codul mun ii- u modi+i rile ulterioare- #i ale >rdonanei de urgen a /u4ernului nr. 123E2==3 pri4ind re#terile salariale e se 4or a orda personalului din se torul 5ugetar- apro5at u modi+i ri #i ompletri prin Cegea nr. 104E2==4- u ompletrile ulterioare. ART. 00 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea are dreptul la on edii +r plat- pentru studii sau pentru alte e4enimente- 3n ondiii sta5ilite prin regulamentul pre4zut la art. 0, alin. 132. 122 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea are dreptul la on edii medi ale- potri4it legislaiei 3n 4igoare. ART. 07 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- 3n a ti4itate sau pensionari- pre um #i soulEsoia #i opiii a+lai 3n 3ntreinerea a estuia 5ene+i iaz 3n mod gratuit de asisten medi al- medi amente #i proteze- 3n ondiiile respe trii dispoziiilor legale pri4ind plata ontri5uiei la asigurrile so iale de sntate. 122 Condiiile de a ordare 3n mod gratuit a asistenei medi ale- a medi amentelor #i protezelor sunt sta5ilite prin $otrre a /u4ernului. #M5 ART. 07^1 (+) ,ersonalul au2iliar de specialitate din cadrul instan(elor 3udectoreti i parc4etelor de pe l.ng acestea are dreptul la atribuirea unei locuin(e de serviciu dac, n localitatea unde i desfoar activitatea, acesta, so(ul"so(ia sau copiii afla(i n ntre(inerea lui nu beneficiaz de locuin( proprietate personal ori nu i s8a atribuit o locuin( de ctre autorit(ile administra(iei publice locale. (#) ,ersonalul prevzut la alin. (+), cruia nu i s8a acordat locuin( de serviciu de ctre ordonatorii principali de credite, are dreptul, n condi(iile alin. (+), la compensarea diferen(ei dintre c4iria ce s8ar stabili pentru o locuin( de serviciu, potrivit legii, i c4iria pltit pe baza unui contract de nc4iriere nc4eiat n condi(iile legii. Acest drept nu are caracter salarial i nu se impoziteaz. 7ompensarea nu se acord n cazul n care contractul de nc4iriere este nc4eiat cu rude de gradul 5 sau 55. 'n situa(ii e2cep(ionale, determinate de ine2isten(a unui fond locativ adecvat n localitatea unde i desfoar activitatea, contractul de nc4iriere poate avea ca obiect o locuin( situat n alt localitate din circumscrip(ia aceluiai tribunal. #M8 (:) ,lafonul n limita cruia se poate deconta c4iria n condi(iile alin. (#) se stabilete anual, pe localit(i, potrivit limitei bugetului alocat n acest scop n legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului 3usti(iei i libert(ilor cet(eneti, al preedintelui 7onsiliului ;uperior al &agistraturii, al preedintelui 'naltei 7ur(i de 7asa(ie i =usti(ie, al procurorului general al ,arc4etului de pe l.ng 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie i al procurorului8ef al >irec(iei 1a(ionale Anticorup(ie. #M5 (%) Au dreptul la locuin( de serviciu potrivit alin. (+) sau, dup caz, la compensarea c4iriei n condi(iile alin. (#) i (:) i cei delega(i, detaa(i sau transfera(i n alt localitate dec.t cea de domiciliu, dac ei, so(ul"so(ia sau copiii afla(i n ntre(inerea lor nu au n proprietate o locuin( n localitatea n care sunt delega(i, detaa(i sau transfera(i. (5) ,ersonalul au2iliar de specialitate din cadrul instan(elor 3udectoreti i parc4etelor de pe l.ng acestea, care nu beneficiaz de locuin( proprietate personal ori cruia nu i s8a acordat locuin( de serviciu n condi(iile alin. (+) sau compensarea c4iriei n condi(iile alin. (#) i (:), n localitatea n care i desfoar activitatea, are dreptul la decontarea c4eltuielilor de transport ntre localitatea n care i are domiciliul sau reedin(a i localitatea unde se afl sediul unit(ii. 'n situa(ia n care deplasarea se face cu autoturismul, acesta beneficiaz de decontarea contravalorii a !,5 litri carburant la suta de Gilometri, pentru perioada n care a lucrat efectiv. ( ) Locuin(ele de serviciu nu pot fi v.ndute personalului au2iliar de specialitate din cadrul instan(elor 3udectoreti i parc4etelor de pe l.ng acestea. (!) >ac personalul au2iliar de specialitate din cadrul instan(elor 3udectoreti i parc4etelor de pe l.ng acestea, inclusiv so(ul"so(ia acestuia sau copiii afla(i n ntre(inerea lor, au nstrinat o locuin( proprietate personal dup data numirii n func(ie n localitatea n care solicit drepturile prevzute la alin. (+) 8 (%), nu mai beneficiaz de aceste drepturi.

(9) 'n cazul pensionrii, titularul contractului de nc4iriere i so(ul ori so(ia acestuia i pstreaz drepturile locative pe tot parcursul vie(ii. #M10 A?). 9 *** Abrogat #M3 ART. 09^1 (+) 62ecutorii 3udectoreti, pensiona(i anterior intrrii n vigoare a Legii nr. +99"#$$$ privind e2ecutorii 3udectoreti, cu modificrile i completrile ulterioare, beneficiaz n mod gratuit de asisten( medical, medicamente i proteze, n condi(iile respectrii dispozi(iilor legale privind plata contribu(iei la asigurrile sociale de sntate. #M10 (#) *** Abrogat #M10 A?). 9<# *** Abrogat A?). 9<: *** Abrogat A?). 9<% *** Abrogat #M2 ART. 0< (+) ,ersonalul au2iliar de specialitate cu o vec4ime continu n 3usti(ie de #5 de ani la data pensionrii sau a eliberrii din func(ie pentru motive neimputabile beneficiaz de o indemniza(ie egal cu : salarii de baz de ncadrare lunare brute, care se impoziteaz potrivit legii. #B 122 (ndemnizaia pre4zut la alin. 112 se a ord o singur dat 3n de ursul a ti4itii de personal au!iliar de spe ialitate #i se 3nregistreaz 3n dosarul personal- potri4it legii. 132 Pre4ederile alin. 112 #i 122 se apli #i 3n azul de esului personalului au!iliar de spe ialitate a+lat 3n a ti4itate. :n a est az indemnizaia se a ord soului sau- dup az- soiei #i opiilor are se a+lau 3n 3ntreinerea persoanei 3n auz la data de esului. ART. 7= /re+ierii u studii superioare "uridi e 5ene+i iaz de 4e $ime 3n spe ialitate "uridi - pentru perioada 3n are des+#oar a east a ti4itate. ART. 71 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- 3n a ti4itate- u o 4e $ime de 2, de ani #i- respe ti4- 2= de ani- poate +i distins u Diploma 6eritul "udi iar lasele (( #i (((- pre4zut de Cegea nr. 3=3E2==4- pentru merite deose5ite 3n a ti4itate- respe tarea 3n mod e!emplar a 3ndatoririlor de ser4i iu #i o5inerea 3n de ursul 3ntregii a ti4iti numai a ali+i ati4ului D+oarte 5ineD. 122 6odalitatea de propunere #i ondiiile on rete pentru a ordarea Diplomei 6eritul "udi iar lasele (( #i ((( se sta5iles prin regulament apro5at de Consiliul %uperior al 6agistraturii. ART. 72 /re+ierii de #edin au dreptul la asigurarea 3n mod gratuit a inutei 4estimentare orespunztoare instanei la are +un ioneaz- potri4it legii. ART. 73 Pe lng drepturile pre4zute de prezenta lege- personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea 5ene+i iaz #i de alte drepturi pre4zute de legislaia mun ii #i de legislaia asigurrilor so iale. ART. 74 112 A ti4itatea personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea este e4aluat anual de tre ondu torul instanei "ude tore#ti sau al par $etului de pe lng a easta 3n are 3#i des+#oar a ti4itatea- prin a ordarea ali+i ati4elor D+oarte 5ineD- D5ineD- Dsatis+ torD #i Dnesatis+ torD. 122 &4alurile #i ali+i ati4ele anuale se pstreaz la dosarul pro+esional personal. 132 :n azul gre+ierilor in+ormati iani- e4aluarea se realizeaz u spri"inul ompartimentului de spe ialitate in+ormati din adrul 6inisterului ;ustiiei sau- dup az- din adrul :naltei Curi de Casaie #i ;ustiie- al Par $etului de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie ori din adrul Dire iei *aionale Anti orupie #i se semneaz att de pre#edintele urii de apel sau de pro urorul general al par $etului de pe lng a east instan- t #i de tre #e+ul ompartimentului in+ormati din adrul 6inisterului ;ustiiei- respe ti4 al :naltei Curi de Casaie #i ;ustiie- al Par $etului de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie sau al Dire iei *aionale Anti orupie. ART. 7,

112 &4oluia a ti4itii personalului de la intrarea 3n "ustiie #i pn la 3n etarea +un iei se onsemneaz 3n +i#a pro+esional apro5at de Consiliul %uperior al 6agistraturii- a+lat la dosarele pro+esionale are se 3nto mes #i se pstreaz de urtea de apel sau par $etul de pe lng a east instan- 3n a rui ir ums ripie teritorial 3#i des+#oar a ti4itatea ori- dup az- la :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie- la Par $etul de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie sau la Dire ia *aional Anti orupie. 122 Datele oninute 3n dosarul pro+esional sunt on+ideniale- 3n ondiiile pre4zute de lege. 132 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea are a es la propriul dosar pro+esional #i poate o5ine opii ale a telor e!istente 3n dosar. %&C'()*&A a 38a :ndatoririle personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea ART. 70 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea are o5ligaia s 3#i 3ndeplineas 3ndatoririle de ser4i iu u pro+esionalism- imparialitate #i eleritate- 3n on+ormitate u legea- #i s se a5in de la ori e +apt are ar putea adu e pre"udi ii persoanelor +izi e sau "uridi e ori prestigiului "ustiiei. #M2 ART. 77 (+) Eunc(ia de grefier este incompatibil cu orice alte func(ii publice sau private, cu e2cep(ia func(iilor didactice. #B 122 /re+ierilor le este interzis@ a2 s des+#oare a ti4iti omer iale- dire t sau prin persoane interpuseA 52 s des+#oare a ti4iti de ar5itra" 3n litigii i4ile- omer iale sau de alt naturA 2 s ai5 alitatea de aso iat sau de mem5ru 3n organele de ondu ere- administrare ori de ontrol la so ieti i4ile- so ieti omer iale- in lusi4 la 5n i sau la alte instituii de reditso ieti de asigurare ori +inan iare- ompanii naionale- so ieti naionale sau regii autonomeA d2 s ai5 alitatea de mem5ru al unui grup de interes e onomi . 132 Prin derogare de la regula pre4zut la alin. 122 lit. 2- gre+ierii pot +i a ionari sau aso iai a urmare a legii pri4ind pri4atizarea 3n mas. ART. 79 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea este o5ligat s pstreze se retul pro+esional- on+idenialitatea 3n legtur u +aptele #i in+ormaiile despre are ia uno#tin 3n e!er itarea +un iei- u pri4ire la pro ese a+late 3n urs de des+#urare sau asupra unor auze u are a +ost sesizat par $etul. 122 Personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea nu 3i este permis s omenteze sau s "usti+i e 3n pres ori 3n emisiuni audio4izuale $otrrile sau soluiile date 3n dosarele despre are a luat uno#tin 3n e!er itarea atri5uiilor de ser4i iu. ART. 7< Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea este o5ligat s respe te programul de lu ru #i s rezol4e lu rrile 3n termenele sta5ilite. ART. 9= 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea este o5ligat s ai5- 3n timpul #edinelor de "ude at- inuta 4estimentar orespunztoare instanei la are +un ioneaz. 122 'inuta 4estimentar se sta5ile#te prin $otrre a /u4ernului #i se asigur potri4it art. 72. ART. 91 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea este o5ligat s prezinte- 3n ondiiile #i la termenele pre4zute de lege- de laraia de a4ere #i de laraia de interes. CAP. 7 Rspunderea personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea ART. 92

Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea rspunde i4il- dis iplinar- administrati4 #i penal- dup az- 3n ondiiile legii. ART. 93 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea rspunde dis iplinar pentru a5aterile de la 3ndatoririle de ser4i iu- pre um #i pentru omportrile are duneaz intereselor ser4i iului sau prestigiului "ustiiei. ART. 94 Constituie a5ateri dis iplinare@ a2 3ntrzierea ne"usti+i at 3n e+e tuarea lu rrilorA 52 a5senele nemoti4ate de la ser4i iu- pre um #i 3n l area dispoziiilor din regulamentele pri4ind organizarea #i +un ionarea instanelor "ude tore#ti #i a par $etelor de pe lng a estea- re+eritoare la programul de lu ruA 2 inter4eniile sau struinele pentru soluionarea unor ereri pri4ind satis+a erea unor interese personale- ale mem5rilor +amiliilor lui sau ale altor persoane- pre um #i ori e ale imi!tiuni 3n a ti4itatea "ude torilor sau a pro urorilorA d2 atitudinile ire4erenioase 3n timpul e!er itrii atri5uiilor de ser4i iu +a de "ude tori #i pro urori- +a de olegi- a4o ai- e!peri- martori- "ustiia5ili sau ori e alt persoan u are intr 3n relaiiA e2 nerespe tarea on+idenialitii lu rrilor are au a est ara terA +2 nerespe tarea dispoziiilor legale are reglementeaz modul de omuni are +a de tere persoane a datelor #i in+ormaiilor re+eritoare la a ti4itatea instanelor "ude tore#tiA g2 mani+estri are adu atingere demnitii sau pro5itii pro+esionaleA $2 re+uzul ne"usti+i at de a 3ndeplini o 3ndatorire e 3i re4ine potri4it legii #i regulamentelor pri4ind organizarea #i +un ionarea instanelor "ude tore#ti #i a par $etelor de pe lng a estea ori alte atri5uii sta5ilite de ondu torii instanelor "ude tore#ti sau ai par $etelor de pe lng a esteaA i2 negli"ena gra4 ori negli"ene repetate 3n rezol4area lu rrilorA "2 3n l area in ompati5ilitilor #i a interdi iilor pre4zute de legeA F2 omisiunea gra4 de a8#i 3ndeplini atri5uiile e 3i re4in potri4it legiiA l2 nerespe tarea pre4ederilor uprinse 3n Codul deontologi al personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea. ART. 9, 112 %an iunile dis iplinare are se pot apli a personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- 3n raport u gra4itatea a5aterilor- sunt@ a2 a4ertismentulA 52 redu erea u , 8 1,G a salariului #iEsau a indemnizaiei de ondu ere- pe o durat de 1 8 3 luniA 2 retrogradarea 3n gradul pro+esional sau treapta pro+esional 3n adrul a eleia#i +un ii- pe o durat de 1 8 3 luniA d2 re4o area din +un ia de ondu ere o upatA e2 mutarea dis iplinar la o alt instan sau par $et din ir ums ripia teritorial a a eleia#i uri de apel sau- dup az- a a eluia#i par $et de pe lng urtea de apel- pe o durat de 1 8 3 luniA +2 e! luderea din pro+esie. 122 :n azul nerespe trii pre4ederilor uprinse 3n Codul deontologi al personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- ondu torul instanei sau al par $etului are apli san iunea poate dispune a- pe lng san iunea dis iplinar apli at- a esta s urmeze ursuri de deontologie a pro+esiei organizate de . oala *aional de /re+ieri. ART. 90 112 %an iunea pre4zut la art. 9, alin. 112 lit. a2 se apli de ondu torul instanei sau al par $etului 3n adrul ruia 3#i des+#oar a ti4itatea el san ionat. #M2 (#) ;anc(iunile prevzute la art. 95 alin. (+) lit. b) 8 f) se aplic de ctre preedintele 'naltei 7ur(i de 7asa(ie i =usti(ie, procurorul general al ,arc4etului de pe l.ng 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie sau al >irec(iei 1a(ionale Anticorup(ie ori, dup caz, de preedintele cur(ii de apel sau de procurorul general al parc4etului de pe l.ng curtea de apel n a crui circumscrip(ie teritorial i desfoar activitatea cel sanc(ionat. #B ART. 97

112 :n azul 3n are e!ist indi iile s4r#irii unei a5ateri dis iplinare- ondu torii instanelor "ude tore#ti sau ai par $etelor de pe lng a estea- pre4zui la art. 90- 4or dispune e+e tuarea er etrii preala5ile. #M2 (#) 7ercetarea prealabil este obligatorie n toate cazurile i se efectueaz prin 3udectori sau procurori desemna(i de 7olegiul de conducere al 'naltei 7ur(i de 7asa(ie i =usti(ie, al ,arc4etului de pe l.ng 'nalta 7urte de 7asa(ie i =usti(ie, al >irec(iei 1a(ionale Anticorup(ie ori, dup caz, de preedintele cur(ii de apel sau de procurorul general al parc4etului de pe l.ng curtea de apel. 7ercetarea prealabil se finalizeaz printr8un act de constatare. (:) *** Abrogat #B 142 :n adrul er etrii preala5ile se 4or sta5ili +aptele #i urmrile a estora- 3mpre"urrile 3n are au +ost s4r#ite- e!istena sau ine!istena 4ino4iei- pre um #i ori e date on ludente. 1,2 Citarea #i as ultarea persoanei 3n auz #i 4eri+i area aprrilor a esteia sunt o5ligatorii. 102 Re+uzul persoanei er etate de a +a e de laraii sau de a se prezenta la er etri se onstat prin pro es84er5al #i nu 3mpiedi +inalizarea er etrii. #M2 ART. 99 (+) ,e perioada cercetrii prealabile, conductorul instan(ei sau parc4etului prevzut la art. 9 va putea dispune, n raport cu gravitatea faptei, suspendarea din func(ie a persoanei n cauz. #B 122 Persoana er etat poate ontesta a east msur 3n termen de 3= de zile de la data omuni rii- la tri5unalul de mun #i asigurri so iale 3n a rui ir ums ripie teritorial 3#i are domi iliul. ART. 9< 112 %an iunile dis iplinare se apli 3n termen de 3= de zile de la data 3nregistrrii a tului de onstatare la a5inetul ondu torului instanei sau al par $etului ompetent s apli e san iunea- dar nu mai trziu de un an de la data s4r#irii a5aterii dis iplinare. 122 %an iunile dis iplinare se apli prin de izie emis 3n +orm s ris- 3n termenul pre4zut la alin. 112- #i se omuni persoanei san ionate 3n el mult , zile de la data emiteriiA de izia produ e e+e te de la data omuni rii. 132 %u5 san iunea nulitii a5solute- 3n de izie se uprind 3n mod o5ligatoriu@ a2 des rierea +aptei are onstituie a5atere dis iplinarA 52 pre izarea pre4ederilor din a tele normati4e 3n 4igoare are au +ost 3n l ate de el san ionatA 2 moti4ele pentru are au +ost 3nlturate aprrile +ormulate de el san ionat 3n timpul er etrii dis iplinare preala5ile ori moti4ele pentru are persoana nu a +ost itat sau as ultatA d2 temeiul de drept 3n 5aza ruia se apli san iunea dis iplinarA e2 termenul 3n are san iunea dis iplinar poate +i ontestatA +2 instana ompetent la are san iunea dis iplinar poate +i ontestat. 142 De izia de san ionare poate +i ontestat 3n termen de 3= de zile de la omuni are- la tri5unalul de mun #i asigurri so iale 3n a rui ir ums ripie teritorial 3#i are domi iliul ontestatorul. 1,2 Contestaia +ormulat potri4it alin. 142 nu suspend e!e utarea. Ca ererea ontestatoruluitri5unalul poate dispune suspendarea e!e utrii. #M11 CAP. 7^1 ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic din cadrul 5167 #M11 %&C'()*&A 1 ,rincipiile e2ercitrii profesiei de e2pert criminalist #M11 ART. 9<^1 62pertul criminalist care func(ioneaz n cadrul 5167 este independent n formularea opiniilor e2primate n con(inutul raportului de e2pertiz criminalistic. #M11 ART. 9<^2

62pertul criminalist are obliga(ia s i ndeplineasc ndatoririle de serviciu cu impar(ialitate, profesionalism i obiectivitate. #M11 ART. 9<^3 62pertul criminalist trebuie s se ab(in de la orice comportament, act sau manifestare de natur s altereze ncrederea n impar(ialitatea i independen(a acestuia, precum i de la orice fapt care ar putea aduce pre3udicii prestigiului 3usti(iei i al institu(iei n care func(ioneaz. #M11 ART. 9<^4 62pertul criminalist trebuie s cunoasc i s respecte limitele competen(ei sale n activitatea de efectuare a e2pertizelor criminalistice. #M11 %&C'()*&A a 28a 5ncompatibilit(i i interdic(ii #M11 ART. 9<^, Eunc(ia de e2pert criminalist este incompatibil cu orice alte func(ii publice sau private, cu e2cep(ia func(iilor didactice din nv(m.ntul superior, a celor de instruire din cadrul institu(iilor de formare profesional, precum i a func(iilor de cercetare. #M11 ART. 9<^0 62per(ilor criminaliti le este interzisB a) s participe la efectuarea e2pertizelor criminalistice n perioada n care de(in calitatea de e2per(i criminaliti n cadrul 5167C b) s efectueze e2pertize criminalistice n afara celor realizate n cadrul 5167C c) s e2ercite orice activit(i de natur s lezeze prestigiul institu(iei din care fac parte. #M11 ART. 9<^7 62pertul criminalist nu poate acorda consulta(ii de specialitate, n legtur cu atribu(iile ce i revin, persoanelor care nu func(ioneaz n cadrul 5167. #M11 ART. 9<^9 (+) 62pertul criminalist este obligat s dea, anual, o declara(ie pe propria rspundere n care s men(ioneze dac so(ul, rudele ori afinii p.n la gradul al 5*8lea inclusiv e2ercit o func(ie sau desfoar o activitate 3uridic ori activit(i de investigare sau cercetare penal, precum i locul de munc al acestora. (#) >eclara(ia se nregistreaz i se depune la dosarul profesional personal al fiecrui e2pert. #M11 ART. 9<^< (+) 62per(ii criminaliti nu pot fi lucrtori operativi, inclusiv acoperi(i, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informa(ii. (#) 62per(ii criminaliti completeaz anual o declara(ie autentic pe propria rspundere, potrivit legii penale, din care s rezulte c nu sunt lucrtori operativi, inclusiv acoperi(i, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informa(ii. (:) 7onsiliul ;uprem de Aprare a Hrii verific, din oficiu sau la sesizarea ministrului 3usti(iei, realitatea declara(iilor prevzute la alin. (#). #M11 ART. 9<^1= >ispozi(iile art. !! alin. (#) i (:), art. !9, !0 i 9+ se aplic n mod corespunztor. #M11 ART. 9<^11 ,revederile prezentei sec(iuni se aplic i celorlalte categorii de personal care func(ioneaz n cadrul 5167. #M11 %&C'()*&A a 38a ?ecrutarea i numirea n func(ie a personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic

#M11 ART. 9<^12 ?ecrutarea personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic se realizeaz prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea principiilor transparen(ei i egalit(ii, n condi(iile legii. #M11 ART. 9<^13 (+) La concursul pentru ocuparea func(iilor de specialitate criminalistic se poate nscrie persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condi(iiB a) are cet(enia rom.n i capacitate deplin de e2erci(iuC b) are studii superioare de lung durat, cu diplom de licen( n domeniul specializrii n care candideazC c) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal i se bucur de o bun reputa(ieC d) cunoate limba rom.n i are domiciliul n ?om.niaC e) are cunotin(e de operare pe calculatorC f) este apt din punct de vedere medical i psi4ologic pentru e2ercitarea func(ieiC g) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poli(ie politicC 4) cunoate o limb strin de circula(ie interna(ional, la nivel mediu. (#) 7oncursul prevzut la alin. (+) se organizeaz de 5167, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului 3usti(iei. #M11 ART. 9<^14 (+) La concursul pentru ocuparea func(iilor au2iliare de specialitate criminalistic se poate nscrie persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condi(iiB a) are cet(enia rom.n, domiciliul n ?om.nia i capacitate deplin de e2erci(iuC b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal i se bucur de o bun reputa(ieC c) cunoate limba rom.n i are domiciliul n ?om.niaC d) este apt din punct de vedere medical pentru e2ercitarea func(ieiC e) are studii medii, cunotin(e de operare pe calculator sau de dactilografiere. (#) 7oncursul prevzut la alin. (+) se organizeaz de 5167, potrivit regulamentului aprobat de directorul institutului, la propunerea 7onsiliului institutului. #M11 %&C'()*&A a 48a Eormarea profesional continu i evaluarea personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic #M11 ART. 9<^1, (+) Eormarea profesional continu a personalului de specialitate criminalistic se realizeaz n scopul mbunt(irii pregtirii profesionale a acestuia i al creterii calit(ii nivelului tiin(ific al rapoartelor de e2pertiz criminalistic. (#) Eormarea profesional continu trebuie s (in seama de evolu(ia procedeelor te4nice de analiz i interpretare din diversele discipline tiin(ifice care concur la investigarea probelor materiale din punct de vedere criminalistic, n concordan( cu standardele interne i interna(ionale n materie. (:) Eormarea profesional continu a personalului de specialitate criminalistic se realizeaz (in.ndu8se seama de necesitatea specializrii acestuia pe genuri de e2pertiz criminalistic. #M11 ART. 9<^10 ?esponsabilitatea pentru formarea profesional continu a personalului de specialitate criminalistic revine conducerii institutului prin 7onsiliul acestuia, efilor laboratoarelor inter3ude(ene, precum i fiecrui e2pert i asistent n parte, prin pregtire individual. #M11 ART. 9<^17 (+) ,ersonalul de specialitate criminalistic particip la programe de formare profesional continu organizate de 5167, de institu(ii de nv(m.nt superior din (ar i din strintate, precum i la alte forme de perfec(ionare profesional. (#) >irectorul institutului aprob anual programul de formare profesional continu a personalului de specialitate criminalistic propus de 7onsiliul institutului. #M11

ART. 9<^19 (+) ,entru verificarea ndeplinirii criteriilor de competen( i performan( profesional a personalului de specialitate criminalistic, activitatea acestuia este supus evalurii anuale. (#) 6valuarea prevzut la alin. (+) se realizeaz de superiorul ierar4ic i se avizeaz de directorul institutului. (:) ,rin raportul de evaluare a activit(ii profesionale a personalului de specialitate criminalistic se poate acorda unul dintre urmtoarele calificativeB foarte bine, bine, satisfctor sau nesatisfctor. (%) 62per(ii criminaliti i asisten(ii criminaliti care nu sunt de acord cu calificativul acordat pot face contesta(ie la 7onsiliul institutului, n termen de :$ de zile de la comunicarea raportului de evaluare de ctre institut. -otr.rea pronun(at de 7onsiliul institutului este definitiv. #M11 ART. 9<^1< (+) 62per(ii i asisten(ii criminaliti care primesc calificativul DsatisfctorD n urma a dou evaluri consecutive sunt obliga(i s urmeze, pentru o perioad cuprins ntre : i luni, cursuri speciale de formare profesional organizate de 5167. (#) 7ursurile prevzute la alin. (+) se nc4eie prin sus(inerea unui e2amen. (:) 62pertul care primete n urma a dou evaluri consecutive calificativul DnesatisfctorD i care nu a promovat e2amenul prevzut la alin. (#) este eliberat din func(ie pentru incapacitate profesional, la propunerea 7onsiliului institutului, de ctre director. #M11 ART. 9<^2= (+) 6valuarea i calificativele anuale ob(inute de personalul de specialitate criminalistic se pstreaz la dosarul profesional personal. (#) >osarele profesionale personale ale personalului de specialitate criminalistic se ntocmesc i se pstreaz de 5167. (:) >ispozi(iile art. !5 alin. (#) i (:) se aplic n mod corespunztor. #M11 ART. 9<^21 (+) Activitatea personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic este evaluat anual de superiorul ierar4ic, prin acordarea calificativelor prevzute la art. 90<+9 alin. (:). (#) >ispozi(iile art. 90<+9 alin. (%) i art. 90<#$ se aplic n mod corespunztor. #M11 %&C'()*&A a ,8a ,romovarea n grade profesionale i accesul la func(ii de conducere al personalului de specialitate criminalistic i al personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic #M11 I+. ,romovarea n grade profesionale #M11 ART. 9<^22 (+) ,romovarea personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic n grade profesionale se face numai prin e2amen. )ransferul de la o structur la alta n cadrul 5167 nu constituie promovare. (#) &odul de organizare i desfurare a e2amenului prevzut la alin. (+) se stabilete prin regulament aprobat de directorul institutului la propunerea 7onsiliului institutului. #M11 I#. Accesul la func(iile de conducere din cadrul 5167 #M11 ART. 9<^23 >irectorul i directorul ad3unct ai institutului sunt numi(i i elibera(i din func(ie prin ordin al ministrului 3usti(iei dintre e2per(ii cu grad profesional ma2im i cu studii 3uridice care func(ioneaz n cadrul institutului. #M11 ART. 9<^24 (+) 1umirea n celelalte func(ii de conducere se face de ctre directorul institutului.

(#) ,entru numirea n func(ia de ef laborator inter3ude(ean, precum i pentru numirea n func(ia de ef de sector n cadrul institutului este necesar o vec4ime de peste +$ ani n profesia de e2pert criminalist i minimum : ani vec4ime n cadrul 5167. (:) 1umirea efilor de laboratoare inter3ude(ene nou8nfiin(ate se poate face i prin derogare de la condi(iile de vec4ime prevzute la alin. (#), dar numai n situa(ia n care numirea nu se poate face n condi(iile alin. (#). #M11 %&C'()*&A a 08a ;uspendarea din func(ie a personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic #M11 ART. 9<^2, (+) ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic este suspendat din func(ie n cazurile prevzute la art. %9 alin. (+). (#) ;uspendarea din func(ie se dispune de ctre directorul institutului, cu avizul 7onsiliului institutului, prin decizie motivat. (:) >ispozi(iile art. %9 alin. (:) se aplic n mod corespunztor. #M11 ART. 9<^20 >ecizia prevzut la art. 90<#5 alin. (#) este comunicat de ndat de ctre directorul institutului persoanei mpotriva creia s8a dispus msura suspendrii din func(ie. #M11 ART. 9<^27 >ispozi(iile art. %0 alin. (#) i (:), art. 5$ i 5+ se aplic n mod corespunztor. #M11 %&C'()*&A a 78a 6liberarea din func(ie a personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic #M11 ART. 9<^29 (+) ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic este eliberat din func(ia de e2ecu(ie sau de conducere n cazurile prevzute la art. 5#. (#) 6liberarea din func(ie se dispune prin decizie a directorului institutului. (:) ,revederile art. 5% sunt aplicabile i pentru categoriile de personal prevzute la alin. (+). #M11 %&C'()*&A a 98a >elegarea, detaarea i transferul personalului de specialitate criminalistic i al personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic #M11 ART. 9<^2< (+) 'n cazul n care institutul sau un laborator inter3ude(ean din subordinea acestuia nu poate func(iona normal datorit volumului prea mare de lucrri, a lipsei temporare a personalului, a e2isten(ei de posturi vacante ori a altor asemenea cauze obiective, directorul institutului poate delega, prin decizie motivat, personal de specialitate criminalistic sau personal care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic din cadrul 5167. (#) >ispozi(iile art. 55 alin. (#) se aplic n mod corespunztor. #M11 ART. 9<^3= ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic poate fi detaat sau transferat prin decizie motivat a directorului institutului n condi(iile prevzute la art. 5 i 59, care se aplic n mod corespunztor. #M11 ART. 9<^31

,revederile art. 5! sunt aplicabile i n cazul delegrii sau detarii personalului de specialitate criminalistic sau a personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic. #M11 %&C'()*&A a <8a >repturile i ndatoririle personalului de specialitate criminalistic i ale personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic #M11 ART. 9<^32 ;tabilirea drepturilor i ndatoririlor personalului de specialitate criminalistic i ale personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic se face (in.ndu8se seama de locul i rolul acestora n desfurarea activit(ii de 3usti(ie, de rspunderea i comple2itatea ndeplinirii func(iei de(inute, de interdic(iile i incompatibilit(ile prevzute de lege pentru aceste categorii de personal i urmrete garantarea independen(ei i impar(ialit(ii acestora. #M11 ART. 9<^33 ,entru activitatea desfurat, personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic din cadrul 5167 au dreptul la o remunera(ie stabilit n raport cu func(ia de(inut, cu vec4imea i cu alte criterii prevzute de lege. #M11 ART. 9<^34 (+) ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic pot participa la elaborarea de publica(ii sau studii de specialitate, a unor lucrri literare ori tiin(ifice. (#) ,ersonalul prevzut la alin. (+) poate fi numit membru al unor comisii de e2aminare, de acreditare sau al unor comisii de elaborare a proiectelor de acte normative, precum i a unor documente interne ori interna(ionale. (:) ,ersonalul prevzut la alin. (+) poate fi membru al societ(ilor tiin(ifice ori academice, precum i al asocia(iilor sau funda(iilor care au scop tiin(ific ori profesional. #M11 ART. 9<^3, (+) ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic au dreptul i ndatorirea de a8i perfec(iona n mod continuu pregtirea profesional. (#) ,e perioada n care personalul prevzut la alin. (+) urmeaz forme de perfec(ionare profesional, beneficiaz de drepturile salariale cuvenite, n situa(ia n care acestea suntB a) organizate la ini(iativa ori n interesul 5167C b) urmate la ini(iativa acestuia, cu acordul directorului institutuluiC c) organizate de &inisterul =usti(iei sau de alte institu(ii specializate din (ar ori din strintate. (:) 'n cazul n care formarea i perfec(ionarea profesional, n formele prevzute la alin. (#), se organizeaz n afara localit(ii n care i are sediul laboratorul, personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic beneficiaz de drepturile de delegare, n condi(iile prezentei legi. (%) ,entru acoperirea c4eltuielilor programelor de formare i perfec(ionare profesional a personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic, organizate n condi(iile alin. (#) lit. a) i c), 5167 i &inisterul =usti(iei au obliga(ia s prevad n bugetul propriu fondurile necesare. #M11 ART. 9<^30 (+) 5167 are obliga(ia s asigure personalului de specialitate criminalistic i personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic condi(ii normale de munc i igien, de natur s le asigure sntatea i integritatea fizic i psi4ic. (#) ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic au dreptul la asigurarea n mod gratuit a ec4ipamentului de protec(ie adaptat specificului activit(ii desfurate n cadrul 5167. #M11 %&C'()*&A a 1=8a

?spunderea personalului de specialitate criminalistic i a personalului care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic #M11 ART. 9<^37 ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic rspund disciplinar, civil, administrativ i penal, n condi(iile legii. #M11 ART. 9<^39 ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic rspund disciplinar pentru abaterile de la ndatoririle de serviciu, precum i pentru faptele care afecteaz prestigiul 3usti(iei. #M11 ART. 9<^3< 7onstituie abateri disciplinareB a) refuzul de a e2ecuta la timp sarcinile ncredin(ate n mod legal de superiorul ierar4ic, precum i nee2ecutarea acestora din negli3en(, n condi(iile cerute i conform indica(iilor primiteC b) prsirea locului de munc i lipsa de la serviciu fr aprobarea celui n drept s acorde nvoiriC c) nclcarea normelor de protec(ie, igien i securitate a muncii, precum i a regulilor de prevenire i stingere a incendiilorC d) nclcarea normelor de comportare civic i etic sau folosirea unui limba3 inadecvat n cadrul rela(iilor de munc. #M11 ART. 9<^4= (+) 7onstituie abatere disciplinar grav oricare dintre urmtoarele fapteB a) absen(a nemotivat de la serviciu timp de : zile consecutivC b) plecarea n concediu de odi4n sau concediu fr plat nainte ca acesta s fie aprobat de anga3atorC c) refuzul repetat de a e2ecuta la timp sarcinile ncredin(ate n mod legal de superiorul ierar4ic, precum i nee2ecutarea acestora din negli3en(, n condi(iile cerute i conform indica(iilor primiteC d) asumarea de obliga(ii sau responsabilit(i fa( de persoane, organe ori organiza(ii, interne sau interna(ionale, n numele 5167 sau n nume propriu, pe baza calit(ii de salariat, fr acordul sau mputernicirea prealabil a anga3atorului. (#) ;v.rirea de ctre salariat a oricreia dintre abaterile disciplinare grave prevzute la alin. (+) se sanc(ioneaz cu desfacerea disciplinar a contractului individual de munc, independent de e2isten(a unor antecedente disciplinare ale acestuia. #M11 ART. 9<^41 ,entru abaterile disciplinare sv.rite de personalul de specialitate criminalistic sau de personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic, n raport cu gravitatea acestora, se aplic sanc(iunile disciplinare prevzute la art. 95 alin. (+) lit. a) 8 d) i f). #M11 ART. 9<^42 (+) 1icio sanc(iune, cu e2cep(ia celei prevzute la art. 95 alin. (+) lit. a), nu poate fi aplicat nainte de efectuarea unei cercetri disciplinare prealabile. (#) 7ercetarea prealabil este efectuat de comisia de disciplin, numit de directorul 5167. (:) 'n vederea desfurrii cercetrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat n scris de comisia de disciplin care realizeaz cercetarea, preciz.ndu8se obiectul, data, ora i locul ntrevederii. #M11 ART. 9<^43 7omisia de disciplin are urmtoarele atribu(ii principaleB a) cerceteaz abaterile disciplinare pentru care a fost sesizatC b) stabilete persoanele care urmeaz s fie audiateC c) audiaz salariatul a crui fapt constituie obiectul sesizrii, persoana care a formulat sesizarea, precum i orice alte persoane ale cror declara(ii pot nlesni solu(ionarea cazuluiC d) poate solicita declara(ii scrise persoanelor prevzute la lit. c)C e) poate solicita orice documente care sunt de natur s nlesneasc solu(ionarea cazuluiC

f) propune aplicarea uneia dintre sanc(iunile disciplinare, n raport cu gravitatea abaterii disciplinare sv.riteC g) ntocmete rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizat, pe care le nainteaz directorului institutului. #M11 ART. 9<^44 (+) 7ercetarea disciplinar prealabil se efectueaz n termen de :$ de zile de la data lurii la cunotin( a sv.ririi abaterii disciplinare, dar nu mai t.rziu de un an de la data sv.ririi faptei. ;anc(iunea disciplinar este dispus de ctre directorul institutului, prin decizie, emis n termen de cel mult +$ zile de la data finalizrii cercetrii disciplinare. (#) >ecizia se comunic persoanei sanc(ionate n cel mult 5 zile de la data emiterii i produce efecte de la data comunicrii. (:) ,revederile art. 90 alin. (:) 8 (5) se aplic n mod corespunztor. #B CAP. 9 Dispoziii tranzitorii #i +inale ART. <= Pre4ederile prezentei legi se apli #i personalului au!iliar de spe ialitate de la instanele #i par $etele militare- pre um #i de la %e ia militar a Par $etului de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie #i %e ia de om5atere a in+ra iunilor de orupie s4r#ite de militari a Dire iei *aionale Anti orupie. #M3 ART. <=^1 ,revederile prezentei legi se aplic n mod corespunztor i personalului cone2 al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea, cu e2cep(ia dispozi(iilor art. 9, 9<#, 9<: i 9<%. #M4 ART. <=^2 (+) Eunc(ionarii publici i personalul contractual din cadrul instan(elor 3udectoreti, parc4etelor de pe l.ng acestea, al &inisterului =usti(iei, 5nstitutului 1a(ional de 62pertize 7riminalistice, 5nstitutului 1a(ional al &agistraturii i al @colii 1a(ionale de /refieri sunt salariza(i potrivit dispozi(iilor legale aplicabile acelorai categorii de personal din aparatul 7onsiliului ;uperior al &agistraturii. (#) Frdonatorii de credite pot acorda premii lunare n limita a +$J din c4eltuielile cu salariile aferente func(iilor publice i personalului contractual prevzute n statul de func(ii, cu ncadrarea n fondurile aprobate anual prin buget cu aceast destina(ie. ,remiile se pot acorda n cursul anului func(ionarilor publici i personalului contractual care au realizat sau care au participat direct la ob(inerea unor rezultate n activitate, apreciate ca valoroase. ;umele neconsumate pot fi utilizate n lunile urmtoare, n cadrul aceluiai an bugetar. #B ART. <1 112 Personalul au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea- a+lat 3n +un ie la data intrrii 3n 4igoare a prezentei legi- se onsider 3ndepline#te ondiiile legale pentru o uparea +un iilor 3n are este numit. #M2 (#) /refierii dactilografi ale cror posturi au fost transformate n posturi de grefieri urmeaz s fie salariza(i corespunztor legii speciale de salarizare. )e4nicienii criminaliti din cadrul parc4etelor sunt asimila(i grefierilor. (:) La intrarea n vigoare a prezentei legi, registratorii i informaticienii n func(ie vor fi ncadra(i ca grefieri registratori, respectiv grefieri informaticieni, prin transformarea corespunztoare a posturilor, urm.nd s fie salariza(i corespunztor legii speciale de salarizare. #B ART. <2 Dispoziiile pre4zute de prezenta lege pentru pre#edinii urilor de apel #i pro urorii generali ai par $etelor de pe lng a este instane- 3n legtur u numirea- promo4area- suspendareasan ionarea #i eli5erarea din +un ie- pre um #i u alte aspe te pri4ind raporturile de ser4i iu ale personalului au!iliar de spe ialitate se e!er it de pre#edintele :naltei Curi de Casaie #i ;ustiie- de pro urorul general al Par $etului de pe lng :nalta Curte de Casaie #i ;ustiie #i de

pro urorul general al Dire iei *aionale Anti orupie- pentru personalul au!iliar de spe ialitate din a este instituii. #M3 ART. <3 (+) 7onstituie vec4ime n specialitate perioada n care personalul au2iliar al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea a ndeplinit oricare dintre func(iile prevzute la art. :, precum i perioadele n care a ndeplinit, n cadrul instan(elor 3udectoreti, parc4etelor de pe l.ng acestea, procuraturii, fostelor arbitra3e de stat sau departamentale i fostelor notariate de stat, func(ia deB impiegat, secretar, secretar a3utor, secretar dactilograf, dactilograf, e2ecutor 3udectoresc, conductor de carte funciar, ar4ivar, registrator, ar4ivar8registrator, curier, referent, stenodactilograf, ef de cabinet, func(ionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician. #M2 (#) 7onstituie vec4ime n specialitate i perioada n care personalul au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea a ndeplinit func(ia de e2ecutor 3udectoresc, p.n la data intrrii n vigoare a Legii nr. +99"#$$$, cu modificrile i completrile ulterioare. (:) ,erioada n care personalul au2iliar de specialitate al instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea a e2ercitat func(ii de aceeai natur n cadrul 7ur(ii 7onstitu(ionale sau n cadrul fostelor structuri 3urisdic(ionale ale 7ur(ii de 7onturi constituie vec4ime n specialitate. #M3 (%) ,entru grefierii informaticieni constituie vec4ime n specialitate i perioadele lucrate n acelai domeniu, n alte unit(i. #B ART. <4 112 :n termen de <= de zile de la intrarea 3n 4igoare a prezentei legi- Consiliul %uperior al 6agistraturii apro5 Codul deontologi al personalului au!iliar de spe ialitate al instanelor "ude tore#ti #i al par $etelor de pe lng a estea. 122 :n termenul pre4zut la alin. 112- Consiliul %uperior al 6agistraturii apro5 regulamentele pre4zute la art. 7- art. 9 alin. 132- art. < alin. 122- art. 17- art. 39 alin. 132- art. 44 alin. 132- art. 0, alin. 132 #i art. 71 alin. 122. ART. <, 112 Citigiile 3n legtur u apli area pre4ederilor prezentei legi se soluioneaz de tri5unalele de mun #i asigurri so iale. 122 Pn la 3n+iinarea tri5unalelor de mun #i asigurri so iale- litigiile pre4zute la alin. 112 se soluioneaz de se iile sau ompletele spe ializate pentru soluionarea on+li telor de mun . ART. <0 Prezenta lege intr 3n 4igoare la data de 1 ianuarie 2==,- u e! epia dispoziiilor pri4ind +ormarea pro+esional- are intr 3n 4igoare la 10 iulie 2==,. #CIN N$%E& "' ?eproducem mai 3os prevederile art. *5 i art. *55 din Legea nr. +!"#$$ ( !#). #M2 DA?). *5 (+) ,ersonalul au2iliar de specialitate din cadrul instan(elor 3udectoreti i al parc4etelor de pe l.ng acestea, care la data intrrii n vigoare a prezentei legi ndeplinete condi(iile de pensionare prevzute la art. 9 alin. (+<+), va fi eliberat din func(ie la mplinirea unui termen de : luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi. (#) 7onsiliul ;uperior al &agistraturii va lua msurile necesare pentru ocuparea n termen de % luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevzute la alin. (+).D #M2 DA?). *55 ,rezenta lege intr n vigoare la data intrrii n vigoare a legii speciale de salarizare, prevzut la art. $ alin. (%), cu e2cep(ia dispozi(iilor art. 5 pct. ++ i :5, care intr n vigoare la : zile de la data publicrii legii n &onitorul Fficial al ?om.niei, ,artea 5.D #CIN

#' ?eproducem mai 3os prevederile art. 5* din Frdonan(a de urgen( a /uvernului nr. +$$"#$$! ( !*). #M3 DA?). 5* ,entru femei, atingerea v.rstei de pensionare de $ de ani prevzute de prezenta ordonan( de urgen( se va realiza ealonat n termen de un an i : luni de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonan(e de urgen(, prin creterea v.rstei de pensionare, pornindu8se de la 59 de ani i dou luni, la data de + octombrie #$$!, la $ de ani, la data de :+ decembrie #$$9, dup cum urmeazB #CIN *' ?eproducem mai 3os prevederile art. *5 8 *555 din Legea nr. +5 "#$++ ( !""). #M11 DA?). *5 ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic aflat n func(ie n cadrul 5167 la data intrrii n vigoare a prezentei legi se consider c ndeplinete condi(iile legale pentru ocuparea func(iilor n care este numit.D #M11 DA?). *55 Litigiile n legtur cu aplicarea prevederilor referitoare la personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup func(ii au2iliare de specialitate criminalistic care func(ioneaz n cadrul 5167 se solu(ioneaz de instan(ele specializate pentru solu(ionarea conflictelor de munc.D #M11 DA?). *555 La data intrrii n vigoare a prezentei legi, orice alte dispozi(ii contrare se abrog.D #B