Sunteți pe pagina 1din 21

INTSTITUIONALIZAREA ECONOMIEI REGIONALE Astfel, coeziunea economic i social nu a!a"e #e la $nce!ut $n !

"ima linie a o%iecti&elo" consituti&e ale C'E'E', cele #ou latu"i fiin# a%o"#ate se!a"at' Astfel, $n !"eam%ulul T"atatului #e la Roma se men(ioneaz c) statele membre ale Comunitii Europene sunt ngrijorate n privina asigurrii dezvoltrii lor armonioase prin reducerea diferenelor existente ntre diferite regiuni i n privina rmnerii n urm a regiunilo mai puin favorizate. Cu toate acestea a%ia $n anul *+,- a fost !us la !unct .on#ul Eu"o!ean !ent"u /ez&olta"e Re0ional, ia" #es!"e o &iziune a!"o1imati& unita" !"i&in# !olitica "e0ional se !oate &o"%i a%ia #in *+23, o#at cu a#o!ta"ea Ca"tei #e la Te""emolinos *' 4n mo# simila", o%iecti&ele sociale sunt !"ea !e la"0 a%o"#ate $n T"atatul #e la Roma' A"ticolul **, al T"atatului con(ine "efe"in(e #in ca"e "ezult c statele mem%"e "ecunosc im!o"ta(a im%unt(i"ii con#i(iilo" #e t"ai i #e munc ale luc"to"ilo"' Cea mai ma"e "ealiza"e $n #omeniu este consitui"ea .on#ului Social Eu"o!ean 5a"ticolul 3 al T"atatului6, ca su!o"t al !oliticii sociale comunita"e' Cu toate acestea se $ncea"c 0si"ea uno" e1!"im"i c7t mai #elicate astfel $nc7t statele mem%"e s nu se simt uzu"!ate $n !"i&in(a !oliticilo" inte"ne #e asi0u"a"e a %unst"ii !u!ula(iei' S8a con&enit !ent"u coo!e"a"ea $nt"e statele mem%"e $n !"i&in(a le0isla(iei muncii, secu"it(ii sociale, "e0lement"ii o"0aniza(iilo" sin#icale, ne0ocie"ilo" colecti&e etc' A%o"#a"ea mai !u(in fe"m a celo" #ou #omenii !oate fi e1!lica%il $n ceea ce !"i&e te T"atatul #e la Roma, #at fiin# noutatea #eme"sului comun' Msu"ile ulte"ioa"e !"i&in# "e0lementa"ea 9u"i#ic a !l(ilo" e0ale !ent"u %"%a(i i femei, li%e"a mi ca"e a fo"(ei #e munc, t"atamet e0al al imi0"an(ilo" $n "a!o"t cu fo"(a #e munc auto:ton etc' "e!"ezint !a i im!o"tan(i $n a"moniza"ea !oliticilo" sociale ale statelo" mem%"e' Se!a"a"ea celo" #ou #imensiuni ale coeziunii eu"o!ene a"e la %az o #ilem #e su%st"at al !"oiectului Uniunii Eu"o!ene) #in
*

Act a#o!tat la Confe"in(a Eu"o!ean a mini t"ilo" "es!onsa%ili cu amena9a"ea te"ito"iului, ;< mai *+23, To""emolinos, S!ania''

moment ce !"inci!alul mi9loc #e atin0e"ea a o%iecti&elo" e"a consitui"ea unei !ie(e unice func(ionale, t"e%uia s se "ecunoasc ten#in(a !ie(elo" com!etiti&e #e a 0ene"a inec:itate consi#e"a%il' 4n aceste con#i(ii #iminua"ea ine0alit(ilo" economice i sociale este a%o"#at ca o co"ec(ie necesa" la func(iona"ea !ie(ei unice li%e"e i nu ca element #e coeziune' Acest as!ect se "eflect i $n mo#ul #e #efini"e a conce!tului #e coeziune $n unele luc""i teo"etice !"i&itoa"e la inte0"a"ea eu"o!ean) Coeziunea nu are o definiie clar. ceasta este cel mai bine neleas ca gradul n care disparitile privind bunstarea economic i social dintre diferitele regiuni i grupuri din cadrul Comunitii !Europene" sunt tolerabile din punct de vedere politic i social.# Unul #int"e sco!u"ile cent"ale ale UE, fi1ate $n T"atatul #e la Maast"ic:t, 5a"ticolul ;6 este acela #e a =!"omo&a !"o0"esul social i economic i un ni&el $nalt #e ocu!a"e !"ofesional !"ecum i #e a atin0e o #ez&olta"e ec:ili%"at i #u"a%il, $n s!ecial !"in c"ea"ea unui s!a(iu inte"io" f" f"ontie"e, !"in consoli#a"ea coeziunii economice i sociale i !"in c"ea"ea unei uniuni economice i moneta"e'''>' Aceasta im!lic fa!tul c !o!ula(ia nu t"e%uie s fie #eza&anta9at, in#ife"ent #e locul un#e locuie te sau munce te $n s!a(iul Uniunii Eu"o!ene' /in acest moti&, $n !"oiectul #e Constitu(ie a fost inclus coeziunea te"ito"ial 5a"ticolul 36 $n &e#e"ea com!let"ii o%iecti&elo" #e coeziune economic i social ale UE' Im!o"tan(a acesteia este confi"mat $n a"ticolul *? 5@"inci!ii6 al T"atatului, ca"e sti!uleaz c cet(enii t"e%uie s ai% acces la se"&iciile esen(iale, la inf"ast"uctu"a #e %az i la $n&(m7nt, su%liniin# im!o"tan(a se"&iciilo" #e inte"es economic 0ene"al $n &e#e"ea !"omo&"ii coeziunii sociale i te"ito"iale' Conceptul coeziunii teritoriale #e! e te no(iunea #e coeziune economic i social, o com!leteaz i $i intensific semnifica(iile' 4n te"meni #e !olitici, sco!ul este #e a atin0e o #ez&olta"e ec:ili%"at !"in "e#uce"ea #ecala9elo" e1istente, !"in !"e&eni"ea accentu"ii #isc"e!an(elo" te"ito"iale, cont"i%uin# la o coe"en( mai "i#icat a !oliticilo" secto"iale cu im!act te"ito"ial i a !oliticii
;

Aillem Mole, $%e Economics of European &ntegration. $%eor'( )ractice( )olic'( As:0ate, ;<<*, !' 3+-

"e0ionale' Solu(ia o constituie amelio"a"ea inte0""ii te"ito"iale i $ncu"a9a"ea coo!e""ii $nt"e "e0iuni' @oliticile ca"e se !"omo&eaz coeziunea economic, social i te"ito"ial sunt e&aluate !"in eficien(a lo" $n "e#uce"ea #is!a"it(ilo" "e0ionale, $n asi0u"a"ea #e o!o"tunit(i e0ale !ent"u in#i&izi' Totu i i#eea #e coeziune economic i social s8a im!us cu #ificultate $n "7n#ul o%iecti&elo" esen(iale ale C'E'E', 0"a#ualitatea !"omo&"ii acesteia fiin# foate utili $n sesiza"ea uno" nuan(e conce!tuale' Im!ulsul :ot"$to" $n !"i&in(a c"e te"ii 0"a#ului #e coeziune economic i social $n CEE a &enit #ins!"e me#iul #e aface"i, o#at cu lansa"ea !"o!une"ii #e !"o0"am !ent"u "ealiza"ea unei sin0u"e !ie(e $n C'E)E', #e ct"e #i"ecto"ii e1ecuti&i #e la @:ili!s 5Aisse /ecBe"6 i #e la Col&o 5@e" GDllen:amme"6 $n *+23' Ca u"ma"e a acestei !"o!une"i este lansat @"o0"amul #e Com!leta"e a @ie(ei Inte"ne #in iulie *+2-' Acest !"o0"am este foa"te im!o"tant !ent"u $m%unt(i"ea st"ii #e coeziune a C'E'E' $nt"uc7t &a !"e0ti te"enul insitu(ional !ent"u Sin0le Eu"o!ean Act' /e"ula"ea e&enimentelo" #o&e#e te ten#in(a #e #ominan( a sistemului economic asu!"a celui !olitic i a"at im!o"tan(a inte0""ii !ie(elo" !ent"u "ealiza"ea coeziunii economice' Im!o"tan(a acesto" #ocumente const $n u"mtoa"ele elemente) /esfiin(a"ea %a"ie"elo" neta"ifa"e inte"neE C"e te"ea cocu"en(ei $n ca#"ul C'E'E'E @"omo&a"ea coo!e""ii $nt"e fi"mele eu"o!ene $n #omeniul Ce"cet"ii i /ez&olt"iiE Unifica"ea !ie(elo" facto"ilo" #e !"o#uc(ie !"in #e!lina li%e"aliza"e a mo%ilit(ii facto"ilo" #e !"o#uc(ieE Sta%ili"ea !"inci!iilo" unific"ii moneta"eE C:a"ta Social 5a /"e!tu"ilo" Sociale .un#amentale ale Luc"to"ilo"6'3
3

C:a"te" on .un#amental Social Ri0:ts fo" Ao"Be"s a fost a#o!tat #e statele mem%"e, mai !u(in Ma"ea F"itanie, $n #ecem%"ie *+2+'

O#at cu Sin0le Eu"o!ean Act 5int"at $n &i0oa"e la #ata #e * iulie *+2,6 conce!tul #e coeziune economic i social a fost int"o#us oficial $n #ocumentele Comnit(ii Economice Eu"o!ene' Im!o"tan(a acestui concet c"e te !e msu"a a#7nci"ii !"ocesului #e inte0"a"e eu"o!ean' Astfel, T"atatul #e la Maast"ic:t 5#e constitui"e a U'E'6 $ i !"o!une s $nt"easc coeziunea economic i socialG ) politica de coeziune economic i social vizeaz reducerea ecartului dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni i a decalajului regiunilor mai puin favorizate. Toto#at sunt #efinite *ecanismele Europei +ociale( ia" !"in int"o#uce"ea conce!tului #e cetean al ,niunii Europene sunt #efinite drepturile civice ale fiecrui cetean al ,.E. Mai mult, este int"o#us un nou fon# st"uctu"al, -ondul de Coeziune. genda #... pentru o ,niune mai )uternic i mai *are !/001" i Consiliul European de la 2isabona( a#uc $n !"im !lanul o%iti&elo" U'E', coeziunea economic i social' O com!a"a(iei $nt"e o%iecti&ele !"e&zute $n Sin0le Eu"o!ean Act i cele #e la Lisa%ona este conclu#ent $n acest sens Ta%el *' St"ate0iile SEA i Lisa%ona SEA Lisa%ona O%iecti& Inte0"a"e i c"e te"e C"e te"e Economic final economic Coeziune Social Utiliza"ea fo"(ei #e munc O%iecti&e Re#uce"ea #"astic a @"o0"ese $n e#uca(ie i inte"me#ia"e costu"ilo" ino&a"e t"anzac(iilo" C"e te"ea c:eltuielilo" !t' t"ansf"ontalie"e !t' CH/ %unu"i i se"&icii C"e te"ea !a"tici!"ii fo"(ei #e munc i a "atelo" #e ocu!a"e Mi9loace Elimina"ea cont"oalelo" /efini"ea (intelo" comune
G

@"imul !a"a0"af al a"ticolului * I Extensia cmpului de aciune al Comuniltii( din capitolul 2rgirea competenelor( se nume te ntrirea coeziunii economice i sociale.

Ra!o"t"i !"i&in# i !e"fo"man(a i $nca#"a"ea $n limitele sta%ilite Monito"iza"e comun Inst"umente /i"ecti&ele U'E' Cu !"ec#e"e na(ionale 4nt"i"ea !"in le0i ale 5im!ozita"e, c:eltui"e #e institu(iilo" U'E' fon#u"i, "e0lementa"e6 Su"sa) Sa!i" i al(ii 5;<<36 #u! Mi"osla& Jo&ano&ic, $%e Economics of European &ntegration( E#Ka"# El0a" @u%lis:in0 Inc', ;<<Totu i, #ocumentele me(ionate a#uc o im!o"tant !"o&oca"e !ent"u coeziunea economic i social I l"0i"ea U'E' s!"e est' Cu !e"fo"man(e economice cu mult su% me#ia U'E', cu "e0imu"i #emoc"atice $nc $n consoli#a"e, cu !"o%leme etnice i sociale, ("ile Cent"al i Est Eu"o!ene &o" afecta se"ios !e"fo"man(ele U'E' $n #omeniul coeziunii economice i sociale' Constitui"ea uno" im!o"tante fon#u"i #e !"ea#e"a"e 5@LARE, IS@A, SA@AR/6 !ent"u !"e0ti"ea inte0""ii noilo" state, m"i"ea consi#e"a%il a %u0etului U'E' 5#e la ;*3 ml#' Eu"o $n !e"ioa#a ;<<<8;<<?, la 2?; ml#' Eu"o !ent"u ;<<,8;<*36, $ntocmi"ea A0en#elo" Re0ionale i Sociale- nu au "eu it s "ea#uc ni&elul #e coeziune economic i social al U'E' la !a"amet"i #e la $nce!utul anilo" ;<<<' Im!o"tan(a #eose%it a coeziunii economice i social este #o&e#it i #e fa!tul c A0en#a !"i&in @olitica Re0ional a U'E' consi#e" c) ="e#uce"ea #is!a"it(ilo" "e0ionale $n #omeniul !"o#uc(iei, a oma9ului i a &enitu"ilo" constituie, !ent"u multe ("i #in lume, un o%iecti& !olitic ma9o" i condiioneaz coerena naional' Com!le1itatea "eal a acestei st"i #e luc"u necesit o nou a%o"#a"e a !"o%lemei coeziunii economice i sociale'

la f"ontie"e A"moniza"ea a!"o1ima"ea le0ilo"

3vervie4 of European ,nion activities. 5egional )olic'M;<<? i $%e +ocial )olic' genda !#..6 7 #./."

Coeziunea te"ito"ial fa&o"izeaz alctui"ea uno" zone ca"e se #elimiteaz #e "estul s!a(iului na(ional' Aceste unit(i te"itoiale au o anuit omo0enitate economic iMsau o #elimita"e a#minist"ati& !"in ca"e se i#entific $n "a!o"t cu alte unit(i te"ito"iale simila"e' Astfel, ac(iunile fo"(elo" coezi&e economice i sociale $nt"8un anumit te"ito"iu #au na te"e la anumite unit(i te"ito"iale numite) "e0iuni, a"ii, zone) 4n anul *+,3 StanislaK CzamansBi #efine te te"menii $n cauz astfel) 8 N"e0iunea> im!lic o su!"afa( $n ca#"ul s!a(iului economic na(ional suficient #e cu!"inztoa"e st"uctu"al !ent"u a func(iona in#e!en#ent, #e i $n "ealitate ea a"e st"7nse le0tu"i cu "estul economieiE 8 =a"ia> este te"menul 0ene"ic !ent"u o"ice s!a(iu %i#imensional fiin# util $n analiza economico I social s!a(ialE 8 =zona> "e!"ezint o %an# t"ans&e"sal tiat #int"8o sfe", $n !"ezent este utilizat !ent"u a #efinii o su!"afa( cu ca"acte"istici #ife"ite $n "a!o"t cu s!a(iul $ncon9u"to"E 5egiunea cuprinde o parte dintr8un teritoriu( delimitat dup anumite criterii economice( administrative( geografice( sociale( culturale( istorice( ecologice care i confer o oarecare omogenitate i o particularizeaz n raport cu spaiul economic naional. /in !unct #e &e#e"e !olitic, te"menul #e "e0iune este utilizat uneo"i i $n conte1t t"ansna(ional' /in !e"s!ecti& !"actic "e0iunea !"esu!une o anumit #elimita"e a#minist"ati&, ca"e !oate face ca "e0iunile #e #ez&olta"e s coinci# sau nu cu unit(ile a#minist"ati& te"ito"iale'

)olitica de dezvoltare regional reprezint un ansamblu de msuri planificate i promovate de autoritile administraiei publice centrale i locale n parteneriat cu diveri ageni economici n scopul asigurrii unei creteri economice dinamice i durabile( prin valorificarea potenialului regional i local( n scopul mbuntirii condiiilor de via. /ez&olta"ea "e0ional =!"esu!une utiliza"ea "esu"selo" 5$n !"imul "7n# a celo" locale, #a" i a celo" at"ase #in me#iul na(ional i inte"na(ional6 !ent"u c"e te"ea com!etiti&it(ii 0ene"ale a te"ito"iului, c"e te"ea 0"a#ului #e a#a!ta%ilitate a com!onentelo" #e !"o#uc(ie i func(ionale la necesit(ile #e a9usta"e st"uctu"al 5!ent"u satisface"ea ne&oilo" "e0ionale i na(ionale6 i, $n ultim instan(, #in !"es!ecti& mac"oeconomic, !ent"u "e#uce"ea #ecala9elo" $nt"e #ife"itele com!onente #in st"uctu"a s!a(iului economic na(ional'>? Dezvoltarea regional i politica de coeziune economic i social n Uniunea European "ile #in Eu"o!a au $n"e0ist"at, #u! cel #e8al #oilea "z%oi mon#ial, o #inamic economic "ema"ca%il $nso(it #e im!o"tante sc:im%"i secto"iale, $n ca#"ul c"o"a noi in#ust"ii !"eluc"toa"e s8au #ez&oltat i altele &ec:i au int"at $n #eclin' /e asemenea, !e fon#ul unei c"e te"i #emo0"afice sus(inute au a&ut loc im!o"tante #e!las"i #e !o!ula(ie, e&olu(ii ca"e au #us la intensifica"ea u"%aniz"ii i "elati&a #e!o!ula"e a zonelo" "u"ale' Aceste muta(ii nu au afectat "e0iunile $n acela i mo#' A!a"i(ia sau !e"sisten(a $n anumite zone a unui ni&el al oma9ului sau al su%ocu!"ii mai "i#icat, con#i(iile sociale i #e me#iu mai !u(in satisfctoa"e i, $n 0ene"al, con#i(iile #e &ia( mai !u(in at"a0toa"e #ec7t $n alte zone au a&ut consecin(e im!o"tante !e !lan social i !olitic' Atunci c7n# aceste #is!a"it(i au atins un ni&el consi#e"at inacce!ta%il, sau c7n# #ezec:ili%"ele #e9a e1istente au fost !e"ce!ute la ni&el na(ional sau local ca fiin# !e"iculoase,
?

Jula, /', Economie regional( E#itu"a Estfalia, Fucu"e ti, ;<<;

auto"it(ile !u%lice au cutat, !"in #ife"ite mi9loace, s neut"alizeze at7t cauzele c7t i efectele' @oliticile a#o!tate au u"m"it, $n !"inci!al, a!lica"ea uno" msu"i $n fa&oa"ea "e0iunilo" $n #ificultate i, $n acest conte1t, au fcut o%iectul unei aten(ii !a"ticula"e) i#enti8 fica"ea "e0iunilo" conf"untate cu !"o%leme s!eciale i a#o!ta"ea unei se"ii #e msu"i $n #omeniul c:eltuielilo" !u%lice, al inf"ast"uc8 tu"ii fizice, al #ez&olt"i u"%ane i #e #ez&olta"e a acti&it(ilo" economice' A%o"#a"ea la ni&elul st"uctu"ilo" eu"o!ene a !"o%lemei #ez&olt"ii "e0ionale !o"ne te #e la a!"ecie"ea c amena9a"ea s!a(iului constituie un inst"ument im!o"tant $n c"istaliza"ea i#entit(ii eu"o!ene i c mo#ific"ile inte"&enite $n st"uctu"ile economice i sociale ale ("ilo" #in aceast zon i $n "ela(iile lo" cu alte !"(i ale lumii Oim!un o "e!une"e $n #iscu(ie a !"inci!iilo" ca"e 0u&e"neaz o"0aniza"ea te"ito"iului cu sco!ul #e a se e&ita ca ele s fie #ete"minate $n $nt"e0ime #e o%iecti&e economice !e te"men scu"t, f" a se lua $n consi#e"a(ie $n mo# co"es!unzto" as!ectele sociale, cultu"ale i cele ale me#iuluiP 7 Carta European a menajrii $eritoriului 8 #efine te, !ent"u !"ima #at !e !lan eu"o!ean, !"inci!iile comune i ma"ile o%iecti&e ca"e a" t"e%ui s o"ienteze st"ate0iile #e #ez&olta"e "e0ional i #e o"0aniza"e a acti&it(ilo" umane $n s!a(iul fizic al continentului nost"u, !ent"u a se a9un0e la "e#uce"ea #is!a"it(ilo" te"ito"iale i la const"ui"ea unei mai %une conce!(ii 0ene"ale a utiliz"ii s!a(iului, a "e!a"tiz"ii acti&it(ilo", a !"otec(iei me#iului i a amelio""ii calit(ii &ie(ii' 4n aceast acce!(iune, amena9a"ea te"ito"iului !"esu!une c7te&a ca"acte"istici #ominante) este #emoc"atic, #eoa"ece (ine seama #e o!(iunile colecti8 &it(ilo" locale, asi0u"7n# !a"tici!a"ea !o!ula(iei i a "e!"ezentan(ilo" si !olitici la #ez%ate"ea, a#o!ta"ea i a!lica"ea msu"ilo" !"o!"ii acestui #omeniuE
,

Confe"in(a Eu"o!ean a mini t"ilo" "es!onsa%ili cu amena9a"ea te"ito"iului, ;< mai *+23, @"eam%ul, !ct' G 2 Ca"ta #e la To""emolinos 8 a#o!tat la cea #e8a ?8a Confe"in( a mini t"ilo" #in Eu"o!a "es!onsa%ili cu amena9a"ea te"ito"iului, (inut la To""emolinos, S!ania, ;< mai *+23

este 0lo%al, #eoa"ece &izeaz o a%o"#a"e sintetic i o coo"#ona"e a !oliticilo" secto"ialeE este func(ional, $nt"uc7t, !o"nin# #e la "ealit(ile constitu8 (ionale ale #ife"itelo" ("i, !"ecum i #e la e1isten(a uno" !a"ticula"it(i "e0ionale %azate !e t"a#i(ii, cultu", inte"ese comune i o situa(ie social8economic #at, se finalizeaz !"in msu"i i ac(iuni s!ecificeE este !"os!ecti&, #eoa"ece t"e%uie s a%o"#eze ten#in(ele !e te"men lun0 ale fenomenelo" ca"e se manifest $n acest #omeniu i tot $n aceea i &iziune t"e%uiesc fun#amentate inte"&en(iile $n sfe"a economic, social, cultu"al, te:nolo0ic, ecolo0ic etc' @olitica "e0ional a Uniunii Eu"o!ene se a!lic unit(ilo" te"ito"iale NUTS;, a a cum au fost ele sta%ilite $n ca#"ul Nomenclato"ului Unit(ilo" Te"ito"iale Statistice 5NUTS6' Statistica eu"o!ean a c"eat un sistem unic #e clasifica"e ie"a":ic a su%#i&iziunilo" te"ito"iale #in inte"io"ul unei ("i' Confo"m NUTS, se #istin0 cinici ni&elu"i #e unit(i #int"e ca"e #ou ni&elu"i locale 5NUTS G i -6 i t"ei ni&elu"i "e0ionale 5NUTS *, ; i 36' Ni&elul unit(ii te"ito"iale se sta%ile te $n fun(ie #e !o!ula(ia acestuia' Astfel NUTS* cu!"in#e un num" #e unit(i a#nimist"ati&8 te"ito"iale ca"e $m!"eun au $nt"e 3 i , milioane locuito"i, NUTS ; au $nt"e 2<< mii i 3 milioane locuito"i, NUTS 3 $nt"e *-< i 2<< #e mii #e locuito"i' Re#uce"ea #is!a"it(ilo" "e0ionale $n #omeniul !"o#uc(iei, a oma9ului i a &enitu"ilo" constituie, !ent"u multe ("i #in lume, un o%iecti& !olitic ma9o" i con#i(ioneaz coe"en(a na(ional sau, cel !u(in cont"i%uie la aceasta' 4ns, "e#uce"ea #is!a"it(ilo" nu este unicul, nici mca" !"inci!alul o%iecti& al !oliticii "e0ionale + ' Se afi"m $n stu#iile #e s!ecialitate c tim!u"ile $n ca"e c"e te"ea economic me"0ea #e la sine i $n ca"e !olitica "e0ional t"e%uia #oa" s o"ienteze aceast c"e te"e sunt astzi #e! ite' @olitica este
$%ird &nformal *eeting of 3EC9 *inisters 5esponsible for 5egional )olic' $n +criften zur 5egionalpoliti: und 5aumplanung, n"';-M*++G, OEC/ an# Go&e"nment of Aust"ia .e#e"al C:ancelle"D, Ciena
+

acum c:emat s !"omo&eze c"e te"ea economic $n $nt"ea0a (a" !"in $ncu"a9a"ea com!etiti&it(ii i a ca!acit(ii "e0iunilo" #e a se #ez&olta !"in ele8$nsele*<' Se consi#e", #e asemenea, c a" t"e%ui s se aco"#e un sens mai la"0 conce!tului #e dispariti regionale, #is!a"it(i ca"e, $n acce!(iunea actual !"i&esc numai ni&elul !"o#uc(iei, a &enitu"ilo" sau a oma9ului' 4n con#i(iile economice i sociale actuale a!a" noi ti!u"i #e #ezec:ili%"e, $n s!ecial $n ceea ce !"i&e te calitatea me#iului, #ota"ea cu elemente #e inf"ast"uctu", !osi%ilit(ile #e e#uca(ie, #is!oni%ilit(ile #e ca!ital, accesul la com!eten(e 'a' Toate acestea se "efe" la #is!a"it(i $n amonte, ca"e afecteaz conte1tul $n ca"e o!e"eaz $nt"e!"in#e"ile i auto"it(ile locale' Re#uc7n# aceste #is!a"it(i se !e"mite $nt"e!"in#e"ilo" i auto"it(ilo" locale s concu"eze #e !e !ozi(ii e0ale cu a#minist"a(iile i institu(iile simila"e #in alte "e0iuni na(ionale sau inte"na(ionale' /e altfel, se consi#e" c !"in a%o"#a"ea acesto" #is!a"it(i $n amonte se #is!une #e un mi9loc #e a elimina "iscu"ile #e incom!ati%ilitate $nt"e "e#uce"ea #is!a"it(ilo" clasice i !"omo&a"ea c"e te"ii economice "e0ionale' Actualitatea !"o%lematicii coeziunii economice i sociale este "econfi"mat !"in #ou im!o"tante a0en#e #e luc"u ale Comisiei Eu"o!ene !ent"u anul ;<<?'i Aceast !"o%lematic este a%o"#at ca soli#a"itate i coeziune social #e ct"e )olitica 5egional a U'E') N#ou cu&inte, soli#a"itate i coeziiune, $nsumeaz &alo"ile ca"e stau la %aza !oliticii "e0ionale a U'E') Solidaritate #eoa"ece !olitica u"m"e te s fie $n %eneficiul cet(enilo" i "e0iunilo" ca"e sunt #efa&o"izate $n "a!o"t cu me#ia U'E'E Coeziune #eoa"ece e1ist %eneficii !oziti&e !ent"u to(i $n cazul $n0ust"ii #ecala9ului #e &enitu"i i %unsta"e #int"e ("ile i "e0iunile mai s"ace'
@"u#Q:omme R'8O Un nou&eau mo#Rle #e !olitiSue "T0ionale P, $n )robl;mes <conomi=ues, n"';GG<G, oct'*++-, a"ticol !"eluat #in 2>3bservator de l>3EC9, a!"ilie8 mai *++*<

Gu&e"nul Rom7niei a %eneficiat #e un @"o0"am @LARE #e #ez&olta"e "e0ional conce!ut ca un set #e ac(iuni !"eme"0toa"e a!lic"ii msu"ilo" s!ecifice #ez&olt"ii "e0ionale' /ocumentul #e %az a acestui @"o0"am a fost =Ca"ta Ce"#e a #ez&olt"ii "e0ionale> lansat $n anul *++, i a!"o%at #e Gu&e"n' @"in a!"o%a"ea Le0ii *-* #in *++2 I Le0ea #ez&olt"ii "e0ionale, mo#ificat i com!letat !"in Le0ea 3*- #in anul ;<<G, s8au sta%ilit ca#"ul institu(ional, o%iecti&ile, com!eten(ele i inst"umentele s!ecifice !oliticii #e #ez&olta"e "e0ional $n Rom7nia' Astfel, au fost $nfiin(ate 8 regiuni de dezvoltare care constituie cadrul de proiectare si implementare a politicii de dezvoltare regional $n (a"a noast"' Cele 2 "e0iuni #e #ez&olta"e 5nu au !e"sonalitate 9u"i#ic i nu "e!"ezint unit(i a#minist"ati&8 te"ito"ial6 i s8au fo"mat !"in asocie"ea mai multo" 9u#e(e ca"e #u! cum u"meaz ) Re0iunea * 8 NOR/8EST 5Facu, Foto ani, Ia i, Neam(, Sucea&a i Caslui6E Re0iunea ; 8 SU/8EST 5F"ila, Fuzu, Constan(a, Gala(i, Tulcea i C"ancea6E Re0iunea 3 8 SU/ 5A"0e , Cl"a i, /7m%o&i(a, Giu"0iu, Ialomi(a, @"a:o&a i Teleo"man6E Re0iunea G 8 SU/8CEST 5/ol9, Go"9, Me:e#in(i, Olt i C7lcea6E Re0iunea - 8 CEST 5A"a#, Ca"a 8Se&e"in, Lune#oa"a i Timi oa"aE Re0iunea ? 8 NOR/8CEST 5Fi:o", Fist"i(a8Nsu#, Clu9, Ma"amu"e , Sla9 i Satu8Ma"e6E Re0iunea , I CENTRU 5Al%a, Si%iu, F"a o&, Co&asna, La"0:ita i Mu"e 6E Re0iunea 2 I FUCUREUTI 5Munici!iul Fucu"e ti i 9u#e(ul Ilfo&6' /is!une"ea $n te"ito"iul na(ional i se#iile A0en(iilo" #e /ez&olta"e "e0ional sunt "e#ate $n La"ta n"'*'

La"ta n"' *

' IA T R A N E A M T CLU( NA'O CA

1 2 3 4 5 6 7 8

N S S S V N C B

O R D -E S T U D -E S T U D -M U N T E N IA U D -V E S T O L T E N IA EST O R D -V E S T EN TRU U C U R E S T I-IL F O V


- S e d ii d e A g e n ii d e D e ! " # $ % & e R e g i# n % $%

A L B A IU L IA T IM IS O A R A

A L B A IU L IA

B R A IL A

B UC UR ESTI
C R A IO V A CALA RASI

Re0iunea U'E' RO *' N8E ;' S8E 3' S G' S8C -' C ?' N8C

@O@ULAIA SU@RA. ;;G332;3,;+3G,3 3G?-,;3++,2 ;<G* ;2GG ;323+* 3?2-< 3-,?; 3GG-3 ;+;*; 3;<3G 3G*?<

@ON/ RUR *,,G-,G -?,G3,; -2,G -G,, 3,,2 G,,G

@IFMLOC *<< ;2,; ;*,? ;2,G ;-,3 ;?,3;,G ;?

,' CENTRU 2' F8I

;?G;,; ;;2G,,

3G*<< *2;*

3+,, **,;

3*,2 G<,3

Institu(iile ca"e im!lementeaz !olitica #e #ez&olta"e "e0ional $n (a"a noast" sunt ) *' la nivel regional : a6 Consiliile pentru 9ezvoltare 5egional, sunt o"0anismele "e0ionale #eli%e"ati&e ca"e coo"#oneaz acti&it(ile #e ela%o"a"e i monito"iza"e ce #ecu"0 #in !oliticile #e #ez&olta"e "e0ional' Ele sunt fo"mate #in !"e e#in(ii consiliilo" 9u#e(elo" ce com!un "e0iunea, i #in c7te un "e!"ezentant al fiec"ei cate0o"ii #e consilii locale munici!ale, o" ene ti, comunale #in fieca"e 9u#e( al "e0iunii' 4n cazul "e0iunii #e #ez&olta"e Fucu"e ti8Ilfo& consiliul !ent"u #ez&olta"e "e0ional este alctuit #in !"ima"ul 0ene"al al munici!iului Fucu"e ti, !"e e#intele Consiliului Ju#e(ean Ilfo&, #in c7te un "e!"ezentant al fiec"ui consiliu local #e secto" i #in "e!"ezentan(ii consililo" locale #in 9u#e(ul Ilfo&, la !a"itate cu "e!"ezentan(ii sectoa"elo" #in Fucu"e ti' Consiliile !ent"u #ez&olta"e "e0ional astfel constituite $ i ale0 c7te un !"e e#inte i c7te un &ice!"e e#inte E %6 geniile de 9ezvoltare5egional, ca o"0ane e1ecuti&e' la nivel naional a6 Consiliul ?aional pentru 9ezvoltare 5egional este st"uctu"a na(ional cu "ol #ecizional !"i&in# ela%o"a"ea i ;'

im!lementa"ea o%iecti&elo" !oliticii #e #ez&olta"e "e0ional' Acesta este alctuit #in !"e e#in(ii i &ice!"e e#in(ii consiliilo" !ent"u #ez&olta"e "e0ional i la !a"itate cu num"ul acesto"a #in "e!"ezentan(i ai Gu&e"nului #esemna(i !"in :ot"7"e #e Gu&e"n i un !"e e#inteE %6 *inisterul &ntegrrii Europene a"e misiunea #e a asi0u"a fun#amenta"ea i coo"#ona"ea !"ocesului #e !"e0ti"e a a#e""ii Rom7niei la Uniunea Eu"o!ean, !"ecum i con#uce"ea ne0ocie"ilo" #e a#e"a"e' O sa"cin im!o"tant a acestui ministe" este i aceea #e !"o0"ama"e, coo"#ona"e i monito"iza"e utiliza"e a asisten(ei financia"e ne"am%u"sa%ile aco"#ate Rom7niei #e ct"e Uniunea Eu"o!ean i statele mem%"e ale acesteia i $n#e!line te "olul #e coo"#onato" na(ional al asistentei $n "ela(ia cu Uniunea Eu"o!ean i statele mem%"e ale acesteia' Gestiunea financia" a fon#u"ilo" aco"#ate este "ealizat Ministe"ul .ina(elo" @u%lice !"in A0en(ia Na(ional #e @l(i' O"0aniza"ea institu(iilo" im!lcate $n im!lmenta"ea !oliticii #e #ez&olta"e "e0ional a u"mat un !"oces #e t"ansfo"ma"e $n tim!, &a"ianta #esc"is mai sus fiin# cea ca"e se utilizeaz $n !"ezent' Mo#ific"ile cele mai im!o"tante fa( #e situa(ia ini(ial se "efe" la) t"ansfo"m"i $nstitu(ionale I t"ansfo"ma"ea A0en(iei Na(ionale #e /ez&olta"e Re0ional $n Ministe"ul /ez&olt"ii i @"o0nozei 5$n anul ;<<*6, #esfiin(a"ea i !"elua"ea at"i%u(iilo" acestui ministe" #e ct"e Ministe"ul Inte0""ii Eu"o!ene i Ministe"ul .inan(elo" @u%lice 5!"in A0en(ia Na(ional #e @l(i6 $n ;<<3E #ist"i%ui"ea at"i%u(iilo" #i&e"selo" institu(ii c"eate confo"m situa(iilo" cu ca"e s8a conf"untat !"ocesul #e #ez&olta"e "e0ionalE numi"ea unui !"e e#inte al Consiliului Na(ional #e /ez&olta"e Re0ional, altul #ec7t @"imul8minist"u cum

!"e&e#ea Le0ea n"' *-*M*++2, situa(ie ca"e !oate fi inte"!"etat ca o #iminua"e a im!o"tan(ei acestui consiliu' Inst"umentele #e !"o0"ama"e sunt !lanu"ile i !"o0"amele #e #ez&olta"e, la ni&el na(ional 8 @lanul Na(ional #e /ez&olta"e, ia" $n !lan "e0ional @lanul Re0ional #e /ez&olta"e Re0ional' @lanul National #e /ez&olta"e 5@N/6 este un #ocument ela%o"at cu sco!ul #e a atin0e o%iecti&ele #e coeziune economice i sociale, "es!ecti& #e #ez&olta"e "e0ional ca"e "ezol& !e #e o !a"te necesitatea inte"n #e #ez&olta"e a ("ii, ia" !e #e alt !a"te "s!un#e ce"in(elo" e1te"ne ale Uniunii Eu"o!ene #in !e"s!ecti&a inte0""ii' @"ima &e"siune a @N/ 5;<<<8;<<;6 a fost un #ocument cu!"inzto" ca"e sta%ilea o%iecti&ele #e #ez&olta"e economico8 sociale ale Rom7niei ca"e a!oi a fost $m%unt(it i actualizat $n ;<<< i ;<<*' U"mtoa"ea &e"siune a @N/ 5;<<; I ;<<-6 a asi0u"at atin0e"ea o%iecti&elo" #e #ez&olta"e #in state0ia Gu&e"nului i fun#amenta"ea ce"e"ii Romaniei #e finan(a"e a !"o0"amelo" #e #ez&olta"e #in fon#u"ile UE, "es!ecti& a#o!ta"ea ac=uisIului comunita"' @N/ !ent"u !e"ioa#ele 5;<<; I ;<<-6 i 5;<<G I ;<<?6 inte0"eaz st"ate0iile ela%o"ate #e ministe"e i institu(iile "e0ionale #e #ez&olta"e' Aceste !lanu"i s8au "ealizat $n ca#"ul asi0u"at #e un la"0 !a"tene"iat $nt"e ministe"ele im!licate $n a#minist"a"ea #ife"itelo" fon#u"i i !"o0"ame i o"0anismele #e im!lementa"e) A0en(ii #e /ez&olta"e Re0ional, auto"it(i locale, sin#icate i !at"onate, ONG8u"i sau alte institu(ii cu at"i%utii in #omeniul me#iului, #ez&olt"ii "u"ale, com%ate"ii s"ciei etc' Rom7nia, $n #eme"sul su #e inte0"a"e $n st"uctu"ile Uniunii Eu"o!ene, este %eneficia"a uno" fon#u"i #e sus(ine"e &enite #in !a"tea Uniunii Eu"o!ene, ca"e se"&esc facilit"ii !"ocesului #e t"ansfo"ma"e institu(ional, a#a!t"ii $n &e#e"ea "ezol&"ii !"o%lemelo" com!le1e "i#icate #e t"ansfo"m"ile economice i institu(ionale necesa"e' Acestea se numesc fon#u"i #e !"e Ia#e"a"e) @LARE 5"e&izuit6, IS@A i SA@AR/, ele sunt #efinite astfel)

=Asisten( !ent"u "est"uctu"a"e economic> ( !"#E$ este un inst"ument #e !"e8a#e"a"e utilizat #e Uniunea Eu"o!ean $n sus(ine"ea !"ocesului #e t"anzi(ie i !ent"u !"e0ti"ea ("ilo" can#i#ate $n &e#e"ea a#e""ii' El se constituie $nt"8un s!"i9in financia" ne"am%u"sa%il $n #omeniile) asisten( te:nic, si0u"an( nuclea" i #ez&olta"ea inf"ast"uctu"ii' @LARE "am7ne cel mai im!o"tant !"o0"am i este o"ientat s!e const"uc(ia ca!acit(ilo" institu(ionale i a#minist"ati&e' @LARE u"m"e te sus(ine"ea consoli#"ii institu(iilo" statului, !a"tici!a"ea la !"o0"amele Comunita"e, #ez&olta"ea "e0ional i social, "est"uctu"a"ea in#ust"iala i #ez&olta"ea int"e!"in#e"ilo" mici i mi9lociiE =Inst"umentul St"uctu"al #e @"e8A#e"a"e> 5%S "$ este inst"umentul financia" #e !"e8a#e"a"e utilizat $n &e#e"ea !"e0ti"ii a#minist"a(iilo" !u%lice #in ("ile aflate $n ca#"ul !"ocesului #e !"e8a#e"a"e $n #omeniul coeziunii economice si sociale cu !"i&i"e la !oliticile #e t"ans!o"t i #e me#iuE =@"o0"amul s!ecial #e ac(iune !ent"u a9uto" $n !"ocesul #e !"ea#e"a"e $n #omeniul a0"icultu"ii i al #ez&olt"ii "u"ale> (S" "#D$ este un inst"ument financia" #e !"e8a#e"a"e ca"e u"m"e te !"e0ti"ea st"uctu"ilo" a#minist"ati&e ale ("ilo" can#i#ate, $n &e#e"ea a#minist""ii .EOGA' SA@AR/, este #estinat mo#e"niz"ii a0"icultu"ii i #ez&olt"ii zonelo" "u"ale, 4n anul *+++, Comisia Eu"o!ean a #ecis aloca"ea a !este ;* milia"#e eu"o $n &e#e"ea sus(ine"ii !"ocesului #e inte0"a"e $n Uniunea Eu"o!ean a *; ("i can#i#ate 5Rom7nia, Ful0a"ia, Letonia, Lituania, Estonia, @olonia, Slo&acia, Un0a"ia, Malta, Re!u%lica Ce:, Slo&enia i Ci!"u6 !ent"u inte"&alul ;<<<8;<<?' /ist"i%u(ia !e inst"umente #e !"e8a#e"a"e se !"ezint $n ta%elul n"' ;') &a'elul nr( ) %nstrumentele *inanciare de susinere a e+tinderii Uniunii Europene, pe perioada )---.)--/

Inst"umente !"e8a#e"a"e Caloa"ea 5milia"#e eu"o6 IS@A ,,3 SA@AR/ 3,? @LARE *<,+ TOTAL ;*,2 Su"sa)5eform of t%e +trucural -unds( Comparative anal'sis( /00@8/000 and #...8#..6 periods, F"ussels, ;<<< Aloca(iile anuale !ent"u cele t"ei inst"umente #e !"e8a#e"a"e #e! esc t"ei milia"#e eu"o' Rom7nia %eneficiaz #e aloca"ea a a!"o1imati& ;-V #in aceste fon#u"i, fiin# al #oilea %eneficia" #u! @olonia' 4n acest conte1t o "esu"s financia" im!o"tant !e ca"e se conteaz $n "ealiza"ea o%iecti&elo" @lanului Na(ional #e /ez&olta"e o constituie asisten(a financia" aco"#at #e Uniunea Eu"o!ean su% fo"ma celo" t"ei fon#u"i #e !"e8a#e"a"e @LARE, IS@A i SA@AR/' /u! cum se o%se"& i #in ta%elul n"' 3 !on#e"ea celo" t"ei fon#u"i $n total fon#u"i alocate !ent"u "ealiza"ea o%iecti&elo" @lanului Na(ional #e /ez&olta"e "e!"ezint mai mult #e **V ' &a'elul nr( 0 Structura *ondurilor alocate pentru realizarea o'iectivelor lanul 1aional de Dezvoltare perioada )---.)--/ @"io"it(i M Ti!u"i #e msu"i Total fon#u"i Total .on#u"i @LA SA@AR U'E' RE / CES *+-2,+? G?G G2;,;? IS@A

@e"ioa#a ;<<G I ;<<?8 total *'4m%unt(i"ea

*,**+

*<*;, ,

!"o#ucti&it(ii ;22,?; ;< < < secto"ului !"o#ucti& ;' 4m%unt(i"ea i #ez&olta"ea *G?*-,;+ *<*G,, ; < *<*;, inf"ast"uctu"ii #e , t"ans!o"t i ene"0etice i asi0u"a"ea !"otec(iei me#iului 3'/ez&olta"ea ;3?,<3 ??< < "esu"selo" umane G'Sus(ine"ea #ez&olt"ii "u"ale i **G?,,* G2;';? < G2;';? < a a0"icultu"ii -'/ez&olta"ea !oten(ia8lului 233,** 3+3+- < < "e0ional i local Su"sa) )lanul ?aional de 9ezvoltare #..@8#..6 @o"nin# #e la as!ectele 0ene"ale !"ezentate mai sus, consi#e"m c principalele obiective ale actualei strategii de dezvoltare a teritoriului naional &izeaz, $n s!ecial) o #ez&olta"ea socio8economic ec:ili%"at a "e0iunilo" i zonelo" ("iiE o amelio"a"ea ca#"ului #e &ia( a locuito"ilo" 5locuin(e i #ota"ea acesto"a, se"&iciile !u%lice !ent"u !o!ula(ie etc'6E o 0estiona"ea "esu"selo" locale i !"ote9a"ea me#iuluiE o utiliza"ea "a(ional a te"enu"ilo" 5$n s!ecial a celo" a0"icole i fo"estie"e6E o co"ela"ea selecti& a !lanu"ilo" #e #ez&olta"e secto"ial $n ca#"ul !lanu"ilo" #e amena9a"e a te"ito"iului, $n func(ie #e im!actul #ez&olt"ilo" secto"iale asu!"a con#i(iilo" #e &ia( ale !o!ula(iei' @"in im!lementa"ea @lanului Na(ional #e /ez&olta"e ;<<G8 ;<<? se u"m"e te "e#uce"ea !"o0"esi& a #isc"e!an(elo" e1istente

$nt"e Rom7nia i statele mem%"e ale Uniunii Eu"o!ene, !"in "ealiza"ea simultan a u"mtoa"elo" obiective prioritare naionale ** ) /ez&olta"ea i mo#e"niza"ea inf"ast"uctu"ii' @"ote9a"ea i $m%unt(i"ea calit(ii me#iului' C"e te"ea ocu!"ii, #ez&olta"ea "esu"selo" umane i a se"&iciilo" sociale' S!"i9ini"ea ce"cet"ii, ino&"ii te:nolo0ice i IT, c"ea"ea societ(ii info"ma(ionale' /ez&olta"ea secto"ului !"o#ucti&, c"e te"ea com!etiti&it(ii $n aface"i i !"omo&a"ea secto"ului !"i&at' Realiza"ea acesto" o%iecti&e !"e0te te ela%o"a"ea @lanului Na(ional #e /ez&olta"e al Rom7niei !e !e"ioa#a ;<<,8;<*3' O%iecti&e men(ionate "s!un# !"inci!iilo" st"ate0ice ale #ez&olt"ii "e0ionale, ca"e &izeaz*;) 2a nivel naional: !"omo&a"ea mecanismelo" economiei #e !ia(a $n toate "e0iunile ("ii $n &e#e"ea $m%unt(i"ii com!etiti&it(ii i "ealiz"ii unei c"e te"i economice !e"manenteE !"omo&a"ea unei #ez&olt"i a"monioase s!a(iale i a "e(elei #e localit(iE c"e te"ea ca!acit(ii "e0iunilo" 5#in !unct #e &e#e"e institu(ional, financia", #ecizional6 #e sus(ine"e a !"o!"iului !"oces #e #ez&olta"eE !"omo&a"ea !"inci!iilo" #ez&olt"ii #u"a%ileE c"ea"ea anselo" e0ale $n ce !"i&e te accesul la info"ma"e, ce"ceta"e8#ez&olta"e te:nolo0ica, e#uca(ie i fo"ma"e continu' 2a nivel regional:
@lanul Na(ional #e /ez&olta"e al Rom7niei !e !e"ioa#a ;<<G8;<<? Aceste !"inci!ii sunt incluse $n con(inutul conce!tului #e #ez&olta"e "e0ional $n Rom7nia a#o!tat #e Consiluil Na(ional !ent"u /ez&olta"e Re0ional $n ma"tie *+++
** *;

"e#uce"ea #is!a"it(ilo" #int"e "e0iuni, 9u#e(e, me#iu u"%an I me#iu "u"al, zone cent"ale, zone !e"ife"ice etcE !"e7nt7m!ina"ea a!a"i(iei uno" zone I !"o%lemE coo"#ona"ea ini(iati&elo" #e #ez&olta"e "e0ional cu !"io"it(ile na(ionale i o"ient"ile Uniunii Eu"o!eneE !"omo&a"ea uno" !olitici #ife"en(iate confo"m uno" !a"ticula"it(i zonale 5zone mono func(ionale I !"e#ominant a0"icole, minie"e I a0lome""i u"%ane, zone natu"ale si const"uite !"ote9ate, zone #e 0"ani(, zone cu !"o%leme #e me#iu 6'

Overview of European Union activities. Regional Policy/2006 i The Social Policy Agenda (2 2 # $

!"