Sunteți pe pagina 1din 3

2. TEHNOLOGIA DE EXECUIE A UNUI PANOU DE COFRAJ Panourile metali e !e "or on#e $iona %n ateliere !&e iali'ate (e )antier !

au %n u'ina un(e e*i!ta (otarea ne e!ara &entru o e*e u$ie (e alitate )i &o!i+ilitatea "eri#i ,rii !i ontrolului a e!tuia. Unit,$ile are e*e ut, %m+in,ri !u(ate !unt o+li-ate !a utili'e'e !u(ori autori'a$i intern )i ne ali#i a$i &erio(i . .u(orii autori'a$i ai &oan!on u mar a (i!tin t,. Poan!oanele !e a&li , a!t#el/ la 01 mm (e u!,tur,2 un !in-ur &oan!on &entru o u!,tur, 3 011 mm2 mar a &oan!onului tre+uie !, #ie "i'i+il,.

Con(i$ii (e e*e u$ie


Unit,$ile are e*e ut, on!tru $ii !u(ate au o+li-a$ia intro(u erii %n #a+ri a$ie numai a laminatelor %n!o$ite (e erti#i ate (e alitate om&lete u mar a4e &entru i(enti#i are. Nu e!te &ermi!, #olo!irea materialelor are au (o+5n(it (e-ra(,ri %n tim&lul (e&o'it,rii6 mani&u7 l,rii )i tran!&ortului 8 oro'iune6 (e#ormare6 (eterior,ri &rin lo"ire9. :nainte (e tra!are !i (e+itare6 laminatele !e "or "eri#i a +u at, u +u at, %n eea e &ri"e)te a!&e tul e*terior6 (imen!iunile !i &laneitatea "eri#i 5n(u7!e (a , a e!tea !e %n a(rea'a %n toleran$ele a(mi!i+ile &re",'ute (e normati"e.

Tra!area
Con#e $iile metali e !e "or e*e uta on#orm (etaliilor (in &roie t #olo!in( te;nolo-ia &ro&rie #ie ,rui atelier !&e iali'at. In(i#erent (e te;nolo-ia utili'at, la !ta+ilirea otelor (e (e+itare a materialelor !e "a $ine !eama a "alorile (in &roie t !unt ote #inale are tre+uie reali'ate (u&, %n ;eierea %ntre-ului &ro e! te;nolo-i (e u'inare. Tra!area !e "a e*e uta u &re i'ie (e <.11 mm. Nu !e a(mite a umularea mai multor toleran$e &e a eea)i linie (e otare. De+itarea laminatelor !e &oate e*e uta u #ier,!tr,ul6 u #oar#e a 8-;ilotina9 !au u #la ,ra. T,ieturile (ate %n elemente nu au "oie !, &re'inte #i!uri !au re!t,turi6 ele are &re'int, !e "or &relu ra &5n, la (i!&o'i$ia a e!tora. Du&, t,ierea termi ,6 &ie!ele are &re'int, nere-ularit,ti lo ale mai mari (e 5t ele &re",'ute &entru la!a (e alitate re!&e ti", a t,ieturii6 (ar nu (e&,)e! (u+lul "alorii &re! ri!e &ot #i utili'ate u on(i$ia reme(ierii lor. Reme(ierea !e #a e &rin &oli'are are !e e*e ut, u o &ant, ma*im, (e </<1 #a$a (e !u&ra#a$a t,ieturii !au &rin %n ,r are u !u(ur,6 u on(i$ia re!&e t,rii te;nolo-iei (e !u(are &entru reme(ieri. :n a'ul t,ierii u #oar#e a !au &rin )tan$are6 mar-inile li+ere !au ele are nu "or #i om&let to&ite &rin !u(are !e &relu rea', &rin &oli'are. =ar-inile &ie!elor t,iate u #ier,!tr,ul "or #i &relu rate &rin &oli'are.

G,urirea
G,urirea u +ur-;iul !e e*e ut, la (iametrul (e#initi" on#orm &re"e(erilot &roie tului. Nu !e a(mite -,urirea u #la ,ra o*ia etileni ,. G,urile tre+uie !, #ie ir ulare6 #,r, re'i(uri !i &ere$ii lor tre+uie !, #ie &er&en(i ulari &e !u&ra#a$a materialului6 iar mu ;iile !, #ie ur,$ate.

G,urile &entru )uru+uri !e e*e ut, (u&, !u(are6 iar un(e e!te &o!i+il6 &ie!ele (e !tr5n! a(ia ente !e "or -,uri !imultan &entru -aran$ia &,!uirii &o'i$iilor.

Cur,$irea &ie!elor
Pie!ele are urmea', a !e a!am+la tre+uie !, ai+, !u&ra#e$e u! ate !u ur,$ate. .e inter'i e a!am+larea &ie!elor u(e6 a o&erite u &ra#6 -;ea$,6 un!oare6 noro6 im&urita$i6 ru-in, !au are &re'int, e*#olieri. La !u(urile a& la a&6 ur,$irea !e #a e &e am+ele #e$e. :n momentul %n e&erii !u(,rii6 mar-inile e !e !u(ea', tre+uie !, &re'inte lu iu metali .

Prin(erea &ro"i'orie !i a!am+larea !u+an!am+lului


Toate o&era$iile le-ate (e &ro e!ul (e a!am+lare 8%n !&e ial !u(urile9 !e "or e#e tua %n ;ale %n ;i!e6 #erit (e umu(itate u tem&eratura me(iului am+iant (e &e!te >0oC. Lun-imea &un telor (e &rin(ere "a #i (e minim ?1 mm6 iar -ro!imea %n #un $ie (e &ro e!ul (e !u(are6 (ar nu mai mi a (e @ mm. A!am+larea )i &rin(erea &ro"i'orie tre+uie #, ut, a!t#el %n 5t (u&, !u(area (e#initi", !, re'ulte !u+an!am+le u (imen!iuni ore te6 e"entualele a+ateri tre+uin( !, !e %n a(re'e %n "alorile limit, on#orm .TA. A?AB17CC. .u(urile (e &rin(ere &ot #i %n or&orate %n or(oanele (e !u(ur, (e#initi"e u on(i$ia a!i-ur,rii unei +une ontinuit,$i %ntre !u(ura (e &rin(ere )i !u(ura (e#initi", 8#,r, %n-ro),ri9. Ale-erea &ro e(eului (e !u(are !e #a e %n on#ormitate u Normati" C <017CD6 iar &roie tul tre+uie !, #urni'e'e urm,toarele (etalii )i on(i$ii (e alitate/ mar a )i la!a (e (u tilitate a o$elurilor utili'ate2 (imen!iunile &ie!elor are !e %m+in,2 (etaliile (e #orm, )i (imen!iuni ale ro!turilor %m+inate2 mo(ul (e &relu rare #inal, a %m+in,rilor !u(ate2 ate-oria (e &relu rare a elementului2 mo(ul (e !oli itare )i ti&ul (e !oli itare. Prin te;nolo-ia (e !u(are !e urm,re)te a!i-urarea alit,$ii !ta+ilite &entru #ie are %m+inare %n &arte. Or(inea (e !u(are e!te (eo!e+it (e im&ortant, la on#e $iile metali e la are or(oanele (e !u(ur, &ot (etermina (e#orma$ii &ermanente. Prin or(inea (e !u(are !e im&un urm,toarele re oman(,ri/ a!i-urarea -ra(elor (e li+ertate &rin mi) area elementelor are #ormea', un an!am+lu2 (ire $ia %n are !e (e&une or(onul (e !u(ur, !, #ie (e &artea ri-i(, a &ie!ei ,tre &artea li+er, are &ermite ontra $ia !u(urii. !, !e !u(e'e mai %nt5i %m+in,rile are (au o ontra $ie mai mare6 re!&e ti" ele a& la a& )i a&oi ele (e ol$2 a)e'area )i !u(area ner"urilor are m,re! ri-i(itatea !, !e #a , la !#5r!it6 (u&, al ,tuirea &rin !u(are a an!amlului2 !, !e emit, on entrarea mai multor or(oane (e !u(ur, la al ,tuirea an!am+lelor !au %ntret,ierea or(oanelor2 &entru &ie!ele !imetri e #a$, (e a*a (e !imetrie6 u!,turile !, !e (e&un, alternati" (e o &earte !i (e alta a a*ei (e !imetrie.

Prote $ia !u&ra#e$elor metali e


Prote $ia !u&ra#e$elor metali e !e #a e ime(iat (u&, &re-,tirea a e!tora )i nu tre+uie !, !e (e&,)ea! , @ ore (e la terminarea ur,$irii #ie ,rei &or$iuni (e !u&ra#a$, a elememtului are !e &rote4ea',. .i!temele (e a o&erire &rin "o&!ire !e &ot a&li a manual &rin &en!ulare !au me ani'at &rin &ul"eri'are6 utili'5n(u7!e a&arat (e &ul"eri'at !au &i!toale. :n u'in, !e e*e ut, -run(uirea elementelor metali e u 2 !traturi (e -run(. :n &riml an (e e*&loatare tre+uie !, !e urm,rea! , !tarea &anourilor metali e6 %n !&e ial/ (a , %n ,r ,rile reale nu (e&,)e! &e e a"ute %n "e(ere la &roie t2 (a , nu a&ar %n elemente (e#orma$ii "i'i+ile2 !tarea %min,rilor2 (a , nu a&ar %n #i!uri %n !u(uri !au %n materialul (e +a',2 om&ortarea &rote $iei ontra oro'iunii. Da , a&ar (e#e te !au (e#orma$ii "i'i+ile6 !e "or lua m,!uri (e reme(iere.