Sunteți pe pagina 1din 9

- EXPERTIZA -1-(152)- Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sanctionea a cu suspendare sau interdictie! ROF Art.

125 "#"PE$%ARE: Neplata cotizatiei profesionale sau/ si a celorlate obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic. uspendarea dreptului de e!ercitare a profesiei pana la plata efecti"a dar nu mai putin de # luni si nici mai mult de un an. I$TER%ICTIA %REPT#&#I %E EXERCITARE A PR'(E"IEI 1. $ondamnarea definiti"a pentru sa"arsirea unei infractiuni care, potri"it legii interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. 2. %ncalcarea cu intentie prin actiune sau omisiune a normelor de lucru elaborate de $orp pri"ind e!ercitarea profesiei, daca fapta a a"ut ca urmare producerea unui pre&udiciu moral sau material #. 'racticarea profesiei de e!pert contabil sau contabil autorizat fara "iza anuala pentru e!ercitarea profesiei, legal acordata. 2-(15))- 'bli*a+iile de comunicare in ca ul aplicarii de sanctiuni disciplinare membrilor Aplicarea de sanctiuni disciplinare se face de catre comisia de &udecata conform procedurilor pre"azute in ROF de organizarea si functionarea acesteia Art.2() *otararile $omisiilor de disciplina + adoptate de completele de &udecata,se comunica in termen de 1- zile de la data adoptarii lor, prin scrisoare recomandata, persoanelor interesate+reclamant si parat, )-(15,)- Care sunt atributiile repre entantului -inisterului (inantelor Publice pe lan*a Consiliile .ilialelor! O. /5/(0)art.#( a, participa la lucrarile Adunarii generale , ale $onsiliului filialei, ale 1iroului 'ermanent si ale $omisiei de disciplina, fara drept de "ot2 b, sesizeaza $3$$AR cu pri"ire la aprobarea sau refuzul de inscriere in e"identa acestuia de catre consiliile filialelor , pe care le considera nelegale2 c, sesizeaza $omisia superioara de disciplina cu pri"ire la 4otararile $omisiei de disciplina a filialei pe care le consiera nelegale2 d, sesizeaza reprezentantul 5F' de pe langa $onsiliul uperior asupra 4otararilor $onsiliului filialei, care contra"in regelementarilor legale, precum si cu pri"ire la cazurile pre"azute la lit.b si c.

,-(155)- Enun+a+i / atribu+ii ale Adun0rii *enerale a .ilialei CECCAR '1 25-Art3), a, aproba 16$ al filialei si e!ecutia acestuia b, asigura buna e!ercitare a profesiei de e!pert contabil si de contabil autorizat pe plan local2 c, alege si re"oca membrii consiliului filialei $3$$AR si cenzorii2 d, propune , dintre membrii sai, candidati pentru $onsiliul uperior al $3$$AR2 e, e!amineaza acti"itatea desfasurata de consiliul filialei si de $omisia de disciplina care functioneza pe langa acesta si 4otaraste2 f, indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau 4otarate de $onsiliul uperior al $3$$AR2 5-(152)- Pre enta+i si e4plica+i cele 2 principii .undamentale pre5a ute de Codul etic national al pro.esionistilor contabili6 1. Inte*ritatea) un profesionist trebuie sa fie sincer si corect in realizarea ser"iciilor profesionale 2.'biecti5itatea) profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita pre&udecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in pri"inta incalcarii obiecti"itatii2 #.Competenta pro.esionala si buna5ointa ) 'rofesionistul contabil trebuie sa indeplineasca ser"iciile profesionale cu buna"ointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a)si mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la ni"elul cerut, pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui ser"iciu profesional competent, bazat pe ultimele e"olutii din domeniul practicii, legislatiei si te4nicii2 0.Con.identialitatea)'rofesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul indeplinirii ser"iciilor profesionale si nu trebuie sa utilizeze sau sa di"ulge aceste informatii fara autorizarea clara si e!presa sau numai daca e!ista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acst lucru2 5.Comportamentul pro.esional 'rofesionistul contabil trebuie sa actioneze intr) o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice acti"itate care ar discredita profesia ceea ce presupune e!istenta unor responsabilitati ale profesionistiului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membrii ai profesiei contabile, de anga&ati si colaboratori, de patroni si fata de publicul larg. /. Independenta a se manifeste liber de orice interese care ar putea fi a"ute in "edere cu incompatibilitatea, cu integritatea si obiecti"itatea.

2-(15/)- Principalele pre5ederi ale Codului etic re.eritoare la con.identialitatesectiunea , 1.'rofesionistii contabili au obligatia sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul acti"itatilor profesionale, in legatura cu afacerile clientilor sau anga&atorilor. Obligatia de confidentialitate continua c4iar si dupa terminarea relatiei intre profesionistul contabil si client sau patron 2.'rofesionsitul contabil trebuie sa pastreze intotdeauna confidentialitatea , cu e!ceptia cazului in care a fost autorizat, in mod special sa dez"aluie o anumita informatie sau daca e!ista o obligatie legala sau profesionala de a dez"alui asemenea informatii2 #.'rofesionsitii contabili au obligatia sa se asigure ca personalul aflat sub controlul lor si persoanele care le furnizeaza consultanta sau asistenta respecta principiul confidentialitatii. 0. $onfidentialitatea nu este o problema legata de dez"aluirea informatiei. 3a cere de asemenea ca un profesionsit contabil care dobandeste informatii, in timpul e!ecutarii sarcinilor de ser"iciu profesionale sa nu foloseasca nici sa para ca foloseste informatia in a"anta&ul personal sai in a"anta&ul unei terte persoane2 7-(158)- Acti5itatea de consultanta .iscala9 con.orm Codului etic 1. 7n profesionist contabil care presteaza ser"icii profesionale in domeniul fiscalitatii ste indreptatit sa propuna cea mai buna solutie in fa"oarea unui client, cu conditia ca presatatia sa fie efectuata cu competenta. 2. 8rebuie sa dea unui client sau unui anga&ator asigurarea ca declaratia fiscala si consultanta in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala2 #.$and asista la pregatirea unei declaratii fiscale terbuie sa informeze clientul sau anga&atorul ca responsabilitatea pentru continutul declaratiei, re"ine, in primul rand, clientului sau anga&atorului. 0. $onsultanta fiscala sau opiniile referitoare la consultanta materiala date clientului sau anga&atorului trebuie sa fie e!primate sub forma unei scrisori sau intr)o nota in dosarul de lucru2 5. Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau comunicare in care e!ista moti" sa se creada ca: a, ar contine o declaratie falsa sau inselatoare2 b, ar contine declaratii sau informatii furnizate negli&ent sau fara nici o cunoastere reala a faptului ca ele sunt ade"arate sau false2 c,ar omite sau ascunde informatia ceruta a fi prezentata /. 'oate pregati declaratiile fiscale implicand

folosirea estimarilor daca o asemenea practica este in general admisa, sau daca circumstantele date nu permit obtinerea de informatii e!acte2 9. e poate baza in pregatirea unei declaratii fiscale, pe informatia furnizata de client sau anga&ator, in cazul cand informatia pare rezonabila. %n plus: ) trebuie sa foloseasca , atunci cand este posibil declaratiile fiscale ale clientului din anii anteriori2 )sa faca in mod rezonabil "erificari, atunci cand informatia prezentata pare sa fie incorecta sau incompleta 2 )este anga&at sa faca referiri la registrele si inregistrarile operatiunilor respecti"e2 :. $and descopera o eroare sau o omisiune in declaratia fiscala a anului anterior cu care poate sa fie asociat trebuie sa: ) il sfatuiasca prompt pe client in legatura cu eroarea sau omisiunea si sa recomande informarea autoritatilor fiscale2 )daca cleintul nu corecteaza eroarea trebuie sa informeze clientul ca nu este posibil sa lucreze pentru el2 )daca a&unge la concluzia ca poate continua relatia profesionala cu clientul , terbuie sa ia toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca eroarea nu este repetata in declaratiile fiscale "iitoare2 )in imre&urarea in care a incercat sa mai actioneze pentru client, trebuie sa comunice decizia clientului2 /-(12:)- E4plicati9 interesul public9 potri5it Codului etic; 1. Responsabilitatea profesionsitului contabil nu inseamna sa satisfaca necesitati indi"iduale ale unui anumit client. tandardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public. 2.'rofesionistii contabili au un rol important in societate. %n"estitorii, creditorii, patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusi" .u"ernul si publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, management financiar eficient si sfaturi competente. 'rofesionistii pot ramane in aceasta pozitie a"anta&oasa numai continuand sa ofere publicului aceste ser"icii unice la un ni"el care sa demonstreze ca increderea publicului este bine fundamentata.

8-(121)- Relatiile pro.esionistilor contabili cu clien+ii in spiritul Codului etic national Relatiile cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari ser"icii , semnat de parti2 %n afara primirii de onorarii pentru lucrarile e!ecutate, orice alta relatie financiara cu un client cum ar fi: participatii la capitalul social, dare sau luare de imprumut de bunuri, ser"icii sau bani etc, este susceptibila de a afecta obiecti"itatea si de a determina tertii sa considere ca aceasta obiecti"itate este compromisa. )5embrii $orpului "or trebui sa "eg4eze ca in cadrul indeplinirii lucrarilor lor sa se rezume numai la acordarea de a"ize de consultanta profesionala si sa nu impieteze acti"itatea de adminsitrare care ste atributul e!clusi" al clientului )Factorii de risc sunt foarte "ariati si trebuie sa fie apreciati in functie de lucrarule de e!ecutat2 )Orice nou client , ca si lucrarile nou cerute de un client "ec4i, trebuie sa faca obiectul, prealabil, acceptarii si inc4eierii contractului, al: )a,) unei e"aluari a riscurilor )b,)unei "erificari pri"ind respectarea principiului independentei profesiei2 )c,)unei aprecieri a eficientei e!ecutarii lucrarilor in raport indeosebi cu competenta si cu mi&loacele societatii comerciale2 );aca in cursul e!ecutarii lucrarilor se constata necesitatea modificarii sau e!tinderii lucrarilor, se "a inc4eia un act aditional la contract2 )%n cursul derularii lucrarilor, se pot e!prima in scris fata de clienti, recomandari sau rezer"e2 in caz de contestare, aceste a"ertismente scrise "or putea constitui probe e!oneratoare de responsabilitate2 )5embrii $orpului care se gasesc in situatia imposibilitatii e!ecutarii lucrarilor contractuale datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare , conform pre"ederilor contractului sau lipsei de cooperare, trebuie sa rezilieze moti"at contractul2 1:-(122)- &istati 2 situatii de incompatibilitati si con.licte de interese in e4ercitarea pro.esiei de EC si CA con.orm normelor etice ale Corpului3 1. a efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care au si calitatea de salariat, indiferent de natura si durata contractului de munca2 2. a efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care anga&atorii profesionistului contabili se afla in raporturi contractuale2 #. a efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care anga&atorii

profesionsitilor contabili se afla in concurenta2 0. a efectueze lucrari pentru agentii economici sau institutii, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul patru inclusi" sau soti ai administratorilor2 5. a efectueze lucrari in situatia in care e!ista elemente care atesta starea de conflict de interese. /.sa efectueze lucrari in situatia in care e!ista elemente care atesta starea de incompatibilitate. 11-(12,)- Care sunt principalele orientari strate*ice ale CECCAR pentru perioada 2::5-2:1:! 1. Organizarea profesiei. $orpul trebuie sa se transforme treptat dintr)un organism inc4is, intr)un institut profesional in ser"iciul economiei2 2. 3!ercitarea profesiei: $orpul trebuie sa)si intensifice in continuare preocuparile pe linia gestionarii profesiei de 3$ si $A indiferent de lucrarile pe care acestia le efectueaza si de organismul profesional care gestioneaza lucrarea2 #.%nteresul public. Acceptarea satisfacerii interesului public in conditii de competenta si deplina responsabilitate este cea mai inalta misiune pe care membrii $orpului o au de indeplinit in continuare2 0.3ducatie. %ndeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este conditionata de formare si instruire)principalele cai pentru mentinerea competentei membrilor $orpului . 5. 'arteneriatul sector public)sector pri"at. 7na din preocuparile fundamentale ale $orpului o constituie si in perioada urmatoare constituirea unor relatii de parteneriat cu sectorul public si in mod deosebit cu 'arlamentul, .u"ernul si cu celalate organisme gu"ernamentale. $orpul trebuie sa "alorifice in interesul general al tarii pozitia sa de membru in organismele internationale si sa spri&ine introducerea %FR ) urilor pentru sectorul public si pri"at. /. ;ez"oltarea ser"iciilor pentru membrii) trebuie sa constituie in continuare o preocupare ma&ora pentru $orp2 identificarea de noi ser"icii, elaborarea de norme profesionale si g4iduri de aplicare , in ser"iciul membrilor, imbunatatirea sistemului de comunicare cu membrii si de participarea acestora la luarea deciziilor spi&in pentru rezol"area unor probleme financiare si sociale ale acestora. 9. Acti"itatea internationala)$orpul "a trebui sa)si sporeasca in continuare aportul la lucrarile organismelor europene si inetrnatioanle din care face parte si sa)si consolideze pozitia de lider in cadrul organismelor profesionale din 3uropa centrala

si de est.

12-(125)-Pre entati structura si partile componente ale Codului etic national al pro.esionsitilor contabili3 $odul etic national al profesionsitilor contabili este structurat pe / capitole si trei parti: $ap: %);efinitii %%)%ntroducere %%%)%nteresul public %6)Obiecti"ele 6.'rincipiile fundamentale 6%.$odul 'artile: )'artea A: aplicabila tuturor profesionsitilor coantabili )'artea 1: aplicabila liber)profesionsitilor )'artea $)aplicabila profesionistilor contabili anga&ati 1)-(122) (221) Care sunt atributiile Con.erintei $ationale a CECCAR! a, tabileste directiile de baza pentru organizarea bunei e!ercitari a profesiei de 3$ si $A b, Aproba ROF al $orpului, modificarile si completarile acestuia, a"izate de 5F si 5<, precum si $odul pri"ind conduita etica si profesionala a 3$ si $A c, Aproba 16$ si bilantul contabil al $3$$AR2 d, Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea $3$$AR si a filialelor acstuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora2 e, Alege si re"oca membrii $onsiliului uperior al $3$$AR si ai $omisiei de cenzori ai acesteia2 f, Analizeaza acti"itatea desfasurata de $onsiliul uperior si de consiliile filialelor $3$$AR si dispune masurile necesare2 g, *otaraste sanctionarea disciplinara a membrilor $onsiliului uperior si ai $onsiliilor filialelor $3$$AR in conformitate cu pre"ederile art.1/, la propunerea comisiei superioare de disciplina2 contestarea sanctiunilor 4otarate de $onferinta Nationala poate fi facuta la sectia contencios administrati" a $urtii de Apel in termen de #- de zile de la data instiintarii oficiale. *otararile $urtii de Apel sunt definiti"e2 4, Aproba planurile anuale de acti"itate ale $onsiliului uperior si consiliile filialelor2 i, Alege si re"oca presedintele si doi membrii ai $omisiei superioare de disciplina2 &, %ndeplineste orice alte atributii pre"azute de O. /5/1((0

1,-(127)(222) Care sunt atributiunile Consiliului "uperior al CECCAR! a, alege dintre membrii sai 5 "icepresedinti ai $onsiliului uperior: 0 dintre acestia sunt alesi dintre e!perti contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati2 b, asigura elaborarea si completarea ROF a $orpului , solicitand a"ize 5F si 5< c, asigura elaborarea si completarea $odului pri"ind conduita etica si profesionala a 3$ si $A d, asigura administrarea si gestionarea patrimoniului $orpului e, delibereaza asupra tuturor problemelor pri"ind profesia de 3$ si $A f, "eg4eaza ca Regulamentul pri"ind dobandirea calitatii de 3$ si $A sa fie strict aplicat2 g, asigura coordonarea acti"itatii consiliilor filialelor2stabileste metodologia de elaborare a 16$ al $orpului2 4, aproba statele de functii ale $orpului si filialelor2 i, asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sai in di"erse grupe de lucru din cadrul institutiilor gu"ernamentale si negu"ernamentale, la solicitarea acestora2 &, decide in termen de #- de zile asupra contestatiilor facute impotri"a 4otararilor luate de $omisia uperioara de disciplina2 =, aproba normele pri"ind desfasurarea acti"itatii curente a compartimentelor si "erigilor organizatorice ale $orpului2 l, ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a acti"itatii de acordare a "izei anuale pentru e!ercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii $orpului m, indeplineste alte atributiuni pre"azute de lege, ROF si 4otararile $onferintei Nationale a 3$ si $A2

15-(12/)(22)) Care sunt atributiunile presedintelui CECCAR! a, asigura e!ecutarea 4otararilor $onsiliului uperior si ale deciziilor 1iroului 'ermanent si coordoneaza acti"itatea curenta a $orpului b, con"oaca si conduce sedintele $osniliului uperior si 1iroului 'ermanent2 c, conduce si coordoneaza dezbaterile potri"it conditiilor pre"azute in ane!a # la Regulament d,'rezinta anual $osniliului uperior, spre aprobare, proiectul de buget pentru e!ercitiul "iitor2 e,aproba anga&area si efectuarea c4eltuielilor in cadrul bugetului aprobat de $onferinta Nationala2 f,'rezinta bilantul contabil spre adoptare , $onsiliului uperior si spre aprobare $onferintei Nationale2 g,numeste si re"oca , cu respectarea statelor de functiuni aprobate de $onsiliul uperior, personalul propriu al $orpului si ii stabileste salariile, cu aprobarea 1iroului 'ermanent2 4, indeplineste orice alte atributii stabilite de $onferinta Nationala, $onsiliul uperior si 1iroul 'ermanent. 12-(128)-Care sunt or*anele cu atributii de control in cadrul CECCAR la ni5el central si teritorial! 1)>a ni"el central)$onferinta Nationala este organul de conducere si control al $orpului $enzorii controleaza respectarea conditiilor pri"ind con"ocarea $onferintei Natiuonale 2)>a ni"el teritorial) $ontrolul acti"itatii filialei se e!ercita de catre cenzori (17:)-Care sunt or*anele si structurile Corpului cu atributii de in5esti*are9 <udecare si tra*ere la raspundere! )>a ni"el central)$omisia superioara de disciplina )>a ni"el teritorial)$omisia de disciplina de pe langa $onsiliul filialei

17-(171)- Care sunt atributiile Comisiilor de disciplina de pe lan*a .ilialele Corpului si ale Comisiei "uperioare de disciplina! 13 Comisia de disciplina de pe lan*a .iliale Are competenta sa anctioneze abaterile disciplinare sa"arsite de catre 3$ si $A , membrii ai filialei cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, c4iar daca abaterile au fost sa"arsite in raza teritoriala a altei filiale2 23 Comisia "uperioara de disciplina a, Analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor $onsiliului uperior si ai consiliilor filialelor+inclusi" ale presedintilor acestora,, facand daca este cazul , propuneri de sanctionare $onferintei Nationale. b, olutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a persoanelor fizice straine carora le)a fost recunoscut dreptul de a e!ercita profesia de 3$ sau $A in Romania si aplica , dupa caz, sanctiunile pre"azute la art.1/ din O. nr./5/(02 c, Aplica sanctiunea) interzicerea dreptului de a e!ercita profesia de 3$ sau $A membrilor $orpului care au sa"arsit abateri gra"e, pre"azute la pct. 125 din ROF d, olutioneaza contestatiile formulate impotri"a 4otararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, sau $omisiei uperioare de ;isciplina. 1/-(17))-Ce este si cum .unctionea a Comisia de disciplina a unei .iliale CECCAR )3ste un organ ales de Adunarea .enerala a filialei cu atributiuni de in"estigare, &udecare si trage la raspundere2 $omisiile de disciplina &udeca abaterile disciplinare constand in fapte sau omisiuni sa"arsite de membrii $orpului prin nerespectarea obligatiilor ce le re"in si a normelor de conduita etica si profesionala pre"azute in O. /5/(02 $omisiile de disciplina , din punct de "edere al profilului acti"itatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de &udecata si ca urmare, acestea &udeca si 4otarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati , ori adminsitrate de comisiile de disciplina. Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul con"oaca la sediul $omisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. Raportorul "a proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazua

respecti"a. ;upa depunerea raportului , presedintele comisiei de disciplina fi!eaza termenul de &udecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de &udecata in "ederea &udecraii cauzei2 $ompeltul de &udecata este format din trei membrii ai $omisiei de disciplina. 7nul dintre membrii este desemnat presedintele acestuia. 18-(175)- Care este structura or*ani atorica (or*ani*rama )unei .iliale a CECCAR Organigrama unei filiale este stabilita in functie de gradul+categoria, acesteia, e!istand urmatoarele grade+ categorii,: )$tg.-) peste #.--- membrii )$tg.%) peste /-- membrii )$tg.%%) intre #-1) /-- membrii )$tg.%%%)intre 1-1) #-- membrii )$tg.%6) pana la 1-- membrii Organigrama cea mai completa Adunarea Auditor .enerala statutar $omisia $onsiliul Reprezentantul 5F de arbitra& $omisia de disciplina Organe $omisia de apel alese 1iroul 'ermanent ectiunea 'resedinte ectiunea 3!perti c. contabili autoriz. ;irector e!ecuti" ector e"id. ector ector dez"ol) ector etica 1irou 1irou Organe 8ablou organiz. tare prof. si control e!pertize admi) de stagiu continua respectare contabile nistra) e!ecu) norme ti" tie Filiala 8eleorman ectiunea e!perti 'resedinte ectiunea contabili $ontabili autorizati ;irector e!ecuti" ector gestiune ector 'rofesie adminsitrati" 2:-(178)- Ce contine <uramantul pe care un membru il depune la inscrierea in tabloul Corpului3 e refera: ) aplicarea corect si fara partinire a legilor tarii2 ) respectarea Regulamentului $3$$AR pri"ind conduita etica si profesionala a 3$ si $A2 ) pastrarea secretului profesional2 ) ducerea la indeplinire cu constiinciozitate a indatoririlor ce ii re"in in calitate de 3$ sau $A2 8e!t:? <ur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect pre"ederile Regulamentului $orpului 3!pertilor $ontabili si

$ontabililor Autorizati si ale $odului pri"ind conduita etica si profesionala a 3$ si $A, sa pastrez secretul profesional si sa duc la indeplinire , cu constiinciozitate, indatoririle ce imi re"in in calitate de e!pert contabil) contabil autorizat?. 21-(1/:)- Care este lo*o-ul CECCAR si ce contine si*la CECCAR! >ogo)ul +emblema, $orpului este compusa dintr)o carte simbolizand insemnele profesiei, un toiag al zeului *ermes cu cei doi serpi incolaciti, ceea ce semnifica in .recia antica diplomatia, precum de"iza: tiinta, %ndependenta, 5oralitate, atribute esentiale ale acestei profesii. 22-(1/1) Care sunt conditiile pentru acordarea 5i ei de e4ercitare a pro.esiei de catre membrii CECCAR! Norma nr. /9-9 a, ac4itarea in intregime a obligatiilor fata de $orp pe anul curent b,plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul pre"azut de lege, a impozitelor cu"enite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari2 c, do"ada asigurarii pentru riscul profesional d,do"ada ca nu au suferit nici o condamnare care, potri"it legislatiei in "igoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale+cazier &udiciar sau declaratie pe proprie raspundere,2 e,nu au sa"arsit fapte care sa incalce obligatiile pre"azute de lege, precum si regulile pri"ind conduita etica si profesionala potri"it pct.120 si 125 din ROF , pentru care sa fi fost sanctionati de $omisia de disciplina cu suspendarea dreptului de e!ercitare a profesiei pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de e!ercitare a profesiei2 f,depunerea declaratiei anuale pri"ind acti"itatea desfasurata si "eniturile realizate2 g,pregatirea profesionala2 2)-(1/2)- In ce consta procedura de acordare a 5i ei anuale de e4ercitare a pro.esiei! ;irectorul e!ecuti" al filialei "erifica e!actitatea datelor si a informatiilor prezentate, ia masuri pentru incasarea ta!elor si a cotizatiilor datorate si indeplinirea altor conditii stabilite prin norme care conditioneaza acordarea "izei si "a proceda la acordarea "izei anuale. Acordarea "izei anuale se concretizeaza prin semnatura si prin stampila filialei pusa in casuta special rezer"ata anului respecti", in carnetul de membru al $orpului, precum si prin eliberarea autorizatiei de e!ercitare a profesiei

pe anul respecti"

2,-(1/))- Care sunt elementele principale pe care le contine = %eclaratia anuala= depusa de membrii CECCAR in 5ederea obtinerii 5i ei de e4ercitare a pro.esiei! A. ;eclaratia persoane fizice: 1. ;atele de identificare: nume si prenume, nr.carnet, domiciliul, telefon, 2.6eniturile realizate din acti"itatea profesionala)cu nominalizarea ser"iciilor contabile prestate #. 'regatirea profesionala realizata in anul anterior 0. Necesitati de pregatire profesionala in "iitor 5.Alte informatii rele"ante /.Aprecieri cu pri"ire la acti"itatea desfasurata de catre filiala $3$$AR in anul inc4eiat. 1.;eclaratia pentru persoane &uridice 1. ;atele de identificare si autorizatia $3$$AR 2.%nregistrarea la OR$, cod fiscal, capital social, adminsitrati", actiuni, birouri, filiale, sucursale2 #.Acti"itatea desfasurata in anul inc4eiat: )cifra de afaceri realizata cu nominalizarea ser"iciilor contabile prestate 0.Resurse umane 5.Asigurarea profesionala /.$ontrolul de calitate 25-(1/,)- Care sunt conditiile pentru a de5eni e4pert contabil6 preci ati ni5elul de pre*atire teoretica si practica necesare! O. /5/(0 )are studii economice superioare in specialitatea contabilitate)finante, cu diploma recunoscuta de 53$ si practica in specialitate de cel putin # ani, sau studii economice superioare si practica in specialitate de cel putin 5 ani2

223-(1/5)- Care sunt atributiunile CECCAR! a, organizeaza e!amenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea e!amenului de aptitudini pentru accesul la profesia de 3$ sau $A2 b, organizeaza e"identa 3$ si $A si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in tabloul $orpului2 c,asigura buna desfasurare a acti"itatii 3$ si $A2 d,elaboreaza si publica normele pri"ind acti"itatea profesionala si conduita etica a 3$ si $A, g4idurile profesionale in domeniul financiar)contabil2 e,elaboreaza, impreuna cu institutiile gu"ernamentale si negu"ernamentale, standardele pri"ind e"aluarea societatilor comerciale, precum si a unor acti"e sau bunuri ale acestora. f, spri&ina formarea si perfectionarea profesionala a 3$ si $A prin programe anuale de pregatire continua organizate in di"erse forme , astfel incat la acestea sa aiba acces toti membrii2 g,apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate , precum si cu alte persoane &uridice si fizice din tara si din strainatate2 4,colaboreaza cu asociatiile profesionale de profl din tara si din strainatate i, editeaza publicatii de specialitate &,alte acti"itati stabilite prin lege sau regulament2 27-(1/2)- Care sunt raspunderile membrilor CECCAR! dar sanctiunile disciplinare care se aplica acestora! '1 25>8, art3 15 3$ si $A raspund , in e!ercitaraea profesiei, disciplinar, adminsitrati", ci"il si penal, dupa caz, potri"it legii. anctiunile disciplinare ce se aplica 3$ si $A in raport de gra"itatea abaterilor sa"arsite: )mustrare2 )a"ertisment )suspendarea de a e!ercita profesia de 3$ si $A pe o perioada de timp de la # luni la un an2 )interzicerea dreptului de a e!ercita profesia de 3$ sau $A 2/-(1/7)-Care sunt sursele de .inantare ale CECCAR!

a, ta!ele de inscriere in 8abloul $orpului b,ta!ele de inscriere la e!am. de 3$ sau $A2 c,cotizatii anuale asupra "eniturilor realizate de catre membrii $orpuluii care isi e!ercita profesia indi"idual sau de catre societati comerciale recunoscute de $orp2 d,donatii, incasari din "anzarea publicatiilor proprii si alte "enituri2 28-(1//)- Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a de5eni membra a Corpului! O. /5/(0, Norme ###0 a, a aiba ca obiect de acti"itate e!ercitarea profesiei de 3$ si/sau $A Aceasta conditie imperati"a e!clude inscrierea in contractul de societate si statut , ca obiect de acti"itate distinct, a unor acti"itati economice sau comerciale. b, 5a&oritatea actionarilor sau administratorilor sa fie e!perti contabili sai contabili autorizati si sa detina ma&oritatea actiunilor sau partilor sociale2 'rin ma&oritatea actionarilor sau asociatilor in cadul societatilor comerciale de e!pertiza contabila sau de contabilitate se intelege ca cel putin 51@ din numarul membrilor sunt 3$ sau $A membrii ai $orpului. Aceeiasi ma&oritate trebuie sa fie detinuta din actiuni sau parti sociale. c,$onsiliul de adminsitratie al societatii comerciale sa fie ales in ma&oritate, dintre actionarii sau asociatii membrii ai $orpului2 d,Actiunile sau partile sociale ale societatilor comerciale de e!pertiza contabila sau de contablitate trebuie sa fie nominati"e si orice nou asociat sau actionar trebuie sa fie admis de Adunarea generala2 5embrii $orpului nu pot fi administratori asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de e!pertiza contabila si/sau de contabilitate, membre ale $orpului. ):-(1/8)-E4plicati9 in ce consta sta*iul pentru a participa la e4amenul de aptitudini si obtinerea calitatii de REC si de CA6 tagiul consta in efectuarea de lucrari profesionale la care se adauga actiuni de pregatire te4nica si deontologica 1)>ucrari profesionale reprezentand 0-- ore pe an 2.'regatirea stagiarilor cuprinde actiuni legate de comportament profesional si de doctrina profesionala , acre sunt intreprinse in mod curent de consiliul filialei2 #. %ntr)un an , un stagiar trebuie sa efectueze minim 2 zile de pregatire, in legatura cu comportamentul profesional si doctrina profesionala si 0 zile de pregatire te4nica2 tagiarii au obligatia sa participe la actiunile

organizate de $onsiliul filialei, in cadrul programului national de formare profesionala continua.

)1-(18:)- In ce consta pre*atirea sta*iarilor in sistem colecti5! 3fectuarea stagiului in sistem centralizat se face cand nu este posibila efectuarea de lucrari pe langa un tutore de stagiu si se organizeaza de filala, in conditiile respectarii tuturor pre"derilor Regulamentului si numai pe baza de lucrari practice potri"it programului cadru pe categorii de lucrari profesionale. 3!ercitiile, lucrarile practice si studiile de caz ce fac obiectul pregatirii in sistem colecti" se stabilesc anual de ;epartamentul de 'regatire si ;ez"oltare a membrilor si Organizarea stagiului si se prezinta , rezol"a si e"alueaza de catre lectorii aprobati de 1' al $onsiliului uperior. ))-(182)- Care sunt obli*atiile de raportare ale membrilor! 1, ;eclaratia anuala, atat de catre persoane fizice cat si persoane &uridice, insotita de lista clientilor carora le)au fost efectuate ser"iciile) termen #1 ianuarie a anului pentru care se acorda "iza. 2,;eclaratia pe sem % al anului de e!ercitiu continand aceleasi elemente ca declaratia anuala termen de depunere 15 iulie. #,Raportul anual pri"in auditul de calitate. 8ermen de depunere #1 martie. ),-(18,)-Care sunt principalele pre5ederi ale $ormelor CECCAR pri5ind ni5elul de or*ani are si des.asurare a cursurilor pentru intele*erea si aplicarea I(R">IA"! 1. Obiectul actiunii) il constituie organizarea de catre $orp, in urmatorii #)5 ani de cursuri pentru %ntelegerea si Aplicarea tandardelor %nternationale de $ontabilitate spri&inind astfel procesul de reforma in domeniul contabilitatii si de integrare a traii in structurile europene. copul: ) integerea conceptelor teoretice ce stau la baza %$2 )prezentarea de studii de caz pri".aplicabilit. practica a diferitelor pre"ederi de %$2 )asigurarea capacitatii de intelegere si utilizare de catre participanti a celor mai moderne instrumente ale contabilitatii financiare, in conformitate cu obiecti"ele companiei2 )dez"oltarea calitatilor esentiale pentru utlizarea adec"ata a %$, ca mi&loc de asistare a deciziilor manageriale2 2.8emeiul legal al actiunii) *otararea $N nr.0(/2--1, aprobata prin *otararea $ nr.02/2--1 si decizia 1' 95/2--1 #. Organizatorii actiunii

0. ursele bibliografice 5. tructura cursului)durata /. 8e4nici de predare 9.;espre lectori :.Onorarii) c4eltuieli (. $ursanti 1-.Obligatiile organizatorilor de cursuri2 )5-(188)- Ce intele*eti prin competenta pro.esionala! $ompetenta profesionala poate fi imaprtita in doua parti: a, ;obandirea competentei profesionale Acare initial trebuie sa aiba un inalt standard de pregatire generala urmat de o instructie specifica de practica si e!aminare pri"ind teme profesionale semnificati"e. Aceasta trebuie sa fie modelul normal de urmat pentru un profesionist contabil b, 5entinerea competentei profesionale) cere cunoasterea continua a e"olutiilor in profesia contabila, inclusi" reglementarile importante la ni"el national si statutar si cerinte rele"ante )trebuie sa adopte un program destinat sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor lui profesionale, in conformitate cu reglementarile e!istente pe plan national si international2 )2-(2::)- Ce intele*eti prin Independenta! a se manifeste liber de orice interese care ar putea fi a"ut in "edere, ca incompatibil cu integritatea si obiecti"itatea sa : )implicare financiara directa sau indirecta2 )implicarea in ati"itatile unui client2 )acte de comert sau slu&be asigurate in acelasi timp cu e!ercitarea unei profesii liberale ce pot genera conflict de interese, in contradictie cu e!ercitarea liberala a profesiei2 )incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei2 )conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procenta& neacceptabil de ridicat fata de cea a e!pertului2 )acceptarea e!ecutarii de lucrari in baza unor onorarii e"entuale, neprecizate anticipat2 %ndependenta se manifesta prin: )independenta rationamentului profesional) starea de spirit care permite formarea unei opinii, fara sa fie afectata de influenta ce compromit acest rationament+de spirit,2 )independenta comportamentala) e"itarea unor fapte sau impre&urari care pot fi atat de semnificati"e incat o terta persoana logica si informata, detinand toate informatiile rele"ante si aplicand toate masurile de pre"edere necesare, ar a&unge in concluzia normala ca integritatea , obiecti"itatea si prudenta profesionala au fost compromise de aparenta2

'rofesionistul contabil este obligat de a fi independent atunci cand isi e!ercita acti"itatea ca liber profesionist e"itand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta.

e!ercitarea profesiei pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de e!ercitare a profesiei+"iza,. >ipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din tabloul $orpului sau suspendarea dreptului de e!ercitarea profesiei. ,:-(2,7)-Cum se obtine calitatea de EC! 'rin e!amen , care se desfasoara in baza normelor $orpului a, 3!amen de admitere pri"ind accesul+ media minimum 9, iar pe discipline minim /, tagiu A# ani)tutore sau sistem centralizat)2-ore munca B pregatire deontologica si doctrina profesionala2 'entru accesul la profesia de 3$ , e!amenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele: 1, contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de # ore pentru elaborarea raspunsurilor 2, audit, e"aluare economica si financiara a intreprinderilor, control financiar si e!pertiza contabila, cu o durata de # ore pentru elaborarea raspunsurilor. b, 3!amen de aptitudini)consta in probe scrise si orale2 'roba scrisa consta in :) un caz practic la alegere din domeniul e!pertizei contabile, monografiei contabile sau auditului financiar, cu durata de 0 ore2 )o lucrare cuprinzand intrebari din legislatia pri"ind acti"itatea de e!pertiza contabila. ,1-(2,/)-Cum se obtine calitatea de contabil autori at! 'rin e!amen in trepte: acces, stagiu,e!amen pri"ind pregatirea deontologica si doctrina profesionala, e!amen de aptitudini. 'entru a fi admis la e!amen se cer a fi indeplinite conditiile: ) au capacitate de e!ercitiu deplina ) au studii economice superioare, studii economice medii, studii medii, altele decat economice, cu diploma de licenta, dupa caz, recunoscute de 53N si o "ec4ime in specialitate de 2 ani, +cei cu studii superioare,, de # ani cei cu studii economice medii si de 5 ani, in cazul celor cu studii medii in alt domeniu decat cel economic2 ) nu au sufetit nici o condamnare, care potri"it legislatiei in "igoare interzice dreptul de gestiune si de adminsitrare a societatilor comerciale. ,2-(2,8)-Cum se mentine calitatea de e4pert contabil si de contabil autori at! 'rin inscrierea in 8abloul $orpului. %nscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor pri"ind acordarea calitatii de e!pert contabil sau de $A. %nscrierea in 8ablou confera dreptul la

)7-(2,))- Cine poate e4ercita pro.esia de e4pert contabil! 'rofesia de 3$ si de $A se e!ercita de catre persoanele care au aceasta calitate in conditiile pre"azute de O. /5/(0 si O. :(/1((:, cu respectarea principiului independentei profesiei. )/-(2,,)- In ce consta di.erenta dintre EC si economistul salariat! 3$ este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile O. /5/1((0, a"and competenta profesionala de a "erifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a acti"itatii economic)financiare si de contabilitate, de a supra"eg4ea in gestiunea societatilor comerciale si de a "erifica legalitatea blilantului contabil si a contului de profit si pierdere2 3conomistul este subordonat unui sef ierar4ic si e!ecuta atributiile specifice postului sau. ;e asemeni economistul este specializat in multe domenii: turism, ser"icii, mar=eting, management, planificare, salarizare, financiar) contabil. 3$ este un economist absol"ent al specializarii financiar)contabile , independent fata de societatea comerciala, el nu primeste pentru lucrarile e!ecutate un salariu, cu un onorariu pre"azut prin contractul inc4eiat cu referire la misunea sa. )8-(2,5)- Cine este e4pertul contabil! 3ste persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile O. /5/(0 si are competenta profesionala de a "erifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a acti"itatii economic)financiare si de contabilitate, de a supra"eg4ea in gestiunea societatilor comerciale si de "erifica legalitatea blilantului contabil si a contului de profit si pierdere2 3$ este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii si care are acces neangradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusi" "erificarea si certificarea situatiilor financiare.

,)-(25:)- Care sunt lucrarile ce pot .i e4ecutate de e4pertii contabili! a, tienerea sau supra"eg4erea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil: acordarea asistentei pri"ind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusi" in cazul sistemelor informatice elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptata unitatii, a contabilitatii d egestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului de buget, in baza si cu respectarea normelor generale2 b, efectuarea de analize economico) financiare2 analiza structurilor financiare2 analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului in"estit2 te4nici de analiza si de gestiune a fondului de rulment2 sistem de credit leasing, factoring, etc2 deterimanrea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale2 elaborarea tabloului de finantare si planuri de trezorerie2 elaborarea tabloului de utilizari si resurse2 asistenta in pre"enirea si inlaturarea dificultatilor unitatii2 c, efectuarea de audit financiar)contabil: diagnostic financiar cresterea, rentabilitatea, ec4ilibrul si riscurile financiare audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului2 studii , asistenta pentru realizarea de in"estitii financiare2 audit si certificarea bilantului contabil2 d, efectuarea de e"aluari patrimoniale: e"aluari de bunuri si acti"e patrimoniale e"aluari de intreprinderi si de "alori mobiliale pentru "anzari, succesiuni, parta&e, donatii sau la cererea celor interesati2 e"aluari de elemente intangibile e, efectuarea de e!epertize contabile: amiabile+ la cerere, contabil) &udiciare arbitra&e in cauze ci"ile e!pertize de gestiune f, e!ecutarea de lucrari cu caracter financiar) contabil care: intocmirea de situatii periodice

consolidarea conturilor si bilantului2 intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung2 g, e!ecutarea de lucrari cu caracter fiscal ca: studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal2 participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale2 asistenta in aplicarea tarifului "amal2 asistarea contribuabilului cu ocazia "erificarilor2 4, efectuarea de lucrari de organizare adminsitrati"a si informatica2 organigrame , structuri, definiri de functii legaturi intre ser"icii, circulatia documentelor si informatiilor2 analiza si organizarea flu!ului informational2 formarea profesionala continua2 contributii la prote&area patrimoniului unitatii2 mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea ec4ipamentelor2 alegerea softurilor necesare2

,,- (252)-Cum se e4ecita pro.esia de e4pert contabil si de contabil autori at! e e!ercita de catre persoane care au dobandit legal acesta calitate. 3!ercitarea se realizeaza numai de catre persoanele fizice sau &uridice, membre ale $orpului, inscrise in tablou. 8abloul se publica in 5.Of. Atat 3$ cat si $A pot e!ercita profesia indi"idual ori in societati comerciale de e!pertiza contabila sa/sau contabiliate. Atat 3$ cat si $A nu pot efectua lucrari pentru angenti economici sau pentru institutii unde sunt salatriati si pentru cei cu care anga&atii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. >e este interzis sa efectueze lucrari pentru angentii economici , in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, inclusi" soti/ sotii ale administratorului, ori in situatia in care e!ista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. ,5-(25,)- Relatiile pro.esionistilor contabili cu clientii3 e stabilesc prin contract scris de prestari ser"icii, semnat de ambele parti. %n afara onorariilor pentru lucrarile e!ecutate, orice alta relatie financiara cu un client ca: participatii la capital, dare/luare de imprumut de bunuri, ser"icii sau bani, etc, este susceptibila de a afecta obiecti"itatea si de a determina tertii sa considere ca acesta obiecti"itate este compromisa. ,2-(257)- Ce se intele*e prin calitatea de persoana <uridica a Corpului! O colecti"itate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopurilor. 3lementele conctituti"e ale persoanelor &uridice, sunt: ) organizarea de sine statatoare2 ) patrimoniul propriu2 ) scopul determinat2 Aceste elemente la care si $3$$AR, are deasemeni capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata+ persoana &uridica, si capacitatea de e!ercitiu. Are capacitatea de e!ercitiu din momenrul

constituirii organelor sale de conducere. $orpul reprezinta profesia , in raport cu alte institutii din Romania si din alte tari. )Relatiile cu bugetul directe2 )are cont in banca2 )intocmeste 16$ )organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potri"it legii2 )gestioneaza intreg patrimoniul al $orpului, inclusi" pe cel dat in adminsitrare filialelor2 )$ontinutul capacitatii de folosinta si de e!ercitiu este dat de atributiile ce le are $orpul+interne si e!terne,. ,7-(25/)- Ce se intele*e prin autonomia Corpului! Autonomia, in general, este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale. Autonomia $orpului face din acesta un organism de autoreglementare in profesie2 acesta presupune nesubordonarea unei autoritati2 $orpul , prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat "reunui organism sau statului. ;impotri"a, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptuld e e!ercitare a profesiei de 3$ si de $A si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. 'rin organele sale alese, $orpul este reprezentat in fata autoritatii publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si &uridice din tara si strainatate. $orpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila , dar normele de lucru, specifice profesiei, sunt rezultatul acti"itatii $orpului. ,/-(258)- Care este or*ani area CECCAR! $3$$AR are filiale fara personalitate &uridica in fiecare resedinta de &udet si in municipiul 1ucuresti. 3ste organizat incat sa)si poata indeplini atributiunile de organism de autoregelementare. Organe de decizie Organe de e!ecutie ectiuni, comisii si departamente $onferinta Nationala ecretariatul general >a ni"el central $onsiliul uperior ectoare 1iroul 'ermanent 'resedintele $orpului ectiuni Adunarea .enerala ;irectorul filialei >a ni"el $onsiliul filialei teritorial 1iroul 'ermanent

'resedintele filialei

,8-(225)- Competentele Comisiei "uperioare de %isciplina a, analizeaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale membrilor $ si ai $F, facand propuneri de sanctionare a acestora $onferintei Nationale care 4otaraste2 b, solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor $onsiliului uperior si $onsiliului filialelor, precum si a profesionistilor straini , care au dobandit dreptul de a e!ercita profesia de 3$ si de $A in Romania si aplica , dupa caz, pre"ederile art.1/ din O. /5/1((0 cu modificarile ulterioare. 1, mustrare 2,a"ertisment scris #,suspendarea dreptului de a e!ercita profesia de 3$ sau de $A pe o perioada de timp de la # luni la un an2 0,interzicerea dreptului de a e!ercita profesia de 3$ sau $A.Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin ROF. 5,Rezol"a contestatiile formulate impotri"a 4otararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor2 /,Aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a e!ercita profesia de 3$ sau $A membrilor $orpului care au sa"arsit abateri gra"e pre"azute de regulemnt. $ON 8%87%R3 ) 5 membrii titulari ) 5 memebrii supleanti ) 'resedinte ) 2 membrii 3$ dintre membrii $3$$AR ) 2 membrii desemnati de 5F >a fel supleanti. 5andat )0 ani2 5:-(222)- Competentele Comisiei de disciplina a (ilialei a, sanctioneaza abaterile disciplinare sa"arsite de 3$ , $A membrii ai filialei, cu dom.in raza teritoriala a acesteia, c4iar daca abaterile au fost sa"arsite inraza teritoriala a altei filiale2 b,instiinteaza presedintele $F si reprezentantul 5F despre reclamatiile primite+e!ceptie

reclamatiile indreptate impotri"a membrilor 1' ale filialelor sau ale profesionsitilor si societatilor straine care se adreseaza $omisiei uperioare de disciplina. $ON 8%87%R3: ) 5 membrii ) 5 supleanti ) 1 presedinte B 2 membrii alsi dintre membrii filialei, 3$ care se bucura de autoritate ) 2 membrii supleanti, desemnati de 5F ) 5andat )0 ani

'rin "or secret , pe o perioada de 0 ani, cu reinnoirea bienala a &umatate din membrii alesi2 'resedintele $ este ales de $N iar a ai filialei de A. Retragerea , dupa o perioada egala cu cea in care a detinut functia respecti"a+presedinte care a detinut functia 0 ani sau : ani, poate depune candidatura, dupa 0, respecti" : ani de la incetarea functiei.

51-(22/)- Care este locul si rolul repre entantului -(! 3ste persoana desemnata de autoritatea publica, pe langa $osniliul uperior al $orpului si al filialei. Nu este super"izor, este un partener in profesie, cu toate ca sesizeaza 5F' ori de cate ori 4otararile si masurile adoptate de $orp contra"in regelementarilor legale si trimite, spre stiinta 1O o copie a sesizarii. 52-(228)- Care sunt atributiunile repre entantului -( 'e linga $onsiliul uperior 1. 'articipa fara drept de "ot la lucrarile $onferintei Natuonale, al sedintele $ si ale 1' si ale $omisiei superioare de disciplina2 2. 'rimeste materialele si con"ocatorul cu 9 zile inainte #. 3ste instiintat de secretarul $ ; despre toate contestatiile primite de acesta comisie 0. esizeza 5F ori de cate ori 4otararile si masurile adoptate de $orp, contra"in regelementarilor legale si trimite 1' spre stiinta copie dupa sesizare. Pe lan*a C3(ilialei 1. 'articipa,fara drept de "ot , la lucrarile Adunarii generale, $F,1' si $omisia de disciplina. 'rimeste materialele si con"ocatorul cu 9 zile inainte. 2. esizeaza 1' ales al $orpului cu pri"ire la aprobarea sau refuzul de inscriere in 8abloul $orpului de catre $F pe care le considera nelegale2 #. esizeaza $ ; cu pri"ire la 4otararile $; a filialei pe care le considera nelegale 0. esizeaza reprezentantul 5F de pe langa $ asupra 4otararilor si masurilor $F care contra"in regelementarilor legale.

5)-(27:)- Care sunt principalele .apte ce constituie abateri disciplinare a unui membru al Corpului! R'( art312, a, comportament necu"iincios fata de membrii $orpului, reprezentantii 5F sau fata de participantii la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale $orpului2 b,asenta nemoti"ata de la inatlnirea adunarii generale a filialei sau de la $onferinta Nationala2 c,neresectarea dispozitiilor codului etic national al profesionsitilor contabili2 d,absenta ne&ustiicata de la actiuniel d epregatire si dez"oltare profesionala regelementate prin normele emise de $orp2 e,prestarea de ser"icii de contabilitate fara contract scris inc4eiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il inc4eie: 3$ sau $A f,neresectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional g,nerespectarea sau declararea partiala a "eniturilor , in scopul sustragerii de la plata cotizatiei pre"azute in regulament2 4, nedepunerea in termenul stabilit la filiala a fisei pentru persoane fizice sau &uridice i, incalcarea dispozitiilor pct.(: din ROF )efectuarea de lucrari pentru agentii economici specificue profesiei pentru agentii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta2 )efectuarea de lucrari pentru agentii economici in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul %6 insclusi" sau soti ai administratorilor2 &,refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale $orpului documentele pri"ind acti"itatea profesionala. =,nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu $orpul sau cu tertii2 5,-(271)- Cum se .ace ale*erea in C" al Corpului!

55-(272)-Ce este etica! tiinta care se ocupa cu studiul teoretic al "alorilor conditiei umane din perspecti"a principiilor morale si rolul lor in "iata sociala2totalitatea normelor de conduita etica morala. $orespunzatoare unui domeniu , unei acti"itati sau unei colecti"itati. 3tica este straina dictaturii si centralismului 2ea este sepcifica democratiei, deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luate de principii etice, astfel se poate aluneca spre anar4ie si dezordine. 52-(27))- Ce sunt ser5iciile pro.esionale! Orice ser"iciu care acere aptitudini contabile inrudite, prestat d eun

contabil profesionist. )ser"icii de contabilitate )audit )fiscalitate )consultanta manageriala )management financiar er"iciu )o munca prestata in folosul sau interesul cui"a, sar potri"it normelor si regulilor profesiei prestatorului ) indeplinirea unei indatoriri fata de cine"a2 57-(27/)- Cum este de.inita inte*ritatea in pro.esia contabila! a fie drept, cinstit si sincer in e!ecutarea lucrarilor. 5/-(278)- Ce se intele*e prin obiecti5itate in pro.esia contabila! 'rofesionistul contabil nu trebuie sa cedeze unor pre&udecati sau concepete apriorice , care sa)i impiedice obiecti"itatea2 sa aiba o comportare impartiala atunci cand intocmeste un raport pri"ind e!ecutarea lucrarilor sale. 58-(2/:)- In ce consta competenta pro.esionala

! >ucrari efectuate cu gri&a si sarguinta, pastrarea la zi a ni"elului de cunostinte profesionale2 $ompetenta are doua componente de baza: ) obtinerea ) mentinerea $ompetenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze ser"icii profesionale cu competenta, gri&a si sarguinta si este obligat sa mentina in permanenta un ni"el de cunostinte si de competenta profesionala care sa &ustifice asteptarile unui client sau ale anga&atorului2 trebuie sa fie la curent cu ultimele e"olutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si te4nici de lucru.
2:-(2/1)- In ce consta con.identialitatea! $onfidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunii sale si nu trebuie sa utilizeze sau sa di"ulge fara autorizatie scrisa, in afara de cazurile cand obligatia di"ulgarii este pre"azuta prin lege sau norme reglementare. 21-(2/2)-Ce se intele*e prin pro.esionalism! 'rofesionalismul presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceea ce ar aduce atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar

putea duce la discreditarea ei2 aceasta obliga institutele membre %FA$ ca in elaborarea regulilor de etica, sa pre"ada responsabilitati clare ale profesionsitului contabil "is a "is de clienti, terti, anga&atori, alti membrii ai profesiei, public, in general. 22-(2/,)- Con.licte de interese ? circumstante de care trebuie tinut seama3 %escriere3 'rofesionsitii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de ordin profesional. Nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese2 ei trebuie sa fie mereu atenti la factorii care dau nastere de conflicte2 7n superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni. Relatiile familiale sau personale pot deasemenea , genera presiuni.8rebuie descura&ata orice relatie sau orice interes sesceptibil de a pune in pericol de a influenta negati" integritatea profesionistului contabil2 'rofesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contrar normelor profesionale2 'rofesionsitul contabil se poate gasi intre e!igentele unui superior si aplicarea normelor profesionale si te4nice2 7n conflict de interese se poate produce cand publicarea unor informatii eronate poate a"anta&a anga&atorul sau clientul si fa"oriza sau deza"anta&a profesionsitul contabil.

pot fi di"ulgate ) profesionsitul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt dstinatarii corecti ai unor astfel de informatii2 )profesionsitul trebuie sa stabileasca daca di"ulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa2 2,-(2//)- Care sunt componentele independentei! 1. %ndependenta de spirit+ gandire,: ) stare de gandire care permite oferirea unei opinii a unui ser"iciu profesional fara sa fie afectata &udecata profesionala2 )ea presupune integritate si obeicti"itate 2. %ndependenta in aparenta ) reprezinta capacitatea de a demonstra ca riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiecti"itatea profesionsitului contabil. 25-(2/8)- Enumerati amenintari si riscuri care a.ectea a independenta; ) amenintari legate de interesul propriu: Financiar: direct+ dependenta de onorarii, onorarii restante , teama de a pierde cleintul, si indirect2 ) amenintari legate de autocontrol2 )familiarism sau incredere prea mare in client+ testarea insuficienta a informatiei furnizate de client,2 )cunoasterea de multa "reme a clientului2 )personalitatea si calitatea cleintului2 )intimidarea de catre un client prea dominant, ceea ce impune 3$ sa actioneze in maniera subiecti"a. 22-(28:)- Riscuri le*ate de interesul propriu- descriere %nteres financiar direct sau indirect, dependenta de onorarii, dorinta de a incasa onorariile restante, teama de a pierde clientul , etc.

2)-(2/2)-E4plicati principiul con.identialitatii $onfidentialitatea este stricta, in afara cazurilor in care a primit o autorizatie speciala de a di"ulga informatiile sau in caz de obligatii legale profesionale. 'entru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi di"lgate, trebuie a"ute in "edere urmatoarele aspecte+cu titlu de e!emple,: a, cand di"ulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor pot fi lezate2 b,)cand di"ulgarea este ceruta de lege sau cand e!ista obligatii profesionale de di"ulgare2 ) profesionsitul trebuie sa faca apel la &udecata sa, pentru a determina tipul de informatii care

27(281)- Amenintari le*ate de .amiliarism sau incredere3%escriere3 Riscul ca e!pertul contabil sa fie influentat de personalitatea si calitatile clientului, sa fie prea atent la interesele clientului , afectarea atentiei e!pertului de cunoasterea de mult timp a tuturor problemelor cleintului, ceea ce poate duce la o incredere e!cesi"a in client si la testarea insuficienta a informatiilor prezentate de acesta. 2/-(282)-Amenintari le*ale de intimidare ? descriere 'osibilitatea ca e!pertul sa fie intimidat de o amenintare sau de un client dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea

de o maniera obiecti"a. 28-(28))- Relatiile personale9 .amiliale si independenta-descriere Relatiile personale si familiale pot pre&udicia independenta . 8rebuie deci sa ne asiguram ca nici o relatie personala sau familiala nu pune in pericol independenta. 5embrii trebuie sa tina seama de tipul de situatii susceptibile de ai e!pune la presiuni. 3!: astfel de presiuni pot aparea atunci cand liber profesionsitul are interese financiare comune cu un cadru sau anga&at al clientului, sau cand detin impreuna interese semnificati"e intr)o societate in participatiune cu un client. 7:(28,)- 'norariile si independentadescriere $and onorariile primite de la un client sau de la un grup de care apartine acest client, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie e!aminata cu atentie, caci independenta poate fi pusa in cauza. Organismele membre %FA$ stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor referitaore la acest subiect2 acestea trebuie sa fie in concordanta cu ni"elul de dez"oltare a profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari. er"iciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor ser"icii. %n tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislatia sau de normele organismului acste misiuni trebuie limitate la acestea pentru care independenta nu este obligatorie. Onorariile fi!ate de 8ribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in acesta categorie . ;impotri"a, onorariile facturate procentual sau alte metode similare, sunt consid.ca intarnd in aceasta categ. 71-(285)- Competenta pro.esionala si responsabilitatea cand se utili ea a lucrarile altui e4pert3 >iber profesionsitii contabili trebuie sa e"ite sa presteze ser"icii profesionale fara o competenta adec"ata, in afara de cazul ca beneficiaza de sfaturi a"izate si de o asistenta care sa le permita sa presteze ser"icii de calitate. ;aca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr)un domeniu specific in cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi te4nice de la specialisti +alti profesionisti contabili, a"ocati, ing, geologi sau alti e!perti,. %n acest caz, desi profesionsitul contabil se spri&ina pe competentele te4nice ale

specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale profesiunii. %ntrucat profesionsitului contabil ii re"ine responsabilitatea pentru ser"iciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre e!pertul consultant. 3l trebuie sa se asigure ca e!pertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales principiile fundamentale ale profesiei2 aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti e!perti. Aceasta asigurare se poate obtine : ) fie cerand e!pertilor respecti"i sa citeasca regulile de etica2 )fie cerand e!pertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de etica. $and profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa+daca a inceput,. c4ematic, demersurile profesionsitului contabil se prezinta astfel: Are competenta Accepta adec"ata lucrarii lucrarea >iber profesionsitul contabil Nu accepta lucrarea Nu are competenta sau Accepta lucrarea dar Anga&eaza + subcontacteaza un 3!pert+ specialist, care 8rebuie sa cunoasca regulile de etica

cunostintele obtinute pentru tipul de ser"iciu prestat2 2. ni"elul de instruire si e!perienta persoanei care participa la lucrare2 #. timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii2 0. gradul de responsabilitate al misiunii respecti"e2 Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare, sau zilnice in "igoare pentru fiecare participant la misiune, la ni"elul fiecarei

72-(282)- Criterii de stabilire a onorariilor Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel "aloarea ser"iciilor prestate, tinand seama de urmatoarele elemente: 1. $ompetenta si

S-ar putea să vă placă și