Sunteți pe pagina 1din 25

Doctrine economice

Cine poate exercita profesia de expert contabil i de contabil autorizat?


RSPUNS: Profesia de expert contabil i de contabil autorizat se exercit de ctre persoanele care au aceast calitate, n condi iile pre!zute de "rdonan a #u!ernului nr$%&'())* i "rdonan a #u!ernului nr$+)'())+ cu respectarea principiului independen ei profesiei$ SURS,: "$#$ nr$%&'())*- "$#$ nr$+)'())+ pentru modificarea i completarea "$#$ nr$%&'())* pri!ind or.nizarea acti!it ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, aprobat prin /e.ea nr$(+%, din 0 decembrie ())), pri!ind aprobarea "$#$ nr$+)'())+$

n ce const diferena dintre expertul contabil i economistul salariat, dintre contabilul autorizat i contabilul salariat.
RSPUNS: 1xpertul contabil este persoana care a dob2ndit aceast calitate, n condi iile "$#$ nr$%&'())*, a!2nd competen a profesional de a !erifica i de a aprecia modul de or.anizare i de conducere a acti!it ii economico3financiare i de contabilitate, de a supra!e.4ea .estiunea societ ilor comerciale i de a !erifica le.alitatea bilan ului contabil i a contului de profit sau pierdere$ Prin urmare, ne .sim n fa a unei arii de competen e mult mai lar.i fa de cea a unui economist salariat- economistul este subordonat unui ef ierar4ic i execut atribu iile specifice fiei postului su$ De asemenei, economistul este specializat n multe domenii: financiar3 contabil$ 1xpertul contabil este un economist, absol!ent al specializrii financiar3contabile, independent fa de societatea comercial$ 1l nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un "N"R,R5U pre!zut prin contractul nc4eiat cu referire la misiunea sa$ 6ontabilul autorizat este persoana care a dob2ndit aceast calitate n condi iile "$#$ nr$%&'())* i are capacitatea de a ine contbilitatea i de a ntocmi bilan ul contabil$ 6ontabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic$ 6ontabilul salarizat este subordonat efului ierar4ic i execut sarcinile ce i re!in din fia indi!idual$ Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mi7locii, execut toate lucrrile contbile$ De re.ul, este specializat pe un sector al contabilit ii$ 6a i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, put2nd fi stimulat ori penalizat de eful ierar4ic sau la propunerea acestuia$ 1xpertul contabil, contabilul autorizat, c4iar dac sunt independen i, rspund ci!il i penal fa de treprindere$ 8n sc4imb, economistul i contabilul, salaria i, pierd cu .reu postul sau n urma unor proceduri ane!oioase$ Rezum2nd a!em: 19P1R:3 6"N:,;5/, 6"N:,;5/ ,U:"R5<,: 5ndependen certificare apartenen nu fac parte din structurile entit ii responsabilitate la or.anismul confiden ialitate profesiei

16"N"=5S:U/ S,/,R5,: 6"N:,;5/ S,/,R5,: Slu7ba subordonare fac parte din 5erar4ic structurile entit ii rspundere limitat

6"N6/U<55: 1ste n discu ie starea de salariat al unei firme i al unui cabinet de exper i contabili sau de contbili autoriza i:rebuie fcut distinc ia ntre auditorii interni i cei externi, prin prisma independen ei1conomistul, contabilul profesionist salariat sau an.a7a i n industrie, comer , sectorul public, n! m2nt $a$ 6ontabilul profesionist independent este acela care efectueaz, unui client, n mod curent, lucrri de audit sau e!iden contabil, fiscalitate i alte ser!icii profesionale similare6ontabilul profesionist lucreaz independent >inclusi! practicieni indi!iduali, parteneri sau corpora ie? n industrie, comer , sectorul public, n! m2nt $a$ i este membru ale unei or.aniza ii afiliate 5@,6$

Cine este expertul contabil?


RSPUNS: 1xpertul contabil este persoana care a dob2ndit aceast calitate n condi iile "rdonan ei >"$#$ nr$%&'())*? i are competen a profesional de a !erifica i de a aprecia modul de or.anizare i de conducere a acti!it ii economico3financiare i de contabilitate, de a supra!e.4ea .estiunea societ ilor comerciale i de a !erifica le.alitatea bilan ului contabil i a contului de profit i pierderi$ 1xpertul contabil este specialistul care a dob2ndit cea mai nalt 6alificare n domeniul contabilit ii i care are acces nen.rdit la efectuarea tuturor lucrrilor profesionale, inclusi! !erificarea i certificarea situa iilor financiare$

Cine este contabilul autorizat?


RSPUNS: 1ste persoana care a dob2ndit aceast calitate n condi iile "rdonan ei >"$#$ nr$%&'())*? i are capacitatea de a ine contabilitatea i de a ntocmi bilan ul contabil$ 6"=1N:,R5U: 6alitatea de expert contabil i de contabil autorizat se dob2ndete pe baz de examen, Pentru a dob2ndi calitatea, se cer ndeplinite cumulati! mai multe condi iiPot fi, la cerere, exper i contabili, persoanele care au titlul de ,cademician, profesori i conferen iari uni!ersitari, doctorii n economie i doctorii docen i cu specialitatea finan e sau contabilitate, ns cu ndeplinirea condi iilor i sus inerea unui inter!iu pri!ind Normele de or.anizare i func ionare ale 6166,R$
(

Cum se obine calitatea de expert contabil?


RSPUNS: Prin examen$ 1xamenul se desfoar n baza normelor 6orpului i a Re.ulamentului pentru efectuarea sta.iului i prin examenul de aptitudini, n !ederea accesului la calitatea de expert contabil i contabil autorizat$ Sc4ematic: 19,=1N D1 ,D=5:1R1 pri!ind accesul >media minim A, iar pe discipline %? S:,#5U >B ani, tutore? >0CC ore semestru ?D pre.tire deontolo.ic i doctrin profesional 19,=1N D1 ,P:5:UD5N5 >art$0, "$#$+)'())+? 19P1R: 6"N:,;5/ 6"N:,;5/ ,U:"R5<,: PR";1 S6R5S1 "R,/1

6"=1N:,R55 Pentru a fi nscrii la concursul de admitere, candiad ii trebuie s ndeplineasc anumite condi ii: 19P1R: 6"N:,;5/ au capacitatea deplin de exerci iu$ au studii economice superioare n specialitatea contabilitate3finan e, cu diplom recunoscut de =1N i practic n specialitate de cel pu in trei ani, sau studii economice superioare i practic n specialitate de cel pu in cinci ani$ Nu au suferit nici o condamnare, care, potri!it le.isla iei n !i.oare, interzice dreptul de .estiune i de administrare a societ ilor comerciale$ ,u promo!at probele pri!ind accesul la profesia de expert contabil$ 6"N:,;5/ ,U:"R5<,: au capacitate deplin de exerci iuau studii economice superioare, studii economice medii, studii medii altele dec2t economice, cu diplom sau licen , dup caz, recunoscute de =1N i cu o !ec4ime n specialitate bde doi ani, cei cu studii superioare, de trei ani cai cu studii medii n alte domenii dec2t cel economic$ Nu au suferit nici o condamnare, care, potri!it le.isla iei n !i.oare, interzice dreptul de .estiune i de administrare a societ ilor comerciale, ,u promo!at probele pri!ind accesul la profesia de contabil autorizat$

Cum se obine calitatea de contabil autorizat?


RSPUNS: Prin examen de acces n trepte: acces, sta.iu, examen pri!ind pre.tirea deontolo.ic i doctrin profesional, examen de aptitudini$ 6a i expertul contabil, dar cu tematicx specific$ Pentru a fi admis la examen se cer ndeplinite condi iile specifice >!ezi &?$

Cum se menine calitatea de expert contabil i calitatea de contabil autorizat?


RSPUNS: Prin nscrierea n :abloul 6orpului$ 8nscrierea se realizeaz n baza ndeplinirii condi iilor pri!ind acordarea calit ii de expert contabil i contabil autorizat$ 8nscrierea n :abloul 6orpului confer dreptul la exercitarea profesiunii pe ntre. teritoriu rii$ ,nula se ob ine licen a de exercitare a profesiei >!iza?$ /ipsa licen ei sau nelicen ierea atra.e radierea din :ablou sau suspendarea exercitrii profesiei, a dreptului de a exercita$

Care sunt lucrrile ce pot fi efectuate de experii contabili?


RSPUNS >fr a fi limitati!e?: inerea sau supra!e.4erea contabilit ii i ntocmirea bilan ului contabil: acordarea asisten ei pri!ind or.anizarea i inerea contabilit ii, inclusi! n cazul sistemelor informatice, elaborarea i punerea n aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unit ii, a contabilit ii de .estiune, a tabloului de bord, a controlului de .estiune i controlul prin bu.et, n baza i respectarea normelor .enerale$ efectuarea de analize economico3financiare$ analiza structurilor financiareanaliza .estiunii financiare i a rentabilit ii capitalului in!estitte4nici de analiz i de .estiune a fondului de rulmentsistem de leasin., factorin. etc$determinarea situa iilor financiare i de .estiune prin rapoarte pocentualeelaborarea de tablouri de finan are i planuri de trezorerie, elaboCrarea de tablouri de utilizri i resurse, asisten n pre!enirea i nlturarea dificult ilor unit ii$ efectuarea de audit financiar contabil, ca: dia.nostic financiarcreterea, rentabilitatea, ec4ilibrul i riscurile financiare, audit intern, or.anizarea sau controlul re.ularit ii i sincerit ii sistemuluistudii, asisten pentru realizarea de in!esti ii financiareaudit i certificarea bilan ului contabil$ efectuarea de e!aluri patrimoniale:
0

e!aluri de bunuri i acti!e patrimonialee!aluri de ntreprinderi i de !alori mobiliare pentru !2nzri, succesiuni, parta7e, dona ii sau la cererea celor interesa ie!aluri de elemente intan.ibile$ efectuarea de expertize contabile: Eamiabile >la cerere?Econtabil37udiciareE arbitra7e n cauze ci!ile, Eexpertize de .estiune$ f$ executarea de lucrri cu caracter financiar3contabil, ca: E ntocmirea de situa ii periodiceE consolidarea conturilor i bilan ului, E ntocmirea de planuri de finan are pe termen mediu i lun.$ .$ executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: E studii i consulta ii pe probleme de ordin fiscalE participarea la ntocmirea i depunerea declara iilor fiscaleE asisten n probleme de :F, i impoziteE fiscalitate imobiliarE asisten n aplicarea tarifului !amalE asistarea contribuabilului cu ocazia !erificrilor$ 4$ efectuarea de lucrri de or.anizare administrati! i informatic: E or.ani.rame, structuri, definiri de func iiE le.turi ntre ser!icii, circula ia documentelor i informa iilorE analiza i or.anizrea fluxului informa ional, E formarea profesional continuE contribu ii la protec ia patrimoniului unit iiE mecanizarea i automatizarea prelucrrii informa iilor, ale.erea ec4ipamentelorE ale.erea softurilor necesare$

Care sunt lucrrile ce pot fi executate de contabilii autorizai ?


RSPUNS: /ucrri ce pot fi executate de contabilul3autorizat: 6u studii superioare ine contabilitatea opera iunilor economico3financiare pre!zute n contract ntocmete bilan ul contabil !erific i certific bilan ul contabil ndeplinete obli.a iile pre!zute de le.e pentru cenzorii numi i la societ ile comerciale$ 6u studii medii a$ ine contabilitatea opera iunilor economico3financiare pre!zute n contract$ b$ ntocmete bilan ul contabil

10-11. Cum se exercit profesia de expert-contabil i de contabil autorizat?


RSPUNS: Profesia de expert3contabil i de contabil3autorizat se exercit de ctre persoanele care au dob2ndit le.al aceast calitate$ 1xercitarea se realizeaz numai de ctre persoanele fizice sau 7uridice, membre ale 6orpului, nscrise n tablou$ :abloul se public anual n =onitorul "ficial al Rom2niei$ ,t2t exper ii contabili c2t i contabilii autoriza i pot exercita profesia indi!idual ori n societ i comerciale de expertiz contabil$ ,t2t exper ii contabili c2t i contabilii autoriza i nu pot efectua lucrri pentru a.en ii economici sau pentru institu ii unde sunt salaria i i pentru cei cu care an.a7a ii lor sunt n raporturi contractuale ori se afl n concuren $ De asemenea, le este interzis s efectueze lucrri pentru a.en ii economici, n cazul n care sunt rude sau afini p2n la .radul al patrulea, inclusi! so i3so ii ale administratorului, ori n situa ia n care exist elemente care atest starea de conflict de interese sau de incompatibilitate$ SURS,: 6artea expertului contabil i contabilului autorizat, 6166,R, ;ucureti, 0CC(6odul pri!ind conduita etic i profesional a exper ilor contabili i contabililor autoriza i din Rom2nia, Sec iunea B, 1xercitarea profesiei$

12. xercitarea profesiei prin societi comerciale de profil.


RSPUNS: Prin societate de expertiz contabil se n ele.e societatea comercial care ndeplinete condi iile pre!zute la art$+ lit$a3d din "$#$nr$%&'())* i este nscris n :abloul 6orpului, adic: s aib ca obiect de acti!itate exercitarea profesiei de expert contabilma7oritatea ac ionarilor sau asocia ilor s fie exper i contabili i s de in ma7oritatea ac iunilor sau a pr ilor socialeconsiliul de administra ie al soiet ii comerciale s fie ales n ma7oritate dintre ac ionarii sau asocia ii exper i contabili, ac iunile s fie nominati!e$ "rice nou asociat sau ac ionar s fie admis de adunarea .eneral$ 1xper ii contabili i contabilii autoriza i i pot exercita profesia: indi!idual, n cbinete propriicu asocia i sau ac ionari n societ i comerciale, potri!it le.iica salaria i la o societate de profil, recunoscut de 6orp$ Societ ile de expertiz contabil au cel pu in &(G ac ionari exper i contabili sau contabili autoriza i i cel pu in &(G din numrul membrilor consiliului de ,dministra ie sunt exper i contabili sau contabili autoriza i, membri ai 6orpului$ Societ ile de expertiz contabil nu pot a!ea participri financiare n unit i patrimoniale industriale, comerciale, a.ricole, bancare sau de asi.urri i nici n societ i ci!ile$
B

=embrii 6orpului nu pot fi asocia i sau ac ionari la mai multe societ i comerciale de expertiz contabil$ Societ ile comerciale de expertiz pot fi rom2ne, strine sau mixte$ Societ ile de expertiz se bucur de aceleai drepturi i au aceleai obli.a ii impuse membrilor 6orpului$ 1xcep ie: dreptul de a ale.e sau de a fi ales n or.anle de conducere ale 6orpului$ ,n.a7area rspunderii societ ilor comerciale de expertiz contabil i a membrilor care le alctuiesc se realizeaz prin exercitarea drepturilor administrati!e i a celor de natur te4nic de ctre: conductorul >administratorul? societ ii: drepturile administrati!e >de exemplu: fa de banc, reprezentarea societ ii n fa a ter ilor i a administra iei publice etc$?, acesta dispun2nd de semntura social a societ iiexper ii contabili, contabilii autoriza i i ceilal i asocia i care asi.ur cerin ele de natur te4nic ale propriilor lucrri executate, prin semnarea acestora, alturi de semntura autorizat a conducerii societ ii$ SURS,: "$#$ nr$%&'())* modificat6odul pri!ind conduita etic i profesional a exper ilor contabili i contabililor autoriza i din Rom2nia36artea expertului contabil i a contabilului autorizat 6166,R, ;ucureti, 0CC($

1!. "ncompatibiliti #n exercitarea profesiei.


RSPUNS: ,t2t "$#$ nr$%&'())* actualizat, c2t i re.ulamentul de "r.anizare i @unc ionare i 6odul pri!ind conduita etic i profesional a exper ilor contabili i contabililor autoriza i din Rom2nia se refer la situa iile de incompatibilitate$ Profesionistul contabil se bazeaz n conduita sa pe mai multe principii$ 5nte.ritate 3 s fie drept, cinstiti i sincer n executarea lucrrilor sale$ "biecti!itate3 profesionistul contabil trebuie s nu cedeze unor pre7udec i sau concepte apriorice, care s3i mpiedice obiecti!itatea- s aib o comportare impar ial atunci c2nd ntocmete un raport pri!ind executarea lucrrilor sale$ 5ndependen a H s se manifeste liber de orice interes care ar putea fi a!ut n !edere, ca incompatibil cu inte.ritatea i obiecti!itatea sa: 3 implicarea financiar direct sau indirect3 implicarea n acti!it ile unui client >membru al executi!ului sau an.a7at sub controlul direc iunii?3 acte de comer sau slu7be asi.urate n acelai timp cu exercitarea unei profesii liberale ce pot .enera conflict de interese, n contradic ie cu exercitarea liberal a profesiei3 inciden a rela iilor familiale i personale asupra independen ei3 condi iile n care onorariile primite de la un client constituie un procenta7 neacceptabil de ridicat fa de cea a expertului3 acceptarea executrii de lucrri n baza unor onorarii e!entuale neprecizate anticipatd$ Secretul profesional H s fie respectat secretul, caracterul confiden ial al informa iilor ob inute cu ocazia executrii lucrrilor sale, e$ Norme te4nice i profesionale H s efectueze lucrrile sale n conformitate cu normele te4nice i profesionale, s execute lucrri pe care le pot realiza cu competen profesional$ f$ 6omportare deontolo.ic H s se comporte compatibil cu buna reputa ie a profesiunii$ 8nclcarea principiilor nseamn tot at2tea incompatibilit i n exercitarea profesiei$ Pe l2n. incompatibilit ile explicite le.ate de condi ia de independen , mai exist situa ii de suspendare a dreptului profesiei i de interdic ie a dreptului exercitrii profesiei$ Suspendare cauzat de: absen a nemoti!at de la ntrunirea a dou edin e consecuti!e ale adunrii .enerale a filialei sau ale 6onferin ei Na ionaleNeplata cotiza iei anuale sau'i a celorlalte obli.a ii bneti la termenele stabilite de Re.uIament, pe durata unui an calendaristic, nerespectarea normelor pri!ind aprarea i pstrarea secretului profesional$ 5nterdic ie datorit'cauzt de: absen a nemoti!at de la trei reuniuni consecuti!e ale ,dunrii #enerale a @ilialei saU ale 6onferin ei Na ionalepublicitate fr respectarea pre!ederilor 6odului pri!ind conduita etic i profesional a exper ilor contabili i contabililor autoriza i din Rom2niaNeplata cotiza iei anuale i ale celorlalte obli.a ii bneti aferente unui an calendaristic6ondamnarea membrului 6orpului pentru s!2rirea unei fapte penale care, potri!it le.ii, interzice dreptul de .estiune i de administrare a societ ii comerciale de profil1xecutarea unei pedepse pri!ati!e de libertate pentru s!2rirea unei fapte care nu interzice dreptul de .estiune i de administrare a societ ii comerciale de profilNeplata la bu.et, n termenul i cuantumul pre!zut de le.e, a impozitelor cu!enite statului asupra onorariilor ncasate de persoanele fizice8nclcarea normelor de lucru pri!ind exercitarea profesieiRefuzul de a pune la dispozi ie "r.anelor de 6ontrol ale 6166,R a documentelor pri!ind acti!itatea profesional$ SURS,: "$#$ %&'())*- /$nr$ (+%'()))- R"@'())&

1$. %si&urarea riscului profesional


RSPUNS: 8n acti!itatea lor, exper ii contabili i contabilii autoriza i sunt supui riscului profesional, riscului ca unele lucrri s nu corespund calitati! i s aduc pre7udicii clien ilor lor$ De aceea, exper ii cont,;5/5, contabilii autoriza i trebuie s .aranteze rspunderea ci!il pri!ind acti!itatea desfurat, prin subscrierea unei poli e de asi.urare sau prin !rsarea unei contribu ii la fondul de .aran ie$ SURS,: "$#$ nr$%&'())* modificat

1'. (elaiile profesionitilor contabili cu clienii


RSPUNS: Rela iile membrilor 6orpului cu clien ii se stabilesc prin contract scris de prestri ser!icii, semnat de ambele pr i$
*

8n afara onorariilor pentru lucrrile executate, orice alt rela ie financiar cu un client ca: participa ii la capital, dare'luare de mprumut de bunuri, ser!icii sau bani etc$ este susceptibili de a afecta obiecti!itatea i de a determina ter ii s considere c aceast obiecti!itate este compromis$ 8n cadrul ndeplinirii lucrrilor, membrii 6orpului trebuie s se rezume numai la acordarea de a!ize de consultan profesional i s nu mpieteze acti!itatea de administrare, care este un atribut exclusi! al clientului$ " aten ie aparte se acord rela iilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lo cu clien ii, asi.ur2bdu3se c aceste rela ii nu aduc atin.ere independen ei lor$ Stabilirea sau ntre inerea real iilor profesionale cu clien ii pot antrena rspunderea pentru un pre7udiciu financiar sau moral, pentru membrii 6orpului$ Se impune o selectare a clien ilor i aprecierea situa ieie membrilor 6orpului n raport cu respectarea principiilor independen ei i competen ei$ "rice nou client i orice nou lucrare solicitat de !ec4ii clien i trebuie s fac obiectul acceptrii i nc4eierii contractului dup: e!aluarea riscuriloro e!aluare, respecti! o !erificare pri!ind respectarea principiului independen ei profesieio apreciere a eficien ei executrii lucrrilor n raport cu competen a i cu mi7loacele societ ii$ Decizia final apar ine expertului sau contabilului autorizat$ Periodic se e!alueaz aprecieaz e!entualele sc4imbri aprute n situa ia clien ilor sau cabinetului'societ ilor lor i dac acestea .enereaz noi riscuri$ 1!iden ierea sau modificarea lucrrilor nu se poate face dec2t n baza unui act adi ional la contract$ Profesionitii pot exprima n scris clien ilor recomandri sau rezer!e$ 8n cazul contestrii lor, scrise, !or putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionitilor contabili$ 8n situa ia imposibilit ii executrii lucrrilor solicitate din cauza clientului, contractul se reziliaz$ SURS,: 6artea expertului contabil i a contabilului autorizat, 6166,R, ;cureti, 0CC(

1). Care sunt naturile de rspunderi ale profesionitilor contabili?


RSPUNS: 8n "$#$ nr$%&'())* modificat, la Sec iunea a 5F3a sunt pre!zute rspunderile exper ilor contabili i ale contabililor autoriza i i anume: Rspunderi n exercitarea profesiei Disciplinar >condi ionri? raport de munc concretizat printr3un contract de muncexisten a unui re.ulamnetabaterea disciplinar ,dministrati! >contra!en ional? s!2rit cu !ino! iesanc iune prin a!ertisment, fapta pre!zut de le.e sau alt act normati! ca fiind contra!en ie se sanc ioneaz c4iar dac este s!2rit fr inten ie$ 65F5/ contractulfaptapre7udiciulcauzalitateaFino! ia SURS,: "$#$ nr$%&'())* modificat R"@ al 6orpului ())&$

1*. +anciunile disciplinare aplicabile profesionitilor contabili.


RSPUNS: 8n raport de .ra!itatea abaterilor s!2rite, sanc iunile sunt: =ustrare: comportament ,!ertisment: absen a nemoti!at de la ntrunirea ,$#$ a filialei sau de la 6onferin a Na ional$ Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioad de timp de la B luni la un an: absen a nemoti!at de la dou edin e consecuti!e ale ,# ale filialei sau ale 6Nneplata cotiza iei anuale i'sau a celorlalte obli.a ii bneti, la termenele stabilite de Re.ulament, pe durata unui an calendaristicnerespectarea normelor pri!ind aprarea i pstrarea secretului profesional 5nterzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat, "$#$ %%& 8n R.ulamentul de "r.anizare i @unc ionare a 6orpului, la sanc iuni, art$(B*, este pre!zut sanc iunea J5nterdic ia dreptului de exercitare a profesieiK pentru opt abateri disciplinare$ SURS,: "$#$ %&'())* modificat R"@ al 6orpului ())&$

1,. Cazurile de suspendare i cazurile de interzicere a dreptului de a exercita profesia contabil.


RSPUNS: Suspendarea nseamn a ntrerupe, a am2na, a opri temporar o acti!itate >D19? 6,<UR5 D1 SUSP1ND,R1 >R"@? B3(0 luni absen a nemoti!at de la dou edin e consecuti!e ale ,# ale filialei sau ale 6onferin ei Na ionale, neplata cotiza iei anuale i'sau a celorlalte termene stabilite de Re.ulament, pe durata unui an calendaristicnerespectarea normelor pri!ind aprarea i pstrarea secretului profesional
&

1-. Cazuri de interzicere a dreptului de a exercita profesia contabil.


RSPUNS: 5nterzicerea este ac iunea de a interzice$ 5nterzice nseamn a opri pe cine!a de la ce!a, a nu permite s fac ce!a, a pro4ibi$$$ interdic ie este pre!ederea le.al prin care se interzice s!2rirea anumitor fapte sau acte >D19?$ 6,<UR5 D1 5N:1R<561R1 ,bsen a nemoti!at de la trei reuniuni consecuti!e ale ,# ale filialei sau ale 6onferin ei Na ionalePublicitatea fr respectarea pre!ederilor 6dului pri!ind conduita etic i profesional a exper ilor contabili i a contabililor autoriza i din Rom2niaNeplata cotiza iei anuale i a celorlalte obli.a ii bneti aferente unui an calendaristic6ondamnarea membrului 6orpului pentru s!2rirea unei fapte penale care, potri!it le.ii, interzice dreptul de .estiune i de administrare a societ ii comerciale de profilexecutarea unei pedepse pri!ate de libertate pentru s!2rirea unei fapte care nu interzice dreptul de .estiune i de administrare a societ ii comerciale de profilneplata la bu.et, n termenul i n cuantumul pre!zut de le.e, a impozitelor cu!enite statului asupra onorariilor ncasate de ctre persoane fizicenclcarea normelor de lucru pri!ind exercitarea profesieirefuzul de a pune la dispozi ia or.anelor de control ale 6orpului documentele pri!ind acti!itatea profesionalpracticarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fr !iz anual pentru exercitarea profesiei le.al constituite$

20. Ce este C CC%(?


RSPUNS: 6166,R este persoan 7uridic de utilitate public i autonom, din care fac parte exper ii contabili i contabilii autoriza i, n condi iile pre!zute de "$#$ nr$ %&'())*, modificat$

21. Ce #nele&em prin calitatea de persoan .uridic a Corpului?


RSPUNS: 6orpul este nfiin at cu statut de persoan 7uridic i, prin urmare, ndeplinete sau are atributele unei persoane 7uridice$ JPersoana 7uridic e o colecti!itate de oameni, constituit n condi iile le.ii, care capt anumite drepturi i anumite obli.a ii necesare atin.erii scopului lorK$ > ,$ F2rlan, Drept comercial i economic rom2nescK, 1d$ =irton, :imioara, ())+?$ 1lementele constituti!e ale persoanelor 7uridice sunt >acelai autor?: or.anizarea de sine3stttoare patriminiul propriu scopul determinat$ ,ceste elemente le are i 6166,R, are, de asemeni, capacitatea de folosin care se refer la drepturile i obli.a iile care corespund scopului pt care a fost nfiin at >persoana 7uridic? i capacitatea de exerci iu$ ,re capacitatea de exerci iu din momentul constituirii or.anelor sale de conducere$ 6orpul reprezint profesia, n raport cu alte institu ii din Rom2nia i din afara rii$ Rela iile cu be.etul directe,re cont n banc8ntocmete ;F6"r.anizeaz contabilitate proprie, ntocmete bilan propriu potri!it le.ii#estioneaz ntre.ul patrimoniu al 6orpului, inclusi! pe cel dat n administrare operati! filialelor6on inutul capacit ii de folosin i de exerci iu este dat de atribu iile ce le are 6orpul >interne i externe?$ SURS,: "$#$ nr$ %&'())*, 6artea 1xpertului 6ontabil i 6ontabilului ,utorizat, 1d$ 6166,R, ;ucureti, 0CC($

22. Ce #nele&ei prin utilitatea public a Corpului?


RSPUNS: 6orpul este n ser!iciul comunit ii$ 1l nu este subordonat !reunei institu ii a statului$ 1l se afl la dispozi ia tuturor: a.en i economici, creditori, stat$ Nu apr interesele cui!a n raport de altcine!a$ ,pr interesele tuturor n cadrul le.ilor existente$

2!.Ce se #nele&e prin autonomia Corpului?


RSPUNS: ,utonomia, n .eneral,este situa ia celui care nu depinde de nimeni, care are deplin libertate n ac iunile sale >Dex?$ ,utonomia 6orpului face din acesta un or.anism de autore.lementare n profesie- aceasta presupune nesubordonarea !reunei autorit i$ 6orpul prin Re.ulamentul su, prin statutul su, nu este subordonat !reunui or.anism statal$ Dimpotri!, prin dele.a ia primit din partea autorit ii publice, acord i retra.e dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat i are dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i contabil autorizat i are dreptul s controleze competen a i moralitatea membrilor si$ Prin or.anele alese, corpul este reprezentat n fa a autorit ii publice, precum i n raporturile cu persoanele fizice i 7uridice din ar i strintate$ 6orpul colaboreaz cu or.anele de specialitate ale statului n elaborarea de norme le.ate de profesia contabil, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul acti!it ii 6orpului$

2$. Cum este or&anizat C CC%(?


RSPUNS: Sediul central al 6orpului este n municipiul ;ucureti$ 6orpul 1xeper ilor 6ontabili i 6ontabililor ,utoriza i din Rom2nia are filiale fr personalitate 7uridic n fiecare reedin de 7ude i n =unicipiul ;ucureti$ 6166,R este astfel or.anizat nc2t s3i poat ndeplini atribu iile de or.anism de autore.lementare$ /, N5F1/ 61N:R,/ "r.ane de decizie >le.islati!? "r.ane de execu ie
%

6onferin a Na ional 6onsiliul Superior ;iroul permanent Preedintele 6orpului Sec iuni, comisii /, N5F1/ D1 @5/5,/ ,dunarea #eneral 6onsiliul filialei ;iroul Permanent Preedintele filialei Sec iuni

Secretariatul #eneral Sectoare

i departamente Secretariatul filialei Sectoare

SURS,: R$"$@$ al 6166,R, n 6artea expertului contabil i al contabilului autorizat, 6166,R, ;ucureti, 0CC(

2'. Care sunt atribuiunile Corpului?


RSPUNS: 8n art$ () din "$#$ nr$ %&'())& sunt enumerate urmtoarele atribu ii: or.anizeaz concursul de admitere or.anizeaz efectuarea sta.iului or.anizeaz sus inerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat elaboreaz: pro.ramele de consurs, n !ederea accesului la profesie, re.lementrile pri!ind sta.iul i examenul de aptitudini care se a!izeaz de =$@$, urmrindu3se armonizarea cu pre!ederile Directi!elor 1uropene n domeniu$ "r.anizeaz e!iden a exper ilor contabili, a contabililor autoriza i i a societ ilor comerciale de profil, prin nscrierea acestora n :abloul 6orpului$ ,si.ur buna desfurare a acti!it ii exper ilor contabili i a contabililor autoriza i$ 1laboreaz i public normele pri!ind acti!itatea profesional i conduita exper ilor contabili i a contabililor autoriza i, elaboreaz .4idurile profesionale n domeniul financiar contabil1laboreaz, n colaborare cu institu iile .u!ernamentale, standardele pri!ind e!aluarea societ ilor comerciale, precum i a unor acti!e sau bunuri ale acestora$ Spri7in formarea i perfec ionarea profesional a exper ilor contabili i a contabililor autoriza i, prin pro.rame anuale de pre.tire continu, or.anizate n di!erse forme,astfel nc2t la acestea s aib acces to i membri acti!i$ ,pr presti.iul i independen a profesional a membrilor si n raporturile cu autorit ile publice, or.anisme specializate, precum i cu alte persoane 7uridice i fizice din ar i strintate$ 6olaboreaz cu asocia iile profesionale de profil din ar i din strintate$ 1diteaz publica ii de specialitate$ ,lte atribu ii stabilite prin le.e sau re.ulament$ SURS,: "# %&'())& modificat$

2). Ce este /abloul Corpului i care este structura acestuia?


>=" (*0 bis'CA$C*$()))? RSPUNS: 1ste lista .eneral a persoanelor fizice i 7uridice care ndeplinesc condi iile pentru liber practic a profesiei contabile$ Se public n =" i cuprinde mai multe pr i, dup principiul teritorialit ii$ Partea 53a: 1$6$3 care i exercit profesia cu titlu independent indi!idual, n propriile cabinete$ Partea a 553a: 1$6$ H strini, autoriza i de 6S s3i exercite profesia n Rom2nia cu titlul independent, indi!idual, n cazul propriilor cabinete$ Partea a 5553a: 1$6$ H slaria i ai 6orpului sau ai unor membri ai 6orpului, persoane fizice sau 7uridice$ Partea a 5F3a: @irme n re ele interna ionale sau n parteneriat mixt >rom2n i strin?$ @irme cu capital auto4ton$ Partea a F3a: 6$,$ H care i exercit profesia cu titlu independent, indi!idual, n cadrul propriilor cabinete$ Partea a F53a: 6$,$ H salaria i ai 6orpului sau ai unor membri ai 6orpului, persoane fizice sau 7uridice$ Partea a F553a H 1$6$ de onoare$ Partea a F5553a H 6$,$ de onoare$ Not: 1!iden a persoanelor care au calitatea de 16 sau de 6,, inacti!e, se ine n cadrul sec iunilor 16 i 6,, pe ntrea.a perioad de inacti!itate$

2*. Cum se realizeaz publicitatea profesiei?


RSPUNS: "$#$ %&'())&, la art$ 0*, pre!ede: JPublicitatea n le.tur cu exercitarea profesiei de 16 i de 6, se efectueaz sau se autorizeaz de 6166,R n interesul profesiei membrilor siK$ Publicitatea poate fi: Personal utilizarea numai a titlurilor sau a diplomelor eliberate de stat sau de coli sau de institu ii de n! m2nt atestate de =$1$ Plac de dimensiuni (Cx& cm cu numele, prenumele, calificarea profesional de care apar ine$ Se pune pe ua de domiciliu$
A

"rice publicitate personal este interzis$ /a fel i oferta este interzis$ Se excepteaz publicitatea la licita iile or.anizate, potri!it normelor n !i.oare$ ,nun urile sunt interzise$ 1xcep ie: cele pentru an.a7area de colaboratori din pres i cele din publica iile destinate studen ilor, dar s nu contra!in re.ulilor de etic profesional$ ,!ize de informare a publicului asupra desc4iderii sau sc4imbrii adresei$ inserri n anuare, n cr ile de telefon, n cataloa.e de firme dar limitate la nume, prenume, adres, telefon, profesie$a Sciet ii 6abinetului remiterea ctre beneficiari a listei lucrrilor i ser!iciilor pe care este n msur s le ofere$ ;rouri de prezentare a cabinetului sau a societ ii de expertiz ce se distribuie ele!ilor, studen ilor sau candida ilor la un post oferit de acestea i care s cuprind numai informa ii despre: istoriculprincipile de comportamentlucrrile executatenumele i prenumele clien ilormodalitatea de recomandareformarea i e!olu ia n carier a membrilor cabinetului$ SURS,: 6odul pri!ind conduita etic i profesional a 16 i 6, din Rom2nia$

2,. Care sunt or&anele de conducere ale Corpului la ni0el cebtral i ce atribuii au?
RSPUNS: "r.anele de conducere sunt: CENTRALE i LOCALE >ale filialelor teritoriale?, prezentate n rspunsul la ntrebarea nr$ 0* ,tribu iile 6onferin ei Na ionale ordinare aprob R"@, aprob 6odul pri!ind conduita etic i profesional a 16 i 6, i completrile ulterioare a!izate de =@ i =L$ Stabilete direc iile de baz i msurile necesare pentru asi.urarea bunei exercitri a profesiei de 16 i 6,$ 1xamineaz i aprob, prin !ot desc4is raportul de acti!itate prezentat de 6S pentru exerci iul >expirat? nc4eiat i raportul cenzorilor asupra .estiunii financiare a 6S$ ,prob prin !ot desc4is bilan ul contabil, execu ia bu.etului de !enituri i c4eltuieli pentru exerci iul nc4eiat, precum i ;F6 al exerci iului !iitor, prezentate 6S$ ,prob, prin !ot desc4is, or.ani.rama 6S, sistemul de salarizare pentru anul urmtor, precum i principiile i criteriile de or.anizare i salarizare ale aparatului propriu i ale aparatelor 6onsiliului filialelor$ ,prob, prin !ot desc4is, sistemul de acordare i cuantumul c4eltuielilor de deplasare i reprezentare n 6onsiliile 6orpului pe anul urmtor, la propunerea preedintelui 6onsiliului Superior$ ,le.e i re!oc 6$S$, referitor la rezultatele ale.erilor pri!ind renoirea mandatelor membrilor 6onsiliului 6orpului, inclusi! re!ocarea celor alei$ ,prob, prin !ot desc4is, ni!elul indemniza iilor pentru or.anele alese ale 6orpului, ni!elul cotiza iilor de membru i al taxelor pentru examinare$ ,prob, prin !ot desc4is, ni!elul indemniza iilor pentru or.anele alese i al taxelor de nscriere n e!iden a 6orpului$ ,prob, planurile anuale de acti!itate ale 6S i ale 6onsiliilor filialelor$ Motrte, supra propunerilor de sanc ionare disciplinar a membrilor 6onsiliului i al 6onsiliilor filialelor formulate de 6omisia superioar de disciplin$ Stabilete anual cotiza ia, pe trane de !enit$ ,lte atribu ii stabilite de le.e, Re.ulament i propriile 4otr2ri$ ,tribu iile 6onsiliului Superior ale.e, dintre memebrii si, preedintele i cei & !icepreedin i care sunt alei dintre exper ii contabili i un F$P$ dintre contabilii autoriza i$ ,si.ur elaborarea i completarea Re.ulamentului de or.anizare i func ionare a 6orpului i a 6odului pri!ind conduita etci i profesional a 16 i 6,, cu a!izul =@ i al =L$ ,prob normele pri!ind desfurarea acti!it ii curente a compartimentelor i !eri.ilor or.anizatorice ale 6orpului$ ,si.ur administrarea i .estionarea patrimoniului 6orpului$ Delibereaz asupra tuturor problemelor pri!ind profesia de 16 i 6,$ Fe.4eaz ca re.ulamentul pri!ind dob2ndirea calit ii de 16 i 6, s fie strict aplicat$ ,si.ur coordonarea i controlul acti!it ii 6@ >6onsiliilor filialelor?- stabilete metodolo.ia de elaborare a ;F6 al corpului$ ,prob statele de func iuni al 6orpului i filialelor$ ,si.ur participarea n cadrul unor comisii de studii i cercetri destinate a face s pro.reseze profesia i tiin a contabil n di!erse .rupe de lucru, din cadrul institu iilor .u!ernamentale i ne.u!ernamentale, la solicitarea acestora$ Decide n termen de BC de zile, asupra contesta iilor fcute mpotri!a 4otr2rilor luate de 6omisia superioar de disciplin$ 5a toate msurile necesare pentru desfurarea n bune condi ii a acti!it ii de acordare a !izei anuale pentru exercitarea profesiei i a celei de si.urare a riscului profesiei de ctre membrii 6orpului$ 8ndeplinete alte atribu ii pre!zute de le.e, de Re.ulament i de 4otr2rile 6onferin ei Na ionale a 6166,R$ ,tribu iile Preedintelui 6orpului con!oac i conduce edin ele de 6S i ale ;P$ 6onduce i coordoneaz dezbaterile$ Prezint anual 6S, spre aporbare, proiectul de bu.et pentru exerci iul !iitor$ ,prob an.a7area i efectuarea c4eltuielilor n cadrul bu.etului aprobat de conferin a Na ional$ Prezint bilan ul contabil, spre aprobare, 6S i spre aprobare, 6onferin ei na ionale$ Numete i re!oc, cu respectarea statelor de func iuni aprobate de 6onsiliul Na ional, personalul propriu al 6onsiliului i stabilete salariile, cu aprobarea ;P$
+

Reprezint 6orpul n fa a autorit ilor publice, a ter ilor sau a or.aniza iilor na ionale i interna ionale, apr2nd presti.iul i independen a profesional a membrilor si$ 8ndeplinete orice alte atribu ii stabilite de 6N, 6S i ;P

2-. Care sunt or&anele de conducere ale Corpului la ni0el teritorial? %tribuii.
RSPUNS: "R#,N1/1 D1 6"NDU61R1 sunt: ,dunarea .eneral >ordinar i extraordinar? 6onsiliul filialei ;iroul Permanent al filialei Preedintele filialei ,tribu iile: Dup R"@, publicat n =" nr$ 0A%'0A$(($())&, a!em: ,DUN,R1, #1NR,/ , @5/5,/15 ia cunotin , dezbate i aprob, prin !ot desc4is, raportul 6onsiliului filialei pentru exerci iul financiar expirat i raportul cenzorilor asupra .estiunii financiare a 6onsiliului filialei$ ,prob, prin !ot desc4is, ;F6 al filialei pentru exerci iul financiar !iitor i execu ia ;F6 pentru exerci iul financiar expirat$ ia cunotin de raportul 6onsiliului filialei pri!ind rezultatele analizei acti!it ii profesionale a exper ilor indi!iduali i a soc com controlate, n !ederea asi.urrii bunei exercitri a profesiei de 16 i 6, pe teritoriu filialei$,prob lista 16 indi!iduali i societ ile ce !or fi analizate n anul urmtor$ Noul R"@: ale.e i re!oc preedintele i doi membri ai 6omisiei de disciplin a filialei$ ale.e i re!oc pe mebrii 6@6, preedintele i membrii comisiei de cenzori$ Propune, dintre membrii si, candida ii pentru 6S$ ,dopt lista membrilor de onoare ai filialei$ Stabilete msurile necesare pentru ndeplinirea altor atribu ii pre!zute de acte normati!e sau de 4otr2ri ale 6S$ ,tribu iile 6onsiliului filialei Supra!e.4erea modului de exercitare a profesiei n raza filialei$ ,si.urarea aprrii intereselor filialei i administrarea bunurilor ei$ Pre!enirea i concilierea tuturor contesta iilor sau conflictelor de ordin profesional$ Motrte n ceea ce pri!ete nscrierea n :abloul 6orpului sau asupra modificrilor ce se aduc acestuia, potri!it precizrilor 6onsil Superior$ Urmrete ncasarea cotiza iilor profesionale datorate de membrii filialei, n condi iile pre!zute de re.ulament$ Sesizeaz 6S cu propuneri i su.estii pri!ind exercitarea porfesiei$ Sesizarea comisiei de disciplin a filialei sau a altor filiale despre abaterile profesionale ale memebrilor 6orpului$ 1fectuarea sau autorizarea pe ntre. teritoriul filialei a tuturor formelor de publicitate colecti!, considerate utile interesului profesiei cf$ M6S$ Pronun radierea din :abloul 6orpului,n cazurile pre!zute n Re.ulam, precum i ncetarea pro!izorie de a mai face parte din 6orp, la cerere$ ,nalizeaz i adopt proiectul de bu.et al filialei, potri!it normelor emise de 6S$ 8ndeplinete alte atribu ii pre!zute de le.e, Re.ulament, de 4otr2rile i deciziile or.anelor de conducere ale 6orpului$ ,tribu iile Preedintelui filialei 6on!oac consiliul filialei i conduce dezbaterile acestuia$ Reprezint 6onsiliul filialei, pe l2n. 6S al corpului i pe l2n. membrii 6orpului$ Reprezint 6orpul n fa a reprezentan ilor autorit ilor publice i ai colecti!it ilor di!erse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza mputernicirilor stabilite de 6S$ ,n.a7eaz c4eltuielile n cadrul bu.etului aprobat$ @ace propuneri de an.a7are a salaria ilor din structurile executi!e ale filialei i de stabilire a salariilor acestora, n limitele statului de func ii aprobat$ Propunerile se nainteaz preedintelui 6onsiliului Superior pentru aprobare$ Poate accepta sponsorizri i dona ii acordate filialei, n limitele stabilite de 6S i n condi iile le.ii$ "r.anizeaz ale.erile n consiliile 6orpului$ Supune, spre aprobare, adunrii .enerale execu ia ;F6 pe anul expirat$ Dup aprobare, transmite 6S un exemplar al balan ei de !erificare i al contului de execu ie a ;F6$ ,rbitreaz e!entualele liti.ii dintre membrii filialei i clien ii acesteia, n cazul c2nd acetia din urm accept acest arbitra7$ Supune adunrii .enerale anuale propunerile pentru acordarea de distinc ii onorifice, conform procedurii$ Rspunde solidar cu 6nsiliul filialei de ncasarea cotiza iilor profesionale datorate de membrii filialei$ 8ndeplinete alte atribu ii pre!zute de le.e, re.ulament, 4otr2ri, decizii ale or.aniza iilor de conducere ale filialei i ale 6orpului$ Secretarul #eneral al 6orpului 1xecut 4otr2rile i deciziile pri!ind acti!itatea compartimentului administrati!$ Pre.tete, analizeaz i controleaz proiectele de bu.et ale filialelor, elaboreaz proiectul de bu.et al corpului, care, dup nsuire de ctre ;P, prin preedintele ;P, le prezint 6S pentru adoptare, cu cel pu in o lun nainte de nceperea exerci iului financiar$ ,si.ur execu ia ;F6, prezent2nd informa ii periodice ;P, n acest sens, asi.ur i rspunde de or.anizarea i inerea contabilit ii la ni!el central i teritorial, potri!it le.ii$ ,si.ur executarea tuturor lucrrilor administrati!e i de secretariat pentru 6N, 6S, sec iunile icomisiile 6orpului$ "r.anizeaz i asi.ur e!iden a centralizat a 16 i 6, nscrii n :abloul 6orpului de ctre filiale$ ,si.ur publicarea anual n =" al rom2niei :abloul 6orpului >:6?$ "r.anizeaz i urmrete publicitatea n le.tur cu exercitarea profesiei de 16 i 6,, n interesul profesiei membrilor corpuluipropune6omisiei de disciplin pe cei care se fac !ino!a i de nclcarea re.ulilor pri!ind publicitatea$ ,si.ur publicarea n re!ista 6orpului a bilan ului contabil i a contului de .estiune anual, dup aprobarea lor de 6N$ ,si.ur condi iile materiale pentru desfurarea acti!it ii 6S al corpului, a membrilor i a or.anelor subordonate$ Propune preedintelui ;P, anual, o dat cu proiectul de bu.et, sc4ema de func iuni i salarizare a sectoarelor administrati!e i a salaria ilor din subordine$ Particirp fr drept de !ot, la edin ele ;P lu2nd cunotin de deciziile adoptate$ ,tribu iile Secretarului filialei >directorului executi!?
)

1xecut 4otr2rile 6onsiliului filialei$ 1laboreaz proiectul de bu.et al filialei$ ,si.ur execu ia ;F6 aprobat$ ,si.ur executarea tuturor lucrrilor administrati!e i de secretariat al filialei$ "r.anizeaz i asi.ur e!iden a 16 i 6, n cadrul :abloului 6orpului existent la filial$ ,si.ur inerea contabilit ii filialei, conform re.lementrilor le.ale$ Propune anual 6onsiliului filialei sc4ema de func iuni i salarizare a personalului necesar, care urmeaz a fi supus aprobrii 6S$ Particip, fr drept de !ot, la edin ele ;P al filialei, lu2nd la cunotin deciziile adoptate$ 8ndeplinete i alte atribu ii pre!zute n acte normati!e, precum i 4otr2rile, deciziile or.anelor de conducere ale filialei i ale 6orpului$ SURS,: R"@ al corpului$

!0. Care sunt sursele de finanare ale Corpului?


RSPUNS: taxa de nscriere la examenul de 16 i 6,taxa de nscriere n :abloul 6orpului6otiza ii anuale asupra !eniturilorDona ii, !2nzri de publica ii proprii,lte !enituri$

!1. 1odul de or&anizare i constituire al comisiilor de disciplin.


RSPUNS: 6omisile de disciplin >6D?: Comisia superioar de disciplin H de pe l2n. 6S al 6orpului este o comisie de sanc ionare n materie disciplinar pentru abateri de la conduita etic i profesional a membrilor 6S al 6orpului$ Comisia de disciplin a filialei 6omisiile !e.4eaz la respectarea codului etic i a re.ulamentelor i normelor corpuluiSanc iunile se aplic n func ie de abaterile disciplinare, de .ra!itatea nclcrii i urmrile acesteia, precum i de persoana n cauz$ 6ompeten ele 6omisiei Superioare de disciplin analizeaz pl2n.erile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional ale membrilor 6S i ai 6@, fc2nd propuneri de sanc ionare a acestora H 6N 4otrte$ Solu ioneaz pl2n.erile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a preedin ilor 6S i 6@, precum i a profesionitilor strini care au dob2ndit dreptul de a exercita profesia de 16 i 6, n Rom2nia i aplic dup caz, pre!ederile art$ (% "# %&'())& cu modificrile ulterioare: mustrarea!ertisment scrissuspendarea dreptului de a exercita profesia de 16 i 6, pe o perioad de timp de la B luni la un aninterzicerea dreptului de a exercita profesia de 16 i 6,$ ,baterile n func ie de care se aplic sanc iunile disciplinare se stabilesc de R"@$ Rezol! contesta iile formulate mpotri!a 4otr2rilor disciplinare pronun ate de comisiile de disciplin ale filialelor$ ,plic sanc iunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de 16 i 6, membrilor 6orpului care au s!2rit abateri .ra!e pre!zute n re.ulament$ 6"NS:5:U5R1 & membrii titulari & suplean i Preedinte 0 membri 16 alei de 6N dintre membrii 6166,R 0 membri desemna i de =@$ /a fel suplean ii$ =andat * ani$ 6omisia de disciplin a filialei are urmtoarele competen e: Sanc ioneaz abaterile disciplinare s!2rite de 16, 6,, membri ai filialei,cu domiciliul n raza teritorial a acesteia, c4iar dac abaterile au fost s!2rite n raza teritorial a altei filiale$ 8ntiin eaz preedintele 6@ i pe reprezentantul =@ despre reclama iile primite >excep ie reclama iile ndreptate mpotri!a membrilor ;P ale filialelor sau ale profesionitilor i societ ilor strine care se adreseaz 6omisiei superioare de Disciplin$ 6"NS:5:U5R1 & membri titulari & suplean i ( preedinte plus 0 membri alei dintre membrii filialei 16 care se bucur de autoritate 0 membrii suplean i desemna i de =@ =andatul * ani ,baterea >n!inuirea? Neplata cotiza iei i a celorlalte obli.a ii la termenele pre!zute de Re.ulament n cursul unui an calendaristic$ 6ondamnarea definiti! pentru s!2rirea unei fapte penale care, potri!it le.ii, interzice dreptul de .estiune i de administrare a societ ii$ 8nclcarea cu inten ie, prin ac iune sau omisiune, a normelor de lucru pri!ind exercitarea profesiei, elaborate de 6orp, dac fapta a a!ut ca urmare producerea unui pre7udiciu moral sau amterial$ Practicarea profesiei fr !iz anual, pentru exercitrea profesiei le.al Sanc iunea suspendarea dreptului de exercitare p2n la data pl ii +nu mai pu in de B luni i nu mai mult de un an?$ 5nterdic ia dreptului de exercitare a profesiei$ 5nterdic ia dreptului de exercitare a profesiei$
(C

acordat$

N5nterdic ia dreptului de exercitare a profesiei$

!2. 2uncionarea comisiilor de disciplin


RSPUNS: 6omisia lucreaz n plenul su$ 6ea superioar rezol! contesta iile fcute mpotri!a 4otr2rilor 6omisiilor de disciplin ale filialelor$ :ermenul de contestare este de BC de zile, iar raportul dispune de cel mult BC de zile pentru a pre.ti un raportul i pentru a3l sus ine n fa a 6omisiei superioare$ 6omisia superioar de disciplin ntocmete o cule.ere cu toate solu iile proprii pronun ate, c2t i cu cele pronun ate de comisiile de disciplin ale filialelor, public2ndu3le anual n re!ista 6orpului$ 6omisia de disciplin a filialei 7udec potri!it Re.ulamentului comisiilor de disciplin$

!!. Care este locul i rolul reprezentantului 12?


RSPUNS: 1ste persoana desemnat de autoritatea public, pe l2n. 6S al 6orpului i al filialei$ Nu este un sper!izor, este un partener n profesie, cu toate c sesizeaz =@P ori de c2te ori 4otr2rile i msurile adoptate de 6orp contra!in re.lementrilor le.ale i trimite, spre tiin , ;$P$ o copie a sesizrii$

!$. Care sunt atribuiile reprezentantului 12?


RSPUNS: Pe l2n. 6osiliul Superior particip, fr drept de !ot, la lucrrile 6N, la edin ele 6S i ale ;P i ale 6SD$ Primete materiale i con!ocatorul cu A zile nainte$ 1ste ntiin at de ctre secretarul 6SD despre toate contesta iile primite de aceast comisie$ Sesizeaz =@ ori de c2te ori 4otr2rile i msurile adoptate de 6orp contra!in re.lementrilor le.ale i trimite ;P, spre tiin , o copie dup sesizare$ Pe l2n. 6onsiliul filialei particip, fr drept de !ot, la lucrrile ,#, 6@, ;P i 6D$ Primete materialele cu A zile nainte nso ite de con!ocator$ Sesizeaz ;P al 6S al 6 cu pri!ire la aprobarea sau refuzul de nscriere n :6 de ctre 6@ pe care le consider nele.ale Sesizeaz 6SD cu pri!ire la 4otr2rile 6D a filialei pe care le consider nele.ale$ Sesizeaz reprezentantul =@ de pe l2n. 6S asupra 4otr2rilor i msurilor 6@ care contra!in re.lementrilor le.ale$

!'. Care sunt principalele fapte ce constituie abatere disciplinar a unui membru al Corpului?
RSPUNS: 6omportament necu!iincios fa de membrii 6orpului, de reprezentantul =@ sau de al i participan i la reuniunile de lucru ale or.anelor de conducere i control ale 6orpului$ ,bsen a nemoti!at de la ntrunirea ,# a filialei sau de la 6N$ Nerespectarea dispozi iilor 6odului pri!ind conduita etic i profesional a 16 i 6, din rom2nia referitoare la publicitate$ ,bsen a ne7ustificat de la cursurile de pre.tire i perfec ionare profesional, re.lementate prin normele emise de 6orp$ Prestarea de ser!icii de contabilitate fr contract scris nc4eiat cu clientul sau pe baza unui contract n care nu a fost nscris calitatea profesional a celui care l nc4eie: 16 , 6,$ Nerespectarea obli.a iilor de pstrare a sercertului profesional$ Nedeclararea sau declararea par ial a !eniturilor n scopul sustra.erii de la plata cotiza iei stabilite de Re.ulament$ @apta membrului 6orpului de a nu depune, n termenul stabilit, la filiala de care apar ine, fia pentru persoane fizice sau 7uridice- pentru persoanele 7uridice rspunderea incub preedintelui consiliul de administra ie, sau administratorului dup caz$ 8nclcarea dispozi iilor pri!ind exercitarea profesiei i rspunderea disciplinar, administrati!, ci!il sau penal, potri!it le.ii i Re.ulamentului >art$)+?$ este interzis efectuarea de lucrri pentru entit ile unde sunt salaria i, sau sunt rude, sau afini p2n la .radul 5F cu administratorii, sau salaria i n afara 6orpului, sau acti!itate comercial$ Refuzul de a pune la dispozi ia or.anelor de control ale 6orpului a documentelor pri!ind acti!itatea profesional$ Declara iile neconforme realit ii, n rela iile cu 6orpul sau cu ter ii, cu producerea de consecin e 7uridice, precum i orice alte nclcri ale conduitei etice i profesionale$

!). (elaiile financiare ale Corpului.


RSPUNS: Rela iile financiare ale 6orpului 1xterioare 8n calitatea sa de persoan 7uridic de utilitate public i autonom intr n rela ii financiare cu o serie de bu.ete >de stat, de asi.urri sociale, de asi.urri de sntate, de spri7in a fondului de oma7, de n! m2nt? i o serie de creditori: bancari, nebancari$ 5nterne @luxurile le.ate de bu.etul de !enituri i c4eltuieli al 6orpului, pri!ind alimentarea !eniturilor de ctre filiale i 6orp i finan area c4eltuielilor filialelor i 6orpului$ NOT: @luxurile bneti se realizeaz prin intermediul contului bancar cu subconturi: colectoare pentru !enituripe filiale pentru c4eltuieli

!*. 3rincipii &enerale pri0ind ale&erea #n or&anele de conducere ale Corpului.


RSPUNS: LA NIVEL CENTRAL 6onferin a Na ional ale.e 6S dintre membri acti!i ai 6orpului$ O la 0 ani pentru continuitate$ 16 i 6, dintre cei mai buni cu 0'B din numrul !oturilor exprimate$
((

Preedintele ales de 6N este i Preedintele ;P$ ;P ales de 6S din ( Preedinte, Ficepreedin i alei prin !ot secret dintre membri 6S >0'B din B ai 6S?$ 6enzorii, pe termen de * ani, alei de 6N ordinar >!ot desc4is?$ =embrii nu fac parte din 6S$ 0 16 ( 6, numai 0 mandate consecuti!e Sub conducerea biroului permanent func ioneaz: sec iuni comisii departamente secretarul .eneral pentru a fi alei n 6onsiliile 6orpului >Superior i ale filialelor? candida ii trebuie s fie eli.ibili >adic au drept de !ot n ,# ale filialelor i sunt la zi cu plata cotiza iilor profesionale?$ Nu pot fi ale.tori i nu pot participa la ale.erea membrilor 6S i ai 6@: dac nu sunt la zi cu plata cotiza iilor profesionalesociet i rom2ne sau strine recunoscute de 6orpmembri de onoare ai 6orpuluiProfesionitii, cet eni strini, persoane fizice care au primit autorizarea de a exercita profesia de 16 sau 6, n Rom2niaSunt salaria ii unor institu ii6ei care doresc s candideze pot face declara ii de candidatur pentru un loc de titular sau de supleant pentru 16 sau 6,$

!,. Cum se face ale&erea #n C+ al Corpului?


RSPUNS: Prin !ot secret, pentru o perioad de * ani, cu rennoirea bienal a 7umtate din membrii alei$ NPreedintele 6S este ales de 6N, iar al filialei de ,#$ N Reale.erea, dup o perioad e.al cu cea n care a de inut func ia respecti! >preedinte care a de inut func ia * ani sau + ani, poate depune candidatura dup *, respecti! + ani de la ncetarea func iei?$ Declara iile de candidatur cuprind: Numele, prenumele, adresa candidatului$ 6ate.oria profesional 16'6,$ =odul de exercitare a profesiei$ @unc iile de inute anterior n cadrul 6orpului i perioada respecti!$ @unc ia pentru care candideaz: membru al unui 6onsiliu al 6orpuzlui, ;P al 6S sau al 6@$ "biecti!ele i strate.ia pe care i le propune candidatul dac !a fi ales$ Declara ie pe proprie rspundere, n sensul c ndeplinete cerin ele de eli.ibilitate din re.ulament$ SURS,: R"P aprobat de 6onferin a Na ional$

!-. Cum sunt or&anizate i conduse edinele or&anelor de

conducere ale Corpului?

RSPUNS: Preedintele 6onsiliului con!oac i conduce edine ele 6onsiliului$ Deliberrile au caracter strict secret, dar 4otr2rile sunt date publicit ii n Re!ista 6orpului$ Pedin e('semestru$ ;iroul Permanent se ntrunete lunar sub conducerea preedintelui$ Pedin ele de lucru ale 6onsiliului i ;iroului Permanent sunt le.al constituite numai n condi iile asi.urrii prezen ei ma7orit ii membrilor acestora$ Se delibereaz numai asupra problemelor nscrise n ordinea de zi, comunicat cu cel pu in (C zile nainte >sunt i excep ii?$ Preedintele conduce deliberrile, neput2nd refuza cu!2ntul unui participant$ Preedintele aten ioneaz !orbitorul fr a fi ob inut cu!2ntul sau pe cel care depete timpul acordat sau pe cel care nu se limiteaz la problema n curs$ Preedintele c4eam la ordine pe cel care profeseaz atacuri la persoan sau pro!oac dezordine$ Durata expozeului fiecrui participant este de (C minute >excep ie: preedintele, raportorii, preedin ii sec iunilor i reprezentantul =@?$ Preedintele suspend edin a dup consultarea adunrii sau la cererea ma7orit ii participan ilor$ Fotul: nesecret H numrarea de ctre secretarul de edin i comunicat de preedintesecret H ori de c2te ori este necesar i anume:n cazul suspendrii edin ei-o numire-alte cazuri c2nd !otul este cerut de ma7oritatea membrilor prezen i$ Deliberrile au caracter strict secret$ Motr2rile se fac publice$ SURS,: R"@

Ce este /"C%?
RSPUNS: 1:56Q tiin a care se ocup cu studiul teoretic al !alorilor i condi iei umane din perspecti!a principiilor morale i rolul lor n !ia a socialtotalitatea normelor de conduit moral, corespunztoare unui domeniu, unei acti!it i sau unei colecti!it i$ 1:56, este strin dictaturii i centralismului- ea este specific democra iei, deoarece democra ia presupune dere.lementare, locul le.ilor fiind luat de principii etice, astfel se poate aluneca spre anar4ie i dezordine$

Ce este un 4cabinet profesional5?


RSPUNS: =embrii 6orpului i exercit profesia cu titlu independent, indi!idual n cadrul propriilor cabinete sau sunt salaria i fie la o societate de profil, fie la alte unit i patrimoniale$
(0

6abinetul e forma or.anizatoric unde exper ii contabili i desfoar acti!itatea, potri!it Normelor i re.ulamentelor pri!itoare la profesia contabil$ 6abinetul poate fi constituit dintr3un parctician indi!idual, o asocia ie sau o societate de profesioniti$ PR"@1S5"N5S: 6"N:,;5/ /5;1R PR"@1S5"N5P:5 1xercit cu titlu liberal profesia Poate profesa ntr3un cabinet ,N#,L,R5 8n industrie, construc ii,transporturi, inst$publice n! m2nt Nu poate profesa ntr3un cabinet

Ce sunt ser0iciile profesionale?


RSPUNS: "rice ser!iciu care cere aptitudini contabile nrudite, prestat de un contabil profesionist: Ser!icii de contabilitate ,udit @iscalitate 6onsultan mana.erial =ana.ement financiar Ser!iciu H o munc prestat n folosul sau n interesul cui!a, dar potri!it normelor i re.ulilor profesiei prestatorului3ndeplinirea unei ndatoriri fa de cine!a$

Caracteristicile eseniale ale unei profesii contabile?


RSPUNS: 6aracteristicile esen iale ale unei profesii contabile sunt: de inerea unei competen e intelectuale specifice,ob inut prin formare i n! m2ntrespectarea de ctre membri a unui ansamblu de !alori i de re.uli stabilite de or.anismul profesional, cu deosebire cele care se refer la obiecti!itaterecunoaterea unei datorii !iza!i de public, n ansamblu$ Uneori datoria membrilor, !iza!i de profesiunea lor i de public, poate fi n contradic ie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obli.a iile lor de loialitate, !iza!i de an.a7ator$ Rin2nd seama de remarcile precedente, este de datoria or.anismelor profesionale na ionale s defineasc re.ului de rtic pentru membrii lor, nc2t s .aranteze o calitate optim a ser!iciilor i s pstreze ncrederea publicului n profesie$ Profesia contabil liberal este bazat pe moralitate ireproabil, pe independen , pe tiin n profesie, pe competen $

Cine elaboreaz Codul etic al profesiei contabile6 la ni0elul "2%C, la ni0elul unei ri, #n (om7nia?
RSPUNS: 1laborarea 6odului etic: La nivelul IFAC : aprobarea o d 6onsiliul 5@,6 comitetele de lucru permanente care emit: S56 >5,S?, Norme interna ionale pentru practica ,uditului, Principiile interna ionale n domeniul 1duca iei, Principiile de etic profesional H Deontolo.ie$8n ())+ 5@,6 a!ea (0+ membri, cu 0 milioane de profesioniti, reprezent2nd )( de ri$ 8n ())+ a aprobat 6odul interna ional al 1tciii Profesiei 6ontabile care stabilete: norme de conduri i principii fundamentale ce trebuie respectate de to i profesionitii contabili, n !ederea realizrii obiecti!elor comune$ La nivelul unei ri: "r.anismele profesionale 5@,6 din fiecare ar au i responsabilitatea introducerii i mbunt irii cerin elor eticii detaliate$ n Rom!nia: 6166,R ca membru 5@,6, n ())& a elaborat 6odul pri!ind conduita etic i profesional a 16 i 6, 6omisia pentru elaborarea normelor profesionale 6omisia pentru urmrirea aplicrii normelor profesionale 6onferin a Na ional a 6166,R aprob 6odul pri!ind conduita etci i profesional a 16 i 6, 6S asi.ur elaborarea i completarea 6odului pri!ind conduita etic i profesional a 16 i 6,$

Ce semnificaie are interesul &eneral sau interesul public?


RSPUNS: Profesia contabil se distin.e prin acceptarea responsabilit ii sale !iza!i de public$ Public nseamn: 6lien i #u!ern 5n!estitori ,n.a7atori "ameni de afaceri 6omunit i financiare Donatori de fonduri "rice persoan ,cest public d ncredere n obiecti!itatea i inte.ritatea profesionitilot contabili, pentru buna func ionare a economiei$ ,ceast ncredere acordat de public impune profesiei contabile o responsabilitate n materie de interes .eneral$ 5nteresul .eneral semnific deci satisfac ia colecti! a persoanelor i institu iilor pentru care lucreaz profesionitii contabili$
(B

Pstrarea acestui statut pri!ile.iat al profesionitilor contabili presupune oferirea de ser!icii potri!it unor criterii care s 7ustifice ncrederea publicului$

n ce const intereszl &eneral pentru6auditorii independeni,responsabilii financiari,auditorii interni,consilierii fiscali,consilierii de &estiune


RSPUNS: 5nteresul pubic este bunstarea colecti! a comunit ii i a institu iilor deser!ite de contabilul profesionist$ Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: auditorii independen i a7ut la men inerea inte.rit ii i eficien ei situa iilor financiare ca suport par ial pentru mprumuturi i ac ionarilor pentru a ob ine capitalresponsabilii financiari >directorii economici? cu atribu ii n di!erse domenii de mana.ement financiar contribuie la utilizarea eficient i efecti! a resurselor or.aniza ieiauditorii interni furnizeaz asi.urarea n le.tur cu un sistem de control intern corect, care sporete ncrederea n informa iile financiare externe ale patronuluiexper ii n impozite a7ut la stabilirea ncrederii i eficien ei, precum i la aplicarea corect a sistemului de impozitareconsilierii de .estiune i consultan ii mana.eriali au o responsabilitate fa de interesul public n sus inerea lurii deciziilor mana.eriale corecte$ Profesionitii contabili au un rol important n societate$ 6omunitatea, Publicul conteaz pe profesionitii contabili pentru o contabilitate financiar i o raportare corect, pentru un mana.ement financiar eficient i sfaturi competente referitoare la o !arietate de aspecte le.ate de afaceri i impozite$

Cum se explic rolul social al profesionitilor contabili?


RSPUNS: Profesionitii contabili 7oac un rol social important- atitudinea i comportamentul acestora n le.tur cu ser!iciile prestate au repercursiuni asupra prosperit ii economice a colecti!it ii i a ntre.ii ri$ 5n!estitorii, donatorii de fonduri, an.a7atori i alte sectoare din lumea afacerilor, c2t i .u!ernul i publicul, n sens lar., trebuie s aib ncredere n capacitatea acestora de a pune n func iune sisteme ri.uroase de .estiune i informare, capabile s asi.ure o .estiune financiar eficient i de a oferi sfaturi a!izate asupra unui mare numr de probleme, asupra .estiunii afacerilor, sau de ordin fiscal$ Pentru n ele.erea rolului social, se poate admite c bilan uri parazitate la profiturile ce trebuie fiscalizate, ca urmare a unor ser!icii contabile necorespunztoare, pot conduce ,dminstra ia la concluzia stabilirii unor noi impozite i taxe n sarcina contribuabililor$

xplicai relaia dintre etic i calitate #n profesia contabil.


RSPUNS: Profesionitii contabili nu3i pot pstra statutul lor pri!ile.iat dec2t oferind ser!icii potri!it unor criterii care s 7ustifice ncrederea publicului$ 1ste n interesul profesiei contabile la scar mondial s informeze utilizatorii ser!iciilor furnizate de profesionitii contabili c presta iile acestora sunt de calitate optim i satisfac re.ulile de etic impuse de acest statut pri!ile.iat$ "biecti!ele profesiei contabile pri!esc naltul ni!el profesional, naltul ni!el de performan , satisfacerea interesului .eneral$ 1tica profesional presupune at2t protec ia fiecrui profesionist, c2t i a ter ilor$ Protec ia publicului: prin calitatea i fiabilitatea presta iilor, iar pentru membri 6166,R, printr3o sntoas i liber concuren $ 6alitatea lucrrilor presupune: ,b inerea de la lucrri inutile doar din dorin a de a c2ti.aSelectarea lucrrilor pentru colaboratoriPro.ramarea lucrrilorStudierea n folosul clien ilor a posibilit ilor le.ale de e!itare a unor pl i nedatorate6ontiinciozitatea i inte.ritatea cu care lucrrile sunt abordate6alitatea i con inutul raportuluiPstrarea secretului profesional$

Care sunt imperati0ele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile 8satisfacerea exi&enelor publicului9?
RSPUNS: Pentru realizarea obiecti!ului profesiei contabile, adic satisfacerea exi.en elor publicului, se impun patru imperati!e fundamentale: 6redibilitatea H publicul are ne!oie de informa ii credibileProfesionalism 3 profesiunea contabil are ne!oie de persoane recunoscute de clein i, an.a7atori i teri interesa i ca profesioniti n domeniu6alitatea ser!iciilor H toate ser!iciile furnizate de un profesionist contabil trebuie s satisfac criterii precise de apreciere8ncredere H utilizatorii ser!iciilor profesionitilor contabili trebuie s fie asi.ura i c aceste ser!icii sunt subordonate unui ansamblu de re.uli de etic profesional$ SURS,: 6odul etic$

Care sunt principiile fundamentale care trebuie respectate pentru realizarea obiecti0elor profesiei contabile?
RSPUNS: "RINCI"IILE F#N$A%ENTALE &#NT: 5N:1#R5:,:1 H drept, sincer, cinstit";516:5F5:,:1 H corect, fr idei preconcepute6"=P1:1NR PR"@1S5"N,/ H lucrri efectuate cu .ri7 i s2r.uin , pstrarea la zi a ni!elului de cunotin e profesionale6"N@5D1NR5,/5:,:1 H pstrarea secretului profesionalPR"@1S5"N,/5S= H comportament corespunztor exi.en elor profesiei contabileR1SP16:,R1, N"R=1/"R :1MN561 P5 PR"@1S5"N,/1 H executarea lucrrilor conform normelor te4nice i profesionale aplicabile, urm2nd concomitent satisfacerea cerin elor clientului sau an.a7atorului i dac sunt compatibile cu exi.en ele inte.rit ii, obiecti!it ii i independen ei$
(*

Ce #nele&ei prin inte&ritate #n profesia contabil?


RSPUNS: Un contabil profesionist trebuie s fie DR1P:, S5N61R P5 6"R16: n realizarea sarcinilor profesionale$

Ce #nele&ei prin obiecti0itate?


RSPUNS: "biecti!itatea presupune c profesionistul contabil trebuie s fie impar ial, fr pre7udec i, s nu se afle n situa ii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natur a determina un ter s pun la ndoial obiecti!itatea acestuia$ Sursa: codul etic al 6166,R$

Cum expicai competena profesional?


RSPUNS: 6ompeten a profesional are dou componente de baz: ob inereamen inerea 6ompeten a profesional presupune c profesionistul contabil trebuie s furnizeze ser!icii profesionale cu competen , .ri7 i s2r.uin i este obli.at s men in n permanen un ni!el de cunotin e i de competen profesional care s 7ustifice ateptrile unui client sau ale an.a7atorului- aceasta presupune ca el s fie la curent cu ultimele e!olu ii i nout i din practica profesional, din le.isla ie i te4nici de lucru$ Dob2ndirea competen ei profesionale cere: nalt standard de pre.tire .eneral, urmat de una specificpractic i examinare n subiecte profesionale semnificati!eperioad de practic n domeniu$ =en inerea competen ei profesionale cere: cunoaterea continu a e!olu iilor n profesia contabil >la ni!el na ional i interna ional n contabilitate, audit i alte re.lementri statutare i cerin e rele!ante?adoptarea unui pro.ram care s .aranteze un control de calitate n ndeplinirea sarcinilor profesionale, n conformitate cu normele na ionale i interna ionale$ 6ompeten ele profesionale >comentariu?: Un profesionist contabil salariat care lucreaz n industrie, comer , sectorul public sau n sistemul educa ional poate fi solicitat pentru rezol!area unor atribu ii importante pentru care nu are forma ia sau experien a necesar$ 8n asemenea situa ii nu trebuie s3i induc n eroare an.a7atorul cu pri!ire la ni!elul real al competen elor sale, cer2nd consultan a sau asisten a unui specialist$

n ce const confidenialitatea?
RSPUNS: 6onfiden ialitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s respecte confiden ialitatea informa iilor ob inute n timpul misiunilor sale i nu trebuie s le utilizeze sau s le di!ul.e fr autoriza ie scris, n afar de cazurile c2nd obli.a ia di!ul.rii este pre!zut prin le.e sau norme re.lementare$

Ce #nele&ei prin profesionalism?


RSPUNS: Profesionalismul presupune c profesionistul contabil nu trebuie s fac ce!a care ar atin.ere reputa iei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei- aceasta obli. institutele membre ale 5@,6 ca, la elaborarea re.ulilor de de etic, s pre!ad responsabilit i clare ale profesionistului contabil !iza!i de clen i, ter i, an.a7atori, al i membri ai profesiei, public, n .eneral$

n ce const respectul fa de normele te:nice i profesionale?


RSPUNS: Respectul fa de normele te4nice i profesionale presupune c profesionistul contabil trebuie s realizeze ser!iciile profesionale conform normelor te4nice i profesionale aplicabile i este obli.at s urmreasc cu .ri7 i competen instruc iunile clientului sau sau an.a7atorului su, n msura n care acestea sunt compatibile cu exi.en ele de inte.ritate, obiecti!itate, iar n cazul liber profesionitilor, de independen $ 8ntre altele, profesionistul contabil trebuie s respecte normele te4nice i profesionale publicate de: 5@,6 >Normele interna ionale de audit?, 5,S6 >Normele contabile interna ionale?, or.anismul profesional, membru al 5@,6 i le.isla ia n !i.oare$

Care este structura Codului tic al "2%C?


RSPUNS: 6odul cuprinde obiecti!ele i principiile fundamentale, redate la modul .eneral i nu destinate a fi folosite pentru a rezol!a problemele etice ale contabililor profesioniti, ntr3un caz bine determinat$ 6odul ofer anumite linii directoare n ceea ce pri!ete aplicarea n practic a obiecti!elor i principiilor fundamentale cu pri!ire la numrul situa iilor tipice care se nt2lnesc n profesiunea contabil$ 6odul are trei pr i: Partea , se aplic tuturor contabililor profesioniti, n afar de cazul c2nd altce!a este specificat >sec iunile (3A?$ Partea ; se aplic numai contabililor liber3profesioniti +sec iunile +3(*?$ Partea 6 se aplic pentru contabilii profesioniti salaria i i de asemeni poate fi aplicat, n circumstan e similare, contabililor salaria i din cabinetele cu liber practic +sec iunile (&3(+?$ 6ui se aplic partea , a coduluiS RSPUNS: !ezi &A 6ui se aplic Partea ; a 6oduluiS RSPUNS: !ezi &A 6ui se palic Partea 6 a 6oduluiS
(&

RSPUNS: !ezi &A

Care sunt factorii de care trebuie inut seama atunci c7nd se aprecieaz respectarea re&ulilor de etic #n ceea ce pri0ete inte&ritatea i obiecti0itatea?
RSPUNS: 5nte.ritatea nu presupune numai cinste, dar i ec4itate i sinceritate$ Principiul obiecti!it ii impune tuturor profesionitilor contabili obli.a ia de a fi 7ust, cinstit n plan intelectual i neimplicat n conflicte de interese$ Profesionitii contabili trebuie, n orice situa ie, s .aranteze inte.ritatea lucrrilor lor i s rm2n obiecti!i n 7udecata i ra ionamentul lor, oricare ar fi natura acti!it ii lor, i anume: Profesionitii liberali ndeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de .estiune,l i profesioniti contabili pre.tesc situa iile finnaciare n contul an.a7atorilor lor, execut lucrri de audit intern, exercit fund iuni de .estiune financiar n industrie, comer , sectorul public sau educa ie$ 6u ocazia ale.erii situa iilor i practicilor care trebuie s fie a!ute n !edere, atunci c2nd se aprecieaz respectarea re.ulilor de etic referitoare la obiecti!itate, se !a ine cont de urmtorii factori: profesionitii contabili sunt deseori confrunta i cu situa ii care i expun la riscuri >presiuni? susceptibile de a pune n discu ie obiecti!itatea lor$ 1ste imposibil de a defini i de a re.lementa toate situa iile .eneratoare de presiuni- asemnarea, !erosimilitatea pre!aleaz atunci c2nd se definesc criteriile care permit identificarea real iilor susceptibile de a pune n discu ie obiecti!itatea profesionistului contabil$ :rebuie e!itate toate rela iile i situa iile ce implic pre7udec i, influen e din partea ter ilor care pun n discu ie obiecti!itatea, Profesionitii contabili trebuie s se asi.ure c personalul nsrcinat cu prestarea ser!iciilor profesionale respect principiile de obiecti!itateProfesionitii contabili nu trebuie nici s accepte, nici s ofere cadouri sau alte a!anta7e care pot fi considerate, n mod rezonabil, c pot influen a semnificati! i ne.ati! ra ionamentul, 7udecata lor profesional sau a colaboratorilor lor$

Conflicte de interese-circumstane de care trebuie inut seama.


RSPUNS: Profesionitii contabili sunt deseori confrunta i cu situa ii care implic conflicte de ordin profesional- nu se poate stabili o list complet de situa ii susceptibile de a .enera conflicte de interese- ei trebuie s fie permanent aten i la factorii care dau natere la astfel de conflicte$ 1xist unele circumstan e particulare n care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi n conflict cu unele cerin e interne i externe anume: un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni- rela iile familiale sau personale pot, de asemenea, .enera presiuni$ :rebuie descura7at orice rela ie sau orice interes susceptibil de a pune n pericol, de a influen a ne.ati! inte.ritatea profesionistului contabilprofesionistului contabil i se poate cere s lucreze contra normelor profesionale i te4niceprofesionistul se poate .si ntre exi.en ele unui superior i aplicarea normelor te4nice i profesionaleun conflict de interese se poate produce c2nd publicarea unor informa ii eronate poate a!anta7a an.a7atorul sau clientul i fa!oriza sau deza!anta7a profesionistul contabil$

Care este procedura de urmat c7nd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezol0a un conflict de ordin parsonal?
RSPUNS: 62nd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezol!a un conflict de ordin profesional, dac politicile stabilite de or.anismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul poate recur.e la procedura urmtoare: examinarea conflictului cu superiorul direct- dac inter!en ia superiroului direct nu este suficient i profesionistul decide s se adreseze ealonului superior urmtor, superiroul direct trebuie notificat n acest sens$ Dac superiroul direct este presupus implicat n conflict, profesionistul trebuie s se supun ealonului ierar4ic cel mai ridicatsolicitarea a!izului confiden ial al unui consilier independent sau al or.anismului profsionaldac toate recursurile interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil, poate pentru c4estiuni .ra!e, s demisioneze i s trimit o scrisoare, n acest sens, conducerii entit ii care l3a an.a7at, "rice profesionist contabil care ocup un post de conducere trebuie s se asi.ure c, n cadrul entit ii respecti!e, sunt stabilite re.uli n materie de rezol!are a conflictelor profesionale$

Care sunt cele dou componente ale competenei profesionale i #n ce constau?


RSPUNS: 6ompeten a are dou pr i: $o'!ndirea care cere un nalt standard ini ial de pre.tire .eneral, urmat de o instruc ie specific, de practic i examinare n subiecte profesionale semnificati!e i o perioad de practic n doemniu$ %eninerea compe(enei profesionale care cere: cunoaterea continu a e!olu iilor n profesia contabil, inclusi! pronun rile importante la ni!el na ional i interna ional n contabilitate, audit >i alte re.lementri?adoptarea unui pro.ram desemnat s .aranteze un control de calitate n ndeplinirea sarcinilor profesionale, n conformitate cu pronun rile fcute pe plan na ional i inetrna ional$

Cum explicai principiul confidenialitii?


RSPUNS: 6onfiden ialitatea este strict, n afar de cazul n care a primit o autoriza ie special de a di!ul.a informa iile sau n caz de obli.a ii le.ale sau profesionale$ Profesionitii contabili trebuie s se asi.ure c persoanele an.a7ate sub orice form3subalterni sau colaboratori respect aceleai re.uli de confiden ialitate$ 6onfiden ialitatea se refer numai la di!ul.area informa iilor- ea implic, de asemenea, faptul c informa iile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil n beneficiul su personal sau al unui ter $
(%

,cest principiu nu se aplic di!ul.rii informa iilor care permit profesionistului contabil s ndeplineasc obli.a iile sale, stabilite prin normele profesionale$ 8n interesul publicului i al profesiunii, normele profesionale trebuie s defineasc conceptul de confiden ialitate i s furnizeze o orientare asupra naturii i ntinderii obli.a iilor le.ate de confiden ialitate i asupra circumstan elor n care di!ul.area de informa ii primite n cursul exercitrii unei misiuni trebuie autorizat sau cerut$ "bli.a iile de confiden ialitate sau secret profesional sunt nscrise n le.isla ia fiecrei ri$ Pentru a stabili dac informa iile confiden iale pot fi di!ul.ate, trebuie a!ute n !edere urmtoarele aspecte >cu titlu de exemple?: c2nd di!ul.area este autorizat de client: dac interesele tuturor pr ilor >cu deosebire teri? pot fi lezatec2nd di!ul.area este cerut de le.e sau c2nd exist obli.a ii profesionale de di!ul.are: profesionistul trebuie s fac apel la 7udecata sa, pentru a determina tipul de informa ii care pot fi di!ul.ate- trebuie s se e!ite situa iile care implic fapte sau opinii ne7ustificate sau ne7ustificabileprofesionistul trebuie s se asi.ure c persoanele care primesc informa iile sunt destinatarii corec i ai unor astfel de informa ii, adic cu abilit i s primeasc astfel de informa iiprofesionistul trebuie s stabileasc dac di!ul.area i consecin ele acesteia implic responsabilitatea sa$ Se recomand, n toate aceste cazuri, consultarea or.anismului profesional i'sau a unui a!ocat$ N":: !ezi i rspunsul la ntrebarea nr$&*

xplicai comportamentul profesionistului contabil #ntr-o acti0itate de consilier fiscal.


RSPUNS: 6ontabilul profesionist care presteaz ser!icii profesionale n domeniul fiscalit ii este ndrept it s se situeze n cea mai bun pozi ie n fa!oarea unui client sau a unui patron, cu condi ia ca presta ia s fie efectuat cu competen $ 5nte.ritatea i obiecti!itatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie s fie conform le.ii$ Dubiile pot fi rezol!ate n fa!oarea clientului dac exist suport rezonabil pentru pozi ia respecti!$ 61 @,61 S,U 61 NU @,61 6"N:,;5/U/ PR"@1S5"N5S:S nu trebuie s dea asi.urarea c declara ia fiscal i sfatul n materie fiscal sunt dicolo de orice ndoials se asi.ure c cei pe care i consilieaz sunt contien i de limitele le.ate de sfaturile i consultan a fiscal i nu interpreteaz .reit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui faptn declara ia fiscal ntocmit de contabilul profesionist responsabilitatea pentru con inut re!ine n primul r2nd clientului$ 6onsultan a, opiniile trebuie nre.istrate sub forma unei scrisori, unui memorandum$ Nu trebuie s fie asociat cu nici o declara ie sau contrariu din care s se cread: ar con ine un fals sau o inducere n eroarear con ine informa ii furnizate cu nepsare sau necunoaterea real a faptuluiar omite sau ar ascunde informa ia cerut, put2nd induce n eroare fiscul$ poate folosi estimrile n pre.tirea declara iilor fiscale$

Care sunt restriciile #n promo0area de ctre profesionitii contabili?


RSPUNS: ,cti!it ile incompatibile apar c2nd: un contabil profesionist nu trebuie s se an.a7eze simultan n nici o afacere, ocupa ie sau acti!itate care diminueaz sau poate diminua inte.ritatea, obiecti!itatea, independen a sau buna reputa ie a profesiei, deoarece aceste ac iuni pot fi incompatibile cu prestarea ser!iciilor profesionaleprestarea simultan a dou sau mai multe tipuri de ser!icii nu diminueaz ca atare inte.ritatea, obiecti!itatea sau independen a >ns poate afecta calitatea?an.a7area simultan n afaceri sau acti!it i care nu au le.tur cu ser!iciile profesionale care au ca efect faptul c nu permir contabilului profesionist independent s i conduc practica profesional, conform principiilor fundamentale de etic ale profesiei contabile i fiind neconform cu practicarea profesiei$ 8n ceea ce pri!ete promo!area ser!iciilor lor, profesionitii contabili nu trebuie: s utilizeze mi7loace care aduc atin.ere reputa iei profesiei,s suprae!alueze ser!iciile pe care ei sunt n msur s le furnizeze, calificrile pe care le posed sau experien a dob2ndit-s deni.reze munca, ser!iciile celorlal i membri$

Ce este independena #n profesie?


RSPUNS: 5ndependen a reprezint un ansamblu de mi7loace prin care expertul contabil demonstreaz publicului c i poate exercita misiunea >ser!iciul profesional? ntr3o manier obiecti! i corect$

Care sunt componentele independenei?


RSPUNS: 5ndependen a nseamn un ansamblu de re.uli i mi7loace prin care profesionistul demonstreaz publicului c3i poate ndeplini misiunile ntr3o manier corect i obiecti!$ 6"=P"N1N:1/1 5ND1P1ND1NR15 5ndependen a de spirit > n .2ndire?: stare de .2ndire care permite oferirea unei opinii, a unui ser!iciu profesional fr s fie afectat 7udecata profesionalea presupune inte.ritate i obiecti!itate$ 5ndependen a n aparen :
(A

reprezint capacitatea de a demonstra c rsicurile la adresa independen ei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel nc2t o ter persoan s nu pun la ndoial obiecti!itatea profesionistului contabileste componenta fundamental a independen ei$ Un func ionar public nu poate fi niciodat independent$ ,cti!itatea de expert contabil este incompatibil cu orice alt acti!itate curent$ 6erin ele de independen se aplic tuturor profesionitilor contabili cu practic liberal, cu deosebire auditorilor statutari i tuturor persoanelor care sunt n msur de a influen a lucrrile profesionistului contabil$

n ce const independena de spirit?


RSPUNS: !ezi %)

n ce const independena #n aparen?


RSPUNS: !ezi %)

Care sunt persoanele aflate #n situaia de a influena rezultatul unui audit statutar?
RSPUNS: Persoanele responsabile cu rezultatul final al lucrriiPersoanele care super!izeaz sau au o responsabilitate direct mana.erialPersoane care ofer consultan te4nicPersoane nsrcinate cu controlul de calitate:oate structurile din societatea de 16$

nunai ameninri i riscuri care afecteaz independena.


RSPUNS: amenin ri le.ate de interesul propriu: @inanciar: direct >dependen a de onorarii, onorarii restante, teama de a pierde cleintul? i indirectamenin ri le.ate de autocontrol >implicarea auditorului n alte lucrri n cadrul aceleai firme?familiarism sau ncredere prea mare n client >testarea insuficient a informa iei furnizate de client?cunoaterea de mult !reme a clientuluipersonalitatea i calitatea clientuluiintimidarea de ctre un client prea dominant, ceea ce impune 16 s ac ioneze n manier subiecti!$

(iscuri le&ate de interesul propri-explicaii.


RSPUNS: 5nteres financiar direct sau indirect, dependen de onorarii, dorin a de a ncasa onorariile restante, teama de a pierde clientul etc$

(iscuri le&ate de autocontrol.


RSPUNS: 5mplicarea expertului contabil sau a firmei sale n inerea contabilit ii, n decizii mana.eriale la client etc$

(iscuri le&ate de pledare- explicaii.


RSPUNS: 5ndependen a poate fi amenin at dac expertul contabil de!ine pledant n fa!oarea sau mpotri!a clientului su$

%meninri le&ate de familirarism sau #ncredere-explicaii.


RSPUNS: Riscul ca expertul contabil s fie influen at de personalitatea i calit ile clientului, s fie prea atent la interesele clientului, afectarea aten iei expertului de cunoaterea de mult timp a tuturor problemelor cleintului, ceea ce paote conduce la o ncredere excesi! n client i la testarea insuficient a informa iilor prezentate de acesta$

%meninri le&ate de intimidare ; explicaii.


RSPUNS: Posibilitatea ca expertul s fie intimidat de o amenin are sau de un client dominant i s se team de consecin ele ce decur. din ac ionarea de o manier obiecti!$

"ndependena i re&imul calitii ; explicaii.


RSPUNS: Un control de calitate pus la punct face parte din mecanismele pentru asi.urarea de ctre exper i a cerin elor pri!ind independen a$ calitatea acti!it ii nu !a fi diminuat conform onorariului diminuat$ 6lientul nu !a fi indus n eroare n le.tur cu doemniul exact al ser!ciilor$ ,b inerea de la lucrri inutile, efectuate numai din dorin a de c2ti.$ Pro.ramarea lucrrilor astfel nc2t s asi.ure calitatea lucrrilor$ 1ficacitatea planificrii$ 6alitatea lucrrilor nu rezult numai din competen a membrilor 6orpului i a colaboratorilor si, ci i din nceperea i continuarea lucrrilor cu contiinciozitate i inte.ritate$ 8n acest sens, 16 i 6, aplic: principiile contabilit iiNormele corpului pri!ind exercitarea profesiei i exactitatea lucrrilorRspundere pri!ind respectarea principiului deontolo.ic al secretului profesiei$
(+

+istemul de precauii al expertului


RSPUNS: 1xper ii trebuie s ntocmeasc i s men in un sistem de precau ii care s fac parte inte.rant din controlul intern din ntrea.a sa firm, din structura de conducere a firmei sale >c4estionar referitor la independen ?$ Sistemul de precau ii trebuie s includ: 3 proceduri interne scrise care trateaz cerin ele,amenin rile i riscurile la adresa independen ei3 comunicarea acti! i n scris a cestor proceduri fiecrui profesionist i personalului-instruirea i controlul sistematic3 desemnarea profesionitilor de ni!el superior ca responsabili pentru actualizarea acestor proceduri, comunicarea acestor actualizri i supra!e.4erea func ionrii sistemului respecti!3 o cerin de documentare a fiecrui client, dac au existat circumstan e sau fapte care au amenin at independen a expertului i dac au fost obser!ate astfel de riscuri, ce precau ii au fost luate pentru a e!ita, elimina sau reduce riscul amenin rilor la adresa independen ei3 san iuni pentru nclcarea politicii n domeniul independen ei de ctre an.a7a ii firmei de expertiz contabil$ <e&turi financiare cu clientul ; forme. RSPUNS: ,ceste le.turi pot afecta independen a i pot determina un obser!ator impar ial, rezonabil s a7un. la concluzia c independen a a fost afectat$ 5mplicarea financiar const n: 3 de inerea unor interese financiare directe n firma clientului$ 3 de inerea unor interese financiare semnificati!e indirecte >a fi administrator ori executor al unui administrator, dac o asemenea desemnare are interese financiare ntr3o companie client?$ 3 de inerea unor mprumuturi la sau de la un client sau orice func ionar, director sau ac ionar principal al unei companii cleint$ 3 de inerea unui interes financiar ntr3o companie mixt cu un client sau un salariat al unui client$ 3 de inerea unui interes finnaciar ntr3o firm care nu3i este client, dar care are un in!estitor sau o rela ie de in!esti ii cu clientul$ 5ndependen a este afectat c2nd un contabil profesionist independnent dob2ndete direct sau indirect a!anta7e financiare ntr3o 6ompanie, pentru care contabilul profesionist independent furnizeaz ser!icii care cer respectarea principiului independen ei$ 5N:1R1S @5N,N65,R direct H so ie, copil n ntreprindere >i alte rude?3 indirect H prin intermediari$

Cazuri de recuzare a unui expert contabil.


RSPUNS: Sunt situa ii de incompatibilitate a exercitrii profesiei i a raporturilor inter!enite cu clientul respecti! >liber de orice interes, fr implicri financiare sau n acti!it ile clientului, fr implicri n acti!it ile incompatibile sau contradictorii, fr inciden e familiale?$ Un expert contabil trebuie recuzat c2nd: n ultimii 0 ani a fost membru al 6onsiliului de administra ie- an.a7at sau a influen at ntr3un fel conducerea firmei ce3i !a de!eni clientn ultimii 0 ani a fost asociat la firma respecti! sau asociat cu un membru al 6onsiliului de administra ie, n func ie, la acea firm$

%lte ser0icii oferite clientului, paralel cu #ndeplinirea unei misiuni de audit.


RSPUNS: 1ste interzis prestarea altor tipuri de ser!icii profesionale la un client la care se desfoar misiunea de cenzor sau auditor$ 1ste, de asemenea, interzis inerea e!iden ei contabile$ 1ste permis numai acordarea de consulta ii le.ate de nre.istrrile contabile$

(elaiile personale i familiale i independena.


RSPUNS: Rela iile personale i familiale pot pre7udicia independne a$ :rebuie deci s ne asi.urm c nici o rela ie personal sau familial nu pune n pericol independen a profesionistului n ndeplinirea misiunii sale$ 1ste imposibil de codificat n mod precis re.ulile conform crora o rela ie personal sau familial ntre un profesionist liberal i un client este acceptabil >prin client ne le.2ndu3se proprietarul ntreprinderii, ac ionari principali, directori .enerali, directori financiari, adminsitrator sau posturi ec4i!alente? 5nstitutele membre ale 5@,6 trebuie s3i informeze membrii de tipul de situa ii susceptibile de a3i expune la presiuni$ De exemplu, astfel de presiuni pot aprea atunci c2nd liber profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau an.a7at al clientului, sau c2nd de in mpreun interese semnificati!e ntr3o societate n participa iune cu un client$

=norariile i independena.
RSPUNS: 62nd onorariile primite de la un client, sau de la un .rup de care apar ine acest cleint, reprezint o parte important din onorariile brute totale ale proprietarului contabil liberal sau ale cabinetului n ansamblu, dependen a fa de acest client sau .rup trebuie examinat cu aten ie, cci independen a poate fi pus n cauz$ "r.anismele membre ale 5@,6 stabilesc re.uli i furnizeaz instruc iuni membrilor lor referitoare la acest subiect- acestea trebuie s fie n concordan cu ni!elul de dez!oltare a profesiei contabile, cu situa ia economic a fiecrei ri$ Ser!iciile profesionale nu trebuie s fie propuse sau efectuate unui client pe baz de acorduri sau contracte conform crora facturarea onorariilor este condi ionate de importan a problemelor descoperite sau de rezultatele acestor ser!ciii$ 8n rile n care facturarea onorariilor condi ionat de rezultat este autorizat de le.isla ia sau de normele or.anismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independen a nu este obli.atorie$ "norariile fixate de tribula sau de alt autoritate public nu sutn considerate ca intr2nd n aceast cate.orie$ Dimpotri!, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intr2nd n aceast cate.orie$

,). >unuri sau ser0cii primite i independena.


RSPUNS:
()

,cceptarea de bunuri i ser!icii de la un client, precum i acceptarea unei ospitalit i execesi!e pot constitui o amenin are a independen ei$ Se interzice primirea de bunuri i ser!icii de ctre profesionistul contabil, de ctre so iile lor sau de ctre copii afla i n ntre inere$

,*.3roprietatea capitalului #ntr-o firm profesional.


RSPUNS: 8ntr3o firm profesional, capitalul trebuie de inut de profesioniti contabili n propor ie de (CCG$ /e.isla ia rom2neasc i european pre!ede obli.atoriu ca cel pu in &(G din capital s fie de inut de ctre membrii or.anismului profesional$ :o i participan ii la capitalul firmei de contabilitate trebuie s fie n msur s influen eze profesionistul contabil n prestarea ser!iciilor profesionale$

,,. (otaia personalului #ntr-o misiune de audit.


RSPUNS: ,fectarea unui asociat al cabinetului pentru o lun. perioad de timp, ntr3o misiune de audit la un client, poate pune n pericol independen a$ ,fectarea prelun.it a aceleai persoane la un client conduce la o rela ie str2ns cu acesta care poate fi interpretat ca u pericol pentru obiecti!itatea i independen a persoanei respecti!e$ Se pune i problema controlului de calitate, n msura n care profesionistul contabil, cunosc2nd bine ntreprinderea, paote afecta o ncredere excesi! acestei cunoateri n timpul realizrii procedurilor de audit i formrii unei 7udec i asupra problememlor de audit importante$ Rota ia trebuie efectuat cu personal a!2nd aceeai experien i trebuie planificat$ Dac rota ia este imposibil, n cadrul cabinetelor mici, trebuie .site solu ii alternati!e, cum ar fi nc4eierea unui acord permanent de consultan cu un alte profesionist liberal sau consultarea ser!iciilor de specialitate ale or.anismului profesional$

,-. Competena profesional i responsabilitatea c7nd se utilizeaz lucrrile unui alt expert.
RSPUNS: /iber profesionitii contabili trebuie s e!ite s presteze ser!icii profesionale fr o competen adec!at, n afar de cazul c beneficieaz de sfaturi a!izate i de o asisten care s le permit s presteze ser!icii de calitate$ Dac un profesionist contabil nu posed competen ele necesare ntr3un domeniu specific n cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi te4nice de la speciliati >al i profesioniti contabili, a!oca i, in.ineri, .eolo.i sau al i exper i?$ 8n acest caz, dei profesionistul contabil se spri7in pe competen elel te4nice ale specialistului consultant, acesta din urm nu cunoate n mod necesar re.ulile de etic ale profesiunii$ 8ntruc2t profesionistului contabil i re!ine, ultimul, responsabilitatea pentru ser!iciul prestat, el trebuie s se asi.ure c re.ulile de etic au fost respectate de ctre expertul consultant$ 1l trebuie s se asi.ure ce expertul consultant este la curent cu re.ulile de etic, mai ales principiile fundamentale ale profesiei- aceste principii se aplic la orice misiune la care particip aceti exper i$ ,ceast asi.urare se poate ob ine: fie cer2nd exper ilor respecti!i s citeasc re.ulile de etic fie cer2nd exper ilor o confirmare scris asupra bunei n ele.eri a re.ulilor de etic fie d2nd sfaturi dac apar conflicte poten iale$ 62nd profesionistul contabil nu are asi.urarea c re.ulile de etic sunt cunoscute i respectate, el trebuie s refuze ncredin area misiunii sau s o ntrerup >dac a ncepul?$

-0. Criterii de stabilire a onorariilor.


RSPUNS: "norariile facturate trebuie s reflecte n mod fidel !aloarea ser!iciilor prestate, in2nd seama de urmtoarele elemente: competen a i cunotin ele ob inute pentru tipul de ser!iciu prestat ni!elul de instruire i experien a persoanei care particip la lucrare timpul afectat de fiecare persoan efecturii lucrrii .radul de responsabilitate al misiunii respecti!e$ "norariile se calculeaz n func ie de tarifele orare sau zilnice n !i.oare, pentru fiecare participant la misiune, la ni!elul fiecrei firme, fiecrui profesionist$ Un profesionist contabil nu trebuie s propun ser!icii profesionale pentru onorarii subestimate$ 62nd se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie s se asi.ure c nu este sacrificat calitatea i c se respect normele or.anismului interna ional cu pri!ire la calitate$ 64eltuielile i di!ersele rambursri deplasri de exemplu se nre.iszreaz distinct$ Perceperea de comisioane sau plata de ctre un profesionist, este strict interzis$ 6riteriile de care se ine seama n stabilirea onorariilor sunt: competen a i cunotin ele necesare ser!iciului prestat ni!elul de formare, instruire i experien a persoanei participante la misiune timpul afectat >ore, zile? riscurile i .radul de responsabilitate a misiunii$

-1. %cti0iti incompatibile cu exercitarea profesiei libere?liberale.


RSP5NS: nu trebuie s exercite n paralel acti!it i care afecteaz sau sunt susceptibile de a afecta inte.ritatea, obiecti!itatea, indpenden a, buna reputa ie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei liberale$ 6alitatea de expert contabil este incompatibil cu orice acti!itate salariat n afara 6orpului sau orice acti!itate comercial >!$ /(0A referitoare la acti!itatea de cenzorat?$ 8n unele situa ii, liber profesionistul contabil poate primi spre conser!are i utilizare, potri!it le.ii, fonduri ale clien ilor, el trebuind: s pstreze aceste fonduri separat de fondurile propriis le utilizeze conform destina iilor stabilites aib posibilitateas s 7ustifice existen a i utilizarea fondurilor respecti!e$
0C

-2. 3re0ederile <e&ii 1,)?1--- cu pri0ire la acti0iti incompatibile.


RSPUNS: /e.ea pre!ede ca incompatibilitate: orice acti!itate salariat n afara 6166,R orice acti!itate comercial$ Nerespectarea atra.e rspunderea penal >l (+%'())), art$B)$(?$ 1xcep ii: cadre didactice, publicistic n domeniu, parlamentar,consilier local, 7ude ean?$

-!. (elaiile cu ceilali membri ; acceptarea de noi misiuni.


RSPUNS: Ser!iciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care posed competen e particulare pot fi solicitate n unul sau altul din cazurile urmt: de ctre client: dup discu ii i consultri prealabile cu profesionistul contabil n func ie >existent? la cererea sau recomandarea expres a profesionistului contabil n func ie >existent? fr consultarea profesionistului contabil n func ie$ de ctre profesionistul contabil n func ie +existent?, sub rezer!a respectrii stricte a secretului profesional$ Uneori clientul cere3la contactarea unui liber profesionist contabil3 s nu fie informat profesionsitul contabil n func ie >existent?- n astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie s decid dac moti!ele clientului sunt acceptabile$ Profesionistul contabil contactat trebuie: s se conformeze instruc iunilor primite de la profesionistul contabil n func ie sau de la client, n msura n care ele nu sunt contradictorii cu obli.a iile le.ale sau profesionales .aranteze, pe c2t posibil, c profesionistul contabil n func ie este bine informat de natura .eneral a ser!iciilor profesionale prestate$ 62nd opinia unui profesionist contabil H altul dec2t profesionistul contabil n func ie >existent? H este solicitat n ce pri!ete aplicarea principiilor contabile, normele de audit, normele de raportare etc$, profesionistul contabil n func ie trebuie s aib .ri7 ca opinia sa s nu influen eze n mod exa.erat i obiecti!itatea profesionistului contabil contactat$

-$. (elaiile cu ceilali mebri ; #nlocuirea unui liber profesionist contabil.


RSPUNS: 8ntreprinderea are dreptul de a3i ale.e consilierii i de a i nlocui c2nd dorete$ Dac este impotant aprarea intereselor le.itime ale ntreprinderii, este la fel de important ca un liber profesionist contabil s poat determina dac exist moti!e profesionale care s 7ustifice neacceptarea misiunii- aceasta presupune o comunicare direct cu profesionistul contabil n func ie$ 8n absen a unei cereri specifice, profesionistul contabil n func ie nu trebuie s furnizeze spontan informa ii despre afacerile clientului su$ @actorii urmtori stabilesc n ce msur un profesionist n func ie poate discuta despre afacerile clientului su cu un profesionsit contactat: dac clientul a autorizat acest lucru dac norme le.ale sau re.ului de etic referitoare la aceast di!ul.are permite acest lucru$ 6omunicarea ntre cei doi profesioniti contabili are ca obiecti!e: de a mpiedica un liber profesionist contabil s accepte nominalizarea sa, dac toate elementele pertinente nu sutn cunoscute, de a prote7a ac ionarii minoritari care nu sunt de re.ul informa i de mpre7urrile nlocuirii profesionsitului contabil n func ie de a apra interesele profesionistului contabil n func ie, atunci c2nd propunerea de nlocuire se datoreaz respectului sa scrupulos de a ac iona ca profesionist independent$ 8nainte dea accepta o nominalizare pentru a presta ser!icii profesionale, care p2n atunci au fost prestate de ctre un alt liber profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie: s stabileasc dac clientul poten ial a informat profesionistul n func ie de inten ia sa de a3l nlocui i l3a autorizat, n scris, s discute liber i fr limite despre afacerile sale cu noul ptofesionsit contabil, s solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil n func ie$ Dac aceast autorizare este refuzat, profesionistul contabil trebuie, n absen a altor mi7loace alternati!e de a ob ine asi.urrile necesare, s refuze nominalizarea$ Dac autorizarea este dat, s cear profesionistului n func ie: s furnizeze toate informa iile care i3ar interzice s accepte misiunea s furnizeze toate informa iile necesare care s3i permit s ia o decizie$ Profesionistul n func ie, la primirea autoriza iei men ionat la alineatul precedent, trebuie rapid s: rspund +n scris? art2nd dac exist moti!e profesionale care ar interzice profesionistului s accepte nominalizarea sa s asi.ure c clientul a autorizat di!ul.area informa iilor profesionistului desemnat s comunice orice informa ie de care are ne!oie profesionistul desemnat, pentru a putea s decid dac accept sau nu misiunea i s abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante pri!ind nominalizarea sa$

-'. Ce se #nele&e prin publicitate #n profesia contabil?


RSPUNS: Publicitatea n profesia contabil se face n limitele stricte pre!zute de 6odul etic i fr a fi afectate interesele celorlal i membri ai 6166,R$ 8n acest sens, trebuie a!ut n !edere: informarea obiecti! a publicului decen a cinstea ncrederea bunul .ust$
0(

)%$ numerai situaiile care nu rspund criteriilor de obiecti0itate, #ncredere, cinste, decen i bun &ust pentru o aciune

de promo0are.
RSPUNS: cele care creeaz speran e false, induc n eroare sau creeaz speran e ne7ustificate de posibile rezol!ri fa!oirabile, implic posibilitatea de a influen a orice instan , tribunal, a.en ie de re.lementare, declara ii bombasticefac compara ii cu al iicon in mrturii sau aprobri scrise, care con in orice alte precizri ce ar putea s produc unei persoane rezonabile o nen ele.ere sau o decep ie, care pretind, ne7ustificat, c persoana respecti! este expert sau specialist ntr3un anume doemniu al contabilit ii$ RSPUNS: s aib ca obiect aducerea al cunotin a publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate, a faptelor, ntr3un mod care s nu fie fals, s nu induc n eroare i s nu produc decep iis fie de bun sim s fie demn din punct de !edre profesionals e!ite repetarea frec!ent, ostentati! a numelui contabilului profesionist independents e!ite promo!area personal excesi!$

-*. Care sunt condiiile pentru o aciune de promo0are, atunci c7nd publicitatea nu este autorizat?

-,. Care sunt re&ulile de etci aplicabile contabililor salariai #n industrie, comer, transport, sector public etc.?
RSPUNS: profesionitii contabili salaria i trebuie s fie loiali at2t !iza!i de an.a7ator, c2t i fa de profesie, aceste dou exi.en e fiind uneori n contradic ie$ Prima condi ie a unui an.a7at este de a sus ine obiecti!ele etice i le.itime ale or.aniza iilor profesionale$ :otodat nu poate fi obli.at un an.a7at: s !ioleze le.isla ia s ncalce re.ulile i normele profesiei, s mint auditorii an.a7atorului su s semneze o declara ie care con ine distorsiuni ale realit ii$ Dac profesionistul contabil salariat nu reueete s rezol!e o problem important care constituie un conflict ntre an.a7a i i exi.en ele profesionale, dup ce au fost epuizate toate ealoanele >p2n la administratori?, el nu are alt ale.ere dec2t s demisioneze- moti!ele unei astfel de decizii sunt notificate an.a7atorului, dar obli.a iile de confiden ialitate i interzic s informeze ter e persoane >n afar de cazul c o pre!edere le.al sau o norm profesional pre!d aceast obli.a ie?$ spri7in profesional acordat altor cole.i: ndeosebi cel care are autoritate recunoscut de ctre ceilal i >n analiza, n 7udecarea n mod profesional a diferendelor de opinie?competen a profesional prin care un profesionist contabil nu trebuie s induc n eroare patronul despre .radul de pre.tire sau experien pe care l de ineprezentarea informa iilor financiar3contabile n ntre.ime, cu onestitate, n mod profesional i astfel nc2t s fie n elese n contextul lor$ 5nforma iile s descrie clar natura ade!rat a tranzac iilor comerciale, acti!elor, pasi!elor, s ordoneze intrrile cronolo.ic i adec!at$

--. Care este temeniul le&al al cadrului pri0ind conduita etic i profesional?
RSPUNS: art$ BC din "# %&')* aprobat prin / *0'())&$Motr2rea nr$('())& a 6onferin ei na ionale 6166,R$

100. @ecesitatea Codului.


RSPUNS: 6odul este necesar pentru: prote7area at2t a profesionistului, a profesiei, c2t i a ter ilor asi.urarea, aprarea onoarei i independen ei 6orpului i a membrilor 6orpului a conferi autoritate lucrrilor efectuate de membrii$

101. 3rincipiile fundamentale pri0ind conduita etic i profesional.


RSPUNS: inte.ritatea, obiecti!itateaindependen asecretul profesionalrespectarea normelor te4nice i profesionalecompeten a profesionalcomportamentul deontolo.ic$

102. Calitile membrilor Corpului, condiii pentru meninerea acestora.


RSPUNS: ,cti!itatea membrilor 6orpului se caracterizeaz prin:
00

tiin , competen i contiin independen de spirit i de interes material moralitate, probitate i demnitatePentru men inerea acestor calit i, fiecare membru trebuie s: s i dez!olte necontenit cultura acorde toat aten ia pentru orice problem examinat i exprime opinia fr nici o ezitare- s se exprime clar, cate.oric i ferm nu dea niciodat ocazia de a se afla n situa ia s nu poat s i exercite liber profesia, s nu3i exercite libertatea de .2ndire considere c independen a sa trebuie circumscris, n orice mpre7urare, re.ulilor stabilite de 6orp$

10!. (e&uli pri0ind 0iaa indi0idual.


RSPUNS: =embrilor 6orpului li se cere o moralitate ireproabil, condi ie esen ial pentru admiterea i men inerea n 6orp$ :oate condamnrile de drept comun i dezordinea din !ia a particular, susceptibile s aduc atin.ere demnit ii profesiei, atra. dup sine sanc iuni care mer. p2n la radierea din :abloul 6166,R: 8n afara exercitrii profesiei, membrii 6orpului trebuie s se ab in de la orice nclcare a le.ilor, a re.lementrilor profesiei i de la orice ac iuni susceptibile s tirbeasc demnitatea 6orpului i a membrilor si$

10$. re&uli pri0ind publicitatea, anunul i oferta.


RSPUNS: membrii 6orpului pot face uz numai de titluri sau diplome eliberate de stat sau institu ii recunoscute de statla domiciliu: plcu (Cx& cm cu date personalepublicitatea personal este interzispentru membrii 6orpului, publicitatea poate fi fcut numai de or.anismele 6orpului$ Publicitate Q comunicarea ctre public a ser!iciilor oferite n scopul ob inerii de lucrri,nun Q comunicarea ctre public a unor fapte pri!ind profesia"ferta Q demersuri fcute pentru un e!entual client n scopul de a3i propune ser!icii profesionale$ Publicitatea i oferta nu sut interzise c2nd sunt fcute pentru participarea la licita ii,or.anizate potri!it unor norme le.ale sau profesionale$

10'. 2olosirea emblemei Corpului.


RSPUNS: =embrii 6orpului pot folosi emblema 6orpului pe 42rtia cu antet, pe le.itima ii$ 1mblema este compus dintr3o carte simbliz2nd nsemnele profesiei, un toia. al zeului Mermes cu doi erpi ncolci i, ceea ce semnific n #recia antic diploma ia, precum i de!iza: P:55NR, 5ND1P1ND1NR, ="R,/5:,:1, atribute esen iale ale acestei profesii$

10). xercitarea profesiei ; imposibilitatea colaborrii cu un cole& sancionat.


RSPUNS: Sunt dou situa ii: c2nd se practic indi!idual c2nd se practic n societ i de expertiz contabil$ 62nd se exercit indi!idual, expertul contabil i contabilul autorizat o fac numai n nume propriu$ 8n exercitarea misiunilor lor, profesionitii contabili nu pot colabora cu un cole. pedepsit printr3o msur disciplinar de suspendare sau interzicere a exercitrii profesiei$

10*. xercitarea profesiei-obli&aia #nc:eierii unui raport $


RSPUNS: 5ndiferent de misiunea pe care o are de ndeplinit, 16 sau 6, trebuie s elaboreze un raport n le.tur cu misiunea respecti!$ 1laborarea acestui raport se realizeaz conform normelor profesionale$

10,. xercitarea profesiei-imposibilitatea participrii la adminstrarea a dou sau mai multe societi, membre ale Corpului.
RSPUNS: 5nterzicerea deri! din .enerarea conflictelor de interese i din alterarea independen ei profesionistului i inte.rit ii n realizarea profesiei$

10-. xercitarea profesiei ; imposibilitatea participrii la capitalul a dou sau mai multe societi membre ale Corpului.
RSPUNS: Fezi (C+$ Un membru nu poate a!ea capital dac2t la o sin.ur firm$

110. xercitarea profesiei ; imposibilitatea participrii #n dou societi membre ale Corpului 8#n una ca salariai i #n alta ca acionar sau adminstrator?$
RSPUNS: 1ste o situa ie incompatibil cu independen a profesionistului, cu inte.ritatea i obiecti!itatea ce i se cer$ Salariatul execut ce i cere eful$ ,c ionarul, administratorul are o alt pozi ie, decizional$ 1!ident, ne aflm n fa a unei incompatibilit i$

111. (elaiile cu clienii.


RSPUNS: Numai pe baz de contract de prestri ser!icii$ 6ontractul este cel care stabilete obiecti!ul, onorariul, termenele$ "rice rela ie financiar cu clientul n afara contractului este interzis$
0B

112. (elaiile cu clienii ; factori de risc.


RSPUNS: @actorii de risc pri!esc: limitarea controalelornt2rzieri n nc4iderea conturilor i inerea contabilit iilimitarea onorariiloraspecte fiscale$

=peraii obli&atorii, prealabile acceptrii unei noi lucrri sau unui nou client.
RSPUNS: 8naintea acceptrii trebuie fcute: e!aluarea riscurilor !erificarea pri!ind respectarea principiilor independen ei inte.ritatea obiecti!itatea competen a confiden ialitatea comportamentul profesional stabdarde te4nice

(elaiile cu clienii
RSPUNS: Numai n form scris$De ceS Deoarece orice opinie se transmite n scris,fiind o mrturie,o prob a raporturilor le.ate de misiune i de profesie$

Calitatea lucrrilor i autocontrolul.


RSPUNS: 6alitatea este un atribut important al acti!it ii profesionistului contabil$ ,utocontrolul calit ii lucrrilor nseamn aplicarea de ctre profesionist sau de cabinet a principiilor i procedurilor n scopul stabilirii unui .rad rezonabil de certitudine c lucrrile s3au efectuat conform Jprincipiilor de baz care .u!erneaz lucrrile respecti!eK$ Principiile de calitate constituie obiecti!e i scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca msuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun n ac iune, n aplicare peoceduri pri!ind: calit i personale >cabinet sau societate?aptitudini i competen reparti ia lucrrilorinstruc iuni i super!izare$ 6ontrolul de calitate asupra lucrrilor realizate de 16 sau 6, care3i desfoar acti!itatea indi!idual se poate or.aniza i exercita numai de ctre 6166,R, potri!it Normelor emise de acesta i aprobate de 6onferin a Na ional$

3lata lucrrilor, modul de stabilire a onorariilor.


RSPUNS: Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de ctre or.anul 7udiciar$ "norariile nu pot fi pltite sub form de a!anta7e n natur, participa ii sau comisioane$ Nu trebuie acceptat nici o plat care nu reprezint contra!aloarea unei presta ii sau care este pltit pentru a acoperi anumite atitudini abuzi!e ale clientului sau nclcri ale le.isla iei$ 6ontractele se nc4eie naintea nceperii lucrrilor >pe parcurs, acte adi ionale?$ Nu se pot nc4eia contracte .lobale$ Nu se pot nc4eia contracte pentru acti!it i incompatibile 1ste interzis mpr irea onorariilor ntre cole.i prin participarea la executarea lucrrilor$ "norariile nu pot fi fixate n func ie de rezultatele ob inute$ 8n caz de liti.iu referitor la onorariu, arbitra7ul l constituie preedintele filialei >procedura dreptului comun?$

3strarea ar:i0elor clientului.


RSPUNS: Pstrarea documentelor contabile este un atribut exclusi! al clientului$ =odalitatea de predare3primire a documentelor, n !ederea contabilizrii, se stabilete prin contracte i anexe la contract, fiind obli.atorie: normalizarea documentelorstabilirea termenelor$ 62nd clientul nu respect termenele, se !a proceda la punerea acestuia n nt2rziere, documentul respecti! fiind pstrat la dosarul clientului$ Dac un client a disprut, se !erific Re.istrul 6omer ului dac a fost radiat, iar profesionistul este obli.at s pstreze asupra lui documentul pe durata de conser!are pre!zut de le.e$

(elaiile cu cole&ii din C CC%(.


RSPUNS: =embrii 6orpului i datoreaz asisten , amabilitate i respect reciproc$ Sunt excluse manifestrile dure i necu!iincioase i mai ales !ul.arit ile$ ,b inerea de la orice cu!2nt care 7i.nete, de la orice imputare ru!oitoare, de la oferirea de ser!icii n defa!oarea cole.ilor i, n .eneral, de la orice ac iune care ar putea aduce daune profesiei i 6orpului este expresia real iilor de respect$

%cceptarea executrii unor lucrri, atunci c7nd un membru al Corpului efectueaz de.a lucrri pentru acelai client.
0*

RSPUNS: Numai cu consultarea profesionistului de7a n func ie$ Profesionistul solicitat n astfel de cazuri are obli.a ia de a cere n scris i cu consim m2ntul clientului orice informa ie de la profesionistul de7a n func ie$ 6el nou este obli.at s nu aduc nici o critic cole.ului de7a n func ie$

nlocuirea unui cole&.


RSPUNS: Un membru al 6orpului, c4emat de client s nclocuiasc alt membru, nu trebuie s accepte executarea lucrrilor dec2t: dup ce a ob inut de la client autorizarea de a contacta cole.ul predecesor i de a ob ine de la acesta informa ii n le.tur cu acti!itatea clientului, numai dup ce sa3 asi.urat c nlocuirea este posibilnu este din dorin a clientului de a eluda le.ea$ Noul profesionist trebuie s si.ure secretul profesional n le.tur cu informa iile primite de la fostul cole.$

3uterea de control a filialelor.


RSPUNS: 6onsiliul filialei trebuie s se asi.ure c toate societ ile de expertiz contabil, toate sucursalele sau filialele acestora se afl sub controlul unui expert contabil sau contabil autorizat, membru al 6orpului$ 6$@$ are obli.a ia de a or.aniza i a exercita sistematic examinarea profesional a membrilor si >!ezi atribu iile?$

Cotizaiile profesionale.
RSPUNS: "rice membru al 6orpului are obli.a ia s plteasc taxele de nscriere i cotiza iile con!enite pentru anul respecti!$ 6otiza iile difer n func ie de pre.tirea porfesional$

=bli&aiile membrilor pri0ind consecinele urmririi lor administrati0e sau .udiciare.


RSPUNS: Sunt raporturi deri!ate din Norme$ "rice membru al 6orpului este obli.at s informeze, n scris, preedintele 6onsiliului @ilialei, n termen de & zile, despre orice ac iune administrati! sau 7udectoreasc ndreptat mpotri!a sa$

(aporturile membrilor cu administraia public.


RSPUNS: Raporturi de amabilitate, loialitate fa de le.e i respect$

ndatoriri proprii societilor recunoscute de Corp.


RSPUNS: :itlul 555 din R"@ pa.$ +&: 6aracteristicile societ ilor: obiectul de acti!itate exercitarea profesiei de 16'6, ma7oritatea acionarilor asocia i 16 i 6, >ac iunile pr ilor sociale i ma7oritatea lor?administra ie ma7oritar din 16 i 6,ac iunile pr ilor sociale sau normati!e membru al 6orpului drepturi i obli.a ii similare membrilor 6orpului$

Aepunerea .urm7ntului.
RSPUNS: /a nscrierea n 6orp, orice membru este obli.at s deoun 7urm2nt prin care se obli. s aplice n mod corect i fr prtinire le.ile rii i re.ulile din re.ulamentele emise de 6orp$

+indicate i asociaii profesionale.


RSPUNS: Potri!it 6odului, membrii 6orpului se pot asocia n sindicate, cu obli.a ia ca, n termenul de o lun de la constituire, s trimit 6onsiliului filialei un exemplar din Statut i o declara ie cuprinz2nd fondatorii acestei asocia ii$ Sindicatul sau asocia ia trebuie s respecte toate atribu iile care re!in filialelor, s respecte toate drepturile i obli.a iile care re!in membrilor 6orpului$

0&