Sunteți pe pagina 1din 149

Noul Cod Rutier aplicabil de pe data de 19 Ianuarie 2013

LEGE nr. 203 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circula ia pe drumurile publice E&I'EN'( )*RL*&EN'+L )+,LIC*' -N( &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /00 din 12 noiembrie 2012 1ata intrarii in #i!oare ( 19 ianuarie 2013

)arlamentul Rom2niei adopt" pre3enta le!e.

*R'. I Ordonan a de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circula ia pe drumurile publice4 republicat" 5n &onitorul Oficial al Rom2niei4 )artea I4 nr. 0/0 din 3 au!u6t 20004 cu modific"rile i complet"rile ulterioare4 6e modific" i 6e completea3" dup" cum urmea3"(

1. La articolul 04 punctele 0 i 21 6e modific" i #or a#ea urm"torul cuprin6( Read &ore 70. auto#e8icul 9 orice #e8icul ec8ipat4 prin con6truc ie4 cu un motor cu propul6ie4 5n 6copul depla6"rii pe drum. &opedele4 troleibu3ele i tractoarele rutiere 6unt con6iderate auto#e8icule. :e8iculele care 6e depla6ea3" pe ine4 denumite tram#aie4 tractoarele folo6ite e;clu6i# 5n e;ploat"rile a!ricole i fore6tiere4 precum i #e8iculele de6tinate pentru efectuarea de 6er#icii 6au lucr"ri4 denumite maini autopropul6ate4 care 6e depla6ea3" numai oca3ional pe drumul public4 nu 6unt con6iderate

auto#e8icule< ........................................................................ 21. moped 9 #e8icul4 cu dou" 6au trei ro i4 a c"rui #ite3" ma;im" prin con6truc ie e6te mai mare de 2$ =m%84 dar nu dep"ete >$ =m%8 i care e6te ec8ipat cu un motor cu ardere intern"4 cu aprindere prin 6c2nteie4 cu o capacitate cilindric" ce nu dep"ete $0 cmc 6au cu un alt motor cu ardere intern" ori4 dup" ca34 electric4 a c"rui putere nominal" continu" ma;im" nu dep"ete > =?4 iar ma6a proprie a #e8iculului nu dep"ete 3$0 =!4 neinclu32nd ma6a bateriilor 5n ca3ul #e8iculului electric. E6te a6imilat mopedului c#adriciclul uor4 a6tfel cum e6te definit la pct. 0 partea * din ane;a nr. 1 la 6ec iunea > din Re!lement"rile pri#ind omolo!area de tip i eliberarea c"r ii de identitate a #e8iculelor rutiere4 precum i omolo!area de tip a produ6elor utili3ate la ace6tea 9 RN'R 24 aprobate prin Ordinul mini6trului lucr"rilor publice4 tran6porturilor i locuin ei nr. 211%20034 cu modific"rile i complet"rile ulterioare<7.

2. La articolul 04 dup" punctul 32 6e introduce un nou punct4 punctul 32@14 cu urm"torul cuprin6( 732@1. triciclu cu motor 9 auto#e8icul cu trei ro i di6pu6e 6imetric4 a c"rui #ite3" ma;im" prin con6truc ie dep"ete >$ =m%84 care e6te ec8ipat cu un motor a#2nd o cilindree de pe6te $0 cmc4 5n ca3ul unui motor cu ardere intern"4 6au cu un motor electric cu putere nominal" continu" ce dep"ete > =?<7. 3. La articolul 94 alineatul A1B 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6( 7*rt. 9. 9 A1B )entru a fi 5nmatriculate4 5nre!i6trate 6au admi6e 5n circula ie4 auto#e8iculele4 remorcile i tram#aiele trebuie 6" fie omolo!ate 5n condi iile le!ii.7 >. La articolul 1$4 alineatul A2B 6e abro!".

$. *rticolul 20 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6(

7*rt. 20. 9 A1B )entru a conduce pe drumurile publice auto#e8icule4 tram#aie4 tractoare folo6ite e;clu6i# la e;ploat"rile a!ricole i fore6tiere 6au maini autopropul6ate4 conduc"torii ace6tora trebuie 6" po6ede permi6 de conducere core6pun3"tor. A2B )ermi6ele de conducere 6e eliberea3" pentru urm"toarele cate!orii de #e8icule( *&4 *14 *24 *4 ,14 ,4 ,E4 C14 C1E4 C4 CE4 114 11E4 14 1E4 'r4 'b 6au '#. A3B 1e6crierea cate!oriilor de #e8icule pre#"3ute la alin. A2B4 pentru care 6e eliberea3" permi6e de conducere4 e6te pre#"3ut" 5n ane;a nr. 1. A>B :2r6ta minim" pentru ob inerea permi6ului de conducere e6te de( aB 10 ani 5mplini i4 pentru cate!oriile de #e8icule *&4 *1 i ,1< bB 1C ani 5mplini i4 pentru cate!oriile de #e8icule *24 ,4 ,E4 C14 C1E i 'r< cB 20 de ani 5mplini i4 dac" per6oana are o e;perien " de cel pu in 2 ani de conducere a motocicletelor din cate!oria *24 6au 2> de ani 5mplini i4 pentru motocicletele din cate!oria *< dB 21 de ani pentru cate!oriile de #e8icule C4 CE4 11 i 11E4 precum i pentru triciclurile cu motor din cate!oria *< eB 2> de ani pentru cate!oriile de #e8icule 14 1E4 'b i '#.7

0. La articolul 234 alineatul A9B 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6( 7A9B E;amenul pentru ob inerea permi6ului de conducere con6t" 5n 6u6 inerea unei probe teoretice de #erificare a cunotin elor i a unei probe practice de #erificare a aptitudinilor i comportamentului4 core6pun3"tor cate!oriei de permi6 6olicitat. )roba practic" pentru cate!oria *& con6t" numai 5n #erificarea aptitudinilor 5n poli!oane 6pecial amenaDate. Condi iile de ob inere a permi6ului de conducere 6e 6tabile6c prin re!ulament.7

/. *rticolul 23@1 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6( 7*rt. 23@1. 9 A1B )er6oanele cu domiciliul 6au reedin a 5n Rom2nia ori care do#ede6c c" 6e afl" la 6tudii 5n Rom2nia pentru o perioad" de cel pu in 0 luni pot 6olicita ob inerea permi6ului de conducere autorit" ilor competente 6" le e;amine3e. A2B 1o#ada e;i6ten ei uneia dintre 6itua iile pre#"3ute la alin. A1B 6e face cu documentele pre#"3ute de actele normati#e care re!lementea3" domiciliul4 reedin a i actele de identitate ale cet" enilor rom2ni4 libera circula ie pe teritoriul Rom2niei a cet" enilor 6tatelor membre ale +niunii Europene 6au re!imul 6tr"inilor 5n Rom2nia4 dup" ca3.7

C. La articolul 2>4 alineatele A1B4 A>B i A$B 6e modific" i #or a#ea urm"torul cuprin6( 7*rt. 2>. 9 A1B E;aminarea pentru ob inerea permi6ului de conducere i eliberarea ace6tuia 6e reali3ea3" de c"tre autoritatea competent" pe ra3a c"reia 6olicitan ii 5i au domiciliul ori reedin a 6au4 5n ca3ul celor afla i la 6tudii 5n Rom2nia4 de c"tre autoritatea competent" pe ra3a c"reia 6e afl" in6titu ia de 5n#" "m2nt. ........................................................................ A>B -n ca3ul cet" enilor 6tr"ini i al cet" enilor 6tatelor membre ale +niunii Europene care 5i 6tabile6c domiciliul ori reedin a 5n Rom2nia 6au4 dup" ca34 6e afl" la 6tudii 5n Rom2nia4 e;aminarea la proba teoretic" pentru ob inerea permi6ului de conducere 6e poate efectua4 la cerere4 5ntr9o limb" de circula ie interna ional". A$B :alabilitatea admini6trati#" a permi6elor de conducere4 pe cate!orii de #e8icule4 e6te urm"toarea( aB $ ani pentru permi6ele de conducere eliberate pentru #e8iculele din cate!oriile C14 C1E4 C4 CE4 114 11E4 14 1E4 'r4 'b i '#< bB 10 ani pentru permi6ele de conducere eliberate pentru #e8iculele din

cate!oriile *&4 *14 *24 *4 ,4 ,l i ,E.7

9. La articolul 2>4 dup" alineatul A$B 6e introduc trei noi alineate4 alineatele A$@1B9A$@3B4 cu urm"torul cuprin6( 7A$@1B -n ca3ul pierderii4 furtului 6au al deterior"rii permi6elor de conducere ori al 6c8imb"rii numelui titularului4 autorit" ile competente eliberea3"4 dup" ca34 un duplicat a c"rui #alabilitate nu poate dep"i #alabilitatea admini6trati#" a documentului 5nlocuit 6au alt permi6 de conducere. A$@2B Eliberarea unui nou permi6 de conducere cu o nou" #alabilitate admini6trati#" 6e reali3ea3" la e;pirarea #alabilit" ii documentului4 dup" efectuarea e;amin"rii medicale pre#"3ute la art. 22. A$@3B -n ca3urile pre#"3ute la alin. A$@1B i A$@2B4 eliberarea permi6elor de conducere re6pecti#e 6e reali3ea3" f"r" 6u6 inerea unui nou e;amen4 5n condi iile 6tabilite prin ordin al mini6trului admini6tra iei i internelor4 care 6e public" 5n &onitorul Oficial al Rom2niei4 )artea I.7

10. 1up" articolul 2> 6e introduce un nou articol4 articolul 2>@14 cu urm"torul cuprin6( 7*rt. 2>@1. 9 A1B )ermi6ele de conducere 6e eliberea3" dup" cum urmea3"( aB pentru cate!oriile C14 C4 11 i 1 9 conduc"torilor auto care de in permi6 de conducere cate!oria , i care au promo#at e;amenul core6pun3"tor cate!oriei 6olicitate< bB pentru cate!oriile ,E4 C1E4 CE4 11E i 1E 9 conduc"torilor auto care de in permi6 de conducere pentru cate!oriile ,4 C14 C4 114 re6pecti# 1 i care au promo#at e;amenul core6pun3"tor cate!oriei 6olicitate. A2B )ermi6ele de conducere dau dreptul de a conduce #e8icule pe drumurile publice4 dup" cum urmea3"(

aB permi6ele de conducere eliberate pentru cate!oriile C1E4 CE4 11E 6au 1E 6unt #alabile pentru an6amblurile de #e8icule din cate!oria ,E< bB permi6ele de conducere eliberate pentru cate!oria CE 6unt #alabile pentru cate!oria 1E4 dac" titularii de in permi6 de conducere pentru cate!oria 1< cB permi6ele de conducere eliberate pentru cate!oria CE4 re6pecti# cate!oria 1E 6unt #alabile pentru an6amblurile de #e8icule din cate!oria C1E4 re6pecti# cate!oria 11E< dB permi6ele de conducere eliberate pentru orice cate!orie 6unt #alabile pentru #e8iculele din cate!oria *&< eB permi6ele de conducere eliberate pentru cate!oria *2 6unt #alabile i pentru cate!oria *1< fB permi6ele de conducere eliberate pentru cate!oriile *4 ,4 C 6au 1 6unt #alabile pentru cate!oriile *14 *24 ,14 C14 re6pecti# 11< !B permi6ele de conducere eliberate pentru cate!oria , 6unt #alabile pentru triciclurile cu motor a#2nd o putere de pe6te 1$ =?4 cu condi ia ca de in"torii permi6elor 6" aib" #2r6ta de 21 de ani 5mplini i. A3B )er6oanele care po6ed" permi6 de conducere cate!oria , au dreptul de a conduce an6amblurile de #e8icule pre#"3ute la lit. fB pct. 3 din ane;a nr. 14 5n ca3ul 5n care an6amblul dep"ete 3.$00 =!4 numai dac" fac do#ada c" au ab6ol#it un cur6 de formare 5n cadrul unei unit" i autori3ate de pre!"tire a conduc"torilor de #e8icule.7

11. La articolul >14 alineatul A3B 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6( 7A3B 1ac" un drum e6te pre#"3ut cu o pi6t" 6pecial" de6tinat" circula iei bicicletelor4 ace6tea #or fi condu6e numai pe pi6ta re6pecti#".7

12. *rticolul /3 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6( 7*rt. /3. 9 Re!ulile pri#ind circula ia pe drumurile publice a bicicletelor4 #e8iculelor cu trac iune animal"4 a conduc"torilor de coloane militare4 corte!ii4 !rupuri or!ani3ate4 precum i de animale 6e 6tabile6c prin re!ulament.7

13. La articolul C04 alineatul A1B 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6( 7*rt. C0. 9 A1B )roprietarul4 de in"torul mandatat 6au conduc"torul auto al c"rui auto#e8icul4 remorc" ori tram#ai a fo6t a#ariat 5n alte 5mpreDur"ri dec2t 5ntr9un accident de circula ie e6te obli!at 6" 6e pre3inte 5n 2> de ore de la con6tatare la unitatea de poli ie pe ra3a c"reia 69a produ6 e#enimentul4 pentru 5ntocmirea documentelor de con6tatare.7

1>. La articolul 101 alineatul A1B4 punctul C 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6( 7C. nere6pectarea normelor pri#ind circula ia bicicletelor<7.

1$. La articolul 1334 alineatul A1B 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6( 7*rt. 133. 9 A1B &odelele indicatoarelor4 marcaDelor i 6emnalelor luminoa6e4 precum i 6emnalele poli itilor rutieri 6unt pre#"3ute 5n ane;a nr. 2.7

10. *rticolul 13/ 6e modific" i #a a#ea urm"torul cuprin6( 7*rt. 13/. 9 *ne;ele nr. 1 i 2 fac parte inte!rant" din pre3enta ordonan "

de ur!en ".7

1/. 1up" articolul 13/ 6e introduce o nou" ane;"4 ane;a nr. 14 a#2nd cuprin6ul pre#"3ut 5n ane;a care face parte inte!rant" din pre3enta le!e4 ane;a e;i6tent" de#enind ane;a nr. 2.

1C. -n tot cuprin6ul ordonan ei de ur!en "4 6inta!ma 76ubcate!orii de #e8icule7 6e 5nlocuiete cu 6inta!ma 7cate!orii de #e8icule7.

*R'. II Cate!oriile i 6ubcate!oriile de #e8icule pentru care au fo6t emi6e permi6e de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 6e ec8i#alea3" cu cate!oriile de #e8icule pentru care 6e eliberea3" permi6e de conducere potri#it di6po3i iilor art. 20 alin. A3B din Ordonan a de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%20024 republicat"4 cu modific"rile i complet"rile ulterioare4 inclu6i# cu cele adu6e prin pre3enta le!e4 dup" cum urmea3"( aB cate!oria * cu cate!oria *< bB cate!oria , cu cate!oria ,< cB cate!oria ,E cu cate!oria ,E< dB cate!oria C cu cate!oria C< eB cate!oria CE cu cate!oria CE< fB cate!oria 1 cu cate!oria 1< !B cate!oria 1E cu cate!oria 1E<

8B cate!oria 'b cu cate!oria 'b< iB cate!oria '# cu cate!oria '#< DB cate!oria 'r cu cate!oria 'r< =B 6ubcate!oria *1 cu cate!oria *1< lB 6ubcate!oria ,1 cu cate!oria ,1< mB 6ubcate!oria C1 cu cate!oria C1< nB 6ubcate!oria C1E cu cate!oria C1E< oB 6ubcate!oria 11 cu cate!oria 11< pB 6ubcate!oria 11E cu cate!oria 11E.

*R'. III )ermi6ele de conducere eliberate anterior datei de 19 ianuarie 2013 pentru cate!oriile de #e8icule ec8i#alente celor pre#"3ute la art. 2> alin. A$B lit. aB din Ordonan a de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%20024 republicat"4 cu modific"rile i complet"rile ulterioare4 inclu6i# cu cele adu6e prin pre3enta le!e4 5i p"6trea3" #alabilitatea admini6trati#" p2n" la data e;pir"rii men ionat" 5n ace6tea.

*R'. I: )re3enta le!e intr" 5n #i!oare la data de 19 ianuarie 2013.

*R'. : -n termen de 90 de 3ile de la data public"rii pre3entei le!i 5n &onitorul

Oficial al Rom2niei4 )artea I4 la propunerea &ini6terului *dmini6tra iei i Internelor4 Gu#ernul #a adopta 8ot"r2rea de modificare i completare a Eot"r2rii Gu#ernului nr. 1.391%2000 pentru aprobarea Re!ulamentului de aplicare a Ordonan ei de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circula ia pe drumurile publice4 cu modific"rile ulterioare4 core6pun3"tor modific"rilor i complet"rilor adu6e prin pre3enta le!e.

F )re3enta le!e tran6pune urm"toarele pre#ederi din 1irecti#a 2000%120%CE a )arlamentului European i a Con6iliului din 20 decembrie 2000 pri#ind permi6ele de conducere Areformat"B4 publicat" 5n Gurnalul Oficial al +niunii Europene nr. L >03 din 30 decembrie 2000( 9 art. > alin A1B9A3B i alin. A>B lit. bB9=B< 9 art. 0 alin. A1B4 alin. A2B lit. aB9fB i alin. A3B lit. aB< 9 art. / alin. A1B lit. AeB4 alin. A2B i A3B< 9 art. 12< 9 art. 13.

*cea6t" le!e a fo6t adoptat" de )arlamentul Rom2niei4 cu re6pectarea pre#ederilor art. /$ i ale art. /0 alin. A1B din Con6titu ia Rom2niei4 republicat".

p. )REHE1IN'ELE C*&EREI 1E)+'*IILOR4 :IOREL ERE,ENCI+C

)REHE1IN'ELE JEN*'+L+I GEORGE9CRIN L*+RENII+ *N'ONEJC+

,ucureti4 9 noiembrie 2012. Nr. 203.

*NEKL A*ne;a nr. 1 la Ordonan a de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%2002B 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Cate!orii de #e8icule pentru care 6e eliberea3" permi6ul de conducere

Cate!oriile de #e8icule pentru care 6e eliberea3" permi6ul de conducere4 pre#"3ute la art. 20 alin. A2B4 6e define6c a6tfel( aB cate!oria *&( mopede< bB cate!oria *1( 1. motociclete cu cilindree ma;im" de 12$ cmc4 cu puterea ma;im" de

11 =? i cu un raport putere%!reutate de cel mult 041 =?%=!< 2. tricicluri cu motor cu puterea ma;im" de 1$ =?< cB cate!oria *2( motociclete cu puterea ma;im" de 3$ =?4 cu un raport putere%!reutate care nu dep"ete 042 =?%=! i care nu 6unt deri#ate dintr9un #e8icul a#2nd mai mult de dublul puterii 6ale< dB cate!oria *( motociclete cu 6au f"r" ata i tricicluri cu motor cu puterea de pe6te 1$ =?< eB cate!oria ,1( c#adricicluri a c"ror ma6" proprie nu dep"ete >00 =! A$$0 =! pentru #e8iculele de6tinate tran6portului de m"rfuriB4 neinclu32nd ma6a bateriilor 5n ca3ul #e8iculelor electrice i care 6unt ec8ipate cu motor cu ardere intern" a c"rui putere net" ma;im" nu dep"ete 1$ =? 6au cu motor electric a c"rui putere nominal" continu" ma;im" nu dep"ete 1$ =?< fB cate!oria ,( 1. auto#e8iculul a c"rui ma6" total" ma;im" autori3at" nu dep"ete 3.$00 =! i al c"rui num"r de locuri pe 6caune4 5n afara conduc"torului4 nu e6te mai mare de C< 2. an6amblul format dintr9un auto#e8icul tr"!"tor din cate!oria , i o remorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" nu dep"ete /$0 =!< 3. an6amblul de #e8icule a c"ror ma6" total" ma;im" autori3at" nu dep"ete >.2$0 =!4 format dintr9un auto#e8icul tr"!"tor din cate!oria , i o remorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" dep"ete /$0 =!< !B cate!oria ,E( an6amblul de #e8icule a c"ror ma6" total" ma;im" autori3at" dep"ete >.2$0 =!4 format dintr9un auto#e8icul tr"!"tor din cate!oria , i o remorc" 6au 6emiremorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" nu dep"ete 3.$00 =!< 8B cate!oria C1( auto#e8iculul4 altul dec2t cel din cate!oria 1 6au 114 a c"rui ma6" total" ma;im" autori3at" dep"ete 3.$00 =!4 dar nu mai mare de /.$00 =!4 i care e6te proiectat i con6truit pentru tran6portul a ma;imum C pa6a!eri 5n afar" de conduc"torul auto. *uto#e8iculului din

acea6t" cate!orie i 6e poate ataa o remorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" nu dep"ete /$0 =!< iB cate!oria C1E( 1. an6amblul de #e8icule con6t2nd dintr9un auto#e8icul tr"!"tor din cate!oria C1 i o remorc" 6au 6emiremorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" e6te mai mare de /$0 =!4 cu condi ia ca ma6a total" ma;im" autori3at" a an6amblului 6" nu dep"ea6c" 12.000 =!< 2. an6amblurile de #e8icule 5n care #e8iculul tr"!"tor face parte din cate!oria ,4 iar remorca 6au 6emiremorca 6a are o ma6" total" ma;im" autori3at" de pe6te 3.$00 =!4 cu condi ia ca ma6a total" ma;im" autori3at" a an6amblului 6" nu dep"ea6c" 12.000 =!< DB cate!oria C( 1. auto#e8iculul4 altul dec2t cele din cate!oria 1 6au 114 a c"rui ma6" total" ma;im" autori3at" e6te mai mare de 3.$00 =! i care e6te proiectat i con6truit pentru tran6portul a ma;imum C pa6a!eri 5n afara conduc"torului auto< 2. an6amblul format dintr9un auto#e8icul din cate!oria C i o remorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" nu dep"ete /$0 =!< =B cate!oria CE( an6amblul de #e8icule con6t2nd dintr9un auto#e8icul tr"!"tor din cate!oria C i o remorc" 6au 6emiremorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" e6te mai mare de /$0 =!< lB cate!oria 11( 1. auto#e8iculul proiectat i con6truit pentru tran6portul a ma;imum 10 pa6a!eri 5n afar" de conduc"torul auto i a c"rui lun!ime ma;im" nu dep"ete C m< 2. an6amblul de #e8icule format dintr9un auto#e8icul tr"!"tor din cate!oria 11 i o remorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" nu dep"ete /$0 =!< mB cate!oria 11E( an6amblul de #e8icule con6t2nd dintr9un auto#e8icul

tr"!"tor din cate!oria 11 i o remorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" e6te mai mare de /$0 =!. Remorca nu trebuie 6" fie de6tinat" tran6portului de per6oane< nB cate!oria 1( auto#e8iculul de6tinat tran6portului de per6oane a#2nd mai mult de C locuri pe 6caune4 5n afara locului conduc"torului. *uto#e8iculului din acea6t" cate!orie i 6e poate ataa o remorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" nu dep"ete /$0 =!< oB cate!oria 1E( an6amblul de #e8icule con6t2nd dintr9un auto#e8icul tr"!"tor din cate!oria 1 i o remorc" a c"rei ma6" total" ma;im" autori3at" e6te mai mare de /$0 =!. Remorca nu trebuie 6" fie de6tinat" tran6portului de per6oane< pB cate!oria 'r( tractor4 maini i utilaDe autopropul6ate a!ricole4 fore6tiere 6au pentru lucr"ri< rB cate!oria 'b( troleibu3< 6B cate!oria '#( tram#ai.

99999

OR1ON*NIL 1E +RGENIL nr. 19$ din 12 decembrie 2002 AFFrepublicat"FFBAFactuali3at"FB

pri#ind circula ia pe drumurile publiceFFB E&I'EN'( G+:ERN+L )+,LIC*' -N( &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 0/0 din 3 au!u6t 2000 1ata intrarii in #i!oare ( 20 6eptembrie 2000

.orma actuali3ata #alabila la data de ( 19 ianuarie 2013 )re3enta forma actuali3ata e6te #alabila de la 1C iulie 2012 pana la 1> noiembrie 2012

99999999999999 FB .orma actuali3at" a ace6tui act normati# p2n" la data de 1C iulie 2012 e6te reali3at" de c"tre 1epartamentul Duridic din cadrul J.C. 7Centrul 'eritorial de Calcul Electronic7 J.*. )iatra9Neam prin includerea tuturor modific"rilor i complet"rilor adu6e de c"tre( OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000< EO'LRMRE* nr. 1.391 din > octombrie 2000< LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/< 1ECINI* nr. 3>/ din 3 aprilie 200/< OR1ON*NI* 1E +RGENI* nr. 09 din 2C iunie 200/< 1ECINI* nr. 001 din > iulie 200/< 1ECINI* nr. />2 din 2> iunie 200C< OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 1>0 din > noiembrie 200C< OR1ON*NIL 1E +RGENIL nr. 9 din 1C februarie 2009< OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. $> din 23 iunie 2010< LEGE* nr. 202 din 2$ octombrie 2010< OR1ON*NI* nr. $ din 20 ianuarie 2011< LEGE* nr. 101 din 11 iulie 2011< 1ECINI* nr. $00 din 1$ mai 2012.

Con inutul ace6tui act apar ine e;clu6i# J.C. Centrul 'eritorial de Calcul Electronic J.*. )iatra9Neam i nu e6te un document cu caracter oficial4 fiind de6tinat pentru informarea utili3atorilor.

OOOOOOOOOOOOO FFB Republicat" 5n temeiul art. III din Le!ea nr. >9%2000 pentru aprobarea Ordonantei de ur!enta a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circulatia pe drumurile publice4 publicata in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 nr. 2>0 din 20 martie 2000 6i rectificata in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 nr. $19 din 1$ iunie 20004 dandu96e te;telor o noua numerotare. Ordonanta de ur!enta a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circulatia pe drumurile publice a fo6t publicata in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 nr. 9$C din 2C decembrie 2002 6i ulterior adoptarii a mai fo6t modificata 6i completata prin( 9 Eotararea Gu#ernului nr. C$%2003 pentru aprobarea Re!ulamentului de aplicare a Ordonantei de ur!enta a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circulatia pe drumurile publice4 publicata in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 nr. $C din 31 ianuarie 2003< 9 Ordonanta de ur!enta a Gu#ernului nr. $0%200> pentru modificarea 6i completarea unor acte normati#e in #ederea 6tabilirii cadrului or!ani3atoric 6i functional core6pun3ator de6fa6urarii acti#itatilor de eliberare 6i e#identa a cartilor de identitate4 actelor de 6tare ci#ila4 pa6apoartelor 6imple4 permi6elor de conducere 6i certificatelor de inmatriculare a #e8iculelor4 publicata in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 nr. $9$ din 1 iulie 200>4 aprobata cu modificari 6i completari prin Le!ea nr. $20%200>4 publicata in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 nr. 1.1$3 din / decembrie 200>.

NO'*( .orma republicata a Ordonantei de ur!enta a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circulatia pe drumurile publice4 a6tfel cum a fo6t aprobata cu modificari 6i completari prin Le!ea nr. >9%20004 6e aplica de la data intrarii in #i!oare a ace6teia din urma4 re6pecti# de la 20 6eptembrie 2000.

C*). I 1i6po3itii !enerale

*R'. 1 A1B Circulatia pe drumurile publice a #e8iculelor4 pietonilor 6i a celorlalte cate!orii de participanti la trafic4 drepturile4 obli!atiile 6i ra6punderile care re#in per6oanelor fi3ice 6i Duridice4 precum 6i atributiile unor autoritati ale admini6tratiei publice4 in6titutii 6i or!ani3atii 6unt 6upu6e di6po3itiilor pre#a3ute in pre3enta ordonanta de ur!enta. A2B 1i6po3itiile pre#a3ute in pre3enta ordonanta de ur!enta au ca 6cop a6i!urarea de6fa6urarii fluente 6i in 6i!uranta a circulatiei pe drumurile publice4 precum 6i ocrotirea #ietii4 inte!ritatii corporale 6i a 6anatatii per6oanelor participante la trafic 6au aflate in 3ona drumului public4 protectia drepturilor 6i intere6elor le!itime ale per6oanelor re6pecti#e4 a proprietatii publice 6i pri#ate4 cat 6i a mediului. A3B *utoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice pri#ind initierea 6i a#i3area unor re!lementari4 precum 6i aplicarea 6i e;ercitarea controlului pri#ind re6pectarea normelor din ace6t domeniu e6te &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor4 prin In6pectoratul General al )olitiei Romane. A>B Re!lementarile pri#ind circulatia pe drumurile publice 6e emit4 dupa ca34 de catre autoritatile publice centrale 6au locale cu atributii in ace6t domeniu4 numai cu a#i3ul In6pectoratului General al )olitiei Romane 6i cu re6pectarea acordurilor 6i con#entiilor internationale la care Romania e6te parte. A$B )re#ederile pre3entei ordonante de ur!enta 6e aplica tuturor participantilor la trafic4 precum 6i autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei 6i 6i!urantei pe drumurile publice 6i in domeniul protectiei mediului.

*R'. 2 Indrumarea4 6upra#e!8erea 6i controlul re6pectarii normelor de circulatie pe drumurile publice 6e fac de catre politia rutiera din cadrul In6pectoratului General al )olitiei Romane4 care are obli!atia 6a ia ma6urile le!ale in ca3ul in care con6tata incalcari ale ace6tora. *R'. 3 Circulatia pe drumurile publice din 3ona de frontiera 6i din alte 3one pentru care4 potri#it le!ii4 69au 6tabilit re6trictii 6e face cu re6pectarea re!lementarilor in6tituite pentru acele 3one. *R'. > Controlul circulatiei #e8iculelor apartinand in6titutiilor din 6i6temul de aparare4 ordine publica 6i 6i!uranta nationala 6e efectuea3a de catre politia rutiera4 precum 6i de per6onalul de6emnat de catre ace6te in6titutii. *R'. $ A1B *dmini6tratorul drumului public4 antreprenorul 6au e;ecutantul lucrarilor4 conform competentelor ce ii re#in4 cu a#i3ul politiei rutiere4 e6te obli!at 6a in6tale3e indicatoare ori alte di6po3iti#e 6peciale4 6a aplice marcaDe pe drumurile publice4 conform 6tandardelor in #i!oare4 6i 6a le mentina in 6tare core6pun3atoare. A2B *dmini6tratorul drumului public 6au4 dupa ca34 antreprenorul ori e;ecutantul lucrarilor e6te obli!at 6a 6emnali3e3e core6pun3ator4 cat mai repede po6ibil4 orice ob6tacol aflat pe partea caro6abila4 care 6tanDene6te 6au pune in pericol 6i!uranta circulatiei4 6i 6a ia toate ma6urile de inlaturare a ace6tuia. A3B *utoritatile publice locale 6unt obli!ate 6a amenaDe3e 6tatiile miDloacelor de tran6port public de per6oane4 pre#a3ute cu al#eole 6au refu!ii4 cu a#i3ul politiei rutiere. A>B Je inter3ic ampla6area con6tructiilor de orice fel 6i practicarea actelor

de comert pe trotuar 6au pe aco6tament4 in parcarile amenaDate 6au pe partea caro6abila4 in conditiile in care ace6tea ar afecta 6i!uranta circulatiei pietonilor 6i #e8iculelor. 999999999999 *lin. A>B al art. $ a fo6t modificat de pct. 1 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A$B In perimetrul 6tatiilor miDloacelor de tran6port public de per6oane pot fi amenaDate doar 6patii( aB de a6teptare pentru calatori< bB pentru comerciali3area le!itimatiilor de calatorie. A0B In ca3ul producerii unui e#eniment rutier ca urmare a 6tarii te8nice necore6pun3atoare a drumului public4 a ne6emnali3arii 6au a 6emnali3arii necore6pun3atoare a ace6tuia4 precum 6i a ob6tacolelor ori lucrarilor care 6e e;ecuta pe ace6ta4 admini6tratorul drumului public4 antreprenorul 6au e;ecutantul lucrarilor ra6punde4 dupa ca34 admini6trati#4 contra#entional4 ci#il 6au penal4 in conditiile le!ii. A/B Orice ma6ura de re6trictie a circulatiei pe drumurile publice 6e di6pune de catre admini6tratorul drumului numai cu a#i3ul politiei rutiere. ACB )rin e;ceptie de la alin. A/B4 in ca3uri temeinic Du6tificate4 politia rutiera poate di6pune4 fara acordul admini6tratorului drumului public4 ma6uri temporare de re6trictie a circulatiei pe drumurile publice. A9B In 6copul a6i!urarii de6fa6urarii in conditii de 6i!uranta a circulatiei pe drumurile publice4 politia rutiera poate 6olicita admini6tratorului drumului public e;ecutarea 6au4 dupa ca34 de6fiintarea de amenaDari rutiere. *R'. 0

In 6en6ul pre3entei ordonante de ur!enta4 e;pre6iile 6i termenii de mai Do6 au urmatorul intele6( 1. acordare a prioritatii 9 obli!atia oricarui participant la trafic de a nu i6i continua depla6area 6au de a nu efectua orice alta mane#ra4 daca prin ace6tea ii obli!a pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere 6a i6i modifice bru6c directia 6au #ite3a de depla6are ori 6a oprea6ca< 2. aco6tament 9 fa6ia laterala cuprin6a intre limita partii caro6abile 6i mar!inea platformei drumului< 3. amenaDari rutiere 9 totalitatea con6tructiilor4 di6po3iti#elor 6i oricaror miDloace te8nice4 altele decat cele de6tinate 6emnali3arii4 ampla6ate pe drumul public in 6copul a6i!urarii 6ecuritatii rutiere< >. an6amblu de #e8icule 9 #e8iculul cu motor cuplat cu unul 6au doua #e8icule4 care circula pe drum ca o unitate< $. auto6trada 9 drumul national de mare capacitate 6i #ite3a4 6emnali3at 6pecial4 re3er#at e;clu6i# circulatiei auto#e8iculelor4 cu 6au fara remorci4 care nu 6er#e6te proprietatii ri#erane4 pre#a3ut cu doua cai unidirectionale4 6eparate printr9o 3ona mediana 6au4 in mod e;ceptional4 prin alte modalitati4 cu e;ceptia unor locuri 6peciale 6au cu caracter temporar4 a#and cel putin doua ben3i de circulatie pe 6en6 6i banda de ur!enta4 inter6ectii deni#elate 6i acce6e limitate4 intrarea 6i ie6irea fiind permi6e numai prin locuri 6pecial amenaDate< 0. auto#e8icul 9 #e8iculul ec8ipat cu motor in 6copul depla6arii pe drum. 'roleibu3ele 6i tractoarele rutiere 6unt con6iderate auto#e8icule. &opedele4 #e8iculele care 6e depla6ea3a pe 6ine4 denumite tram#aie4 tractoarele folo6ite in e;ploatarile a!ricole 6i fore6tiere4 precum 6i #e8iculele pentru efectuarea de 6er#icii 6au lucrari4 care 6e depla6ea3a numai oca3ional pe drumul public4 nu 6unt con6iderate auto#e8icule< 0@1. an#elope de iarn" 9 an#elope omolo!ate conform 1irecti#ei 92%23%CE a Con6iliului din 31 martie 1992 pri#ind pneurile auto#e8iculelor i ale remorcilor ace6tora4 precum i montarea lor4 Re!ulamentului Comi6iei Economice pentru Europa a Or!ani3a iei

Na iunilor +nite ACEE9ON+B nr. 30 6au Re!ulamentului Comi6iei Economice pentru Europa a Or!ani3a iei Na iunilor +nite CEE9ON+ nr. $>4 dup" ca3. 999999999999 )ct. 0@1 al art. 0 a fo6t introdu6 de pct. 1 al art. I din OR1ON*NI* nr. $ din 20 ianuarie 20114 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. C0 din 31 ianuarie 2011.

/. banda de circulatie 9 6ubdi#i3iunea lon!itudinala a partii caro6abile4 materiali3ata prin marcaDe rutiere 6au alte miDloace4 daca are o latime core6pun3atoare pentru circulatia intr9un 6en6 a unui 6ir de #e8icule4 altele decat #e8iculele care 6e depla6ea3a pe doua roti< C. banda de ur!enta 9 6ubdi#i3iunea lon!itudinala 6uplimentara4 6ituata la e;tremitatea din partea dreapta a auto6tra3ii4 in 6en6ul de circulatie4 de6tinata e;clu6i# 6tationarii auto#e8iculelor in ca3uri Du6tificate4 precum 6i circulatiei auto#e8iculelor cu re!im prioritar care 6e depla6ea3a la inter#entii 6au in mi6iuni cu caracter de ur!enta< 9. banda re#er6ibila 9 banda de circulatie4 marcata 6i 6emnali3ata4 6ituata lan!a a;a drumului4 de6tinata circulatiei auto#e8iculelor intr9un 6en6 6au in altul4 in functie de inten6itatea traficului< 10. bicicleta 9 #e8iculul pre#a3ut cu doua roti4 propul6at e;clu6i# prin forta mu6culara4 cu aDutorul pedalelor 6au mani#elelor< 11. coloana oficiala 9 unul 6au mai multe #e8icule care circula pe drumul public 6i 6unt in6otite de unul 6au mai multe auto#e8icule ale politiei rutiere4 care au in functiune 6emnale 6peciale de a#erti3are 6onore 6i luminoa6e de culoare ro6ie< 12. conducator 9 per6oana care conduce pe drum un !rup de per6oane4 un #e8icul 6au animale de tractiune4 animale i3olate 6au in turma4 de po#ara ori de calarie< 999999999999

)unctul 13 al art. 0 a fo6t abro!at de pct. 2 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

99999999999999 )ct. 13@1 al art. 0 a fo6t eliminat prin abro!area pct. 1 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000 de c"tre pct. 1 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

1>. drum public 9 orice cale de comunicatie tere6tra4 cu e;ceptia cailor ferate4 6pecial amenaData pentru traficul pietonal 6au rutier4 de6c8i6a circulatiei publice< drumurile care 6unt inc8i6e circulatiei publice 6unt 6emnali3ate la intrare cu in6criptii #i3ibile< 1$. unitati de a6i6tenta medicala autori3ate 9 unitatile 6anitare cu per6onal calificat 6i cu dotare core6pun3atoare pentru e;aminarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permi6ului de conducere 6i a conducatorilor de auto#e8icule 6au de tram#ai4 autori3ate de autoritatea de 6anatate publica Dudeteana 6au de cea a municipiului ,ucure6ti4 dupa ca3< 99999999999999 )ct. 1$ al art. 0 a fo6t modificat de pct. 2 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

10. inter6ectie 9 orice incruci6are4 Donctiune 6au bifurcare de drumuri la ni#el4 inclu6i# 6patiile formate de ace6tea<

10@1. inmatriculare%inre!i6trare 9 operatiunea admini6trati#a prin care 6e ate6ta ca un #e8icul poate circula pe drumurile publice. 1o#ada ate6tarii inmatricularii%inre!i6trarii e6te certificatul de inmatriculare%inre!i6trare 6i numarul de inmatriculare%inre!i6trare atribuit< 99999999999999 )ct. 10@1 al art. 0 a fo6t introdu6 de pct. 3 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

10@2. inmatriculare%inre!i6trare permanenta 9 operatiunea de inmatriculare%inre!i6trare prin care 6e atribuie certificat de inmatriculare%inre!i6trare 6i numar de inmatriculare% inre!i6trare pentru o perioada nedeterminata< 99999999999999 )ct. 10@2 al art. 0 a fo6t introdu6 de pct. 3 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

10@3. inmatriculare temporara 9 operatiunea de inmatriculare prin care 6e acorda certificat de inmatriculare 6i numar de inmatriculare pentru o perioada determinata< 99999999999999 )ct. 10@3 al art. 0 a fo6t introdu6 de pct. 3 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

1/. localitate 9 catunul4 6atul4 comuna4 ora6ul 6i municipiul ale caror intrari 6i ie6iri 6unt 6emnali3ate in conformitate cu pre#ederile le!ale<

1C. ma6a totala ma;ima autori3ata 9 ma6a ma;ima a unui #e8icul incarcat4 declarata admi6ibila in urma omolo!arii de catre autoritatea competenta< 19. miDloc te8nic certificat 9 di6po3iti#ul care do#ede6te con6umul de produ6e ori 6ub6tante 6tupefiante 6au al medicamentelor cu efecte 6imilare ace6tora ori pre3enta in aerul e;pirat a alcoolului 6au prin care 6e probea3a incalcari ale unor re!uli de circulatie< 999999999999 )unctul 19 al art. 0 a fo6t modificat de pct. 3 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

20. miDloc te8nic omolo!at 6i #erificat metrolo!ic 9 di6po3iti#ul care 6tabile6te concentratia de alcool in aerul e;pirat ori de6tinat ma6urarii #ite3ei< 999999999999 )unctul 20 al art. 0 a fo6t modificat de pct. 3 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

21. moped 9 #e8iculul cu doua4 trei 6au patru roti4 a carui #ite3a ma;ima prin con6tructie nu depa6e6te >$ =m%8 6i care e6te ec8ipat cu un motor cu ardere interna4 cu aprindere prin 6canteie4 cu o capacitate cilindrica ce nu depa6e6te $0 cmc 6au cu un alt motor cu ardere interna ori4 dupa ca34 electric4 a carui putere nominala e6te de cel mult > =?< 22. motocicleta 9 auto#e8iculul cu doua roti4 cu 6au fara ata64 ec8ipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de $0 cmc 6i%6au a carui #ite3a ma;ima4 prin con6tructie4 depa6e6te >$ =m%8<

23. parte caro6abila 9 portiunea din platforma drumului de6tinata circulatiei #e8iculelor< un drum poate cuprinde mai multe parti caro6abile complet 6eparate una de cealalta printr9o 3ona de6partitoare 6au prin diferenta de ni#el< 2>. participant la trafic 9 per6oana fi3ica ce utili3ea3a4 la un moment dat4 drumul public< 2$. pi6ta pentru biciclete 9 6ubdi#i3iunea partii caro6abile4 a trotuarului ori a aco6tamentului 6au pi6ta 6eparata de drum4 6pecial amenaData4 6emnali3ata 6i marcata core6pun3ator4 de6tinata numai circulatiei bicicletelor 6i mopedelor< 20. prioritate de trecere 9 dreptul unui participant la trafic de a trece inaintea celorlalti participanti la trafic cu care 6e inter6ectea3a4 in conformitate cu pre#ederile le!ale pri#ind circulatia pe drumurile publice< 2/. remorca 9 #e8iculul fara motor de6tinat a fi tractat de un auto#e8icul 6au de un tractor< 2C. remorca u6oara 9 remorca a carei ma6a totala ma;ima autori3ata nu depa6e6te /$0 =!< 29. 6emiremorca 9 remorca a carei ma6a totala ma;ima autori3ata e6te preluata in parte de catre un auto#e8icul 6au de catre un tractor< 30. tractor 9 #e8iculul cu motor4 pe roti 6au pe 6enile4 conceput 6pecial pentru a tra!e 6au a impin!e anumite utilaDe 6au remorci folo6ite in e;ploatarile a!ricole ori fore6tiere 6au pentru alte lucrari4 care 6e depla6ea3a numai oca3ional pe drumul public< 31. tractor rutier 9 tractorul pe roti4 cu cel putin doua a;e4 utili3at pentru e;ecutarea de lucrari4 precum 6i pentru tractarea unor remorci folo6ite pentru tran6portul de per6oane 6au bunuri 6i care 6e depla6ea3a4 de re!ula4 pe drumul public< 32. trecere la ni#el 9 incruci6area la ni#el dintre un drum public 6i o cale ferata 6au linie de tram#ai4 care di6pune de o platforma independenta<

33. trotuar 9 6patiul lon!itudinal 6ituat in partea laterala a drumului4 6eparat in mod #i3ibil de partea caro6abila prin diferenta 6au fara diferenta de ni#el4 de6tinat circulatiei pietonilor< 3>. detinator mandatat 9 per6oana fi3ica 6au Duridica care folo6e6te un #e8icul in ba3a unui contract de lea6in! 6au contract de inc8iriere< 99999999999999 )ct. 3> al art. 0 a fo6t modificat de pct. 3 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

3$. #e8icul 9 6i6temul mecanic care 6e depla6ea3a pe drum4 cu 6au fara miDloace de autopropul6are4 utili3at in mod curent pentru tran6portul de per6oane 6i%6au bunuri ori pentru efectuarea de 6er#icii 6au lucrari< 3$@1. #e8icul nou 9 #e8icul care nu a mai fo6t niciodata inmatriculat< 99999999999999 )ct. 3$@1 al art. 0 a fo6t introdu6 de pct. 3 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

30. #e8icul cu ma6e 6au dimen6iuni de !abarit depa6ite 9 #e8iculul care4 datorita dimen6iunilor 6ale ori marfurilor tran6portate4 depa6e6te ma6ele totale ma;ime admi6e 6au dimen6iunile de !abarit admi6e4 pre#a3ute in re!lementarile le!ale< 3/. #e8icul in circulatie internationala 6au in trafic international 9 #e8iculul care4 prin depla6area 6a4 depa6e6te cel putin o frontiera de 6tat< 3C. 3ona drumului public cuprinde 6uprafata de teren ocupata de elementele con6tructi#e ale drumului4 3ona de protectie 6i 3ona de 6i!uranta. Limitele 3onelor drumurilor 6e 6tabile6c in conformitate cu

pre#ederile le!ale< 39. 3ona pietonala 9 perimetrul care cuprinde una 6au mai multe 6tra3i re3er#ate circulatiei pietonilor4 unde acce6ul #e8iculelor e6te 6upu6 unor re!uli 6peciale de circulatie4 a#and intrarile 6i ie6irile 6emnali3ate in conformitate cu pre#ederile le!ale< >0. 3ona re3identiala 9 perimetrul dintr9o localitate unde 6e aplica re!uli 6peciale de circulatie4 a#and intrarile 6i ie6irile 6emnali3ate in conformitate cu pre#ederile le!ale.

C*). II :e8iculele

JEC'I+NE* 1 Conditiile pri#ind circulatia #e8iculelor 6i controlul ace6tora

*R'. / Orice #e8icul care circula pe drumurile publice trebuie 6a core6punda normelor te8nice pri#ind 6i!uranta circulatiei rutiere4 protectia mediului 6i utili3area conform de6tinatiei. *R'. C )entru a fi condu6e pe drumurile publice4 fiecare auto#e8icul 6i tram#ai trebuie 6a fie dotat cu tru6a medicala de prim aDutor4 doua triun!8iuri reflectori3ante 6i un 6tin!ator de incendiu4 omolo!ate. 999999999999 *rt. C a fo6t modificat de pct. > al art. I din OR1ON*NI* 1E

+RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 9 A1B )entru a fi inmatriculate4 inre!i6trate 6au admi6e in circulatie4 auto#e8iculele4 mopedele4 remorcile 6i tram#aiele trebuie 6a fie omolo!ate in conditiile le!ii. A2B Cate!oriile de #e8icule care pot fi admi6e in circulatie fara a fi omolo!ate 6e 6tabile6c prin ordin al mini6trului tran6porturilor4 con6tructiilor 6i turi6mului4 cu a#i3ul &ini6terului *dmini6tratiei 6i Internelor 9 In6pectoratul General al )olitiei Romane4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. A3B 1ocumentul care ate6ta omolo!area e6te cartea de identitate a #e8iculului4 eliberata in conditiile le!ii. A>B )entru a fi mentinute in circulatie4 #e8iculele inmatriculate 6e 6upun in6pectiei te8nice periodice. A$B In6pectia te8nica periodica 6e efectuea3a in 6tatii autori3ate4 conform le!i6latiei in #i!oare. A0B )entru auto#e8iculele apartinand in6titutiilor din 6i6temul de aparare4 ordine publica 6i 6i!uranta nationala4 in6pectia te8nica periodica 6e poate efectua 6i in 6tatii proprii4 autori3ate potri#it le!ii. *R'. 10 A1B E6te inter3i6a circulatia pe drumurile publice a #e8iculelor care nu core6pund din punct de #edere te8nic4 a celor al caror termen de #alabilitate a in6pectiei te8nice periodice a e;pirat4 precum 6i a celor nea6i!urate pentru ra6pundere ci#ila pentru ca3 de pa!ube produ6e tertilor prin accidente de circulatie. A2B Con6tatarea defectiunilor te8nice ale #e8iculelor 6e face de catre politia rutiera4 iar #erificarea 6tarii te8nice a #e8iculelor aflate in trafic

pe drumurile publice 6e face de catre politia rutiera4 impreuna cu in6titutiile abilitate de le!e.

JEC'I+NE* a 29a Inmatricularea4 inre!i6trarea 6i radierea #e8iculelor

*R'. 11 A1B )roprietarii de #e8icule 6au detinatorii mandatati ai ace6tora 6unt obli!ati 6a le inmatricule3e 6au 6a le inre!i6tre3e4 dupa ca34 inainte de a le pune in circulatie4 conform pre#ederilor le!ale. A2B Inmatricularea #e8iculelor e6te continua4 de la admiterea in circulatie pana la 6coaterea definiti#a din circulatie a unui #e8icul din cate!oria celor 6upu6e ace6tei conditii4 potri#it pre#ederilor pre3entei ordonante de ur!enta4 6i pre6upune urmatoarele operatiuni( aB in6crierea in e#identele autoritatilor competente4 potri#it le!ii4 a dobandirii dreptului de proprietate a6upra unui #e8icul de catre primul proprietar< bB tran6crierea in e#identele autoritatilor competente4 potri#it le!ii4 a tuturor tran6miterilor ulterioare ale dreptului de proprietate a6upra unui #e8icul. A3B Operatiunile pre#a3ute la alin. A2B 6e reali3ea3a pe ba3a datelor de identificare ale #e8iculului 6i ale proprietarului 6i conditionea3a eliberarea de catre autoritatile competente4 potri#it le!ii4 a unui certificat de inmatriculare4 precum 6i a placutelor cu numarul de inmatriculare atribuit 6i tran6crierile nece6are in certificatul de inmatriculare 6i in cartea de identitate a #e8iculului. A>B In ca3ul tran6miterii dreptului de proprietate a6upra unui #e8icul4 datele noului proprietar 6e in6criu in e#identele autoritatilor competente 6imultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a

fo6tului proprietar. )entru reali3area ace6tei operatiuni 6i emiterea unui nou certificat de inmatriculare4 noul proprietar e6te obli!at 6a 6olicite autoritatii competente tran6crierea tran6miterii dreptului de proprietate4 in termen de 30 de 3ile de la data dobandirii dreptului de proprietate a6upra #e8iculului. 999999999999 *lin. A>B al art. 11 a fo6t modificat de pct. $ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A$B Jolicitantii unei operatiuni de inmatriculare a unui #e8icul in e#identele autoritatilor competente4 potri#it le!ii4 trebuie 6a faca do#ada certificarii autenticitatii #e8iculului de catre Re!i6trul *uto Roman4 in conditiile 6tabilite prin ordin comun al mini6trului tran6porturilor4 con6tructiilor 6i turi6mului 6i al mini6trului admini6tratiei 6i internelor4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. Certificarea autenticitatii #e8iculului contine 6i ate6tarea faptului ca ace6ta nu fi!urea3a in ba3a de date ca fiind furat. A0B 1o#ada certificarii #e8iculului nu 6e impune in ca3ul #e8iculelor noi pentru 6olicitantii operatiilor de inmatriculare. A/B Cu oca3ia reali3arii oricarei operatiuni pri#ind inmatricularea unui #e8icul4 #erificarea efectuarii in6pectiei te8nice periodice 6i a a6i!urarii obli!atorii de ra6pundere ci#ila4 re6pecti# a #alabilitatii ace6tora4 6e poate face 6i pe cale informatica4 in conditiile 6tabilite prin protocol inc8eiat intre autoritatea competenta din 6ubordinea &ini6terului *dmini6tratiei 6i Internelor cu atributii de or!ani3are 6i coordonare a acti#itatii de e#identa 6i eliberare a certificatelor de inmatriculare 6i a placutelor cu numere de inmatriculare 6i Re!i6trul *uto Roman4 re6pecti# Comi6ia de Jupra#e!8ere a *6i!urarilor. ACB *utoritatile competente 6a reali3e3e operatiunile de inmatriculare a #e8iculelor pot inca6a de la 6olicitanti toate ta;ele 6i tarifele 6tabilite potri#it le!ii4 aferente ace6tor operatiuni.

A9B Jocietatile abilitate 6a comerciali3e3e #e8icule noi 6i 6ocietatile de lea6in! din Romania pot 6olicita4 pe cale informatica4 inmatricularea 6au autori3area pro#i3orie pentru circulatie a #e8iculelor4 prin intermediul unei aplicatii informatice pu6e la di6po3itie4 in conditiile 6tabilite prin protocol4 de catre autoritatea competenta din 6ubordinea &ini6terului *dmini6tratiei 6i Internelor cu atributii de or!ani3are 6i coordonare a acti#itatii de e#identa 6i eliberare a certificatelor de inmatriculare 6i a placutelor cu numere de inmatriculare. A10B )roprietarul 6au detinatorul mandatat al unui #e8icul e6te obli!at 6a 6olicite autoritatii competente in6crierea in certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare a oricarei modificari a datelor de identificare a #e8iculului re6pecti# 6au4 dupa ca34 ale proprietarului4 in termen de 30 de 3ile de la data la care a inter#enit modificarea. 9999999999999999 *lin. A10B al art. 11 a fo6t modificat de pct. $ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/. 9999999999999999 *rt. 11 a fo6t modificat de pct. > al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

*R'. 12 A1B )entru a circula pe drumurile publice4 #e8iculele4 cu e;ceptia celor tra6e 6au impin6e cu mana 6i a bicicletelor4 trebuie 6a fie inmatriculate ori inre!i6trate4 dupa ca34 6i 6a poarte placute cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare4 cu forme4 dimen6iuni 6i continut pre#a3ute de 6tandardele in #i!oare. A2B :e8iculele care nu 6unt 6upu6e inmatricularii 6au inre!i6trarii pot circula pe drumurile publice numai in conditiile pre#a3ute prin re!ulament.

*R'. 13 A1B *uto#e8iculele 6i remorcile 6e inmatriculea3a permanent 6au temporar la autoritatea competenta in a carei ra3a teritoriala proprietarii i6i au domiciliul4 re6edinta ori 6ediul4 in conditiile 6tabilite prin re!lementarile in #i!oare. A2B *uto#e8iculele 6i remorcile din dotarea &ini6terului *pararii4 a &ini6terului Internelor 6i Reformei *dmini6trati#e4 precum 6i cele ale Jer#iciului Roman de Informatii 6e inre!i6trea3a la ace6te in6titutii 6i pot4 dupa ca34 6a fie inmatriculate in conditiile pre#a3ute la alin. A1B. 9999999999999999 *lin. A2B al art. 13 a fo6t modificat de pct. 0 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B )ana la inmatriculare4 #e8iculele pre#a3ute la alin. A1B pot circula cu numere pro#i3orii4 pe ba3a unei autori3atii 6peciale eliberate de autoritatea competenta. A>B La cerere4 per6oanelor Duridice care fabrica4 a6amblea3a4 caro6ea3a ori te6tea3a auto#e8icule 6au remorci li 6e poate elibera pentru ace6tea autori3atii 6i numere pentru proba. 99999999999999 *lin. A>B al art. 13 a fo6t modificat de pct. > al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

A$B E#identa #e8iculelor inmatriculate 6e tine la autoritatea competenta pe ra3a careia proprietarul i6i are domiciliul4 re6edinta 6au 6ediul. *R'. 1>

A1B 'ram#aiele4 troleibu3ele4 mopedele4 ma6inile 6i utilaDele autopropul6ate utili3ate in lucrari de con6tructii4 a!ricole4 fore6tiere4 tractoarele care nu 6e 6upun inmatricularii4 precum 6i #e8iculele cu tractiune animala 6e inre!i6trea3a de catre con6iliile locale4 care tin 6i e#identa ace6tora. A2B Cate!oriile de #e8icule care nu 6unt 6upu6e inmatricularii 6au inre!i6trarii4 precum 6i cele care nu 6e 6upun in6pectiei te8nice periodice 6e 6tabile6c prin ordin comun al mini6trului tran6porturilor4 con6tructiilor 6i turi6mului 6i al mini6trului admini6tratiei 6i internelor4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. *R'. 1$ A1B Odata cu reali3area operatiunilor de inmatriculare a #e8iculului4 autoritatea competenta eliberea3a proprietarului 6au detinatorului mandatat un certificat de inmatriculare4 conform cate!oriei 6au 6ubcate!oriei din care face parte #e8iculul re6pecti#4 precum 6i placute cu numarul de inmatriculare. 9999999999999999 *lin. A1B al art. 1$ a fo6t modificat de pct. $ al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicata in &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A1@1B La cererea 6cri6a a proprietarului unui #e8icul4 in certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare 6e poate in6crie 6i o alta per6oana decat proprietarul4 6pecificandu96e calitatea in care acea6ta poate utili3a #e8iculul4 in #irtutea unui drept le!al. In ca3ul in care proprietarul #e8iculului e6te o 6ocietate de lea6in!4 e6te obli!atorie mentionarea in certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare 6i a datelor de identificare ale detinatorului mandatat. 9999999999999999 *lin. A1@1B al art. 1$ a fo6t modificat de pct. 0 al art. I din LEGE* nr. 0

din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A2B *uto#e8iculele 6e incadrea3a in una dintre urmatoarele cate!orii( *4 ,4 ,E4 C4 CE4 14 1E4 'r 6au 'b ori in una dintre 6ubcate!oriile( *14 ,14 C14 C1E4 11 6au 11E4 iar tram#aiele4 in cate!oria '#4 in conditiile 6tabilite in re!ulament. A3B )entru #e8iculele pre#a3ute la art. 13 alin. A2B 6i art. 1> alin. A1B4 autoritatea care le inre!i6trea3a eliberea3a proprietarilor ace6tora certificate 6i placute cu numere de inre!i6trare4 conform cate!oriei 6au 6ubcate!oriei din care fac parte #e8iculele re6pecti#e. A>B .orma4 dimen6iunile 6i continutul certificatului de inmatriculare 6i ale certificatului de inre!i6trare 6e 6tabile6c prin ordin al mini6trului admini6tratiei 6i internelor4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. A$B E6te inter3i6a punerea in circulatie a unui #e8icul4 inmatriculat 6au inre!i6trat4 care nu are montate placute cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare atribuite de autoritatea competenta ori daca ace6tea nu 6unt conforme cu 6tandardele in #i!oare4 precum 6i in ca3ul in care certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare e6te retinut4 iar do#ada inlocuitoare a ace6tuia e6te eliberata fara drept de circulatie 6au termenul de #alabilitate a e;pirat. *R'. 10 Inmatricularea4 inre!i6trarea 6au atribuirea numarului pro#i3oriu ori pentru probe a unui #e8icul 6e anulea3a de catre autoritatea care a efectuat9o4 daca 6e con6tata ca au fo6t incalcate normele le!ale referitoare la ace6te operatiuni. *R'. 1/ A1B Radierea din e#identa a #e8iculelor 6e face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea 6au inre!i6trarea doar in ca3ul 6coaterii definiti#e din circulatie a ace6tora4 la cererea proprietarului4 in urmatoarele ca3uri(

aB proprietarul dore6te retra!erea definiti#a din circulatie a #e8iculului 6i face do#ada depo3itarii ace6tuia intr9un 6patiu adec#at4 detinut in conditiile le!ii< bB proprietarul face do#ada de3membrarii4 ca6arii 6au predarii #e8iculului la unitati 6peciali3ate in #ederea de3membrarii< cB la 6coaterea definiti#a din Romania a #e8iculului re6pecti#< dB in ca3ul furtului #e8iculului. A2B Radierea din e#identa a #e8iculelor inre!i6trate4 la trecerea ace6tora in proprietatea altei per6oane4 6e face de catre autoritatea care a efectuat inre!i6trarea4 la cererea proprietarului4 in conditiile le!ii. A3B E6te inter3i6a circulatia pe drumurile publice a #e8iculelor radiate din e#identa. A>B :e8iculele declarate4 potri#it le!ii4 prin di6po3itie a autoritatii admini6tratiei publice locale4 fara 6tapan 6au abandonate 6e radia3a din oficiu in termen de 30 de 3ile de la primirea di6po3itiei re6pecti#e. 9999999999999 *rt. 1/ a fo6t modificat de pct. / al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

*R'. 1C In ca3ul pierderii4 furtului4 6c8imbarii numelui ori deteriorarii certificatului de inmatriculare 6au de inre!i6trare4 proprietarul #e8iculului re6pecti# e6te obli!at 6a 6olicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de inmatriculare 6au de inre!i6trare4 in conditiile 6tabilite de autoritatea competenta4 in termen de 30 de 3ile de la data declararii pierderii 6au furtului4 de la data 6c8imbarii numelui ori de la data con6tatarii deteriorarii4 dupa ca3.

9999999999999999 *rt. 1C a fo6t modificat de pct. / al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 19 )rocedura inmatricularii4 inre!i6trarii4 radierii 6i eliberarea autori3atiei de circulatie pro#i3orie 6au pentru probe a #e8iculelor 6e 6tabile6c prin ordin al mini6trului admini6tratiei 6i internelor4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I.

C*). III Conducatorii de #e8icule

JEC'I+NE* 1 1i6po3itii !enerale

*R'. 20 A1B )entru a conduce un auto#e8icul pe drumurile publice4 conducatorul ace6tuia trebuie 6a po6ede permi6 de conducere core6pun3ator 6i 6a aiba #ar6ta minima de 1C ani impliniti4 cu e;ceptia celor care conduc auto#e8iculele din 6ubcate!oriile *1 6i ,14 care trebuie 6a aiba #ar6ta minima de 10 ani impliniti. A2B )entru a conduce pe drumurile publice tractoare4 ma6ini 6i utilaDe autopropul6ate a!ricole4 fore6tiere 6au pentru lucrari4 conducatorii

ace6tora trebuie 6a po6ede permi6 de conducere #alabil pentru cate!oriile 6au 6ubcate!oriile pre#a3ute in re!ulament. A3B Conducatorii de tram#aie 6au #e8icule care efectuea3a tran6port public de per6oane4 precum 6i cei care conduc auto#e8icule cu ma6a ma;ima autori3ata mai mare de /4$ tone 6au cu !abarite depa6ite ori care tran6porta produ6e 6au 6ub6tante periculoa6e trebuie 6a aiba #ar6ta minima de 21 de ani impliniti. A>B Conditiile de obtinere a permi6ului de conducere 6e 6tabile6c prin re!ulament. *R'. 21 A1B Conducatorii de auto#e8icule 6au de tram#aie trebuie 6a aiba cuno6tintele 6i indemanarea nece6are conducerii 6i 6a fie apti din punct de #edere medical 6i p6i8olo!ic. A2B Conducatorii de auto#e8icule 6au de tram#aie #or fi #erificati periodic din punct de #edere medical 6i al capacitatilor p6i8olo!ice4 in conditiile 6tabilite de re!lementarile in #i!oare. 9999999999999999 *rt. 21 a fo6t modificat de pct. / al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

*R'. 22 A1B E;aminarea medicala 6e reali3ea3a in 6copul certificarii 6tarii de 6anatate 6i a calitatilor fi3ice nece6are unui conducator de auto#e8icul 6au tram#aiFB. A2B *fectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de auto#e8icule 6au tram#aie 6e 6tabile6c de catre &ini6terul Janatatii )ublice 6i 6e aproba prin ordin al mini6trului4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I.

A3B E;aminarea medicala 6e reali3ea3a in #ederea( aB aprobarii pre3entarii la e;amen pentru obtinerea permi6ului de conducere< bB obtinerii certificatului de ate6tare profe6ionala pentru conducatorii de auto#e8icule 6i de tram#aie 6tabiliti prin pre3enta ordonanta de ur!enta< 9999999999999 Lit. bB a alin. A3B al art. 22 a fo6t modificata de pct. C al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

cB #erificarii periodice4 conform re!lementarilor in #i!oareFB. A>B E;aminarea medicala 6e reali3ea3a in unitati de a6i6tenta medicala autori3ate4 e;i6tente la ni#elul fiecarui Dudet4 care au obli!atia luarii in e#identa a 6olicitantului 6au a conducatorului de auto#e8icul ori de tram#ai de catre medicul de familie. 9999999999999 *lin. A>B al art. 22 a fo6t modificat de pct. C al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A$B Li6ta unitatilor de a6i6tenta medicala autori3ate 6e 6tabile6te 6i 6e actuali3ea3a prin ordin al mini6trului 6anatatii publice4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. 9999999999999 *lin. A$B al art. 22 a fo6t modificat de pct. C al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A0B &edicul de familie4 atunci cand con6tata ca o per6oana din e#identa 6a4 care po6eda permi6 de conducere4 pre3inta afectiuni medicale pre#a3ute in ordinul mini6trului 6anatatii publice emi6 conform alin. A2B4 #a 6olicita unitatii de a6i6tenta medicala autori3ate e;amenul de 6pecialitate nece6ar. In ca3ul in care unitatea de a6i6tenta medicala autori3ata a 6tabilit ca per6oana e6te inapta medical pentru a conduce un auto#e8icul 6au tram#ai4 #a comunica acea6ta imediat politiei rutiere pe a carei ra3a teritoriala i6i de6fa6oara acti#itatea. 9999999999999 *lin. A0B al art. 22 a fo6t modificat de pct. C al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A/B :erificarea medicala 6e efectuea3a in conditiile 6tabilite prin ordin al mini6trului 6anatatii publice4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea IFB. ACB )ermi6ul de conducere al per6oanei care e6te declarata inapta medical 6au p6i8olo!ic pentru a conduce auto#e8icule ori tram#aie 6e retra!e de catre politia rutiera 6i poate fi redobandit numai dupa incetarea moti#ului pentru care 69a luat acea6ta ma6ura. A9B *#i3ul de apt 6au inapt medical poate fi conte6tat doar pe ba3a unei e;perti3e efectuate de in6titutiile medico9le!ale4 la 6olicitarea 6i pe c8eltuiala partilor intere6ate. 99999999999999 *rt. 22 a fo6t modificat de pct. 9 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000. FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam (

Conform alin. A2B al art. III din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000 pre#ederile alin. A1B4 A3B4 A>B 6i A/B ale art. 22 intra in #i!oare la data aderarii Romaniei la +niunea Europeana.

JEC'I+NE* a 29a )ermi6ul de conducere

*R'. 23 A1B 1reptul de a conduce un auto#e8icul 6au tram#ai pe drumurile publice il are numai per6oana care po6eda permi6 de conducere #alabil4 core6pun3ator cate!oriei ori 6ubcate!oriei din care face parte #e8iculul re6pecti#4 6au do#ada inlocuitoare a ace6tuia cu drept de circulatie. A2B *u dreptul de a conduce auto#e8icule 6au tram#aie pe drumurile publice4 in conditiile 6tabilite prin re!ulament4 6i per6oanele care urmea3a un cur6 de pre!atire practica4 in #ederea obtinerii permi6ului de conducere4 numai in pre3enta 6i 6ub 6upra#e!8erea directa a unui in6tructor auto ate6tat in ace6t 6en64 precum 6i a e;aminatorului din cadrul autoritatii competente in timpul de6fa6urarii probelor practice ale e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere pentru oricare dintre cate!oriile ori 6ubcate!oriile pre#a3ute de le!e. A3B )e parcur6ul acti#itatii de pre!atire practica 6au de e;aminare in #ederea obtinerii permi6ului de conducere4 in6tructorul auto ate6tat ori4 dupa ca34 e;aminatorul impreuna cu per6oana pe care o 6upra#e!8ea3a 6au o e;aminea3a ra6pund pentru incalcarea de catre acea6ta a re!ulilor de circulatie 6au4 dupa ca34 pentru pa!ubele produ6e tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie. A3@1B )re!atirea teoretica 6i practica a per6oanelor in #ederea obtinerii permi6ului de conducere e6te precedata de o e#aluare obli!atorie a capacitatilor p6i8olo!ice 6olicitate in acti#itatea de conducere a

auto#e8iculelor 6au tram#aielor. E#aluarea p6i8olo!ica e6te obli!atorie in #ederea obtinerii certificatului de ate6tare profe6ionala pentru conducatorii de auto#e8icule 6i de tram#aie 6tabiliti prin pre3enta ordonanta de ur!enta. 999999999999999 *lin. A3@1B al art. 23 a fo6t modificat de pct. 9 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicata in &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A3@2B Conducatorii de auto#e8icule 6au de tram#aie4 detinatori ai certificatului de ate6tare profe6ionala4 #or fi e#aluati periodic din punct de #edere al capacitatilor p6i8olo!ice 6olicitate in acti#itatea de conducere a auto#e8iculelor 6au tram#aielor4 in conditiile 6tabilite de re!lementarile in #i!oare. 999999999999999 *lin. A3@2B al art. 23 a fo6t modificat de pct. 9 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A3@3B E#aluarea p6i8olo!ica 6e efectuea3a in conditiile 6tabilite prin ordin al mini6trului tran6porturilor4 con6tructiilor 6i turi6mului4 in conditiile le!ii4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea IFB. 99999999999999 *lin. A3@3B al art. 23 a fo6t introdu6 de pct. 10 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

A3@>B E#aluarea p6i8olo!ica 6e reali3ea3a in laboratoare de 6pecialitate autori3ate din cadrul in6titutiilor abilitate. 999999999999999 *lin. A3@>B al art. 23 a fo6t modificat de pct. 9 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A3@$B Li6ta laboratoarelor de 6pecialitate autori3ate 6e 6tabile6te 6i 6e actuali3ea3a prin ordin al mini6trului tran6porturilor4 con6tructiilor 6i turi6mului4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. 999999999999999 *lin. A3@$B al art. 23 a fo6t modificat de pct. 9 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A>B )er6oanele care 6olicita pre3entarea la e;amen pentru obtinerea permi6ului de conducere 6au a unor noi cate!orii ori 6ubcate!orii ale ace6tuia trebuie 6a indeplinea6ca4 potri#it le!ii4 conditiile de #ar6ta4 6a fie apte din punct de #edere medical 6i 6a faca do#ada pre!atirii teoretice 6i practice prin cur6uri or!ani3ate de unitati autori3ate4 potri#it le!iiFB. 99999999999999 *lin. A>B al art. 23 a fo6t modificat de pct. 11 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

A$B )re!atirea teoretica 6i practica a per6oanelor in #ederea obtinerii permi6ului de conducere 6e efectuea3a de catre profe6ori de le!i6latie rutiera 6i in6tructori auto ate6tati de autoritatea competenta4 conform

normelor metodolo!ice aprobate prin ordin comun al mini6trului tran6porturilor4 con6tructiilor 6i turi6mului4 al mini6trului educatiei 6i cercetarii 6i al mini6trului admini6tratiei 6i internelor4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. A0B )ot fi ate6tati ca profe6ori de le!i6latie 6au in6tructori auto pentru pre!atirea practica4 fara 6colari3are 6i 6u6tinerea e;amenului de ate6tare4 politi6tii rutieri cu !rad de ofiter carora le9au incetat raporturile de 6er#iciu 6i care 6i9au de6fa6urat acti#itatea neintrerupt in ultimii 10 ani in 6tructurile politiei rutiere. A/B )oliti6tii rutieri care nu au !rad de ofiter pot fi ate6tati ca in6tructori auto pentru pre!atirea practica4 daca indepline6c conditiile pre#a3ute la alin. A0B. ACB )ro!rama de in#atamant pe ba3a careia 6e or!ani3ea3a cur6uri de pre!atire4 precum 6i metodolo!ia de or!ani3are 6i de6fa6urare a cur6urilor in #ederea obtinerii permi6ului de conducere 6e 6tabile6c prin ordin comun al mini6trului educatiei 6i cercetarii4 al mini6trului tran6porturilor4 con6tructiilor 6i turi6mului 6i al mini6trului admini6tratiei 6i internelor4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. A9B Cate!oriile 6au 6ubcate!oriile de #e8icule pentru care e6te nece6ara obtinerea permi6ului de conducere4 precum 6i conditiile concrete de obtinere a ace6tuia 6e 6tabile6c prin re!ulament. A10B )rocedura de e;aminare pentru obtinerea permi6ului de conducere 6e 6tabile6te prin ordin al mini6trului admini6tratiei 6i internelor4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. 999999999999999 NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam ( FB Conform alin. A2B al art. III din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" in &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000 pre#ederile alin. A3@1B4 A3@2B4 A3@3B4 A3@>B4 A3@$B 6i A>B ale art. 23 intra in #i!oare la data aderarii Romaniei la +niunea Europeana.

*R'. 23@1 A1B )er6oanele cu domiciliul 6au re6edinta in Romania4 precum 6i cetatenii 6tatelor membre ale +niunii Europene care 6e afla la 6tudii in Romania pentru o perioada de cel putin 0 luni 6au care au re3identa normala in Romania pot 6olicita obtinerea permi6ului de conducere la autoritatile competente 6a le e;amine3e. A2B )entru 6copurile pre3entei ordonante de ur!enta4 prin re3identa normala 6e intele!e locul unde o per6oana locuie6te in mod obi6nuit4 adica cel putin 1C$ de 3ile intr9un an calendari6tic4 datorita unor le!aturi per6onale 6i profe6ionale 6au4 in ca3ul per6oanelor fara le!aturi profe6ionale4 datorita unor le!aturi 6tran6e intre ace6tea 6i locul in care locuie6c. 99999999999999 *rt. 23@1 a fo6t introdu6 de pct. C al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 2> A1B E;aminarea pentru obtinerea permi6ului de conducere 6i eliberarea ace6tuia 6e reali3ea3a de catre autoritatea competenta pe ra3a careia 6olicitantii i6i au domiciliul4 re6edinta ori re3identa normala 6au4 in ca3ul celor aflati la 6tudii in Romania potri#it art. 23@1 alin. A1B4 de catre autoritatea competenta pe ra3a careia 6e afla in6titutia de in#atamant. 99999999999999 *lin. A1B al art. 2> a fo6t modificat de pct. 9 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B .orma 6i continutul permi6ului de conducere 6e 6tabile6c prin ordin al mini6trului admini6tratiei 6i internelor4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. 99999999999999 *lin. A2B al art. 2> a fo6t modificat de pct. 12 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

A3B In localitatile in care autoritatea competenta autori3ea3a de6fa6urarea cur6urilor de pre!atire 6i 6u6tinerea e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere4 ace6tea 6e pot or!ani3a4 la cerere4 6i in limba minoritatii nationale re6pecti#e. A>B In ca3ul cetatenilor 6traini care i6i 6tabile6c domiciliul 6au re6edinta in Romania4 precum 6i al cetatenilor 6tatelor membre ale +niunii Europene care au re3identa normala 6au care 6e afla la 6tudii in Romania4 e;aminarea la proba teoretica pentru obtinerea permi6ului de conducere 6e poate efectua4 la cerere4 intr9o limba de circulatie internationala. 99999999999999 *lin. A>B al art. 2> a fo6t modificat de pct. 9 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A$B )ermi6ul de conducere e6te #alabil 10 ani de la data eliberarii. La 6c8imbarea de catre titular a numelui4 in ca3ul pierderii4 furtului ori al deteriorarii4 precum 6i la e;pirarea perioadei de #alabilitate4 permi6ul de conducere 6e pre6c8imba fara 6u6tinerea unui nou e;amen4 in conditiile 6tabilite prin ordin al mini6trului internelor 6i reformei admini6trati#e4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I.

99999999999999 *lin. A$B al art. 2> a fo6t modificat de pct. 9 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A0B Nu are dreptul 6a 6e pre3inte la e;amen pentru obtinerea permi6ului de conducere per6oana care a fo6t condamnata4 prin 8otarare Dudecatorea6ca rama6a definiti#a4 pentru o infractiune la re!imul circulatiei pe drumurile publice 6au pentru o infractiune de omor4 lo#ire 6au #atamare cau3atoare de moarte4 #atamare corporala !ra#a4 produ6a ca urmare a incalcarii unei re!uli de circulatie4 cu e;ceptia ca3urilor cand a inter#enit una dintre 6ituatiile pre#a3ute la art. 110 alin. A1B. 99999999999999 *lin. A0B al art. 2> a fo6t modificat de pct. 9 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 2$ A1B )entru conducatorii de auto#e8icule 6au tram#aie care au o #ec8ime mai mica de un an de la obtinerea permi6ului de conducere 6e 6tabile6c prin re!ulament re!uli 6uplimentare de circulatie. A2B *uto#e8iculele condu6e de per6oanele pre#a3ute la alin. A1B #or purta un 6emn di6tincti#4 in conditiile 6tabilite prin re!ulament. *R'. 20 )roprietarii 6au detinatorii mandatati de auto#e8icule care efectuea3a tran6port public de per6oane 6au de marfuri periculoa6e 6unt obli!ati 6a a6i!ure te6tarea anuala a conducatorilor de auto#e8icule ate6tati profe6ional4 in 6copul in6u6irii corecte 6i al re6pectarii de catre ace6tia a di6po3itiilor le!ale care re!lementea3a circulatia pe drumurile publice.

99999999999999 *rt. 2/ a fo6t abro!at de pct. 10 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 2C E#identa permi6elor de conducere retinute 6i a 6anctiunilor aplicate conducatorilor de auto#e8icule 6au tram#aie 6e tine de catre politia rutiera4 in conditii 6tabilite prin ordin al mini6trului internelor 6i reformei admini6trati#e. 99999999999999 *rt. 2C a fo6t modificat de pct. 11 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

C*). I: Jemnali3area rutiera

*R'. 29 A1B Circulatia pe drumurile publice 6e de6fa6oara in conformitate cu re!ulile de circulatie 6i cu re6pectarea 6emnificatiei 6emnali3arii rutiere reali3ate prin miDloacele de 6emnali3are4 6emnalele 6i indicatiile politi6tului rutier care diriDea3a circulatia4 6emnalele 6peciale de a#erti3are luminoa6e 6au 6onore4 de 6emnali3are temporara 6i 6emnalele conducatorilor de #e8icule. A2B )articipan ii la trafic 6unt obli!a i 6" re6pecte i 6emnalele poli itilor

de frontier"4 ale 5ndrum"torilor de circula ie ai &ini6terului *p"r"rii Na ionale4 ale or!anelor fi6cale din cadrul *!en iei Na ionale de *dmini6trare .i6cal" afla i 5n 5ndeplinirea atribu iilor de 6er#iciu4 ale a!en ilor c"ilor ferate4 ale per6oanelor de6emnate pentru diriDarea circula iei pe 6ectoarele de drum pe care 6e e;ecut" lucr"ri de reabilitare a ace6tora4 ale membrilor patrulelor colare de circula ie care ac ionea3" 5n imediata apropiere a unit" ilor de 5n#" "m2nt4 precum i ale ne#"3"torilor4 potri#it pre#ederilor din re!ulament. 99999999999999 *lin. A2B al art. 29 a fo6t modificat de pct. 1 al art. K:III din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. $> din 23 iunie 20104 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >21 din 23 iunie 2010.

*R'. 30 A1B &iDloacele de 6emnali3are rutiera 6unt( aB 6i6temele de 6emnali3are luminoa6a 6au 6onora< bB indicatoarele< cB marcaDele< dB alte di6po3iti#e 6peciale. A2B &iDloacele de 6emnali3are rutiera 6e con6tituie intr9un 6i6tem unitar4 6e reali3ea3a 6i 6e in6talea3a a6tfel incat 6a fie ob6er#ate cu u6urinta 6i de la o di6tanta adec#ata4 atat pe timp de 3i4 cat 6i pe timp de noapte4 de cei carora li 6e adre6ea3a 6i trebuie 6a fie in deplina concordanta intre ele4 precum 6i intr9o 6tare te8nica de functionare core6pun3atoare. A3B Jemnalele luminoa6e pentru diriDarea circulatiei in inter6ectii au urmatoarele 6emnificatii( aB 6emnalul de culoare #erde permite trecerea<

bB 6emnalul de culoare ro6ie inter3ice trecerea< cB 6emnalul de culoare !albena impreuna cu cel de culoare ro6ie inter3ic trecerea. A>B &iDloacele de 6emnali3are rutiera4 precum 6i alte di6po3iti#e 6peciale de ace6t fel 6e a6i!ura4 6e in6talea3a 6i 6e intretin prin !riDa admini6tratorului drumului public re6pecti# ori al caii ferate4 dupa ca3. In6talarea miDloacelor de 6emnali3are rutiera 6i a di6po3iti#elor 6peciale 6e e;ecuta numai cu a#i3ul prealabil al politiei rutiere. A$B &iDloacele de 6emnali3are 6i pre6emnali3are a inter6ectiilor dintre doua drumuri de cate!orii diferite 6e a6i!ura4 6e in6talea3a 6i 6e intretin de catre admini6tratorul fiecarui drum4 cu re6pectarea modului de re!lementare a circulatiei 6tabilit in nodul rutier re6pecti#. A0B &iDloacele de 6emnali3are rutiera pot fi in6otite 6i de di6po3iti#e 6peciale de a#erti3are. A/B Je inter3ic( aB ampla6area4 in 3ona drumului public4 de con6tructii4 panouri 6au di6po3iti#e ce pot fi confundate cu indicatoarele 6au cu in6talatiile ce 6er#e6c la 6emnali3area rutiera ori reali3area de amenaDari 6au alte ob6tacole care 6unt de natura 6a limite3e #i3ibilitatea ori eficacitatea ace6tora4 6a 6tanDenea6ca participantii la trafic 6au 6a le di6tra!a atentia4 punand in pericol 6i!uranta circulatiei< bB lipirea de afi6e4 in6criptii 6au in6cri6uri pe indicatoarele ori di6po3iti#ele ce 6er#e6c la 6emnali3area rutiera4 inclu6i# pe 6uporturile ace6tora. *R'. 31 )articipantii la trafic trebuie 6a re6pecte re!ulile de circulatie4 6emnalele4 indicatiile 6i di6po3itiile politi6tului rutier4 precum 6i 6emnificatia diferitelor tipuri de miDloace de 6emnali3are rutiera4 in urmatoarea ordine de prioritate( aB 6emnalele4 indicatiile 6i di6po3itiile politi6tului rutier<

bB 6emnalele 6peciale de a#erti3are4 luminoa6e 6au 6onore ale auto#e8iculelor4 pre#a3ute la art. 32 alin. A2B lit. aB 6i bB< cB 6emnali3area temporara care modifica re!imul normal de de6fa6urare a circulatiei< dB 6emnalele luminoa6e 6au 6onore< eB indicatoarele< fB marcaDele< !B re!ulile de circulatie. *R'. 32 A1B Jemnalele 6peciale de a#erti3are luminoa6e 6unt emi6e intermitent de di6po3iti#ele de iluminare montate pe auto#e8icule 6i au urmatoarele 6emnificatii( aB lumina ro6ie obli!a participantii la trafic 6a oprea6ca in directia de mer6 cat mai aproape de mar!inea drumului< bB lumina alba6tra obli!a participantii la trafic 6a acorde prioritate de trecere< cB lumina !albena obli!a participantii la trafic 6a circule cu atentie. A2B Junt autori3ate 6a utili3e3e 6emnale 6peciale de a#erti3are luminoa6e( aB pentru lumina ro6ie 9 auto#e8iculele apartinand politiei 6i pompierilor< bB pentru lumina alba6tr" 9 auto#e8iculele apar in2nd poli iei4 Dandarmeriei4 poli iei de frontier"4 *!en iei Na ionale de *dmini6trare .i6cal"4 6er#iciului de ambulan " 6au medicin" le!al"4 protec iei ci#ile4 &ini6terului *p"r"rii Na ionale care 5n6o e6c coloane militare4 unit" ilor 6peciale ale Jer#iciului Rom2n de Informa ii i ale Jer#iciului de )rotec ie i )a3"4 *dmini6tra iei Na ionale a )enitenciarelor din cadrul &ini6terului Gu6ti iei4 precum i auto#e8iculele de 6er#iciu ale

procurorilor din &ini6terul )ublic4 atunci c2nd 6e depla6ea3" 5n ac iuni de inter#en ie 6au 5n mi6iuni care au caracter de ur!en "< 99999999999999 Lit. bB a alin. A2B al art. 32 a fo6t modificat" de pct. 2 al art. K:III din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. $> din 23 iunie 20104 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >21 din 23 iunie 2010.

cB pentru lumina !albena 9 auto#e8iculele cu ma6e 6i%6au dimen6iuni de !abarit depa6ite ori care in6ote6c a6emenea #e8icule4 cele care tran6porta anumite marfuri 6au 6ub6tante periculoa6e4 cele de6tinate intretinerii4 repararii ori #erificarii unor lucrari efectuate in partea caro6abila 6au e;ecutarii unor lucrari de drumuri4 curateniei 6tra3ilor4 de63ape3irii 6au tractarii4 tran6portului 6i depanarii auto#e8iculelor rama6e in pana 6au a#ariate4 precum 6i tractoarele care tractea3a utilaDele a!ricole 6i te8nolo!ice cu dimen6iuni de !abarit depa6ite. 9999999999999999 Lit. cB a alin. A2B al art. 32 a fo6t modificata de pct. 12 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B *uto#e8iculele pre#a3ute la alin. A2B lit. aB 6i bB trebuie 6a fie ec8ipate 6i cu miDloace 6peciale 6onore de a#erti3are. A>B )e auto#e8iculele apartinand politiei 6i pe cele pre#a3ute la alin. A2B lit. cB pot fi in6talate 6i di6po3iti#e luminoa6e cu me6aDe #ariabile4 de6tinate participantilor la trafic. A>@1B )e auto#e8iculele *!en iei Na ionale de *dmini6trare .i6cal"4 in6crip ionate #i3ibil cu denumirea i 6i!la in6titu iei din care fac parte4 pot fi in6talate di6po3iti#e luminoa6e cu me6aDe #ariabile4 de care 6e poate face u3 pentru oprirea 5n trafic a auto#e8iculelor 5n 6copul e;ercit"rii atribu iilor de control 6pecifice4 potri#it le!ii.

99999999999999 *lin. A>@1B al art. 32 a fo6t introdu6 de pct. 3 al art. K:III din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. $> din 23 iunie 20104 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >21 din 23 iunie 2010.

A$B &iDloacele 6peciale de a#erti3are4 luminoa6e 6au 6onore4 6e certifica 6au 6e omolo!8ea3a de autoritatea competenta4 potri#it le!ii. Conditiile de utili3are a ace6tora 6e 6tabile6c prin re!ulament. *R'. 33 A1B Jemnali3area 6i amenaDarile rutiere nece6are pe drumurile publice 6e a6i!ura de catre admini6tratorul drumului re6pecti# 6i 6e efectuea3a numai cu a#i3ul politiei rutiere. A2B Jemnali3area lucrarilor care 6e e;ecuta pe drumurile publice e6te obli!atorie 6i 6e efectuea3a de catre e;ecutantul lucrarilor4 cu a#i3ul politiei rutiere4 a6tfel incat acea6ta 6a a6i!ure depla6area in 6i!uranta a tuturor participantilor la trafic4 conform re!lementarilor in #i!oare. A3B Jemnali3area 6i amenaDarile rutiere 6e define6c 6i 6e reali3ea3a in conditiile 6tabilite prin re!ulament4 in conformitate cu re!lementarile te8nice in #i!oare. *R'. 3> Conditiile de circulatie pe #iaducte 6i in tunele4 precum 6i 6emnali3area ace6tora 6e 6tabile6c prin re!ulament4 in conformitate cu re!lementarile te8nice in #i!oare.

C*). : Re!uli de circulatie

JEC'I+NE* 1 Obli!atiile participantilor la trafic

*R'. 3$ A1B )articipantii la trafic trebuie 6a aiba un comportament care 6a nu afecte3e fluenta 6i 6i!uranta circulatiei4 6a nu puna in pericol #iata 6au inte!ritatea corporala a per6oanelor 6i 6a nu aduca preDudicii proprietatii publice ori pri#ate. A2B )articipantii la trafic 6unt obli!ati ca4 la cererea politi6tului rutier4 6a inmane3e ace6tuia documentul de identitate 6au4 dupa ca34 permi6ul de conducere4 documentul de inmatriculare ori de inre!i6trare a #e8iculului condu64 documentele referitoare la bunurile tran6portate4 precum 6i alte documente pre#a3ute de le!e. A3B In e;ercitarea atributiilor care ii re#in4 politi6tul rutier are dreptul 6a #erifice #e8iculul4 precum 6i identitatea conducatorului 6au a pa6a!erilor aflati in interiorul ace6tuia atunci cand e;i6ta indicii de6pre 6a#ar6irea unei fapte de natura contra#entionala 6au penala. A>B In e;ercitarea atributiilor de diriDare a circulatiei rutiere4 politi6tii rutieri 6unt obli!ati 6a poarte uniforma cu in6cri6uri 6i in6emne di6tincti#e. A>@1B .unc ionarii din cadrul *!en iei Na ionale de *dmini6trare .i6cal"4 care 5n 6copul e;ercit"rii atribu iilor de control 6pecifice efectuea3" 6emnale de oprire pentru conduc"torii auto#e8iculelor4 6unt obli!a i 6" poarte uniform" cu 5n6cri6uri i 5n6emne di6tincti#e i miDloace de protec ie fluore6cent9reflectori3ante pe fond de culoare roie4 6tabilite prin 8ot"r2re a Gu#ernului. 99999999999999 *lin. A>@1B al art. 3$ a fo6t introdu6 de pct. > al art. K:III din

OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. $> din 23 iunie 20104 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >21 din 23 iunie 2010.

A$B )oliti6tii de frontiera4 indrumatorii de circulatie ai &ini6terului *pararii4 a!entii cailor ferate4 per6onalul autori3at din 3ona lucrarilor pe drumurile publice4 precum 6i membrii patrulelor 6colare de circulatie 6unt obli!ati ca4 pe timpul e;ercitarii atributiilor4 6a poarte ec8ipament de protectie9a#erti3are fluore6cent9reflectori3ant. A0B Conducatorii auto#e8iculelor cu ma6a ma;ima autori3ata mai mare de 34$ tone 6unt obli!ati 6a poarte ec8ipament de protectie9a#erti3are fluore6cent9reflectori3ant atunci cand e;ecuta inter#entii la #e8iculul care 6e afla pe partea caro6abila a drumului public. A/B Ne#a3atorii 6unt obli!ati 6a poarte in depla6area pe drumurile publice ba6ton de culoare alba. *R'. 30 A1B Conducatorii de auto#e8icule 6i per6oanele care ocupa locuri pre#a3ute prin con6tructie cu centuri 6au di6po3iti#e de 6i!uranta omolo!ate trebuie 6a le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice4 cu e;ceptia ca3urilor pre#a3ute in re!ulament. A2B )e timpul depla6arii pe drumurile publice4 conducatorii motocicletelor4 mopedelor 6i per6oanele tran6portate pe ace6tea au obli!atia 6a poarte ca6ca de protectie omolo!ata. A3B Conducatorilor de #e8icule le e6te inter3i6a folo6irea telefoanelor mobile atunci cand ace6tia 6e afla in timpul mer6ului4 cu e;ceptia celor pre#a3ute cu di6po3iti#e tip Pmaini libereQ. *R'. 3/ A1B Conducatorii de #e8icule 6unt obli!ati 6a oprea6ca imediat4 pe aco6tament 6au4 in lip6a ace6tuia4 cat mai aproape de mar!inea drumului 6au bordura trotuarului4 in 6en6ul de depla6are4 la apropierea 6i la trecerea auto#e8iculelor cu re!im de circulatie prioritara care au in

functiune miDloacele 6peciale de a#erti3are luminoa6a de culoare ro6ie 6i 6onore. A2B Conducatorii de #e8icule 6unt obli!ati 6a reduca #ite3a4 6a circule cat mai aproape de mar!inea drumului in 6en6ul de depla6are 6i 6a acorde prioritate la trecerea auto#e8iculelor cu re!im de circulatie prioritara care au in functiune miDloacele 6peciale de a#erti3are luminoa6a de culoare alba6tra 6i 6onore. A3B In 6ituatiile pre#a3ute la alin. A1B 6i A2B4 pietonilor le 6unt inter3i6e tra#er6area 6i circulatia pe caro6abil pana la trecerea #e8iculelor re6pecti#e. *R'. 3C Conducatorii #e8iculelor4 cu e;ceptia celor tra6e 6au impin6e cu mana4 in6tructorii auto ate6tati 6a efectue3e in6truirea practica a per6oanelor pentru obtinerea permi6ului de conducere4 precum 6i e;aminatorul autoritatii competente4 in timpul de6fa6urarii probelor practice ale e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere4 6unt obli!ati 6a 6e 6upuna te6tarii aerului e;pirat 6i%6au recoltarii probelor biolo!ice in #ederea 6tabilirii alcoolemiei ori a con6umului de produ6e 6au 6ub6tante 6tupefiante ori a medicamentelor cu efecte 6imilare ace6tora4 la 6olicitarea politi6tului rutier. *rt. 39 )roprietarul 6au detinatorul mandatat al unui #e8icul e6te obli!at 6a comunice politiei rutiere4 la cererea ace6teia 6i in termenul 6olicitat4 identitatea per6oanei careia i9a incredintat #e8iculul pentru a fi condu6 pe drumurile publice. 999999999999999 *rt. 39 a fo6t modificat de pct. 11 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

*R'. >0 Re!ulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile auto#e8iculelor de6tinate tran6porturilor de marfuri4 celor cu ma6e 6au cu dimen6iuni de !abarit depa6ite ori care tran6porta marfuri 6au produ6e periculoa6e 6e 6tabile6c prin re!ulament4 in conformitate cu re!lementarile in #i!oare. 999999999999999 *rt. >0 a fo6t modificat de pct. 12 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

JEC'I+NE* a 29a Re!uli pentru circulatia #e8iculelor

R 1. )o3itii in timpul mer6ului 6i circulatia pe ben3i *R'. >1 A1B :e8iculele 6i animalele4 atunci cand circula pe drumurile publice pe care le e6te permi6 acce6ul4 trebuie condu6e pe partea din dreapta a drumului public4 in 6en6ul de circulatie4 cat mai aproape de mar!inea partii caro6abile4 cu re6pectarea 6emnificatiei 6emnali3arii rutiere 6i a re!ulilor de circulatie. A2B Numerotarea ben3ilor de circulatie pe fiecare 6en6 6e efectuea3a in ordine cre6catoare de la mar!inea din partea dreapta a drumului catre a;a ace6tuia. In ca3ul auto6tra3ilor4 banda de ur!enta nu intra in numerotarea ben3ilor de circulatie. A3B 1aca un drum e6te pre#a3ut cu o pi6ta 6peciala de6tinata circulatiei bicicletelor4 ace6tea4 precum 6i mopedele #or fi condu6e numai pe pi6ta re6pecti#a.

*R'. >2 Cand circulatia 6e de6fa6oara pe doua 6au mai multe ben3i pe 6en64 ace6tea 6e folo6e6c de catre conducatorii de #e8icule in functie de inten6itatea traficului 6i #ite3a de depla6are4 a#and obli!atia 6a re#ina pe prima banda ori de cate ori ace6t lucru e6te po6ibil4 daca acea6ta nu e6te de6tinata #e8iculelor lente 6au tran6portului public de per6oane. *R'. >3 A1B 1aca un drum e6te pre#a3ut cu o banda de6tinata #e8iculelor lente 6au tran6portului public de per6oane4 6emnali3ata ca atare4 ace6tea #or circula numai pe banda re6pecti#a. A2B Conducatorul de #e8icul care circula pe banda 6ituata lan!a mar!inea partii caro6abile trebuie 6a acorde prioritate de trecere #e8iculelor care efectuea3a tran6port public de per6oane numai atunci cand conducatorii ace6tora 6emnali3ea3a intentia de a reintra in trafic din 6tatiile pre#a3ute cu al#eole 6i 69au a6i!urat ca prin mane#ra lor nu pun in pericol 6i!uranta celorlalti participanti la trafic.

R 2. &iDloacele de a#erti3are folo6ite de conducatorii de #e8icule *R'. >> A1B In circulatia pe drumurile publice conducatorii de #e8icule pot folo6i4 in conditiile pre#a3ute de re!ulament4 miDloacele de a#erti3are 6onora 6i luminoa6a aflate in dotare 6i omolo!ate. A2B In circulatia pe auto6tra3i4 pe drumurile e;pre6 6i pe cele nationale europene AEB conducatorii de auto#e8icule 6unt obli!ati 6a folo6ea6ca 6i in timpul 3ilei luminile de intalnire. A3B Conducatorii motocicletelor 6i mopedelor 6unt obli!ati 6a folo6ea6ca luminile de intalnire pe toata durata depla6arii ace6tora pe drumurile publice. A>B In circulatia pe drumurile publice 6e inter3ice detinerea la #edere4

montarea 6i folo6irea miDloacelor 6peciale de a#erti3are 6onora 6i luminoa6a pe 6i in alte auto#e8icule decat cele pre#a3ute la art. 32 alin. A2B4 precum 6i detinerea4 montarea 6au folo6irea pe auto#e8icule a 6i6temelor care perturba buna functionare a di6po3iti#elor de 6upra#e!8ere a traficului. A$B Conducatorii de auto#e8icule pot fi a#erti3ati de politia rutiera in le!atura cu pre3enta in trafic a di6po3iti#elor de ma6urare a #ite3ei4 prin ma669media 6au panouri de a#erti3are. Conducatorii de auto#e8icule pot folo6i miDloace proprii de detectare a di6po3iti#elor de ma6urare a #ite3ei.

R 3. 1epa6irea *R'. >$ A1B 1epa6irea e6te mane#ra prin care un #e8icul trece inaintea altui #e8icul ori pe lan!a un ob6tacol4 aflat pe acela6i 6en6 de circulatie4 prin 6c8imbarea directiei de mer6 6i ie6irea de pe banda de circulatie 6au din 6irul de #e8icule in care 69a aflat initial. A2B Conducatorul #e8iculului care 6e an!aDea3a in depa6ire trebuie 6a 6e a6i!ure ca #e8iculul care circula in fata 6au in 6patele lui nu a initiat o a6emenea mane#ra. A3B *tunci cand prin mane#ra de depa6ire 6e trece pe6te a;a care 6epara 6en6urile de circulatie4 conducatorii de #e8icule trebuie 6a 6e a6i!ure ca din 6en6 opu6 nu 6e apropie un #e8icul 6i ca di6pun de 6patiu 6uficient pentru a reintra pe banda initiala4 unde au obli!atia 6a re#ina dupa efectuarea mane#rei de depa6ire. A>B Nu con6tituie depa6ire4 in 6en6ul alin. A1B4 6ituatia in care un #e8icul circula mai repede pe una dintre ben3i decat #e8iculele care circula pe alta banda in acela6i 6en6 de circulatie. A$B 1epa6irea 6e efectuea3a numai pe partea 6tan!a a #e8iculului depa6it. 'ram#aiul 6au #e8iculul al carui conducator a 6emnali3at intentia 6i 69a incadrat core6pun3ator para6irii 6en6ului de mer6 6pre 6tan!a 6e

depa6e6te prin partea dreapta. A0B 'ram#aiul aflat in mer6 poate fi depa6it 6i pe partea 6tan!a atunci cand drumul e6te cu 6en6 unic 6au cand intre 6ina din dreapta 6i mar!inea trotuarului nu e;i6ta 6patiu 6uficient. *R'. >0 Obli!atiile conducatorilor #e8iculelor care efectuea3a depa6irea 6i ale conducatorilor #e8iculelor care 6unt depa6ite4 precum 6i ca3urile in care depa6irea e6te inter3i6a 6e 6tabile6c prin re!ulament.

R >. 'recerea pe lan!a #e8iculele care circula din 6en6 opu6 *R'. >/ Conducatorii #e8iculelor care circula din 6en6uri opu6e trebuie 6a pa6tre3e intre #e8icule o di6tanta laterala 6uficienta 6i 6a circule cat mai aproape de mar!inea din dreapta a ben3ii de circulatie re6pecti#e.

R $. :ite3a 6i di6tanta dintre #e8icule *R'. >C Conducatorul de #e8icul trebuie 6a re6pecte re!imul le!al de #ite3a 6i 6a o adapte3e in functie de conditiile de drum4 a6tfel incat 6a poata efectua orice mane#ra in conditii de 6i!uranta. *R'. >9 A1B Limita ma;ima de #ite3a in localitati e6te de $0 =m%8. A2B )e anumite 6ectoare de drum din interiorul localitatilor4 admini6tratorul drumului poate 6tabili4 pentru auto#e8iculele din cate!oriile * 6i ,4 6i limite de #ite3a 6uperioare4 dar nu mai mult de C0 =m%8. Limitele de #ite3a mai mari de $0 =m%8 6e 6tabile6c numai cu

a#i3ul politiei rutiere. A3B )e anumite 6ectoare de drum4 tinand 6eama de impreDurari 6i de inten6itatea circulatiei4 admini6tratorul drumului4 cu a#i3ul politiei rutiere4 poate 6tabili 6i limite de #ite3a inferioare4 dar nu mai putin de 10 =m%8 pentru tram#aie 6i de 30 =m%8 pentru toate auto#e8iculele. A>B Limitele ma;ime de #ite3a in afara localitatilor 6unt( aB pe auto6tra3i 9 130 =m%8< bB pe drumurile e;pre6 6au pe cele nationale europene AEB 9 100 =m%8< cB pe celelalte cate!orii de drumuri 9 90 =m%8. *R'. $0 A1B :ite3ele ma;ime admi6e in afara localitatilor pentru cate!oriile 6i 6ubcate!oriile de auto#e8icule pre#a3ute la art. 1$ alin. A2B 6unt urmatoarele( aB 130 =m%8 pe auto6tra3i4 100 =m%8 pe drumurile e;pre6 6au pe cele nationale europene AEB 6i 90 =m%8 pe celelalte cate!orii de drumuri4 pentru auto#e8iculele din cate!oriile * 6i ,< bB 110 =m%8 pe auto6tra3i4 90 =m%8 pe drumurile e;pre6 6au pe cele nationale europene AEB 6i C0 =m%8 pe celelalte cate!orii de drumuri4 pentru auto#e8iculele din cate!oriile C4 1 6i 6ubcate!oria 11< cB 90 =m%8 pe auto6tra3i4 C0 =m%8 pe drumurile e;pre6 6au pe cele nationale europene AEB 6i /0 =m%8 pentru celelalte cate!orii de drumuri4 pentru auto#e8iculele din 6ubcate!oriile *14 ,1 6i C1< dB >$ =m%84 pentru tractoare 6i mopede. 9999999999999 *lin. A1B al art. $0 a fo6t modificat de pct. 13 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B :ite3a ma;ima admi6a in afara localitatilor pentru auto#e8iculele care tractea3a remorci 6au 6emiremorci e6te cu 10 =m%8 mai mica decat #ite3a ma;ima admi6a pentru cate!oria din care face parte auto#e8iculul tra!ator. A3B :ite3a ma;ima admi6a pentru auto#e8icule cu ma6e 6i%6au !abarite depa6ite ori care tran6porta produ6e periculoa6e e6te de >0 =m%8 in localitati4 iar in afara localitatilor de /0 =m%8. A>B :ite3a ma;ima admi6a in afara localitatilor pentru auto#e8iculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere 6au pentru per6oanele care efectuea3a pre!atirea practica in #ederea obtinerii permi6ului de conducere e6te cu 20 =m%8 mai mica decat #ite3a ma;ima admi6a pentru cate!oria din care fac parte auto#e8iculele condu6e. *R'. $1 Conducatorul unui #e8icul care circula in 6patele altuia are obli!atia de a pa6tra o di6tanta 6uficienta fata de ace6ta4 pentru e#itarea coli3iunii. *R'. $2 A1B E6te inter3i6a de6fa6urarea de concur6uri4 antrenamente ori intreceri pe drumurile publice4 cu e;ceptia celor autori3ate de admini6tratorul drumului re6pecti# 6i a#i3ate de politia rutiera. 9999999999999 *lin. A1B al art. $2 a fo6t modificat de pct. 1> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B Or!ani3atorii concur6urilor4 antrenamentelor ori intrecerilor autori3ate 6unt obli!ati 6a ia toate ma6urile nece6are pentru de6fa6urarea in 6i!uranta a ace6tora4 precum 6i pentru protectia celorlalti participanti

la trafic. 9999999999999 *lin. A2B al art. $2 a fo6t modificat de pct. 1> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B In ca3 de producere a unui e#eniment rutier4 ca urmare a neindeplinirii atributiilor pre#a3ute la alin. A2B4 or!ani3atorii ace6tora ra6pund admini6trati#4 contra#entional4 ci#il 6au penal4 dupa ca3. *R'. $3 *utoritatile publice locale4 cu autori3atia admini6tratorului drumului public 6i cu a#i3ul politiei rutiere 6au la 6olicitarea ace6teia4 6unt obli!ate 6a ia ma6uri pentru reali3area de amenaDari rutiere de6tinate circulatiei pietonilor4 bicicli6tilor4 #e8iculelor cu tractiune animala 6i calmarii traficului4 6emnali3ate core6pun3ator4 in apropierea unitatilor de in#atamant4 pietelor4 tar!urilor4 6pitalelor4 precum 6i in 3onele cu ri6c 6porit de accidente.

R 0. Re!uli referitoare la mane#re *R'. $> A1B Conducatorul de #e8icul care e;ecuta o mane#ra de 6c8imbare a directiei de mer64 de ie6ire dintr9un rand de #e8icule 6tationate 6au de intrare intr9un a6emenea rand4 de trecere pe o alta banda de circulatie 6au de #irare 6pre dreapta ori 6pre 6tan!a 6au care urmea3a 6a efectue3e o intoarcere ori 6a mear!a cu 6patele e6te obli!at 6a 6emnali3e3e din timp 6i 6a 6e a6i!ure ca o poate face fara 6a perturbe circulatia 6au 6a puna in pericol 6i!uranta celorlalti participanti la trafic. A2B Jemnali3area 6c8imbarii directiei de mer6 trebuie 6a fie mentinuta pe intrea!a durata a mane#rei.

R /. Inter6ectii 6i obli!atia de a ceda trecerea *R'. $$ Inter6ectiile 6unt( aB cu circulatie nediriData< bB cu circulatie diriData. In acea6ta cate!orie 6unt inclu6e 6i inter6ectiile in care circulatia 6e de6fa6oara in 6en6 !iratoriu. *R'. $0 La apropierea de o inter6ectie conducatorul de #e8icul trebuie 6a circule cu o #ite3a care 6a ii permita oprirea4 pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au ace6t drept. *R'. $/ A1B La inter6ectiile cu circulatie nediriData4 conducatorul de #e8icul e6te obli!at 6a cede3e trecerea #e8iculelor care #in din partea dreapta4 in conditiile 6tabilite prin re!ulament. 9999999999999 *lin. A1B al art. $/ a fo6t modificat de pct. 1$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B La inter6ectiile cu circulatie diriData4 conducatorul de #e8icul e6te obli!at 6a re6pecte 6emnificatia indicatoarelor4 culoarea 6emaforului 6au indicatiile ori 6emnalele politi6tului rutier. 9999999999999

*lin. A2B al art. $/ a fo6t modificat de pct. 1$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B )atrunderea unui #e8icul intr9o inter6ectie e6te inter3i6a daca prin acea6ta 6e produce blocarea inter6ectiei. A>B In inter6ectiile cu 6en6 !iratoriu4 6emnali3ate ca atare4 #e8iculele care circula in interiorul ace6tora au prioritate fata de cele care urmea3a 6a patrunda in inter6ectie. *R'. $C In ca3ul #e8iculelor care patrund intr9o inter6ectie dintre un drum inc8i6 circulatiei publice 6i un drum public4 au prioritate acele #e8icule care circula pe drumul public. *R'. $9 A1B In inter6ectiile cu circulatie nediriData4 conducatorul de #e8icul e6te obli!at 6a acorde prioritate de trecere #e8iculelor care circula pe 6ine. *ce6tea pierd prioritatea de trecere cand efectuea3a #iraDul 6pre 6tan!a 6au cand 6emnali3area rutiera din acea 3ona 6tabile6te o alta re!ula de circulatie. A2B In inter6ectii4 conducatorii #e8iculelor care #irea3a 6pre 6tan!a 6unt obli!ati 6a acorde prioritate de trecere #e8iculelor cu care 6e inter6ectea3a 6i care circula din partea dreapta. A3B In inter6ectiile cu circulatie diriData prin indicatoare de prioritate4 re!ula prioritatii de dreapta 6e re6pecta numai in ca3ul in care doua #e8icule urmea3a 6a 6e intalnea6ca4 fiecare intrand in inter6ectie de pe un drum 6emnali3at cu un indicator a#and aceea6i 6emnificatie de prioritate 6au de pierdere a prioritatii. A>B Cand un 6emafor cu trei culori are o lumina #erde intermitenta 6uplimentara4 montata la acela6i ni#el cu lumina #erde normala a 6emaforului4 6ub forma unei 6a!eti #er3i pe fond ne!ru4 cu #arful 6pre

dreapta4 aprinderea ace6teia 6emnifica permi6iunea pentru #e8icule de a9 6i continua drumul in directia indicata de 6a!eata4 indiferent de culoarea 6emaforului electric4 cu conditia acordarii prioritatii de trecere #e8iculelor 6i pietonilor care au drept de circulatie.

R C. 'recerea la ni#el cu calea ferata *R'. 00 A1B )articipantii la trafic trebuie 6a dea do#ada de prudenta 6porita la apropierea 6i tra#er6area liniilor de cale ferata curenta 6au indu6triala4 dupa ca3. A2B La trecerea la ni#el cu o cale ferata curenta4 pre#a3uta cu bariere 6au 6emibariere4 conducatorii de #e8icule 6unt obli!ati 6a oprea6ca in dreptul indicatorului ce obli!a la oprire4 daca ace6tea 6unt in cur6 de coborare ori in po3itie ori3ontala 6i%6au 6emnalele 6onore 6i luminoa6e care anunta apropierea trenului 6unt in functiune. A3B La trecerea la ni#el cu o cale ferata indu6triala4 6emnali3ata core6pun3ator4 conducatorii de #e8icule 6unt obli!ati 6a 6e conforme3e 6emnificatiei 6emnalelor a!entului de cale ferata.

R 9. *uto#e8icule cu re!im de circulatie prioritara *R'. 01 A1B *u re!im de circulatie prioritara numai auto#e8iculele pre#a3ute la art. 32 alin. A2B lit. aB 6i bB4 atunci cand 6e depla6ea3a in actiuni de inter#entie 6au in mi6iuni care au caracter de ur!enta. )entru a a#ea prioritate de trecere4 ace6te auto#e8icule trebuie 6a aiba in functiune 6emnalele luminoa6e 6i 6onore. 9999999999999 *lin. A1B al art. 01 a fo6t modificat de pct. 10 al art. I din OR1ON*NI*

1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B Conducatorii auto#e8iculelor apartinand in6titutiilor pre#a3ute la art. 32 alin. A2B lit. aB 6i bB pot incalca re!imul le!al de #ite3a 6au alte re!uli de circulatie4 cu e;ceptia celor care re!lementea3a trecerea la ni#el cu calea ferata4 atunci cand 6e depla6ea3a in actiuni de inter#entie 6au in mi6iuni care au caracter de ur!enta. 9999999999999 *lin. A2B al art. 01 a fo6t modificat de pct. 10 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B Cand pe drumul public circulatia e6te diriData de un politi6t rutier4 conducatorii auto#e8iculelor pre#a3ute la alin. A1B trebuie 6a re6pecte 6emnalele4 indicatiile 6i di6po3itiile ace6tuia. *R'. 02 A1B La intrarea in inter6ectiile unde lumina ro6ie a 6emaforului e6te in functiune ori indicatoarele obli!a la acordarea prioritatii de trecere4 conducatorii auto#e8iculelor pre#a3ute la art. 01 alin. A1B trebuie 6a reduca #ite3a 6i 6a circule cu atentie 6porita pentru e#itarea producerii unor accidente de circulatie4 in ca3 contrar urmand 6a ra6punda potri#it le!ii. A2B Cand doua auto#e8icule cu re!im de circulatie prioritara4 care 6e depla6ea3a in mi6iune a#and 6emnalele luminoa6e 6i 6onore in functiune4 6e apropie de o inter6ectie4 #enind din directii diferite4 #e8iculul care circula din partea dreapta are prioritate.

R 10. Oprirea4 6tationarea 6i parcarea

*R'. 03 A1B Je con6idera oprire imobili3area #oluntara a unui #e8icul pe drumul public4 pe o durata de cel mult $ minute. )e6te acea6ta durata4 imobili3area 6e con6idera 6tationare. A2B Nu 6e con6idera oprire( aB imobili3area #e8iculului atat timp cat e6te nece6ara pentru imbarcarea 6au debarcarea unor per6oane4 daca prin acea6ta mane#ra nu a fo6t perturbata circulatia pe drumul public re6pecti#< bB imobili3area auto#e8iculului a#and o ma6a totala ma;ima autori3ata de pana la 34$ tone4 atat timp cat e6te nece6ar pentru operatiunea de di6tribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale. A3B )entru auto#e8iculele care tran6porta marfuri4 altele decat cele pre#a3ute la alin. A2B lit. bB4 admini6tratorul drumului public impreuna cu autoritatile admini6tratiei publice locale4 cu a#i3ul politiei rutiere4 #or 6tabili pro!rame 6au inter#ale orare pe timpul noptii4 in care oprirea 6au 6tationarea e6te permi6a pentru di6tribuirea marfurilor. A>B Je con6idera parcare 6tationarea #e8iculelor in 6patii 6pecial amenaDate 6au 6tabilite 6i 6emnali3ate core6pun3ator. A$B :e8iculul oprit 6au 6tationat pe partea caro6abila trebuie a6e3at lan!a 6i in paralel cu mar!inea ace6teia4 pe un 6in!ur rand4 daca printr9un alt miDloc de 6emnali3are nu 6e di6pune altfel. &otocicletele fara ata64 mopedele 6i bicicletele pot fi oprite 6au 6tationate 6i cate doua4 una lan!a alta. *R'. 0> A1B )olitia rutiera poate di6pune ridicarea #e8iculelor 6tationate nere!ulamentar pe partea caro6abila. Ridicarea 6i depo3itarea #e8iculelor in locuri 6pecial amenaDate 6e reali3ea3a de catre admini6tratiile publice locale 6au de catre admini6tratorul drumului public4 dupa ca3. A2B Contra#aloarea c8eltuielilor pentru ridicarea4 tran6portul 6i

depo3itarea #e8iculului 6tationat nere!ulamentar 6e 6uporta de catre detinatorul ace6tuia. A3B Ridicarea #e8iculelor di6pu6a de politia rutiera in conditiile pre#a3ute la alin. A1B 6e reali3ea3a potri#it procedurii 6tabilite prin re!ulament. 9999999999999 *rt. 0> a fo6t modificat de pct. 1/ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 0$ Ca3urile 6i conditiile in care oprirea4 6tationarea 6au parcarea pe drumul public e6te permi6a 6e 6tabile6c prin re!ulament4 in conformitate cu pre#ederile pre3entei ordonante de ur!enta.

R 11. Circulatia #e8iculelor de6tinate tran6portului de marfuri 6au tran6portului public de per6oane *R'. 00 A1B *te6tatul profe6ional e6te obli!atoriu pentru conducatorul auto#e8iculului care efectuea3a tran6port de marfuri periculoa6e4 tran6port public de per6oane4 tran6port in cont propriu de per6oane cu microbu3e 6i autobu3e4 tran6porturi a!abaritice4 precum 6i pentru auto#e8iculele de tran6port marfa cu ma6a ma;ima autori3ata mai mare de 34$ tone4 care circula in trafic intern 6i international. A2B )re#ederile alin. A1B nu 6e aplica conducatorilor de auto#e8icule apartinand &ini6terului Internelor 6i Reformei *dmini6trati#e4 &ini6terului *pararii4 Jer#iciului Roman de Informatii 6i Jer#iciului de )rotectie 6i )a3a. 9999999999999

*lin. A2B al art. 00 a fo6t modificat de pct. 1C al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B Conditiile de obtinere a certificatului de ate6tare profe6ionala 6e aproba prin ordin al mini6trului tran6porturilor4 con6tructiilor 6i turi6mului4 in conformitate cu pre#ederile le!ale in #i!oare. A>B Certificatul de ate6tare profe6ionala care confera titularului dreptul de a efectua acti#itatea pentru care a fo6t eliberat e6te #alabil numai in6otit de permi6ul de conducere core6pun3ator cate!oriei din care face parte #e8iculul condu6. *R'. 0/ Je inter3ice tran6portul pe drumurile publice al marfurilor 6i produ6elor periculoa6e in #e8icule care nu au dotarile 6i ec8ipamentele nece6are 6au care nu indepline6c conditiile te8nice 6i de a!reere pre#a3ute in *cordul european referitor la tran6portul rutier international al marfurilor periculoa6e A*.1.R.B4 inc8eiat la Gene#a la 30 6eptembrie 19$/4 la care Romania a aderat prin Le!ea nr. 31%199>4 ori pentru care conducatorul #e8iculului nu detine certificat *.1.R. core6pun3ator. *R'. 0C A1B *uto#e8iculul care tran6porta marfuri 6au produ6e periculoa6e poate circula pe drumurile publice numai in conditiile pre#a3ute de re!lementarile in #i!oare. A2B :e8iculele care4 prin con6tructie 6au datorita incarcaturii tran6portate4 depa6e6c ma6a 6i%6au !abaritul pre#a3ute de normele le!ale pot circula pe drumul public numai pe tra6eele 6tabilite de admini6tratorul drumului public 6au4 dupa ca34 de autoritatile admini6tratiei publice locale4 cu re6pectarea pre#ederilor le!ale in #i!oare. *R'. 09

*uto#e8iculele cu ma6e 6i%6au !abarite depa6ite4 cele care tran6porta marfuri 6au produ6e periculoa6e4 precum 6i cele de in6otire trebuie 6a aiba montate 6emnalele 6peciale de a#erti3are cu lumina !albena4 pre#a3ute la art. 32 alin. A1B lit. cB4 iar conducatorii ace6tora trebuie 6a le mentina in functiune pe toata perioada depla6arii pe drumul public.

JEC'I+NE* a 39a Re!uli pentru alti participanti la trafic

*R'. /0 A1B )entru a conduce un moped pe drumurile publice4 conducatorul ace6tuia trebuie 6a aiba #ar6ta de cel putin 10 ani. A2B )entru a conduce o bicicleta pe drumurile publice4 conducatorul ace6teia trebuie 6a aiba #ar6ta de cel putin 1> ani. A3B ,icicletele 6i mopedele care circula pe drumurile publice trebuie 6a fie ec8ipate cu miDloace de iluminare 6i di6po3iti#e reflectori3ant9 fluore6cente. E6te inter3i6a circulatia ace6tora pe timp de noapte fara ace6te miDloace 6i di6po3iti#e in 6tare de functionare. *R'. /1 A1B Junt inter3i6e acce6ul 6i depla6area #e8iculelor cu tractiune animala4 a ma6inilor 6i utilaDelor autopropul6ate utili3ate in lucrari de con6tructii4 a!ricole 6i fore6tiere4 a animalelor de po#ara4 de tractiune 6au de calarie4 precum 6i a animalelor i3olate 6au in turma pe drumurile nationale4 in municipii 6i pe drumurile la inceputul carora e;i6ta indicatoare de inter3icere a acce6ului. 9999999999999 *lin. A1B al art. /1 a fo6t modificat de pct. 19 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L

O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B *utoritatile admini6tratiei publice locale au obli!atia 6a amenaDe3e4 cu acordul admini6tratorului drumului public 6i a#i3ul politiei rutiere4 drumuri laterale4 cai de acce6 catre ace6te drumuri4 precum 6i locuri de tra#er6are a drumurilor publice de6tinate circulatiei animalelor 6i #e8iculelor pre#a3ute la alin. A1B4 6emnali3ate core6pun3ator. 9999999999999 *lin. A2B al art. /1 a fo6t modificat de pct. 19 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B )entru a circula pe drumurile publice pe care acce6ul le e6te permi64 animalele4 #e8iculele tra6e 6au impin6e cu mana4 animalele de po#ara4 de tractiune 6i de calarie #or a#ea cate un conducator4 iar #e8iculele cu tractiune animala #or fi ec8ipate 6i cu miDloace de iluminare 6i di6po3iti#e reflectori3ant9fluore6cente4 in conformitate cu pre#ederile re!ulamentului. *R'. /2 A1B )ietonii 6unt obli!ati 6a 6e depla6e3e numai pe trotuar4 iar in lip6a ace6tuia4 pe aco6tamentul din partea 6tan!a a drumului4 in directia lor de mer6. Cand 6i aco6tamentul lip6e6te4 pietonii 6unt obli!ati 6a circule cat mai aproape de mar!inea din partea 6tan!a a partii caro6abile4 in directia lor de mer6. A2B )ietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de #e8icule numai atunci cand 6unt an!aDati in tra#er6area drumurilor publice prin locuri 6pecial amenaDate4 marcate 6i 6emnali3ate core6pun3ator4 ori la culoarea #erde a 6emaforului de6tinat pietonilor. A3B 'ra#er6area drumului public de catre pietoni 6e face perpendicular pe a;a ace6tuia4 numai prin locurile 6pecial amenaDate 6i 6emnali3ate

core6pun3ator4 iar in lip6a ace6tora4 in localitati4 pe la coltul 6tra3ii4 numai dupa ce 69au a6i!urat ca o pot face fara pericol pentru ei 6i pentru ceilalti participanti la trafic. A>B )ietonii 6urprin6i 6i accidentati ca urmare a tra#er6arii prin locuri nepermi6e4 la culoarea ro6ie a 6emaforului de6tinat ace6tora4 6au a nere6pectarii altor obli!atii 6tabilite de normele rutiere poarta intrea!a ra6pundere a accidentarii lor4 in conditiile in care conducatorul #e8iculului re6pecti# a re6pectat pre#ederile le!ale pri#ind circulatia prin acel 6ector. A$B Junt a6imilate pietonilor per6oanele care conduc un 6caun rulant de con6tructie 6peciala4 cele care conduc #e8icule de6tinate e;clu6i# tra!erii 6au impin!erii cu mana4 precum 6i cele care 6e depla6ea3a pe patine 6au di6po3iti#e cu role. A0B Je e;ceptea3a de la re6pectarea re!ulilor 6tabilite pentru pietoni politi6tul rutier 6i per6oanele care 6e afla pe platforma drumului public 6i 6unt autori3ate4 in e;ercitarea atributiilor de 6er#iciu4 6a indrume 6au 6a diriDe3e circulatia rutiera4 in conditiile 6tabilite prin re!ulament. A/B E6te inter3i6a ocuparea trotuarelor cu #e8icule imobili3ate4 iar cand acea6ta e6te permi6a4 conform indicatoarelor 6au marcaDelor4 latimea minima a trotuarului la6at la di6po3itia pietonilor trebuie 6a fie de cel putin un metru. *R'. /3 Re!ulile pri#ind circulatia pe drumurile publice a mopedelor4 bicicletelor4 #e8iculelor cu tractiune animala4 a conducatorilor de coloane militare4 corte!ii4 !rupuri or!ani3ate4 precum 6i de animale 6e 6tabile6c prin re!ulament.

JEC'I+NE* a >9a Circulatia pe auto6tra3i

*R'. /> A1B )e auto6tra3i e6te inter3i6a circulatia pietonilor4 a auto#e8iculelor cu !abarite 6au ma6e depa6ite4 fara autori3atie 6peciala de tran6port eliberata de admini6tratorul drumului public4 conform re!lementarilor in #i!oare4 a #e8iculelor cu tractiune animala4 a animalelor4 a #e8iculelor tra6e 6au impin6e cu mana4 a bicicletelor 6i mopedelor4 a tractoarelor 6i ma6inilor autopropul6ate pentru lucrari a!ricole4 precum 6i a #e8iculelor care4 prin con6tructie 6au din alte cau3e4 nu pot depa6i #ite3a de $0 =m%8. A2B 1e a6emenea4 pe auto6tra3i 6unt inter3i6e in#atarea conducerii unui #e8icul4 incercarile prototipurilor de 6a6iuri 6i de auto#e8icule4 manife6tatiile4 defilarile4 cara#anele publicitare4 antrenamentele 6i competitiile 6porti#e de orice fel4 precum 6i corte!iile. A3B Je inter3ice circulatia4 oprirea 6au 6tationarea auto#e8iculelor pe banda de ur!enta4 cu e;ceptia ca3urilor Du6tificate4 precum 6i a auto#e8iculelor cu re!im de circulatie prioritar. A>B Circulatia auto#e8iculelor de6tinate tran6portului public de per6oane 6au de marfuri 6e efectuea3a4 de re!ula4 numai pe banda mar!inala din partea dreapta a auto6tra3ii4 in 6en6ul de mer6.

JEC'I+NE* a $9a Obli!atii in ca3 de accident

*R'. /$ *ccidentul de circulatie e6te e#enimentul care intrune6te cumulati# urmatoarele conditii( aB 69a produ6 pe un drum de6c8i6 circulatiei publice ori 6i9a a#ut ori!inea intr9un a6emenea loc<

bB a a#ut ca urmare dece6ul4 ranirea uneia 6au a mai multor per6oane ori a#arierea a cel putin unui #e8icul 6au alte pa!ube materiale< cB in e#eniment a fo6t implicat cel putin un #e8icul in mi6care< 9999999999999 Lit. dB a art. /$ a fo6t abro!ata de pct. 20 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/. FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neamt( Conform art. II din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/4 pre#ederile art. /$4 art. /9 alin. A2B4 art. C0 alin. A2B4 art. C0@14 art. C0@24 art. C1 alin. A3B 6i art. 934 a6tfel cum au fo6t modificate prin pre3enta ordonanta de ur!enta4 intra in #i!oare la data intrarii in #i!oare a di6po3itiilor le!ii prin care 6e re!lementea3a con6tatarea amiabila in ca3 de accidente de circulatie din care au re3ultat numai pa!ube materiale.

*R'. /0 A1B :e8iculele inmatriculate 6au inre!i6trate4 cu e;ceptia celor cu tractiune animala4 care circula pe drumurile publice4 trebuie 6a aiba a6i!urare obli!atorie pentru ra6pundere ci#ila in ca3 de pa!ube produ6e tertilor prin accidente de circulatie4 conform le!ii. 9999999999999 *lin. A1B al art. /0 a fo6t modificat de pct. 21 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B )olitia rutiera di6pune ma6ura retinerii certificatului de inmatriculare 6au inre!i6trare 6i retra!erea placutelor cu numarul de inmatriculare 6au

de inre!i6trare a #e8iculelor nea6i!urate4 aflate in trafic4 eliberand do#ada fara drept de circulatie. A3B 1aca detinatorul #e8iculului nu face do#ada a6i!urarii ace6tuia4 dupa 30 de 3ile de la data aplicarii ma6urii pre#a3ute la alin. A2B4 politia rutiera di6pune radierea din e#identa a #e8iculului. *R'. // A1B Conducatorul unui #e8icul implicat intr9un accident de circulatie in urma caruia a re3ultat moartea 6au #atamarea inte!ritatii corporale ori a 6anatatii unei per6oane e6te obli!at 6a ia ma6uri de anuntare imediata a politiei4 6a nu modifice 6au 6a 6tear!a urmele accidentului 6i 6a nu para6ea6ca locul faptei. A2B Orice per6oana care e6te implicata 6au are cuno6tinta de producerea unui accident de circulatie in urma caruia a re3ultat moartea 6au #atamarea inte!ritatii corporale ori a 6anatatii uneia 6au a mai multor per6oane4 precum 6i in 6ituatia in care in e#eniment e6te implicat un #e8icul care tran6porta marfuri periculoa6e e6te obli!ata 6a anunte de indata politia 6i 6a apele3e numarul national unic pentru apeluri de ur!enta 1124 e;i6tent in retelele de telefonie din Romania. A3B E6te inter3i6 oricarei per6oane 6a 6c8imbe po3itia #e8iculului implicat intr9un accident de circulatie in urma caruia a re3ultat moartea 6au #atamarea inte!ritatii corporale ori a 6anatatii uneia 6au a mai multor per6oane4 6a modifice 6tarea locului 6au 6a 6tear!a urmele accidentului fara incu#iintarea politiei care cercetea3a accidentul. *R'. /C A1B Conducatorului de auto#e8icul 6au tram#ai4 in6tructorului auto ate6tat care 6e afla in proce6ul de in6truire practica a unei per6oane pentru obtinerea permi6ului de conducere4 precum 6i e;aminatorului autoritatii competente in timpul de6fa6urarii probelor practice ale e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere 6au pentru oricare dintre cate!oriile ori 6ubcate!oriile ace6tuia4 implicati intr9un accident de circulatie4 le e6te inter3i6 con6umul de alcool 6au de 6ub6tante ori produ6e 6tupefiante 6au medicamente cu efecte 6imilare ace6tora dupa producerea e#enimentului 6i pana la te6tarea concentratiei alcoolului in

aerul e;pirat 6au recoltarea probelor biolo!ice. A2B In 6ituatia in care nu 6unt re6pectate di6po3itiile alin. A1B4 6e con6idera ca re3ultatele te6tului 6au ale anali3ei probelor biolo!ice recoltate reflecta 6tarea conducatorului4 a in6tructorului auto 6au a e;aminatorului re6pecti# in momentul producerii accidentului.

*R'. /9 A1B Conducatorii de #e8icule implicati intr9un accident de circulatie in urma caruia au re3ultat numai a#arierea #e8iculelor 6i%6au alte pa!ube materiale 6unt obli!ati( aB 6a 6coata imediat #e8iculele in afara partii caro6abile ori4 daca 6tarea #e8iculelor nu permite ace6t lucru4 6a le depla6e3e cat mai aproape de bordura 6au aco6tament4 6emnali3andu9le pre3enta< bB 6a 6e pre3inte la unitatea de politie competenta pe ra3a careia 69a produ6 accidentul in termen de cel mult 2> de ore de la producerea e#enimentului pentru intocmirea documentelor de con6tatare. A2B Je e;ceptea3a de la obli!atiile pre#a3ute la alin. A1B lit. bBFB( aB conducatorii #e8iculelor care inc8eie o con6tatare amiabila de accident4 in conditiile le!ii< bB conducatorul de #e8icul care detine o a6i!urare facultati#a de a#arii auto4 iar accidentul de circulatie a a#ut ca re3ultat numai a#arierea propriului #e8icul. 9999999999999 *rt. /9 a fo6t modificat de pct. 22 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/. FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam (

Conform art. II din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/4 pre#ederile art. /$4 art. /9 alin. A2B4 art. C0 alin. A2B4 art. C0@14 art. C0@24 art. C1 alin. A3B 6i art. 934 a6tfel cum au fo6t modificate prin pre3enta ordonanta de ur!enta4 intra in #i!oare la data intrarii in #i!oare a di6po3itiilor le!ii prin care 6e re!lementea3a con6tatarea amiabila in ca3 de accidente de circulatie din care au re3ultat numai pa!ube materiale.

*R'. C0 A1B )roprietarul4 detinatorul mandatat 6au conducatorul auto al carui auto#e8icul4 remorca4 tram#ai 6au moped a fo6t a#ariat in alte impreDurari decat intr9un accident de circulatie e6te obli!at 6a 6e pre3inte in 2> de ore de la con6tatare la unitatea de politie pe ra3a careia 69a produ6 e#enimentul4 pentru intocmirea documentelor de con6tatare. A2B )er6oanele pre#a3ute la alin. A1B 6unt e;ceptate de la obli!atia pre3entarii la unitatea de politie daca e;i6ta o a6i!urare facultati#a in ba3a careia pot fi de6pa!ubite pentru a#arierea #e8iculelor re6pecti#e.FB 9999999999999 *rt. C0 a fo6t modificat de pct. 23 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/. FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam ( Conform art. II din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/4 pre#ederile art. /$4 art. /9 alin. A2B4 art. C0 alin. A2B4 art. C0@14 art. C0@24 art. C1 alin. A3B 6i art. 934 a6tfel cum au fo6t modificate prin pre3enta ordonanta de ur!enta4 intra in #i!oare la data intrarii in #i!oare a di6po3itiilor le!ii prin care 6e re!lementea3a con6tatarea amiabila in ca3 de accidente de circulatie din care au re3ultat numai pa!ube materiale.

*R'. C0@1 In 6ituatiile pre#a3ute la art. /9 6i C04 repararea #e8iculelor 6e face pe ba3a documentului de con6tatare eliberat de unitatea de politie 6au4 dupa ca34 de 6ocietatile din domeniul a6i!urarilorFB. 9999999999999 *rt. C0@1 a fo6t modificat de pct. 2> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/. FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam ( Conform art. II din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/4 pre#ederile art. /$4 art. /9 alin. A2B4 art. C0 alin. A2B4 art. C0@14 art. C0@24 art. C1 alin. A3B 6i art. 934 a6tfel cum au fo6t modificate prin pre3enta ordonanta de ur!enta4 intra in #i!oare la data intrarii in #i!oare a di6po3itiilor le!ii prin care 6e re!lementea3a con6tatarea amiabila in ca3 de accidente de circulatie din care au re3ultat numai pa!ube materiale.

*R'. C0@2 )er6oanele fi3ice 6au Duridice autori3ate 6a e;ecute lucrari de reparatii la #e8icule a#ariate au obli!atia 6a tina e#identa proprie a reparatiilor e;ecutate4 potri#it le!ii4 6i 6a comunice de indata4 la cererea politiei rutiere4 datele inre!i6trate 6olicitate de acea6taFB. 9999999999999 *rt. C0@2 a fo6t introdu6 de pct. 2$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/. FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neamt( Conform art. II din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie

200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/4 pre#ederile art. /$4 art. /9 alin. A2B4 art. C0 alin. A2B4 art. C0@14 art. C0@24 art. C1 alin. A3B 6i art. 934 a6tfel cum au fo6t modificate prin pre3enta ordonanta de ur!enta4 intra in #i!oare la data intrarii in #i!oare a di6po3itiilor le!ii prin care 6e re!lementea3a con6tatarea amiabila in ca3 de accidente de circulatie din care au re3ultat numai pa!ube materiale.

*R'. C1 A1B In #ederea intocmirii do6arelor pentru de6pa!ubire4 la 6olicitarea 6ocietatilor din domeniul a6i!urarilor4 autoritatea care are in e#identa #e8iculele inmatriculate 6au inre!i6trate comunica ace6tora datele referitoare la proprietarii 6au detinatorii mandatati ai #e8iculelor. 999999999999999999 *lin. A1B al art. C1 a fo6t modificat de pct. 10 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A2B La 6olicitarea Comi6iei de Jupra#e!8ere a *6i!urarilor 6au a 6ocietatilor din domeniul a6i!urarilor4 politia rutiera comunica ace6tora copii ale documentelor de con6tatare a e#enimentelor. 9999999999999 *lin. A2B al art. C1 a fo6t modificat de pct. 2$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B La 6olicitarea politiei rutiere4 6ocietatile din domeniul a6i!urarilor comunica in termenul 6tabilit de acea6ta copii ale documentelor referitoare la con6tatarile amiabile de accidente inre!i6trate in e#identa ace6tora 6au alte date e;pre6 cerute4 in conditiile le!iiFB.

9999999999999 *lin. A3B al art. C1 a fo6t modificat de pct. 20 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/. FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam ( Conform art. II din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/4 pre#ederile art. /$4 art. /9 alin. A2B4 art. C0 alin. A2B4 art. C0@14 art. C0@24 art. C1 alin. A3B 6i art. 934 a6tfel cum au fo6t modificate prin pre3enta ordonanta de ur!enta4 intra in #i!oare la data intrarii in #i!oare a di6po3itiilor le!ii prin care 6e re!lementea3a con6tatarea amiabila in ca3 de accidente de circulatie din care au re3ultat numai pa!ube materiale.

JEC'I+NE* a 09a Circulatia auto#e8iculelor in traficul international

*R'. C2 A1B *uto#e8iculele 6i remorcile inmatriculate in Romania pot trece frontiera de 6tat pe drumurile publice4 daca indepline6c conditiile cerute pentru a fi admi6e in circulatia internationala4 iar conducatorii lor po6eda permi6 de conducere #alabil in conditiile 6tabilite prin tratatele la care Romania e6te parte 6au care e6te eliberat de autoritatile competente ale 6tatelor membre ale +niunii Europene ori Jpatiului Economic European 6au a carui #alabilitate e6te recuno6cuta in ace6te 6tate pe ba3a de reciprocitate. 999999999999999 *lin. A1B al art. C2 a fo6t modificat de pct. 2> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000 publicat" 5n &ONI'OR+L

O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

A2B *uto#e8iculele 6i remorcile inmatriculate in alte 6tate pot trece frontiera de 6tat 6i pot circula pe drumurile publice din Romania4 daca indepline6c conditiile te8nice pre#a3ute in Con#entia a6upra circulatiei rutiere4 inc8eiata la :iena la C noiembrie 190C 6i ratificata de Romania prin 1ecretul nr. 31C%19C04 dar numai pe perioada cat 6unt a6i!urate pentru ca3urile de ra6pundere ci#ila ca urmare a preDudiciilor produ6e prin accidente de auto#e8icule. 999999999999999 *lin. A2B al art. C2 a fo6t modificat de pct. 2> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

999999999999999 *lin. A3B al art. C2 a fo6t abro!at de pct. 2/ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A>B *uto#e8iculele 6i remorcile inmatriculate in alte 6tate4 detinute de per6oane care au 6ediul 6au domiciliul in Romania4 pot fi condu6e pe drumurile publice pe o perioada de ma;imum 90 de 3ile de la introducerea ace6tora in tara4 daca 6unt a6i!urate pentru ca3urile de ra6pundere ci#ila ca urmare a pa!ubelor produ6e prin accidente de circulatie. A$B )er6oanele care 6i9au 6tabilit domiciliul ori re6edinta 6au4 dupa ca34 au re3identa normala in Romania pot 6a i6i inmatricule3e auto#e8iculele 6au remorcile la autoritatea competenta pe ra3a careia au domiciliul4 re6edinta 6au4 dupa ca34 re3identa normala.

999999999999999 *lin. A$B al art. C2 a fo6t modificat de pct. 2C al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A0B *uto#e8iculele inmatriculate in 6tatele care nu 6unt 6emnatare ale Con#entiei a6upra circulatiei rutiere4 pre#a3uta la alin. A2B4 6unt obli!ate 6a poarte in partea din 6pate 6emnul di6tincti# al 6tatului care a efectuat inmatricularea. 999999999999999 *lin. A0B al art. C2 a fo6t modificat de pct. 2> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

*R'. C3 A1B *u dreptul 6a conduca auto#e8icule pe drumurile publice din Romania4 daca indepline6c conditiile pre#a3ute la art. 20 6i art. 23 alin. A1B4 titularii permi6elor de conducere nationale #alabile4 eliberate de autoritatile( aB 6tatelor membre ale Con#entiei a6upra circulatiei rutiere4 pre#a3uta la art. C2 alin. A2B< bB 6tatelor membre ale +niunii Europene< cB 6tatelor cu care Romania a inc8eiat un tratat pri#ind recunoa6terea reciproca a permi6elor de conducere auto. A2B )entru a conduce un auto#e8icul pe teritoriul Romaniei4 per6oanele care 6unt titulare ale unui permi6 de conducere national eliberat de autoritatile unui 6tat care nu e6te membru al Con#entiei a6upra circulatiei rutiere 6i nici membru al +niunii Europene ori cu care Romania nu a

inc8eiat un tratat pri#ind recunoa6terea reciproca a permi6elor de conducere auto trebuie 6a po6ede 6i permi6 de conducere international. A3B )ermi6ele de conducere nationale eliberate de autoritatile pre#a3ute la alin. A1B4 precum 6i cele a caror #alabilitate e6te recuno6cuta de Romania in mod unilateral4 detinute de per6oane care au domiciliul4 re6edinta 6au re3identa normala in Romania4 pot fi pre6c8imbate cu documente 6imilare romane6ti4 in conditiile 6tabilite prin ordin al mini6trului internelor 6i reformei admini6trati#e4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. 999999999999999 *rt. C3 a fo6t modificat de pct. 29 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

C*). :I Infractiuni 6i pedep6e

*R'. C> Nere6pectarea di6po3itiilor pri#ind circulatia pe drumurile publice4 care intrune6te elementele con6tituti#e ale unei infractiuni4 atra!e ra6punderea penala 6i 6e 6anctionea3a potri#it pre3entei ordonante de ur!enta. *R'. C$ A1B )unerea in circulatie 6au conducerea pe drumurile publice a unui auto#e8icul 6au tram#ai4 neinmatriculat 6au neinre!i6trat4 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la unu la 3 ani. A2B )unerea in circulatie 6au conducerea pe drumurile publice a unui auto#e8icul 6au tram#ai cu numar fal6 de inmatriculare 6au de inre!i6trare 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la unu la $ ani.

A3B 'ractarea unei remorci neinmatriculate 6au neinre!i6trate ori cu numar fal6 de inmatriculare 6au de inre!i6trare 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 3 luni la 2 ani 6au cu amenda. A>B Conducerea pe drumurile publice a unui auto#e8icul 6au tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare au fo6t retra6e 6au a unui #e8icul inmatriculat in alt 6tat4 care nu are drept de circulatie in Romania4 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 0 luni la 2 ani. *R'. C0 A1B Conducerea pe drumurile publice a unui auto#e8icul ori a unui tram#ai de catre o per6oana care nu po6eda permi6 de conducere 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la unu la $ ani. A2B Conducerea pe drumurile publice a unui auto#e8icul 6au tram#ai de catre o per6oana al carei permi6 de conducere e6te necore6pun3ator cate!oriei 6au 6ubcate!oriei din care face parte #e8iculul re6pecti# 6au al carei permi6 i9a fo6t retra6 6au anulat ori careia e;ercitarea dreptului de a conduce i9a fo6t 6u6pendata 6au care nu are dreptul de a conduce auto#e8icule in Romania 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 0 luni la 3 ani 6au cu amenda. A3B Cu pedeap6a pre#a3uta la alin. A2B 6e 6anctionea3a 6i per6oana care incredintea3a cu 6tiinta un auto#e8icul 6au tram#ai4 pentru conducerea pe drumurile publice4 unei per6oane care 6e afla in una dintre 6ituatiile pre#a3ute la alin. A1B 6au A2B 6au unei per6oane care 6ufera de o boala p6i8ica ori 6e afla 6ub influenta alcoolului 6au a unor produ6e ori 6ub6tante 6tupefiante 6au a medicamentelor cu efecte 6imilare ace6tora. *R'. C/ A1B Conducerea pe drumurile publice a unui auto#e8icul 6au tram#ai de catre o per6oana care are o imbibatie alcoolica de pe6te 04C0 !%l alcool pur in 6an!e 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la unu la $ ani. A2B Cu pedeap6a pre#a3uta la alin. A1B 6e 6anctionea3a 6i per6oana care conduce un auto#e8icul 6au un tram#ai 6i care 6e afla 6ub influenta unor

6ub6tante ori produ6e 6tupefiante 6au medicamente cu efecte 6imilare ace6tora. A3B Jub6tantele 6au produ6ele 6tupefiante4 precum 6i medicamentele cu efecte 6imilare ace6tora 6e 6tabile6c de catre &ini6terul Janatatii )ublice4 iar li6ta ace6tora 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. A>B 1aca per6oana aflata in una dintre 6ituatiile pre#a3ute la alin. A1B 6au A2B efectuea3a tran6port public de per6oane4 tran6port de 6ub6tante 6au produ6e periculoa6e ori 6e afla in proce6ul de in6truire practica a unei per6oane pentru obtinerea permi6ului de conducere 6au in timpul de6fa6urarii probelor practice ale e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere4 pedeap6a e6te inc8i6oare de la 2 la / ani. A$B Refu3ul4 impotri#irea ori 6u6tra!erea conducatorului unui auto#e8icul 6au al unui tram#ai ori a in6tructorului auto4 aflat in proce6ul de in6truire4 6au a e;aminatorului autoritatii competente4 aflat in timpul de6fa6urarii probelor practice ale e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere4 de a 6e 6upune recoltarii probelor biolo!ice 6au te6tarii aerului e;pirat4 in #ederea 6tabilirii alcoolemiei ori a pre3entei de produ6e 6au 6ub6tante 6tupefiante ori a medicamentelor cu efecte 6imilare ace6tora4 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 2 la / ani. *R'. CC A1B Recoltarea probelor biolo!ice 6e face in unitatile de a6i6tenta medicala autori3ate 6au in in6titutii medico9le!ale 6i 6e efectuea3a numai in pre3enta unui repre3entant al politiei rutiere. 999999999999999999 *lin. A1B al art. CC a fo6t modificat de pct. 1C al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A2B Jtabilirea concentratiei de alcool 6au a pre3entei in or!ani6m de 6ub6tante ori produ6e 6tupefiante 6au a medicamentelor cu efecte 6imilare ace6tora 6e face in in6titutiile medico9le!ale autori3ate4 in

conformitate cu normele metodolo!ice elaborate de &ini6terul Janatatii )ublice. A3B Jtabilirea pre3entei alcoolului in aerul e;pirat 6au te6tarea preliminara a pre3entei in or!ani6m a 6ub6tantelor ori produ6elor 6tupefiante 6au a medicamentelor cu efecte 6imilare ace6tora 6e face de catre politia rutiera4 cu aDutorul unor miDloace te8nice certificate. A>B Jtabilirea concentratiei de alcool in aerul e;pirat 6e face de catre politia rutiera4 cu aDutorul unui miDloc te8nic omolo!at 6i #erificat metrolo!ic. A$B )er6oana care conduce un auto#e8icul 6au tram#ai4 te6tata de politi6tul rutier cu un miDloc te8nic certificat 6i depi6tata ca a#and o concentratie de pana la 04>0 m!%l alcool pur in aerul e;pirat4 poate 6olicita ace6tuia 6a i 6e recolte3e probe biolo!ice de catre unitatile 6au in6titutiile medicale pre#a3ute la alin. A1B4 in #ederea 6tabilirii imbibatiei de alcool in 6an!e. 999999999999999 *lin. A$B al art. CC a fo6t modificat de pct. 20 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

A0B )er6oana care conduce un auto#e8icul 6au tram#ai4 te6tata cu un miDloc te8nic certificat ca a#and o concentratie de pe6te 04>0 m!%l alcool pur in aerul e;pirat4 e6te obli!ata 6a 6e 6upuna recoltarii probelor biolo!ice 6au te6tarii cu un miDloc te8nic omolo!at 6i #erificat metrolo!ic. A/B Conducatorilor de auto#e8icule 6au tram#aie4 te6tati in trafic cu un miDloc te8nic certificat4 care indica pre3enta4 in produ6ele biolo!ice4 a unor 6ub6tante 6au produ6e 6tupefiante ori a medicamentelor cu efecte 6imilare ace6tora4 li 6e recoltea3a obli!atoriu probe biolo!ice. *R'. C9

A1B )ara6irea locului accidentului de catre conducatorul #e8iculului 6au de catre in6tructorul auto4 aflat in proce6ul de in6truire4 6au de e;aminatorul autoritatii competente4 aflat in timpul de6fa6urarii probelor practice ale e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere4 implicat intr9un accident de circulatie in urma caruia a re3ultat uciderea 6au #atamarea inte!ritatii corporale ori a 6anatatii uneia 6au mai multor per6oane ori daca accidentul 69a produ6 ca urmare a unei infractiuni4 fara incu#iintarea politiei care efectuea3a cercetarea locului faptei4 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 2 la / ani. A2B Cu pedeap6a pre#a3uta la alin. A1B 6e 6anctionea3a 6i fapta oricarei per6oane de a modifica 6tarea locului 6au de a 6ter!e urmele accidentului de circulatie din care a re3ultat uciderea 6au #atamarea inte!ritatii corporale ori a 6anatatii uneia 6au mai multor per6oane4 fara acordul ec8ipei de cercetare la fata locului. A3B Nu con6tituie infractiune fapta conducatorului de #e8icul care4 in lip6a altor miDloace de tran6port4 el in6u6i tran6porta per6oanele ranite la cea mai apropiata unitate 6anitara in ma6ura 6a acorde a6i6tenta medicala nece6ara 6i la care a declarat datele per6onale de identitate 6i numarul de inmatriculare 6au inre!i6trare a #e8iculului condu64 con6emnate intr9un re!i6tru 6pecial4 daca 6e inapoia3a imediat la locul accidentului. A>B Nu con6tituie infractiunea de para6ire a locului accidentului fapta conducatorului auto#e8iculului cu re!im de circulatie prioritara4 daca ace6ta anunta de indata politia 6i dupa terminarea mi6iunii 6e pre3inta la 6ediul unitatii de politie pe a carei ra3a de competenta 69a produ6 accidentul4 in #ederea intocmirii documentelor de con6tatare. A$B Nu con6tituie infractiune para6irea locului accidentului4 daca #ictima para6e6te locul faptei4 iar conducatorul de #e8icul anunta imediat e#enimentul la cea mai apropiata unitate de politie. *R'. 90 A1B .apta conducatorului de #e8icul 6au a in6tructorului auto4 aflat in proce6ul de in6truire4 ori a e;aminatorului autoritatii competente4 aflat in timpul de6fa6urarii probelor practice ale e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere4 de a con6uma alcool4 produ6e ori 6ub6tante 6tupefiante 6au medicamente cu efecte 6imilare ace6tora4 dupa

producerea unui accident de circulatie care a a#ut ca re3ultat uciderea 6au #atamarea inte!ritatii corporale ori a 6anatatii uneia 6au mai multor per6oane4 pana la recoltarea probelor biolo!ice ori pana la te6tarea cu un miDloc te8nic omolo!at 6i #erificat metrolo!ic 6au pana la 6tabilirea cu un miDloc te8nic certificat a pre3entei ace6tora in aerul e;pirat4 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la unu la $ ani. A2B Nu con6tituie infractiune con6umul de medicamente cu efecte 6imilare produ6elor 6au 6ub6tantelor 6tupefiante4 dupa producerea accidentului de circulatie 6i pana la 6o6irea politiei la fata locului4 daca ace6tea 6unt admini6trate de per6onal medical autori3at4 in ca3ul in care ace6tea 6unt impu6e de 6tarea de 6anatate 6au de #atamarea corporala a conducatorului auto. *R'. 91 Neindeplinirea de catre unitatea de a6i6tenta medicala autori3ata care a efectuat e;amenul de 6pecialitate a obli!atiei de a comunica politiei rutiere faptul ca o per6oana a fo6t declarata inapta pentru a conduce un auto#e8icul 6au tram#ai4 daca 69a produ6 un accident de circulatie care a a#ut ca re3ultat uciderea 6au #atamarea inte!ritatii corporale ori a 6anatatii uneia 6au mai multor per6oane4 ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de #e8icul4 6e pedep6e6te cu amenda. 999999999999999 *rt. 91 a fo6t modificat de pct. 30 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 92 A1B .apta 6a#ar6ita cu intentie de a 6u6tra!e4 di6tru!e4 de!rada ori de a aduce in 6tare de neintrebuintare indicatoarele4 6emafoarele4 amenaDarile rutiere 6au crearea de ob6tacole pe partea caro6abila 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 0 luni la 2 ani 6au cu amenda. A2B Cu pedeap6a pre#a3uta la alin. A1B 6e 6anctionea3a in6talarea de

miDloace de 6emnali3are rutiera 6au modificarea po3itiilor ace6tora4 fara autori3atie eliberata de autoritatile competente4 de natura 6a induca in eroare participantii la trafic. A3B Or!ani3area 6au participarea4 in calitate de conducator de #e8icul 6au de animale4 la intreceri neautori3ate pe drumurile publice 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 3 luni la 2 ani 6au cu amenda. A>B Cu pedeap6a pre#a3uta la alin. A3B 6e 6anctionea3a blocarea cu intentie a drumului public4 daca 6e pune in pericol 6i!uranta circulatiei ori 6e aduce atin!ere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic. A$B La6area fara 6upra#e!8ere pe partea caro6abila a drumurilor publice a unui #e8icul care tran6porta produ6e 6au 6ub6tante periculoa6e 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 3 la / ani. *R'. 93 A1B Indeplinirea defectuoa6a 6au neindeplinirea atributiilor de #erificare te8nica ori in6pectie te8nica periodica a auto#e8iculelor4 remorcilor 6au tram#aielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii 6au inter#entii te8nice de catre per6oanele care au a6emenea atributii4 daca din cau3a 6tarii te8nice a #e8iculului 69a produ6 un accident de circulatie care a a#ut ca re3ultat uciderea 6au #atamarea inte!ritatii corporale ori a 6anatatii unei per6oane4 6e pedep6e6te conform le!ii penale. A2B Repararea auto#e8iculelor4 remorcilor4 tram#aielor 6au mopedelor a#and urme de a#arii4 fara documentele de con6tatare eliberate de politia rutiera 6au4 dupa ca34 de 6ocietatile din domeniul a6i!urarilor4 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 3 luni la 2 ani 6au cu amendaFB. 999999999999999 *lin. A2B al art. 93 a fo6t modificat de pct. 31 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/. FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam (

Conform art. II din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/4 pre#ederile art. /$4 art. /9 alin. A2B4 art. C0 alin. A2B4 art. C0@14 art. C0@24 art. C1 alin. A3B 6i art. 934 a6tfel cum au fo6t modificate prin pre3enta ordonanta de ur!enta4 intra in #i!oare la data intrarii in #i!oare a di6po3itiilor le!ii prin care 6e re!lementea3a con6tatarea amiabila in ca3 de accidente de circulatie din care au re3ultat numai pa!ube materiale.

999999999999999 *lin. A3B al art. 93 a fo6t eliminat prin abro!area pct. 2/ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000 de c"tre pct. 19 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

*R'. 9> A1B Efectuarea unor lucrari de con6truire4 modificare4 moderni3are 6au reabilitare a drumului public 6i ampla6area unor con6tructii4 panouri 6au reclame publicitare in 3ona drumului4 fara autori3atie de con6tructie eliberata in conditiile le!ii4 6e pedep6e6c cu inc8i6oare de la 0 luni la 3 ani 6au cu amenda. A2B Cu pedeap6a pre#a3uta la alin. A1B 6e 6anctionea3a 6i per6oana care nu re6pecta conditiile 6tabilite in autori3atia de con6tructie4 eliberata in conditiile le!ii4 pentru amenaDarea acce6ului rutier la drumul public4 in ca3ul con6tructiilor ampla6ate in 3ona ace6tuia. A3B )er6oana autori3ata de admini6tratorul caii ferate care nu ia ma6urile core6pun3atoare pentru 6emnali3area trecerilor la ni#el cu calea ferata 6e pedep6e6te cu inc8i6oare de la 3 luni la 2 ani 6au cu amenda. A>B Cu pedeap6a pre#a3uta la alin. A3B 6e 6anctionea3a 6i per6oana autori3ata de catre admini6tratorul unui drum public 6au de catre e;ecutantul unei lucrari pe partea caro6abila4 care nu ia ma6urile

core6pun3atoare pentru 6emnali3area ob6tacolelor 6au a lucrarilor pe drumurile publice4 daca prin acea6ta 69a produ6 un accident de circulatie din care au re3ultat #ictime omene6ti 6au pa!ube materiale.

C*). :II Ra6punderea contra#entionala

*R'. 9$ A1B Incalcarea di6po3itiilor pre3entei ordonante de ur!enta4 altele decat cele care intrune6c elementele con6tituti#e ale unei infractiuni4 con6tituie contra#entie 6i 6e 6anctionea3a cu a#erti6ment ori cu amenda ca 6anctiune principala 6i4 dupa ca34 cu una dintre 6anctiunile contra#entionale complementare pre#a3ute la art. 90 alin. A2B. A2B *#erti6mentul con6ta in atentionarea #erbala 6au 6cri6a a contra#enientului4 in6otita de recomandarea de a re6pecta di6po3itiile le!ale. 999999999999999 *lin. A3B al art. 9$ a fo6t abro!at de pct. 32 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A>B Janctiunile contra#entionale pre#a3ute la alin. A1B 6e 6tabile6c 6i 6e aplica contra#enientilor4 per6oane fi3ice ori Duridice. *R'. 90 A1B Janctiunile contra#entionale complementare au ca 6cop inlaturarea unei 6tari de pericol 6i preintampinarea 6a#ar6irii altor fapte inter3i6e de le!e 6i 6e aplica prin acela6i proce69#erbal prin care 6e aplica 6i

6anctiunea principala a amen3ii 6au a#erti6mentului. A2B Janctiunile contra#entionale complementare 6unt urmatoarele( aB aplicarea punctelor de penali3are< bB 6u6pendarea e;ercitarii dreptului de a conduce4 pe timp limitat< cB confi6carea bunurilor de6tinate 6a#ar6irii contra#entiilor pre#a3ute in pre3enta ordonanta de ur!enta ori folo6ite in ace6t 6cop< dB imobili3area #e8iculului< eB radierea din oficiu a inmatricularii 6au inre!i6trarii #e8iculului4 in ca3urile pre#a3ute la art. 1/ alin. A>B< 99999999999999 Litera eB a alin. A2B al art. 90 a fo6t modificata de pct. 2C al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

999999999999999 Lit. fB a alin. A2B al art. 90 a fo6t abro!ata de pct. 33 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B )entru incalcarea unor norme la re!imul circulatiei4 pe lan!a 6anctiunea principala 6au4 dupa ca34 una dintre 6anctiunile contra#entionale complementare pre#a3ute la alin. A2B lit. cB4 dB 6i fB4 in ca3urile pre#a3ute la art. 10C alin. A1B 6e aplica 6i un numar de 24 34 > 6au 0 puncte de penali3are. A>B In ca3ul cumulului de 1$ puncte de penali3are 6u6pendarea e;ercitarii dreptului de a conduce 6e di6pune de catre 6eful politiei rutiere din

Dudetul 6au municipiul ,ucure6ti care il are in e#identa pe titularul permi6ului de conducere. 999999999999999 *lin. A>B al art. 90 a fo6t modificat de pct. 3> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A$B Confi6carea 6e di6pune de catre politia rutiera prin proce6ul9#erbal de con6tatare a contra#entiei4 odata cu aplicarea 6anctiunii amen3ii. A0B Junt 6upu6e confi6carii( aB miDloacele 6peciale de a#erti3are luminoa6e 6i 6onore detinute4 montate 6i folo6ite pe alte auto#e8icule decat cele pre#a3ute la art. 32 alin. A2B 6i A3B< bB di6po3iti#ele care perturba functionarea miDloacelor te8nice de 6upra#e!8ere a traficului< cB placutele cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare care nu core6pund 6tandardelor in #i!oare 6i care 6unt montate pe #e8icule< dB #e8iculele cu tractiune animala4 cand circula pe drumurile publice pe care le e6te inter3i6 acce6ul ori pe alte tra6ee decat cele 6tabilite de autoritatile publice localeFB. A/B Imobili3area unui #e8icul con6ta in 6coaterea ace6tuia in afara partii caro6abile4 pe aco6tament 6au cat mai aproape de mar!inea drumului4 6i punerea lui in impo6ibilitate de mi6care prin folo6irea unor di6po3iti#e te8nice 6au a altor miDloace de blocare. ACB Imobili3area unui #e8icul 6e di6pune de catre politi6tul rutier4 ca urmare a 6a#ar6irii de catre conducatorul ace6tuia a uneia dintre faptele pre#a3ute la art. 11/ alin. A1B. 99999999999999

FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neamt( )rin 1ECINI* C+RIII CONJ'I'+IION*LE nr. 001 din > iulie 200/4 publicata in &ONI'OR+L O.ICI*L nr. $2$ din 2 au!u6t 200/4 a fo6t admi6a e;cep ia de necon6titu ionalitate a di6po3i iilor art. 90 alin. A0B lit. dB din Ordonan a de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circula ia pe drumurile publice4 con6tat2ndu96e ca ace6tea 6unt necon6titu ionale. )rin urmare4 conform art. 1>/ din Con6titu ia Rom2niei republicat" in &onitorul Oficial nr. /0/ din 31 octombrie 20034 di6po3itiile din le!ile 6i ordonan ele in #i!oare4 precum i cele din re!ulamente4 con6tatate ca fiind necon6titu ionale4 5i 5ncetea3" efectele Duridice la >$ de 3ile de la publicarea deci3iei Cur ii Con6titu ionale dac"4 5n ace6t inter#al4 )arlamentul 6au Gu#ernul4 dupa ca34 nu pun de acord pre#ederile necon6titu ionale cu di6po3i iile Con6titu iei. )e durata ace6tui termen4 di6po3i iile con6tatate ca fiind necon6titu ionale 6unt 6u6pendate de drept. -n con6ecin "4 5ncepand cu data de 2 au!u6t 200/4 di6po3i iile art. 90 alin. A0B lit. dB din Ordonan a de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%2002 au fo6t 6u6pendate de drept4 iar 5ncep2nd cu data de 1/ 6eptembrie 200/ ace6tea i9au 5ncetat efectele Duridice.

*R'. 9/ A1B In ca3urile pre#a3ute in pre3enta ordonanta de ur!enta4 politi6tul rutier di6pune 6i una dintre urmatoarele ma6uri te8nico9admini6trati#e( 999999999999999 )artea introducti#a a alin. A1B al art. 9/ a fo6t modificata de pct. 3$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

aB retinerea permi6ului de conducere 6i%6au a certificatului de

inmatriculare ori de inre!i6trare 6au4 dupa ca34 a do#e3ii inlocuitoare a ace6tora< bB retra!erea permi6ului de conducere4 a certificatului de inmatriculare 6au inre!i6trare ori a placutelor cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare< cB anularea permi6ului de conducere. dB ridicarea #e8iculelor 6tationate nere!ulamentar. 999999999999999 Lit. dB a alin. A1B al art. 9/ a fo6t introdu6a de pct. 30 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B Retinerea permi6ului de conducere ori a certificatului de inmatriculare 6au de inre!i6trare 6e face de catre politi6tul rutier4 de re!ula odata cu con6tatarea faptei4 eliberandu96e titularului o do#ada inlocuitoare cu 6au fara drept de circulatie. 999999999999999 *lin. A2B al art. 9/ a fo6t modificat de pct. 3$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B )erioada in care titularul permi6ului de conducere nu are dreptul de a conduce un auto#e8icul 6au tram#ai 6e con6idera 6u6pendare4 conform di6po3itiilor art. 90 alin. A2B lit. bB. 999999999999999 *lin. A3B al art. 9/ a fo6t modificat de pct. 3$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L

O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A>B Retra!erea permi6ului de conducere 6e di6pune de catre politia rutiera daca titularul ace6tuia a fo6t declarat inapt pentru a conduce #e8icule pe drumurile publice de catre o unitate de a6i6tenta medicala autori3ata. 9999999999999999 *lin. A>B al art. 9/ a fo6t modificat de pct. 20 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A$B *nularea permi6ului de conducere 6e di6pune de catre politia rutiera pe a carei ra3a de competenta 69a produ6 una dintre faptele pre#a3ute la art. 11>. A0B )rocedura aplicarii ma6urilor te8nico9admini6trati#e 6e 6tabile6te prin re!ulament. 999999999999999 *lin. A0B al art. 9/ a fo6t modificat de pct. 3$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 9C A1B *men3ile contra#entionale 6e 6tabile6c in cuantumul determinat de #aloarea numarului punctelor9amenda aplicate. A2B +n punct9amenda repre3inta #aloric 10S din 6alariul minim brut pe economie4 6tabilit prin 8otarare a Gu#ernului.

A3B Contra#entiilor pre#a3ute in pre3enta ordonanta de ur!enta li 6e 6tabile6c cla6e de 6anctiuni carora le core6punde un numar de puncte9 amenda4 in functie de !ra#itatea faptelor 6i de pericolul 6ocial pe care ace6tea il pre3inta. A>B Cla6ele de 6anctiuni 6unt urmatoarele( aB cla6a I 9 2 6au 3 puncte9amenda< bB cla6a a II9a 9 > 6au $ puncte9amenda< cB cla6a a III9a 9 de la 0 la C puncte9amenda< dB cla6a a I:9a 9 de la 9 la 20 puncte9amenda< eB cla6a a :9a 9 de la 21 la 100 puncte9amenda. A$B Contra#entiile pre#a3ute la cla6a a :9a de 6anctiuni 6e aplica per6oanelor Duridice. *R'. 99 A1B Con6tituie contra#entii 6i 6e 6anctionea3a cu amenda pre#a3uta in cla6a I de 6anctiuni urmatoarele fapte 6a#ar6ite de catre per6oane fi3ice( 1. conducerea unui auto#e8icul in mod neDu6tificat cu o #ite3a cu cel putin 10 =m%8 6ub limita minima obli!atorie 6tabilita pe tron6onul de drum re6pecti#< 2. nere6pectarea obli!atiei de 6emnali3are a mane#rei de 6c8imbare a directiei de mer6< 3. nere6pectarea de catre pietoni a normelor pri#ind circulatia pe drumurile publice< >. neindeplinirea obli!atiei proprietarului 6au a utili3atorului de auto#e8icul de a 6olicita documentul de con6tatare a a#ariilor produ6e ace6tuia in alte impreDurari decat in urma unui accident de circulatie< $. nere6pectarea normelor pri#ind circulatia pe drumurile publice de

catre conducatorii coloanelor militare4 ai !rupurilor or!ani3ate autori3ate 6i corte!iilor< 0. nere6pectarea 6emnificatiei 6emnalului lumino6 intermediar de forma uneia 6au a unor 6a!eti de culoare !albena ori alba cu #arful orientat in Do6 6pre dreapta4 care anunta 6c8imbarea 6emnalului de culoare #erde in ca3ul ben3ilor cu circulatie re#er6ibila< /. conducerea unui #e8icul a#ariat pe6te termenul de 30 de 3ile de la data eliberarii documentului de con6tatare a a#ariei< C. nere6pectarea obli!atiei pa6a!erilor aflati intr9un auto#e8icul de a purta4 in timpul depla6arii pe drumurile publice4 centura 6au di6po3iti#ele de 6i!uranta omolo!ate< 999999999999999 )unctul C al alin. A1B al art. 99 a fo6t modificat de pct. 3/ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

9. nere6pectarea obli!atiei de catre per6oana tran6portata pe motocicleta 6au pe moped de a purta4 in timpul depla6arii pe drumurile publice4 ca6ca de protectie omolo!ata< 999999999999999 )unctul 9 al alin. A1B al art. 99 a fo6t modificat de pct. 3/ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

10. nere6pectarea obli!atiei conducatorului de #e8icul de a la6a liber tra6eul tram#aiului la apropierea ace6tuia4 cand drumul are o 6in!ura banda< 11. nere6pectarea re!ulilor de circulatie de catre conducatorii de animale<

12. nere6pectarea obli!atiei de a aplica 6emnul di6tincti# pe auto#e8icule condu6e de per6oane care au mai putin de un an #ec8ime de la dobandirea permi6ului de conducere< 13. la6area libera in timpul conducerii a #olanului4 !8idonului 6au a manetei de comanda a #e8iculului< 1>. nere6pectarea de catre pa6a!eri 6au calatori a obli!atiilor ce le re#in atunci cand 6e afla in #e8icule< 1$. nere6pectarea 6emnificatiei culorii !albene a 6emaforului< 10. conducerea unui #e8icul ale carui placute cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare 6unt deteriorate4 murdare ori acoperite cu !8eata 6au 3apada de natura a impiedica identificarea numarului de inmatriculare 6au de inre!i6trare< 1/. conducerea unui #e8icul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare 6unt aplicate folii 6au alte di6po3iti#e care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu core6pund 6tandardelor in #i!oare< 1C. conducerea pe drumurile publice a unui #e8icul cu defectiuni te8nice4 altele decat cele pre#a3ute la art. 102 alin. A3B lit. bB4 ori care are lip6a unul 6au mai multe elemente de caro6erie 6au acea6ta e6te deteriorata #i3ibil. A2B *menda contra#entionala pre#a3uta la alin. A1B 6e aplica 6i conducatorului de auto#e8icul 6au tram#ai care 6a#ar6e6te o fapta pentru care 6e aplica 2 puncte de penali3are4 conform art. 10C alin. A1B lit. aB. *R'. 100 A1B Con6tituie contra#entii 6i 6e 6anctionea3a cu amenda pre#a3uta in cla6a a II9a de 6anctiuni urmatoarele fapte 6a#ar6ite de per6oane fi3ice( 1. nere6pectarea 6emnalelor poli itilor de frontier" 5n punctele de trecere a frontierei de 6tat a Rom2niei4 ale 5ndrum"torilor de circula ie ai &ini6terului *p"r"rii Na ionale4 ale or!anelor fi6cale din cadrul *!en iei

Na ionale de *dmini6trare .i6cal"4 ale a!en ilor de cale ferat"4 ale per6oanelor de6emnate pentru diriDarea circula iei4 pe 6ectoarele de drum pe care 6e e;ecut" lucr"ri de reabilitare a ace6tora4 precum i cele ale patrulelor colare de circula ie i ale ne#"3"torilor< 99999999999999 )ct. 1 al alin. A1B al art. 100 a fo6t modificat de pct. $ al art. K:III din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. $> din 23 iunie 20104 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >21 din 23 iunie 2010.

2. nere6pectarea re!ulilor de utili3are a miDloacelor de a#erti3are 6onora de catre conducatorii de #e8icule4 cu e;ceptia celor care conduc auto#e8icule pre#a3ute la art. 32 alin. A2B lit. aB 6i bB< 3. nere6pectarea 6emnificatiei indicatoarelor 6i marcaDelor de obli!are< >. neindeplinirea obli!atiei de a 6olicita autoritatii competente4 in termenul pre#a3ut de le!e4 eliberarea unui nou permi6 de conducere 6au certificat de inmatriculare ori de inre!i6trare4 in ca3ul in care ace6tea au fo6t declarate furate4 pierdute4 deteriorate 6au nu mai core6pund din punctul de #edere al formei 6i continutului celor in #i!oare< 999999999999999 )unctul > al alin. A1B al art. 100 a fo6t modificat de pct. 3C al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

$. lip6a dotarilor 6pecifice la auto#e8iculele de6tinate in#atarii conducerii auto4 pre#a3ute in re!lementarile in #i!oare< 0. conducerea unui auto#e8icul care are montate an#elope cu alte dimen6iuni 6au caracteri6tici decat cele pre#a3ute in certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare ori 6unt u3ate pe6te limita admi6a<

/. conducerea unui auto#e8icul care4 in mer6 6au 6tationare4 poluea3a fonic 6au emana no;e pe6te limita le!al admi6a< C. nere6pectarea tra6eelor 6tabilite de politia rutiera pentru pre!atirea practica 6au 6u6tinerea e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere< 9. nere6pectarea obli!atiei de a circula pe un 6in!ur 6ir4 indiferent de directia de depla6are4 intr9o inter6ectie in care circula 6i tram#aie 6i de a la6a liber tra6eul tram#aiului atunci cand 6patiul dintre 6ina din dreapta 6i trotuar nu permite circulatia pe doua 6iruri< 10. efectuarea de catre conducatorul unui #e8icul a unor acti#itati de natura a9i di6tra!e atentia de la conducere ori folo6irea in6talatiilor de 6onori3are la un ni#el de 3!omot care afectea3a depla6area in 6i!uranta a lui 6i a celorlalti participanti la trafic< 11. nere6pectarea obli!atiei ce re#ine conducatorului de motocicleta 6au moped de a a#ea in functiune4 in timpul 3ilei4 luminile de intalnire in circulatia pe drumurile publice< 12. neutili3area ec8ipamentului de protectie9a#erti3are fluore6cent9 reflectori3ant de catre per6oana care e;ecuta lucrari in 3ona drumului public 6au de catre a!entul de cale ferata care a6i!ura trecerea la ni#el< 13. conducerea unui auto#e8icul care nu e6te dotat cu tru6a medicala4 triun!8iuri reflectori3ante 6i 6tin!ator pentru incendii4 omolo!ate. A2B *menda contra#entionala pre#a3uta la alin. A1B 6e aplica 6i conducatorului de auto#e8icul 6au tram#ai care 6a#ar6e6te o fapta pentru care 6e aplica 3 puncte de penali3are4 conform art. 10C alin. A1B lit. bB. A3B Con6tituie contra#entie 6i 6e 6anctionea3a cu amenda pre#a3uta in cla6a a II9a de 6anctiuni 6i cu aplicarea 6anctiunii contra#entionale complementare a 6u6pendarii e;ercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de 3ile 6a#ar6irea de catre conducatorul de auto#e8icul 6au tram#ai a urmatoarelor fapte( aB depa6irea coloanelor de #e8icule oprite la culoarea ro6ie a 6emaforului 6au la trecerile la ni#el cu calea ferata<

bB neacordarea prioritatii de trecere pietonilor an!aDati in tra#er6area re!ulamentara a drumului public prin locurile 6pecial amenaDate 6i 6emnali3ate4 aflati pe 6en6ul de depla6are a auto#e8iculului 6au tram#aiului< cB neacordarea prioritatii de trecere #e8iculelor care au ace6t drept< dB nere6pectarea 6emnificatiei culorii ro6ii a 6emaforului< eB nere6pectarea re!ulilor pri#ind depa6irea< fB nere6pectarea 6emnalelor4 indicatiilor 6i di6po3itiilor politi6tului rutier aflat in e;ercitarea atributiilor de 6er#iciu< !B nepre3entarea la unitatea de politie competenta pe ra3a careia 69a produ6 un accident de circulatie din care au re3ultat numai pa!ube materiale4 cu e;ceptia ca3urilor pre#a3ute la art. /9 alin. A2B. 999999999999999 Lit. !B a alin. A3B al art. 100 a fo6t modificata de pct. 39 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 101 A1B Con6tituie contra#entii 6i 6e 6anctionea3a cu amenda pre#a3uta in cla6a a III9a de 6anctiuni urmatoarele fapte 6a#ar6ite de per6oane fi3ice( 1. conducerea unui auto#e8icul cu permi6 de conducere a carui #alabilitate a e;pirat< 999999999999999 )unctul 2 al alin. A1B al art. 101 a fo6t abro!at de pct. >0 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

3. conducerea unui auto#e8icul de catre o per6oana cu domiciliul in Romania care nu a pre6c8imbat permi6ul de conducere obtinut in alt 6tat4 in termenul pre#a3ut de le!e< >. neindeplinirea obli!atiilor de pre6c8imbare a certificatului de inmatriculare 6au de inre!i6trare a auto#e8iculului ori remorcii in ca3urile pre#a3ute de le!e< $. nepa6trarea di6tantei laterale 6uficiente fata de #e8iculul care circula din 6en6 opu6< 0. nere6pectarea de catre conducatorul de #e8icul a 6emnificatiei indicatoarelor 6i marcaDelor de inter3icere 6au re6trictie ori a celor temporare4 cu e;ceptia celor care inter3ic acce6ul 6au depa6irea care 6e incadrea3a in alta cla6a de 6anctiuni< /. nere6pectarea obli!atiei de a permite para6irea inter6ectiei conducatorului #e8iculului rama6 in interiorul ace6teia< C. nere6pectarea normelor pri#ind circulatia bicicletelor 6i mopedelor< 9. nereducerea #ite3ei in ca3urile pre#a3ute de re!ulament< 10. montarea la auto#e8icul4 remorca 6au tram#ai a luminilor de alta culoare 6au inten6itate4 a altor lumini ori di6po3iti#e de a#erti3are 6onora 6au acce6orii ori modificari neomolo!ate< 11. circulatia cu un auto#e8icul4 remorca 6au tram#ai cu defectiuni la 6i6temul de iluminare 6au de a#erti3are 6onora ori cand ace6tea lip6e6c< 12. nere6pectarea re!ulilor in ca3ul imobili3arii in#oluntare in pa6aDe 6ubterane 6i tuneluri< 13. nere6pectarea re!ulilor pri#ind tran6portul per6oanelor 6i al obiectelor in 6au pe #e8icule< 1>. pornirea de pe loc a auto#e8iculului 6au tram#aiului cu u6ile

de6c8i6e4 circulatia cu u6ile de6c8i6e ori de6c8iderea ace6tora in timpul mer6ului< de6c8iderea u6ilor auto#e8iculului atunci cand ace6ta e6te oprit 6au 6tationat4 fara a6i!urarea ca nu 6e pune in pericol 6i!uranta depla6arii celorlalti participanti la trafic< 1$. oprirea auto#e8iculelor de6tinate tran6portului public de per6oane in alte locuri decat in 6tatiile 6emnali3ate ca atare< 10. nere6pectarea re!ulilor pri#ind circulatia pe ben3i< 1/. conducerea pe drumurile publice a #e8iculelor cu doua roti4 fara a 6e a6i!ura contactul cu partea caro6abila pe ambele roti. 1C. nere6pectarea obli!atiei conducatorului de #e8icul de a a#ea a6upra 6a documentele pre#a3ute la art. 3$ alin. A2B. 999999999999999 )unctul 1C al alin. A1B al art. 101 a fo6t introdu6 de pct. >1 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B *menda contra#entionala pre#a3uta la alin. A1B 6e aplica 6i conducatorului de auto#e8icul 6au tram#ai care 6a#ar6e6te o fapta pentru care 6e aplica > puncte de penali3are4 conform art. 10C alin. A1B lit. cB. A3B Con6tituie contra#entie 6i 6e 6anctionea3a cu amenda pre#a3uta in cla6a a III9a de 6anctiuni 6i cu aplicarea 6anctiunii contra#entionale complementare a 6u6pendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 00 de 3ile 6a#ar6irea de catre conducatorul de auto#e8icul 6au tram#ai a urmatoarelor fapte( aB nere6pectarea re!ulilor pri#ind prioritatea de trecere4 depa6irea 6au trecerea la culoarea ro6ie a 6emaforului4 daca prin acea6ta 69a produ6 un accident de circulatie din care au re3ultat a#arierea unui #e8icul 6au alte pa!ube materiale< bB nere6pectarea interdictiei temporare de circulatie in6tituite pe un

anumit 6e!ment de drum public< cB nere6pectarea re!ulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale 6au intercalarea intr9o a6tfel de coloana< dB circulatia pe 6en6 opu64 cu e;ceptia ca3urilor in care 6e efectuea3a re!ulamentar mane#ra de depa6ire. *R'. 102 A1B Con6tituie contra#entii 6i 6e 6anctionea3a cu amenda pre#a3uta in cla6a a I:9a de 6anctiuni urmatoarele fapte 6a#ar6ite de per6oane fi3ice( 1. conducerea pe drumurile publice a unui #e8icul care nu core6punde din punct de #edere te8nic 6au al carui termen de #alabilitate a in6pectiei te8nice periodice a e;pirat< 999999999999999 )unctul 2 al alin. A1B al art. 102 a fo6t abro!at de pct. >2 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

3. conducerea unui #e8icul cu tractiune animala neinre!i6trat< >. neefectuarea radierii #e8iculelor din e#identa4 in ca3urile 6i termenele pre#a3ute de le!e< $. conducerea unui auto#e8icul de6tinat tran6portului public de per6oane 6au de marfuri fara a detine ate6tatul profe6ional< 0. neefectuarea #erificarii medicale periodice< 9999999999999 )ct. / al alin. A1B al art. 102 a fo6t abro!at de pct. 21 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

9999999999999 FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam ( Conform pct. 3C al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 20004 la 102 alineatul A1B punctul /4 norma de trimitere la articolul 22 alineatul A$B 6e con6idera a fi facuta la articolul 22 alineatul A0B.

C. detinerea 6imultana a doua permi6e de conducere nationale4 dintre care unul eliberat de o autoritate competenta 6traina< 9. lipirea de afi6e4 in6criptii 6au in6cri6uri pe indicatoarele 6au di6po3iti#ele ce 6er#e6c la 6emnali3area rutiera4 inclu6i# pe 6uporturile ace6tora< 10. detinerea4 montarea 6au folo6irea in circulatia pe drumurile publice a miDloacelor 6peciale de a#erti3are 6onora 6au luminoa6a pe #e8iculele care nu au ace6t drept< 11. detinerea4 montarea 6au folo6irea in circulatia pe drumurile publice a di6po3iti#elor care perturba functionarea normala a di6po3iti#elor de ma6urare a #ite3ei< 12. folo6irea neDu6tificata a miDloacelor 6peciale de a#erti3are luminoa6e 6au 6onore de catre conducatorii auto#e8iculelor care au re!im de circulatie prioritara< 999999999999999 )unctul 13 al alin. A1B al art. 102 a fo6t abro!at de pct. >2 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

1>. necomunicarea de catre proprietarul 6au utili3atorul unui #e8icul4 la 6olicitarea politiei rutiere4 a identitatii per6oanei careia i9a incredintat #e8iculul 6pre a fi condu6< 1$. neindeplinirea obli!atiilor ce ii re#in conducatorului de #e8icule care efectuea3a tran6port public de per6oane 6au de marfuri< 10. nere6pectarea obli!atiilor ce re#in conducatorilor de #e8icule cu tractiune animala< 1/. nere6pectarea di6po3itiilor art. /> pri#ind circulatia pe auto6tra3i< 9999999999999 )ct. 1C al alin. A1B al art. 102 a fo6t abro!at de pct. 21 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" in &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

19. efectuarea tran6portului de marfuri 6au per6oane cu auto#e8icule 6i remorci care circula in ba3a autori3atiei pentru probe< 20. conducerea unui auto#e8icul care circula in ba3a autori3atiei pentru probe in afara Dudetului 6au a municipiului ,ucure6ti in ra3a caruia i6i are 6ediul titularul autori3atiei< 21. nere6pectarea 6emnificatiei luminii ro6ii a di6po3iti#elor in6talate pentru 6emnali3area ben3ilor cu circulatie re#er6ibila< 22. 6a#ar6irea de catre conducatorii de #e8icule 6au pa6a!erii ace6tora de !e6turi ob6cene4 proferarea de inDurii4 adre6area de e;pre6ii Di!nitoare 6au #ul!are participantilor la trafic< 23. aruncarea4 la6area ori abandonarea pe drumul public de obiecte4 materiale4 6ub6tante 6au #e8icule4 dupa ca3< 2>. nere6pectarea re!ulilor pri#ind remorcarea #e8iculelor< 2$. nepre3entarea4 in mod neDu6tificat4 in termenul 6tabilit la unitatea de

politie rutiera la care au fo6t in#itate pentru 6olutionarea oricarei probleme le!ate de calitatea de participant la trafic 6au de proprietar ori utili3ator de #e8icul< 20. patrunderea pe drumurile publice moderni3ate cu un #e8icul care are pe roti 6au pe caro6erie noroi ce 6e depune pe partea caro6abila ori din care cad 6au 6e 6cur! produ6e4 6ub6tante 6au materiale ce pun in pericol 6i!uranta circulatiei< 2/. tran6portul copiilor in #ar6ta de pana la 12 ani 6au al animalelor pe locurile din fata ale #e8iculelor< 2C. conducerea auto#e8iculului pe drumurile publice acoperite cu 3"pad"4 !8ea " 6au polei4 f"r" ca ace6ta 6" fie dotat cu an#elope de iarn"4 iar 5n ca3ul auto#e8iculului de tran6port marf" cu o ma6" total" ma;im" autori3at" mai mare de 34$ tone i al auto#e8iculului de tran6port per6oane cu mai mult de 9 locuri pe 6caune4 inclu6i# cel al conduc"torului auto4 f"r" ca ace6tea 6" fie ec8ipate cu an#elope de iarn" pe ro ile a;ei%a;elor de trac iune 6au f"r" a a#ea montate pe ace6te ro i lan uri 6au alte ec8ipamente antiderapante certificate< 999999999999 )ct. 2C al alin. A1B al art. 102 a fo6t modificat de pct. 1 al art. unic din LEGE* nr. 101 din 11 iulie 20114 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. $03 din 1> iulie 20114 care modific" pct. 2 al art. I din OR1ON*NI* nr. $ din 20 ianuarie 20114 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. C0 din 31 ianuarie 2011.

29. neaplicarea4 in partea din 6pate a unui auto#e8icul inmatriculat intr9 un 6tat care nu e6te 6emnatar al Con#entiei a6upra circulatiei rutiere4 a 6emnului di6tincti# al 6tatului care a efectuat inmatricularea< 999999999999999 )unctul 30 al alin. A1B al art. 102 a fo6t abro!at de pct. >2 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

31. lo#irea4 deteriorarea 6au ocolirea portilor de !abarit in6talate inaintea trecerii la ni#el cu calea ferata< 32. lo#irea 6i%6au deteriorarea pa6aDelor 6uperioare de pe drumurile publice4 prin nere6pectarea !abaritului de libera trecere 6emnali3at core6pun3ator< 33. montarea pe auto#e8icul a unui 6i6tem antifurt 6onor a carui durata a 6emnalului depa6e6te mai mult de un minut con6ecuti#4 iar inten6itatea 6emnalului depa6e6te pra!ul fonic pre#a3ut de le!e< 3>. neaplicarea4 in partea din 6pate a #e8iculului care efectuea3a tran6port public de per6oane 6au de marfuri4 a indicatorului cu limitele de #ite3a admi6e pentru cate!oria din care face parte #e8iculul condu6< 3$. aplicarea tratamentelor c8imice 6au a foliilor pe parbri34 luneta 6au pe !eamurile laterale4 cu e;ceptia celor omolo!ate 6i%6au certificate de catre autoritatea competenta 6i care 6unt marcate core6pun3ator< 30. aplicarea de afi6e4 reclame publicitare4 in6cri6uri 6au acce6orii pe parbri34 luneta 6au !eamurile laterale care re6tran! 6au e6tompea3a #i3ibilitatea 6ub limita le!al admi6a ori impiedica 6au diminuea3a eficacitatea di6po3iti#elor de iluminare 6i 6emnali3are luminoa6a ori citirea numarului de inmatriculare< 3/. incalcarea obli!atiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a #e8iculelor care tran6porta produ6e 6au marfuri periculoa6e ori a #e8iculelor cu ma6a 6i%6au !abaritul depa6it. 3C. nere6pectarea obli!atiei de comunicare pre#a3ute la art. C0@1 6i la art. C1 alin. A3B 6au comunicarea de date ine;acte ori incomplete. 9999999999999 )ct. 3C al alin. A1B al art. 102 a fo6t modificat de pct. 22 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

A2B *menda contra#entionala pre#a3uta la alin. A1B 6e aplica 6i conducatorului de auto#e8icul 6au tram#ai care 6a#ar6e6te o fapta pentru care 6e aplica 0 puncte de penali3are4 conform art. 10C alin. A1B lit. dB. A3B Con6tituie contra#entie 6i 6e 6anctionea3a cu amenda pre#a3uta in cla6a a I:9a de 6anctiuni 6i cu aplicarea 6anctiunii complementare a 6u6pendarii e;ercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de 3ile 6a#ar6irea de catre conducatorul de auto#e8icul 6au tram#ai a urmatoarelor fapte( aB conducerea 6ub influenta bauturilor alcoolice4 daca fapta nu con6tituie4 potri#it le!ii4 infractiune< bB conducerea #e8iculului cu defectiuni !ra#e la 6i6temul de franare 6au la mecani6mul de directie4 con6tatate de politia rutiera impreuna cu 6peciali6tii Re!i6trului *uto Roman< cB neoprirea la trecerea la ni#el cu calea ferata cand barierele 6au 6emibarierele 6unt coborate ori in cur6 de coborare 6au cand 6emnalele cu lumini ro6ii 6i%6au 6onore 6unt in functiune< 999999999999999 Lit. dB a alin. A3B al art. 102 a fo6t abro!ata de pct. >2 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

eB depa6irea cu mai mult de $0 =m%8 a #ite3ei ma;ime admi6e pe 6ectorul de drum re6pecti# 6i pentru cate!oria din care face parte auto#e8iculul condu64 con6tatata4 potri#it le!ii4 cu miDloace te8nice omolo!ate 6i #erificate metrolo!ic. *R'. 103 A1B Ju6pendarea e;ercitarii dreptului de a conduce auto#e8icule 6e

di6pune( aB pentru o perioada de 30 de 3ile4 daca titularul permi6ului de conducere a 6a#ar6it contra#entii care cumulea3a 1$ puncte de penali3are< bB pentru o perioada de 00 de 3ile4 daca titularul permi6ului de conducere cumulea3a din nou cel putin 1$ puncte de penali3are in urmatoarele 12 luni de la data e;pirarii ultimei 6u6pendari a e;ercitarii dreptului de a conduce. cB pentru o perioada de 90 de 3ile cand fapta conducatorului de auto#e8icul 6au tram#ai a fo6t urmarita ca infractiune la re!imul circulatiei pe drumurile publice4 precum 6i in ca3ul accidentului de circulatie din care a re3ultat dece6ul 6au #atamarea corporala a unei per6oane 6i in6tanta de Dudecata 6au procurorul a di6pu6 neinceperea urmaririi penale4 6coaterea de 6ub urmarire penala 6au incetarea urmaririi penale4 daca pentru re!ula de circulatie incalcata pre3enta ordonanta de ur!enta pre#ede 6u6pendarea e;ercitarii dreptului de a conduce. 999999999999999 Lit. cB a alin. A1B al art. 103 a fo6t introdu6a de pct. >3 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A1@1B In 6ituatia pre#a3uta la alin. A1B lit. cB4 6u6pendarea e;ercitarii dreptului de a conduce auto#e8icule 6au tram#aie 6e di6pune de catre 6eful politiei rutiere pe ra3a careia a fo6t 6a#ar6ita fapta. 999999999999999 *lin. A1@1B al art. 103 a fo6t introdu6 de pct. >> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B In ca3ul in care conducatorul de auto#e8icul 6au tram#ai 6a#ar6e6te4

intr9un inter#al de 0 luni de la data re6tituirii permi6ului de conducere4 din nou o noua fapta pre#a3uta la art. 100 alin. A3B4 art. 101 alin. A3B 6i art. 102 alin. A3B4 perioada de 6u6pendare 6e maDorea3a cu inca 30 de 3ile. A3B In ca3urile pre#a3ute la alin. A1B 6i A2B 8otararea de 6u6pendare a e;ercitarii dreptului de a conduce 6e comunica titularului de catre 6er#iciul politiei rutiere4 care are in e#identa contra#enientul4 in termen de 10 3ile de la data con6tatarii ultimei contra#entii. A>B )unctele de penali3are 6e anulea3a la implinirea termenului de 0 luni de la data con6tatarii contra#entiei. A$B Ju6pendarea e;ercitarii dreptului de a conduce anulea3a toate punctele de penali3are acumulate pana in acel moment. A0B In ca3urile pre#a3ute la alin. A1B4 contra#enientul e6te obli!at 6a 6e pre3inte la unitatea de politie pe ra3a careia domicilia3a4 are re6edinta 6au4 dupa ca34 re3identa normala4 in termen de $ 3ile de la primirea in6tiintarii 6cri6e4 pentru a preda permi6ul de conducere. 999999999999999 *lin. A0B al art. 103 a fo6t modificat de pct. >$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A/B Nepre3entarea contra#enientului in termenul pre#a3ut la alin. A0B4 in mod neDu6tificat4 atra!e maDorarea cu 30 de 3ile a duratei de 6u6pendare a e;ercitarii dreptului de a conduce4 pre#a3uta la alin. A1B lit. aB 6i bB. ACB -n 6itua ia 5n care autoritatea emitent" a permi6ului de conducere a 6e6i3at in6tan a de Dudecat" potri#it art. 11> alin. A1B lit. eB4 autoritatea emitent" a permi6ului de conducere #a di6pune prin ordin 6u6pendarea e;ercit"rii dreptului de a conduce auto#e8icule4 6u6pendare ce operea3" p2n" la r"m2nerea definiti#" i ire#ocabil" a 8ot"r2rii Dudec"toreti. -n ace6t ca34 titularul e6te obli!at 6" 6e pre3inte la unitatea de poli ie pe ra3a c"reia domicilia3"4 are reedin a 6au4 dup" ca34 re3iden a normal"4 5n termen de $ 3ile de la comunicarea ordinului4 pentru a preda permi6ul de

conducere. 999999999999999 *lin. ACB al art. 103 a fo6t introdu6 de articolul unic din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 9 din 1C februarie 20094 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 120 din 2 martie 2009.

*R'. 10> La cererea titularului permi6ului de conducere4 perioadele de 6u6pendare 6e reduc de catre 6eful politiei rutiere a Dudetului 6au a municipiului ,ucure6ti pe ra3a careia a fo6t 6a#ar6ita fapta ori de catre 6eful politiei rutiere din In6pectoratul General al )olitiei Romane4 dar nu mai putin de 30 de 3ile4 in conditiile pre#a3ute in re!ulament. 999999999999999 *rt. 10> a fo6t modificat de pct. >0 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 10$ Con6tituie contra#entii 6i 6e 6anctionea3a cu amenda pre#a3uta in cla6a a :9a de 6anctiuni urmatoarele fapte 6a#ar6ite de catre per6oane Duridice( 1. ne6emnali3area 6au 6emnali3area necore6pun3atoare a drumului public 6au a trecerilor la ni#el cu calea ferata4 conform 6tandardelor in #i!oare< neinlaturarea ob6tacolelor care impiedica #i3ibilitatea conducatorilor de #e8icule la trecerile la ni#el cu calea ferata< 2. neindeplinirea obli!atiilor de in6talare a miDloacelor de 6emnali3are rutiera4 precum 6i a di6po3iti#elor 6peciale de ace6t fel< 3. ne6emnali3area 6au 6emnali3area necore6pun3atoare4 conform

6tandardelor in #i!oare4 a ob6tacolelor 6au lucrarilor aflate in 3ona drumului public< >. nea6i!urarea 6tarii de #iabilitate a partii caro6abile potri#it 6tandardelor in #i!oare4 precum 6i neluarea ma6urilor de inlaturare a ob6tacolelor aflate pe partea caro6abila< $. ampla6area in 3ona drumului public de di6po3iti#e care pot fi confundate cu indicatoarele ori in6talatiile care 6er#e6c la 6emnali3area rutiera ori reali3area de con6tructii 6au in6talatii ori crearea de alte ob6tacole de natura 6a le limite3e #i3ibilitatea 6au eficacitatea< 0. in6tituirea de re6trictii de circulatie pe drumurile publice fara autori3atia admini6tratorului drumului 6i a#i3ul politiei rutiere< /. nere6pectarea termenelor 6i conditiilor 6tabilite de admini6tratorul drumului public 6i de politia rutiera pri#ind ampla6area 6i e;ecutarea de lucrari in 3ona drumului public< C. nere6pectarea obli!atiilor de catre e;ecutant 6au4 dupa ca34 beneficiar ca4 dupa terminarea lucrarilor in partea caro6abila4 aco6tament 6au trotuar4 6a readuca drumul public cel putin la 6tarea initiala< 9. neindeplinirea obli!atiilor ce le re#in4 potri#it normelor le!ale4 in le!atura cu #e8iculele 6i conducatorii ace6tora< 10. necomunicarea4 in termen4 la cererea politiei rutiere4 a identitatii per6oanei careia i9a incredintat #e8iculul pentru a fi condu6 pe drumurile publice< 11. lip6a dotarilor 6pecifice obli!atorii pentru admiterea 6i mentinerea in circulatie a #e8iculelor< 12. nea6i!urarea in6otirii depla6arii #e8iculelor care efectuea3a tran6port de marfuri 6au produ6e periculoa6e4 precum 6i a celor cu ma6e 6au !abarite depa6ite< 13. nere6pectarea obli!atiei de a ec8ipa per6onalul de e;ecutie a lucrarilor in 3ona drumului public cu ec8ipamente de protectie9a#erti3are fluore6cent9reflectori3ant<

1>. ampla6area 6tatiilor miDloacelor de tran6port public de per6oane fara a#i3ul politiei rutiere< 1$. nere6pectarea obli!atiilor de a efectua orele de educatie rutiera in unitatile de in#atamant< 10. practicarea actelor de comert pe trotuar4 pe aco6tament 6au pe partea caro6abila4 iar in afara localitatilor4 in 3ona de 6i!uranta a drumului public< 1/. refu3ul neDu6tificat de a inmatricula 6au de a inre!i6tra un #e8icul ori de a elibera placutele cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare ori de a mentiona in certificatul de inmatriculare datele de identificare a utili3atorului< 1C. neindeplinirea4 de catre proprietarul 6au detinatorul mandatat al #e8iculului4 a obli!atiei de a 6olicita autoritatii competente in6crierea in certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare a datelor de identificare a utili3atorului< 19. neindeplinirea obli!atiilor ce re#in or!ani3atorilor intrecerilor autori3ate de a lua toate ma6urile nece6are pentru de6fa6urarea in 6i!uranta a ace6tora4 precum 6i pentru protectia celorlalti participanti la trafic< 20. neindeplinirea obli!atiei4 de catre autoritatile publice locale4 de a efectua amenaDari rutiere de6tinate circulatiei pietonilor4 bicicli6tilor4 #e8iculelor cu tractiune animala 6i calmarii traficului4 precum 6i ne6emnali3area 6au 6emnali3area necore6pun3atoare a ace6tora< 21. incredintarea unui #e8icul de6tinat tran6portului public de per6oane 6au de marfuri pentru a fi condu6 pe drumurile publice de catre un conducator de auto#e8icul 6au tram#ai care nu are ate6tat profe6ional< 22. di6punerea efectuarii tran6portului de marfuri 6i produ6e periculoa6e 6au a #e8iculelor cu ma6a 6i%6au !abaritul depa6it fara autori3atie 6peciala emi6a in conditiile le!ii ori pe alte tra6ee decat cele 6tabilite de autoritatea competenta<

23. neindeplinirea obli!atiei de in6tiintare a politiei rutiere de pe a carei ra3a de competenta pleaca tran6portul de marfuri 6au produ6e periculoa6e cu pri#ire la tra6eul 6tabilit 6i localitatea de de6tinatie< 2>. neindeplinirea obli!atiei de catre autoritatile admini6tratiei publice locale de a amenaDa drumuri laterale in conditiile art. /1 alin. A2B< 2$. nere6pectarea obli!atiei admini6tratorului drumului public 6au autoritatii publice locale de a e;ecuta 6au4 dupa ca34 de a de6fiinta amenaDarile rutiere4 in termenul 6tabilit impreuna cu politia rutiera< 20. punerea in aplicare a planurilor de urbani6m !enerale4 3onale 6au de detaliu4 fara ca ace6tea 6a fie a#i3ate in prealabil de catre admini6tratorul drumului public 6i politia rutiera< 2/. incalcarea di6po3itiilor le!ale pri#ind efectuarea de modificari 6i completari in certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare ori in cartea de identitate a #e8iculului4 precum 6i #erificarea te8nica periodica a ace6tuia fara 6olicitarea pre3entarii de catre proprietar a do#e3ii e;i6tentei a6i!urarii de ra6pundere ci#ila pentru pa!ube produ6e tertilor prin accidente de auto#e8icule< 2C. neindeplinirea obli!atiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna4 potri#it re!lementarilor in #i!oare. 29. nere6pectarea obli!atiei de comunicare pre#a3ute la art. C0@1 6i la art. C1 alin. A3B 6au comunicarea de date ine;acte ori incomplete. 9999999999999 )ct. 29 al alin. A1B al art. 102 a fo6t modificat de pct. 23 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

*R'. 100 A1B )ana la e;pirarea perioadei de 6u6pendare a e;ercitarii dreptului de a conduce4 conducatorul de auto#e8icul 6i tram#ai trebuie 6a 6e pre3inte la

6er#iciul politiei rutiere care il are in e#identa4 pentru #erificarea cunoa6terii re!ulilor de circulatie4 dupa cum urmea3a( aB cand permi6ul de conducere i9a fo6t retinut pentru conducerea 6ub influenta bauturilor alcoolice 6au pentru nere6pectarea re!ulilor pri#ind prioritatea de trecere4 depa6irea 6au trecerea la culoarea ro6ie a 6emaforului4 daca prin acea6ta 69a produ6 un accident de circulatie din care a re3ultat a#arierea unui #e8icul 6au alte pa!ube materiale< bB cand fapta a fo6t urmarita ca infractiune pre#a3uta de pre3enta ordonanta de ur!enta4 iar in6tanta de Dudecata 6au procurorul a di6pu6 inlocuirea ra6punderii penale cu una dintre 6anctiunile cu caracter admini6trati# pre#a3ute la art. 91 din Codul penal< cB cand a 6olicitat reducerea perioadei de 6u6pendare a e;ercitarii dreptului de a conduce4 conform art. 10>. A2B )erioada de 6u6pendare a e;ercitarii dreptului de a conduce auto#e8icule 6au tram#aie 6e prelun!e6te cu 30 de 3ile4 daca titularul permi6ului de conducere nu promo#ea3a te6tul de cunoa6tere a re!ulilor de circulatie4 in 6ituatiile pre#a3ute la alin. A1B lit. aB 6i bB4 6au nu 6e pre3inta la 6er#iciul politiei rutiere pentru 6u6tinerea #erificarii cunoa6terii re!ulilor de circulatie. 999999999999999 *rt. 100 a fo6t modificat de pct. >/ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 10/ Janctiunile pre#a3ute la art. 100 alin. A3B4 art. 101 alin. A3B4 art. 102 alin. A3B4 art. 103 alin. A2B 6i la art. 100 6e aplica 6i in6tructorului auto ate6tat4 aflat in proce6ul de in6truire practica a per6oanelor pentru obtinerea permi6ului de conducere4 ori e;aminatorului aflat in timpul de6fa6urarii probei practice a e;amenului pentru obtinerea permi6ului de conducere.

*R'. 10C A1B Ja#ar6irea de catre conducatorul de auto#e8icul 6au tram#ai a uneia 6au mai multor contra#entii atra!e4 pe lan!a 6anctiunea amen3ii4 6i aplicarea unui numar de puncte de penali3are4 dupa cum urmea3a( aB 2 puncte de penali3are pentru 6a#ar6irea urmatoarelor fapte( 1. folo6irea incorecta a luminilor de drum la intalnirea cu un auto#e8icul care circula din 6en6 opu6< 2. folo6irea telefoanelor mobile in timpul conducerii4 cu e;ceptia celor pre#a3ute cu di6po3iti#e de tip 7maini libere7< 3. nere6pectarea obli!atiei de a purta4 in timpul circulatiei pe drumurile publice4 centura de 6i!uranta ori ca6tile de protectie omolo!ate4 dupa ca3< >. depa6irea cu 10920 =m%8 a #ite3ei ma;ime admi6e pe 6ectorul de drum re6pecti# pentru cate!oria din care face parte auto#e8iculul condu64 con6tatata4 potri#it le!ii4 cu miDloace te8nice omolo!ate 6i #erificate metrolo!ic< $. circulatia pe un 6ector de drum pe care acce6ul e6te inter3i6< 0. nere6pectarea re!ulilor pri#ind mane#ra de intoarcere4 mer6ul inapoi4 6c8imbarea ben3ii de circulatie 6au a directiei de mer6< /. nere6pectarea obli!atiei de a folo6i luminile de intalnire 6i pe timpul 3ilei4 pe auto6tra3i4 drumuri e;pre6 6i pe drumuri nationale europene AEB< C. oprirea nere!ulamentara< 999999999999999 )unctul C al lit. aB a alin. A1B al art. 10C a fo6t modificat de pct. >C al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

9. folo6irea incorecta a luminilor de drum fata de auto#e8iculul care circula in fata 6a4 in aceea6i directie de mer6. 999999999999999 )unctul 9 al lit. aB a alin. A1B al art. 10C a fo6t modificat de pct. >C al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

bB 3 puncte de penali3are pentru 6a#ar6irea urmatoarelor fapte( 1. oprirea neDu6tificata 6au circulatia pe banda de ur!enta a auto6tra3ilor ori oprirea pe partea caro6abila a drumurilor e;pre6 6au a drumurilor nationale europene AEB< 2. depa6irea cu 21930 =m%8 a #ite3ei ma;ime admi6e pe 6ectorul de drum re6pecti# pentru cate!oria din care face parte auto#e8iculul condu64 con6tatata4 potri#it le!ii4 cu miDloace te8nice omolo!ate 6i #erificate metrolo!ic< 3. nere6pectarea re!ulilor pri#ind mane#ra de intoarcere4 mer6ul inapoi4 6c8imbarea ben3ii de circulatie 6au a directiei de mer64 daca prin acea6ta 69a produ6 un accident din care au re3ultat a#arierea unui #e8icul 6au alte pa!ube materiale< >. nepa6trarea unei di6tante core6pun3atoare fata de #e8iculul care il precede4 daca prin acea6ta 69a produ6 un accident din care au re3ultat a#arierea unui #e8icul 6au alte pa!ube materiale< $. nere6pectarea 6emnificatiei indicatorului 7ocolire74 in6talat pe refu!iul 6tatiilor de tram#ai< 0. patrunderea intr9o inter6ectie atunci cand circulatia in interiorul ace6teia e6te blocata< /. 6tationarea nere!ulamentara<

999999999999999 )unctul / al lit. bB a alin. A1B al art. 10C a fo6t introdu6 de pct. >9 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

C. folo6irea luminilor de ceata in alte conditii decat pe timp de ceata< 999999999999999 )unctul C al lit. bB a alin. A1B al art. 10C a fo6t introdu6 de pct. >9 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

cB > puncte de penali3are pentru 6a#ar6irea urmatoarelor fapte( 1. nere6pectarea obli!atiilor care ii re#in in ca3ul #e8iculelor rama6e in pana 6au a#ariate< 2. refu3ul inmanarii actului de identitate4 permi6ului de conducere4 certificatului de inmatriculare 6au de inre!i6trare4 a celorlalte documente pre#a3ute de le!e4 la cererea politi6tului rutier4 precum 6i refu3ul de a permite #erificarea #e8iculului< 999999999999999 )unctul 2 al lit. cB a alin. A1B al art. 10C a fo6t modificat de pct. $0 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

3. depa6irea cu 319>0 =m%8 a #ite3ei ma;ime admi6e pe 6ectorul de drum re6pecti# pentru cate!oria din care face parte auto#e8iculul condu64 con6tatata4 potri#it le!ii4 cu miDloace te8nice omolo!ate 6i #erificate metrolo!ic<

>. circulatia in timpul noptii 6au 3iua4 pe timp de ceata4 nin6oare abundenta 6au ploaie torentiala4 cu un auto#e8icul fara lumini 6au fara 6emnali3are core6pun3atoare< $. conducerea unui auto#e8icul 6au tractarea unei remorci atunci cand do#ada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare 6au de inre!i6trare e6te eliberata fara drept de circulatie 6au durata ace6teia a e;pirat< dB 0 puncte de penali3are pentru 6a#ar6irea urmatoarelor fapte( 1. refu3ul de a permite imobili3area #e8iculului 6au #erificarea te8nica a ace6tuia< 2. nere6pectarea 6emnificatiei 6emnalelor re!ulamentare ale a!entilor de cale ferata care diriDea3a circulatia la trecerile la ni#el cu calea ferata< 3. depa6irea cu >19$0 =m%8 a #ite3ei ma;ime admi6e pe 6ectorul de drum re6pecti# pentru cate!oria din care face parte auto#e8iculul condu64 con6tatata4 potri#it le!ii4 cu miDloace te8nice omolo!ate 6i #erificate metrolo!ic< >. conducerea pe drumurile publice a unui #e8icul fara a a#ea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de inre!i6trare nu 6unt fi;ate in locurile 6pecial de6tinate< 999999999999999 )unctul > al lit. dB a alin. A1B al art. 10C a fo6t modificat de pct. $1 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

$. circulatia 6au 6tationarea pe 6patiul inter3i6 care 6epara 6en6urile de circulatie pe auto6trada< 0. 6tationarea ori parcarea auto#e8iculelor pe auto6trada in alte locuri decat cele 6pecial amenaDate 6i 6emnali3ate<

/. e;ecutarea pe auto6trada a mane#rei de intoarcere 6au de mer6 inapoi4 circulatia 6au tra#er6area de pe un 6en6 de circulatie pe celalalt prin 3onele inter3i6e4 re6pecti# prin 3ona mediana 6au racordurile dintre cele doua parti caro6abile< C. nere6pectarea 6emnificatiei indicatoarelor 'recere la ni#el cu o cale ferata 6impla4 fara bariere< 'recere la ni#el cu o cale ferata dubla4 fara bariere 6au Oprire4 in6talate la trecerea la ni#el cu o cale ferata< 9. 6c8imbarea directiei de mer6 prin #iraD 6pre 6tan!a4 daca prin acea6ta 6e incalca marcaDul lon!itudinal continuu care 6epara 6en6urile de circulatie< 10. patrunderea intr9o inter6ectie diriData prin 6emafoare4 daca prin acea6ta 6e produce blocarea circulatiei in interiorul inter6ectiei. A2B )rocedura de inre!i6trare a punctelor de penali3are 6e 6tabile6te prin re!ulament. *R'. 109 A1B Con6tatarea contra#entiilor 6i aplicarea 6anctiunilor 6e fac direct de catre politi6tul rutier4 iar in punctele de trecere a frontierei de 6tat a Romaniei4 de catre politi6tii de frontiera. A2B Con6tatarea contra#entiilor 6e poate face 6i cu aDutorul unor miDloace te8nice certificate 6au miDloace te8nice omolo!ate 6i #erificate metrolo!ic4 con6emnandu96e acea6ta in proce6ul9#erbal de con6tatare a contra#entiei. A3B In ca3urile pre#a3ute la alin. A2B4 proce6ul9#erbal 6e poate inc8eia 6i in lip6a contra#enientului4 dupa 6tabilirea identitatii conducatorului de #e8icul4 mentionandu96e acea6ta in proce6ul9#erbal4 fara a fi nece6ara confirmarea faptelor de catre martori. A>B .orma 6i continutul proce6ului9#erbal de con6tatare a contra#entiei 6e 6tabile6c prin re!ulament. A$B Contra#enientul4 cu e;ceptia per6oanei Duridice4 poate ac8ita4 in

termen de cel mult doua 3ile lucratoare de la data primirii proce6ului9 #erbal de con6tatare a contra#entiei4 Dumatate din minimul amen3ii pre#a3ute de le!e. A0B )entru amen3ile contra#entionale in cuantum de pana la 20 puncte9 amenda4 contra#enientul poate ac8ita pe loc a!entului con6tatator Dumatate din minimul amen3ii pre#a3ute de le!e. A/B In ca3ul pre#a3ut la alin. A0B4 a!entul con6tatator eliberea3a contra#enientului c8itanta repre3entand contra#aloarea amen3ii4 in care 6e mentionea3a data4 numele 6i prenumele contra#enientului4 fapta 6a#ar6ita4 actul normati# care 6tabile6te 6i 6anctionea3a contra#entia4 numele4 prenumele 6i 6emnatura a!entului con6tatator4 nemaifiind nece6ara inc8eierea proce6ului9#erbal de con6tatare a contra#entiei daca nu 6e di6pune 6i o 6anctiune contra#entionala complementara. ACB *men3ile pri#ind circulatia pe drumurile publice 6e ac8ita in conditiile le!ii 6i 6e fac #enit inte!ral la bu!etele locale. 999999999999999 *lin. ACB al art. 109 a fo6t modificat de pct. $2 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A9B )re#ederile pre3entei ordonante de ur!enta referitoare la contra#entii 6e completea3a cu cele ale Ordonantei Gu#ernului nr. 2%2001 pri#ind re!imul Duridic al contra#entiilor4 aprobata cu modificari 6i completari prin Le!ea nr. 1C0%20024 cu modificarile 6i completarile ulterioare4 daca prin pre3enta ordonanta de ur!enta nu 6e di6pune altfel. *R'. 110 In ca3ul in care impotri#a titularului permi6ului de conducere 69a luat ma6ura de 6i!uranta pre#a3uta la art. 112 lit. cB din Codul penal4 6u6pendarea e;ercitarii dreptului de a conduce 6e di6pune pe intrea!a perioada cat durea3a inter3icerea dreptului de a e;ercita profe6ia 6au ocupatia de conducator de auto#e8icul.

*R'. 111 A1B )ermi6ul de conducere 6au do#ada 5nlocuitoare a ace6tuia 6e re ine 5n urm"toarele ca3uri( aB la cumularea a cel pu in 1$ puncte de penali3are< bB c2nd titularul ace6tuia a 6"#2rit una dintre infrac iunile pre#"3ute la art. C$4 art. C0 alin. A2B4 art. C/ alin. A1B4 A2B4 A>B i A$B4 art. C9 alin. A1B4 art. 90 alin. A1B i la art. 92 alin. A3B i A$B< cB la 6"#2rirea uneia dintre contra#en iile pre#"3ute la art. 100 alin. A3B4 art. 101 alin. A3B4 art. 102 alin. A3B i 5n 6itua ia pre#"3ut" la art. 11$ alin. A1B< dB c2nd titularul ace6tuia a fo6t declarat inapt pentru a conduce auto#e8icule 6au tram#aie< eB c2nd pre3int" modific"ri4 ter6"turi 6au ad"u!"ri ori e6te deteriorat< fB c2nd 6e afl" 5n mod neDu6tificat a6upra altei per6oane< !B c2nd perioada de #alabilitate a e;pirat. A2B La re inerea permi6ului de conducere4 5n ca3urile pre#"3ute la alin. A1B4 titularului ace6tuia i 6e eliberea3" o do#ad" 5nlocuitoare cu 6au f"r" drept de circula ie. A3B -n 6itua iile pre#"3ute la alin. A1B lit. aB i dB4 precum i 5n cele men ionate la art. C$ alin. A2B i A>B4 art. C0 alin. A2B4 art. C/ alin. A1B4 A2B4 A>B i A$B4 art. C9 alin. A1B4 art. 90 alin. A1B4 art. 92 alin. A3B i A$B i la art. 102 alin. A3B lit. aB i cB4 do#ada 5nlocuitoare a permi6ului de conducere 6e eliberea3" f"r" drept de circula ie. A>B )ermi6ul de conducere al conduc"torului de auto#e8icul 6au de tram#ai4 implicat 5ntr9un accident de circula ie din care a re3ultat uciderea 6au #"t"marea corporal" a unei per6oane4 6e re ine de c"tre poli ia rutier" dac" ace6ta a 5nc"lcat o re!ul" de circula ie4 eliber2ndu96e do#ada 5nlocuitoare f"r" drept de circula ie4 5n 6itua ia 5n care re!ula de

circula ie 5nc"lcat" e6te una dintre cele pre#"3ute la art. 102 alin. A3B lit. aB i cB4 6au do#ada 5nlocuitoare cu drept de circula ie pentru o perioad" de 1$ 3ile4 5n celelalte ca3uri. A$B -n 6itua iile pre#"3ute la alin. A1B lit. eB i !B4 art. C$ alin. A1B i A3B4 art. 100 alin. A3B4 la art. 101 alin. A3B i art. 102 alin. A3B lit. bB i eB4 do#ada 5nlocuitoare a permi6ului de conducere 6e eliberea3" cu drept de circula ie pentru o perioad" de 1$ 3ile. A0B La cererea titularului permi6ului de conducere re inut 5n condi iile alin. A1B lit. bB 6au ale alin. A>B4 procurorul care efectuea3" urm"rirea penal" 6au e;ercit" 6upra#e!8erea cercet"rii penale ori4 5n fa3a de Dudecat"4 in6tan a de Dudecat" 5n#e6tit" cu 6olu ionarea cau3ei poate di6pune prelun!irea dreptului de circula ie4 cu c2te cel mult 30 de 3ile4 p2n" la di6punerea ne5nceperii urm"ririi penale4 6coaterii de 6ub urm"rire penal" ori 5ncet"rii urm"ririi penale 6au4 dup" ca34 p2n" la r"m2nerea definiti#" a 8ot"r2rii Dudec"toreti. &odul de 6olu ionare a cererii de prelun!ire a dreptului de circula ie 6e comunic" i efului poli iei rutiere pe ra3a c"reia 69a comi6 fapta. A/B *lineatele A3B9A$B 6e aplic" 5n mod core6pun3"tor i 5n 6itua ia 5n care 6e re ine do#ada 5nlocuitoare a permi6ului re inut pentru o fapt" 6"#2rit" anterior4 aflat" 5n termenul de #alabilitate. 'ermenul de #alabilitate al noii do#e3i nu 5l poate dep"i pe cel al primei do#e3i. 999999999999 *rt. 111 a fo6t modificat de articolul unic din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 1>0 din > noiembrie 200C4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /$> din / noiembrie 200C.

*R'. 112 A1B Certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare ori do#ada inlocuitoare a ace6tuia 6e retine de catre politia rutiera in urmatoarele ca3uri( aB #e8iculul nu are efectuata in6pectia te8nica periodica #alabila<

bB nu 6unt re6pectate normele te8nice con6tructi#e referitoare la tran6portul produ6elor periculoa6e< cB #e8iculul circula noaptea fara faruri 6au lampi de 6emnali3are4 di6po3iti#ele de iluminare 6i 6emnali3are luminoa6e4 miDloacele fluore6cent9reflectori3ante4 pre#a3ute in normele te8nice in #i!oare< dB #e8iculul circula cu defectiuni maDore la 6i6temele de iluminare9 6emnali3are 6au cu alte di6po3iti#e decat cele omolo!ate< eB 6i6temul de franare de 6er#iciu e6te defect< fB 6i6temul de franare de aDutor 6au de 6tationare e6te defect< !B mecani6mul de directie pre3inta u3uri pe6te limitele admi6e< 8B an#elopele au alte dimen6iuni 6au caracteri6tici decat cele pre#a3ute in cartea de identitate a #e8iculului4 pre3inta taieturi 6au rupturi ale cordului ori 6unt u3ate pe6te limita le!al admi6a< 8@1B auto#e8iculul nu e6te dotat4 la circula ia pe drumurile publice acoperite cu 3"pad"4 !8ea " 6au polei4 cu an#elope de iarn"4 iar auto#e8iculul de tran6port marf" cu o ma6" total" ma;im" autori3at" mai mare de 34$ tone i auto#e8iculul de tran6port per6oane cu mai mult de 9 locuri pe 6caune4 inclu6i# cel al conduc"torului auto4 nu 6unt ec8ipate cu an#elope de iarn" pe ro ile a;ei%a;elor de trac iune ori nu au montate pe ace6te ro i lan uri 6au alte ec8ipamente antiderapante certificate< 999999999999 Lit. 8@1B a alin. A1B al art. 112 a fo6t modificat" de pct. 2 al art. unic din LEGE* nr. 101 din 11 iulie 20114 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. $03 din 1> iulie 20114 care modific" pct. 3 al art. I din OR1ON*NI* nr. $ din 20 ianuarie 20114 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. C0 din 31 ianuarie 2011.

iB 3!omotul in mer6 6au 6tationare depa6e6te limita le!al admi6a pentru

tipul re6pecti# de #e8icul< DB motorul emite no;e poluante pe6te limitele le!al admi6e< =B elementele di6po3iti#ului de cuplare pentru remorcare pre3inta u3uri pronuntate ori nu 6unt compatibile4 fiind de natura 6a pro#oace de6prinderea remorcii 6au de3ec8ilibrarea an6amblului< lB auto#e8iculul 6au tram#aiul are aplicate pe parbri34 luneta 6au !eamurile laterale afi6e 6au reclame publicitare4 folii neomolo!ate 6i%6au nemarcate core6pun3ator ori acce6orii care re6tran! 6au e6tompea3a #i3ibilitatea in timpul mer6ului4 atat din interior4 cat 6i din e;terior< mB auto#e8iculul are aplicat pe partea frontala 6i%6au po6terioara a ace6tuia afi6e4 in6cri6uri 6au reclame care diminuea3a eficacitatea di6po3iti#elor de iluminare 6i 6emnali3are luminoa6a ori citirea numarului de inmatriculare< nB auto#e8iculul pre3inta 6cur!eri 6emnificati#e de carburant 6au lubrifiant< oB placutele cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare nu 6unt conforme cu 6tandardul ori au aplicate di6po3iti#e de iluminare4 altele decat cele omolo!ate< pB datele din certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare nu concorda cu caracteri6ticile te8nice ale #e8iculului< rB #e8iculul nu a fo6t radiat din circulatie in ca3urile pre#a3ute in pre3enta ordonanta de ur!enta< 6B #e8iculul nu e6te a6i!urat de ra6pundere ci#ila in ca3 de pa!ube produ6e tertilor prin accidente de circulatie4 conform le!ii< tB detinatorul #e8iculului nu a pre6c8imbat certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare4 in conformitate cu pre#ederile le!ale< uB #e8iculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare<

#B #e8iculul are lip6a elemente ale caro6eriei ori acea6ta e6te intr9o 6tare a#an6ata de de!radare< ;B lip6a dotarilor obli!atorii pe auto#e8icule de6tinate in#atarii conducerii auto#e8iculelor in proce6ul in6truirii per6oanelor in #ederea obtinerii permi6ului de conducere4 pre#a3ute de re!lementarile in #i!oare. A2B -n 6itua iile pre#"3ute la alin. A1B lit. bB4 cB4 eB4 !B4 8@1B4 =B4 oB4 pB4 rB i 6B4 la re inerea certificatului de 5nmatriculare 6au de 5nre!i6trare4 poli i6tul rutier eliberea3" conduc"torului de #e8icul o do#ad" 5nlocuitoare f"r" drept de circula ie4 iar 5n ca3urile pre#"3ute la alin. A1B lit. aB4 dB4 fB4 8B4 iB4 DB4 lB4 mB4 nB4 tB4 uB4 #B i ;B4 o do#ad" 5nlocuitoare cu drept de circula ie pentru 1$ 3ile. 999999999999 *lin. A2B al art. 112 a fo6t modificat de pct. > al art. I din OR1ON*NI* nr. $ din 20 ianuarie 20114 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. C0 din 31 ianuarie 2011.

A3B In 6ituatiile pre#a3ute la alin. A1B lit. bB4 oB4 pB4 rB 6i 6B4 odata cu retinerea certificatului de inmatriculare politi6tul rutier retra!e 6i placutele cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare. A>B Certificatul de inmatriculare 6au de inre!i6trare 6i placutele cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare4 cu e;ceptia celor care nu core6pund 6tandardelor4 6e re6tituie proprietarului 6au utili3atorului #e8iculului de catre politia rutiera4 la pre3entarea de catre ace6ta a do#e3ii incetarii moti#ului pentru care documentul a fo6t retinut4 in conditiile pre#a3ute in re!ulament. *R'. 113 A1B )ermi6ul de conducere 6e re6tituie titularului( aB la e;pirarea perioadei de 6u6pendare<

999999999999 Lit. bB a alin. A1B al art. 113 a fo6t abro!ata de pct. $> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

cB la incetarea ma6urii de 6i!uranta pre#a3ute la art. 112 lit. cB din Codul penal< 999999999999 Lit. dB a alin. A1B al art. 113 a fo6t abro!ata de pct. $> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

eB in ba3a 8otararii Dudecatore6ti rama6e definiti#e prin care 69a di6pu6 ac8itarea inculpatului ori proce6ul9#erbal de con6tatare a contra#entiei a fo6t anulat< fB la incetarea cau3elor pentru care a fo6t retra6 permi6ul de conducere in conditiile art. 9/ alin. A>B4 certificata printr9un act medico9le!al. A1@1B 'itularul permi6ului de conducere eliberat de o autoritate 6traina4 impotri#a caruia 69a di6pu6 6u6pendarea dreptului de a conduce4 poate 6olicita 6efului politiei rutiere pe ra3a careia a fo6t con6tatata fapta4 re6tituirea documentului4 inainte de e;pirarea perioadei de 6u6pendare4 cu cel mult o 3i lucratoare inainte de data para6irii teritoriului Romaniei. 999999999999 *lin. A1@1B al art. 113 a fo6t introdu6 de pct. $$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A1@2B In 6ituatia re6tituirii permi6ului de conducere potri#it alin. A1@1B4 In6pectoratul General al )olitiei Romane comunica 6anctiunea aplicata autoritatii 6traine care a eliberat documentul. 999999999999 *lin. A1@2B al art. 113 a fo6t introdu6 de pct. $$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B )ermi6ul de conducere 6e re6tituie de catre politia rutiera in conditiile 6tabilite in re!ulament. *R'. 11> A1B *nularea permi6ului de conducere 6e di6pune in urmatoarele ca3uri( aB titularul permi6ului de conducere a fo6t condamnat printr9o 8otarare Dudecatorea6ca rama6a definiti#a pentru o infractiune care a a#ut ca re3ultat uciderea 6au #atamarea corporala a unei per6oane4 6a#ar6ita ca urmare a nere6pectarii re!ulilor de circulatie< bB titularul permi6ului de conducere a fo6t condamnat printr9o 8otarare Dudecatorea6ca rama6a definiti#a pentru infractiunile pre#a3ute la art. C$4 art. C0 alin. A2B4 art. C/ alin. A1B4 A2B4 A>B 6i A$B4 art. C9 alin. A1B 6i A2B4 art. 90 alin. A1B 6i la art. 92 alin. A3B< 99999999999999 Litera cB a alin. A1B al art. 11> a fo6t abro!ata de pct. 32 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

dB titularului permi6ului de conducere i 69a aplicat4 printr9o 8otarare Dudecatorea6ca rama6a definiti#a4 pedeap6a complementara a inter3icerii e;ercitarii profe6iei 6au ocupatiei de conducator de #e8icule4 pre#a3uta

la art. 0> lit. cB din Codul penal< eB permi6ul de conducere a fo6t obtinut cu incalcarea normelor le!ale4 6ituatie con6tatata de in6tanta competenta. fB permi6ul de conducere a fo6t obtinut in perioada in care titularul era cercetat 6au Dudecat in cadrul unui proce6 penal pentru 6a#ar6irea unei infractiuni la re!imul circulatiei pe drumurile publice4 atunci cand ace6ta a fo6t condamnat printr9o 8otarare Dudecatorea6ca rama6a definiti#a. 999999999999 Lit. fB a alin. A1B al art. 11> a fo6t introdu6a de pct. $0 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B )ermi6ul de conducere 6e anulea3a 6i in ca3ul in care titularul ace6tuia a decedat. A3B )rocedura anularii permi6ului de conducere 6e 6tabile6te prin re!ulament. *R'. 11$ A1B Ju6pendarea e;ercitarii dreptului de a conduce 6au anularea permi6ului de conducere 6e di6pune de catre politia rutiera din cadrul In6pectoratului General al )olitiei Romane 6i in ca3ul in care impotri#a titularului ace6tuia 69a 8otarat o a6tfel de ma6ura de catre o autoritate 6traina competenta pentru o fapta 6a#ar6ita pe teritoriul altui 6tat4 in conditiile 6tabilite prin Con#entia europeana cu pri#ire la efectele internationale ale inter3icerii e;ercitarii dreptului de a conduce un #e8icul cu motor4 adoptata la ,ru;elle6 la 3 iunie 19/04 ratificata de Romania prin Le!ea nr. 120%199/. A2B Eotararea a6upra 6u6pendarii e;ercitarii dreptului de a conduce un #e8icul 6au anularii permi6ului de conducere 6e comunica titularului de catre politia rutiera care a di6pu6 ma6ura.

*R'. 110 A1B )er6oana al carei permi6 de conducere a fo6t anulat ca urmare a ramanerii definiti#e a unei 8otarari Dudecatore6ti de condamnare pentru una dintre faptele pre#a3ute la art. 11> alin. A1B 6i la art. 11$ alin. A1B 6e poate pre3enta la e;amen pentru obtinerea unui nou permi6 de conducere4 pentru toate cate!oriile a#ute anterior4 dupa ca34 daca a inter#enit una dintre 6ituatiile urmatoare( 99999999999999 )artea introducti#" a alin. A1B al art. 110 a fo6t modificat" de pct. 33 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

aB au trecut 0 luni de la data e;ecutarii pedep6ei amen3ii 6au a pedep6ei in re!im de pri#are de libertate ori la locul de munca< bB a trecut un an de la data !ratierii pedep6ei 6au a ramanerii definiti#e a 8otararii Dudecatore6ti prin care 69a di6pu6 6u6pendarea conditionata a e;ecutarii pedep6ei ori 6u6pendarea e;ecutarii pedep6ei 6ub 6upra#e!8ere< cB a inter#enit amni6tia< dB inter3icerea dreptului de a e;ercita profe6ia 6au ocupatia de conducator de auto#e8icule4 pre#a3uta la art. 0> lit. cB din Codul penal4 a e;pirat 6au a fo6t re#ocata. A2B )er6oana careia i9a fo6t anulat permi6ul de conducere4 inainte de intrarea in #i!oare a pre3entei ordonante de ur!enta4 ca urmare a 6a#ar6irii4 intr9un inter#al de 0 luni de la re6tituirea permi6ului de conducere4 a unei fapte care atra!ea 6u6pendarea e;ercitarii dreptului de a conduce4 6e poate pre3enta la e;amen in #ederea obtinerii unui nou permi6 de conducere4 fara a fi nece6ara trecerea #reunui termen de la data aplicarii ma6urii admini6trati#e. A3B )entru pre3entarea la e;amen in #ederea obtinerii unui nou permi6 de

conducere4 per6oana aflata in una dintre 6ituatiile pre#a3ute la alin. A1B 6i A2B trebuie 6a faca do#ada ca( aB e6te apta din punct de #edere medicalFB< 99999999999999 Litera aB a alin. A3B al art. 110 a fo6t modificat" de pct. 33 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000. FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam ( Conform alin. A2B al art. III din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000 pre#ederile lit. aB a alin. A3B al art. 110 intr" 5n #i!oare la data ader"rii Rom2niei la +niunea European".

bB nu a fo6t condamnata prin 8otarare Dudecatorea6ca rama6a definiti#a pentru una dintre infractiunile pre#a3ute la art. 2> alin. A0B4 cu e;ceptia ca3urilor in care a inter#enit una dintre 6ituatiile pre#a3ute la alin. A1B. *R'. 11/ A1B Imobili3area unui #e8icul 6e di6pune de catre politi6tul rutier in ca3ul 6a#ar6irii de catre conducatorul ace6tuia a uneia dintre urmatoarele fapte( aB conducerea unui #e8icul neinmatriculat 6au neinre!i6trat ori cu numar de inmatriculare 6au de inre!i6trare fal6 ori fara a a#ea montate placutele cu numarul de inmatriculare 6au de inre!i6trare< bB conducerea unui #e8icul a carui 6tare te8nica pune in pericol !ra# 6i!uranta circulatiei4 deteriorea3a drumul public 6au afectea3a mediul< cB conducerea unui #e8icul cu incalcarea re!ulilor referitoare la tran6portul marfurilor periculoa6e ori cu !abarite 6i%6au ma6e depa6ite< dB conducerea unui #e8icul de6pre care e;i6ta date 6au indicii ca face

obiectul unei fapte de natura penala< eB refu3a 6a 6e le!itime3e< fB 6e afla 6ub influenta bauturilor alcoolice4 a produ6elor 6au 6ub6tantelor 6tupefiante ori a medicamentelor cu efecte 6imilare ace6tora4 iar conducerea #e8iculului nu poate fi a6i!urata de o alta per6oana< !B nu re6pecta timpii de conducere 6i de odi8na pre#a3uti de le!e. A2B Imobili3area unui #e8icul 6e di6pune 6i in ca3ul in care conducatorul ace6tuia ori unul dintre pa6a!eri 6a#ar6e6te o fapta de natura penala 6au e6te urmarit pentru 6a#ar6irea unei infractiuni. A3B )entru oprirea fortata 6au imobili3area in ca3urile pre#a3ute la alin. A1B 6i A2B4 politia rutiera poate utili3a di6po3iti#e 6peciale omolo!ate. A>B )rocedura de imobili3are a #e8iculelor in ca3urile pre#a3ute la alin. A1B 6i A2B 6e 6tabile6te prin re!ulament.

C*). :III Cai de atac impotri#a proce6ului9#erbal de con6tatare a contra#entiei

*R'. 11C A1B Impotri#a proce6ului9#erbal de con6tatare a contra#entiilor 6e poate depune plan!ere4 in termen de 1$ 3ile de la comunicare4 la Dudecatoria in a carei ra3a de competenta a fo6t con6tatata fapta. A2B )l2n!erea 6u6pend" e;ecutarea amen3ilor i a 6anc iunilor contra#en ionale complementare de la data 5nre!i6tr"rii ace6teia p2n" la data pronun "rii 8ot"r2rii Dudec"toreti. 99999999999

*lin. A2B al art. 11C a fo6t modificat de pct. 1 al art. K din LEGE* nr. 202 din 2$ octombrie 20104 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /1> din 20 octombrie 2010.

A3B 1o#ada inre!i6trarii plan!erii depu6e la Dudecatorie in termenul pre#a3ut la alin. A1B 6e pre3inta de contra#enient la unitatea de politie din care face parte a!entul con6tatator4 care #a efectua mentiunile in e#idente 6i ii #a re6titui permi6ul de conducere. A3@1B Eot"r2rea Dudec"torea6c" prin care Dudec"toria 6olu ionea3" pl2n!erea e6te definiti#" i ire#ocabil".FB 99999999999 *lin. A3@1B al art. 11C a fo6t introdu6 de pct. 2 al art. K din LEGE* nr. 202 din 2$ octombrie 20104 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /1> din 20 octombrie 2010. 999999999999999 FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neamt( )rin 1ECINI* C+RIII CONJ'I'+IION*LE nr. $00 din 1$ mai 20124 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >92 din 1C iulie 2012 a fo6t admi6a e;cep ia de necon6titu ionalitate cu pri#ire la di6po3i iile art. 11C alin. A3@1B din Ordonan a de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circula ia pe drumurile publice4 con6tat2ndu96e ca ace6tea 6unt necon6titu ionale. )rin urmare4 conform art. 1>/ din Con6titu ia Romaniei republicat" 5n &onitorul Oficial nr. /0/ din 31 octombrie 20034 di6po3i iile din le!ile i ordonan ele 5n #i!oare4 precum i cele din re!ulamente4 con6tatate ca fiind necon6titu ionale4 5i 5ncetea3" efectele Duridice la >$ de 3ile de la publicarea deci3iei Cur ii Con6titu ionale dac"4 5n ace6t inter#al4 )arlamentul 6au Gu#ernul4 dup" ca34 nu pun de acord pre#ederile necon6ti utionale cu di6po3i iile Con6titu iei. )e durata ace6tui termen4 di6po3i iile con6tatate ca fiind necon6titu ionale 6unt 6u6pendate de drept.

-n con6ecin "4 5n inter#alul de 1C iulie 201291 6eptembrie 2012 di6po3i iile alin. A3@1B al art. 11C #or fi 6u6pendate de drept4 urm2nd ca 5ncep2nd cu 2 6eptembrie 2012 6"9i incete3e efectele Duridice4 daca le!iuitorul nu #a inter#eni pentru modificarea pre#ederilor atacate.

A>B -n termen de 1$ 3ile de la data pronun "rii 8ot"r2rii Dudec"toreti prin care in6tan a a re6pin6 pl2n!erea 5mpotri#a proce6ului9#erbal de con6tatare a contra#en iei4 contra#enientul e6te obli!at 6" 6e pre3inte la 6er#iciul poli iei rutiere care 5l are 5n e#iden " pentru a preda permi6ul de conducere. 99999999999 *lin. A>B al art. 11C a fo6t modificat de pct. 3 al art. K din LEGE* nr. 202 din 2$ octombrie 20104 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /1> din 20 octombrie 2010.

A$B Nepre3entarea contra#enientului in termenul pre#a3ut la alin. A>B4 in mod neDu6tificat4 atra!e maDorarea cu 30 de 3ile a duratei de 6u6pendare a e;ercitarii dreptului de a conduce. 999999999999 *rt. 11C a fo6t modificat de pct. $/ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

*R'. 119 In ca3ul in care fapta unui conducator de auto#e8icul 6au tram#ai a a#ut ca urmare producerea unui accident de circulatie4 in6tanta de Dudecata in#e6tita cu 6olutionarea cau3ei #a cita unitatea de politie din care face parte a!entul con6tatator4 partile implicate in e#eniment 6i 6ocietatea de

a6i!urare. *R'. 120 A1B )roce6ul9#erbal neatacat 5n termen de 1$ 3ile de la data comunic"rii ace6tuia4 precum i4 dup" ca34 8ot"r2rea Dudec"torea6c" prin care 69a 6olu ionat pl2n!erea con6tituie titluri e;ecutorii4 f"r" #reo alt" formalitate. 99999999999 *lin. A1B al art. 120 a fo6t modificat de pct. > al art. K din LEGE* nr. 202 din 2$ octombrie 20104 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /1> din 20 octombrie 2010.

A2B )roce6ele9#erbale ale cetatenilor 6traini 6au ale cetatenilor romani cu domiciliul 6au4 dupa ca34 re3identa normala in 6trainatate4 de#enite titlu e;ecutoriu4 6e comunica de catre politia rutiera pe ra3a careia 69a produ6 fapta4 In6pectoratului General al )olitiei Romane. 999999999999 *lin. A2B al art. 120 a fo6t modificat de pct. $C al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A3B )olitia rutiera din cadrul In6pectoratului General al )olitiei Romane comunica in 6cri6 In6pectoratului General al )olitiei de .rontiera4 in cel mult 0 luni de la primirea titlului e;ecutoriu4 numele 6i prenumele contra#enientului4 numarul pa6aportului 6i al proce6ului9#erbal de con6tatare a contra#entiei4 precum 6i 6uma datorata4 pentru a fi luate in e#identa 6i a fi conditionata intrarea pe teritoriul Romaniei a contra#enientului. *R'. 121

999999999999 *lin. A1B al art. 121 a fo6t abro!at de pct. $9 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 09 din 2C iunie 200/4 publicata 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. >>3 din 29 iunie 200/.

A2B E;ecutarea 6anctiunii contra#entionale complementare 6e pre6crie in acela6i termen in care 6e pre6crie 6anctiunea contra#entionala principala.

C*). IK *tributii ale unor mini6tere 6i ale altor autoritati ale admini6tratiei publice

*R'. 122 &ini6terul 'ran6porturilor4 Con6tructiilor 6i 'uri6mului are urmatoarele atributii( aB ia ma6uri pentru mentinerea permanenta in 6tare te8nica buna a drumurilor pe care le admini6trea3a< bB ia ma6uri pentru in6talarea4 aplicarea 6i intretinerea miDloacelor de 6emnali3are rutiera4 precum 6i a ec8ipamentelor de6tinate 6i!urantei circulatiei pe drumurile din admini6trarea 6a4 cu re6pectarea 6tandardelor in #i!oare< cB autori3ea3a efectuarea lucrarilor in 3onele de 6i!uranta 6i protectie a drumurilor din admini6trarea 6a4 #erifica modul de e;ecutare 6i re6pectarea termenelor 6tabilite< dB 6tabile6te conditiile te8nice 6i metodolo!ia de omolo!are 6i certificare a ec8ipamentelor4 pie6elor de 6c8imb 6i materialelor de e;ploatare pentru #e8icule<

eB autori3ea3a infiintarea 6i functionarea 6tatiilor de in6pectie te8nica periodica4 6upra#e!8ea3a 6i controlea3a acti#itatea ace6tora 6i ate6ta per6onalul care efectuea3a in6pectia te8nica periodica< fB 6tabile6te norme metodolo!ice 6i or!ani3ea3a pre!atirea4 e;aminarea 6i ate6tarea profe6ionala a in6tructorilor 6i profe6orilor de le!i6latie in domeniul pre!atirii candidatilor pentru obtinerea permi6ului de conducere4 in conditiile le!ii< !B 6tabile6te conditiile te8nice 6i metodolo!ice de omolo!are pentru circulatia pe drumurile publice a #e8iculelor4 de in6pectie te8nica periodica4 de certificare a autenticitatii4 de identificare4 precum 6i de #erificare te8nica in trafic a #e8iculelor< 8B autori3ea3a infiintarea 6i functionarea 6colilor pentru pre!atirea conducatorilor de auto#e8icule 6i tram#aie< iB 6tabile6te norme obli!atorii pri#ind or!ani3area 6i de6fa6urarea tran6porturilor rutiere 6i controlea3a re6pectarea ace6tora< DB elaborea3a re!lementari 6pecifice in domeniul tran6porturilor rutiere< =B omolo!8ea3a #e8icule pentru circulatie< lB certifica 6i%6au omolo!8ea3a ec8ipamentele4 pie6ele de 6c8imb 6i materialele de e;ploatare pentru #e8iculele fabricate in tara 6au importate< mB autori3ea3a a!entii economici care de6fa6oara acti#itati de reparatii4 de re!lari4 de modificari con6tructi#e4 de recon6tructie a #e8iculelor4 precum 6i de de3membrare a ace6tora< nB a6i!ura efectuarea certificarii autenticitatii 6au a identificarii #e8iculelor rutiere4 in #ederea inmatricularii ace6tora< oB a6i!ura eliberarea cartii de identitate a #e8iculelor rutiere< pB 6tabile6te normele metodolo!ice 6i or!ani3ea3a pre!atirea 6i e;aminarea conducatorilor auto4 in #ederea obtinerii certificatelor de

ate6tare profe6ionala. TB elaborea3a4 in conditiile le!ii4 norme pri#ind e#aluarea capacitatilor p6i8olo!ice 6olicitate in acti#itatea de conducere a auto#e8iculelor 6au tram#aielor. 9999999999999 Litera TB a art. 122 a fo6t introdu6a de pct. 3> al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

*R'. 123 &ini6terul *pararii are urmatoarele atributii( aB indruma4 6upra#e!8ea3a 6i controlea3a circulatia pe drumurile publice a #e8iculelor apartinand ace6tui mini6ter 6i controlea3a re6pectarea de catre conducatorii de #e8icule din 6ubordine a re!ulilor de circulatie< bB cooperea3a cu politia rutiera pentru reali3area actiunilor de in6otire a coloanelor oficiale militare4 precum 6i a #e8iculelor din parcul propriu< cB inre!i6trea3a #e8iculele din parcul propriu 6i tine e#identa ace6tora< dB pre!ate6te per6onalul din 6ubordine pentru conducerea #e8iculelor mini6terului 6i autori3ea3a per6onalul didactic din 6colile de pre!atire a conducatorilor auto din 6i6temul propriu4 in #ederea obtinerii permi6ului de conducere< eB or!ani3ea3a 6i e;ecuta in6pectia te8nica periodica a #e8iculelor din unitatile aflate in 6ubordinea 6a< fB elaborea3a4 impreuna cu &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor4 norme pri#ind conditiile in care pot circula pe drumul public #e8iculele 6peciale de lupta din parcul propriu< !B elaborea3a4 impreuna cu &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor4

norme pri#ind controlul circulatiei auto#e8iculelor apartinand &ini6terului *pararii 6i in6otirea coloanelor militare. *R'. 12> &ini6terul Educatiei 6i Cercetarii are urmatoarele atributii( aB a6i!ura4 prin pro!rama 6colara4 educatia rutiera a pre6colarilor 6i ele#ilor din in#atamantul preuni#er6itar< bB a6i!ura4 in unitatile de in#atamant 6peciali3ate4 pre!atirea cur6antilor in #ederea obtinerii permi6ului de conducere< cB indruma4 coordonea3a 6i controlea3a4 prin in6pectoratele 6colare4 acti#itatea de educatie rutiera in unitatile de in#atamant4 inclu6i# de pre!atire 6i de perfectionare a cadrelor didactice de6emnate 6a e;ecute a6tfel de acti#itati< dB a6i!ura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera 6i parcurile96coala proprii de circulatie. *R'. 12$ &ini6terul Janatatii )ublice are urmatoarele atributii( aB elaborea3a norme referitoare la e;aminarea medicala a candidatilor la e;amenul pentru obtinerea permi6ului de conducere 6i a conducatorilor de #e8icule< bB 6tabile6te ma6urile ce trebuie luate de unitatile 6anitare4 in 6copul pre#enirii accidentelor de circulatie !enerate de cau3e medicale< cB elaborea3a norme pri#ind e;aminarea medicala a conducatorilor de auto#e8icule 6i tram#aie4 precum 6i norme pri#ind prele#area pr obelor biolo!ice in #ederea 6tabilirii into;icatiei etilice 6i a 6tarii de influenta a produ6elor 6i 6ub6tantelor 6tupefiante 6au a medicamentelor cu efecte 6imilare ace6tora a6upra comportamentului conducatorilor de auto#e8icule 6i tram#aie<

999999999999999 Litera cB a art. 12$ a fo6t modificata de pct. 3$ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

dB 6tabile6te 6emnul di6tincti# ce 6e aplica pe ambalaDul medicamentelor contraindicate conducerii #e8iculelor< eB 6tabile6te 6i certifica continutul tru6elor medicale de prim aDutor. *R'. 120 Comi6ia pentru Jupra#e!8ere a *6i!urarilor impreuna cu politia rutiera intocme6c pro!rame de pre#entie rutiera 6i indruma4 coordonea3a 6i controlea3a modul de aplicare a ace6tora. .ondurile nece6are de6fa6urarii ace6tor pro!rame 6e a6i!ura de catre Comi6ia de Jupra#e!8ere a *6i!urarilor impreuna cu 6ocietatile de a6i!urare autori3ate. *R'. 12/ A1B In 6copul coordonarii unei 6trate!ii unitare4 multidi6ciplinare in domeniul 6i!urantei circulatiei rutiere4 in 6ubordinea Gu#ernului functionea3a Con6iliul Intermini6terial pentru Ji!uranta RutieraFB. A2B *tributiile Con6iliului Intermini6terial pentru Ji!uranta Rutiera 6e 6tabile6c prin 8otarare a Gu#ernului. OOOOOOOOOOOOO FB In pre3ent4 potri#it art. 1 din Eotararea Gu#ernului nr. >3/%199$ pri#ind infiintarea Con6iliului Intermini6terial pentru Ji!uranta Rutiera4 ace6ta e6te or!an con6ultati# al Gu#ernului4 care a6i!ura conceptia de an6amblu 6i coordonarea pe plan national a acti#itatilor pri#ind imbunatatirea fluentei circulatiei 6i 6i!urantei rutiere.

*R'. 12C A1B *utoritatile admini6tratiei publice locale au urmatoarele atributii( aB iau ma6uri pentru mentinerea permanenta in 6tare te8nica buna a drumurilor pe care le admini6trea3a4 precum 6i pentru iluminarea core6pun3atoare a ace6tora4 conform le!ii< bB iau ma6uri pentru in6talarea4 aplicarea 6i intretinerea miDloacelor de 6emnali3are rutiera 6i a ec8ipamentelor de6tinate 6i!urantei circulatiei4 conform 6tandardelor in #i!oare4 tinand e#identa ace6tora< cB intocme6c 6i actuali3ea3a planurile de or!ani3are a circulatiei pentru localitatile urbane 6i iau ma6uri pentru reali3area lucrarilor ce 6e impun in #ederea a6i!urarii fluentei 6i 6i!urantei traficului4 precum 6i a reducerii ni#elurilor de emi6ii poluante4 cu a#i3ul politiei rutiere< dB 6tabile6c re!lementari referitoare la re!imul de acce6 6i circulatie4 6tationare 6i parcare pentru diferite cate!orii de #e8icule4 cu a#i3ul politiei rutiere< eB iau ma6uri pentru amenaDarea de trotuare 6i drumuri laterale pentru circulatia pietonilor4 #e8iculelor cu tractiune animala4 a tractoarelor4 de pi6te pentru biciclete4 precum 6i de ben3i de6tinate e;clu6i# tran6portului public de per6oane pe drumurile pe care le admini6trea3a4 cu a#i3ul politiei rutiere< fB inre!i6trea3a 6i tin e#identa #e8iculelor ne6upu6e inmatricularii< !B iau ma6uri pentru ridicarea 6i depo3itarea4 in 6patii 6pecial amenaDate4 a auto#e8iculelor4 remorcilor4 caro6eriilor 6au 6uban6amblurilor ace6tora4 de#enite improprii din punct de #edere te8nic pentru a circula pe drumurile publice4 abandonate 6au para6ite pe domeniul public< 8B iau ma6uri pentru a6i!urarea 6patiului 6i depo3itarii #e8iculelor cu tractiune animala4 depi6tate circuland pe drumurile publice pe care le e6te inter3i6 acce6ul< iB 6priDina acti#itatile or!ani3ate de &ini6terul Educatiei 6i Cercetarii 6i de &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor pentru educatia rutiera a

ele#ilor. A2B )roiectele de 6i6temati3are a localitatilor4 de re!lementare a circulatiei4 precum 6i a drumurilor publice din interiorul 6i din afara ace6tora4 elaborate de autoritatile publice locale4 #or fi a#i3ate de 6eful politiei rutiere a Dudetului4 municipiului ,ucure6ti 6au4 dupa ca34 al politiei rutiere din In6pectoratul General al )olitiei Romane. *R'. 129 A1B &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor 6i autoritatile admini6tratiei publice locale iau ma6uri pentru populari3area re!ulilor de circulatie in randul tuturor per6oanelor care folo6e6c drumurile publice 6i in ace6t 6cop #or pre#edea in planurile anuale fondurile nece6are. A2B In unitatile de in#atamant pre6colar4 primar 6i !imna3ial obli!atoriu 6e de6fa6oara cel putin o ora de educatie rutiera pe 6aptamana4 pe parcur6ul anului 6colar. A3B &a669media poate 6priDini actiunile &ini6terului *dmini6tratiei 6i Internelor 6i ale autoritatilor admini6tratiei publice locale in le!atura cu populari3area re!ulilor de circulatie pe drumurile publice. A>B )olitia rutiera din cadrul In6pectoratului General al )olitiei Romane 6e #a implica in reali3area pro!ramelor de 6i!uranta rutiera4 6tabilite de Comi6ia Economica pentru Europa a Or!ani3atiei Natiunilor +nite. *R'. 130 Orele de educatie rutiera din in6titutiile de in#atamant pre6colar4 primar 6i !imna3ial 6e de6fa6oara potri#it pro!ramei aprobate prin ordin comun al mini6trului educatiei 6i cercetarii 6i al mini6trului admini6tratiei 6i internelor4 care 6e publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I.

C*). K 1i6po3itii finale

*R'. 131 In de6fa6urarea acti#itatilor de pre#enire a accidentelor rutiere4 politia rutiera poate 6olicita 6priDinul unor a6ociatii profe6ionale 6i al unor conducatori de auto#e8icule4 care con6imt 6a participe #oluntar la ace6tea4 conform le!ii. *R'. 132 *nual 6e 6tabile6c fonduri din bu!etul &ini6terului *dmini6tratiei 6i Internelor4 de6tinate campaniilor 6i acti#itatilor de educatie rutiera. *R'. 133 A1B &odelele indicatoarelor4 marcaDelor 6i 6emnalelor luminoa6e4 precum 6i 6emnalele politi6tilor rutieri 6unt pre#a3ute in ane;a care face parte inte!ranta din pre3enta ordonanta de ur!enta. A2B *ne;a pre#a3uta la alin. A1B poate fi modificata 6i completata prin 8otarare a Gu#ernului4 pe ba3a modificarilor 6i completarilor adu6e con#entiilor 6i acordurilor internationale in domeniu4 la care Romania e6te parte. *R'. 13> A1B )re3enta ordonanta de ur!enta 6e aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. )e aceea6i data 6e abro!a 1ecretul nr. 32C%1900 pri#ind circulatia pe drumurile publice4 cu modificarile ulterioare4 republicat in ,uletinul Oficial4 )artea I4 nr. >9 din 2C iunie 19C>4 precum 6i orice alte di6po3itii contrare pre3entei ordonante de ur!enta. A2B In termen de 30 de 3ile de la data publicarii &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor #a elabora re!ulamentul de aplicare a pre3entei ordonante de ur!enta4 care 6e aproba prin 8otarare a Gu#ernului. *R'. 13$ In termen de 90 de 3ile de la publicarea in &onitorul Oficial al

Romaniei4 )artea I4 a le!ii de aprobare a pre3entei ordonante de ur!entaFB4 la propunerea &ini6terului *dmini6tratiei 6i Internelor4 Gu#ernul #a emite 8otararea de modificare 6i completare a Eotararii Gu#ernului nr. C$%2003 pentru aprobarea Re!ulamentului de aplicare a Ordonantei de ur!enta a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circulatia pe drumurile publice4 denumit re!ulament in cuprin6ul pre3entei ordonante de ur!enta4 care 6e #a publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I. OOOOOOOOOOOOO FB Le!ea nr. >9%2000 pentru aprobarea Ordonantei de ur!enta a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circulatia pe drumurile publice a fo6t publicata in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 nr. 2>0 din 20 martie 2000.

*R'. 130 In termen de 90 de 3ile de la publicarea in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 a le!ii de aprobare a pre3entei ordonante de ur!enta4 mini6terele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice #or elabora4 #or aproba 6i #or publica in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 normele de aplicare a pre#ederilor pre3entei ordonante de ur!enta4 dupa cum urmea3a( aB &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor4 pentru pre#ederile art. 1$ alin. A>B4 art. 23 alin. A10B4 art. 2> alin. A2B 6i ale art. C3 alin. A>B< bB &ini6terul 'ran6porturilor4 Con6tructiilor 6i 'uri6mului4 pentru pre#ederile art. 23 alin. A3@3B 6i A3@$B 6i ale art. 00 alin. A3B< 999999999999999 Lit. bB a art. 130 a fo6t modificata de pct. 20 al art. I din LEGE* nr. 0 din 9 ianuarie 200/4 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. 30 din 1/ ianuarie 200/.

cB &ini6terul 'ran6porturilor4 Con6tructiilor 6i 'uri6mului 6i &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor4 pentru pre#ederile art. 9 alin. A2B 6i ale art. 1> alin. A2B< dB &ini6terul Janatatii )ublice4 pentru pre#ederile art. 22 alin. A2B4 A$B 6i A/B4 art. C/ alin. A3B4 art. CC alin. A2B 6i ale art. 12$ lit. aB< 99999999999999 Litera dB a art. 130 a fo6t modificata de pct. 30 al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

99999999999999 Litera eB a art. 130 a fo6t abro!ata de pct. 3/ al art. I din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 2000 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 2000.

fB &ini6terul 'ran6porturilor4 Con6tructiilor 6i 'uri6mului4 &ini6terul Educatiei 6i Cercetarii 6i &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor4 pentru pre#ederile art. 23 alin. A$B 6i ACB< !B &ini6terul *pararii 6i &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor4 pentru pre#ederile art. 123 lit. fB 6i !B< 8B &ini6terul Educatiei 6i Cercetarii 6i &ini6terul *dmini6tratiei 6i Internelor4 pentru pre#ederile art. 130. *R'. 13/ *ne;a face parte inte!ranta din pre3enta ordonanta de ur!enta. 999999999999999 FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam (

Conform art. : din OR1ON*NI* 1E +RGENIL nr. 03 din 0 6eptembrie 20004 publicat" 5n &ONI'OR+L O.ICI*L nr. /92 din 20 6eptembrie 20004 la data pre#a3uta la art. III alin. A2B 9 re6pecti# data ader"rii Rom2niei la +niunea Europeana 94 e;aminarea p6i8olo!ica efectuat" anterior ace6tei date e6te con6iderat" e#aluare p6i8olo!ic".

NO'*( Reproducem mai Do6 te;tul art. II din Le!ea nr. >9%2000 pentru aprobarea Ordonantei de ur!enta a Gu#ernului nr. 19$%2002 pri#ind circulatia pe drumurile publice4 care nu a fo6t inclu6 in forma republicata a Ordonantei de ur!enta a Gu#ernului nr. 19$%2002( 7*rt. II )re3enta le!e intra in #i!oare in termen de 0 luni de la publicarea in &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I.7

*NEK*

NO'* AC'CEB &odelele indicatoarelor4 marcaDelor 6i 6emnalelor luminoa6e4 precum 6i 6emnalele politi6tilor rutieri 6unt cuprin6e in *NEK* din &onitorul Oficial al Romaniei4 )artea I4 Nr. C/0 din 20.10.20004 pa!. 32 9 C0 Aa 6e #edea ima!inile a6ociate actuluiB. 99999999999999999 FB NO'* C.'.C.E. J.*. )iatra9Neam ( Conform art. 2 din EO'LRMRE* nr. 1.391 din > octombrie 20004 publicat" 5in &ONI'OR+L O.ICI*L nr. C/0 din 20 octombrie 20004

ane;a la Ordonan a de ur!en " a Gu#ernului nr. 19$%20024 republicat"4 cu modific"rile i complet"rile ulterioare4 69a modificat i 69a 5nlocuit cu ane;a nr. 2 la pre3enta 8otarare.