Sunteți pe pagina 1din 34

Romania apicola

Revista lunara de i'nformaretehnicil $i gtiintificil, schimb de experientil qi opinii editat5 de Asociatia Cresc5torilor de Albine din Romsnia EUGEN MARZA editor coordonator

Anul LXXVl
CUPRINS

Nr. 8

august 1992

(RQdactor 8ef Presedlnte execut~v).P ~ R E MIHA? BACANU. MIHAI BESLIU (Republlca Moldova). SORIN BODOLEA (Rednc- tor de rubrle8). N I C O L A E - ~ v . ILIESIU, hg. ION MILOlU (Secretar general - de redactle) VICTOR NEACU, b101 M I E ~ A E L A SERBAN, ing. STEFAN SAVULESCU. Ing. TRAIAN VOLCINSCHI (Redactor get adjunct) lng. EUCEN ZORICI ( ~ e d a c t o ; set adjunct) I

m p . AUREL MALAIU ( m d l n t e de OnOare), hg. ELISE1 TARTA

I
I
1

hf.

1 Nicolae NICOLAIDE : Asigurarea rezervelor de hranti pentru iernat 2 Constantin TIRCA : 0 emblem3 a apiculturii bantit ene 3 Ilie CORNOIU, Liviu MARGHITAS : Desprc f urtivag 4 Adrian SICEANU, Maria DRAGAN : S.O.S. Albina ! 6 Traian VOLCINSCHI : Cum atacti g5selnita 8 Victor NEAGU : Ce am avut $I ce am pierdut in apicultur3 10 Aurel PAPADOPOL : In sprijinul prevenirii $i combaterii unor dZiunBtori la stupii cu albine, pe baza cunoa$terii relatiilor ecologice (I) 13 Aurel MALAIU, Elisei TARTA : Veninul do albine - un produs apicol folositor omului 16 Elisei TARTA : Caratele mtitcilor de Poeni 18 Ion MARCOVICI : Taxti pe zumzetul albinelor 19 Aurel CHIRULESCU : Pmductivitatea in apiculturli 21 Prevederi din Legea sanitaria veterinarii nr.
6011974

ASOCIATlA CRESCATORlLOR DE ALBINE DIN ROMANIA. Str. Iullus Fuclk nr. 17. BuCUregti, sect. 2 cod. 10231 Tel. 11.47.50 Fax 13.80.34 Telex 0 Cont \*ir. 11 205 aplrom-r 4596014 B.A. S.A. sucursala munlcIplulu1 Bucuregtl.

CINE NU ARE BATRINI sA-I CITEASCA I...

Pentru iernat e necesar, Din munc et albtna cere c a patru-hnci same mdc& Sd-t lagi in stup pline cu mtere.
E btne s'atbd $1 pdsturd In botci, cdci e folosttoare, CU mierea i n mestecdturd Slujegte-albinet de mdncare.
$ f pdnd'n luna lui Rdpciune

$1 inceput de Brumdrel Stupul mat poate sd-$i aduno

CeVa provizit pentru el.

$i dacd stupu-t agerat


Pe $apte-opt ori chtar pe race Rame, e gata de ternat $1 bine farna o va trece. $i dacd-aceastd a$erare 1-0 ddm tncd din Mdsdlar, stuparul grtje nu mat a r e Cd munca it va ft'n zadar. Singurd-albtna-$i pregdtegte Cutbarul lor pentru i e m t $'-atunci cbnd frtgul le opreOfo Ele se vor fi $1-agezat In cutb la mijloc Cdldura ca sd t$i $'-acuma ltnigtite Sunt pregdtite sd adunate pdstreze toate iernezc?.

23 Vasile POPESCU : Interdependenta dintre apiculturi $i productia agricolii 24 Costache PAIU : Din istoricul apiculturii basarabene 26 Ernilia $i Marin POPESCU-DICULESCU : Roirea - marea jertf5 adus5 zeilor pretentiosi a1 speciei 30 *** Dr. ing. loan .V.Cirnu 31 Traian BUCOVINEANU : Apicultorul amator 32 Documentar apicol

C o p e r t a I : Stupin5 pregatit.5 pentru recoltarea veninului de albine (cititi articolul d e la pagina 12) (Diacolor : Constantin DINA)

,.Abecedarul stuparulul.

C 0 P E R T A IV : macheta arh. Florin STEFUREAC

Dr. Florin Begnescu

P e agenda prioritatilor fieczrei stupine

Asigurarea rezervelor de hranci pentru iernaf


ing. Nicolae NICOLAIDE
PIII~I/~IIIII/IIIIIIIIIIII////////II/I~

Per~oada de pregdtire pentru iernarea fallziliilor d e albine debuleaici o abundente d e neciar cind albincle incep sci izgoneascd frinlorii d i n fitupi, icir mcitcile i ~ reduc i actiuitatea de ouat. 112 nceastci perioadd pe ling6 m ~ d i f i c c i r i l referiloare ~ la ,nu?ndrul .de albine, se Onregistreazb 2 si 0 swie de schintbdri fiziologice riiz organism-ul ncesorn. Aslfel, i n organis$ - m x l nlbinelor. incepe ~regcitirea pentru iernare prin desvollarea unor depozi.te ciz proteine Si grdsimi, denumite rpopular corpi gragi. Daloritci acestor rezerve $ d e proleine gi grisinzi se nsiguru hriinirea mdtcii gi a primului puiet din seto2 iv.~!u r m d . t o ~ .Reiervele din ~ o r p u l gras, se depun ca urrnare a consumului de \ 8 polen. Se ce7.e nzeu!ionat cil ucest polen trebuie consu.nznt de ccitre albinele care $ ieilieais', dzci d e ~ c s l eal'oine care ccloiioneazii incepind cu luna august. C u m 3 locmai i n aceastci perioadd se pi-oduce o i m p t i c a r e ,a polenului din.-nuiurci este 2 nbsolut obligatoriu ca hpiculforii sci asigure d i n . rezervele stupinei la discrecia % albinelor polenul necesar sau inlocuitori ai acestuia. Energiu des?inatci mentinerii functiilor vilale si pentru producerea ccildurii : : ir, cuib, se ba-?eazci pe arderea i n organismul albinelor a ;3aharurilor confinule 8 1.n miere. Consumul de miere i n Cimpul iernii ,cste m a i sccizut la inceputul $ acesteia cind sc ua nzentine in cuib 10 .temperaturci de circa 14C fiind i n juru,l 8 a 700-800 g lunar la o familie .n.ormalci. In ultima garte a iernii )ca urntare $ ci clparitiei puietului' ~i ridicare a temperalurii' cuibului la 34-35"C, consumul de miere cregte aj.ungiizd pinci la 1,5-2 k g lunar.

$ $ $

3 3

$
%

$
8 2

$
3

$ $

& BII~I~IIIII/III~II/I/III~/I/////I//I~~

~I~IIIIIIIII//III/III/IIIIIII/II/II~~ 3

2 8 2

FEitii de aceas15 silula\ie se impune ca inc5. din toamna anului precedent apicultorul s5 asigure familiilor de albine cantit5tile indestul5toare de hran5 pentru iernare. In functie de prega'ii'rea fiec5rei familii de albine se va stm.?bili $i cantitatea de miere necesarii pentru iernare. In general se consider5 c5 pentru fiecare I'agure ocupat bine de c5lre albine dup5 strimtorarea cuibului va f i nevoie de u n i'agure plin cu miere c&p5cil5 pe ce! putin jumibate din suprafata lui. In acest mod, penOru o familie normal5, rezervele de hran5 pentru iarn5 se estimeazii la 18-20 kg miere. , In productie se pract,ic& dou5 procedee de asigurare a rezervdor de hran5. In pr'imul caz cantitstile de hran5 nece'sar5 iern5rii se retin de la c u l e ~ u ~ r i lprincie pale de nectar sau i n .a.l doilea caz, asigunarea n e c e s r u ~ l u i se face prin completare cu si'rap d e 7ah5r. In cazul p&trlrii pentru iernat a fagurilor cu miere se v a avea grij5 ca mierea s l fie. de bun5 calitate, fagurii cu miere d e p a n 5 var f i eliminati di'n stupi, fiiut fiiad c5 mierea d e man5 este d5un5toare albinelor jn. timpu.1 iernii. f n cazul i n care apicultorul este nevoi't a ierna albinde pe baz5 de zah5r, preg5tires. rezervelor de hrang se va face

pin5 cel tirziu i n perioada imedial urm5ioare culesului de vara. f n acesl caz, a3,ministrarea siropullui se 17a face i n cantit5ji masive deoarece i n aceas12 perioad5 Samil'ia dispune d e o mare c:-tntitat e de albine care \:or prelucra acest sirop. Siropul de zallcir folosit in completasea rezervelor de hran5 se prepays in pi'oportie de 2 : 1 adic5 dou5 piirti zah5r la o paste spa. Siropul nu se va Sierbe, zahiirul fiind dizclvat prin turnaren peste cantilarea de zah5'r rcspectivs n apei fiei-binti necesamre. Unii a,picultori recornand5 in vederea prevenirii cristaliz5rii a se ad5uga acid citric i n proportie d e 1 gram la fieca're litr'u de sirop. Siropu,l astfel pregstit se adminislreazg fa'mili~ilor i n port.ii mari d e 3-5 k g . Deoamrece prelucrarea siropului de zah&r i.n miere uzeaz5 organismul .albinelo.r, se recornand5 ca h n i r i l e penleu com,pletairea rezervdor de hran5 s& se execute la inceputul lunii augu'st nedep5sind i n nici u n caz data de 10-15 august. In acest fel la preluclrarea siropului pa,rticipl a l b i e l e virsLnice care 711 mod normal se uzeazl $i pier pin5 la venirea ier'nii, iar albi'nele tinere ce vor eclozoina ulterior- mu vor mai f i supuse usurii ooazioluale de transformarea si.ro-

i : . "

.... .

. -- -. +..-. . >.,-.'' ; : i n - miere. I n cazul ierniirii famiAiilor tle&bhe .pe fagwi cu miere c b 5 -

.
-

. .
,

recunaeut organoleptic. In :%&t & impune folosirea m o r anaZize 'miniice uqor de executat $i la fndemina apioulcitii se i m p u n e = I ~ & s t r ~ eacktora a dup5 torilai-. U,ha d i n .metodele u z i h t e &e anacules pin5 In u t l l i a a r ~ , i n canditii op&a cu ap5 de var, iar a doua metod5 time. In acest .caz; pB&rea se face i n este aceea a ana'lizei cu alcool de 96'. incriperi cu o temperaturri pe cil;' p s i bil constanrtg ~i far5 umidi,tate. - , .: -.. ,. Pe ling5 asigumrea rezervelbr de miere necesare iernsrii, sc impune d e a se Faguriri p&sbr.ati-_la r e z e ~ a , ' stupinei trebwie tratati impotriva g-itei l,a - asigwra fan-riliilor de albine q i rezevvele ':necesare de polen. Cel nlai siim~lu prointeivale de ti'mp necesare pentru' producedeu este acela de a pune la reiere5 sul foolsit in acest scog ( s u f , acid acetic, fagwrii .cu pasturs in sezonul cind cuiglacial etc.). .buride siht blocate cu acest produs. De Pentru a se preintilmpina ex.istenta asemenea poate f i folosii cu succes $i mierii de mand in fagurii destinati pentru lenul .ad-mat.de albine $i recoltat cu ajurezervele de hranii ale al'binelor i.n peritoral colectoeralor de polen. oada de i-5, se impune u a conbrol ~ a1 Polenul recoltat cu ajutowl colect.oareacestora i n vederea stabili,rii calit5tii mielor de polen pentru a fi phistrat va trerii. Organoleptic, mierea de m a n s se rebui i n ureallabil - . sii fie bine uscat iar cunoaste u s w avind o cu,loare inchisfi cu nv3nt8 verzuie sau brun5, este viscossfi inalnte de folosire m s c h t -sub farma de cu i ~ r l ~ u s tcaracteristlc $1 mai putin dulpulbere f i n k .PoMbl_pr'm@% < : k t & ^ pwte ce decit mlerea floral5. CrisQlizeaz5 f m r f i cmservat 3 i - c ~ aj.utoru1 mierii de alte gl.c.u, ,jar in amestw cu miere de flori este capscltii de a l b ~ n e ~i mai greu d e bine sub f W B ' d e pa@.
,

.~

'

Din viaja organizajiei noastre


Prof. Constantin TIRCA
)z-c-j-z-c-C~

\
c z ~ c c c C ~ . C C

'
\ \ \\

\ \

\ \

\ \ \ \\
\ \ \

'

\
c

Dintotdeauna celor din Banat le-a plkcut n u numai sd spunii dar sd $ i fie, dupe c u m bine se $tie ,,fruncea" in tara noastrci. Astdzi, rprin activitatea lui Ion Secard din comuna Jebel, practica apicolii din judetul Timi+ se situeazi la jndltime. Activitatea $i rezultatele domniei sdie au spulberat plrerea cd iecoltarea veninului de albine ar eon.titui a p a w jul erclusiv al speciali$tilo~nu $i al produciitorilor practicieni. Apicultorul l o n record rncolteazi pi valorificd uenin de albine i n stare cristaliratii d e pesto un dece~ziu.Dar n u faptul f n sine, rpricunz cii recolteazd qi valorificti venin de albine ot,tinind veni.uri binevti insemnate il situeazii pe crc.scaitoru1 de albine d i n comuna Jebel, judeful Timi$ pe podiumul merituo$ilor ci calitiitile-sale practice $ i mcrea sa iubire penlru aceste ,minunate insecte. Esle creator d e utilaje $i znstruinente apicole precuin + i u n autentic cercetiitor a1 cornporta~etnului albi~ l e l o , ;TI conditiile folosirii aparaturii electronice destinate recoltdrii veninului. Erpunerile $i discutiile cu cei interesafi L n domeniul tngrijirii qi e s p l o a t W i albinelor au pus i n rvidentl qi uoca$ia so de inviiidtor npicol. Pe deasura, S-a dovedit a fi $i o gazdii deosebitii, primerte pe oricine este hteresat i n recoltarsn i2e venin si rdspunde cu pldcere la toate intrebdrile. Intilnirea apicullorilor d i n judetele Timi$ $i Gorj organizate' d i n initiativa filialelor judetene respective la stupina domnului on' +Yecard a confirmat o datd i n plus, ,dacd mai este nevoie ,cii apicultorul nu este ~i mu trebuie sii fie nte$Ce$ugar limitat ci u n spirit. invenliv, u n acdatdltm de noi solufii dar yi u n mare iubilor de albine. Dacd bditatenii ise (mindresc c u productiile d e , venin, cu succesele lui Ion Seca%i pentru care merite sincere felicitdri, i n curjnd gorjenii vor avea $i ei cu ce se mindri.
'

( (

\ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \

I \

I I

Citeva preciziri utile

.
$

. . Ing. Ilie CORNOIU, ing. Liviu MARGHITA$Univercitstea d e $tiin@ Agricole Cluj-Napoca Facultatea d e 2ooteh;lie

famjliilor cle albine sau. .chiar a intresii atupine. Indiferent' d e forma d e manifestare .(lent6 sau ;violentci), furtiqagul odatci ~declawat se poate extinde d e la 5 o familie la a l t a s a u chiar de la o stupinci la alta, Vproducind de reguld muri -pagube efectivelor .faniliilor d e albige.

-Semnele furti~agului
.
.

Considerat 0 particularitate biologicci, tinstinctul d e furt a 1 ,albinelor melifere {indeosebi la specia italianai) s e mf-nifestci ;in perioadele Iipsite de c u k s ~ . ) i &atacarea familiilor slabe .de ccitre sele puternice, cu '$copul de a le ~ l u a mierea. Nu de putine ori, acest instinct .este.activat Chiar d e apicuuori (Endeosebi i;ncep&tori), care dintr-o superficiald cunoaqtere a vietii. &i comportamentului albinelor, procedeaib l a kercetare i n d e l u n g a l a familiilor, mentinind m i mult timp deschiqi sau adminislrind neglijent hrciniri suplimentare de' stimulkre .sau completare a rezervelor d e hrand, ,in perioade lipsite d e a l e '

In fapt, ifurtiqagul reprezintii runa ,din ,cele mai p~imejdioasestiiri O n existents

P *
'

-I

<

z >

'

'

Lipsa culesului natural determ'inri elbinee1 spre o agitatie continuri, cercetare intensri a cr8~plturilor $i spatiilor libere create in zonele d e im,bina~ea compo~~nk10 stupilor. r 'Almbinele culeggtoare ins e r c i n d s r i intre in SbUp (altii decit a i Jor), produc un zumzet pstrunzrit~r, iar scindura de zbor di,n fa@ urdinivu'lui dev h e t,r@ptat 0 c ~ m g a i t & scenri de lupts. D e r,-gu~lri, priorjtar sint ataca'te familiile f5i-5 matc5 $i cele cu popuratie re. dusg. ,M:binele care iau cu asalt urdiniSu.rille stupilor str5ini lor prezi~ntj frecvent corpul ligsit de i,nveli$ pilos (,negru-lucios), fiiad cunoscute sub numele de ,,albine hoatef'. La iwires din stupii famiSliilor atacate, aceste albine fiind mai' greoaie din c a u w gusii wline cu miere. sint neyoite sri se lase' in zbor putin -in jos, iar apoi sri se inal* cu picioarde adunate sub abdomen, pentm a real\iza echilibrul curpuiui E.n timpul zborului spre sturpii lor.

8 evitarea picurririi simpu~lui de z a h l r sau a mierii pe peretii exteriori a i ' stupilor in timpul a b i n i s t r r i d b r de h.r.an l cu stop stimu,lativ s u de c o m p l e t a ~ ~ a rezervelor ; @ evit;a,rea u , w r t m b m e n t e cu&t,i,ve cu ,ubsta,nte ,'putemic m i r o s i h . r e , care s s anihi,leze mi,rosuJ specific fiecarej familii de albine (177.a.i ales pe t,jlmpul lipsei de cules nat,ural) ; menliner= deschiderii, mdiniSuri,]or la distante corespunz8toare puterii fiecsrei famihi de albine $3 p a r k ; @ redizarea $i mentinerea permanent in siuiping a U Z I U , ~ efectiv de falmilii puternice, u,hiforme ; , (b hrgniri,re d e stl.muiare $i completare s5 se f a c i nu'msi smha, E n cantitsti de 150290 ml, astfel c$. pin3 diminel@ hrsnitorul 'din fiecare stup s l r&mins .uscat. Combaterea furtivagului

O d a t l decla-t, instinctu~l de furt a1 aibinelor devine greu de stripinit, intreaga slupinri i n t r l in pa*i.cri, iar treptat $i in scurt timp se ajunge la compromiterea partial8 sau total5 a fatmiliilor de albine. Prevenirea declanqlrii furt$agului Cind f u r t i p g u l s-aL d e d a q a t la o faPornind d e l a conatat5nile practice, furmilie, trebuie identifitat& f m i l i a de urt i 1 este m i u$or de prevenit deciit ge?@ care a k c 5 . Aceasta din u r n 5 se_ va d e coanb5tu;t. Dintwe mburiae de p r e ~ e n i ~ r e muts 4 n locul fanniliei atacab, iar famia dedlan~ririi acestui instinct periculos lia atmat5 se aduce pe locul celei care srpeciei, d m ~ sjnt e de retinut : atac5. h a s e m e m caz, linistea se v a reinwtala: nepede ..wibrea pk d t .posibiJ a cercet5rii faDacri f u r t i p g u l n-a fost sesizat la timp rniliialor de albine pe timpull galurilor $i s-a extins la un nu* mare de famisau lipsei totale d e cuaesuri naturale ;

(continuare in paq. 7)

Ins. Adrian EWEi%NU,,Biolog Maria DRAGAN Institubul de Cercetare $? Prodtte(te pentru Apiculhrii
1'.

'

In u,ltimii eni, foarte mu$lti apic'ultori disn majoritatea zonelor t5rii sem,mleaza faptul c5 familiile de al~bi,nepe care.. de ingrijesc $i exploateaz5, nu mai ating >puterea necesaz5 valorificgrii ih bune conditii a culesurilor, chiar a celor de varl. Famil'ilile de albine nu realizeaz5 acel excederit de ail,bin5 care s 5 asigure papularea fagunlior di'n magazin, sau corp suplimentar la stupii M'E. Acest fenomen, $i subli,n.iem acest lucru, apare in conditiile in acre cregterea de puiet decurge normal. Astfel apirultorli reuvesc s5 dezvolte cuibul de puiet la un nivel d e chiar 8-10 faguri bine ocupati la stupii verticali cu magazin $i 12-16 faguri la stupi,i ME, mentlnind ,aceasla crestere intens5 de puiet v r m e I^ndelunlgatri. Cu toate aceasta, num5ruJ de faguri ocu'pati ou ailbin5 dep@e'$te cu puti.n pe cel a1 fagurilor cu puiet, sau deabia acoper5 fagurii respectivi, iar in conditii de cules se realizeaz5. pr ductii necorespunz5toare, , aceste stupinq deveni,nd nerentabile. Ne g5si.m ,practi: in fata unor ,.puie~~n'ite" ! Foarte multi apicultori pentru a-$i asigura acel excedent de allbin5 necesar unei bune valorific5ri a cule~uri~lor, fie c5 uti~lizeaz5 un numgr. ma,re de familii ajutstoare pe care le unitic5 toamna cu csle de baz5, fie c5 pur $i sim,plu unific5 lamil.iile inaintea culesurilor. Un alt aspect;dar legat tot de ceea ce am asgta-t, esteiacela c5 multi apicultori inregislreazl pierderi mari de albinl in perioada iepLrii concretizatj practic prin pierderea partial5 sau integral15 a familiilor. Orice apieultor $tlie c5 in conditii de cules, producti,a de miere a familiilor de albine depinde de :. b) maritmea populatid de albine, dependent5 la rindul ei, de intensitatea pontei m5tcilor. vi,abiliCtea puietului, longevitatea albinelor : 8 hlrnicia albi'nelor care refletcl dezvoltarea instilnctului de acumulare $i rc+ prezintg practic, producpa de miexe pe albink Mkurarea tuturor acestor caracteristici, poate E i ddficil5 $i imprecis5, dar produ~tiade miere poate fi u$or masura45 $i reflect5 interactiunea dintre toti factorii mentionati. De aceea, in amelio-

m,REl-?:&$k&;.: orice program de .dl&? "4 ,


tie, ~&mEiregte 77%. pmponderent5 imbunB t5tirea contin& - ai.:~pai.nci,palei insuviri a :acesteia productia d e miere - avind la baz5 valorosul caract&? de comportament ,,instinct d e - acumuZWel'+: M'unca de ameliorare, des!i!&&mtl de apicu5tori profesioni~ti dar gi ds.--&m+ m d t i a,matori, cu lucr5t-i deosebit -de la+ borimse, in ulti,mul timp este deosebit de afectratl de factori de agresie 'ai mediului. *~ce$bia au avut o influent5 deosebit de aefast5 atit asupra evcrlutiei normale a familiei .de a.lbine, cIt $i asupra actiunii prqpriu-zise de selectie. Bolile, poluarea mediului( pesticide $i noxe) $i ch.iar d5unstori'i, au redus atit popu1,atia cit $i perfomantele fami~lidlor de albine $i implicit productia de miere. Aspectul pe care dorim s5-l abord5.m se refer5 la longevitatea albindor $i inasupra populatiei stu, f41uenta acesteia pului, considerind c l aceasta este una din cele mai acute probleme ale apiculturii actuale, reducerea dnastic5 a duratei vietii albinelor fiiad respons.abil5 in mare parte de cele mentionate. In c5~tile d e apicultu.r5 scrie : ,,Durats vietii a,lbi8ndw este determioat5 atit de natura.'activititii lor, cit $i de anotimp. In cprsul sezonului activ cind albjnele cresc puiet, clgdesc fag'uri $i participa la cules triiesc 30 zile. prirn5vara $i toamna 40-60 zile, akbina de iernat pin5 11 6-9 lami''. Se vorbeste de o c ~ c i ~ t a de te pont5 a m5tclilor de pin5 la 3.000 ou5 in 24 ore ~i populatii de albi,ne de 40-60.000 in timpul verii, in famiiii cu o singur5 1matc8. Aceastia ar fi situatia normal5 conform potentialului genetic de dezcoltare a unei fami.l.i,i de albine cu o singurli mate5 $i care exista cu multi ani in urm5 in tal-a noastsr5. Vom c 5 u h sa prezentgm acum un rationment foarte si.mplu pe baza c5ruia se poate -anticipa evoutia cantit5tii d? albina dintr-o fami'lik pe baza cantitatii d e . puiet existente jn stup la w moment dat ~i a unei anurnite sperante de viat5. Presu~punem c5 astgzi, 6 mai, intr-o familei ad5postit5 in stup ME, gBsim puiet in diferite stadii, pe 6 faguri, la care SUprafetele oc.upate ar echivala cu 4 faguri i n t e g ~ locupati (4 faguri ) :6840 celule = 27.360 celule cu puiet). Acest puiet este

.
'

,
-

rezultatul pontei rngtcilor din ultimele 21 de zile (Encepfnd din 16 aprilie), deci matca m p e c t i v 5 a depus in medie 1.300 ou5Izi. Tot acest puiet care ast5zi este contemporan ca puiet in diferite . stadii, trept,at, b u,rmitoarele 22, zile, deci pEn5 la data de 28 mai, va ecolziona. Deci, d w 5 considergm durata rnin.im5 a vietii dbinclor doar de 22 zile, la data respecbiv5, tot 'puietul- eclozionat va f i conternpcira~n ca albine $i se va r e g h i in populatia faniliei, reprezenthd o cantitate de 2,7 kg albine,. calculind 200 g abbinii'interwl, l a stupul ME, rezult5 13,5 in,tervale. La o dulrat5 medie a vietli 'albinei de 30 zile la popu1ati.a respectivg, se mai adaug5 o canbitate dc allbina eclozionat5 anterior datei de 6 mai (ultimele 8 zile) rezultate din puiet depus anterior datei d e 16 aprilie.

Cdnsiderinb cB E n aceastli perioadg i~nten6itatea pontei a fost immedie doa'r d e 900 oug'ui la pptlatia farni'liei la data mentions% se rnai adaug5 900 X 8 zile = 7.200 albine, aproximativ 7(10 gr = 3,5 intermle. Deci o asemenea familie la 2 8 m6i a r trebui s 5 ocupe bine 17 intervale, dec'i echivalentul a dou5 comuri ME. { R d i t a t e a? ! Rractica ? ! Nu vin decit 3 2 confbnne c5 teori,a nu reprezint5 decit .,o poveste f r m o a s 5 " 'pm%ru ultimii ani. Acum foloshdu-ne d w r de citeva din miile de detenminiiri de puiet $i ailbini pe care l a b o d o r u l de genetic5 $i ameliorare le efectueazg in vederea identificirii si salection5rii unor faanilii recoidiste pentru pr5si;l5, _vom demonstra c5 acea3st5 abundent5 de puiet nu se reggse~te in popul.atia de atbine $i c5 de fapt durata vietii albinelor in ~ n ~ i t i i ' actu'ale le . este mult rnai scurt5 de 30 zile, fiipd chiar sub 21 zile (exp1,icare t a b d ) .
~

Nr. farniljei

Data dete1;minBrii

Nr. total celule

OuB depuse in 24 ore

AlbinB intgr., cuib

DUDS 22 zile de la determinare

Nr. celule cu puiet

OuB depuse in 34 o m

AlbinB in cuib (gr.)

-n/n albi-

,nB existent3

33 46 67 61

1'1.04 17.05 17.05 17.05

'29.400 24.200 28.500 23.200

1.400 1.152 1.357 1.109

0,800 1.050 0,975 0,800

41.400 39.000 28200 35.400

. 1.857
1.343 1.686

t.971

1.500 1.700 1.350 1.400

51 70 47.4 60

* Indivizi existenti in familia de albine fatB de puietul existent la determinarea anterioars. procentul este luat in calcul la o ecloziune de 100n!n (1 kg albine=4 10 mii
jn toate exerndele luate la intimplare din fivele de deterrnin5ri ale laboratorului efectuate in an,ul an'terior, se obanrvB c5 puietul existent la un moment dn: in Earnilia de albine nu se reg5se~:s- ca albi'ne contemponme, decit in prccente foarte s c k u t e . Men,tionsrn c5 la o sperant5 de via@ de minimum 22 zile. acest puiet t.rebuie s5 se reg5seasc5 aproape integral ca aibinR wntempOran5 $i astfel datele lab6ratorului p,n ~ l t i ~ m i10 i, ani pniviad e v d n t i a puietului $i a albinei in ti'mpul .sezonullui vor sta la baza unui studiu pe calcu?ator a kvoiut'ei longevit5ei albinelor in decursul ani'lor. De fapt ce putem demonstra practic-la ora a c t d 5 e t e aceagtg neconcobrdant5 intre puietitl, -depus raportat 13 albina existent5 in stu.p la ~ 3 7m o m ~ n tdat. In momentu.1 de- fat5 nu cunoagtem cu exactitate ierarhia c a u z ~ l o rcare detaa-min5 acest fenamen $i pentru c5 nu cunoa$tem. i n c r i m i n h din .nou un complex. de factori. Am fi tenpati s5 spunem in primul rind c5 respmsaSil5 de .-aceast5 situat,ie as fi existen@ in natur5 a unor substante nocive, care fie c5 se acumuleaz5 in t.irnp5 in organismu.1 albinei, slibindu-le treptat
"

r e z i s h t a ji potentialul productiv, fie cr? le omoarii .pe Loc. Tot a.ya de bine am fi tentati s5 spunem c5 acest fenomen pe ling5 cel anterior mentionat, (care exist2 cu sigurant." siar d a b r a unor boli ale albinei adulte, ca -de excmplu nosmoza, viroze, va'rooza, sau chiar aca~apioza oare, se grefeazli mult mai uqoa pe ~rgslnismeleslgbile. Tot a3a de bine apare 2ntrebarea dac5 nu cumva aceast,5 durat5 de Vitiat5 es.te influentats incg d.in periaadalarvar5, cind irvdivid'ul nu a fost hr5nit corespunz5tor sziu a fost intoxicat pri'n hran5 toxic5 $i spatiu de deivaltare (fagusre conti'nind d d exernph pesticide - cazul organocloruratelor). Acest aspect par Licu~lar, durats vietii dbinei $i factorii care o i'nf,luenteaz5 nu a fast abordat pin5 acum in mod specia! in lucr&~ile noaslre de cercetare: dar incepinld 'cu aces's an, colectivul de cercetare din ca5rul I.C.P.A., $i-a propus s5 n b r d e z e $i s5 urm8reascl. prioritar d a sificarea pe cit posibdl a acestei p,robleme prin urm8toase.le aspecte : Qgstabilirea virstei de supravietuire a albinei .in cursul unui an apicol $2 a lactorilor care o influentea26 ;
(continuare in pag. 7)

.
',

rngt &S~..W)LCINSCHI -. ...


, .
C

,.
<

..

. ~.

< .

zile;: lank isi inceteaz5 hrsnirea, se fn&nSe pare cg in literatura de speciditate joars-ctl' rrjp'isli% in forma d e gogoa*' $i giselnita sau molia cerii nu a fost tratat5' pe m k u r a daunelor. considerabile pecgre se tl'ansfo&iG in nimfii. Gogoa~a este lile provoacg. Capacitatea d e -distrugere si pitA .$i chiar a$in&Vi in lemn datoritii u n d Enmultire a acestui parazit este a$a d e secretii a 1arvelor.cai-e descornpun celumare, incit, in condittii optime, descen- - loza. Larvele -tr5i&c~. . h medie 30 zile, dentii unei singure perechi de molii a r &poi se t r a m s f o r m ~ ~ r ' ~$i~ dupg - ~ ~ e putea consuma teoretic, intr-un an circa 14 zile in fluture s--adGlt;--.Cield evolutiv este influenbt d e t-~g.., h 400 kg cearg (3 generatii a 'cite 1000 femele = 1 milion larve). 0 singur5 larva conditii favorabile de temperaturf' :(3Qpoate consurna 0,4 g ceari $i poate dete40C), ciclul complet de dezvoltam~estede riora peste 500 celule de fagure. Acest ' circa 44 zild, ?putindu-se repeta. xle 3 4 -Ld8unltor periculos este mereu p r a e n t in ori pe an. , ,. stupi, este foarte agil-$i extrem d e vigiL a o ternperatur5 mai scgzuti de numai 20C ciclul evolutiv se prelungeste la 120 lent. Avind un comportament noctui'n este rareo'ri observat ziua ,cu exceptia cazurizile. La temperatura d e 10C metamorlor in care este deranjat. Produce pagube foza moliei stagneazs. La temperatura 0C mari in depozitele cu faguri de rezerv5, , larva, nimfa $i insecta adult5 mor in mai ales cind acevtia sint tinuti prea atimp d e 12 ore. La temperatura d e -9C propiati, temperatura este ridicatZi rji nu insecta muare d u p i 2 ore in toate stadiile s-au luat mSsuri corespunz5toare de'conde metamorfoz5, iar la -15C moartea . se produce dup5 45 minute. servare. In stupini. molia atacg cu predilectie Frigul este cel i mare d.u$man a1 familiile slabe $i bolnave, ccintribuind la . moliei. Numai ouile de molie pot rezista riispindirea bolilor. Cu toate c5 agentul .$i iarna l a temperaturi foarte sc8zute. cauzal s t e un parazit care n u atacs diDin acesk considerente , unii apicultori tin fagurii de rezerva, toamna 'tiniu, in rect albina sau puietul, totudi pierderile de puiet $i de familii de albine care se ,tUpii populati, sub protectfa albinelor inregistrexzg din cauza lui sint a$a d e ping se instaleszg timpul rece $i apoi ii mari, incit rnanifestsrile patologice pe care depoziteazg in rnagazii neincilzite. le produce ii deterrnin5 pe unii autori s-o Exisa dous spccii d2. molii, sau g5sel- . incadreze in rindul bolilor sub denumirea nit.e, una mare Si alta mic5, ambele fiind d e galerioz5. dguniitoare. Atacul asupra fagurilor din In noptile calde . de vaX-5, apicultorul ,tup incepe d e la fagurii'laterali, dup5 poate. observa, dacg este atent, cum acest ,are Sint invadati $i cei cu puiet din fluture nocturn dispare, intrind pe urdicuib. ~ ~ ~ i lslabe i i l nu ~ reu$esc s& inni$ pierzindu-se in mijlocul familiei de vingg multimea de omizi ce atac5 fagurii albine. Se pare c i nici albinele nu recu~i puietul. Cind g5selnita i$i croie$te ganosc in aceasta vreo primejdie imediati. leriile pe sub puietul cipscit, nimfele.de De-abia dup5 depunerea OUalelor in ' ~ 5 - &lbine mar sau se nasc cu m a l f o m t i i . Apiiturile Stupului fncep sg Se fats simtite ceastg pierdere trece adesea neobservatg manifesarile morbide ale giselnitei. de unii apicultori mai putin e x p e r h e n - Femela fluturelui de g b e l n i t i intratg E n tati, deoarece albinele scot din stup acest puiet distrus far5 ca apicultorul s5-$i dea stup depune 400-1800 01-15,in grgmezi de cite 100-200 bucg'ti, pe care le l i p q t e in seama. mlturile stupului, crgp5turile lemnului, combaterea g5selnitei n u nici in resturile de cear5 sau .chiar in celulele un moment de rigaz. E~ trebuie s5 fie fagurilor. continui $i perseveren%, deoarece numai . Dup5 10 zile, din ou5 ies larvele care in acest mod numiirul diiun5toriloa ~ o a t e se hr5nesc cu ceari, sgpind numeroase gafi mentinut la un m i n i b acceptabil. spulerii mici in faguri $i chiar in c5picelele celulelor care adgpmtesc puietul. Aceste "em minim acce~tabil fiindcg nu putem canale mici le pun la adapost de inter-afirma cs un stup p0ate fi totalmente cgrile albinelor d e a se apsra. Dup5 30 ferit d e infestare.

'

Pentru prevenirea dezvoltirii g5selnitei se retomandti intretinerea unor familii de albine puternice, cuibul s5 fie cit rnai stsns. Se recornand5 respectarea regulilor de igiena in stupina prin reformarea $i topirea fagurilor vechi care sint purkitori de germeni patogeni $i d e o u i de g5selnit5. 0 atentie deosebita se va acords conservarii $i dginfectiei fagurilor. Pentru dezinf-ia fagurilor goi ace$tia vor fi tratati prin fumigatii cu sulf in spatii ermetic Enchise folosindd0 g sulf la un metru cub spatiu. Ca &suri de cwnbatere se recomandii c a stupli atacatl de giselniti s6 f ~ e con1

trolati rnai des, iar larvele, gogovile $i pinzele parazitului s5 fie distruse prin mijloace rnecanice. ln cazul unui atac masiv se reeornandi indepzirtarea fagurilor puternic infestati. La fagarii rnai putin atacati se va depista $i se vor deschide galeriile cu ajutorul unui virf de cutit sau cui, permifind astfel albinelor sa efectueze rnai bine operatiunea de indepartare a larvelor ti de refacere a celulelor deteriorate. Cu, aceast5 ocazie se recornandti $i restringerea cuibului familiei de albine.

.
'

,
-

lii de alibbne, trebu'iesc , retinute unele ,m&uri ca : 0 nu se va desehide $i nu se va.cerceta nici o fnmilie de albine din stupin8 ;' @ la stuspii atacati se vor reduce urili.rii$urile la o distant5 care sii permit5 trecerea a 2-3 &)Dine pe lfngg alta, iar ,fn in dreptul deschiderji, pe scindura de zbor se va pune putins. iarbi Pnfoiatk stropitii cu ap5. Aceast5 m h u r 8 permite ofganizarea rnai bun5 a act.ivititii albipelor strgjere ; 0 folosimrea' acidului fen'ic i'n concentratie de 50% cu ap8 sau creofini cu'ratti. In - dreapta si - in stijmga. urdini$ului la fami'liile atacate se qeaz5-2doug h c 5 t i de tisfon sau tanpwme de vat5 imbibate In acid fen~ic.T o t d a t 5 ou un tampun de vat% fixkt pe u,n b5tJ. de lemn $i imbibat cu a d d fmic se vor unge evenbutalde cr5p g b ~ r i sau alte locuri pe unde albinele hoate for*& p5t~underea in stup ;

@ in cazul unor atacuri puternice, la fa-

milriille rnai slabe se vor inchide c o w e t urdini~urile; in locul podipmrelor se vor cmonta site de ventilatie $i se vor muta citeva zisle E n pimite r5co~oase. In looul stupilor ridigati se a$mz8 stupi goi in care se introduc rnfinu~nchiuri de pelin ; Q stropiaea abundentii a stupilor $i scinduridor de zbor cu a p i rece pentru a da albimelor senzatia de ploaie ceea ce det e ~ r n ~ nQ g retragere treptatii a albinelor hoste ypre stuipii lor. Ca o concluzie la cele artitate, polmind de- l a acest insbinct necrut5tor intraspecie, putern afinma c5 in conduita de lucru cu albiaele fiecare apicultor va trebui s g - ~ iconsidere munca intr-o continu5 ,vigiJent5 cu specia, w u altfel spue in relat~e cu -comportamentele deviante, nedor\ite care uneori se pot manifests intr-o manier5 devastatoare.

(contznuare din pas. 5)

8 studiul morfo-biochimic a1 - glandzi faringiene $i cospUlui .gras in decursul evolutiei acestora, in greZenta hranei nuturaje $i adaos .de stimulenle artificiale glucidice ~i proteice. 0 meilorare efectrhr5 nu vom putea face nu mm c.u precizie fac:orul ppincipal de agresie, responsabil de reducerea vietii al~binelor $i variabj~litatea . $i

horitabilitlatea rezistentei albinejor la acesb. Sqlutia ideaag si p r o m i l mai ,.la ' ,in.demini, air fi ~5 elimin8m a c e ~ t i fattori de agresie, care s-ar putea realiza d e , exemplu psin cre~terea~i exploatarea albinelor in Zone unde ace$tia nu f$i fac simti t3 Srezenm.

OPlNll PERTINE NTE $I LA OBIECT

,-

Ce am avut qi c e am piGidutprof. Victor NEAGU

. .-

py

...&.

'.>*.

-.

ac~nc=l&i+mz

-F Pin5 in 1989 apicultura noastr5 s-a bucufat de avantaje imediate generate de climatul social-politic-economic in care apicultorii i$i desf5vurau activitatea. Factorii- de decizie favorabili au fost transporturile, biostimulatorii, medicamentele de uz apicol, unelte-utilaje $i locurile de vatr5, toate acestea fiind accesibile materialice$te apicultorului amator, profesionist $i Incepstor. Ca efect a1 acestui cadru favorabil, de la circa 400 000 d e familii.care existau i'n jurul anilor 1948-49, la recenssmintul familiilor de albine din 1988's-a stabilit c& exists 1 4 1 8 000 d e familii d e albine iar stupari aproape 100 000. Dintre ace$tia 42% Israni, 36O,', muncitori $i 22OJo intelectuali. Rodul muncii lor a fost concretizat anual in mii de tone de miere predate la fohdul d e stat cit $i alte produse apicole. Au fost ani cind s-au predat $i 10 000 tone d e miere, plus alte mii d e tone vindute pe pieele din W r i . Aceste cantitsti deloc neglijabile au fost obtinute din existents $i explorarea ,fondului national melifer - pgduri, culturi melifere, delt5 $i fau'n5 spontan5 -, de c5tre cei 100 000 de posesori de stupine, avind o structur5 numeric5 apreciat5 astfel : 73O/" din stupari detin un efectiv d e - p i n 5 la 20 de stupi, 23OlO din* stupari detin intre 21-60 de stupi ; 3% dintre stupari detin Intre 61-100 de stupi $i abia lo,',, detin peste 100 de stupi. Aceasta este zestrea apicolg a anului 1989, iat.5 ce am avut dar s8 vedem ce am pierdut : 1. Una din problemele esentiale ale actualei. perioade o reprezints dupB cum se. $tie scumpirea carburantilor, a materiilor

prime,. a transporturilor. ~ransportuiile s-au scumpit de 20-30 ori, incsrcind kribil d e mult costul unui kg de miere ; 2 . Biostimulatorii de la 11 lei kg, azi la 136 $i chiar mai mult marcind o we$tere spectaculoas8 de peste 13 ori ;3. Medicamentele de uz -apical, o parte au la preparare ca liant za'hgrul, iar de cealalt5 parte apare substanta activ5 care. se import5 p e valuti, far& comentarii ... 4. Unelte-utilaje, create din lernn $i fier, cu preturi spectaculoase c a urmare a scumpirii acestor materii prime ; 5. Loocurile d e vatrg erau asigurate in ora$e de : sfatutrile populare, I.C.R.A.L., directia domeniului public $i alte institutii care detineau locuri virane, obtinerea acestora fiind u$or accesibil5 prin lege .sau l a mica intelegere intre parti. Azi pent~u orice.10~viran de teren s e bat privat i ~ a t i ipentru sume inaccesibile d e multe ori in valuts $i nerentabile apicultorului ; 6 . fnainte, dup5 achitarea obligatiilor contl-actuale cu statul mierea se vindea in particular iar din cmtravaloarea unui kg d e miere s e puteau cump5ra -8-9 gi chiar 10 k g . d e zahsr, absolut necesar - pentru stimularea de prinGvarri', toamnii $i completarea rezervelor d e iernare a familiilor d e albine. Aii din valoarea aceluiagi kg de miere nu se pot cumpara decit 3 kg ; 7. ~ o atunci t mierea se vindea, pretul fiind accesibil coonsumatorilor d e miere, azi aceiwi cump2ritori care cump5rau zeci d e kg, n u mai cumpgrl decit c u borcanul. Asistam la o s5rScire a populatiei gi la o falimentare a apicultorilor ;

8. Factorul risc, culesuri calamitate, ploi acide, nox5 industrial& aparitia unor viru$i deosebit de rezistenti la medicamente, dar in special fprturile de stupi contribuie la ridicarea pretulu~ de cost a1 mierii. Comparativ cu multi ani in urm5 un stup cu albine se putea cumpara cu 500 lei uneori $i mai putin, neavind o mare valoare nu se furau, azi cost5 5-6000 lei, au devenit valoare $i astfel se fur5 pe rupte, d e pe cimp, de pe locurile de vatra, din .priduri, din pavilioane, s-au furat chiar $i pavilioane cu stupi cu tot. Acest aspect obligri pe apicultor la o pa25 permanenti5 cu efect de nerentabilitate pentru apicultorul incepstor $i a celui cu efectiv mic de familli de albine. Statisticile ne arat5 c5, ins5$i grosul acesfei categorii, 73% dintre stupari, detin un efectiv mlc d e pin3 la 20 d e famihi albine, ei sint cei mai afectati de noua ordine a economiei d e piats. Anul trecut, practicarea apiculturii culesuri calamitate -, a fost aproape total dependent5 de bostimulatori, $1 cum ace$tla nu au existat sau au fost inaccesibili la p r q , in primSvar5 s-au constatat mari pierderi de familii de albine datorita 11psei de hrani. Oricit a r fi d e comuetent5 conducerea Asociatiei Cresc5torilor he A1bine, oricit a r fi apiwltorul d e priceput in a-$i insu$i tehnicile de productie, de a se adapta la nou $i la inaintat in $tiinta de azi $i de miine, dac5 nu exist2 $i rentabilitate, el, apicultorul va abandona orientindu-$i activitatea spre ceva rentabil, dar ce se va alege cu albina ? S5 nu uitiim c5 albinele prin fn&i natura lor constituie un factor important a1 pastririi nealterate a calitstii mediului inconjurltor, avind un rol principal in ap5rarea echilibrului ecologic. Dar polenizarea ?..., chiar daca culesul de nectar e calamitat, albina continu5 procesul de polenizare, realizind un aport substantial la obtinerea d e recolte bogate, sporul de produse agroalimentare obtinute in urma polenizarii rldicindu-se cu ping la 30-40 ori, din valoarea produselor apicole ce le realizeaz5 apicultorul. Observ2m cum apicultura are b5taie lungs, aducindu-$i contributia la beneficiul societitii prin- c e t e r i calitative $i sportmi cantitative de seminte, legume 8i fructe obtinute la unitatea de suprafat5 ocupate de culesurile respective, care arat5 .astfel : crqteri cu 4060q/o la pomii fructiferi, cu 30-50/o la floarea-soarelui $i cu 200-300/0 la trifoiul rqu, bostani $i pepeni. Consideratiile de ordin obiectiv expuse mai sus, corespunz5tor economiei de piatii, implics- tot mai mult, chiar necesitii aportul. practic a1 ajutorului guvernamental ca instrument d e moment de rezolvare efieient5 $i imediatti a cerintelor productiei

apicole. Deoarece njvelul aberant a1 preturilor produselor $i serviciilor stabllite eel mai adesea in mod unilateral de cgtre societatea de productie de tip monopolist ,,statulU, rupte de costul real $i uneori se ajunge chiar la dep5$irea preturi- lor practicarte pe piata externi, Provecindu-se 0 mare .dezordine in eC0nomia apicol5. I I n aceste condifii leu1 '$i-a pierdut in bun5 m5sur5 functia de stimulare a pr+ duselor apicole neputind s5 exprime prin intermediul pretului valoarea pmduselor $i aportul propriu-zis adic2 valoarea adsugat5. Numai prin elaborarea unor reglemenGri precise g i reale de subventionare solutii sint, s5 existe interes se va putea practica o apicultur5 eficienG. Se impune ajutor m5car in aceastg etap5 d e tranzitie pe care trebuie s i o traverssm, in caz contrar, in mod lent dar ,,sigur" sporurile in greutate $ i calitate a semintelor $i fructelor vor fi diminuate iar bog5tia naturals, uria~g, de zeci $i zeci de mii de tone de nectar $i polen va r5mine neculeasri de albine E n culturile agricole $i in special in psdurile Rmbncei.

APICU~TURA ECOLOG~E.
A

,.

.~ _ -.:, ... . ...


,

I n sprijinul prevenirii yi combat&i.''-&or, idguns$ori - : la stupii cu albine , pe baza cunok$terii . relafiilor ecologice (I) ,
-

, * ., -..;. . ....,

. ..

-.
,

+.

.. .,

'

Aorel PAPADOPOL

- biolog

.~. :

1..

) (

..

, .A .< .. . . -

'\ \ \

--/----4,

Cele ce udneazd P-eprezintci D ont ti nu are a u w r articole t~actate pagube ;stupilor. Nu (( diferitelor tanimle (pcisbri, mamifwe), ce pot .produce putem treCe (a prezenfarea diferitelm aspecte Jdrb a menflona citew ospecte ecologice, adicd a muLtiplelor relatii dintre albine rpi rmediile Enconjurdtowe En'care sint amplasati stupii, tinind eeama atit de dive.rsitaten zonelor t6rii de la $drmul mirii pin6 i n zonele montane, d t g i de stuplrflul pastoral, m r e prin deplasarea istupdloi bchimbd asemenea I medii in diferite intervale de timp. 'Aceste aspecte, avfnd E n cedere ci succesiunea stndiilm florei ~i vegelatiei (a plantelor), ca gi p faunei (totalitdtii animalelor), din zliferi-te locuri acvatice Si. rnai ales terestre f d e uscat) .ronstituie ,un comples de elemente naturale $i antropzce [(determinrcte .de activitdtile umane), de rare trebuie ad tin6 s e a m apicUltorii.

\ \ \ \
\ \ \

!
'

c f R h h .

.
1

,-

De$i albinele beneficiaz5 de ndtipost asigurat d e om stupul - ; de ingrijire din partea apicultorului, chiar de o completare a hranei E n intervalele critice (hran5 artificial5 care trebuie s5 indeplineasc: conditiile necesare pentru o bun5 asirnilare $i mentinerea sanathtii albinelor), intEaga lor activitate vital6 procurarea hranei, a substantelor ce intri in alcgtuirea cerii, a propolisului, polenul ei rezervele de hran5 pentru intreaga colonie (sau familie) sau a p~ogeniturii,se desf*oarri in natura inconjurStoare, deci .in acele medii im care. sint amplasati stupii. Ce reprezint: aceste medii d e trai ? Ele reprezintS ni$te ecosisteme (care sint terestre, unde se amplaseazd stupii ; $i. pot fi invecinate cu ecosisteme acvatice, litoralul m k i i , lacuri si btilti, riuri $i piraie etc.). Fiecare ecosistem se compune din cite dou5 complexe d e factori : 1) biotopul care cuprinde solul (substratul), cu relieful sgu, apa (inclusiv precipitatiile), aerul (cu m.i$c*ile, lui, vinturi), substantele din sol $i din aer, conditiile d e clima $i fenmenele meteorologice etc., (deci .elementele fiirii viatii) $i 2) biocenoza care cuprinde elementele vii, toate plantele $i animalele dintr-un ecosistem. D q i , un emsistem anumit se compune dintr-un anumit biotop (terestru sau acvatic situat, dup5 caz, la q. anumitd altitudine), care este populat de o a3umit.S biocenozii (terestrg sau acvaticg situatd la altitudine~datA). Ecosistemele pot fi felurite : de steps, de p5dure (fofestiere), de stEnc5rii, de maluri lutoase abrupte etc. sau lacust~e,de ape curghtosre, litorale $i altele. Biocenozele respective corespund biotopuriloy (biocenoze forestiere, care dif& de la cimpie la munte ; de

stepe, diferite pe altitudini ;-lacuitre (de ape dulci, salmastre, &rate), litarale etc.). La toate acestea se adaugi $i efectele activiatii umane, diferitele a~eztirirnai restrinse sau mai ihtinse, felurite constructii (drumuri, amenajki agricole, industriale) care, prin prezenfa -lor, p i n activiEiti.le $i circulatia care se desf5$oar5, prin emanatiile diferite egomote, fum, vapori, praf, unele gaze etc.), contribuie la dinarnica acelor ecosisteme antropice, in interiorul lor ca $i in zonele invecinate, pe o razd mai creind conditii ecomare sau rnai rnicri logice diferite fat5 de- ecosistemele similare, departate de astfel de zone antropice. $i zonele agricole, viticole, pomicole etc., au n inun pronuntat caracter antropic; devi E tervale rnai scurte sau msi lungi sint llpsite de activitati ale omului. Iat5 de cite aspecte $i de citi factori trebuie s5 fin& seama apicultorii, pentru a asigura o cit rnai bunti amplasare a 'stupinelor, pentl-u a asigura conditii optime .pentru culesul albinelor, dar, $i pentru a le ocroti de eventualii concurenti $i d5ungtox-i din a3emenea ecosisteme. Trebuie s5 rnai subliniem douri aspecte importante : relatiile $i interrelatiile dintre diferitele biocenoze ; $1. relatiile albinelor - care a d a e a conslituie elemente n d , mai ales in stupgritul pastoral - cu diferitele elernente ale biocenozelor respective. fntre plantele $i animalele din fiecare biocenoz5 se spbilesc o serie d e relatii gi interrelatii (acestea din urm5 Entre indivizii diferitelor specii), care le asigufi. conditiil de trai. -Dm%nu anar modificgri importante in- structura, in comporienta de plante ,$i de animale din biocenoze, acestea (bioenozele) mentin url echilibru relativ, care le mentine in forme

'

asemSn5toase timp indelungat. Dac5 intervin o ' seri< d e modificiri, ca de exemplu aparitia $i proliferarea unor noi specii.; sau, reducerea, s a u disparitia unor mecii - mai ales cu rol principal (caracteri*ce) - echilibw biocenotic (ecologic) se deterioreazg, ducind la -schim$area in cele din u r n 5 a caracterului (structurii) biocenozei, cind asemenea modificgri persists. De exemplu, da& o p m i u n e de pidure este defrivat5, dispar in primul rind animalele- arboricole (insecte, p&5ari $i mamifere c e * fac cuiburile $i ad5posturile pe arbori sau i q s m b u r i l e \acestora ~i multe altele) ; plantele subarboricole,. adaptate 55 se dezvolte la umbra coroahelor arbor i l o ~dispar $i ele, sau se imputineazi, in locul lor dezvoltindu-se treptat alte plante, iar compozitia animalelor se schimbi $i ea. Terenul respectiv este invadat de specii caracteristice sectoarelor invecinate, de silvostep5 (loouri desc'hise preskrate pe alocuri cu arbori, cu tufivuri ,$i arbuSti), d e step5 (pajiqti, culturi agricole invecinate etc.), giisind ceea ce numim noi ni$e ecologice ( p o ~ i d n i l erestrinse in care-$i duc viata fiecare_ dintre specii, unde se adipostesc, se reproduc $i unele i$i aduna rezervele de hrana ; cum a r fi locurile de cuib ale piisirilor, sconburile sau cuiburile veveritelor, ale pir$ilor, galeriile, din trunchiuri sau de sub scoarfa arborilor, ale insectelor, rnu~uroaiele furnicilor de lings r5d5cinile copacilor $i multe al- . tele). Este dcar un exemplu din nenum5ratele exemple existente in mediile Inconjuritoare, din natura atit de variat5, de la t5rrnul d r i i pin5 pe culmile- muntilor. Din cele aritate mai sus rezulta Unele forme de relatii din biocenoze, in funqie de adaptgrile speciilor, ca : fwurile de adspostire, cuiburile, preferinta pentru u m b r 5 sau lumin5 $i c5ldura etc., la care ad5ugim cele mai importante relatii, ca cele de hfinire (= relatii trofice), caracteristice fiecg-rei specii, determinate pentru existents s a u absenta din diferitele biocenoze (nu vom gisi kceleavi specii,de exemplu, in ,ori ce fel de pgdure ; altele vor fi l a cimpie, altele la m ~ t in e pBdurile de conifere etc.). Hrana $i, in functie: de aceasta, relatiile trofice (locurile ~i modalitgtille d e procurare a hiraaei) reprezint5 con,nditia vital5 pentru viata $i perpetuarea orictirei specii, constituind sursa energetic2 (alcituits din alimente $i- aps), far5 d e care celelalte conditii $Gar pierde valoarea. FBr5 a intra in amqnunte, mentionsm c5, unele, animale se hrinesc .cu vegetale (ierburi, muguri, fructe, seminte etc.), reprezentind consumatorii primari, din care fac parte $i albinele, cit timp ele i $ i au sursele d e hran5 (nectar, mana de origine vegetali, polen), .Cliferite substante ' rA$inoase de pe xpuguri etc., substante a-

romate $i altele, care int~-5in components pmpolis~luietc., toate vegetale. Cind este vorba d e mana d e origine animal5 (excretiile dulci, provenind de la diferite inHecte produchtoare de man5, ca pureci $i p5durhi de plante)$albinele se situeaz5 intre consumatorii secundari, adic5 ceI ce consumi alimente (sau chiar animalele) produse de alti consumatori primari. Subliniem cB, plantele reprezinG produchtorii primsri $i toate animalele, care tfiiesc avind ca surse de hran5 plantele $i produsele lor, sint consumatori primari. Deci albinele, q a cum am argtat, se pot situa, prin relatii'le lor trofice $i de asigurare a conditiilor de trai in stupi, atit pe prima treaptH troficB (de consumatori primari) cPt $i pe cea de a doua (de consumatori secundari). Am amintit cB, fiecare specie dintr-o biocenoz5 ($i respectiv dintr-un ecosistem) i$i are ni$a ecologioii. Ni$a ecologic5 a aWindor o reprezintii stupul. Numai p t r u albinele. silbatice (sau s5lbiticite) ni$a ecologic5 este o scorburi sau altA excavatie, iar pentru alte specii de Apis (dorsata, Plorea) fagurii konstruiti pe ramurile superioare ale copacilor). Cunoscind toate aceste aspecte ne putem da seama cit de complicate sidt diferitele tipuri de relatii $i de activitsti ale animalelor din diferite biocenoze' ($i ecosisteme), legate in m5sur5. mai mare sau mica $i de planW, precum $i de toti ceilalti .factori fizico-chimici (de biotop).

nea sint dpspindite de la t z m u l rnBrii Trebuie sg mai subliniem un aspect imping sus la munte, pxin specii cliferite; iar portant, care tine de integrarea speciiloy dintre marnifer&, ~ l e insectivore, fel~iti , in biocenmele respective (deci gi in ecochitcani (sern&ln~ .cu nigte goareci, cu sisteme) ; aspect care, referindu-ne -la albot ascutit, in n &ror. hran8 doming inbine, difer5 fat5 de celelalte specii care osectele), precum gi rozgtuarele (diferitele. cup5 biocenozele in Mod natural, p e cind nearnuri 'de qoareci, de la cei de as&, albinele sint introduse in diferite bioceping la feluritii goareci Be .t3nip $i de pBnoze de citre om, pe diferite terrnene, rnai dure, din toate zonele de altitudine, preales cind este vorba de. stupiritul pastocum 7 ; ceva aespre pirgi, 'din diferitele ral. Totodat.2 ele au o ni$% ecologic& arpsduri). . . . tificial&, stupul. In fiecare loc, in m5surB Aga cum se arats $i in k ~ n u a l ' u ~ a p i c u l mai mare sau rnai mi&, elernentele biotorului (1986), exist5 specii de furnici care cenozei (feluri(e1e plante $i animale ce o rewind sg pgrunda in stupi, ajung s5- discompun) difers, oferind albinelor conditii trug5 puietul $i s5 dirninueze cantitatea , de trai diferite fat5 de alte locuri de unde de miere, f i r 5 a rnai vorbi de necazurile a u fost str8rnutate. Unele plante . melifere diferite ; alte tipuri d e polen, cle la speciile . pyovocate pentru inlsturarea 101-, rnai ales a celor msrunte, mai amatoare de subsde floni existente, deci polenul va fi difetante dulci. Broa$tele $i $opirlele, insectirit ; alte s q s e pentru propolis, compoeitia vore $i ele, rnai prind gi albine, dar pasa in final fiind $i ea diferit5. De asernegubele cauzate, numat. in anumite zone nea, din multitudinea de factori biologici ope ling5 ape etc.), si'nt rnai putin s h n i ai ecosistemului, diferitele relatii ale albificative,. gxceptind eventual marile intinnelor cu celelalte spec-ii de plante $i, in spederi lacustre, ca Delta Dunirii $i unele cisal de animale vor f i $i d e altele in bun5 b5lti rnai mari. Rozstoarele, rnai ale goa- m5sur8, mai ales dacg ne referim la direcii (de c+5 $i de cirnp), care pgtrund feritele speeii diunitoare stupilor. Nu ne in stupi, obignuit in sezbnul rece, dar uvom rnai referi la diferitele specii d e pBneori $i in restul anulu( pot constitui un . sBri gi, dintre rnarnifere, la ur$i, despre pericol important, nu numai , prin pagucare am publibat articole gnterior. Ne vom b&le directe ce produc (consumul - mierii, opri, in cele ce urmeaz5, la citeva grupe polenului, 'distrugerea fagurilor, a compod e anirnale care, p i n activitatea lor, p o t nentelor slxpilor rame, impachetaj , aduce daune stupilor, cum sint : furnicile rnurdsrirea stupilor $i afectarea albinede diferite s p z i i , care-gi fac ,cuiburile lor), dar $i ca purtstori ai unor paraziti $i (furndcarele) in cele inai variate locuri, de gerrneni (viru$i, microbi) ce produc boli la locuinte $i grgdini, pin5 in padurile de grave, nu numai animalelor ci $i omutot felul, de la $es p'in2 la munte, furnilui. Pentru evitarea dlun5torilor $i daucarele unora apsrind ca mu~uroaiei n a t e ; nelor, - este necesars cunoa$terea unor asapoi felmitele broa$& $i reptile (cu deosebire speciile d e gopirle), care de aseme- > pecte din viata ?or $i a zonelor in care i$i duc viata. De asernenea, sint necesare in functie $i de zone $i configuratia tere, nului - un'ele sisteme de evitare a eventualilor dauntitori, a unor amenaj5ri cit rnai simple $i eficente -(incercind chiar o perfectionare $i readaptare a celor indicate in Manualul apicultorului), care sii asigure diminuarea 5i pe cit posibil eliminarea daunelor. Despre aceste date, despre animale $i amenajzrile irnpotriva pagubelof in partea a 11-a a articolului cu acelaqi titlu, intre- git cu 'figuri gi cu scheme, a v h d $i bibliografia rapectiv5.
'

. .

VENINUL DE ALBINEun produs apicol folositor . omului


.

\\ \ \ \

\ -

C C C C C C C Z C

GeZIZZ-C-CC-C-

I n obtinerea veninului d e albine, indiferent de mijloacele tehnice folosite, trebuie s6 se find cont d e manifestiirile ,naturale ale organismului nlbinelor, i n radrul acestui proces. Intepiiturile albinelor rep;ezintii un act reflex de apiirare $i se imaterializeazii prin folorirea organului -specializat pentru funcfia d e apcirare. Acest apuraf este format din partea vulnerantii cu punga (de ceain, partea motoare gi glandele secretoare d e uenin.
Z C I C Z C C C . (

\ \ \

Partea vul~newbi,l5este reprezentatg d e acul albinelor care constii dintr-un element nepe&he - stiletul - $i elemente pereche lantetele prevgzute cu zimti. fntre stilet $i lantete se gtisevte un canal prin care. in timpul intep5rii se elibereazs veninul existent E n punga cu venin. Pe acest canal in apropierea pun'gii cu venin se Zlii o formatiune denurnit2 bulbul stiletdlui $i care prin constructie mentine inchis canaiul de venin. Partea, motoare ,este alc5tuit5 din doi mu$chi $i o serie de pltici dure. Prin actionarea mu~chilor asupra pl5cilor pstrate, acestea angreneaz5 pliitile triunghilare care proiecteazp in afar5 acul. Mivcsrile lantetelor pe stilet realizeaz5 pitrunderea acu1c.i in organul intepat. P d n aceste migcar1 s e amgreneazk plhcble oblonge care En-. tind membrana legatti de bulbul stiletului $i veninul s e scurge din punga cu venin, fiind injectat In tesutul intepat. Datorit5 zimtilor de pe lantetele acului, acesta firnine in locul introdus, impreun5 cu pirtile motoare $i punga cu venin. Contractarea in continuare a mu$chilor imprims mivciiri succesive lantetelor c u zimti ceea ce face ca pstrunderea acului $i injectarea veninului sa continud $i dupg desprinderea aparatului de apgrare din organismul albinelor. Matca are aparatul de apgrare diferit de cel a1 albinelor lucrgtoare, in sensul ch lantetele au mai putini zimti, intreg ansamblul tiind mai' solid .atasat de camera acului,, Tfintorii n u - a u o ~ g a n e de aphrare. Legat de celerelatate mai sus, rezult5 c5 pentru a obtine bune rezultate, stimulul electnic, 'chimic sau de alt2 natur5, trebuie s i declanseze actul de intepare ca o manifestare d e aprirare a albinei prin stimularea prezentei dqmanului $i nu ca raylhat a u m i $OC d w a acestor factori. De asemenea aparatura folositiil trebuie sh asigure realizarea tuturor proceselor cafe ccfitituiesc actul natural, ~.es:~cctiv

,-

inteparea, actionarea Eormatiunilor aparatului vulnerant pentru des&vi*irea inte$irii 81 eliberarea ooncomitentg a veninului continut in punga cu ve in. Cantitatea pe care o p o a t e k i b e r a la o intepgtur-L o albing cu glandele d e venin este de circa 0,3 mg substants uscats. S-a stabilit ch veninul lichid pierde prin evaporare substantele volatile T i apa E n procent de circa 70% din greutatea initialii. Cantitatea de venin este determinats de virsta albinelor, d e hranii $i de sezon. Cerceklrile au arhtat ch albinele eclozionate nu a u venin. La 6 zile au acumulat in punga, cu venin circa 0,15 mg, la 11 zile, 0,21 mg; iar la 15 zile 0,3 mg. Cantitatea maximi de venin s e obtine d e la albinele in virsth de I S 2 0 zile, dup5 care glan.dele secretoare incep s& degenereze, . rezerva de venin secretatg fiind stocakl ping ' la utilizare, E n punga cu venin. Cantitatea de venin este determinatii ~i d e abundenta hranei, proteice pe care o consumti albinele. Albinele crescute far5 polen, deci fgrh proteine nu produc practic venin. Legat d e acest aspect, s-a constatat cli generatiile de albine creschte i n prim8va1-2, deci in conditii in care resursele polenifere sint bogate, au mai ,mult venin cornparatiy cu generatbile de vars , si toamns. Componentele principale ale vendnului ' de albine il reprezinE substantele proteice care se gisesc in procent de circa 7!j0/0 din cantitatea brut5 uscaa $i in cadrul cerora se gisesc $i o serie de enzime. . D e asemenea in venin sint prezente 1;pidele; hidrocarbonatii $i o serie de microelemente. Dintre substantele active s-a dett?rminat : a) acidul formic responsabil de durerea provocatii la intepStur5 ; b) apamina 29b cu proprietati neurotoxice ; c) histamina O,l-lO/o m5re$te permeabiltatea capilarg ;

'

d) melitina circa 55O/o modific5 tensiuIn ,JlWSk?i folosirea veninulh d e lea superficial5 la suprafata membranei albine a cdonstituit o preocupare d e seama eritrocitare avind efect hemolitic direct ; a ~hdu de i &piteapie din cadrul Institutului de cexetare $i productie pentru e) fosfataza A 12% efecte hemolitice indirecte, proprieGti antibacteriene, , apiculturri. este alergenul major a1 veninului ; Folosirea veninului d e albifie ih aplicaf) hialuronidaza 3% favorizeazs pertii externe sub formi d e unguente sau limeabilitatea in tesuturile artrozice ; nimente a intrat ih -pr&A!ra curent5 medicals. D q i acestea sint .m&icamente cu g) lecitinazele A $i B numite $i fosfoaplicatii locale, actiunea lor se extinde $i lipaze - enziine cu actiune asupra leciin profunzime. Ele provoacs la lwul und? tinei. I s e aplics o hiperemie vizibilEi ca @io conVeninul d e albine are un pH cuprins intre 4,5445, iar greutatea lul specific5 ' gestie in tesuturile mai profunde avind ca rezultat o activitate a metabwlismulu~ este de 1,131. Ca stare de agregare cind tisular. Pstrunderea produsului in singe este foarte proaspst este lichid, incolor prin resorbtie, determins o stirnulay a care se solidific5 Pn contact cu aerul pierhipcfizei care actioneaz5 printr-o secrelie zind prin evaporare o parte din substancrescut5 de A.C.T.H. care stirnulea& la tele volatile pe care le contine. Sub forrindul s8u tesutul corticosuprarenal care ms cristalins ( b r m a lui stabilii) veninul va secreta cantitsti mai mari de cortizon este rezistent k j - temperaturile scizute $i remediu natural in terapia afectiunilor cele ridicate. Din punct de vedere organoramatismale. Tratamentele u produse leptic veninul se caracterizeazg ca o pirlpe bazs de venin d e albine d& rezultate bere albma "-u$or cenuvie, cu un gust abune in diferite forme de reumatism rnusmar .intep%t r. Are un miros iritant specular, articular, precum $i -in tulbursrile cific, datorat substanlei denumite repuld e circulafie periferics, in profilaxia $i sin5 C substants care determins roflexul terapia afectiunilor l a sportivi (anchiloze, de apsrare $i atac al allsinelor. dureri dup5 efort etc.). In urrna numeroaVeninul de albine a avut intotdeauna selor cercetiiri privind compozitia veninuun rol important in diferite tratamente lui d e albine precum pi a verificjrii efecmedicale, chiar $i atunci .cind' inca nu era telor sale in diferite-afectiuni s-au elabobine cunoscuts compozitia lui. 1ncS din rat medicamente pe .baz5 de venin de altimpuri vechi, intemeietorii medicinei anbine in multe @ri. La noi in tars prin (460-377 i.e.n.), Celsius tice, Hipocrat Institutul d e cercetare $i productie pentru (sec. I i.e.n.) $i Gallen (131-201 em.) au apiculturs s-au realizat dous produse pe recomandat tratamente cu venin de albazil de venin : Apireven unguent $i Apibine. De asemfenea, in timpuri mai aproEven liniment, produse de uz extern cu piate, efectele terapeutice ale veninului de bune rezultate pentru terapeutica unor albine au mentinut interesul medicilor afectiuni de niaturg reumaticg precum : fat5 de acest produs. Se cunosc cercetgri, reumatism muscular $i articular, lumbago, ca cele ale lui C. Herin (1853) cele ale lui soiaticg etc. Produce pe locul aplicat o Goullon $i Kafka (1880) in care veninul crevtere a tempemturii cuf?anaie $1 intende albine a fost utilizat in tratamentul sifies irigatia sanguin5 pin5 iin profunzidiferitelor afectiuni in doze homeopatice me. In acest fel se corecteazs ~i lipsa dcu rezultate foarte bune mai ales T n oxigen din wm d u r e m a 5 , procesele alafectiuni reurnatice. Medicul austriac Terci gogene ale metabolism~dui sint eliminate a intreprins observatii asupra tratameo- ' 3i ca u n m r e durcrile dispar. Cu produtului reumatismului, nevralgiilor $i sponsu1 Apireven se obtin efede curative audilarteritei prin intepgturi de albine. Retentice $i persistente. zultatele bune gi lucrarile publicate de Experientele medicale au scoy in eviacest autor au creat o mare popularitate dent5 xctiunea veninului de albine i n enacestei metode in Austria. doartritele $i ateroscleroza vaselor perifeAtenfia medicilor din Europa a fost arice, in ulcerele troqice si tromboflebite, trasa in mai mare mfisura d e cercetgrile in boala hipertonics, imbolnjvirea s~stemu$i rezultatele tratamentului cu venin de lui nervos periferic, reuinatism $i artrite albine, obtinute de dr. Langer (1897-1915) reumatoide, astm b r o n ~ i c$i chiar in improfesor la Universitatea din Paris. La cel bolnsviri oculare. de a 1 IU-lea Congres international pentru In general veninul de albine se fotolupta cu reumatismul care s-a tinut la s q t e in terapia umanri sub forms nativs, Paris P n anvl 1932 a fost examinaW $i prin inteparea direct3 a bolnavului de problerna tratamentului acestei boli, cu cstre albin; sub forma unar preparate invenin d e albine. Succese in cercetarea injectable preparatul sovietic CF, si CF,. su~irilorterapeutice $i aplicarea veninului Melissin $i Apitoxinum, preparatele RFG de dbine, au obtinut $i oamenii d e $tiinti5 Apisartron $i Forapin, preparatul b'ulgs-a sovietici ca Vinogradova, Zaitev, I o i r i ~$i resc Mellivenon ; sub form3 de produse altii. pentru uz extern preparatele romsne~ti

Apireven unguent $i liniment, preparatul RFG Apisartron unguent, cele sovietice Apitoxinum liniment $i unguent, preparatele bulgSre$ti Mellivenon liniment $i unguent ; sub formau unor solutii utilizate _ cu ajutorul electroforezei, sonoforezei sau ionofomzei. Unii cercetiitori rnai folosesc veninul de albine pentru inhalatii. $i aerosoli. Preparatele r b m b w t i cu w i n de dbine & tip Apireven a$a dup5 cum s-a ar5tat a u o eficacitate foarte bun5 in tratamentul bolilor reurnatice gyde circulatie periterieg fapt ce a facut ca s5 fie solici-

tate d e r e k a u a farmaceuticg d e 'stat +i de bolnavi. Prin producerea acestei materii prime, apicultorii pot realiza venituri suplimen,tare in stupinele proprii, asigurind astfel o utilizare mai complet5 a /capacitStii productive a familiilor de albine.

Din bro~ura : ,,Veninul db albine Instrwiuni tehnice pentru apicultorii producgtori" aubri : ing. AUREL MALAIU ing. ,Elis d TARTA.

Un produs nou cu eficacitate sporitii: VAWACHET- FORTEp n u a n u u c

- .

nnnc~nnn~

Varachetul forte estb un medicament de u z veterinar ce se -utilizenzg in combiterea varroozei pi braulozei slbixielor. Varrooza esto cea mai gravl parazitozg a albinelor produsl de [I aearianul Varma-jacobsoni. Acest acarian paraziteaza larvele, nimfele ~i albinele hrilnindn-se cu hemolimfl. Vfteza de inmultire a parazitului este mare astfel ig familia de albine netratat5 este distrusl repede, nurnlrul de ,paraziti ajungind la citeva mii. Brauloza este produs5 de insecta a p t e d Braula eoeca, ce paraziteazi albinele dar mai ales mltcile. Cind numlrul parazitilor este mare viata familiilor de albine este dezorganizatg $i miitcile mor prin prezenh a zeci de paraziti pe suprafata corpului lor. . Varachetul forte este un amestec de amitraz $i fluvalinat care asigurl combaterea ambelor parazitoze. ' Adminbtrarea se faee prin fumigatii in aceleavi doze ~i acelagi [I pmcedeu ca varachetul. Instrueliuni amtinuntite sg vor da in prospectul ce insotqte me' dicamentul. Varachetul yi varache*'ul forte rint rnedicamente de bazi in tratamentul varrbozki. Tratamentul trebuie s5 fie corect efectuat )i in fien . Numai tratind varrooza se poate practica o apiculturl procare a

0 0 0 1 0 0

[ [ [

I I I I I
[

g 0 1 0

P ~ ~ ' ~ n ~ ~ ~ =

I I Dr. Mircea Marin - $ef de laborator in Institutul de Cercetare $i Produc- t Ge pentru Apiculturg I ~ ! e = ~ e r ~ e r a a \

1 I I I

Carstele mstcilor . de Poieni


Elisei f TARTA

'

La 24 k m S-V d e la$i, pe qoseaua care duce spre Vaslui $i &uregti i intr-0 zond colinarci de unde Oncepe Podugul Moldovei o frumoasci cliidire. add[ post~pte Sta$ia zonal2 apicolci Moldova din satul Poien(, comuna Schitu D m , a ! lnstrtutului de Cercetare $i Productie pentru Apiculturd. Acest a ~ e z a m i n t de I ~ t i i n t d$i practicd apicold $i-a cO$tigat u n binementat renume m-au asigurat local- i nicii. ' Nu rmmai natura generossd, amplas'amentul fericit. ales $i constructia ' d e o ! modernitatea relevant& $i functionalitate exemplard au conferit statiunii renu- 1 m e k ae care pomeneam. Arei s-a validat zicala romlneascd ,.&nu1 s f i n w t e loeul'. i 1 gi cel' ciiruia i se potrivegte aceastii zicalci este dl. dr. Aurelian Enciu, $eful i' statiei. Pe seama lut trebuiesc puse aproape toate realizdrile de la inceputul ince- ! ,! putului cjnd s-au bcitut primii tciry$i O n psrimetru2 apicol din Poieni. Proiectul 1 1 constructiei centrale ~i al aneselor a 'fost amcinuntit analizat $i timbuacitdtit cu i !3 arhiteetii din I.C.P.A. Cu toate cd i n perioada cind $antimu1 era organiiat pentru o constructie drastic tipizatci din anume considerente uniformizatoare, proprii ! * epocii pe care 0 sperdm definitiv incheiatci, clddirea a ie$it altfel decit impunea I ! proiectul meschin. .Adicci rnai frumoasd, mai spatioasii, mai functionald. ~i cu u n i 1 grad sporit de confwrt. La fel $-a Dntimplat $2 c u construcfiile anexe.. Sigur cli i n acele timpuri maniera hceasta de a bonstrui presupunea u n rise destul do ! 1! mare.-Dl. dr. Enciu a &cat $i n-a greait deloc. Finisdrile, dotdrile cu mobilier, 1 '! cu accesorii s-au fdcut la u n nivel de exceptie g i trebuie sd f i cu totul .circota$ i I ca sci n u apreciezi bunul gust ~i simtul gospoddresc care se videsc de la intrarea :ii n incintd. Din pdcate alte statii zonale pe care le are institutul i n alte zone ale ! tcirii nu oferci o asemenea imagine gi rdci- activitcitile propriu-zise nu au f6cu.t ! gi nu fac mare _cinste celor care ku lucrat sau lucreazd acolo. C u m intentia cu I . ! care a m fnceput aceste insemnciri n u este sii critic pe altii n u insist $i n u nomiI nalizez nume $i locuri, f m i permit lnsd sd sugerez ~ e f i l o r de statii apicole zonale I din tar6 sci viziteze Poienii, sii compare $i sci trpgci singuri con~luziile ce se ! ! impun. I

L,I-I~IDI-I~I-I-I=I~II

*I-I~I-~I-I-I~I-I~II

' 1

I1-

~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '

I I - I - I - I ~ ~ I ~ I - ~ ~ I ~ I ~ C

lor si-au spus cuvfntul. Desigur ~r~iteriile Jovital $i q~ u n opti,mism contaminant de selectie siat cele mu,lte $i cuaoscute : mi-a vorbit mult $i la obieprolif,icitate, productivitate, rezistenf5 la ct despre ce a facut, despre c e m a i vrea boli $i temperaturi s c k u t e , ,blb.1Snde* $.a. :s fac5 i n statiune. In fin~1u.ldiscutiei q u dar se poate afi~nnac5 mgtcile obtinute am putut decit s5 fiuconvinsc5vareusi la Poeni sint dintre cele ;mai bune din chi'ar dac5 grsut5ti!?' r,i ncaulf:~mir.i!e gLinerate de tranzitia spre ec&cxmia d e piat5 mr5. Cum s-as putea a!ltfel ? 0 rnatcg provenit5 de aici trebuie obligatoriu $2 nu au ocqli,t P~ieniiCP~rinc~ipaIl~u~l obiect dc activitate a1 statiunii este aveliorarea alfie de cea rnai bung canitate. Aceasta penbinei rombne$ti Apis mellifiea catrpatica tru cB 1 3 1 . dr. E n d u este $i pre~edintdle Fili'alei judetene da.$i a Asociatiei Cresc5= &otipul de Moldova. Fiind varba despr.e torimlor d e Albine. Ori dac5 u k ~ apicultor o ras5 toante veche a ctirei inceputuri se situeazi In pwiaa~daglaciatiunilor $i descurn,pSr& m5tci de l a Poieni $i acestea si8nt.d e proastti calitate cui s i se plemg8? ,fire u ? emtii,p sau o populatie bine a&ptat& la camditiile de climii - $i flora din Bi,neintdes filialei, pre$edintelu,i ei. E;fectiv,ul fmi!liilor de aJbine proprie; m n 5 , munca de selectie $i amdiorare este t a k a statiunii cuprinde 500 de stypi imgrea 9 totodatii pasionantti. Cei d i n Poeni partiti i.n dou5 stupine. h t r - u n a se prolucreazfi c u .o vietpitmre deosebit d e conmat@ d.u'p8 o teNnolcgie: rigu,ros?ela- s e r v a w r e dar tenacitaka. , gi pr'icWerm. duc. - - . -- ... . . ... .. .

.d. d'r. Enciu

borat5 $i precis respecbat5 iar A t 5 stugin = 1rcprezinth o bogatti collectie format5 di.n fami1i.i de alhbine, material biologic de inaltg vsloare identifieat .in areal'ul zonei de i.nJluent5. .,Urmdrim evidentierea unei capacitciti sporite de a forma unitdfi, biologice cu .vigoare $i dezvoltare puternice $i legat d e nccnsta cu o fnaltci productivitate. VigoaTea biologicci ,maxim6 s e .jnsofe$te.'aulomat de prodwfii maxime' predza dl, d,r.. E~~Q~u. S i g w cii statiunea are $i alte activ8it5ti 'care merit5 amiatite. 1% pild5 : h colaborare cu fi~lielajudeatean5 I.a$i a A.C.A., si,nt o~ganizate cunvu~ri atpicole in dous serii : pentnu Encep5tori $i pent,ru avansati. Period'ic se desfhoar5 oiduri de lectii tematice referitoa.re l a tehnologiile de obtioere, recoltme $i conditionare la modul superior a unor produse apicole cum ar fi : veninull d e adbine, polenul, ceara +.a. Schinnburi,le de experient5, dezbaterile. pas~ian~ante si pasionate, damonstratiile practice au iatrat aici i n ,,obiceiurile casei". La aceste 1ntt;lniri particips nu numai api~u~ltorii din judetul Ia$i ci $i din alte judete, din BasaraMla $i din strg~in5tate. U i r ~ a r e a c e s b r a c t i w i , Statiunea poart5 o corespondent5 bogat5 ou' apicultorii din tar5 $i str5in5tate. Prim8va'ra. o parte din stwpi participl, \pe baz5 de contract, la paleriivarea unor livezi de ,meri, piersici, cai$i $i v i ~ i n iin zona Horpaz. Tot pe baz8 O d e cont~racteeste preg.8tit personalu~l $i se i n f i i n w z l st'u'pine pent8r.u po1eniza.rea oultu~ilor legumicole din sere. fn aceast5 cliirectie au fost ohtinute xezultate b u m la Sbtiu'nea 'legumicola din &gu, la serele din Dancu $i I,a$i, la euituri seikiwcere de varz5, conopidii $i castraveti. Pe baz5 de c b t r a c t se p r o d u c moduie forunate din 10 stupi, se efectueaz5 demonstra'tii practice; $i sint vcolarizati 1egumScuJtorii care vor fngrciji acwti stupi. lath $i citeva rezultate : intbr-o ser3 din Jhwu, cpnsecutiv pFmiz5rii dirijate cu albime, productia mhdie pe hectar de legume a crescut de- la 30 tone la 90 tone concomiterit cu o sensibil5 im, bun5tHtite a calit5tii.Capacibtea de aiproduce anual 7000 de ' m5fci nu este falosit5 integral penliru cii

in ultdma pericmd5 nn a !existat cerere mare de m5toi. Astfel, anul trrecut s-au llivrat do= 11500 de m3tci dar dl. dx. Enciu mte 'optimist : ,,Trebuie s& ne supunem legii cererii $i ofertei care guverneazci econokia de piatci. Cred cci apicultura c a r e momentan traverseazd o perioadd de recesiune ca de altfel toatd zootehnia va cunoaqte o relan,~are. hru $tiu cit de repede dar .noi venim i n fntimpinarea apicultozilor $5 livrcim. , , l a vedere" mdtcile din nucleele d e - Emperechere. Asta insenmnd cci apicultorul vine la noi; il conducem. i n stupind, ii arcitdm matca z^n nuc l e u g i el se convinge cd matca depune oud $i deci corespunde exigentelor firevti ale beneficiarului. Sowtesc cd procedind astfel sintem corecti,-renumele nostru ci$tigd, ne creqte prestigiul $i fncrederea clientului este totald". Statiunea pmt6 v i d e pe baz3 de comarnd5 ferm5 stupi cu famihi de albine avind m 5 k i selectionate . $i verifieateO r i w e dintn-e cei doi spxialigti sau cei doi apicultori din statinne pot acorda la solicitare asi~tentiitehnic5. Trebuje amintit c3 productia medie anua'l5- de miere obtinut5 d e o familie recordist3 se situeaz5 la nivelul de 60 kg in cam1 unui cuUes abunident $i conditii meteomlogice favorabile astfel c5 cum spunea cu un anume patos interlooutorul nostru : .,ALR I N A / E S T E 0 C O M O A R A V I E , ESTK SPECIA CEA MA1 RENTABILA P E X T R U OM, EA INSEAMNA VIATA, SANATATE $1 PROSP,ERITATEi'. De aceea se spune cd acolo unde e.ristCi un stup O n curtea gospodarului intrd $i sdncitatea pe u$a casei. 'Marere savant Albert Einstein spunea cd dacd aceastci insect6 a r dispcirea complet de pe suprafafa pdmintului, nici ontul n-ar' avea mult de trdit. Despre irrtentia de a se impozita apicultUra nu pot sci spun decit cd dacd intentia se va materializa o a , ?io mare nedreptate cu consecinte negative a cdror amploare este greu de ,evakuat. Cite foloase aduce albina omului ? Foarte multe !' Albina trebuie permanent ocrotitd, apicultorii trebuie incurajati constant. Oare nu-i destul cci ndi .agresdm aceastd-minunatd insect6 cu h i tea substante organo~clorurate,organo-fos-

'

.
b

forice, cu pesticide, cu ploi ocide.? Concentral, la loc de cinste un basorelief pe care scria : sider cci albfna este o vi@tcitoare cu cele mai alese insu~i7i. Dumneaeu a c~eat-o ,,PRIVIND ALBINA INTELEGI' ,INTELEPCIUNEA" pentru cd natura $i omul au nevoie de insu~irzleei. Dadd n-ar f i eristat o asemeAm redat doar o ' p a r k din celev5zute nea vietuitoare, atit de complexd, stit de $i vorbele auzite cu pri~lejul unei deplafolositoare cred cd epocu zborurilor coss5r,i %cute ilnt-un Enceput de februarie la mice a r f i depci~it cu 1000 de ani gene- , Poieni. Nu pot s5 inchei f5r5 a preciaa ratta noastrci. Mierea ca aliment complex c5 tot ce s-a "hfiipt'uit $i se Enf5pbuiqte. cu degajare rapid6 de energie este atit acclo st5 sub . semnu9 eforturilor unei d e importantd $i poate a f a se justificci ech,ipe for,m!at5 din : iag. MARIA greva pe care au fiicut-o cosmonautii r u ~ i MAGDICI care inainte de facurltate a ab.sdv,it Liceul apicol B h e a s a $i apiculbrii atunci cind li s-a scos din ratie acest MIHAI Dm>.IU yi ADRIAN IONESCU $i aliment. Trebuie sci fiti de acord cci nu ei absolventi ai acel'uiavi Mceu. Nu exageexist6 vreo colectivitate uma?ui care sci , sez cu nirnic aind afirm cii sub conduceinglobeze atftea insn$iri $i calitciti .cite se rea d-lu,i dr. M u fiecam membru a1 echiwi $tie cu psecizie ce s5 fac5, cum Cntilnesc intr-o familie de albine. Pe lins B fac5 $i cilxl s5 fac5 in arite mogd perfectionarea diviziunii sociale a m a - t fie c5 l u ~ r e a z 5 B ship, fie in afamuncii in stup vom intilni discipline, orP& Bui. Seriozitate, competent5, profesiodine, curcitenie, arhitecturji riguroasd, spinalism $i, n u . f,n . ultiunul rind, dragostea de d,bi,ne a.r fi sintetic. aalit5v,le u m n e rit ale sacrificiu, integriiate aga cum nicicare garanteazk caratele aurului MATCIunde altundeva nu existci. Probabil de LOR DE P0IE)NJ. Celor care, ciG.nd atesaceea nzarele apicultor Prof. dr. ing. V. te imem~nki-i,le st&ruie o 'umbr5 de inH A R N A J 8$i pusese fn birou, pe peretele doialii le spun : mergeti $i vedeti,!

r u e m w m m m ~ a m n m e m m

1
I

Din presa central3

$i albinele au de suferit. P e t e 100 000 familii de albine s-au.pierdut, cele mai rnulte provenind din CAP-urile pe care le-a ,,&ministrat'' comisarul UCA dl. $tirbu, cu rang $i leaf5 de ministru privilegiat a1 domnului Ion Iliescu. Mai nou, ~i Regia Autonom5 a PBdurilor, ,,Romsilva", (cu acordul binevoitor a1 ministrului Mediului, dl. Marcian Bleahu) prin ordinul 278, din 15.mai 1992, percepe o tax5 d e 25 de lei pentru fiecare familie d e Blbine care i$t permite s5 zboare din stup, prin u r d i n i ~ ,in p5durile ,,RomsilvaW S.A. Avadat., in secolul a1 XYI-lea ,,cel rnai specializat E n biruri" se pl5tea fumgritul, oieritul, vin5ritul. rnuch.relu1 mare, rnuca~elurl~mic,taxa la v,aduri $i paduri, baxa pe caciciuli $.a.rn.d. iar acum ,,pgdurarii cu p5duri t5iate" cer albinelor o tax5 pentru florile din paduse $i de pe cimpuri. Mai intelegem ca celor de la ,,Romsilva" n-avem ce le psetinde, dar ne mir5 cum dl. Bleahu a acceptat aberatia respectivi. Cum s5 percepeti domnilor silvicultori ta',xe pe zumzetul albinelor ? E ca $i cum ati cere impozit privighetorilor ! Exist5 pldure f5r5 albine? A $ a vreti s5 devenifi rentabili .? Urmind jocul absurdul.ui, va trebui ca $i stuparii s5 v5 perceapi tax5 pentru polenizare ~i a$a, s5 ne tot furkm ciiciula unii la altii.

Ion MARCOVICI
P.S. Apreciem demersurile (far5 izbind5)- ale domnului ministru a1 agricolturii - Petre Mgrculescu, d?r ii atragem atektia c5 albinele nu ,,p5$uneazlU cum a scris intr-o adresg ciitre. dl. Bleahu ; albinele nu pasc $i nu rumeg5 ; cind cesceteazg florile, ele combin5 suave elixire din infin.itu1 mare $i infinitul mic.
-

(Arlicol apdrut i n pagina a 9-a a cotidianului ,,Romania liberci" nr. 657 din 23 mai 1992)

1s

Aurel CHIRU1,ESCU

I
\
\ \ \ \ \ \ \ \

----------..

-2-CZCI-CZC-4

?Tin ameliorarea calitcitilor ~i conditiilor de v i a t i a l e animalelor s-a ohtinut 0 cre$tere important6 a productivitcitii in zootehnie. Utilizarea ccc.estor metode ,nu a r e aceeasi eficacitate in npiculturci deoarece ele n u se rejcrri lo unu( d i n h e caraclerele esenliaie ale aibinrlor, de care depind calitci~ilc ;i con. ,di$ii!e lor de viatci, cel social. Stupina nu reprezintd doar o crescritorie d e albine. Fiind consecinta u n e i nctivitciti oryc~nizate, productivilatea in .apiclilturci ca ~i factorii de care depiitde, sint fenuinene co.tnplexe, in care sfnt implicate \ n u numai procese biologice d a r $i sociale. Interactiunile ciceslora, ce o ~ c lor in.tr-o colonie, dclermiiaci dificultalea problenzclor in. legciturci cu produ.cti.citnteo Pentru rezolvarea lor este .necesar ca obieclivul inelodelor de cercetc~re .yi exploaiare d i n .apiculturci sci-1 reprezinte exislenta biologicci a albiizclor $1 f o r m a lor de orgunizare, ce le asigurii aceuslfi existentti, ii dirijeazii inanijestartle $2 ,constituie astfel factorul determinant a1 fenomenelor, comportanter~tului ~i ,,pr0ductiZ)iliLtii muncii" acestor fiinte sociale.
,

\ \ \ \ \

\ \ \ \ \

~--CCCC2-CCZC-

.ZZCCCZ-CC

Calititile albinelor
Utilizarea stupului modern a permis o seam5 d e observatii cu privire la activitatea lalbi~ne~lor,intr-o colonie, din care s-a constabat : - .,o anulmit2 ordine", respectat2 cu strictete a t i t in ceea ce priveste constructia cui~buhu~i c i t $i in reallizarea fiecsrei lucr2ri dim st'up. ,,Modolul" .acestom . ~ ,.algori~tmulW opratiilor ,pri:n care sinl efectucate fiiind prev5zute E.n programul genetic ,de f u n c t i m a r e a1 albinelor, aces; meoanism boi10g~i.c deter,min2 automatismu1 execut5rii ,lor ; - ..o f o r m 5 d e oreanizare" in care I'untionbarea albinelor egte t o t u ~ idiferentiats, mdeabilg, c m r d o n a t 5 qi dirijat2. fn pnacbic5 s-a abservat c5, orice modificare a ordinei (deteriorarea fagurilor, o a.lt5 ampliasare .a hmranei s a u puietului, ,accidentarea unstrcii etc.) declan$eaz2 o anumitg reactie a coloniei, c a r e i$i modific6 f o m a d e orgzmiza~re.Aceasta se efectyeazg prilntr-o nou5 diviziune a m'uncii, ce impune o madifciare a 'functionsrii albin d o r necesn-5 ,,restabi!lirii ordinzi". S-a . consbatat astfel c5, functionarea progmmu1ui genetic a1 allbinelor este dirijat d e colwie. De , a m in a f a r a ei comportamentul a l b i m l o r se deregleazs, ele nemai'fiind dec9t n i $ e f i i n t e bezrnetie. Aiceast5 consbatare a deschis noi perspective metodelor m t r e d e exploatare. . Utiiiziiwd a n u m i t e rnodi~ficilri ale ordinei ( i n i v m r e a co~punilor, spargerea cuibului, crearea d e spatii intre faguri, orfani-

zarea. .stolonarea etc.) reu$im sk tleclan$Bm o renctie a coloniei pri,n care s5 dir'ijgm $i s 3 stimul5rn functionarea albinelor c i t L , e anumile lactivilsti prc3ucli\.e. Calit5ti,le .productive 'ale albinelor depind de caracterele lor genetice. d a i manifestsrile acestor caractere sin! t l i l ' l j ; ~ ! ~ d e colonic ~i reprezintti niqte ..fencjmene asociate orgnniz2riiU. Tinind \'::mil de ;Ice;.t aspect a1 functionsrii al1:inelor inLr-o colonie. lmeto'deie noastrc d e ~x:310;1t a r e a u dellenit ~ n ~ t ,,interven\ii ie i:i ergI1li:area ei'., pe care le utjlliz2m incc;,ind cu lucrririle de prim2var5 qi in:l.-in:l CLI pi.eg5li1-ez co!oniilor pentru iernn:.

Conditiile de via@ ale a l h i l ~ c l o r


0 1 J i n e a in care albinele esecut: IucrBrile in stup a t e o reactie reflex2 n existentei lor biologice. Organimi-c.2 acestor reactii re,prezi,nts manifest,area unei alie existente, cea social%, colonia. Din intcrdependents dintre ordinea $i g g a n i z a r e a coloniei $i interactiunile celor dou5 exisLente, comportameritul albinelor ~i fenomenele ce au loc i n interiorul ei slnt deter,rnin.ste d e procese bidlogice diri jate d e procese sociale. ConditiiJe existentei biologice ,ale albid e colonie intr-un nelor s'int asigurate rnediu interior, intretinut $i relaliv con.stant, ca $i existenla organelor in orgajnism. Pentru 'aceasta colonia j$i modificg organizarea in Ewnctie d e lagrevitatea f,actoridor e x t e r n i sau interni. Adaptabililatea $i asigwrarea conditiilor d e v i a t l
,

rea~lizat la Inceputul acestui secol s-a inale allbinelor sint mi$te f e n m e n e asociate trempt $i ou t p t 5 imporkmta acordaL5 orgmiz5rii ~i constituiesc functii ale coloschimbului d e exeperient5, nu ,am reu$itniei. Ex,istenta biologics a albinelor este 'pos5 depiQirn acest fenomen negativ. sibil5 nu'mai b t r - o ,existent5 sociel5, care reprezint5 astfel pentru acesk fiinte soCUNCLUZII' ciale ,,o conditie specif.ic8 d e viatii" $ Pare surpri,nz5tor c5 utidizarea stupului esle o component5 a bialcgiei albinei. nlodern $i succesele obtintute . in ceea ce Conditiile existentei biologice (in prinpriveste d,iversificarea iprodvctiei $i cre7 cipat hrana, c5ldura $i ordinea) sint cuno<c.ute, constante $i de aceea relativ ~ $ 0 1 . terea prociuctivitiltii, ce au s t i m d a t activitatea de cercetare, nu a u fost in m5sud e asigurat. Cele sociale reprezint5 ins% o problem5 dificil5, deoarece organimrea . rB s5-i influentw,e orientarea. Apicultma. care in stupii traditionlali se r-urna la coloniei se afl5 intr-o continu5 sohimbacrecjterea $i intretinerea albinelor, a fost re. Acesle modific5ri, fijnd d e obicei speconsiderat5 o ramur5 a zootehniei,, a decifice. este necesar s 5 le cunoaqtem penterminat ca obiectivul p~incipa~l ad cercetru a le determina cauzele $i s5 utiliz5m t5rii aceski fiinte sociale s b f i e IPmitat la inierrentiile necesare inl8tur5rii lor, s3 existents ei biologic5. h consecint5 criteajutam colonia in perioadele nefavorabirii!e investiggrii fenomenelor, ce au loc le $i mai ales in cazul accidc,ntelor. Asiintr-o form5 organizats, au fost procesegurarea conditiilor sociale dete,rini,n5 comle biologice. Diversibtea acestor procese plexitalea si specificul metodelor d ~ ex. a produs o sumedenie de explicatii, deoaploatare din apicultur5. , rece caracterul lor comun, cel socia.1,.nu a fost luat in considerare. Prociuctivitatea gi organizarea Din aceast5 perspedit.5, cercetarea unui I n aceela~i conditii de c'lim5 $i cules fenomen specific fiintelox sociale, schimproducfia poate fi mai mult sau mai g u bul' de hran5, a ajuns la concluzia c5 retin satisf5catoare in functie de priceperea reprezimnt5un proces .de nutritie, astfel cu care pregatim $i efectuiim valorificaincit functiile acestor relatii sociale i n rea si diversificarea ei. Aceste realizdri mec~anismulorganizsrii coloniei nu au pusint rezultatu~l unor procese d e productie. tut fi corect intenpretate. Prin acelasi mod Prod'uctivitatea depinde de organizarea de invest.igare, comprtamentul albinelor acestor 'procese, in c,are un efectiv cit ce reprezint5 o .man.ifestare a existentei lor sociale, un fenomen asoeiat organizkii. mai mare de albine este repartizat $i utilizat la operatiile direct producti*. Mea fost considerat u n act reflex, ' determiLodele noastre de ex'ploatare depind d e na de instinctul sooial, sau d e matcg pri.n cunocjtintele referitoare la conditiile neferomonii ei, d e aceea colonia a fost recesare coioniei pentru efectuarea unei dus5 la ilmaginea s i w l i s t 5 a familiei alastfel d e organiz5ri. Forme de organizare a coloniei, ca ~i binelor adunate in j u r d rn5tcfi. modific5dle ei, s e efectueazh prints-o Pe baza volumu1,ui i'mportant de 6 seam5 de.. semna8le olfactive, tactile, vinostinte refer'itoare la exislenta biologizuale, schimburile de hran5, dansul etc.. cii a albinelor, p n capitobul despre ,,Coprin case albinele comunicri (organizarea lonia de albine" din manualele noastre este o problem5 de comunicare), i$i coordoneazii functionarea, coleaboreaz5 g i sde apiculturs nu s-a r e u ~ i tdecit o desajutii. Toate aceste re1ati.i sociale si,nt criere a fenomenelor $i activitgtii ce au ni$te ,.mijloace de productie" de care deloc intr-o colonie. Deoarece despre forma pinde productivdtatea muncii albinelor. lor de organiz~are,cblonia, nu se face nici Cercetarea acestor relatii, din care se compune n:ecanism~ll prin care colonia i$i o mentiune, continutul acesteoi capitol nu autoregleazii functionarea, se poate efeccorespunde cu titlul sgu. Ignorarea existua grintr-o an.aliz5 vtiintific8. Ea este de tentei socaile a albinelor se reflect5 in o deosebit5 important5 pentru tehnologie. pragresul nesatisf5c5tar a1 procedeelor deoarece in stnuctura acestui mecanism putem interveni mai uvor decit ne pernoastre de explcatare. mite riaiditatea $i conservatorisrnul strucInvestigarea complexit5tii biologiei altu,rii biologice a albinelor. binei prin interdependen@ $i jnteractiuProcedeele noastre de exploatare au fost nile celoi- dou5 existente aile sale, poate oblinute in practic5 datorate unor cunogt,inte rezultate din observatii nemijlocioEe1-i noi perspective necesare dep5virii te, care prin natura lor se rezuma doar impasukui in care s-a a f ~ h t exploataren la aspectele exterioare ale organiziirji cji in apiculturg intr-o perioad5 cind a avut Penomenelor dintr-o colonie. In aceste loc o revolutie tehnico-$tiintificS. conditii progreswl tehnologic in apicultur5

CURIER JURIDIC
.\

PREVEDERIDIN LEGEA' SANITARA VETERINARA Nr. 6011974


I

'

-'

- pentru a Se efectua.' un control sistematic asupra st"arii sanitare, a familiilor de albine, precum $i pentni avertizare in cazul tratarnentelor fitosanitare, conduc5torii. u n i ~ t i l o rdetingtoare de stupi precum $i apicultorii cu stupine personale sint obligati ca ping la data de 20 ianuarie a fiecarui an s5 declare la primsriile locale hrniliile de albine pe care le posed5 Si locul w d e acestea sint amplasate. Cei care p r a c t i e stupgritul. pastoral sint obligati ca b termen d e 24 ore de la mutarea stupinei pe teritori'ul unei noi localititi sg mrnp prirnkia respect,ivs ulnlde se a f l i amplasat5 st,upina $i ad.ress la care pot fi ggsiti proprietarii lor.

'

ferite. Arnplasasea unei stupine in raza de zbor a albinelor apaqinind altor stupine (fntre aceste stupine $i sursa de cules) este intenis& A~ezareastupilor se face de manier5 neregulatii, oferind suficiente puncte d e repes pentru a evita r5t5cirea albinelor d e la!un stup la altul. . -

r
t

1 .

Pentru etectuarea transportuiui de stupi in pastoral eSte nevoie d e autorizatie de stupgrit pastoral $i certificat sanitar veterinar de transport. Certificatul sa7 nitar veterinar este valabil 30 de zile, calculat din ziua eliberirii. Dup5 de@$irea acestui timp se face reinnoirea pe verso a certificatului pentm o alG perioadg de 30 zile.. Eliberarea certificatului sanitar veterinar de transport, precum $i prelun- . . girea certificirii se face de catre rnedicul ptin bazih me~ifer se- intelege un aveterinar a1 circumscriptiei sanitare vereal in care sint concentrate p5duri sau terinare pe teritoriul c5reia se aflP stupina 'la aces d a a , Medicul veterjnar este obliculturi melifere C U * potential nectaro-megat s5 controleze toate farniliile de albine lifer ridicat. din shpina respectivs. Controalele anuale $i pbriodice pot f i executate de catre me- Prin masiv melifer fntelegem' o sudicul sau .tehnicianul veterinar de circurnspecie melipiafats mare-ocupata cu scriptie, cu sprijinul cercurilor apicole A.C.A. Cu ocazia acestor examene, perso-. fer5 forestierg sau o cultur5 agricol5 cu potential nectaro-p~lenifer ridicat. (T.V . ) nalul s a n i t ~veteri,nar va instrui detin5torii farniliilor de albine asupca obligatiilor ce l e revin in problemele de crevtere i ap5raie a &fiEit;itii f m l i i l o r Qe al'bine. n conditiilepractic5rii stupiiritului pastoral se prevede c5 : ,,numSrul stupilor in- . stalati pe o vatri nu -va-depS$i 100 farnilii la masivele melifere din p5duri $i 50 famifii la culturile agricole. La masivele rnelifere din psduri, distanta dintre dous vetre va fi d e cel putin 50 m. - cind stupii fac parte din aceeaki siu- ' pin5 - $i de cel putin 100 m - cind stupii apartin unor stupine diferite. La oulturile agricole, distanta dintre stupine ' va f i de cel putin 100 m. cind stupii fac parte din aceeavi stupin5 gi 'tle cel putin '900 m. cind stupii apartin unor stupine di-

S , vor lua misuri pentru prevenirea furti~agului,ciutind ca in perioadele lipsite de cules s5 nu se lucreze la- stupi decit seara, sau cind timpul nu permite zborul intens a1 albinelor. In aceste perioade se vor reduce urdinivurile la roiurile $i familiileslabe, Avind in vedere c5 aceste reguli obligatorii privind practicarea stupSritului pastoral sint valabile nurnai atunci cind dePlasam stupii la barinele sau masivele din p5duri sau cultul.i - agricole,,preciz5m in continuare definitia termenului de bazin melifer Si masiv melifer prevederilor STAS nr, 1137'i, 80 care stabilevte principalii termeni refer i h r i la baza melifer5 $i polenizare precum $i definitia 'acestora.

R C I O R C A APICOLA R.M.A. 1 0 - A
iti.ll.'il~

Eungin~e- 3 510 m m ; Ldtime 1 6 8 0 m m ; indltime 1 430 m m ( c u stupi) 755 mm ( f .stupi) tl;LL'I'KKlSTICI - pDate fi tractatlf cle atctoturisme Dacia, Oltcit, Lada, Skoda etc. ; este nljusd d i n : ~ a s i u ,cap d e cuplare, platform6 - platforma are capacitatea d e incdrcare 10 stupi $i poate fi dela$atd d e remorcd. : Pret ; 90 313 lei

(1

TOPITOR SOLAR PENTRU CEARA L A D i T A PENTRU TRANSPORT RAME $1 R O IR I . . -I -!. . . Caract~ristici: Caracteristici : - confectionatd d i n cherestea d e rdyinoase $ i - confectionat d i n cherestea d e ~dginoase P.F.L. - f o l o s e ~ t eenergla solard - dimensionat6 pentru 6' Tame Pref : 784 lei Pret : 1065 lei

II

Interdependenla dintre apicultura ~i


Vasile POPESCU ,, $Apontia gi PerpetUUTm existentei u m r apecii d e organisme diferite, precum din regnul animal ~i d i n cel vegetal, necesitd pdstra~ea unei forme de condetuire reciprcx: avantajousci ambelor d i v i ~ i u n i , ;simbiozd ce face posibild producerea a dmcd categorii d e bunuri, una pe'seama celeilalte. fn aceastd w n - C junclur& se inscrre + + interdependenta dintre apiculturd qi agrlculturd: albinele avind nevoie d e flori ca sk $r6iasc6, i a i florile de albine ca sd rodeasck. Operatiunea de cercetare a florilor de cdtre albine are ca efect, .pe de o recoltarea nectarului $i a polenului floral necesare producerii mierti $i celorlalte produse apicole, iar pe de altci parte, prin centactul albind-flwre, polentzarea culturilor agrrcole entomofzle +i, drept urmare, obtinerea unui spor valoric de fructe, legume $i seminte ce d e p d ~ e ~ t pfnii e la de 30 de, ori valoarea produselor apicole. Datoritci acestor factori, contrrbutia apiculturii la produce- # rea alzmentatiei necesare populatiei planetei noastve este cu atit mai evident6 mm cu dt, potrivit coneluziilor la care a u njans biologii, doc6 dbinele or dispare de pe suprafata pdmintului, o dat6 cu ele, concomitent cu mierea $i relelalte % produse apicole, ar dispdre 4i pedte 100 rnii de 6pecii ri plante, n cdror existent6 este indisolubil legatd d e polenizarea lor cu ; ajutorul 8acestos minunate $t irarnice insecte.
J

: :
4

>

'
.

A$a dupS cum se cunoavte, una dintre marile -probleme ce preocups diferite organisme de. nivel national $i mondial const5 C n &utarea asidua d e noi surse pentru asigurarea $i PmbunHtAtirea continua a alimentatiei oamenilor de pretutindeni. f n aceasti opera de progres $i bun5stare a omenirii, menits imbunstgtirii, conditiilor de hran5 ~i de sanstate a pbpulatiei. este profund implicats $i apicultura, care, ' p e ling5 producerea la nivel mondial a celor peste 400 mii de tone- de miere $i ale celorlalte produse ale stupului,. maiparticips E n mod activ $i la crevterea productiei agmalimentare, prin polenizarea curtunlor agricole entomofile. Prin actiunea d e polenizare ce se efectueazfi in proportie de 8501" d e cstre albina meliferz $i numai 15OI0 de cBtre celelalte insecte polmizatoare, precum $i @in efectul curentilor de aer - vintul, se obtine un spor de prcductie agricolg ce se estimeaz5 caintibti+ h , h 50 $i 500/,, la fructe c l l 50--60%, :la vita de vie cu 20-3O0/o, la seminte d e floarea-soarelui c u ,20-35%, .la seminte d e trifoi cu 2 0 0 - - 5 0 0 ~ , ~l,a bost5:noase cu 2-400% etc.). . La aceast5 actiune d e polenizare a cul-. turilor agropomicole entomofile i$i aduc aportul peste 100 mil de posesori d e stu-

pine din-Tars nmstr$, cu cele circa 1.200.000 famiiii d e albine ampl,&sate pe intreg teritoriul, a cHror participare, indiferent d e gradul de calamitare a culesurilor de nectar, cit gi a1 eforturilor fizice $i materiale ce-i afecteaz5 in mod direct pe apicultori acegtia contribuie in mod dezinteresat in lbeneficiul intregii societgti prin crevterea calitativ5 $i sporurile cantitative de seminte, legume $i fructe ce se obtin pe unitatea de suprafstg ocupatj cu culturile respwtive.. In contextul acestui considerent soci6economic, apiculturii trebuie s i i se acorde importanta $i ajutorul necesar indeplinirii rolului ce-i revine pentru ameliorarea crizei economice care seface tot mai inult simtit5 in ultima vreme, f n acest sens consider5m imperios necesar sprijinul pe verticals. a1 factorilor de r s o r t in vederea reglernent5rii unor, aspecte ce impieteazs asupra dezvoltjrii $i practicarii stupgritului, astfel : 1. Atribui:rea efectivs d e loturi din re- zerva fondului funciar, apicultorilor domiciliati in mediul urban, pentru amplasarea stationars a stupinelor lor in perimetrul culturilor agropomicole entomov file ; '
(continuare f n pug. 25)
*

Din istoricul apiculturii basarabene


prof. Costache PAIU Vicepregedinb a1 Asociafiei Cres&torilor de Albine din Rom8nia

i
I
I

Daci vrem $6 vorbim despre apicultura Basarablei - despre treculul ei, trebuie s5 pornim de la apicultura Moldovei, pentru cd ,,Basarabiau s-a niiscut dupd pa*tea de la Bucuregti din 1812, datd pin6 la care se vo:tbea doar de Moldova. Rugii au cyeat-o gi au intretinut-o ca pe o diversiune international6 care sa le jistifice g i sd le acopere raptul unei pdrti granite s-au , din Moldova & ale c k e i apropaat doar i n 1792 prin pacea d e la Iagr. Productia de m i e r l g i de ceard a Modolvei constituia u n factor esential %n .dezvoltarea tcirii. Dimitrie Cantemir conszdera cd ,,pcidurile (Moldovei) oferci u ? ~ material abundent pentru cearii g i miere 'insri i n pravila, tcirii st6 scris cd este oprzt ca niment sd n u tie mai multi stupi decit suferii locul siiu ca n u cumva multimea stupilor sii aducd supiirare vecinilor". Faima Moldovei ca producdtoare de miere g i cearci era veche g i toti ciildtorii striizni care au trecut pe aici au mentionat la loc de cinste aceste produse. Paolo Cznumi, reguzanul Raicevici ca g i Peyssonel gi Carra laud6 fdrd rezervd cantitatea gi calitutea cerii g i mierii din Mol.dova ( a se vedea ,,Cdldtort strdini prin Tdrile Romane)." Exista o dare pe stupi - deseatina - pe care o pliiteau gi tiiranai ceea ce dovedggte cd Endeletnicirea aceasta se pdstra din vechime $i n-a tlevenit niciodatii u n monopol a1 boierilor. Darea aceasta o reintplnim g i la Enceputul (18)-lea sub Mihai Rasecolului a1 X ~ I I I covitd (1707-1709) care au scos ,,deseatina pe stupi sd dea $i boierii mari $i cei

mici mmi?ukrtirile Qi episcopii- ca g i t d ranii - pimi atulaci a d e a u acest impozit numai tdranii.' Tot cronicarul Muste ne spune cd Nicolae Mavrocordat a ridicat aceastd dare de pe boieri - , , & n u mai dea deseatina tdrdnegte". ~ o M o v ade peste Prut era renumitd Qnzone produciitoare de miere. Satul Suhinti din flnulul Soroca este dat mindstirii Voronef de c d f f e Rudu Voevod i n 1617 f i w ,,satit de deseatina pe stzlpi". Ministirile basarabene posedau stupine m r i . Miniistirile Pegtera din Orhei, mfniistirea Cii15ragi ckiideau cite 30 puduri ( a 16 leg pudul) de miere pe an. Cea mai bogatd prisacd se pare cii era la mindstirea Saba dar nici Cipriana n u era mai prejos avind o pozitie geograficii deosebit de avantajoasd : piiduri Dntinse de tei $i numeroase poieni. In sec. XVII Moldova pldtea sultanului ( i n afar6 de bani) 10 000 oca d e cearii $i 10000 oca de miere. Era o real6 bogdtie realizatii de locuitorii Moldovei. Desfacerea Basarabiei de Moldova n u a micgorat preocuparea pentru albiniirit. Florin BegFzescu citeazd din Buletinul Statistic a1 Romciniei numerele 1 g i 2 d i n 1920 situafla apiculturii din B'asarabia u d e ,,cultura albinelor forma o preocupare de prediEec$ie g i rentabild $72 gospo-. ddria rurald". rntre 1890-1910 , deci pe o perioadii de 20 de ani numdrul stupilor aratii o descre~terei n vreme ce producfia de miere e zn crestere ceea ce dovedegte introducerea stupului sistematic. Acelagi lucru dovedegte gi menfinerea constant5 a productiei de ceard.
Productia. de c~m-8 fn pudari Observatii

Productia de

miere b
puduri (un pud =16kg)

.
'

12 396 8 892 6 685 11 911 14 107 17 565 16 060

4617 2 850 1807 2 868 3 717 4 802 4 101

Dateleaufostlmtede Begnescu durpg studiul lui d. Diacov asupra stup8ritului in Basarabia.

In 20 de ani n u m i i ~ u lstupiolr a sclizut cu aproape 500/0 iar producfia de miere a crescut - cea mai mare crestere realizfndu-se i n 1907. Judetul cu cea mai avanlatd introducesistematic era Akerman re a sttipului

(Cetatea Albd). Anul agricol 1918-1919 a fost u n a n apicol relativ bun in Basarabia datoritd faptului cd a fost secetos g i pelttru cd au survenit g i transformiiri in proprietatea rural6 ca urmare a impro-. prietdririlor. Predominau Dncd stupii pri-

mitivi, sistematizaren era prezentii i n judetul Ismail unde erau 1 2 3 6 stupi sisematitici fat& de 123 primitivi ; la fel Tighina $i Cetatea Albii iar i n nord Hotin. Cei mai multi stupi 5 371 erau i n j d e t u l Tighina dar i n general - centrul Basarabiei $i nordul posedp stupi mai multi, sudul fiind o regiune de stepci, czr mai pupine pdduri $i unde s-a pus mai mult Ulterior $i i n accent pe sericiculturii. aceastii zond se va dezvolta stupiiritul datoritii- extinderii culturii de foalrea-soawlui. Dovadd. este mevterea productie f n anul 1920 jn judetele din sud. In 1919 Basarabia a produs 69594 kg miere $i -10704 kg de cearci. La expozitia agrico-

lii a Moldovei din 1923 - organizatri. lh la$i - Statiunea apicolii Chi$indu a luat medalie de au+ pentru produse apicole $i material didactic iar Zemstvele Tighina $i Soroca a u luat tot premiul Zntii, Zernstvele Orhei ~i Biilti iuu premiul I1 $i tot premiul 11 ia $i preotul V . R u g i d din Chi+-i,rzciu ca $i pumero$i apicultori din Ismail, Soroca, Cotzugeni (ling6 Chiviniiu). C u ocazia acestei expozitii de la Ia$i - dr. Agricola cardas, u n savant in ale agticulturii $i 'un mare izbbitor al apiculturii va cere ca urmcitorul congres agricol sd aibd loc la Chi@ndu, a$a c u m v a cere $i va obtine organizarea unei facultiiti de $tiinf e agricole E n capitala Basarabiei.

m m m m w m m m m m m m m m m m m w m m m m m m m m m m m m m m
I

1NTERDEPENDENTA DINTRE
(continuare din pug. 23)

APICULTURA $I PRODUCJlA

AGRICOL A

elrentuale e s e ~ u r l inerente oricEirei indeletniciri incepiitoare. Acest sprijin se im2. Accesul neingrgdit a1 stuparllor in pune cu atit mai mult, cu cit pretul fapastoral, pe loturile cu 6ulturi agricole gurilor artificiali necesari oriciirui inceentomofile ale Societitilor Comerciale pator $i a1 biostimulatorilor (zahgrului) de pe piata 'libera a f5cut ca aceste proAgricole (fostele fntreprinderi Agricole d e duse sii -devisn5 imacceiibile fapt ce conStat) in conditiile $i facilitstile' previizute de Ordinul nr. 15911974 a1 Ministerului. stituie u n . obstacdil foarte greu intrio tenAgriculturii $i Alimentatiei, privind. pole- .tativii d e a deveni a~i~oultor. F5-5 adoptarea in scurt timp a ' unor nizarea dii-ijat5 a culturilor agricole entoreglemengri menite sprijinirii; ocrotirii mofile cu ajutorul albinelor, .precum $i i n $i stimulgrii practicsrii stupEiritului, v o m 'masivele melifere ale silviculturii fgrii opreliqti bsnevti sau pretentii la cote de f i nevoiti s5 asist5m .la aparitia unui deproductii de miere din partea apiculto-- clin al activitgtii apicole, fenomen ce nu poate f i stgvilit numai cu sfaturi, iluzi $i rilor ; optimisme ieftine. De altfel, ,despre starea 3. Acordarea unei protectii reale a fade perspecti.v5 a apiculturii a m m i semmiliilor de albine de catre unitStile agricole $i silvice care coordoneazii, execut5 nalat $i in articolul ,,Apicultura incotro ? " . sau beneficiazii de tratamente fitosanitare publicat in revista ,,Fbmi<nia apico]5" c a sii se fi cu pesticide, astfel incit prevederile Ordi- mr. 111992 la pag. 15-18 f&~-5 produs revir,iment.d mult w b p t a t . D& nului comun a1 Ministerului Agriculturii aceea n u , v m pregeta s5' i m s k t h prin $i Alimentatiei nr. 4511991 ; , Ministerul Mediului nr. 6811992 ; M i n i s t e z l Transtoate mijloacele in vederea acond5'ri.i de porturilor nr. 178611991 ; Departarhentul cMre fonurile abilitak a sprijindui conoret ~i permanent n e c e pexpetugrii Administratiei Publice Locale nr. 15/3404/ a8piouJ tu'rii. 1991 $i a1 Asociatiei CrescEitorilor de Albine din R o m ~ n i anr. 127/1991 (ordin puPrin interdependenta dintre apicoltur5 blicat $i in revista noastr5 nr. 3/1992) s5 $i agriculturg, indisolubil legat.5 d e exisdevin5 salutar pentru ocrotirea cfectiv5 tents bazei ma,teriale a celor douii ramuri de productie, apicultorii $i agricultorii oa albinelor ; 4. Atragerea i n rindul apicultorilor de goarelor contribuie - laolalt5 la mobilizarea resurselor agrare pentru obtinerea unoi potedtiali stupari, prin acordarea unui volum tot mai sporit d e produse agronor facilitAti efective care s5 stimuleze alimentare atit de necesare subzistentei preocuparea incep5torilor $i sii previn5 abandbnarea stup2ritului. din cauza unor populatiei.
'

'

25

Roirea -rnarea jert'f a adusa zeilor pretenfioii ai speciei


prof. Emilia ~i Marin POPESCU-DICULESCU
~

'

'

este acela care hotdid$te . roithi ...--Restul Iubite citior, dacd -vei rdsfoi din curiozitate sau din:.r-un capriciu ,carten n u este decit o taind i n jurul etireia n u ,,Vista albinelor", scyisci' de belgianul poti face decit presupuneri miti h u l 6 iau Maurice Maeteflinek; laureat a l ~ . P ~ l e m i u - mai putin pldcute, mai mult sau m i palui Nobet pentru literaturd i n 1911, poet i n ingenioase. N u n e - a m trudit citeva zia scrierii sale iti v a deschide ,,ochii sumii de ani sd ndscocim o explicalie mulT fletului" vei reaminti cu drag de tumi&oare pentru mdretia fulgerului? Orice inteligentd incepe sa lfncezearca cind o adevdrul $i dulceata 'ei. In ,,cuvintul inainte" alcdtuit de cel care a fost V . HarScoti din sfera ei c a f e este mereu 'micd naj .se noteazd lapidar, dar convinglitor : $i cind o pui f e d gn .fat6 cu 'nigte, eve,,Nimic din farmecul cdrtii n u s-a epuizat. nimente pe care n u le-a pus niciodatd i n fondul ei educativ continud sd fie valabil mivcare ... $i astdzi". Tot atft de mult se v a f i minunat $i v a Fragmentat6 i n alte $apte cdrti, autorul f i ascultat ~i privit $i m&tu$a Stan= dind6 friu liber puterii sale de intelegere, t ~ - u ncolt, uitat de lume, bineinteles dinfdcindu-ne ,,cuno$tintd, putin cite putin, tr-0 perspectivd mai poetic6 $i la u n alt cu cetatea cea ~ n a ibine chibzuitii $i din nivel. 0 fntreagc povestire cu ,,~,oitul acest motiv fdrd pereche, a albinelo~". stupiloru ne deapdnil Ion Aghrbiceanu i n doua ,,Carte" .a SU Se intituleaCea de volumul , , ~ i l e din cartea naturii", u n fel zd nefiresc de scurt $i -See : ,,Roiull.'. Pe de variant6 a unoi- ,,Amintiri din, copildparcursul a 34 pagini se incearcci descifra,,~&?u$ venea ~ - , la ',stupin& $i i n fierea acestui mister, ,,faptd care, coli$tient care ,sear8 d u p e , ce se intorceau albinele 'saw nu, depd$e$te rnorala omeneascii. Spi-. d , pe h d a r , $i se aita cu-bdgdre de seam6 ritul stupului este acela- care hotdr.&te la ,urdini$ul ccror cognire rlimineau gr6; ' ceasul marei jertfe a anulUf adusd g e n i d de albine. Din ele t.rebu1 m,,i mai lui speciei - md refer la roire - cind u n porneasc6 cele dintti ,roiuyi... iau intreg popor ajuns jn culmea ~ U t e r i i$i . Dar semnele o i n ~ e l a u merezL $i iatli, a i n f l o r i ~ i ii$i Eas6, deodatd, i n ml^inile gata sd treacd sdptdminli tot pindind generatiei viiloare, toate .bogiitiile, palatezadarnic pin& ce trecpn cu bine de amile $i casele, tot rodul trudei, Pentru a .~i. Apoi n u mai ie$ea la stupind pin6 cciuta, departe, cine $tie unde, f n nesigusears ; $tia cd dupd-amiazd nu mai rote$. rantd $i silrcicie, o noud patrie..: NU este te nici s.upul eel nzai jncdrcat & albio migratie oarbd, ci m i degrabi u n scl,,,..<* Bunica are n i ~ t e nepotei ,sfrico$i crificiu ce pare gindit, a1 generatiei de tnc&u, dar inimovi. f i sint de mure a j u - . nzi pentru generatia de miine ... ne tor. .,se. ~ i t a u minanati, pdfrungi de tinspune cli n u matca ci spiritul s t u ~ u l u i , tecul zborului 107, $i i$i uitau $i de foa. me". Sub privirile nevinovate, d a f curioase peste mfisurli, ,,bunica a indltat acum - i n a ~ - ominii co$nita pre[lcititd, tot fluierd ~i se retrage incet de la stupinci. deasupra capului, i n jurxl coqnitei, $ i Onvdluitd de roiul ce fierbea i n jurul ei, pind sus, i n vdzduh". E u n spectacol de niuitnt. roil?cl albi- . nelor ! Cu bucuria faptei inzp!inite, bd- trina le explicci mititnilor de azi, mirilor . albinari de mfine.: ,,S-a- a$ezat matca i n c o ~ n i t d , copii l De-acum . nu. .?at fuge roiul. V O T veni ele $i cele care se m.ai invirt prin alti pomi". f n aceastd vreme, . trudit in stupin3 e indelungalb, pink cind i n seninul 'cerului apare ,,o stea", :.ingura care $i r6scirise, scdpdrind a b ~ c u r i e ' ' . ~

26

U n alt fmpdtimit a1 micilor vieti& a dedicat albinelor aproape u n 'Zntreg volum, inlitulindu-1 fir6 echivoc ,,Prisacaa. Din grddina de vis a poetului de la Mdrti$or se vor fi ridicat albinele in multe hore ca-n zilele de sdrbdtoare sufleteascd, multumind pe neobositii Paraschiva qi Tudor. Poezia acestor momente n-a scdpat metaforelor de diamant ale artistului. Reluindu-i cuvintele p t e m sii-i intelegem universul sufletesc : ,,Cred cd va-ncdpea l h t r - u n stup $ i d stea i Care a veit /Dintr-un roi de m s l s care diseard, E miere $i ceard". V6ziq.d u n roi mai mic $i mai neajutorat, u n Foarece a jndrdznit sd-i fure putinele provizii pe care le avea, dar a uitat cd energia lui e mai mare decit a stupului mamd. Dind ,,ochii cu norodul", lighioana hoatd a fost sanctionatd prompt +i fdrd replicd : ,,Roiul c u m de 1-a zdrit l C-a intrat, 1-a cople$it6'. Aici cuvintul ,,roiull' poate f i luat $i cu sensul de stup o b i ~ n u i t , n u numai ca u n debutant i n noul a n apicol. Poetul ne-a %sat pldcerea de a ne alege no\i sensul dotit." ,,Roti cei grdbiti d i n luna lui mai" ... 1-au fascinat $Z pe cel mai mare povestitor a1 rombnilor, pe Mihail Sadoveanu." ,,Cintecul aminlirii" i1 poartd pe scriitbr printr-o ,,prisacd de altddatd". Mo$ Neculai Andru$cd i se laudd: ,,Acu eu invdt a m treaba mu$telor de la unul Dumitru Cimpanu i n Poianu Rotundd. Eram fldcdua$ $i qedeam $i eu. pe lingii bordei, drept ajutor mo$neagului... $i mai alesavearn eu treabd $i eram de ajutor la ' vremea roitului. Stam cu ochii zgiiti la stiubeiele insemnate cu cdrbrsne, $i dintr-o sutd de $tiub&e se nimereau a fi multe insemnate de biitrin. $i numai cind pcepeau albinele sd fure repede - repede pe u r d i n i ~$i sd .joac6 $i sd imwfnzeacd v d z d u h ~ lca o puzderie, strigam la pris6. car cit ce puteam : - Mo~ule ! Mo$ule ! $-apoi venea el $i md imboldea $i m i suiam eu c-un ~tiubeia? prin copaci $i prindeam roiul. Si mo$neagul i i da : - Ha-ha ! ha-ha ! iaca-i bun... Bea u n g5t de rachiu $i se ducea s'd se culce. $i e u iar md a$ezam ling6 $tiub e i c $i el ricbica de subt o- tufd capul $i sd iiistea la mine : - Mdi Culai ! da' sd n u deie dracu sd scapi vreun roi cd te zdrobesc ! Cii eu le descint $i le cunosc care au roit ..."" Cduti$nd sd uite drama din familie, pdtia cu mzlsafirul : ,,- laca, vezi ~ t i u b e i e le acestea ?... poti zice cd-s ni$te cetdti a muytelor .... Ea a m prins aici, Ontr-un copac, u n roi. $ - a m ian uite-te dumnea- ' ta ce de-a albindrit." Alte doruri din afunduri de istorie rombneascii il cheam6 pe povestitor i n pri-

sdca lui Simion Bugski, sprijinitoru lui Nicoarti Potcoavd i n tentativa sa dc redresare a Moldouei. Moqul are semnele sale $i le $tie -rostul la toate : ,,Se schimbd vremea, s-a auzit afard glasul lui mo$ Simion Bugski, se string albinele i n grabd, n u mai a m a pdzi roi. Roiul, de-a u m a 1-oi prinde m i , a fost de p d r k ; ,,inteleptul acestui pdmint binehvintat $i poftit de guri strdine. Fdrd sd-$i supere gazda, musafirul o laudd, clrindu-i linivtea de care are nevoie : ,,Mare meater e$ti dumneata, frate Simioane ... Vreau sh prind $i eu, n u roi ci u n pui de somn,." In avataru~ile ,,Divanului persian" ale aceluiavi Sadoveanu scris este despre unul Bubuc, norocosul gdsitor ,,la marginea unei dumbrdvi a1 unui roi sdlbatic de albine ; 1-a afumat $i i-a luat trei faguri. A pus fagurii intr-o scoartd de tei $2 a venit cu ei la tirg, ca sd-i vindd unui negutdtor." Sris i n maniera artistic6 sadoveniand, romanul ,,Nemuritorul albastru" al lui Radu Ciobanu invie vremi de glorie pent r u neamul blagoslovit al moldovenilor. Prin veacuri a m fost poftd strdinilor $i mas2 $i addpost prietenilor. Ne-o confirmd cdldtorul Iohan Fuchs, venit din indepdrtatele finuturi apusene ,,la Moldova... unde s-ar afla... o mdndstire care ar avea o cearii cu totul deosebitd dintr-o prisacd ce s-ar chema ,,Roiul de aur". Mi se pare c6 sun6 putin a poveste; se. tntretinea el in vorbd c-un alt suflet pribeag, Toma, care n u ezitd sd-i confirm e cd la noi pove$tile sent adevdruri pure : ,,0 f i sunind: dar n u este poveste. Miindstirea aceea se cheamii Humor ... Timpul legendelor este prielnic inchipuirilor filrii hotare. fntre legende $i adevdr granitele depind de sufletele noastre. $i cu c f f timpul e dus spre inceputuri, cu ntit mintea ne lucreazii mai mult $i mai fericit. Pe atunci qind $i sfintii aveau pdcatele lor $i alergau, pedepsind*se, desculti prin iarba innouratd, dupii o codanii sau dupd o zin.5 cu numele de Zemora, pretextind cd urea ,,sd prind-t+n roi de albine". ,,Tindrul ve$nic pddurabic" n u este altul decEt Zamolxe, simbolul ete?'nitdtii pe pdmint a1 neamutui dac". Roiul t-a uitat acolo. L-a uitat $i 1-a g6sit u n o m de rind sau poate u n voievod, pe nume Dromichnites. Crezind fn ,,vita de vie,. $i in albine, Si in cjntecul mierlelor", pdstorindu-$i i n sdniitate fizicd $i moral5 poporul, vestitul domn reu$e$te sd le dea du$manilor conduvi de Lisimah o lecfie de viati. Oricine intrd i n raza lui de actiune este Dnvdtat albindritul. $f pe Bidia, fiica lui Lisimah, liisatd lui de sotie, o convinge cii ,,fagurii de miere te fntineresc" g i cii folmsele albinelor sint

"

,-

nebdnuit de nauri. Intrind c u o cwnitd i n -,,dinti-un stup, 'ies, vara, $apte $t chiar brate, voievodul exclamci plin de bucurie mai multe m j ~ ~ r iIG " . U n naturalist germolipsitoare : ,,Am prins roiul. Bidia, vim a n c a l d t o 7 ~ i ntdrile noastre se minu: no sa vezi c u m aratd de-aproape albinena : ,,$i ce tard bogatd !. E ca o grddind le ..." Metaforicii $i relevant6 este i n con. roditoare $i bine scidit d... Numai de l a altinuare discutia dintre ei : bine, u n stup roind alfi zece, ciwispre,,-$i dupci ce w i u l de albine e aici, ce zece, se fac 72.000 de 'lei pe a n..." 1" faci Dromichaites ? Dar de atunci e mult $i vremea basme- Agtept sa vinci timpul." I?' lor a plecat cu bcitrinii care se numesc Pe vremuri roii i$i purtau singuri de ulcele ~i strbchini. Povesti se mai dud $i grijd. Nimic nu-i tulbura i n mersul lor. asthzi ,,in ccisuta cu pitici" g i ele sint S Z L ~ puse ,,pe nerdsuflate". Trecind peste ruRari ccildtori se mai infruptau din roadek lor. ' Se pierdeau, d e cele mai multe ori, $in2 de-a. f i aflat cci el este h t u l , fagurii n strdfunduri de pcidure. A$a v a f i ,,deslor plini cu miere", matahala f6r6 coadd conduce o fetita rdtacitd pe drumul coperit un roi de albine. scilbatice. intr-o spre casa : ,,Eu, cel m i mult te pot -duce scorburci" $i romanul Diales, ldsat pe panzintul dacilor spre a-i potoli din elanul pin6 la fagul u n d ~r-a pripcigit u n roi d e . albine scilbatice". Mai. mult nu poate lor razboinic $i ai civiliza. I n lungul d r u m face ; nu-1. ducea capu!. spre Porolissum, o ~ t e a n u l f$i luase u n f n schimb. a i n d r d z ~ i t sci pofteascd la prieten, simbol a1 trdiniciei gi pdcii pe bucata de fagure din co$ul unui bciietel acest pcimint bintuit de atitea rele, pe V a ce. se indrepta plin cu daruri pe o poteleria intr-un drum a1 bdrbdfiei $i a1 fruC L Y spre casa bunicii. Certat de pcirinti , musetii, drum lung prin istorie pina la pentru neglijenta sa, puiul de o m infruntci noi. ,,Ptrinse fagurii dulci gi aromati, intre pericolele ~i ajunge ,,la o scosburd, unde frunze late de ,lipan, ca .sd aibe ce sci $tie el u n ,roide pr$as. mcininc ? mai tirziu". Vred3,icia $i priceperea i - a u insotit me. Puse roiul hoinar i n cognifa noua', gi-1 duse i n griidina bdtrinei. ,,A doua zi prin reu pe .-pmenii acestor pdminteni. ,,Domnia sa I L ~ C OHudici, cel mai bogat dintre sat se rcispindise vestea cci darurile le boierii din Tara-de-Sus" $i c u gase priadusese chiar Craiul Codrilor ,,despre care se auzise cci ax purta de grijd celor sacari de ajutor ,,fntr-a$a ccilduzesc ei singuri". Is roii $i mdtcile, incit nimene n u umple l a Fcit-Frumosul basmelor noastre populare ' ' Sintilie,... atjtea bufi cu miere. gi n u cldi$i cintci pofta inimii sale, aducindu-gi de$te i n camdri atitea sloiuri de cearii". If' . ,,Dupe pilda roilor", Moldova a fost f e - aminte de clipele jericite petrecufe linga ricitii $i imbel$ugat@ O n timp de- pace. - aleasa. sa : ,,Mincam miere de roi l $i ne iubeam amtndoi." Pdmintenii au sperot cci pcimintul este Gindirea scindtoasci a omulut din p0po.r binecuvi~,tat pentru ei de-aici le-a venit a lcisat i n graiul strcibunilor vorbe mari dainuirea. I" si fntelepte validate de viatci $i timp. f n $i documentar este scris mult .,de vesti.stup legea $i totul este maica. Pentru altele prisdci .moldovene$ti." Istoricul savant, N . lo-qa consemneazci notitele unui bine clipele sZnt zile $i ele altor legi dau misionai i n Moldova lui 'Vasile Lupu : socoteald. De aici concluzia prove~biald : ,,Roiul care inatca pdriiseqte, u$or se prdpcide$tel'.'" Acesta este Si molioul pentru Care ,,divorturile" intre roi $i matcci sint rare, ele trciind u n t i m p -mi i n f e n s decjt a1 nostru.. 0 legendd laiinci, transmisci prin Virgilius, dezvciluie ,,,o negraitci minune". Descifrind tninele unui ,,roi de nlbine" este. , prezisii 'soarta fecioarei Lavinia $i a ora$ului Roma. Era vrei~tcacind se credea i n basme g i se vorbea in poezii, a$a cum frumos scria Eminescu. ,,Iafd c6 intr-o zi, venind cu mare zz~.vzet prjn acrul limpede u n ' r o i de albine se ageaza pe virfrd Laurului $i prinzindu-se de lcibute unele de altele, rcimaserci spinzurate de ramurile lui verzi. Augurul lcimur$pe. datd :-',,Vcid c u m se apropie' u n viteaz striiirt $i c u m , pornind de acolo, o oaste pune stcipinire pe cetcituia oragului nostru".." -Toatci viafa lui omul este Ensotit de intrebdri ccirora cautci s6 le dea u n 76spuns gi-un sens: Dar timpul este nercib'
'

'

ddtor gi nebbnuit. Striibiitind dimensiunile 'lumii de dincolo de moarte, Blaga ridicd intrebiiri pin6 $i pentru u n dispcirut : ,,Ce-o f i acuma pe pcimint ? Mai curg ace. lea$i stele peste fruntaa lui i n stolurils' din slupii mei mai zboarci roiuri de a l . . bine sp~_e pciduri ? 22 f n cele ,,Trei ipostaze ale mdrii", Stefan Augustin D o i n u ~ filozofeazd privind ui, mit u n ,,scilbatic roi de-albine-n ciiutarea, grtidinilor cu floarea incertci." ,,Totul e numai promisiane. ..,,lubirea far-de-care n u infloresc nici prunii" este chematii ,,sd vie a1 stupind unde-a roit u n roi" $i unde ,,minunea ce.' reascd s-a-mplinit". Cel Endriigostit sav fn pielea indrdgostitului n u este altul decit Ion Horea. Gfnduri lrainice $1 legau de-o dragoste fcirii -margini. ,.De-asupra casei, roiul pcirea u n continent," -de undo intelegem ca i u b i r ~ a e infinite $i fiirii bariere. lon Lotteanu le surprinde i n manifestiirile lor de roire intr-un ungher de sub ,.acoperigul unei sfinte biserici". L i n i ~ t e a $i inciltimea le-a favorizat alegerea destul de ciudatci. dacii n u absurd6 pentru inteleqerea noastrii. 2" ,,Un fo$net depiirtat, ca din zenit IS-a revdrsat din zori peste ponoare l $ i - n aerul de raze poleit, j Deodatii ,pared, floare dupd floare,lA prins puteri gi a porni: sci zboare" in poezia elevului Mihail Cosma, intztulatii chiar ,,Roiull'. ,,Natura toatii-mbsiicatii-n nestemate" privegte cu uimire aceastii scirbiitoare a albinelor ,,ce zmiiltuiesc vcizduhul E n culori". 2i ,,Dorul'- e dor pentru tot ce se numegt e viatci. Cineva, n-are important6 cine, ,,inchise ochii" $i spectacolul i se pare dantesc: ,,Pared nu m i erau plipe de miere, zburau du$mrinoase. pline de urd. $i doar ele zburau pline de dragoste, era un stup i n riua lui de d r a g o ~ t e . " ? ~ Metaforic vorbiwl, abia tinjndu-$i respiratza, Lucian A v r a m e ~ c u este ,,imbolndvzt ... de iubire l de fericirea de-a avea u n roi de albzne de aur / i n fiece cuvint" poetic scris La fel stau lucrurile $i cu Marin Constantin, ,,cind cerne blind lumina" marea luiphlcere a fost $i a rdmas scrisul. Atun"ci -,;cuvi?ttele, ca roiul de- albine" v i n $i se a$ea& -WtrrinH i n ,,uleiurile" lui. literare. %i 4 ,,A sosit s t u f k h n aori I Prin puzderia de flori" $i Zn psezia 2ui A d ~ i a nMuntiu, inttiulatii f6rd echivoc ,flStupul''. E timpul cind t e i i - ~ i fring tulpinile + ,,stau i albinele ciorchini I rntte f r u ~ e $i lumini" agteptind marele sema a1 d i t l i , cind i$i vor face ,,o nouii ~ i a t d " . ~
i

Desi mic la Onceput de drum, roiul de c u m s-a instalat in nova sa locuintii incepe o altii trud.6 cu $i mai multii r.jvn.6 : ,,luti, ca roiul de albincw sint .gi ,,priehindeii de-o gschioapii care ,,harnici foc", dau o minii de ajutor siidind ,,piri de vigini'. ling6 blocul lor. Comparatia ' sugereazii" voioria gi dorinta lor de afirmare,:'O ,,Niciodatci stupul n u e mai frumos decit i n ajunul acestei renuntdrt eroice. Pentru el este ceasul fdrii seamiin: plin de viatd, Enfrigurat, dar senin, ceasul belgugului $i a1 deplinei desfiitiiri". ,,Pentru cine le-a cunoscut, pentru cine le-a iubit, o varii fdrd albine i se pare tot atit de tristii $i searbddd ca o ,primdvarii fcirii ciripjt de pcisciri gi fcirdr flori". Roirea este ,,mares ,jertfd adusii zeilor pretentiogi at speciei".

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
1. Maurice Maeterltnek, Viata albinelor,, Editura APIIMONDIA, 1976, p. 3, 1 2 2 2 3 . 32 ; 2. Ion Agtlrbiceanu, File din cartea naturii, Editura Ion Creangi. p. 30-34 ; 3 . T. Arghezi, Prisaca, Editura Tineretului, p. 43 ; 6. T. Arghczi, Versuri, Editura C,artea Romtlneasc5, vol. I, p. 444-+,15 ; 5. M. Sadoveanu, Opere 12, Editura de 6tat pentru -LiteraturA $1 A r 9 , p. 209 ; 6 . M. Sadoveanu, Cintecut aminttrtt, Editura Cartea Romtlneasc5, 1981, g . 6 0 5 4 0 5 : 7. M. Sadoveanu, Chcizeci de po-Sstiri, Editura Minerva, 1984, D. 90 : 8 . M. Sadoveanu. Nicoard Potcoava. 'Lyceum. Editura Tineretului, p. 269. Q72 : 9. M. Sadoveanu. Opere 15. Editura de Stat pentru Literatura $1. A r t i , p. 461 : 10. R a d u Ciobanu, Nemuritorul albastru, Editura Eminescu. Bucurevti, 1976, p. 20-21 ; 11. Lucian Biaga, TPnrnL. r m l I. Editura .. . . Mherva. Bucuresti. 1984. p. 4539 : 12. D. R. ~ o p e s c u ,~ e a t r u , p. i 8 7 4 i d : 13. Bogdan Stihi, 'dcvlla $i leul, Editura Minerva, 1973, p. 93 ; 14. M. Sadoveanu. Fratfi Jderi. vol. I1 Editurn .Tineer.tului, p. 33-35 ; 15. M. sadovianu. Nunta Domnitei Ruxandra.. 'Editura. car& ~~ointlneasca 1980, , p. 94 ; 16. N. lorga. Istoria rom6ni:or prin cdldtori. Editura Eminescu. n. 230. 433 : 17. ~ l i s a b e t aPreda, Bostdniria~' jGr6ecbtd, Editura Ton /creang3, p. t10 ; Viorioa Nicoar5, Fata de lut, Editura Ion CreangB, p. 19-22 ; 19. Tralan Cantemir, Folclor literar vilcean Editat la Rm. Vilcea 1979. p. 65 : 20. Fintina 'adevbratb nu mghealb 'niciodatd. Editura I. Creang5, 1980, p. GO ; 21. Vergiliu, Eneida, Editura Tineretului. Lyceum, p. 237 ; 22. L. Blaga, Poemele luminii, Ed. ,pentru literaturi, ,1968. p. 58 ; 23. St. Augustin Doinag, Poeme, Editura Cartea Romtlneasc~, 1983. p . 141; Q4. ,,Almanahul literar", 1980, p. 28, 40 : 25. Leiis Gonescu, Eugenia Barcan, Serbdrile color mlci, Editura Sport-Turism. 1983. 4. 288 ; 26. D. R. ~ o p e s c d , Dor, Editura pentru Literaturh, 1966, p. 36 ; 2 7 . M. constantin. Cind cerne blind lumina, Editurn 1011 Creang5. Bucurgti, 1879. p. 36 : 28. .Lucian Avramescu. Ne cer iertare. 11. Editura Eminescu, Bucuresti. 1983. p. I50 : 29. Adrian Muntiu. Circlrl, Editura Ion CreangB, 1971, - p . Y7 ; 30. Constant i n Scripca,. Soarele imi bate-n geam, ~ u n i m e a , p. 35. <
-

..."

I
/

Dr. ing. IOAN V. C ~ R N U


1912- 1992 lor agricole, cercetdri pe care le coxtinud ca cercetator gtiinttfic ptincipal, apoi gef de laborator la Institutu1 de Cercetare $i Producfie pentru Apiculturii pimi 2 n 3975. Posesor a1 unei vaste $i profun.de cunovtznte p ~ o f e s t o m l e ,preocupat de o atentd $i exhaustivd documen!are a abordat tern, de studiu de stringent6 actualtlaie mhnifestind u n acut simt de invesliaatie ~tzintificilurmind o metodd $i o metodi'cci de cercetare caracterizate p i n rigoare $i meticulozitate. Probabil cd seriozitatea, rigoaren $i meticulozitatea i-au fost i m primate i n timpul stagiului de :specializare d i n Germania unde :-a fcic~t .$i sPi face cercetare gtnntificd cu e d g e n t a binecunoscut.@. Toate acestea sustinute de u n efort $i o putere de analizd ezemplare i-au permis o orientare justd in prelucrarea datelor experimentale $i i n formularea unor concluzii cu autenticd valoare teoreticci $i praclicd. A contribuit astfel, personal sau i n colaborare cu alti specialigti, timp de mai bine de 20 de ani la rezolvarea unor probleme ale productiei apicole. Ca sci citcim u n singvr exemplu, referindu-ne la lucra~ea ,,Eificienta economicd a polenizdrii entornofile a florii-soarelui" putern preciza c6 demon-' strarea efectului benefic"asupra 'calZtri$ii g i cantitdtii recolteloi. de seminte obtinute wnsecutiv polenizdrii saturate cu al-' bine a cullurilor respective o.. determinat extiltderea i n practieci a recomndciritor sale - ca mdsurd agrotehnicd de importantd majord. I . Problemele db perspectivci ale a p h l Iurii din. Romlinia nu puteau f i rerolvate f6rci a tine con? de evolutia rcsurselor melifere g i de valorificare superioard a acestora. $i in' acest domeniu contributiile sale SEQ? esentiale. . 0 atentie deosebitd 'a acordat-a Iucrdrilor de selectie a plantelor melifere $i de a capacitcitii nectaro-polenifere stabilire la u n n u m b important de specii d i n flora spontand $i cultivatd intocmind un. normativ cu caracteristicile esentiale fenoapicole la peste 200 de specii, normativ citat de n e n u d r a t i autori ai .unor lucrdri de specialitate. A initiat $i. finalizat certet&ri amdnuntite privind biologia $i h p o r t a n t a economic& a lecanidelor producdtoare de mam i din zonele silvice a coniferelor identificind o specie nowi .Physokermes
~
~

In primdvara acestui a n a plecat i n v e ~ n i c i ecel care a fosi? cel mai cunoscut $i important cercetdtor $tiintifie $i publzcist romcin specialist in resurse melifere. Fiu de agricultor ndscut la '21 iulie 1912 f n localitatea Fdg6ra$ul Nou, judetul Tulcea a absolvit lzceul din reqedinta judetuluz iar i n 1936 Academia de fnalte studii agronomice d i n Bucuresti i-a acordat diploma de inginer agronom. Intre 1937-1948 a lucrat ca asistent cercetcitor la lnstztutul de Cercetciri Agronomice a Romhniez unde a intrat prin concurs $i unde a avut o sustinutd activitate de cercetare. Ca o recunoa$tere a meritelor sale intre 1941-t943 a fost trimis la u n stagiu de specializare f n G e r m n i a la Ins'itutu1 Erwin Bauer din Muncheberg Mark. Aici sub indrumarea profesorului ,Rudorf a intocmit o tezci de doctorat cu tiilul ,,Cercetdri comparative (Bdneasa - Muncheberg) asupra procesului de coacere la la dzfwite soiuri de floarea-soarelui". Titlul de doctor i n agronomie dobtndit i n 1944 nu i-a fost recunoscut de c6tre Comisia superioari? de diplome d i n Bucuregti decit in 1968 intrucit in acea perioadd dosarul, de cadre era mai important decit cel care atesta valoarea real6 a unui o m de gtzzntd. fntre anit--1945-1951 a fost inpner $ef i n cadrul fostului Departament Gostat din Ministerul Agriculturii iar mai apoi pind- i n 1957 $ef d e serviciu i n Directia General6 a Economiei Apelor din Ministerul Agricul_tUrii $i SilviCMlturii. Inc6 de la inceputul organizdrii Institutulut de Cercetciri pentru Cereale $i plante tehncie Fundulea este solicitat s& ajule la mnstituirea sectorului de cercetare i n domeninl selectiei $i ameliordrii planfelor, domeniu i n caYe a activat pin6 i n 1959. fncepind cu acest din urm& a n se transferd la Statiunea Centrald de Cercaldri pentru Apicultutd ~i Sericiculturd unde instituie ample cercetdri E n domeniul bazi melifere $i polenizdrii culturi-

--

.
'

'

>

i.

hemycriphus '-1. semnalatd pentru prima n fauna tdrii. Stabilind ritmul .de datd O secretie a1 manei i n raport cu altitudinea $i conditiile meteorologice a indicat cdile care permit o mai completci valorificare a resurselor melifere din zpna montand. A elaborat. o metodologie v&.datd de practicci pentru intocmirea prognozei resurselor melifere d i n zona montami. Lucrdrile sale au updrut i n numeroase publicatii d i n tard $i ztrciincitate ceea ce i-au adus u n binenzeritat prestigiu gi o recunoastere a valorii sale de o m ,de $tiintii. A f o s t cooptat E n 1979 m e h b r u a1 Comisiei Internationale de Botaizicci Apicold a Uniunii Internationale de Stiinte Botanice. Dupii 1975 d e ~ ipensionar $i-a continuat activitatea i n Institutul de Cercetare $i Praducfie pentru Apicul6urd $i ca pre~ e d i n t ea1 Comisiei ,de bazci .melifer& din cadrul Asociatiei Crescdtorilor de Albine. Pinci, i n anul 1989 a fost membru a1 Colegiului de redactie al revistei ,,ROMANIA APICOA", publicatie i n care -i-nu apdrut u n mare numcir de articole destindte speciali$lilor dar mai files apicultorilor practicieni. A tinut o multime de conferinte, a acordat permanent asistent6 tehnicii i n Bucty-e$ti si .in teritoriu fiind apreciat ca u n excelent vorbitor avind capacitatea stiintificci $i puterea de convingere asu' -

pra unor adevciruri mai pufin cmnoscute din d m e n i u l sdu de activitate. Principalele lucrdri d i n domeniul plantelor melifere care ne-au rcimas de la dr. ing. loan v. Cirnu sint : ,,Mierea de man&" - Editura APIMONDIA, 1971 ; ,,Baza m~liferci$i polenizarea culturiloi- entomofile" Editura Ceres, 1973 ; ,,Plante melijere" - Editura Ceres ,1973 ; ,,Flora meliferd" - Editura Ceres, 1980 ; ,,Sporirea productiei vegetale prin polenizare cu ajutorul albinelor" - Editura Ceres. 1982. S-a stins d i n viafci la 16 aprilie 1992 lcisind i n manusoris u n volum intitulat : ,,Mierea d e pddure $i valoarea e C dieto-terapeuticci". Poate cd f n vremurr mai propice se v a gdsi u n editor pentru acsastci carte scrisci i n colaborare. Din aceastd sumarci prezentare a personalitdtiz sale putem afirma t d prin plecarea i n eternitate a celui care a fost dr. ing. loan V . CZrnu noi toti a m pierdut u n pasionat $i erudit botanist, u n cunoscdtor de elitci a1 florei nathrale $i cultivate a Romkniei, u n prestigios autor de lucrdri de referintci i n domeniu, u n agronom de mare valoarea $i u n autentic iubitor a1 albinelor. Bunul Dumnezeu sci-1 odihneascii i n loc luminat, i n loc .cu flori $i zumzet de albine ! e

m111111111~111m11111mImI~IIIIIIII

/ APICULTORUL :AMATOR I
1
de dr. ing. ALEXANDRINA ADLER Este vwba de o brogur5 d e popularizare apirut5 la editura Ceres la finele anulul 1990 pentru apicultorii incepritori. Are format mic de buzunar - cuprinzind 96 pagini Si 25 ilustratii. Lucrarea este sistematizat5 i n 12 capitole sugestiv intitulate, cu u n continut interesant $i util in lipsa unei l u c k - i mai ample gi complete. In suita capitolelor se pun la dispozifia apicultorilor incep5tori cunqtintele d e baz5 inceplnd de la organizarea unei stupine gi crearea unor familii de albine puternice gi s5niitoase, pin5 la recoltarea $i extragerea mierii. Spatiul cel mai important este acordat capitol~llui ,,prevenirii gi combaterii bdilor la ahbine sau c u m se poate feri de distrugere munca unui an intreg". LuErarea se incheie cu enunfarea unqr reguli utile de ordin general. La inceputul lucrhrii % 1 capitolul ,,Cu ce se incepe, sau c u m , se organizead o stupinii" se recornand5 apicultorilor arnatori stupul RA 1001 - e r e este descris i n mod sumar praentindu-se i n figura 1 partile lui componente. a confuzii cu-privi're la recunoagterea $i alegerea tipului Penfifl: ~ i t eventuale de stup Cle &re apicultorii incep5tori este bine ca cititorul sii retin5 faptul cii in -text se descrie stupul R A 1001 dar i n desenul din figura 1 n u se prezint5 a$a c u m se rnentioneazg- p5rtile componente ale stupului RA 1001 ci piifiile componente ale stupului vertical care este o variant5 asem5nfitoare dar care prezint5 unele modiflc3ri constructive. Astfel, la acest ultim model in comparafie cu stupul R A 1001 s-a renuntat l a falturile d e imbinare intre p5rtile componente ale stupului, la feversibilitafea~soclului, la modificarea sistemului d e aerisire $i a sis.ternului d e Eixare a ~ B r t i l ~comnohente r nenbru transoort i n nastoral si .- altele. Ambele rnodele sint, 6sri bune + &omandate i . apicultoriior fncepitori. Traian BUCOVINEANU

DOCUMENTAR AP~COL

Trei v i r u ~ i ai albinelor asociati' cu Nosema


'

LIU T. P. in "krneri&n: Bee Journal" vol. 131 m. 8, pag. 512


Cu peste zece ani in urn:, irnpreun5 sau chiar d e e l i m i n a r e a.efectqlor altor cu un entornolog care e r a totodat: $i o aI acelora . d e origine viral:. boli, indeosebi ; utoritate i n dorneniul bolilos albinelor, . Intimplritor legstura, dac5 exisG vreua m pus problema c5 organismele d e Nona, inc5 mai trebuie s 5 fie' conPirrn&fi, sema pot fi gazdfi $i vectori a i bolilor viintre Nosema $i bolile bacteriene este a l t rotice. domeniu d e investigatii. Desigur nu exist5 Trebuie s 5 admit c5 problema a ,fast Xici o dovad5 c5 b a c t e r i a poate s2 tr5pus2 speculativ din partea mea d i n m o i a s c 5 in interiorul sporului d e No~ema ment c e ideea c5 u n Asbfel d e lucru a r eva cum este posibil cu particulele Virale. putea f i posibil a r e dou5 irnplicqtii : - Prima, c& trni perrnite s5 pun intr-o Dar, efectul debilixator a1 Nosernei fn SIBbirea .stupului, astee1 aducindu-1 i n s i t u a perspectivh rnai b u n 5 rngrirnea reiativfi $i tia d e a putea f i supus infectiei -bacteriene rnetoda prin care v i r w i i s e reproduc si este. ce4a care nu trebuie treCut_ c u . vedeexecutl oficiul d e vector. rea. - T n a1 doilea rind evidentiaek posibilitatea c5 a fost o legCitur5 mai strinsB $i Traducere de Adriana. BUCATA verificabil: i n t r e un fenomen pe c a r e 1-am Liceul cle Iniormat.ic5 Bucureti observat cu rnulti ani i n urm:. E u a m observat c5 boli'le virotice si Nosema adesea rnerg -min5 in rnin5. De fapt, acola,unde s-au observat tratamente irnpotriva Nosemei, prin orice mijloc, s-2 observat un spor considerabil in prpductivitate $i sSn5tate c a r e a r putea f i ih parte explicate prin lipsa Nosernei, d a r a r fi m u l t rnai acceptabil dacfi a r insemna c5 a u .fast m s i putine particule virale c a r e s 5 infesteze familia. T. P. Liu (1991) confirm5 d e asemenen. acest l u c ~ u$i e d e remarcat c5.1 citeaz: virusul botcilor negre $i virudul apicol .,Y" c a 'fiind boli asociate in ~ u r e 1 a ~ i e . p ~ ternic5 cu nosernoza. Virusul filamentos este a treia posibilitate. . > . Morala intregii istcrii este c l combaterea Nosernei este esential5, pentru bun5starea familiei n u numai i n bunt11 ei mers, d a r d e asernenea ca rnijloc d e lirnitare

. -

MICA

PUBLICITATE

'