Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE NVARE I DREPTUL MUNCII RAMUR I TIIN A DREPTULUI

CUPRINS UNITATEA DE NVARE I.................................................................................................1 DREPTUL MUNCII RAMUR I TIIN A DREPTULUI...............................................1 Obiectivele Unit ii !e "nv #$e I...............................................................................................1 1.1. %e&ni'ic#ti# te$&en(l(i )&(nc*.....................................................................................1 1.+. De'ini i# !$e,t(l(i &(ncii...................................................................................................1 1.-. Obiect(l !$e,t(l(i &(ncii...................................................................................................+ 1... N/ i(ne# $#,/$t($il/$ 0($i!ice !e &(nc .........................................................................1.1. T$2t($ile $#,/$t($il/$ 0($i!ice !e &(nc.......................................................................1.3. 4/$&ele $#,/$t($il/$ 0($i!ice !e &(nc ...........................................................................1 1.5. I6v/#$ele !$e,t(l(i &(ncii. N/ i(ne. C#te7/$ii !e i6v/#$e..............................................1 1.8. P$inci,iile !$e,t(l(i &(ncii..............................................................................................19 L(c$#$e !e ve$i'ic#$e : Unit#te# !e "nv #$e I........................................................................11 ;ibli/7$#'ie : Unit#te# !e "nv #$e I........................................................................................11 Obiectivele Unitii e !nv"#e I
'up studiul acestei unit!i de &nv!are ve!i putea( ) s identifica!i no!iunea de drept al muncii* ) s &ncadra!i ramura de drept &n sistemul de drept rom+nesc* ) s identifica!i obiectul specific al acestei ramuri de drept raporturile juridice de munc* ) s determina!i principalele i$voare de dreptul muncii, at+t cele interne, c+t i cele interna!ionale* ) s identifica!i i s v &nsui!i principiile dreptului muncii.

$%$% Se&ni'ic"ti" te#&en(l(i )&(nc*


Etimologie Termenul munc provenit din limba slavon monka are mai multe sensuri. Un prim sens, principal, este acela de activitate productiv (a presta o munc eficient, important), dar i de rezultatul acestei activiti (o munc reuit, de succes). Al doilea sens, secundar, este de loc de munc (a avea o munc, un serviciu, o slujb), dar i ansamblul lucrtorilor (munca opus capitalului). unca poate fi perceputa ca o ac!iune, liber, creatoare, dar i ca o obli"a!ie. #ndiferent dac este fi$ic sau intelectual, munca repre$int o necesitate vital, sursa de e%isten!, mijloc de reali$are a de$ideratelor, instrument de &mplinire i afirmare a personalit!ii umane.

$%+% De'inii" #e,t(l(i &(ncii

Relaiile sociale de munc

,a orice alt ramur a dreptului i dreptul muncii repre$int un ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de re"lementare( relaiile sociale de munc. Aceste rela!ii se stabilesc &ntre cei ce utili$ea$ for!a de munc angajatori (patroni) i cei care prestea$ munca ) angajati (salaria!i). -n sensul ,odului muncii (art../ alin..), prin angajator se &n!ele"e persoana fi$ic sau juridic ce poate, potrivit le"ii, s an"aje$e for!a de munc pe ba$ de contract individual de munca. Salariaii (an"aja!ii) sunt acele persoane fi$ice, obli"ate prin func!ia sau profesia lor s desfoare diverse activit!i pentru angajatori (patroni). -ntre cele dou pr!i an"ajatori i an"aja!i iau natere at+t rela!ii individuale, dar i colective, consecin! a &nc0eierii contractului colectiv de munca, precum i a institutionali$rii dialo"ului social, a e%isten!ei unor drepturi i obli"a!ii distincte ale celor doi parteneri sociali &n procesul muncii ca subiecte colective de drept.

DEFINIIE

D#e,t(l &(ncii e-te "ce" #"&(# " -i-te&(l(i e #e,t "lct(it in "n-"&bl(l n.#&el.# /(#i ice c"#e #e0le&ente"1 #el"iile in ivi ("le 2i c.lective e &(nc3 "t#ib(iile .#0"ni1"iil.# -in ic"le 2i ,"t#.n"le3 c.n'lictele e &(nc 2i c.nt#.l(l ",lic#ii le0i-l"iei &(ncii%

$%4% Obiect(l #e,t(l(i &(ncii


'in defini!ia dat acestei ramuri i stiin!e a dreptului re$ult ca &n obiectul su intr, &n primul r+nd, relaiile sociale de munc, care, re"lementate de normele juridice, devin raporturi juridice de munc. 1o!iunea de rela!ii de munc are o sfer foarte lar"* ea cuprinde totalitatea relaiilor care se formeaz ntre oameni n procesul muncii, pe baza aplicrii directe a forei de munc la mijloacele de producie, i nu doar pe cele i$vor+te din contractele de munc. 1umai &n accep!iunea restr+ns (stricto sensu) dreptul muncii este dreptul contractelor de munc, &ntruc+t lato sensu (ca tiin! a dreptului), el cuprinde, &n afar de anali$a raporturilor juridice de munc &ntemeiate pe contractele de munca, i referiri (strict necesare) la alte cate"orii de raporturi juridice care implic i ele prestarea unei munci. 2fera de re"lementare proprie dreptului muncii cuprinde i unele raporturi juridice cone e (formarea profesionala, securitatea i sanatatea &n munc, or"ani$area, func!ionarea i atribu!iile sindicatelor i patronatelor, jurisdic!ia muncii), denumite astfel pentru c deriv din &nc0eierea contractelor de munc ori sunt "refate pe acestea, servind la or"ani$area muncii i la asi"urarea conditiilor pentru desfurarea ei. Te&" e #e'lecie $%$%

De.-ebii .biect(l #e,t(l(i &(ncii e .biect(l (nei "lte #"&(#i e #e,t l" "le0e#e%

$%5% N.i(ne" #",.#t(#il.# /(#i ice e &(nc


'up cum s)a artat, obiectul de re"lementare al dreptului muncii &l constituie raporturile juridice de munc ce pot fi, individuale i colective. R",.#t(#ile /(#i ice e &(nc -(nt "cele #el"ii -.ci"le #e0le&ent"te e le0e3 ce i"( n"2te#e !nt#e . ,e#-."n 'i1ic3 ,e e . ,"#te3 2i3 c" #e0(l3 . ,e#-."n /(#i ic 6-.ciet"te c.&e#ci"l3 #e0ie "(t.n.&3 (nit"te b(0et"# etc%7 ,e e "lt ,"#te3 c" (#&"#e " ,#e-t#ii (nei "n(&ite &(nci e ct#e ,#i&" ,e#-."n" !n '.l.-(l celei e " .("3 c"#e3 l" #8n (l ei3 -e .bli0 - . #e&(ne#e1e 2i - c#ee1e c.n iiile nece-"#e ,#e-t#ii "ce-tei &(nci% Acest raport se caracteri$ea$ prin aceea c( Caracteristicile raportului de munc poate e%ista numai &ntre dou persoane , spre deosebire de alte raporturi specifice altor ramuri de drept &n cadrul crora poate fi, uneori, o pluralitate de subiecte active sau pasive* se stabileste, ca re"ul, numai &ntre o persoana juridic i o persoan fi$ic , ori, e%cep!ional, numai &ntre dou persoane fi$ice, fiind e%clus e%isten!a raportului juridic de munc &ntre dou persoane juridice* raportul juridic de munc are caracter personal , fiind &nc0eiat intuitu personae, at+t &n considerarea pre"tirii, aptitudinilor i calit!ilor persoanei care prestea$ munca, c+t i &n func!ie de specificul celeilalte par!i, av+nd &n vedere colectivul, climatul i condi!iile de munc e%istente &n cadrul acesteia.

DEFINIIE

I !"RT#NT DE REIN$T

Trstura proprie, fundamental, caracteristic i determinant a raportului de munc este constituit de relaia de subordonare, e%istent &ntre subiectele acestui raport, &n sensul c persoana care prestea$ munca este &ntotdeauna subordonat celuilalt subiect al raportului respectiv. -n esen!, deci, subordonarea const &n dreptul e%clusiv al an"ajatorului de a or"ani$a, &n condi!iile le"ii, munca salariatului &n colectivul su. 3 alt consecin! a subordonrii se manifest prin obli"a!ia an"ajatului de a respecta disciplina muncii, &n ca$ contrar put+nd fi an"ajat rspunderea disciplinar a acestuia,

$%9% T#-t(#ile #",.#t(#il.# /(#i ice e &(nc


4aporturile juridice individuale de munc sunt caracteri$ate de anumite trsturi care le delimitea$ i individuali$ea$ de alte raporturi juridice. "7 R",.#t(l /(#i ic e &(nc i" n"2te#e3 c" #e0(l3 ,#in !nc:eie#e" (n(i c.nt#"ct in ivi ("l e &(nc% E;ce,ie 1u se &ntemeia$ pe un contract individual de munc, ci are un caracter e%tracontractual, munca prestata de( - cei ce &ndeplinesc serviciul militar activ sau alternativ ori sunt concentra!i sau mobili$a!i conform 5e"ii nr.//678996 privind pre"tirea popula!iei pentru aprare .*
.

:ublicat &n

onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.;;9 din .8 decembrie 8996, cu modificrile i completrile ulterioare

solda!ii i "rada!ii recruta!i pe ba$ de voluntariat, potrivit 5e"ii nr.<=/78996 8* cei care prestea$ servicii &n interes public, &n temeiul 5e"ii nr..<87.;;> privind rec0i$i!iile de bunuri i prestrile de servicii &n interes public <* persoanele care contribuie prin munc la efectuarea unor lucrari de interes public, &n conformitate cu prevederile le"ale* elevii i studen!ii &n timpul instruirii practice* cei ce consimt la prestarea unei activit!i &n folosul comunit!ii etc.

b7 R",.#t(l /(#i ic in ivi ("l e &(nc "#e (n c"#"cte# bilateral3 i"# ,e#-."n" c"#e ,#e-te"1 &(nc" e-te3 !nt.t e"(n"3 . ,e#-."n" 'i1ic Acest raport se poate stabili &ntre o persoan fi$ic i o persoan juridic, sau &ntre dou persoane fi$ice.

Un #",.#t /(#i ic in ivi ("l e &(nc NU -e ,."te -t"bili nici. "t !nt#e .( ,e#-."ne /(#i ice =

c7 R",.#t(l /(#i ic e &(nc "#e c"#"cte# ,e#-.n"l 6intuitu personae7 unca este prestata de persoana fi$ic, &n considerarea pre"tirii, aptitudinilor i calit!ilor proprii ale sale* repre$entarea care este posibil &n raporturile juridice civile este inadmisibila &n raporturile de munca. 4aportul &n discu!ie are un caracter personal i &n ceea ce privete an"ajatorul. 7 R",.#t(l /(#i ic e &(nc -e c"#"cte#i1e"1 ,#int#<(n &. -,eci'ic e -(b.# .n"#e " ,e#-."nei 'i1ice '" e cell"lt -(biect !n '.l.-(l c#(i" ,#e-te"1 &(nc" 2ubordonarea caracteristic raportului juridic de munc, implic &ncadrarea &n colectivul de munc al an"ajatorului, &ntr)o anumit structur or"ani$atoric i &ntr)o anumit ierar0ie func!ional, spre deosebire de contractele civile &n ba$a crora cel care se obli" s desfoare activitatea &n folosul altuia &i or"ani$ea$ sin"ur munca, fr a se &ncadra &ntr)un colectiv i fr a se subordona celui cu care a contractat. 2ubordonarea implic obli"a!ia salariatului de a respecta disciplina muncii, aceasta obli"a!ie av+nd ca o component esen!ial respectarea pro"ramului de lucru* desfurarea muncii are un caracter de continuitate, &n cadrul unui numr minim de ore pe $i, &ntr)o perioad determinat.

e7 M(nc" t#eb(ie -" 'ie #e&(ne#"t 2alariul repre$inta contraprestatia cuvenit an"ajatului. 'eci, o munc "ratuit nu poate constitui obiect al unui raport juridic de munc.
8 <

:ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.=6= din 8/ octombrie 8996, cu modificrile i completrile ulterioare :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr..6. din .= iulie .;;>, modificat prin 5e"ea nr./.97899/, publicat &n 4om+niei, :artea #, nr.;=6 din 8> octombrie 899/

onitorul 3ficial al

'7 A-i0(#"#e"3 ,#in ,#eve e#ile le0ii 2i "le c.nt#"ct(l(i3 " (nei ,#.tecii &(ltil"te#"le ,ent#( "n0"/"i, at+t cu privire la condi!iile de desfurare a procesului muncii, c+t i &n ceea ce privete drepturile ce decur" din &nc0eierea contractului

$%>% ?.#&ele #",.#t(#il.# /(#i ice e &(nc


4aporturile juridice individuale de munc se pre$int sub dou forme( tipice i atipice. !ormele tipice sunt, &n primul r+nd, cele fundamentate pe contractul individual de munc, care constituie forma tipic i clasic a raportului de munc. Tot forme tipice sunt considerate raporturile juridice de munc ce privesc( - func!ionarii publici* - militarii, cadre permanente din inisterul Aprrii 1a!ionale, inisterul #nternelor i 4eformei Administrative, inisterul ?usti!iei, 2erviciul 4om+n de #nforma!ii etc., care, dei nu li se aplic le"isla!ia muncii i nu &nc0eie contracte de munc, se afl &n raporturi juridice de natur contractual, cu unit!ile din care fac parte* - membrii cooperatori. !ormele atipice au fost considerate( - raporturile de munc fundamentate pe contractul de ucenicie"# - raporturile de munc ale avoca!ilor salari$a!i &n interiorul profesiei. 3 po$i!ie distinct au judectorii i procurorii, precum i diploma!ii. Te-t e "(t.ev"l("#e $%$% I enti'ic"i t#-t(#ile #",.#t(#il.# /(#i ice e &(nc

Raporturile 'uridice de munc sunt tipice i atipice

$%@% I1v."#ele #e,t(l(i &(ncii% N.i(ne% C"te0.#ii e i1v."#e


2istemul le"isla!iei muncii este alctuit din ansamblul actelor normative (le"i, ordonan!e, 0otr+ri ale @uvernului, ordine i instruc!iuni ale minitrilor etc.), care re"lementea$ rela!ii sociale ce fac obiectul dreptului muncii. -n principiu, le"isla!ia muncii este unitar, normele ei c+rmuind raporturile juridice de munc ale tuturor cate"oriilor de salaria!i. Clasificarea i%&oarelor de dreptul muncii #$voarele se clasific &n( - i%&oare comune cu cele ale altor ramuri de drept (,onstitutia, alte le"i, etc.)* - i%&oare specifice dreptului muncii (statutele profesionale sau disciplinare, contractele colective de munc, re"ulamentele interne, re"ulamentele de or"ani$are i func!ionare).
onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr./;= din 9> au"ust 89.<

5e"ea nr.8>;7899A privind ucenicia la locul de munc, republicat &n

-n cate"oria i$voarelor dreptului muncii trebuie &ncadrate, &n primul r+nd, normele Uniunii Buropene, &n special, re"ulamentele, care au aceeai for! ca i le"ile na!ionale, precum i alte re"lementri transpuse &n dreptul intern. 2unt, de asemenea, i$voare conven!iile 3r"ani$a!iei #nterna!ionale a normele ,onsiliului Buropei ratificate de 4om+nia. DEFINIIE uncii, i

I1v."#ele #e,t(l(i &(ncii -(nt "cele "cte n.#&"tive c"#e #e0le&ente"1 #",.#t(#ile /(#i ice e &(nc3 incl(-iv #",.#t(#ile /(#i ice 0#e'"te e #",.#t(l e &(nc 6cele ,#ivin ,#e0"ti#e" ,#.'e-i.n"l3 -ec(#it"te" 2i -nt"te" !n &(nc3 ,"t#.n"tele 2i -in ic"tele3 /(#i- ici" &(ncii7% "% C.n-tit(i" R.&8niei

!re%entarea analitic a i%&oarelor de dreptul muncii

4epre$inta le"ea fundamental i, prin urmare, cel mai important i$vor de drept. 'ei este principalul i$vor pentru dreptul constitu!ional, ,onstitu!ia este i$vor important i pentru dreptul muncii deoarece( unele drepturi fundamentale ale cet!enilor sunt le"ate de munc i interesea$ dreptul muncii $dreptul de asociere % art."&# dreptul la securitatea i sntatea salariailor % art."'# dreptul la grev % art."(# etc) . :rincipiile fundamentale ale dreptului muncii au ca i$vor primar c0iar te%tele constitu!ionale (ne&n"radirea dreptului la munc i libertatea muncii, ne"ocierea condi!iilor de munc, dreptul la odi0n, etc.) b% C. (l &(ncii ,el mai cuprin$tor i$vor al dreptului muncii, esen!a acestuia, &l constituie, firete, ,odul muncii. 'ispo$i!iile ,odului muncii se aplic, potrivit art.8( a. cet!enilor rom+ni &ncadra!i cu contract individual de munc, care prestea$ munc &n 4om+nia* b. cet!enilor rom+ni &ncadra!i cu contract individual de munc i care prestea$ activitatea &n strintate, &n ba$a unor contracte &nc0eiate cu un an"ajator rom+n, cu e%cep!ia ca$ului &n care le"isla!ia statului pe al crui teritoriu se e%ecut contractul individual de munc este mai favorabil* c.cet!enilor strini sau apatri$i &ncadra!i cu contract individual de munc, care prestea$ munc pentru un an"ajator rom+n pe teritoriul 4om+niei* d. persoanelor care au dob+ndit statutul de refu"iat i se &ncadrea$ cu contract individual de munc pe teritoriul 4om+niei, &n condi!iile le"ii* e. ucenicilor care prestea$ munc &n ba$a unui contract de ucenicie la locul de munc* f. an"ajatorilor, persoane fi$ice i juridice* ". or"ani$a!iilor sindicale i patronale. Totodat, ,odul muncii (5e"ea nr.A<7899<) se aplica i raporturilor de munc re"lementate prin le"i speciale (art.. alin.8), dar numai &n msura &n care acestea nu con!in dispo$i!ii specifice dero"atorii.. c% Le0ile -,eci"le

-n afar de le"ea fundamental (,onstitu!ia) i de le"ea cadru (,odul muncii), o serie de alte le"i sunt i$voare ale dreptului muncii, deoarece re"lementea$ rela!ii sociale de munc ori au &n vedere asemenea rela!ii. B%emplificam unele dintre acestea( - 5e"ea nr.68789.. a dialo"ului socialA* - 5e"ea nr..6=7.;;; privind solu!ionarea conflictelor de munc 6* - 5e"ea nr.8.97.;;; privind concediul paternal>* - 5e"ea nr.</678998 privind asi"urarea pentru accidente de munc i boli profesionale =* - 5e"ea nr.A./7899< privind or"ani$area i e%ercitarea profesiunii de consilier juridic ;* - 5e"ea nr.<.;78996 a securit!ii i snt!ii &n munc .9. % O# .n"nele 2i :.t#8#ile A(ve#n(l(i :otrivit art..9> alin..)< din ,onstitu!ia 4om+niei, @uvernul adopt 0otr+ri i ordonan!e. :rimele se emit pentru or"ani$area i e%ecutarea le"ilor, secundele &n temeiul unei le"i speciale de abilitare emise de :arlament &n limitele i condi!ile prev$ute de acestea. 'e pild, au calitatea de i$voare ale dreptului muncii( - 3.@. nr..8;78999 privind formarea profesionala a adul!ilor..* - 3.U.@. nr.;;78999 privind msurile ce pot fi aplicate &n perioadele cu temperaturi e%treme pentru protec!ia persoanelor &ncadrate &n munc .8* - 3.U.@. nr.;67899< privind protec!ia maternit!ii la locurile de munc .<* - C.@. nr.A887899< pentru aprobarea 1ormelor metodolo"ice de aplicare a prevederilor 3.@. nr..8;78999 privind formarea profesional a adul!ilor./* - C.@. nr.;>.78996 privind cerin!ele minime pentru semnali$area de securitate i7sau sntate la locul de munc.A* - C.@. nr../8A78996 pentru aplicarea normelor metodolo"ice de aplicare a prevederilor 5e"ii securit!ii i snt!ii &n munc nr.<.;78996.6. e% O# inele in-t#(ci(nile 2i "lte "cte n.#&"tive e&i-e e &ini2t#i 2i c.n (c t.#ii "lt.# .#0"ne cent#"le Di aceste acte se emit &n ba$a i &n vederea e%ecutrii le"ilor, a ordonan!elor i a 0otr+rilor @uvernului. 2copul lor este de a stabili msuri te0nico)or"ani$atorice, detalieri i concreti$ri ale dispo$i!iilor le"ale superioare, precum i &ndrumri necesare &n vederea e%ecutrii &ntocmai a acestora. ,ele mai multe din asemenea acte normative sunt emise de inisterul uncii, Eamiliei i B"alit!ii de Danse, altele sunt emise de inisterul Bduca!iei i ,ercetrii, inisterul Bconomiei i Einan!elor etc.
A 6

4epublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.68A din <. au"ust 89.8, cu modificrile i completrile ulterioare :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr. A=8 din 8; noiembrie .;;;, cu modificrile i completrile ulterioare > :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.6A/ din <. decembrie .;;;, cu modificrile i completrile ulterioare = 4epublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.>>8 din .8 noiembrie 899;, cu modificrile i completrile ulterioare ; :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.=6> din A decembrie 899<, cu modificrile i completrile ulterioare .9 :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr. 6/6 din 86 iulie 8996, cu modificrile i completrile ulterioare .. 4epublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.>.. din <9 septembrie 8998, cu modificrile i completrile ulterioare .8 :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.<9/ din / iulie 8999 .< :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.>A9 din 8> octombrie 899<, cu modificrile ulterioare ./ :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.</6 din 8. mai 899< .A :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.6=< din ; au"ust 8996 .6 :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.==8 din <9 octombrie 8996

Au astfel calitatea de i$voare ale dreptului muncii( - 3rdinul ministrului muncii i solidarit!ii sociale nr.6/7899< pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munc.>* - 3rdinul ministrului muncii, solidarit!ii sociale i familiei nr.<A<7899< pentru aprobarea etodolo"iei de autori$are a furni$orilor de formare profesional a adultilor .=. '% I1v."#ele inte#n"i.n"le

2unt i$voare interna!ionale conven!iile 3r"ani$a!iei #nterna!ionale a uncii i ale ,onsiliului Buropei, ratificate de !ara noastr, precum i normele dreptului comunitar, aa cum re$ulta din Tratatul de aderare a 4om+niei la Uniunea Buropean din anul 899A. Au aceeai calitate i tratatele sau &n!ele"erile &nc0eiate de 4om+nia cu alte state prin care sunt re"lementate aspecte din domeniul muncii. :rin efectul ratificrii (aprobrii), toate aceste conven!ii au dob+ndit for!a juridic necesar i devin acte normative inte"rate &n sistemul le"isla!iei muncii .;. 0% D.ct#in" 2i /(#i-,#( en" -n literatura juridica se discut dac jurisprudena $practica judiciar) este i$vor de drept. (nalta Curte de Casaie i )ustiie n"lt" C(#te e C"-"ie 2i B(-tiie are i sarcina de a asi"ura interpretarea i aplicarea unitar a legii de ctre celelalte instane judectoreti (art..= alin.8 din 5e"ea nr.<9/7899/ privind or"ani$area judiciar89). 3r, acest lucru se reali$ea$ tocmai prin jurispruden!a fi%at de instan!a suprem prin solu!ionarea recursurilor &n interesul le"ii. -n acelai sens, se sus!ine c, fr a crea norme de drept, deci$iile instan!ei supreme pot fi considerate doctrinar i$voare indirecte (sau secundare) de drept, ele impun+ndu)se instan!elor judectoreti prin valoarea motivrii lor. 2e impune aadar, ca solu!iile pronun!ate de instan!ele de judecat &n aplicarea aceleiai norme juridice, cu referire la aceeai problem de drept s fie aceleai.

.>

:ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr..<; din / martie 899<, modificat ulterior prin 3rdinul nr.>67899<, publicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr..A; din .8 martie 899< i prin 3rdinul nr..6.6789.., publicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr./.A din ./ iunie 89.. .= :ublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea #, nr.>>/ din A noiembrie 899<
.;

'e e%emplu( ,onven!ia dintre . .:.2 din 4om+nia i inisterul uncii i :roblemelor 2ociale din 4epublica ,e0 privind colaborarea &n domeniile muncii, politicii sociale i politicii utili$rii for!ei de munc din 6..9..;;/, aprobat prin C.@. nr.>/A7.;;/ (publicat &n .3f., :artea #, nr.<.87;.....;;/)* Acordul dintre @uvernul 4om+niei i @uvernul 4epublicii 5ibane$e privind utili$area for!ei de munc, aprobat prin C.@. nr.;.87.;;A (publicat &n .3f., :artea #, nr.8>.788.....;;A)* ,onven!ia dintre @uvernul 4om+niei i @uvernul 4epublicii Eederale @ermania &n le"tur cu ocuparea for!ei de munc pentru ridicarea cunotintelor profesionale i de limb (,onven!ia privind personalul muncitor oaspete), aprobat prin C.@. nr./987.;;8 (publicat &n .3f., :artea #, nr.89678/.9=..;;8)* -n!ele"erea dintre . .:.2 din 4om+nia i 3ficiul Eederal al uncii din 4epublica Eederal @ermania privind an"ajarea de lucrtori rom+ni pentru o activitate cu durat determinat &n 4.E.@., semnat la Fucuresti, la .<.9;..;;;, aprobat prin C.@. nr.;<97.;;; (publicat &n .3f., :artea #, nr.A=.78;.....;;;)* Acordul dintre @uvernul 4om+niei i ,onsiliul Eederal Blve!ian cu privire la sc0imbul de sta"iari, semnat la Ferna, la 8A.....;;; i aprobat prin C.@. nr.A>;78999 (publicat &n .3f., :artea #, nr.<.;7.9.9>.8999)* Acordul dintre @uvernul 4om+niei i @uvernul 4epublicii Un"are privind an"ajarea lucrtorilor se$onieri, semnat la Fudapesta la ;.9A.8999, aprobat prin C.@. nr./..7899. (publicat &n .3f., :artea #, nr.88> din /.9A.899.)* Acordul dintre @uvernul 4om+niei i @uvernul 4epublicii Un"are privind sc0imbul de sta"iari, semnat la Fudapesta la ;.9A.8999, aprobat prin C.@. nr./.87899. (publicat &n .3f., :artea #, nr.8<97>.9A.899.)* Acordul dintre @uvernul 4om+niei i @uvernul 4epublicii :ortu"0e$e privind ederea temporar &n scopul an"ajrii a lucrtorilor rom+ni pe teritoriul 4epublicii :ortu"0e$e, semnat la 5isabona la .;.9>899., ratificat prin 3.@. nr.<A7899. (publicat &n .3f., :artea #, nr.A..78=.9=.899.)* Acordul dintre @uvernul 4om+niei i @uvernul arelui 'ucat de 5u%embur" privind sc0imbul de sta"iari, semnat la 5u%embur" la 89 iulie 899., ratificat prin 3.@. nr.<67899. (publicat &n .3f., :artea #, nr.A..78=.9=899.)* Acordul dintre @uvernul 4om+niei i @uvernul 4epublicii #taliene privind re"lementarea i "estionarea flu%urilor mi"ratorii &n scop lucrativ, semnat la 4oma la .8..9.899A, ratificat prin 5e"ea nr.8A78996 (publicat &n .3f., :artea #, nr.<>A78.9A.8996) 89 4epublicat &n onitorul 3ficial al 4om+niei, :artea # nr. =8> din .< septembrie 899A, cu modificrile i completrile ulterioare

Curtea Constituional

-n le"tur cu solu!iile C(#ii C.n-tit(i.n"le, trebuie preci$at c principala atribu!ie a acesteia este de a reali$a controlul constitutionalit!ii le"ilor. ,ontrolul este at+t a priori, &nainte de promul"area le"ii, c+t i a posteriori, e%ercitat asupra le"ilor &n vi"oare. 'eci$iile ,ur!ii ,onstitu!ionale sunt "eneral obli"atorii i au putere numai pentru viitor* caracterul lor este erga omnes. 'eci$ia ,ur!ii ,onstitu!ionale prin care se admite o e%cep!ie de neconstitu!ionalitate i se declar o le"e (sau o dispo$i!ie a acesteia) neconstitu!ional are semnifica!ia constatrii nulit!ii absolute a acelei le"i (dispo$i!ii). ,a urmare, norma le"al respectiv nu mai poate produce efecte juridice. Er a repre$enta i$vor de drept propriu)$is ius non facit inde totui deci$iile ,ur!ii au putere de le"e. -n ceea ce priveste doctrina (literatura juridic), de asemenea, prerile sunt &mpr!ite. 3pinia majoritar, la care ne raliem, este aceea c &n sens strict, ri"uros te0nic juridic, aceasta nu este izvor de drept, &ns are o influen decisiv asupra jurisprudenei. :% C(t(&" 2pre deosebire de dreptul civil unde cutuma (u$ul, obiceiul) constituie, e%cep!ional, i$vor de drept, &n dreptul muncii aceasta este incompatibil cu re"lementarea juridic a rela!iilor de munc. 5e"isla!ia rom+n nu cunoate obiceiul e tra legem (independent de un act normativ), ci numai obiceiul (u$ul) intra legem. Aa fiind, dac un act normativ face referire e%pres la u$ (cutuma), consider+ndu)l &n mod "eneric ca posibil, sau ca o alternativ de re$olvare a unei situa!ii concrete, trebuie apreciat c, &n domeniul respectiv, i se recunoate u$ului caracterul de i$vor de drept. i% C.nt#"ctele c.lective e &(nc

'up adoptarea 5e"ii nr..<7.;;.8., &n spiritul noii concep!ii de restructurare a le"islatiei muncii, contractele colective de munc au devenit unele dintre cele mai importante izvoare ale dreptului muncii. Bste vorba de o cate"orie de i$voare de o factur deosebit, special, pentru c ele nu sunt de origine statal, ci de origine convenional, negociat. ,ei doi parteneri sociali an"ajatorii Gi salaria!ii &n urma ne"ocierii, prin intermediul contractului colectiv, &i re"lementea$ raporturile dintre ei, stabilesc condi!iile de munc. :otrivit art. . lit. i) 5e"ea nr.68789.. a dialo"ului social, contractul colectiv de munc este definit ca fiind convenia nc*eiat n form scris ntre angajator sau organizaia patronal i reprezentanii angajailor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile i obligaiile ce decurg din relaiile de munc. +rin nc*eierea contractelor colective de munc se urmrete promovarea i aprarea intereselor prilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munc, n vederea asigurrii pcii sociale . /% Re0(l"&entele inte#ne

8.

abro"at prin 5e"ea nr..<97.;;6, care, la r+ndul su, a fost abro"at prin 5e"ea nr.68789..

,onstituie i$voare specifice ale dreptului muncii, av+nd un rol de seam pentru activitatea oricrui an"ajator persoana juridic. ,odul muncii prevede obli"ativitatea &ntocmirii re"ulamentelor cu consultarea sindicatelor sau, &n lipsa acestora, a repre$entan!ilor salaria!ilor (art.8/.). #mportan!a re"ulamentelor interne, ca i$voare de drept, re$ult din con!inutul lor* ele trebuie s cuprind( re"uli privind protec!ia, i"iena i securitatea &n munc &n cadrul unit!ii* re"uli privind respectarea principiului nediscriminrii i al &nlturrii oricrei forme de &nclcare a demnit!ii* drepturile i obli"a!iile an"ajatorului i al ale salaria!ilor* procedura de solu!ionare a cererilor sau reclama!iilor individuale ale salaria!ilor* re"uli concrete privind disciplina muncii &n unitate* abaterile disciplinare i sanc!iunile aplicabile* re"uli referitoare la procedura disciplinar* modalit!ile de aplicare a altor dispo$i!ii le"ale sau contractuale specifice* criteriile i procedurile de evaluare profesional a salaria!ilor (art.8/8). C% Re0(l"&entele e .#0"ni1"#e 2i '(nci.n"#e 4epre$inta tot acte interne ale an"ajatorilor persoane juridice, cu deosebirea c elaborarea lor nu constituie o obli"a!ie, ci un drept, iar con!inutul lor are o alt natur dec+t cea a re"ulamentelor interne. -ntr)adevr, conform dispo$i!iilor din ,odul muncii, an"ajatorul are dreptul de a stabili or"ani$area i func!ionarea unit!ii iar tocmai re"ulamentul men!ionat este instrumentul prin care se materiali$ea$a acest drept. 'ar, ,odul muncii nu &l prevede e%pres i nici nu se refer la con!inutul su. -ns, unele acte normative &l men!ionea$. Tot astfel, &n anumite domenii sunt re"lementate asemenea re"ulamente. -n privin!a con!inutului su, printr)un atare re"ulament se stabilete, &n principal, asa)numita or"ani"ram a unit!ii, adic structura sa func!ional, compartimentele componente (sec!ii, ateliere, servicii, birouri, locurile de munc), atribu!iile acestora, raporturile dintre ele. 4e"ulamentul de or"ani$are i func!ionare ar trebui s constituie temeiul elaborrii fiei posturilor.

Te-t e "(t.ev"l("#e $%+%

En(&e#"i i1v."#ele #e,t(l(i &(ncii%

$%D% P#inci,iile #e,t(l(i &(ncii

:rincipiile dreptului sunt fie idei generale i comune tuturor normelor din sistemul juridic, fie specifice unei sin"ure ramuri de drept. Ble sunt re"uli fundamentale &ntruc+t reflect ceea ce este esen!ial i 0otr+tor &n sistemul dreptului. :rincipiile pot fi formulate direct, &n articole de le"i speciale, ori pot fi deduse pe cale de interpretare. -ndeplinind rolul unor linii directoare, asi"ur concordan!a diferitelor norme juridice, coe$iunea i armonia acestora, desprinderea sensului e%act i a finalit!ilor normelor de drept. :rincipiile dreptului muncii privesc toate institu!iile acesteia, c0iar dac pentru unele nu)i manifest pre$en!a cu aceeai intensitate. !re%entarea principiilor de dreptul muncii 2)a stabilit c principiile "enerale de dreptul muncii sunt( ) ne&n"radirea dreptului la munc i libertatea muncii (art.<)/ ,odul muncii)* ) e"alitatea de tratament i inter$icerea discriminrii (art.A ,odul muncii)* ) ne"ocierea condi!iilor de munc (art.6 ,odul muncii)* ) protec!ia salaria!ilor* ) consensualitatea i buna credin! (art.= ,odul muncii)* ) asocierea liber a salaria!ilor i a an"ajatorilor (art.> ,odul muncii)* ) "arantarea dreptului la "rev pentru aprarea intereselor profesionale, economice, sociale, politice i civile (art.8<< ,odul muncii).

L(c#"#e e ve#i'ic"#e < Unit"te" e !nv"#e I


$% I enti'ic"i .biect(l #"&(#ii e #e,t #e,t(l &(ncii% +% De'inii #",.#t(#ile /(#i ice e &(nc 4% I enti'ic"i -,eci'ic(l #",.#t(#il.# /(#i ice e &(nc '" e "lte #",.#t(#i /(#i ice% 5% N( #e,#e1int i1v.# e #e,t(l &(nciiF a. ,onstitu!ia 4om+niei b. cutuma c. ordinele minitrilor d. 0otr+rile de "uvern 9% C"#e int#e (#&t."#ele ,#inci,ii e #e,t e-te -,eci'ic #e,t(l(i &(nciiG a. accesul liber &n justi!ie* b. protec!ia mamelor i a copiilor c. e"alitatea &n fa!a le"ii* d. "arantarea dreptului la "rev pentru aprarea intereselor profesionale, economice, sociale, politice i civile.

Eibli.0#"'ie < Unit"te" e !nv"#e I

.. 8. <. /. A. 6. >. =. ;. .9.

) ) ) , Noul dicionar e*plicati& al limbii rom+ne , 5itera #nterna!ional, Bditura 5itera #nterna!ional, 8998* ATCA1A2#U A5., '# A 5., Dreptul muncii, Bditura All FecH, Fucureti, 899A* '#A A1T F., C+te&a argumente ,n spri'inul te%ei c 'urisprudena constituie i%&or de drept, &n 'reptul nr./7899.* @C# :U 2., DTBEI1B2,U #.T., FB5#@4I'BA1U D., 3CA1U @C., Dreptul muncii, Tratat, vol. #, Bditura Dtiin!ific i Bnciclopedic, Fucureti, .;>=* @C# :U 2., Dreptul muncii, Bditura 'idactic i peda"o"ic, Fucureti, .;=A* @C# :U 2., J#,5BA A5., Dreptul muncii, Bdi!ia a ##)a, Bditura All FecH, Fucureti, 899.* :3:A 1., B4B #A .,., ,4#2TBA 2., Teoria general a dreptului, Bdi!ia 8, Bditura All FecH, Fucureti, 899A* DTBEI1B2,U #.T., Tratat de dreptul muncii, Bditura KoltersHluLer, Fucureti, 899>* J#1,A 3., Dreptul muncii- Relatiile colecti&e, Bditura 5umina 5e%, Fucureti, 899/* MA4T353 B# F., M#'AT A., Deci%iile Curii Constituionale ,n