Sunteți pe pagina 1din 2

EALONAREA ANUAL A UNITILOR DE NVARE Clasa a I-a, 2 ore/ saptamana, an s olar 2!"#-2!

"$
% oala &'mna('ala,,O ta)'an *o&a,, Cl+, Napo a -ro./ %0A1O IO%I2

%E3/ UNITATI DE INVATARE Luna Sapt. Nr/Nr/le t'e Or&an'(area ole t')+l+' De()/.'(' a armon'oasa VITE0A INDE3ANARE RE0I%TENTA 2ORTA 3ers Aler&are %ar't+ra Ar+n are-pr'n:ere +c,i i%ru Tarare Catarare- o9orare Es ala:are Tra t'+ne Imp'n&ere Transport A er-are (e vite.a A er-are (e (urata Aruncarea min-ii (e "ina /imnastica acr"%atica 1ini,an(%a 1ini#"t%a 1ini%asc,et Sustinerea pr"%e "r (e eva uare m"tr.ca it. De 9a(a 'eprin(eri)m"trice 'eprin(eri sp"rtive 0"c sp. At et. *ti it.)ap i
1

%E3E%TRUL I
%E-/
" 2
3

%E3E%TRUL II
IAN/
"$
25

OCT/
#
5

NOE3 1/
5
1 1 1 2

DEC/
"2
21

2E1R/
"7
33

3ARTIE
2"
5

A-RILIE
24
13

3AI
28
21

IUNIE
##
29

$
7

4
9

6
13

8
15

"!
17

""
19

"#
23

"4
27

"5
29

"6
31

"8
1

2!
3

22
7

2#
9

2$
11

25
15

26
17

2 8

#!
23

#"
25

#2
27

#$
31

#4
33

#5
35

19 20

V 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 2 4 6 8 10 12 14 16 18

22

24

26

28

30

32

34

36

&

& &

&

&

& &

&

&

&

&

&

&

&

&

&

c c V c A c C A N T A

a a a a

r r r r

a a a a

c c c c

t t t t

V A C A N T A

p p p p

e e e e

r r r r

v & a c a n m t m a m m i n t e r s e m e s t r i a &

&

&

&

&

&

&

&

!!Sc"a a a t#e $ sa stti mai mu te!sa #ii mai %un!!

&

&

&

&

&

&

&

&

&

V A C A N T A

2 2 2

2 2 2 2 a 2 2 2 2 2

Le-en(a$i)#)testare initia a3)#ina a.4"na -e"-ra#ica)(ea !me(iu ur%an35a.a materia a)sa a (e c asa amena6ata3%a.a sp"rtiva in aer i%er)#ara sect"r (e S.L cu e an.