Sunteți pe pagina 1din 29

DISCIPLINA: AUDIT FINANCIAR Raspunsuri grile 181.

Auditul statutar este activitatea realizata de cenzori potrivit dispozitiilor legale, pe baza mandatului acceptat si confirmat de AGA, are la baza Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1 ! si are ca scop" # sa supraveg$eze gestiunea societatilor comerciale # sa realizeze verificari si interventii cand situatia o impune # sa verifice casa # sa contribuie la desfasurarea inventarierii # sa verifice bilantul contabil 18%. Auditul contractual reprezinta relatia contractuala privind e&ecutarea lucrarilor specifice de audit cu privire la atestarea informatiei contabile cuprinse in situatii financiare. 183. Caracteristicile unei misiuni de compilare sunt" # integritatea # obiectivitatea # competenta profesionala si atentia cuvenita # confidentialitatea # conduita profesionala # standardele te$nice 18'. (isiunile de audit speciale cuprind" # revizuirile # misiunile de compilare # anga)amentele privind procedurile agreate 18*. +aportul asupra conformitatii cu acordurile contractuale trebuie sa specifice daca, in opinia auditorului, entitatea s#a conformat cu prevederile particulare ale acordului, cum ar fi" # plata dobanzilor # mentinerea indicatorilor financiari la nivel prestabilit # restrictionarea platii dividendelor 18,. Situatiile financiare condensate -sintetizate. contin mai putine detalii decat situatiile financiare anuale auditate. Astfel de situatii trebuie sa indice natura sintetica a informatiilor sis a previna cititorul ca, pentru a intelege mai bine pozitia financiara a unei entitati si rezultatele operatiunilor sale, citirea se va face concomitant cu cele mai recente situatii financiare auditate ale entitatii.

18/. +aportul auditorului asupra situatiilor financiare condensate trebuie sa include urmatoarele elemente de baza" a. 0itlu b. 1estinatar c. 2dentificarea situatiilor financiare auditate din care deriva situatiile financiare sintetizate d. 3 referire la data raportului de audit asupra situatiilor financiare prezentate pe larg si asupra tipului de opinie e&primata in acel raport e. 3 opinie in legatura cu concordanta informatiilor din situatiile financiare sintetizate cu informatiile din situatiile financiare auditate din care acestea deriva f. 3 declaratie sau o referire la nota care recomanda citirea situatiilor condensate impreuna cu situatiile financiare prezentate pe larg si cu raportul de audit asupra lor g. 1ata raportului $. Adresa auditorului i. Semnatura auditorului 188. +aportul asupra unor rubrici din situatiile financiare trebuie sa cuprinda o declaratie care indica baza contabilitatii in conformitate cu care componenta este prezentata. 3pinia trebuie sa e&prime daca acea componenta este intocmita, sub toate aspectele semnificative, in concordanta cu baza identificata a contabilitatii. 18 . 2ntr#un anga)ament de e&aminare a informatiilor financiare prognozate, auditorul trebuie sa obtina suficiente probe adecvate ca" a. ipotezele conducerii pentru cea mai buna estimare pe care se bazeaza informatiile financiare prognozate nu sunt nerezonabile, si in cazul ipotezelor teoretice, astfel de ipoteze sunt consecvente cu scopul informatiilor4 b. informatiile financiare prognozate sunt corect intocmite pe baza ipotezelor4 c. informatiile financiare prognozate sunt corect prezentate si toate ipotezele semnificative sunt prezentate in mod adecvat, incluzand si o indicatie clara daca sunt ipoteze pentru cea mai buna estimare sau ipoteze teoretice4 d. informatiile financiare prognozate sunt intocmite pe o baza consecventa cu situatiile financiare istorice, utilizand principii contabile adecvate. 1 !. 5reviziunea reprezinta informatiile financiare intocmite pe baza ipotezelor privind evenimentele viitoare pe care conteaza conducerea,

ca si pe masurile care vor fi luate la data la care informatiile sunt intocmite -ipoteze pentru realizarea celei mai bune estimari.. 1 1. 3biectivul unei misiuni de revizuire este acela de a permite unui auditor sa stabileasca daca, pe baza procedurilor care nu asigura toate probele necesare unui anga)ament de audit, a luat cunostinta de ceva care sa#l determine pe acesta sa creada ca situatiile financiare nu sunt intocmite, in toate privintele semnificative, in conformitate cu un cadru general de raportare financiara identificat. 5rincipii generale ale misiunii de e&amen limitat -revizuire." 1. Auditorul trebuie sa satisfaca 6Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar7 %. Auditorul trebuie sa efectueze o revizuire in conformitate cu acest standard 3. Auditorul trebuie sa planifice si sa efectueze revizuirea cu o atitudine de scepticism profesional, recunoscand ca pot e&ista circumstante care sa aiba drept rezultat situatii financiare in mod semnificativ eronate '. 2n scopul e&primarii unei certificari negative in raportul de revizuire, auditorul trebuie sa obtina probe adecvate suficiente, in primul rand, prin investigatii si proceduri analitice pentru a putea sa traga concluzii 1 %. 5rocedurile pentru realizarea misiunii de revizuire -e&amen limitat. a situatiilor financiare vor include" # obtinerea unei intelegeri a activitatilor entitatii si a sectorului in care aceasta opereaza4 # investigatii privind principiile de contabilitate si practicile entitatii4 # investigatii privind procedurile entitatii in legatura cu inregistrarea, clasificarea, sintetizarea tranzactiilor, acumularea de informatii pentru prezentarea lor in situatiile financiare si intocmirea acestora4 # investigatii privind toate asertiunile semnificative din situatiile financiare4 # procedurile analitice proiectate pentru a identifica relatiile si elementele individuale care par neobisnuite" # compararea situatiilor financiare cu situatiile din perioadele anterioare4 # compararea situatiilor financiare cu rezultatele anticipate si pozitia financiara4 # studiul relatiilor dintre elementele situatiilor financiare care se asteapta sa fie in conformitate cu un model previzionat bazat pe e&perienta entitatii. 1 3. +aportul de revizuire trebuie sa mentioneze ca in timpul misiunii nimic nu a atras atentia auditorului pentru a#l determina sa creada ca

situatiile financiare nu ofera o imagine fidela. 1aca anumite aspecte atrag atentia auditorului, sa le descrie mentionand ca deterioreaza imaginea fidela in conformitate cu cadrul general de raportare financiara identificat. 1 '. +aportul privind anga)amentul de compilare trebuie sa contina urmatoarele" a. 0itlu4 b. 1estinatar4 c. 3 declaratie ca anga)amentul s#a efectuat in concordanta cu standardul international de contabilitate aplicabil anga)amentelor de compilare4 d. Atunci cand este relevanta, o declaratie conform careia contabilul nu este independent de entitate4 e. 2dentificarea informatiilor financiare cu notificarea ca acestea se bazeaza pe informatiile furnizate de conducere4 f. 3 declaratie conform careia conducerea este responsabila de informatiile financiare compilate de contabil4 g. 3 declaratie ca nu a fost efectuat un audit si nici o revizuire, si ca, in consecinta, nu este e&primata nici o asigurare asupra informatiilor financiare4 $. Atunci cand este necesar, un paragraf care sa atraga atentia asupra prezentarii abaterilor semnificative de la cadrul general de raportare financiara identificat4 i. 1ata raportului ). Adresa contabilului 8. Semnatura contabilului 1 *. Codul privind conduita etica si profesionala pentru auditorii financiari constituie baza pe care sa fie fundamentate normele de etica -codul de etica, reguli detaliate, indrumari, standarde de desfasurare a activitatii. pentru auditorii financiari. 9ste un model pe care sa se bazeze, la nivel national, instructiunile in domeniul conduitei etice si profesionale. 1 ,. 2n scopul atingerii obiectivelor profesiunii, auditorii financiari trebuie sa respecte un numar de principii fundamentale" # 2ntegritate4 # 3biectivitate4 # Competenta profesionala si atentia cuvenita4 # Confidentialitate4 # Conduita profesionala4 # Standardele te$nice.

1 /. 2ntegritatea : implica onestitate, sinceritate si desfasurare corecta a activitatii. 5rincipiul onestitatii impune auditorilor financiari obligatia de a fi corecti, onesti din punct de vedere intelectual si neimplicati in conflicte de interese. 3biectivitatea in analiza si decizie poate fi afectata de factori ce trebuiesc evitati" - e&ercitarea de presiuni asupra auditorilor financiari4 - relatiile care ar putea permite aparitia de pre)udicii sau influentarea din partea altor persoane4 - cadouri de orice natura primite sau oferite.

1 8. 5rincipiul competentei profesionale in audit se poate diviza in doua etape" 1. Atingerea competentei profesionale : pregatire si e&aminari sustinute in legatura cu subiectele profesionale relevante. %. 5astrarea competentei profesionale : impune o cunoastere permanenta a ultimelor evolutii in domeniul profesiunii de auditor financiar, $otararile luate la nivel national si international in domeniul contabilitatii, auditului si alte reglementari. 199. Rezolvare Auditorul trebuie sa respecte confidentialitatea asupra informatiilor cu care opereaza si sa nu le divulge decat cand exista o datorie legala sau profesionala insa cu aprobarea prealabila a beneficiarului raportului de audit. 200. Rezolvare Principul independentei defineste exercitarea madatului de catre auditori care nu au raporturi judiciare de munca sau civile si nici un alt fel de interes material direct sau indirect cu beneficiarul raportului de audit. 201. Rezolvare 1. 2. . !. legaturile financiare cu clientii sau afacerile acestora functii pe care auditorii le au sau le-au avut in cadrul societatii auditate alte servicii aduse clientilor litigii in desfasurare sau in curs de desfasurare

202. Rezolvare Auditorul nu poate avea interese directe sau indirecte cu clientii sau sa detina un interes financiar in asociere cu un client sau cu salariatii clientului.

20 . Rezolvare Amenintare la adresa independentei apare atunci cand unul dintre membrii societatii a fost anterior una din persoanele care a gestionat patrimoniul clientului si din acea poztie poate exercita o influenta semnificativa directa asupra nivelului de asigurare al angajamentului fata de client. 20!. Rezolvare " cauza a reuntarii la propriile convingeri poate fi cand societatea sau un membru al ei promoveaza situatia sau opinia unui client pana la punctul in care obiectivitatea sa este sau poate fi inteleasa ca fiind compromisa. 20#. Rezolvare $na din cauzele amenintarii independentei o reprezinta manifestarile de familiarism care au loc atunci cand in virtutea unor relatii stranse cu un client% cu cei care gestioneaza patromoniul sau cu angajatii acestuia% societatea de profil sau un membru ala acesteia devine prea intelegator fata de interesele clientului. 20&. Rezolvare " alta amenintare la adresa independentei sunt actiunile de intimidare care au loc atunci cand un membru al societatii de audit poate fi impedicat sa actioneze obiectiv si sa exercite prudenta profesionala% prin amenintari reale sau percepute% de la persoane care gestioneaza patrimoniul sau de la angajtii clientului. 20'. Rezolvare (asuri de protejare a independentei prin norme legale) - cerinte de educatie% instruire si experienta pentru accesul la profesie - cerinte de formare continua - standarde profesionale% monitorizare si metode disciplinare - control extern al sistemului de control al calitatii serviciilor profesionale prestate de societatea de expertiza contabila sau audit - legislatie care guverneaza cerintele de independenta a profesiei si a profesionstilor contabili 20*. Rezolvare (asuri de protejare prin clauze contractuale) - aprobarea sau ratificarea de catre A+A a clientului% anumirii societatii prestatoare de servicii profesionale% atunci cand alte persoane imputernicite au semnat contractul - nominalizarea angajatilor competenti ai clientului imputerniciti a lua decizii manageriale

stabilirea de catre client a politicilor si procedurilor pentru o raportare financiara corecta procedurile interne ale clientului privind asigurarea delegarii obiective a angajatilor pentru buna gestionare a bunurilor si valorilor structura conducerii corporative a clientului printre care si comitetul de audit care asigura supraveg,erea procesului de validare a informatiilor si situatiilor financiare si legatura cu societatea care presteaza serviciile pentru client

209. Rezolvare (asuri interne ale societatii pentru protejarea independentei) - importanta independentei acordata de conducerea societatii si modalitatea de implicare a membrilor ec,ipelor de profesionisti contabili in audit% servicii conexe pentru satisfacerea interesului public - proceduri si politici de implementare si monitorizare a controlului calitatii nivelului de asigurare al angajamentului contractat cu clientul - politici de independenta documentate privind identificarea amenintarilor la adresa independentei% identioficarea masurilor de protejare% evaluarea imprtantei acestora si aplicarea masurilor pentru eliminarea sau reducerea amenintarilor - politici interne si proceduri care sa permita identificarea intereselor sau relatiilor dintre societate si clientii serviciilor prestate - politici si proceduri privind monitorizarea evitarii obtinerii veniturilor societatii de la un singur client - un mecanism disciplinar pentru a asigura conformarea cu politicile si procedurile stabilite 211. Rezolvare -odul etic national cuprinde parti) 1. Partea A aplicabila tuturor profesionistilor contabili mai putin cand s-a specificat ceva contrar 2. Partea . aplicabila numai liber profesionistilor contabili . Partea - aplicabila profesionistilor contabili angajati. 212. Rezolvare "bligatii etice ale profesionistilor contabili angajati) - sa veg,eze asupra colegilor% ajutandu-i sa isi dezvolte si pastreze rationamentul profesional referitor la probleme contabile si de etica - datoreaza loialitate atat angajatorului cat si profesiei lor - profesionistul contabil nu trebuie sa induca in eroare angajatorul sau despre gradul de pregatire sau experineta pe care le detine - sa prezinte informatia financiar in intregime% cu onestitate% in mod profesionist astfel inacat sa fie inteleasa in contextul ei

21 . Rezolvare "bligatii etice ale profesionistilor contabili in cursul unei /isiuni de consultanta fiscala sunt) - sa propuna cea mai buna solutie in favoarea clientului cu conditia ca acesta sa fie efectuata cu competenta - sa se asigure ca angajatorul sau clientul sunt constienti de limitele legate de serviciile si consultanta fiscala si nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei - sa se asigure ca declaratia fiscala este corect intocmita% conform informatiilor primite - sa consemneze intr-o nota sau o scrisoare consultanta fiscala sau opiniile referitoare la consecinta materiala% date clientului - cand intalneste o eroare sau omisiune in declaratia fiscala a anului anterior% sau neinregistrarea sau necompletarea declaratiei% el trebuie sa-l sfatuiasca pe client in legatura cu acest aspect. 0aca acesta nu ia masuri pentru corecatrea erorii sa-l informeze pe acesta de necolaborarea in legatura cu acea declaratie. 21#. Rezolvare 1xemplele arata cum trebuie sa fie aplicate masurile de protejare de catre societate pentru a satisface cerintele de independenta fata de clientii de audit sau de non audit. 2ocietatea nu trebuie sa aiba nici o participare financiara directa sau indirecta la capitalul propriu al clientului. 3urnizeaza g,idul conceptual pentru protejarea independentei. 21&. Rezolvare 2copul controlului calitatii este de a stabili standarde si de afurniza instructiuni privind) politicile si procedurile unei firme de audit referitoare la activitatea de audit in general proceduri referitoare la munca delegata asistentilor pentru un audit individual

"biectivele politicilor de control al calitatii vor incorpora urmatoarele) cerintele profesioanle aptitudini si competente repartizare 4 actvitatea de audit este repartizata personalului cu grad de instruire te,nica si experienta profesionala ceruta in circumstantele date

delegare 4 indrumare% supraveg,ere si revizuire la toate nivelurile astfel incat sa se asigure rezonabilitatea activitatii desfasurate consultare 4 consultanta ori de cate ori e necesar% in cadrul sau in afara firemei cu persoane competente acceptarea si pastrarea clientilor 4 evaluarea potentialilor clienti si verificarea celor existentei monitorizare 4 se monitorizeaza gradul de adecvare continuu si eficacitatea operationala a politicilor si procedurilor de control al calitatii

21'. Rezolvare 3orma de audit trebuie sa implementeze politicile si procedurile controlului calitatiimenite sa asigure ca toate procesele de audit sunt desfasurate in conformitate cu standardele ori cu practicile nationale relevante 5atura% durata si intinderea procedurilor de audit depind de un numar de factori) - dimensiunea si natura activitatii - raspandirea sa geografica - organizarea sa si considerente adecvate referitoare la cost6 beneficiu

%18. Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit ;irma de audit trebuie s< implementeze politicile =i procedurile de control al calit<>ii menite s< asigure c< toate procesele de audit sunt desf<=urate ?n conformitate cu standardele ori cu practicile na>ionale relevante. 3biectivele politicilor de control al calit<>ii ce urmeaz< a fi adoptate de o firm< de audit vor ?ncorpora ?n mod obi=nuit urm<toarele" (a) Cerin>ele profesionale1 -b. Aptitudini =i competen>e -c.+epartizare -d. 1elegare -e.Consultare -f. Acceptarea =i p<strarea clien>ilor -g. (onitorizare 5oliticile =i procedurile generale ale firmei de control al calit<>ii trebuie comunicate personalului s<u ?ntr#o manier< care ofer< o certificare rezonabil< a faptului c< politicile =i procedurilesunt ?n>elese =i aplicate. %1 . +olul si importanta dosarului e&ercitiului. 1 9@. 0rebuie sa contina toate informatiile relevante pentru perioada finanicara pentru care se face auditul. 2nformatiile cuprinse in dosar

Se refer la Codul de etic pentru contabilii profesioaniti emis de Federaia Internaioanl a onta!ililor "i la #erina #a a$ditorii s le $rmreas# %n Standard$l 2&& '!ie#ti(e "i )rin#i)ii *enerale #are *$(ernea+ $n an*a,ament de a$dit al sit$aiilor finan#iare-

depind de circumstantele fiecarui anga)ament si contin elemente relevante. Auditorul trebuie s< ?nregistreze ?n documentele de lucru informa>ii referitoare la planificarea activit<>ii de audit, la natura, durata =i ?ntinderea procedurilor de audit realizate, la rezultatele acestei activit<>i =i la concluziile care se trag din probele de audit ob>inute. %%!. +olul si importanta dosarului permanent 1osarul perm. Contine documente si tabele cu semnificatie permanenta asupra activitatii unitatii auditate. %%1 structura dosarului e&ercitiului %%%. structura dosarului permanent Continutul 15 trebuie sa fie standardizat si sa includa informatii despre client-informatii general, detaii despre activitate, organigrama, conturi bancare si persoane cu drept de semnatura, administratori si personal relevant, parti afiliate., detalii despre anga)ament -scrisoare de anga)ament, numirea auditorilor, scrisoare de la auditorul precedent, autorizari., informatii si contracte sau acte cerute de lege -copie dupa actul constitutiv al soc., acte aditionale, e&trase dupa procesele verbale ale AGA, CA copii dupa contracte de imprumut, de leasing, copii dupa evaluari de terenuri si cladiri in proprietatea firmei, deconturi asupra impozitului pe profit, detalii privind capitalul subscris si varsat etc.., informatii despre sistemul contabil -prezentarea registrelor si a evidentelor, sinteza sistemului contabil, prezentarea sist. 2nformatic, politici contabile semnificative, etc... %%3. elementele de baza ale +A intr#o misiune de audit statutar sunt" -a. titlul4 -b. destinatarul4 (c)paragraful de deschidere sau introductiv -i. identificarea situa>iilor financiare auditate4 -ii. o declara>ie privind responsabilitatea conducerii entit<>ii, precum =i responsabilitatea auditorului. (d) Paragraful referitor la sfera angajamentului (n care se prezint natura unui audit) -i. o referire la 2SA sau la standardele ori practicile na>ionale de audit relevante4 -ii. o prezentare a raportului de audit efectuat4 -e. paragraful referitor la opinie, ce con>ine%
2

/ara*raf$l 5(e) refle#t te0t$l re(i+$it "i intr %n (i*oare )entr$ an*a,amentele de a$dit al sit$aiilor finan#iare aferente )erioadelor #e se %n#1eie la sa$ d$) data de 3& se)tem!rie 2&&2- /ara*raf$l iniial 5(e) este indi#at mai ,os2 (e) Paragraful referitor la opinie #are #onine e0)rimarea $nei o)inii as$)ra sit$aiilor finan#iare

1&

(i) 3 trimitere la cadrul general de raportare financiar< utilizat pentru ?ntocmirea situa>iilor financiare -inclusiv identificarea ><rii de origine3 a cadrului de raportare financiare atunci cAnd cadrul utilizat nu este reprezentat de Standardele 2nterna>ionale de Contabilitate.4 =i -ii. 3 e&primare a opiniei asupra situa>iilor financiare4 -f. data raportului4 -g. adresa auditorului4 =i -$. semn<tura auditorului. %%'. 3 opinie contrar trebuie e&primat< atunci cAnd efectul unui dezacord este atAt de semnificativ =i de profund pentru situa>iile financiare, ?ncAt auditorul concluzioneaz< c< nu este oportun< e&primarea unei opinii cu rezerve ?n scopul prezent<rii naturii incomplete sau denaturate a situa>iilor financiare -de e&emplu dezacordul asupra unor politici contabile.. (od de prezentare" (Paragraf(paragrafe) n care se discuta dezacordul) Bn opinia noastr<, datorit efectelor aspectelor discutate n paragraful(paragrafele) precedent(e), situaiile financiare nu prezint o imagine fidel (sau nu prezint cu fidelitate) a poziiei financiare a societii la 3 decem!rie "# , a rezultatelor din e$ploatare %i a flu$urilor de numerar pentru anul ncheiat la data respectiv, n conformitate cu Standardele 2nterna>ionale de Contabilitate (sau &titlul cadrului de raportare financiar, cu trimitere ara de origine') (%i nu sunt n conformitate cu()) %%*. +A trebuie datat deoarece aceasta informeaz< cititorul c< auditorul a analizat efectul asupra situa>iilor financiare =i asupra raportului privind evenimentele =i tranzac>iile cunoscute de auditor care s#au produs pAn< la acea dat<. 1eoarece responsabilitatea auditorului este de a ?ntocmi rapoarte asupra situa>iilor financiare ?ntocmite =i prezentate de c<tre conducere, auditorul nu trebuie s< dateze raportul ?nainte de data la care situa>iile financiare sunt semnate sau aprobate de c<tre conducere. %%,. 2mposibilitatea e&primarii unei opinii apare atunci cand efectul posibil al limit<rii sferei este atAt de semnificativ =i cuprinz<tor, ?ncAt auditorul nu a putut s< ob>in< suficiente probe de audit corespunz<toare =i, prin urmare, nu poate e&prima o opinie asupra situa>iilor financiare. 5rezentare"
3

3n $nele #ir#$mstane mai )oate fi ne#esar s se fa# trimitere la o an$mit ,$risdi#ie din ara de ori*ine4 )entr$ a identifi#a %n mod #lar #adr$l de ra)ortare finan#iar $tili+at-

11

*onform celor prezentate n nota # la situaiile financiare (se descrie cazul particula pentru care nu se poate e$prima opinia)) +n opinia noastr, cu e$cepia efectului asupra situaiilor financiare al pro!lemei la care s,a fcut referire n paragrafele anterioare, situaiile financiare confer o imagine real a societ<>ii la 31 decembrie %!@1 =i rezultatele din e&ploatare, precum =i flu&urile de numerar pentru anul ?nc$eiat, ?n conformitate cu Standardele 2nterna>ionale de Contabilitate -sau Ctitlul cadrului de raportare, cu trimitere la >ara de origineD. -=i sunt ?n conformitate cuE.. %%/. 3pinia cu rezerve trebuie e&primat< atunci cAnd auditorul a)unge la concluzia c< nu poate fi e&primat< o opinie f<r< rezerve, dar c< efectul oric<rui dezacord cu conducerea sau limitarea sferei nu este atAt de semnificativ =i de profund, ?ncAt s< necesite o opinie contrar< sau declararea imposibilit<>ii de a e&prima o opinie -e&" limitare a sferei activitatii auditorului. 5rezentare" (e$emplu pentru opinie cu rezerve)-u am urmrit inventarierea faptica a stocurilor fizice, a%a cum se prezint la data de 3 decem!rie ./# , deoarece aceast dat a fost anterioar perioadei n care noi am fost iniial angajai ca auditori ai societii) 0atorit naturii evidenelor societii, nu am fost convin%i de corectitudinea stocurilor cantitative folosind alte proceduri de audit) +n opinia noastr, cu e$cepia efectelor unor ajustri, care poate s,ar fi constatat necesare dac ne,am fi putut convinge de corectitudinea cantitilor de stocuri fizice, situa>iile financiare confer< o imagine fidel<( %%8. 3 opinie f<r< rezerve trebuie e&primat<, atunci cAnd auditorul a)unge la concluzia c< situa>iile financiare prezint< o imagine fidel< -sau prezint< cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative., ?n concordan>< cu cadrul general de raportare financiar< stabilit. 3 opinie f<r< rezerve indic<, de asemenea, ?n mod implicit, c< orice modific<ri ce apar ?n principiile contabile sau ?n metodele de aplicare a acestora, precum =i efectele respectivelor modific<ri au fost determinate =i prezentate corespunz<tor ?n situa>iile financiare. 5rezentare" Bn opinia noastr<, situa>iile financiare prezint< o imagine fidel< -sau 6prezint< cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative7. pozi>ia financiar< a societ<>ii la 31 decembrie %!@1 =i rezultatele din e&ploatare, precum =i flu&urile de numerar pentru anul ?nc$eiat, ?n conformitate cu Standardele 2nterna>ionale de

12

Contabilitate -sau Ctitlul cadrului de raportare, cu trimitere la >ara de origineD. -=i sunt ?n conformitate cu.... %% . 3pinia fara rezerve dar cu paragraf de observatii -rapoarte modificate. evidentiaza un aspect ce afecteaz< situa>iile financiare =i care este inclus ?ntr#o not< la situa>iile financiare, care dezbate problema mai pe larg. Ad<ugarea unui astfel de paragraf de eviden>iere a aspectelor nu afecteaz< opinia auditorului. 9ste de preferat ca paragraful s< fie inclus dup< paragraful referitor la opinie =i, de regul<, va face referire la faptul c< opinia auditorului nu este o opinie cu rezerve ?n aceast< privin><. 5ot aparea paragrafe de modificare a +A in cazul afectarii continuitatii activitatii sau ?n cazul ?n care e&ist< o incertitudine semnificativ< -alta decAt o problem< de continuitate a activit<>ii., a c<rei rezolu>ie depinde de evenimente viitoare =i care poate afecta situa>iile financiare. 5rezentare" Bn opinia noastr<E -restul cuvintelor sunt acelea=i cu cele ilustrate ?n paragraful referitor la opinie, paragraful %8 de mai sus.. 12r a ne e$prima rezerve n opinia noastr, atragem atenia asupra -otei # din situaiile financiare) *ompania este dat n judecat fiind acuzat de nclcarea unor drepturi de licen, cer3ndu,se plata redevenelor %i pagu!e punitive) *ompania a ntreprins o aciune de nt3mpinare %i au avut loc audieri preliminare, fiind n desf%urare procese n cazul am!elor aciuni) +n prezent, nu pot fi determinate rezultatele, iar n situaiile financiare nu s,au constituit provizioane pentru nici una din o!ligaiile ce pot rezulta) %3! 5aragraful opiniei" 0ipuri de opinie" # opinie fara rezerve -opinie fara rezerve, opinie fara rezerve dar cu paragraf de observatii. # opinie cu rezerve4 # imposibilitatea e&primarii unei opinii4 # opinia contrara. %31. 5aragraful privind natura si intinderea lucrarilor de audit Sfera anga)amentului de audit7 se refer< la capacitatea auditorului de a desf<=ura procedurile de audit cerute ?n mod necesar de circumstan>e. Acest lucru este necesar pentru cititor ca o certificare a faptului c< auditul a fost desf<=urat ?n conformitate cu standardele sau practicile stabilite. 1ac< nu este prev<zut altfel, se presupune c< standardele sau practicile de audit urmate sunt cele ?n vigoare ?n >ara indicat< la adresa auditorului.

13

1easemenea +aportul trebuie s< includ< o declara>ie asupra faptului c< auditul a fost planificat =i desf<=urat pentru a se ob>ine o certificare rezonabil< cu privire la situa>iile financiare, =i anume c< acestea nu con>in denatur<ri semnificative. +aportul auditorului trebuie s< releve faptul c< auditul include" (a) e&aminarea, pe baz< de teste, a probelor care sus>in sumele din situa>iile financiare =i alte informa>ii prezentate4 (b) evaluarea principiilor contabile folosite la ?ntocmirea situa>iilor financiare4 (c) evaluarea estim<rilor semnificative f<cute de c<tre conducere la ?ntocmirea situa>iilor financiare4 =i (d) evaluarea prezent<rii generale a situa>iilor financiare. +aportul trebuie s< includ< o declara>ie a auditorului cu privire la faptul c< auditul confer< o baz< rezonabil< pentru e&primarea opiniei. %3%. 5aragraful introductiv 2n paragraful introductiv +aportul de audit trebuie s< identifice situa>iile financiare ale entit<>ii, care au fost auditate, inclusiv data =i perioada acoperit< de situa>iile financiare.+aportul trebuie s< includ< o declara>ie asupra faptului c< situa>iile financiare constituie responsabilitatea conducerii entit<>ii%, precum =i o declara>ie privind faptul c< responsabilitatea auditorului este de a e&prima o opinie asupra situa>iilor financiare pe baza auditului. 0rebuie sa se specifice faptul ca" Situa>iile financiare constituie declara>ii ale conducerii, Bntocmirea unor astfel de situa>ii impune din partea conducerii efectuarea estim<rilor =i ra>ionamentelor contabile semnificative, precum =i determinarea principiilor =i metodelor contabile corespunz<toare utilizate ?n preg<tirea situa>iilor financiare si Bn contrast, responsabilitatea auditorului este de a audita aceste situa>ii financiare, cu scopul de a e&prima o opinie asupra lor. %33. Situatii care conduc la formarea altei opinii decat cea fara rezerve 4imitarea sferei angajamentului de audit) Atunci cAnd e&ist< o limitare a sferei activit<>ii auditorului ce necesit< e&primarea unei opinii cu rezerve sau declararea imposibilit<>ii de e&primare a unei opinii, raportul auditorului trebuie s< prezinte limitarea =i s< indice posibilele a)ust<ri ale situa>iilor financiare ce ar fi putut fi determinate ca fiind necesare dac< respectiva limitare nu ar fi e&istat. 0ezacordul cu conducerea Auditorul poate s< nu fie de acord cu conducerea cu privire la aspecte cum ar fi acceptabilitatea politicilor contabile selectate, metodele de aplicare a acestora sau adecvarea prezent<rii informa>iilor ?n situa>iile financiare. Bn cazul ?n care
2

5i(el$l #ores)$n+tor al #ond$#erii res)onsa!ile )entr$ sit$aiile finan#iare (aria+ %n #on#ordan #$ )re(ederile sistem$l$i le*al din fie#are ar-

14

aceste dezacorduri sunt semnificative pentru situa>iile financiare, auditorul trebuie s< e&prime o opinie cu rezerve sau o opinie contrar< %3'. Cazuri de dezacord cu conducerea soc. Auditorul poate s< nu fie de acord cu conducerea cu privire la aspecte cum ar fi acceptabilitatea politicilor contabile selectate, metodele de aplicare a acestora sau adecvarea prezent<rii informa>iilor ?n situa>iile financiare. Cazuri" 1ezacordul asupra politicilor contabile : (etod< contabil< necorespunz<toare : 3pinie cu rezerve 1ezacordul asupra politicilor contabile : prezentare a informa>iilor necorespunz<toare : 3pinie cu rezerve 1ezacordul asupra 5oliticilor Contabile : 5rezentare a 2nforma>iilor Fecorespunz<toare : 3pinie Contrar< %3*. Continutul +A" +aportul de audit trebuie s< con>in< o e&primare clar<, ?n scris, a opiniei asupra situa>iilor financiare considerate ?n ansamblu. %*'. 3bservarea fizica este mi)locul cel mai eficace de verificare a e&istentei unui activ, insa ea nu aduce decat o parte din elementele probante necesare auditorului, si anume numai e&istenta bunului respectiv. Aceasta te$nica se foloseste de obicei la controlul stocurilor. Ca te$nica de colectare a elementelor probante, aceasta metoda este, de regula, utilizata pentru ca auditorul sa inteleaga mai bine cum este organizata si efectuata o anumita procedura a auditului intern sau un anumit tip de control din cadrul procedurii respective. 3bservarea fizica in cadrul organizarii, efectuarii si valorificarii rezultatului inventarierii patrimoniului este singura te$nica ce il poate asigura pe auditor ca procedurile de inventariere au fost respectate. %**. Sonda)ul este definit ca o te$nica ce consta in selectionarea unui anumit numar sau a unor parti dintr#o multime, aplicarea la aceasta a te$nicilor de obtinere a elementelor probante si e&trapolarea rezultatelor obtinute asupra esantionului la intreaga masa sau multime. 9tape" - alegerea te$nicilor4 - determinarea taliei esantionului4 - selectionarea esantionului4 - studiul esantionului4 - evaluarea rezultatelor4 - concluziile esantionului.

15

%*,. 9lementele probante intr#o misiune de audit reprezinta informatii obtinute de auditor pentru a a)unge la concluzii pe care acesta isi fondeaza opinia4 aceste informatii constau in documente )ustificative si documente contabile care stau la baza situatiilor financiare si care sunt coroborate cu informatii din alte surse. 9lementele probante au rolul de a#i permite auditorului sa#si faca o opinie cu privire la situatiile financiare -conturile anuale.. 9le trebuie sa indeplineasca cumulativ doua conditii de calitate pentru a putea sa stea la baza fondarii unei opinii" sa fie suficiente si sa fie )uste -adecvate.. %*/. 5entru a imprima etapei de control al conturilor un caracter organizat, pentru prevenirea suprapunerilor si a repetarilor inutile intre etapele auditului, pentru evitarea omisiunilor se intocmeste G5rogramul de control -al conturilor.7. 5rogramul de control contine urmatoarele rubrici" - lista controalelor de efectuat4 - intinderea esantionului4 - indicarea datei4 - o referinta pentru foaia de lucru4 - probleme intalnite. 5entru stabilirea programului de control auditorul va utiliza planul de misiune si foaia de sinteza a aprecierii controlului intern. 5rogramele de control pot fi" - programe minimale, atunci cand, in urma aprecierii controlului intern, se a)unge la concluzia ca e&ista un grad rezonabil de asigurare ca inregistrarile contabile sunt fiabile4 - programe e&tinse, atunci cand se a)unge la concluzia ca auditul nu se poate spi)ini pe controlul intern din ?ntreprindere. %*8. Continutul unui raport asupra controlului intern" - nota de introducere si sinteza : permite conducerii intreprinderii sa cunoasca concluziile la care a a)uns auditorul4 - sumarul raportului : recapitulare a diferitelor titluri si puncte care vor fi prezentate in ultima parte a raportului sau se face o reluare rapida a tuturor punctelor slabe4 - detaliile raportului : -prezentarea punctelor slabe in ordinea importantei4 consecinte si incidente asupra situatiilor financiare4 sfaturi si masuri pentru ameliorarea situatiilor.. %* . 0estele de conformitate au rolul de a stabili daca e&ista proceduri, pentru fiecare domeniu semnificativ al societatii, referitoare la culegerea informatiilor, intocmirea registrelor, prelucrarea datelor, inregistrarea operatiunilor in contabilitatea sintetica si analitica, in ordine cronologica si sistematica.

16

%,!. 0estele de permanenta urmaresc daca procedurile sunt aplicate intr#o maniera permanenta fara defectiuni. Aceste teste trebuie sa fie suficient de mari pentru a oferi certitudini asupra modului de functionare a sistemului. %,1. Continutul si etapele controlului intern" Auditorul efectueaza un studiu si o evaluare a sistemelor considerate semnificative in scopul identificarii controalelor interne pe care doreste sa se spri)ine, pe de o parte, precum si riscurile de eroare in tratarea datelor si informatiilor, pe de alta parte. 0oate actiunile intreprinse de auditor in aceasta etapa sunt concentrate asupra a trei intrebari" - care sunt procedurile efective, in functiune, care au ca obiectiv realizarea unui control intern eficientH - aceste proceduri sunt aplicateH - in ce masura aceste proceduri satisfac realizarea unui bun control intern si deci pot conduce la elaborarea de documente financiar : contabile corecteH 9tape" - intelegerea si descrierea sistemelor semnificative4 - confirmarea intelegerii sistemului4 testele de conformitate4 - evaluarea riscurilor de eroare4 - verificarea functionarii controlului intern4 - evaluarea preliminara4 teste de permanenta4 - evaluarea finala si incidenta asupra misiunii. %,%. Continutul planului de misiune" - prezentarea intreprinderii4 - informatii contabile4 - definirea misiunii4 - sisteme si domenii semnificative4 - orientarea programului de lucru4 - ec$ipa si bugetul4 - planificarea. +olul planului de misiune" planul de audit este un instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la" lucrarile de efectuat, mi)loacele necesare, datele interventiilor in teren, rapoarte si relatii de stabilit, bugetul de timp si costurile anga)ate. %,3. 5rofesionistul contabil obtine in etapa de orientare si planificare a auditului informatii cu privire la particularitatile intreprinderii, zonele sale de risc, domeniile si sistemele semnificative, informatii care sa#i permita orientarea si planificarea controalelor astfel incat sa fie prevenite lucrari inutile sau care nu vor servi realizarii obiectivelor misiunii de audit. ;aze" - delimitarea caracteristicilor proprii ale intreprinderii4

17

identificarea" domeniilor si sistemelor auditului si importantei lor relative.

semnificative4

riscrurilor

%,'. 5rogramul de munca este un ansamblu de instructiuni puse in atentia tuturor participantilor la misiunea de audit care permit controlul bunei e&ecutii a lucrarilor pe tot parcursul misiunii de audit. 5oate, de asemenea, sa detalieze obiectivele auditului, precum si bugetul de timp pentru fiecare rubrica si pentru fiecare procedura de audit folosita. %,*. ;azele si etapele e&ecutarii unei misiuni de audit de baza sunt" 1. ;aza initiala4 - acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit4 - orientarea si planificarea auditului. %. ;aza e&ecutarii lucrarilor4 - # aprecierea controlului intern4 - controlul conturilor4 - e&amenul situatiilor financiare. 3. ;aza finala. - evenimente posterioare inc$iderii e&ercitiului4 - utilizarea lucrarilor altor profesionisti4 - alte lucrari4 - raportul de audit4 - documentarea lucrarilor de audit. %,,. Acceptarea mandatului. Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, si se refera la" - cunoasterea globala a intreprinderii4 - e&amenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor4 - e&amenul competentei4 - contactul cu fostul auditor sau cenzor4 - decizia de acceptare a mandatului4 - fisa de acceptare a mandatului. Contractarea lucrarilor de audit. Formele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari servicii. 2SA %1! prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care vor fi consemnati intr#o GScrisoare de misiune de audit7 sau in orice alt tip de contract adecvat. %,/. Scrisoarea de misiune reprezinta formalizarea termenilor si conditiilor de realizarea a misiunii de audit conveniti intre auditor si client. Continut" - obiectivul auditului situatiilor financiare4

18

responsabilitatea conducerii intreprinderii4 intinderea lucrarilor de audit4 forma oricariu raport sau alte comunicari in legatura cu rezultatele misiunii de audit4 riscul inevitabil de nedetectare a unor anomalii semnificative4 necesitatea de a avea acces fara restrictii la orice document.

%,8. 5revederile de baza ale contractului de prestari de servicii de audit sunt" - partile contractante4 - obiectul contractului4 - durata prestarii serviciilor4 - descrierea auditului financiar si rapoarte4 - utilizarea raportului de audit financiar4 - tariful prestatorului si plata acestuia4 - obligatiile partilor4 - limitarea raspunderii prestatorului4 - raspunderea beneficiarului4 - limitari ale auditului financiar4 - drepturi de proprietate intelectuala4 - confidentialitatea4 - prelungirea contractului4 - modificarea contractului4 - incetarea contractului4 - forta ma)ora4 - comunicarea pe suport electronic4 - legea contractului4 arbitra)ul4 - dispozitii finale. %, . 9&pertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile 3G nr. ,*/1 ' si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico : financiare si de contabilitate, de a supraveg$ea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi. %/!. 2n auditul situatiilor financiare ale unei entitati sunt folosite doua categorii de norme de referinta" norme contabile si norme de audit. %/1. Formele -standardele. contabile reprezinta un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesionala la care se refera auditorul pentru calificarea muncii sale. Formele de audit permit tertilor sa aiba asigurarea ca opinia auditorului va fi emisa in functie de criterii de calitate omogene4 ele permit auditorului si sa defineasca scopurile pe care le are de atins prin punerea in lucru a celor mai potrivite te$nici.

1.

2ntrebarea nr. %/% +" Forma contabila reprezinta o regula sau mai multe reguli constituite ca sistem de referinta pentru productia de informatii contabile si validarea sociala a situatiilor financiare -rapoarte financiare, doc. ctb de sinteza sau bilant contabil.. 5olul normelor conta!ile6 este de a asigura comparabilitatea in timp si spatiu a relevantei si credibilitatii a informatiilor contabile.

2ntrebarea nr. %/3 informatiile sunt semnificative daca omisiunea sau declararea lor eronata ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare. +" 5ragul de semnificatie" 6 depinde de marimea elementului sau a erorii, )udecate in impre)urarile specifice ale omisiunii sau declararii eronate. 5ragul de semnificatie ofera mai degraba o limita, decat sa reprezinte o carecteristica calitativa primara pe care informatia trebuie sa o aiba pentru a fi utila7. Auditorul impune un nivel acceptabil al pragului de semnificatie astfel incat sa poata detecta din punct de vedere cantitativ informatiile eronate semnificative. 5ragul de semnificatie trebuie luat in considerare de auditor atunci cand" se determina natura, durata si intinderea procedurilor de audit, si se evalueaza efectele informatiilor eronate.

2ntrebarea nr. %/' 9roarea estimata prin e&trapolare directa

2ntrebarea nr. %/*

2&

9roarea tolerabila este eroarea ma&ima admisa in populatie, pe care auditorul este dispus sa o accepte si totusi sa a)unga la concluzia ca rezultatul obtinut din esantionare a atins obiectivul auditului. Auditorul trebuie sa utilizeze rationamentul profesional la stabilirea erorii tolerabile. 2ntrebarea nr. %/, 1ef" +iscul de audit este riscul ca auditorul sa e&prime o opinie de audit incorecta atunci cand e&ista erori semnificative in sit. fin. +iscul de audit cuprinde trei componente" riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare. Atunci cand se dezvolta modul de abordare al auditului, auditorul considera evaluarea preliminara a riscului de control - impreuna cu evaluarea riscului inerent., pentru a determina riscul de nedetectare adecvat la acceptarea asertiunilor privind situatiile financiare si pentru a determina natura, durata si intinderea procedurilor de fond in cazul unor astfel de asertiuni. 2ntrebarea nr. %// +iscul legat de control reprezinta riscul ca o eroare aparuta in soldul unui cont sau intr#o categorie de tranzactii, si care poate fi semnificativa fie in cazul in care este izolata, fie daca este cumulata cu erori din alte solduri sau categorii sa nu fie prevenita, detectata sau corectata la timp prin intermediul sistemului contabil si de control intern.

2ntrebarea nr. %/8 +iscul inerent reprezinta posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de tranzactii sa comporte erori ce pot fi semnificative, fie ca sunt luate in considerare in mod individual, fie cumulate cu erori din alte solduri sau categorii de tranzactii, presupunand ca nu a e&istat un sistem de control intern.

2ntrebarea nr. %/

21

+iscul de nedetectare este riscul ca procedurile fundamentale de control utilizate de auditori sa nu detecteze o eroare e&istenta intr#un sold sau categorie de tranzactii, eroare ce poate fi semnificativa.

2ntrebarea nr. %8! In factor important care permite auditorilor sa aprecieze amploarea riscurilor il constituie 6importanta relativa7 care se defineste in raport cu valoarea sau cu natura unei iregularitati sau ine&actitati care figureaza in informatia financiara - inclusive o omisiune., care, tinand seama de circustantele spetei, ar avea drept consecinta influentarea rationamentului sau deciziei unei persoane care se spri)ina pe aceasta informatie.

2ntrebarea nr. %81 5rin audit, in general, se intelege e&aminarea profesionala a unei informatii, in vederea e&primarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu de calitate.

2ntrebarea nr. %8% 5rin audit statutar se intelege e&aminarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea e&primarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor obtinute de aceasta.

2ntrebarea nr. %83 Auditul financiar este acela de a da posibilitatea auditorului de a#si e&prima opinia, daca situatiile financiare sunt intocmite, sub toare aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru general identificat de raportare financiara. 5entru e&primarea acestei opinii, auditorul va

22

folosi formula 6ofera o imagine fidela7 sau 6 prezinta in mod corect sub toate aspectele semnificative7, aceste e&presii fiind ec$ivalente. 5rin audit statutar se intelege e&aminarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea e&primarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor obtinute de aceasta.

2ntrebarea nr. %8' Auditul contractual reprezinta relatia contractuala privind e&ecutarea lucrarilor specifice de audit cu privire la atestarea informatiei contabile cuprinsa in situatiile financiare. Aceasta activitate are ca obiective" certificarea unor elemente din bilant4 certificarea unor situatii financiare destinate tertilor4 evaluarea privind ac$izitiile sau restructurarile de intreprinderi4 proiecte financiare, planuri, nugete, date sau informatii care necesita confirmarea credibilitatii acestora4 auditul bilantului contabil. Auditul contractual este realizat de e&perti contabili si contabili autorizati cu studii economice superioare.

2ntrebarea nr. %8* Jaloarea totala a c$eltuielilor ce se pot capilatiza K !.!!!.!!! L'1!.!!!.!!! L83.!!!.!!! L 3.*!!.!!! L1'./''.!!! L% . !!.!!! L %3. %!.!!! K ,**.!,'.!!! lei %1@ K M '!' '', ,**.!,'.!!! *!!.!!!.!!! 1**.!,'.!!!

3bs" nu au fost capitalizate c$eltuielile cu reparatiile. Aceste c$eltuieli sunt inregistrate in contabilitate atunci cand au loc.

23

2ntrebarea nr. %8, Conform metodei ;2;3 - primul intrat : primul iesit. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de ac$izitie al primei intrari. 5e masura epuizarii lotului, stocurile iesite se evalueaza la cost de ac$izitie al lotului urmator in ordine cronologica. Jaloare stoc la 31 decembrie K 1!! unitati & 1!.!!! lei/unit L *!! unitati & 1%.!!! lei/unit. K 1.!!!.!!! L ,.!!!.!!! K /.!!!.!!! lei 2ntrebarea nr. %8/ 5e $artie

2ntrebarea nr. %88 1iferente intre auditul e&tern si auditul intern" Auditul intern Statutul auditorului Neneficiarii auditului 3biectivele auditului entitate independenta )uridic conducerea Auditul e&tern prestator de servicii independent din punct de vedere )uridic conducerea, actionarii, bancile, autoritatile de stat, partenerii certificarea regularitatii, sinceritatii si a imaginii fidele a conturilor, rezultatelor si situatiilor financiare functiile intreprinderii care participa la determinarea

aprecierea controlului asupra activitatii intreprinderii si formularea de recomandari pentru imbunatatirea acestuia de toate functiile intreprinderii, in toate dimensiunile si

1omeniul aplicare

24

aspectele lor 5revenirea fraudei orice tip de frauda care implica intreprinderea, sub aspect patrimonial sau al oricarui alt aspect independenta profesionala, )uridica si statutara permanent, conform unui plan anual

rezultatului orice frauda care are sau se presupune ca ar putea avea influenta asupra rezultatelor independenta profesionala, )uridica si statutara intermitent, in momente propice certificarii conturilor

2ndependenta auditorilor 5eriodicitatea auditarilor

2ntrebarea nr. %8 5rincipalele lucrari de efectuat cand se e&amineaza conturile de imobilizari corporale" 1. 3btinerea de informatii cu privire la costurile imobilizarilor, cu amortizarea cumulata si cu valorile nete ramase. %. 3btinerea informatiilor cu privire la intrarile de imobilizari corporale in cursul e&ercitiului auditat. Jerificarea fizica a imobilizarilor corporale. Se verifica imobilizarile semnificative care au fost ac$izitionate in numele societatii si daca valorile lor de intrare au fost in mod corect inregistrate in contabiliate. 3. Jerificarea documentelor de proprietate. '. Jerificarea iesirilor de imobilizari -in vederea stabilirii corecte a datoriei constituita de 0JA a societatii si orice alte solduri cu bugetul de stat.. Calcularea corecta a profitului sau piederii la instrainarea imobilizarilor poate avea un efect semnificativ asupra profitului sau pierderii raportate pe intreaga activitate. *. Jerificarea valorii amortizarilor si a deprecierilor activelor. ,. Jerificarea informatiilor privind reevaluarile imobilizarilor. +eevaluarea este permisa in conformitate cu regulile contabile alternative conform legislatiei in vigoare. /. 3btinerea unui tabel al anga)amentelor de capital. 3 revizuire dupa data bilantului poate evidentia efectele anga)amentelor semnificative contractate inainte de sfarsitul anului.

25

8. 1aca au fost primite subventii guvernamentale pentru imobilizari corporale, tratmentul contabil si al subventiilor guvernamentale trebuie sa fie in conformitate cu 2AS %! 6 Contabilizarea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala7. . Jeficarea capitalizarii propriei activitati. 1aca o societate produce imobilizari corporale pentru propria utilizare, aceste active trebuie incluse in situatiile financiare, la cost. % !. 5rezentati 1! lucrrai de efectuat cand e&aminati conturile de imobilizari financiare 1. 3btineti un tabel cu variatia valorii de intrare, a imobilizarilor financiare si investitiilor financiare pe termen scurt, a provizioanelor constituite si a valorii contabile nete la sfarsitul e&ercitiului financiar auditat. %. 1ecideti pentru care conturi este necesara verificarea detaliata. 3. Jerificati corespondenta posturilor bilantiere cu balanta de verificare. '. 3btineti o lista a plasamentelor si asigurati#va ca sunt corect clasificate in filiale, firme asociate, asocieri in participatie, alte active fi&e sau curente. *. Jerificati costul activelor noi si al celor cedate cu documentele )ustificative aferente si asigurati#va ca variatiile importante au fost autorizate. ,. Jerificarea intrarilor de investitii financiare. /. Jerificarea iesirilor de investitii financiare. 8. Jerificarea intrarilor si iesirilor de creante imobilizate. . Confirmati soldurile conturilor de credite intragrup si asigurati# va ca sunt corect prezentate. 1!. Asigurati#va ca veniturile din plasamente sunt inregistrate in contabilitate pe o baza adecvata si consecventa.Jerificati c$eltuielile provenite din investitii. 11.Asigurati#va ca profitul/pierderea din cedari este calculat-a. corect. 1e asemenea procedati la verificarea tratamentului fiscal fata de pierderea neta. 1%.3btineti confirmari de la tertii ce detin certificate de proprietate, amanunte privind conditiile contractuale ale asocierii in participatie. 13.Jerificati fizic un esantion din certificatele detinute de entitatea auditata. % 1.5rezentati 1! lucrrai de efectuat cand e&aminati conturile de stocuri

26

1.3btineti un tabel sintetic cu stocurile si contractele pe termen lung aferente e&ercitiului curent si anterior. %. +evizuiti fisele de inventar finale ale stocurilor, verificand adunarea pe verticala si orizontala, precum si elementele neobisnuite. 3. Asigurati#va ca in lista contractelor s#a facut deosebirea intre contractele pe termen lung si cele pe termen scurt, iar prezentarea lor este in concordanta cu standardele contabile relevante. '. 9&aminarea analitica. Comparati viteza de rotatie a stocurilor, precum si clasificarea stocurilor si a contractelor din e&ercitiul auditat cu cele din e&ercitiul anterior. *. 2nventarierea stocurilor si participarea la inventariere. ,. Selectati un esantion de stocuri din fisele de inventar preliminare si verificati e&istenta stocurilor respective, apoi procedati invers. /. 2dentificati stocurile tertilor detinute de societate. 8. 3btineti detalii privind bunurile in tranzit sau cele aflate in alte locatii. .+evizuiti fisele de inventar ale tuturor stocurilor finale. 1!.Comparati constatarile testelor de numarare a stocurilor realizate in cursul participarii la inventariere cu fisele de inventar finale. 11.5entru un esantion de stocuri verificati cantitatile din fisele de inventar finale cu cele din din fisele preliminare si obtineti e&plicatii pentru modificari. 3!!. 1efiniti auditul intern si controlul intern si relatia dintre acestea. Auditul intern reprezint< activitatea de e&aminare obiectiv< a ansamblului activit<>ilor entit<>ii ?n scopul furniz<rii unei evalu<ri independente a managementului riscului, controlului =i proceselor de conducere a acestuia. 3!1. Care sunt principalele obiective ale auditului internH a. verificarea conformit<>ii activit<>ilor din entitatea auditat< cu politicile, programele =i managementul acestuia, ?n conformitate cu prevederile legale4 b. evaluarea gradului de adecvare =i aplicare a controalelor financiare =i nefinanciare dispuse =i efectuate de c<tre conducerea unit<>ii ?n scopul cre=terii eficien>ei activit<>ii entit<>ii4 c. evaluarea gradului de adecvare a datelor/informa>iilor financiare =i nefinanciare destinate conducerii pentru cunoa=terea realit<>ii din entitate"

27

d. prote)area elementelor patrimoniale bilan>iere =i e&trabilan>iere =i identificarea metodelor de prevenire a fraudelor =i pierderilor de orice fel. 3!%. Care sunt cele ' categorii de audit intern in functie de naturaH Auditul de conformitate -de regularitate. Se refera la demersul simplu si traditional al auditorului de a verifica buna aplicare a regulilor, procedurilor, atributiilor, organigramelor. Auditorul va lucra pe baza unui sistem de referinta -6ceea ce ar trebui sa fie7. si semnaleaza autoritatii responsabile dezec$ilibrele, operatiile care nu s#au efectuat, interpretarile eronate ale dispozitiilor. 2n urma unei analize a cauzelor si consecintelor, auditorul elaboreaza recomandari pentru aplicarea pe viitor a regulilor. Auditul de eficacitate -de performanta. Sistemul de referinta la care se raporteaza activitatea auditata este rezultat al aprecierii auditorului intern, care se bazeaza pe rationamente privind cea mai eficienta, mai productiva, mai sigura solutie posibila. Auditorul intern este cu atat mai eficient cu cat profesionalismul, cunosterea intreprinderii, priceperea sa in functia auditata sunt mai importante, sc$itandu#se astfel modul de impartire a sarcinilor in cadrul compartimentului" auditorilor mai noi le revin ca sarcina auditurile de conformitate, iar celor mai e&perimentati cele de performanta. Auditul de sistem Auditul de sistem este un audit de management si de strategie. Auditul intern trebuie sa solicite responsabililor sectoarelor auditate o e&punere a politicilor care guverneaza activitatea respectiva, pentru a se asigura ca e&ista o astfel de politica si pentru a determina in ce masura aceasta, atunci cand e&ista, corespunde obiectivelor de ansamblu ale intreprinderii. Auditul de strategie este conceput ca o confruntare a tuturor politicilor si strategiilor intreprinderii cu mediul in care aceasta se afla, pentru a verifica coerenta globala

28

2.