Sunteți pe pagina 1din 5

Contract de asigurare de viata aferent contractului de credit .

Nerespectarea de catre asigurator a obligatiilor asumate prin polita de asigurare de viata

Deliberand asupra prezentului recurs comercial; Prin actiunea inregistrata la data de 17.11.2009 pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr. 12317/200/2009 reclamantele B !" si B # # au c$emat in %udecata si personal la interogatoriu pe parata B & ' ( )'* pentru ca instanta prin $otararea %udecatoreasca ce o +a pronunta sa dispuna obligarea paratei la plata sumei de 1,000 -uro in ec$i+alent lei* con.orm contractului de asigurare de +iata atestat cu certi.icatul de asigurare nr. 012201/ /1,.03.2000. #n moti+area actiunii reclamantele au in+ederat ca la data de 21.02.200, reclamanta B ! * impreuna cu de.unctul sau sot B 1 2 au inc$eiat cu Banca omerciala &omana 3)ucursala Judeteana Buzau* contractul de credit bancar inregistrat de imprumutatoare sub nr.717 din aceiasi data* ca a+and in +edere practica de a.aceri a bancii * a garantat ipotecar creditul acordat * prin contractul de ipoteca autenti.icat sub nr. ,19 din 23.02.200, la B2P 4 - & * ca banca imprumutatoare impune obligatoriu si inc$eierea unei asigurari de +iata * ast.el ca la data de 1,.03.2000 a .ost inc$eiat de catre sotul sau un contract de asigurare * do+edit cu certi.icatul de 'sigurare nr. 012201/ emis de parata* ca numai dupa ce a .ost inc$eiata asigurarea* banca imprumutatoare a considerat completa documentatia de acordare a creditului si a eliberat suma imprumutata * insa la data de 09.09.2000 s5a produs e+enimentul %uridic al decesului asiguratului* sotul sau B 1* dupa care au acceptat succesiunea acestuia* .iindu5le eliberat certi.icatul de mostenitor nr.173 din 12.01.2007 de B2P 4 - & si potri+it dispozitiilor cuprinse in art. 32 din "egea nr.130/199, pri+ind asigurarile si reasigurarile *ast.el cum a .ost modi.icat prin art.1 pct.23 din "egea nr.172 /200/ * ele mostenitoarele a+eau calitatea de a primi indemnizatia de asigurare.Desi au solicitat paratei sa5si e6ecute obligatiile din contractul de asigurare si sa acorde despagubirea cu+enita* deoarece se produsese riscul asigurat* aceasta a re.uzat sa5si indeplineasca obligatia contractuala* moti+and ca nu poate acorda despagubirea deoarece asiguratul su.erea de o boala inca inainte de inc$eierea asigurarii. 'u mai aratat * reclamantele pri+itor la con+entia de asigurare sa se retina ca asigurarea este 7 de +iata 7 si nu de imbolna+ire * ceea ce inseamna ca riscul asigurat a .ost +iata * ca pozitia paratei de a re.uza indeplinirea obligatiilor contractuale nu este ne%usti.icata de +reme ce la inc$eierea contractului si plata politei de asigurarea starea de sanatate a asiguratului a .ost acceptata ca .iind apta pentru inc$eierea +alabila a contractului * iar dupa producerea e+enimentului asigurat* aceiasi stare de sanatate nu mai este apta* cu alte cu+inte atunci cand parata a incasat pretul asigurarii nu a contat starea de sanatate* important .iind ca asiguratorul sa plateasca * iar atunci cand trebuie sa despagubeasca* parata in+oca aceiasi stare de sanatate ca un impediment in indeplinirea obligatiilor sale * ca asigurarea de +iata

este de .apt pentru banca imprumutatoare un contract de asigurare pentru risc de neplata * ca urmare a incetarii din +iata a debitorului* ca asigurarea inc$eiata este de +iata * iar aceasta inseamna ca riscul de deces e6ista inclusi+ de o boala* pe .ondul starii organismului la data asigurarii * or e6onerandu5se de raspundere nu numai pentru lista de boli enumerate* ci si pentru orice boala * asiguratorul practic isi asuma obligatia de despagubire numai pentru cauze e6terioare asiguratului *adica pentru decesul prin accidente ce pot ser+i intamplator si e6clusi+ pentru moti+e din e6terior* nerecunoasterea bolii ca .actor de risc pentru deces inseamna gra+a disproportie intre obligatiile partilor * ca asiguratul plateste neconditionat suma ceruta de asigurator pentru ceea ce se asigura 8 +iata 9* iar aceasta isi limiteaza prin contract raspunderea * inlaturand imbolna+irea * care reprezinta cauza cea mai raspandita a mortii naturale * pastrand accidentele ca temei al raspunderii pentru plata asigurarii in caz de deces * asiguratul a introdus in contractul de asigurare o clauza abuzi+a * care il prote%eaza pe el pentru peste 90 : din cauzele decesului . De asemenea * reclamantele au aratat* .aptul ca asiguratul nu poate a+ea alta optiune si nu poate negocia in nici un .el contractul de asigurare .ara putinta de a .i inlaturata* modi.icata ori particularizata la situatia .iecarui asigurat* apreciind ca este o clauza abuzi+a pentru .aptul ca asiguratorul se e6onereaza prin con+entie de raspundere in cazul in care e+enimentul asigurat 8 decesul 9 a .ost cauzat * direct sau indirect * total sau in parte de orice boala* stiut .iind ca nu e6ista nici un om la +arsta de ,0 de ani care sa nu aiba o a.ectiune cat de mica* ca parata trebuie sa respecte con+entia de asigurare * deoarece aceasta a asigurat +iata * iar nu alte riscuri * ca ar .i trebuit ca inainte de inc$eierea contractului parata sa solicite asiguratului in mod e6pres .ie documente medicale * .ie o declaratie pe propria raspundere 7 ca nu su.era de nicio boala;* ca potri+it dispozitiilor art. 977 od ci+il * interpretarea contractelor se .ace dupa intentia comuna a partilor contractante * iar nu dupa sensul literal la termenilor * ca asiguratul a+ea obligatia de a ac$ita pretul politiei de asigurare * iar urmasii sai * in caz de producere a e+enimentului asigurat* a+eau dreptul de a primi despagubirea. #n drept reclamantele si5au intemeiat actiunea pe dispozitiile art.909* 970* 977*9<1*9<2* 9<, od ci+il . Parata a .ormulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata si nelegala * cu obligarea reclamantelor la plata c$eltuielilor de %udecata*in+ederand ca reclamanta a contractat impreuna cu sotul sau un credit in +aloare de l,.000 -=&1* ca a.erent creditului s5a inc$eiat si o asigurare de +iata la 1,.03.2000*iar con.orm certi.icatului de asigurare nr.012201//1,.03.2000 bene.iciara asigurarii este B & )ucursala Judeteana Buzau*ca la 21.11.2000 a trimis un re.uz de plata bene.iciarului* a+and in +edere dispozitiile art.0 din certi.icatul de asigurare potri+it carora asiguratorul este e6onerat de plata indemnizatiei de asigurare daca e+enimentul asigurat a .ost cauzat direct sau indirect*total sau partial de 3 orice boala/a.ectiune medicala diagnosticate in perioada anterioara intrarii in asigurare*precum5boala 'lz$eimer* boala Par>inson*scleroza multipla*orice .orma de cancer/tumori maligne* cardiopatie isc$emica si bolile coronariene 8inclusi+ in.arctul miocardic9* accident +ascular cerebral* diabet za$arat insulino dependent* insu.icienta renala* a.ectiuni cronice ale .icatului/pancreasului/plamanului* transplantului de organe* boli pro.esionale* ?B pulmonar*ca asiguratul a decedat la 9.09.2000 prin in.arct miocardic*ca din anul 1997 era in e+identa medicului de .amilie cu cardiopatie isc$emica dureroasa*ca asiguratul nu a declarat e6istenta acestei boli*ca daca ar .i .acut acest lucru contractul de asigurare nu ar mai .i .ost inc$eiat.

' mai aratat parata ca in+ocarea dispozitiilor "egii 193/2000 pri+ind clauzele abuzi+e din contractele inc$eiate intre comercianti si consumatori nu sunt incidente in cauza*intrucat pre+ederile erti.icatului de asigurare sunt clare si neec$i+oce*ca pentru intelegerea acestora nu sunt necesare cunostinte de specialitate*asa cum pre+ad dispozitiile art. 1 din "egea 193/2000*ca nici un caz enumerat in ane6a la legea mentionata nu se identi.ica cu speta in cauza*ca sunt respectate drepturile asiguratilor.

Prin intampinare parata a in+ocat e6ceptia lipsei calitatii procesuale acti+e a reclamantelor*dat .iind .aptul ca acestea nu sunt parti in contractul de asigurare*ca singurul bene.iciar al contractului este B & Buzau* e6ceptia netimbrarii actiunii* e6ceptia prematuritatii actiunii intrucat nu s5au respectat dispozitiile art. 720/1 od procedura ci+ila*e6ceptia lipsei calitatii procesuale de .olosinta a paratei determinat de .aptul ca a .ost c$emata in %udecata B & ' ( )' )ucursala Judeteana Buzau.
"a termenul de %udecata din 21.0/.2010 parata a renuntat la sustinerea e6ceptiilor re.eritoare la timbra%* la lipsa capacitatea de .olosinta*iar instanta a respins e6ceptiile pri+ind calitatea procesuala si prematuritatii. 'nalizand probele dosarului instanta .ondului a respins actiunea prin sentinta nr. 3900 din 20.0,.2010. Pentru a $otari ast.el s5a retinut ca intre de.unctul B 1 2 si B & )ucursala Judeteana Buzau s5 a inc$eiat contractul de credit nr.717 prin care de.unctul si sotia sa B ! " au luat cu imprumut suma de 1,000 -=&*iar la data de 1,.03.2000*acelasi de.unct a inc$eiat o asigurare de +iata cu parata B & ' ( pentru suma de 13,00 -=& ce mai era de ac$itat la acea data din creditul contractat* bene.iciara asigurarii .iind con.orm mentiunilor din certi.icatul de asigurare creditoarea B & Buzau. 'sigurarea s5a inc$eiat ca urmare a e6istentei contractului de credit*la solicitarea creditoarei si in bene.iciul sau*asa cum lesne se poate +edea din .ormularul tipizat depus la dosar unde la rubrica pri+ind bene.iciarul se detaliaza datele institutiei care a acordat creditul #nstanta .ondului a mai retinut ca sustinerile reclamantelor sunt neintemeiate intrucat bene.iciara asigurarii este con.orm contractului de asigurare in cauza insitutia creditoare* iar .ata de .aptul ca decesul a inter+enit urmare a unei cauze care e6cludea obligatia de despagubire asumata de societatea de asigurare* aceasta din urma a re.uzat plata ratelor ramase de ac$itat dupa inter+enirea e+enimentului asigurat * iar potri+it dispozitiilor art. 0 din contractul de asigurare* intre cauzele care e6clud obligatia de plata a indemnizatiei de asigurare in cazul inter+enirii e+enimentului asigurat este si cardiopatia isc$emica si in.arctul miocardic. on.orm documentelor medicale inaintate la dosar de.unctul Bagiu 1cta+ian su.erea din 1997 de cardiopatie isc$emica* boala despre a carei e6istenta nu a in.ormat asiguratorul si care in .inal a determinat decesul. #mpotri+a acestei sentinte reclamantele au .ormulat recurs criticand5o pentru nelegalitate si netemeinicie moti+at de .aptul ca este data cu aplicarea gresita a legii si cuprinde moti+e contradictorii.

'st.el * se arata ca dupa ce in considerentele $otararii instanta a aratat ca +a respinge e6ceptia lipsei calitatii procesuale acti+e cu moti+area ca * potri+it art. 32 din "egea 130/199, * indemnizatia de asigurare se plateste bene.iciarului desemnat de asigurat * iar in lipsa indicarii acestuia * mostenitorilor legali ai asiguratului * dupa ce in mod e6pres a declarat ca * in urma cercetarii inscrisurilor * e6emplarul politei de asigurare a.lata in posesia asiguratorului nu cuprinde aratarea +reunui bene.iciar al asigurarii * in moti+area solutiei de respingere a actiunii instanta a retinut ca bene.iciarul asigurarii este institutia creditoare. !oti+area este ambigua si contradictorie * pentru ca @ ori e6ista un bene.iciar al asigurarii desemnat de de.unctul asigurat 3 si atunci consecintele procesuale sunt altele * ori nu este desemnat un bene.iciar si atunci reclamantele sunt indreptatite sa primeasca despagubirea din asigurare * deoarece la data %udecatii ratele catre institutia de credit erau ac$itate in totalitate de catre acestea. #n conditiile in care * in inc$eierea din 19.0,.2010 * instanta a retinut ca a constatat nemi%locit si .ara dubii ca nu este desemnat un bene.iciar de catre de.unctul asigurat * reclamantele au si aptitudine procesuala * si dreptul de a primi despagubirea asigurata 3 acesta .iind in drept primul moti+ de modi.icare a $otararii recurate. &eclamantele arata ca $otararea este data cu aplicarea gresita a legii deoarece instanta a retinut ca opereaza o clauza de e6cludere a raspunderii asiguratorului *si anume .aptul ca * in momentul inc$eierii contractului de asigurare * pree6ista o boala 8cardiopatie isc$emica9 ce .ace aplicabila clauza inscrisa in art. 0 din contract ; instanta a mai retinut ca asiguratorul a procedat corect atunci cand nu a e.ectuat un minim de +eri.icari asupra declaratiilor asiguratului si nu a obtinut nici macar +iza mediului de .amilie 3 .ara a mai +orbi despre alte do+ezi pri+ind starea de sanatate a celui ce inc$eia asigurarea. Prin decizia nr. 90/ din 7.12.2010 pronuntata de ?ribunalul Buzau s5a admis recursul dedus %udecatii * s5a modi.icat sentinta atacata in sensul admiterii actiunii si obligarii intimatei parate la plata catre recurentii 3 reclamanti a sumei de 1,.000 euro * ec$i+alent in lei prin con+ersie la data pronuntarii deciziei con.orm contractului de asigurare de +iata. Aotarand ast.el * tribunalul a retinut in .apt si in drept @ )e are in +edere * in acest sens ca la data de 21.02.200, * reclamanta B ! * impreuna cu de.unctul sau sot * B 1 2 au inc$eiat cu Banca omerciala &omana 3 )ucursala Judeteana Buzau 3 contractul de credit bancar inregistrat de imprumutatoare sub nr. 717 din aceeasi data * pentru suma de 1,.000 euro iar la data de 1,.03.2000 a .ost inc$eiat de catre sotul sau un contract de asigurare * do+edit cu certi.icatul de asigurare nr. 012201/ emis de parata * pentru suma de 13.,00 euro ce mai era de ac$itat la acea data din creditul acordat. "a data de 09.09.2000 s5a produs e+enimentul %uridic al decesului asiguratului B 1 2. &eclamantele solicitand paratei sa isi e6ecute obligatiile din contractul de asigurare si sa acorde despagubirea deoarece se produsese riscul asigurat * parata a re.uzat moti+and ca nu poate acorda despagubirea deoarece asiguratul su.erea de o boala inca inainte de inc$eierea asigurarii. Prin polita de asigurare de +iata * asiguratorul si5a rezer+at dreptul * la pct. 3 din Declaratia membrului asigurat * de a +eri.ica starea de sanatate a asiguratului * iar acesta a renuntat la con.identialitatea pri+ind starea sa de sanatate si a relatiei cu orice medic care are cunostinta despre aceast.

'st.el * asiguratorul si5a constituit prin con+entia de asigurare un drept propriu de a +eri.ica starea de sanatate a asiguratului ; impre%urarea ca nu a intreprins demersurile necesare constituie culpa sa * care nu poate .i in+ocata ca temei al nee6ecutarii propriilor obligatii. !ai mult decat atat * asiguratorul nici nu a solicitat acte medicale asiguratului * sau o declaratie pe proprie raspundere cu pri+ire la starea sanatatii sale. ?otodata * tribunalul retine ca parata intimata nu a solicitat asiguratului numele medicului de .amilie pentru a .i inscrisa la rubricatia e6istenta in .ormularul tipizat. u inscrisul inregistrat sub nr. 123<1 din 02.12.2010 eliberat de B & 5 )ucursala Buzau reclamantele recurente au .acut do+ada ac$itarii integrale a creditului de 1,.000 euro anga%at in baza contractului nr. 717/200, * ast.el ca acestea sunt indreptatite sa solicite ec$i+alentul in lei a 1,.000 euro * con.orm contractului de asigurare 8certi.icat de asigurare nr. 012201//1,.03.20009. 4ata de considerentele care preced * +azand dispozitiile art. 30/ pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 2 od procedura ci+ila* prin decizia nr. 90/ din 7.12.2010 s5a admis recursul dedus %udecatii * s5a modi.icat sentinta atacata in sensul admiterii actiunii si obligarii intimatei parate la plata catre recurentii 3 reclamanti a sumei de 1,.000 euro * ec$i+alent in lei prin con+ersie la data pronuntarii deciziei con.orm contractului de asigurare de +iata.

S-ar putea să vă placă și