Sunteți pe pagina 1din 32

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ADMINISTRAIA NAIONALA A DRUMURILOR

NORMATIV
PRIVIND ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA, NTREINEREA SI REPARAREA DRUMURILOR PUBLICE INDICATIV AND nr. 554-99

Elab ra! r "

ADMINISTRAIA NAIONALA A DRUMURILOR

ROM#NIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR ADMINISTRAIA NAIONAL$ A DRUMURILOR

ORDINUL DIRECTORULUI %ENERAL AL A.N.D. nr. 161 din 03.12.1999 n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1275 din 8.12.1990, privind regulamentul de organi are !i "un#$ionare al %dmini!tra$iei &a$ionale a 'rumurilor, #u modi"i#rile ulterioare, in (a a )ontra#tului de *anagement nr. +121 , %& , 199+, -n#.eiat #u *ini!terul /ran!porturilor, 'anila 0u#1a 2 manager al %dmini!tra$iei &a$ionale a 'rumurilor 2 3.%., emite urmtorul4 ORDIN" Ar!.&. 5e apro(a 6&ormativul privind admini!trarea, e7ploatarea, intretinerea !i repararea drumurilor pu(li#e6 indi#. %&' 55+. Ar!.'. %du#erea la -ndeplinire a pre entului ordin revine '3'8 1 2 7 !i )95/3:&. Ar!.(. 'e la data emiterii pre entului ordin i!i in#etea a apli#a(ilitatea prevederile ;rdinului *ini!trului /ran!porturilor !i /ele#omuni#a$iilor nr. 191+,2.12.1975.

CUPRINS 1. G9&93%<:/=>: 2. )<%5:?:)%39% %)/:@:/=>:<;3 3. 8<%&:?:)%39% <A)3=3:<;3 '9 &/39>:&939 5: 398%3%>:: +. 83;:9)/%39%, %@:B%39% 5: %83;0%39% ';)A*9&/%>::<;3 /9H&:); 2 9);&;*:)9 5. ;3G%&:B%39%, 9C9)A/%39% 5: A3*=3:39% <A)3=3:<;3 6. 39)98>:% <A)3=3:<;3 7. %&9C9 %ne7a 1 2 &omen#latorul a#tivit$ilor de admini!trare, e7ploatare, intretinere !i repara$ii la drumurile pu(li#e %ne7a 2 2 5tru#tura a#tivit$ilor de admini!trare, e7ploatare, intretinere !i repara$ii #urente la drumurile pu(li#e, pe grupe !i !u(grupe de a#$iuni !i lu#rri %ne7a 3 2 )ompetente de avi are !i apro(are din pun#t de vedere te.ni#o 2 e#onomi# a do#umenta$iilor pentru lu#rrile de intretinere !i repara$ii a dumurilor pu(li#e, a podurilor de !o!ea !i a #on!tru#$iilor a"erente lor %ne7a + 2 8revederi generale privind durata normala de "un#$ionare a drumurilor pu(li#e %ne7a +.1 2 'urata normala de "un#$ionare a drumurilor pu(li#e %ne7a +.2 2 'urata normala de "un#$ionare a podurilor !i pode$elor %ne7a 5 2 &orme privind periodi#itatea lu#rrilor de intretinere !i repara$ii #urente la drumurile pu(li#e %ne7a 5.1 2 8eriodi#itatea e"e#turii lu#rrilor de intretinere !i repara$ii #urente la drumuri, poduri !i ane7e

NORMATIV PRIVIND ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA, NTREINEREA SI REPARAREA DRUMURILOR PUBLICE &. %ENERALIT$I ;(ie#tul !i !#opul normativului 1.1. 8re entul normativ reglementea in mod unitar a#tivit$ile de admini!trare, e7ploatare, intretinere !i reparare a drumurilor pu(li#e . 1.2. &ormativul are !#opul4 de a !ta(ili din pun#t de vedere te.ni# !i e#onomi# tipurile de a#$iuni !i lu#rri pentru "ie#are din a#tivitatile de admini!trare, e7ploatare, intretinere !i reparare a drumurilor !i podurilor de !o!ea, a #on!tru#tiilor !i amenaDrilor a"erente lorE de reglementare a organi rii, plani"i#rii !i urmririi e7e#u$iei lu#rrilor de intretinere !i repara$ii, mod !i!temati# !i la timp, pentru a!igurarea de!"1urrii tra"i#ului rutier in #ondi$ii de !iguran$a #on"ort !i #on!ervarea patrimoniului rutier. )on$inutul !i domeniul de apli#are a normativului 1.3. &ormativul prevede4 #la!i"i#area !i de"inirea a#tivit$ilor de!"1urate de #tre admini!tratorii re$elei de drumuri pu(li#e re!pe#tiv admini!trarea, e7ploatarea, -ntre$inerea !i repararea drumurilor, a podurilor de !o!ea !i a #on!tru#$iilor a"erente lorE modul de -n#adrare a a#$iunilor !i lu#rrilor in #adrul a#tivit$ilor de admini!trare, e7ploatare, intretinere !i repara$iiE pentru lu#rrile de -ntre$inere !i repara$ii la drumuri, poduri !i #on!tru#$ii a"erente4 2 prin#ipii, !i!teme !i pro#eduri de plani"i#are !i evaluareE 2 proie#tarea, avi area !i apro(area do#umenta$iilor te.ni#o2e#onomi#eE 2 organi area, e7e#utarea !i urmrirea lu#rrilorE 2 re#ep$ia lu#rrilor. 1.+. 8re entul normativ !e apli#a urmtoarelor #ategorii de drumuri pu(li#e4 de intere! na$ional 2 auto!tr i, drumuri e7pre!, drumuri na$ionale europene, drumuri na$ionale prin#ipale, drumuri na$ionale !e#undareE de intere! Dude$ean 2 drumuri Dude$eneE de intere! lo#al 2 drumuri #omunale . 1.5. &ormativul !e apli#a !i pe !e#toarele de drumuri na$ionale, Dude$ene !i #omunale !ituate in traver!area lo#alit$ilor, #u e7#ep$ia !e#toarelor !ituate in intravilanul re1edin$elor de Dude$e !i muni#ipii. 1.6. &ormativul nu !e apli#a 4 lu#rararilor de moderni ri, rea(ilitri !i #on!tru#$ii noi de drumuri Fa#e!tea e7e#utandu2!e in #on"ormitate #u legi!la$ia lu#rrilor de #on!tru#$iiGE !tra ilor Faltele de#t #ele de pun#tul 1.5GE drumurilor vi#inale. &o$iuni !i de"ini$ii 1.7. 8rin 6drum6, 6pod6 !au 6#on!tru#$ie !i amenaDare a"erenta6, in a##ep$iunea pre entului normativ, !e intelege "ie#are #on!tru#$ie di!tin#ta dotata #u toate elementele ne#e!are indeplinirii "un#$iei pentru #are e!te de!tinata, a!t"el4 drumul 2 #uprinde tera!amentele, "unda$ia, !tratul de (a a !i -m(r#mintea,

a#o!tamentele, 1an$urile de !#urgere, rigolele, trotuarele, pode$ele F#u de!#.iderea !au !uma de!#.iderilor mai mi#a de 5 mG, tre#erile la nivel #u #aile "erate, amenaDrile la nivel ale inter!e#$iilor de drumuri, (en ile !eparatoare ale #ailor !i !patiile ver i, planta$iile de ar(ori !i ar(u1ti !ituate in onele de !iguran$a ale drumurilor, indi#atorii Hilometri#i !i .e#tometri#i, idurile de !priDin !au de #aptu!ire !i (ol$ile #u pila1trii din ona drumurilor, in#lu!iv pr$ile #omponente ale a#e!tor lu#rri #are dep1e!# onele, pre#um !i #on!tru#$iile, amenaDrile !i in!tala$iile legate de !iguran$a #ir#ula$iei Findi#atoarele pentru #ir#ula$ie, #on!ole, portale de !emnali are, !tlpi de g.idare, parapete, !ema"oare, lmpi #u lumina intermitenta, oglin i para(oli#e, et#.G, mar#aDe rutiere, gardurile de prote#$ie de pe auto!tr i, #ontori de inregi!trare a tra"i#ului, lo#urile de par#are !i de !ta$ionare pentru autove.i#ule in#lu!iv dotrile lor, plat"ormele !ta$iilor pentru miDloa#ele de tran!port in #omun, re"ugiile pentru pietoni, pi!tele pentru #i#li1ti, in!ule de diriDare, (en ile de urgenta !au de !ta$ionare, (en ile !uplimentare de!tinate ve.i#ulelor lente, plat"ormele amenaDateFin#lu!iv #aile de a##e!G pentru veri"i#area tonaDelor autove.i#ulelor in pun#tele de #ontrol !i tre#ere a "rontierei !i pentru in!tala$iile porta(ile de #ntrire , plat"ormele de depo itare a materialelor pentru lu#rrile de intretinere !i reparare drumuri. 'e a!emenea !unt #uprin!e in no$iunea de 6drum6 in!tala$iile !i aparatura pentru monitori area tra"i#ului rutier pe timp de iarna, in!tala$iile !i aparatura de monitori are, #ontrol !i diriDare a tra"i#ului rutier, dotrile din gama apel urgenta Ftele"oane, et#.G, in!tala$iile !i dotarea !ta$iilor de peaD de pe auto!tr i !au de la traver!area podurilor, panourile de !emnali are #u me!aD varia(il. podurile 2 #uprind podurile de !o!ea !i #ele #om(inate #u de!#.ideri !au !uma de!#.iderilor mai mare de 5 m, pa!aDele denivelate !i pa!arelele pentru pietoni #u toate elementele lor #omponente. /ermenii de 6pod de"initiv6, 6pod !emide"initiv6 !i 6pod provi oriu6 !unt #ei prev u$i in !tandardul de terminologie. 8rin 6de"initivare6 !e inteleg lu#rrile ne#e!are tre#erii podurilor !emide"initive in #ategoria podurilor de"initive. #on!tru#$iile !i amenaDrile a"erente 2 #uprind tunelurile, lu#rrile de drenaDe, #aptrile de i voare, pu$urile a(!or(ante, #on!olidrile de !upra"a$a F prin inier(ari, (ra duiri, planta$ii, #leionaDe,et#.G, aprri de maluri !i re#ti"i#ri ale #ur!urilor de apa, amenaDrile de torenti !i amenaDri de vai #ontra ero iunilor, 1an$urile de garda !i #analele de eva#uare, #on!olidrile de terenuri prin #oloane !i pilo$i, prin metoda pmntului armat !au prin metode #.imi#e !i ele#tro#.imi#e, #amerele de imprumut, planta$iile din perdelele de prote#$ie , #antoane, !edii di!tri#te, (a e de de! pe ire, pre#um !i alte #on!tru#$ii, amenaDri !i in!tala$ii de!tinate -ntre$inerii, reparrii !i !iguran$ei #ir#ula$iei pe drumuri !au pentru produ#$ia au7iliara ne#e!ara reali rii lu#rrilor de intretinere #urenta !i periodi#a pre#um !i pentru in"ormarea operativa a!upra !trii drumurilor. 3e"erin$e 1.8. n #uprin!ul pre entului normativ !e "a# re"eriri la 4 <egea 82,98 pentru apro(area ;rdonan$ei Guvernului nr.+3,1997 privind regimul drumurilor <egea 10,95 privind #alitatea in #on!tru#$ii <egea 50,91 privind autori area e7e#utrii #on!tru#$iilor ;rdinul nr. +3,98 al mini!trului tran!porturilor pentru apro(area &ormelor privind -n#adrarea in #ategorii a drumurilor na$ionale ;rdinul nr. +6,98 al mini!trului tran!porturilor pentru apro(area &ormelor te.ni#e privind !ta(ilirea #la!ei te.ni#e a drumurilor pu(li#e

;rdinul nr. 78,99 al mini!trului tran!porturilor pentru apro(area &omen#latorului a#tivit$ilor de admini!trare, e7ploatare, intretetinere !i repara$ii la drumurile pu(li#e HG 1275,1990 privind -n"iin$area %dmini!tra$iei &a$ionale a 'rumurilor din 3omnia, #u modi"i#arile !i #ompletrile ulterioare HG 766,97 pentru apro(area unor regulamente privind #alitatea in #on!tru#$ii 5/%5 +032,1,90 2 <u#rri de drumuri./erminologie 5/%5 5626,92 2 8oduri. /erminologie 53 17+,97 2 <u#rri de drumuri. :m(ra#aminti (ituminoa!e #ilindrate e7e#utate la #ald 53 183,1295 2 <u#rri de drumuri. :m(ra#aminti din (eton de #iment e7e#utate in #o"raDe "i7e. )ondi$ii te.ni#e generale de #alitate 5/%5 599,87 2 /ratamente (ituminoa!e %&' 50+,9+ 2 :n!tru#$ie privind revi ia drumurilor pu(li#e %&' 525,95 2 :n!tru#$iuni pentru prevenirea !i #om(aterea in ape irii drumurilor pu(li#e %&' 51+,92 2 3egulament privind e"e#tuarea re#ep$iei lu#rrilor de -ntre$inere !i repara$ii #urente %&' 523,97 2 &ormativ privind e7e#u$ia !traturilor (ituminoa!e "oarte !u($iri la re#e, #u emul!ie de (itum %&' 532,97 2 &ormativ privind re#i#larea la re#e a im(ra#amintilor rutiere %&' 26,93 2 :n!tru#$ie pentru prevenirea !i #om(aterea inunda$iilor !i aprarea #ontra g.e$urilor pe drumurile pu(li#e %&' 522,9+ 2 :n!tru#$iuni pentru !ta(ilirea !trii te.ni#e a unui pod )' 155,86 2 :n!tru#$iuni te.ni#e departamentale privind determinarea !trii te.ni#e a drumurilor moderne %&' 5+7,99 2 &ormativ pentru prevenirea !i remedierea de"e#$iunilor la im(ra#amintile rutiere moderne '' 505,88 2 :n!tru#$iuni privind a#tivitatea di!tri#telor de drumuri 8' 99,77 2 :n!tru#$iuni te.ni#e departamentale privind repararea !i -ntre$inerea podurilor, pode$elor de !o!ea din (eton, (eton armat, (eton pre#omprimat !i idrie de piatra . '. CLASI)ICAREA ACTIVIT$ILOR 2.1. n !#opul !ati!"a#erii #erin$elor de!"1urrii tra"i#ului rutier in #ondi$ii de !iguran$a !i #on"ort pre#um !i pentru #on!ervarea patrimoniului rutier, admini!tratorii drumurilor pu(li#e de!"1oar a#tivit$i de admini!trare, e7ploatare, -ntre$inere !i repara$ii. 2.2. n %ne7a 1 a pre entului normativ e!te #uprin! 6 &omen#latorul a#tivit$ilor de admini!trare, e7ploatare, -ntre$inere !i repara$ii la drumurile pu(li#e6. 2.3 . %#tivitatea de admini!trare a drumurilor pu(li#e #on!ta in totalitatea a#$iunilor te.ni#e, e#onomi#e !i de#i ionale -ntreprin!e de #tre admini!tratorul drumului pu(li# in !#opul ge!tionarii, men$inerii !i -m(unt$irii per"ormantelor te.ni#e ale drumurilor, podurilor !i #on!tru#$iilor a"erente. 8rin#ipalele a#$iuni #are de"ine!# a#tivitatea de admini!trare !unt4 ge!tionarea (unurilor pu(li#e din admini!trareE a!igurarea #alit$ii !i #ontrolul te.ni# al #alit$ii lu#rrilorE !tudii, #er#etri !i e7perimentriE #oordonarea de voltrii unitare a re$elei de drumuri pu(li#e. 2.+. %#tivitatea de e7ploatare a drumurilor pu(li#e #on!ta in totalitatea a#$iunilor te.ni#e !i e#onomi#e -ntreprin!e de #tre admini!tratorul drumului pu(li# in !#opul proteDrii patrimoniului rutier. 8entru reali area a#e!tei a#tivit$i, admini!tratorul drumului de!"1oar urmtoarele a#$iuni 4 #ontrolul autove.i#ulelor FtonaD, ga(aritG !i -n#a!area #ontravalorii utili rii drumurilorE

eli(erare a#orduri !i autori a$ii pentru #on!tru#$ii !i in!tala$ii in ona drumului pre#um !i urmrirea re!pe#trii lorE #on#e!ionarea, arendarea !i in#.irierera in #ondi$iile legii a unor (unuri pu(li#e apar$innd patrimoniului rutier. 2.5. %#tivitatea de -ntre$inere a drumurilor pu(li#e #on!ta in totalitatea lu#rrilor "i i#e de interven$ie Fdeterminate de u ura !au de degradarea in #ondi$ii normale de e7ploatare a drumurilor !i podurilor de !o!eaG #are au #a !#op a!igurarea #ondi$iilor te.ni#e ne#e!are de!"1urrii #ir#ula$iei rutiere in #ondi$ii de !iguran$a pre#um !i de men$inere a drumurilor in !tare permanenta de #ur$enie !i a!pe#t e!teti#, la nivelul tra"i#ului e7i!tent. 2.6. %#tivitatea de repara$ii a drumurilor pu(li#e #on!ta in totalitatea lu#rrilor "i i#e de interventie #are au #a !#op #ompen!area par$iala !au totala a u urii "i i#e !i morale produ!a #a urmare a e7ploatrii normale !au a a#$iunii agen$ilor de mediu, -m(unt$irea #ara#teri!ti#ilor te.ni#e la nivelul impu! de tra"i#ul ma7im pentru numrul de (en i de #ir#ula$ie e7i!tente, re"a#erea !au inlo#uirea de elemente !au pr$i de #on!tru#$ii ie1ite din u #are a"e#tea re i!tenta, !ta(ilitatea, !iguranta in e7ploatare !i prote#$ia mediului. 2.7. n#adrarea a#$iunilor te.ni#e, e#onomi#e !i de#i ionale !i a lu#rrilor "i i#e de interventie Fintretinere !i repara$iiG pe a#tivit$i, !e "a#e in #on"ormitate #u 65tru#tura a#tivit$ilor de admini!trare, e7ploatare, intretinere !i repara$ii la drumurile pu(li#e, pe grupe !i !u(grupe de a#$iuni !i lu#rari6 , pre entata in %ne7a 2 la pre entul normativ . (. PLANI)ICAREA LUCR$RILOR DE NTREINERE SI REPARAII 3.1. <a plani"i#area lu#rrilor de intretinere !i repara$ii ale drumurilor, a podurilor de !o!ea !i a #on!tru#tiilor a"erente lor, !e va tine !eama de urmtoarele prin#ipii de (a a4 #rearea unor legaturi organi#e intre di"erite #ategorii de drumuri Fauto!tr i, drumuri e7pre!, drumuri na$ionale europene, drumuri na$ionale prin#ipale, drumuri na$ionale !e#undare, drumuri Dudetene, drumuri #omunale, drumuri vi#inale !i !tr iG in vederea a!igurrii unei re$ele de drumuri unitare din pun#t de vedere "un#$ional !i omogene din pun#t de vedere te.ni# in #on#ordanta #u #erintele e#onomiei na$ionaleE a#ordarea priorit$ii in plani"i#area lu#rrilor de intretinere !i repara$ii pentru drumurile de!#.i!e tra"i#ului interna$ional, tra!eelor importante din pun#t de vedere e#onomi#, admin!trativ !i turi!ti#E o(tinerea unei e"i#iente ma7ime a utili rii "ondurilor. 3.2. /ipurile de lu#rri de intretinere !au repara$ii, volumul lu#rrilor !i "ondurilor ne#e!are e7e#utiei a#e!tora !e !ta(ile!# in "un#$ie de 4 nivelul de !ervi#iu al drumului re!pe#tiv Fnatura !i inten!itatea tra"i#ului, ona #limati#aGE !tarea te.ni#a a drumurilor, a podurilor !i a #on!tru#$iilor a"erente lor, #a urmare a e"e#turii4 2 m!urtorilor te.ni#e, 2 revi iilor !i #ontroalelorE evidentele te.ni#e F(an#a de date te.ni#e rutiereG privind #omportarea in e7ploatareE normativele !pe#i"i#e "ie#rei a#tivit$i. 3.3. Atili area #u ma7ima e"i#ienta te.ni#a !i e#onomi#a a "ondurilor pentru intretinerea !i repararea drumurilor !i podurilor de !o!ea , !e poate o($ine !i prin utili area la plani"i#area !i prioriti area lu#rrilor a !i!temelor de admini!trare optimi ata a drumurilor !i podurilor F8avement *anagement 5I!tem !i 0ridge *anagement 5I!tem G,

!i!teme #are au la (a a m!urtori te.ni#e #omple7e periodi#e ale re$elei de drumuri !i poduri. Armare interpretrii datelor privind !tarea drumurilor !i podurilor, !i introdu#erii a#e!tora intr2un program !pe#ial, !e vor alege !olu$iile de interventie, perioada optima de e7e#u$ie, prioriti area lu#rrilor !i nivelul de urgenta. 3.+. <u#rrile a##identale datorate #alamit$ilor naturale, !e e7e#uta in prima urgenta pentru re!ta(ilirea #ir#ula$iei, urmnd #a do#umenta$ia te.ni#o2e#onomi#a !a "ie ela(orata !i apro(ata ulterior. <u#rrile de de"initivare !e vor reali a #on"orm plani"i#rii. 3.5. 8lanurile anuale pentru lu#rri de intretinere !i repara$ii la drumuri, poduri de !o!ea !i #on!tru#tii a"erente !e vor "a#e in #on"ormitate #u 6&omen#latorului a#tivit$ilor de admini!trare, e7ploatare !i repara$ii pentru drumuri pu(li#e6 F%ne7a 1G, in "un#tie de re!ur!ele "inan#iare apro(ate. 3.6. 8rogramele anuale de intretinere !i repara$ii !e ela(orea de #tre admini!tratorii re$elei de drumuri pu(li#e 2 %dmini!tra$ia &a$ionala a 'rumurilor pentru re$eaua de drumuri de intere! national, )on!iliile Dude$ene pentru re$eaua de drumuri de intere! Dude$ean !i )on!ilile lo#ale pentru reteaua de drumuri #omunale . 4. PROIECTAREA, AVI*AREA SI APROBAREA DOCUMENTAIILOR TE+NICO - ECONOMICE +.1. 'o#umenta$iile te.ni#o 2 e#onomi#e pentru lu#rrile de intretinere !i repara$ii #urente la drumuri, poduri !i #on!tru#$iile a"erente lor !e pot ela(ora prin "orte proprii ale admini!tratorului !au prin alte unit$i de proie#tare !pe#iali ate. +.2. 'o#umenta$iile te.ni#o 2 e#onomi#e pentru lu#rrile de repara$ii #apitale la drumuri, poduri !i #on!tru#$ii a"erente, men$ionate in %ne7a 1 la #ap. ?, lu#rri de te.ni#itate !i #omple7itate deo!e(ita, !e ela(orea prin unit$i de proie#tare !pe#iali ateE alegerea proie#tantului !e "a#e pe (a a anali ei #ererilor de o"erta !au li#ita$ie. +.3. 8roie#tele de e7e#u$ie pentru lu#rrile de repara$ii #urente !i #apitale vor "i veri"i#ate de #atre !pe#iali1ti veri"i#atori de proie#te ate!ta$i, !ta(ili$i de #tre inve!titor Fadmini!tratorG. +.+. 'o#umenta$iile te.ni#o 2 e#onomi#e pentru lu#rrile de intretinere !i repara$ii !e avi ea a !i !e apro(a potrivit #ompetentelor indi#ate in %ne7a 3. 5. OR%ANI*AREA, EXECUTAREA SI URM$RIREA LUCR$RILOR 5.1. ;rgani area !i e7e#utarea lu#rrilor de intretinere #urenta a drumurilor, a podurilor !i a !tru#tiilor a"erente lor, !e "a# prin unit$i proprii ale admini!tra$iilor de drumuri re!pe#tiv in regie proprie !au prin #ontra#t #u unit$i de e7e#u$ie ate!tate te.ni# pentru a#e!t gen de lu#rri urmare anali ei de o"erte !au li#ita$ie. 5.2. 97e#utarea lu#rrilor de intretinere !i repara$ii !e "a#e in limita "ondurilor apro(ate anual potrivit prevederilor legale !i a priorit$ilor !ta(ilite pe (a a do#umenta$iilor te.ni#o 2 e#onomi#e. 5.3. 97e#u$ia lu#rrilor de intretinere periodi#a !i repara$ii la drumuri, poduri !i a##e!oriile a#e!tora !e va "a#e prin unit$i de pro"il, ate!tate te.ni#, pe (a a de #ontra#t in#.eiat intre admini!tratorul drumului !i antreprenori urmare li#ita$iei F#on"orm legi!la$iei in vigoareG. 5.+. Armrirea lu#rrilor #e !e e7e#uta in regie !e va "a#e de #tre per!onalul

te.ni# de !pe#ialitate al admini!tra$iilor de drumuri. 5.5. Armrirea lu#rrilor #e !e e7e#uta prin ter$i !e va "a#e de #tre per!onal te.ni# apar$innd admini!tratorului, ate!tat pentru a#tivitatea de dirigentie !au #on!ultanta, !au de "irme !pe#iali ate angaDate prin #ontra#t. ,. RECEPIA LUCR$RILOR 6.1. 3e#ep$ia lu#rrilor de -ntre$inere !i repara$ii ale drumurilor, podurilor de !o!ea !i a##e!oriilor a#e!tora, !e "a#e in #on"ormitate #u <egea nr. 10,1995 privind #alitatea in #on!tru#$ii !i regulamentele proprii emi!e in (a a reglementarilor in vigoare. -. ANEXE" %ne7a 1 2 &omen#latorul a#tivit$ilor de admini!trare, e7ploatare, intretinere !i repara$ii la drumurile pu(li#e %ne7a 2 2 5tru#tura a#tivit$ilor de admini!trare, e7ploatare, intretinere !i repara$ii la drumurile pu(li#e, pe grupe !i !u(grupe de a#$iuni !i lu#rri %ne7a 3 2 )ompetente de avi are !i apro(are din pun#t de vedere te.ni#o 2 e#onomi# a do#umenta$iilor pentru lu#rrile de intretinere !i repara$ii a drumurilor pu(li#e, a podurilor de !o!ea !i a #on!tru#$iilor a"erente lor %ne7a + 2 8revederi generale privind durata normala de "un#$ionare a drumurilor pu(li#e %ne7a +.1. 2 'urata normala de "un#$ionare a drumurilor pu(li#e %ne7a +.2. 2 'urata normala de "un#$ionare a podurilor !i pode$elor %ne7a 5 2 &orme privind periodi#itatea lu#rrilor de intretinere !i repara$ii #urente la drumurile pu(li#e %ne7a 5.1 2 8eriodi#itatea e"e#turii lu#rrilor de intretinere !i repara$ii #urente la drumuri, poduri !i ane7e

%ne7a 1

& ; * 9 & ) <%/ ; 3 A < %)/:@:/=>:<;3 '9 %'*:&:5/3%39, 9C8<;%/%39, &/39>:&939 5: 398%3%/:: <% '3A*A3:<9 8A0<:)9 5i m( ol :nd i#at iv A %.1 . %.2 . %.3 . %.+ . %.5 . B C 10 1 10 2 D 10 3 10 + 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 111 11 2 E 11 3 11 + 11 'enumirea a#tivitatilor !i a grupelor de a#tiuni !i lu#rari A.*.

ADMINISTRAREA REELEI DE DRUMURI PUBLICE Ge!tionarea (unurilor pu(li#e din admini!trare nto#mirea do#umenta$iilor te.ni#o J e#onomi#e pentru lu#rrile de intretinere !i repara$ii #urente drumuri !i poduri %!igurarea #alit$ii !i #ontrolul te.ni# al #alit$ii, a#tivitate la(oratoare 5tudii, #er#etri, e7perimentri, in#lu!iv urmrirea in e7ploatare a a#e!tora )oordonarea de voltrii unitare a re$elei de drumuri pu(li#e EXPLOATAREA REELEI DE DRUMURI PUBLICE NTREINERE CURENTA DRUMURI, PODURI SI ANEXE -ntre$inere #urenta pe timp de vara -ntre$inere #urenta pe timp de iarna NTREINERE PERIODICA DRUMURI, PODURI SI ANEXE /ratamente (ituminoa!e 5traturi (ituminoa!e "oarte !u($iri )ovoare (ituminoa!e 3e#i#larea :& 5:/A a im(ra#amintilor a!"alti#e 5iguran$a rutiera 8lanta$ii rutiere ntre$inere #ldiri 8ietruiri drumuri de pmnt 8roteDarea #orpului !i a plat"ormei drumului ntre$inere periodi#a poduri, pa!aDe, pode$e, tuneluri REPARATII CURENTE DRUMURI, PODURI SI ANEXE <u#rri pentru adu#erea drumurilor, podurilor, pa!aDelor, tunelurilor in !tarea te.ni#a ini$iala in urma unor evenimente a##identale Finunda$ii, #utremure, alune#ri, et#.G :m(ra#aminti (ituminoa!e u1oare 3an"or!ari !i!teme rutiere F#u lian$i (itumino!i !i .idrauli#iG

*:: <9: mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei *:: <9: *:: <9: mii lei mii lei *:: <9: mii m2,Hm,mii lei mii m2,Hm,mii lei mii m2,Hm,mii lei mii m2,Hm,mii lei mii lei mii lei mii lei mii m2,Hm,mii lei mii lei mii lei *:: <9: mii lei mii lei mii m2,Hm,mii lei

5 11 6 11 7 11 8 ) 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3

0en i !uplimentare pentru ve.i#ule lente 9liminare pun#te peri#uloa!e, amenaDri de inter!e#$ii 3epara$ii #urente poduri TOTAL %ENERAL A.B.C.D.E REPARAII CAPITALE DRUMURI, PODURI SI ANEXE )on!olidri tera!amente drumuri, ver!anti, ameliorri al(ii, iduri de !priDin de volum mare, #opertine de prote#$ie #ontra avalan1elor, et#. 3ea(ilitri !i!teme rutiere, amenaDri variante o#olitoare pe tra!ee e7i!tente )on!olidri, de"initivri poduri avnd lungimea pana la +0m !i rea(ilitri poduri )on!olidri, e7tinderi, moderni ri #ldiri a"erente drumurilor pu(li#e nto#mirea do#umenta$iilor te.ni#e pentru repara$ii #apitale drumuri, poduri, pa!aDe, tuneluri !i #ldiri a"erente drumurilor pu(li#e TOTAL %ENERAL

Hm,mii lei (u#,mii lei mii lei *:: <9: *:: <9: mii lei Hm,mii lei mii lei mii lei mii lei *:: <9:

%ne7a 2 5/3A)/A3% %)/:@:/=>:<;3 '9 %'*:&:5/3%39, 9C8<;%/%39, &/39>:&939 5: 398%3%/:: )A39&/9 <% '3A*A3:<9 8A0<:)9, 89 G3A89 5: 5A0G3A89 '9 %)>:A&: 5: <A)3=3:

5i m( ol :nd i#at iv 0 A A.& . %.1 .1 %.1 .2 %.1 .3 %.1 .+ %.1 .5 %.1 .6 %.1 .6. 1 %.1 .6. 2 %.1 .6. 3 %.1 .6. + A.' . A.( . A.4 . %.+ .1 %.+ .2 %.+ .3 %.+ .+ A.5 . %.5

'enumirea a#tivitatilor, a grupelor !i !u(grupelor de a#tiuni !i lu#rari

1 ADMINISTRAREA REELEI DE DRUMURI PUBLICE %/0!1 nar/a b2n2r1l r 32bl14/ 51n a561n10!rar/ )ada!trul drumurilor )artea #on!tru#$iilor !i ar.iva de do#umente 8o!tutili area (unurilor pu(li#e %!igurarea pa ei (unurilor pu(li#e 3e$ea de radio, tele"on, teletran!mi!ie re$ele lo#ale na$ionale, interna$ionale 5i!temul de admini!trare optimi ata a drumurilor !i podurilor 0an#a de date te.ni#e rutiere 97ploatarea !i de voltarea !i!temului de admini!trare optimi ata, 8*5 !i 0*5 Ge!tiunea tra"i#ului rutier :nve!tigarea !i e7perti area re$elei rutiere prin m!urtori #u aparatura !i revi ii ale !trii drumurilor, podurilor, pa!aDelor, tunelurilor !i ane7e nto#mirea do#umenta$iilor te.ni#o2e#onomi#e pentru lu#rrile de intretinere #urenta, periodi#a !i repara$ii #urente drumuri !i poduri %!igurarea #alit$ii !i #ontrolul te.ni# al #alit$ii, a#tivitate la(oratoare !i #on!ultanta S!2511, 4/r4/!7r1, /83/r16/n!7r1 5tudii !i e7perimentri privind !iguran$a rutiera 5tudii !i e7perimentri pentru reali area de im(ra#aminti rutiere #u #ara#teri!ti#i !uperioare :nve!tigrii, e7perti ari, #er#etri !i te!tri poduri, pa!aDe !i tuneluri %lte !tudii !i #er#etri pentru indeplinirea o(ie#tului de a#tivitate, in#lu!iv urmrirea in e7ploatare a !e#toarelor e7perimentale pe termen lung C r5 nar/a 5/9: l!7r11 2n1!ar/ a r/;/l/1 5/ 5r262r1 32bl14/ 9la(orare !tudii !i progno e pentru -ntre$inerea, de voltarea unitara !i !i!temati area

.1 %.5 .2 %.5 .3 %.5 .+ %.5 .5 %.5 .6 %.5 .7 B 0.1 0.2 0.3 C &< & &< &.& 10 1.1 .1

re$elei de drumuri pu(li#e 9la(orare norme !pe#i"i#e !e#torului !e#torului de drumuri !i poduri %!igurarea indrumarii te.ni#e !i metodologi#e a unit$ilor de admini!trare drumuri lo#ale %#tivit$i "un#$ionale, ge!tionare 3;@:G&9/9 %#tivit$i de proto#ol, pre entare !i pu(li#itate, !#.im(uri re#ipro#e 8regtirea, per"e#$ionarea !i !pe#iali area per!onalului )oordonarea de voltrii !i!temului in"ormati# integrat al drumurilor EXPLOATAREA REELEI DE DRUMURI PUBLICE )ontrolul autove.i#ulelor !i in#a!area #ontravalorii utili rii drumurilor %nali e, veri"i#ri, eli(erri a#orduri, autori a$ii !i urmrirea re!pe#trii lor )on#e!ionari, arendri, -n#.irieri (unuri pu(li#e NTREINERE CURENTA DRUMURI, PODURI SI ANEXE n!r/;1n/r/ 42r/n!a 3/ !163 5/ :ara " n!r/;1n/r/a 3=r!11 4ar 0ab1l/, 03/41>14a !132l21 5/ ?6br74761n!/ @0!ra1 5/ r2lar/A" ntre$inerea im(ra#amintilor a!"alti#e 4 #olmatarea #rpaturilor !i "i!urilorE -nlturarea Flo#alaG denivelrilor !i "ga1elor, plom(ri, (adiDonarea !upra"e$elor poroa!eE a!ternerea ni!ipului !au a #ri(lurii pe !upra"e$ele #u (itum in e7#e!, inlaturarea pietri1ului !au a #ri(lurii alergtoare. ntre$inerea im(ra#amintilor #u lian$i .idrauli#i4 plom(riE #olmatari de ro!turi !i #rpaturiE re"a#erea ro!turilorE eliminarea "enomenului de pompaDE re"a#eri de dale degradate. ntre$inerea pavaDelor din piatra #ioplita4 re"a#eri pe !upra"e$e i olateE inlo#uiri de paveleE re"a#erea lo#ala a (itumarilor de ro!turiE #om(aterea e7#e!ului de (itumE eliminarea !upra"e$elor 1le"uite. ntre$inerea pavaDelor din (olovani !au piatra (ruta4 #ur$irea pavaDelorE re"a#erea lo#ala. ntre$inere drumuri pietruite4 gre(larea pietrei alergtoare !i rea1e area ei pe drumE aprovi ionare #u materiale pietroa!e pentru -ntre$inere Fpana la ma7im 300 m#,HmGE a!tuparea gropilor !i "ga1elor #u material pietro! !i a!ternerea de materiale pietroa!e pentru #ompen!area u uriiE !#ari"i#area !i repro"ilarea #u !au "r #ilindrare, #u !au "r material de adao!E impermea(ili ari ale impietruirilor e7i!tente !i !tropiri pentru #om(aterea pra"uluiE !ta(ili ri ale impietruirilor e7i!tente !i intretinerea lor ulterioara. ntre$inere drumuri de pmnt4 repro"ilarea plat"ormeiE a!tuparea gropilor !i "ga1elor #u pmnt !au materiale lo#ale !i tierea dm(urilorE #ompletri #u ni!ip !au (ala!t. n!r/;1n/r/ 4 62na !2!2r r 5r262r1l r" ntre$inerea plat"ormei drumului4 #ur$irea prtii #aro!a(ile de noroi adu! de ve.i#ule de pe drumurile lateraleE #ur$irea plat"ormei drumului de materiale adu!e de viituri Fpotmol, !tanei, anro#amente, ar(oriGE remedierea ta!arilor lo#ale Fdegradri din ing.et 2 de g.e$G la partea #aro!a(ilaE adu#erea la pro"il a a#o!tamentelor prin taiere Fmanuala !au me#ani ataG, #ompletare F#u pmnt, (ala!t, et#.G !i nivelareE tierea dm(urilor de !u( parapetii dire#$ionaliE intretinerea (en ilor de -n#adrare !i !ta$ionare prin eliminarea denivelrilor lo#ale Fvaluriri, re"ulriG !i a gropilor, #u materiale din #are au "o!t e7e#utate ini$ial. %!igurarea !#urgerii apelor din ona drumului pre#um !i prevenirea e"e#telor inunda$iilor4 ntre$inerea 1an$urilor !i a rigolelor4 #ur$irea, de#olmatarea !au de!"undarea 1an$urilor, rigolelor, #analelor de !#urgere !i pode$elorE e7e#utare 1an$uri de a#o!tament, 1an$uri de garda !i rigole F e7#lu!iv pavarea !au pereereaG, pentru -ndeprtarea apei din ona drumuluiE eliminarea rupturilor lo#ale, a ta!arilor !i a #rpaturilor pre#um !i re"a#erea ro!tuirii, la 1an$urile !i rigolele pavate !au pereate. ntre$inerea drenurilor4 remedierea de"i#ientelor #on!tatate Fin#lu!iv #ur$ireaG la #minele de vi itare, pu$urile de aeri!ire !i #apetele de drenuri, #ompletarea #apa#elor lip!a la #mine de vi itare !i pu$uri de aeri!ire, veri"i#area "un#$ionarii drenurilor !i #ur$irea #unetelor.

10 1.1 .2

10 1.1 .3

10 1.1 .+ 10 1.1 .5

10 1.1 .6 10 1.2 10

1.2 .1

10 1.2 .2

10 1.2 .3

8revenirea e"e#telor inunda$iilor4 intretinerea lu#rrilor de #ore#$ii torenti !i de amenaDarea vilor #ontra ero iunilorE intretinerea #on!olidrilor de !upra"a$a F#leionaDe, (ra duiri, inier(ari, planta$iiGE intretinerea lu#rrilor de aprri de maluri !i regulari ri ale #ur!urilor de apeE #ompletarea tera!amentelor deteriorate lo#al !i a ero iunilor provo#ate de topirea pe ilorE aprri de maluri de volum mi#, #ore#$ii lo#ale ale al(iilor, 1an$uri de garda, amenaDri de torenti !i #anale de eva#uare pana la 200 m lungimeE a!igurarea !to#uril minimale de materiale, e#.ipamente !i miDloa#e de prima interven$ie in #a de inunda$iiE variante lo#ale de deviere a #ir#ula$iei #a urmare a e"e#telor inunda$iilor. ntre$inerea idurilor de !priDin4 -ntre$inerea (ol$ilor #u pila1tri, ram"ortilor !i idurilor de !priDin !au de #aptu!ire #on!tnd in #ur$irea #oronamentelor !i a (ar(a#anelor degunoaie,vegeta$ie, pada pre#um !i #ore#$ii i olate. ntre$inerea miDloa#elor pentru !iguran$a #ir#ula$iei rutiere !i de in"ormare4 ntre$inerea !emnali rii verti#ale4 !plarea Fin#lu!iv indreptareaG !tlpilor de g.idare, a indi#atoarelor rutiere !i a !tlpilor a#e!tora, a portalelor, a #on!olelor !au a altor miDloa#e de !emnali are verti#alaE intretinerea indi#atoarelor re"le#tori anteE revop!irea indi#atoarelor rutiere !i a !tlpilor a#e!tora, a portalelor, a #on!olelor, a miDloa#elor de !emnali are a pun#telor de lu#ru !au a altor miDloa#e de !emnali are verti#alaE re#onditionarea indi#atoarelor rutiere in#lu!iv #ele pentru !emnali area pun#telor de lu#ru !i a !e#toarelor #u peri#ole, a portalelor !i a #on!olelor !i remontarea a#e!toraE ntre$inerea !emnali rii ori ontale4 #ompletarea, re"a#erea i olata !au pe !e#toare limitate a mar#aDelor pe partea #aro!a(ila, #ore#$ii ale. mar#aDelor. ntre$inerea indi#atorilor Hilometri#i !i .e#tometri#i4 !plarea !i indreptarea indi#atorilor Hm !i .mE vop!irea !i !#rierea indi#atorilor Hm !i .m, #ompletri, remedieri degradri. -ntre$inerea parapetelor dire#$ionale 4 #ur$irea, !plarea, adu#erea la #ota, remedierea degradrilor, #ompletarea !au inlo#uirea elementelor ne#e!are F!tlpi, li!e, pl#ute re"le#tori ante, amorti oare, 1uru(uri, et#.GE vop!irea parapetelor, prote#$ii anti#oro ive. -ntre$inerea gardurilor de prote#$ie la auto!tr i !i drumuri e7pre!4 demontare, remontare, #ompletare #u elemente ne#e!are, varuire !au vop!ire. @aruirea planta$iilor !i a a##e!oriilor4 varuirea planta$iilor !i a a##e!oriilor F#oronamente, garduri, (orne, et#.G ntre$inerea onei drumului4 #ur$irea prtii #aro!a(ile de materiale lune#oa!e Fvop!eluri, uleiuri, et#.GE -ndeprtarea de pe plat"orma, 1an$uri !i ona a o(!ta#olelor F!tanei, anro#amente, (olovani, materiale rama!e din a##idente de #ir#ulatieGpre#um !i -ndeprtarea de pe ver!anti a (lo#urilor de piatra #are au tendin$a de #dere. :n"ormri privind !tarea drumurilor4 in"ormri operative la toate nivelurile, privind #ondi$iile de #ir#ula$ie pe timp de vara !au in #a de #alamit$i. %!igurarea e!teti#ii rutiere4 /oaletarea drumurilor4 revi ii #urente !i interven$ii operative e7e#utate de e#.ipe mo(ileE #ur$irea plat"ormei, a talu elor, 1an$urilor, lo#urilor de par#are, "ntnilor !i a !patiilor ver i de gunoaie, paie, noroi, #adavre, et#., !trngerea materialului in grme i !i tran!portul in a"ara onei drumuluiE demontarea panourilor pu(li#itare in!talate ilegal !au degradate !i depo itarea in a"ara onei drumului. )o!irea vegeta$iei ier(oa!e4 #o!irea vegeta$iei ier(oa!e de pe ona Fa#o!tamente, 1an$uri, talu uri, (anda medianaG, tierea (uruienilor a l!tri1ului a draDonilor !i a mr#inilor, #ur$irea planta$iei de ramuri u!#ate et#. ntre$inerea drumurilor laterale4 adu#erea la pro"il !i -ntre$ineri lo#ale, a!igurarea !#urgerii apelor, et#. n!r/;1n/r/ 3 52r1, 3a0aB/, 3 5/;/, !2n/l2r1 4 ntre$inere #omuna tuturor tipurilor de poduri4 #ur$irea #aii de gunoaie, paie, pada, g.eata, de!"undarea gurilor de !#urgere !i indepartarea apei #are !tagnea pe #ale !au trotuareE #ompletri i olate de tera!amente la rampele podurilor, pa!aDelor denivelate !i viadu#telorE #ur$irea de gunoaie, noroi !i vegeta$ie a aparatelor de rea em !i a ro!turilor de dilatatie. ntre$inere !pe#i"i#a podurilor din lemn4 !trngerea (utoanelor !i (aterea penelorE impregnarea #u !u(!tan$e anti!epti#e !i igni"uge a elementelor din lemn. ntre$inere !pe#i"i#a podurilor de (eton, (eton armat !i idrie4 #ur$irea !i ro!tuirea idriilor, -n#.iderea "i!urilor !au #rpaturilor !i #ur$irea ro!turilor intre elementele in"ra!tru#turilor pentru evitarea de voltrii vegeta$ieiE repararea pe !upra"e$e i olate a ten#uielilor la !upra!tru#tura !au in"ra!tru#turaE #olmatarea #u ma!ti# (itumino! a ro!turilor !au

10 1.2 .+

#rpaturilor din ona de #onta#t (ordura 2 -m(r#mintea #aii, (ordura 2grinda 2parapet, (ordura 2 -m(r#minte trotuar !au -m(r#minte2 guri de !#urgereE -nlo#uirea la gurile de !#urgere a tu(urilor de prelungire degradate !i #o(orrea nivelului de !#urgere !u( nivelul in"erior al elementelor !upra!tru#turii. ntre$inere !pe#i"i#a podurilor metali#e4 #ur$irea nodurilor !i degaDarea gunoaielor din Durul montan$ilor !i a diagonalelorE #ur$irea !i ungerea aparatelor de rea em metali#eE vop!itorii la elemente i olateE ntre$inerea al(iilor din ona podurilor4 -nlturarea din al(ii a depunerilor, draDonilor !i a p"antatiilor #are -mpiedi#a !#urgerea normala a apelorE #ur$irea de ragalii !i g.eata a in"ra!tru#turilorE !pargerea g.etii #u miDloa#e manuale !au e7plo ivi pre#um !i diriD ararea !loiurilor de g.eata !i "lotan$ilorE -ntre$inerea pragurilor de "und !i a aprrilor de maluri. -ntre$inerea pode$elor4 de!"undri !i de#olmatariE remedierea degradrilor i olate la #oronamente, aripi, #amere de lini1tire, pereuri. ntre$inerea tunelurilor4 remedierea degradrilor i olate la #ale !i #ama!uieliE a!igurarea !#urgerii apelorE -ntre$inerea iluminatului ele#tri#, a por$ilor de la intrare.

10 1.2 .5 10 1.3

&< ' 10 2.1

10 2.2

10 2.3 10 2.+ 10 2.5

n!r/;1n/r/ 42r/n!a 3/ !163 5/ 1arna F!pe#i"i#a tuturor #ategoriilor de drumuriG 4 8regtirea drumurilor pentru !e onul de iarna4 taleri de #avalieri !i #ore#tarea talu urilor de de(leu in#lu!iv -ndeprtarea !au aplanarea pe ona a pmntului re ultatE amenaDarea plat"ormelor pentru depo itarea materialelor antiderapante in depo ite intermediareE inlaturarea o(!ta#olelor #are ar putea provo#a in ape irea drumurilor F(uruieni, mr#ini, tu"e, garduri vii, et#.GE6 in!talarea !emnali rii !pe#i"i#e !e onului de iarnaE plom(area gropilor #u mi7tura a!"alti#a !to#a(ilaE -ntre$inerea e#.ipamentelor !i!temului de monitori are a !trii drumului pe timp de iarna F3K:5G. %provi ionare materiale pentru #om(aterea lune#o!ului4 aprovi ionri #u materiale antiderapante Fni!ip, guraGE aprovi ionri #u materiale #.imi#e F!are, !olu$ii, et#.GE ame!te#ul materialelor antiderapante #u !u(!tan$e antiaglomerante, tran!portul materialelor in depo ite, maga ii, !ilo uri, pun#te peri#uloa!eE -ntre$inerea depo itelor pentru materiale #.imi#e !i antiderapante prin #ur$iri, revop!iri !i mi#i repara$ii. %!igurare #u panouri para ape i4 aprovi ionarea #u panouri para ape i !i materiale ne#e!are montrii !i -ntre$inerii a#e!tora. *ontare panouri para ape i4 montare 2 demontare, revi ie !i -ntre$inere la teren, reparare !i depo itare panouri para ape i !i a##e!oriile re!pe#tive. 'e! pe ire manuala !i me#ani#a4 r!pndirea Fmanual !au me#ani#G a materialelor #.imi#e !i antiderapante in !#opul prevenirii !au #om(aterii poleiului, g.etii !au a pe iiE patrularea #u utilaDe pentru in"ormarea !trii drumurilor !au prevenirea in ape irii in timpul nin!orilor lini1tite !au a vi!#olelor !la(e Fvite a vntului !u( 30 Hm , oraGE de! pe iri manuale in pun#tele ina##e!i(ile utilaDelorE de! pe iri me#ani#e #u utilaDe grele !i u1oareE punerea in ordine a (a elor de de! pe ire !i a pun#telor de !priDin. :n"ormri privind !tarea drumurilor4 in"ormri operative privind #ondi$iile de #ir#ula$ie pe drumuri.

10 2.6 D NTREINERE PERIODICA DRUMURI, PODURI SI ANEXE

&< (

&< 4 &< 5 &< , &< 10 7.1 10 7.2 10 7.3 10 7.+ 10 7.5 &< D 10 8.1 10 8.2

Tra!a6/n!/ b1!261n a0/" /ratamente (ituminoa!e pe im(ra#aminti de"initive4 #u emul!ie (ituminoa!a #ationi#a pe (a a de (itum modi"i#at #u polimeriE #u (itum (itum pur, (itum aditivat !au emul!ii (ituminoa!e #ationi#e. /ratamente (ituminoa!e pe im(ra#aminti a!"alti#e u1oare. S!ra!2r1 b1!261n a0/ > ar!/ 02b!1r1 C : ar/ b1!261n a0/, pe im(ra#aminti e7i!tente, din #are 4 pe pavaDe din piatra, (etoane a!"alti#e #u (inder de #ri(lura !au pe (etoane de #imentE pe (etoane a!"alti#e #u (inder de mrgritar !au a!"alturi turnateE pe im(ra#aminti a!"alti#eu!oare, in#lu!iv mortare a!"alti#e !au ma#adamuri penetrate la #ald !au la re#e. R/414lar/a IN SITU a 16bra4a61n!1l r a0>al!14/, !trat de rulare reali at din 4 tratament (itumino!E !trat (itumino! "oarte !u($ireE #ovor a!"alti# S1C2ran;a r2!1/ra4 %provi ionare4 indi#atoare rutiere, !tlpi, #on!ole !i portale, !tlpi de g.idare, parapete, indi#atori Hm !i .m, (utoni re"le#tori an$i, pl#ute re"le#tori ante,et#. :n!talare pe drum !au -nlo#uire4 indi#atoare rutiere, !tlpi,#on!ole !i portale, !tlpi de g.idare, parapete, (utoni re"le#tori an$i, pl#ute re"le#tori ante, et#. 97e#utarea mar#aDelor longitudinale, laterale !i tran!ve!ale, pe !e#toare intregi. %menaDare lo#uri de par#are in#lu!iv pro#urarea dotrilor F#o1uri de gunoi, me!e, (anei, Dardiniere, et#.G %menaDri de inter!e#$ii !i eliminri pun#te peri#uloa!e, prin lu#rri #are nu a"e#tea elementele geometri#e !au !i!temul rutier al drumului F!ema"ori are, montri (orduri denivelate, et#.G

Plan!a;11 r2!1/r/" )ulturi in pepiniere ntre$inere, #ompletri !i de"ri1ri de planta$ii pe ona !i la !patiile ver i4 #ur$irea planta$iilor de ramuri u!#ate, l!tari !i draDoniE tierea ramurilor pentru a!igurarea vi i(ilit$ii !i ga(arituluiE taiere pentru regenerare !au #ore#tarea #oroaneiE e7e#utarea !i veri"i#area legaturilor la tutorii planta$iei tinere !i ale -nveli1ului de prote#$ie #ontra ro toarelor, pre#um !i #ompletarea tutorilor lip!aE !parea in Durul ar(orilor de pe onaE "ormarea lig.eanelor, udarea !i mu!uroirea la planta$iile tinereE #om(aterea duntorilor la planta$iiE #ompletarea planta$iei pe ona !i in perdelele de prote#$ieE tierea ar(orilor ata#a$i de (oli, (trni, u!#a$i, de"orma$i !au rup$i, pre#um !i a #elor #are a"e#tea !iguran$a #ir#ula$iei. ntre$inere perdele de prote#$ie4 pra!itul perdelelor de prote#$ie !i udarea a#e!tora in perioadele !e#etoa!e.

n!r/;1n/r/ 4l751r1 F (a e de de! pe ire, #antoane, di!tri#te, pepiniere, !edii #entrale !i lo#ale ale admini!tra$iei de drumuriG 4 ugrveli, vop!itorii, intretinere a#operi1, re"a#eri !o(e, revi ia in!tala$iei ele#tri#e !i termi#e, inlo#uire elemente la tamplarie, in!tala$ii termi#e, !anitare, ele#tri#e, et#. && P1/!r21r1 5r262r1 5/ 376=n!4 lu#rri de tera!amente pentru #ore#tarea tra!eului in plan, pro"il < in lung !i pro"il tran!ver!al, pre#um !i aprovi ionarea , a!ternerea !i #ilindrarea de material pietro! pana la 600 m#,Hm in medie, in "un#$ie de tra"i#. &&& Pr !/Bar/a 4 r32l21 01 a 3la!> r6/1 5r262l21" 111 %menaDri a#o!tamente !i (en i de -n#adrare4 !ta(ili area !i impermea(ili area .1 a#o!tamentelor, e7e#utarea (en ilor de -n#adrare a a#o!tamentelor. Lan$uri !i rigole pavate 111 'renuri, 1an$uri de garda, #anale de eva#uare4 de#olmatarea drenurilor, #ompletri de .2 !pi#e !i tron!oane de drenaDe, e7e#u$ia de drenuri longitudinale !i tran!ver!ale de volum mi#E 111 1an$uri de garda !i #anale de eva#uare.

10 8.3 &< 9

.3

111 .+ 111 .5

111 .6

)ore#$ii lo#ale de al(ii !i torenti, in lungime de pana la 200 m Biduri de !priDin !i de #aptu!ire, de volum pana la 200 m# 4 re"a#erea par$iala a idurilor de !priDin !au de #aptu!ire pre#um !i e7e#utarea de iduri de !priDin !i de #aptu!ire in one unde !e impune e7e#utarea urgenta pentru a!igurarea !ta(ilit$ii drumului. %menaDare drumuri laterale4 e7e#utarea de pavaDe de piatra (ruta !au (olovani de ru la drumurile laterale pe o lungime de #ir#a 25 250 m #ontinuata #u impietruire pe 25 2 50 m E e7e#utarea de pode$e laterale. %menaDarea plat"ormelor pentru veri"i#area tonaDelor autove.i#ulelor ntre$inerea drumurilor pietruite prin !#ari"i#ari !i #ilindrari #u adau! de material pietro! pana la 600 m#,Hm4 !#ari"i#ari, repro"ilri !i #ilindrari #u adau! de material pietro!E !ta(ili ri #omple7e ale impietruirilor e7i!tente, #u adau! de materiale.

111 .7 111 .8 && '

E && ( && 4

&& 5 && , && && D

ntre$inere periodi#a poduri, pa!aDe, pode$e 4 remedierea degradrilor i olate la trotuare, #oronamente, iduri intoar!e, aripi, !"erturi de #on, radiereE montarea parapetului dire#$ional pe pod, in#lu!iv pe rampele podurilorE -nlo#uire di!po itive pentru a#operirea ro!turilor de dilatatieE re"a#erea #a!iurilor degradate, a !#rilor de a##e! !i a pereurilor la !"erturile de #onE remedierea de"e#telor de !upra"a$a pentru elementele de (eton !i (eton armatE -nlo#uirea (ordurilor degradateE inlo#uirea elementelor de parapet degradate !i "i7area #ore!pun toare a a#e!toraE e7e#u$ia pl#ii de ra#ordare in ona #ulee2rampa de a##e! in#lu!iv inlo#uirea materialului de umplutura !i re"a#erea drumului degradat din !patele #uleeiE per"orarea "1iilor #u goluriE prote#$ia an#oraDelor la elementele pre#omprimateE vop!itorie #ompleta la podurile metali#e. REPARATII CURENTE DRUMURI, PODURI SI ANEXE L24r7r1 a4415/n!al/4 re"a#eri dup inunda$ii, alune#ri de terenuri, a"ilieri de poduri, #utremure !i a##idente rutiere, pentru adu#erea drumurilor !i podurilor la !tarea te.ni#a ini$iala m(ra#aminti (ituminoa!e u1oare 4 #ovoare din mortare a!"alti#e !i mi7turi a!"alti#e #ompa#te, in#lu!iv #ompletarea impietru-rii e7i!tente !i re#ti"i#area tra!eului in plan !i pro"il longitudinalE tratamente du(le !au intarite pe impietruirile e7i!tente, in#lu!iv #ompletarea impietruirii e7i!tente !i re#ti"i#area tra!eului in plan !i pro"il longitudinalE penetrri la #ald !au la re#e ale impietruirilor e7i!tente, in#lu!iv #ompletarea #u piatra !parta !i re#ti"i#area tra!eului in plan !i pro"il longitudinal. Ran> r0ar1 010!/6/ r2!1/r/, #u lian$i (.umino!i !au .idrauli#i B/n91 023l16/n!ar/4 (anda a :l:2a pentru ve.i#ule lente El161n7r1 32n4!/ 3/r142l a0/, a6/naB7r1 5/ 1n!/r0/4;11 R/3ara;11 42r/n!/ 3 52r14 lrgiri !i de"initivri pode$eE inlo#uire elemente degradate la !upra!tru#turaE #on!olidri in"ra!tru#turiE #on!olidri provi orii la poduri in vederea e"e#turii unor tran!porturi aga(ariti#eE variante provi orii de #ir#ula$ieE demolri !i de!"iin$ri poduri.

%ne7a 3 COMPETENTE '9 %@:B%39 5: %83;0%39 ':& 8A&)/ '9 @9'939 /9H&:); 2 9);&;*:) % ';)A*9&/%>::<;3 89&/3A <A)3=3:<9 '9 &/39>:&939 5: 398%3%>:: % '*A3:<;3 8A0<:)9, % 8;'A3:<;3 '9 5;59% 5: % );&5/3A)>::<;3 %?939&/9
& r. ) rt 1 )ategoria lu#rarilor :ntretinere #urenta F%ne7a 1, #ap.)G :ntretinere periodi#a !i reparatii #urente F%ne7a 1, #ap. ', #ap. 9G 3eparatii #apitale F%ne7a 1, #ap. ?G )%/9G;3:% '3A*A3:<;3 8A0<:)9 de intere! na$ional %vi are %pro(are )/9 2 'ire#tor '3'8 '3'8 )/9 2 '3'8 'ire#tor %&' J ':'8 de intere! Dude$ean %vi are %pro(are )omi!ia de )on!iliul !pe#ialitate Nudetean a )on!iliului Nudetean )omi!ia de )on!iliul !pe#ialitate Nudetean a )on!iliului Nudetean )omi!ia de !pe#ialitate a )on!iliului Nudetean )on!iliul Nudetean de intere! lo#alM %vi are %pro(are )omi!ia de )on!iliul !pe#ialitate <o#al a )on!iliului <o#al )omi!ia de )on!iliul !pe#ialitate <o#al a )on!iliului <o#al )omi!ia de !pe#ialitate a )on!iliului <o#al )on!iliul <o#al

)/9 2 %&'

)on!. de %dm. al %&'

M drumuri #omunale <u#rarile #u #ara#ter operativ pentru re!ta(ilirea #ir#ula$iei in #a ul drumurilor, podurilor, pa!aDelor !i tunelurilor a"e#tate in urma unor evenimente a##identale Finunda$ii, #utremure, alune#ari de teren, et#.G, !e e7e#uta imediat pe (a a di!po i$iilor urmare revi iilor !pe#ialeE ulterior e7e#u$iei lu#rrilor de re!ta(ilire a #ir#ula$iei !e ela(orea do#umenta$iile te.ni#o2e#onomi#e !i !e avi ea !itua$iile de lu#rri reali ate e"e#tiv. 'o#umentatiile te.ni#o2e#onomi#e into#mite de )on!iliile Dude$ene !i )on!iliile lo#ale pentru lu#rari propu!e a "i e7e#utate #u "inan$are din ?ondul 5pe#ial al 'rumurilor 8u(li#e, vor "i avi ate in #on!iliile te.ni#o2 e#onomi#e ale 'ire#tiilor 3egionale de 'rumuri !i 8oduri din !u(ordinea %dmini!tra$iei &a$ionale a 'rumurilor.

%ne7a + Pr/:/5/r1 C/n/ral/ 3r1:1n5 52ra!a n r6ala 5/ >2n4;1 nar/ a 5r262r1l r 32bl14/ 1. 'urata normala de "un#$ionare a unui drum e!te durata de utili are in #ondi$ii normale de e7ploatare, e7primata in ani, de la darea in #ir#ula$ie a drumului, #a nou, !i pana la introdu#erea !a in prima repara$ie #apitala !au intre doua repara$ii #apitaleE 2. 'urata normala de "un#$ionare !#ur!a de la darea in #ir#ula$ie a drumului, #a nou, !i pana la prima repara$ie #apitala e!te durata ini$iala de "un#$ionareE 3. 'urata normala de "un#$ionare Fini$iala !au intre doua repara$ii #apitaleG !e !ta(ile1te in raport #u inten!itatea medie ilni#a anuala a tra"i#ului in per!pe#tiva e7primata in ve.i#ule "i i#e, !i de tipul !i!temului rutier reali atE +. 'urata ini$iala de "un#$ionare !au intre doua repara$ii #apitale, !e !ta(ile1te #on!iderandu2!e #a prin proie#tare !e prevd toate elementele !i #on!tru#$iile a"erente #are a!igura !ta(ilitatea !i #apa#itatea de #ir#ula$ie a drumuluiE 5. <a alegerea !i!temelor rutiere !i dimen!ionarea a#e!tora, elemente #are determina in mod dire#t durata normala de "un#$ionare a drumurilor, !e va tine !eama de normele !i reglementrile te.ni#e de proie#tare !pe#i"i#eE 6. 'uratele normale de "un#$ionare a diver!elor !i!teme rutiere !ta(ilite in raport #u elementele men$ionate mai !u!, pot "i redu!e, dup #a , da#a dup darea in #ir#ula$ie F #a nou !au dupa e"e#tuarea unor repara$ii #apitaleG au intervenit #re1teri ale tra"i#ului !au modi"i#ri in !tru#tura a#e!tora altele de#t #ele avute in vedere la dimen!ionarea !i!temelor rutiere re!pe#tive. :n a#e!t #a !e vor e7e#uta lu#rri de repara$ii #apitale la drumurile re!pe#tive inainte de e7pirarea duratei male de "un#$ionareE 7. 5e #on!idera #a durata normala de "un#$ionare e!te e7pirata !i in !itua$iile in #are drumurile pu(li#e au #apa#itatea de tra"i# dep1ita ne#e!itnd lrgiri, (en i !uplimentare de #ir#ula$ie !au moderni ri #.iar da#a din pun#t de vedere al !i!temelor rutiere e7e#utate, durata de "un#$ionare a a#e!tora nu a e7pirat. 8. 'urata ini$iala de "un#$ionare !au intre doua repara$ii #apitale va putea "i prelungita in #a ul in #are !tarea te.ni#a a !i!temelor rutiere e7i!tente !i #apa#itatea portanta a drumului !e men$in in limite admi!i(ile prev ute de reglementrile te.ni#e in vigoare la data e7pirrii duratei normale de "un#tionareE 9. /impul de prelungire !au de !#urtare a duratei normale de "un#$ionare !e determina prin o(!ervatii !i m!urtori dire#te ale tra"i#ului !i #apa#it$ii portante ale !i!temelor rutiere #at !i a determinarii #apa#it$ii de #ir#ula$ie in raport #u evolu$ia tra"i#ul rutierE 10. 8entru men$inerea !trii de via(ilitate a drumului, in intervalul duratei normale de "un#tionare Fini$iala !au intre doua repara$ii #apitaleG, !e e7e#uta lu#rri de intretinere !i repara$ii #urenteE 11. :n %ne7a +.1 e!te pre entata durata normala de "un#$ionare a drumurilor pu(li#e in ani, ini$iala !au intre doua repara$ii #apitale, in "un#tie de tipul de im(ra#aminte rutiera, inten!itatea medie ilni#a anuala a tra"i#ului e7primata in ve.i#ule "i i#eE 12. :n %ne7a +.2 e!te pre entata durata normala de "un#$ionare a podurilor !i pode$elor rutiere, pentru in"ra!tru#tura !i !upra!tru#tura in "un#$ie de tipul podului !au pode$ului.

%ne7a +.1 'A3%/% &;3*%<% '9 ?A&)>:;&%39 % '3A*A3:<;3 8A0<:)9


& r. #r t 1 2 3 + /ipul de im(ra#aminte :nten!itatea medie ilni#a anuala de tre"i# in ve.i#ule "i i#e !u( 7512 35012 80012 pe!te 750 3500 8000 16000 16000 10 10 5 +

5 6 7 8

'urata normala de "un#$ionare in ani Fdurata ini$iala !au intre doua repara$ii #apitaleG 8avaDe din piatra #ioplita 30 25 20 15 0eton de #iment 30 20 17 13 :m(ra#aminti (ituminoa!e reali ate din mi7turi #u (itum modi"i#at #u polimeri !au 2 2 8 7 din mi7turi !ta(ili ate #u "i(re :m(ra#aminti (ituminoa!e reali ate din (etoane a!"alti#e !au mortare a!"alti#e pe 16 12 7 6 (inder de #ri(luraE a!"alt turnat pe (inder de #ri(lura :m(ra#aminti (ituminoa!e reali ate din (etoane a!"alti#e !au mortare a!"alti#e pe 13 9 6 2 (inder de mrgritarE a!"alturi turnate :m(ra#aminti (ituminoa!e reali ate din #ovoare a!"alti#e pe impietruiri e7i!tente 8 6 5 2 !ta(ili ate #u lian$i :m(ra#aminti a!"alti#e u1oare 7 5 + 2 :mpietruiri reali ate prin !ta(ili ri #omple7e, pro#edeul in !itu !au in in!tala$ii 3 2 2 2 #entrali ate

2 2 2 2

%ne7a +.2 'A3%/% &;3*%<% '9 ?A&)>:;&%39 % 8;'A3:<;3 5: 8;'9>9<;3


& r. #r t 1 /ipul podului !au pode$ului 'urata normala de "un#$ionare in ani Fini$iala !au intre doua repara$ii #apitaleG :n"ra!tru#tura 5upra!tru#tura

3 + 5

8oduri !i pode$e din lemn, din #are 4 2 din lemn de (rad 2 din lemn de (rad #u in"ra!tru#tura din lemn de !teDar 2 din lemn de !teDar 8oduri !i pode$e mi7te #u in"ra!tru#tura din idrie, din #are4 2 #u !upra!tru#tura din lemn de (rad 2 #u !upra!tru#tura din lemn de !teDar 8oduri metali#e 8oduri !i pode$e din (eton, idrie !au piatra, din #are4 2 #u !upra!tru#tura din (eton 2 #u !upra!tru#tura din idrie F(oltiG 8oduri #u !upra!tru#turi #ompu!e !au reali ate #u !olu$ii deo!e(ite F.o(ane, et#G

8 16 16

+ + 8

30 2 50 30 2 50 30 2 50 30 2 50 30 2 50 30 2 50

+ 9 15 J 25 30 2 50 30 2 50 30 2 50

%ne7a 5 &;3*9 3r1:1n5 3/r1 5141!a!/a l24r7r1l r 5/ ?n!r/;1n/r/ 01 r/3ara;11 42r/n!/ la 5r262r1l/ 32bl14/ 1. 8re entele norme !ta(ile!# periodi#itatea e"e#turii prin#ipalelor lu#rri de -ntre$inere !i reparatii #urente la drumurile pu(li#e. 2. 8eriodi#itatea e"e#turii lu#rrilor de -ntre$inere !i repara$ii #urente la drumurile pu(li#e !e de"ine1te #a "iind intervalul de timp la #are lu#rarea re!pe#tiva !e repeta pentru a#ela1i !e#tor de drum, in interiorul #i#lului de repara$ii #apitale !au pe durata unui an #alendari!ti#. 3. 9lementele prin#ipale #are determina periodi#itatea e"e#turii lu#rrilor !unt4 2 mrimea inten!it$ii tra"i#ului !i !tru#tura a#e!tuia in raport #u #are apare u ura !au degradarea lu#rrilorE 2 tipul de lu#rri a!upra #ruia !e intervine #u lu#rri de intretinere !au repara$ii #urenteE 2 #alitatea materialelor "olo!iteE 2 e"e#tele iernii, !ta(ilitatea unor !e#toare din ona drumului, e"e#tele tran!porturilor grele, perioadele optime pentru e7e#u$ia unor lu#rriE 2 "re#venta apari$iei degradrilor datorita #ir#ula$iei !i "a#torilor naturali, et#. +. 8eriodi#itatea lu#rrilor de intretinere !i repara$ii #urente la drumuri, poduri !i ane7e e!te !ta(ilita in %ne7a 5.1.

%ne7a 5.1

89 3 : ; ' : ) :/%/9% />/4!27r11 l24r7r1l r 5/ ?n!r/;1n/r/ 01 r/3ara;11 42r/n!/ la 5r262r1, 3 52r1 01 an/8/
5i m( ol indi #ati v 0 C. &<& . 101 .1 101 .1.1 'enumirea lu#rarii, Funitate de ma!uraG :nten!itatea medie ilni#a anuala de tra"i# in ve.i#ule "i i#e !u( 7512 35012 80012 pe!te 750 3500 8000 16000 16000 8eriodi#itatea e"e#tuarii lu#rarilor de intretinere !i reparatii #urente Fnr. interventii,perioadaG 2 3 + 5 6

1 NTREINERE CURENTA DRUMURI, PODURI SI ANEXE " n!r/;1n/r/ 42r/n!a 3/ !163 5/ :ara ntre$inerea prtii #aro!a(ile, !pe#i"i#a tipului de im(ra#aminte F!trat de rulareG

ntre$inerea im(ra#amintilor a!"alti#e 4 2 #olmatarea #rpaturilor !i "i!urilor FmG 2 -nlturarea Flo#alaG denivelrilor !i "ga1elor Fm2GE plom(ri Fm2GE (adiDonarea !upra"e$elor poroa!e Fm2G 2 a!ternerea ni!ipului !au a #ri(lurii pe !upra"e$ele #u (itum in e7#e!, -nlturarea pietri1ului !au a #ri(lurii alergtoare Fm2G 101 ntre$inerea im(ra#amintilor #u lian$i .idrauli#i 4 .1.2 2 plom(ri Fm2GE #olmatari de ro!turi !i #rpaturi FmGE re"a#erea ro!turilor FmGE eliminarea "enomenului de pompaD Fm2G 2 re"a#eri de dale degradate Fm2G 101 ntre$inerea pavaDelor din piatra #ioplita 4 .1.3 2 re"a#eri de pavaDe pe !upra"e$e i olate Fm2GE inlo#uiri de pavele Fm2GE re"a#erea lo#ala a (itumrilor de ro!turi FmGE #om(aterea e7#e!ului de (itum Fm2GE eliminarea !upra"e$elor 1le"uite Fm2G 101 ntre$inerea pavaDelor din (olovani !au piatra (ruta 4 .1.+ 2 #ur$irea pavaDelor Fm2GE re"a#erea lo#ala Fm2G 101 ntre$inere drumuri pietruite 4 .1.5 2 gre(larea pietrei alergtoare !i rea1e area ei pe drum Fm2G 2 aprovi ionare #u materiale pietroa!e pentru -ntre$inere Fpana la ma7im 300 m#,HmG Fm3G

permanent permanent permanent, pe ma!ura ne#e!itatii in !e onul de iarna

permanent anual, in "un#$ie de !tarea te.ni#a a im(ra#amintii in #a ul in #are lu#rrile de mai !u! nu !unt !u"i#iente pentru a!igurarea via(ilit$ii

1ori, 2ani 1 ori, +ani

1ori, 2ani 1 ori,3ani

1ori , an 2

2ori , an 2

2ori , an 2

permanent, pe m!ura ne#e!ita$ii anual

2 a!tuparea gropilor !i "ga1elor #u material pietro! !i a!ternerea de materiale pietroa!e pentru #ompen!area u urii Fm2G 2 !#ari"i#area !i repro"ilarea #u !au "r #ilindrare, #u !au "r material de adau! F100 m2G 2 impermea(ili ari ale impietruirilor e7i!tente !i !tropiri pentru #om(aterea pra"ului F100 m2G 2 !ta(ili ri ale impietruirilor e7i!tente !i -ntre$inerea lor ulterioara F100 m2G 101 ntre$inere drumuri de pmnt 4 .1.6 2 repro"ilarea plat"ormei, #u miDloa#e me#ani ate F100 m2G 2 a!tuparea gropilor !i "ga1elor #u pmnt !au materiale lo#ale !i tierea dm(urilor Fm2G 2 #ompletri #u ni!ip !au (ala!t Fm3G 101 ntre$inere #omuna tuturor drumurilor .2 101 ntre$inerea plat"ormei drumului4 .2.1 2 #ur$irea prtii #aro!a(ile de noroi adu! de ve.i#ule de pe drumurile laterale F100 m2GE #ur$irea plat"ormei drumului de materiale adu!e de viituri Fpotmol, !tanei, anro#amente, ar(ori, et#.G Fm3G 2 remedierea l!rilor lo#ale Fdegradri din ing.et 2 de g.e$G la partea #aro!a(ila Fm2G 2 adu#erea la pro"il a a#o!tamentelor prin taiere Fmanuala !au me#ani ataG, #ompletare F #u pmnt, (ala!t, et#.G !i nivelareF700 m2GE tierea dm(urilor de !u( parapetii dire#$ionali Fm3G 2 -ntre$inerea (en ilor de -n#adrare !i !ta$ionare prin eliminarea denivelrilor lo#ale Fvaluriri, re"ulriG !i a gropilor, #u materiale din #are au "o!t e7e#utate ini$ial Fm2G 101 %!igurarea !#urgerii apelor din ona drumului pre#um !i prevenirea e"e#telor .2.2 inunda$iilor 4 ntre$inerea 1an$urilor !i a rigolelor 4 2 #ur$irea 1an$urilor !i rigolelor FmGO de#olmatarea !au de!"undarea 1an$urilor, rigolelor, #analelor de !#urgere !i pode$elor Fm3G 2 e7e#utare 1an$uri de a#o!tament, 1an$uri de garda !i rigole Fe7#lu!iv pavarea !au pereerea G, pentru -ndeprtarea apei din ona drumului FmG 2 eliminarea rupturilor lo#ale, a ta!arilor !i a #rpaturilor pre#um !i re"a#erea ro!tuirii, la 1an$urile !i rigolele pavate !au pereate FmG ntre$inerea drenurilor 4

permanent, pe m!ura ne#e!ita$ii 2 ori,an + ori,an permanent

anual, pe m!ura ne#e!ita$ii !i -ntre$inere permanenta anual, pe m!ura ne#e!ita$ii !i -ntre$inere permanenta 2 ori,an + ori, an permanent 100 m#, Hm,an 200 m#, Hm,an 2 2 2 2 2 2 2 2 2

permanent, imediat dup #on!tatarea !itua$iei anual 1 ori, an 1 ori, an 2 ori, an 2 ori, an 2 ori, an 2 ori, an 2 ori, an 2 ori, an 2 ori, an 2 ori, an

3ori,an !au imediat dup #on!tatarea !itua$iei pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii

2 remedierea de"i#ientelor #on!tatate Fin#lu!iv #ur$ireaG la #minele de vi itare, pu$urile de aeri!ire !i #apetele de drenuri, #ompletarea #apa#elor lip!a la #mine de vi itare !i pu$uri de aeri!ire, veri"i#area "un#$ionarii drenurilor !i #ur$irea #unetelor Fmii leiG 8revenirea e"e#telor inunda$iilor 4 2 -ntre$inerea lu#rrilor de #ore#$ii torenti !i de amenaDarea vilor #ontra ero iunilor Fmii leiG 2 -ntre$inerea #on!olidrilor de !upra"a$a F #leionaDe, (ra duiri, inier(ari, planta$ii, et#.G F100 m2G 2 -ntre$inerea lu#rrilor de aprri de maluri !i regulari ri ale #ur!urilor de ape Fmii leiG 2 #ompletarea tera!amentelor deteriorate lo#al !i a ero iunilor provo#ate de topirea pe ilor Fm3G 2 aprri de maluri de volum mi#, #ore#$ii lo#ale ale al(iilor, 1an$uri de garda, amenaDri de torenti !i #anale de eva#uare pana la 200 m lungime Fmii leiG 2 a!igurarea !to#urilor minimale de materiale, e#.ipamente !i miDloa#e de prima interven$ie in #a de inunda$ii Fmii leiG 2 variante lo#ale de deviere a #ir#ula$iei #a urmare a e"e#telor inunda$iilor FHmG ntre$inerea idurilor de !priDin 2 -ntre$inerea (ol$ilor #u pila1tri, ram"ortilor !i idurilor de !priDin !au de #aptu!ire #on!tnd in #ur$irea #oronamentelor !i a (ar(a#anelor de gunoaie, vegeta$ie, pada, et#. pre#um !i #ore#$ii i olate Fm2G 101 ntre$inerea miDloa#elor pentru !iguran$a #ir#ula$iei rutiere !i de in"ormare .2.3 ntre$inerea !emnali rii verti#ale 4 2 !plarea Fin#lu!iv -ndreptareaG !tlpilor de g.idare, a indi#atoarelor rutiere !i a !tlpilor a#e!tora, a portalelor, a #on!olelor !au a altor miDloa#e de !emnali are verti#ala F(u#.,m2G 2 -ntre$inerea indi#atoarelor re"le#tori ante ForeG 2 revop!irea indi#atoarelor rutiere !i a !tlpilor a#e!tora, a portalelor, a #on!olelor, a miDloa#elor de !emnali are a pun#telor de lu#ru !au a altor miDloa#e de !emnali are verti#ala F(u#. m2G 2 re#onditionarea indi#atoarelor rutiere in#lu!iv #ele pentru !emnali area pun#telor de lu#ru !i a !e#toarelor #u peri#ole, a portalelor !i a #on!olelor, remontarea a#e!tora F(u#G ntre$inerea !emnali rii ori ontale 4 2 #ompletarea, re"a#erea i olata !au pe !e#toare limitate a mar#aDelor pe partea #aro!a(ila, #ore#$ii ale mar#aDelor Fm2 !au Hm e#.iv.G ntre$inerea indi#atorilor Hilometri#i !i .e#tometri#i4

2ori,an !au imediat dup #on!tatarea !itua$iei trime!trial !au imediat dup #on!tatarea !itua$iei

lunar trime!trial !au imediat dup #on!tatarea !itua$iei imediat dup #on!tatarea !itua$iei pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii #on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii

lunar

1,30 ile 2

1,30 ile 1O6 ile

1,15 ile 1O6 ile

1,15 ile 1O3 ile

1,15 ile 1O3 ile

1 2 5 ani in "un#$ie de ne#e!ita$i !i materiale "olo!ite in "un#$ie de ne#e!ita$i 1i materiale "olo!ite

de #ate ori e!te nevoie

2 !plarea !i indreptarea indi#atorilor Hm !i .m F(u#.G 2 vop!irea !i !#rierea indi#atorilor Hm !i .m , #ompletri, remedieri degradri F(u#.G ntre$inerea parapetelor dire#$ionale4 2 #ur$irea, !plarea, adu#erea la #ota, remedierirea degradrilor #ompletarea !au -nlo#uirea elementelor ne#e!are F!tlpi, li!e, pl#ute re"le#tori ante, amorti oare, 1uru(uri ,et#. G FmG 2 vop!irea parapetelor,prote#$ii anti#oro ive Fm2G ntre$inerea gardurilor de prote#$ie la auto!tr i !i drumuri e7pre!4 2 demontare, remontare, #ompletare #u elemente ne#e!are, varuire !au vop!ire FmG @aruirea planta$iilor !i a a##e!oriilor4 2varuirea planta$iei !i a unor a##e!orii ale drumurilor F#oronamente, garduri, (orne, et#.G Fm2G :ntretinerea onei drumului4 2 #uratirea prtii #aro!a(ile de materiale lune#oa!e Fvop!eluri, uleiuri, (itumuri, et#.G Fm2G4 -ndeprtarea de pe plat"orma, 1an$uri !i ona a o(!ta#olelor F!tanei, anro#amente, (olovani, materiale rama!e din a##idente de #ir#ula$ieG pre#um !i -ndeprtarea de pe ver!anti a (lo#urilor de piatra #are au tendin$a de #adere Fm3G :n"ormri privind !tarea drumurilor4 2 in"ormri operative, la toate nivelurile, privind #ondi$iile de #ir#ula$ie pe timp de vara !au in #a de #alamit$i ForeG 101 %!igurarea e!teti#ii rutiere4 .2.+ /oaletarea drumurilor4 2 revi ii #urente !i interven$ii operative e7e#utate de e#.ipe mo(ile ForeG 2 #ur$irea plat"ormei, a talu elor, 1an$urilor, lo#urilor de par#are, "ntnilor !i a !patiilor ver i, de gunoaie, paie, noroi, #adavre, et#., !trngerea materialului in grme i !i tran!portul in a"ara onei drumului ForeG 2 demontarea panourilor pu(li#itare in!talate ilegal !au degradate !i depo itarea in a"ara onei drumului ForeG )o!irea vegeta$iei ier(oa!e4 2 #o!irea vegeta$iei ier(oa!e de pe ona Fa#o!tamente, 1an$uri, talu e, (anda medianaG, tierea (uruienilor, a l!tri1ului, a draDonilor !i a mr#inilor, et#. F.aG 101 ntre$inerea drumurilor laterale4 1 ori, 5ani 1 ori, 3ani lunar 1 ori, 2ani 1 ori, 2ani 1 ori, an

lunar !au imediat dup #on!tatarea !itua$iei 1 ori,3 2 5 ani in "un#$ie de tip !i de materialele "olo!ite

permanent, pe m!ura ne#e!ita$ii 1 ori, an 1 ori, an 1 ori, an 2 ori, an 2 ori, an

permanent, imediat dup #on!tatarea !itua$iei in "#t de ne#e!ita$i ilni#

1 ori, an

#on"orm #u prevederile in!tru#$iei 1 ori, an 1 ori, an 2 ori, an

2 ori, an

. imediat dup #on!tatarea !itua$iei

2 2 + ori,an, in "un#$ie de ona #limati#a !i "re#venta ploilor din anul re!pe#tiv

.2.5

2 adu#erea la pro"il !i -ntre$ineri lo#ale, a!igurarea !#urgerii apelor Fm3 !au oreG

1 ori, an

1 ori, an

1 ori, an

2 ori, an

2 ori, an

101 ntre$inere poduri, pa!aDe, pode$e, tuneluri4 .3 ntre$inere #omuna tuturor tipurilor de poduri4 2 #ur$irea #aii de gunoaie, paie, pada, g.eata, de!"undarea gurilor de !#urgere !i -ndeprtarea apei #e !tagnea pe #ale !au trotuare Fm3 !au oreG 2 #ompletri i olate de tera!amente la rampele podurilor, pa!aDelor denivelate !i viadu#telor Fm3G 2 #ur$irea de gunoaie, noroi !i vegeta$ie a aparatelor de rea em !i a ro!turilor de dilatatie Fm3 !au oreG ntre$inere !pe#i"i#a podurilor din lemn4 2 !trngerea (uloanelor !i (aterea penelor F(u#. !au oreG 2 impregnarea #u !u(!tan$e anti!epti#e !i igni"uge a elementelor din lemn Fm3G ntre$inere !pe#i"i#a podurilor de (eton, (eton armat !i idrie4 2 #ur$irea !i ro!tuirea idriilor, -n#.iderea "i!urilor !au #rpaturilor !i #ur$irea ro!turilor intre elementele in"ra!tru#turilor pentru evitarea de voltrii vegeta$iei FmG 2 repararea pe !upra"e$e i olate a ten#uielilor la !upra!tru#tura !au in"ra!tru#tura Fm2G 2 #olmatarea #u ma!ti# (itumino! a ro!turilor !i #rapaturilor din ona de #onta#t (ordura 2 -m(r#mintea #aii, (ordura 2 grinda 2 parapet, (ordura 2 -m(r#minte trotuar !au im(ra#aminte guri de !#urgere FmG 2 inlo#uirea la gurile de !#urgere a tu(urilor de prelungire degradate !i #o(orrea nivelului de !#urgere !u( nivelul in"erior al elementelor !upra!tru#turii ForeG ntre$inere !pe#i"i#a podurilor metali#e 4 2 #ur$irea nodurilor !i degaDarea gunoaielor din Durul montan$ilor !i a diagonalelor ForeG 2 #ur$irea !i ungerea aparatelor de rea em metali#e F(u#.G 2 vop!itorii la elemente i olate Fm2G ntre$inerea al(iilor din ona podurilor 4 2 -nlturarea din al(ii a depunerilor, draDonilor !i a planta$iilor #are -mpiedi#a !#urgerea normala a apelor Fm3G 2 #ur$irea de ragalii !i g.eata a in"ra!tru#turilor Fm3 !au oreG 2 !pargerea g.etii #u miDloa#e manuale !au e7plo ivi pre#um !i diriDarea !loiurilor de g.eata !i "lotan$ilor Fm3 !au oreG 2 -ntre$inerea pragurilor de "iind !i a aprrilor de maluri ForeG ntre$inerea pode$elor 4

!ptmnal !au imediat dup #on!tatarea !itua$iei

imediat in "un#$ie de gravitatea !itua$iei lunar !au imediat dup #on!tatarea !itua$iei periodi#, in urma #on!tatrilor "#ute #u o#a ia revi iilor periodi#, in urma #on!tatrilor "#ute #u o#a ia revi iilor

trime!trial !au pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii trime!trial !au pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii

permanent

permanent

!ptmnal trime!trial pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii + 2 5 ori, an !i dup "ie#are inunda$ie ilni# in perioadele de de g.e$ in periodele de de g.e$ in "un#$ie de gravitatea !itua$iei 2 ori, an !au pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii

2 de!"undri !i de#olmatari FnrG trime!trial 2 remedierea degradrilor i olate la #oronamente, aripi, #amere de lini1tire, pereuri Fm2G ntre$inerea tunelurilor 4 2 remedierea degradrilor i olate la #ale !i #ama!uieli Fm2G 2 a!igurarea !#urgerii apelor ForeG 2 -ntre$inerea iluminatului ele#tri#, a por$ilor de la intrare ForeG 102 ntre$inere #urenta pe timp de iarna F!pe#i"i#a tuturor #ategoriilor de drumuriG 102 8regtirea drumurilor pentru !e onul de iarna .1 2 tieri de #avalieri !i #ore#tarea talu urilor de de(leu in#lu!iv -ndeprtarea !au aplanarea pe ona a pmntului re ultat Fm3G 2 amenaDarea plat"ormelor pentru depo itarea materialelor antiderapante in depo ite intermediare F(u#. m2G 2 -nlturarea o(!ta#olelor #are ar putea provo#a in ape irea drumurilor F(uruieni, mr#ini, tu"e, garduri vii, et#.G Fm2G 2 in!talarea !emnali rii !pe#i"i#e !e onului de iarna F(u#.G 2 plom(area gropilor #u mi7tura a!"alti#a !to#a(ila Fm2G 2 -ntre$inerea e#.ipamentelor !i!temului de monitori are a !trii drumului pe timp de iarna F3K:5G ForeG %provi ionare materiale pentru #om(aterea lune#u!ului 2 aprovi ionri #u materiale antiderapante Fni!ip, guraG FtG 2 aprovi ionri #u materiale #.imi#e F!are, !olu$ii, et#.G FtG 2 ame!te#ul materialelor antiderapante #u !u(!tan$e antiaglomerante, tran!portul materialelor in depo ite, maga ii, !ilo uri, pun#te peri#uloa!e FtG 2 -ntre$inerea depo itelor pentru materiale #.imi#e !i antiderapante prin #ur$iri, revop!iri !i mi#i repara$ii F(u#.G %!igurare #u panouri para ape i 2 aprovi ionarea #u panouri para ape i !i materiale ne#e!are montrii !i intretinerii a#e!tora FmG *ontare panouri para ape i 2 montare2demontare, revi ie !i intretinere la teren, reparare !i depo itare panouri para ape i !i a##e!oriile re!pe#tive FmG 'e! pe ire manuala !i me#ani#a 2 r!pndirea Fmanual !au me#ani#G a materialelor #.imi#e !i antiderapante in !#opul prevenirii !au #om(aterii poleiului, g.etii !au a pe ii FtG anual 2 ori,an !aptamanal !aptamanal

1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an

1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an

1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an

1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an

1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an

permanent pe durata iernii, pe m!ura apari$iei gropilor 2 2 permanent

102 .2

#on"orm prevederilor din in!tru#$ia de iarna #on"orm prevederilor din in!tru#$ia de iarna permanent pentru e7i!tenta unui !to# de interven$ie de #el pu$in 30 ile 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an

102 .3 102 .+ 102 .5

in "un#$ie de ne#e!ita$i 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an

#nd !itua$ia o #ere, #on"orm #u prevederile in!tru#$iei

2 patrularea #u utilaDe pentru in"ormarea !trii drumurilor !au prevenirea in ape irii in timpul nin!orilor lini1tite !au a vi!#olelor !la(e Ftria vntului !u( 30 Hm,oraG ForeG 2 de! pe iri manuale in pun#tele ina##e!i(ile utilaDelor F100 m2G 2 de! pe iri me#ani#e #u utilaDe grele !i u1oare ForeG

in "un#$ie de nivelul de !ervi#iu al drumului pe timp de iarna in "un#$ie de nivelul de !ervi#iu al drumului pe timp de iarna in "un#$ie de nivelul de !ervi#iu al drumului pe timp de iarna. 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an 1 ori,an

2 punerea in ordine a (a elor de de! pe ire !i a pun#telor de !priDin F(u#.G 102 .6 D &<( :n"ormari privind !tarea drumurilor 2 in"ormri operative privind #ondi$iile de #ir#ula$ie pe drumuri ForeG NTREINERE PERIODICA DRUMURI, PODURI SI ANEXE " Tra!a6/n!/ b1!261n a0/ @&<<< 6' E6A, 3/ 16bra4a61n!1 4 2 de"initive, #u emul!ie (ituminoa!a #ationi#a pe (a a de (itum modi"i#at #u polimeri #u (itum pur, (itum aditivat !au emul!ii (ituminoa!e #ationi#e 2 a!"alti#e u1oare S!ra!2r1 b1!261n a0/ > ar!/ 02b;1r1 @&<<< 6', E6A C : ar/ b1!261n a0/ @&<<< 6', E6A , 3/ 16bra4a61n!1 /810!/n!/, 51n 4ar/" 2 pe pavaDe din piatra, (etoane a!"alti# , !au pe (etoane de #iment 2 pe (etoane a!"alti#e #u (inder de mrgritar !au a!"alturi turnate 2 pe im(ra#aminti a!"alti#e u1oare, in#lu!iv mortare a!"alti#e !au ma#adamuri penetrate la #ald !au la re#e R/414lar/a IN SITU a 16bra4a61n!1l r a0>al!14/ F1000m2,HmG, !trat de rulare reali at din4 2 tratament (itumino! 2 !trat (itumino! "oarte !u($ire 2 #ovor a!"alti# S1C2ran;a r2!1/ra %provi ionare4 2 indi#atoare rutiere, !tlpi, #on!ole !i portale, !tlpi de g.idare, parapete, indi#atori Hm !i .m, (utoni re"le#tori an$i, pl#ute re"le#tori ante F(u#.G :n!talare pe drum !au -nlo#uire4 2 indi#atoare rutiere, !tlpi, #on!ole !i portale, !tlpi de g.idare, parapete (utoni re"le#tori an$i, pl#ute re"le#tori ante, et#. F(u#.G 97e#utarea mar#aDelor longitudinale laterale !i tran!ver!ale, pe !e#toare intregi FHmG %menaDare lo#uri de par#are in#lu!iv pro#urarea dotrilor F#o1uri de gunoi, me!e, (anei, Dardiniere, et#.G F(u#.G %menaDri de inter!e#$ii !i eliminri pun#te peri#uloa!e, prin lu#rri #are

#on"orm prevederilor din in!tru#$ia de iarna

&<4 &<5

2 1 ori,5ani 1 ori,+ani 2 1ori,6ani 1ori,5ani 1ori,5ani

2 1 ori,+ani 1 ori,3ani 1 ori,5ani 1ori,6ani 1ori,5ani 1ori,+ani

1 ori,+ani 1 ori,3ani 1 ori,2ani 1 ori,+ani 1ori,5ani 1ori,+ani 1ori,3ani

1 ori,3ani 1 ori,2ani 2 1 ori,3ani 1ori,+ani 2 2

1 ori,2ani 2 2 2 1ori,3ani 2 2

&<,

2 2 2

1ori,5ani 1ori,6ani 2

1ori,+ani 1ori,5ani 1ori,6ani

1ori,3ani 1ori,+ani 1ori,5ani

2 1ori,3ani 1ori,+ani

&<107 .1 107 .2 107 .3 107 .+ 107

potrivit programului ela(orat

in "un#$ie de ne#e!ita$i !i materiale "olo!ite potrivit prevederilor #aietului de !ar#ini F"un#$ie de gro!imea mar#aDului !i tipul vop!elei utili ateG #on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op

nu a"e#tea elementele geometri#e !au !i!temul rutier al drumului F!ema"ori are, montri (orduri denivelate, et#.G F(u#.G &<D Plan!a;11 r2!1/r/ 108 )ulturi in pepiniere F.aG .1 108 ntre$inere, #ompletri !i de"ri1ri de planta$ii pe ona !i la !patiile ver i .2 2 #ur$irea planta$iilor de ramuri u!#ate, l!tari !i draDoni FHm drumG 2 tierea ramurilor pentru a!igurarea vi i(ilit$ii !i ga(aritului FHm drumG 2 taiere pentru regenerare !au #ore#tarea #oroanei F(u#.G 2 e7e#utarea !i veri"i#area legaturilor la tutorii planta$iei tinere !i ale -nveli1ului de prote#$ie #ontra ro toarelor, pre#um !i #ompletarea tutorilor lip!a F(u#. puietiG 2 !parea in Durul ar(orilor de pe ona F(u#.G 2 "ormarea lig.eanelor, udarea !i mu!uroirea la planta$iile tinere F(u#.G 2 #om(aterea duntorilor la planta$ii F.aG 2 #ompletarea planta$iei pe ona !i in perdelele de prote#$ie F(u#. puietiG 2 tierea ar(orilor ata#a$i de (oli, (trni, u!#a$i, de"orma$i !au rup$i, pre#um !i a #elor #are a"e#tea !iguran$a #ir#ula$iei F(u#.,m3 G 108 ntre$inere perdele de prote#$ie .3 2 pra!itul perdelelor de prote#$ie !i udarea a#e!tora in perioadele !e#etoa!e F.aG &<9 n!r/;1n/r/ 4l751r1 F(a e de de! pe ire, #antoane, di!tri#te, pepiniere, !edii #entrale !i lo#ale ale admini!tra$iei de drumuriG 2 ugrveli, vop!itorii, -ntre$inere a#operi1, re"a#eri !o(e, revi ia in!tala$iei ele#tri#e !i termi#e, -nlo#uire elemente la tamplarie, in!tala$ii termi#e, !anitare, ele#tri#e, et#. Fmii leiG &&< P1/!r21r1 5r262r1 5/ 376=n! 2 lu#rri de tera!amente pentru #ore#tarea tra!eului in plan, pro"il in lung !i pro"il tran!ver!al, pre#um !i aprovi ionarea, a!ternerea !i #ilindrarea de material pietro! pana la 600 m#,Hm in medie, in "un#$ie de tra"i# F1000 m2 HmG Pr !/Bar/a 4 r32l21 01 a 3la!> r6/1 5r262l21 %menaDri a#o!tamente !i (en i de -n#adrare 2 !ta(ili area !i impermea(ili area a#o!tamentelor, e7e#utarea (en ilor de -n#adrare a a#o!tamentelor Fm3 !au m2G 2 Lan$uri !i rigole pavate Fm2G 'renuri, 1an$uri de garda, #anale de eva#uare 2 de#olmatarea drenurilor, #ompletri de !pi#e !i tron!oane de drenaDe, e7e#u$ia de drenuri longitudinale !i tran!ver!ale de volum mi# Fmii leiG 2 1an$uri de garda !i #anale de eva#uare Fmii leiG

.5

#on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op in "un#$ie de !pe#iile e7i!tente in #ulturi 123ori,an 123ori,an 2ori,an 3ori,an 3ori,an 2ori,an 123ori,an 123ori,an 123ori,an de #ate ori e ne#e!ar 123ori,an 123ori,an 123ori,an 2ori,an 2ori,an 2ori,an 123ori,an 123ori,an 2ori,an

3ori,an 3ori,an 3ori,an 3ori,an 3ori,an 3ori,an 3ori,an 3ori,an la !emnalarea ata#ului duntorilor 2ori,an 2ori,an 2ori,an 2ori,an potrivit programului ela(orat

2ori,an

2ori,an

2ori,an

2ori,an

2ori,an

#on"orm ne#e!ita$ilor

#on"orm programelor -nto#mite in a#e!t !#op

&&& 111 .1 111 .2 111 .3

1ori,+ani

1ori,+ani

1ori,+ani

1ori,+ani

1ori,+ani

pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii

permanent, imediat dup #on!tatarea !itua$iei pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii

111 .+ 111 .5

111 .6

)ore#$ii lo#ale de al(ii !i torenti, in lungime de pana la 200 m Fmii leiG Biduri de !priDin !i de #aptu!ire, de volum pana la 200 m# 2 re"a#erea par$iala a idurilor de !priDin !au de #aptu!ire pre#um !i e7e#utarea de iduri de !priDin !i de #aptu!ire, in one unde !e impune e7e#utarea urgenta pentru a!igurarea !ta(ilit$ii drumului Fm3G %menaDare drumuri laterale 2 e7e#utarea de pavaDe de piatra (ruta !au (olovani de ru la drumurile laterale pe o lungime de #ir#a 25 2 50 m #ontinuata #u impietruire pe 2 5 2 50 m Fm2G E e7e#utarea de pode$e laterale F(u#.G %menaDarea plat"ormelor pentru veri"i#area tonaDelor autove.i#ulelor F(u#.G ntre$inerea drumurilor pietruite prin !#ari"i#ari !i #ilindrari #u adau! de material pietro! pana la 600 m#,Hm 2 !#ari"i#ari, repro"ilri !i #ilindrari #u adau! de material pietro! Fm2G 2 !ta(ili ri #omple7e ale impietruirilor e7i!tente #u adau! de materiale Fm3G

pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii

pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii

#on"orm programelor -nto#mite in a#e!t !#op #on"orm programelor -nto#mite in a#e!t !#op

2ori,an 2 2 2 2 #on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op

111 .7 111 .8 &&'

E &&(

n!r/;1n/r/ 3/r1 514a 3 52r1, 3a0aB/, 3 5/;/ 2 remedierea degradrilor i olate la trotuare, #oronamente, iduri -ntoar!e, aripi, !"erturi de #on, radiere Fmii leiG 2 montarea parapetului dire#$ional pe pod, in#lu!iv pe rampele podurilor FmG 2 -nlo#uire di!po itive pentru a#operirea ro!turilor de dilatatie F(u#. !au mG 2 re"a#erea #a!iurilor degradate, a !#rilor de a##e! !i a pereurilor la !"erturile de #on Fm2G 2 remedierea de"e#telor de !upra"a$a pentru elementele de (eton !i (eton armat Fm2 !au oreG 2 -nlo#uirea (ordurilor degradate FmG 2 -nlo#uirea elementelor de parapet degradate !i "i7area #ore!pun toare a a#e!tora FmG 2 e7e#u$ia pl#ii de ra#ordare in ona #ulee 2rampa de a##e! in#lu!iv -nlo#uirea materialului de umplutura !i re"a#erea drumului degradat din !patele #uleei Fm2 !au m3G 2 per"orarea "1iilor #u goluri ForeG 2 prote#$ia an#oraDelor la elementele pre#oprimate ForeG 2 vop!itorie #ompleta la podurile metali#e FtG REPARAII CURENTE DRUMURI, PODURI SI ANEXE L24r7r1 a4415/n!al/

imediat in "un#$ie de gravitatea !itua$iei #on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op 1 ori , 7 2 20 ani, in "un#$ie de tipul di!po itivului pe m!ura #on!tatrii2ne#e!ita$ii pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii pe m!ura #on!tatrii ne#e!ita$ii ori de #ate ori !e #on!tata ne#e!itatea

imediat in "un#$ie de gravitatea !itua$iei potrivit programului ela(orat #on"orm do#umenta$iei ela(orate in a#e!t !#op. 1 ori,327 ani

&&4

&&5 &&, &&&&D

2 re"a#eri dup inunda$ii, alune#ri de terenuri, a"ilieri de poduri, #utremure, a##idente rutiere, pentru adu#erea drumurilor !i podurilor la !tarea te.ni#a ini$iala Fmii leiG I6bra4a61n!1 b1!261n a0/ 2F ar/ 2 #ovoare din mortare a!"alti#e !i mi7turi a!"alti#e #ompa#te, in#lu!iv #ompletarea impietruirii e7i!tente !i re#ti"i#area tra!eului in plan !i pro"il longitudinal FHmG 2 tratamente du(le !au -ntrite pe impietruirile e7i!tente, in#lu!iv #ompletarea impietruirii e7i!tente !i re#ti"i#area tra!eului in plan !i pro"il longitudinal FHmG 2 penetrri la #ald !au la re#e ale impietruirilor e7i!tente, in#lu!iv #ompletarea #u piatra !parta !i re#ti"i#area tra!eului in plan !i pro"il longitudinal FHmG Ran> r0ar1 010!/6/ r2!1/r/, 42 l1an;1 b1!261n 01 0a2 G15ra2l141 @E6A B/n91 023l16/n!ar/ 2 (anda a ::: 2a in rampe pentru ve.i#ule lente FHmG El161n7r1 32n4!/ 3/r142l a0/, a6/naB7r1 5/ 1n!/r0/4;11 @E6A R/3ara;11 42r/n!/ 3 52r1 2 lrgiri !i de"initivri pode$e F(u#.G 2 -nlo#uire elemente degradate la !upra!tru#tura Fmii leiG 2 #on!olidri in"ra!tru#turi Fmii leiG 2 #on!olidri provi orii la poduri in vederea e"e#turii unor tran!porturi aga(ariti#e Fmii leiG 2 variante provi orii de #ir#ula$ie Fmii leiG 2 demolri !i de!"iin$ri poduri Fmii leiG

prima urgenta, re!ta(ilirea #ir#ula$iei rutiere

#on"orm programelor -nto#mite in a#e!t !#op 1 ori,+ani 1ori,3ani 2 2 2

#on"orm programelor -nto#mite in a#e!t !#op pe (a a m!urtorilor de #apa#itate portanta #on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op #on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op #on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op #on"orm programelor de lu#rri !au imediat in "un#tie de gravitatea !itua$iei #on"orm programelor de lu#rri !au imediat in "tm#tie de gravitatea !itua$iei in "un#$ie de !oli#itri #on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op #on"orm programelor into#mite in a#e!t !#op