Sunteți pe pagina 1din 62

LEGE nr.

215 din 23 aprilie 2001 (*actualizata*)


administratiei publice locale (actualizata pana la data de 13 septembrie 2006*) EMITENT: P !L MENT"L# *) Textul initial a fost publicat in MON TO!"# O$ % &# nr' 20( din 23 aprilie 2001' &ceasta este forma actualizata de )'%' *%entrul Teritorial de %alcul +lectronic* )'&' ,iatra Neamt pana la data de 13 septembrie 2006 cu modificarile si completarile aduse de O!-ON&NT& -+ "!.+NT& nr' /( din 2( mai 20010 #+.+& nr' /31 din ( decembrie 20010 #+.+& nr' 216 din 23 aprilie 20020 #+.+& nr' 161 din 12 aprilie 20030 #+.+& nr' 1(1 din 30 aprilie 200(0 !+%T $ %&!+& nr' 1(1 din 30 aprilie 200(0 #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(0 #+.+& nr' 323 din 21 septembrie 200(0 #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20060 !+%T $ %&!+& nr' 216 din 6 iulie 2006' ,arlamentul !omaniei adopta prezenta le3e' $ P. I -ispozitii 3enerale )+%T "N+& 1 !e3imul 3eneral al autonomiei locale !T. 1 (1) ,rezenta le3e re3lementeaza re3imul 3eneral al autonomiei locale4 precum si or3anizarea si functionarea administratiei publice locale' (2) n sensul prezentei le3i4 termenii si expresiile de mai 5os au urmatoarele semnificatii6 a) acti7itati de administratie social8comunitara 8 actiunile prin care se concretizeaza relatia autoritatilor administratiei publice locale cu asociatiile de proprietari de pe raza unitatii administrati78 teritoriale0 b) a3lomerari urbane 8 asociatiile de dez7oltare intercomunitara constituite pe baza de parteneriat intre municipii4 altele decat cele pre7azute la lit' 5)4 si orase4 impreuna cu localitatile urbane si rurale aflate in zona de influenta0 c) asociatii de dez7oltare intercomunitara 8 structurile de cooperare cu personalitate 5uridica4 de drept pri7at4 infiintate4 in conditiile le3ii4 de unitatile administrati78teritoriale pentru realizarea in comun a unor proiecte de dez7oltare de interes zonal sau re3ional ori furnizarea in comun a unor ser7icii publice0 d) autoritati deliberati7e 8 consiliul local4 consiliul 5udetean4 %onsiliul .eneral al Municipiului 9ucuresti4 consiliile locale ale subdi7iziunilor administrati78teritoriale ale municipiilor0 e) autoritati executi7e 8 primarii comunelor4 oraselor4 municipiilor4 ai subdi7iziunilor administrati78teritoriale ale municipiilor4 primarul 3eneral al municipiului 9ucuresti si presedintele consiliului 5udetean0 f) consilii locale 8 consilii comunale4 orasenesti4 municipale si consiliile subdi7iziunilor administrati78teritoriale ale

municipiilor0 3) or3anisme prestatoare de ser7icii publice si de utilitate publica de interes local sau 5udetean 8 denumirea 3enerica ce include6 1' institutii publice si ser7icii publice infiintate si or3anizate prin :otarari ale autoritatilor deliberati7e4 denumite in continuare institutii si ser7icii publice de interes local sau 5udetean0 2' societati comerciale si re3ii autonome infiintate sau reor3anizate prin :otarari ale autoritatilor deliberati7e4 denumite in continuare societati comerciale si re3ii autonome de interes local sau 5udetean0 3' asociatii de dez7oltare intercomunitara0 (' furnizori de ser7icii sociale4 de drept public ori pri7at4 care acorda ser7icii sociale in conditiile pre7azute de le3e0 ;' asociatii4 fundatii si federatii recunoscute ca fiind de utilitate publica4 in conditiile le3ii0 6' operatori de ser7icii comunitare de utilitati publice locale sau 5udetene0 :) subdi7iziuni administrati78teritoriale ale municipiilor 8 sectoarele municipiului 9ucuresti sau alte subdi7iziuni ale municipiilor4 ale caror delimitare si or3anizare se fac prin le3e0 i) unitati administrati78teritoriale 8 comune4 orase si 5udete0 in conditiile le3ii4 unele orase pot fi declarate municipii0 5) zona metropolitana 8 asociatia de dez7oltare intercomunitara constituita pe baza de parteneriat intre capitala !omaniei sau municipiile de ran3ul si unitatile administrati78teritoriale aflate in zona imediata' &rt' 1 a fost modificat de pct' 1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 2 (1) &dministratia publica in unitatile administrati78teritoriale se or3anizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii4 autonomiei locale4 deconcentrarii ser7iciilor publice4 eli3ibilitatii autoritatilor administratiei publice locale4 le3alitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit' (2) &plicarea principiilor pre7azute la alin' (1) nu poate aduce atin3ere caracterului de stat national4 unitar si indi7izibil al !omaniei' &lin' (1) al art' 2 a fost modificat de pct' 2 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 3 (1) ,rin autonomie locala se intele3e dreptul si capacitatea efecti7a a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a 3estiona4 in numele si in interesul colecti7itatilor locale pe care le reprezinta4 treburile publice4 in conditiile le3ii'

(2) &cest drept se exercita de consiliile locale si primari4 precum si de consiliile 5udetene4 autoritati ale administratiei publice locale alese prin 7ot uni7ersal4 e3al4 direct4 secret si liber exprimat' (3) -ispozitiile alin' (2) nu aduc atin3ere posibilitatii de a recur3e la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetatenilor la treburile publice4 in conditiile le3ii' (() ,rin colecti7itate locala se intele3e totalitatea locuitorilor din unitatea administrati78 teritoriala' !T. % (1) &utonomia locala este numai administrati7a si financiara4 fiind exercitata pe baza si in limitele pre7azute de le3e' (2) &utonomia locala pri7este or3anizarea4 functionarea4 competentele si atributiile4 precum si 3estionarea resurselor care4 potri7it le3ii4 apartin comunei4 orasului4 municipiului sau 5udetului4 dupa caz' &lin' (2) al art' ( a fost modificat de pct' 3 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 5 (1) &utoritatile administratiei publice locale exercita4 in conditiile le3ii4 competente exclusi7e4 competente parta5ate si competente dele3ate' (2) &utonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca4 in limitele le3ii4 sa aiba initiati7e in toate domeniile4 cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice' &lin' (1) al art' ; a fost modificat de pct' ( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. & (1) !aporturile dintre autoritatile administratiei publice locale din comune4 orase si municipii si autoritatile administratiei publice de la ni7el 5udetean se bazeaza pe principiile autonomiei4 le3alitatii4 responsabilitatii4 cooperarii si solidaritatii in rezol7area problemelor intre3ului 5udet' (2) n relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si consiliul 5udetean4 pe de o parte4 precum si intre consiliul local si primar4 pe de alta parte4 nu exista raporturi de subordonare' &lin' (1) al art' 6 a fost modificat de pct' ; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. ' -escentralizarea competentelor catre autoritatile administratiei publice locale se face cu respectarea principiilor si re3ulilor pre7azute de le3ea8cadru a descentralizarii' &rt' / a fost modificat de pct' 6 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &#

nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. ( (1) &utoritatile administratiei publice centrale 7or consulta4 inainte de adoptarea oricarei decizii4 structurile asociati7e ale autoritatilor administratiei publice locale4 in toate problemele care le pri7esc in mod direct4 potri7it le3ii' (2) )tructurile asociati7e ale autoritatilor administratiei publice locale sunt6 a) &sociatia %omunelor din !omania0 b) &sociatia Oraselor din !omania0 c) &sociatia Municipiilor din !omania0 d) "niunea Nationala a %onsiliilor <udetene din !omania0 e) alte forme asociati7e de interes 3eneral4 constituite potri7it le3ii' &lin' (2) al art' 1 a fost introdus de pct' / al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. ) (1) n cadrul politicii economice nationale4 comunele4 orasele4 municipiile si 5udetele au dreptul la resurse financiare proprii4 pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc4 le administreaza si le utilizeaza pentru indeplinirea competentelor si atributiilor ce le re7in4 in conditiile le3ii' (2) !esursele financiare de care dispun autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie corelate cu competentele si cu atributiile pre7azute de le3e' &rt' 2 a fost modificat de pct' 1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 10 &utoritatile administratiei publice locale administreaza sau4 dupa caz4 dispun de resursele financiare4 precum si de bunurile proprietate publica sau pri7ata ale comunelor4 oraselor4 municipiilor si 5udetelor4 in conformitate cu principiul autonomiei locale' &rt' 10 a fost modificat de pct' 2 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 11 (1) -oua sau mai multe unitati administrati78teritoriale au dreptul ca4 in limitele competentelor autoritatilor lor deliberati7e si executi7e4 sa coopereze si sa se asocieze4 in conditiile le3ii4 formand asociatii de dez7oltare intercomunitara4 cu personalitate 5uridica4 de drept pri7at si de utilitate publica' &sociatiile de dez7oltare intercomunitara sunt de utilitate publica4 prin efectul prezentei le3i4 prin dero3are de la pre7ederile Ordonantei .u7ernului nr' 26=2000 cu pri7ire la asociatii si fundatii4 cu modificarile ulterioare'

(2) &sociatiile de dez7oltare intercomunitara se constituie4 in conditiile le3ii4 in scopul realizarii in comun a unor proiecte de dez7oltare de interes zonal sau re3ional ori al furnizarii in comun a unor ser7icii publice' >onele metropolitane si a3lomerarile urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitatilor administrati7teritoriale componente au ca scop dez7oltarea infrastructurilor si a obiecti7elor de dez7oltare de interes comun' &utoritatile deliberati7e si executi7e de la ni7elul fiecarei unitati administrati78teritoriale componente isi pastreaza autonomia locala4 in conditiile le3ii' (3) "nitatile administrati78teritoriale au dreptul ca4 in limitele competentelor autoritatilor lor deliberati7e si executi7e4 sa coopereze si sa se asocieze si cu unitati administrati78teritoriale din strainatate4 in conditiile le3ii4 prin :otarari ale consiliilor locale sau consiliilor 5udetene4 dupa caz' (() ,entru protectia si promo7area intereselor lor comune4 unitatile administrati78teritoriale au dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale4 in conditiile le3ii' &rt' 11 a fost modificat de pct' 10 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 11*1 (1) &sociatiile de dez7oltare intercomunitara se finanteaza prin contributii din bu3etele locale ale unitatilor administrati78teritoriale membre4 precum si din alte surse4 in conditiile le3ii' (2) .u7ernul spri5ina asocierea unitatilor administrati78teritoriale prin pro3rame nationale de dez7oltare' &ceste pro3rame sunt finantate anual prin bu3etul de stat si sunt pre7azute distinct in cadrul bu3etului Ministerului &dministratiei si nternelor4 in conditiile le3ii pri7ind finantele publice locale' (3) %onsiliile 5udetene pot initia si derula pro3rame 5udetene de dez7oltare4 finantate din bu3etul local al 5udetului si pre7azute distinct in cadrul acestuia' &rt' 11?1 a fost introdus de pct' 11 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 11*2 (1) &sociatiile de dez7oltare intercomunitara sunt conduse de un consiliu de administratie compus din reprezentanti ai unitatilor administrati78teritoriale componente4 desemnati de consiliul local sau de consiliul 5udetean4 la propunerea primarului4 respecti7 a presedintelui consiliului 5udetean4 precum si la propunerea consilierilor locali sau 5udeteni4 dupa caz' (2) %onsiliul de administratie este condus de un presedinte ales cu 7otul ma5oritatii membrilor sai'

(3) ,entru realizarea obiecti7elor proprii4 consiliul de administratie poate infiinta un aparat te:nic4 finantat din resursele asociatiei de dez7oltare intercomunitara' (() Or3anizarea si modul de functionare a consiliului de administratie si a aparatului te:nic sunt stabilite prin actul de infiintare si statutul asociatiei de dez7oltare intercomunitara4 aprobate prin :otararile consiliilor locale4 respecti7 5udetene asociate' &rt' 11?2 a fost introdus de pct' 11 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 12 "nitatile administrati78teritoriale pot inc:eia intre ele acorduri si pot participa4 inclusi7 prin alocare de fonduri4 la initierea si la realizarea unor pro3rame de dez7oltare zonala sau re3ionala4 in baza :otararilor adoptate de consiliile locale ori 5udetene4 dupa caz4 in conditiile le3ii' &rt' 12 a fost modificat de pct' 12 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 13 (1) "nitatile administrati78teritoriale limitrofe zonelor de frontiera pot inc:eia intre ele intele3eri de cooperare transfrontaliera cu structuri similare din statele 7ecine4 in conditiile le3ii' (2) "nitatile administrati78teritoriale4 prin primari4 respecti7 presedintii consiliilor 5udetene4 transmit Ministerului &facerilor +xterne4 spre a7izare conforma4 proiectele de intele3eri de cooperare pe care acestea intentioneaza sa le inc:eie cu unitatile administrati78teritoriale din alte tari4 inainte de supunerea lor spre adoptare de catre consiliile locale sau 5udetene4 dupa caz' (3) ,rin intele3erile de cooperare transfrontaliera pot fi create si pe teritoriul !omaniei or3anisme care sa aiba4 potri7it dreptului intern4 personalitate 5uridica' &ceste or3anisme nu au4 in sensul prezentei le3i4 competente administrati78teritoriale' (() "nitatile administrati78teritoriale care au inc:eiat intele3eri de cooperare transfrontaliera au dreptul sa participe in alte state la or3anismele create prin respecti7ele intele3eri4 in limita competentelor ce le re7in4 potri7it le3ii' &rt' 13 a fost modificat de pct' 13 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 1% (1) nitiati7a unitatilor administrati78teritoriale de a coopera si de a se asocia cu unitati administrati78teritoriale din

strainatate4 precum si de a adera la o asociatie internationala a unitatilor administrati78teritoriale 7a fi comunicata Ministerului &facerilor +xterne si Ministerului &dministratiei si nternelor' (2) ,roiectele de intele3eri de cooperare pe care unitatile administrati78teritoriale intentioneaza sa le inc:eie cu unitati administrati78teritoriale din alte tari 7or fi transmise spre a7izare Ministerului &facerilor +xterne4 prin primari4 respecti7 presedintii consiliilor 5udetene4 inainte de supunerea lor spre adoptare de catre consiliile locale sau consiliile 5udetene4 dupa caz' (3) &7izele pre7azute la alin' (2) trebuie emise in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii' n caz contrar se 7a considera ca nu sunt obiectii si proiectul respecti7 poate fi supus spre aprobare consiliului local sau 5udetean interesat' (() !esponsabilitatea pri7ind intele3erile de cooperare inc:eiate de unitatile administrati78 teritoriale re7ine in exclusi7itate acestora' &lin' (1)4 (2) si (() ale art' 1( au fost modificate de pct' 1( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 15 %onsiliile locale si consiliile 5udetene pot :otari asupra participarii cu capital sau cu bunuri4 in numele si in interesul colecti7itatilor locale pe care le reprezinta4 la infiintarea4 functionarea si dez7oltarea unor or3anisme prestatoare de ser7icii publice si de utilitate publica de interes local sau 5udetean4 in conditiile le3ii' &rt' 1; a fost modificat de pct' 1; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 1& %ontrolul administrati7 si controlul financiar al acti7itatii autoritatilor administratiei publice locale se exercita in limitele si in conditiile pre7azute de le3e' !T. 1' n unitatile administrati78teritoriale in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale au o pondere de peste 20@ din numarul locuitorilor4 autoritatile administratiei publice locale4 institutiile publice aflate in subordinea acestora4 precum si ser7iciile publice deconcentrate asi3ura folosirea4 in raporturile cu acestia4 si a limbii materne4 in conformitate cu pre7ederile %onstitutiei4 ale prezentei le3i si ale tratatelor internationale la care !omania este parte' &rt' 1/ a fost modificat de pct' 16 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"#

O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 1( (1) %omunele4 orasele4 municipiile si 5udetele sunt unitati administrati78teritoriale in care se exercita autonomia locala si in care se or3anizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice locale' (2) %omunele pot fi formate din unul sau mai multe sate' (3) "nele orase pot fi declarate municipii4 in conditiile le3ii' (() n municipii se pot crea subdi7iziuni administrati78teritoriale4 a caror delimitare si or3anizare se fac potri7it le3ii' (;) &utoritatile administratiei publice locale se pot constitui si in subdi7iziunile administrati78 teritoriale ale municipiilor' &ceste autoritati exercita atributiile pre7azute la art' 2; si4 respecti74 la art' 2/4 care se aplica in mod corespunzator' &lin' (1) al art' 11 a fost modificat de pct' 1/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 1) (1) "nitatile administrati78teritoriale sunt persoane 5uridice de drept public4 cu capacitate 5uridica deplina si patrimoniu propriu' &cestea sunt subiecte 5uridice de drept fiscal4 titulare ale codului de inre3istrare fiscala si ale conturilor desc:ise la unitatile teritoriale de trezorerie4 precum si la unitatile bancare' "nitatile administrati7teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obli3atiilor ce decur3 din contractele pri7ind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si pri7at in care acestea sunt parte4 precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau 5uridice4 in conditiile le3ii' (2) n 5ustitie4 unitatile administrati78teritoriale sunt reprezentate4 dupa caz4 de primar sau de presedintele consiliului 5udetean' (3) ,rimarul4 respecti7 presedintele consiliului 5udetean4 poate imputernici o persoana cu studii superioare 5uridice de lun3a durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului4 respecti7 al consiliului 5udetean4 sau un a7ocat care sa reprezinte interesele unitatii administrati78teritoriale4 precum si ale autoritatilor administratiei publice locale respecti7e4 in 5ustitie' (() "nitatea administrati78teritoriala are dreptul sa beneficieze de acoperirea c:eltuielilor de 5udecata stabilite in baza :otararii instantei de 5udecata4 inclusi7 in situatia in care reprezentarea in 5ustitie este asi3urata de un consilier 5uridic din aparatul de specialitate al primarului4 respecti7 al consiliului 5udetean' (;) -espa3ubirile primite de unitatile administrati78teritoriale in urma :otararilor pronuntate de instantele de

5udecata se constituie in 7enituri la bu3etele locale' -espa3ubirile pe care trebuie sa le plateasca unitatea administrati78teritoriala in urma :otararilor pronuntate de instanta de 5udecata si ramase definiti7e sunt asi3urate de la bu3etul local' &rt' 12 a fost modificat de pct' 11 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 20 -elimitarea teritoriala a comunelor4 oraselor4 municipiilor si 5udetelor se stabileste prin le3e' Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin le3e si numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrati78teritoriale respecti7e prin referendum4 care se or3anizeaza potri7it le3ii' &rt' 20 a fost modificat de pct' 12 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T "N+& a 28a &utoritatile administratiei publice locale !T. 21 (1) &utoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune4 orase si municipii sunt consiliile locale4 comunale4 orasenesti si municipale4 ca autoritati deliberati7e4 si primarii4 ca autoritati executi7e' %onsiliile locale si primarii se ale3 in conditiile pre7azute de le3ea pentru ale3erea autoritatilor administratiei publice locale*)' (2) %onsiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezol7a treburile publice din comune4 orase si municipii4 in conditiile le3ii' &rt' 21 a fost modificat de pct' 20 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' &lin' (1) al art' 21 a fost modificat prin !+%T $ %&!+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' //6 din 13 septembrie 2006' !T. 22 n fiecare 5udet se constituie un consiliu 5udetean4 ca autoritate a administratiei publice locale4 pentru coordonarea acti7itatii consiliilor comunale4 orasenesti si municipale4 in 7ederea realizarii ser7iciilor publice de interes 5udetean' %onsiliul 5udetean este ales in conditiile le3ii pentru ale3erea autoritatilor administratiei publice locale*)' &rt' 22 a fost modificat de pct' 21 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006'

&rt' 22 a fost modificat prin !+%T $ %&!+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' //6 din 13 septembrie 2006' !T. 23 &lesii locali sunt primarul4 consilierii locali si consilierii 5udeteni' n asi3urarea liberului exercitiu al mandatului lor acestia indeplinesc o functie de autoritate publica4 beneficiind de dispozitiile le3ii penale cu pri7ire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat' !T. 2% (1) Mandatul primarului4 consilierului local4 respecti7 al consilierului 5udetean4 este de ( ani' Mandatul se exercita in conditiile le3ii' (2) %onsiliul local sau consiliul 5udetean4 precum si primarul ales in cursul unui mandat4 ca urmare a dizol7arii consiliului local sau 5udetean4 respecti7 a 7acantei postului de primar4 inc:eie mandatul precedentei autoritati a administratiei publice locale' (3) %onsiliul local sau consiliul 5udetean4 precum si primarul4 alesi in urma or3anizarii unor noi unitati administrati78teritoriale sau in urma dizol7arii unor consilii4 respecti7 7acantarii unor posturi de primari4 isi exercita mandatul numai pana la or3anizarea urmatoarelor ale3eri locale 3enerale' !T. 25 n scopul asi3urarii autonomiei locale4 autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale4 sa elaboreze si sa aprobe bu3etele locale ale comunelor4 oraselor4 municipiilor si 5udetelor4 in conditiile le3ii' &rt' 2; a fost modificat de pct' 22 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 2& &bro3at' &rt' 26 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 2' &bro3at' &rt' 2/ a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' $ P. II %onsiliile locale )+%T "N+& 1 %onstituirea consiliului local !T. 2(

%onsiliile locale sunt compuse din consilieri locali alesi prin 7ot uni7ersal4 e3al4 direct4 secret si liber exprimat4 in conditiile stabilite de le3ea pentru ale3erea autoritatilor administratiei publice locale*)' &rt' 21 a fost modificat de pct' 23 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' &rt' 21 a fost modificat prin !+%T $ %&!+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' //6 din 13 septembrie 2006' !T. 2) (1) Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului4 in functie de numarul locuitorilor comunei4 orasului sau municipiului4 raportat de nstitutul National de )tatistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau4 dupa caz4 la data de 1 iulie a anului care preceda ale3erile4 dupa cum urmeaza6
Numarul locuitorilor comunei4 Numarul orasului sau ai municipiului consilierilor 8 pana la 3'000 2 8 intre 3'001 si ;'000 11 8 intre ;'001 si 10'000 13 8 intre 10'001 si 20'000 1; 8 intre 20'001 si ;0'000 1/ 8 intre ;0'001 si 100'000 12 8 intre 100'001 si 200'000 21 8 intre 200'001 si 300'000 23 8 intre 300'001 si (00'000 2; 8 peste (00'000 2/

(2) %onsiliul .eneral al Municipiului 9ucuresti este compus din 31 de consilieri locali' (3) Numarul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 9ucuresti se stabileste in functie de numarul locuitorilor sectoarelor respecti7e4 potri7it alin' (1)' &rt' 22 a fost modificat de pct' 2( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 2)*1 (1) Aalidarea ale3erii consilierilor se face de catre 5udecatoria in raza careia se afla unitatea administrati7teritoriala4 de catre un 5udecator desemnat de presedintele instantei' %ererea de 7alidare a consilierilor locali se depune in termen de 3 zile de la data constatarii rezultatelor ale3erilor4 in conditiile le3ii' (2) %ererea introdusa potri7it alin' (1) se 5udeca in sedinta publica4 fara citarea partilor' (3) %ererea se 5udeca de ur3enta si cu precadere4 in termen de 10 zile de la data depunerii4 prin :otarare executorie' (() Botararea pre7azuta la alin' (3) este supusa cailor de atac pre7azute in cadrul procedurii contencioase4 instanta pronuntandu8se in termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs4 dupa caz' (;) n7alidarea mandatului inter7ine in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eli3ibilitate sau daca ale3erea consilierului s8a facut prin frauda electorala4 constatata in conditiile le3ii'

(6) ,entru 7alidarea mandatelor candidatilor declarati supleanti este aplicabila aceeasi procedura' ,ot fi 7alidati numai candidatii declarati supleanti care4 la data 7alidarii4 fac do7ada faptului ca sunt inscrisi in partidul politic4 alianta politica sau alianta electorala pe a carei lista au candidat in ale3eri' &rt' 22?1 a fost introdus de pct' 2; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 30 &bro3at' &rt' 30 a fost abro3at de #+.+& nr' 161 din 12 aprilie 2003 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 2/2 din 21 aprilie 2003' !T. 31 (1) %onstituirea consiliilor locale se face in termen de 2; de zile de la data desfasurarii ale3erilor' %on7ocarea consilierilor locali alesi si 7alidati in functie se face de catre prefect4 in maximum ; zile de la pronuntarea :otararii de 7alidare4 in conditiile art' 22?1' #a sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau4 precum si primarul sau4 dupa caz4 candidatul declarat casti3ator la ale3erile pentru functia de primar' (2) )edinta se desfasoara in conditii le3ale daca participa cel putin ma5oritatea consilierilor locali alesi si 7alidati' n cazul in care nu se poate asi3ura aceasta ma5oritate4 sedinta se 7a or3aniza4 in aceleasi conditii4 peste 3 zile4 la con7ocarea prefectului' -aca nici la a doua con7ocare reuniunea nu este le3al constituita4 se 7a proceda la o noua con7ocare de catre prefect4 peste alte 3 zile4 in aceleasi conditii' (3) n situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia con7ocare din cauza absentei nemoti7ate a consilierilor locali4 instanta 7a declara 7acante4 prin :otarare4 locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemoti7at la oricare dintre cele 3 con7ocari' )esizarea instantei se face de catre prefect in maximum 3 zile de la data sedintei4 pe baza procesului87erbal al sedintei4 intocmit de secretarul unitatii administrati78 teritoriale' Botararea instantei se pronunta in maximum 3 zile de la primirea sesizarii din partea prefectului si poate fi atacata cu recurs la instanta competenta' n cazul in care locurile declarate 7acante4 potri7it procedurii de mai sus4 nu pot fi ocupate cu supleantii inscrisi pe listele de candidati respecti7e4 potri7it le3ii4 se or3anizeaza ale3eri partiale pentru completare4 in termen de 20 de zile' (() #ucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in 7arsta consilier local4 a5utat de cei mai tineri 2 consilieri locali4 cu asistenta de specialitate a secretarului unitatii administrati78teritoriale4 care intocmeste si

procesul87erbal al sedintei' (;) &bsenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este considerata moti7ata daca se face do7ada ca aceasta a inter7enit din cauza unei boli sau a unor e7enimente de forta ma5ora care au facut imposibila prezenta acestora' &rt' 31 a fost modificat de pct' 26 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 32 &bro3at' &rt' 32 a fost abro3at de pct' 2/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 33 &bro3at' &rt' 33 a fost abro3at de pct' 2/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 3% (1) %onsilierii locali ale caror mandate au fost 7alidate depun in fata consiliului local urmatorul 5uramant in limba romana6 C<ur sa respect %onstitutia si le3ile tarii si sa fac4 cu buna8credinta4 tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orasului4 municipiului4 5udetului)''' ' &sa sa8mi a5ute -umnezeuDE (2) %onsilierii locali care refuza sa depuna 5uramantul sunt considerati demisionati de drept' (3) <uramantul poate fi depus si fara formula reli3ioasa' &lin' (1) si (2) ale art' 3( au fost modificate de pct' 21 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 35 n cazul in care consilierul local declarat ales renunta la mandat inainte de 7alidare sau refuza sa depuna 5uramantul4 se supune 7alidarii mandatul primului supleant inscris pe lista partidului politic4 a aliantei politice sau a aliantei electorale respecti7e4 daca pana la 7alidarea mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid' n cazul in care locurile ramase 7acante nu pot fi completate cu supleanti4 conform le3ii4 iar numarul de consilieri locali se reduce sub 5umatate plus unu4 se 7or or3aniza ale3eri partiale pentru completare4 in termen de 20 de zile' &rt' 3; a fost modificat de pct' 22 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 3&

(1) -upa 7alidare4 in sedinta de constituire a consiliului local4 consilierii locali depun 5uramantul pre7azut la art' 3(' (2) %onsiliul local se declara le3al constituit daca ma5oritatea consilierilor locali 7alidati au depus 5uramantul' %onstituirea consiliului local se constata prin :otarare4 adoptata cu 7otul ma5oritatii consilierilor locali 7alidati' &rt' 36 a fost modificat de pct' 30 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 3' (1) -upa declararea ca le3al constituit4 consiliul local ale3e dintre membrii sai4 prin :otarare adoptata cu 7otul desc:is al ma5oritatii consilierilor locali in functie4 un presedinte de sedinta4 pe o perioada de cel mult 3 luni4 care 7a conduce sedintele consiliului si 7a semna :otararile adoptate de acesta' (2) %onsilierul local ales in conditiile alin' (1) poate fi sc:imbat din functie4 la initiati7a a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali4 prin 7otul ma5oritatii consilierilor locali in functie' &rt' 3/ a fost modificat de pct' 31 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T"N+& a 28a &tributiile consiliului local !T. 3( (1) %onsiliul local are initiati7a si :otaraste4 in conditiile le3ii4 in toate problemele de interes local4 cu exceptia celor care sunt date prin le3e in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale' (2) %onsiliul local exercita urmatoarele cate3orii de atributii6 a) atributii pri7ind or3anizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului4 ale institutiilor si ser7iciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si re3iilor autonome de interes local0 b) atributii pri7ind dez7oltarea economico8sociala si de mediu a comunei4 orasului sau municipiului0 c) atributii pri7ind administrarea domeniului public si pri7at al comunei4 orasului sau municipiului0 d) atributii pri7ind 3estionarea ser7iciilor furnizate catre cetateni0 e) atributii pri7ind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern' (3) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (2) lit' a)4 consiliul local6 a) aproba statutul comunei4 orasului sau municipiului4 precum si re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului local0 b) aproba4 in conditiile le3ii4 la propunerea primarului4 infiintarea4 or3anizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului4 ale institutiilor si ser7iciilor publice de interes local4 precum si reor3anizarea si statul de

functii ale re3iilor autonome de interes local0 c) exercita4 in numele unitatii administrati78teritoriale4 toate drepturile si obli3atiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau re3ii autonome4 in conditiile le3ii' (() n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (2) lit' b)4 consiliul local6 a) aproba4 la propunerea primarului4 bu3etul local4 7irarile de credite4 modul de utilizare a rezer7ei bu3etare si contul de inc:eiere a exercitiului bu3etar0 b) aproba4 la propunerea primarului4 contractarea si=sau 3arantarea imprumuturilor4 precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de 7aloare in numele unitatii administrati78 teritoriale4 in conditiile le3ii0 c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale4 in conditiile le3ii0 d) aproba4 la propunerea primarului4 documentatiile te:nico8economice pentru lucrarile de in7estitii de interes local4 in conditiile le3ii0 e) aproba strate3iile pri7ind dez7oltarea economica4 sociala si de mediu a unitatii administrati78 teritoriale0 f) asi3ura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu pre7ederile an3a5amentelor asumate in procesul de inte3rare europeana in domeniul protectiei mediului si 3ospodaririi apelor pentru ser7iciile furnizate cetatenilor' (;) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (2) lit' c)4 consiliul local6 a) :otaraste darea in administrare4 concesionarea sau inc:irierea bunurilor proprietate publica a comunei4 orasului sau municipiului4 dupa caz4 precum si a ser7iciilor publice de interes local4 in conditiile le3ii0 b) :otaraste 7anzarea4 concesionarea sau inc:irierea bunurilor proprietate pri7ata a comunei4 orasului sau municipiului4 dupa caz4 in conditiile le3ii0 c) a7izeaza sau aproba4 in conditiile le3ii4 documentatiile de amena5are a teritoriului si urbanism ale localitatilor0 d) atribuie sau sc:imba4 in conditiile le3ii4 denumiri de strazi4 de piete si de obiecti7e de interes public local' (6) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (2) lit' d)4 consiliul local6 a) asi3ura4 potri7it competentelor sale si in conditiile le3ii4 cadrul necesar pentru furnizarea ser7iciilor publice de interes local pri7ind6 1' educatia0 2' ser7iciile sociale pentru protectia copilului4 a persoanelor cu :andicap4 a persoanelor 7arstnice4 a familiei si a altor persoane sau 3rupuri aflate in ne7oie sociala0 3' sanatatea0 (' cultura0 ;' tineretul0 6' sportul0

/' ordinea publica0 1' situatiile de ur3enta0 2' protectia si refacerea mediului incon5urator0 10' conser7area4 restaurarea si punerea in 7aloare a monumentelor istorice si de ar:itectura4 a parcurilor4 3radinilor publice si rezer7atiilor naturale0 11' dez7oltarea urbana0 12' e7identa persoanelor0 13' podurile si drumurile publice0 1(' ser7iciile comunitare de utilitate publica6 alimentare cu apa4 3az natural4 canalizare4 salubrizare4 ener3ie termica4 iluminat public si transport public local4 dupa caz0 1;' ser7iciile de ur3enta de tip sal7amont4 sal7amar si de prim a5utor0 16' acti7itatile de administratie social8comunitara0 1/' locuintele sociale si celelalte unitati locati7e aflate in proprietatea unitatii administrati78 teritoriale sau in administrarea sa0 11' punerea in 7aloare4 in interesul comunitatii locale4 a resurselor naturale de pe raza unitatii administrati7teritoriale0 12' alte ser7icii publice stabilite prin le3e0 b) :otaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati4 potri7it le3ii4 personalului sanitar si didactic0 c) spri5ina4 in conditiile le3ii4 acti7itatea cultelor reli3ioase0 d) poate solicita informari si rapoarte de la primar4 7iceprimar si de la sefii or3anismelor prestatoare de ser7icii publice si de utilitate publica de interes local0 e) aproba construirea locuintelor sociale4 criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locati7e aflate in proprietatea sau in administrarea sa0 f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii or3anismelor prestatoare de ser7icii publice si de utilitate publica de interes local' (/) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (2) lit' e)4 consiliul local6 a) :otaraste4 in conditiile le3ii4 cooperarea sau asocierea cu persoane 5uridice romane sau straine4 in 7ederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni4 lucrari4 ser7icii sau proiecte de interes public local0 b) :otaraste4 in conditiile le3ii4 infratirea comunei4 orasului sau municipiului cu unitati administrati78teritoriale din alte tari0 c) :otaraste4 in conditiile le3ii4 cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrati78teritoriale din tara sau din strainatate4 precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale4 in 7ederea promo7arii unor interese comune' (1) %onsiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei4 orasului sau municipiului4 in baza unui re3ulament propriu' ,rin acest re3ulament se stabilesc si

conditiile retra3erii titlului conferit' (2) %onsiliul local indeplineste orice alte atributii stabilite prin le3e' &rt' 31 a fost modificat de pct' 32 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 3(*1 ,ersoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrati78teritoriale in societati comerciale4 re3ii autonome de interes local4 asociatii de dez7oltare intercomunitara si alte or3anisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin :otarare a consiliului local4 in conditiile le3ii4 respectandu8se confi3uratia politica de la ultimele ale3eri locale' &rt' 31?1 a fost introdus de pct' 33 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T "N+& a 38a $unctionarea consiliului local !T. 3) (1) %onsiliul local se ale3e pentru un mandat de ( ani4 care poate fi prelun3it4 prin le3e or3anica4 in caz de razboi sau catastrofa' (2) %onsiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca le3al constituit a consiliului nou8ales' !T. %0 (1) %onsiliul local se intruneste in sedinte ordinare4 lunar4 la con7ocarea primarului' (2) %onsiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare4 la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului' (3) %on7ocarea consiliului local se face in scris4 prin intermediul secretarului unitatii administrati78teritoriale4 cu cel putin ; zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare' Odata cu notificarea con7ocarii4 sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi' (() n caz de forta ma5ora si de maxima ur3enta pentru rezol7area intereselor locuitorilor comunei4 orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului local4 con7ocarea consiliului local se poate face de indata' (;) n in7itatia la sedinta se 7or preciza data4 ora4 locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia' (6) Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin massmedia sau prin orice alt mi5loc de publicitate' (/) n comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20@ din

numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respecti7e' (1) n toate cazurile con7ocarea se consemneaza in procesul87erbal al sedintei' &lin' (2)4 (3)4 (() ale art' (0 au fost modificate de pct' 3( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. %1 (1) )edintele consiliului local se desfasoara le3al in prezenta ma5oritatii consilierilor locali in functie' (2) ,rezenta consilierilor locali la sedinta este obli3atorie' %azurile in care absenta este moti7ata se stabilesc prin re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului local' %onsilierul local care absenteaza nemoti7at de doua ori consecuti7 este sanctionat4 in conditiile re3ulamentului de or3anizare si functionare a consiliului local' &rt' (1 a fost modificat de pct' 3; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. %2 )edintele consiliului local sunt conduse de un presedinte de sedinta4 ales in conditiile pre7azute la art' 3/' &rt' (2 a fost modificat de pct' 36 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. %3 (1) )edintele consiliului local sunt publice' (2) #ucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana' n consiliile locale in care consilierii locali apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o cincime din numarul total4 la sedintele de consiliu se poate folosi si limba materna' n aceste cazuri se 7a asi3ura4 prin 3ri5a primarului4 traducerea in limba romana' n toate cazurile4 documentele sedintelor de consiliu se intocmesc in limba romana' (3) -ezbaterile din sedintele consiliului local4 precum si modul in care si8a exercitat 7otul fiecare consilier local se consemneaza intr8un proces87erbal4 semnat de presedintele de sedinta si de secretarul unitatii administrati7teritoriale' (() ,resedintele de sedinta4 impreuna cu secretarul unitatii administrati78teritoriale4 isi asuma4 prin semnatura4 responsabilitatea 7eridicitatii celor consemnate' (;) #a inceputul fiecarei sedinte4 secretarul supune spre aprobare procesul87erbal al sedintei anterioare' %onsilierii locali au dreptul ca4 in cadrul sedintei4 sa conteste continutul procesului87erbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara'

(6) ,rocesul87erbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr8un dosar special al sedintei respecti7e4 care 7a fi numerotat4 semnat si si3ilat de presedintele de sedinta si de secretar4 dupa aprobarea procesului87erbal' (/) n termen de 3 zile de la terminarea sedintei4 secretarul unitatii administrati78teritoriale afiseaza la sediul primariei si4 dupa caz4 pe pa3ina de internet a unitatii administrati78teritoriale o copie a procesului87erbal al sedintei' &rt' (3 a fost modificat de pct' 3/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. %% (1) Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local4 la propunerea celui care4 in conditiile art' (04 a cerut intrunirea consiliului' )uplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme ur3ente4 care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare4 si numai cu 7otul ma5oritatii consilierilor locali prezenti' )coaterea unui proiect de :otarare de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului sau daca acesta nu indeplineste conditiile pre7azute la art' (;' (2) n cazul neaprobarii ordinii de zi4 in conditiile pre7azute la alin' (1)4 nu se acorda indemnizatia cu7enita consilierilor locali pentru sedinta respecti7a' &rt' (( a fost modificat de pct' 31 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. %5 (1) ,roiectele de :otarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului4 care este elaborat in termen de 30 de zile de la inre3istrarea proiectului4 precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului4 cu exceptia cazurilor pre7azute la art' (0 alin' (2) si (()' (2) -aca rapoartele pre7azute la alin' (1) nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la inre3istrarea proiectului4 acestea se considera implicit fa7orabile' &rt' (; a fost modificat de pct' 32 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. %& (1) n exercitarea atributiilor ce ii re7in consiliul local adopta :otarari4 cu 7otul ma5oritatii membrilor prezenti4 in

afara de cazurile in care le3ea sau re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului cere o alta ma5oritate' (2) )e adopta cu 7otul ma5oritatii consilierilor locali in functie urmatoarele :otarari ale consiliului local6 a) :otararile pri7ind bu3etul local0 b) :otararile pri7ind contractarea de imprumuturi4 in conditiile le3ii0 c) :otararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale0 d) :otararile pri7ind participarea la pro3rame de dez7oltare 5udeteana4 re3ionala4 zonala sau de cooperare transfrontaliera0 e) :otararile pri7ind or3anizarea si dez7oltarea urbanistica a localitatilor si amena5area teritoriului0 f) :otararile pri7ind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice4 cu persoane 5uridice romane sau straine' (2?1) Botararile pri7ind patrimoniul se adopta cu 7otul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie' (3) -aca bu3etul local nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecuti7e4 care 7or a7ea loc la un inter7al de cel mult / zile4 acti7itatea se 7a desfasura pe baza bu3etului anului precedent pana la adoptarea noului bu3et4 dar nu mai tarziu de (; de zile de la data publicarii le3ii bu3etului de stat in Monitorul Oficial al !omaniei4 ,artea ' (() %onsiliul local stabileste ca unele :otarari sa fie luate prin 7ot secret' Botararile cu caracter indi7idual cu pri7ire la persoane 7or fi luate intotdeauna prin 7ot secret4 cu exceptiile pre7azute de le3e' ,rocedurile de 7otare 7or fi stabilite prin re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului local' (;) ,roiectele de :otarari pot fi propuse de consilieri locali4 de primar4 7iceprimar sau de cetateni' !edactarea proiectelor se face de cei care le propun4 cu spri5inul secretarului unitatii administrati78teritoriale si al ser7iciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului' &lin' (;) al art' (6 a fost modificat de #+.+& nr' 1(1 din 30 aprilie 200( publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 326 din ( mai 200(' *) !+%T $ %&!+& nr' 1(1 din 30 aprilie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' (10 din / mai 200( pre7ede6 * n #e3ea nr' 1(1=200( pentru modificarea si completarea #e3ii administratiei publice locale nr' 21;=20014 publicata in Monitorul Oficial al !omaniei4 ,artea 4 nr' 326 din ( mai 200(4 se face urmatoarea rectificare6 8 la pct' 1 Falineatul (;) al articolului (6G4 in loc de6 *(;) ,roiectele de :otarari pot fi produse'''* se 7a citi6 *(;) ,roiectele de :otarari pot fi propuse'''*'

&lin' (2) al art' (6 a fost modificat de pct' (0 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' &lin' (2?1) al art' (6 a fost introdus de pct' (1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' &lin' (3)4 (()4 (;) ale art' (6 au fost modificate de pct' (2 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. %' (1) Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea :otararilor consilierul local care4 fie personal4 fie prin sot4 sotie4 afini sau rude pana la 3radul al patrulea inclusi74 are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local' (2) Botararile adoptate de consiliul local cu incalcarea dispozitiilor alin' (1) sunt nule de drept' Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrati7' &ctiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata' &lin' (1) al art' (/ a fost modificat de pct' (3 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. %( Botararile consiliului local se semneaza de presedintele de sedinta4 ales in conditiile pre7azute la art' 3/4 si se contrasemneaza4 pentru le3alitate4 de catre secretar' n cazul in care presedintele de sedinta lipseste sau refuza sa semneze4 :otararea consiliului local se semneaza de 38; consilieri locali' &rt' (1 a fost modificat de pct' (( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. %) (1) )ecretarul unitatii administrati78teritoriale nu 7a contrasemna :otararea in cazul in care considera ca aceasta este ile3ala' n acest caz4 7a depune in scris si 7a expune consiliului local opinia sa moti7ata4 care 7a fi consemnata in procesul87erbal al sedintei' (2) )ecretarul unitatii administrati78teritoriale 7a comunica :otararile consiliului local primarului si prefectului de indata4 dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii' (3) %omunicarea4 insotita de e7entualele obiectii cu pri7ire la le3alitate4 se face in scris de catre secretar si 7a fi inre3istrata intr8un re3istru special destinat acestui scop' &lin' (1) si (2) ale art' (2 au fost modificate de pct' (; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 50

(1) Botararile cu caracter normati7 de7in obli3atorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica4 iar cele indi7iduale4 de la data comunicarii' (2) &ducerea la cunostinta publica a :otararilor cu caracter normati7 se face in termen de ; zile de la data comunicarii oficiale catre prefect' !T. 51 n unitatile administrati78teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20@ din numarul locuitorilor :otararile cu caracter normati7 se aduc la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinind minoritatii respecti7e4 iar cele cu caracter indi7idual se comunica4 la cerere4 si in limba materna' !T. 52 (1) n exercitarea mandatului4 consilierii locali sunt in ser7iciul colecti7itatii locale' (2) ,rimarul este obli3at ca4 prin intermediul secretarului si al aparatului propriu de specialitate4 sa puna la dispozitie consilierilor locali4 la cererea acestora4 in termen de cel mult 10 zile lucratoare4 informatiile necesare in 7ederea indeplinirii mandatului' (3) %onsilierii locali sunt obli3ati ca4 in indeplinirea mandatului4 sa or3anizeze periodic intalniri cu cetatenii si sa acorde audiente' (() $iecare consilier local4 precum si 7iceprimarul sunt obli3ati sa prezinte un raport anual de acti7itate4 care 7a fi facut public prin 3ri5a secretarului' (;) ,entru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate4 consilierul local primeste o indemnizatie stabilita in conditiile le3ii' (6) %onsilierii locali au dreptul la decontarea c:eltuielilor pe care le efectueaza in indeplinirea mandatului lor4 in conditiile le3ii' (/) %onsiliul local poate :otari diminuarea cuantumului indemnizatiei pre7azute la alin' (;) si a cotei in care se face decontarea conform pre7ederilor alin' (6)4 in concordanta cu posibilitatile de finantare' &lin' (1)8(6) ale art' ;2 au fost modificate de pct' (6 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 53 &bro3at' &rt' ;3 a fost abro3at de art' 1; din #+.+& nr' 323 din 21 septembrie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 212 din / octombrie 200(' !T. 5% #a lucrarile consiliului local pot asista si lua cu7antul4 fara drept de 7ot4 prefectul4 presedintele consiliului 5udetean

sau reprezentantii acestora4 deputatii si senatorii4 ministrii si ceilalti membri ai .u7ernului4 secretarii si subsecretarii de stat4 sefii ser7iciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte or3ane centrale din unitatile administrati78teritoriale4 in problemele ce pri7esc domeniile de responsabilitate a acestor ser7icii4 precum si persoanele interesate4 in7itate de primar' &rt' ;( a fost modificat de pct' (/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 55 (1) #ocuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliile locale sunt reprezentati la sedintele de consiliu de un dele3at satesc' (2) -ele3atul satesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de catre o adunare sateasca4 constituita din cate un reprezentant al fiecarei familii4 con7ocata si or3anizata de primar si desfasurata in prezenta primarului sau 7iceprimarului' (3) #a discutarea problemelor pri7ind satele respecti7e dele3atii satesti 7or fi in7itati in mod obli3atoriu' Aotul acestora are caracter consultati7' (() -ele3atului satesc ii sunt aplicabile4 in mod corespunzator4 pre7ederile art' ;2 alin' (;) si (6)' &lin' (1) al art' ;; a fost modificat de pct' (1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 5& (1) -upa constituire consiliul local isi or3anizeaza comisii de specialitate4 pe principalele domenii de acti7itate' (2) ,ot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali' (3) %omisiile de specialitate isi ale3 cate un presedinte si un secretar' (() %omisiile de specialitate analizeaza si a7izeaza proiectele de :otarare din domeniul lor de acti7itate' (;) %omisiile de specialitate lucreaza in plen si iau :otarari cu 7otul ma5oritatii membrilor lor' (6) Or3anizarea4 functionarea si atributiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului local4 respectandu8se confi3uratia politica rezultata in urma ale3erilor locale' (/) %onsiliile locale pot or3aniza4 din proprie initiati7a sau la initiati7a primarului4 dupa caz4 comisii speciale de analiza si 7erificare4 pe perioada determinata' %omponenta comisiei speciale de analiza si 7erificare4 obiecti7ele si perioada de desfasurare a acti7itatilor acesteia se stabilesc prin :otarare a consiliului local' Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin :otarare' &lin' (2) si (6) ale art' ;6 au fost modificate de pct' (2 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in

MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T "N+& a (8a -izol7area consiliului local !T. 5' &bro3at' &rt' ;/ a fost abro3at de pct' ;0 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 5( (1) %onsiliul local se dizol7a de drept sau prin referendum local' %onsiliul local se dizol7a de drept6 a) in cazul in care acesta nu se intruneste timp de doua luni consecuti7e0 b) in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecuti7e nicio :otarare0 c) in situatia in care numarul consilierilor locali se reduce sub 5umatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti' (2) ,rimarul4 7iceprimarul4 secretarul unitatii administrati78teritoriale sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrati7 cu pri7ire la cazurile pre7azute la alin' (1)' nstanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu pri7ire la dizol7area consiliului local' Botararea instantei este definiti7a si se comunica prefectului' (3) %onsiliul local poate fi dizol7at prin referendum local4 or3anizat in conditiile le3ii' !eferendumul se or3anizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 2;@ din numarul cetatenilor cu drept de 7ot inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrati78teritoriale' (() %:eltuielile pentru or3anizarea referendumului pre7azut la alin' (3) se suporta din bu3etul local' (;) !eferendumul local este or3anizat4 in conditiile le3ii4 de catre o comisie numita prin ordin al prefectului4 compusa dintr8un reprezentant al prefectului4 cate un reprezentant al primarului4 al consiliului local si al consiliului 5udetean si un 5udecator de la 5udecatoria in a carei 5urisdictie se afla unitatea administrati78 teritoriala in cauza' )ecretarul comisiei este asi3urat de institutia prefectului' (6) !eferendumul este 7alabil daca s8au prezentat la urne cel putin 5umatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de 7ot' &cti7itatea consiliului local inceteaza inainte de termen daca s8au pronuntat in acest sens cel putin 5umatate plus unu din numarul total al 7oturilor 7alabil exprimate' (/) )tabilirea datei pentru or3anizarea ale3erii noului consiliu local se face de .u7ern4 la propunerea prefectului' &le3erile se or3anizeaza in termen de maximum 20 de zile de la ramanerea definiti7a si ire7ocabila a :otararii

5udecatoresti prin care s8a constatat dizol7area consiliului local sau4 dupa caz4 de la 7alidarea rezultatului referendumului' (1) ,ana la constituirea noului consiliu local4 primarul sau4 in absenta acestuia4 secretarul unitatii administrati7teritoriale 7a rezol7a problemele curente ale comunei4 orasului sau municipiului4 potri7it competentelor si atributiilor ce ii re7in4 potri7it le3ii' (2) %onsiliile locale pot or3aniza4 din proprie initiati7a sau din initiati7a primarului4 dupa caz4 comisii mixte formate din consilieri locali4 functionari publici si alti specialisti4 pe perioada determinata' %omponenta comisiilor mixte4 obiecti7ele si perioada de desfasurare a acti7itatii acestora se stabilesc prin :otarari ale consiliilor locale' )edintele comisiilor mixte sunt publice' &rt' ;1 a fost modificat de pct' ;1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T "N+& a ;8a )uspendarea mandatului de consilier local Titlul )ectiunii a ;8a a %ap' a fost modificat de pct' ;2 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 5) (1) Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat pre7enti7' Masura arestarii pre7enti7e se comunica de indata de catre instanta de 5udecata prefectului4 care4 prin ordin4 constata suspendarea mandatului' (2) )uspendarea dureaza pana la incetarea situatiei pre7azute la alin' (1)' Ordinul de suspendare se comunica de indata consilierului local' (3) n cazul in care consilierul local al carui mandat a fost suspendat a fost 3asit ne7ino7at4 acesta are dreptul la despa3ubiri4 in conditiile le3ii' &rt' ;2 a fost modificat de pct' ;3 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. &0 &bro3at' #itera b) a alin' (1) al art' 60 a fost abro3ata de #+.+& nr' 161 din 12 aprilie 2003 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 2/2 din 21 aprilie 2003' &rt' 60 a fost abro3at de art' 1; din #+.+& nr' 323 din 21 septembrie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 212 din / octombrie 200(' $ P. III ,rimarul si 7iceprimarul

!T. &1 (1) %omunele4 orasele si municipiile au cate un primar si un 7iceprimar4 iar municipiile resedinta de 5udet au un primar si 2 7iceprimari4 alesi in conditiile le3ii' (2) Aiceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia4 care ii poate dele3a atributiile sale' (3) Aiceprimarul este ales cu 7otul ma5oritatii consilierilor locali in functie4 din randul membrilor acestuia' (() )c:imbarea din functie a 7iceprimarului se poate face de consiliul local4 prin :otarare adoptata cu 7otul ma5oritatii consilierilor in functie4 la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie' (;) ,e durata mandatului4 primarul si 7iceprimarul primesc o indemnizatie lunara4 ca unica forma de remunerare a acti7itatii corespunzatoare functiei de primar4 respecti7 de 7iceprimar4 si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obli3atiilor care se determina in raport cu 7enitul salarial' ,rimarul si 7iceprimarul nu beneficiaza de sporul de 7ec:ime in munca si nici de alte sporuri pre7azute de le3e' (6) -urata mandatului constituie 7ec:ime in munca si in specialitatea studiilor absol7ite' (/) ,e durata exercitarii mandatului4 7iceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local4 fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut' &rt' 61 a fost modificat de pct' ;( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. &2 &bro3at' &rt' 62 a fost abro3at de #+.+& nr' 161 din 12 aprilie 2003 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 2/2 din 21 aprilie 2003' !T. &3 Aalidarea mandatului primarului se face potri7it pre7ederilor art' 22?1 alin' (1)8(;)4 care se aplica in mod corespunzator' &rt' 63 a fost modificat de pct' ;; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. &% (1) &bro3at' (2) &bro3at' (3) !ezultatul 7alidarii sau in7alidarii ale3erii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau4 dupa caz4 intr8o sedinta extraordinara4 de catre un 5udecator desemnat de presedintele 5udecatoriei'

(() n caz de in7alidare a ale3erii primarului4 .u7ernul4 la propunerea prefectului4 7a stabili data ale3erilor' &cestea se or3anizeaza in termen de maximum 20 de zile de la data in7alidarii sau4 dupa caz4 de la data ramanerii definiti7e si ire7ocabile a :otararii 5udecatoresti4 in conditiile le3ii' &lin' (1) si (2) ale art' 6( au fost abro3ate de pct' ;6 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' &lin' (() al art' 6( a fost modificat de pct' ;/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. &5 (1) ,rimarul depune in fata consiliului local 5uramantul pre7azut la art' 3( alin' (1)' (2) ,rimarul care refuza sa depuna 5uramantul este considerat demisionat de drept' !T. && (1) ,rimarul indeplineste o functie de autoritate publica' (2) ,rimarul asi3ura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor4 a pre7ederilor %onstitutiei4 precum si punerea in aplicare a le3ilor4 a decretelor ,resedintelui !omaniei4 a :otararilor si ordonantelor .u7ernului4 a :otararilor consiliului local0 dispune masurile necesare si acorda spri5in pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normati7 ale ministrilor4 ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale4 ale prefectului4 precum si a :otararilor consiliului 5udetean4 in conditiile le3ii' (3) ,entru punerea in aplicare a acti7itatilor date in competenta sa prin actele normati7e pre7azute la alin' (2)4 primarul beneficiaza de un aparat de specialitate4 pe care il conduce' (() &paratul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale4 in conditiile le3ii' %ompartimentele functionale ale acestuia sunt incadrate cu functionari publici si personal contractual' (;) ,rimarul conduce ser7iciile publice locale' &rt' 66 a fost modificat de pct' ;1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. &' (1) ,rimarul reprezinta unitatea administrati78teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice4 cu persoanele fizice sau 5uridice romane ori straine4 precum si in 5ustitie' (2) )emnul distincti7 al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al !omaniei' (3) +sarfa 7a fi purtata4 in mod obli3atoriu4 la solemnitati4 receptii4 ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor' (() Modelul esarfei se stabileste prin :otarare a .u7ernului' &lin' (1) al art' 6/ a fost modificat de pct' ;2 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006'

!T. &( (1) ,rimarul indeplineste urmatoarele cate3orii principale de atributii6 a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului4 in conditiile le3ii0 b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local0 c) atributii referitoare la bu3etul local0 d) atributii pri7ind ser7iciile publice asi3urate cetatenilor0 e) alte atributii stabilite prin le3e' (2) n temeiul alin' (1) lit' a)4 primarul indeplineste functia de ofiter de stare ci7ila si de autoritate tutelara si asi3ura functionarea ser7iciilor publice locale de profil4 atributii pri7ind or3anizarea si desfasurarea ale3erilor4 referendumului si a recensamantului' ,rimarul indeplineste si alte atributii stabilite prin le3e' (3) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' b)4 primarul6 a) prezinta consiliului local4 in primul trimestru4 un raport anual pri7ind starea economica4 sociala si de mediu a unitatii administrati78teritoriale0 b) prezinta4 la solicitarea consiliului local4 alte rapoarte si informari0 c) elaboreaza proiectele de strate3ii pri7ind starea economica4 sociala si de mediu a unitatii administrati78teritoriale si le supune aprobarii consiliului local' (() n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' c)4 primarul6 a) exercita functia de ordonator principal de credite0 b) intocmeste proiectul bu3etului local si contul de inc:eiere a exercitiului bu3etar si le supune spre aprobare consiliului local0 c) initiaza4 in conditiile le3ii4 ne3ocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de 7aloare in numele unitatii administrati78teritoriale0 d) 7erifica4 prin compartimentele de specialitate4 corecta inre3istrare fiscala a contribuabililor la or3anul fiscal teritorial4 atat a sediului social principal4 cat si a sediului secundar' (;) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' d)4 primarul6 a) coordoneaza realizarea ser7iciilor publice de interes local4 prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul or3anismelor prestatoare de ser7icii publice si de utilitate publica de interes local0 b) ia masuri pentru pre7enirea si4 dupa caz4 3estionarea situatiilor de ur3enta0 c) ia masuri pentru or3anizarea executarii si executarea in concret a acti7itatilor din domeniile pre7azute la art' 31 alin' (6) lit' a)8d)0 d) ia masuri pentru asi3urarea in7entarierii4 e7identei statistice4 inspectiei si controlului efectuarii ser7iciilor publice de interes local pre7azute la art' 31 alin' (6) lit' a)8d)4 precum si a bunurilor din patrimoniul public si pri7at al unitatii administrati78teritoriale0 e) numeste4 sanctioneaza si dispune suspendarea4 modificarea si incetarea raporturilor de ser7iciu sau4 dupa caz4 a

raporturilor de munca4 in conditiile le3ii4 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate4 precum si pentru conducatorii institutiilor si ser7iciilor publice de interes local0 f) asi3ura elaborarea planurilor urbanistice pre7azute de le3e4 le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea pre7ederilor acestora0 3) emite a7izele4 acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin le3e si alte acte normati7e0 :) asi3ura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu pre7ederile an3a5amentelor asumate in procesul de inte3rare europeana in domeniul protectiei mediului si 3ospodaririi apelor pentru ser7iciile furnizate cetatenilor' (6) ,entru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale4 primarul colaboreaza cu ser7iciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte or3ane de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrati7teritoriale4 precum si cu consiliul 5udetean' (/) Numirea conducatorilor institutiilor si ser7iciilor publice de interes local se face pe baza concursului or3anizat potri7it procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local4 la propunerea primarului4 in conditiile le3ii' Numirea se face prin dispozitia primarului4 a7and anexat contractul de mana3ement' &rt' 61 a fost modificat de pct' 60 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. &) (1) n exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare ci7ila4 a sarcinilor ce ii re7in din actele normati7e pri7itoare la recensamant4 la or3anizarea si desfasurarea ale3erilor4 la luarea masurilor de protectie ci7ila4 precum si a altor atributii stabilite prin le3e primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales' (2) n aceasta calitate4 primarul poate solicita prefectului4 in conditiile le3ii4 spri5inul conducatorilor ser7iciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte or3ane de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrati78teritoriale4 daca sarcinile ce ii re7in nu pot fi rezol7ate prin aparatul de specialitate' &lin' (2) al art' 62 a fost modificat de pct' 61 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '0 &tributiile de ofiter de stare ci7ila si de autoritate tutelara pot fi dele3ate si secretarului unitatii administrati7teritoriale sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu4 potri7it le3ii'

&rt' /0 a fost modificat de pct' 62 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '0*1 (1) ,rimarii comunelor pot an3a5a4 in limita numarului maxim de posturi aprobate4 un consilier personal' ,rimarii oraselor4 municipiilor si ai municipiilor resedinta de 5udet pot infiinta4 in limita numarului maxim de posturi aprobate4 cabinetul primarului4 compartiment distinct format din6 a) maximum 3 persoane la orase si municipii0 b) maximum ; persoane la municipii resedinta de 5udet' (2) ,ersonalul pre7azut la alin' (1) este numit si eliberat din functie de catre primar' (3) ,ersonalul pre7azut la alin' (1) isi desfasoara acti7itatea in baza unui contract indi7idual de munca pe durata determinata4 inc:eiat in conditiile le3ii4 pe durata mandatului primarului' (() &tributiile personalului pre7azut la alin' (1) se stabilesc prin dispozitie a primarului' &rt' /0?1 a fost introdus de pct' 63 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '0*2 (1) ,rimarul 3eneral al municipiului 9ucuresti4 asimilat demnitarului4 poate infiinta in limita numarului maxim de posturi aprobate4 cabinetul primarului 3eneral4 compartiment distinct care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate6 directorul de cabinet4 3 asistenti de cabinet4 1 consilieri personali4 2 secretari personali si 2 curieri personali' (2) )alarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului 3eneral al municipiului 9ucuresti se 7a face potri7it cap' lit' 9 din anexa nr' 1 la Ordonanta .u7ernului nr' 3=2006 pri7ind cresterile salariale ce se 7or acorda in anul 2006 personalului bu3etar salarizat potri7it Ordonantei de ur3enta a .u7ernului nr' 2(=2000 pri7ind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bu3etar si personalului salarizat potri7it anexelor nr' si la #e3ea nr' 1;(=1221 pri7ind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bu3etar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica' &rt' /0?2 a fost introdus de pct' 63 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '1(N+%ON)T T"T ON&# T&T+ !+), N)& -+>' 6;6=2006) (1) n exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normati7 sau indi7idual' &cestea de7in executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate4 dupa caz'

(2) ,re7ederile art' (2 si ale art' ;0 alin' (2) se aplica in mod corespunzator' !T. '2 (1) Mandatul primarului este de ( ani si se exercita pana la depunerea 5uramantului de catre primarul nou8ales' Mandatul primarului poate fi prelun3it4 prin le3e or3anica4 in caz de razboi4 calamitate naturala4 dezastru sau sinistru deosebit de 3ra7' (2) Mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile le3ii statutului alesilor locali4 precum si in urmatoarele situatii6 a) daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli 3ra7e4 certificate4 care nu permite desfasurarea acti7itatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic0 b) daca acesta nu isi exercita4 in mod ne5ustificat4 mandatul timp de (; de zile consecuti7' (3) n cazurile pre7azute la alin' (2) prefectul4 prin ordin4 ia act de incetarea mandatului primarului' (() Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrati7 in termen de 10 zile de la comunicare' (;) nstanta de contencios administrati7 este obli3ata se se pronunte in termen de 30 de zile' n acest caz procedura prealabila nu se mai efectueaza4 iar :otararea primei instante este definiti7a si ire7ocabila' (6) -ata or3anizarii ale3erilor pentru functia de primar se stabileste de .u7ern4 la propunerea prefectului' &cestea se or3anizeaza in termen de maximum 20 de zile de la expirarea termenului pre7azut la alin' (() sau de la data pronuntarii :otararii instantei4 in conditiile alin' (;)' #itera b) a alin' (2) a art' /2 a fost abro3ata de #+.+& nr' 161 din 12 aprilie 2003 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 2/2 din 21 aprilie 2003' &lin' (2) al art' /2 a fost abro3at de art' 1; din #+.+& nr' 323 din 21 septembrie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 212 din / octombrie 200(' &lin' (1)4 (2)4 (() si (6) ale art' /2 au fost modificate de pct' 6( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '3 (1) Mandatul primarului inceteaza ca urmare a rezultatului unui referendum local a7and ca obiect demiterea acestuia4 or3anizat in conditiile le3ii4 conform procedurii pre7azute la art' ;1 alin' (3)8(/)' (2) !eferendumul pentru incetarea mandatului primarului se or3anizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de locuitorii comunei4 orasului sau municipiului4 ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor 3enerale ale colecti7itatii locale sau a neexercitarii atributiilor ce ii re7in4 potri7it le3ii4 inclusi7 a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului'

(3) %ererea 7a cuprinde moti7ele ce au stat la baza acesteia4 numele si prenumele4 data si locul nasterii4 seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olo3rafa ale cetatenilor care au solicitat or3anizarea referendumului' (() Or3anizarea referendumului trebuie sa fie solicitata4 in scris4 de cel putin 2;@ dintre locuitorii cu drept de 7ot' &cest procent trebuie sa fie realizat in fiecare dintre localitatile componente ale comunei4 orasului sau municipiului' &lin' (1)4 (2) si (() ale art' /3 au fost modificate de pct' 6; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '% &bro3at' &rt' /( a fost abro3at de pct' 66 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '5 &bro3at' &rt' /; a fost abro3at de pct' 66 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '& &bro3at' &rt' /6 a fost abro3at de pct' 66 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '' (1) Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat pre7enti7' Masura arestarii pre7enti7e se comunica de indata de catre instanta de 5udecata prefectului4 care4 prin ordin4 constata suspendarea mandatului' (2) Ordinul de suspendare se comunica de indata primarului' (3) )uspendarea dureaza pana la incetarea situatiei pre7azute la alin' (1)' (() -aca primarul suspendat din functie a fost 3asit ne7ino7at4 acesta are dreptul4 in conditiile le3ii4 la plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat' (;) ,re7ederile alin' (1)8(() se aplica si 7iceprimarului' &rt' // a fost modificat de pct' 6/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. '( &bro3at' &rt' /1 a fost abro3at de pct' 61 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &#

nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. ') &bro3at' &rt' /2 a fost abro3at de pct' 61 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. (0 &bro3at' &rt' 10 a fost abro3at de art' 1; din #+.+& nr' 323 din 21 septembrie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 212 din / octombrie 200(' !T. (1 &bro3at' &rt' 11 a fost abro3at de pct' 61 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. (2 (1) n caz de 7acanta a functiei de primar4 precum si in caz de suspendare din functie a acestuia4 atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta le3e 7or fi exercitate de drept de 7iceprimar sau4 dupa caz4 de unul dintre 7iceprimari4 desemnat de consiliul local cu 7otul secret al ma5oritatii consilierilor locali in functie' (2) n situatia pre7azuta la alin' (1)4 consiliul local poate dele3a prin :otarare4 din randul membrilor sai4 un consilier local care 7a indeplini temporar atributiile 7iceprimarului' (3) n situatia in care sunt suspendati din functie4 in acelasi timp4 atat primarul4 cat si 7iceprimarul4 consiliul local delea3a un consilier local care 7a indeplini atat atributiile primarului4 cat si pe cele ale 7iceprimarului4 pana la incetarea suspendarii' (() -aca de7in 7acante4 in acelasi timp4 atat functia de primar4 cat si cea de 7iceprimar4 consiliul local ale3e un nou 7iceprimar4 pre7ederile alin' (1) si (2) aplicandu8se pana la ale3erea unui nou primar' -ata or3anizarii ale3erilor pentru functia de primar se stabileste de .u7ern4 la propunerea prefectului' &le3erile se or3anizeaza in termen de maximum 20 de zile de la 7acantarea functiei de primar' &rt' 12 a fost modificat de pct' 62 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' $ P. I+ nstitutiile4 ser7iciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului Titlul %ap' A a fost modificat de pct' /0 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T "N+& 1 8 &bro3ata )ecretarul

)ectiunea 1 a %ap' A a fost abro3ata de pct' /1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. (3 &bro3at' &rt' 13 a fost abro3at de pct' /1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. (% &bro3at' &rt' 1( a fost abro3at de pct' /1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. (5 &bro3at' &rt' 1; a fost abro3at de pct' /1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. (& &bro3at' &rt' 16 a fost abro3at de pct' /1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T "N+& a 28a )er7iciile publice ale comunei4 orasului si aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale !T. (' %onsiliile locale pot infiinta si or3aniza institutii si ser7icii publice de interes local in principalele domenii de acti7itate4 potri7it specificului si ne7oilor locale4 cu respectarea pre7ederilor le3ale si in limita mi5loacelor financiare de care dispun' &rt' 1/ a fost modificat de pct' /2 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. (( (1) Numirea si eliberarea din functie a personalului din cadrul institutiilor si ser7iciilor publice de interes local se fac de conducatorii acestora4 in conditiile le3ii' (2) Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar4 in conditiile le3ii' &rt' 11 a fost modificat de pct' /3 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. ()

$unctionarii din cadrul institutiilor si ser7iciilor publice de interes local si din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucura de stabilitate in functie4 in conditiile le3ii' &rt' 12 a fost modificat de pct' /( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. )0 (1) n raporturile dintre cetateni si autoritatile administratiei publice locale se foloseste limba romana' (2) n unitatile administrati78teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20@ din numarul locuitorilor4 in raporturile lor cu autoritatile administratiei publice locale4 cu aparatul de specialitate si or3anismele subordonate consiliului local4 acestia se pot adresa4 oral sau in scris4 si in limba lor materna si 7or primi raspunsul atat in limba romana4 cat si in limba materna' (3) n conditiile pre7azute la alin' (2)4 in posturile care au atributii pri7ind relatii cu publicul 7or fi incadrate si persoane care cunosc limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respecti7e' (() &utoritatile administratiei publice locale 7or asi3ura inscriptionarea denumirii localitatilor si a institutiilor publice de sub autoritatea lor4 precum si afisarea anunturilor de interes public si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respecti7e4 in conditiile pre7azute la alin' (2)' (;) &ctele oficiale se intocmesc in mod obli3atoriu in limba romana' &lin' (2) al art' 20 a fost modificat de pct' /; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. )1 ,rimarul4 7iceprimarul4 secretarul unitatii administrati78teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu acti7itate permanenta4 denumita primaria comunei4 orasului sau municipiului4 care duce la indeplinire :otararile consiliului local si dispozitiile primarului4 solutionand problemele curente ale colecti7itatii locale' &rt' 21 a fost modificat de pct' /6 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' $ P. + &dministratia publica a municipiului 9ucuresti !T. )2 Municipiul 9ucuresti este or3anizat in 6 subdi7iziuni administrati78teritoriale4 numite sectoare' !T. )3 (1) )ectoarele municipiului 9ucuresti au cate un primar si un 7iceprimar4 iar municipiul 9ucuresti are un primar 3eneral si 2 7iceprimari'

(2) Aalidarea ale3erii primarului 3eneral al municipiului 9ucuresti se face de presedintele Tribunalului 9ucuresti4 in conditiile prezentei le3i' !T. )% &utoritatile administratiei publice locale din municipiul 9ucuresti sunt %onsiliul .eneral al Municipiului 9ucuresti si consiliile locale ale sectoarelor4 ca autoritati deliberati7e4 precum si primarul 3eneral al municipiului 9ucuresti si primarii sectoarelor4 ca autoritati executi7e4 alese in conditiile #e3ii pri7ind ale3erile locale' !T. )5 (1) %onsiliile locale ale sectoarelor municipiului 9ucuresti se constituie4 functioneaza si pot fi dizol7ate in conditiile pre7azute de dispozitiile prezentei le3i pentru consiliile locale4 care se aplica in mod corespunzator' (2) %onsiliile locale ale sectoarelor municipiului 9ucuresti exercita4 in principal4 urmatoarele atributii6 a) ale34 din randul consilierilor4 consilierul care conduce sedintele consiliului4 precum si un 7iceprimar0 acestia isi pastreaza calitatea de consilier0 b) aproba re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului0 c) a7izeaza studii4 pro3noze si pro3rame de dez7oltare economico8sociala4 de or3anizare si amena5are a teritoriului si urbanism4 inclusi7 participarea la pro3rame de dez7oltare re3ionala si zonala4 in conditiile le3ii4 pe care le supune spre aprobare %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti0 d) aproba bu3etul local4 imprumuturile4 7irarile de credite si modul de utilizare a rezer7ei bu3etare0 aproba contul de inc:eiere a exercitiului bu3etar0 stabilesc impozite si taxe locale4 precum si taxe speciale4 in conditiile le3ii0 e) aproba4 la propunerea primarului4 in conditiile le3ii4 or3ani3rama4 statul de functii4 numarul de personal si re3ulamentul de or3anizare si functionare ale aparatului propriu de specialitate si ale ser7iciilor publice de interes local0 f) administreaza4 in conditiile le3ii4 bunurile proprietate publica sau pri7ata a municipiului4 de pe raza sectorului4 pe baza :otararii %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti0 3) :otarasc cu pri7ire la concesionarea sau inc:irierea ser7iciilor publice de sub autoritatea lor4 in conditiile le3ii0 :) infiinteaza institutii4 societati comerciale si ser7icii publice0 instituie4 cu respectarea criteriilor 3enerale stabilite prin le3e4 norme de or3anizare si functionare pentru institutiile si ser7iciile publice4 precum si pentru societatile comerciale pe care le infiinteaza sau care se afla sub autoritatea lor0 numesc si elibereaza din functie4 in conditiile le3ii4 conducatorii institutiilor publice si ai ser7iciilor publice de interes local0

i) aproba4 in conditiile le3ii4 planurile urbanistice zonale si de detaliu ale sectoarelor4 pe care le comunica %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti0 aproba4 in limitele competentelor sale4 documentatiile te:nicoeconomice pentru lucrarile de in7estitii de interes local si asi3ura conditiile necesare pentru realizarea lor4 in concordanta cu pre7ederile planului urbanistic 3eneral al municipiului 9ucuresti si ale re3ulamentului aferent0 5) asi3ura4 potri7it competentelor sale4 conditiile necesare bunei functionari a institutiilor si ser7iciilor publice de educatie4 sanatate4 cultura4 tineret si sport4 apararea ordinii publice4 de interes local0 urmareste si controleaza acti7itatea acestora0 H) contribuie la or3anizarea acti7itatilor stiintifice4 culturale4 artistice4 sporti7e si de a3rement0 l) contribuie la asi3urarea ordinii publice4 analizeaza acti7itatea 3ardienilor publici si propune masuri de imbunatatire a acesteia0 m) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului incon5urator4 in scopul cresterii calitatii 7ietii0 contribuie la protectia4 conser7area4 restaurarea si punerea in 7aloare a monumentelor istorice si de ar:itectura4 a parcurilor si a rezer7atiilor naturale0 n) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala4 asi3ura protectia drepturilor copilului4 potri7it le3islatiei in 7i3oare0 aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale0 infiinteaza si asi3ura functionarea unor institutii de binefacere de interes local0 o) infiinteaza si or3anizeaza tar3uri4 piete4 oboare4 locuri si parcuri de distractie4 baze sporti7e si asi3ura buna functionare a acestora0 p) :otarasc4 in conditiile le3ii4 cu acordul %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti4 cooperarea sau asocierea cu autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate4 precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale4 in 7ederea promo7arii unor interese comune0 I) :otarasc4 in conditiile le3ii4 cu acordul prealabil al %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti4 cooperarea sau asocierea cu persoane 5uridice romane sau straine4 cu or3anizatii ne3u7ernamentale si cu alti parteneri sociali4 in 7ederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni4 lucrari4 ser7icii sau proiecte de interes public local0 r) asi3ura libertatea comertului si incura5eaza libera initiati7a4 in conditiile le3ii0 s) spri5ina4 in conditiile le3ii4 acti7itatea cultelor reli3ioase' (3) &tributiile pre7azute la alin' (2) lit' c)8:)4 p) si I) pot fi exercitate numai pe baza imputernicirii exprese date prin :otarare a %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti'

(() %onsiliile locale ale sectoarelor exercita si alte atributii stabilite prin le3e sau dele3ate de %onsiliul .eneral al Municipiului 9ucuresti' !T. )& %onsiliul .eneral al Municipiului 9ucuresti se constituie4 functioneaza si indeplineste atributiile pre7azute de dispozitiile prezentei le3i pentru consiliile locale4 care se aplica in mod corespunzator' !T. )' (1) ,rimarii si 7iceprimarii sectoarelor municipiului 9ucuresti functioneaza in conditiile pre7azute de dispozitiile prezentei le3i pentru primarii si 7iceprimarii comunelor si oraselor si indeplinesc atributiile stabilite de le3e pentru acestia4 cu exceptia celor referitoare la consultarea populatiei prin referendum4 or3anizat pentru solutionarea problemelor locale de interes deosebit4 si la masurile pre7azute de le3e pentru desfasurarea adunarilor publice4 care se exercita numai de primarul 3eneral al municipiului 9ucuresti' (2) ,rimarilor si 7iceprimarilor sectoarelor municipiului 9ucuresti li se aplica in mod corespunzator dispozitiile prezentei le3i cu pri7ire la suspendare si demitere' (3) ,rimarul 3eneral si 7iceprimarii municipiului 9ucuresti functioneaza si indeplinesc atributiile pre7azute de dispozitiile prezentei le3i pentru primarii si 7iceprimarii comunelor si oraselor4 care se aplica in mod corespunzator' (() ,rimarului 3eneral si 7iceprimarilor municipiului 9ucuresti li se aplica in mod corespunzator dispozitiile prezentei le3i cu pri7ire la suspendare si demitere' &lin' (1) al art' 2/ a fost modificat de pct' // al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. )( )ecretarilor sectoarelor municipiului 9ucuresti si secretarului 3eneral al municipiului 9ucuresti le sunt aplicabile in mod corespunzator pre7ederile cap' A ?(' &rt' 21 a fost modificat de pct' /1 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. )) Botararile %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti si dispozitiile cu caracter normati7 ale primarului 3eneral sunt obli3atorii si pentru autoritatile administratiei publice locale or3anizate in sectoarele municipiului 9ucuresti' !T. 100 (1) ,rimarul 3eneral al municipiului 9ucuresti impreuna cu primarii sectoarelor municipiului 9ucuresti se

intrunesc cel putin o data pe luna4 la con7ocarea primarului 3eneral sau la propunerea a cel putin 3 primari de sectoare' #a sedinte se analizeaza modul in care sunt aduse la indeplinire :otararile %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti si dispozitiile cu caracter normati7 ale primarului 3eneral si se prezinta informari reciproce pri7itoare la acti7itatea consiliilor locale de sector4 a7andu8se in 7edere corelarea unor acti7itati necesare in 7ederea bunei functionari a administratiei municipiului 9ucuresti' #a sedinte participa de drept si prefectul municipiului 9ucuresti' (2) ,rimarii sectoarelor participa de drept la sedintele %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti si pot a7ea inter7entii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi' (3) #a sedintele comisiilor %onsiliului .eneral al Municipiului 9ucuresti pot participa presedintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector' (() ,resedintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul sa inter7ina la discutii fara a a7ea drept de 7ot' $ P. +I %onsiliul 5udetean )+%T "N+& 1 %onstituirea si componenta consiliului 5udetean !T. 101 (1) %onsiliul 5udetean este autoritatea administratiei publice locale4 constituita la ni7el 5udetean pentru coordonarea acti7itatii consiliilor comunale4 orasenesti si municipale4 in 7ederea realizarii ser7iciilor publice de interes 5udetean' (2) %onsiliul 5udetean este compus din consilieri 5udeteni4 alesi prin 7ot uni7ersal4 e3al4 direct4 secret si liber exprimat4 in conditiile le3ii' &rt' 101 a fost modificat de pct' /2 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 102 Numarul membrilor fiecarui consiliu 5udetean se stabileste prin ordin al prefectului4 in functie de numarul locuitorilor 5udetului4 raportat de nstitutul National de )tatistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau4 dupa caz4 la data de 1 iulie a anului care preceda ale3erile4 dupa cum urmeaza6
Numarul locuitorilor 5udetului Numarul consilierilor 8 pana la 3;0'000 31 8 intre 3;0'001 8 ;00'000 33 8 intre ;00'001 8 6;0'000 3; 8 peste 6;0'000 3/

,artea introducti7a a art' 102 a fost modificata de pct' 10 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 102*1 ,entru 7alidarea mandatelor consilierilor 5udeteni se aplica in mod corespunzator procedura pre7azuta la art' 22?14 instanta competenta fiind tribunalul' &rt' 102?1 a fost introdus de pct' 11 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 103 (1) #a constituirea consiliului 5udetean se aplica in mod corespunzator dispozitiile art' 3083/' (2) &bro3at' &lin' (1) al art' 103 a fost modificat de #+.+& nr' 216 din 23 aprilie 2002 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 211 din 22 aprilie 2002' &lin' (2) al art' 103 a fost abro3at de art' 1; din #+.+& nr' 323 din 21 septembrie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 212 din / octombrie 200(' )+%T "N+& a 28a &tributiile consiliului 5udetean !T. 10% (1) %onsiliul 5udetean indeplineste urmatoarele cate3orii principale de atributii6 a) atributii pri7ind or3anizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului 5udetean4 ale institutiilor si ser7iciilor publice de interes 5udetean si ale societatilor comerciale si re3iilor autonome de interes 5udetean0 b) atributii pri7ind dez7oltarea economico8sociala a 5udetului0 c) atributii pri7ind 3estionarea patrimoniului 5udetului0 d) atributii pri7ind 3estionarea ser7iciilor publice din subordine0 e) atributii pri7ind cooperarea interinstitutionala0 f) alte atributii pre7azute de le3e' (2) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' a)4 consiliul 5udetean6 a) ale3e4 din randul consilierilor 5udeteni4 un presedinte si 2 7icepresedinti0 b) :otaraste infiintarea sau reor3anizarea de institutii4 ser7icii publice si societati comerciale de interes 5udetean4 precum si reor3anizarea re3iilor autonome de interes 5udetean4 in conditiile le3ii0 c) aproba re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului 5udetean4 or3ani3rama4 statul de functii4 re3ulamentul de or3anizare si functionare ale aparatului de specialitate4 precum si ale institutiilor si ser7iciilor publice de interes 5udetean si ale societatilor comerciale si re3iilor autonome de interes 5udetean0 d) exercita4 in numele 5udetului4 toate drepturile si obli3atiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau re3ii autonome4 in conditiile le3ii0 e) numeste4 sanctioneaza si dispune suspendarea4 modificarea si incetarea raporturilor de ser7iciu sau4 dupa caz4 a

raporturilor de munca4 in conditiile le3ii4 pentru conducatorii institutiilor si ser7iciilor publice de interes 5udetean' (3) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' b)4 consiliul 5udetean6 a) aproba4 la propunerea presedintelui consiliului 5udetean4 bu3etul propriu al 5udetului4 7irarile de credite4 modul de utilizare a rezer7ei bu3etare si contul de inc:eiere a exercitiului bu3etar0 b) aproba4 la propunerea presedintelui consiliului 5udetean4 contractarea si=sau 3arantarea imprumuturilor4 precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de 7aloare in numele 5udetului4 in conditiile le3ii0 c) stabileste impozite si taxe 5udetene4 in conditiile le3ii0 d) adopta strate3ii4 pro3noze si pro3rame de dez7oltare economico8sociala si de mediu a 5udetului4 pe baza propunerilor primite de la consiliile locale0 dispune4 aproba si urmareste4 in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate4 masurile necesare4 inclusi7 cele de ordin financiar4 pentru realizarea acestora0 e) stabileste4 pe baza a7izului consiliilor locale ale unitatilor administrati78teritoriale implicate4 proiectele de or3anizare si amena5are a teritoriului 5udetului4 precum si de dez7oltare urbanistica 3enerala a acestuia si a unitatilor administrati78teritoriale componente0 urmareste modul de realizare a acestora4 in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale4 orasenesti sau municipale implicate0 f) aproba documentatiile te:nico8economice pentru lucrarile de in7estitii de interes 5udetean4 in limitele si in conditiile le3ii' (() n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' c)4 consiliul 5udetean6 a) :otaraste darea in administrare4 concesionarea sau inc:irierea bunurilor proprietate publica a 5udetului4 dupa caz4 precum si a ser7iciilor publice de interes 5udetean4 in conditiile le3ii0 b) :otaraste 7anzarea4 concesionarea sau inc:irierea bunurilor proprietate pri7ata a 5udetului4 dupa caz4 in conditiile le3ii0 c) atribuie4 in conditiile le3ii4 denumiri de obiecti7e de interes 5udetean' (;) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' d)4 consiliul 5udetean6 a) asi3ura4 potri7it competentelor sale si in conditiile le3ii4 cadrul necesar pentru furnizarea ser7iciilor publice de interes 5udetean pri7ind6 1' educatia0 2' ser7iciile sociale pentru protectia copilului4 a persoanelor cu :andicap4 a persoanelor 7arstnice4 a familiei si a altor persoane sau 3rupuri aflate in ne7oie sociala0 3' sanatatea0 (' cultura0 ;' tineretul0

6' sportul0 /' ordinea publica0 1' situatiile de ur3enta0 2' protectia si refacerea mediului incon5urator0 10' conser7area4 restaurarea si punerea in 7aloare a monumentelor istorice si de ar:itectura4 a parcurilor4 3radinilor publice si rezer7atiilor naturale0 11' e7identa persoanelor0 12' podurile si drumurile publice0 13' ser7iciile comunitare de utilitate publica de interes 5udetean4 precum si alimentarea cu 3az metan0 1(' alte ser7icii publice stabilite prin le3e0 b) spri5ina4 in conditiile le3ii4 acti7itatea cultelor reli3ioase0 c) emite a7izele4 acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin le3e0 d) acorda consultanta in domenii specifice4 in conditiile le3ii4 unitatilor administrati78teritoriale din 5udet4 la cererea acestora' (6) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' e)4 consiliul 5udetean6 a) :otaraste4 in conditiile le3ii4 cooperarea sau asocierea cu persoane 5uridice romane ori straine4 inclusi7 cu parteneri din societatea ci7ila4 in 7ederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni4 lucrari4 ser7icii sau proiecte de interes public 5udetean0 b) :otaraste4 in conditiile le3ii4 infratirea 5udetului cu unitati administrati78teritoriale din alte tari0 c) :otaraste4 in conditiile le3ii4 cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrati78teritoriale din tara ori din strainatate4 precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale4 in 7ederea promo7arii unor interese comune' &rt' 10( a fost modificat de pct' 12 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 10%*1 ,ersoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrati78teritoriale in societati comerciale4 re3ii autonome de interes 5udetean4 asociatii de dez7oltare intercomunitara si alte or3anisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin :otarare a consiliului 5udetean4 in conditiile le3ii4 respectand confi3uratia politica rezultata dupa ale3erile locale' &rt' 10(?1 a fost introdus de pct' 13 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T "N+& a 38a $unctionarea consiliului 5udetean !T. 105

(1) %onsiliul 5udetean se ale3e pentru un mandat de ( ani4 care poate fi prelun3it4 prin le3e or3anica4 in caz de razboi sau de catastrofa' (2) %onsiliul 5udetean isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca le3al constituit a consiliului nou8ales' !T. 10& (1) %onsiliul 5udetean se intruneste in sedinta ordinara in fiecare luna4 la con7ocarea presedintelui consiliului 5udetean' (2) %onsiliul 5udetean se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar4 la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului4 adresata presedintelui consiliului 5udetean4 in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru pre7enirea4 limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor4 catastrofelor4 incendiilor4 epidemiilor sau epizootiilor4 precum si pentru apararea ordinii si linistii publice' (3) %on7ocarea consiliului 5udetean se face in scris4 prin intermediul secretarului 3eneral al 5udetului4 cu cel putin ; zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile inaintea celor extraordinare' (() n caz de forta ma5ora si de maxima ur3enta pentru rezol7area intereselor locuitorilor 5udetului con7ocarea consiliului 5udetean se face de indata' (;) n in7itatia la sedinta se 7or preciza data4 ora4 locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia' (6) n situatia in care presedintele consiliului 5udetean se afla in imposibilitatea de a con7oca consiliul in sedinta ordinara4 aceasta se 7a face de catre 7icepresedintele desemnat in conditiile art' 111' (/) Ordinea de zi a sedintei consiliului 5udetean se aduce la cunostinta locuitorilor 5udetului prin mass8media sau prin orice alt mi5loc de publicitate' (1) n 5udetele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20@ din numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respecti7e' (2) n toate cazurile con7ocarea se consemneaza in procesul87erbal al sedintei' &lin' (1) al art' 106 a fost modificat de pct' 1( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 10' (1) )edintele consiliului 5udetean se desfasoara le3al in prezenta ma5oritatii consilierilor 5udeteni in functie' (2) ,rezenta consilierilor 5udeteni la sedinta este obli3atorie' %azurile in care se considera ca absenta este

determinata de moti7e temeinice se 7or stabili prin re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului 5udetean' n situatia in care un consilier 5udetean absenteaza de doua ori consecuti7 fara moti7e temeinice4 el poate fi sanctionat in conditiile re3ulamentului de or3anizare si functionare a consiliului 5udetean' &rt' 10/ a fost modificat de pct' 1; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 10( (1) )edintele consiliului 5udetean sunt conduse de presedinte sau4 in lipsa acestuia4 de 7icepresedintele desemnat in conditiile art' 111' (2) n cazul in care4 din moti7e intemeiate4 lipseste si 7icepresedintele desemnat in conditiile art' 1114 sedinta 7a fi condusa de celalalt 7icepresedinte sau de un consilier 5udetean4 ales cu 7otul ma5oritatii consilierilor 5udeteni prezenti' &lin' (2) al art' 101 a fost modificat de pct' 16 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 10) (1) n exercitarea atributiilor ce ii re7in consiliul 5udetean adopta :otarari cu 7otul ma5oritatii membrilor prezenti4 in afara de cazurile in care le3ea sau re3ulamentul de or3anizare si functionare a consiliului cere o alta ma5oritate' (1?1) ,roiectele de :otarari pot fi propuse de consilieri 5udeteni4 de presedintele consiliului 5udetean4 de 7icepresedintii consiliului 5udetean sau de cetateni' !edactarea proiectelor se face de catre cei care le propun4 cu spri5inul secretarului unitatii administrati78teritoriale si al ser7iciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 5udetean' (2) Botararile se semneaza de presedinte sau4 in lipsa acestuia4 de 7icepresedintele consiliului 5udetean care a condus sedinta si se contrasemneaza de secretarul 5udetului' &lin' (1?1) al art' 102 a fost introdus de #+.+& nr' 1(1 din 30 aprilie 200( publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 326 din ( mai 200(' &lin' (1?1) si (2) ale art' 102 au fost modificate de pct' 1/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 110 -ispozitiile art' (38(/4 (28;( si ale art' ;6 se aplica in mod corespunzator' &rt' 110 a fost modificat de pct' 11 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 111

(1) %onsiliul 5udetean se dizol7a de drept in conditiile art' ;1 alin' (1) lit' a)8c) sau prin referendum 5udetean' (2) )ecretarul 5udetului sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrati7 cu pri7ire la cazurile pre7azute la alin' (1)' nstanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu pri7ire la dizol7area consiliului 5udetean' Botararea instantei este definiti7a si se comunica prefectului' (3) %onsiliul 5udetean poate fi dizol7at prin referendum 5udetean4 or3anizat in conditiile le3ii' !eferendumul se or3anizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 20@ din numarul cetatenilor cu drept de 7ot4 inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrati78teritoriale' (() %:eltuielile pentru or3anizarea referendumului pre7azut la alin' (3) se suporta din bu3etul 5udetean' (;) !eferendumul 5udetean este or3anizat4 in conditiile le3ii4 de o comisie compusa din prefect4 un reprezentant al consiliului 5udetean desemnat prin :otarare a consiliului 5udetean si un 5udecator de la tribunal' )ecretariatul comisiei este asi3urat de institutia prefectului' (6) !eferendumul este 7alabil daca s8au prezentat la urne cel putin 5umatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de 7ot' &cti7itatea consiliului 5udetean inceteaza inainte de termen daca s8au pronuntat in acest sens cel putin 5umatate plus unu din numarul total al 7oturilor 7alabil exprimate' (/) )tabilirea datei pentru or3anizarea ale3erii noului consiliu 5udetean se face de .u7ern4 la propunerea prefectului' &le3erile se or3anizeaza in termen de maximum 20 de zile de la ramanerea definiti7a si ire7ocabila a :otararii 5udecatoresti prin care s8a constatat dizol7area consiliului 5udetean sau4 dupa caz4 de la 7alidarea rezultatului referendumului' (1) ,ana la constituirea noului consiliu 5udetean4 problemele curente ale administratiei 5udetului 7or fi rezol7ate de secretarul 5udetului4 pe baza unei imputerniciri speciale date de .u7ern4 prin Ministerul &dministratiei si nternelor' &rt' 111 a fost modificat de pct' 12 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 112 Mandatul de consilier 5udetean se suspenda in conditiile art' ;2' &rt' 112 a fost modificat de pct' 20 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T "N+& a (8a ,resedintele si 7icepresedintii consiliului 5udetean

Titlul )ectiunii a (8a a %ap' A a fost modificat de pct' 21 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 113 (1) %onsiliul 5udetean ale3e dintre membrii sai un presedinte si 2 7icepresedinti' (2) ,resedintele si 7icepresedintii se ale3 cu 7otul secret al ma5oritatii consilierilor 5udeteni in functie' (3) +liberarea din functie a presedintelui sau a 7icepresedintilor consiliului 5udetean se face cu 7otul secret al ma5oritatii consilierilor in functie4 la propunerea a cel putin o treime din numarul acestora' +liberarea din functie a presedintelui sau a 7icepresedintilor consiliului 5udetean nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului 5udetean' (() ,e durata mandatului4 presedintele si 7icepresedintii consiliului 5udetean primesc o indemnizatie lunara4 ca unica forma de remunerare a acti7itatii corespunzatoare functiilor de presedinte4 respecti7 de 7icepresedinte al consiliului 5udetean4 care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obli3atiilor care se determina in raport cu 7enitul salarial' ,resedintele si 7icepresedintii consiliului 5udetean nu beneficiaza de sporul de 7ec:ime in munca si nici de alte sporuri pre7azute de le3e' (;) -urata mandatului constituie 7ec:ime in munca si in specialitatea studiilor absol7ite' &rt' 113 a fost modificat de pct' 22 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 11% (1) ,resedintele consiliului 5udetean reprezinta 5udetul in relatiile cu celelalte autoritati publice4 cu persoanele fizice si 5uridice romane si straine4 precum si in 5ustitie' (2) ,resedintele raspunde in fata consiliului 5udetean de buna functionare a administratiei publice 5udetene' (3) &paratul de specialitate al consiliului 5udetean este subordonat presedintelui acestuia' $unctionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 5udetean se bucura de stabilitate in functie4 in conditiile le3ii' &lin' (3) al art' 11( a fost modificat de pct' 23 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 115 (1) ,resedintele consiliului 5udetean raspunde de buna functionare a aparatului de specialitate al consiliului 5udetean4 pe care il conduce' %oordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi dele3ata4 prin dispozitie a presedintelui consiliului 5udetean4 7icepresedintilor sau altor persoane4 in conditiile le3ii'

(2) ,resedintele consiliului 5udetean asi3ura respectarea pre7ederilor %onstitutiei4 punerea in aplicare a le3ilor4 a decretelor ,resedintelui !omaniei4 a :otararilor si ordonantelor .u7ernului4 a :otararilor consiliului 5udetean4 precum si a altor acte normati7e' &rt' 11; a fost modificat de pct' 2( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 11& (1) ,resedintele consiliului 5udetean indeplineste4 in conditiile le3ii4 urmatoarele cate3orii principale de atributii6 a) atributii pri7ind functionarea aparatului de specialitate al consiliului 5udetean4 a institutiilor si ser7iciilor publice de interes 5udetean si a societatilor comerciale si re3iilor autonome de interes 5udetean0 b) atributii pri7ind relatia cu consiliul 5udetean0 c) atributii pri7ind bu3etul propriu al 5udetului0 d) atributii pri7ind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale si ser7iciile publice0 e) atributii pri7ind ser7iciile publice de interes 5udetean0 f) alte atributii pre7azute de le3e sau sarcini date de consiliul 5udetean' (2) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' a)4 presedintele consiliului 5udetean6 a) intocmeste si supune spre aprobare consiliului 5udetean re3ulamentul de or3anizare si functionare a acestuia4 or3ani3rama4 statul de functii si re3ulamentul de or3anizare si functionare a aparatului de specialitate4 precum si ale institutiilor si ser7iciilor publice de interes 5udetean si ale societatilor comerciale si re3iilor autonome de interes 5udetean0 b) numeste4 sanctioneaza si dispune suspendarea4 modificarea si incetarea raporturilor de ser7iciu sau4 dupa caz4 a raporturilor de munca4 in conditiile le3ii4 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 5udetean' (3) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' b)4 presedintele consiliului 5udetean6 a) conduce sedintele consiliului 5udetean si dispune masurile necesare pentru pre3atirea si desfasurarea in bune conditii a acestora0 b) prezinta consiliului 5udetean4 anual sau la cerere4 rapoarte cu pri7ire la modul de indeplinire a atributiilor sale si a :otararilor consiliului 5udetean0 c) propune consiliului 5udetean numirea4 sanctionarea4 modificarea si incetarea raporturilor de ser7iciu sau4 dupa caz4 a raporturilor de munca4 in conditiile le3ii4 pentru conducatorii institutiilor si ser7iciilor publice de interes 5udetean' (() n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' c)4 presedintele consiliului 5udetean6 a) exercita functia de ordonator principal de credite0

b) intocmeste proiectul bu3etului 5udetului si contul de inc:eiere a exercitiului bu3etar si le supune spre aprobare consiliului 5udetean4 in conditiile si la termenele pre7azute de le3e0 c) urmareste modul de realizare a 7eniturilor bu3etare si propune consiliului 5udetean adoptarea masurilor necesare pentru incasarea acestora la termen0 d) initiaza4 cu aprobarea consiliului 5udetean4 ne3ocieri pentru contractarea de imprumuturi si emisiuni de titluri de 7aloare in numele 5udetului' (;) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' d)4 presedintele consiliului 5udetean6 a) indruma metodolo3ic4 prin aparatul de specialitate al consiliului 5udetean4 acti7itatile de stare ci7ila si autoritate tutelara desfasurate in comune si orase0 b) poate acorda4 fara plata4 prin aparatul de specialitate al consiliului 5udetean4 spri5in4 asistenta te:nica4 5uridica si de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor4 la cererea expresa a acestora' (6) n exercitarea atributiilor pre7azute la alin' (1) lit' e)4 presedintele consiliului 5udetean6 a) coordoneaza realizarea ser7iciilor publice si de utilitate publica de interes 5udetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului 5udetean sau prin intermediul or3anismelor prestatoare de ser7icii publice si de utilitate publica de interes 5udetean0 b) ia masuri pentru or3anizarea executarii si executarea in concret a acti7itatilor din domeniile pre7azute la art' 10( alin' (;) lit' a)8d)0 c) ia masuri pentru e7identa4 statistica4 inspectia si controlul efectuarii ser7iciilor publice si de utilitate publica de interes 5udetean4 pre7azute la art' 10( alin' (;) lit' a)8d)4 precum si a bunurilor din patrimoniul public si pri7at al 5udetului0 d) emite a7izele4 acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin le3e sau prin :otarare a consiliului 5udetean0 e) coordoneaza si controleaza or3anismele prestatoare de ser7icii publice si de utilitate publica de interes 5udetean infiintate de consiliul 5udetean si subordonate acestuia0 f) coordoneaza si controleaza realizarea acti7itatilor de in7estitii si reabilitare a infrastructurii 5udetene' (/) ,resedintele consiliului 5udetean poate dele3a 7icepresedintilor4 prin dispozitie4 atributiile pre7azute la alin' (6)' &rt' 116 a fost modificat de pct' 2; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 11&*1 (1) ,resedintele consiliului 5udetean poate infiinta4 in limita numarului maxim de posturi aprobate4 cabinetul presedintelui4 compartiment distinct format din maximum ; persoane'

(2) ,ersonalul din cadrul cabinetului presedintelui este numit si eliberat din functie de presedintele consiliului 5udetean' (3) ,ersonalul din cadrul cabinetului presedintelui consiliului 5udetean isi desfasoara acti7itatea in baza unui contract indi7idual de munca pe durata determinata4 inc:eiat in conditiile le3ii4 pe durata mandatului presedintelui consiliului 5udetean' (() &tributiile personalului compartimentului pre7azut la alin' (1) se stabilesc prin dispozitie a presedintelui consiliului 5udetean' &rt' 116?1 a fost introdus de pct' 26 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 11' (1) n exercitarea atributiilor sale presedintele consiliului 5udetean emite dispozitii cu caracter normati7 sau indi7idual' &cestea de7in executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate4 dupa caz' (2) ,re7ederile art' (2 si ale art' ;0 alin' (2) se aplica in mod corespunzator' !T. 11( (1) n cazul suspendarii presedintelui4 atributiile acestuia 7or fi exercitate de unul dintre 7icepresedinti4 desemnat de consiliul 5udetean prin 7otul secret al ma5oritatii consilierilor 5udeteni in functie' (2) n celelalte cazuri de absenta a presedintelui atributiile sale 7or fi exercitate4 in numele acestuia4 de unul dintre 7icepresedinti4 desemnat de presedinte prin dispozitie' &lin' (1) al art' 111 a fost modificat de pct' 2/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 11) (1) ,resedintele si 7icepresedintii consiliului 5udetean isi pastreaza calitatea de consilier 5udetean' (2) ,re7ederile art' /2 si // se aplica in mod corespunzator si presedintelui consiliului 5udetean' &rt' 112 a fost modificat de pct' 21 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 120 &bro3at' &rt' 120 a fost abro3at de pct' 22 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' $ P. +I*1 nitiati7a cetateneasca %ap' A ?1 a fost introdus de #+.+& nr' 1(1 din 30 aprilie 200( publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 326 din ( mai 200('

!T. 120*1 (1) %etatenii pot propune consiliilor locale si consiliilor 5udetene pe a caror raza domiciliaza4 spre dezbatere si adoptare4 proiecte de :otarari' (2) ,romo7area unui proiect de :otarare poate fi initiata de unul sau de mai multi cetateni cu drept de 7ot4 daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin ;@ din populatia cu drept de 7ot a unitatii administrati78teritoriale respecti7e' &rt' 120?1 a fost introdus de #+.+& nr' 1(1 din 30 aprilie 200( publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 326 din ( mai 200(' !T. 120*2 (1) nitiatorii depun la secretarul unitatii administrati78teritoriale forma propusa pentru proiectul de :otarare' ,roiectul 7a fi afisat spre informare publica prin 3ri5a secretarului unitatii administrati78 teritoriale' (2) nitiatorii asi3ura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul unitatii administrati78teritoriale' (3) #istele de sustinatori 7or cuprinde numele4 prenumele si domiciliul4 seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor' (() #istele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de 7ot care au domiciliul pe raza unitatii administrati78teritoriale respecti7e4 al carei consiliu local sau 5udetean urmeaza sa dezbata proiectul de :otarare in cauza' &rt' 120?2 a fost introdus de #+.+& nr' 1(1 din 30 aprilie 200( publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 326 din ( mai 200(' !T. 120*3 -upa depunerea documentatiei si 7erificarea acesteia de catre secretarul unitatii administrati78 teritoriale4 proiectul de :otarare 7a urma procedurile re3ulamentare de lucru ale consiliului local sau 5udetean4 dupa caz' &rt' 120?3 a fost introdus de #+.+& nr' 1(1 din 30 aprilie 200( publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 326 din ( mai 200(' $ P. +I*2 &dministratorul public %ap' A ?2 a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 120*% (1) #a ni7elul comunelor si oraselor4 primarul poate propune consiliului local infiintarea functiei de administrator

public4 in limita numarului maxim de posturi aprobate' (2) Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se face de primar4 pe baza unor criterii4 proceduri si atributii specifice4 aprobate de consiliul local' Numirea in functie se face pe baza de concurs' (3) &dministratorul public poate indeplini4 in baza unui contract de mana3ement4 inc:eiat in acest sens cu primarul4 atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a ser7iciilor publice de interes local' (() ,rimarul poate dele3a catre administratorul public4 in conditiile le3ii4 calitatea de ordonator principal de credite' &rt' 120?( a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 120*5 (1) #a ni7elul 5udetelor4 presedintele consiliului 5udetean poate propune consiliului 5udetean infiintarea functiei de administrator public4 in limita numarului maxim de posturi aprobate' (2) Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de presedintele consiliului 5udetean4 pe baza unor criterii4 proceduri si atributii specifice4 aprobate de consiliul 5udetean' Numirea in functie se face pe baza de concurs' (3) &dministratorul public poate indeplini4 in baza unui contract de mana3ement4 inc:eiat in acest sens cu presedintele consiliului 5udetean4 atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a ser7iciilor publice de interes 5udetean' (() ,resedintele consiliului 5udetean poate dele3a catre administratorul public4 in conditiile le3ii4 calitatea de ordonator principal de credite' &rt' 120?; a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 120*& (1) &sociatiile de dez7oltare intercomunitara pot decide desemnarea unui administrator public pentru 3estionarea ser7iciilor de interes 3eneral care fac obiectul asocierii' (2) !ecrutarea4 numirea si eliberarea din functie a administratorului public al asociatiilor de dez7oltare intercomunitara se fac pe baza unei proceduri specifice de catre consiliile de administratie ale acestora si sunt aprobate prin :otarari ale consiliilor locale si consiliilor 5udetene respecti7e' &rt' 120?6 a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' $ P. +I*3 &ctele autoritatilor administratiei publice locale si comunicarea acestora

%ap' A ?3 a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 120*' (1) ,entru indeplinirea atributiilor ce le re7in6 a) primarul emite dispozitii0 b) consiliul local adopta :otarari0 c) consiliul 5udetean adopta :otarari' (2) -ispozitiile primarului se comunica in mod obli3atoriu prefectului 5udetului4 in cel mult ; zile lucratoare de la semnarea lor' (3) Botararile consiliului local se comunica in mod obli3atoriu6 a) primarului unitatii administrati78teritoriale0*) b) prefectului 5udetului' (() Botararile consiliului 5udetean se comunica in mod obli3atoriu prefectului 5udetului' (;) %omunicarea actelor intre autoritatile administratiei publice locale si cu prefectul 5udetului se efectueaza prin intermediul secretarului unitatii administrati78teritoriale' (6) &ctele autoritatilor administratiei publice locale se 7or aduce la cunostinta publica prin 3ri5a secretarului unitatii administrati78teritoriale' (/) -ispozitiile primarului4 :otararile consiliului local si :otararile consiliului 5udetean sunt supuse controlului de le3alitate al prefectului4 in conditiile le3ii care ii re3lementeaza acti7itatea' &rt' 120?/ a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' #it' a) a alin' (3) al art' 120?/ a fost modificata prin !+%T $ %&!+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' //6 din 13 septembrie 2006' $ P. +I*% )ecretarii unitatilor administrati78teritoriale %ap' A ?( a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 120*( (1) $iecare unitate administrati78teritoriala si subdi7iziune administrati78teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bu3etul local' )ecretarul comunei4 orasului4 municipiului4 5udetului si al subdi7iziunii administrati7teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere4 cu studii superioare 5uridice sau administrati7e' )ecretarul se bucura de stabilitate in functie' (2) )ecretarul unitatii administrati78teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic4 sub sanctiunea destituirii din functie'

(3) )ecretarul unitatii administrati78teritoriale nu poate fi sot4 sotie sau ruda de 3radul intai cu primarul sau cu 7iceprimarul4 respecti7 cu presedintele sau 7icepresedintele consiliului 5udetean4 sub sanctiunea eliberarii din functie' (() !ecrutarea4 numirea4 suspendarea4 modificarea4 incetarea raporturilor de ser7iciu si re3imul disciplinar ale secretarului unitatii administrati78teritoriale se fac in conformitate cu pre7ederile le3islatiei pri7ind functia publica si functionarii publici' &rt' 120?1 a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 120*) )ecretarul unitatii administrati78teritoriale indeplineste4 in conditiile le3ii4 urmatoarele atributii6 a) a7izeaza4 pentru le3alitate4 dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului 5udetean4 :otararile consiliului local4 respecti7 ale consiliului 5udetean0 b) participa la sedintele consiliului local4 respecti7 ale consiliului 5udetean0 c) asi3ura 3estionarea procedurilor administrati7e pri7ind relatia dintre consiliul local si primar4 respecti7 consiliul 5udetean si presedintele acestuia4 precum si intre acestia si prefect0 d) or3anizeaza ar:i7a si e7identa statistica a :otararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului4 respecti7 a :otararilor consiliului 5udetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului 5udetean0 e) asi3ura transparenta si comunicarea catre autoritatile4 institutiile publice si persoanele interesate a actelor pre7azute la lit' a)*)4 in conditiile #e3ii nr' ;((=2001 pri7ind liberul acces la informatiile de interes public0 f) asi3ura procedurile de con7ocare a consiliului local4 respecti7 a consiliului 5udetean4 si efectuarea lucrarilor de secretariat4 comunica ordinea de zi4 intocmeste procesul87erbal al sedintelor consiliului local4 respecti7 ale consiliului 5udetean4 si redacteaza :otararile consiliului local4 respecti7 ale consiliului 5udetean0 3) pre3ateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local4 respecti7 a consiliului 5udetean4 si comisiilor de specialitate ale acestuia0 :) alte atributii pre7azute de le3e sau insarcinari date de consiliul local4 de primar4 de consiliul 5udetean sau de presedintele consiliului 5udetean4 dupa caz' &rt' 120?2 a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' #it' e) a art' 120?2 a fost modificata prin !+%T $ %&!+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' //6 din 13 septembrie 2006' $ P. +I*5

%ontra7entii si sanctiuni %ap' A ?; a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 120*10 (1) %onstituie contra7entii si se sanctioneaza cu amenda de la 1'000 lei la ;'000 lei urmatoarele fapte6 a) nepunerea in aplicare4 cu rea8credinta4 a :otararilor consiliului local de catre primar0 b) nepunerea in aplicare4 cu rea8credinta4 a :otararilor consiliului 5udetean de catre presedintele consiliului 5udetean0 c) neprezentarea in termenul pre7azut de #e3ea finantelor publice locale a proiectului bu3etului unitatii administrati78teritoriale de catre primar4 respecti7 presedintele consiliului 5udetean4 din culpa lor0 d) neprezentarea de catre primar sau presedintele consiliului 5udetean a rapoartelor pre7azute de le3e4 din culpa lor0 e) neluarea masurilor necesare4 stabilite de le3e4 de catre primar sau presedintele consiliului 5udetean4 in calitatea acestora de reprezentanti ai statului in unitatile administrati78teritoriale' (2) %onstatarea contra7entiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect4 in calitatea sa de autoritate publica4 reprezentant al .u7ernului pe plan local' (3) -ispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu pre7ederile Ordonantei .u7ernului nr' 2=2001 pri7ind re3imul 5uridic al contra7entiilor4 aprobata cu modificari si completari prin #e3ea nr' 110=20024 cu modificarile si completarile ulterioare' &rt' 120?10 a fost introdus de pct' 100 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' $ P. +II 9unuri si lucrari publice )+%T "N+& 1 &dministrarea bunurilor !T. 121 %onstituie patrimoniu al unitatii administrati78teritoriale bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrati78teritoriale4 domeniului pri7at al acesteia4 precum si drepturile si obli3atiile cu caracter patrimonial' !T. 122 (1) &partin domeniului public de interes local sau 5udetean bunurile care4 potri7it le3ii sau prin natura lor4 sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin le3e de uz sau de interes public national' (2) 9unurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile4 imprescriptibile si insesizabile' !T. 123

(1) -omeniul pri7at al unitatilor administrati78teritoriale este acatuit din bunuri mobile si imobile4 altele decat cele pre7azute la art' 122 alin' (1)4 intrate in proprietatea acestora prin modalitatile pre7azute de le3e' (2) 9unurile ce fac parte din domeniul pri7at sunt supuse dispozitiilor de drept comun4 daca prin le3e nu se pre7ede altfel' (3) -onatiile si le3atele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau4 dupa caz4 a consiliului 5udetean4 cu 7otul ma5oritatii consilierilor locali sau 5udeteni4 dupa caz4 in functie' (() )c:imbul de imobile din domeniul pri7at al unitatilor administrati78teritoriale se face in conditiile le3ii4 pe baza unui raport de e7aluare4 insusit de consiliul local' &lin' (3) al art' 123 a fost modificat de pct' 101 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' &lin' (() al art' 123 a fost introdus de pct' 102 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 12% Toate bunurile apartinand unitatilor administrati78teritoriale sunt supuse in7entarierii anuale' %onsiliilor locale si 5udetene li se prezinta anual de catre primar4 respecti7 de presedintele consiliului 5udetean4 un raport asupra situatiei 3estionarii bunurilor' !T. 125 (1) %onsiliile locale si consiliile 5udetene :otarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau pri7at4 de interes local sau 5udetean4 dupa caz4 sa fie date in administrarea re3iilor autonome si institutiilor publice4 sa fie concesionate ori sa fie inc:iriate' &cestea :otarasc cu pri7ire la cumpararea unor bunuri ori la 7anzarea bunurilor ce fac parte din domeniul pri7at4 de interes local sau 5udetean4 in conditiile le3ii' (2) Aanzarea4 concesionarea si inc:irierea se fac prin licitatie publica4 or3anizata in conditiile le3ii' (3) ,rin dero3are de la pre7ederile alin' (2)4 in cazul in care consiliile locale sau 5udetene :otarasc 7anzarea unui teren aflat in proprietatea pri7ata a unitatii administrati78teritoriale pe care sunt ridicate constructii4 constructorii de buna8credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor' ,retul de 7anzare se stabileste pe baza unui raport de e7aluare4 aprobat de consiliul local sau 5udetean4 dupa caz' (() ,roprietarii constructiilor pre7azute la alin' (3) sunt notificati in termen de 1; zile asupra :otararii consiliului local sau 5udetean*) si isi pot exprima optiunea de cumparare in termen de 1; zile de la primirea notificarii'

&lin' (3) si (() ale art' 12; au fost introduse de pct' 103 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' &lin' (() al art' 12; a fost modificat prin !+%T $ %&!+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' //6 din 13 septembrie 2006' !T. 12& %onsiliile locale si consiliile 5udetene pot da in folosinta 3ratuita4 pe termen limitat4 bunuri mobile si imobile proprietate publica sau pri7ata locala ori 5udeteana4 dupa caz4 persoanelor 5uridice fara scop lucrati74 care desfasoara acti7itate de binefacere sau de utilitate publica ori ser7iciilor publice' )+%T "N+& a 28a #ucrarile publice !T. 12' %onsiliile locale sau consiliile 5udetene pot contracta prin licitatie efectuarea de lucrari si ser7icii de utilitate publica4 in limita sumelor aprobate prin bu3etul local4 respecti7 5udetean' !T. 12( #ucrarile de constructii si reparatii de interes public4 finantate din bu3etele comunelor4 oraselor4 municipiilor sau 5udetelor4 se executa numai pe baza unor documentatii te:nico8economice a7izate sau aprobate4 dupa caz4 de consiliul local ori de consiliul 5udetean si numai pe baza unei licitatii publice4 in limitele si in conditiile pre7azute de le3e' &rt' 121 a fost modificat de pct' 10( al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 12) -ocumentatiile de urbanism si amena5are a teritoriului pri7ind comuna4 orasul4 municipiul si 5udetul se elaboreaza4 se aproba si se finanteaza in conformitate cu pre7ederile le3ii' &rt' 122 a fost modificat de pct' 10; al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' $ P. +III ,refectul )+%T "N+& 1 ,refectul 5udetului si al municipiului 9ucuresti )ectiunea 1 a %ap' A a fost abro3ata de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 130 &bro3at' &rt' 130 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr'

6;1 din 21 iulie 200(' !T. 131 &bro3at' &rt' 131 a fost abro3at de #+.+& nr' 161 din 12 aprilie 2003 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 2/2 din 21 aprilie 2003' !T. 132 &bro3at' &rt' 132 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 133 &bro3at' &rt' 133 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 13% &bro3at' &rt' 13( a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 135 &bro3at' &rt' 13; a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 13& &bro3at' &rt' 136 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 13' &bro3at' &rt' 13/ a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 13( &bro3at' &rt' 131 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 13) &bro3at' &rt' 132 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 1%0

&bro3at' &rt' 1(0 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200( ' !T. 1%1 &bro3at' &rt' 1(1 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 1%2 &bro3at' &rt' 1(2 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 1%3 &bro3at' &rt' 1(3 a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' !T. 1%% &bro3at' &rt' 1(( a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' )+%T "N+& a 28a 8 &bro3ata %omisia 5udeteana consultati7a )ectiunea a 28a a %ap' A a fost abro3ata de pct' 106 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 1%5 &bro3at' &rt' 1(; a fost abro3at de pct' 106 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 1%& &bro3at' &rt' 1(6 a fost abro3at de pct' 106 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 1%' &bro3at' &rt' 1(/ a fost abro3at de pct' 106 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 1%( &bro3at'

&rt' 1(1 a fost abro3at de pct' 106 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' )+%T "N+& a 38a 8 &bro3ata &lte dispozitii )ectiunea a 38a a %ap' A a fost abro3ata de pct' 10/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 1%) &bro3at' &rt' 1(2 a fost abro3at de pct' 10/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 150 &bro3at' &rt' 1;0 a fost abro3at de pct' 10/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 151 &bro3at' &rt' 1;1 a fost abro3at de pct' 10/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 152 &bro3at' &rt' 1;2 a fost completat de O!-ON&NT& -+ "!.+NT& nr' /( din 2( mai 2001 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 2/1 din 2; mai 20014 modificat si completat de #+.+& nr' /31 din ( decembrie 2001 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 102 din 1( decembrie 2001' &lin' (1) al art' 1;2 a fost abro3at partial de #+.+& nr' 161 din 12 aprilie 2003 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 2/2 din 21 aprilie 2003' &rt' 1;2 a fost abro3at de pct' 10/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' $ P. I, -ispozitii tranzitorii si finale !T. 153 &bro3at' &rt' 1;3 a fost abro3at de pct' 10/ al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 15% (1) %onsilierii locali sau 5udeteni4 dupa caz4 primarii4 7iceprimarii4 primarul 3eneral al municipiului 9ucuresti4

primarii si 7iceprimarii subdi7iziunilor administrati78teritoriale4 presedintii si 7icepresedintii consiliilor 5udetene4 secretarii unitatilor administrati78teritoriale si personalul din aparatul de specialitate al primarului4 respecti7 al consiliului 5udetean4 raspund4 dupa caz4 contra7entional4 administrati74 ci7il sau penal pentru faptele sa7arsite in exercitarea atributiilor ce le re7in4 in conditiile le3ii' (2) &bro3at' &lin' (2) al art' 1;( a fost abro3at de art' (( din #+.+& nr' 3(0 din 12 iulie 200(4 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 6;1 din 21 iulie 200(' &lin' (1) al art' 1;( a fost modificat de pct' 101 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 155 <udetul lfo7 are resedinta in municipiul 9ucuresti' !T. 15& ,re7ederile art' 61 alin' (() si ale art' 113 alin' (3) pri7ind eliberarea din functie a 7iceprimarilor4 a presedintilor si 7icepresedintilor consiliilor 5udetene se aplica dupa ale3erile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2001' &rt' 1;6 a fost modificat de pct' 102 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 15&*1 ,re7ederile art' 1/4 art' (0 alin' (/) si ale art' 20 alin' (2)8(() sunt aplicabile si in cazul in care4 din diferite moti7e4 dupa intrarea in 7i3oare a prezentei le3i4 ponderea cetatenilor apartinand unei minoritati nationale scade sub procentul pre7azut la art' 1/' &rt' 1;6?1 a fost introdus de pct' 110 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 15&*2 -enumirea aparat propriu de specialitate se inlocuieste4 in cuprinsul tuturor actelor normati7e in 7i3oare4 cu denumirea aparat de specialitate' -enumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se inlocuieste4 in cuprinsul tuturor actelor normati7e in 7i3oare4 cu denumirea aparat de specialitate al primarului' -enumirea ser7icii descentralizate ale ministerelor se inlocuieste4 in cuprinsul tuturor actelor normati7e in 7i3oare4 cu denumirea ser7icii publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte or3ane de specialitate ale administratiei publice centrale'

&rt' 1;6?2 a fost introdus de pct' 110 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' !T. 15' (1) ,rezenta le3e intra in 7i3oare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al !omaniei4 ,artea ' (2) ,e aceeasi data se abro3a #e3ea administratiei publice locale nr' 62=12214 republicata in Monitorul Oficial al !omaniei4 ,artea 4 nr' /2 din 11 aprilie 12264 cu modificarile ulterioare4 art' 1; alin' (2) lit' d) si art' 11 alin' (2) teza din #e3ea nr' 323=200( pri7ind )tatutul alesilor locali4 publicata in Monitorul Oficial al !omaniei4 ,artea 4 nr' 212 din / octombrie 200(4 cu modificarile ulterioare4 precum si orice alte dispozitii contrare' &lin' (2) al art' 1;/ a fost modificat de pct' 111 al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006' &rt' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006 pre7ede6 *(1) )ecretarii comunelor care4 la data intrarii in 7i3oare a prezentei le3i4 nu au studii superioare isi pot pastra functia publica cu obli3atia ca4 in termen de 3 ani de la data intrarii in 7i3oare a prezentei le3i4 sa absol7e o forma de in7atamant superior de lun3a durata in specialitatea stiinte 5uridice sau administratie publica4 sub sanctiunea eliberarii din functie' (2) ,ana la data de 31 decembrie 20064 sub sanctiunea incetarii raportului de ser7iciu*)4 acestia 7or prezenta documente care do7edesc situatia lor scolara4 care sa le permita indeplinirea in termen a obli3atiei pre7azute mai sus'* *) &lin' (2) al art' din #+.+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' 621 din 11 iulie 2006 a fost modificat prin !+%T $ %&!+& nr' 216 din 6 iulie 20064 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' //6 din 13 septembrie 2006' & se 7edea si O!-ON&NT& -+ "!.+NT& nr' 6( din 21 iunie 2003 publicata in MON TO!"# O$ % &# nr' (6( din 22 iunie 2003' &ceasta le3e a fost adoptata de )enat in sedinta din 1 martie 20014 cu respectarea pre7ederilor art' /( alin' (1) din %onstitutia !omaniei' p' ,!+)+- NT+#+ )+N&T"#" 4 -O!" O&N T&!&% #& &ceasta le3e a fost adoptata de %amera -eputatilor in sedinta din 13 martie 20014 cu respectarea pre7ederilor art' /( alin' (1) din %onstitutia !omaniei'

,!+)+- NT+#+ %&M+!+ -+,"T&T #O! A&#+! -O!N+&N"

S-ar putea să vă placă și